TNS Slovakia s.r.o.
Apollo Business Center II, bl. E, Prievozská 4D, 814 94 Bratislava, Slovak Republic
t +421 (0)2 323 66 222 f +421 (0)2 524 970 83
e [email protected] www.tns-global.sk
Tlačová správa
16. apríl 2014
REKLAMNÝ TRH ZA ROK 2013
Oficiálne výdavky do reklamy vzrástli v roku 2013 o 8 percent a dosiahli úroveň takmer 1039
mil. eur. Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov Media Intelligence spoločnosti TNS
Slovakia. Monitoring Media Intelligence vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje
bartre, zľavy a bonusy.
Najviac potiahli nárast reklamných výdavkov investície do televíznej reklamy, najvýraznejší
prepad bol zaznamenaný pri kinoreklame (-19,2 percenta). Vzhľadom na 68 percentný podiel
televízie v mediamixe tradičných médií je nárast výdavkov o 12 percent v tomto médiu
najvýznamnejším akcelerátorom medziročného vývoja. Pozitívny vývoj zaznamenala aj printová
reklama, presnejšie reklama v novinách. Všetky ostatné médiá v roku 2013 medziročne poklesli.
Reklama v rádiách zaznamenala medziročný pokles investícií o 4,4 percenta a dostala sa na
úroveň z roku 2011. Mierny prepad bol zaznamenaný v investíciách do outdoorovej reklamy (3,2 percenta) a pokles výdavkov do inzercie zaznemanali aj časopisy (-4,2 percenta).
Prehľad výdavkov do reklamy
Mediatyp
2013
2012
% zmena
podiel na
mediamixe 2013
12,2%
68,3%
TELEVÍZIA
709 786 144 €
632 528 790 €
PRINT
175 178 308 €
168 698 012 €
3,8%
16,9%
91 702 142 €
92 505 288 €
-0,9%
8,8%
z toho Časopisy
83 476 166 €
76 192 724 €
9,6%
8,0%
RÁDIO
77 562 567 €
81 165 407 €
-4,4%
7,5%
OUTDOOR
72 602 212 €
75 012 619 €
3 424 930 €
4 240 835 €
1 038 554 161 €
961 645 663 €
z toho Noviny
KINÁ
Výdavky CELKOM
-3,2%
7,0%
-19,2%
0,3%
8,0%
100,0%
Vo všeobecnosti možno povedať, že objem reklamného priestoru sa v roku 2013 zvýšil. Jeho
vývoj v jednotlivých médiách bol však rôzny. Nárast výdavkov do reklamy v novinách bol viac
ako dvojnásobný (9,6 percenta) v porovnaní s nárastom počtu predaných inzertných strán (4,2
percenta). Časopisy naopak napriek nepatrnému nárastu počtu predaných inzertných strán
zaznamenali mierny pokles výdavkov do reklamy. Rádiá odvysieli približne rovnaký objem
reklamného času ako rok predtým, pričom výdavky do reklamy poklesli. A televízie odvysielali
o 16 percent reklamného priestoru viac, pričom výdavky do reklamy rástli, ale rástli pomalšie
(o 12 percent).
Celková dĺžka odvysielaných spotov v hodinách,
resp. počet inzertných strán za obdobie 2013 vs. 2012
Mediatyp
2013
2012
5 532 hodín
4 770 hodín
TELEVÍZIA
1 986 hodín
1 980 hodín
RÁDIO
50
340
inz.strán
49
325 inz.strán
PRINT
z toho Časopisy
27 193 inz.strán
27 115 inz.strán
z toho Noviny
23 148 inz.strán
22 210 inz.strán
% zmena
16,0%
0,3%
2,0%
0,3%
4,2%
Najviac investícií alokovali zadávatelia do reklamy bánk. Banky sa udržali na čele rebríčka aj
v roku 2013, keď investovali do reklamy o takmer štvrtinu viac ako v roku 2012. Nasledovali ich
telekomunikačné služby a na tretej pozícii to bola kategória lieky, ktorá si vymenila pozíciu
s kategóriou autá. Kým v kategórii lieky sa minulo medziročne o takmer tretinu viac, v kategórii
áut došlo v roku 2013 k poklesu výdavkov do reklamy. Päticu najviac spendujúcich kategórií
uzatvára kategória maloobchod.
TOP 5 kategórií 2013
Kategória
Banky
Telekomunikačné služby
Lieky
Autá
Obchod, maloobchod
2013
110 863 867
100 294 429
79 194 452
78 568 768
61 945 503
€
€
€
€
€
2013 vs. 2012 %
zmena
24%
18%
31%
-5%
15%
TOP 10 zadávateľov investovalo do reklamy takmer štvrtinu (24 percent) z celkového objemu
reklamných výdavkov v roku 2013. 9 z 10 zadávateľov sa umiestnilo v tomto rebríčku aj v roku
2012. Nováčikom v rebríčku TOP 10 je zadávateľ Tesco Stores, ktorý medziročne zvýšil výdavky
do reklamy o takmer 24 percent. Z TOP 10 vypadla Škoda Auto Slovensko, ktorá sa dostala na
14.miesto.
Najväčším zadávateľom reklamy bol Slovak Telekom. Poradie prvých 3 z TOP 10 zadávateľov
reklamy sa medziročne nezmenilo (1. Slovak Telekom, 2. Orange, 3. Henkel). Telefónica si
vymenila miesto so zadávateľom Unilever a o jedno miesto si polepšilo aj Nestlé. Lidl, Slovenská
sporiteľňa a Poštová banka zostali na rovnakom mieste ako v roku 2012.
