TISOVSKÝ
MESAČNÍK
číslo 4
apríl 2010
V apríli 1991 vyšlo prvé číslo Tisovského mesačníka. V tomto roku vydávame jeho jubilejný XX. ročník.
Ako zaujímavosť Vám prinášame kópiu jeho prvej strany.
Mestské noviny
občanov Tisovca
a Rimavskej Píly
XX. ročník
cena 0,25 €
V čísle prinášame:
150 rokov divadla v Tisovci a
divadelné premiéry
Uznesenia zastupiteľstva
Udalosti
Veľkonočné zamyslenie
Austrálske inšpirácie
Záhradkárske rady
Program kina
Inzeráty
Info z činosti primátora
Kalndár výročí osobností
Akordeonisti v Lipanoch
DÉDÉES v Revúcej
Vrtošivá klíma
(Ku Dňu zeme)
Zdá sa,
už aj s prihliadnutím
na poslednú zimu,
že tradičná vrtošivosť
aprílového počasia
sa už oddávna prenáša
aj na celoročnú klímu.
Ziskuchtivými zásahmi
chamtivci pažraví,
dobrodružní lodivodi,
si chceme privodiť
debakel prírody.
Veru sa synom nesvedčí
za ich éru krátku
mrzačiť takto hanebne
večnú vlastnú matku.
Veru sa nesvedčí,
bastardi človečí.
No ona nemlčí
a mlčať nemieni.
Keď sa človek spätí,
kruto mu to vráti.
A súčasné ľudstvo,
falošne vznešené,
v atmosfére plnej zhonu
a koristníckeho kriku
píše si zrýchlene
tragickú baladu
vlastného zániku.
Postskriptum:
Plač, príroda zúbožená
ako ošarpaná žena!
Dnes povinní sme už všetci
z agónie si ju kriesiť.
Nech ešte ako noblesa
aspoň na chvíľku zaskvie sa.
Podajte mi, prosím hrebeň,
skúsim jej pár zvyšných vlasov
prikrášľujúco začesať.
František Bábela
APRÍL 2010
2
do starobného dôchodku
Viera ĎURČIAKOVÁ – zmluva o dočasnom
užívaní nehnuteľnosti – RD č.s. 683 na ul.
Daxnerovej v Tisovci z dôvodu pripravovanej
UZNESENIA zo zasadnutia 24. 3. 2010:
asanácie nehnuteľnosti.
- Návrh XXXIII. Poradovníka na pridelenie
uvítalo a podporilo spoluprácu Futbalového klubu
voľných bytov v 30 b.j. na ulici Jesenského č.s.
Dukla, a.s. Banská Bystrica a Futbalového klubu
1470 v Tisovci pre Ing. Martina RANOSTAJA,
CSM Tisovec zameranú na rozvoj futbalového
Clementisa 13/5, 971 01 Prievidza - jednoizbový
športu v meste, zároveň výchovu futbalových a
byt č. 3 a jeho pridelenie.
športových talentov v rámci školského
- otvorenie prevádzky PREDAJ ŠTRKOV A
vzdelávacieho programu Základnej školy Dr. V.
PIESKOV v areáli nádvoria bývalej SAD na ul
Clementisa v Tisovci
Hviezdoslavovej v Tisovci, ktorú bude
prevádzkovať Štefan LACKO, bytom Hrable 78,
súhlasilo:
Michalová s prevádzkovou dobou: PO, UT, ŠT,
- aby primátor mesta ako orgán obchodnej
PIA: 8.00 – 17.00 hod. ST a NE : voľný deň.
spoločnosti – Valné zhromaždenie schválil
Uvedené priestory má v prenájme od spoločnosti
Účtovnú závierku za rok 2009 a Návrh
EKOMETAL s.r.o. Tisovec.
hospodárskeho plánu obchodnej spoločnosti
- otvorenie BM – KLUBU v nebytových
Mestské lesy Tisovec s.r.o. na rok 2010
priestoroch objektu (bývalej Vinárne) na Námestí
- aby primátor mesta ako orgán obchodnej
Dr. V. Clementisa č. 85, ktorý bude prevádzkovať
spoločnosti – Valné zhromaždenie schválil
Andrea HORVÁTHOVÁ, trvale bytom ulica Ľ.
Účtovnú závierku za rok 2009 a Návrh
Štúra č. 598, Tisovec s otváracími hodinami: PO –
hospodárskeho plánu obchodnej spoločnosti
ŠT: 10.00 – 22.00 hod., PIA – SO: 10.00 – 04.00
Služby mesta Tisovec s. r. o. na rok 2010
hod., NE: 10.00 – 22.00 hod. do 30. 6. 2010
- so zmenou otváracej doby STEPS BARU
- otvorenie prevádzky KAVIARNE – BARU v
nasledovne:
nebytových priestoroch objektu (bývalej Vinárne)
VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA dňa 4. 4. 2010 od
na Námestí Dr. V. Clementisa č. s. 85, ktorú bude
20.00 – 05.00 hod.
prevádzkovať Matej KOLESÁR, bytom Gen.
OFF ROAD v dňoch 15. 4. 2010 od 16.00 – 01.00
Goliana 55/3 Revúca. V osobitnej časti bude
hod., 16. 4. 2010 od 09.00 – 05.00 hod., 17. 4.
prevádzkovať výherné a nevýherné automaty.
2010 od 09.00 – 05.00 hod., 18. 4. 2010 od 09.00
Prevádzková doba: PO - ŠT: 10.00 – 22.00 hod.,
– 13.00 hod.
PIA – SO: 10.00 – 24.00hod., NE: 10.00 – 22.00
- s poskytnutím propagačných materiálov MAPA
hod.
TISOVCA v počte 350 ks na akciu OFF ROAD
- 50% zľavu pre hráčov 1. ročníka Tisovskej
Tisovec 2010
tenisovej ligy starých pánov v r. 2010 na dva
zápasy každý s každým vo výške 1,70 € za kurt +
schválilo:
0,30 €/1 hod. odmenu správkyni areálu
- výsledky inventarizácie majetku mesta k 31. 12.
- na 5 prípravných zápasov pre každého hráča
2009 a vyradenie neupotrebiteľného majetku z
permanentku /podmienka: presný rozpis zápasov/
evidencie majetku mesta podľa prílušnej prílohy
- Cenník poskytovaných služieb športového areálu
- Dodatky k nájomným zmluvám na prenájom
sa dopĺňa o permanentky na tenisový kurt: 26 €/10
nebytových priestorov v objekte prízemia
hodín, 50 €/ 20 hodín
RADNICE č.s. 1 na Námestí Dr.Vladimíra
Clementisa v Tisovci, ktorých vlastníkom je Mesto
neschválilo:
Tisovec nasledovne :
pridelenie nebytových priestorov vo vlastníctve
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve zo dňa
mesta pre Jána RIESA, bytom Tisovec, ulica
01.01.1998 pre Darinu VAĽOVÚ – HOLIČSTVO
Francisciho 805 za účelom uskladnenia nábytku z
a KADERNÍCTVO, ktorým sa zmluva predlžuje
1 izbového bytu, nakoľko byt predáva a ide
do 31.12.2011 s účinnosťou od 1.4.2010. Ostatné
pracovať do ČR.
články ostávajú v pôvodnom znení.
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 01. 01.
vzalo na vedomie
1998 pre Oľgu CABANOVÚ –
- Informácie zo zasadnutí stálych komisií
KVETINÁRSTVO, ktorým sa zmluva predlžuje do
Mestského zastupiteľstva v Tisovci a Výboru m. č.
31.12.2011 s účinnosťou od 1.4.2010. Ostatné
Rimavská Píla
články zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
- Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti
- Dodatky č.1 k nájomným zmluvám v 30 b.j. na
Mestské lesy Tisovec s.r.o. za rok 2009
ulici Jesenského č. 1470 v Tisovci v zmysle čl. II.
- Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti
ods. 2 nájomnej zmluvy – predĺženie o ďalšie 2
Služby mesta Tisovec s.r.o. za rok 2009
roky pre nasledovných žiadateľov:
- Správu hlavnej kontrolórky mesta z kontroly
Peter VENGRÍN, trojizbový byt č. 4, od 1. 4. 2010
návratnej finančnej výpomoci mesta pre Futbalový
– 31. 3. 2012
klub CSM Tisovec
Anna LUŠTÍKOVÁ, jednoizbový byt č. 15, od 1. 4
- Informáciu o investičnom projekte – Výstavba
.2010 – 31. 3. 2012
bazéna v areáli ZŠ a schválilo dofinancovanie
Anna CMAROVÁ, garsónka ZŤP č. 8, od 1. 3.
nákladov na realizáciu projektu – Výstavba bazéna
2010 – 28. 2. 2012. Ostatné články zmluvy
v areáli ZŠ z rozpočtu mesta vo výške 66 400,00 €
ostávajú v pôvodnom znení.
- rozhodnutie primátora mesta o pridelení tzv.
- opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na
„osobitného bytu“ v zmysle čl. VI. ods. 3 VZN o
prenájom bytu v 30 b.j. na ulici Jesenského 1470 v
nakladaní s nájomnými bytmi v 30 b.j. na ulici
Tisovci pre Elenu DEMIANOVÚ, jednoizbový byt
Jesenského 1470 v Tisovci pre Miroslava
č. 12, od 1. 3. 2010 – 28. 2. 2011.
GABRIELA, L. Wolkra 14, 984 01 Lučenec,
- ukončenie nájomných zmlúv dohodou zmluvných
dvojizbový byt ZŤP č. 24 od 1. 4. 2010 – 30. 6.
strán k 30. 3. 2010 pre nasledovných žiadateľov:
2010.
Miloš KLENOVČAN – nájomná zmluva na
- Informácie primátora mesta (pozn.red.:
prenájom jednoizbového bytu č. 3 v 30. b. j. na ul.
samostane na s. 7)
Jesenského č. 1470 v Tisovci z dôvodu odchodu
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
TISOVSKÝ MESAČNÍK
- informáciu o voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky dňa 12. 6. 2010
- informáciu o vytvorení volebných okrskov a
určení volebných miestností nasledovne:
VOLEBNÝ OKRSOK č. l - HÁMOR
miestnosť: budova Mestských lesov s.r.o.TisovecAmbulancia rýchlej zdravotnej pomoci,
Sládkovičova č. s. 271, Tisovec
ulice: Bánovo, Hviezdoslavova, Kľak, Ľadovo,
Ľavkovo, Partizánska č. l05 – l38, Podhradová,
Sládkovičova, Zbojská
počet voličov : 450
VOLEBNÝ OKRSOK č. 2 – MsKS /stará časť/
miestnosť: budova MsKS, Jesenského č. s. 835,
Tisovec
ulice: Bakulínyho, Nám. Dr.V.Clementisa,
Francisciho, Jozeffyho
počet voličov : 836
VOLEBNÝ OKRSOK č. 3 – MsKS /nová časť/
miestnosť: budova MsKS, Jesenského č. s. 835,
Tisovec
ulice: Dielik, Jesenského, Malinovského,
Muránska, P.Šífrika, Partizánska č.94 – l04, l39 –
l67, Štefánikova, Šťavica
počet voličov : 865
VOLEBNÝ OKRSOK č. 4 – DAXNEROV DOM
miestnosť: budova Daxnerovho domu, Daxnerova
č. s. 745, Tisovec
ulice: Daxnerova, Markovo, Ľ.Štúra, Suché Doly
počet voličov : 758
VOLEBNÝ OKRSOK č. 5 – RIMAVSKÁ PÍLA
miestnosť : budova Kultúrneho domu,.Hlavná č. s .
76 Rimavská Píla
ulice: Cigánska osada, Dlhá, Družstevná, Hlavná,
Partizánska, Vansovej, Železničná
počet voličov : 372
zapisovatelia:
okrsok č. 1 – Monika IVOROVÁ
okrsok č. 2 – Danka LAZÁKOVÁ
okrsok č. 3 – Eva CABANOVÁ
okrsok č. 4 – Ing. Danka BÁLINTOVÁ
okrsok č. 5 – Iveta MIŠKOVE
a požiadalo politické strany alebo koalície, ktorých
kandidátna listina bola zaregistrovaná, aby
najneskôr 55 dní predo dňom volieb primátorovi
mesta písomne oznámili jedného člena a jedného
náhradníka do okrskových volebných komisií v
zmysle príslušného zákona.
spracovala redakcia
APRÍL 2010
3
TISOVSKÝ MESAČNÍK
150 rokov divadla v Tisovci
Po dlhých hodinách príprav sme v piatok 19. marca
2010 mohli začať sláviť sviatok divadla v Tisovci.
Pripomienka 150 –ky začala v starom vestibule
MsKS uvedením výstavy. O hudobné pozadie sa
postarali žiaci a učitelia ZUŠ Tisovec.
O 18. hodine nasledovala premiéra inscenácie
Obchod na korze v podaní DS Daxner v réžii
Andrea Štulajterová, Zuzana Krišková, Jaroslav
Bálint, Richard Babiak, Jolana Kuchtová, Janka
Ondrejková, Ján Dibala, Július Čepík, Betka
Debnárová, Katka Ambrózová, Rastislav Ondrejka,
Ďakovný list Gemersko-malohontského osvetového
strediska odovzdala jeho riaditeľka Ing. Jánovi
Greschnerovi za pozdvihnutie úrovne tisovského
divadla v šesťdesiatych rokoch.
Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového
centra v Bratislave si priamo z jeho rúk prevzali:
Martina Vlčeková, Jitka Mertinyaková, Milan
Cibuliak, Michal Stejskal a Dušan Kojnok.
Ivan Ondrejka, Janka Čepíková, Dušan Remper,
Karol Hruška, Mariana Byssová, Zuzana
Košičiarová, Barbora Emingrová, Dušan Kojnok,
Martina Vlčeková, Marcel Vlček, Michaela
Vetráková, Bibiana Rosiarová, Miroslav Caban,
Ľubo Hanúska, Michal Stejskal, Jitka
Mertinyaková, Milan Cibuliak, Rudolf Keblúšek,
Peter Ballo, Radoslav Kostka, Adriana Bálintová,
Pavol Belán, Marián Lacko, Ján Kubove, Janka
Kožiaková, Radka Hodoňová, , Erika Hrušková,
Martin Hodoň, Hana Opálková, Skarlet Brnová,
Milan Katreniak, Jaroslav Lacko a Júlia Hodoňová
za rozvoj ochotníckeho divadla v meste.
S divadelnými snahami našich ambicióznych
hercov sa tento rok pretrhlo vrece.
Najvyššie ocenenie NOC –ky získal Jaroslav Lacko
za dlhoročnú prácu v ochotníckom divadle.
V závere gen. riaditeľ NOC Ján Tazberík prečítal
gratulačný list ministra kultúry SR.
Po gratuláciách sme sa presunuli do priestorov
spoločenskej sály, kde sa konal ďalší program
s pozvanými hosťami.
