MEDZEVSKÝ
S P R AVO DA J C A
Ročník VII
Rok 2013
Číslo 2
Legenda o drakovi opäť ožila
V čase od 3. júna do 10. júna 2013 žiaci 7.D
triedy zo ZŠ Grundschule Medzev nacvičovali divadelné predstavenie o medzevskom drakovi. Projekt iniciovali a pripravili nemeckí lektori Frank Steffen a Sarah
Neumann, ktorí vyučujú nemecký jazyk na jednom
z košických gymnázií.
Sarah mala za úlohu vybrať vhodných adeptov
z radov žiakov ZŠ, nemecky hovoriacich, pre ktorých
spracovala scenár divadelnej hry na motívy básne Petra
Gallusa, významného medzevského rodáka a básnika.
Počas piatich dní sa mladí herci-neherci každé ráno
stretávali na sále MsKS, aby tu nacvičovali svoje divadelné úlohy a zhotovovovali pod kreatívnym vedením
Helmuta Bistiku kostýmy a kulisy k predstaveniu.
Pri práci nás nadchli žiaci, ktorí síce vedia nemecky,
ale mantáčtina im robila značné problémy, a práve oni
počas týždňa tvrdo pracovali na tom, aby ich výslovnosť v nárečí mantáckom bola stále lepšia. Prizvali sme
si aj Waltera Bistiku, žijúcu kroniku Medzeva, ktorý venoval čas a úsilie pri zdokonaľovaní výslovnosti žiakov.
Vynikli obzvlášť niektorí, ktorí svoju úlohu hrali veľmi
presvedčivo /vdova alebo rytier/ ako nádejní divadelníci. Celý súbor sa s pribúdajúcimi dňami zdokonaľoval
vo svojom divadelnom prejave a usilovne sa venoval aj
výrobe kulís a kostýmov, bez ktorých by celé divadlo
nemalo tak silný emotívny výraz.
Vyvrcholením projektu bolo prezentovanie spoločného diela na sále MsKS v 3 rečiach – slovensky,
nemecky a mantácky – v pondelok 10. júna 2013 predpoludním pre deti MŠ a žiakov ZŠ Grundschule.
Na večerné predstavenie, určené širokej verejnosti, zavítal aj vzácny hosť – bývalý prezident SR Rudolf
Schuster.
Divadlo zaujalo nielen výtvarným a scénickým
stvárnením, ale hlavne témou samotnou – legenda
o vzniku Medzeva oživila spomienky staršej generácie
a u mladšej vzbudila záujem o históriu ich rodného
mestečka. Len pre zaujímavosť, ktorí ste nestihli toto
predstavenie, divadlo opäť ožije s touto legendou niekedy koncom roka pri príležitosti otvorenia Mestského
domu – starej sály.
Helmut Bistika, Jaroslav Stehlík
Legenda o drakovi • Stretnutie Charty • Charta európskych vidieckych sídiel • Medzinárodnú slávnosť regiónov v Rakúsku • Raiffeisen
1
Schlössermarathon • Materská škola • Medzinárodný turnaj v minihádzanej • 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda • 135. výročie vzniku
DHZ • Hvezdáreň Medzev • Pozvánka do galérie • Stanový tábor KST Skoba • Šport • Dni mesta •
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
Stretnutie Charty v Medzeve
V dňoch 4. až 7. apríla 2013 sa v našom meste uskutočnilo stretnutie desiatich krajín Charty Európskych
vidieckych sídiel v rámci dvojročného projektu Charty,
podporeného Európskou úniou v rámci programu
„Európa pre občanov“. Hlavnou témou stretnutia bolo
zníženie energetickej náročnosti a úspora energií v jednotlivých obciach členov Charty.
Medzev navštívili zástupcovia obcí z Poľska, Rakúska, Holandska, Luxemburska, Malty, Slovinska, Českej
republiky, Francúzska, Litvy a Španielska. Na stretnutie prišiel aj prezident Charty pán Karl Grammanitsch
a Sandra Hengl. Hostia boli ubytovaní v hostiteľských
rodinách podľa hlavného motta Charty, aby sa ľudia
stretávali v rodinách, v prostredí v ktorom žijú a tak sa
vzájomne spoznávali.
Po štvrtkovom uvítaní hostí v rodinách sa v piatok
vo Hvezdárni uskutočnilo stretnutie zúčastnených
a odzneli prezentácie zamerané na projekty realizované mestom Medzev, firmou Dalkia Východné Slovensko, s.r.o a prítomných zástupcov, zamerané na úsporu
energie a technológie využívajúce obnoviteľné zdroje
energie. Potom si mohli prezrieť priestory kotolne
na Sídlisku Mladosť, ktorá vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu spaľovaním drevnej štiepky.
V sobotu sa uskutočnila prehliadka zrekonštruovaných budov a kotolne na biomasu (peletky) Základnej
školy – Grundschule Medzev. Našim vzácnym hosťom
sme v doprovode sprievodcu ukázali kultúrne pamiatky
historického centra Košíc, Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.
Na slávnostnom záverečnom večeri pripravili bohatý
kultúrny program a úspešne sa prezentovali naše domáce kultúrne telesá: Dychovka Medzevčanka, spevácky súbor Melodie, žiaci zo Základnej umeleckej
školy v Medzeve, akordeonový súbor, deti z Materskej
školy Medzev, žiaci zo Základnej školy – Grundschule
Medzev a tanečný súbor Schadirattam z Karpatsko-nemeckého spolku. Za dramaturgiu slávnostného večera
ďakujeme pani Márii Csontosovej, riaditeľke Základnej umeleckej školy v Medzeve, ďakujeme tiež všetkým
ktorí sa podieľali na príprave a realizácii kultúrneho
programu a stretnutia Charty v našom meste.
Ďakujeme hostiteľským rodinám Michala Antla,
Rajmunda Antla, Gerharda Ballascha, Patrika Eibena,
Karola Flachbarta, Ondreja Gedeona, Dany Göblovej, Ulriky Kováčovej, Gertrúdy Kovalikovej, Matúša
Nováka, Mariána Richtera, Petry Schmerovej, Jozefa
Schmiedla, Ervina Schmotzera, Petronely Schürgerovej, Ireny Sedlákovej, Ivany Vislayovej, Lucii Vitkajovej
za starostlivosť, pohostinnosť, vytvorenie príjemného
prostredia a atmosféry, v ktorej sa naši hostia cítili
dobre. Veríme, že si naši hostia odniesli nové informácie, pekné spomienky, nadviazali nové priateľstvá a že
na pobyt v našom meste budú radi spomínať.
