letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:34 Stránka 1
„To, co si schováváš
pro sebe, jsi už ztratil.
To, co dáváš,
zůstane tvé navždy.“
J. Recla
NÁSEDLOVICE
letos
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2014
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:34 Stránka 2
2
Veselo hody… Průvod stárků
Erika Stávková a Denisa Nováková
NÁSEDLOVICE
letos 2014
Prosinec 2014
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 3
NÁSEDLOVICE
Prosinec 2014
3
letos 2014
Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři
našeho obecního
zpravodaje, v němž
se vždy tak trochu
poohlížíme za uplynulým rokem.
Ten letošní byl rokem
volebním,
a tak mi dovolte,
abych všem poděkovala za podporu. Velké poděkování patří
panu Josefu Pukovi, který do voleb zastával
funkci místostarosty. V nadcházejícím čtyřletém období ho vystřídá pan Josef Lojan,
pan Puk zůstane členem zastupitelstva a kronikářem obce. Také ještě jednou děkuji zastupitelům, kteří se rozhodli již nekandidovat, a novým členům v našem zastupitelstvu,
přeji, aby se jim splnila představa, s jakou
kandidovali, a také, abychom našli společnou řeč ve prospěch nás všech. Pokud se do
dění v obci zapojí více občanů, věřím, že
naše plány nezůstanou jenom na papíře v šuplíku.
V letošním roce jsme dokončili opravy
budovy obecního úřadu, a tak mohla být
v sobotu 21. 6. 2014 slavnostně přestřižena
páska a budova předána k užívání vám občanům. Slavnost jsme nazvali „Z pokladnice našich předků“, v nově opravených
Přestřižení pásky při otevírání rekonstruované budovy OÚ
prostorách se konala výstava keramiky
pana Karla Hanáka, ochutnávka receptů
zdravého životního stylu a ochutnávka
čajů a koření společnosti Sonnentor, která
zpracovává a vyrábí produkty z kontrolovaného ekologického zemědělství. Přírodní
aromaterapeutickou kosmetiku představila
Petra Švábíková, svou přítomností i poznatky nás obohatil Adolf Jiří Pleskač, odborník na bylinky a jejich léčivé účinky.
Děti z mateřské školy předvedly, jak to
u nás chodí, když vítáme naše nejmladší
občánky. Na schodech zazpíval pěvecký
sbor a venku před obecním úřadem hrála
cimbálová muzika. Také naši vinaři připravili malou ochutnávku vín, ženy upekly
sladké dobroty ke kávě a manželé Poláčkovi se postarali o to, abychom neměli
hlad. Do naší akce se zapojili i děti a učitelé ze Základní školy v Žarošicích. Všem
patří velké poděkování.
Druhá velmi náročná akce letošního
roku byla dokončení ČOV a kanalizace
v obci a následné spuštění ročního zku-
šebního provozu. Tady bych chtěla apelovat na všechny občany, kteří se doposud na
ČOV nepřipojili, aby tak učinili v jarních
měsících roku 2015. V této záležitosti vás
také navštíví zastupitelé obce a pokud
bude potřeba, pomohou s řešením. Uvědomte si, že pokud nebude většina obyvatel připojena, může nám být odebrána část
třicetimilionové dotace, kterou jsme obdrželi z Ministerstva zemědělství.
Letos se nám také podařilo získat dotaci
na opravu kaple sv. Václava a kříže, na jaře
chceme upravit i okolí, vysadit stromy
a keře. Určitě by se tam hodilo i pěkné posezení.
No a jak se říká, kdo je připraven, není
ohrožen. To proto, že jsme měli připravenou projektovou dokumentaci na investiční záměr mobility, čili zpřístupnění
obecní knihovny a galerie skrze výtah.
Naší žádosti na Ministerstvu kultury bylo
vyhověno a dne 4. 11. 2014 jsme obdrželi
rozhodnutí o poskytnutí dotace na výstavbu, vlastně přístavbu výtahové šachty
k objektu ze strany dvora. Celkové náklady
činí 2 624 000 Kč, dotace činí 1 574 000 Kč
a zbylých 1 050 000 Kč bude hrazeno z rozpočtu obce. Vstup do výtahu bude z venkovní plochy z bezbariérové rampy a dále
v jednotlivých patrech z chodeb. Ve všech
nadzemních podlažích je sociální zařízení
bezbariérového typu. Nyní probíhá výběrové řízení, samostatná stavba se začne realizovat nejdříve v únoru a dokončena by
měla být v červnu 2015. Po jejím skončení
se budou moci tělesně a zdravotně postižení spoluobčané zúčastnit veškerých aktivit pořádaných v objektu. Věřím, že výtah
bude plně využíván při výstavách na plánovaném Sjezdu rodáků.
Chtěla bych vás informovat o tom, že připravujeme vydání knihy o naší obci u příležitosti Sjezdu rodáků, který se bude
konat v naší obci ve dnech 3.–5. 7. 2015.
Chceme v této knize ukázat barevnost života naší slovácké obce. Chceme vám ukázat obyvatele Násedlovic, kteří pracují
v různých spolcích a organizacích, a pomáhají tak udržovat tradice a zvyky. Bude
to kniha o vás, kteří se rádi potkáváte
a není vám zatěžko, věnovat svůj volný čas
ve prospěch jiných. Kniha bude o vás, kteří
se dokážete zvednout od televizí a počítačů
pro společný zážitek. Všichni, kteří se na
přípravě této publikace podílíme, chceme,
aby byla spíše albem fotografií
mapujících první desetiletí 21.
století.
Vážení spoluobčané, náš každodenní všední život, jak žijeme den za dnem, a mnohé
události a zážitky bereme tak
nějak samozřejmě. Když ale seřadíte jednotlivé obrázky roku
vedle sebe, uvědomíte si, jak je
náš život pestrý a bohatý. Ano,
je pestrý a bohatý ne penězi,
ale lidmi. A o tom vás chceme
přesvědčit.
V příštím roce se také bude
konat po čtyřech letech Slovácký
rok v Kyjově (14.–16. 8. 2015)
Na pražském hradě – přijetí u pana prezidenta
a už nyní pořadatelé oslovují jednotlivé
obce, zda se zúčastní krojové přehlídky
a průvodu. Účast naší obce jsem přislíbila,
ale bude záležet především na vás, v jakém
počtu to bude.
V září jsem se zúčastnila akce pořádané
Svazem měst a obcí ČR a konané pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana
na Pražském hradě ve Španělském sále,
kde jsem převzala ocenění za uplynulé volební období. Během slavnostního večera
zazněla Hudba Hradní stráže a Policie ČR
a také vystoupili sólisté opery Národního
divadla. Děkuji vám za podporu a přízeň,
protože bez toho by byla moje snaha málo
účinná.
Vážení spoluobčané, ať už patříte k těm,
kteří si dávají novoroční předsevzetí, nebo
ne, nikdy není od věci udělat si s příchodem nového roku jakousi malou životní revizi. Zamyslet se nad tím, jestli jsme
šťastní, jestli vedeme takový život, jaký bychom rádi vedli, a pokud ne, co můžeme
udělat pro to, abychom to změnili. Ať už
toužíme po jiné práci nebo po smysluplně
prožitém volném čase, po nové lásce, nebo
po osvobození od nefunkčního vztahu, ať
už se chceme více vzdělávat nebo se více
věnovat svému zdraví a péči o sebe, nikdy
není pozdě s tím začít. A právě proto vás
zvu na všechny předvánoční akce, které
jsme pro vás připravili. Přeji vám pohodové
Vánoce a hodně zdraví v roce 2015.
Vlasta Mokrá, vaše starostka
Návštěva starostů ze Slovenska
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 4
NÁSEDLOVICE
4
letos 2014
Prosinec 2014
Kanalizace a čistírna odpadních vod
Kolaudace ČOV
Kanalizace a stavba ČOV, která začala
v dubnu minulého roku, se protáhla až do
konce května roku 2014, kdy bylo vydáno
povolení k ročnímu zkušebnímu provozu.
Během tohoto roku bude firma Walter sledovat provoz a odebírat vzorky k průběžnému vyhodnocování účinnosti čističky.
Správný provoz čističky paradoxně nejvíc
narušuje přítok odpadních vod z domácích
Budování kanalizace
Čistička odpadních vod
septiků, neboť tato voda narušuje vyhnívání a čištění splaškových vod. Mnozí majitelé nemovitostí již septik zrušili či provedli v septiku propojení. Je proto nutné,
aby se i zbývající obyvatelé napojili přímo
na novou či stávající kanalizaci nejpozději
do jara příštího roku. V opačném případě
nebude dosaženo potřebného množství
kalu, což je jedna z podmínek, za jejíž nesplnění hrozí vrácení poskytnuté dotace
ministerstvu zemědělství.
ČOV měla už i svou první poruchu, kdy
do kanalizace byly někým vypuštěny výpalky nebo meruňkový kvas. Pecky následně ucpaly sací potrubí a zničily kalové
čerpadlo. Oprava stála 15 tisíc korun. Do
odpadů nepatří ani použité dětské pleny,
dávejte si pozor i na kovové drátěnky na
nádobí.
Pro zajímavost popíšu proces čištění odpadních vod a jednotlivých částí čističky.