Jaroslava Lacka. Herci súboru predviedli ďalšiu
úspešnú hru s bravúrnosťou a preto s nádejou
očakávame na ich úspechy na postupových
divadelných prehliadkach. Poroty a múzy nám
V sobotu 20. marca 2010 sme navštívili hroby
divadelných dejateľov Gustáva Hostivíta Lojku
Tisovského a Samuela Daxnera a o 15. hodine sa
zúčastnili slávnostného prijatia v obradnej sieni
mesta. Poďakovanie riaditeľky GMOS Rimavská
Sobota Mgr. Dariny Kišákovej za rozvíjanie
a uchovávanie kultúrnych hodnôt a tradícií
v oblasti ochotníckeho divadla v regióne obdržali:
snáď budú priaznivo naklonené aj tento rok,
Branislav Hradovský, Elena Pavlikovská, Ján
nakoľko téma predstavenia je vzhľadom na výročie Valentík, Marína Šablatúrová, Elena Kunštárová,
oslobodenia veľmi aktuálna, hoci nebola zámerom. Viktória Kováčová, Ing. Ján Greschner, Alena
Hrušková, Viera Zúriková, Milan Zúrik, Štefan
Pripomienka vyvrcholila udelením cien.
Vraniak, Miroslav Žabka, Elena Krišková, Ján
Ambróz, Vierka Klincková, Ján Piecuch, Eva
Ceny primátora mesta získali: Ľubomír Menzel
Manicová, Eva Glóriková
(producent filmu o V. Clementisovi: Smrť
Ďakovný list Mesta Tisovec z rúk primátora mesta
ministra), Jolana Kuchtová (za pozdvihnutie
Ing. Petra Mináča získali:
úrovne bábkového a činoherného divadla), Júlia
Július Demian, Renáta Hudecová, Ľubomír Rosiar,
Hodoňová a Karol Hruška (za dlhoročné
Jana Remperová, Gabriela Remperová, Ján Kriška,
účinkovanie v DS Daxner).
Pripomienke samotnej predchádzala premiéra
monodrámy P. O. Hviezdoslava v úprave Jaroslava
Lacka: Hájnikova žena, ktorú predviedla Mariana
Perenčajová – Byssová, režíroval Jaroslav Lacko.
Týždeň po 150 – ke sa s monodrámou Stena Kaala
Muž je muž predstavil aj Michal Stejskal.
Režírovala Dária Fehérová.
Pripomienku chceme zavŕšiť na jesennom
celoslovenskom divadelnom festivale Fedimák
2010.
Za podporu ďakujem všetkým, ktorí prispeli k
úspešnému priebehu pripomienky.
Štefan Sabó
APRÍL 2010
4
DÉDÉES na prehliadke
„Detská divadelná Revúca“
Všetci sme sa veľmi tešili na tento
deň . Deň plný divadla . Dňa 24.marca
2010 sme ráno o 7.30 vyrazili z Tisovca
do Revúcej na regionálnu prehliadku
detských divadelných súborov.
Na prehliadke sa zúčastnilo osem
súborov vrátane DÉDÉES Tisovec. Bolo
to naše prvé spoločné predstavenie pred
porotou. Napodiv, deti boli v pohode ,
dokonca som mala pocit, že ani nemajú
trému. No ja som ju mala o to väčšiu.
Pozreli sme si predstavenia:„Vaska
nespi“ - Vrtihlav pod komínom ZUŠ
Revúca, „Červené topánky“ - DDS
Zauško ZUŠ Rimavská Sobota a
„Mrázik“ - Slniečko pri CVČ v Revúcej.
O 11.00 sme prišli na rad my
s predstavením „BÁJKY“. Pre deti to
bola zároveň aj premiéra predstavenia.
V súbore máme 8 hercov (detí), každé
z nich je šikovné. Keďže sme chceli, aby
všetci hrali, zvolili sme viac príbehov
(bájok) s hlavnými postavami. Jaroslav
Lacko nám predstavenie zrežíroval,
scénu a kostýmy sme navrhli spoločne.
Slová k pesničke nám napísala jedna
z herečiek, Patrícia Zvarová. Deti
predstavenie odohrali výborne a ja som
mohla byť nadmieru spokojná.
Zrejme sme svojím výkonom
presvedčili aj porotu, pretože sme sa
umiestnili na druhom mieste
s odporúčaním poroty na postup do
Žiaru nad Hronom, kde sa bude konať
krajská prehliadka. Porota nám dala
zopár dobrých rád ako vylepšiť
predstavenie. Ak budete mať možnosť,
príďte sa na nás pozrieť! Najbližšie to
bude na „Rodinnej pohode“, ktorá je
predbežne naplánovaná na 30.apríla
(piatok) v priestoroch Daxnerovho
domu. Neváhajte, veď to robíme pre vás,
našich divákov.
Mariana Byssová
TISOVSKÝ MESAČNÍK
Veľkonočné zamyslenie
Milí priatelia – nedávno som videl jeden krásny
film. Fireproof. Bol o vzťahu dvoch ľudí, Caleba
a Catherine. O ich sedemročnom manželskom vzťahu,
v ktorom chýbala úcta a pokora a tak prirodzene
dospel do chvíle, kedy sa objavili na stole rozvodové
papiere. Nechcem teraz povedať, ako sa to skončí, ale
bola tam jedna scéna, ktorá zanechala vo mne
a vlastne v každom, kto tento film videl, hlbokú stopu.
Muž bol ten zlý. Hľadel len na seba. Mal svoju prácu,
svoje koníčky a manželstvo a domov mu slúžili len
ako miesto oddychu, jedla, sexu a uspokojenia svojich
túžob. Vzťah preňho, napriek tomu, že v ňom bola
kedysi láska, nič neznamenal. Vo chvíli, keď sa na
stole objavili rozvodové papiere, pretože si manželka
uvedomila, že jej život po boku takéhoto človeka
nestačí, si uvedomil, čo všetko môže stratiť. A začal
meniť svoj život. Po troch týždňoch snaženia však
bolo všetko tak, ako predtým. A tu sa začína tá scéna
– scéna lásky, uvedomenia, pokory a nakoniec
slobody:
Caleb prichádza k svojmu otcovi, veriacemu
mužovi, ktorý prežil niečo podobné v mladosti,
pretože túži po záchrane manželstva a tento mu kladie
otázky, na ktoré odpoveď Caleb pozná, len ich doteraz
nepochopil:
Caleb ak sa ťa teraz spýtam prečo si z Catherine
taký nešťastný čo odpovieš?
„Je tvrdohlavá a všetko pre mňa robí ťažkým –
snažím sa byť lepším, ako predtým, ale ona si ma
nevšíma. Urobil som kávu, upratal dom, umyl auto.
Ale je stále nevďačná. Stále vidí na mne to zlé – ale ja
som sa predsa zmenil.“
Caleb - povedala ti za posledných 20 dní ďakujem?
– pýta sa otec.
Nie. A myslím si, že potom ako som umyl auto,
vymenil som olej, umyl riady, upratal dom, že by sa
mohla snažiť prejaviť mi trochu vďaky. No
neprejavuje. V podstate, keď prídem domov, núti ma
myslieť si, že som nepriateľ. Už nie som ani vítaný vo
svojom vlastnom dome, otec. To je to čo ma naozaj
odrádza. Otec, za posledné 3 týždne, som sa kvôli nej
pokoril. Pokúsil som sa demonštrovať, že mi stále
záleží na našom vzťahu. Kúpil som jej kvety, ktoré
zahodila. Zniesol som jej urážky, jej sarkazmus ale
včerajší večer ma dostal na kolená. Spravil som pre
ňu večeru, spravil som všetko aby som mohol
demonštrovať, že mi na nej záleží, uznať jej hodnotu
a ona sa zavrela do svojej izby. Svojim správaním mi
napľula do tváre. Ona si toto nezaslúži, otec. Už to
ďalej robiť nebudem. Ako mám prejavovať lásku
niekomu znova a znova a znova, kto ma stále
odmieta?
A otec odpovedá: To je dobrá otázka – Otázka do
tvojho vlastného života - o tvojej vlastnej hodnote
lásky.
