T echnologický
postup
Alternatívne systémy produkcie
Ú vo d
Napriek tomu, že ustajnenie nosníc v klietkach stále
ostáva celosvetovo najpoužívanejším systémom chovu,
alternatívne systémy sa po svete tiež rozširujú. ISA v
posledných rokoch vyvíja čisté línie nosníc zamerané na
všetky šľachtiteľské ciele od produktivity a úžitkovosti
rodičov až po úžitkovosť a kvalitu škrupiny finálnych
nosníc. Výskumné a vývojové oddelenie ISA už dlhšie
samostatne, ako aj v spolupráci s univerzitami a
výskumnými ústavmi pracuje tiež na správaní, odolnosti
aj životaschopnosti nosníc.
Pohoda zvierat je tiež v centre pozornosti šľachtiteľského
programu ISA. Na našich výskumných a šľachtiteľských
farmách vykonávame napríklad pri zvieratách v
podstielkovom ustajnení video záznamy, hodnotenie
kvality operenia, monitorovanie telesnej teploty zvierat
a testovanie ich správania v odchove i v produkcii.
Za účelom zlepšovania úžitkovosti finálnych nosníc,
ktoré sú výsledkom kríženia nepríbuzných línií, výskumné
a vývojové oddelenie ISA vedie štúdie na zvieratách
čistých línií chovaných v bezpečnom prostredí a tiež
zvieratách – krížencoch týchto línií testovaných v
terénnych podmienkach chovu a produkcie. Toto je
kľúčové štádium zabudovania hybridizačnej sily do
krížencov, ktoré musia produkovať v alternatívnych
systémoch výroby. Akokoľvek však, bez ohľadu na
intenzitu a efektivitu selekcie, genetický potenciál sa
nemôže realizovať bez skúsenosti a znalosti technikov
zodpovedných za chov kŕdľov. Kvalitný odchov je
nevyhnutný pre dosiahnutie genetického potenciálu,
pretože odchov priamo ovplyvňuje úžitkovosť kŕdľa.
Tento manuál uvádza do popredia faktory techniky
chovu, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť maximálny profit
od nosníc ISA. Výsledky dosiahnuté v období odchovu
budú kľúčové pre produkčné obdobie nosníc. Úspešné
obdobie odchovu podporí životaschopnosť a úroveň
produkcie v znáške.
Manuál tiež popisuje doporučené programy pre každý
z cyklov života zvierat, od liahnutia po vyskladnenie,
ktoré pomôžu udržať kŕdeľ v dobrom zdraví a vysokej
produkcii v alternatívnych systémoch chovu. Dúfame,
že v tomto dokumente nájdete užitočnú a pozitívnu
podporu neustáleho zlepšovania úžitkovosti vašich
sliepok.
Institut de Sélection Animale BV
Villa ‘de Körver’,
Spoorstraat 69, 5831 CK Boxmeer
P.O. Box 114, 5830 AC Boxmeer
The Netherlands-EU
T +31 485 319 111
F +31 485 319 112
www.isapoultry.com
vs
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
1410
1
O bs a h
ÚVOD���������������������������������������������� 1
OBSAH��������������������������������������������� 2
OBMEDZENIE ZÁRUK� ���������������������������������� 3
HYBRIDIZÁCIA� ������������������������������������������� 4
D e f i n í c i a r ô z n y c h s y s t é m o v � ���������������������������� 4
OBDOBIE ODCHOVU������������������������ 5
Hala
a z a r i a d e n i e � ������������������������������������� 5
K r m i v o a v o d a ��������������������������������������������� 5
Č l e n e n i e ������������������������������������������������������ 5
S y s t é m y v y k u r o va n i a � ������������������������������������� 5
B i d l á ���������������������������������������������������������� 5
V e tr a n i e � ����������������������������������������������������� 6
P o d s t i e l k a ��������������������������������������������������� 6
S y s t é m y o s v e t l e n i a ���������������������������������������� 6
Odchov
k u r i č i e k ��������������������������������������� 6
Základné
– vývoj živej hmotnosti a
u n i f o r m i t y ��������������������������������������������������� 6
P r í p r a va n a p r í c h o d k u rč i a t ���������������������������� 7
Š ta rt o va c i e p o d m i e n k y ����������������������������������� 8
T e p l o ta ������������������������������������������������������� 8
O s v e t l e n i e ��������������������������������������������������� 9
I n t e n z i ta o s v e t l e n i e �������������������������������������� 9
V o d a ���������������������������������������������������������� 9
K r m i v o ������������������������������������������������������� 9
H u s t o ta o b s a d e n i a ���������������������������������������� 9
ŠTANDARDY HUSTOTY OBSADENIA� ������������� 9
koncepty rastu
Obdobie
r a s t u p o 5. t ý ž d n i v e k u ���������������� 10
O s v e t l e n i e p o č a s o d c h o v u ���������������������������� 10
I n t e n z i ta o s v e t l e n i a : ����������������������������������� 11
K a u t e r i z á c i a z o b á k o v � ���������������������������������� 11
K ŕ m e n i e p o č a s o d c h o v u � ������������������������������� 12
Š p e c i f i k á c i a k ŕ m n y c h z m e s í p r e o d c h o v k o m e rč n ý c h
n o s n í c ������������������������������������������������������ 12
P o u ž i t i e n e r o z p u s t n é h o g r i t u ������������������������ 13
P r á c a s p o d s t i e l k o u � ������������������������������������ 13
P r e s u n d o z n á š k o v e j h a ly ����������������������������� 13
P r í p r ava – o d c h o v n á f a r m a ������������������������������ 13
P r í p r ava – p r o d u k č n á f a r m a ������������������������������ 14
P r e s u n ����������������������������������������������������� 14
P r í c h o d n a p r o d u k č n ú f a r m u ����������������������������� 14
P o n a s k l a d n e n í �������������������������������������������� 14
N e v y h n u t n é m e r a n i a a e v i d e n c i a ú d a j o v ����������� 15
POZNÁMKY������������������������������������� 15
OBDOBIE ZNÁŠKY���������������������������� 16
Hala
a z a r i a d e n i e p r e p r o d u k c i u � ����������������
Z a r i a d e n i e h a ly �������������������������������������������
R o š t y ������������������������������������������������������
K r m i v o a v o d a �������������������������������������������
H n i e z d a � ����������������������������������������������������
16
16
16
16
16
B i d l á ��������������������������������������������������������
R o z d e l e n i e a o h r a d e n i e � ��������������������������������
V o n k a j š i e o h r a d e n i e ��������������������������������������
K úr e n i e �����������������������������������������������������
V e tr a n i e � ���������������������������������������������������
S y s t é m v e tr a n i a �������������������������������������������
C i r k u l á c i a v z d u c h u �������������������������������������
17
17
17
17
17
17
17
DOPORUČENIA NA KVALITU VZDUCHU� ����� 18
Problémy Často
s p o j e n é s n e d o s ta t o č n ý m
v e tr a n í m ���������������������������������������������������
18
P o d s t i e l k a ������������������������������������������������� 18
P r á c a s p o d s t i e l k o u � ������������������������������������ 18
S y s t é m y o s v e t l e n i a �������������������������������������� 18
Základné
K ľ úč o v é
k o n c e p t y r a s t u ��������������������������
m o m e n t y p r e d z n á š k o v é h o o b d o b i a ������
������������������������������
������������������������
P r á c a s o z v i e r a ta m i p o p r e s u n e ����������������������
T r é n o va n i e z v i e r a t z k l i e t k o v é h o o d c h o v u �������
H u s t o ta o b s a d e n i a h a ly � �������������������������������
N a pá j a n i e a k ŕ m e n i e �������������������������������������
S l e d o va n i e d e n n e j s p o tr e b y k r m i va a v o d y ���������������
S t i m u l á c i a s p o tr e b y k r m i va ���������������������������
F y z i k á l n a š tr u k túr a k r m i va ������������������������������
R oz d áva n i e k r m i va ����������������������������������������
S v e t e l n ý p r o g r a m �����������������������������������������
T e p l o ta ����������������������������������������������������
P r e dz n á š k o vá k ŕ m n a z m e s ��������������������������������
R oz v o j z a ž í va c i e h o tr a k t u ��������������������������������
N e r o z p u s t n ý g r i t ����������������������������������������
Zv ý š e n i e
Prechod
m i n e r a liz áci u kos tí
n a zn á š kov ú k ŕ m n u z m e s
Osvetlenie
v p r i e b e h u z n á š k y ���������������������
T m a v é z n á š k o v é h a ly �����������������������������������
P r o d u k c i a v s y s t é m e o t v o r e n e j h a ly � ���������������
Koniec odchovu/začiatok produkcie v období
s k r a c u j ú c e h o s a d ň a ������������������������������������
Koniec odchovu/začiatok znášky v období
p r e d l ž u j ú c e h o s a d ň a �����������������������������������
I n t e n z i ta o s v e t l e n i a ������������������������������������
Prevencia
z n á š k y va j e c n a p o d l a h u �������������
S v e t l o ������������������������������������������������������
V š e o b e c n é d o p o r u č e n i a k t e c h n i k e c h o v u ���������
S p r á va n i e ��������������������������������������������������
V e tr a n i e � ���������������������������������������������������
O d c h o v ����������������������������������������������������
Z a r i a d e n i e �������������������������������������������������
Vajcia
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
znesené v systéme vo voliérových
h a l á c h � �������������������������������������������������
24
Prevencia
24
p r o l a p s o v ��������������������������������
S p r á va n i e
z v i e r a t ������������������������������������
N o r m á l n e s p r á va n i e � ������������������������������������
N e n o r m á l n e s p r á va n i e ����������������������������������
O z o b áva n i e ������������������������������������������������
H r o m a d e n i e �����������������������������������������������
K v o k a n i e ��������������������������������������������������
Vláknina
p r e n o s n i c e �������������������������������
25
25
25
25
25
26
27
Ako
z a v i e s ť b i o s e k u r i t u ?��������������������������
32
V a k c i n á c i a �������������������������������������������� 33
M o n i t o r o va n i e ��������������������������������������������33
K va l i ta
p i t n e j v o d y � ���������������������������������
P a r a m e tr e
33
k va l i t y v o d y ���������������������������������34
p r o d u k c i e ����������������������������������������������
27
27
27
28
o c h o r o b á c h �������������������������� 35
K o l i b a c i l ó z a �����������������������������������������������35
E c o l i p r i h y d i n e ������������������������������������������35
P r e v e n c i a K o k c i d i ó z y ������������������������������������36
Č e rv y ��������������������������������������������������������36
B o j p r o t i m u c h á m ����������������������������������������37
Technika
29
DODATOK��������������������������������������� 39
Krmivo
p r e n o s n i c e v a lt e r n a t í v n o m s y s t é m e
E n e r g i a ����������������������������������������������������
P o ž i a d av k y n a p r o t e í n y a a m i n o k y s e l i n y �����������������
MINER ÁLNA VÝŽIVA ������������������������������������
k ŕ m e n i a ������������������������������������
o pa s i e n o k a v ý b e h ���������������
29
h y g i e n a � ������������������������������������
30
Tabuľky dĺžky svetelného dňa podľa zemepisnej
š í r k y � ���������������������������������������������������������39
Z e m e p i s n e j Š í r k a �������������������������������������������39
K o n v e r z n é ta b u ľ k y � ���������������������������������������39
a i c h z á z n a m y ��������������������������������
30
POZNÁMKY������������������������������������� 40
S ta r o s t l i v o s ť
Konečná
Údaje
Informácie
Program
Š tá d i u m
Š tá d i u m
Š tá d i u m
Š tá d i u m
Š tá d i u m
Š tá d i u m
Š tá d i u m
Š tá d i u m
Š tá d i u m
k o n e č n e j h y g i e n y ������������������������
1 – v y s k l a d n e n i e ���������������������������������
2 – p r í p r ava ��������������������������������������
3 – u m ý va n i e �������������������������������������
4 – z m o t n o va n i e ���������������������������������
5 – d e z i n f e k c i a �����������������������������������
6 – d e z i n s e k c i a �����������������������������������
7 – f u m i g á c i a ( v y p ly n o va n i e ) ��������������������
8 – o b d o b i e s a n i tá r n e j p r e s táv k y ����������������
9 – p r í p r ava n a n a s k l a d n e n i e n o v é h o k ŕ d ľ a ����
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
POZNÁMKY������������������������������������� 31
BIOSEKURITA AND HYGIENA������������� 32
Čo
j e b i o s e k u r i ta ?�����������������������������������
32
OBMEDZENIE ZÁRUK
Tento technologický postup bol pripravený spoločnosťou Institut de Sélection Animale B.V. a jeho filiálkami (“ISA”) s
najvyššou možnou mierou pozornosti a za účelom informovania a pomoci klientom ISA pri rôznych spôsoboch výroby
a zlepšenia výsledkov ich produkcie pri používaní produktov ISA.
Akokoľvek, špecifické podmienky na farme klienta môžu mať vplyv na použiteľnosť a spoľahlivosť prehlásení a informácii
zmienených v tomto technologickom postupe chovu.
Vzhľadom na presnosť a úplnosť informácii podávaných v tomto technologickom postupe nedáva ISA žiadne výslovné
a zahrnuté garancie. Použitie informácii uvedených v tomto technologickom postupe výroby v prostredí produkcie
klienta ostáva na rozhodnutí klienta podľa jeho vlastného uváženia.
ISA nebude zodpovedná za žiadne straty alebo škody vyplývajúce či už z kontraktu, úmyselného ublíženia, alebo inak
zo spojenia s informáciami poskytnutými v tomto technologickom postupe.
HYBRIDIZÁCIA
Shéma d’hybridation
A
B
C
D
X
X
X
X
Čisté línie
Lignées pures
STR
GPS
PS
RCH
X
X
X
Komerčné nosnice
Commerciales
Definícia
rôznych systémov
Alternatívne systémy produkcie môžeme definovať ako bezklietkové systémy s hniezdami, adekvátnymi hradami bidlami a priestorom pre hrabanie.
Medzi alternatívne systémy môžeme zaradiť nasledujúce podsystémy ustajnenia:
• P odlahová hala (s hlbokou podstielkou) je taká, v ktorej majú zvieratá prístup k ploche s podstielkou, kde môžu
praktizovať svoje prirodzené správanie, ako je popolenie a hrabanie. Takáto hala poskytuje sliepkam tiež znáškové
hniezda a môže mať aj rošty, na ktorých umiestňujeme napájanie a kŕmenie.
• Voliérová hala (multi etážna) je podobná podlahovej, zvieratá majú navyše možnosť pohybovať sa medzi rôznymi
úrovňami. Kŕmenie majú k dispozícii na rôznych etážach a vodu hlavne v priestore pred hniezdami. Sliepky sa
kvôli napájaniu, kŕmeniu a znášaniu vajec musia v systéme pohybovať.
• H ala s výbehom je podlahová, alebo voliérová, z ktorej majú sliepky navyše ešte prístup do vonkajšieho výbehu.
Obr 1 – Biele sliepky ISA vo voliérovej hale
4
Obr 2 – Hnedé sliepky ISA v podlahovej hale
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
O b d o b i e O d ch ov u
Hala
Pre ďalšie detaily pozrite tabuľku 2: Požiadavky na
zariadenie v odchove.
a zariadenie
Pre zvieratá určené na produkciu vajec v alternatívnom
systéme (postielka, rošty, alebo voliéra) veľmi silne
doporučujeme, aby sa v odchove ako aj v produkcii
použil rovnaký systém ustajnenia. Zvieratám to po
presune uľahčuje rýchlejšie sa oboznámiť so zariadením
v produkčej hale a plynule tak prekonať toto stresujúce
obdobie.
Pre voliérové haly intenzívne doporučujeme odchov
zvierat v systéme, ktorý ich naučí naskakovať k
napájačkám, podľa možnosti umiestneným na vyšších
etážach. Zabezpečenie bidiel v odchove napomáha
lepšiemu rozmiestneniu zvierat v produkčnej hale.
Vo voliérových odchovniach, kde sú zvieratá počas
prvých týždňov zavreté v systéme je dôležité ich z neho
vypustiť v mladom veku, aby sa podporil ich záujem o
skúmanie prostredia a hľadanie.
Krmivo
a voda
Na kŕmenie doporučujeme používať systém, ktorý
rozdáva krmivo po haly rýchlo a umožňuje zvieratám
denne skonzumovať všetko rozdané krmivo. Podporuje to
kapacitu príjmu krmiva zvierat a tiež to umožňuje predísť
hromadeniu jemných častíc krmiva v kŕmidlách. Najviac
tomu vyhovujú kŕmne žľaby s rýchlymi reťazovými
dopravníkmi s ktorými sa tiež najjednoduchšie reguluje
príjem krmiva.
Ak sa používajú tanierové, alebo tubusové kŕmidlá, mali
by byť prispôsobené takejto technike kŕmenia.
Kŕmidlá aj napájačky by mali byť zvieratám ľahko
viditeľné a dostupné, ich výška prispôsobená veľkosti
kurčiat počas celého ich života. Nemali by pre zvieratá
predstavovať veľkú prekážku pri ich pohybe po hale. V
prípade, že sú v hale použité rošty, kŕmidlá aj napájačky
by mali byť umiestnené na roštoch, aby boli zvieratá
takto povzbudzované k používaniu roštov.
Zvieratá tiež musia v produkčnom období používať
rovnaký napájací systém, na aký sú zvyknuté z odchovnej
haly. Niple musia vyhovovať jednodňovým kurčatám.
Pre kurčatá s infračerveným ošetrením zobákov sa
doporučuje použiť 360°, výkyvné niple, alebo zabezpečiť
počas prvého týždňa napájačky s otvorenou hladinou
vody.
K dobrej praxi počas prvých dní odchovu patrí aj
poskytnutie doplnkových napájačiek na podporu príjmu
vody.
Vo voliérovej odchovni doporučujeme kontrolovať, či
sa zvieratá v systéme pohybujú, predíde sa tým ich
prípadnej dehydratácii.
Štandardy pre napájací, kŕmny aj celkový priestor uvedené
v sekcii o hustote obsadenia a prostredí dodržujte od
prvého dňa až po vyskladnenie.
Zapamätajte si: ak kurčatá z akéhokoľvek dôvodu nepijú,
nebudú ani v dostatočnom množstve prijímať krmivo.
Preto budú rast aj uniformita kŕdľa zhoršené.
Doporučujeme naištalovanie zariadenia monitorujúceho
spotrebu vody a krmiva.
Je nevyhnutné denne merať príjem vody a krmiva.
V prípade, že nie sú možné presné merania, čas
potrebný na príjem rozdaného krmiva zvieratami a doba
vyprázdnených kŕmidiel je tiež praktickým ukazovateľom
spotreby vody a krmiva. Akékoľvek väčšie odchýlky
v príjme oproti predošlému dňu môžu naznačovať
začiatok choroby, alebo technické problémy. Pravidelná
prehliadka kŕdľa pomôže predísť veľkým prekvapeniam
v jeho vývoji.
Členenie
Zariadenia vnútri haly musia byť navrhnuté pre
maximálny komfort zvierat a musia im umožniť prejaviť
svoje prirodzené správanie. Prepážky v hale môžu byť
postavené tak, aby sa znížilo súperenie medzi zvieratami
a aby sa im umožnilo mať oddelené priestory/boxy na
kŕmenie a pitie. Bude to tiež mať pozitívny vplyv na
správanie zvierat, teda pôsobiť proti hromadeniu sa,
kanibalizmu, ozobávaniu operenia a úhynu.
Dizajn by mal zahŕňať tak veľa ľahkých stavebných prvkov,
ako je len možné. Umožňuje to tiež lepšiu flexibilitu pri
presunoch a pomáha to aj pri čistení a dezinfekcii. Tieto
ľahké stavebné prvky môžu byť kovové, drevenné, alebo
plastické. Rovnako to vyžaduje steny z pletiva s veľkými
okami, aby sa umožnilo prúdenie vzduchu a tiež predišlo
akumulácii prachu. Aby sa zvieratá z rôznych oddelení
vzájomne nevideli, často sa doporučuje urobiť spodnú
časť oddelení do výšky asi 30 cm nepriehľadnou.
Systémy
v y k u r o va n i a
Systém vykurovania musí byť dostatočný, aby zabezpečil
potreby kurčiat. Najlepšie je používať uzavretý systém,
bez otvoreného ohňa, pretože horáky spotrebúvajú
kyslík a produkujú veľké množstvá CO², ktorý je treba
z haly odvetrať.
V modernej odchovnej hale je možné použiť rôzne
vykurovacie systémy, kvočky pre lokálne vykurovanie,
kanóny alebo podlahové vykurovanie pre vykurovanie
celej haly.
Doporučujeme použiť 2 plynové kvočky, alebo žiariče
s výkonom 1450 kcal / 1000 zvierat.
Bidlá
Bidlá zlešujú pohodu zvierat tým, že im umožňujú prejavy
prirodzeného správania.
