Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2012/2013
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z. § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole:
názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi
Základné identifikačné údaje
Názov školy
Adresa školy
Telefón
E-mail
WWW stránka
Zriaďovateľ
Základná škola v Lipanoch, Hviezdoslavova 1, 08271 Lipany
Hviezdoslavova 1, 08271 Lipany
+421514572102
[email protected]
zshviezdoslavova.edupage.org
Mesto Lipany
Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Telefón Služ. mobil
e-mail
Riaditeľ Mgr. Pavol Palenčár 0907977475
[email protected]
ZRŠ
Mgr. Martin Šuhaj 0905240254
[email protected]
Rada školy
predseda
pedagogickí zamestnanci
ostatní zamestnanci
zástupcovia rodičov
zástupca zriaďovateľa
Titul., priezvisko, meno
Mgr. Mária Turlíková
Mgr. Mária Turlíková
Mgr. Elena Čamajová
Mária Pillarová
Gabriela Robová
Mgr. Mária Jacková
Erika Bujňáková
Mgr. Katarína Hudáková
Mgr. Emil Jacko
Ľudovít Surgent
Ing. Jozef Majtner
Ing. Štefan Turlík
Poradné orgány školy
Názov MZ a PK
PK prírodovedných predmetov
PK humanitných predmetov
PK pre VO jazyk a komunikácia
PK výchovných predmetov
MZ 1.-4. ročníka
Vedúci
Zastúpenie predmetov
Mgr. Troščáková H. MAT, BIO, CHE, INF, GEO
Mgr. Klenotič A.
DEJ, OBN
Mgr. Jarošová A.
SJL, ANJ, NJD, RJD
Mgr. Čamajová E. HUV, VYV, VUM, TSV
Mgr. Dobrovičová Ľ.
§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
alebo údaje o počte detí v školskom zariadení
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 326
Počet tried: 16
Podrobnejšie informácie:
Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 2 1 2 2 2 2 2 2 1 16
počet žiakov 29 26 31 34 45 42 44 42 33 326
z toho ŠVVP 0 0 2 0 1 1 0 1 0 5
z toho v ŠKD 14 10 17 8 0 0 0 0 0 49
§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a
úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy
Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: 35 / 19 dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: 29 / 16 dievčat
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 6 / 3 dievčat
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013