Valéria Flachbartová, primátorka mesta Medzev
Charta európskych vidieckych sídiel spája ľudí
Už niekoľko krát sme v našom spravodajcovi skloňovali Chartu európskych vidieckych sídiel. Delegáti
sa tohto roku v dňoch 4. až 7 apríla stretli v našom
mestečku čiže „People meet people“ po druhý krát.
Prezidentom organizácie je Karl Grammanitsch
s ktorým sme urobili krátky rozhovor:
Ako prišla charta do Medzeva?
V roku 2004 pri rozšírení Európskej únie sme získali z nových členských štátoch 10 nových členov. Vtedy
2
som spoznal Mariána Richtera. Po ňom prišla Valéria
a rozšírili sme sieť Charty. S Valériou Flachbartovou
sme sa neskôr pokúsili rozšíriť prezídium na východ
a tak vzala funkciu viceprezidentky.
Na realizáciu tohto stretnutia sú potrebné aj financie. Ako sú použité?
Máme päť členné operatívne grémium ktoré administratívne spracováva tieto projekty. V nasledujúcich
dvoch rokoch dostaneme 130 až 150 tis. € na realizá[email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
[email protected], www.medzev.sk
3
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
ciu našich projektov. Z toho si my funkcionári užijeme 0. Všetko to robíme dobrovoľne, radi a s láskou.
Peniaze budú použité a rozdelené na mítingy ako aj u vás
v Medzeve, na náklady na cestovné a na organizáciu. A to
je skutočne people meet people, ľudia stretávajú ľudí.
Spoznávame sa tu, od Fínska po Portugalsko a od Cypru
po Írsko a od Švédska po Maltu. A funguje to.
Aká bola téma stretnutia?
Témou boli účinky zmeny klímy na obyvateľstvo.
Pokúsili sme sa nájsť riešenia, ako sa tomu brániť, čo
spravím so svojou energiou, úspory, redukcia energie,
náhrada energie energiou z obnoviteľných zdrojov.
V každej krajine sa našli rôzne riešenia. Každý vie,
že niečo musíme spraviť a každý môže niekde niečo
spraviť, tam kde dostane viac podpory, kde má väčšie
šance.
Na východe nie je také jednoduché opustiť plyn, je
tam potrebné hľadať iné riešenia, napríklad fotovoltaika, tá sa musí vyplatiť, alebo veterná energia.
U nás je veľa možností pre veternú energiu, ale
máme mnoho protivníkov. Je to čistá energia. To všet-
ko sú problémy. Tieto stretnutia nám majú ukázať
možnosti, ako to robí ten, alebo ten a ako to spravíme
spoločne. Včera sa prezentovala každá z nových krajín,
každý prezentoval, čo robí. Čarovať nevieme nikto, ale
môžeme prispieť. A tieto stretnutia prinášajú aj niečo
ľudské. Európa je viac ako 20 krajín, jedna spoločná
kultúra. Máme mnoho spoločného.
Ako sa vám páči v Medzeve?
Veľmi. Stále sa mi tu páčilo. Bol som tu už päť krát.
Bolo to dobré, veľmi dobre zorganizované. Prvý kontakt som mal s Mariánom Richterom. Potom som tu
bol, keď sa prezident Rudolf Schuster lúčil, bol som
pozvaný k nemu do múzea. To bol pre mňa zážitok. Sedeli sme tam v jeho múzeu, pili sme spoločne kávu a on
sa nás spýtal, ako sa máme. To bol pre mňa zážitok,
na ktorý nikdy nezabudnem. Bol to úplne normálny
človek. „Ako sa máš, starosta z Rakúska“ tak povedal.
Super.
Ďakujeme za rozhovor.
Ing. Jaroslav Stehlík, vedúci MsKS
Pozvanie na Medzinárodnú slávnosť regiónov do Rakúska
Od našich rakúskych priateľov sme na jar tohto
roku dostali pozvanie, aby sme prezentovali naše mesto
na Medzinárodnej slávnosti regiónov v regióne Marchfeld, Schloss Hof v Rakúsku.
Tejto slávnosti sa dňa 9. júna 2013 zúčastnili
bežci Bežeckého klubu Spartak Medzev, členovia
Dychovej hudby Medzevčanka, Oľga Schmiedtová,
Ulrika Kováčová, Hedviga Böhmová a Eugen Diczházy.
Medzevskú delegáciu viedol pán Ervin Flegner, zástupca primátorky.
Pôvodne boli naši bežci prihlásení na maratón
(Reiffeisen Schlossmarathon), ktorého trať prechádzala cez 5 zámkov v regióne Marchfeld. Cieľ maratónu
mal byť na zámku Hof, kde bol plánovaný kultúrny pro4
gram a prezentácia mesta a nášho regiónu v prezentačných stánkoch. Žiaľ v dôsledku povodne na Dunaji boli
niektoré časti trate a priestoru zámku Hof zaplavené
a celé slávnosti boli na poslednú chvíľu premiestnené
do areálu zámku Ort. Maratón bol zrušený a bežci BK
Spartak Medzev bežali polmaratón. Aké bolo umiestnenie bežcov v polmaratóne sa dočítate v článku pána
Jána Imlinga.
Dychová hudba Medzevčanka vystúpila na slávnosti so svojim programom pod vedením dirigenta pána
Romana Maďara a zožala ocenenie v podobe veľkého potlesku. Po oficiálnom vystúpení potešili svojim
hudobným umením návštevníkov slávnosti, keď hrali
v priestore prezentačných stánkov.
[email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
V prezentačných stánkoch mohli návštevníci slávnosti ochutnať kulinárske dobroty z nášho regiónu,
obdivovať výsledky práce šikovných rúk pani Oľgy
Schmiedtovej a jedinečné, ručne vyrábané nože pána
Eugena Diczházyho.
Všetkým im ďakujeme za ich účasť a dôstojnú prezentáciu nášho mesta. Bežcom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.