Otec, to nie je to, čo robím. Ja nepotrebujem
Krista, pre svoj život. Otec, o tomto to nie je. On
s tým nič nemá!
Synu, práve si sa ma spýtal: "Ako môže niekto
prejavovať lásku znova a znova a znova, keď je
pravidelne odmietnutý?" Caleb, odpoveď je: Nemôžeš
ju milovať, lebo jej nemôžeš dať to, čo nemáš.
Nemohol som tvoju matku ozajstne milovať, pokiaľ
som nepochopil, čo láska naozaj je. Nie je to preto, že
som z toho vyviazol s nejakou odmenou. Musel som
urobiť rozhodnutie milovať tvoju matku, či si to
zaslúži, alebo nie. Synu, Boh ťa miluje aj keď si to
nezaslúžiš. Aj keď si ho odmietol. Napľul si mu do
tváre. Boh poslal Ježiša, aby umrel na kríži a prijal
trest za tvoj hriech, lebo ťa miluje. Kríž sa mi zdal
útočný a obmedzujúci môj život, kým som sa k nemu
nedostal. Ale keď som sa dostal - Ježiš Kristus zmenil
môj život. To je to, prečo som ozajstne začal milovať
tvoju matku. Spoznal som ozajstnú lásku, ktorá dáva,
napriek odmietnutiu. A toto ti svet a nevera v Boha
nedá – tá ti ponúkne rozvodové papiere a ďalšiu
možnosť na sklamanie. Synu, ja to za teba nemôžem
vyriešiť. Toto je medzi tebou a Bohom. Ale vieš
milujem ťa príliš na to, aby som ti nepovedal túto
pravdu. Dokážeš to pochopiť, že ho potrebuješ?
Pochopiť, že Kristova láska dokáže zmeniť tvoje srdce
na srdce mäsitej – nesebeckej lásky, ktorá robí
zázraky. Kristova láska je vzorom našej ľudskej.
Drahí priatelia – Veľkonočná zvesť je presne o tejto
láske. Boh zomiera na kríži, aby vzápätí vstal z hrobu,
premohol smrť a otvoril nebeskú bránu pre všetkých,
ktorí ho príjmu do svojho srdca. Tak nás Boh miluje,
že obetoval svojho Syna za náš – za môj hriech.
Skúsme sa zamyslieť nad touto láskou a prehodnotiť
svoj vzťah k ľuďom, možno k tým najbližším – o čom
je môj vzťah? Skúsme sa dotknúť, aspoň okrajom
svojho srdca, Božej lásky – je tu pre teba zadarmo.
Stála veľa – smrť Ježiša Krista – ale tebe sa ponúka
ako nezištný dar. Prajem nám všetkým, aby
Veľkonočné obdobie bolo pre nás všetkých novým
začiatkom životnej púte, naplnených pravou láskou
Ježiša Krista, ktorú by sme vedeli pretaviť do našich
ľudských vzťahov túžiacich po pokoji, úcte, rešpekte
a pokore.
Marián Krivuš – ev. farár
* V pondelok 8. marca 2010 o 14. hodine sme si
pripomenuli Medzinárodný deň žien.
V spoločenskej sále MsKS Tisovec sme pre dámy z
nášho mesta pripravili zábavný program, v ktorom
Dňa 22. marca 2010 sa
uskutočnil slávnostný akt
podpísania zmluvy o
partnerstve a vzájomnej
spolupráci medzi FK
DUKLA a.s. a FK CSM
Tisovec a.s.
Na fotografii zľava: Ing.
František Alberty, Marián
Oravec a Ján Kováčik po
podpísaní zmluvy
účinkovali muži mesta s patričnými umeleckými
sklonmi spolu s Jankom Valentíkom.
* V nedeľu 14.3.2010 sa v Kultúrnom dome v Rim.
Píle verejne nahrával banskobystrický Sobotník.
Táto relácia sa bude vysielať v sobotu 1. mája 2010
v tradičnom čase na Rádiu Regina.
APRÍL 2010
5
Akordeónový orchester ZUŠ Tisovec
po tretíkrát v Lipanoch
“Môže nás diaľka naozaj deliť od priateľov?... stačila myšlienka
a znova budeme spolu...” Richard Bach
Tento text zhudobnil Juraj Hatrík a tento rok sme “Pieseň pre
malú Rae”, v ktorej sa spieva o hĺbke a sile priateľstva zaradili
do svojho koncertného repertoáru. Napriek 160 kilometrom,
ktoré nás delia od Lipian, je naše priateľstvo i spolupráca silná.
Inšpirujú nás k osobnému i umeleckému rastu. Ich akordeónový
orchester má 32 členov (náš len 18) a koncom apríla cestujú na
svetovú súťaž do Puly (Chorvátsko).Dirigentka ich orchestra
Mgr.Art. Miriam Žilková – Timčová nám už v októbri zaslala
party i partitúru spoločnej skladby a my sme sa dali do práce.
V našom akordeónovom orchestri sme dali priestor i priečnym
flautám, klarinetom, keyboardu, gitarám. Náš koncertný
program zahŕňal skladby od baroka až po súčasnosť. Najkrajším
zážitkom bola – verím pre všetkých – spoločná skladba
A swinging safari, ktorú hralo spolu 80 hráčov (lipanská ZUŠ
má okrem „veľkého orchestra“ i prípravný orchester).
Akordeónový orchester z Lipian do Tisovca zavíta 19. 6. 2010
(v sobotu počas dní mesta). Všetkých Vás už teraz srdečne
pozývame. Touto cestou vyslovujem poďakovanie všetkým
hráčom za ich obetavosť (cvičili sme aj cez jarné prázdniny
a zájazd bol v nedeľu!) pri dlhých hodinách individuálneho
cvičenia i pri spoločných nácvikoch. Ďakujem rodičom za
spoluprácu.
Vďaka patrí aj CSM, a.s. za poskytnutý autobus, šoférovi V.
Vraniakovi za príjemnú a bezpečnú jazdu, spoločnosti Calmit
Vápenka Tisovec za hmotnú podporu, Ing. Nore Važanovej za
sponzorský dar 30€ (Mariana Byssová nám šije púzdra na
akordeóny). Zo srdca ďakujem i kolegom Bc. Hajnalke
Vargovej, Vojtechovi Oláhovi, ktorí účinkovali s nami,
riaditeľovi Mgr. Milanovi Matuchovi za pomoc pri organizovaní
zájazdu.
Ľubica Sabová, dirigentka orchestra
28.3.2010 som sa ako rodič zúčastnila zájazdu do Lipian
s našou ZUŠ – kou. Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok
a prežila som úžasnú nedeľu. Jediné, čo ma mrzí je, že náš
súbor sa počtom nevyrovná tomu lipianskemu, hoci svojou hrou
áno. Aj týmto patrí moja vďaka všetkým, ktorí venovali svoj čas
a chuť, hlavne p. učiteľke Sabovej, ale aj našim deťom.
Romana Manicová
TISOVSKÝ MESAČNÍK
Angličtina v Materskej škôlke Rimavská Píla
Vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bratislava, kde
zakladateľom fondu je spoločnosť Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky,
naša škôlka získala grant 500 EUR na výučbu anglického jazyka. Z grantu sa zakúpili
rôzne knihy, učebnice, CD, DVD a tiež aj iné pomôcky ako sú premietacie plátno,
čítacie Croco pero s kartičkami. Croco pero je elektronické pero, ktoré po jednoduchom
dotyku s knihou dokáže prečítať nahlas všetky texty alebo samostatne slovíčka, ktoré sú
obsahom kníh.