Odpadní voda přitéká do sběrné betonové
nádrže (na fotu vlevo vpředu), na hrubý
odpad je zde zavěšena vyjímatelná klec,
dvě kalová čerpadla a přepad do dešťové
nádrže, která slouží pro případ silných
dešťů. Ze sběrné nádrže čerpadla přemístí
odpadní vodu do otevřeného pískového
žlabu, kde se oddělí písek (v popředí
vpravo). Odtud se voda čerpá do biologické
Konečné úpravy na ČOV
nádrže, kde probíhá vlastní čistění (otevřená nádrž uprostřed). Po vyčištění se
voda dostává do Trkmanky, zahuštěný
odpad se přečerpá do nadzemní betonové
nádrže a jako hnojivo se vyveze na pole.
K čističce patří i zelená provozní budova,
kde je umístěna řídící jednotka, která automaticky řídí nepřetržitý provoz, dále sociální zařízení pro obsluhu i sklad.
Kanalizace je provedena jako jednotná,
společně odtéká do čističky splašková
i dešťová voda. Pro případ zvýšeného průtoku při silnějším dešti je vybudováno 6
odlehčovacích komor, které oddělí nadbytečnou dešťovou vodu. Tím jsme se vyhnuli budování oddělené kanalizace, tedy
kanalizace zvlášť pro dešťovku a zvlášť pro
splašky, což nám ušetřilo spoustu nákladů
i stavebních prací. V blízké budoucnosti
má už být stavba jednotných kanalizací
zcela zakázána.
Touto akcí snad končí velké investice,
i když opravám starých částí kanalizace se
obec nevyhne. Vždyť některé úseky jsou
z roku 1925, velká část ze sedmdesátých
let. Jistě jste si také všimli, že v souvislosti
s kanalizací byla vybudována dešťová
vpusť na Záhumenicích a položen asfaltový
koberec ve dvou pásech v dědině i ve Slepé
J. Puk
ulici.
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 5
NÁSEDLOVICE
Prosinec 2014
5
letos 2014
Volby
V letošním roce jsme u voličských uren
byli dvakrát. Ve dnech 23.–24. 5. 2014 se
konaly volby do Evropského parlamentu.
Z celkových odevzdaných 115 hlasů byl
1 neplatný. V naší obci byl výsledek takový:
1. KDU-ČSL
2. ČSSD
3. ANO 2011
4. TOP a STAN
5. KSČM
6. Strana svobodných občanů
7. Úsvit přímé demokracie
Tomia Okamury
8. NE Bruselu
9. ODS
10. Česká pirátská strana
11. Strana zelených
12. Koalice DSSS a SPE
13. Liberálně ekologická strana
14. Strana zdravého rozumu
15. Moravané
16. KSČ
28
24
23
7
6
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
Nově zvolení zastupitelé obce na zasedání, kde chybí pan Petr Soukup, který byl řádně omluven
Volby do zastupitelstev obcí se konaly ve
dnech 10. a 11. 10. 2014. Z celkových 692
voličů zapsaných ve voličském seznamu se
zúčastnilo 284 voličů, to je 41 %. Z 284
odevzdaných hlasů bylo 42 neplatných.
1. Vlasta Mokrá
2. Ing. Zdeněk Hrdlička
3. Josef Lojan
4. Richard Dobeš
5. Josef Puk
6. Věroslav Svoboda
7. DiS. Michal Vodička
8. Ing. Arch. Petra Mokrá
9. Ing. Petr Soukup
180 hlasů
151 hlasů
145 hlasů
143 hlasů
142 hlasů
141 hlasů
136 hlasů
136 hlasů
131 hlasů
Manželé Svobodovi u voleb do zastupitelstva obce, kteří letos oslavili diamantovou svatbu
Informace o odpadech
Vážení spoluobčané, předkládáme vám vyúčtování odpadového hospodářství od října
2013 do září 2014.
Za občany
293 713 Kč
Komunální odpad 516 204 Kč Velkoobjemové kontejnery 63 400 Kč
BRKO
38 488 Kč Doprava
56 386 Kč
Tříděný odpad
75 119 Kč
Nebezpečný odpad
27 586 Kč
Za
prodej
známek
429
170 Kč
PŘÍJMY
Za odpad z velkoobjemových kontejnerů
65 378 Kč
Za tříděný odpad
144 695 Kč
Skutečné náklady na 1 občana
660 Kč
VÝDAJE
Oznamujeme, že novou známku na komunální odpad si můžete zakoupit od
2. ledna 2015 v kanceláři obecního úřadu,
nebo převodem na účet 10825671/0100,
variabilním symbolem je číslo popisné.
Cena zůstává stejná – 500 Kč za osobu
na rok. Částku lze uhradit ve dvou splátkách. Přestože firma Ekor od roku 2015
zdražila poplatek za svoz komunálního
odpadu, v naší obci zůstane poplatek
stejný. Je to proto,
že věříme, že i nadále budete svědomitě třídit nejen
bioodpad,
ale
i ostatní odpady.
Sběrný dvůr nebezpečného odpadu přijede do naší obce 23. 5. 2015 a bude přistaven u kulturního domu od 9 do 11 hodin.
V průběhu celého roku je možnost odevzdat
nebezpečný odpad bezplatně do firmy Ekor
v Kyjově. Děkujeme všem, kdo se zapojili,
a přispívají tak k ochraně životního prostředí. MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD.
Poplatek za stočné za rok 2015 bude činit
700 Kč za osobu na rok. Taktéž ho můžete
uhradit ve dvou splátkách. Spolu s letošním zpravodajem obdržíte i smlouvu na
odvádění odpadních vod, kterou po podpisu odevzdejte na místní obecní úřad.
J. Šaňková
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 6
NÁSEDLOVICE
6
Prosinec 2014
letos 2014
Byli u nás
V posledních letech se množí počet lidí,
kteří se zajímají o své předky i o místa,
odkud pochází jejich rod. V době, kdy většina farních zápisů o narození, svatbách
a pohřbech je digitalizována, stačí mít trpělivost při luštění písma farářů, znát základy latiny a němčiny a historie vašeho
rodu je před vámi.
Mnozí se i chtějí podívat na místa, kde
jejich předkové žili. Letos jsme takové náv-
štěvy měli i v Násedlovicích. První byla nečekaná návštěva z daleké Uruguaye – pan
Harry Lowy je potomek rodiny Stiassny,
jež vlastnila až do II. světové války násedlovický statek. Fanny a Julius Stiassny
z obavy před Hitlerem emigrovali do Anglie. Židovská rodina Stiassny byla na Moravě velmi rozšířená. Jedna z nejkrásnějších vil v Brně, nyní známá jako vládní vila,
byla nedávno rekonstruována. Pan Lowy je
Manželé Lowyovi z Uruguaye
Rodina Garyho J. Schillera, potomka rodiny Weiskopfů
veterinář a na vlastní farmě se věnuje pěstování skotu.
Druhá ohlášená návštěva se udála
v předvečer otevření opraveného obecního
úřadu. V zasedací síni jsme přivítali rodinu
Garyho J. Schillera, potomka rodiny Weiskopfů. Tato rodina obchodníka v naší obci
žila několik generací a rovněž se před hrozbou nacismu zachránila útěkem do zahraničí. Pan Schiller je lékař a v kalifornském
Los Angeles je profesorem a ředitelem
ústavu pro výzkum hematologických onemocnění. Naši obec navštívil s manželkou
a dvěma dětmi.
Josef Puk, kronikář obce
Stavba cyklostezky
Po několika letech, kdy se po odstranění
kolejí železniční trati ze Ždánic do Janova
Dvora zdánlivě nic nedělo, vás možná zaujal pohyb stavebních strojů na úseku od
Želetic po Dražůvky. To se po nekonečném vyřizování a mnoha žádostech a změnách projektu výherce soutěže stavební
firma Swietelski mohla pustit do stavby cyklostezky. Předtím ještě došlo ke změně
projektu – byl navržen lepší povrch cyklostezky, aby se zamezilo prorůstání vytrvalých rostlin, hlavně plavuní, přes asfaltový koberec. Podle plánu si ještě letos
budou moci příznivci jízdy na kole vyzkoušet jízdu od želetické hospody až za
Dražůvky.
Budování cyklostezky od Želetic
A proč se začalo od prostřední části? Dotace přidělená na letošní rok pokryje náklady právě na tento úsek. Dalším zhotovenou částí by v příštím roce měl být úsek
do Ždánic. Až na závěr by se měla stavět
nejdelší a nejdražší část od Žetetic do Ja-
Budování cyklostezky od Želetic
nova Dvora. První etapa měla být dokončena do konce listopadu, ale po dohodě se
zhotovitelem stavby se budou živičné
vrstvy pokládat až v novém roce 2015 z důvodu podmáčení.
Josef Puk, kronikář obce
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 7
Prosinec 2014
NÁSEDLOVICE
letos 2014
Zajímavosti, oznámení
MUDr. Strnadel má třicet let, je ženatý, má dvě děti a žije v Měníně. Lékařskou fakultu vystudoval v Brně
a v současné době pracuje ve Vojenské nemocnici v Brně. Protože se
znal s MUDr. Mackem, který dlouhodobě řeší zdravotní problém a nemůže se ordinaci věnovat tak jako
doposud, dostal nabídku zastupování. Pro násedlovské pacienty tak byla prodloužena ordinační
doba v úterý, kdy dopoledne ordinuje MUDr. Strnadel a odpoledne přijímá objednané pacienty MUDr. Macek.
