OBSAH
INF RMAČNÍK
DOBREJ NOVINY
č.2
Príhovor
Oslavujeme 20 rokov
Online adventný kalendár
Koledovanie u slovenského a rakúskeho prezidenta
Slovenské koruny
Darcovská SMSka
Poverenie na uskutočnenie zbierky
Darček pre koledníkov
Výzva: Ako Dobrá novina mení Tvoj život?
Dobrovoľníci pre Afriku 2015
Pravidlá verejnej zbierky
Nové číslo bankového účtu
Sväté omše spojené s vyslaním koledníkov
Kolednícky spevník
O tradícii koledovania
PRÍLOHY
Poverenie
Zápisnica
2
I
INFORMAČNÍK č.2
I
december 2014
PRÍHOVOR
Krok za krokom... takto kráča Dobrá novina
z roku na rok ďalej.
Čo z nej urobilo a robí také veľké dielo, akým
sa stala za 20 rokov svojej existencie? Je to
skutočnosť, že je poskladaná z malých skutkov, obiet a odriekaní, vychádzajúcich z lásky
k druhým a z Božieho požehnania.
Milá naša zodpovedná osoba, vo Vašej farnosti prináša Dobrá novina dobro vo veľkej
miere i vďaka Tebe, vďaka Tvojej ochote nezištne urobiť niečo pre druhých. Svojou ochotou pomáhaš aj im, aby sa stávali lepšími –
koledníkom, aby urobili radosť navštíveným
ľuďom, rodinám, ktoré príjmu koledníkov,
aby sa mohli podeliť s núdznejšími, projektovým partnerom, aby mohli sprostredkovať
pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Patrí Ti za to
naša vďaka a uznanie.
Foto: archív Zuzany Čaučíkovej
Milé zodpovedné osoby,
„Nevládzem Pánu Bohu dosť ďakovať za
Dobrú novinu“ – povedal otec kardinál Korec
pri jej 15-tom výročí. Prajem nám všetkým,
aby jeho slová zaznievali aj v ďalších rokoch
v nás a v srdciach všetkých, ktorí sa s Dobrou
novinou stretnú.
Nech Dobrá novina ostane vďaka mnohým
drobným skutkom mnohých ochotných ľudí
aj naďalej požehnaným a výnimočným dielom.
Zuzana Čaučíková
(organizačná tajomníčka eRka a bývalá predsedníčka dobronovinovej komisie)
POZVANIE
Tento výnimočný ročník sa nesie v téme
vďačnosti za požehnané diela koledovania.
16. decembra o 17.30 bude v Bratislave
malá oslava, ktorá bude prejavom vďaky
za Dobrú novinu našim partnerom, spolupracovníkom, predstaviteľom cirkvi,
dobrovoľníkom, ktorí organizujú podujatia Dobrej noviny a koledníkom. Pre príležitosť tejto oslavy nám mesto Bratislava
poskytlo priestory Zrkadlovej siene
v Primaciálnom paláci. Hosťami podujatia budú napríklad biskup Dominic
Kimengich z Lodwaru, speváčka Janais
a nebudú chýbať ani koledníci.
Foto: Zeleneč, archív DN, 8. ročník DN
Oslavujeme 20. rokov Dobrej noviny
Pozývame Vás oslavovať s nami prostredníctvom obrazoviek televízie Lux,
ktorá sprostredkuje priamy prenos.
3
I
INFORMAČNÍK č.2
I
december 2014
Všimni si!
PRIPRAVUJEME
Online adventný
Koledovanie u slovenského
kalendár Dobrej noviny a rakúskeho prezidenta
Tradičná návšteva koledníkov Dobrej
noviny v Prezidentskom paláci bude
8. 1. 2015. Prezident SR Andrej Kiska
prijme zástupcov koledníkov z Banskobystrickej a Spišskej diecézy, z Trnavskej
arcidiecézy a pridá sa k nám aj skupinka
koledníkov z Rakúska. Takisto slovenskí
koledníci navštívia aj Rakúskeho prezidenta.
Takúto návštevu koledníkov Dobrej noviny vo Viedni a koledníkov rakúskej
Trojkráľovej akcie na Slovensku sme
pripravili pri príležitosti 25. rokov od
pádu železnej opony a otvorenia hraníc
s Rakúskom.