Valéria Flachbartová
Raiffeisen Schlössermarathon
Do histórie Bežeckého klubu Spartak Medzev sa
tohtoročný druhý júnový víkend zapísal veľkými písmenami. Na pozvanie partnerského mesta Lasse z dolného Rakúska sme sa zúčastnili Raiffeisen Schlössermarathon-u. Pre vysoký stav Dunaja a záplav v oblasti sa
[email protected], www.medzev.sk
uskutočnil iba polmaratón. Na podujatí sa predstavilo
trinásť bežcov z nášho klubu, ktorí pretekali v šiestich
vekových kategóriách a úspešne reprezentovali klub
aj mesto Medzev, pričom ešte na žiadnych pretekoch
sme sa nepredstavili v takom hojnom počte. Z poduja5
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
tia si odnášame množstvo zážitkov a aj niekoľko cien
(2. miesto muži nad 50 rokov, 3. miesto muži nad 70
rokov, 4. miesto muži nad 30 rokov).
Cesta začala v sobotu večer o desiatej hodine.
Po dlhej ceste, ktorú nám pomáhal prekonať aj spev
našich súputníkov z Dychového orchestra Medzevčanka, sme ráno pred šiestou dorazili do Schloss Hof, kde
bol aj štart polmaratónu. Nedeľné ráno nám, ale aj domácim obyvateľom spestrila skúška orchestra, ktorý
následne pokračoval do Schloss Eckartsau na miesto
osláv, kde bol aj cieľ polmaratónu. Po chvíli čakania
nasledovala prezentácia a vyzdvihnutie štartových
čísiel a čipov pre meranie času. K maratónskemu koloritu patrí aj neodmysliteľná ranná káva. Nasleduje
krátka rozcvička, spoločné foto, odovzdanie vecí do
doprovodného autobusu a už iba čakanie na výstrel.
Je desať hodín, nad nami jasná slnečná obloha, okolo
nás stovky bežcov a pred nami dvadsaťjeden kilometrov. Vyrážame na trať, každý jeden z nás sa pasuje
nielen s kilometrami, miestami silným vetrom, teplotou, keď sa ortuť na teplomeri šplhá v tieni k tridsiatke,
ale aj nekonečnou rovinou. Mnohí z nás márne hľadajú na horizonte zelené kopce na ktorých by spočinulo
6
oko. Cestou míňame obce Groissenbrunn, Engelhartstetten, Loimersdorf, Kopfstetten, Eckartsau. Pred
nami je už iba zámok so svojimi záhradami a nádvoriami. Z posledných síl zrýchľujeme, víta nás brána borcov, ostávajú posledné metre. Konečne vytúžený cieľ.
Zatiaľ čo nám dievčina vešia medailu na krk, jedno
oko kontroluje stopky a druhé hľadá vodu. Po doplnení
tekutín sa v cieli rozhliadame po kamarátoch. Vyzvedáme časy a prvé dojmy, nasleduje sprcha a čakanie
na vyhodnotenie. Na pódiu sa striedajú zástupcovia
obcí a sponzorov. Prichádza vyhlasovanie výsledkov.
Veľkým aplauzom vyprevádzame našich zástupcov
k stupňom víťazov. V podvečer nastupujeme do autobusu a vydávame sa na spiatočnú cestu. Z Rakúska
nás vyprevádzajú stovky veterných elektrární a listy ich
vrtúľ nám v pravidelnom rytme kývajú na pozdrav.
Cesta ubieha akosi rýchlejšie. Prichádzame domov, sú
dve hodiny ráno. Každý z nás sa už teší do postele.
Lúčime sa so slovami „Tak nabudúce.“, určite to nebolo
naše posledné spoločné podujatie.
Naše veľké poďakovanie patrí mestu Medzev, ktoré
nám umožnilo zúčastniť sa tohto podujatia.
Výbor BK Spartak Medzev
[email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
Od zimy po leto v materskej škole
,,Hviezdička na nebi svieti, deň za dňom tak rýchlo
letí, do Nového roka je už len krok, tak vám želáme
šťastný Nový rok,“ tak s týmto vinšom sme sa lúčili
so všetkými prítomnými na konci vianočnej besiedky
v roku 2012. A čo nám priniesol rok 2013?
Nuž pani Zima si veselo sedela na kráľovskom tróne
a kráľovské žezlo držala v ruke poriadne silno. S pomocou Perinbaby sa jej skoro podarilo prekaziť zápis
budúcich prvákov do 1. ročníka, pretože v tento deň
nápor veľkého množstva snehu nevydržali elektrické
drôty. Naše deti s pomocou učiteliek ZŠ Grundschule
aj napriek tejto malej nepríjemnosti zápis zvládli a deti
zo školy odchádzali šťastné a usmiate.
Po úspešnom zápise predškolákov sme v materskej
škole oslavovali Fašiangy. A oslávili sme ich tak ako sa
na Fašiangy patrí – spevom, tancom a zábavou. Deti sa
premenili na rôzne rozprávkové postavičky – víly, princezné, baletky, Spidermanov, Batmannov a iné, ale aj
učiteľky sa premenili na ujo poľovníka, sladučké hrozno, Pipi dlhú pančuchu, Šaša Jaša... Tento deň deťom
spestrili aj rôzne zábavné súťaže a odmenou pre každú
masku boli pestrofarebné balóny.
O tom, ako si chrániť svoje zdravie a ako zachraňuje
a ošetruje zranených nám prišla 14. februára 2013 porozprávať pracovníčka rýchlej zdravotnej pomoci sl. Elena
Zvirinská. Deti sa vystriedali v roli pacientov, ktorých
záchranárka ošetrila a lúčila sa s nami so želaním, aby si
na seba dávali veľký pozor a svoje zdravie si chránili.
12. marca 2013 sme navštívili Hvezdáreň. Premietaním rozprávky, prezeraním kníh o vesmíre a výstavy
o vesmírnych letoch, ale hlavne pútavým rozprávaním
jej zamestnancov obohatili poznanie detí 3. a 4. triedy
o vesmíre. No najväčším zážitkom pre ne bolo určite
pozorovanie Slnka prenosným ďalekohľadom. A to čo
deti videli, to aj nakreslili vo výtvarnej súťaži organizovanou Kultúrnym centrom údolia Bodvy a Rudoho-
[email protected], www.medzev.sk
ria ,,Vesmír očami detí“. Kresby boli úspešné a autori
odmenení. Na 1. mieste sa umiestnila práca Simonky
Pőhmovej, na 2. mieste Johannky Sophie Pőhm, na
3. mieste sa umiestnila Bianka Schűrgerová a materská
škola získala Ďakovný list za aktívnu účasť vo výtvarnej
súťaži.