Krúžok anglického jazyka slúži na podporu vzdelávania a cieľom výučby je:
- obohacovať mentálnu úroveň detí v rámci obohacovania slovnej zásoby,
- oboznamovať deti s anglickým jazykom už v materskej škole a tak predísť ťažkostiam
pri jeho osvojovaní v základnej škole,
- kvalitný základ u detí pre ďalšie celoživotné vzdelávanie,
- kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť a čo najlepšia motivácia detí k osvojeniu si
anglického jazyka
Očakávame, že realizáciou aktivít deti získajú potrebné základy anglického jazyka a
nebudú mať problémy v iných stupňoch vzdelávania. Ich slovná zásoba sa rozšíri ako v
anglickom tak aj v materinskom jazyku
Krúžok sa realizuje každý týždeň. Deti používajú anglický jazyk v rôznych
vystúpeniach: Mikuláš, program pre starých rodičov, Vianoce.
Každý mesiac realizujeme deň angličtinárov aj pre rodičov a širšiu verejnosť, kde sa
spolu učia a deti prednesú to, čo sa už naučili....
Ako rodičia sme veľmi spokojní s výučbou anglického jazyka, lebo naše deti vedia
spievať anglické pesničky, napočítať po anglicky do desať a viac, vedia všetky základné
farby, vedia pomenovať známe ovocia, zeleninu a potraviny, s ktorými sa dennodenne
stretávajú a ovládajú aj jednoduché vety, kde sa predstavia, povedia koľko majú rokov,
opýtajú sa kamaráta ako sa má a pod.
Chceme týmto poďakovať Komunitnej nadácií Bratislava, že podporili takýto pekný
a prospešný projekt a tiež poďakovanie patrí našim pani učiteľkám MŠ Rim. Píla.
Rodičia
Vyhlásenie o poukázaní 2% dane je už súčasťou formulára daňového
priznania, na jednej z posledných strán. Treba ho len vyplniť. Daňový úrad
následne prevedie 2% dane v prospech určenej organizácie.
Vážený priaznivec
V daňovom priznaní k dani z príjmov vyplňte na poukázanie 2 % z dane
Klubu slovenských turistov, turistického oddielu KOS Rimavská dolina! nasledovné:
Aj v roku 2010 si dovoľujeme uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti Obchodné meno alebo názov:
Klub slovenských turistov
poskytnúť 2% z Vašich daní našej neziskovej organizácii.
turistický oddiel KOS Rimavská dolina
Zákon č.595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Sídlo:
Daxnerova 1083/29 Tisovec
umožňuje každej fyzickej a právnickej osobe, ktorá platí dane (zamestnanec, Právna forma:
občianske združenie
živnostník, podnik) poukázať neziskovej organizácii - ktorú si sám určí –
Identifikačné číslo:
31906354
aspoň 2% z jeho zaplatených daní za uplynulý rok. Pre Vás to znamená
V prípade, ak ste zamestnanec:
nasmerovať túto čiastku do Vami zvolenej organizácie. Ak tak neučiníte Vy,
Do 15. 2. 2010 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
štát si 2% z daní občanov-daňovníkov rozdelí podľa vlastných priorít.
zaplatených preddavkov na daň. Zamestnávateľ Vám vykoná Ročné
Aktuálne informácie o činnosti KST TO KOS Rimavská dolina je možné
zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a potom na požiadanie vystaví
nájsť na internetovej stránke mesta Tisovec pod hlavičkou oddielu, v rubrike
tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Zoznam tém. Tu pravidelne uvádzame pripravované aj uskutočnené akcie.
Náš oddiel využíva možnosť získania finančných prostriedkov od začiatku jej Občan – zamestnanec vyplní len Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky
2% zaplatenej dane. Tu sa udáva len meno a priezvisko daňovníka
zavedenia do praxe. A je to najdôležitejší zdroj príjmov pre našu činnosť.
(zamestnanca), rodné číslo, bydlisko a suma zodpovedajúca 2% zaplatenej
Keďže je táto možnosť aj tento rok, obraciame sa na Vás, členovia oddielu,
dane
(minimálne 100,-- Sk). Táto suma sa odpisuje z Potvrdenia o zaplatení
Vašich rodinných príslušníkov, známych a priateľov. Obraciame sa aj na Vás,
dane od zamestnávateľa.
milí občania, čitatelia Tisovského mesačníka, návštevníci webu
www.tisovec.com, milovníci prírody a turistiky a na všetkých zamestnancov, V prípade podpory nášho turistického oddielu sú všetky tlačivá k
živnostníkov a firmy s prosbou o venovanie svojich 2% z odvedených daní za dispozícii – v kníhkupectve INFO v Tisovci, alebo v Mestskej knižnici. Je
možné si ich stiahnuť aj na stránke mesta www.tisovec.com .Obe vyplnené
rok 2009. Je dôležité vedieť, že to nie je pre Vás žiaden výdaj navyše.
tlačivá
– Vyhlásenie spolu s Potvrdením potom doručte do stanoveného
Daňový úrad garantuje ochranu osobných údajov daňovníka a aj to, že 2% z
termínu na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo predsedovi turistického
dane dostane na účet tá organizácia, ktorú si občan sám zvolil.
oddielu, do kníhkupectva INFO v Tisovci.
Ak sa rozhodnete podporiť naše občianske združenie, môžete tak spraviť
Všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť našu činnosť, srdečne ďakujeme.
nasledovným spôsobom:
KST TO KOS Rimavská dolina
V prípade, ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba – živnostník:
Príležitosť pre poberateľov a darcov
2% z odvedených daní je tu opäť
APRÍL 2010
6
TISOVSKÝ MESAČNÍK
Kalendár výročí osobností Tisovca a Rimavskej Píly
Milan Praslička
25. výročie úmrtia lekára, biológa, univerzitného profesora
Narodil sa 6.2.1923 v Ostranoch, časť Hrušova. Základné vzdelanie
získal v rodisku. V roku 1935 odišiel na gymnázium do Rimavskej Soboty,
neskôr do Tisovca, kde v roku 1943 zmaturoval. Štúdium na Lekárskej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval v roku 1949.
Nastúpil ako asistent na Katedru biológie LF UK. V roku 1952 absolvoval
externé štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. V
rokoch 1951-1954 bol pracovníkom Lekárskej fakulty J.E.Purkyňu v Brne.
V rokoch 1954-1956 pôsobil na Biofyzikálnom ústave ČSAV v Brne, kde
bol vedúcim oddelenia ochrany proti žiareniu. V roku 1956 odišiel do Košíc,
stal sa vedúcim Katedry biológie Lekárskej fakulty UPJŠ, od roku 1963 bol
vedúcim Katedry všeobecnej biológie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a od
roku 1966 vedúcim Rádiobiologického laboratória Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ v Košiciach. Vo svojej vedeckej práci rozvinul výskum biologických
účinkov dlhodobého ožarovania, od roku 1970 v programe Interkozmos
koordinoval biologicko-lekársky výskum, od roku 1975 bol členom svetovej
organizácie kozmických výskumov, viedol kozmický výskum pri lete prvého
československého kozmonauta Vladimíra Remeka. Napísal vyše 275
vedeckých prác a desiatky populárno-vedeckých článkov v domácej i
zahraničnej tlači. Bol spoluautorom viacerých odborných publikácií, napr.
Rádiobiologické metódy, písal recenzie a skriptá. Pripravoval dokument
vlády o genetike človeka a radiačnej genetike. Zomrel 4.4.1985 v Bratislave.
Samuel Víťazoslav Kuchta
115. výročie úmrtia lekára, básnika, publicistu
Narodil sa 28.8.1961 v Tisovci. Základné vzdelanie získal vo svojom
rodisku. V rokoch 1871-1879 pokračoval v štúdiách na gymnáziách
v Revúcej, Rimavskej Sobote a v Bratislave. Medicínu študoval vo Viedni,
kde bol tiež členom a neskôr predsedom spolku Tatran a kde v roku 1893
získal lekársky diplom. Od roku 1894 sa usadil ako lekár v Hodoníne, kde aj
dňa 11.4.1895 zomrel. Svoje básne uverejňoval v Slovenskom almanachu,
v Almanachu mládeže slovenskej a v Pamätnici Tatrana. Z jeho básní je
najvýraznejší cyklus ľúbostnej poézie venovaný snúbenici Oľge Kohútovej.