Foto: Stakčín, archív DN, 2008
V metodických materiáloch Dobrej noviny,
sme pripravili adventné stretká o vďaČNOSTI, ktoré prinášajú námety na adventné
stretká pre koledníkov. Od prvej adventnej
nedele ponúkame na www.dobranovina.sk
online advetný kalendár.
Každý deň si môžete kliknúť na nové
okienko, prostredníctvom ktorého vám predstavíme projekt podporovaný Dobrou novinou
s krátkym zamyslením a modlitbou. Adventný kalendár môžete odporučiť aj starším koledníkom alebo priaznivcom Dobrej noviny
vo vašej farnosti.
Spoznajte takto projekty, ktoré aj vďaka Dobrej novine už 20 rokov menia životy ľudí.
Informácia pre Teba
Slovenské koruny
Tento rok nebudeme vyzývať na zbieranie
Slovenských korún. Ak sa však rozhodnete zbierať Slovenské koruny (bankovky),
radi ich prijmeme. Takisto v prípade, že
vám niekto individuálne dá slovenskú
bankovku, môžete nám ju odovzdať.
Sumu v SKK môžete individuálne nahlásiť mailom na [email protected] a zároveň sa
dohodneme o odovzdaní peňazí.
Novinky
Pošli DMS
Dobrej novine!
Projekty Dobrej noviny môžete podporiť aj
prostredníctvom darcovskej SMS v hodnote 2€
na číslo 877 s heslom DOBRANOVINA. Môžete tak Dobrú novinu podporiť nielen v čase
koledovania, ale kedykoľvek od 1. novembra
2014 do 31. januára 2015. Projekt DMS administratívne zabezpečuje a koordinuje Fórum
Donorov.
I
INFORMAČNÍK č.2
I
december 2014
Všimnite si
Poverenie
na uskutočnenie zbierky
V prílohe INformačníka nájdete osobité poverenie na uskutočnenie verejnej zbierky Dobrá
novina. Do prázdnych riadkov vypíšte mená
osôb, ktoré budú sprevádzajúcimi osobami v
skupinkách, v ktorých nebudete vy osobne koledovať. Zo strediska poverujeme vás – zodpovednú osobu, vy poverujete sprevádzajúce
osoby, ktoré majú dohliadnuť na pokladničky.
Jedna z týchto osôb (v prvom riadku) bude poverená aj na sčítanie pokladničiek a podpísanie
zápisnice. Dbajte prosím na to, aby ste sa poverením mohli počas koledovania kedykoľvek
preukázať v prípade kontroly.
Poteší vás
Darček pre koledníkov
Podľa počtu koledníkov a sprevádzajúcich osôb, ktoré nám uvediete v zápisnici, pošleme na adresu zodpovednej
osoby malé darčeky. Tentoraz to budú
prívesky s logom 20 rokov Dobrej noviny. Koledníci si ich môžu pripnúť na
kľúče, na bundu, tašku, peračník... Môžete ich rozdať koledníkom napríklad
počas pokoledníckeho stretka. Veríme,
že budú peknou pamiatkou na koledovanie v jubilejnom ročníku Dobrej noviny.
Foto: Dobrovoľníčka Katka Gregová, archív DN, 2014
4
Výzva
Ako Dobrá novina
mení tvoj život?
Na stránke www.dobranovina.sk sledujte
svedectvá o tom, ako Dobrá novina mení
životy ľudí. Podeľte sa s nami aj vy o svoje
príbehy. Dajte nám vedieť, ako Dobrá novina
mení váš život, za čo chcete vyjadriť vďaku.
• Napíšte pár viet.
• Vyjadrite svoju vďaku fotografiou spolu s krátkym vysvetľujúcim textom.
• Alebo natočte krátke video
(cca. pol minúty).
Svoje svedectvá pošlite na našu jubilejnú
emailovú adresu [email protected]
V priebehu Adventu ich postupne zverejníme na webovej stránke Dobrej noviny.