Sú tiež užitočné kvôli tomu, že:
• Zvyšujú využiteľnú plochu na zviera a znižujú tým
hustotu obsadenia haly
• Trénujú zvieratá v naskakovaní do systému
• Poskytujú možnosť úniku napádaným zvieratám
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
5
Doporučená dĺžka bidiel na zviera je 5 cm. Najnižšia
dostupná úroveň musí byť vo výške 20 cm. Bidlá sa do
haly majú nainštalovať pred 4. týždňom veku.
V e tr a n i e
Pre kvalitný odchov kuričiek je nevyhnutný dobrý systém
vetrania.
Vetranie musí umožniť:
• Prísun čerstvého vzduchu pre kŕdeľ zvierat
• R egulovanie teploty
• S tálu klímu v hale, bez prievanu
• O dstránenie vlhkosti, prachu a škodlivých plynov
• Zníženie úrovne vzduchom prenosných patógénov
• M inimalizovať riziko konjuktivitíd a slepoty kuričiek
kvôli vysokej koncentrácii amoniaku
• M inimalizovať riziko respiratórnych ochorení a
kolibacilózy
Minimálna požiadavka vetrania je 0,7 m³/kg živej
hmotnosti, maximálna požiadavka je 3,6m³/kg živej
hmotnosti.
Počas najchladnejšieho obdobia zimy je niekedy potrebné
vykurovať halu aj po 6. týždni veku, inak sa môžu
vyskytnúť vyššie spomenuté problémy. Cyklický spôsob
vetrania môže byť cestou zabezpečenia aspoň minimálnej
úrovne ventilácie.
Podstielka
Podstielka sa používa na pokrytie podlahy odchovnej
haly. Obyčajne pozostáva z drevenných hoblín, alebo
rezanej slamy. Podstielka je dôležitou súčasťou investície
do odchovu a musí sa udržiavať v dobrom stave, aby
sa predišlo nezdravému prostrediu a podmienkam
priaznivým pre vznik ochorenia. Na podstielku je treba
použiť hobliny dobrej kvality a zamedziť tak riziku
zavlečenia pôvodcov rôznych ochorení na farmu.
Nasledujúce rady môžu napomôcť k dobrej starostlivosti
o podstielku:
• Čerstvé hobliny musia byť vysušené a sypké
• M ateriál podstielky musí byť vhodný a patričnej
veľkosti čiastočiek
• U skladnený musí byť v suchom, hygienickom
prostredí bez prístupu hlodavcov
• N a podstielku nepoužívajte vlhký materiál
• N epoužívajte piliny, pretože môžu spôsobiť
problémy s dýchacími cestami kurčiat
• N epoužívajte mokrú a zlepenú podstielku
Dobrý podstielkový materiál stlačený v ruke sa jemne
spojí a po uvoľnení sa rozpadne.
Podstielka je dôležitá pri reguláii teploty podlahy a
následne aj telesnej teploty kurčiat. Pri naskladnení
kurčiat na podlahu halu by mala byť teplota podstielky
približne 30˚C. Je to veľmi dôležité pre vývoj kurčaťa
počas prvých dní, pretože si samo nedokáže regulovať
telesnú teplotu asi do 7. dňa veku.
6
Haly s betónovou podlahou a príliš veľkou vrstvou
podstielky môžu mať problém s vlhkosťou podstielky.
Systémy
osvetlenia
Systémy osvetlenia v odchove musia byť stmievateľné
a programovateľné. Svetlá musia byť rozmiestnené na
rôznych strategických miestach: nad bidlami, roštami a
nad podlahou. Každá časť systému osvetlenia musí byť
nezávislá a musí umožniť naprogramovať každý okruh
individuálne. Na podporu žiadaných návykov v znáške
musia byť zvieratá od mladého veku natrénované vyliezť
na bidlá pred zhasnutím osvetlenia. Preto sa svetlá
zhasínajú najprv nad podlahou/podstielkou a až potom
na roštami a bidlami.
Intenzita osvetlenia musí byť v hale rovnomerná, ak tomu
tak nie je, doporučujeme zvýšiť v hale počet svietidiel.
Použitie svietidiel s nízkou frekvenciou môže viesť k
blikaniu svetla, čo môže stresovať kŕdeľ.
Odchov
kuričiek
Základné
koncepty rastu – vývoj
živej hmotnosti a uniformity
Je veľmi dôležité dodržiavať doporučenia na živú
hmotnosť zvierat ISA počas celého ich života. Od
vyliahnutia po presun do znáškovej haly kurička pomaly
rastie a vývoj orgánov prebieha v rôznych obdobiach.
Nedostatočný rast v patričnom období môže mať škodlivý
vplyv na kvalitu kuričky. Dve zvieratá s rovnakou živou
hmotnosťou pri presune nemuseli nevyhnutne rovnako
vyvinúť zloženie tela. Dobré rastové krivky vedú k vývoju
kvalitnej kuričky.
Rast je rozdelený do nasledujúcich štádii:
• V prvých 3 týždňoch sa intenzívne vyvíja imunitný
systém a vnútorné orgány
• O d 3. do 6. týždňa intenzívne rastie kostra a svaly
Živá hmotnosť v 5. / 6. týždni je najdôležitejší parameter
určujúci kvalitu kuričky. Oneskorenie rastu v tomto
štádiu je pre zvieratá škodlivý.
Ďalšie obdobie je charakterizované vývojom vaječníkov a
ich rýchlym rastom. Pohlavné hormóny začínajú regulovať
procesy vedúce k pohlavnej dospelosti nastupujúcej
okolo 18. týždňa veku.
Vyrovnanosť kŕdľa je potrebné sledovať vo všetkých
štádiach jeho vývoja. Cieľom je dosiahnuť vysokú
vyrovnanosť, aby sa uľahčila práca s kŕdľom a jeho
stimulácia. Príliš nízka vyrovnanosť vedie k slabej
úžitkovosti v znáške. Množstvo kŕmidiel, napájačiek,
spôsob rozdávania krmiva, fyzikálna štruktúra krmiva,
technika chovu atď... sú silnými prispievateľmi
zabezpečenia vyrovnanosti. Nevyrovnanosť kŕdľa v
mladom veku má negatívny dopad na vyrovnanosť pri
jeho presune.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
•
12
Rast ŽH
BW growth
Rast (g)(g)
Growth
Kostra
Skeletal
•
6
Orgány
Organs
Calcium
Zvýšenie
Ca
pred
Increase
znáškou
Svaly
Muscles
Reproductive
Reprodukčný
trakttract
at prelay
Tuk
Fat
___________________________________________________
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kostná dreň
Medullary bone ___
___________________________________________________
11 12
13
14 15 16 17
18
19 20 21 22
Weeks in age
Týždne
Obrázok 1: Vývoj živej hmotnosti
P r í p r a va
n a p r í c h o d k u rč i a t
Ak sú kurčatá určené pre alternatívny systém produkcie,
veľmi doporučujeme podobný odchovný systém. Hala by
mala byť prázdna aspoň 14 dní po tom, ako sa odstránia
všetky zbytky predošlého kŕdľa (trus, perie, podstielka
a krmivo). Steny, plafón, podlaha a zariadenie sa má
starostlivo umyť a vydezinfikovať. Hala a jej súčasti
majú byť pred ďalším použitím suché.
V závislosti od klimatických podmienok spustite
vykurovanie 24 až 36 hodín pred príchodom kurčiat
tak, aby bolo okolie kvočiek a podstielka dostatočne
ohriate a teplota stabilná. Nastavte vykurovanie v hale
na 31-33ºC (alebo 35ºC na okraji kvočiek ak sa tieto
používajú). Snažte sa aby teplota a vlhkosť v celej hale
boli vyrovnané. Po hale tiež rovnomerne rozmiestnite
dostatok napájačiek a kŕmidiel.
Tabuľka 1: Štandardy pre teplotu a vlhkosť
Vek(Dni)
Teplota na okraji
kvočiek
Teplota v okolí 2/3m od
kvočiek
Teplota v hale
Relatívna vlhkosť optimálna
a maximálna v %
0 - 3
35ºC
29 - 28ºC
33 - 31ºC
55 - 60
4 - 7
8 - 14
15 - 21
22 - 24
25 - 28
29 - 35
After 35
34°C
32ºC
29ºC
27ºC
26ºC
26 - 25ºC
25 - 23ºC
23 - 21ºC
21 - 19ºC
19 - 17ºC
32
30
28
25
23
21
19
55
55
55
55
55
60
60
-
31ºC
28ºC
26ºC
23ºC
21ºC
19ºC
17ºC
-
60
60
60
65
65
70
70
Správanie kurčiat je najlepším ukazovateľom ich komfortu. Ak sa zhlukujú k sebe alebo k ohrievaču, je im príliš chladno,
ak sa snažia od neho utiecť k ohrádke či k stene, je im príliš teplo.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
7
Š ta rt o va c i e
podmienky
Obrázok 2: Doporučené usporiadanie pre 500 kurčiat
Obrázok 3: Pozícia tepelného žiariča a teplota podlahy
32 to
°C
32
až3535˚C
A: tepelný žiarič s výkonom 1450 kcal
B: napájačky (5) ale (7) pre horúce podnebie/počasie
C: tácky na kŕmenie (10)
D: 75 W žiarovky vo výške 1,5 m nad podlahou
E: ohrádka: priemer 4m – výška 0,6 m
Š ta rt o va c i e
obdobie
(0-5
týždňov)
Hlavným cieľom tohto obdobia je dosiahnuť štandardnú
živú hmotnosť v 5. týždni veku. Štartovacie podmienky v
hale – doporučená teplota, vlhkosť, intenzita osvetlenia
a jeho dĺžka, výmena vzduchu, dostatok priestoru a
ľahký prístup ku krmivu a vode dobrej kvality – poskytne
kurčatám nevyhnutný komfort na dosiahnutie tohto cieľa.
Akékoľvek spomalenie rastu vo veku 4-5 týždňov sa
prejaví v znížení živej hmotnosti v 16. týžni veku a
neskôr v úžitkovosti, v miernom podnebí predovšetkým
v priemernej hmotnosti vajca.
Štartovanie kurčiat pri vysokej hustote obsadenia haly
vyžaduje zvláštnu pozornosť nasledujúcim bodom:
• P rispôsobte množstvo zariadenia počtu zvierat
• N erozpustite kŕdeľ na väčší priestor priliš neskoro
(4-5 týždňov)
V opačnom prípade to:
• Ovplyvní rast a uniformitu
• Zvýši tlak na možnosť ochorenia
• Ovplyvní kvalitu podstielky
Štandardy teploty uvádzame v Tabuľke 1, ale ako vždy,
aj tu platí, že najlepším indikátorom skutočných potrieb
kŕdľa je jeho pozorovanie. Ak sa zvieratá zhlukujú,
teplota je príliš nizka. Ak sú zvieratá neaktívne, letargické
a snažia sa od zdroja tepla uniknúť, teplota je príliš
vysoká.
Niektoré udalosti v kŕdli (napr. postvakcinačná reakcia)
môžu vyžadovať prechodné zvýšenie teploty, aby sa
kurčatá ľahšie vyrovnali so stresom.
Na druhej strane vysoké teploty môžu spomaliť
operovanie, príjem krmiva a následne aj rast kurčiat.
Veľmi dôležité je tiež zamedziť prievanu pri podlahe.
Vetranie nastavte tak, aby sa v hale dosiahla rovnomerná
teplota bez náhlych zmien. Môžu sa použiť nepriedušné
okrúhle ohrádky z čistého a ohybného materiálu. Slúžia
na to, aby sa kurčatá cítili pohodlne.
V prípadoch odchovov viacerých vekových skupín, ktoré
však nedoporučujeme, musí byť teplota nastavená podľa
najmladších kurčiat. Kurčatá v takýchto prípadoch musia
byť umiestnené v rôznych oddeleniach, aby sa udržala
uniformita.
Pozri tabuľku 1: Štandardy pre teplotu a vlhkosť.
T e p l o ta
Majte na mysli, že počas niekoľkých prvých dní života,
pokiaľ kurčatám začne riadne fungovať ich vlastná
termoregulácia, sa musia spoľahnúť na teplotu, ktorú
im zabezpečíme. Najlepší spôsob ako skontrolovať, či
je teplota haly správna, je zmerať kurčatám kloakálnu
teplotu (mala by dosahovať 40°C/104°F).
Všeobecne začíname s teplotou v hale 31-33°C v prvom
týždni a potom ju postupne znižujeme na úroveň 20ºC
v 5. týždni veku.
8
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
Osvetlenie
Kvôli podpore aktivity kurčiat, príjmu vody a krmiva
udržujte počas niekoľko prvých dní dĺžku dňa na 23-22
hodinách pri intenzite osvetlenia 30-40 luxov. Potom
použite normálny, postupne sa skracujúci svetelný
program s intenzitou 10-15 luxov (v tmavých halách
– odchovných aj produkčných). Neskôr prispôsobte
intenzitu osvetlenia správaniu zvierat a zvolenému
systému produkcie.
Poznámka: počas prvých dvoch týždňov sa môže použiť
cyklický svetelný program (4h svetla /2h tmy, opakovaný
4 krát v rámci 24h) a následne použiť klasický svetelný
program, teda 18 h svetla v 3. týždni veku.
Pozri tabuľku 3: Svetelný program pre alternatívnu
produkciu podľa dĺžky svetelného dňa v 15. týždni.
I n t e n z i ta
osvetlenia
Na niekoľko prvých dní doporučujeme použiť vysokú
intenzitu osvetlenia, ktorá podporí príjem vody a krmiva.
Pozri tabuľku 4 : Doporučená intenzita osvetlenia v
období odchovu.
Voda
Po dezinfekcii nezabudnite napájací systém prepláchnuť,
počas prvých 2 dní používajte vlažnú vodu (20-25ºC).
Automatický napájací systém začnite používať hneď
od príchodu kurčiat. Použitie doplnkových napájačiek
počas prvých dní napomôže zdraviu a kondícii kurčiat
(odstraňujte ich postupne od 4 dňa veku).
Počas prvých 2 týždňov čistite napájačky denne, neskôr to
stačí robiť raz týždenne. Pri použití niplových napájačiek
natiahnite pod ne pásy nešmykľavého papiera.
Nastavte výšku napájačiek podľa výšky kurčiat, aby mali
všetky možnosť dobre začať - „naštartovať“. Dostatok
ľahko dostupného napájacieho frontu je veľmi dôležitým
nástrojom boja proti „nenaštartovaným“ kurčatám a
proti nevyrovnanosti kŕdľa.
Používajte len vodu vhodnej kvality (pozri Tabuľku 17:
Parametre kvality vody).
Krmivo
Štartérové krmivo dobrej kvality treba kurčatám podávať
až potom, keď sa dostatočne napijú, aby doplnili telesné
tekutiny (4 hodiny po naskladnení - ak je to možné
takto urobiť).
Kurčatám v štartovacom období doporučujeme podávať
kŕmnu zmes s 2950 kcal/kg a 20.5% proteínov vo forme
drtených granúl. Musia k nemu mať ľahký prístup. Pre
zväčšenie kŕmneho priestoru môžete na niekoľko prvých
dní použiť doplnkové kŕmidlá, alebo nehladký papier.
Počas prvých 4 týždňov doporučujeme niekoľko krát
denne rozdávať menšie množstvá krmiva. Automatické
kŕmne zariadenie spustite ihneď od začiatku, aby si naň
kurčatá privykli. Umožnite kurčatám celkom vyprázdniť
(vyžrať) kŕmidlá aspoň raz alebo dva krát týždenne,
aby sa predišlo hromadeniu jemných súčastí krmiva v
kŕmidlách.
H u s t o ta
obsadenia
Je to jeden z najdôležitejších parametrov štartovacích
podmienok. Kŕdle v preplnených halách majú tendenciu
vykazovať vyšší úhyn a brakáciu, spomalený rast a nižšiu
uniformitu. Preto sa držte radšej optimálnej hustoty
obsadenia už od naskladnenia jednodňových kurčiat
do haly.
ŠTANDARDY HUSTOTY OBSADENIA
Tabuľka 2 : Požiadavka na zariadenie v období odchovu
Hustota obsadenia (maximálna)
12-14 zvierat / m²
Minimálna úroveň vetrania
Vykurovanie
Napájačky
Štartovacie - doplnkové
Mierne podnebie
Horúce podnebie
Klobúkové napájačky
Mierne podnebie
Horúce podnebie
Kŕmidlá
Na štartovaciu misku
Lineárne reťazové kŕmidlo
Kŕmidlo
0.7 m³ / h / kg
2 plynové kvočky, alebo 2 žiariče 1450 Kcal / 1000 zvierat
1 štartovacia / 100 zvierat
1 štartovacia / 80 zvierat
150 zvierat / Visiaci klobúk (80 až 100 v horúcom podnebí)
16 zvierat / nipel
10 zvierat / nipel
50 zvierat / štartovaciu misku
4 cm / zviera
1 kus / 50 zvierat
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
9
Obdobie
rastu po
týždni veku
Osvetlenie
5.
Moment svetelnej stimulácie by sa mal vždy odvíjať od
živej hmotnosti, nie od veku zvierat. Predčasná svetelná
stimulácia a/alebo príliš nízka živá hmotnosť môže neskôr
v produkcii viesť k nižšej úžitkovosti (vrchol znášky a jej
perzistenia), ako aj k vyššiemu úhynu a slabej kvalite
škrupiny.
počas odchovu
Kuričky sú citlivé na zmeny vo svetelnom režime a
tento ovplyvní vek dosiahnutia pohlavnej dospelosti.
Navyše je aj príjem krmiva do veľkej miery ovplyvnený
dĺžkou svetelného dňa. Hlavnými cieľmi svetelných
programov v odchove sú podpora rastu a kontrola
pohlavnej dospelosti kuričiek.
Svetelné programy by mali byť prispôsobené odchovným
zariadeniam (tmavé, alebo svetlu otvorené haly),
podmienkam v produkcii, klimatickým podmienkam a
tiež požiadavkam trhu na hmotnosť vajec.
Nezávisle od typu haly (s prirodzeným, či umelým
osvetlením) nikdy nepredlžujte kuričkám deň medzi
6. týždňom veku a momentom svetelnej stimulácie.
Pri odchove kuričiek v tmavej hale doporučujeme program
postupného pomalého skracovania svetelného dňa kvôli
maximalizácii rastu počas prvých týždňov odchovu a
následne konštantnú dĺžku svetelného dňa prispôsobenú
rastovej intenzite, alebo očakávanej pohlavnej dospelosti.
Pri odchove kuričiek v hale otvorenej, resp s prístupom
denného svetla je ťažké dosiahnuť kontrolu pohlavnej
dospelosti. V takom prípade doporučujeme zatemniť
halu a použiť svetelný program, ktorý berie do úvahy
prirodzenú dĺžku svetelného dňa v momente presunu
kŕdľa. Celková dĺžka svetelného dňa nesmie byť nikdy
kratšia, ako najdlhší svetelný deň v období medzi 6.
týždňom veku a momentom svetelnej stimulácie.
Obrázok 5: Návod na svetelný program pre odchov v tmavej odchovnej hale
GUIDE LINE FOR LIGHTING PROGRAMME FOR REARING IN A DARK POULTRY HOUSE
Dĺžka
s v e t eLight
lného
d ň a duration
C
B
A
Vek
v týždňoch
Age in weeks
10
A
B
S v eprogramme
telný
Lighting
during ptemperate
r o g r a mperiod
S v eprogramme
telný
Lighting
pduring
r o g rhot
a mseason
počas
počas obdobia
miernych teplôt
o b d o b i a s t e p lý m
počasím
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
C
S v e tprogramme
elný
Lighting
dalaying
maturity
pr
ogram
pre
oddialenie
dospelosti
Tabuľka 3: Svetelný program pre produkciu v alternatívnom systéme podľa dĺžky svetelného dňa vo veku 15 týždňov
Vek a/alebo hmotnosť
10
1 - 3 Dni
4 - 7 Dní
8 - 14 Dní
15 - 21 Dní
22 - 28 Dní
29 - 35 Dní
36 - 42 Dní
43 - 49 Dní
Skracujúce sa dni:
Od 49. dňa do svetelnej stimulácie
Predĺžujúce sa dni:
Od 49. dňa do stimulácie
I n t e n z i ta
Dĺžka svetelného dňa v 15.týždni veku (hodiny)
11
12
13
≥14
23
22
20
18
16
14
12
11
23
22
20
18
16
14
13
12
23
22
20
18
16
14
13
12.30
23
22
20
18
16
14
13.30
13
23
22
20
18
16
15
14
14
10
Prir. svetlo
Prir. svetlo
Prir. svetlo
Prir. svetlo
10
11
12
13
14
osvetlenia:
Intenzita osvetlenia sa má postupne znižovať až dosiahne úroveň prispôsobenú podmienkam v produkčnej hale.