Pani zimu na tróne vystriedala pani Jar a s ňou
do škôlky zavítal aj Veľkonočný zajačik, ktorý tak, ako
každý rok, nezabudol na veľkonočnú nádielku – Kinder
vajíčka. Tú nám, ako vždy, schoval do hniezda v školskej záhrade, ale naše šikovné deti ju veľmi rýchlo našli
a uložili si ju do vlastnoručne zhotovených košíčkov.
Spev hymny Európskej únie nás 6. apríla 2013 privítal na stretnutí Charty vidieckých sídiel členských
krajín EÚ. Deti 3. a 4. triedy prispeli kultúrným programom k reprezentovaniu nášho mesta.
Dokorán otvorená brána ZUŠ nás privítala 10. apríla 2013. Deti si prezreli priestory školy, zoznámili sa
s ich budúcimi p. učiteľkami, vypočuli si spev a hru
na akordeóne, klavíri, flaute, gitare v podaní žiakov
ZUŠ a nakoniec si hudobné nástroje aj vyskúšali.
7
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
,,Vítame Vás drahé mamy...“ touto básničkou privítali deti svoje mamičky na besiedke konanej 13. mája
a 14. mája 2013 pri príležitosti krásneho májového sviatku ,,Dňa mamičiek“. Milým programom deti vyjadrili mamičkám lásku a vďaku za ich starostlivosť, lásku
a obetavosť. Dúfame, že týmto programom deti potešili
nielen mamičky ale aj všetkých prítomných.
V máji sme stihli osláviť ešte jeden sviatok, ktorým
bol ,,Deň detí“. No nebol to obyčajný deň, pretože tento deň bol dňom rozprávky. Navštívili sme rozprávku
Medovníkový domček a pomohli Jankovi a Marienke
opraviť domček. V rozprávke Kocúr v čižmách si deti
vyskúšali beh v jednej čižme, ale zato poriadne veľkej.
Popoluške deti pomáhali namiesto holúbkov v zbierať
zrnká štipcami, v rozprávke O zlatej rybke nachytali
rybárovi rybky, Trom prasiatkam postavili domčeky,
Červenej Čiapočke pomohli nazbierať kvietky pre starú mamu a na konci rozprávkového cestovania a súťaženia čakali na všetky deti darčeky aj sladká odmena.
Naše deti svoju šikovnosť prejavujú v rôznych výtvarných súťažiach počas celého školského roka. O ich šikovnosti a úspešnosti svedčí množstvo získaných ocenení.
Staň sa požiarnikom – Na 2. mieste sa umiestnila práca Kristiána Halásza, na 3. mieste sa umiestnil
Valentín Polák, cenu poroty za kreativitu získali deti
z elokovaného pracoviska Kováčska 123, a materská
škola získala Ďakovný list za účasť v súťaži.
Staň sa ilustrátorom – Na 1. mieste sa umiestnila Natália Antlová, na 2. mieste sa umiestnil Valentín Polák,
na 3. mieste sa umiestnila Zdenka Horváthová a za vytvorenie leporela získali deti 4. triedy cenu poroty.
Okrem šikovných maliarov máme aj úspešné speváčky. Sú nimi Sonička Bučková a Sonička Herichová,
ktoré svojím spevom očarili porotu na speváckej súťaži
Škôlkárský slávik v Moldave nad Bodvou.
Naša materská škola sa počas školského roka zapája
do rôznych projektov. Jedným z nich bol aj projekt ,,Veselé zúbky“, prostredníctvom ktorého sa deti naučili
ako správne čistiť zúbky a starať sa o ne.
,,Zbohom škôlka lúčime sa...“ touto pesničkou
začne 28. júna 2013 rozlúčka predškolákov, budúcich
prvákov. A po rozlúčke bude nasledovať aj ich prvá
a zároveň posledná noc v škôlke.
Napriek mnohým nepríjemnostiam počas školského
roka – komplikáciami s kúrením,snehovou nádielkou,
výpadkom elektrického prúdu, chrípkou bol pre nás
tento školský rok úspešný a šťastne prežitý, o čom svedčia usmiate tváre každé ráno prichádzajúcich detí.
Prajeme všetkým čitateľom krásne ale hlavne slnečné leto.
Kolektív zamestnancov MŠ Medzev
Medzinárodný turnaj v minihádzanej
skupinu (6 – 11 rokov), družstvá sú zmiešané. Žiaci našej školy sa zúčastnili tohto turnaja prvýkrát. Odohrali zápasy s tímami: Inter Tomášov, Inter Bratislava, UDHK Nitra, TJ Slovan Uherské Hradiště, TJ Sokol Cífer, HK Duslo Šaľa, HC Sporta Hlohovec, HC
Tatran Stupava a podarilo sa im štyrikrát zvíťaziť. Spolu
nastrieľali 90 gólov a obsadili 11. miesto. V sobotu večer
usporiadatelia pripravili zápasy ALL STAR. Do najlepšej zostavy sa dostali dvaja naši žiaci. V kategórii
2002 – 2003 nás zastupoval Adam Frankovič a v kategórii 2004 – 2005 Daniel Kaleta. Obom sa podarilo streliť gól.
V dňoch 17. – 19. mája 2013 sa 8 žiakov našej školy
(Samuel Bálint, Marco Sovius, Adam Frankovič, Nicolas Pavlovič, Ulrike Timko, Vratko Horváth, Marco
Tóth, Daniel Kaleta) zúčastnilo medzinárodného turnaja v minihádzanej v Stupave. Projekt TATRANČEK
MINIHÁDZANÁ vznikol v roku 2007. Je zameraný
na rozvoj športu na školách s cieľom vychovávať nové
talenty pre hádzanú. Je určený pre prípravnú vekovú
8
[email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
V tomto roku si pripomíname príchod významných
osobností Cyrila (Konštantína) a Metoda na územie
Veľkej Moravy (dnešné územie južnej Moravy a Slovenska). Priniesli Slovanom písmo, pozdvihli vzdelanosť
a zaslúžili sa o to, že staroslovienčina sa stala bohoslužobným jazykom. Preložili Bibliu do staroslovienčiny
a tým prispeli k posilneniu kresťanstva a kresťanského
myslenia.