Foto: Koledníci, archív DN, 2007
Sleduj
Dobrovoľníci
pre Afriku 2015
Dobrovoľnícky program v Keni a Etiópii bude
pokračovať aj nasledujúci rok. Pred otvorením
ďalšej výzvy ešte ujasňujeme projekty pre dobrovoľníkov a náplň práce. Všetkým záujemcom odporúčame sledovať web stránku Dobrej
noviny, sekciu Dobrovoľníci. Môžete povzbudiť zodpovedných angažovaných mladých
ľudí vo svojom okolí, aby sa prihlásili. Budú
tak môcť priniesť svedectvo o práci Dobrej noviny vo východnej Afrike aj do vašej farnosti.
5
I
INFORMAČNÍK č.2
I
december 2014
PREDSTAVUJEME
Pravidlá verejnej zbierky
a zaslanie vykoledovanej sumy
V súvislosti s pravidlami Dobrej noviny a tiež s novinkami v zákone o Verejných zbierkach Vám pripomíname dôležité zmeny:
- očíslovanie pokladničky – na preukaz,
napíšte názov farnosti (tak ako ste uviedli
v prihláške) a číslo, ak máte iba jednu pokladničku, tak číslo 1. (napr. Zázrivá č. 1,
Zázrivá č. 2.,v prípade miest, kde je viac
farností ich očíslujete napr. BA – Farnosť
sv. Kataríny č.1.). Ak sú filiálky, prihlásené spolu s farnosťou, číslujte ich pod
názvom farnosti, ak ste sa ako filiálka prihlásili samostatne, tak očíslujte pokladničku samostatne s názvom filiálky.
- zabezpečenie pokladničky proti otvoreniu – prosíme vás vyrobiť pokladničky
zabezpečené proti násilnému otvoreniu
a odcudzeniu vložených príspevkov. Zabezpečte, aby počas koledovania nemohol
niekto manipulovať so sumou, prípadne
rozmieňať peniaze. Odporúčame pokladničku zapečatiť nálepkou.
- vloženie sumy na účet Dobrej noviny
do 5 dní od otvorenia pokladničiek – to
znamená, že, peniaze odošlete najneskôr
do 11. januára 2015, ak ste koledovali
v posledný termín 6. januára.
Pozn. povolenie koledovať, teda uskutočňovať zbierku na verejnosti máme iba
od 23.12.2014 do 6.1.2015.
- vyhotovenie zápisnice – doteraz ste správu o vyzbieranej sume vypísali na papierovú, alebo online kartičku. Tento rok vás
prosíme vyplniť zápisnicu, ktorá je prílohou INformačníka.
Prosíme vás vypísať sumu za každú pokladničku podľa číslovania vo farnosti zvlášť
a na záver spočítať. Zápis o sčítaní treba
urobiť po každom otvorení pokladničky
s dátumom koledovania. Ak by vám niekto
ešte dodatočne prispel okrem koledovania,
napíšte túto sumu do posledného riadku.
Ak Vám niekto individuálne prispeje
neskôr po odovzdaní zbierky a vyhotovení zápisnice, pošlite sumu na účet a informujte nás mailom o tejto sume a termíne
odoslania sumy, aby sme ju vedeli správe
priradiť k Vašej farnosti. Individuálne dary
môže prijímať Dobrá novina počas celého
roku, no ak je to dar z Vašej farnosti, radi ho
po identifikácii pripíšeme k vašej farnosti.
Zápisnicu podpísanú dvoma dospelými
osobami pošlite do 5 dní od ukončenia koledovania na adresu eRka, Dobrej noviny.
Na sčítanie sumy a podpis si okrem seba
prizvite jednu dospelú osobu (napríklad
kňaz, sprevádzajúca osoba, rodič dieťaťa...)
Nové číslo bankového účtu Dobrej noviny
Zmenili sme banku a číslo účtu pre Dobrú novinu. V tomto ročníku už teda posielate
vykoledovanú sumu na nový účet číslo: 294 045 7894/1100 v Tatra banke.
IBAN SK77 1100 0000 0029 4045 7894, BIC (SWIFT) TATRSKBX.
Priložené poštové poukážky sú už s predtlačeným správnym číslom účtu.