Intenzita osvetlenia je dobrým nástrojom regulácie správania zvierat a príjmu krmiva.
Tabuľka 4 : Doporučovaná intenzita osvetlenia pre obdobie odchovu
Vek (dni)
Intenzita osvetlenia Odchov
a produkcia v tmavej hale
20 – 40 lux
15 – 30 lux
10 – 20 lux
5 – 10 lux
1 – 3
4 – 7
8 – 14
15 – Presun
Kauterizácia
Produkcia v halách vystavených
dennému svetlu
40 lux
40 lux
40 lux
40 lux
zobákov
Táto operácia sa obyčajne vykonáva kvôli prevencii
vytrhávania peria a kanibalizmu. Na dôvažok k
technickým doporučeniam je potrebné dodržiavať aj
všetky predpisy a miestne nariadenia týkajúce sa pohody
zvierat.
Na kauterizáciu zobákov sa používajú rôzne techniky,
akými sú napríklad kauterizácia žeravou čepeľou, alebo
infračerveným lúčom.
Kauterizácia žeravou čepeľou je delikátna operácia, ktorú
by mal vykonávať iba špeciálne vycvičený personál. Ak
je nesprávne vykonaná, bude mať za následok výskyt
zvierat s problémami prijímania krmiva a vody, čo povedie
k nevyrovnanosti kŕdľa a preto aj zhoršenej úžitovosti
a k vyššiemu úhynu neskôr v znáške. Toto ošetrenie
je možné vykonať v liahni, alebo aj v odchovnej hale.
Pretože je kauterizácia žeravou čepeľou stresujúca
operácia, nedoporučuje sa vykonávať ak nie je kŕdeľ v
dobrom zdravotnom stave, alebo trpí postvakcinačnou
reakciou. V odchovnej hale môže pridanie vitamínu K
do pitnej vody počas 48 hodín pre kauterizáciou pomôcť
ako prevencia proti krvácaniu.
Tiež je dôležité vybrať si podľa veku a veľkosti kurčaťa
správny vodiaci otvor na kauterizačnom prístroji a pevne
držať hlavu kurčaťa. Zobák kurčaťa má byť naklonený
smerom dohora v uhle 15 º nad horizontálnu rovinu a
zosilnené bočné hrany zobáku treba tiež kauterizovať,
aby sa predišlo nerovnakému dorastaniu oboch častí
zobáku.
Po orezaní zobákov doporučujeme zvýšiť hladinu vody
v napájačkách a znížiť tlak v niploch na niekoľko dní
aby sa kurčatám uľahčilo pitie. Doporučujeme tiež zvýšiť
vrstvu krmiva v kŕmidlách a nenechať ich zvieratám počas
niekoľkých dní vyprázdniť. Kauterizáciu zobákov je
možné robiť aj v liahni hneď po vyliahnutí, pred dodávkou
kurčiat. Pretože zobák takto ošetrených jednodňových
kurčiat je citlivý, doporučujeme v odchovnej hale počas
niekoľko prvých dní použiť bočne aktivované niple
(360°), alebo niplové napájačky s miskami a použitie
doplnkových štartovacích napájačiek.
Ošetrenie zobákov pomocou infračervených lúčov sa
vykonáva v liahni hneď po vyliahnutí a je pre zvieratá
menej stresujúce ako kauterizácia žeravou čepeľou.
Zariadenie je potrebné preveriť a správne nastaviť, aby
mala čepeľ správnu teplotu na kauterizáciu a prevenciu
krvácania.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
11
Kŕmenie
počas odchovu
Základné princípu kŕmenia kurčiat sú nasledujúce:
• Nemeňte kŕmnu zmes, pokiaľ živá hmotnosť kurčiat nedosiahne štandardnú úroveň.
• Podporujte skorý rast, vývoj orgánov a kostry kurčiat tým, že im poskytnete štartovaciu kŕmnu zmes vo forme
drtených granúl.
• Rastovú, rozvojovú a predznáškovú zmes dobrej kvality zabezpečte ako hrubo mletú v sypkej forme.
• Napomôžte rozvoju zažívacieho traktu a kapacity príjmu krmiva prostredníctvom správnej techniky kŕmenia a
s použitím gritu.
• Špecifikácia kŕmnych zmesí pre kuričky na alternatívnu produkciu sa nelíšia od doporučení pre chovy s intenzívnym
systémom produkcie.
Špecifikácia
k ŕ m n y c h z m e s í p r e o d c h o v k o m e rč n ý c h n o s n í c
Tieto doporučenia sú založené na “Európskej tabuľke aminokyselín ” (WPSA, 1992) zloženia surovín a vyjadrené
sú ako stráviteľné aminokyseliny s použitím koeficientov stráviteľnosti uvedených v dokumente “Tabuľky zloženia a
nutričných hodnôt surovín určených pre úžitkové zvieratá ”INRA vydanie 2002.
Tabuľka 5: Špecifikácia kŕmnych zmesí pre odchov komerčných nosníc
Živiny
Štartérová
Rastová
Rozvojová
Predznášková
0-4 týždne
4-10 týždňov
10 – 16 týždňov
112 dní až 2 %
1-28 dní
28-70 dní
70 - 112 dní
znášky
kcal/kg
2950-2975
2850-2875
2750
2750
Mj/kg
12.3-12.4
11.9-12.0
11.5
11.5
%
20.5
19
16
16,8
Jednotky
Pri T° 18 - 24 °C
Metabolizovateľná
energia
Celk. proteíny
Metionín
%
0.52
0.45
0.33
0,40
Metionín + cystín
%
0.86
0.76
0.60
0.67
Lyzín
%
1.16
0.98
0.74
0.80
Treonín
%
0.78
0.66
0.50
0.56
Tryptofán
%
0.217
0.194
0.168
0.181
Stráviteľné aminokyseliny
Stráv. Metionín
%
0.48
0.41
0.30
0.38
Stráv. Met. + Cys
%
0.78
0.66
0.53
0.60
Stráv. Lyzín
%
1.00
0.85
0.64
0.71
Stráv. Treonín.
%
0.67
0.57
0.43
0.48
Stráv. Tryptofán
%
0.186
0.166
0.145
0.155
2-2.10 (1)
Hlavné minerály
Vápnik
%
1.05-1.10
0.90-1.10
0.90-1.00 (1)
Dostupný fosfor
%
0.48
0.42
0.36
0.42
Chlór minimum
%
0.15
0.15
0.14
0.14
Sodík minimum
Pri T° nad 24° C
%
0.16
0.16
0.15
0.15
kcal/kg
2950-2975
2850-2875
2750
2750
Mj/kg
12.3-12.4
11.9-12.0
11.5
11.5
%
20.5
20.0
16.8
17.5
Metabolizovateľná
energia
Celkové proteíny
Metionín
%
0.52
0.47
0.35
0.42
Metionín + cystín
%
0.86
0.80
0.63
0.70
Lyzín
%
1.16
1.03
0.78
0.84
Treonín
%
0.78
0.69
0.53
0.59
Tryptofán
%
0.217
0.207
0.175
0.190
Stráviteľné aminokyseliny
Stráv. Metionín
%
0.48
0.43
0.32
0.40
Stráv.Met. + Cys
%
0.78
0.69
0.56
0.63
Stráv. Lyzín
%
1.00
0.89
0.67
0.74
Stráv. Treonín
%
0.67
0.61
0.45
0.50
Stráv. Tryptofán
%
0.195
0.175
0.152
0.163
2.1-2.2 (1)
Hlavné minerály
Vápnik
%
1.05 - 1.10
0.95 - 1.10
0.95-1.05(1)
Dostupný fosfor
%
0.48
0.44
0.38
0.44
Chlŕ minimum
%
0.16
0.16
0.15
0.15
Sodík minimum
%
0.17
0.17
0.16
0.16
(1) : Kvôli prevencii zníženia príjmu krmiva treba podávať 50% vápnika vo forme vápencového gritu s časticami o priemere 2 až 4 mm
12
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
Použitie
Presun
nerozpustného gritu
V priebehu odchovu doporučujeme kuričkám podávať
grit. Musí byť hrubozrnný a nerozpustný, aby napomáhal
rozvoju hrvoľa a svalnatého žalúdka. Podporí to
dostatočný príjem krmiva, ktorý je potrebný na začiatku
znášky.
d o z n á š k o v e j h a ly
Pre zvieratá je to stresujúce obdobie. V skutočnosti
zažívajú dva stresy, manipuláciu a transport zahrnuté
v presune z odchovnej na produkčnú farmu a zmenu
prostredia odchovnej haly za prostredie v znáškovej hale.
Presun vyžaduje starostlivé naplánovanie a organizáciu.
Grit je možné podávať vo zvláštnom kŕmidle, alebo
ho ručne rozhodiť na podstielku. Zvieratá ho budú
hľadať a podstielku prehrabávať, čo prispeje k jej kvalite
tým, že bude prevzdušňovaná. Navyše to pomôže k
odvedeniu pozornosti kŕdľa od neželaných činností, zníži
to agresivitu a pomôže zlepšiť operenie.
Medzi 3. a 10. týždňom veku doporučujeme podávať 3 g
na kuričku a týždeň (zrnitosť 2 až 3 mm). Po 10. týždni
môže byť toto množstvo zvýšené na 4 až 5 g (zrnitosť 3
až 5 mm). Od 10. týždňa je tiež možné používať kŕmnu
zmes, v ktorej je 50 % vápnika dodaného vo forme
vápenca s veľkosťou zŕn 2 - 4 mm
Práca
s podstielkou
Na čo treba obrátiť pozornosť:
• N ajvyššou prioritou je udržať podstielku v suchom
stave. Pri tom sú najdôležitejšie správne vetranie
a dobré zdravie zažívacieho traktu.
• P odstielka nesmie byť ani príliš vlhká, ani príliš
suchá (asi 25 až 30% vlhkosti)
• P odstielka má byť sypká a „pohyblivá“. Zvieratá
ju pomáhajú v takom stave udržiavať hrabaním
a popolením sa. Hrabaniu napomáha denné
rozhodenie malého množstva zrna napr. pšenice
dobrej kvality, alebo nerozpustného gritu do
podstielky.
• T lak vody v napájacom systéme by mal zodpovedať
požiadavkam dodávateľa, aby sa predišlo pretekaniu
vody.
• N apájačky nemajú byť preplňované, v závesných
klobúkových napájačkách nemá byť hladina vody
vyššia, ako 1,5 cm. Navyše tieto napájačky majú
byť v takej výške, aby do nich zvieratá pri pohybe
nadmerne nevrážali a vodu nerozlievali. Je to
výška, pri ktorej môžu zvieratá voľne chodiť popod
napájačky a zároveň na ne dosiahnu a môžu sa
napiť.
• N iplové napájačky majú byť tiež v takej výške, aby
na ne zvieratá pri miernom natiahnutí dosiahli a
mohli sa napiť. Tiež by mali byť opatrené širokými
odkvapkávacími miskami, aby sa znížilo priame
kvapkanie vody na podstielku.
• Vrstva podstielky by mala mať 5 až 10 cm podľa
typu podlahy.
• N a aktuálnu vrstvu podstielky je potrebné niekedy
„pristlať“ novú, aby sa vlhkosť udržala na nízkej
úrovni. Potreba „pristlania“ je veľmi nízka v lete,
ale môže byť vysoká v chladnom a vlhkom počasí.
• M okré kusy zlepenej podstielky pochádzajúce z
vyliatej vody by sa mali rýchlo odstrániť a nahradiť
novou.
• P očas chladného a/alebo vlhkého počasia je dôležité
pravidelne prehrabávať podstielku vidlami, aby sa
rozbili kusy zlepujúceho sa trusu a „otvorili“ sa
prípadné tvoriace sa kompaktné kusy podstielky.
Obyčajne sa pritom tiež pridá trochu čerstvej
podstielky.
Presun by sa mal vykonať ideálne 4 týždne pred
začiatkom znášky a celkom určite nie neskôr, ako 2
týždne predtým, ako začne znáška. Cieľom je, aby sa
dokončila regenerácia zo stresu a aby tento nepotlačil
rýchly rozvoj vaječníkov, ku ktorému pred začiatkom
produkcie vajec prichádza.
Neskorý presun so sebou nesie riziko poškodenia zvierat,
predovšetkým ich vaječníkov. Ideálne je presunúť kuričky
v 16. týždni veku, čo im umožní úplne sa adaptovať
na prostredie znáškovej haly a farmy v dostatočnom
predstihu pred začiatkom znášky. V prípade presunu
kuričiek príliš blízko pred začiatkom produkcie vajec je
riziko nasledujúceho výskytu peritonitíd vysoké. Presun
a manipulácia so zvieratami so zrelými vaječníkmi môže
spôsobiť ruptúru zrelých folikulov, ktoré sa potom
dostanú do telovej dutiny.
Neskorý presun tiež môže mať za následok znášku mimo
hniezd, na podlahu a na podstielku, pretože zvieratá
nemali dosť času oboznámiť sa s novým prostredím.
Po presune by zvieratá mali dostávať predznáškovú,
alebo znáškovú kŕmnu zmes, rastová ani vývojová zmes
by sa v tomto období nemali skrmovať, nakoľko je v nich
nízka koncentrácia živín.
P r í p r a va –
o d c h o v n á fa r m a
Pred presunom je dôležitá prípravná fáza, v ktorej sa
zvieratá chystajú na podmienky s ktorými sa stretnú v
produkčnej hale. Treba vziať do úvahy nasledujúce body:
• Živá hmotnosť zvierat musí vždy zodpovedať ich
štandardu. Toto platí nielen vzhľadom na ich vek,
ale aj na vek pri dosiahnutí pohlavnej dospelosti.
Majte na zreteli, že zvieratá môžu pri presune stratiť
10 až 15% hmotnosti kvôli strate vody.
• Intenzita osvetlenia by sa mala zvýšiť na 2 až 4
týždne a musí byť rovnaká, ako je v znáškovej hale.*
• Aj teplota v odchovnej hale by sa mala prispôsobiť
(obyčajne na nižšiu úroveň), v priebehu 2 až 4
týždňov, aby bola podobná teplote na znáškovej
hale*
• Tieto dve zmeny sa majú vykonať nie menej
ako týždeň pred presunom, aby sa kŕdeľ dobre
prispôsobil na podmienky v znáškovej hale.
• Dva týždne pred presunom by sa so zvieratami
nemalo manipulovať, okrem rutinnej kontroly
hmotnosti a uniformity. Zvieratá aj v tomto
kritickom období musia mať možnosť rásť.
• N erozpustný grit by sa mal v ideálnom prípade
kŕdľu podávať počas celého obdobia odchovu
ale minimálne aspoň v dvoch týždňoch pred
presunom. V tomto období by mal mať štruktúru
zŕn s veľkosťou 3 až 5 mm a zvieratá by ho mali
dostávať v množstve 4g/týždeň.
• Doba sprostenia zvierat krmiva pred presunom
by nemala presiahnuť 6 hodín a mala by byť
prispôsobená dĺžke transportu a klimatickým
podmienkam.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
13
P r í p r a va –
p r o d u k č n á fa r m a
Znášková hala by mala byť dobre pripravená a v
dostatočnom predstihu pred príchodom nového kŕdľa.
Treba vziať do úvahy nasledujúce body:
• N a zamedzenie prenosu chorôb musí byť zavedený
patričný program konečnej hygieny.
• Ú držba a opravy musia byť ukončené pred
príchodom nového kŕdľa.
• D eň pred príchodom nového kŕdľa prepláchnite
napájací systém a naplňte ho čerstvou vodou. Toto
je nevyhnutné, nakoľko kľúčom k dobrému štartu
prichádzajúceho kŕdľa je prísun vody. Čím je lepšia
kvalita vody, tým je menšie zníženie príjmu krmiva
po presune.
• Tam, kde sa používajú niplové napájačky zabezpečte,
aby boli vo výške mierne nad chrbtom zvierat (počas
prvých 7 dní), potom ich mierne zdvihnite tak,
aby ich zvieratá pohodlne dosiahli pri miernom
natiahnutí krku. Klobúkové napájačky by mali byť
počas prvých 3 dní naplnené na dvojnásobnú hĺbku
normálnej hladiny a spustené na asi 20 cm nad
podlahou.
• H ala by mala byť pred príchodom nového kŕdľa
vysušená. Mokré haly sú nielen veľmi vlhké, (čo
pôsobí na zvieratá depresívne), ale sú aj chladné,
predovšetkým v zime. Pod rošty je možné nastlať
trochu slamy, aby absorbovala nadbytočnú vlhkosť
a zlepšila prostredie.
• Hala by mala byť v studenom období predhriata.
Presun
Ideálny čas na presun je zavčasu ráno. Vyrušenie z
rutinného napájania a prijímania krmiva sa minimalizuje
ak sa zvieratá vyložia a naskladnia približne v čase, keď
začínal ich deň na odchovnej farme.
Transportné vozidlá a zariadenia musia byť čisté a
vydezinfikované.
Kŕdeľ by mal byť presunutý v priebehu jedného dňa,
pretože to menej stresuje zvieratá a umožňuje vyhnúť
sa problémom s nízkymi teplotami v čiastočne obsadenej
odchovnej aj produkčnej hale. Všetko úsilie pred aj po
presune je treba zamerať na udržanie príjmu vody a
krmiva na úrovni bežnej spotreby kŕdľa.
Zvláštnu pozornosť treba venovať tomu, aby sa zvieratá
počas presunu nevystavovali vetru, dažďu a slnku, lebo
je to pre ne veľmi stresujúce.
Príchod
n a p r o d u k č n ú fa r m u
Vykladanie zvierat do znáškovej haly je delikátna
procedúra, ktorú treba vykonávať tak rýchlo ako je to
len možné, pri dodržaní nasledujúcich zásad:
• Hala a zariadenie majú byť vysušené, o teplote
nie nižšej ako 15°C (60°F), ideálne 18°C (65°F),
predovšetkým v chladnom počasí.
• Kvôli podpore príjmu vody musí byť pitná voda od
príchodu kuričiek čistá a čerstvá. Ideálne by zvieratá
nemali mať krmivo k dispozícii hneď pri príchode
na halu, ale až o asi 2 hodiny neskôr, keď už mali
14
možnosť sa napiť. Počas transportu a manipulácie
strácajú zvieratá telesné tekutiny a je nevyhnutné,
aby sa tieto čím skôr po presune doplnili.
• Za účelom zlepšenia žravosti je lepšie používať
spôsob kŕmenia po porciách, ako ad-libitné kŕmenie
(pozri Techniku kŕmenia)..
Po
naskladnení
Obdobie prvých 48 hodín po naskladnení je kritické,
takže zostrený dohľad a pozorovanie kŕdľa, kvôli
zabezpečeniu normálneho správania sú nevyhnutné.
Potrebné je zaznamenávať si nasledujúce údaje:
• P ríjem vody – normálne návyky pitia, do 6 hodín
po naskladnení.
• Teplota: ideálne 15°C, ale s maximom 18°C. Je
dôležité, aby sa zvieratá nepodchladili, ale musia
mať prísun čerstvého vzduchu.
• S potreba krmiva – zvýšenie žravosti / príjmu krmiva.
• C elkový vzhľad kŕdľa. Zo začiatku bude ticho, ale
postupne sa aktivizuje, „rozhovorí sa“, nemal by
byť frenetický, alebo hyperaktívny.
• A k sú v hale nainštalované rošty a bidlá, zvieratá
musíme povzbudiť k ich využívaniu-hradovaniu na
nich počas noci.Toto nahadzovanie na rošty pred a
počas zhasínania svetiel môže nejaký čas trvať. Po
3 až 7 dňoch by zvieratá mali rutinne prirodzene
hradovať.
• H niezda majú byť uzavreté až kým sa neobjavia
prvé vajcia. Potom ich otvárajte ich asi 2 hodiny
pred zažatím hlavných svetiel v hale a nechajte ich
otvorené do neskorého popoludnia.
• Intenzita osvetlenia musí byť dostatočne vysoká
(pozri kapitolu o svietení).
• S vetlá pri zhasínaní stmievajte postupne (pozri
kapitolu o svietení)
• D oporučujeme zvieratá na niekoľko dní podržať
v systéme (resp. na roštoch), najmä ak nie sú
odchovávané v hale s čiastočne zaroštovanou
podlahou (v súlade s miestnymi predpismi)
Počas prvých dvoch dní by mal ošetrovateľ tráviť s
kŕdľom viac času, pozorovať správanie zvierat a sledovať
hlavne spotrebu vody a krmiva. Zvieratá sa s ním
zároveň zoznámia a je to dobré pre vytvorenie vzťahu
ošetrovateľa s kŕdľom.
Kontrola kŕdľa kedykoľvek (ale hlavne po presune) by
nemala byť ohraničená len na dennú dobu. Načúvanie
kŕdľu aj po zhasnutí svetiel môže byť veľmi užitočné.