Na škole prebehlo niekoľko akcií, ktoré sa venovali
tomuto výročiu. V redakcii školského časopisu Mantáčik sme pripravili špeciálne číslo, ktorým sa prezentujeme v celoslovenskom kole školských časopisov. Ján
Kušnír vytvoril koláž s názvom Poslovia z východu,
ktorá reprezentuje našu školu v celoslovenskom kole
grafickej súťaže, v kategórii počítačovej grafiky a Lukáš
Müller zabojuje o umiestnenie obrázkom vytvoreným
klasickou technikou. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka
počas tvorivého popoludnia v knižnici vytvorili 3D model Cyrila a Metoda a pozreli si krátky film o ich živote.
Starší žiaci si overili svoje vedomosti, tvorivosť a kreativitu v kvíze, ktorý bol venovaný životu vierozvestcov.
Ústredné nástenky školy sú venované tiež tomuto výročiu. Odkaz Cyrila a Metoda má veľký význam nielen
pre súčasnosť, ale aj pre ďalšie generácie.
Ján Kušnír, Martin Janitor, Tibor Kudernáč
135. výročie vzniku DHZ
V dňoch 3. až 5. mája 2013 sa v Medzeve konali
oslavy 135. výročia vzniku DHZ. Hlavná časť podujatia
sa konala v sobotu 4. mája 2013 – na Floriána, ktorý je
patrónom hasičov. Naše Kultúrne centrum bolo spoluorganizátorom tohto vydareného medzinárodného
podujatia. Na podujatí sa zúčastnil: Mgr. Jozef Buček
– štátny tajomník MV SR, Ing. František Petro – poslanec NR SR, poslanec KSK a starosta obce Ploské,
PhDr. Peter Derevjanik PhD – prednosta obvodného
úradu Košice –okolie, plukovník Ing. Jozef Fedorčák
– riaditeľ KR Košického Hasičského a záchranného
zboru, plukovník Ing. Jozef Bodnár – OR Hasičského
a záchranného zboru pre Košice, Vendelín Fogaráš –
člen prezídia DHZ a predseda OV DPO Košice – [email protected], www.medzev.sk
lie, Miroslav Semanič – predseda Krajského výboru
DPO SR, Perla Barčáková – riaditeľka OV DPO Košice – okolie, Ing. Miroslav Turčánik – veliteľ hasičskej
stanice Košice, zástupca primátorky mesta Medzev
9
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
Ervín Flegner, prednosta mestského úradu Medzev:
Ing. Jozef Schmiedl, poslanci MsZ Medzev: Gertrúda
Frantzová, Ing. Valter Müller, Gabriel Böhm, starostovia okolitých obcí: Jasov – Ing. Gabriel Nagy, Štós
– Anton Imling ml., Turňa nad Bodvou – Pavol Molnár, Vyšný Medzev – Ing. Róbert Nálepka, prednosta
obecného úradu Turňa nad Bodvou Alexander Varga.
Hasičov reprezentovali družstvá z družobného mesta
z Čiech z Holíc a družstvo hasičov z Poľska Glinik
Zaborowski, na podujatí sa zúčastnilo 9 družstiev dobrovoľných hasičov z okolitých obcí.
Dôstojnosť podujatiu dala aj slávnostná svätá omša
v našom kostole, kde nádherne spieval zbor Cecilky.
Sprievod mestom za doprovodu dychovky Medzevčanky priviedol účastníkov pred hasičskú zbrojnicu. Po
slávnostnom otvorení, ktorého súčasťou bolo odovzdávanie vyznamenaní vystúpil zbor Melodie, ktorý zaspieval hasičskú hymnu, krásne sklady so svojho repertoára s nádhernými mužskými sólami sa začali súťaže: súťaž družstiev dobrovoľných hasičov na starej
hasičskej striekačke, súťaž o železného hasiča a železnú hasičku. Potom „hasili požiar“ deti pod dohľadom
dobrovoľných hasičov, penová šou dotvorila príjemnú
atmosféru celého podujatia, kde si našiel každý to svoje
od tých najmenších – pozreli si hasičské autá, „hasili
požiar“, hrali sa s penou, až po tých najstarších, ktorí
10
si aj zatancovali. Do ďalších rokov prajeme našim dobrovoľným hasičom pevné zdravie a čím menej zásahov
pri nešťastných udalostiach, radšej nech si merajú sily
v súťažiach, ako tomu bolo práve pri oslavách 135.výročia vzniku DHZ v Medzeve.
Výsledky súťaže na historickej striekačke:
1. DHZ Turňa nad Bodvou
2. DHZ Poproč
3. DHZ Medzev
Súťaž Železný hasič:
Muž Pavol Špegár DHZ Medzev
Žena Dagnar Eibenová DHZ Štós
[email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
Hvezdáreň Medzev v roku 2013
V spolupráci s RCM Košice sme od januára do polovice mája 2013 mali v našich priestoroch nainštalovanú
odbornú dvojjazyčnú výstavu: Vesmírne počasie, ktorú si
mali možnosť pozrieť všetci návštevníci hvezdárne bezplatne. Pripravili sme odborné prednášky podľa požiadaviek návštevníkov pre MŠ, ZŠ a SŠ, navštívili nás deti,
žiaci a študenti z Medzeva, Štósu, Košíc, Kysaku, Jasova,
Čečejoviec, Veľkej Idy, Budimíra, Moldavy nad Bodvou,
Poproča, Malej Idy, Banskej Bystrice a podobne.
Pripravili sme regionálne kolo odbornej – vedomostnej súťaže: Čo vieš o hviezdach – 23. ročník, kde súťažilo 12 žiakov ZŠ v druhej kategórii /7. až 9. ročník
ZŠ/, víťazi postúpili na krajské kolo do Košíc. Súťaž sa
konala 22. 3. 2013.
22. 3. 2013 sa v prednáškovej miestnosti hvezdárne konala medzinárodná konferencia za prítomnosti
30 riaditeľov kultúrnych inštitúcií z Maďarska, kde sa
mali možnosť oboznámiť s činnosťou KCÚBaR a históriou Medzeva.