tomu dátumu ukončilo školskú dochádzku na ZŠ 33 žiakov.
Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov
29
9
§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a
úspešnosti uchádzačov na prijatie
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Gym 6.roč
Gym 9.roč SOŠ SOU OU Spolu
prihlásení
2
11
17 4
1
35
prijatí
2
11
17 4
1
35
100
100 100 100 100
% úspešnosti 100
§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
Klasifikácia tried
Trieda
AJD ANJ BIO DEJ FYZ GEG CHE INF MAT NEJ NJD PDA RJD SJL VU VLA
Celkový
priemer
I.A
1,06
1,31
1,19
1,44
I.B
1
1,14
1
1,14
1,07
II.A
1,04
1,08
1,04
1,15
1,04 1,07
III.A
1,33
1,16
1,06
1,26 1
1,06 1,15
III.B
1,13
1,67
1,13
2
IV.A
1
1
1
1,31
1,06 1,08
IV.B
2
2,06
1,83
2,06
1,83 1,96
V.A
2
1,76 2,29
1,71
1
1,81
1,78
V.B
2,1 2,1 2,38
1,48
1,14 2,14
2,14
1,93
VI.A
2,45 2,1 2,3 2,15 1,9 2,05 1,4 2,25
1,73
2,11 2,25
2,08
VI.B
2,45 2
2,36 2,09 1,59 2,05 1,32 2,14
2,18
1,91 2,32
2,04
VII.A
2,04 1,29 2,04 1,58 1,46 1,71 1,29 2,04
1,64
2,15 2,17
1,75
VII.B
2,25 1,6 2,45 2,05 2,05 2,2 1,4 2,3
2,43
2,17 2,45
2,11
2,4 1,67 2,33 2
1,2
2,13 2,24
2,02
2,33 2,76
2,31
2,36
2,12
1,9
VIII.A
2
1,62 2,14 1,43 2,48 2
VIII.B
2,33 2,9 2
IX.A
2,33 2,33 1,79 2,67 2,33 1,88 2,09 1,3 2,24 1,93 2,5
2,67 2,29 1,81 2,33 1,57 2,67 2,45 2,33
Priemer na žiaka 2,22 1,84 1,81 2,39 2,07 1,72 2,08 1,32 1,85 2,13 2
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
16
16
0
0
I.B
14
14
0
0
II.A
26
26
0
0
III.A
18
18
0
0
III.B
8
12
0
0
IV.A
15
15
0
0
IV.B
14
18
0
0
V.A
21
21
0
0
V.B
20
21
0
0
VI.A
20
19
1
0
VI.B
22
22
0
0
VII.A 24
24
0
0
VII.B 18
20
0
0
VIII.A 21
21
0
0
VIII.B 21
21
0
0
IX.A
32
1
0
33
1,75 1
1,57
1,18 2,13 1,93 1,38 1,2 1,71
Prospech žiakov
I.A
1,25
Dochádzka žiakov
Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
I.A
16
346
21,63
346
21,63
0
0,00
I.B
13
544
39,75
544
39,75
0
0,00
II.A
26
1190
45,77
1190
45,77
0
0,00
III.A
19
610
33,89
610
33,89
0
0,00
III.B
12
1113
92,75
1105
92,08
8
0,67
IV.A
16
816
54,40
816
54,40
0
0,00
IV.B
18
996
55,33
996
55,33
0
0,00
V.A
22
1594
75,90
1594
75,90
0
0,00
V.B
23
1352
64,38
1352
64,38
0
0,00
VI.A
20
1636
81,80
1636
81,80
0
0,00
VI.B
22
2311
105,05
2259
102,68
52
2,36
VII.A 24
2007
83,63
2007
83,63
0
0,00
VII.B 20
1730
86,50
1717
85,85
13
0,65
VIII.A 21
2360
112,38
2360
112,38
0
0,00
VIII.B 21
1473
70,14
1473
70,14
0
0,00
IX.A
3903
118,27
3885
117,73
18
0,55
23981
73,56
23890
73,28
91
0,28
33
Spolu 326
Výsledky externých meraní
Názov
Monitor SJL
Počet žiakov Úspešnosť v % - škola Úspešnosť v % - Slovensko
33
67,03
67,51
Monitor MAT 33
80,15
60,07
§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
Odbory a učebné plány
Učebný variant
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku
2 1 2 2 2
ISCED 1 s rozšíreným vyučovaním CJ
2 1
ISCED 1
2
2
2
1 16
3
2 2
4
ISCED 2 s športovou prípravou - florbal
0,5 0,5 0,5 0,5
ISCED 2
1,5 1,5 1,5 1,5 1 7
2
Štruktúra tried
Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Prvého ročníka
2
29
0
Bežných tried
14
297
5
Špeciálnych tried 0
0
0
Pre nadaných
0
0
0
Spolu
16
326
5
§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP
21
7
20,7
7
DPP
3
0
2,7
0
Znížený úväzok 1
0
0,7
0
Na dohodu
1
0,4
0,1
1
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov
0
23
23
vychovávateľov
0
2
2
asistentov učiteľa 0
2
2
spolu
27
27
0
Predmety vyučované nekvalifikovane
Predmet
Počet vyučujúcich
Informatika
6
Výchova umením 1
Hudobná výchova 1
Svet práce
1
Geografia
1
§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška
0
0