Pokašliavanie, či kýchanie, ako výsledok respiračných
problémov je v tomto štádiu síce nepravdepodobné
ale ľahko sa dá odhaliť keď kŕdeľ oddychuje. Vyliezajú
zvieratá na noc do systému? (Pozri: Práca s kŕdľom).
Pre systémy, ktoré používajú roštovú podlahu a hlbokú
podstielku doporučujeme naskladniť a udržať zvieratá
na roštovej časti po dobu 3 až 4 dní, aby sa mohli
oboznámiť s napájačkami a kŕmidlami.
Zvieratá, ktoré po zhasnutí ostanú na podstielke
doporučujeme premiestniť na roštové časti hneď po
zhasnutí svetla.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
Nevyhnutné
merania a evidencia údajov
Cieľ: rýchle zistenie problému, rýchla reakcia na problémy, alebo abnormality.
Tabuľka 6: Nevyhnutné merania a evidencia údajov
Znaky
Doporučená optimálna prax
Spotreba krmiva
týždenne
Spotreba vody
Živá hmotnosť sliepok
Úhyn
Klíma
denne
týždenne
denne
Denne
P ozn á m k y
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
15
Obdobie
Hala
zn á š k y
a zariadenie pre produkciu
Zariadenie
h a ly
Veľmi intenzívne doporučujeme odchovávať zvieratá v rovnakom systéme, v akom budú ustajnené v produkcii
Tabuľka 7 : Štandardné hustoty obsadenia a prostredie.
Hustota obsadenia
7 zvierat / m²*
Minimálna miera vetrania
0.7 m³ / h / kg
Napájačky
Klobúkové
100 zvierat / závesnú klobúkovú ( 80 v horúcom podnebí )
Niplové
10 zvierat / nipel (kvapkadlovú napájačku)
Na kŕmu misku
25 zvierat / okrúhlu kŕmnu misku
Kŕmidlá
Kŕmny žľab
Znáškové hniezda
Bidlá
Otvory do výbehov
minimum 10 cm / zviera
5-6 sliepok na hniezdo / 120 sliepok/ 1m² kolektívneho hniezda
10 cm bidla / sliepku (vzájomná vzdialenosť 40 cm)
1 / 600 sliepok
* Hustoty obsadenia sú dané pre ustajnenie na hlbokej podstielke. Pre voliérové ustajnenie môžu byť vyššie – dodržujte doporučenia
výrobcu. Nezabudnite zvieratám vždy zabezpečiť dostatok napájacieho a kŕmneho priestoru podľa patričných technických doporučení
a miestnych predpisov.
Rošty
Rošty môžu byť vyrobené z rôznych materiálov (plasty,
drevo alebo kov). Výška roštov má byť prispôsobená
dizajnu budovy a dĺžke produkčného obdobia. Musí byť
dostatočná na hromadenie trusu z celého produkčného
obdobia. Akokoľvek však, ak je náskaková hrana roštov
príliš vysoko (>90cm), budú mať zvieratá ťažkosti s
prístupom na zaroštovanú časť podlahy.
Pohybu zvierat z podstielky na rošty, resp. do systému
pomôžu bidlá znižujúce náskakovú hranu. Bidlá sú
všeobecne vhodnejšie, ako „rebríky“, pretože zvieratá
si môžu zvykať pod „rebríkmi“ niesť vajcia, či dokonca sa
pod nimi hromadiť a dusiť. Tiež sa môže použiť postupne
sa zvažujúci rošt (zo strán uzavretý) – v takom uhle,
aby na ňom zvieratá nehradovali, či neoddychovali. V
prípade, že je naklonený rošt príliš strmý, môže to viesť
k zvýšeniu zvýšeniu počtu vajec na podstielke a šťažiť
zvieratám prístup k napájaciemu a kŕmnemu systému.
Krmivo
a voda
Doporučujeme použiť kŕmny systém rýchlo rozdávajúci
krmivo po hale a umožňujúci, aby zvieratá denne
spotrebovali celú rozdanú kŕmnu dávku. Podporí to
kapacitu príjmu krmiva zvierat rozvinutú v odchove a
vedie to k rýchlemu stálemu nárastu príjmu krmiva od
začiatku znášky do jej vrcholu. Najviac tomu vyhovuje
kŕmny žľab s rýchlo sa pohybujúcou reťazou, ktorý tiež
umožňuje najľahšiu kontrolu príjmu krmiva. V prípade
používania miskových, alebo tubusových kŕmidiel, mali
by byť tieto dobre prispôsobené zmienenej technike.
16
Tiež je veľmi dôležité, aby zvieratá v produkčnej hale
našli rovnaký typ napájačiek, na aký si zvykli v počas
odchovu (napr. z niplov na niple).
Kŕmidlá aj napájačky musia byť umiestnené vo výške
prispôsobenej veľkosti zvierat tak, aby ich tieto dobre
videli a boli im ľahko dostupné. Tieto zariadenia by
nemali predstavovať veľkú prekážku pohybu zvierat po
hale. Mali by byť umiestnené na roštoch (napájačky
podľa možnosti pred hniezdami) v prípade, že je časť
podlahy pokrytá roštami, pretože to zvieratá povzbudzuje
viac rošty využívať. Napájacia linka umiestnená pred
hniezdami k nim napomáha „priťahovať“ zvieratá.
Ako už bolo spomenuté, štandardy udávané pre napájací
a kŕmny front je nutné dodržiavať od presunu až po
vyskladnenie.
Zapamätajte si: ak zviera z akéhokoľvek dôvodu
nedostatočne pije nebude ani dostatočne žrať a potom
jeho rast, vyrovnanosť kŕdľa a produkcia budú zhoršené.
Hniezda
Potrebné je zabezpečiť jedno individuálne hniezdo pre
5 – 6 nosníc, alebo 1 m² kolektívneho hniezda pre 120
nosníc (v niektorých situáciach môže byť 100 nosníc/ m²
výhodnejšie, pozri odstavec o vajciach znesených mimo
hniezda). Individuálne hniezda treba vystlať slamou, aby
ich zvieratá používali. Hniezda musia byť vždy čisté a
dobre udržiavané. Hniezda je možné opatriť tlmeným
svetlom (0.3-0.5 lux) ktoré zvieratám umožní ich nájsť
ešte pred začiatkom normálneho svetelného dňa. Kvôli
prevencii znášky mimo hniezd je tiež je možné takéto
svetlo umiestniť nad rošty, blízko hniezd a zažínať ho
1,5 hodiny pred začiatkom svetelného dňa.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
Bidlá
Bidlá zlepšujú pohodu zvierat, nakoľko im umožňujú
prejaviť ich prirodzené správanie..
Bidlá sú tiež užitočné kvôli:
• zvyšovaniu využiteľnej plochy a znižovaniu hustoty
obsadenia haly
• trénovaniu naskakovania zvierat do systému
• u možneniu úniku zvierat ohrozených agresiou iných
Doporučená minimálna dĺžka bidiel je 10 cm/zviera.
Najnižšia náskaková hrana musí byť vo výške 20 cm. Tieto
hodnoty je potrebné prispôsobiť miestnym predpisom.
Bidlá majú byť umiestnené na roštoch, aby sa podstielka
udržala v dobrom stave. Vzdialenosť jednotlivých bidiel
má byť 40 cm a sklon 45°
Rozdelenie
a ohradenie
Veľkosť oddelenia musí zodpovedať miestnym predpisom.
Rozdeľovanie haly na odelenia má dve výhody:
• l epšie rozdelenie zvierat
• ľ ahšie riadenie kŕdľa
Vonkajšie
ohradenie
Hraničné oplotenie je potrebné pre ochranu kŕdľa pred
líškami, domácimi zvieratami, divými mačkami, norkami,
jazvecmi, inými predátormi a na posilnenie bezpečnosti
a ochrany kŕdľa proti zavlečeniu nákaz.
Typickým príkladom oplotenia môže byť drôtený plot, 2
m vysoký s 30 cm previsom v 45° uhle k zvislej rovine
plotu nahnutým von. Spodok tohto plota by mohol byť
v hĺbke približne 30 cm aby fungoval ako bariéra proti
podhrabaniu. Alternatívne sa môže použiť aj komerčne
dostupný bezpečnostný elektrický plot.
Navyše, kvôli zníženiu prieniku líšok, alebo podobných
predátorov môže byť na vrchol oplotenia ešte
nainštalovaný elektrický ohradník. Pre bezpečnejšiu
prevenciu podhrabania môže byť účinnejšie „zapustiť“
plot do terénu až do hĺbky 50 cm.
K úr e n i e
Teplota v znáškovej hale by sa mala udržiavať v rozmedzí
18-22°C aj keď zvieratá vydržia v zime nižšie a v lete
vyššie teploty. Pri nižšej teplote sliepka zvýši príjem
krmiva, pretože sa zvýšia jej požiadavky na záchov. Na
druhej strane pri vyššej teplote majú zvieratá tendenciu
znížiť príjem krmiva z dôvodu nižšej požiadavky na
záchov a potrebou zbaviť sa metabolického tepla.
Cez zimnú sezónu musí byť teplota v odchovni pred
a počas presunu prispôsobená teplote v produkčnej
hale. Navyše, ako prevenciu pred tepelným stresom
pri presune v zimnom období doporučujeme predhriať
produkčnú halu na 18°C a rešpektovať aspoň minimálne
požiadavky na vetranie (pozri časť Vetranie), aby sa
predišlo poškodeniam spôsobeným vysokými hladinami
CO² a NH 3 v prostredí. Akokoľvek, vždy je lepšie radšej
znížiť teplotu ako nechať zvýšiť hladiny CO² a NH 3. Ak
je to potrebné, použite ohrievače.
V e tr a n i e
Dôležitou prioritou je zabezpečenie čerstvého vzduchu.
Ak je v hale dusno, vzduch je vlhký, prašný, alebo
zapácha, tak je výmena vzduchu príliš slabá.
Minimálna potreba výmeny vzduchu je 0.7 m³/hodinu/
kg živej hmotnosti.
Okrem dodávky čerstvého vzduchu do haly je treba brať
do úvahy aj nasledovné:
• O dstraňovanie nadbytočnej vlhkosti pomáha
udržovať dobrú kvalitu podstielky a zdravie zvierat.
• O dstraňovanie prachu z ovzdušia pomáha v prevencii
ochorení. Existuje silná väzba medzi časticami
prachu a ochorením, nakoľko choroboplodné
zárodky sú s nimi často spojené.
• U držiavanie dostatočného prísunu kyslíka.
• O dstraňovanie plynov ako napr. amoniak. Okrem
špecifického problému „slepoty spôsobenej
amoniakom“ majú tieto plyny vo všeobecnosti
stresujúci a depresívny účinok na zvieratá.
Systém
v e tr a n i a
Hala s výbehom môže byť vetraná mechanicky,
prirodzene, alebo kombináciou oboch systémov.
Základom akéhokoľvek systému je potreba jemne
nastaviteľných otvorov pre vstup vzduchu, obyčajne
na úrovni odkvapov po oboch stranách haly a otvory
na výstup vzduchu obyčajne na úrovni hrebeňa strechy.
V každom prípade však haly môžu byť aj iné, napríklad
priečne vetrané so vstupnými otvormi na jednej a
výstupnými ventilátormi na opačnej strane haly.
Cirkulácia
vzduchu
Ak je výmena vzduchu slabá, je dôležité, aby vzduch v
hale nútene cirkuloval z nasledujúcich dôvodov:
• Č erstvý vzuch by mal byť privedený do všetkých
častí haly.
• A k je ohriaty vzduch z vyšších sfér haly zmiešaný
so vzduchom z nižších sfér, zvieratá sa po celej hale
stretnú s vyrovnanejšou teplotou.
• Z miešanie vzuchu v hale umožňuje lepšie
odstraňovanie vlhkosti z podstielky udržiavajúc ju
v tak suchom stave.
• P očas horúcich dní je pohyb vzduchu okolo zvierat
prostriedok, umožňujúci zmiernenie vplyvu teploty,
ak je táto nad optimálnou hranicou.
• N edopustite priamy prievan na zvieratá.
Existuje veľa možností, ako prinútiť vzduch v hale
cirkulovať, jedným z najlacnejších je použiť v hale axiálny
ventilátor, alebo ventilátor pre nútený pohyb vzduchu.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
17
DOPORUČENIA NA KVALITU VZDUCHU
Tabuľka 8: Ukazovatele kvality vzduchu
Plyny
Doporučovaná hodnota
Ammoniak (NH ³ )
20 ppm max
Oxid uhličitý (CO ² )
2500 ppm max
PROBLÉMY ČASTO SPOJENÉ S NEDOSTATOČNÝM VETRANÍM
Tabuľka 9: Problémy spojené s nedostatočným vetraním
Príliš slabé vetranie
Príliš silné vetranie
Nerovnomerné vetranie
E coli
Respiratórne ochorenia
Príjem krmiva
Slepota z amoniaku
Nízka vnútorná a vonkajšia kvalita vajca
Slabá produkcia
E coli
Respiratórne ochorenia
Príjem krmiva
Znáška na podstielku
Nervozita
E coli
Respiratórne ochorenia
Príjem krmiva
Znáška na podstielku
Nervozita
Slabá produkcia
Zhlukovanie
Kvalita podstielky
Zhlukovanie
Kvalita podstielky
Podstielka
Podstielka umožňuje sliepkam praktizovať prirodzené
prejavy ako hrabanie a popolenie, ktoré väčšina autorít
z oblasti welfare považuje za nevyhnutné pre pohodu
zvierat. Niet pochýb o tom, že podstielka umožňuje
zvieratám určité uvoľnenie -relax.
Rošty zakrývajú priestor, kam majú zvieratá zamedzený
prístup a slúži na akumuláciu trusu. Toto oddelenie trusu
od podstielky podstatne uľahčuje udržanie podstielky
v dobrom stave, hlavne počas vlhkého a chladného
počasia.
Podstielka v blízkosti zaroštovanej časti podlahy musí byť
dobre osvetlená, kvôli prevencii znášky na podstielku.
S ta r o s t l i v o s t
o podstielkou
Cieľom starostlivosti o podstielku je udržať suchý, sypký
a takmer nepáchnúci materiál, atraktívny pre zvieratá
pre hrabanie a popolenie.
Typ a kvalita podstielky sú dôležité pre sliepky a pre
klímu v hale.
Na podstielku je možné použiť rôzny materiál:
• P iesok, alebo štrk do veľkosti častíc 8 mm
• D revenné hobliny
• P šeničnú, špaldovú, ražnú slamu
• M ulčovaciu kôru
• Hrubé drevenné štiepky
Dva populárne materiály sú hobliny z mäkkého (bieleho)
dreva a rezaná slama. Piliny nie sú vhodným materiálom
pretože sa pri zvlhčení zlepujú a znehybňujú, čoho
následkom neuvoľňujú vlhkosť do atmosféry.
Podstielkový materiál nesmie byť kontaminovaný,
alebo uskladňovaný na farme od predošlého kŕdľa k
18
nasledujúcemu. Pri navezení do haly musí byť suchý a
neznečistený. Slama by mala byť chemicky ošetrená, aby
bola prostá od plesní, najmä druhu Aspergillus.
Ak to systém umožňuje, doporučujeme z haly častejšie
odoberať nahromadenú podstielku/trus. Pomôže to
v boji proti vajciam znášaným na podstielku a tiež to
zlepšuje prostredie v hale. Nedopustite vytvorenie mokrej
a zlepenej podstielky.
Systémy
osvetlenia
Elektroinštalácia v znáškovej hale musí byť schopná
zabezpečiť nezávislé osvetlenie rôznych priestorov v
hale. Navrhujeme vytvorenie prinajmenšom dvoch zón
osvetlenia, jednu nad roštami a jednu nad podstielkoupriestorom pre hrabanie. Ideálne je mať tri zóny osvetlenia,
nad podstielkou, nad roštami a nad hniezdami.
Všetky línie svetiel musia byť programovateľné a
umožňujúce stmievanie. Možnosť stmievania svetiel
uľahčí kontrolu správania kŕdľa v hale a vyhnúť sa
vytváraniu tmavých zón, kde by mohli zvieratá znášať
vajcia na podlahu.
Nezávislé, programovateľné línie svetiel posmelia zvieratá
v šplhaní a naskakovaní do systému takže nebudú
nocovať na podstielke. Je to dôležitá súčasť prevencie
znášky na podstielku.
Svetlá v hniezdach, alebo nad nimi sa môžu použiť v
kŕdľoch hnedých nosníc a pomôžu im nájsť hniezda ešte
pred zažatím hlavného osvetlenia v hale. Svetelné systémy
so žiarovkami používajúcimi príliš nízku frekveniu môžu
vyvolávať blikanie a tak stresovať zvieratá. Doporučujeme
používať svetlá generujúce teplé farby (žlto-oranžové
spektrum). V prípade výskytu negatívnych prejavov
(agresívne ozobávanie) môže pomôcť zatienenie svetiel,
resp. ich nafarbenie na červeno.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
Základné
koncepty rastu
Od presunu pokračujú zvieratá v raste až k dosiahnutiu
svojej fyzickej dospelosti okolo 30. týždňa veku. V
tomto období musia pribrať zhruba 300 g hmotnosti.
Po dosiahnutí veku 30/35 týždňov predstavuje väčšinu
zvyšovania živej hmotnosti tuk a jeho nadbytok má
negatívny vplyv na znášku a konverziu krmiva.
Zvieratá s nedostatočným prírastkom hmotnosti po
presune sú všeobecne vnímavejšie a menej odolné voči
zmenám prostredia (choroby, horúčava, atď.).
Potrebné je udržiavať vyrovnanosť kŕdľa, nakoľko
extrémy živej hmotnosti môžu viesť k slabej znáške.
K ľ úč o v é
momenty predznáškového
obdobia
Zvýšenie
Práca
s o z v i e r a ta m i p o p r e s u n e
• P ri presune je potrebné zvieratá dávať blízko
napájačiek a kŕmidiel
• Zadržanie kŕdľa na roštoch na niekoľko dní pomôže
zvieratám zvyknúť si na rošty, nájsť napájačky,
kŕmidlá, bidlá a hniezda.
• I ntenzita osvetlenia musí byť vyššia, ako v odchovnej
hale
mineralizácie kostí
Z p o h ľ a d u v ý ž i v y j e p re d z n á š k o v é o b d o b i e
charakterizované potrebou zvýšenej koncentrácie živín.
Prvým cieľom vyššej koncentrácie vápnika je pred
začiatkom znášky posilniť mineralizáciu kostnej drene,
ktorá predstavuje zásobu vápnika pre nosnicu.
Druhým cieľom je prevencia demineralizácie kostry
skoro dospievajúcich zvierat. V klasickom krmive pre
rast, či rozvoj nie je dostatočná koncentrácia vápnika
na kompenzáciu vápnika exportovaného na škrupinu.
Toto vedie k zníženiu zásob vápnika v kostnej
dreni. Nosnice bez dostatočného obsahu vápnika v
predznáškovej zmesi budú mať slabú kvalitu škrupiny
na konci znášky.
Môžeme teda zhrnúť, že vyšší obsah vápnika v
predznáškovej zmesi bude prevenciou demineralizácie
kostry skoro dospievajúcich zvierat, posilní mineralizáciu
kostí pred a pri presune a zaistí dobrú kvalitu škrupiny
v poslednej fáze znášky.
Prechod
Rast zvierat počas predznáškového obdobia pokračuje. Je
to posledné obdobie keď najľahšie zvieratá môžu zlepšiť a
prispôsobiť svoju živú hmotnosť priemeru kŕdľa. Dospelé
zvieratá môžu začať znášku. Oba tieto typy zvierat
potrebujú vysoko koncentrované krmivo pomáhajúce
dobrému rastu a produkcii. Hladiny proteínov a
aminokyselín musia byť v tomto období vysoké, aby
pokryli požiadavky na výživu. Bez použitia krmiva
prispôsobenému tomuto cieľu môže byť uniformita kŕdľa
ohrozená.
na znáškovú kŕmnu zmes
Predznášková kŕmna zmes predstavuje prechod medzi
odchovnou a znáškovou kŕmnou zmesou. Hrubé častice
vápenca predstavujú aspoň 5% znáškovej kŕmnej zmesi
na rozdiel od 0% v odchovnej zmesi. Predznášková
kŕmna zmes má aspoň 2% hrubých častíc vápenca. Hrubé
častice vápenca majú veľký vplyv na fyzikálnu štruktúru
kŕmnej zmesi. Ak sa nepoužíva predznášková zmes, riziko
zníženého príjmu krmiva po presune je vyššie. Z tohto
dôvodu veľmi doporučujeme používať predznáškovú
kŕmnu zmes, zvieratá sa tak ľahšie prispôsobia znáškovej
zmesi.