•
Starostka obce děkuje všem občanům, kteří se celoročně věnují
úklidu okolo svých domů a květinové výzdobě, a tak nejen přispívají k pěknějšímu vzhledu naší obce, ale také jí pomohou ušetřit
nemalé prostředky, které mohou být použity na jiné účely. Proto
dále prosíme občany, aby byli jako doposud nápomocni při úklidu
listí a odklízení sněhu na chodnících a veřejném prostranství.
•
Vila v Šohaji jak ji neznáte
Na obecním úřadě si můžete zakoupit kalendář našeho mikroregionu i vánoční pohlednice nebo dárkovou tašku.
•
Nemalý dík patří manželům Blahutkovým, Drmelovým, Hrdličkovým,
Brhelovým, Dagmar Sovové a Vlastíkovi Svobodovi, Ireně a Katce Bajákovým a Tomáši Pukovi,
kteří obci nezištně pomáhají s organizací a obsluhou obecních akcí.
•
Dne 17. 10. 2014 proběhlo v zasedací místnosti – klubovně –
hasičské zbrojnice v Násedlovicích jednání celorepublikové rady
ASP ČR – Asociace speciálních pedagogů České republiky. Projednávaly se zejména otázky týkající se budoucích změn školského zákona ve vztahu ke speciálnímu vzdělávání.
Dûkujeme v‰em dûtem, které pfied Velikonocemi chodívají hrkat, aby nahradily zvony
7
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 8
NÁSEDLOVICE
8
Prosinec 2014
letos 2014
Oprava církevních památek
Úroveň společnosti se dá poznat i podle
toho, jak se stará o své okolí i zděděné památky po předcích. Snad si v této oblasti
naše obec nevede nejhůř. Po rozsáhlé rekonstrukci budovy obecního úřadu, došlo
na opravu varhan v katolickém kostele
a opravu kaple sv. Václava a vedle stojícího
kříže.
Možná vás bude zajímat něco z historie
těchto památek. Varhany v katolickém kostele zn. Rieger, byly postaveny v r. 1962,
jako starší kus, zakoupeny za 5000 Kč. Občasné menší opravy nezastavily chátrání
celého stroje, a tak konečně došlo letos
k celkové opravě firmou z Brna. Rozdíl ve
zvuku je opravdu slyšitelný. Finance ve
výši 25 000 Kč se našly v obecním rozpočtu, na opravu přispěla i zemědělská
firma Zemas a.s. částkou 10 000 Kč. Zbytek
zaplatili věřící ze svých sbírek.
Obecní zvonice, nyní kaple sv. Václava,
má delší minulost. Stavby zvonic se rozšířily zvláště po r. 1751, kdy císařovna Marie
Terezie vydala „ohňový patent“, který
ukládal obcím povinnost varovat zvonem
obyvatele v případě požárů. Stavěly se
hlavně v obcích, kde nebyl kostel, zvoněním vyzýval též k modlitbám, zvony do-
Oprava varhan v kostele sv. Martina
provázely zemřelé na jejich poslední
cestě, zvonění mělo dokonce i rozhánět
bouřkové mračna. Zvonice až do roku
1878 sloužila oběma církvím v obci. První
zmínka o zvonici je v obecních účtech
z r. 1825, kdy byl vyplacen „aldamáš“ při
opravě zvonice. Na střeše je o tom doklad
v podobě křížku s letopočtem 1825 a iniciály LB kováře Leopolda Blažka. V té
době byla zvonice osazena zvony, které
Kaplička sv. Václava před opravou…
Připomínka padlých v 1. světové válce
byly po dostavění nového kostela přeneseny na věž. Jeden zvon, umíráček, který
unikl rekvizicím obou válek, dokonce
stále visí nevyužíván spolu se třemi
novějšími funkčními zvony na věži
kostela. Po roce 1928 zvonice chátrala až do roku 1932, kdy nákladem bývalého starosty Františka
Rybníkáře byl objekt zrekonstruován, postaven oltář, kterému vévodil obraz malíře Jano Koehlera
ze Strážovic. Zobrazuje přemyslovského knížete Václava a tehdy
používaný znak země, orlici.
Tento malíř byl i autorem výmalby
kostela a kaple, náklady rovněž
hradila rodina Rybnikářova.
V blízkosti stojí pískovcový kříž
zbudovaný v r. 1909 nákladem
obce. Zhruba před 15 lety došlo k destrukci horní části kříže, která následně
byla zcela neodborně opravena. V minulosti byly zde vysazeny 4 stromy pajasanu
žlaznatého, nepříjemného stromového
přistěhovalce z dálného východu. Postupně byly stromy ohrožující bezpečnost
i majetek v okolí odstraněny. Poslední,
zcela dutý, byl odstraněn odbornou firmou letošního roku. V srpnu po vyřízení
…a po opravě
nezbytných formalit a získání dotace bylo
přikročeno k opravě obou památek. Kříž
si vzal na starost umělecký restaurátor
pan Budík z Vyškova, který sochu uvedl
Obraz sv. Václava od Jana Koehlera
do původního stavu, včetně pozlaceného
korpusu Krista. Na kapli zajišťoval stavební
práce pan Tomáš Popelka, tesařské a klempířské práce firma bratří Pěnčíků z Uhřic,
vnější i vnitřní výmalbu provedl místní malířský mistr Miloš Dobeš. Na kapli je kompletní nová střecha se svody i oplechováním, je opravena omítka, kolem obou
objektů vybudováno ohrazení ze zahradních obrubníků. Okolní prostor byl zbaven
náletů, rozšířen a po stabilizaci navážky
bude upraven a osázen. Při dokončovacích
pracích byla do střešního prostoru uložena
kovová schránka s dokumenty o průběhu
oprav, tiskovinami o obci, poslední vydanou knihou, obecním zpravodajem i s nezbytnou lahví obecní meruňkovice. Své poselství budoucím generacím přidala
starostka Vlasta Mokrá a kronikář obce.
Josef Puk, kronikář obce
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 9
NÁSEDLOVICE
Prosinec 2014
Zeptali jsme se…
Již jedenkrát jsme rozhovor s Anetou Svatošovou ve zpravodaji zveřejnili, ale tehdy se věnovala krasobruslení. Od něj ale před rokem přešla
k lednímu hokeji. Je jí čtrnáct let, chodí na hodonínské gymnázium a dojíždí domů do Násedlovic.
Aneto, jak ses k hokeji dostala?
Už když jsem začala jezdit do Hodonína
krasobruslit, moc mě bavilo dívat se, jak
kluci trénují. Na hokejových zápasech Drtičů jsem o přestávkách, jako krasobruslařka, jezdívala své volné jízdy.
Proč ses rozhodla, že dáš přednost hokeji před krasobruslením?
Po čtyřech letech krasobruslení jsem pochopila, že je to sice krásný sport, ale zároveň i hodně náročný a složitý. Věděla
jsem ale, že chci zůstat na ledě. Má trenérka mě v rozhodnutí podpořila.
9
letos 2014
Jakou úlohu v týmu hraješ?
V hokeji hraji jako útočník, pravé křídlo.
Jak tě berou tví spoluhráči?
Kluci v kabině jsou moc fajn, berou mě
a myslím, že už jsme si na sebe navzájem
zvykli.
pro Tebe pozvánka na tuto akci znamenala?
Měla jsem z ní velikou radost, je to pro
mě obrovská výzva a taky motivace.
Jak hodnotíš průběh třídenního
kempu a co bylo jeho náplní?
Po fyzické stránce to bylo velice náročné.
Trenéři potřebovali zjistit, jak na tom
každá z nás je. Byla to pro mě super zkušenost a jsem fakt ráda, že jsem tam byla.
Čeho bys chtěla v hokeji dosáhnout?
Chtěla bych být dobrá, dávat hodně gólů
a zahrát si ještě někdy za českou reprezentaci.
Máš nějaké hokejové vzory?
Je to jednoznačně Jaromír Jágr.
Berou ohledy na to, že proti nim stojí
na ledě holka, nebo nedělají rozdíly?
Jak kteří, ale většinou je to v pohodě.
Kromě hokeje hraješ i fotbal. Za koho?
Mimo sezonu hraji za ženy TJ Sokol
Vlkoš a žáky TJ Moravia Násedlovice.
V září ses zúčastnila kempu dívčí reprezentace do patnácti let v Blansku. Co
Tak ti za všechny přeji hodně úspěchů
J. Šaňková
v hokeji i ve fotbale.
Bejvávalo
Jak ten čas letí, vidíme
nejen na sobě a na
svém okolí, ale i na
psaných projevech,
které
obsahují
spoustu různých
zkratek. Zvlášť za
minulého režimu se
to zkratkami všeho
možného jen hemžilo.
Dokonce jeden čas byla populární píseň složená jen ze zkratek. Naštěstí většina zkratek i institucí již neexistuje a mnozí dnes netuší, co vlastně
znamenaly.
Kdo z mladých ví, co znamenalo
ÚRO, ROH, LM, ÚV, KSČ, VLKSM,
VUML, KSSS, MNV, ONV, Svazarm,
SČSP, VŘSR, TUZEX, bony, kdo ví, co to
byla výjezdní doložka, či devizový příslib nebo vinkulace? Jednu zkratku si
pamětníci pamatují spolehlivě – PS VB –
Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti,
jejíž členové nechyběli v pozadí na žádném ze socialistických mejdanů. Lidé si
dešifrovali zkratku na Pitomec Stojící
Vedle Blbce. Rovněž titul absolventů vysoké školy politické honosící se titulem
RsDr. byl překládán jako Rozhodnutím
strany Doktor.