Dňa 26. 4. 2013 o 14:00 h sa uskutočnila v priestoroch Hvezdárne vernisáž výstavy prác: Staň sa
ilustrátorom II., ktorá bola spojená s odovzdávaním
cien víťazom. Aktívne sa do súťaže zapojilo 8 škôl. Spolu nám zaslali 193 prác v piatich kategóriách. Predsedom poroty bola p. Mgr. Eva Chmurová – zástupkyňa
riaditeľky ZUŠ Medzev. Súťaž bola literárno-výtvarná
/bolo potrebné prečítať knihu a k nej vytvoriť ilustráciu,
zameranie na čítanie s porozumením/ .
V čase od 5. 4. do 27. 4. 2013 sa v priestoroch Hvezdárne v Medzeve konalo vzdelávanie: „Opatrovateľský
kurz“, do ktorého sa zapojilo 10 záujemcov z Medzeva a okolia. 27. 4. 2013 sa konali záverečné skúšky, po
absolvovaní ktorých získali Osvedčenie s celoštátnou
[email protected], www.medzev.sk
platnosťou, ktoré im umožňuje vykonávať prácu opatrovateľa v celej SR ako aj v štátoch EÚ. Kurz bol akreditovaný MPSVaR SR. Vzdelávanie viedla PhDr. Jarmila
Forgáčová. Táto rekvalifikácia umožní absolventom
uplatnenie na trhu práce. Absolventi kurzu si mali možnosť prezrieť priestor hvezdárne a dozvedieť sa o pripravovaných aktivitách Hvezdárne ako aj Kultúrneho
centra, veríme, že aj takouto formou získame nových
návštevníkov.
V priestoroch Hvezdárne v Medzeve sa dňa 5. 4.
2013 o 13:30 h uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy: Vesmír očami detí. Do okresného kola XXVIII. ročníka celoslovenskej súťaže Vesmír očami detí, ktorú vyhlasuje Slovenská ústredná Hvezdáreň v Hurbanove sa
aktívne zapojilo 11 škôl z obcí v pôsobnosti KCÚBaR.
V tomto ročníku nám zaslali 129 prác v piatich kategóriách, súťažili deti z MŠ, žiaci ZŠ a žiaci ZUŠ.
25 prác postúpilo do celoslovenského kola do Hurbanova. Predsedom poroty tejto výtvarnej súťaže bola
p. Mgr. Eva Chmurová – zástupkyňa riaditeľky ZUŠ
Medzev.
V dňoch 5. a 6. 4. 2013 sa v priestoroch Hvezdárne v Medzeve konala konferencia Charty európskych
vidieckych sídel za účasti zástupcov z 10 štátov EÚ.
Slávnostný úvod stretnutia a privítanie účastníkov
Charty predniesla JUDr. Valéria Flachbartová – primátorka mesta Medzev, potom sa účastníkom prihovoril
riaditeľ KCÚBaR MA Michal Kupec, ktorý ich privítal
na pôde pracoviska KCÚBaR, ktorým je Hvezdáreň
v Medzeve a oboznámil ich s činnosťou Kultúrneho
centra. Dňa 5. 4. 2013 sa vo večerných hodinách konala prehliadka Hvezdárne s odbornou prednáškou
o slnku v anglickom jazyku, ktorú pripravil a prezento11
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
val Tomáš Čabala, aktívny záujem prejavilo 25 účastníkov Charty z piatich štátov EÚ. Konferencia u nás
pokračovala aj 6. 4. 2013.
Dňa 10. 5. 2013 sa v priestoroch Hvezdárne
v Medzeve uskutočnila vernisáž výtvarných prác:
Staň sa požiarnikom – 2. ročník, ktorú zorganizovala
DPO OV Košice- okolie, Komisia prevencie a výchovy spolu s DHZ Medzev a KCÚBaR. Do súťaže sa
prihlásilo 22 škôl / MŠ, ZŠ a ZUŠ/ z okresu Košice
–okolie a spolu zaslali 172 prác. Na úvod sa prítomným prihovoril Ing. Gerhard Ballasch – podpredseda
OV DPO Košice –okolie, potom pani primátorka mesta Medzev JUDr. Valéria Flachbartová, cenu diváka
doniesla a prítomných pozdravila p. Perla Barčáková
– riaditeľka OV DPO Košice. Predsedom poroty, ktorá
určila víťazov bol p. Helmut Bistika – ďakujeme. Víťazi
si prevzali ceny, pozreli si priestor hvezdárne, udelili:
„Cenu diváka“, mali možnosť vidieť hasičov v zásahových oblekoch, pozreli si hasičské auto, dostali „sladké
občerstvenie“. Karol Schmer – veliteľ DHZ Medzev
zabezpečil členov DHZ Medzev na ukážku hasičskej
techniky. Veríme, že takéto akcie budú mať preventívny
charakter a naučia deti, ako sa správať, aby naši hasiči
mali čo najmenej práce.
Pracovisko hvezdárne pripraví sprievodné akcie počas osláv Dní mesta Medzev, 13. 7. 2013 od 10:00 h
do 22:00 h sa uskutoční Deň otvorených dverí hvezdárne, výstava prác čipkárok a ukážka paličkovania,
výstava obrazov p. Františka Göbla, výstava výtvarných
prác jeho vnučky, výstava známok a plastík. Návštevníci si budú môcť pozrieť priestor hvezdárne, v prípade
priaznivého počasia aj pozorovanie oblohy.
Hvezdáreň Medzev v tomto roku aktívne spolupracuje s RCM Košice na projekte Expedícia MARS
2013, časť aktivít bude prebiehať počas prázdninových
mesiacov v našich priestoroch za účasti mladých ľudí
z 5 štátov EÚ. Výsledkom by malo byť sfunkčnenie
planetária v našej hvezdárni a medzinárodná propagácia mesta Medzev.
Viac o nás na www.kcubar.sk, úvodná strana – sú podujatia, ktoré pripravujeme, v časti podujatia – archív,
tie podujatia, ktoré už boli, v časti spolupracujeme: tie
aktivity, kde sme boli len spoluorganizátori.