Pokračovanie rastu, „dobiehanie“ rastu najľahšími a
udržiavanie uniformity
• P ráca so svetlom povzbudí zvieratá k naskakovaniu
na zaroštovanú časť na odpočinok a spánok. Na
konci svetelného dňa najprv zhasnite svetlá nad
podstielkou, alebo na spodnom podlaží voliéry a
potom zhasnite svetlá nad roštami, alebo postupne
od spodných po horné podlažia voliéry asi o 30
minút neskôr.
• Z vieratá, ktoré tesne pred zhasnutím nájdete
na podstielke by ste mali fyzicky premiestniť na
zaroštovanú časť.
• Na začiatku znášky je potrebné niekoľko krát denne
zbierať vajcia znesené na podstielku, až kým sa ich
množstvo zníži na akceptovateľnú hranicu.
• A utomatické hniezda by mali byť otvorené aspoň
2 hodiny pred zažatím svetiel. Hniezda by sa mali
zatvárať každý deň vždy potom, keď sú už všetky
vajcia znesené (treba sa prispôsobiť dennej znáške
kŕdľa). Pomôže to udržať hniezda v čistote a vyháňať
všetky zvieratá z hniezd.
• S tále sledujte rast kontrolou kontrolou živej
hmotnosti.
• S ledujte spotrebu krmiva a vody.
• Z vláštnu pozornosť treba venovať zvieratám, ktoré
nenájdu napájačky a kŕmidlá. Tieto je možné nájsť
na vrchnej etáži voliéry, na podstielke alebo na
bidlách a treba ich premiestniť blízko k vode a
krmivu.
T r é n o va n i e
zvierat z klietkového
odchovu
Ako sme už spomenuli v predchádzajúcich častiach,
pre odchov veľmi doporučujeme použiť rovnaký systém
ustajnenia, ako bude použitý v produkcii.
V niektorých krajinách môže byť dokonca nelegálne
presunúť zvieratá odchované v klietkach do neklietkového
systému podukcie. V tomto ohľade vždy konajte podľa
miestnych predpisov. Môže sa stať, že zvieratá z
klietkového odchovu sú presunuté do haly s ustajnením
na podstielke alebo do voliéry.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
19
S každým takýmto kŕdľom je spojených veľa rizík. Zvieratá
odchovávané v klietke sú zvyknuté na ohraničené
prostredie, vedia, kde sa nachádza voda a krmivo a viac
-menej poznajú celú skupinu zvierat v klietke. Zvieratá
odchovávané v klietkach môžu byť po preskladnení na
podstielku alebo do voliéry „stratené“, nenájdu ľahko
napájačky a kŕmidlá, nie sú zvyknuté skákať na rošty a
šplhať sa do systému. Niekoľko dní po presune sa môže
v kŕdli vyskytnúť viac oslabených a uhynutých zvierat,
kŕdeľ tiež môže mať nižší vrchol znášky a môže veľa
vajec znášať na podstielku.
Ak ste predsa len prinútení presunúť zvieratá odchované
v klietkach na podstielku alebo do voliéry, tu je niekoľko
tipov, ktoré vám a zvieratám môžu pomôcť:
1. S kúste kŕdeľ presunúť čím skôr (v mladšom veku,
napríklad v 12. týždni), aby mali zvieratá lepšiu
možnosť zoznámiť sa s týmto novým prostredím.
2. Z abezpečte im dostatočnú zaroštovanú plochu, aby
tam mohli ostať zadržané (s použitím dočasného
oplotenia) na nejaký čas (7-10 dní) bez rizika
prehustenia.
3. V šetko napájacie a kŕmne zariadenie musí byť
umiestnené na roštoch.
4. P oužite rôzne rebríky a stupienky, aby zvieratá
nemuseli skákať príliš vysoko na to aby sa dostali
späť na rošty.
5. K eď ste si istí, že všetky zvieratá už našli vodu a
krmivo, začnite ich postupne púšťať zo zaroštovanej
podlahy na podstielku.
6. P rehliadajte kŕdeľ častejšie a neváhajte pomôcť
„strateným“ jedincom nájsť vodu a krmivo.
7. K eď už je kŕdeľ pustený z roštov, pomôžte mu
dostať sa späť na zaroštovanú časť a do systému
pred zhasnutím svetla aby prenocoval tam (s
použitím tipov o osvetlení a dobe rozdávania krmiva
popísaných v predchádzajúcej kapitole).
8. N ezabudnite, že takýto typ presunu kŕdľa vyžaduje
oveľa viac fyzickej práce a skúsených pracovníkov.
9. Z vláštnu pozornosť je treba venovať prevencii alebo
liečeniu kokcidiózy.
H u s t o ta
o b s a d e n i a h a ly
Dodržiavenie tohto parametra v produkcii je rovnako
dôležité, ako v odchove. Kŕdle s dostatkom životného
komfortu v zmysle celkového ako aj kŕmneho a
napájacieho priestoru oveľa ľahšie prejavia svoj genetický
potenciál.
Hustota obsadenia haly by mala byť v súlade s miestnou
legislatívou. Akokoľvek však, ak v hale nie sú použité
rošty, nemala by byť hustota vyššia ako 7 zvierat na
m² využiteľnej plochy, v zaroštovaných halách by táto
nemala presiahnuť 9 zvierat na m² využiteľnej plochy.
Použitie voliérových systémov umožňuje zvýšiť hustotu
obsadenia haly až na 18 alebo dokonca viac zvierat na
m² podlahy haly.
V každom z týchto prípadov je dôležité počítať s
dostatkom ľahko dostupného napájacieho a kŕmneho
frontu na zviera. Prehustené kŕdle majú tendenciu
vyššieho výskyru suboptimálneho príjmu krmiva a vody,
ozobávania sa, kanibalizmu, hromadenia sa spojeného
s dusením, úhynu, brakovania a nakoniec aj slabšej
úžitkovosti
20
N a pá j a n i e
a kŕmenie
Dodržiavajte miestne predpisy, pri použití niplových
napájačiek však zabezpečte 1 nipel na 10 zvierat.
Ak používate klobúkové napájačky, potom 1 je
dostačujúca pre 100 zvierat v miernom podnebí a pre
80 v horúcom podnebí. Čo sa týka kŕmneho systému,
za najlepší považujeme kŕmny žľab s reťazou, pretože
ho zvieratá najľahšie vyprázdnia. Pre každé zviera by
sme mali zabezpečiť 10 cm lineárnej dĺžky žľabu. Pri
použití kŕmnych misiek môžete počítať 25 zvierat na
misku (ak ich vzájomná vzdialenosť umožňuje prístup zo
všetkých strán). Výška inštalácie napájačiek a kŕmidiel
by mala byť prispôsobená ľahkej dostupnosti všetkými
zvieratami, tiež aby neprekážala pohybu zvierat po hale
a aby nepodporovala znášku pod nimi.
S l e d o va n i e
d e n n e j s p o tr e b y k r m i va a v o d y
Veľmi užitočné je denne merať spotrebu vody a krmiva.
Čas potrebný na príjem rozdaného krmiva, poprípade
doba počas ktorej ostanú kŕmidlá prázdne sú tiež
veľmi praktické informácie ak nie sú možné presné
merania. Akékoľvek silnejšie odchýlky od spotreby
predchádzajúceho dňa môžu znamenať začiatok nejakej
choroby, alebo technický problém. Spolu s pravidelnými
prehliadkami kŕdľa pomôžu predísť veľkým prekvapeniam
vo vývoji kŕdľa.
Stimulácia
Fyzikálna
s p o tr e b y k r m i va
š tr u k túr a k r m i va
Sliepky majú silnú preferenciu pre hrubšie čiastočky.
Jemné čiastočky sa im uchopia ťažšie a sliepky tak
spotrebujú viac energie na príjem rovnakého množstva
krmiva. Krmivo by malo byť homogénnej štruktúry s
maximálne 10% hrubých čiastočiek nad 3,2 mm a
maximálne 15% jemných čiastočiek menších ako 0,5
mm. Vyšší podiel hrubých čiastočiek bude viesť k ich
výberu z krmiva, nevyrovnanej výžive, živej hmotnosti
a slabej znáške. Príliš veľa jemných čiastočiek zase zníži
príjem krmiva.
Veľkosť čiastočiek je veľmi dôležitá, ale najdôležitejšou
charakteristikou je stálosť zloženia zmesi. Sliepky nie
veľmi obľubujú zmeny v zložení zmesi.
Na zlepšenie fyzikálnej štruktúry krmiva pre nosnice sa
doporučuje pridať do sypkej zmesi 1% oleja. Olej priľne
k najjemnejším čiastočkám, vzájomne ich spája a zmes
tak robí ľahšie požívateľnou.
V niektorých špecifických podmienkach, ako je príliš
nízky príjem krmiva alebo jeho slabá kvalita a stálosť
zloženia je možné použiť drtené granule. Drtené granule
sa sliepkam ľahko uchopia a každá čiastočka krmiva
je vyvážená. Skrmovanie drtených granúl však vedie
k zvýšenému príjmu vody a produkcii vlhkého trusu.
Prechod z drtených granúl na sypkú zmes zase môže
prechodne znížiť príjem krmiva.
R o z d á va n i e
k r m i va
V prípade nízkeho príjmu krmiva často chovateľ zvýši
frekvenciu kŕmení/rozdávaní krmiva. Tento postup však
skôr podporuje „preberanie“ - selekciu väčších čiastočiek
krmiva a nevyrieši problém s nízkym príjmom krmiva.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
Raz za deň by kŕmidlá mali byť úplne prázdne –
zvieratá by denne mali zožrať všetko rozdané krmivo.
Doporučujeme aby sa tak stalo začiatkom popoludnia.
Vedie to k zníženej selekcii chutnejších častí krmiva, k
zvýšenému príjmu vitamínov a minerálov, obyčajne sa
nachádzajúcich v jemnej časti krmiva.
Rozdávanie krmiva počas dennej znášky zvyšuje podiel
špinavých vajec a vajec znesených mimo hniezd.
Z dôvodov zabezpečenia kvality škrupiny je potrebné, aby
minimálne 60% krmiva bolo rozdaných v popoludňajších
hodinách. Tento program kŕmenia musí byť prispôsobený
pozorovaniam a typu kŕmneho zariadenia.
Pre viac detailov si preštudujte časť o technike kŕmenia .
Svetelný
program
• Vysoká intenzita osvetlenia po presune
Hneď po presune by intenzita osvetlenia mala byť
vysoká. Sliepkam to pomôže spoznať nové prostredie
(nájť napájačky kŕmidlá a hniezda). Vyššia intenzita
osvetlenia tiež stimuluje príjem krmiva. Keď je už príjem
krmiva dostatočný, intenzita osvetlenia sa môže znížiť.
• Nočné svietenie (polnočné kŕmenie)
Ak to miestna legislatíva umožňuje, môžeme v noci
sliepkam poskytnúť maximálne dve hodiny svetla - 3
hodiny po zhasnutí na konci dňa. V tejto dobe tiež
môžeme sliepkam rozdať krmivo. Táto technika je veľmi
užitočná hlavne v horúcom období keď podporí príjem
krmiva zvieratami v chladnejšej časti dňa .
T e p l o ta
Pre stimulovanie príjmu krmiva môžeme použiť aj
zníženie teploty o 1 až 2°C..
P r e d z n á š k o vá
kŕmna zmes
Použitie predznáškovej kŕmnej zmesi uľahčí príjem
krmiva po presune. Znáškové zmesi obsahujú veľké
množstvá hrubozrnného vápenca, čo spôsobuje veľký
rozdiel v zrnitosti krmiva oproti odchovným zmesiam.
Predznášková zmes zmierni vplyv tohto prechodu a
nosniciam uľahčí príjem znáškovej zmesi.
Rozvoj
z a ž í va c i e h o tr a k t u
Technika kŕmenia v odchove má vplyv na príjem znáškovej
kŕmnej zmesi. Ideou je rozvinúť zažívací trakt počas
obdobia odchovu a pripraviť tak kuričku na dostatočný
príjem krmiva v znáške.
• H rvoľ
Hrvoľ slúži sliepke ako skladovací orgán. Na začiatku
znášky musí sliepka rýchlo zvýšiť denný príjem krmiva
z 80 na 120 g. Nedostatočne vyvinutý hrvoľ znižuje
kapacitu príjmu krmiva sliepky po presune. Rozvoj hrvoľa
sa u kuričky dosiahne zavedením konceptu kŕmenia po
porciách. Pre rozvoj hrvoľa v odchove je potrebné aby
si kuričky zvykli žrať rýchlo a aby denne boli kŕmidlá
vyžraté do prázdna (pozri časť o technike kŕmenia).
• S valnatý žalúdok
Rozvojová kŕmna zmes hrubej štruktúry napomáha
rozvoju svalnatého žalúdka. Iné faktory, ako použitie
nerozpustného gritu počas odchovu alebo hrubo mletý
vápenec v predznáškovej zmesi tiež pomáhajú rozvoju
svalnatého žalúdka.
Nerozpustný
grit
Grit s veľkosťou čiastočiek dostatočnou na to, aby slúžil
na drvenie zrna v svalnatom žalúdku, ale dostatočne
malou na to, aby sa ľahko prehĺtal a zároveň dostatočne
trvdý aby sa pod tlakom svalnatého žalúdka nerozbil a
predovšetkým nerozpustný v tráviacich šťavách zvieraťa
bol kedysi považovaný za nevyhnutný. I keď výskum
ukázal, že hlavne pri použití sypkých kŕmnych zmesí
nie je grit pre dosiahnutie maximálnej efektívnosti a
úžitkovosti nevyhnutný, je stále jasné, že použitie gritu
stimuluje v odchove rozvoj svalov žalúdka, stimuluje
trávenie a zlepšuje kapacitu príjmu krmiva. V prípadoch,
keď nosnice žerú podstielku a perie a nemajú k dispozícii
grit môže u nich prísť k fyzickému poškodeniu zažívacieho
traktu. Nosniciam sa doporučuje podávať raz mesačne 3
g nerozpustného gritu s veľkosťou čiastočiek 4 až 6 mm.
Osvetlenie
znášky
v priebehu
Cieľom svetelných programov v znáške je:
• Podporiť rast na začiatku znášky
• Vytvoriť protiváhu škodlivým vplyvom skracujúceho
sa prirodzeného dňa
• K ontrolovať životaschopnosť prostredníctvom
intenzity osvetlenia
Pre akýkoľvek typ znáškovej haly (s prirodzeným, či
umelým osvetlením) platí, že po začiatku znášky sa
nikdy nesmie skracovať dĺžka svetelného dňa (interval
od zažatia do zhasnutia svetiel).
Svetelný program v produkcii by mal byť pokračovaním
svetelného programu použitého v odchove. Nevyhnutné
je, aby dĺžka svetelného dňa v produkcii bola aspoň
taká, akou je dĺžka svetelného dňa v odchovnej hale
tesne pred presunom.
Pretože živá hmotnosť zohráva dôležitú úlohu pri
determinácii profilu hmotnosti vajca v priebehu celej
znášky, musí byť svetelná stimulácia vykonaná v súlade
so skutočnou živou hmotnosťou zvierat. Minimálna
referenčná živá hmotnosť je:
• 1 250 až 1 300g pre nosnice hnedoškrupinových
vajec
• 1 100 až 1 150g pre nosnice bieloškrupinových vajec
Uniformita je tiež dôležitý parameter, ktorý treba brať
do úvahy. Ak je uniformita (+/-10%) nižšia ako 80%
pre hnedé a 85% pre biele nosnice, oddiaľte svetelnú
stimuláciu.
Referenčná živá hmotnosť musí byť prispôsobená podľa
potreby krajiny a požadovanej hmotnosti vajca.
Tmavé
z n á š k o v é h a ly ( h a ly b e z
prístupu denného svetla)
Pri presune kuričiek z tmavej odchovnej haly do tmavej
produkčnej haly sa kontrola pohlavnej dospelosti kuričiek
dosiahne jednoducho pomocou vhodného svetelného
režimu. Nasledujúci svetelný režim je treba použiť
ako vodítko a môže byť prispôsobený produktu a
podmienkam farmy podľa predošlých výsledkov, ktoré
sa na farme dosiahli.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
21
Tabuľka 10: Svetelný program pre tmavé znáškové haly
Vek a/alebo Živá Hmotnosť
Štandardný program nosnice Štandardný program nosnice Oddialenie znášky/program
hnedoškrupinových vajec bieloškrupinových vajec
pre horúce obdobie
(hodiny)
(hodiny)
(hodiny)
Koniec odchovu - po stimuláciu
10
10
12
Pri dosiahnutí referenčnej ŽH (ŽHr*)
12
11
14
ŽHr + 1 týždeň
13
12
15
ŽHr + 2 týždne
14
13
15.30
ŽHr + 3 týždne
15
14
16
ŽHr + 4 týždne
15.30
15
16
ŽHr + 5 týždňov
16
16
17
* ŽHr : referenčná ŽH musí byť stanovená podľa požadovanej hmotnosti vajca
Tu je treba pripomenúť, že presun zvierat z odchovnej haly s prirodzeným osvetlením do tmavej znáškovej haly
nedoporučujeme, nakoľko to spomaľuje rozvoj pohlavnej dospelosti zvierat a spôsobuje oneskorenie nástupu znášky.
Produkcia
- - o 2 hodiny ráno pre nosnice hnedoškrupinových
v s y s t é m e o t v o r e n e j h a ly
vajec
- - o 1 hodinu ráno pre nosnice bieloškrupinových vajec
Ak sú zvieratá vystavené dennému svetlu (haly s
prirodzeným svetlom prenikajúcim oknami alebo inými
otvormi; haly, kde majú zvieratá prístup k vonkajším
ohradám alebo zimným záhradám), použitý svetelný
režim musí brať do úvahy dĺžku prirodzeného svetelného
dňa pri presune, ktorá bude rôzna v závislosti od ročného
obdobia.
V týchto halách by mala byť doba ranného zažatia a
večerného zhasnutia svetla totožná s dobou východu a
západu slnka najdlhšieho dňa v danej zemepisnej šírke.
• P otom pridávajte týždenne 1 hodinu, aby ste
dosiahli 13-15 hodín svetla pri 50% produkcii
Poznámka: uplatnenie tohto doporučenia sa musí
prispôsobiť bielo alebo hnedo škrupinovému hybridovi,
príjmu krmiva a zistenej živej hmornosti.
Koniec
odchovu/začiatok znášky v
období predlžujúceho sa dňa
Aby sa predišlo príliš skorej pohlavnej dospelosti, ktorá
môže viesť k slabšej celkovej úžitkovosti (v počte vajec,
ich hmotnosti, kvalite škrupiny a životaschopnosti),
doporučujeme:
• z ačať svetelnú stimuláciu, keď živá hmotnosť
dosiahne referenčnú hodnotu predĺžením svetelného
dňa o 1 hodinu ráno (hnedé aj biele nosnice)
• p ridaním jednej hodiny týždenne
Koniec
odchovu/začiatok produkcie
v období skracujúceho sa dňa
Na zmiernenie oddialenia pohlavnej dospelosti
vyvolaného skracujúcim sa dňom doporučujeme:
• Z ačať svetelnú stimuláciu keď živá hmotnosť
dosahuje referenčnú hodnotu predĺžením svetelného
dňa nasledovne:
Tabuľka 11: Dĺžka osvetlenia pre danú dĺžku prirodzeného svetelného dňa
Vek a/alebo živá hmotnosť
Dĺžka prirodzeného svetla v 15. týždni veku (hodiny)
10
11
12
13
≥14
Po 49. dni
10
NL**
NL
NL
NL
Pri referenčnej ŽH
12
13
14
15
16
Pri ŽHr(*) + 1 týždeň
13
14
14.30
15.30
16.30
13.30
14.30
15
16
16.30
Po 49. dni
10
11
12
13
14
Pri referenčnej ŽH
11
12
13
14
15
Pri ŽHr + 1 týždeň
12
13
14
14.30
15.30
Pri ŽHr + 2 týždne
13
14
14.30
15
16
Skracujúci sa deň :
Pri ŽHr + 2 týždne
Predlžujúci sa deň :
Neskôr
+½ hodiny týždenne po dosiahnutie 15 až 16.30 hodín v 50% produkcii
*ŽHr : referenčná ŽH musí byť stanovená podľa požadovanej hmotnosti vajca
** NL = prirodzené svetlo
22
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
V hale s voliérou je dôležité ovládať jednotlivé skupiny
svetiel samostatne. Večer by mali byť svetlá vypínané
postupne, najprv nad chodbami, potom v rôznych
úrovniach voliéry odspodu navrch, aby pobádali zvieratá
šplhať sa pred zhasnutím svetla na odpočinok a spánok
do systému.
• V závislosti od hybrida a používaného svetelného
Ráno by mali byť svetlá zažaté naraz, ak sa však vyskytujú
vajcia mimo hniezd, môžeme hodinu pred zažatím
hlavných svetiel rozsvietiť tlmené svetlá.
