ŠTRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
1. Osobné údaje
Nie je potrebné rozpisovať, kde ste sa narodili, či z akej rodiny pochádzate. Presný by ste mali
byť v údajoch, ako sú:
Meno a priezvisko, titul
Adresa
Telefón - pevná linka, mobilné telefónne číslo
e-mailová adresa
Uviesť môžete i údaje, ako sú:
dátum a miesto narodenia,
štátna príslušnosť,
stav - uvedenie týchto údajov nie je však povinné.
2. Vzdelanie
Dosiahnuté vzdelania uvádzajte od konca (doktorandské štúdium, vysoká škola, stredná škola).
Časové údaje - od kedy - do kedy ste študovali,
Názov a miesto školy, v ktorom ste študovali,
odbor,
spôsob ukončenia školy (štátna skúška, maturitná skúška ...).
3. Priebeh zamestnaní
Opäť od konca:
Od kedy - do kedy trvalo zamestnanie,
názov zamestnávateľa, miesto, názov pozície, (uviesť najmä dĺžku bezpečnostnej praxe
v jednotlivých službách PZ),
stručná náplň práce - okruh pracovných úloh, kompetencie, za ktoré ste bol zodpovedný, aké
najdôležitejšie projekty ste riadili,
ak ste v jednej firme pracovali na viacerých pracovných pozíciách, uveďte najskôr firmu a
pod ňu pracovné pozície v chronologickom poradí - od poslednej pozície po prvú.
4. Ďalšie vzdelávanie
Uvádzajte len tie z ktorých máte doklad o absolvovaní: certifikát či osvedčenie,
časové údaje od kedy - do kedy,
presný názov kurzu či rekvalifikácie,
názov vzdelávacej ustanovizne, miesto, kde sa vzdelávanie organizovalo
5. Jazykové znalosti
Uviesť jednu zo štyroch možných úrovní jazyka, ktorý ovládate:
1. pasívne, 2. slovom a písmom, 3. aktívna komunikácia, 4. odborná terminológia.
6. Osobitné schopnosti
V tejto sekcii sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú nasledovných oblastí:
vodičský preukaz – skupina,
zbrojný preukaz,
preukaz odbornej spôsobilosti typ „P“ alebo „S“,
bezúhonnosť, spoľahlivosť a zdravotná spôsobilosť,
miestna a osobná znalosť (uviesť región)
7. Záujmy
V tejto časti môžete uviesť dobrovoľnícke aktivity, členstvo v kluboch, združeniach,
asociáciách, záujmových organizáciách, profesijných organizáciách. Uvádzanie záujmov nie je
povinné.
8. Miesto, dátum, podpis
Download

ŠTRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS - MEDIK