I dnes je těžké znát všechny nové
zkratky a hlavně tituly před i za jménem od nejnižšího DiS či Bc přes jednoročáky z plzeňské univerzity, či slovenského Sládkovičova, až po cizí
tituly, kdy si jeden z titulů MBA lidé
překládají jako Mladý Blbý Ambiciozní. A tak na domovních štítcích stále
přibývají tituly, vysokoškolské koleje
praskají ve švech. A když už ne titul,
tak alespoň maturita, ale bez matematiky. Třeba nám promovaní inženýři
vymyslí, kdo bude stát u soustruhů, či
jezdit s traktory, nebo poklízet v kravínech.
Josef Puk, kronikář obce
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 10
10
NÁSEDLOVICE
Prosinec 2014
letos 2014
Kulturní akce několika větami
O
becní krojovaný ples se konal 8. února
spolu s plesem mikroregionu, který pořádala obec Želetice. Československou besedu zatančily děti ze Žarošic, Moravskou besedu pak
zatančila mládež. O skvělou zábavu se postarala dechová hudba Šardičanka.
K
V
Násedlovicích se konal i školní ples, a to v pátek 28. 2. 2014, kde zatančili
polonézu žáci osmé a deváté třídy.
oslavě Dne matek připravily děti z místní mateřské školy a děti ze Základní školy
v Žarošicích odpolední představení. Maminky mohly zhlédnout vystoupení v příjemné atmosféře u kávy, čaje a malého občerstvení, které přichystali žáci druhého
stupně žarošické školy. Na památku si mohly odnést vlastnoručně vyrobené přírodní
mýdlo nebo koupelovou sůl.
K
e Dni dětí byl v neděli 1. 6. 2014
uspořádán karneval. Program uváděli manželé Trnkovi a pro děti byla připravena bohatá tombola. Kvůli rozmarům počasí nakonec musel být karneval
přesunut do sálu kulturního domu,
i když byl původně plánován venku v letním areálu.
P
ředškoláků, kteří se v červnu rozloučili s mateřskou školou, bylo
sedm: David Popelka, Jan Marada,
Denis Kašuba, Patrik Kučera, Daniel
Dobeš, Natálie Klimková a Šimon Studýnka. Od září všichni nastoupili do základní školy.
Z
e základní školy naopak odešli o stupínek výš ve vzdělávání Eva Vintrlíková,
David Vašulka, Oldřich Svoboda, Alice Sovová, Martina Maradová, Ivana Poláčková,
Lukáš Machala a Barbora Stávková. Přejeme
všem, aby se jim v dalším studiu dařilo.
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 11
Prosinec 2014
NÁSEDLOVICE
letos 2014
11
V
letošním roce na první jarní den jsme s floristou Jaromírem Kokešem vyráběli velikonoční dekorace. Poté
19. září 2014 jsme vyráběli dekorace podzimní a v pátek
28. 11. 2014 jsme si domů odnášeli vlastnoručně nazdobené
adventní věnce.
V
sobotu 21. 6. 2014 byla po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně
otevřena budova obecního úřadu a nově vzniklých půdních
prostor v Násedlovicích. Událost nesla název Z pokladnice našich
předků. V nových prostorách byla připravena výstava keramiky
Karla Hanáka, ochutnávka receptů zdravého životního stylu, kterou připravila kuchařka mateřské školy Iva Šeffrová, ochutnávka
čajů a koření společnosti Sonnentor, která zpracovává a vyrábí
produkty z kontrolovaného ekologického zemědělství. Přírodní
aromaterapeutickou kosmetiku představila Petra Švábíková, svou
přítomností a svými poznatky nás obohatil odborník na bylinky
a jejich léčivé účinky Adolf Jiří Pleskač. V obřadní místnosti vystoupily děti s pásmem pro vítání nových občánků a také zazpíval
násedlovský sbor pod vedením ředitelky mateřské školy Marcely
Hanákové. Doprovodný poznávací program pro děti připravili Debrujáři ZŠ Žarošice s učitelkou Marcelou Kobzinkovou.
V
sobotu 6. 12. 2014 se v kulturním domě sešli senioři, aby spolu poseděli, pobavili se a zavzpomínali. K tomu jim zahráli dva harmonikáři a přišel se na ně podívat i sám Mikuláš.
L
ampiónový průvod byl letos opravdu velký. Loni jsme
se obešli bez hudby a ohňostroje, zatímco letos bylo
obojí. Vyšlo nám i počasí. Děkujeme všem, kteří vyzdobili obec rozsvícenými dýněmi, připravovali a roznášeli
svařák a čaj, a hasičům za poskytnuté zázemí.
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 12
NÁSEDLOVICE
12
letos 2014
Šardičanka hrála i na Kateřinské zábavě. Staří stárci: Dagmar a Jirka
Hrabcovi, Markéta a Petr Venerovi, Ilona a Petr Poláčkovi, Martina a Petr
Čumbovi, Michal a Pavlína Valentovi a Petr a Jana Trávníčkovi.
Hody
Na hodech muzika vyhrávala…
Letošními hodovými dny nás provázela dechová hudba Šardičanka. Stárkovali: Veronika Bucalová a Tomáš
Horák, Adéla Dobešová a Daniel Novosad, Tereza Maradová a Pavel
Smejkal, Barbora Stávková a Jan
Mokrý a sklepníci Martin Blaha a Petr
Dobeš.
•
V tomto předvánočním čase vás
zveme na benefiční odpoledne a zpívání u vánočního stromu. Přejeme
vám pohodové prožití vánočních
svátků a v novém roce se budeme těšit
na viděnou při dalších kulturních akcích.
J. Šaňková
Prosinec 2014
Tereza Maradová
a Pavel Smejkal
Adéla Dobešová
a Daniel Novosad
Vystupující děti při vítání občánků
Vítání dětí do života se konalo dvakrát. V neděli 7. dubna 2014 byli slavnostně přivítáni do života Tadeáš
Šurýn, Matyáš Jevický, Filip Dobeš, Maxim Heča, Kateřina Kopečková, Tomasz Zegota a Nikol Trávníčková
Veronika Bucalová a Tomáš Horák
Barbora Stávková a Jan Mokrý
Sklepníci Martin Blaha a Petr Dobeš
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 13
NÁSEDLOVICE
Prosinec 2014
13
letos 2014
Plán kulturních akcí
na rok 2015
LEDEN
24. 1.
ÚNOR
7. 2.
14. 2.
15. 2.
Myslivecký ples,
hrají Ištvánci
Obecní krojovaný
ples, hraje Dambořanka
Ostatky (průvod
maškar po vesnici
a večer zábava)
Dětský maškarní
karneval
DUBEN
5. 4.
Košt vín
18. a 19. 4. Automobilové závody
KVĚTEN
Beseda pro důchodce
Kytička pro maminku
Rybářské závody
22.–24. 5. Rapid šach
10. 5.
ČERVEN
7. 6.
Pohádková cesta na
myslivnu
Letní noc (TJ Moravia)
27. 6.
ČERVENEC
4. a 5. 7. Sjezd rodáků
a přátel obce
Násedlovice
SRPEN
15. 8.
Průvod Slováckého
roku v Kyjově
Letní noc (TJ Moravia)
Košt piva
ŘÍJEN
Lampiónový průvod
LISTOPAD
14. a 15. 11. Tradiční Martinské
hody
28. 11.
Kateřinská zábava
PROSINEC
20. 12.
Zpívání u vánočního stromu
Selská jízda v Násedlovicích
Při slavnostním otevření budovy obecního úřadu na jednom z panelů v nové galerii byla oživena i zapomenutá historie
jednoho z četných spolků, který v naší obci
fungoval téměř 10 let.
Selské jízdy vznikaly již v 19. století jako
projev vlastenecky laděných snah sedláků
o vlastní emancipaci v prostředí české
a moravské vesnice. Početně nejvíc jich
bylo v bohatších regionech, ve středních
Čechách a na Moravském Slovácku. Hlavní
náplní těchto selských spolků (banderií)
bylo provozování jezdeckých sportů a celkový zájem o chov koní a jeho podpora.
Tato činnost nemalou měrou podporovala
u sedláků sebevědomí, smysl pro pořádek
i disciplínu. Po roce 1918 došlo u těchto
spolků k částečné provázanosti na země-
dělsky zaměřené politické strany s nemalou podporou ze strany státu. Selské jízdy
spolupracovaly s tělovýchovnými organizacemi, střeleckými spolky i s ministerstvem národní obrany. Je přirozené, že po
vypuknutí II. světové války byla tato organizace zakázána. Za možnou opozici pokládalo tuto činnost i vedení KSČ po skončení II. světové války a spolu se selským
stavem zlikvidovalo i Selské jízdy. Po roce
1989 již nebylo co obnovovat.
V našem regionu Ždánicko byla založena
Okresní selská jízda 22. 3. 1931. Mnozí funkcionáři pocházeli z naší obce, v té době zde
byl velký počet koní, 2 zbytkové statky
i hodně sedláků. Připomínám náčelníka Josefa Mastného či předsedu Alfonse Pochylého z karlovského statku. Propagační jízdy
i veřejná cvičení v té době byly hojně navštěvovány nejen v místě, ale i v širším okolí.