• Tam, kde to legislatíva umožňuje, nočné zažatie
I n t e n z i ta
osvetlenia
Pre produkciu postačuje nízka intenzita osvetlenia od
5 do 10 luxov. Najdôležitejšie je dosiahnuť čo najlepšiu
možnú vyrovnanosť intenzity osvetlenia.
Štandardné žiarovky so stmievačmi sú vhodnejšie,
ako fluorescentné žiarivky, ktoré môžu byť zvieratami
vnímané ako blikajúce.
Na začiatku produkcie doporučujeme použiť vyššiu
intenzitu osvetlenia na stimuláciu príjmu krmiva. Keď
zvieratá dosiahnu požadovanú úroveň príjmu krmiva a
znáška dosiahne vrchol, intenzitu osvetlenia môžeme
znížiť.
Medzi aktivitou zvierat a stratou operenia v období
produkcie je silná korelácia. Príliš silná intenzita osvetlenia
môže vyvolať ozobávanie a vyústiť do zvýšeného úhynu.
Prevencia
podlahu
z n á š k y va j e c n a
programu môže časť kŕdľa začať dennú znášku pred
zažatím osvetlenia; tieto zvieratá budú mať vyššiu
tendenciu znášať vajcia na podlahu. Nočné svetlo
v hniezdach bude pobádať tieto „ranné nosnice“
k tomu aby šli do hniezda pred zažatím hlavných
svetiel.
svetla (napríklad 1h30min svetla, 3 hodiny po
zhasnutí svetla), oddiali dennú znášku časti kŕdľa
a zníži tak ranný „nával“ pri hniezdach. Účinok
takého opatrenia bude väčší, ak ak je počet zvierat
na hniezdo vysoký. V takomto prípade bude mať
väčšia časť sliepok ľahký prístup ku hniezdam.
• V niektorých prípadoch môže pridanie jednej
hodiny svetla ráno vyriešiť problém znášky vajec
na podstielku.
Všeobecné
doporučenia k technike
chovu
• V šetky kúty a rohy vytvorené konštrukciou haly a
zariadením sú potenciálne miesta pre znášku vajec.
Limitovanie dostupnosti takýchto miest predchádza
znáške na podlahu.
• P ozorovaním sa zistilo, že príliš dlhé zadržiavanie
kŕdľa na roštoch (po presune) môže zvýšiť výskyt
znášky na podlahu. Priestor na podlahe s podstielkou
a hrabaniskom by mal byť otvorený až potom,
čo kŕdeľ nájde vyššie priestory (hniezda, kŕmidlá,
napájačky).
• N a začiatku znášky je treba často zbierať vajcia
Prevencia znášky vajec na podlahu je kľúčovým faktorom
úspechu kŕdľa. Predchádzať tomuto zlozvyku vyžaduje
veľa pozornosti na začiatku znášky.
V tejto časti definujeme vajcia na podlahe ako vajcia
znesené mimo hniezda, môže to byť na podstielke, na
roštoch, alebo v systéme.
Za dva hlavné predpoklady prevencie podlahových vajec
považujeme:
• H niezdo musí byť atraktívnejšie a pohodlnejšie,
ako iné časti znáškovej haly
• P rístup k hniezdu musí byť pre zvieratá jednoduchý
mimo hniezd (niekoľko krát denne). Vajce mimo
hniezda posmelí ďalšie sliepky v znáške na to isté
miesto.
• Z abezpečte, aby všetky zvieratá nocovali na roštoch
alebo v systéme.
• Z istenie času a miesta znesenia vajec na podlahe
nám môže pomôcť nájsť dôvod tohoto zlozvyku.
Táto informácia môže byť veľmi užitočná pre
porochopenie dôvodu problému a prijatie opatrenia
na jeho vyriešenie.
• R ozhodenie gritu na podstielku prekáža tvorbe
potenciálnych hniezd a tak zamedzuje znáške na
podstielku.
• I nštalácia bariér medzi hniezdami pomôže
Svetlo
Práca so svetlom je jeden z kľúčových faktorov v prevencii
znášky na podlahu.
• S vetlo musí byť v znáškovej hale dobre rozdelené,
je potrebné minimalizovať výskyt tienistých miest.
Sliepky prirodzene znášajú na tmavých miestach.
Jednoduchá akcia, ako napríklad výmena vypálenej
žiarovky tomu môže pomôcť. Ak je to možné,
treba použiť postupné zhasínanie svetiel.
Najprv
treba zhasnúť bočné svetlá, čo posmelí zvieratá
presunúť sa bližšie k hniezdam a k spaniu na
roštoch. Nakoniec by mali byť zhasnuté centrálne
svetlá.
rovnomernejšiemu rozdeleniu sliepok medzi
hniezdami a zníži tak nápor na niektoré „obľúbené“
hniezda. Je to tiež prevencia prehustenia v týchto
hniezdach (spravidla krajných).
• Č astejšie z haly odoberajte podstielku/trus, čím
bude podlaha menej vhodná na tvorbu hniezd.
S p r á va n i e
Tesne pred znesením vajca (približne 30 minút), vykazujú
sliepky špecifické správanie „správanie pred znesením“,
pozostávajúce z 3 fáz:
• A ktívne hľadanie vhodného miesta na hniezdo
• Výber vhodného miesta na hniezdo
• T vorba hniezda
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
23
V procese hľadania vhodného hniezda by zvieratá nemali
byť vyrušované, inak prestanú hľadať. Vyrušovanie
spôsobí, že vajce znesú tam, kde sa práve nachádzajú
a počet vajec znesených mimo hniezda sa zvyšuje.
Rozdávanie krmiva, poprípade bežanie pásu zberajúceho
vajcia tiež môže zastaviť proces hľadania hniezda. Preto
v prípade výskytu vajec na podlahe sa počas maxima
dennej znášky nedoporučuje kŕdeľ vyrušovať rozdávaním
krmiva, či zbieraním vajec.
V e tr a n i e
Hniezda musia byť pohodlné, aby zvieratá pobádali
k ich využívaniu. V zimnom období je treba zamedziť
vzniku chladného priameho prievanu okolo hniezd, v
lete je treba, aby boli hniezda dobre vetrané. Zvláštnu
pozornosť treba venovať zvýšeniu pohybu vzduchu v
bočných priestoroch a na podstielke. Účelom vetrania je
vytvoriť pohodlné miesto v okolí hniezda, pohodlnejšie,
ako v iných častiach znáškovej haly. Vetranie musí byť
prispôsobené ročnému obdobiu.
Odchov
Odchovný systém musí byť podobný systému v produkcii,
zníži sa tým riziko vyššieho výskytu vajec na podlahe. V
odchovnej hale doporučujeme nainštalovať bidlá pred 4.
týždňom veku. Intenzita osvetlenia nemusí byť vysoká,
pretože tá vedie k väčšej citlivosti k tmavým miestam
v znáškovej hale. Veľmi doporučujeme včasný presun
do znáškovej haly, aby sa predišlo začiatku znášky v
odchovnej hale, čo môže zvieratá pobádať k znáške
na podlahu.
Zariadenie
Umiestnenie zariadenia a hustota obsadenia haly môže
ovplyvniť znášku na podlahu.
• K ŕmidlá / napájačky
- - Nie príliš blízko hniezd (aby sa zvieratá nehromadili
pred hniezdami)
- - Dajte pozor na výšku inštalácie kŕmidiel a napájačiek
(nesmú tvoriť fyzickú prekážku medzi zvieratami a
hniezdami)
- - Dostatok napájačiek a kŕmidiel aby predišlo
„návalu“ a postávaniu okolo nich
• H niezda
- - Čisté (bez rozbitých vajec, trusu, atď...), atraktívne
- - Adekvátne počty (120 sliepok / m² spoločného
hniezda, alebo 5-6 sliepok /individuálne hniezdo)
- - Práca s hniezdami: zavrieť hniezda pred zhasnutím;
otvoriť pred zažatím svetla.
• R ošty
- - Nie príliš vysoko, inštalácia rámp / rebríkov: ľahký
prístup z hrabaniska na rošty.
- - Náklon roštov nie príliš strmý: pohodlný priestor,
uľahčuje prístup k hniezdam.
• E lektrický ohradník
- - Inštalovaný popri stenách a v rohoch
Vajcia
znesené v systéme
vo voliérových halách
Vajcia znesené v systéme sú bežným problémom vo
voliérových halách. Ako prevenciu doporučujeme:
24
• Pobádať zvieratá k nočnému hradovaniu čím vyššie,
vyhnete sa tým rannému hromadeniu zvierat pred
hniezdami.
• H radovaniu na vyšších poschodiach systému
pomôže dlhšia doba stmievania.
• I ntenzita osvetlenia v systéme na rovnakej úrovni,
ako v ostatnej časti haly pomôže vytvoriť v systéme
priestor nepohodlný na znášku vajec.
• O svetlenie v systéme by nemalo osvetľovať hniezda.
• N evyhnutné je zvieratá pobádať k používaniu bidiel
a k pohybu medzi etážami systému a tiež medzi
systémami.
• Vertikálny pohyb sa môže stimulovať limitovaním
prístupu k vode a krmivu na rôznych etážach
systému. Ak sa to praktizuje je nevyhnutné
preverovať, či zvieratá na týchto etážach dostatočne
žerú a pijú.
Ak nachádzame vajcia na najvyšších etážach systému,
často je to z dôvodu, že sa boja zostúpiť v systéme
nižšie. Inštalácia dodatočných bidiel môže napomôcť
vertikálnemu pohybu zvierat a zabrániť znášaniu vajec
na vrchnej roštovej podlahe. Tiež môže pomôcť, ak na
tejto etáži nebudeme rozdávať krmivo pri prvom kŕmení
počas dňa.
V niektorých prípadoch sú vajcia znášané na podlahe
strednej etáže. Častým dôvodom je kŕmenie a napájanie
na tejto etáži systému. Zatvorenie napájačiek na strednej
etáži počas dopoludnia môže pomôcť k pohybu zvierat
smerom k napájačkám umiestneným pred hniezdami.
Schéma - náčrt zberu (výskytu) vajec z podstielky/zo
systému môže pomôcť pochopeniu čo sa deje napríklad
po zmene techniky kŕmenia, napájania alebo svietenia.
Prevencia
prolapsov
Prolapsom sa označuje stav, s ktorým sa stretávame
pri nosniciach, keď sa po znesení vajca časť vajcovodu
nevtiahne na pôvodné miesto a ostane vysunutá spolu
s kloakou. Prolaps je veľmi často spájaný s ozobávaním
oblasti kloaky a prolabovaného vajcovodu, čo vedie k
rýchlemu úhynu zvieraťa.
Hlavnými príčinami prolapsov sú nasledujúce:
• N esprávna živá hmotnosť a rozvoj telesného
rámca: nízka živá hmotnosť kuričiek pri začiatku
znášky, ak znáška začne skôr, ako sa dostatočne
vyvinie reprodukčný trakt, sila a elasticita svaloviny
vajcovodu. Pretučnené kuričky majú tiež väčší sklon
k prolapsom, nakoľko prebytok tuku vedie k slabšej
elasticite a tónu tkanív zapojených do znesenia
vajca.
• S vetelný režim: príliš skorá stimulácia, pred úplnym
dokončením telesného vývoja, alebo nadmerne
rýchle predlžovanie svetelného dňa, vedúce k
zvýšenému výskytu dvojžĺtkových vajec.
• A kékoľvek podmienky podporujúce zlozvyk
ozobávania: vysoká intenzita osvetlenia, nutrične
nevybilancované krmivo, nekvalitná kauterizácia
zobákov, enteritída… zvyšujúce možnosť fyzického
poškodenia tkanív vajcovodu.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
Ako prevenciu prolapsov doporučujeme:
• Z abezpečiť dobrú uniformitu kŕdľa v priebehu
odchovu
• Z a b e z p e č i ť š t a n d a rd n ú ž i v ú h m o t n o s ť s
rovnomerným stálym prírastkom od mladého veku
• P redísť nadštandardnej živej hmotnosti (pretučneniu)
počas odchovu
• Vyhnúť sa náhlemu predĺženiu svetelného dňa
• A plikovať správny svetelný režim na kompenzáciu
zmeny dĺžky prirodzeného svetelného dňa a vyhnúť
sa neželanej skorej svetelnej stimulácii.
S p r á va n i e
zvierat
Správanie jednotlivcov alebo kŕdľa je ovplyvňované
mnohými faktormi, jednoduchými, ale častejšie v
kombinácii.
Normálne
s p r á va n i e
Zviera sa môže vo všeobecnosti vyrovnať s miernym
stresom, ako je nárast, či pokles teploty, presun z
odchovnej farmy na produkčnú, zmena kŕmnej zmesi,
atď...
Dôležité je všimnúť si akékoľvek zmeny v správaní,
pretože tieto môžu znamenať problém, ktorý je dobré
rozpoznať a vyriešiť radšej skôr, ako neskôr. Najdôležitejšie
prejavy správania, ktoré je treba rozpoznať je agresia
a zhlukovanie sa.
Nenormálne
s p r á va n i e
O z o b á va n i e
Rozoznávame rôzne druhy ozobávania. Jemné ozobávanie
považujeme za normálne správanie, agresívne ozobávanie
za nenormálne správanie.
Jemné ozobávanie: opatrné zobanie, nevyúsťujúce do
vytrhávania peria a obyčajne bez interakcie zo strany
ozobávaného jedinca. Je to sociálne a exploratívne –
prieskumné správanie.
Drsné/zraňujúce zobanie: silné zobanie, niekedy spojené
s vytrhávaním peria a s únikom ozobávaného jedinca.
Je to jasne agresívne správanie.
Existujú záťažové okolnosti, ktoré môžu viesť k agresii.
Ak niektoré zvieratá začnú agresívne zobať ostatné
(nie všetko ozobávanie je agresívne a často sa jedná o
neinvazívne ozobávanie „z nudy“) obyčajne je počuť
bolestivé „škriekanie“ napádaného zvieraťa. Vyžaduje to
skorú identifikáciu, pretože to je nenormálne. Znamená
to, že na kŕdeľ vplýva nejaký vážny stres a je nevyhnutná
rýchla akcia na jej vyriešenie.
Strata operenia vedie k zvýšenej strate tepla a následne
k vyššej spotrebe krmiva.
Možné príčiny sú nasledovné:
• P arazitická infekcia:
- - Roztočík kurí.
- - Infestácia červami, škrkavkami, kapiláriami.
• Enteritída a hnačka
• Vetranie
- - Nedostatočné vetranie, vedúce k vyšším hladinám
vlhkosti a zápachu (amoniak)
- - Prievan.
• Nerešpektovanie noriem pre hustotu obsadenia a
zariadenie
- - Nedostatočná podlahová plocha
- - Stres z prehustenia
- - O hraničený prístup k napájačkám a kŕmidlám
(nedostatočný počet / zlé rozmiestnenie po hale).
- - Nemožnosť dostať sa ku hniezdam vyvolávajúca
znášku na podlahu – vedúca k ozobávaniu
exponovanej kloaky.
• N edostatok vody alebo krmiva:
- - Napájačky / kŕmidlá dlhšie prázdne
- - N echutná voda alebo krmivo
- - P ríliš nízky tlak / pretekanie
- - N edostatok
• Kŕmidlá a napájačky nie dobre uzemnené
• N ekvalitná kauterizácia zobákov
• Nie vhodné krmivo:
- - D eficit sodíka
- - D eficit aminokyselín
- - N edostatok nerozpustnej vlákniny
- - N áhla zmeny fyzickej štruktúry krmiva
- - P ríliš vysoká úroveň energie vedúca ku skráteniu
času žrania
- - C hybná výroba krmiva – napríklad nesprávne
premiešanie soli.
• P ríliš vysoká intenzita osvetlenia:
- - P ríliš silný zdroj svetla
- - P riame svetlo z flurescenčných žiariviek (najmä),
v závislosti od ich typu
- - P riamy vstup slnečného svetla do haly
- - B likajúce svetlá
- - N áhla zmena dĺžky svetelného dňa
• H niezda silno osvetlené – kloaky ozobávané pri
ovopozícii.
Pretože je zložité zastaviť ozobávanie keď už začalo,
cieľom je mu predísť, ale ak sa vyskytne (majúc na mysli,
že ide o indikáciu nenormálneho správania), mali by sme
urýchlene zistiť príčinu a čím skôr ju odstrániť.
V prípade vypuknutia problému s ozobávaním rýchlo
treba reagovať a:
• Z nížiť intenzitu osvetlenia *
• N a červeno natrieť žiarovky, alebo ich kryty
• P ridať do vody soľ (0.5-1 kg/1000 l)
• P ridať extra dávku vitamínov / minerálov /
aminokyselín do vody
• V ložiť do haly zdroj vlákniny (pozri odsek Vláknina
pre nosnice)
• P ridať do haly niečo na zaujatie pozornosti zvierat
(kvádre na ozobávanie, vlákninu, plastové fľaše,
plastové hračky, cd, buľvy repy…) .
*Pozor: môžu sa objaviť vajcia na podlahe a zníženie príjmu
krmiva
Hromadenie
Zvieratá chované na podlahe niekedy majú tendenciu k
hromadeniu sa. Tento prirodzený zvyk môže byť spustený
rôznymi situáciami:
• P anická reakcia: keď sú zvieratá vyplašené, snažia
sa ujsť pred nebezpečím
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
25
• A trakcia: ak sú niečím priťahované, pretože sú
• S vetelný režim musí byť prispôsobený dĺžke
zvedavé, hľadajú potravu a prezerajú svoje životné
prostredie
prirodzeného svetelného dňa. Svetlá zhasínajte
až po západe slnka, hlavne pri dlhších dňoch. O
tomto treba uvažovať pri nákupe/naskladňovaní
kŕdľa.
• N a spánok: umožňuje im to znížiť straty telesnej
teploty počas noci, udržiavať sociálne väzby a
chrániť sa pred nebezpečiami
• Z aistite dostatočné množstvo hradovacieho
priestoru - bidiel.
Ku hromadeniu zvierat spojenému s udusením môže prísť
v rôznych miestach znáškovej haly a často s nejasnou
príčinou. Akokoľvek, v kŕdľoch v produkcii sa najčastejšie
pozoruje okolo špičky znášky a zdá sa, že v spojení so
stresovou situáciou.
• Vetranie prispôsobte dosiahnutiu rovnomernej
I keď nie je predvídateľné, k takémuto hromadeniu s
dusením častejšie prichádza v nasledujúcich situáciach:
• Večer pri zhasnutí svetiel.
materiál na hrabanie (napríklad zrno/grit), aby
ste ich tým zamestnali.
• V dobe oddychu po dennej znáške (na poludnie).
• P ozdĺž prepážok v hale z dôvodu zvedavosti (napr.
pri prítomnosti ošetrovateľa v hale).
• P o zmene dôb kŕmenia, v receptúre krmiva alebo
pri nedostatku kŕmneho a napájacieho zariadenia.
• P ri reštrikcii kŕdľov a pri nízkom príjme krmiva.
• A k sa do haly dostáva priame slnečné svetlo.
• P ri zlom vetraní, nevyrovnanej teplote v hale a pri
prievane
Boj proti riziku hromadenia a dusenia sa:
• M imimalizujte počet rohov (napríklad kŕmnych
žľabov). Niekedy je lepšie obetovať kúsok
podlahovej plochy pre udržanie rovných prepážok
(bez zalomení) v hale a naskladniť do haly o trochu
menej zvierat.
• Z abezpečte v hale rovnomerné osvetlenie.
Nainštalujte tienidlá proti prieniku denného svetla.
• P repážky v hale postavte z drôtenného pletiva;
zvieratá natlačené k prepážke z pletiva stále ešte
môžu dýchať.
• N a elimináciu rohov použite trojuholníkové
konštrukcie pokryté pletivom.
• P ozdĺž stien, rohov a prepážok môžete nainštalovať
elektrický ohradník.
• A k ku hromadeniu prichádza večer napríklad
pri západe slnka, skontrolujte, či slnečné svetlo
nepreniká do haly napríklad cez otvory do výbehu.
Takýto jav celkom určite priťahuje mnoho zvierat
na malú plochu. Tienidlá postavené pred otvory
do výbehu pomôžu predísť takémuto problému.
• Je nevyhnutné navštíviť kŕdeľ pred koncom
svetelného dňa a skontrolovať jeho správanie a to
najmä niekoľko prvých dní po presune.
• N ainštalujte do haly zdroj hudby, aby zvieratá
menej reagovali na hluk.
• Vykonajte rozdávanie krmiva hodinu pred zhasnutím
svetla. Pomôže to rovnomernému rozdeleniu kŕdľa
po hale. Zvýšená produkcia tepla pri trávení bude
slúžiť ako prevencia proti nahromadeniu sa pred
nočnou periódou.
26
výmeny vzduchu v celej hale a zároveň predíďte
vytváraniu prievanu.
