DIZAJN MANUÁL
0
OBSAH
0
Obsah
1
Úvod
2
Názov spoločnosti
Logo
Kompozícia
Ochranná zóna
Tvar a proporcie
Farebnosť
Nepovolené aplikácie
Prídavný text
3
Slogan / Motto
4
Typografia
5
Primárny font
Sekundárny font
Terciálny font
Typografické elementy
Číslovanie a odrážky
Farby
6
Primárne farby
Prílohy
1
ÚVOD
NÁZOV SPOLOČNOSTI
Tento manuál stanovuje pravidlá, ktoré platia pri komunikácii firmy s jej okolím. Dodržiavaním
jednotných štandardov, aplikácií loga, písma a farieb pri prezentácii sa vytvára jednotný dizajn, ktorý pomáha ľahšie identifikovať spoločnosť REMING CONSULT a.s. v povedomí partnerov, zamestnancov a širokej verejnosti.
Mali by sa s ním oboznámiť všetci, ktorí zabezpečujú prezentáciu a propagáciu spoločnosti
REMING CONSULT a.s. a dodávatelia, ktorí ju pripravujú a realizujú. Je teda určený pre
všetkých, ktorí používajú spoločné základné znaky spoločnosti.
NÁZOV SPOLOČNOSTI
sa podľa výpisu z Obchodného registra správne píše veľkými písmenami s pridaním skratky
akciovej spoločnosti za názvom. Pred skratkou sa čiarka nepoužíva a je písaná malými písmenami.
REMING CONSULT a.s.
2
LOGO
KOMPOZÍCIA
OCHRANNÁ ZÓNA
TVAR A PROPORCIE
FAREBNOSŤ
NEPOVOLENÉ APLIKÁCIE
PRÍDAVNÝ TEXT
KOMPOZÍCIA
loga spoločnosi REMING CONSULT a.s. sa skladá z grafického prvku, značky „ochranná
známka“ a názvu spoločnosti.
GRAFICKÝ PRVOK
OCHRANNÁ ZNÁMKA
NÁZOV SPOLOČNOSTI
OCHRANNÁ ZÓNA
loga vymedzuje priestor, ktorý je potrebný na zabezpečenie jeho vizuálnej suverenity pri
kombinovaní s inými grafickými prvkami. Ochrannú zónu je dôležité používať najmä v prípadoch, keď je logo spoločnosti používané s inými logami.
x
x
x
x
x
x
výška písmena = x
x
x
TVAR A PROPORCIE
loga sú dané a vyžadujú si zachovanie jeho pomeru výšky a šírky. Výška loga je 30% z jeho
šírky. Minimálna veľkosť loga je však daná čitateľnosťou textu / názvu spoločnosti v ňom.
30% x
x
Najmenšie povolené plnofarebné použitie loga je 2 cm. Štandardná veľkosť na tlačových
materiáloch je 5 cm.
2 cm
5 cm
FAREBNOSŤ
loga spoločnosti REMING CONSULT a.s. je zadefinovaná dvoma základnými farbami. Modrou,
ktorá predstavuje spoľahlivosť, zodpovednosť a stabilitu a zelenou, ktorá reprezentuje pozitívny vzťah spoločnosti k životnému prostrediu.
spoľahlivosť
stabilita
zodpovednosť
pozitívny
vzťah k životnému
prostrediu
MODRÁ
ZELENÁ
PANTONE
RAL
RGB
CMYK
654 C
5010
0 58 112
100 84 31 17
PANTONE
RAL
RGB
CMYK
362 C
6017
76 157 47
74 15 100 2
V prípadoch, kde sa nedá použiť biela ako podkladová farba pod logo, použijeme bielu inverznú verziu. Ďalšie povolené farebné varianty sú biela, čierna a stupne šedej.
biela verzia
čierna verzia
verzia v stupňoch šedej
NEPOVOLENÉ APLIKÁCIE
sú tie, ktoré sú v rozpore s pravidlami definovanými v tomto dizajn manuáli. Nepovolené aplikácie sú v rozpore s platným autorským zákonom. Nie je povolené logo ani jeho jednotlivé
časti deformovať, meniť ich vzájomný pomer, farebnosť, ani upravovať ich ďalšie vlastnosti.
Príklady nepovoleného narábania s logom spoločnosti:
meniť proporcie loga
vynechať časti loga
meniť farbu loga mimo pravidiel
presúvať časti loga
PRÍDAVNÝ TEXT
sa používa väčšinou len v spojitosti s reklamnou činnosťou spoločnosti a vystihuje základnú
ponuku našich služieb. Primárnou farbou prídavného textu loga je modrá PANTONE 654 C.
Ďalšími farebnými variantami sú zelená PANTONE 362 C, čierna, prípadne stupne šedej.
Vertikálne umiestnenie
sa používa v prípade formátov, kde je logo vo veľkosti väčšej ako 5cm.