Staré číslo účtu bude ešte fungovať minimálne rok, ak niekto ešte pošle príspevok na starý
účet v Sberbank, nič sa nestane, príspevky budú pripočítané k zbierke.
INFORMAČNÍK č.2
I
december 2014
sväté omše
spojené s vyslaním koledníkov
v sobotu 13.12.2014
Foto: Koledníčka, archív DN
I
Banskobystrická diecéza v sobotu 13.12.2014 – Banská Bystrica
Sv. omša bude o 10:00 v Katedrále sv. Františka Xaverského
Obetný dar budú plastové vrcháčiky.
Po sv. omši bude program asi do 14-tej hodiny na Základnej škole Štefana Moysesa,
workshopy a prezentácia dobrovoľníčky.
Občerstvenie môže doniesť každá farnosť.
Nezabudnite si vziať so sebou prezuvky.
Kontaktná osoba: Anka Gímešová, 0948 / 116 930, [email protected]
Spišská diecéza 1.
v sobotu 13.12.2014 – Dolný Kubín - Brezovec
Sv. omša bude o 10:00 v Kostole Povýšenia sv. Kríža.
Obetný dar budú plastové vrcháčiky.
Po skončení svätej omše budú tvorivé dielne v Základnej škole Petra Škrabáka
na Brezovci. Treba si priniesť prezuvky a desiatu, čaj bude nachystaný.
Kontaktná osoba: Veronika Brandysová, 0915 / 487 781, [email protected]
Spišská diecéza 2.
v sobotu 13.12.2014 – Spišská Nová Ves
Sv. omša bude o 10:00 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie.
Obetný dar budú plastové vrcháčiky.
Po sv. omši bude program na Technickej akadémii.
Kontaktná osoba: Veronika Kovalčíková, 0903 / 482 983, [email protected]
Rožňavská diecéza
v sobotu 13.12.2014 – Nemecká
Sv. omša bude o 10:30 vo farskom kostole.
Obetný dar budú chlieb, víno a ručne robený ruženec.
Po sv. omši bude stretnutie s dobrovoľníkom a občerstvenie,
každá farnosť môže priniesť malé občerstvenie, napr. koláče.
Kontaktná osoba: Martina Ťažká, 0908 / 906 839
Bratislavská a Trnavská arcidiecéza spolu sobota 13.12.2014 – Šaštín - Stráže
Sv. omša bude o 15:00 v bazilike Sedembolestnej Panny Márie za prítomnosti biskupa
Dominica Kimengicha z Lodwaru.
Obetný dar budú písacie potreby - ceruzky, pastelky do škôl v diecéze Lodwar.
Od 13:00 bude program pre koledníkov.
Kontaktná osoba: Mária Maťová, 0948 / 522 308, [email protected]
Foto: Koledníci, archív DN
6
v nedeľu 14.12.2014
7
I
INFORMAČNÍK č.2
I
december 2014
Košická arcidiecéza 1. v nedeľu 14.12.2014 – Prešov
Sv. omša bude o 10:00 v Konkatedrále sv. Mikuláša.
Obetný dar budú trvanlivé potraviny a drogéria, ktoré odovzdáme do Žakoviec.
Kontaktné osoby: Monika Balčáková 0918 / 716 498,
za Dobrú novinu Jozef Magda 0908 / 119 976
Košická arcidiecéza 2.
v nedeľu 14.12.2014 – Humené - Pod Sokolejom
Sv. omša bude o 11:00 vo farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa.
Obetný dar budú písacie potreby, farbičky, papiere
pre Centrum sociálnych služieb Garden v Humennom.
Kontaktné osoby: Libuša Kovalíková 0918 / 083 417,
za Dobrú novinu o. Marián Kašaj 0903 / 414 557
Košická arcidiecéza 3.
v nedeľu 14.12.2014 – Vranov nad Topľou
Sv. omša bude o 11:00 v Bazilike Narodenia Panny Márie.
Kontaktné osoby: Monika Daráková 0911 / 227 592,
za Dobrú novinu Lucka Molnárová 0905 / 764 411
Žilinská diecéza
v nedeľu 14.12.2014 – Pruské
Sv. omša bude o 11:00 vo farskom kostole (Nácvik začne o 10.30).