• Vyhnite sa reštrikcii krmiva v kritických obdobiach.
• Popoludní rozhoďte zvieratám na podstielku
Kvokanie
Kvokanie sa môže vyskytnúť v niektorých kŕdľoch v
prípadoch stresu, alebo ak vo všeobecnosti majú nižšiu
živú hmotnosť. Deficiencia vo výžive, tepelný stres
a akékoľvek faktory spojené so slabým rastom môžu
viesť ku kvokaniu. Znáška na podlahu/ podstielku vedie
ku vzniku kvokania, prevencia znášky na podlahu/
podstielku a častý zber vajec znižuje výskyt kvokania.
Kvokanie sa dá identifikovať podľa charakteristických
prejavov správania, ako sú zdržovanie sa v hniezde,
zježené perie, kvokanie a agresivita. Preto odporúčame
koncom popoludnia zatvárať hniezda. Hniezda by mali
ostať otvorené do asi 4 hodín pred koncom svetelného
dňa, aby sme nestrácali neskôr znesené vajcia.
Dĺžka prerušenia znášky pri kvokaní závisí od rýchlosti
nápravnej akcie.
Tabuľka 12: Kvokanie a prestávka v znáške
Doba kvokania
(dni)
1
2
3
4
Prestávka v znášle
(dni)
7
9
12
18
Podľa B. Sauveura (I.N.R.A.)
Odporúčame kvočky izolovať od momentu ich objavenia
(večer). Umiestnite ich do priestranného oddelenia
s betónovou, alebo roštovou podlahou bez hniezd.
Ošetrenie je účinnejšie ak pri presune do odkvokácieho
oddelenia ponoríme kvočku do chladnej vody na 20-30
sekúnd a podáme jej aspirín (125 mg tabletku). Hustota
obsadenia v odkvokávacom oddelení nesmie byť vyššia
ako 6 zvierat m². Zvieratá musia mať neustále k dispozícii
krmivo a vodu. Na koci 4. dňa sa tie zvieratá, ktoré
pozitívne reagujú (rozostupujú sa im panvové kosti),
môžu umiestniť naspäť do kŕdľa.
Najlepšie je mať dve odkvokávacie oddelenia. Kvočky
nájdené v pondelok, utorok a v stredu dáme do prvého a
ostanú tam do nasledujúceho pondelka. Druhé oddelenie
je určené pre kvočky v kŕdli nájdené v ostatné dni týždňa
a ostanú tam rovnaký čas. Nenechávajte kvočky kvokať
na podlahe v hale, aby ste predišli rozšíreniu kvokania
v kŕdli.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
Vláknina
od 2750 do 2850 kcal/kg sú vhodné pre krmivá na
začiatok znášky.
pre nosnice
Sliepky majú špecifickú potrebu vlákniny. Vlákninu musia
nájsť v krmive alebo vo svojom bezprostrednom okolí.
Ukázalo sa, že nedostatok vlákniny u sliepok môže viesť
k vytrhávaniu peria, ktoré používajú ako zdroj vlákniny.
Slabé operenie kŕdľa bez viditeľnej prítomnosti peria na
podlahe môže byť znakom nedostatku vlákniny.
Je jasné, že poskytnutie dostatku vlákniny sliepkam
zlepšuje operenie kŕdľa, znižuje úhyn, zlepšuje zdravotný
stav zažívacieho traktu a trávenie.
Vláknina poskytnutá kŕdľu nosníc musí byť nerospustná
a s vysokým podielom hrubej štruktúry. Vláknina môže
byť poskytnutá v krmive. V závislosti od dostupných
surovín môže byť celkový obsah vlákniny v krmive
veľmi rôzny. 2.5% hrubej celulózy je považovaný za
nízky, viac ako 5% za vysoký obsah. Najviac vlákniny
môžu dodať šroty olejnín (slnečnica / repka), lucerna a
ovos. Vedľajšie produkty obilnín môžu tiež poskytnúť
krmivu dostatočné množstvo vlákniny, ale ich štruktúra
je obyčajne príliš jemná na to, aby mala vplyv „ako
štruktúra“ na zažívací trakt.
Zdroj vlákniny môže byť poskytnutý priamo v hale.
Doporučujeme použiť vlákninu hrubej štruktúry, ako
slamu, lucernu, hobliny, ryžové/ovsené plevy, siláž,
atď.. Tento materiál musí byť v hale dostupný napríklad
v miskových kŕmidlách, alebo ako balík na hrabanisku,
resp na podstielke. Nosnice by mali mať kedykoľvek voľný
prístup k zdroju vlákniny. Doporučujeme nerozprestierať
tento zdroj na podstielku/podlahu. Ako prevencia proti
výskytu vajec na podlahe/podstielke sa doporučuje
začať s dopĺňaním zdroja vlákniny až po špičke znášky,
keď sú zvieratá už dobre navyknuté používať hniezda.
V druhej časti znášky až do vyskladnenia je potrebné
znížiť koncentráciu energie, aby sa zabránilo zatučneniu,
zlepšilo operenie a životaschopnosť. Kŕmne zmesi s nižším
obsahom energie obsahujú viac nerozpustnej vlákniny,
predlžujú čas potrebný na príjem krmiva a ovplyvňujú
správanie zvierat (pozri odsek „Vláknina pre nosnice“).
Akokoľvek však, krmivá s nižším obsahom energie
zvyšujú príjem krmiva. V závislosti od miestnych pravidiel
a dosputnosti surovín je potrebné nájsť kompromis
medzi príjmom krmiva a konverziou, správaním zvierat
a ich živou hmotnosťou. Obvyklá škála krmív z hľadiska
energetickej úrovne po 35. týždni veku je od 2600 do
2750 kcal/kg.
Požiadavky na všetky ostatné živiny v alternatívnom
systéme produkcie sú veľmi blízke požiadavkam v
klietkovom ustajnení.
Požiadavky
Tabuľka 13: Doporučenia na aminokyseliny vyjadrené v
celkových alebo stráviteľných a v ideálnych proteínoch
stanovené na produkciu 59.5 g vaječnej hmoty denne.
Limitujúce
Založené na Európskej tabuľke 2002
amino
Ideálny
Požiadavky
Denné požiadavky
kyseliny
proteín v mg na g vaječnej
v mg na deň
hmoty
Stráv. AK Celk. AK Stráv. AK Celk. AK
LYZ
100
13.34
15.0
795
895
MET
53
7.1
7.56
420
450
82
10.9
12.1
650
720
22.5
91
97
70
3.00
12.2
13.0
9.4
3.50
13.35
14.35
11.0
178
725
775
560
208
795
855
655
MET
CYS
TRY
ILE
VAL
TRE
Krmivo
pre nosnice v
a lt e r n a t í v n o m s y s t é m e
produkcie
Energia
Hlavný rozdiel v kŕmení nosníc v produkcii v klietkach
a v alternatívnom systéme je v požiadavke na energiu.
Zvieratá v alternatívnom systéme produkcie sú oveľa
aktívnejšie a ak majú prístup do výbehu, tiež sú
konfrontované s veľkými rozdielmi teploty. Tieto dva
faktory vedú k zvýšeniu ich požiadavky na energiu.
Na pokrytie ich zvýšenej požiadavky na energiu zvýšia
zvieratá príjem krmiva. V závislosti od použitého systému
ustajnenia, teploty a operenia zvierat môže byť príjem
krmiva zvýšený o 3 až 20%.
V alternatívnom systéme produkcie je dôležité, aby
kuričky po presune rýchlo dosiahli svoju „dospelú“ živú
hmotnosť. Na začiatku znášky je obyčajne limitujúcim
faktorom znášky a rastu príjem energie. Preto intenzívne
doporučujeme od 18. do 30./35. týždňa veku použitie
kŕmnej zmesi s vyšším obsahom energie. Nosnice sú
schopné prispôsobiť sa širokej škále energetickej úrovne
krmiva. Pozorovania však ukazujú, že hladiny energie
na proteíny a aminokyseliny
Hodnoty dennej potreby proteínov a aminokyselín sú
odhadnuté z nášho naposledy publikovaného prehľadu
o požiadavkach na aminokyseliny:
+
% podiel aminokyselín v krmive musí vychádzať z ich
dennej potreby a z denného príjmu krmiva:
Denná
potreba
aminokyselín v mg/
deň
Pozorovaná denná
/
s p o t re b a k r m i v a
% aminokyselín v
/
10
=
krmive
v g
Receptúry kŕmnych zmesí pre nosnice sa môžu
optimalizovať zavedením Izoleucínu a Valínu ako
vymedzujúcich aminokyselín nahradzujúc tak vymedzenie
obsahom proteínov. Ak to nie je možné, nižšie uvádzame
doporučenia na obsah proteínov v krmivách obsahujúcich
alebo neobsahujúcich mäsokostnú múčku (MKM).
Z praktického pohľadu odhadujeme, že v období od 18.
to 24. týždňa veku je pre nosnice nevyhnutné zvýšiť
koncentráciu aminokyselín asi o 6% v porovnaní so
spotrebou obvykle dosahovanou po 28. týždni veku.
Hladiny celkových, resp. stráviteľných aminokyselín sú
stanovené pre produkciu 59,5 g vaječnej hmoty denne.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
27
Tabuľka 14: Koncentrácia aminokyselín pre dennú produkciu vaječnej hmoty 59,5g v závislosti od denného príjmu
krmiva
Priemerná
spotreba
105
110
115
120
125
krmiva po 28.týždni v
g / deň
Proteíny bez MKM %
(18.2-18.7)
(17.7-18.2)
(17.2-17.6)
(16.7-17.2)
(16.2-16.7)
Proteíny s MKM %
(19.5-20.0)
(18.9-19.4)
(18.2-18.8)
(17.9-18.4)
(17.4-17.9)
Obsah celkových aminokyselín %:
Lyzín
0,90
0,86
0,82
0,79
0,76
Metionín
0,45
0,43
0,42
0,40
0,38
Metionín + Cystín
Tryptofán
0,73
0,69
0,66
0,64
0,61
0,210
0,201
0,192
0,184
0,177
Treonín
0,66
0,63
0,60
0,58
0,56
Izoleucín
0,80
0,77
0,73
0,70
0,67
Valín
0,86
0,82
0,79
0,75
0,72
Obsah stráviteľných aminokyselín % :
Lyzín
0,80
0,77
0,73
0,70
0,67
Metionín
0,43
0,41
0,39
0,37
0,36
Metionín + Cystín
Tryptofán
0,66
0,63
0,60
0,57
0,55
0,180
0,172
0,165
0,158
0,151
Treonín
0,57
0,54
0,52
0,49
0,47
Izoleucín
0,73
0,70
0,67
0,64
0,62
Valín
0,78
Od 28. týždňa do konca znášky
0,75
0,71
0,68
0,66
Proteíny bez MKM %
(17.4-17.9)
(16.9-17.4)
(16.4-16.9)
(15.9-16.4)
(15.4-15.9)
Proteíny s MKM %
(18.7-19.2)
(18.1-18.6)
(17.6-18.1)
(17.1-17.6)
(16.6-17.1)
Obsah celkových aminokyselín % :
Lyzín
0,85
0,81
0,78
0,74
0,71
Metionín
0,43
0,41
0,39
0,38
0,36
Metionín + Cystín
Tryptofán
0,69
0,66
0,63
0,60
0,58
0,198
0,189
0,181
0,174
0,167
Treonín
0,62
0,59
0,56
0,54
0,52
Izoleucín
0,76
0,72
0,69
0,66
0,64
Valín
0,81
0,78
0,74
0,71
0,68
Obsah stráviteľných aminokyselín % :
Lyzín
0,76
0,72
0,69
0,66
0,64
Metionín
0,40
0,38
0,37
0,35
0,34
Metionín + Cystín
Tryptofán
0,62
0,59
0,57
0,55
0,52
0,170
0,162
0,155
0,149
0,143
Treonín
0,53
0,51
0,49
0,47
0,45
Izoleucín
0,69
0,66
0,63
0,61
0,58
Valín
0,74
0,70
0,67
0,65
0,62
MINERÁLNA VÝŽIVA
Tabuľka 15: Denná potreba minerálov
DENNÁ POTREBA
Od 17 do 28 TÝŽDŇOV
Od 28 do 50 TÝŽDŇOV
Po 50. TÝŽDNI
Dostupný fosfor (1) mg
400
380
340
Dostupný fosfor (2) mg
440
420
380
3.9 - 4.1
4.1 - 4.3
4.3 - 4.6
2.0
2.1
2.2
Vápnik celkom g
Biele nosnice
Hrubozrnný vápenec (2 až 4mm) g
Hnedé nosnice
Hrubozrnný vápenec (2 až 4mm) g
2.6
2.7
2.9
Sodík minimum mg
180
180
180
Chlór mini-maxi mg
170 - 260
170 - 260
170 - 260
Olej mini-maxi (3) %
Vláknina
2 - 3
1 - 2
0.5 - 1.5
Aspoň minimum vlákniny alebo lignínu hrubej štruktúry je potrebné kvôli prevencii ozobávania operenia
a pre zlepšenie stráviteľnosti krmiva
(1): Ak sa používa hrubozrnný vápenec s čiastočkami 2 až 4 mm, je možné použiť tieto hodnoty.
(2): Doporučujeme použiť tieto hodnoty ak je použitý vápenec len v prachovej forme.
(3): Rastlinný olej, bohatý na nenasýtené mastné kyseliny zvyšuje hmotnosť vajca, v závislosti od požiadaviek trhu a chutnosti
krmiva je potrebný jeho obsah 2 až 3%. Aby sa predišlo nadmernému zvýšeniu hmotnosti vajec na konci znášky, doporučujeme
28
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
znížiť používané množstvo rastlinného oleja v tomto období.
Pre výpočet % podielu minerálnych látok v krmive, je
potrebné hodnoty doporučené pre ich denný príjem
podeliť množstvom denne spotrebovaného krmiva.
Denná požiadavka
v mg/deň
Technika
Skutočný
/
denný príjem
v g
/
10
=
Obrázok 6: Technika kŕmenia
60% of the feed in the afternoon
66toaž
7h00
7h
% podiel v
krmive
Noc
Night time
Denne
prázdne
kŕmidlá
1/1,51 h
Empty
feeders every
day 1/1.5h
Night time
Noc
maximálne
ažlight
16athplateau
00 svetla
14 to 16 h14
00 of
kŕmenia
Technika kŕmenia v produkcii by sa mala pridŕžať
niekoľkých jednoduchých pravidiel:
• S liepky ako zrnožravé zvieratá dávajú prednosť
väčším čiastočkám krmiva. Je však potrebné, aby
prijali všetky zložky kŕmnej zmesi vrátane jemnej,
s vyššou koncentráciou aminokyselín, minerálov a
vitamínov.
• Z tohto dôvodu doporučujeme, aby zožrali každý
deň všetko rozdané krmivo tak, aby kŕmidlá ostali
na chvíľku celkom prázdne.
• V prípade výskytu vajec špinavých od trusu a vajec
znesených na podlahu/podstielku, doporučujeme
nerozdávať krmivo v čase hlavnej znášky kŕdľa v
priebehu dňa, teda nekŕmiť počas prvých 5-6 hodín
svetelného dňa.
• S liepky by mali zožrať väčšiu časť dennej kŕmnej
dávky v druhej polovici dňa. V tejto dobe začína
rýchla akumulácia vápnika na škrupinu a nosnice
môžu vtedy veľmi efektívne využiť vápnik z krmiva
na tvorbu dobrej škrupiny. Toto sú dôvody, pre
ktoré je potrebné nosnice v znáške kŕmiť (rozdávať
im krmivo) v druhej polovici ich svetelného dňa.
• Vykonávajte čo najmenší možný počet kŕmení aby
ste predišli vyberaniu väčších čiastočiek (ideálne
1-3 kŕmenia popoludní – v závislosti od kapacity
kŕmneho systému). V tejto dobe by mala byť
rozdaná celá kŕmna dávka. Okrem špecifickej chuti
(apetítu) na vápnik, ktorú nosnica vykazuje počas
tvorby škrupiny, nosnice tiež prirodzene žerú viac
koncom svetelného dňa, aby si zabezpečili energiu
na nočnú periódu.
S ta r o s t l i v o s ť
o pa s i e n o k a v ý b e h
Dobrá starostlivosť o pastvinu a vylepšenie výbehu
zlepšuje pohodu zvierat.
• Zdokonalenie výbehu
Dobrá starostlivosť o pastvinu a vylepšenie výbehu
zlepšuje pohodu zvierat.
Zdokonalenie výbehu
Najkritickejšou časťou výbehu je jeho časť bezprostredne
susediaca s halou, slúžiaca na prístup do výbehu/haly
(prvých 5/10 metrov) okolo otvorov do výbehu. V tejto
časti výbehu, susediacou s otvormi, resp so zimnou
záhradou sa doporučuje umiestniť veľké kamene alebo
rošty. Veľké kamene okolo haly pomáhajú sliepkam
udržiavať si čisté beháky a tiež pomáhajú drenáži tejto
časti výbehu. Treba zamedziť vytváraniu vodných mlák
v okolí haly, ktoré môžu byť zdrojom kontaminácie.
Stromy a prístrešky vo výbehu umožňujú zvieratám
lepšie využívať výbeh a chrániť ich pred nepriaznivými
klimatickými podmienkami
S ta r o s t l i v o s ť o pa s i e n o k :
Obrázok 7: Starostlivosť o pasienok
PEN 1
PEN 2
EGG
ROOM
Stones,
slats or
weldmesh
pobáda zvieratá k návratu z výbehu do haly a k
naskakovaniu do systému (prípadne na rošty a bidlá)
aby tu prenocovali. Množstvo rozdaného krmiva
musí byť dostatočné na pokrytie zvýšenej spotreby
v nasledujúce ráno (zvieratá sú po nočnej perióde
hladné a ochotnejšie skonzumujú menej atraktívnujemnú časť kŕmnej dávky). Pretože sa v rannej dobe
nerozdáva krmivo, sliepky majú dosť času na to aby
si našli hniezdo a zniesli tam vajce. V tejto dobe
nosnice zožerú zbytky krmiva z predošlého dňa a
kŕmidlá môžu ostať prázdne jednu až dve hodiny.
Zvieratá dokončili svoju dennú kŕmnu dávku, zožrali
všetko rozdané krmivo, vajcia sú znesené a kŕmny
systém je pripravený na prvé kŕmenie v priebehu
dňa. Navyše sliepky majú dostatočný apetít na
začatie intenzívneho príjmu krmiva popoludní.
1 ie
O d d ePEN
len
1
Oddelenie 2
PEN 2
Zber vajec
• P osledné kŕmenie 1-2 hodiny pred zhasnutím
EGG
ROOM
Kamene
d
revenný
Stones,
slats
a
l e or
bo
weldmesh
o
ceľový
rošt
ZAccess
óna pr
ístup
zone
1u 1
ZAccess
óna pr
ístup
zone
2u 2
Fence
O
h r a dseparating
e n i e v ý b e hpaddock
u
Fence
O
h r a dseparating
e n i e p r í s t uaccess
p o v e j zones
zóny
Access zone 1
Access zone 2
Fence separating
paddockrastliny a trávy ale aj
Pod pastvinou rozumieme
nielen
separating access zones
pôdu, ktorá by mala mať Fence
určitú
štruktúru ak má rastlinná
populácia prospievať. Ak sa má pastvine v dariť a ak ju
majú zvieratá „akceptovať“, treba sa o ňu starať.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
29
Oplôtkový systém využívania, pri ktorom je pastvina
rozdelená ohradou na 3, 4, alebo viac častí a využívaná
(spásaná) alternáciou počas 3 až 4 týždňov je z niekoľkých
dôvodov najpraktickejší:
• R astliny majú regeneračné obdobie, počas
ktorého je vo vhodnej sezóne možné znovu osiať
„opotrebované“ plochy, aby sa udržala dobrá
kvalita pastvy.
• K eď oplôtky nie sú využívané, môžu byť pokosené
a seno môže byť zobrané.
• P astvu je možné ošetriť reťazovými bránami,
rozrušiac všetky plochy odumretej trávy – čo je
základným znakom starostlivosti o pastvu.
• Z avedením periód oddychu sa pôda „nepreťaží“
sliepkami. Predovšetkým sa pod kontrolu dostane
rozvoj parazitických červov.
• P lochy blízko (do 50 metrov) haly trpia veľkou
záťažou a z času na čas potrebujú „opravu“. Pôda
tu môže pred novým osiatím vyžadovať rekultiváciu,
aby sa zlepšila jej štuktúra. Tráva bude prospievať
len ak bude mať vhodné pôdne podmienky.