PROJEKTOVÁ, INŽINIERSKA A KONZULTAČNÁ SPOLOČNOSŤ
Horizontálne umiestnenie
sa používa v prípade formátov, kde je logo vo veľkosti menšej než 5cm.
PROJEKTOVÁ, INŽINIERSKA A KONZULTAČNÁ SPOLOČNOSŤ
3
SLOGAN / MOTTO
je textová informácia, ktorej úlohou je predstaviť ponuku poskytovaných služieb spoločnosti.
V prípade spoločnosti REMING CONSULT a.s. máme zaužívaný slogan, ktorý krátko a výstižne
charakterizuje priebeh ponúkaných služieb.
Slogan a motto sa používajú v spojitosti s logom spoločnosti v prípade reklamnej činnosti
a vo vybraných prípadoch aj pri propagačných materiáloch.
Farba sloganu sa prispôsobuje základným farbám. Pri čiernej, bielej a šedej kombinácii loga
sa farba sloganu prispôsobuje.
Slogan
Váš partner pri príprave a realizácii stavieb.
Váš partner pri príprave a realizácii stavieb.
Váš partner pri príprave a realizácii stavieb.
Váš partner pri príprave a realizácii stavieb.
Váš partner pri príprave a realizácii stavieb.
Motto
“Minulosť má každý, budúcnosť len niektorí!”
4
TYPOGRAFIA
PRIMÁRNY FONT
SEKUNDÁRNY FONT
TERCIÁLNY FONT
TYPOGRAFICKÉ ELEMENTY
ČÍSLOVANIE A ODRÁŽKY
PRIMÁRNY FONT
Hlavným fontom je ARIAL. Písmo zaručuje dobrú čitateľnosť textu vo všetkých štandardných
veľkostiach a vo všetkých používaných médiách. Na sádzanie textov používame všetky
dostupné rezy písma Arial.
ARIAL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
ARIAL ITALIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
ARIAL BOLD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
ARIAL NARROW
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
SEKUNDÁRNY FONT
je Verdana. Tento typ písma je prioritne určený pre webovú stránku spoločnosti REMING
CONSULT a.s.
VERDANA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
VERDANA BOLD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
TERCIÁLNY FONT
je MUSEO SANS v rezoch 300, 500, 700 a inch ITALIC verziách. Používa sa na reklamné
a promo tlačoviny.
MUSEO SANS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
TYPOGRAFICKÉ ELEMENTY
Základná farba textu je čierna, v prípade korporátnych a promo tlačovín tmavo šedá (80% K)
čím sa zvýrazní kontrast medzi telom textu a nadpismi. Nadpisy sú z pravidla čierne, prípadne
v korporátnych farbách.
primárne farby
sekundárne farby
príklad veľkostí a použitia rezov
ARIAL BOLD
16b -
NADPIS, úroveň 1
ARIAL BOLD
14b -
NADPIS, úroveň 2
ARIAL BOLD
12b -
NADPIS, úroveň 3
ARIAL
12b -
telo textu
ČISLOVANIE A ODRAZKY
1
NADPIS, úroveň 1
1.1 NADPIS, úroveň 2
1.1.1 NADPIS, úroveň 3
prvá odrážka
druhá odrážka
tretia odrážka
5
FARBY
PRIMÁRNE FARBY
PRIMÁRNE FARBY
vychádzajú z farieb korporátneho loga a sú určené hlavne na pozadia, grafické elementy
alebo na nadpisy.
PANTONE 654 C
RGB 0 58 112
CMYK 100 84 31 17
PANTONE 362 C
RGB 76 157 47
CMYK 74 15 100 2
PANTONE 10 C
RGB 72 72 72
CMYK 0 0 0 80
PANTONE 3 C
RGB 0 0 0
CMYK 0 0 0 100
PANTONE RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0
PRÍLOHY
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
vizitka osobná
vizitka všeobecná
hlavičkový papier
list
objednávka
záznam z porady
prezenčná listina
prezentácia
referenčný list
CD etiketa 1
CD etiketa 2
tlačová správa
e-mail podpis
VIZITKA OSOBNÁ
VIZITKA VŠEOBECNÁ
HLAVIČKOVÝ PAPIER
LIST
OBJEDNÁVKA
ZÁZNAM Z PORADY
PREZENČNÁ LISTINA
PREZENTÁCIA
REFERENČNÝ LIST
CD ETIKETA 1
CD ETIKETA 2
TLAČOVÁ SPRÁVA
E-MAIL PODPIS - BRATISLAVA
E-MAIL PODPIS - ŽILINA
Spracoval
Spracované v roku
Kontakt
REMING CONSULT a.s.
2013
+421 2 5020 1804
[email protected]
www.reming.sk
Download

DIZAJN MANUÁL - Reming Consult