Podporu ve svých zálibách nacházeli
jezdci i u ženské části obyvatel. Podílely se
na přípravách veřejných akcí, z jejich
rukou pochází spolkový prapor. Prapor i fotografie z činnosti spolku se zachovaly
v rodině Dobešů v č. p. 13, i když po okupaci v r. 1939 bylo jednotlivým spolkům
z ústředí doporučeno zlikvidování všech
dokumentů a písemností.
To je jen krátká vzpomínka na mnohé
z našich předků, pro které byl pěkný, dobře
živený, poslušný a dobře vycvičený kůň
nejen nenahraditelným pomocníkem při
každodenní práci na poli, ale i společníkem
při vzácných chvilkách odpočinku a zábavy.
Josef Puk, kronikář obce
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 14
14
NÁSEDLOVICE
letos 2014
Prosinec 2014
Mateřská škola
Mateřská škola v naší obci rozšířila svoji
kapacitu a od 1. 9. 2014 pracujeme jako
dvojtřídní předškolní zařízení. V současné
době máme 36 dětí s celodenní docházkou a pedagogický personál se rozšířil
o jednu učitelku, která pracuje na zkrácený úvazek.
Ale ráda bych se vrátila ještě do první poloviny tohoto roku, pro nás do druhého pololetí školního roku 2013/2014. V tomto období navštěvovalo mateřskou školu 28 dětí,
z toho 10 dětí nejstarší věkové skupiny,
které se připravovaly na vstup do základní
školy. Jako novinku mají rodiče těchto dětí
možnost navštěvovat edukativně stimulační kurz, který vede ředitelka školy. Rodiče tak mohou sledovat své dítě při záměrných činnostech, jak spolupracuje ve
skupině, jaká je jeho schopnost pozornosti
a soustředění, jak se učí a zapojuje se do
jednotlivých činností. Tím si vytvářejí reálnější náhled na schopnosti a dovednosti
svého dítěte. Neméně významná je i příležitost naučit se s dítětem lépe spolupracovat a komunikovat.
Další nadstandardní aktivitou je grafomotorický kurz, který se zaměřuje především na rozvoj jemné motoriky předcházející výuku psaní ve škole a správné držení
psacích potřeb.
A když už píši o těchto „nadstandardech“, musím také vzpomenout náš tradiční předplavecký výcvik v Hustopečích,
do kterého se v posledních letech zapojují
téměř všechny děti, a také výuku angličtiny, která probíhá v rámci našeho školního
vzdělávacího programu a je začleněna
přímo do celodenních aktivit.
Vzdělávání našich dětí, zaměřené na celkový rozvoj dětské osobnosti, jsme rozšířili také o další akce, jakou byla například
návštěva obrazové galerie s interaktivním
programem v Brně, návštěva koncertu vojenské hudby, na který jsme pozvali i naše
kamarády ze ZŠ a MŠ Uhřice, anebo vystoupení na Den matek, kde děti předvedly,
jak dovedou tancovat na klasickou hudbu.
Jeden z největších zážitků pro děti byl letošní školní výlet. Navštívili jsme tzv.
Stezku bosou nohou, která vede z Valtic do
rakouského Schrattenbergu, a na které
jsme prožili spoustu legrace na jednotlivých zábavných stanovištích.
Letošní návštěva Mikuláše ve školce
Kromě tradičního závěru školního roku
se slavnostním rozloučením s dětmi odcházejícími do základní školy a tradičním
přenocováním v mateřské škole jsme dostali ještě jeden velký dar. Moravské naftové doly Hodonín poskytly naší mateřské
škole finanční dotaci na zakoupení interaktivní tabule, kterou nyní využíváme ve
všech oblastech vzdělávání. Zde bych ráda
poděkovala paní Marii Pokorné, která zpra-
Interaktivní tabule
covala žádost na tuto dotaci. Do Základní
školy v Žarošicích odešlo 8 dětí.
V době prázdnin se mnoho neodpočívalo, protože jsme se museli připravit na
nový dvoutřídní provoz. Menší úpravou
prošlo sociální zařízení pro děti, z herny
a jídelny vznikly dvě třídy, přikupovaly se
matrace a lůžkoviny, upravovala se další
šatna pro děti a spousta dalších drobností,
které ale k 1. září musely být hotové.
Koncert vojenské hudby Olomouc pro mateřské školy v galerii
V době psaní tohoto článku máme za
sebou tři měsíce, kdy jsme si všichni museli zvyknout na jiné podmínky práce, na
jiný organizační režim. Ale jelikož už není
slyšet téměř žádný pláč a především nové
děti se už pomalu orientují v daném denním režimu, tak se můžeme směle pustit
do dalších našich aktivit. Hned v září nás
navštívili zdravotní záchranáři, kteří nám
předvedli sanitní vůz a jejich vzdělávací
program k ochraně vlastního zdraví a pomoci druhým. Také jsme pro děti připravili
hudební koncert a divadelní představení.
S rodiči jsme se setkali u podzimního táborového ohně a při hrách na naší školní
zahradě. A kouzelný prožitek měly děti
z tradičního Reje světlušek s výborným
ovocným čajem. V posledním měsíci tohoto roku nás ještě čeká tradiční návštěva
Mikuláše v naší mateřské škole a společné
setkání s dětmi a rodiči před vánočními
svátky.
Ráda bych využila této příležitosti k poděkování všem rodičům, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají svými sponzorskými dary anebo svojí pomocí, o kterou
požádáme. A nejenom rodičům, ale i prarodičům. Velmi si toho vážíme. Za celou
mateřskou školu přeji všem krásné prožití
vánočního období a do nového roku hodně
zdraví, úsměv na tvářích a pohodu.
Marcela Hanáková, ředitelka MŠ
Děti při koncertu hádaly známé melodie z pohádek a večerníčků
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 15
Prosinec 2014
NÁSEDLOVICE
letos 2014
15
Jak šly dějiny
V letošním roce 2014 si můžeme
připomínat výročí mnoha událostí,
které se udály v minulých časech.
A protože s každou událostí jsou
spojena jména známých osobností,
připomeňme si alespoň některé
z nich. Pokud dějepis nebyl váš neoblíbený předmět, přečtěte si o některých málo známých událostech,
jež se dotýkaly našich slavných
předků.
Před 200 lety v Evropě zuřila jedna
z nejkrvavějších válek v dějinách.
Příčinou byl Napoleon, nikým nekoPomník zabitých koňů v bitvě u Slavkova
runovaný císař Francie. V roce 1814,
tedy před 200 roky již jeho hvězda pohasla
ruce měli zbraň, popřípadě zdravili známé.
porážkou u Waterloo. Ale v roce 1805 byl
Napoleon byl levák, tak tuto zvyklost změNapoleon a jeho armáda na vrcholu slávy.
nil. A ještě jedna historka se traduje z těch
Slavně zvítězil v bitvě u Slavkova, i když
dob. Když Napoleonovi vojáci pochodovali
vlastní bitva probíhala několik kilometrů
přes vesnice, pokřikovali na místní děvčata
směrem na Újezd a Prace. Málo se ví, že
francouzským pozdravem „malá kočko“.
ihned po skončení bitvy se Napoleon pusRozdurdění místní mládenci to považovali
til do pronásledování poražených rakouza nadávku, trochu tento pozdrav zkrátili
ských a ruských armád. V domnění, že usa upravili a jako nadávku to francouzům
tupují směrem na Olomouc, se pustil
opláceli. Královna všech našich vulgarit tak
směrem na Vyškov, kde zabloudil, zatímco
byla na světě a drží se nás již 200 let.
Co se dělo před sto lety
v roce 1914, je letos častým
tématem v médiích. První
světová válka zahubila více
než 10 milionů lidí. Příčinou
byla vražda nástupnického
rakouského páru. Zodpovědnost za tuto tragédii nenese nikdo jiný než rakouský císař František Josef
I. a německý císař Vilém.
Také nástupce rakouského
císaře Karel I. neučinil nic,
co by zabránilo pokračování
do té doby nejkrutějších
Setkání Napoleona s císařem Františkem v Janovém Dvoře
událostí. Po roce 1918, kdy
vznikla samostatná repubcísař František a car Alexandr ustoupili
lika, téměř ve všech obcích byly padlým
ještě ten večer a noc přes Ždánický les po
vojínům postaveny památníky. V naší obci
tehdy již hotové císařské silnici přes Náseje pamětní deska umístěna v katolickém
dlovice do Čejče. Na druhý den velitel rakostele. Bohužel jsou na desce uvedeny jen
kouských vojsk, majitel ždánického panpadlí katolického vyznání, a to ještě ne
ství kníže Jan z Liechsteina, sjednal
všichni. Určitě to nebyli hrdinové, ale
schůzku o příměří v Janově Dvoře 4. prooběti. O tom, proč je seznam obětí nesince 1805.
úplný, lze jen spekulovat. Z celkového
A co nám po Napoleonovi zbylo do dnešpočtu 26 padlých je na desce jen 17.
ních dnů? V osadě Silničná stojí u odbočky
Další velkou tragédií lidstva byla druhá
do Zdravé Vody pomníček pobočníka velisvětová válka, od jejíhož začátku uběhlo již
tele ruských vojsk hr. Ferdinanda Tiesen75 let. Co nám zbylo po Hitlerovi? Snad
hausena. V Janově Dvoře je umístěn na budově bývalého vepřína pamětní deska.
