Príručka Microsoft Word
Mgr. Ján Žitniak - lektor PC, ECDL komisár
www.janzitniak.info
www.lacneubytovanie.sk
[email protected]
Microsoft Word
Textový editor, ktorý slúži na písanie textu, dokáže kontrolovať pravopis, pomocou neho
môžeme vkladať tabuľky, obrázky, atď.
Popis prostredia
Štandardný panel
Formátovací panel
Vodorovné pravítko –
čísla sú centimetre
Pomocník
Okraje dokumentu, kde sa nepíše
Typy zarážok
Zvislé pravítko – čísla
sú centimetre
Hlavička dokumentu, na konci stránky je
pätka dokumentu
Ukazovateľ myši. Kliknutím na
miesto v texte zmeníme pozíciu
textového ukazovateľa
Napísaný text, na konci riadka (okrem
nadpisu a konca odstavcov) nestláčame
klávesu ENTER
Textový ukazovateľ (kurzor) –
ukazuje, kde práve píšeme text.
Kreslenie
Stavový riadok – ukazuje napr. aktuálnu stránku v dokumente, počet strán, jazyk
pravopisu, prepisovací režim (aktivujeme klávesou INSERT) nad kurzorovými šípkami
Základné pravidlá písania:
• Klávesy obsahujú, 1, príp. 4 znaky, pravé znaky zodpovedajú slovenskej klávesnici,
ľavé anglickej klávesnici
• vrchné znaky píšeme za súčasného stlačenia klávesy SHIFT
• číslice je vhodné písať v numerickej časti klávesnici ( zapnutý režim NUM-LOCK)
• Veľké písmená píšeme pri súčasnom stlačení klávesy SHIFT.
• Ak chceme trvalo písať veľkými písmenami zapneme klávesu CAPS LOCK (nefunguje
pri písaní slovenských znakov žšč, atď.).
• Ak potrebujeme písať znaky s interpunkčnými znamienkami najskôr stlačiť klávesu
obsahujúcu mäkčeň alebo dĺžeň ( pozor ihneď sa nezobrazí) a potom príslušné
písmeno.
• Pri písaní využívame automatický prechod do nového riadku (Microsoft Word
automaticky prejde do druhého a ďalšieho riadka)
• Klávesu ENTER stláčame len keď chceme predčasne ukončiť riadok (platí pri nadpise
alebo náhlom ukončení odstavca)
• Odsadenie textu dosiahneme stláčaním klávesy TAB (tabulátor). ( nepoužívať
medzery - nie je zaručená zhoda textu po vytlačení)
• V prípade ak chcem vidieť tzv. skryté znaky ( medzery, entery, tabulátory)
kliknúť na ikonu - zobraziť všetko
•
1
Príručka Microsoft Word
Mgr. Ján Žitniak - lektor PC, ECDL komisár
www.janzitniak.info
www.lacneubytovanie.sk
[email protected]
Klávesa DEL – zrušíme znak za textovým kurzorom (napravo od textového kurzora), čím
môžeme dosiahnúť
• Spojenie dvoch odstavcov
• Odstránenie (vymazanie) označeného (začierneného) bloku textu
Klávesa BACKSPACE - zrušíme znak pred textovým kurzorom (naľavo od textového
kurzora)
• Zrušíme označenie bodu (číslovanie alebo odrážky)
• Spojíme dva odstavce
SYMBOL
Ak chceme napísať iné znaky, hlavne cudzie: VLOŽIŤ - SYMBOL - vyberiem symbol VLOŽIŤ - ZAVRIEŤ
1. Príkazom Vložit, Symbol
otvoríme dialógové okno
Symbol.
2. Vyberieme písmo: Normálny
text (úplne na začiatku v
zozname). Ďalšie zaujímavé
typy písma (namiesto znakov
obrázky) sú: Webdings,
Wingdings, Wingdings 2,
Znak, vybraný v hornej časti okna,
môžeme vložiť tiež pomocou
klávesovej skratky uvedenej dole
Wingdings 3
FORMÁTOVANIE TEXTU
Označíme text, ktorého tvar chceme zmeniť
A/ pomocou menu
FORMÁT - PÍSMO - nastavíme veľkosť písma, príslušný font ( CE), rez, farbu, príp. ďalšie
charakteristiky - OK
B/ pomocou formátovacieho panelu nástrojov
• nastavíme veľkosť písma, príslušný font ( CE), štýl, farbu, príp. ďalšie charakteristiky OK
• veľkosť písma kliknutím na rozbaľovací zoznam
vedľa
•
čísla
B - tučné písmo, I - kurzíva, U - podčiarknutie
KROK SPÄŤ
Ak sme sa pomýlili, môžeme využiť funkciu krok späť – tlačidlo alebo
ponuku Úpravy -> Späť. Krok späť môžeme zopakovať aj viackrát za
sebou.