Pracovníci hvezdárne Medzev
Srdečne Vás pozývame do galérie
V našom meste ponúka galéria na Mariánskom
námestí zaujímavé výstavy, ktoré každý mesiac
prezentujú tvorbu nového umelca. Predošlú výstavu
V. Potanku – gestickú krajinomaľbu, vystriedali
grafiky B. Remaka. Blížia sa Dni mesta a v rámci nich
galéria pripravuje výstavu kreatívnych Medzevčanov,
ktorí maľujú a fotia v našom mestečku.
Srdečne Vás pozývame.
12
[email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
Stanový tábor KST Skoba – Deň detí
V dňoch 7. až 9. júna 2013 sa konal jubilejný 10.
ročník Dňa detí – Dňa mladých turistov (stanový tábor), organizovaný KST Prakovce a KST Skoba Vyšný
Medzev.
Pôvodný termín 31. máj – 2. jún bol pre nepriaznivé
počasie zrušený. Od piatka poobedia sa začali schádzať
turisti a organizátori a vyrastal stanový tábor. V sobotu
od rána sa pripravoval tradičný guľáš. Prichádzali ďalší,
najmä priatelia z Prakoviec a ďalší priaznivci. Voľnú
chvíľu pred súťažami využili deti na loptové hry, na
volejbal a futbal. Pred obedom sa začali pripravovať
jednotlivé stanovištia pre súťaže. Súťažilo sa v týchto
disciplínach: streľba zo vzduchovky, prechod po lane,
prvá pomoc pri úrazoch, Muchov test stromov a krov
a hádzanie baganče na cieľ. Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťami a prví traja z každej kategórie dostali
pekné vecné ceny. Z ponuky cien si mali možnosť vybrať podľa záujmu. Po súťaži, vďaka kuchárovi a kuchtíkom, sme si pochutnali na perfektnom guľáši. Trochu
nás pokropilo, ale nakoniec vyšlo slniečko a opäť bola
pohoda. Večer sa konal táborák, pri ktorom sme si za
sprievodu gitary spoločne zaspievali a zabávali sa do
neskorého večera. Vďaka dobrému počasiu aj v nedeľu,
sme si v pohode pobalili veci a rozišli sa s tým, že si
o rok túto vydarenú akciu opäť zopakujeme. Dovidenia
o rok!
Kolektív KST Skoba
Pod novou tribúnou ožíva aj hra
Niekoľko sezón tradujeme zodpovednú a kvalitnú
prípravu na jarnú časť súťaží našich futbalistov. Tak
výbor oddielu ako aj tréner Gabriel Majoroš nenechali
nič na náhodu. Už jeseň ukázala, že družstvo dospelých má vyššie ambície ako priebežné 7. miesto v piatej
lige skupiny juh.
Tabuľky po jeseni v dorasteneckej a žiackej kategórii ukázali schopnosť týchto družstiev udržať si príslušnosť v štartujúcich súťažiach.
Za pozornosť stojí zimná príprava dospelých, ktorí
na umelom trávniku v Moldave nad Bodvou odohrali
[email protected], www.medzev.sk
deväť prípravných zápasov, v ktorých štyri krát zvíťazili, tri krát prehrali a raz remizovali. Osviežením kolektívu boli noví hráči na kvalitatívne vyššej úrovni,
ktorí zapadli do kolektívu, menovite Hanzuš, Orosz
a Gajdoš.
Najviac sa strelecky v príprave darilo Kalmárovi
s deviatimi gólmi, Šrobárovi a Gedeonovi so siedmimi
gólmi a Majorošovi so štyrmi gólmi.
Mužstvo dospelých sa skonsolidovalo a po príchode
posíl aj herne a najmä takticky vyzrelo, čo dokázalo
víťazstvom 1:0 nad favorizovaným družstvom Krompachy, ktoré už bolo istým postupujúcim do štvrtej ligy.
Želanie väčšiny fanúšikov sa na jar stalo skutočnosťou. Na východnej strane ihriska bola postavená nová
pre skoro 250 divákov futbalová tribúna, čo pridalo
nový šat tomuto športovému stánku. Poďakovanie patrí
predovšetkým mestskému zastupiteľstvu na čele s primátorkou JUDr. Valériou Flachbartovou, ktorí túto
investíciu inicializovali a priviedli do zdarného konca.
Tým sa naše mesto svojim športovým stánkom zaradilo
medzi tie najvybavenejšie v kraji.
Je potešiteľné, že záujem o športové dianie neutícha, získava si stále nových priaznivcov nielen z Medze13
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
va ale celého okolia. To prináša aj kvalitnejšie a futbalovejšie výkony hráčov. Výsledok je vidieť v umiestnení
mužstva v konečnej tabuľke piatej ligy Juh v súťažnom
ročníku 2012 – 2013.
Radosť oddielu robia aj mládežnícke družstva, ktoré
pod odborným vedením skúsených trénerov si udržujú
svoju kvalitu i postavenie v súťaži.
Už tradične po skončení jarného kola nás čaká
8. ročník memoriálu Petra Schmiedta v malom futbale
a nasleduje ho 2. ročník memoriálu Viktora Jevického
žiakov pri príležitosti Dni mesta Medzev.
Na tieto podujatia vás srdečne pozývame a prajeme
pekné a hodnotné športové zážitky.
RSDr. František Göbl
Bežecký klub Spartak Medzev
Náš bežecký klub vznikol 1. 2. 2010. Poslaním
bežeckého klubu Spartak Medzev je rozvíjať a propagovať vytrvalostný šport ako zdravý spôsob života
a zapojiť do pohybovej aktivity čo najviac ľudí. Jednou
z priorít klubu je organizovať polmaratón v Medzeve,
ktorý sa už niekoľko rokov uskutočňuje ako súčasť
Dní mesta Medzev. Jeho názov je spojený s hámorníckou históriou mesta a jeho obyvateľov.
Tohto roku stojíme na prahu 11. ročníka Hámorníckeho polmaratónu, súčasťou ktorého je aj pretek
In-line korčuliarov.
Z Hámorníckeho polmaratónu sa za toto obdobie stalo tradičné športové podujatie s medzinárodnou účasťou. Polmaratón je organizovaný v spolupráci s mestom
Medzev a za sponzorskej podpory
našich podnikateľov, za čo im aj
touto cestou ďakujeme.