V Slovenských pohľadoch publikoval články o národnej a kultúrnej
problematike a tu vyšiel aj jeho preklad Schillerovej Piesne o zvone.
pokračoval v ilegálnej činnosti, organizoval dobrovoľné partizánske skupiny,
pomáhal zaobstarávať zbrane pre odboj. Po prechode SNP do hôr
zabezpečoval spravodajskú službu. Po oslobodení bol členom prípravného
výboru Zväzu slovenských partizánov. Ako predseda Národného súdu
viedol proces proti Tisovi, Machovi a iným, čím sa zaslúžil o očistu
verejného života a upevnenie demokracie. Napísal prácu Ľudáctvo pred
Národným súdom 1945-1947 (Bratislava 1961).
Juraj Janoška
65. výročie úmrtia politika, právnika
Narodil sa 16.10.1882 v Liptovskej Sielnici. Jeho starým otcom z
matkinej strany bol Štefan Marko Daxner. Študoval v Tisovci, teológiu
v Prešove, ale zo štúdia evanjelickej teológie bol vylúčený za svoje
slovenské národné povedomie. Právo študoval na univerzite v Budapešti a
Cluji. Štúdium práva ukončil v roku 1906 a pracoval v advokátskej
kancelárii v Novom Sade. Bol obhajcom slovenských evanjelikov v Kovačici
súdených za odmietanie maďarských bohoslužieb. Od roku 1910 bol
advokátom v Trenčíne, krátko v Liptovskom Mikuláši a v rokoch 1919-1922
vykonával funkciu novohradského župana v Lučenci. V rokoch 1923-1929
bol verejným notárom v Trnave a v rokoch 1940-1944 obvodným notárom
v Mýtnej. V roku 1925 sa stal predsedom Slovenskej národnej strany.
Nakoľko odsudzoval klérofašistický režim, bol väznený v Ilave. Po
vypuknutí Slovenského národného povstania bol predsedom Revolučného
národného výboru v Lovinobani. Po potlačení povstania do hôr žil
s partizánmi v horách, kde ťažko ochorel. Už v roku Z histórie prevratu,
vydanej v Trnave v roku 1927. Zomrel 23.4.1945 v Lučenci, pochovaný je v
Liptovskom Mikuláši.
Matej Šulek (Schulek, Schuleck)
195. výročie úmrtia kňaza, básnika, historiografa, kultúrno-osvetového
pracovníka
Narodil sa 28.7.1748 vo Veličnej, okr. Dolný Kubín. Pochádzal z rodiny
richtára a notára. Základné vzdelanie získal v Istebnom, od roku 1762
študoval v Ožďanoch, od roku 1764 v Kežmarku, od roku 1770 v Prešove a
v Bratislave. Od roku 1772 bol evanjelickým farárom v Komlóši, v rokoch
1776-1778 v Hybiach, od roku 1778 v Palúdzke a od roku 1791 pôsobil až
do svojej smrti v Tisovci. Bol autorom príležitostných veršov a kázní,
duchovných piesní, ktoré boli preberané aj do novších evanjelických
Igor Daxner
spevníkov. Zaslúžil sa o tisovskú evanjelickú cirkev, o kostol i faru, venoval
50. výročie úmrtia právnika, účastníka SNP
Narodil sa 26.9.1893 v Tisovci. Ľudovú školu navštevoval v rodisku. Do sa dejinám cirkvi, v Tisovci založil cirkevný archív, obohatil cirkevnú
roku 1929 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1930- knižnicu o 2500 zväzkov kníh. Zbieral a archivoval všetky doklady a listiny
týkajúce sa cirkevných dejín Malohontu. Ich odpisy vydal pod názvom
1935 bol pracovníkom Hlavného súdu v Bratislave. V rokoch 1935-1938
bol pracovníkom generálnej prokuratúry v Brne. V rokoch 1938-1939 bol Documenta ad protocolum eccl. Tisoltz ab anno 1704-1750. Ďalej podal
opis mesta Tisovec pod názvom Topographia oppidi Tisoltz a vyhotovil
vrchným radcom Najvyššieho súdu v Brne a v rokoch 1939-1943 zastával
súpis tisovských rodín. Bol aktívnym členom Učenej spoločnosti
túto funkciu v Bratislave. Po oslobodení až do roku 1953, kedy odišiel na
dôchodok bol predsedom najvyššieho súdu v Prahe. Počas 1. svetovej vojny Malohontskej, ktorá sa orientovala na vedeckú a vzdelávaciu prácu,
propagovala nové myšlienkové prúdy a dbala o stále vzdelávanie
padol do ruského zajatia, kde pôsobil ako náborový komisár medzi
evanjelických kňazov. Zanechal bohatú korešpondenciu. Zomrel 28.4.1815 v
československými legionármi. Do ilegálneho protifašistického hnutia sa
zapojil v roku 1942. Za organizovanie ilegálnej skupiny železničiarov a za Tisovci.
prácu v Ústrednom Revolučnom národnom výbore bol zatknutý, v roku 1943
Miroslava Kojnoková
väznený v Bratislave a po prepustení bol vykázaný do Tisovca. Tu
Rez orecha v jarnom období
Prehliadka speváckych súborov seniorov
Tento ovocný druh sa hodí pre svoje neskoršie obrovské rozmery len do veľkých
záhrad, sklady hospodárskych objektov, atď. Nie je zriedkavosťou, ak priemer koruny
dosahuje aj priemer pätnásť metrov. Hrá dôležitú úlohu v tvorbe krajiny ako solitérny
a architektonický prvok. Tento druh ovocia bol vytvorený ako semenáč z kôstky.
Plody sú bohaté na bielkoviny a tuky.
V novodobej histórii sú už pretvorené: menším vzrastom štepením. Rez v minulosti
bol veľmi málo využívaný. Nepripisoval sa mu dostatočne veľký vplyv na úrodu. Zo
semenáčov sa dosahuje až 40 kg kvalitného ovocia. Orech je schopný vytvoriť
samostatne prirodzenú pravidelnú korunu aj bez rezu.
Terajšie orechy štepenia z toho istého plodu, dosahuje sa nižší tvar, kvalitnejšie
semeno a čo je vzácnosťou nezaberá veľký priestor, ale potrebuje rez. Dvoj až
trojročné hrotiaky skrátime, keď sú púčiky naliate, tesne po vypučaní. Termín rezu
pripadá na apríl - máj. Výhonky sa krátia o jednu tretinu ak dosiahnu dĺžku osem až
desať centimetrov. Orechom sa rýchlo zaceľujú rany. Druhým termínom je vhodný
rez august. Väčšie rany sa dostatočne nezacelia a často bývajú vstupnou cestou pre
choroby a škodcov. Rezom sa dosiahne zvýšenie rodivosti stromu, taktiež majú lepšie
vyvinuté korene a skôr nastupujú do plodivosti už v treťom až piatom roku po
výsadbe, kým pri semenáčoch až v dvanástom roku života. Aj napriek veľkosti
semenáčov mali by byť aj naďalej prirodzenou súčasťou krajiny, hospodárskych
dvorov a väčších záhrad.
Jaroslav Pavlikovský
Dňa 4. marca 2010 sa konala regionálna prehliadka speváckych
súborov seniorov, ktorú pripravila Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov v Lučenci. Zhodou okolností oslovili aj náš Tisovský
klub dôchodcov.