ZAROVNÁVANIE ODSEKU
Zarovnanie odseku určuje postavenie textu odseku vzhľadom na okraje. Text môže
byť zarovnaný:
2
Príručka Microsoft Word
Mgr. Ján Žitniak - lektor PC, ECDL komisár
www.janzitniak.info
www.lacneubytovanie.sk
[email protected]
doľava
centrovať
doprava
zarovnať podľa okraja
PRÁCA SO SÚBORMI
•
•
•
•
•
SÚBOR- OTVORIŤ - vyberieme meno súboru - 2xkliknem alebo OTVORIŤ
SÚBOR - NOVÝ - otvoríme nový dokument ( šablónu si vyberáme)
SÚBOR - ULOŽIŤ - ak súbor ešte nemá meno umožní zadať meno súboru , príp.
zmeniť miesto uloženia- ULOŽIŤ. Ak súbor už má meno uloží súbor so všetkými
zmenami (zdá sa, že sa nič nestane)
SÚBOR - ULOŽIŤ AKO - použijeme v prípade, že chceme zmeniť meno súboru vytvorí sa ďalší súbor s novým menom, ktoré môžem zadať
Súbor môžeme uložiť aj kliknutím na ikonu
, príp. klávesovou skratkou CTRL + S
NASTAVENIE VZHĽADU STRÁNKY
• SÚBOR - NASTAVENIE STRANY
• OKRAJE - nastaviť okraje zhora, zdola, zľava, sprava, zvlášť pre vzdialenosť
záhlavia a zápätia
• VEĽKOSŤ STRÁNKY - zvolím formát stránky(A4, A5..), na šírku, na výšku
TLAČ DOKUMENTU
Pred samotnou tlačou si zvolíme voľbu SÚBOR –> UKÁŽKA PRED TLAČOU ( na
štandardnom panely ikona, ktorá vyzerá ako lupa
)
Tlač – celý dokument tlačíme kliknutím na ikonku
. Tlačiť môžeme aj prostredníctvom
menu Súbor -> Tlačiť, kde máme na výber napr. názov tlačiarne (ak je pripojených na PC
viacero tlačiarní), počet kópii, tlač párnych, nepárnych strán, môžeme označiť čísla strán,
ktoré chceme tlačiť, aktuálnu stránku, atď.
KOPÍROVANIE TEXTU ( PRÁCA SO SCHRÁNKOU)
• Označím text, ktorý chcem prekopírovať
• Použijeme klávesovú skratku CTRL + C (príp. pravým tlačidlom na myši
zvolíme KOPÍROVAŤ)
• Presuniem kurzor na miesto, kde chcem vytvoriť kópiu ( môže to byť aj v úplne
novom súbore)
• Použijeme klávesovú skratku CTRL + V (príp. pravým tlačidlom na myši
zvolíme PRILEPIŤ /VLOŽIT/ . Môžeme zopakovať niekoľkokrát.)
PRESUN TEXTU ( PRÁCA SO SCHRÁNKOU)
• Označím text, ktorý chcem presunúť
• Použijeme klávesovú skratku CTRL + X (príp. pravým tlačidlom na myši
zvolíme VYSTRIHNÚŤ /VYJMOUT/)
• Presuniem kurzor na miesto, kam chcem presunúť text
3
Príručka Microsoft Word
Mgr. Ján Žitniak - lektor PC, ECDL komisár
www.janzitniak.info
www.lacneubytovanie.sk
[email protected]
•
Použijeme klávesovú skratku CTRL + V (príp. pravým tlačidlom na myši
zvolíme PRILEPIŤ /VLOŽIT/. Môžeme zopakovať niekoľkokrát.)