2.kvalifikačná skúška
0
0
štúdium školského manažmentu 0
2
špecializačné inovačné štúdium 2
0
špecializačné kvalifikačné
2
0
postgraduálne
0
0
doplňujúce pedagogické
0
0
vysokoškolské pedagogické
0
0
vysokoškolské nepedagogické
0
0
§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Cieľom výchovy na našej škole je žiak, ktorý je samostatný a schopný uplatniť sa v akomkoľvek
odbore. Aby sme tento cieľ naplnili, pristupujeme k každému žiakovi individuálne. Podporujeme nadané
deti v vzdelávacej oblasti aj v mimoškolskej záujmovej činnosti. Výsledkom tohto snaženia a zodpovedného
prístupu pedagógov sú dosiahnuté úspechy našich žiakov.
P. č.
Názov súťaže
Kolo
1.
Florbal ml. žiačky
KK
2,
Florbal ml. žiaci
3,
Florbal st. žiaci
4,
Meno žiaka
Umiestnenie
Meno učiteľa
3. miesto
Mgr. Adamečko Marek
KK
RK
Mgr. Adamečko Marek
KK
2. miesto
Mgr. Adamečko Marek
Florbal st. žiačky
MS
2. miesto
Mgr. Adamečko Marek
5,
Vybíjaná
OK
3. miesto
Mgr. Elena Čamajová
6,
Mini volejbal
OK
2. miesto
Mgr. Elena Čamajová
7,
Matematická olympiáda
OK Miroslava Štefčáková (9.A)
2. miesto
Mgr. Helena Troščáková
8,
Matematická olympiáda
OK Tomáš Molnár (9, A)
3. miesto
Ing. Jana Straková
9
Matematická olympiáda
OK Mária Kocúreková (9, A)
UR
Mgr. Helena Troščáková
OK Simona Hetháršiová (8, B)
1, miesto
Mgr. Eva Saxová
10, Biologická olympiáda
11, Malynár - zimná časť
Katarína Sčisláková (6, B)
UR
Ing. Jana Straková
12, Matik - zimná časť
Natália Česánková (8, A)
UR
PaedDr. Anna Dzurusová
13, Pikomat - zimná časť
Simona Hetháršiová (8, B)
UR
PaedDr. Anna Dzurusová
14, Biologická olympiáda
OK Simona Hetháršiová (8, B)
1, miesto
Mgr. Eva Saxová
15, Matematická olympiáda
KK
Miroslava Štefčáková (9.A)
UR
Mgr. Helena Troščáková
16, Matematická olympiáda
KK
Mária Kocúreková (9, A)
UR
Mgr. Helena Troščáková
17, Matematická olympiáda
OK Katarína Sčisláková (6, B)
1, miesto
Ing. Jana Straková
18, Matematická olympiáda
OK Simona Hetháršiová (8, B)
1, miesto
PaedDr. Anna Dzurusová
19, Matematická olympiáda
OK Natália Česánková (8, A)
1, miesto
PaedDr. Anna Dzurusová
20, Matematická olympiáda
OK Klaudia Robová
3, miesto
PaedDr. Anna Dzurusová
21, Pytagoriáda
OK Jakub Grich (5,A)
UR
Mgr. Helena Troščáková
22, Pytagoriáda
OK Simona Vojteková (5, B)
UR
Mgr. Helena Troščáková
23, Pytagoriáda
OK Katarína Sčisláková (6, B)
2, miesto
Ing. Jana Straková
24, Pytagoriáda
OK Kamil Tomčufčík (6. A)
3, miesto
Mgr. Helena Troščáková
25, Pytagoriáda
OK Lukáš Rabatin (7, A)
UR
Mgr. Helena Troščáková
26, Chemická olympiáda
KK
Miroslava Štefčáková (9.A)
3, miesto
Ing. Jana Straková
27, Chemická olympiáda
KK
Tomáš Molnár (9, A)
UR
Ing. Jana Straková
28, Biologická olympiáda
KK
Simona Hetháršiová (8, B)
UR
Mgr. Eva Saxová
29, Malynár - letná časť
Katarína Sčisláková (6, B)
UR
Ing. Jana Straková
30, Matik - letná časť
Natália Česánková (8, A)
UR
PaedDr. Anna Dzurusová
31, Pikomat - letná časť
Simona Hétháršiová (8, B)
UR
PaedDr. Anna Dzurusová
33, Matematický klokan
Antónia Dzurusová
UR
PaedDr. Anna Dzurusová
34, Botanikiáda
Alžbeta Jacková
účasť
Mgr. Gabriela Hnatová
35, Botanikiáda
Krištof Tall
účasť
Mgr. Gabriela Hnatová
2, miesto
Mgr. Gabriela Hnatová
36, Recykluj a vyhraj AGROMILK (žiaci školy)
37, Slávik Slovenska I. kategória
OK Katarína Prevužňáková (1. A) 2, miesto
Mgr. Janka Smolková
38, Slávik Slovenska II. kategória
Júlia Kocurková
2, miesto
Mgr. Janka Smolková
39, Slávik Slovenska III. kategória
Alexandra Timurová
2, miesto
Mgr. Janka Smolková
1, miesto
Mgr. Janka Smolková
1, miesto
Mgr. Janka Smolková