Prehliadky sa teda zúčastnila aj naša dvanásťčlenná spevácka
skupina s hudobno-speváckym pásmom s tematikou: slovenská
ľudová pieseň.
Okrem nás vystúpili dva súbory z Lučenca, z Tuhára, z Hnúšte,
folklórny súbor z Hriňovej a dvojčlenná hudobná skupina z
Tomášoviec.
Veľmi milo na nás zapôsobilo vystúpenie speváckeho súboru
AMBRA, ktorý nedávno vznikol v Dome dôchodcov v Lučenci a
to hlavne perfektným hlasovým prejavom.
Atmosféra celého podujatia bola veľmi príjemná, skončila sa
vyhodnotením súborov, odovzdaním diplomov a malých
darčekov a nakoniec spoločným obedom v reštaurácii Orava.
Pohodlnú dopravu do Lučenca nám zabezpečil pán primátor Ing.
Peter Mináč a riaditeľka DDSS Ing. Valéria Huňová
poskytnutím vozidiel a bezpečnú jazdu šoféri páni J. Martiňák a
M. Sirota, za čo im všetkým patrí srdečná vďaka.
Ing. Elena Stankovičová
APRÍL 2010
7
Austrálske inšpirácie
V dňoch 16. februára až 4. marca 2010 som sa ako členka 17
člennej slovenskej delegácie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania,
inštitúcie riadenej Ministerstvom školstva SR, zúčastnila pracovnej cesty do
Austrálie. V delegácii boli riaditelia a zriaďovatelia škôl, podnikatelia.
Cieľom cesty bolo navštíviť stredné a vysoké školy a skúmať možnosti
štúdia našich žiakov v nich. Odborné školstvo v Austrálii má vysokú úroveň,
je zamerané na praktickú výučbu žiakov. Jeho systém je nastavený tak, že
žiaci navštevujú programy po absolvovaní základnej školskej dochádzky.
Úroveň programov je rôzna a získanie certifikátu umožňuje postup do vyššej
úrovne, až do úrovne štúdia na univerzite. Programy majú rôzne podporné
akcie, napr. získanie jazykovej spôsobilosti. Materiálne vybavenie škôl je na
vysokej úrovni Navštívili sme aj prestížnu súkromnú strednú školu, do ktorej
sa deti pre jej veľmi vysokú úroveň zapisujú hneď po narodení.. Výborné
materiálne podmienky na šport, hudbu, divadlo, zasadené do prekrásneho
prostredia mnohých pavilónov, vytvárali neopakovateľnú atmosféru a boli
motivujúce. Veľký počet zahraničných študentov vo všetkých formách
štúdia pochádza z Ázie. Za štúdium sa platí.
Žiaci základných a stredných škôl nosia uniformy, o dizajne ktorých
TISOVSKÝ MESAČNÍK
rozhodujú rodičia. Väčšinou sú to blúzky, košele alebo tričká, nohavice,
šortky, sukne. Súčasťou uniformy sú pevné čierne alebo tmavohnedé
topánky so šnurovaním.
Navštívili sme Brisbane, Sydney a Gold Coast, Zlaté pobrežie,
ktoré pripomína Floridu. V Sydney sa nám podarilo dostať lístky na operu
La Traviata. Bol to veľký zážitok. Blue Mountains, Modré hory,
vyhľadávaná turistická oblasť asi 100 km od Sydney mi pripomínala
Muránsku Planinu vo veľkých rozmeroch. Popoludnie v akváriu
v prítomnosti žralokov malo svoje čaro a napätie.
Austrália nám, Slovákom, už nie je neznámou krajinou. Náhodne
sme stretli Slovákov, ktorí tam žijú, alebo slovenských turistov. Pred pár
rokmi sme mali žiaka, ktorý študoval rok na odbornej škole. Viacerí naši
absolventi strávili istý čas v Austrálii. Je to veľmi multikultúrna a zatiaľ
tolerantná spoločnosť. V poslednom období najviac prisťahovalcov
prichádza z ázijských krajín. Našinca zaujme čistota verejných priestorov,
priateľskosť obyvateľov, život vonku na ulici a veľké nadšenie obyvateľov
pre šport. Nie je náhodné vidieť cvičiť spontánne na pláži 100 ľudí, zapojiť
sa do tanečnej lekcie na ulici. Austrálčania žijú vraj pokojnejšie než
Európania a tešia sa zo života.
Helena Pašiaková
ČÍTAJME SI … 2010
Aj v tomto roku sa na Mestská knižnica
A.H.Škultétyho spolu so Základnou školou Dr. V.
Clementisa zapojila do celoslovenskej akcie
„Čítajme si... 2010“, ktorú opäť zorganizovala
Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF. Cieľom
tohto projektu je zapojiť čo najväčší počet detí do
aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú
moderné technické zariadenia od televízorov, cez
počítače až po mobilné telefóny. Linka detskej
istoty prostredníctvom svojej bezplatnej
telefonickej linky získava od detí informácie o ich
obrazotvornosť, obohacuje slovnú zásobu,
ovplyvňuje životné hodnoty... Aj táto akcia má
motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným
návštevám knižnice.
V roku 2008 sa do hlasného spoločného čítania
zapojilo 2912 detí, v roku 2009 to už bolo 10.798
detí a v roku 2010 na Slovensku spolu čítalo
21.234 detí. Bol to naozaj „Najpočetnejší detský
čitateľský maratón“.
V našej knižnici sme postupne privítali 120 detí 3.
- 5. ročníka základnej školy. Spoločne sme čítali
problémoch a pocitoch. Nie všetky hovory sú však knihy spisovateľa Petra Gajdošíka Zverinec na 7.
o krízach, ktoré ohrozujú detský život. Veľká časť poschodí a Pavúčikove dobrodružstvá. Deti sa
hovorov je o nedostatku komunikácie zo strany
snažili zo všetkých síl čítať čo najlepšie,
odmenu a na záver sme vylosovali jedného čitateľa
dospelých, o nude a malej kreativite detí... A práve najpútavejšie a bez chýb. Väčšine detí čítanie
– Matej Bálint (5. A), ktorý získal od nás knihu
čítanie poskytuje deťom aktívnu činnosť vo
nerobilo problémy a tí slabší sľúbili, že čítanie ešte
Zverinec na 7. poschodí.
chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a
„dotrénujú“. Každé zapojené dieťa dostalo malú
Miroslava Kojnoková
Z činnosti primátora mesta v mesiaci marec 2010
V mesiaci marec sme zorganizovali spolu s miestnymi organizáciami
niekoľko podujatí, ktorými sme si uctili prácu našich občanov
07.03.2010
Medzinárodný deň žien, spoločenská sála MsKS v Tisovci
08.03.2010
Medzinárodný deň žien, Kultúrny dom v Rimavskej Píle
19.-20.03.2010
Pripomienka „150 rokov ochotníckeho divadla v Tisovci“, MsKS
26.03.2010
Deň učiteľov, Obradná sieň mestského úradu
Ďalej som sa zúčastnil:
11.03.2010
Slávnostný akt podpísania dohody o partnerskej spolupráci
Banskobystrického samosprávneho kraja, Štátnej ochrany prírody SR – NP
Muránska planina a mikroregiónu Muránska planina v oblasti cestovného
ruchu, Informačné stredisko v Muráni
12.03.2010
Snem starostov a primátorov okresu Rimavská Sobota zameraný na
zhodnotenie činnosti samospráv za 20 rokov a voľba delegátov na
celoslovenský Snem ZMOS
16.03.2010
Hodnotenie projektu „Rekonštrukcia starého železničného depa, točne
a koľajiska“ na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR
v Bratislave. Je ešte potrebné prehodnotiť oprávnené náklady s tým, že
v mesiaci máj môžeme projekt znovu odovzdať
17.03.2010
Podpísanie zmluvy o partnerstve a vzájomnej spolupráci FK Dukla Banská
Bystrica a FK CSM Tisovec, ktorá je zameraná na výchovu a vyhľadávanie
futbalových talentov a hráčov a na rozvoj futbalu a športu v meste Tisovec
a v jeho blízkom okolí, ako aj v meste Banská Bystrica
Ďalej sa prehodnocoval aj rozpočet na výstavbu bazéna v areáli Základnej
školy Dr. Vladimíra Clementisa na základe pripomienok Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva R. Sobota
APRÍL 2010
Predám pianíno značky SCHOLZE, 1. majiteľ, dlhšiu dobu
nepoužívané, vo veľmi dobrom technickom stave, v súčasnej dobe
nenaladené, vizuálne veľmi zachovalé, farba svetlý mahagón a jaseň.