ODRÁŽKY A ČÍSLOVANIE
Odrážky
• Označíme text
•
FORMÁT - ODRÁŽKY A ČÍSLOVANIE – S ODRÁŽKAMI - zvolíme typ odrážky
Číslovanie
•
•
Označíme text
FORMÁT - ODRÁŽKY A ČISLOVANIE- ČÍSLOVANIE - zvolím typ číslovania - OK
Pozn.: Odrážky a číslovanie sa dajú pridať a odobrať aj pomocou ikony na formátovacom
paneli nástrojov ( bez možnosti vybrať si typ - nastaví sa posledný zvolený)
ZARÁŽKY
Zarážka tabulátora umožňuje zarovnať text doľava, doprava, na stred alebo na desatinnú zarážku, či
zvislú čiaru. Môžete tiež automaticky vložiť špecifické znaky, ako napríklad bodky alebo pomlčky pred
tabulátormi.
Vyberte odsek, v ktorom chcete nastaviť zarážku tabulátora.
Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:
Nastavenie zarážok
• Klikajte na tlačidlo Ľavá zarážka tabulátora
na ľavom konci vodorovného pravítka
dovtedy, kým sa nezmení na požadovaný typ zarážky: Ľavá zarážka tabulátora
Pravá zarážka tabulátora
tabulátora
, Stredná zarážka tabulátora
, Zarážka zvislej čiary
, Desatinná zarážka
, Odsadenie prvého riadku
a opakovaná zarážka
. V pravej časti pravítka nájdeme pravú zarážku
• Kliknite na vodorovné pravítko, kam chcete nastaviť zarážku tabulátora
• Stlačte tabulátor, aby ste presunuli textový kurzor na pozíciu danej zarážky
Pozn: Zarážky v pravítku ostávajú aj po stlačení klávesy ENTER. Ak nevidíte vodorovné pravítko,
kliknite na položku Pravítko v ponuke Zobraziť.
Vymazanie alebo presun zarážok
•
•
•
Vyberte odsek, v ktorom chcete vymazať alebo
premiestniť zarážky tabulátora.
Ak chcete zarážky tabulátora zmazať, presuňte značku
tabulátora mimo vodorovného pravítka.
Ak chcete značku tabulátora presunúť, presuňte
značku tabulátora po vodorovnom pravítku doprava
alebo doľava.
4
,
Príručka Microsoft Word
Mgr. Ján Žitniak - lektor PC, ECDL komisár
www.janzitniak.info
www.lacneubytovanie.sk
[email protected]
TABUĽKY
•
•
TABUĽKA- VLOŽIŤ TABUĽKU- zvolím počet riadkov a
stĺpcov- OK . Mriežka sa zobrazuje a skrýva voľbou:
TABUĽKA – ZOBRAZIŤ MRIEŽKU
Pohyb po bunkách - pomocou TAB a SHIFT TAB a
kurzorových šípiek, hore, dolu, kliknutím ľavého tlačidla do
bunky (políčka) tabuľky
•
•
•
•
Výber riadku - kliknúť pred riadok (príp. ťahať myš pred riadkami)
Výber stĺpca - kliknúť nad stĺpec ( ťahať myš nad stĺpcami)
Zmena písma v tabuľke - ako normálne v texte, počítať so zmenou šírky stĺpcov
Zmena šírky stĺpca - označím stĺpec (stĺpce)
- TABUĽKA- VLASTNOSTI TABUĽKY- STĹPEC - ŠÍRKA STĹPCA- OK
• Zmena výšky riadku - označím riadok(ky)
- TABUĽKA- VLASTNOSTI TABUĽKY –RIADOK- VÝŠKA RIADKU- OK
Šírka stĺpcov sa udáva v cm, výška riadkov v tiež v cm ( v starších verziách v bodoch ! )
Pozor nesmie byť menšia ako veľkosť písma.
Orámovanie a podfarbenie do:
Označíme tabuľku – TABUĽKA -> AUTOMATICKÝ FORMÁT TABUĽKY- vyberieme
príslušný formát - v ňom sa rozhodneme, ktoré riadky resp. stĺpce odlišne naformátujeme ->
OK
VLOŽENIE RIADKU/STĹPCA
• vyberieme riadok stĺpec pred ktorý chceme vložiť riadok / stĺpec
• TABUĽKA- VLOŽIŤ STĹPEC/RIADOK ( NAĽAVO NAPRAVO, RESP. POD A NAD
Poznámka: pri vkladaní nového riadku za posledný riadok- stačí keď nastavíme kurzor do
poslednej bunky a stlačím TABULÁTOR.