Celé okolí je v zanedbaném stavu neodpovídající významu této události. Možná jste
se někdy zastavili na Staré Poště u Holubic,
kde stojí bronzový památník na paměť padlých vojenských koňů. Většina z nás
někdy navštívila u obce Prace Mohylu
míru, cíl mnoha výletů školních dětí i dospělých.
Říká se, že po Napoleonovi zůstal zvyk
jezdit vpravo. Bylo to pravdou v celé Evropě kromě Rakouského císařství, kde
tento zvyk nebyl zaveden. Vlevo se jezdilo
již v dobách starého Říma, kdy jezdci na
Pomník Stalina v Praze na Letné
koních v levé ruce drželi opratě, v pravé
jen, že hned první den okupace
15. 3. 1939 se v celém státě začalo
jezdit bez problémů vpravo, pouze
s jedním lehkým zraněním. Dálnice
z Prahy do Brna zůstala nedostavěná. Po Stalinovi, který má na svědomí asi nejvíc obětí v dějinách lidstva, také mnoho nezůstalo. Největší
skupinové sousoší na světě se Stalinem v čele, lidmi nazývané „fronta
na maso“, v Praze na Letné z roku
1954 bylo za pár roků odstřeleno.
Ještě jedno období v historii bych
připomněl, a to je období normalizace po roce 1969, kdy pevnou
rukou vládl Gustáv Husák. Možná nevíte,
že od jeho narození uplynulo právě 100 let.
Prožil všechny zvraty a změny. Z nadaného
synka z věřící rodiny se stal doktor práv
a vysoký komunistický funkcionář. Jeho
hvězda vyšla po únoru 1948, kdy se stal
představitelem Slovenska. Jako buržoazní
nacionalista byl uvězněn a jen díky smrti
Gottwalda unikl šibenici, ovšem 10 let strávil v kriminále. Po amnestii se pustil opět
do boje za získání moci, jenž završil v roce
1969, kdy obsadil funkci generálního tajemníka KSČ, po odstavení prezidenta Svobody i post prezidenta. V roce 1989 musel
přihlížet zásadní změně ve státě a musel
jmenovat první nekomunistickou vládu.
V té době vyšlo v Rudém právu blahopřání
s fotografií nepřítele státu číslo jedna, Václava Havla, maskovaného pod jménem postavy jedné z jeho her. Po abdikaci se
Husák vrátil na rodné Slovensko, je o něm
známo, že ze svých prostředků nechal
opravit kostel ve svém rodném kraji, před
smrtí přijal poslední pomazání a bez zájmu
svých bývalých spolustraníků byl pohřben
na bratislavském hřbitově. Zůstala po něm
celá silná generace „husákových dětí“ narozených po přijetí nového zákona o rodině. Tehdy v sedmdesátých letech vysoké
dětské přídavky, novomanželské půjčky
a dosažitelné panelákové byty inspirovaly
mnohé rodiny mít větší počet dětí, ze kterých se již pomalu stávají dědečci a babičky. Na stromu života národa ještě
dlouho budou tuto rozporuplnou dobu připomínat zvýšené počty pamětníků.
Lidé mají všeobecně snahu zapomínat
na vše špatné, ale i v dobách nejhorších
jsme zažili pěkné chvíle. I ti největší zločinci nebyli jen zlí.
Josef Puk, kronikář obce
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 16
16
NÁSEDLOVICE
Prosinec 2014
letos 2014
Výroční zpráva SDH Násedlovice 2014
Schází se rok s rokem a opět vás chci
prostřednictvím Zpravodaje informovat
o činnosti sboru za uplynulé období.
K zahájení roku patří už tradičně výroční
schůze, kde pravidelně zhodnotíme vše, co
se nám podařilo, nebo naopak.
Krátce nato nás čekalo školení první pomoci, které proběhlo ve spolupráci se záchrannou stanicí z Kyjova na naší zbrojnici.
Na stanici SDH Kyjov se uskutečnilo školení
našich pilařů. Samozřejmě i v tomto roce
probíhala pravidelná školení s dýchací technikou, cyklické školení velitelů, strojníků,
radiového spojení. Proškolili jsme se také
v různých činnostech potřebných při likvidaci nenadálých případů. Celoročně se staráme o svěřenou techniku a o zbrojnici.
Ani letos jsme nevynechali sběr starého
železa v naší obci, který je pro nás už tradicí a také zdrojem příjmů.
V uplynulém roce jsme se zúčastnili okrskové soutěže hasičů, oslavili jsme s SDH
Uhřice 115. výročí založení tamního sboru,
které bylo spojeno s žehnáním jejich nového dopravního auta. Moc jsme se těšili na
výstavu hasičské techniky Pyrocar, která se
každý rok koná v Přibyslavi na místním letišti. My jsme se tam letos jeli pochlubit
s naším dopravním autem Ford Tranzit –
Požár střechy u rodinného domu v Násedlovicích
hlavně s vestavbou, kterou jsme si vytvořili
sami. Na Pyrocaru jsme se setkali také s družebním SDH ze Škrdlovic. Akce se povedla
a máme na co vzpomínat.
V říjnu jsme pomohli obecnímu úřadu s pořádáním lampionového průvodu, už tradičně jsme na zbrojnici
vytvořili zázemí pro zúčastněné. Děti si mohly prohlédnout zbrojnici a naše auta.
Samozřejmě jsme i hasili.
Letos jsme vyjížděli k požáru
stromu ve Spáleném kopci,
vrat stodoly u hřiště, rodinného domu paní Veselé u „políčka“, osobního auta pana
Urbánka a také strniště u lesíka. Byli jsme povoláni k doHasiči pomáhají čistit potrubí a čerpadlo na ČOV
pravní nehodě osobního auta
v obci. Po vydatných deštích jsme čistili
místní kanalizaci a přítok k nově vybudované čističce. Pomohli jsme při odčerpání
rybníka u Dražůvek.
I v letošním roce jsme blahopřáli. A to
k padesátým narozeninám Romanu Dobešovi. Já jsem oslavil padesátku v srpnu
v kruhu kamarádů ze sboru. A přáli jsme
i k vykročení na společné cestě životem.
Své ANO si řekli naši členové Lenka Dobešová a Tomáš Buršík.
Na poslední cestě jsme doprovodili Jaromíra Boháčka, který byl dlouholetým členem sboru.
Závěrem bych chtěl všem členům poděkovat za práci a čas věnovaný sboru v uplynulém roce. Jim i vám všem chci touto cestou popřát krásné a klidné vánoční svátky
a hodně štěstí v příštím roce.
Milan Horák, starosta SDH
Čerpání rybníku v Dražůvkách
Hasičské setkání Pyrocar 2014
Kurz první pomoci
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:35 Stránka 17
Prosinec 2014
NÁSEDLOVICE
17
letos 2014
Myslivci v roce 2014
V padesátých letech minulého století se
myslivost považovala za odvětví socialistické zemědělské výroby. A tak se všechno
plánovalo, přikazoval se odchyt živých za-
Rudolf a Zdeněk Dobešovi
při odchytu zajíců v roce 1975
jíců, bažantů, odevzdávala se ulovená
drobná zvěř, vše bylo kontrolováno; vždyť
myslivci měli zbraně a byli potenciálně nebezpeční. Zvěře však bylo nadmíru a vyžití
členů v přírodě bylo víc než dostatečné.
Vše se změnilo po roce 1989. Současná
společnost není příliš nakloněna spolkům,
organizacím či zájmovým skupinám.
Zvlášť těžké to mají myslivci, na které se
snáší mnohé stížnosti ekologů, ochránců
přírody i samých zemědělců. Výhrady proti
nim zesilují při nějaké nehodě při lovu
nebo nálezu usmrcených dravců, i když
většina z nich je sražena autem či usmrcena elektrickým proudem. Na problémech se podílejí i samotní myslivci –
mnohdy je dnes rozděluje majetek a ban-
Příprava na tradiční domácí zabijačku
P
aměť je úžasná věc. Dovolí nám totiž
mimo jiné uchovávat vzpomínky.
Naše vzpomínky nás formují, tvoří kulisy k našemu každodennímu životu,
spoluvytváří naše činy a zdůvodňují naše
rozhodnutí. To, čím jsme dnes, je nesmírně spletitě protkáno vzpomínkami
na to, čím jsme byli dříve. Vzpomínky
jsou vlákna, která spojují epizody z naší
minulosti s realitou a skutky dnešního
dne.
Člověk zatáhne za nitku a dívá se, jak
se celá věc rozmotává – kdo komu co
provedl, co kdo vykonal, kdo potěšil, kdo
naopak ublížil. Vzpomínky na výchovné
aplikace rodičů, na moudré rady prarodičů. Na jídla, která máme rádi, filmy, co
se nám líbí, na jakou hudbu rádi tančíme. Které filmové hvězdy obdivujeme,
kovní konto – oproti minulé době, kdy je
rozdělovala politická příslušnost. Přesto
téměř v každé obci existuje myslivecké
sdružení. Nejinak je tomu v naší obci, kde
se myslivci v rámci možností věnují svému
koníčku již od roku 1933. Na myslivost je
stále méně času. Přesto myslivci každoročně pořádají myslivecký ples, obnovili
i tradiční zabíjačku, při které nabízejí na
myslivně čerstvé výrobky.