40, Kreácie detského folklóru (DFS Hviezdička)
41
Slávici z lavice
OK Kristína Jacková
42, Slávici z lavice
KK
Kristína Jacková
CP
Mgr. Janka Smolková
43, Hviezdoslavov Kubín
KK
Bibiána Baňasová (5, B)
CP
Mgr. Ľudmila Dobrovičová
44, Šaliansky Maťko
KK
Bibiána Baňasová (5, B)
2, miesto
Mgr. Ľudmila Dobrovičová
Aktivity a prezentácia na verejnosti
Prezentácia školy :
Deň knihy
Slávnostný zápis do 1. ročníka
Športovo-vedomostná olympiáda
Karneval na ľade
Hviezdička
Deň ZEME
Betlehemská noc
Deň VODY
Škola v prírode
Modrý gombík
Deň červených stužiek
Záložka do knihy spája
Rozlúčka štvrtákov s 1. stupňom
O pohár mesta Lipany
hravé aktivity pre deti MŠ
zápis spojený s programom pre budúcich prvákov a ich rodičov
pre žiakov nášho regiónu
pre žiakov mesta
vydávanie školského časopisu
environmentálne aktivity žiakov školy v meste
vianočný program pre občanov mesta
rozhlasová relácia
pre žiakov 3. ročníka
finančná zbierka
prezentácia zdravého životného štýlu
školské partnerstvo
program pre rodičov
spoluorganizovanie hasičskej súťaže s medzinárodnou účasťou
Kultúrne akcie :
Stretnutie s Mikulášom
Vianočné besiedky
Fašiangový karneval
Očová, Očová
Letart
PUĽS
Koncert ZUŠ
Celorezortné oslavy Dňa učiteľov
Marec mesiac knihy
Deň matiek
Babadlo
Rysavá jalovica
Vlastná literárna tvorba
DFS Hviezdička
mikulášske dopoludnie
pre rodičov žiakov 1. stupňa
žiakov 1. stupňa
výchovný koncert na folklórnu tému
výchovný koncert na protidrogovú tému
rusínsky a šarišský folklór
pre žiakov školy
celomestské oslavy Dňa učiteľov
aktivity zamerané na čítanie
posedenia v triedach 1. stupňa
divadelné predstavenie pre žiakov 1. stupňa
vystúpenie divadla DRAK
rozhlasová relácia
vystúpenia v Dome pokojnej staroby Lipany, v detskom
stacionári v Lipanoch, pre darcov krvi ...
Športové akcie:
Obvodové, okresné, krajské súťaže vo florbale žiakov
Obvodové kolo v basketbale – chlapci
Mini a midi volejbal
Regionálny turnaj vo futbale žiakov 2. stupňa
Obvodové kolo v basketbale – chlapci
Okresné kolo v hokejbale
Regionálny turnaj vo vybíjanej žiakov 1. stupňa
Deň detí a športu - celomestské športové podujatie
Lyžiarsky výcvik
Základný plavecký výcvik
Predplavecká príprava – pre žiakov 4.ročníka
Akcie školy, ktoré majú pozitívny ohlas:
• Predmetové olympiády a súťaže:
Šaliansky Maťko
Pytagoriáda
Slávik Slovenska
Vesmír očami detí
Florbalový turnaj žiakov
Vlastná literárna tvorba
Škola hrou
Juniáles
Rozprávanie spod košatej lipy
Hviezdoslavov Kubín
SARM Sabinov
Vybíjaná
Volejbalový turnaj rodičov a učiteľov
Halloween
Naj dievča, naj chlapec pre ŠKD
Šarkaniáda
• Dopravná výchova – prednáška s besedou
• Šikanovanie a záškoláctvo - beseda s policajtmi Mestskej polície a OO PZ Lipany
• Exkurzie:
Osvienčim - Krakow
Soľné bane SOLIVAR – Prírodovedné múzeum Košice
Planetárium Prešov
Noc výskumníkov - Košice
Štátny archív v Prešove
Múzeum Sabinov
Židovská synagóga Prešov
• Výstavky a tržnice:
Dary Zeme – vyuč. 1. -4. ročníka
Deň ZEME - enviroplagáty
Vianočná tržnica
Jesenná tržnica
Tržnica pre mamky
Halloween – ŠKD
Sopky – výstavka modelov žiakov
Veľkonočná tržnica
Valentínska tržnica
• Kultúrne aktivity:
Stretnutie s Mikulášom
Volejbal s rodičmi – turnaj rodičov, učiteľov a žiakov
Betlehemská noc – koncert našich žiakov
Prezentovanie záujmových krúžkov na pódiu v meste
• Iné:
organizovanie okresných a krajských kôl súťaží: Chemická
olympiáda, Šaľiansky Maťko, Rozprávanie spod košatej lipy,
florbal, midi a mini volejbal, vybíjaná
medializácia života na škole
pozdravy pri rôznych príležitostiach