ZRUŠENIE RIADKU/ STĹPCA
(! pozor nie vymazanie jeho obsahu - DELETE)
- označím riadok, stĺpec, ktorý chcem zrušiť, potom prejdeme do menu TABUĽKA ->
ODSTRÁNIŤ STĹPEC / RIADOK
ZLÚČENIE A ROZDELENIE BUNIEK V TABUĽKE
• Označíme bunky
• TABUĽKA – ZLÚČIŤ BUNKY (ROZDELIŤ BUNKY)
Tabuľky vo WORDE môžu obsahovať aj vzorce ( väčšinou však uprednostňujeme na tvorbu
takejto tabuľky EXCEL)
ZAROVNANIE TABUĽKY A ÚDAJOV V TABUĽKE
Ak označíme tabuľku spredu po riadkoch a použijeme ikony pre zarovnanie
zarovná sa celá tabuľka. Ak označíme tabuľku po stĺpcoch zarovnajú sa
údaje v bunkách
Pre zarovnanie údajov tabuľke nezabudnite pri bunkách ktoré
obsahujú niekoľko riadkov využiť zvislé zarovnanie z Panelu nástrojov
pre tabuľky a orámovanie
5
Príručka Microsoft Word
Mgr. Ján Žitniak - lektor PC, ECDL komisár
www.janzitniak.info
www.lacneubytovanie.sk
[email protected]
USPORIADANIE TEXTU V TABUĽKE ALE AJ V RIADKOCH
•
•
Označím bunky príp. text ktorý chcem usporiadať
TABUĽKA – ZORADIŤ –vyberieme podľa ktorého stĺpca usporiadame údaje a smer
triedenia (vzostupne A..Z, 0..9, zostupne Z..A)
Návrh tabuľky
Kliknite na miesto, kde chcete vytvoriť tabuľku. V ponuke Tabuľka kliknite na
položku Navrhnúť tabuľku.
Zobrazí sa panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania a kurzor sa zmení na
ceruzku.
Ak chcete definovať vonkajšie okraje tabuľky, nakreslite obdĺžnik. Potom v
obdĺžniku nakreslite oddeľovacie čiary stĺpcov a riadkov.
Ak chcete vymazať riadok alebo blok riadkov, kliknite na položku Guma na
paneli s nástrojmi Tabuľky a orámovania a potom kliknite na riadok, ktorý
chcete vymazať.
Keď ukončíte tvorbu tabuľky, kliknite na bunku a začnite písať alebo vkladať grafiku.
HLAVIČKA A PÄTA DOKUMENTU
Ak na chcete na strane otvoriť oblasť hlavičky a päty, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a
päta.
• Ak chcete vytvoriť hlavičku, v danej oblasti zadajte text alebo grafiku.
• Ak chcete vytvoriť pätu, kliknutím na tlačidlo Prepnúť medzi hlavičkou a pätou na paneli s
nástrojmi Hlavička a päta sa presuňte do oblasti päty a zadajte text alebo grafiku.
• Ak je to nevyhnutné, pomocou tlačidiel na paneli s nástrojmi Formátovanie sformátujte text.
• Po skončení kliknite na tlačidlo Zavrieť na paneli s nástrojmi Hlavička a päta.
ČÍSLOVANIE STRÁN
Stránky v dokumente očíslujete pomocou VLOŽIŤ -> ČÍSLA STRÁN a potom OK.
KONTROLA PRAVOPISU
Po kliknutí pravým tlačidlom myši na slovo označené príznakom (podčiarknuté
červenou vlnovkou) vám poskytne návrh. Ľavým tlačidlom potvrdím správne
slovo. Poznámka: Nie všetky slová Microsoft Word dokáže označiť, napr.
pekný ľudia. Rovnako v ponuke návrhov nemusíme dostať správne slová,
napr. miš.
HĽADANIE TEXTU
Môžete rýchlo vyhľadávať každý výskyt špecifického slova alebo výrazu.
V ponuke Úpravy kliknite na položku Hľadať.
•
•
Hľadaný text napíšte do poľa Hľadať.
Stlačte Hľadať ďalej
Pozn.: Na hľadanie textu môžete použiť klávesovú skratku CTRL + F
NAHRADENIE TEXTU
Text možno automaticky nahradiť – napríklad výraz „Banská Bystrica“ môžete nahradiť za výraz „B.
Bystrica“
•
•
•
•
•
V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Nahradiť.
Hľadaný text napíšte do poľa Hľadať.
Náhradný text napíšte do poľa Nahradiť čím.
Vyberte všetky ostatné požadované možnosti.
Kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej, Nahradiť alebo na tlačidlo Nahradiť všetky
6
Download

Príručka Microsoft Word