Cena dohodou.
0904 145 546
Kúpim garáž na Francisciho, poprípade Jesenského ulici v Tisovci.
0904 145 546
Darujem sučku nemeckého ovčiaka jednoročnú vhodnú na stráženie,
bez dokladov.
0904 468 318
Predám väčší 2-izbový byt na Daxnerovej 958 v Tisovci.
0903 886720
Predám obrábací stroj na drevo: hobľovačka, dlabačka, cirkulár, fréza.
Napájanie 220 V. Cena dohodou.
0907 814489
Predám zachovalú sedaciu súpravu 3+2+1. Cena dohodou.
0902 375684
8
TISOVSKÝ MESAČNÍK
PROGRAM „KINA POD HRADOVOU“ V APRÍLI
13.4.
utorok
19.00
Kawasakiho ruže – ČR
Hrajú: Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková, Ladislav
Chudík, Antonín Kratochvíl...
Dráma, MP od 12 r., 95 min., vst. 2 €
20.4.
utorok
19.00
Samec – USA
27.4.
utorok
19.00
Valentín – USA
Hrajú: Ashton Kutcher, Anne Heche, Margarita Levieva, Sebastian
Stan... České titulky.
Komédia, MP od 15 r., 97 min., vst. 1,85
Hrajú: Júlia Roberts, Bradley Cooper, Anne Hathaway, Jessica Biel,
Jennifer Garner, Taylor Lautner, Ashton Kutcher, Kathy Bates,
Jamie Fox... Slovenské titulky.
Romantická komédia, MP od 12 r., 125 min., vst. 1,85 €
Pripravujeme na máj 2010
11.5.2010
Kniha prežitia
18.5.2010
Na hrane temnoty
25.5.2010
3 sezóny v pekle
Kúpim alebo prenajmem garáž v Tisovci. Nie pod Vápenkou.
0905 532137
Urbariálna spoločnosť Tisovec, pozemkové spoločenstvo
Oznamuje:
Úradné hodiny pre verejnosť v druhom štvrťroku 2010 budú v
nasledovných termínoch:
30.4.2010
28.5.2010
25.6.2010
Od: 15,30 do 19,00 hod v kancelárii, ul. Ľ. Štúra Tisovec
Vladimír Pašiak Predseda Urbariálnej spoločnosti v Tisovci,
pozemkové spoločenstvo
Od 1.4.2010 ponúkame na predaj štrky - dunajský štrk frakcia v
rozsahu 0,4 - 2,16, piesok HOMOK (na omietku, čistý, premývaný).
Osobný odber je možný na Hviezdoslavovej ulici (staré ČSAD v
Rimave). Objednávky na čísle 0903 742150. Väčšie množstvo na
objednávku s možnosťou dovozu priamo na stavbu.
FESTIVAL RUSKEJ PIESNE V MOSKVE
Na podklade výberového konania v Bratislave sa pedagóg ZUŠ
Tisovec, Mgr.Oksana Sčurová, zúčastnila Festivalu ruskej piesne.
Konal sa vo februári 2010 v Kremeľskom paláci v Moskve.
Prezentovali sa na ňom speváci z 54 krajín sveta. Bol pod záštitou
grófstva Dolgorukých a grófa Šeremeteva – posledného potomka
cárskej rodiny Romanovových, žijúceho vo Francúzsku. Z tohto
prestížneho podujatia si okrem nezabudnuteľných spomienok priniesla
najcennejšiu trofej: stala sa laureátkou festivalu. Na základe tejto ceny
je pozvaná na koncerty do Bratislavy, Banskej Bystrice, Martina, Košíc.
Aj my, jej kolegovia, sa týmto pripájame ku gratulantom a prajeme jej
veľa ďalších úspechov.
Kolektív ZUŠ v Tisovci
akčný, dobrodružný, dráma
dráma, triler
milostná dráma
Hviezdoslavov Kubín!
56. ročník celoslovenskej súťaže opäť priniesol správne napätie do všetkých
tried v ZŠ Dr. V. Clementisa. Príprava, výber poézie či prózy, nervozita, rivalita.
Najlepší z tried postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 11. marca
2010.
Počet súťažiacich – 35
Počet divákov -- 71
Porota pre poéziu: Mgr. K. Hutková, PaedDr. K. Dominiková, Mgr. Ľ.
Goldschűtterová
Porota pre prózu: Mgr. M. Svobodová, Mgr. A. Keletiová, Mgr. S. Rosiarová
Vyhodnotenie:
POÉZIA: I. kategória:
/ 2.-4. roč. /
1. miesto: Romana Rončáková
2. miesto: Valéria Manicová
3. miesto: Tamara Dianišková
II. kategória:
/ 5.-7. roč. /
1. miesto: Rebeka Magyarová
2. miesto: Natália Blahová
3. miesto: Bibiána Dianišková
III. kategória:
/ 8.-9. roč. /
1. miesto: neudelené
2. miesto: Lívia Vančíková
3. miesto: Lenka Debnárová
PRÓZA: : I. kategória:
/ 2.-4. roč. /
1. miesto: Bianka Guzmová
2. miesto: Miroslav Búr
3. miesto: Lenka Királyová
II. kategória:
/ 5.-7. roč. /
1. miesto: Zuzana Sabová
2. miesto: Gabriela Rosiarová
3. miesto: Vratko Sabó
III. kategória:
/ 8.-9. roč. /
1. miesto: neudelené
2. miesto: Marián Dlugoš
3. miesto: neudelené
Rozhodnuté!
Diplomy a lákavé sladkosti odovzdané do vlhkých / od zodpovednosti /
detských rúk.
Recitátori umiestnení na prvých miestach nás reprezentovali na obvodnom
kole Hviezdoslavovho Kubína v Rimavskej Sobote dňa 24. marca 2010.
Recitátorka Romanka Rončáková sa umiestnila vo svojej kategórii na 3. mieste
a Rebeka Magyarová tiež na 3. mieste. Je zaujímavé, že v tejto kategórii (poézia
5.-7. ročník) prvé dve miesta udelené neboli. Obe naše žiačky postúpili do
regionálneho kola.
Prajeme im poslušný jazýček, dobrú dynamickosť a úsmev na tvári. Držíme
palce!!
Mgr. Marta Svobodová
Tisovský mesačník – mestské noviny občanov Tisovca a Rimavskej Píly. Vychádzajú 12 – krát do roka. Vydáva MsÚ Tisovec.
Povol. uzn. MZ 21/1991, reg. č.SKO/4, evidenčné číslo: EV 3937/09. Redakcia: Mgr. Štefan Sabó, Juraj Brož, Miroslava Kojnoková. Tel.: 047/5493470.
www.tisovec.com, mail: [email protected] Grafická úprava a tlač: Oddelenie kultúry MsÚ Tisovec. Uzávierka posledný deň v mesiaci.
Fotografie bez označenia autora: Milan Slabej. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov.
Download

T I S O V S K Ý M E S A Č N Í K