týždeň zdravej výživy – ovocné šaláty
pravidelné upratovanie okolia školy, skrášľovanie interiéru
prácami žiakov
vypracovanie projektov: protidrogový fond, PRO - ENVIRO
propagácia školy v Lipianských aktualitách
maľovanie na trička - charita
návštevy mestskej knižnice
Prehľad kladne hodnotených učiteľských aktivít :
úprava tried a priestorov chodieb, práca s nástenkami podľa
aktuálnych udalostí
vystúpenia DFS Hviezdička na rôznych podujatiach
realizácia vianočných pozdravov
Týždeň hlasného čítania
činnosť žiackeho parlamentu
tvorba, ukážky a výstava ikebán a adventných vencov
zapojenie žiakov do čitateľských aktivít – 2. - 4. ročník
návštevy mestskej knižnice - marec - mesiac knihy
vysádzanie stromčekov a úprava areálu školy
účasť na zážitkovom vyučovaní:
o MŠ Centrum – Vychodňare dobre ľudze
o Gymnázium – Deň folklóru
metodická spolupráca s učiteľmi v obvodovom MZ, s učiteľmi z
II. stupňa ZŠ a MŠ
pokračovanie v intenzívnej a veku primeranej DROGOVEJ
PREVENCII
veľmi úspešné zapojenie žiakov do zberových aktivít odpadový papier, hliníkové viečka - SABI a hliníkové fólie,
elektroodpad
dobré rozpracovanie a členenie environmentálnych
a protidrogových aktivít
množstvo kvalitných akcií, podujatí, prac. dielní, projektové
vyučovanie, problémové vyučovanie
účasť na výtvarnej akcii organizovanou MŠ - Centrum
spolupráca s MŠ kpt. Nálepku a MŠ Centrum - zábavné čítanie
pre škôlky
systematická práca s talentovanými i slabo prospievajúcimi
žiakmi
uplatňovanie telesného a pohybového rozvoja žiakov na
hodinách Tv, didaktickými hrami, cvičeniami v prírode,
krúžkovou športovou činnosťou
spoluorganizácia súťaže hasičských družstiev
tvorba ekoplagátov
využívanie nových, zaujímavých a moderných metód pre
provokáciu záujmu a myslenia žiakov i formovanie ich názorov
a postojov k tejto problematike
výstavky žiackych projektov
Prehľad aktivít ŠKD:
• Zapojenie environmentálnej výchovy
• Poskytovanie kvalitne starostlivosti o deti po vyučovaní (relax, vzdelávanie, hry)
• usporiadané súťaže:
preteky s vetrom
Mikulášska zimná olympiáda
Slávici z lavice – spevácka súťaž
Maľovanie na trička
Šarkaniáda
Naj chlapec, naj dievča - ŠKD
Kreslenie na chodník
• kultúrne akcie:
Pasovanie prvákov
Halloween - promenáda strigôňov a strašidiel
Zhotovenie adventných kalendárov
Deň zdravej výživy – príprava ovocných šalátov
Škola hrou - spoločná akcia s MŠ
Katarínska diskotéka
• športové akcie:
Stavanie iglu
Gaštanko a Gaštanka
Netradičná sánkovačka
§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Projekty
Názov projektu
Grant. program mesta
a nezisk. nadácie Modrá
Torysa
Milk-AGRO-SABI
Recyklohry
Termín začatia
realizácie projektu
Termín ukončenia
realizácie projektu
Získané
prostriedky
november 2012
jún 2013
410,- €
september 2012
2012
máj 2013
2013
500,- €
0
§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
Výsledky inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2012/2013 sa na našej škole nekonala žiadna kontrola štátnej inšpekcie.
§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Materiálno-technické podmienky
Škola bola zaradená do siete škôl 1.7.2002 ako samostatná rozpočtová organizácia na úseku
školstva. Súčasťou ZŠ je školský klub detí a centrum voľného času. Škola sa skladá z pavilónov s triedami
a učebňami, školskej jedálne a pavilónu telocviční. Uprostred sa nachádza átrium s detským ihriskom
a altánkom. Súčasťou školy je aj vonkajšie asfaltové ihrisko, ktoré je v zime využívané ako klzisko a atletická
dráha. Škola má nasledujúce odborné učebne :