Po sv. omši bude v pastoračnom centre Jonatán stretnutie s dobrovoľníkom
a súťaž o naj... kolednícku skupinku.
Kontaktná osoba: Miroslava Hôrecká 0911 / 502 610, [email protected]
Nitrianska diecéza
v nedeľu 14.12.2014 – Nitra
Sv. omša bude o 11:00 v Katedrálnom chráme – bazilike sv. Emeráma za prítomnosti
biskupa Dominica Kimengicha z Lodwaru.
Obetný dar budú písacie potreby - ceruzky, pastelky do škôl v diecéze Lodwar.
Po sv. omši bude čajovňa, stretnutie s dobrovoľníčkou
a možnosť navštíviť diecézne múzeum.
Kontaktná osoba: Zuzka Hallová, 0905 / 116 511, [email protected]
Prešovská archieparchia
v nedeľu 14.12.2014 – Prešov
Sv. liturgia o 11:45 v gréckokatolíckom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa.
Po sv. liturgii bude malé občerstvenie a prezentácia dobrovoľníka (asi do 14-tej hodiny).
Kontaktná osoba: Beáta Baranová, 0908 / 839 338, [email protected]
v nedeľu 21.12.2014
Košická eparchia
v nedeľu 21.12.2014
Sv. liturgia o 10:30 v gréckokatolíckom katedrálnom chráme v Košiciach.
Po sv. liturgii bude malé občerstvenie.
Kontaktná osoba: Štefánia Komendátová, 0905 / 602 241
8
I
INFORMAČNÍK č.2
I
december 2014
Tradícia
Pripravili sme
Kolednícky spevník
Foto: Koledníci, archív DN, 2007
Pri príležitosti 20.ročníka Dobrej noviny sme pre vám pripravili Spevník
koledníckych piesní. Sú v ňom piesne,
ktoré sme počas 20-tich rokov Dobrej
noviny uverejnili v metodických materiáloch. Veríme, že spevník vás poteší,
uľahčí výber piesní a nacvičovanie kolied a že i vďaka nemu urobíte koledami radosť mnohým ľuďom.
Vinčujem, vinčujem
na totu svatu Vilijočku,
žeby sce mali komore žeľa,
u chyži vešeľa,
že by sce chodili
pomedzi stožočky,
jak jasni mesačok
pomedzi hvizdočky.
Pochvaleni Ježiš Kristus!
O tradícii koledovania...
V jubilejnom ročníku
ďakujeme aj za tradíciu,
ktorej dávate nový rozmer a dych...
Slovenská akadémia vied pripravila 12. novembra špeciálne umenovedné podujatie venované tradícii koledovania. Tri prednášky
a následná veľmi podnetná diskusia nás len
uistili o tom, že samotné koledovanie má
zmysel, že je to tradícia stále živá a plná významov a kontextov. Koledovanie má na Slovensku veľa foriem a regionálnych obmien,
napriek tomu môžeme vidieť, že je to tradícia, ktorá nás spája s celou Európou. Pozývame vás k tomu aby ste čím viac hľadali svoje
regionálne tradičné prvky, oblečenia, rekvizít,
veršov a piesní... na druhej strane nezabúdajte
na tvorivosť, ktorá je pre malých koledníkov
príznačná.
Budeme veľmi radi, ak medzi fotografiami a zážitkami, ktoré nám
po koledovaní pošlete nájdeme
aj nejaké vinše, či správy, ako sa
u vás tradične koleduje.
Na našej stránke nájdete aj odkaz na článok
o tradícii, kliknite si pre inšpiráciu. :-)
Tešíme sa na spoluprácu!
Tím DN
INformačník DOBREJ NOVINY vydáva eRko - HKSD pre vnútornú potrebu.
Kontakt: eRko - HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2; www.dobranovina.sk
e-mail: [email protected]; Tel.: 02 20 44 52 54; mobil: 0908 183 410;
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Anna Paľovová. Neprešlo jazykovou úpravou.
December 2014
Aj počas vianočných sviatkov budeme v prípade potreby k dispozícii
na telefónnom čísle 0908 183 410 a na mailovej adrese [email protected]
Download

Informačník 2 /PDF