Hodně času věnují myslivci opravám
myslivny a obnově mysliveckých zařízení
v honitbě. Společných honů ubývá tak, jako
ubývají počty zvěře. Při
společných setkáních Cikáda
jsme si připomněli i odchod našeho nejstaršího
člena, pana Rudolfa Dobeše, který nás opustil
v požehnaném věku 90
let. Více než lovu se po desetiletí věnoval
výsadbě a ochraně přírody a zvěře. I jeho
zásluhou máme v revíru několik míst, kde
zvěř může přečkat. Jistě jste si všimli, jak
se za několik roků rozrostl remíz na Teláku.
Nad Karlínem se z remízu ve Valech již stal
regulérní les. Rovněž obecní les v Pažích se
stal útočištěm pro zvěř.
Také prostor kolem myslivny, meruňkový sad a přilehlá polní trať Švrčky jsou
již mnoho let neobdělávány, a tak se sem
přistěhovali živočichové dosud u nás neznámí. Žije zde kudlanka nábožná, v létě
Děti na rybářských závodech
Kudlanka nábožná
se zde ozývá velmi vzácná a ostražitá cikáda viniční. Běžně se vyskytují na Trkmance bobři, kteří zdatně likvidují topoly,
objevuje se i psík mývalovitý.
Přes všechny tyto potíže myslivci neklesají na mysli a věří, že ke změně, která by
vedla k oživení přírody, dříve či později
přijde.
Všem přejeme pěkné prožití svátků, vše
dobré v novém roce a těšíme se na setkání
spolu s kapelou Šardičanka na 35. mysliveckém plese 24. ledna 2015.
Pstruhový lov
které politiky nikoli, a na spoustu dalších
věcí, které v naší mysli vytanou, kdykoli si
vzpomeneme.
Pokud si nedokážeme vzpomenout na
tak zdánlivě prosté drobnosti, kdo potom
vlastně jsme?
Vzpomínky
Právě naše vzpomínky nás určují. Bez
nich nemáme identitu.
Díky za vás vzpomínky, jste pro nás tím,
čím jsme dnes my.
Nakonec i vzpomínka na hezkou knihu
v nás vyvolává pocit příjemně stráveného
času a po vzoru hrdinů se jim snažíme vyrovnat.
Je velká škoda, že hodnota knížek rok od
roku klesá. Vytlačuje je moderní technika,
která nás pohlcuje svým obrovským
spektrem možností, a my podléháme tomuto opojení v naprosté euforii, aniž bychom postřehli, jak nás otrokářsky svazuje…
V naší obecní knihovně je celá řada
skvělých knih. Jsou vyrovnány v regálech
a čekají. Čekají na člověka, který je
vezme do rukou, nadechne se jejich vůně
a v klidu v nich zalistuje. Knihy na
oplátku dovolí spolu s postavami prožívat jejich příběhy a nechat se jimi unášet.
Vážení čtenáři, těm z vás, kteří naši
obecní knihovnu navštěvují, si dovoluji
poděkovat za všechny ty seřazené knihy,
které tu pro vás jsou. Věřte mi, že jako
knihovnice obecní knihovny velmi uvítám, bude-li vás, návštěvníků knihovny,
mnohem více.
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:36 Stránka 18
18
NÁSEDLOVICE
Prosinec 2014
letos 2014
Český zahrádkářský svaz
Mikulášská ochutnávka vín
Rok 2014 byl pro naši organizaci rokem
poločasu a příprav na následující rok 2015,
který bude z pohledu našich aktivit velmi
náročný. Nejprve bychom ale
rádi shrnuli již skoro uplynulý
rok 2014.
Na konci května jsme uspořádali ochutnávku archivních
vín u pana Františka Blahutky.
Na této ochutnávce se sešlo
celkem 36 vzorků. Při Dni otevřených dveří opraveného
obecního úřadu se naši vinaři
podíleli na ochutnávce vín.
V letošním roce vyšla řada
s pořádáním koštu vína na vinaře z Uhřic.
Na tomto koštu se představili také naši vinaři, kteří přispěli i na další ochutnávky
a košty vín v okolních vesnicích. Koncem
tohoto roku nás ještě čeká X. Mikulášská
ochutnávka mladých vín.
V nastávajícím roce 2015 budeme na Velikonoce pořádat již XX. Výstavu vín
s ochutnáváním. Věříme, že účast bude bohatá a tento košt nám nabídne chuťově zajímavá vína navzdory letošnímu nepříznivému počasí pro vinaře.
Rádi bychom všem vinařům i nevinařům
a ostatním spoluobčanům popřáli pohodové prožití svátků vánočních, šťastný
nový rok a bohatou úrodu v nadcházejícím
roce 2015.
Výbor ZO ČSZ
Ochutnávka archivních vín
Výlet do Bukovan
V jarních měsících byl uspořádán zájezd
do blízkých Bukovan. Cílem byl nově postavený katolický kostel a návštěva společenského zařízení Bukovanský mlýn. V kos-
Kaple sv. Jana Pavla II. v Bukovanech
tele nás seznámil se současnými trendy sakrálních staveb náš rodák Pavel Kopeček,
farář z Podolí u Brna. Kostel moderního
stylu je zasvěcen Janu Pavlu II., který byl letošního roku svatořečen. Kostel byl po roční
stavbě za účasti vysokých církevních hodnostářů vysvěcen 20. 10. 2013. Po prohlídce
jsme se přesunuli do nově postaveného
komplexu staveb, jemuž vévodí imitace větrného mlýna, kde je umístěno muzeum.
Součástí mlýna je restaurace a ubytovací zařízení, vše je známé pod názvem Bukovanský mlýn. Na obou místech nás provázel iniciátor a hlavní donátor obou staveb pan
Josef Kouřil, podnikatel z Kyjova, s rodinnou vazbou na Bukovany.
Většina z vás si jistě všimla, že i v blízkých Nenkovicích stojí nový kostel. Vše začalo v nedávné minulosti zřízením nového
hřbitova, aby zemřelí mohli být pochováni
Nový kostel v Nenkovicích
ve své obci. Postupně si pak věřící za přispění obce vystavěli i pěkný kostelík, který
slouží nejen jako pohřební kaple, ale i jako
plnohodnotný kostel.
Josef Puk, kronikář obce
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:36 Stránka 19
Prosinec 2014
NÁSEDLOVICE
19
letos 2014
TJ Moravia Násedlovice
Činnost oddílu během roku 2014 se nijak
výrazně nelišila od let předchozích. Jak už
bývá zvykem, zahájili jsme ho poslední
lednovou neděli výroční členskou schůzí
v Pohostinství na Kopečku.
Zimní příprava letos probíhala v domácích podmínkách bez zimního soustředění,
které se letos nepodařilo zorganizovat. Mužstvo si dalo za úkol dostat se do horní poloviny tabulky. Připomínám, že muži přezimovali na 9. místě se 17 body a bilancí 5
výher, 2 remízy a 7 proher při skóre 35:34.
Do zimní přípravy se první březnovou
sobotu vklínila kulturní akce pořádaná naší
TJ – tradiční ostatková pochůzka maškar
s večerní zábavou. Díky všem sponzorům,
kteří přispěli do tomboly, a také Jaroslavu
Navrátilovi, který doprovodil maškary při
Ostatkové maskování
pochůzce po obci hrou na harmoniku.
Jaro 1. mužstvu vyšlo, ze dvanácti utkání
jsme pouze ve dvou nebodovali a sezonu
2013/2014 jsme skončili na 4. místě se 47
body a bilancí 15 výher, 2 remízy a 9 proher při skóre 64:47. Žáci na tom byli ještě
lépe a skončili na krásném 2. místě také se
47 body a bilancí 15 výher, 2 remízy a jen
3 prohraná utkání při skóre 89:35.
Letní přestávku jsme vyplnili pořádáním
dvou letních nocí v areálu za kulturním
domem. Na obě nám počasí přálo. Ale
musím podotknout, že lidí, kteří se chtějí
bavit, chodí čím dál tím méně.
Abych nezapomněl na oddíl zrakově postižených šachistů pod vedením Zdeňka
Horáka, opět jsme poslední květnovou sobotu pořádali s vydatnou pomocí Obecního
úřadu Násedlovice Mezinárodní turnaj
v rapid šachu za účasti hráčů ze Slovenska
a Slovinska. Po krátké letní přípravě jsme
už 2. srpna zahájili podzimní část sezony
2014/2015. Zápasy možná máte ještě v čerstvé paměti, tak jenom připomínám, že 1.
mužstvo je po podzimu na 7. místě s 19
body a bilancí 6 výher, 1 remíza a 6 proher
při skóre 23:21. Žáci nám dělají radost, protože v polovině soutěže jsou první s 22
body, když ani jednou neprohráli a pouze
jedenkrát remizovali při skóre 42:6.
Výbor TJ Moravia Násedlovice děkuje
všem, kteří se zapojili do práce v klubu
a pomáhali v zajištění sportovních a kulturních akcí. Dále všem přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví
Richard Dobeš
a štěstí v novém roce!
Zápas I. mužstvo a Dolní Bojanovice 27. 4. 2014
Český svaz včelařů
Rok uplynul jako
voda a máme tady
hodnocení letošní sezony.