3 počítačové učebne s 54 počítačmi
o 13 dataprojektorov
o 60 notebookov
o 5 digitálnych fotoaparátov
o 3 videokamery
o 10 interaktívnych tabúľ
učebňa chémie a fyziky
učebňa prírodopisu učebňa hudobnej výchovy








2 jazykové učebne
učebňa TechV – (kovo aj drevo dielňa)
školská knižnica
gymnastická telocvičňa
posilňovňa
telocvičňa na loptové hry – 640 m2
asfaltové ihrisko s mantinelmi a trávnaté
ihrisko na loptové hry
2 herne ŠKD
Škola je po rekonštrukcii vonkajšieho plášťa a výmene okien, čo sa prejavilo na znížení energetickej
náročnosti budovy. V škole bola vytvorená nová internetová infraštruktúra. Pevné pripojenie na internet je
v každej triede. Pripojenie na internet je aj prostredníctvom WIFI technológie, ktorá je dostupná v 95%
školy. Chceme v tomto trende modernizácie aj naďalej pokračovať a získavať technológie pre školu aj
formou projektov. Kabinety sú vybavené dostatočným množstvom pomôcok, z ktorých je časť zastaraná
ako technicky tak aj obsahovo. Každým rokom sa snažíme dopĺňať pomôcky, čo je však obmedzené
rozpočtom školy. Súčasťou školy je aj školská knižnica, ktorá sa modernizuje a prechádza na elektronický
spôsob evidencie kníh. Plánujeme do budúcna v spolupráci s mestom vybudovať ešte jedno multifunkčné
športové ihrisko, ktoré by rozšírilo možnosti športovania pre žiakov aj obyvateľov priľahlých bytoviek.
§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
P. č.
Finančná dotácia
Výška dotácie
1 Dotácie zo štátneho rozpočtu
430 212,00 €
2 Dotácie na CVČ a ŠKD
31 619,00 €
3 Príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov CVČ
4 896,00 €
4 Príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD
1 137,00 €
5 Dotácia na vzdelávacie poukazy
9 610,00 €
Čerpanie dotácie na VP
Činnosť krúžkov
Vybavenie krúžkov
6 Dotácia - UPSVaR
Čerpanie dotácie
7 Prostriedky z prenájmu
9 610,00 €
0,00 €
0,00 €
Mzdy a odvody
0,00 €
4 255,00 €
§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a
vyhodnotenie jeho plnenia
Plnenie stanoveného cieľa
Škola si stanovila pre školský rok 2012 / 2013 tieto ciele:










skvalitňovanie výučby všetkých predmetov ( využívanie moderných vyučovacích foriem a metód )
zabezpečiť 100 % gramotnosť učiteľov pri práci s interaktívnymi technológiami s cieľom využitia IKT
vo výchovno-vzdelávacom procese
rozšírenie možnosti športového vyžitia žiakov
získavať a stabilizovať plne kvalifikovaných učiteľov, najmä v cudzom jazyku
prezentovať školu na verejnosti prostredníctvom kultúrnych programov, akadémie a www stránky
viesť a podporovať prácu učiteľov v tvorbe projektov
eliminovať škodlivé a nepriaznivé vplyvy na osobnosť dieťaťa aj prostredníctvom akcií jednotlivých
výchov
zabezpečiť estetizáciu a úpravu tried z vlastných prostriedkov ako aj pomocou rodičov
venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi pedagogickými potrebami s cieľom získania ich kvalitného
vzdelania
skvalitňovať prípravu deviatakov na celonárodné testovanie
Škola má vo svojom smerovaní už viac rokov nastavený učebný plán na výučbu cudzích
jazykov, informatiky a športových tried. K skvalitneniu tohto procesu napomáhajú aj 2 jazykové laboratória
a tri kvalitne vybavené učebne informatiky so stabilným pripojením na internet.
Výuka cudzieho jazyka na prvom stupni je hodnotená kladne, ku čomu prispel aj fakt, že dve vyučujúce
si doplnili vzdelanie o vyučovanie ANJ na 1. stupni ZŠ.
Za prioritu v oblasti informatiky považujeme naučiť žiakov i učiteľov pristupovať k obrovskému
množstvu informácií na internete, vedieť sa v nich orientovať, aktívne ich využívať pre skvalitnenie svojej
práce a rozširovanie svojich možností a perspektív.
Prostredníctvom prístupu k aktuálnym informáciám a poznatkom vo vedeckých oblastiach skvalitňovať
výučbu prírodovedných i spoločenskovedných predmetov, čím zvyšovať záujem žiakov o tieto predmety.
Máme vytvorenú vlastnú web stránku, ktorou sa škola prezentuje širokej verejnosti. Chceme tu
poskytnúť informácie o histórii školy, možnostiach štúdia, úspechoch, aktuálnom dianí, ako aj sprístupniť
umelecké práce, školský časopis a vlastnú tvorbu žiakov.
Žiakom umožníme zapájať sa do celoslovenských a medzinárodných súťaží prostredníctvom
elektronickej pošty.
Kladne možno hodnotiť aj činnosť florbalových tried. Záujem detí o tieto triedy rastie. Žiaci sú kvalitne
pripravovaný o čom svedčia aj dobré umiestnenia. Negatívum je nedostatok financií na financovanie
zväzovej súťaže, ktoré sa snažíme kompenzovať v spolupráci s mestom a rodičmi.
Zodpovedne pristupujeme aj k estetizácii priestorov školy. Zapájame do nej rodičov, učiteľov a aj
samotných žiakov. Snažíme sa každej triede dať nádych osobitosti.
§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
Úspechy a nedostatky
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY

vysoká kvalifikovanosť pedag. zamestnancov

nové rozšírené možnosti využívania IKT
zainteresovanosť rodičov pri riešení týchto
(informačno-komunikačných technológií)
problémov



jazykové triedy, alternatívne triedy so

problémových
narastajúca
agresivita
žiakov,
žiakov
malá
a s tým
súvisiace problémy s disciplínou
slovným hodnotením

nárast

vydávanie školského časopisu
jazyková
zdatnosť
zamestnancov,
zriaďovateľ zohľadňuje a rešpektuje
schopnosť
pedagogických
komunikovať
v cudzom jazyku učiteľov nejazykárov
požiadavky školy, rodičov a pedag.
zamestnancov

tvorba projektov

CVČ – súčasť školy

prezentácia svojej práce navonok

web stránkou školy propagujeme myšlienku
otvorenej školy

budova školy po rekonštrukcii

samostatné priestory ŠKD

DFS Hviezdička
PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ

spolupráca s nadáciami, získavanie grantov

vytváranie podmienok pre vzdelávanie žiakov

odchod mladých pedag. zamestnancov do
lukratívnejších zamestnaní
zo ŠVVP a SZP

feminizácia školstva
možnosti zvyšovania odborných vedomostí

nepriaznivá demografická krivka
pedag. zamestnancov

nestabilita rozpočtového prostredia

celoživotné vzdelávanie

slabá domáca príprava a nezáujem zo strany

kvalitne

vybavené
odborné učebne

jazykové laboratórium
počítačové
učebne,
rodičov
§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Uplatnenie žiakov
Viď. Bod d.)
§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy
Voľnočasové aktivity
Výchova mimo vyučovania bola zabezpečená v 2 oddeleniach ŠKD s 48 deťmi. Kde okrem príprav na
vyučovanie prebiehal bohatý kultúrny a športový program. V CVČ pracovalo 321 žiakov v 25 krúžkoch
rôzneho zamerania. Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych
detí v ich voľnom čase formou pravidelnej záujmovej činnosti, spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho
prístupu v priebehu celého kalendárneho roka.
Ponúka žiakom zaujímavé možnosti pre zmysluplné využívanie voľného času. Výchova v CVČ
nadväzuje na výchovu v rodine a na výchovno-vzdelávací proces školy. Náplň činnosti jednotlivých krúžkov
sa riadi vopred vypracovaným plánom práce a akcií. Mnohé krúžky sa zapojili do súťaží rôzneho typu a
dosiahli pozoruhodné výsledky (príloha).
Názov záujmového krúžku
Počet skupín
Vedúci
Angličtina pre všetkých
1
Mgr. Katarína Šuťáková Haščáková
Badmintonový krúžok
1
Simona Šimčíková
Ekologický krúžok
1
Mgr. Gabriela Hnatová
Enviromentálno-výtvarný krúžok 1
Mgr. Ivica Molnárová
Florbalový krúžok
1
Mgr. Marek Adamečko
Florbalový krúžok - ml.
1
Mgr. Marián Mikulec
Folklórny krúžok
1
Mgr. Janka Smolková
Futbalový krúžok
1
Ing. Stanislav Reištetter
Krúžok hier a zábavy
1
Mgr. Anna Daráková
Krúžok tvorivosti
1
Ing. Dana Némethová
Kultúrno-spoločenský krúžok
1
Mgr. Beáta Bujňáková
Lesu zdar
1
Mgr. Dušan Dobrovič
Matematický krúžok
1
Ing. Jana Straková
Počítačový krúžok
1
Mgr. Anton Klenotič
Prvácke všeličo
1
Mgr. Ľudmila Dobrovičová
Rozum do hrsti
1
Mgr. Helena Troščáková
Skúmame a objavujeme
1
PaedDr. Anna Sýkorová
Slovenčina 9
1
Mgr. Alena Jarošová
Slovenčina hrou
1
Mgr. Marta Lipovská
Stolnotenisový krúžok
1
Róbert Roba
Šikovníček - nápadníček
1
Mgr. Eva Lipovská
Športový krúžok
1
Mgr. Mária Turlíková
Tanečný mixáčik
1
Mgr. Mária Župová
Tvorivá matematika
1
PaedDr. Anna Dzurusová
Volejbalový krúžok
1
Mgr. Elena Čamajová
§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Pri škole pôsobí združenie rodičov, ktoré pravidelne
organizuje plenárne a triednické schôdze s rodičmi a pedagógmi. Okrem toho majú rodičia možnosť využiť
konzultačné hodiny pedagógov pre individuálne stretnutia po osobnom dohovore. Veľmi kvalitná je aj
spolupráca školy s Materskými školami v meste. žiaci MŠ navštívili počas školského roka školu, besedovali s
vyučujúcimi v 1. ročníku a stretla sa so svojimi bývalými spolužiakmi našimi prvákmi.
Na druhú stranu škola úzko spolupracuje aj so strednými školami regiónu. Naši žiaci navštívili akcie
usporiadané tými školami v rámci Dni otvorených dverí.
§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a
právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú
Spolupráca školy a verejnosti










Mestský úrad Lipany
Dom pokojnej staroby v Lipanoch
Mestská polícia
Farský úrad Lipany
CPPPaP v Sabinove
Rybársky spolok v Sabinove
Vedenie krúžkov v CVČ rodičmi
MŠ v Lipanoch
Dlhotrvajúca spolupráca s pedagógmi a žiakmi zo zariadenia sociálnych služieb Rehabilitačného
strediska v Lipanoch, – úspešné spoločné akcie
Komunitné centrum Lipany
Záver
Vypracoval: Mgr. Pavol Palenčár
V Lipanoch, 7. októbra 2013
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 9. októbra 2013
Základná škola Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2012/2013
Prerokované a schválené na zasadnutí rady školy dňa 14.10.2013
Predložené na schválenie zriaďovateľovi dňa 14.10.2013
Predkladá:
Mgr. Pavol Palenčár
riaditeľ školy
Vyjadrenie rady školy
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Mestu Lipany
schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno – vzdelávacej činnosti
Základnej školy Lipany, Hviezdoslavova 1
za školský rok 2012/2013
Mgr. Mária Turlíková
predseda Rady školy
pri ZŠ Lipany, Hviezdoslavova 1
...........................................................
za Radu školy
Schválenie zriaďovateľom školy
Mesto Lipany
schvaľuje – neschvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno – vzdelávacej činnosti
Základnej školy Lipany, Hviezdoslavova 1
za školský rok 2012/2013
.........................................................
za zriaďovateľa
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2012/2013