TOP 10 zadávateľov 2013
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zadávateľ
Slovak Telekom
Orange
Henkel
Telefónica
Unilever
Lidl
Slovenská sporiteľňa
Nestlé
Tesco Stores
Poštová banka
51
41
26
21
20
20
18
17
14
13
2013
810 174
812 927
576 634
733 776
620 753
575 260
963 796
245 130
373 049
865 294
2013 vs. 2012 %
zmena
22%
10%
29%
21%
2%
26%
24%
28%
24%
6%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Poradie značiek, do propagácie ktorých investovali zadávatelia najviac peňazí, vedú mobilní
operátori. Lídrom je značka Telekom, nasledujú ju Orange a O2. Hodnota reklamy značiek
mobilných operátorov tvorí 11 percent celkových výdavkov do reklamy v roku 2013. V top 10
značiek sa nachádzajú aj 4 banky, 2 obchodné reťazce a 1 automobilka. Najvýraznejší
medziročný nárast bol zaznamenaný pri značke Prima banka. Za výraznou reklamnou podporou
stojí fakt, že v Prima banka vstúpila na trh len v roku 2012 a rok 2013 sa niesol v znamení
budovania znalosti značky. Škoda bola jedinou značkou, na reklamu ktorej sa minulo
medziročne menej (- 8 percent).
TOP 10 značiek 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Značka
Telekom
Orange
O2
Lidl
Slovenská sporiteľňa
Poštová banka
Tesco
Prima banka
Škoda
Tatra banka
výdavky v 2013
51 401 886
41 762 667
21 727 876
20 575 260
18 894 996
13 837 126
12 073 233
11 603 553
11 258 665
10 543 190
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2013 vs. 2012 %
zmena
23%
9%
21%
26%
24%
6%
31%
107%
-8%
58%
Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje
bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych
televíznych
a5
celoštátnych
rozhlasových
staníc,
viac
ako
120
printových
titulov
s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 382 domén druhej a tretej úrovne a preberá
údaje o reklame od 10 out-of-home agentúr, 2 kino spoločností a 1 mediálneho zastupiteľstva
(zastrešuje 33 tematických TV staníc).
-koniec-
Poznámka pre tlač:
O TNS Media Intelligence
TNS Media Intelligence monitoruje všetky médiá – televíziu, rozhlas, tlač, internet, kiná
a outdoor v 30 krajinách, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ponúka širokú škálu prehľadov
a analýz. Poskytuje služby, ako napr. monitoring reklamných výdavkov, kreatívny monitoring,
monitoring spravodajstva a meranie sponzoringu v médiách.
TNS Media Intelligence sleduje 3 milióny značiek a je partnerom pre viac ako 16 000 zákazníkov
po celom svete.
Na Slovensku pôsobí TNS Media Intelligence ako jedno z hlavných oddelení.
O agentúre TNS Slovakia
Agentúra TNS Slovakia vznikla 1.1.2011 spojením agentúr TNS SK a TNS AISA Slovakia, na
Slovensku poskytuje svoje služby od roku 1995. Zamestnáva 80 kvalifikovaných zamestnancov
a okolo 150 vyškolených anketárov pre osobné dopytovanie. Je členom európskej asociácie
marketingového výskumu ESOMAR a na Slovensku aj členom SAVA (Slovenská asociácia
výskumných
agentúr),
Britskej
obchodnej
komory
a združenia
Global
Compact.
Pre
zabezpečenie maximálnej kvality služieb dodržuje pri otázkach a spracovaní údajov pravidlá
a princípy týchto organizácií.
Viac informácií o spoločnosti TNS Slovakia získate na webovej stránke: http://www.tns-global.sk
Nájdete nás aj
,
,
,
.
O Kantar Media
Kantar Media poskytuje dôležité informácie, ktoré pomáhajú klientom robiť lepšie rozhodnutia
v oblasti komunikácie. Umožňuje popredným svetovým značkám, vydavateľom, agentúram
a priemyselným odvetviam nasmerovať sa a uspieť v súčasnom, rýchlo sa meniacom mediálnom
prostredí. Naše služby a dáta zahŕňajú analýzy príležitostí v platených médiách, konzultácie na
podporu
reputácie
značiek,
pozicioning
spoločností
a vyvolanie
záujmu
u zákazníkov
prostredníctvom vlastných médií; hodnotenie reakcií spotrebiteľov cez získané médiá.
Ako globálny odborník v oblasti médií a marketingu poskytuje Kantar Media svojim klientom
širokú škálu informácií, od prieskumu sledovanosti, konkurenčnej činnosti, spotrebiteľského
správania,
monitoringu
reklamy
a digitálneho
prostredia,
vyhodnocovania
a reklamnej efektívnosti, až po monitoring sociálnych médií.
marketingovej
Naši odborníci v súčasnosti
spolupracujú s 22 000 spoločnosťami a monitorujú viac ako 4 milióny značiek v 50 krajinách.
Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:
Jana Tibenská, Head of Media Intelligence, t: 02/ 32 366 320, e: [email protected]
Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t:02/32 366 104, e: [email protected]
www.tns-global.sk, www.tnsadexpress.sk
Download

REKLAMNÝ TRH ZA ROK 2013 Tlačová správa