Klub sa neustále rozvíja a rozširuje o nových ľudí,
a v súčasnosti má
šestnásť členov. Jednou z priorít pre
najbližšie obdobie
je zorganizovať be14
žecké podujatie pre deti a mládež. Nedá sa nespomenúť skutočnosť, že členovia klubu sa tohto roku
aktívne zúčastňujú slovenskej bežeckej ligy a medzinárodných maratónskych podujatí po celom svete,
kde reprezentujú naše mestečko. Zúčastnili sa na
maratóne v Paríži, New Yorku, Bostone, Budapešti,
Prahe, Londýne, Miláne, Belehrade, Viedni a Essene.
Do dnešného dňa bolo hlavnou úlohou príprava
a účasť na Raiffeisen Schlőssermarathone v Rakúsku,
kde sa zúčastnilo 13 pretekárov.
Najbližšie sa naši bežci tešia už na maratón v Berlíne a vrcholom sezóny bude Medzinárodný maratón
mieru v Košiciach. Samozrejme nevynechajú ani domáci Hámornícky polmaratón a do konca roka ich čaká
tiež množstvo bežeckých podujatí v rámci Slovenska.
Ďalšie informácie o našich aktivitách nájdete na
našej webovej stránke www.bkspartakmedzev.sk.
[email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
Odpady
Milí susedia, chcem Vám pripomenúť tému odpadov
a ich triedenia. My Medzevčania nie sme žiadna výnimka – tak ako celý konzumný svet, usilovne produkujeme
okrem iného aj obrovské množstvo odpadov. Aby sme
sa v týchto odpadoch nemuseli brodiť, odvážame ich
a likvidujeme. Hlavne na skládkach. Týmto skládkovaním odpadov systematicky ničíme náš krásny svet – sebe,
ale hlavne tým, ktorí tu budú žiť po nás, našim deťom
a vnúčatám. A ide to aj pekne do peňazí. Za komunálny
odpad totiž mesto platí niekoľkokrát: firme za zber a odvoz odpadu (19,47 €/t), skládke za jeho uloženie (35,96
€/t) a ešte aj obci, na území ktorej sa skládka nachádza
(5,975 €/t). Celkovo nás tona zlikvidovaného odpadu
stojí 61,405 €/t. Keď si uvedomíme, že za minulý rok
bolo na skládku vyvezených asi 840 ton odpadu, (takmer)
každý si dokáže spočítať, koľko to stálo. Je to slušne veľká suma, na ktorú sa skladáme všetci. Jednak cez
poplatky za komunálny odpad, ale aj cez rozpočet mesta. Na rozpočet sa skladajú všetci daňoví poplatníci.
Keďže je nereálne predpokladať, že množstvo vytvoreného odpadu sa bude v budúcnosti zmenšovať, alebo
že sa budú znižovať poplatky za odpad, jediná reálna
cesta na zníženie nákladov na odpady je ich triedenie.
V pripojenej tabuľke je vidieť, o koľko menej by platilo
Celkové množštvo odpadu v t:
% triedenia
10
Množstvo v t
84
Úspora v €
51 32,82
30
252
15 474,06
840
50
420
25 790,10
Čísla v tabuľke a v texte sú približné. V skutočnosti je odpad rozdelený na
objemový a zmesový. Pre každý druh sú rôzne poplatky.
mesto (teda my všetci) za komunálny odpad, ak by sme
ho usilovnejšie triedili.
Ide to do pekných čísel. Všetci si dokážeme predstaviť, že by bolo možné za tie peniaze zariadiť aj niečo
krajšie, ako smrdiacu skládku odpadov. Podľa mňa sa
pre tieto sumy a pre túto myšlienku oplatí pohnúť kostrou, svoj odpad vytriediť a vytriedený zaniesť do pripravených zberných nádob.
Zložky odpadu triedime rôzne. Najnovšie pripravil
Mestský podnik služieb podmienky pre zber olejov z domácností. Ide o použité stolové oleje. Už ich nemusíme
(a ani nesmieme) vylievať do drezov a zanášať tým odpadové potrubia, stačí, keď ich v plastových fľašiach donesieme v pracovných dňoch a v pracovnej dobe na Mestský podnik služieb. Oni šikovne zariadia všetko ostatné.
Rovnako, ako to robia pri celom separovanom zbere.
Ak teda chceme pomôcť sebe a svojim potomkom
a ešte aj o niečo odľahčiť mestskú pokladnicu – do (častého) videnia pri nádobách na separovaný zber.
Pre prehľad a pripomenutie pripájam harmonogram
zberu odpadu a triedených zložiek.
Jozef Schmiedl
Mestský podnik služieb
mesta Medzev
Š t ó s k a 18 2
044 25 Medzev
Harmonogram vývozu odpadov
Komunálny odpad – každý štvrtok (zabezpečuje fy: AVE V.O.D.S. a.s., Košice)
Separovaný zber – prostredníctvom MsPS, Štóska 182, Medzev
sklo – posledná streda v mesiaci
plasty – posledná streda v mesiaci
papier – posledná streda v mesiaci
kovy – prostredníctvom zberných surovín
Použitý kuchynský olej je možnosť zbierať do plastových fliaš – zber poslednú stredu
v mesiaci, alebo doniesť na MsPS
Zber odpadov z rozmiestnených kontajnerov sa vykonáva podľa potreby
Zber akumulátorov, bateriek a monočlánkov, žiariviek – dvor MsPS
Zber pneumatík, zber šatstva
[email protected]
055/466 76 37, 055/489 80 78, 055/489 80 79
0905 863 934 – Tibor Frantz
vedúci referent podniku
[email protected], www.medzev.sk
0905 478 321 – Ing. Jozef Schmer
vedúci podniku
15
Názov: Medzevský spravodajca • Vydáva: Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev, Kováčska 14, 044 25 Medzev • IČO 00 135 283
• Periodicita vydávania: 2x ročne • Registrácia: Ministerstvo kultúry SR č.EV 3716/09 • Redakčná rada: Ing. Jaroslav Stehlík,
Ladislav Schuster • Foto: JUDr. Valéria Flachbartová, Ing. Jaroslav Stehlík, Katarína Schusterová, Ladislav Schuster, Miroslav Jakubčák,
Helmut Bistika • Distribuované občanom bezplatne
Download

Stiahni - Medzev