Mezi obory, které
ovlivňuje počasí, patří
i včelařství. Jaro nastupuje stále dříve. Už
19. března vykvetly meruňky a 1. dubna
kvetla řepka. Na takové brzké jaro nejsou
včely připraveny. Zimní generace včel pomalu hyne a nových včel je v tomto období
ještě nedostatek. Pak nastává období vysokých teplot, které se střídá s ochlazením
a deštěm. Při vyšších teplotách nektar
z květu vysychá a déšť květům taky nesvědčí. Včel je v úlu již dostatek, ale takové
podmínky nevyhovují, je malá snůška nektaru a včelstvo přechází do rojové nálady.
Matka přestává klást, včelstvo omezuje
snůšku nektaru a chystá se na vyrojení. Se
starou matkou vyletí asi polovina včel, které
si naberou zásoby medu na cestu sebou.
Než se začnou líhnout včely od nové
matky, uběhne asi 40 dnů. Takové včelstvo
má pak samo se sebou dost práce, aby si
nanosilo dostatek pylu, vytvořilo medné
zásoby a zesílilo do zazimování. Včelaři
z takového včelstva mnoho medu nezbyde,
spíš včelstvo přikrmuje, aby mohlo sílit.
Letošní rok byl na rojení příznivější než
jiné roky. Minulý rok byl sice na mednou
snůšku slabší, ale letos to bylo ještě horší.
Počasí nám vůbec nepřálo. Akátový a lipový med nebyl téměř žádný.
Končí podzim a včelaři začínají chystat
rámečky, do kterých přijdou nové mezistěnky, aby včelstva mohla stavět nové
dílo, a tím zároveň ozdravit prostředí v úlu,
a napomoct tak lepšímu zdravotnímu stavu
včelstev. Je potřeba vydesinfikovat uskladněné nástavky a jiné včelařské pomůcky.
V současné době probíhá podzimní léčení včel proti parazitu varoa, který saje
včelí krev (hemolymfa). Při podzimním
přemnožení tohoto parazita pak hrozí
úhyny včel v zimních měsících. Proto je na
včelařích, aby se zodpovědně starali o svoje
včelstva a udržovali jejich dobrý zdravotní
stav, což se nám daří s celkem dobrými výsledky. Každý rok pořádáme přednášky, na
kterých nás včelařští odborníci seznamují
s novinkami ve včelařském oboru. V letošním roce se uskutečnily čtyři přednášky
a některá témata se protáhla do nočních
hodin. Členské schůze se konaly podle aktuální situace a množství práce se včelstvy.
Máme listopad a kvete pampeliška. Takové
počasí vyhovuje různým škůdcům a parazitům jak v přírodě, tak i ve včelstvech.
Včelstva nepřestávají plodovat, čímž se
v zimních měsících vysilují a na jejich larvách se dále množí parazité, kteří nám
můžou dělat problémy v jarních měsících.
V naší organizaci funguje včelařský
kroužek pro malé zájemce o včelaření, do
kterého chodí děti ze školy v Žarošicích.
Jejím novým vedoucím je Roman Švábík ze
Žarošic. V současné době máme 28 členů.
Zazimováno bylo 353 včelstev.
Všechno nejlepší do nového roku vám
přejí včelaři ZO Žarošice.
Miroslav Brychta, jednatel ZO ČSV Žarošice
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:36 Stránka 20
20
NÁSEDLOVICE
Prosinec 2014
letos 2014
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
Maxim Heča
syn Kristíny Dobešové a Radima Heči
(prosinec 2013)
Matyáš Jevický
syn Romany Svozilové a Lukáše Jevického
Tadeáš Šurýn
syn Jiřího a Kateřiny Šurýnových
Filip Dobeš
syn Petra a Ivy Dobešových
Oliver Láznička
syn Ivy a Radka Lázničkových
Vojtěch Urban
syn Lenky a Zdenka Urbanových
Gita Miklíková
dcera Lucie Sklenářové a Radima Miklíka
Adrian Dobeš
syn Marie a Zdeňka Dobešových
Lenka a Roman Křůmalovi
Sňatky
Michal Valenta a Pavlína Floriánová
Tomáš Buršík a Lenka Dobešová
Roman Křůmal a Lenka Hubáčková
František Hanák a Michaela Bartošová
Zlatá svatba
Ludmila a Jan Jankůjovi, č. 302
Diamantová svatba
Lenka a Tomáš Buršíkovi
Michaela a František Hanákovi
Zdeňka a Josef Svobodovi, č. 212
Na podzim 23. listopadu 2014 jsme přivítali Gitu Miklíkovou, Vojtěcha Urbana a Adriana Dobeše. Dárek dostal i Oliver Láznička, který byl nemocný
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:36 Stránka 21
NÁSEDLOVICE
Prosinec 2014
21
letos 2014
Jubilanti
50
Svoboda Oldřich
Mokrý Petr
Mokrá Jarmila
Dobešová Ludmila
Kopřiva Jan
Pacas Svatoslav
Dobeš Roman
Rybníkář Pavel
Hovězáková Jana
Horák Milan
Dobešová Marie
Kopeček Pavel
č. 114
č. 126
č. 126
č. 139
č. 261
č. 134
č. 139
č. 309
č. 107
č. 148
č. 323
č. 312
60
Pavlína a Michal Valentovi
P. Kopeček je letos čerstvý padesátník
Janásek Josef
Blahutková Miroslava
Švaňhalová Hana
Dobeš Miloslav
Koňařík Miloš
Poláček František
Horák Václav
Maradová Anna
č. 129
č. 314
č. 70
č. 344
č. 69
č. 326
č. 354
č. 322
70
Kvíčala Josef
Blažek Jindřich
Pappová Marie
Kobzinková Růžena
Němečková Marie
Svobodová Bronislava
Tvarogová Věra
č. 315
č. 248
č. 224
č. 30
č. 157
č. 144
č. 235
75
Jubilantka Blažena Bajáková
Jubilantka Růžena Šaňková
S jubilantkou Marií Panáčkovou
Kadlecová Ludmila č. 117
Hromková Anna
č. 228
Oudová Marta
č. 143
Baják Jaromír
č. 310
80
Radvan František
Bajáková Blažena
Matyášová Růžena
Šemora Miroslav
Panáčková Marie
Urbánková Jarmila
č. 274
č. 20
č. 173
č. 166
č. 21
č. 251
85
Vlasáková Marie
Dobešová Libuše
č. 288
č. 85
90
Šaňková Růžena
Jubilantka paní Jarmila Urbánková
Jubilant František Radvan
č. 297
Jubilant Miroslav Šemora
Všem uvedeným k jejich jubileu přejeme
pevné zdraví, štěstí,
osobní pohodu a neustálý důvod k úsměvu.
Kdo z občanů si v budoucnu nepřeje být v této rubrice zveřejňován, ať na tuto skutečnost upozorní
obecní úřad. Děkujeme.
Rozloučili jsme se
Paní Vlasta Kneslová oslavila své narozeniny v prosinci 2013
Jubilantka paní Růžena Matyášová
Anna Bajáková, č. 175
Anna Hlaváčková, č. 123
Zdeněk Mléčka, č. 32
Vavřín Kopřiva, č. 34
Jaromír Boháček, č. 77
Božena Troubilová, č. 183
Jindřich Blažek, č. 248
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:36 Stránka 22
22
NÁSEDLOVICE
letos 2014
Prosinec 2014
VÝROBA SPORTOVNÍCH ODĚVŮ A DRESŮ
www.bohacek-sport.cz
JEŘÁBY A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
• dodávky, montáž, opravy
• revize a zaměření
• výroba a montáž ocel. konstrukcí
• montáž plošiny MP16, MP13
• autojeřáb AD20
tel./fax 544 227 249
mobil 603 528 904
737 647 629
e-mail: [email protected]
Truhlářství
Michal Večeřa
Násedlovice 347
tel. 604 117 301
PS PLAST
Násedlovice
Násedlovice 212
696 36
http://ps.plast.web.tiscali.cz
e-mail: [email protected]
Výroba z plastu PP
na zakázku
Ing. Petr Soukup
Tel.+fax: 518 631 965
Majitel – mob.: 602 422 372
Dílna – mob.: 602 524 504
okna, dveře, schody,
kuchyně, dětský
nábytek, nábytek aj.
NÁSEDLOVICE – zpravodaj zastupitelstva obce. Vydal Obecní úfiad Násedlovice 12. prosince 2014 v nákladu 600 ks. Tel.: 518 631 428, e-mail: [email protected], www.obecnasedlovice.cz. Autofii
fotografií: Jifií Kobzinek, Sára âermáková, Vlasta Mokrá, Josef Puk, Jarmila Mokrá. Korektura textÛ Mgr. Zbynûk Hanák. Vydavatel si vyhrazuje právo na úpravu a krácení pfiíspûvkÛ. Sazba a grafická úprava
BM TYPO, Slavkov u Brna, www.bmtypo.cz.
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:36 Stránka 23
Prosinec 2014
Ej mája zelená mája…
Eště si já pohár vína zaplatím…
NÁSEDLOVICE
letos 2014
23
Karel Čapek
„To nejkrásnější na světě nejsou
věci, nýbrž chvíle, okamžiky,
nezachytitelné vteřiny.“
letos 2014 zlom_letos_2014 08.12.14 16:36 Stránka 24
Download

Obec Násedlovice