Existuje veľa dodávateľov chemikálii a všeobecne sú na
splnenie týchto dvoch úloh potrebné rôzne produkty,
detergenty sa používajú na čistenie a dezinfektanty na
sanitáciu. Niektoré detergenty (sanitačné) majú nejaké
dezinfekčné vlastnosti, ale v hale pre hydinu by vždy po
použití detergentu (aj keď sanitačného) malo nasledovať
použitie vhodného dezinfekčného prostriedku. S
chemickými prostriedkami treba zaobchádzať opatrne.
Pri práci s odpadmi vždy dodržiavajte miestne predpisy.
Údaje
a ich záznamy
Evidencia údajov je nástrojom manažmentu používaným
na kontrolu úžitkovosti kŕdľa v porovnaní so štandardom.
Taktiež odhaľuje všetky nepravidelnosti a umožňuje
rýchlo reagovať.
Tabuľka 16: Údaje a ich záznamy
Minimálne
Spotreba krmiva
Optimálne
denne (týždenné
týždenne
záznamy)
dodávka ≤ 28 týžd:
Môže byť nevyhnutné poorať časti pastvy aby sa v zime
vystavili mrazu a dažďu a upravila sa na nich štruktúra
pôdy. Nové osiatie sa potom vykoná skoro na jar.
Ak je možné vykonať znovuosiatie skoro na jeseň, je
to obyčajne vhodnejšie ako jarná sejba. Jesenná sejba
obyčajne umožňuje populácii rastlín lepšie sa usadiť a
hlbšie zakoreniť ešte pred nástupom suchého obdobia
neskorej jari a leta.
Na znovuosiatie sa obyčajne použijú odolné odrody
mätonohu trváceho – tieto sú najtrvácnejšie²
Živá hmotnosť
Úhyn
Spotreba vody
1 x za 2 týždne
>30
týždňov:
1
x
mesačne
Týždenne
týždenne
30 týždňov veku:
denne
<
týždňov veku
28
denne
% znášky
týždenne
denne
Hmot. vajec
týždenne
denne
Kompletný program konečnej hygieny je popísaný na
strane 32
hygiena
Absencia zvierat umožňuje neobmedzený prístup do
všetkých častí haly a zariadení, uľahčujúc tak uskutočnenie
programu konečnej hygieny čistenia a dezinfekcie. Práce
by mali začať ihneď po vyskladnení kŕdľa.
Čím skôr sa uskutoční program tým je väčšia redukcia
patogénov pred novým naskladnením.
Predošetkým je potrebné splniť dve základné úlohy:
1. Č istenie – cieľom je odstránenie všetkej organickej
hmoty a očistenie všetkých povrchov, aby boli
vizuálne čisté.
2. D ezinfekcia – akt sanitácie „čistých“ povrchov.
30
> 28 týždňov: 1 x
každé 2 mesiace
• Dekontaminácia výbehu
V prípade silnej kontaminácie výbehu sa môže na pôdu
aplikovať práškové hasené vápno v množstve 500g/
m². Tiež je možné použiť iné opatrenia, ako bránenie
reťazovými bránami, aby sa slnku (UV žiareniu) umožilo
ošetrenie pôdy.
Konečná
1 x mesačne
dodávka od presunu do
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
Program
hygieny
Š tá d i u m 1 –
P ozn á m k y
konečnej
vyskladnenie
1. Ž ivých zvierat.
2. Ú hynov – všetky kadávery.
3. K rmiva – starostlivým plánovaním môže byť
4.
5.
6.
7.
minimalizované.
M obilného zariadenia – na spevnenú plochu s
vhodnou drenážou.
Trusu a podstielky – tak ďaleko od farmy, ako je
to len možné.
O šetrenie proti hmyzu a roztočíkovi kuriemu ešte
pokiaľ je hala teplá.
V nadbytku použite návnady proti živočíšnym
škodcom.
Š tá d i u m 2 –
p r í p r a va
1. N apájací systém – vyprázdnite ho a znova naplňte
detergentným roztokom.
2. Z máčanie – všetky povrchy a zariadenia
detergentným roztokom.
3. R učné čistenie – všetko čo nie vode odolné.
Š tá d i u m 3 –
u m ý va n i e
Š tá d i u m 4 –
z m o t n o va n i e
Š tá d i u m 5 –
dezinfekcia
Š tá d i u m 6 –
dezinsekcia
Š tá d i u m 7 –
fumigácia
Š tá d i u m 8 –
o b d o b i e s a n i tá r n e j p r e s tá v k y
Umytie všetkých povrchov vodou s detergentom pod
tlakom. Nie len na vnútorné povrchy, tiež treba umyť
betónové plochy, vetracie otvory, atď.
Zmontovanie očisteného a hnuteľného zariadenia, po
vysušení.
Postriekanie všetkých umytých povrchov haly a zariadenia
dezinfekčným roztokom.
Vodovodné potrubie musí byť najprv očistené zásaditým,
potom kyslým prostriedkom a potom starostlivo
vypláchnuté.
Postriekanie všetkých povrchov (hlavne hniezda a rošty)
patričnými prostriedkami proti roztočom a hmyzu.
( v y p ly n o va n i e )
Pred fumigáciou formalínom alebo
dezinfekčným prostriedkom halu uzavrite.
vhodným
Hala by mala byť uzavretá ideálne nie menej ako dva
týždne. V prípade vykonávania prác na údržbe je treba
dodržiavať normálne opatrenia ochrany chovu a štádiá
5,6 a 7 pred naskladnením nového kŕdľa zopakovať.
Š tá d i u m 9 –
p r í p r a va
na
naskladnenie
nového kŕdľa
1. Preverte funkčnosť všetkého zariadenia.
2. N apájací systém napustite čerstvou vodou.
3. K ŕmidlá by mali ostať prázdne.
4. H ala by mala byť pred naskladnením kurčiat
vyhriata.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
31
B i os e ku r i ta
and
H yg i e n a
Dobrý zdravotný stav je veľmi dôležitý z dvoch dôvodov.
Zdravé zvieratá produkujú efektívne. Choroba stojí
energiu. Zdravý kŕdeľ prináša profit. Po druhé, vyrábame
vysokokvalitné potraviny, bezpečné pre ľudskú spotrebu,
prosté patogénov a inej kontaminácie.
Existujú tri rôzne typy ohrozenia chorobami.
• C horoby s povinnosťou hlásenia ako Aviárna
Influenza a Newcastleská choroba sa k zvieratám
nesmú dostať.
• N ormálne patogény hydiny, proti ktorým sa bojuje
hlavne vakcináciou. Vakcínujeme proti rôznym
patogénom hydiny, aby sme kŕdle udržali zdravé,
znížili straty a dosiahli dobré a efektívne výsledky
produkcie.
• Tretím typom sú patogény prenášané potravou, z
ktorých je salmonela najdôležitejším.
Aviárna Influenza je skutočná kontaktná infekcia.
Mykoplazma je skutočná kontaktná infekcia, ak je
vzdialenosť k susedným farmám väčšia, ako niekoľko
kilometrov.
Štatút farmy z pohľadu Mykoplazmy Synoviae je veľmi
dobrým ukazovateľom úrovne biosekurity.
Ako
zaviesť biosekuritu?
• V ykonajte odhad rizík. Biosekurita znamená
minimalizáciu priameho (cez hydinu; priamy kontakt
zvieraťa so zvieraťom) a nepriameho (cez ľudí/
návštevníkov/pracovníkov/hlodavcov/vozidlá/
materiály/zariadenie) kontaktu medzi farmami.
• N askladňujte len zvieratá s garantovaným
Pre ISA je veterinárny zdravotný stav našich fariem
rozhodujúci, lebo sme exportnou spoločnosťou. Na to,
aby sme mohli exportovať rodičovské kŕdle nosivých
sliepok, musia naše farmy zodpovedať veterinárnym
zdravotným požiadavkam celého sveta.
Každá jednotlivá farma by si pre seba mala definovať,
aký zdravotný status by mali dosiahnuť jej kŕdle.
Programy biosekurity sú zavedené, aby sa udržal
požadovaný zdravotný stav, ktorý by mal byť - prostý
chorôb. Biosekurita je kľúčom k prevencii chorôb, spolu
a v spolupráci s prispôsobeným vakcinačným programom
a programom na boj proti chorobám a ich eradikáciu.
zdravotným stavom.
• N epovoľujte návštevy, alebo zaveďte bezkontaktné
obdobie (bez kontaktu s hydinou) pre návštevníkov
aspoň 48 hodín (lepšie 72 hodín). Vlastným
pracovníkom na farme nepovoľte chovať doma
hydinu. Mykoplazmy napríklad prežívajú vo vlasoch
ľudí až do 72 hodín.
• Z ariaďte a používajte sprchy; prezliekajte si
oblečenie a prezúvajte si obuv.
• H aly pre hydinu musia byť nepriepustné pre
hlodavce a vtáky.
• B ojujte proti výskytu múch.
• Tiež sklady krmiva musia byť prosté hlodavcov,
vtákov a múch.
Čo
j e b i o s e k u r i ta ?
• B iosekurita je prevencia zavlečenia choroby do
chovu.
• B iosekurita znamená minimalizáciu rizika vstupu
patogénov na farmu a do haly (kŕdľa).
• B iosekurita je vylúčenie, eradikácia alebo účinné
riadenie rizík.
• B iosekurita znamená rozpoznávanie rizík a patričné
reagovanie na riziká.
• C horoba môže byť prenášaná vzduchom na
limitovanú vzdialenosť.
• Choroba môže byť zavlečená s prísunom
kontaminovaných zvierat (priamym kontaktom).
• C horoba môže byť zavlečená prostredníctvom
návštevníkov/pracovníkov/ hlodavcov/múch/
vozidiel/materiálov/zariadenia (nepriamy kontakt)
Veľmi ťažko je bojovať proti chorobám prenášaným
vzduchom. Tu je dôležitá lokalizácia farmy v oblastiach
s nízkym výskytom hydiny. Prevencii vzduchom
prenášaných infekcii môžu pomôcť systémy vetrania s
absolútnym filtrovaním vzduchu vchádzajúceho do haly
a haly s pretlakom (FAPP).
Kontrola kontaktných infekcii je zodpovednosť
manažmentu;
Salmonela je skutočná kontaktná infekcia.
32
• P oužívajte zariadenie a nástroje/náradie vlastné
len vašej farme.
• N epovoľte prístup vozidlám na čistú stranu
prevádzky farmy.
• Dodržiavanie striktného oddelenia medzi
„vonkajškom a vnútrajškom“ stavieb na farme
(ploty, princíp čistých/špinavých komunikácii pre
dodávky krmív a odvoz trusu a uhynutých zvierat)
je dôležité v prevencii nepriameho kontaktu medzi
zvieratami rôznych fariem.
• Taktiež udržiavanie striktného oddelenia medzi
vonkajškom a vnútrajškom hál je dôležité. Dá sa to
dosiahnuť celkom jednoducho prezliekaním odevu,
prezúvaním obuvi a umývaním rúk pred vstupom
do hál.
• U držiavanie dezinfekčných brodov/matracov či
vaničiek je zložité a preto sú často zbytočné.
• K rmivo je rizikový faktor (salmonela).
• J e voda na napájanie čistá a prostá patogénov?
(Voda na napájanie môže byť kontaminovaná E.Coli,
kvasinkami, plesňami a ak sa používa povrchová
voda, aj Aviárnou Influenzou!).
Najdôležitejšou časťou programov biosekurity je často
zmena myslenia v tom, čo je čisté - čo je špinavé a
konania podľa toho. Pochopenie dôvodov, prečo sa
zavádzajú určité opatrenia biosekurity na farme môžu
značne napomôcť v presvedčovaní personálu aby sa
podľa týchto pravidiel správal.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
Každý priestupok proti pravidlám biosekurity je vážnou
hrozbou pre zdravotný stav farmy. Všetci pracovníci
si musia byť vedomí tohto faktu, musia si byť vedomí
rizík a možných dôsledkov týchto rizík. Biosekurita je
najlacnejší a najefektívnejší spôsob boja proti chorobám.
Nie je zložité zaviesť program biosekurity, ťažké je ho
však udržať.
Vakcinácia
Hydinu môžeme vakcínovať, aby bola menej vnímavá
na patogény hydiny. Rodičovské zvieratá môžu
byť vakcínované, aby bolo ich potomstvo menej
vnímavé na choroby (poskytujúc im materskú imunitu
prostredníctvom žĺtka).
Pravidelne odoberané vzorky sér môžete použiť na
diagnostické účely.
Môžu byť pozorované klinické príznaky spájané so
zvýšením titrov protilátok pre určitý patogén?
Môžete monitorovať SPF štatút farmy (stav, keď je farma
prostá určitého patogénu).
Frekvencia odoberania vzoriek a ich množstvo bude
závisieť od patogénu, ktorý sledujete.
Aká je odhadovaná/očakávaná prevalencia (výskyt)
tohto patogénu v kŕdli?
Aké je riziko infekcie?
Ako dôležité je nájsť túto infekciu čím skôr?
K va l i ta
pitnej vody
Hydina sa môže vakcínovať, aby bola menej náchylná
na kontamináciu humánnymi patogénmi (napr. druhom
Salmonela).
• Voda je veľmi dôležitá živina pre všetky (produkčné)
Vakcinačné programy by mali byť navrhnuté „na mieru“,
berúc do úvahy nasledujúce otázky:
• Aká je miestna nákazová situácia; aké choroby sa
v okolí vyskytujú?
• Aké je umiestnenie farmy, aká je vzdialenosť k
susedným farmám a aké typy zvierat sú na nich
chované?
• Aké choroby sa vyskytujú na samotnej farme
(endemické choroby)?
• Sú na farme rodičovské, alebo úžitkové zvieratá?
• Jedná sa o farmu s jednou, či viacerými vekovými
skupinami?
• Voda môže byť zdrojom patogénov.
Musíte vykonať odhad rizika.
• Aké je riziko nákazy?
• A ké sú náklady spojené s nákazou a aký je
pomer týchto nákladov k nákladom spojeným s
vakcináciou?
• A ká škoda sa môže spôsobiť vakcináciou v porovnaní
s očakávanými benefitmi vakcinácie?
• O chrana je potrebná počas odchovu a/alebo znášky
a/alebo je potrebné aby vakcináciou bolo ochránené
potomstvo kŕdľa?
• M ali by sme použiť živé, alebo inaktivované
vakcíny?
• A ký je najvhodnejší najpraktickejší spôsob
vakcinácie?
Vezmite do úvahy princíp tzv. „primárnej“ a „boostrovej“
vakcíny.
Taktiež berte do úvahy minimálny časový odstup medzi
dvoma vakcináciami cieliacimi na ten istý orgánový
systém.
M o n i t o r o va n i e
Monitorovanie môže slúžiť rôznym účelom.
Pri vakcinácii je dôležité sledovať prijatie vakcíny.
Bola vakcinácia vykonaná v správnom čase a správnym
spôsobom?
Môžete monitorovať endemické ochorenia na farme.
Ktoré patogény sú na farme prítomné a ako sa správajú,
aká je ich dynamika?
zvieratá.
• Voda sa používa ako nosič pre vakcíny, antibiotiká/
chemoterapeutiká.
Pitná voda dobrej kvality je čistá, číra, čerstvá, bez chuti
a prostá kontaminantov. Zvieratá ju musia ľahko nájsť,
dosiahnuť a piť a môžu jej piť koľko potrebujú.
Ďalšie dôležité body sú zdroj pitnej vody a typ napájacieho
systému použitý v halách (zásobné nádoby, potrubie,
napájačky).
Aký je zdroj pitnej vody? Používa sa voda zo siete, alebo
z vrtu? Používa sa povrchová voda? Je kvalita vody
pred použitím preverená alebo je nejakým spôsobom
voda ošetrená?
Voda zo siete je obyčajne bezpečný zdroj.
Voda z vrtu niekedy potrebuje ošetrenie, aby bola vhodná
na pitie. Kvalita takejto vody by sa vždy mala pravidelne
preverovať, aspoň raz ročne.
Povrchová voda by sa nikdy nemala používať ako
zdroj pitnej vody kvôli riziku kontaminácie patogénmi
hydiny. Vodné vtáctvo často prelietava medzi krajinami
a kontinentmi, nesúc so sebou zárodky rôznych chorôb
(napr. Aviárna Influenza) a zanechávajúc veľké množstvá
kontaminovaného trusu na miestach, kde sa zastaví, aby
sa napilo a nažralo.
Keď je zdroj preverený, pozrite sa na kvalitu vody v mieste
jej dodávky na pitie pre zvieratá, na konci napájacieho
systému, priamo v napájačkách alebo niploch. Tu závisí
kvalita vody tiež od hygieny napájacieho systému.
Napájací systém v hale by mal byť pravidelne čistený a
dezinfikovaný. Vždy by sa mal čistiť a dezinfikovať medzi
kŕdľami a po ošetrení vody. Aby bolo potrubie čisté v
priebehu dlhších období produkcie, napájací systém je
potrebné pravidelne kontrolovať a ak je treba aj čistiť
v priebehu produkcie. Frekvencia tejto kontroly by sa
mala vykonať raz za každé 3-4 mesiace. Ak sa systém
dezinfikuje počas produkčného cyklu, treba dodržiavať
inštrukcie výrobcu dezinfekčného prostriedku, najmä
pokyny týkajúce sa správneho dávkovania prostriedku
a dostatočného oplachovania systému.
Uistite sa, že napájací systém je uzavretý a nemôže byť
kontaminovaný zvonku. Ak systém používa zásobné
nádoby na vodu, venujte im zvláštnu pozornosť.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
33
P a r a m e tr e
k va l i t y v o d y
Tabuľka 17: Parametre kvality vody
Dobrá kvalita pre
Parameter
Nepoužiteľná
hydinu
pH
5 – 8,5
<4 a >9
Amónium mg/l
<2,0
>10
Nitrity mg/l
<0,1
>1,0
Nitráty mg/l
<100
>200
Chloridy mg/l
<250
>2000
Sodík mg/l
<800
>1500
Sírany mg/l
<150
>250
Železo mg/l
<0,5
>2,5
Mangán mg/l
<1,0
>2,0
<20
>25
<50
>200
nie detekovateľné
nie detekovateľné
<100
>100
<100.000
>100.000
Tvrdosť
v
nemeckých
stupňoch
Oxidovateľné org. látky
mg/l
H2S
Koliformné baktérie cfu/
ml
Celkový počet mikroorg.
cfu/ml
Nie sme naklonení sanitácii napájacieho systému v
priebehu odchovu. Dobré čistenie systému v sanitačnej
perióde by malo stačiť na celých 16 týždňov obdobia
odchovu a odchovávané zvieratá by mali mať možnosť
vytvoriť si nejakú imunitu proti baktériam bežne sa
vyskytujúcim v prostredí, ako je napríklad E.coli.
Ošetrovanie vody dezinfekčnými prostriedkami tomu
môže zabrániť.
Sú v rôznych obdobiach chovu (odchov - produkcia)
používané rovnaké napájačky? Používajú sa klobúkové,
alebo niplové napájačky? Aký je typ niplov? Dokáže malé
kurča ľahko použiť tieto niple? Aký je prietok vody v
niploch? Je v hale dostatok napájačiek/niplov na počet
zvierat? Aký je tlak vody? Koľko hodín v priebehu dňa
je voda zvieratám dostupná? Väčšina z týchto otázok
platí tiež pre dospelé zvieratá.
Pri monitorovaní starších zvierat je pomer spotreby vody
a krmiva dôležitým parametrom.
Voda je veľmi dôležitou živinou, no zároveň
nosičom vakcín a všetkých prostriedkov podávaných
prostrednícvom vody. To znamená, že musí byť na to
vhodná. Pri podávaní (modifikovaných) živých vakcín by
vo vode nemali byť prítomné dezinfekčné prostriedky.
Rozpustnosť niektorých antibiotík a chemoterapeutík
závisí od pH vody a tiež môže byť ovplyvnená
prítomnosťou minerálov. Spolu s týmito minerálmi môžu
aditíva vytvoriť biofilm vo vodovodnom potrubí. Na
tento biofilm sa môžu naviazať veľké množstvá baktérii.
To je dôvod, pre ktorý musíme vodovodný systém vždy
po ošetrení cez vodu očistiť.
Záverom môžeme povedať: zvieratá musia mať vždy ľahký
prístup k pitnej vode dobrej kvality, kvalita pitnej vody
by mala byť pravidelne kontrolovaná, kontaminovaná
voda môže spôsobiť vážne zdravotné problémy.
Ak zvieratá nepijú, nebudú žrať a nebudú môcť
produkovať.
Na čistenie systému je možné použiť rôzne prostriedky,
či už medzi kŕdľami, keď sú haly čistené a dezinfikované,
alebo počas produkcie či odchovu. Tieto prostriedky
môžu obsahovať (aj v kombinácii) kyselinu octovú a
peroxid vodíka, chlór, organické aj anorganické kyseliny.
Buďte opatrní pri koncentrácii ak pridávate tieto produkty
do pitnej vody. Taktiež dávajte pozor na chuť a kyslosť
vody. Pri použití kyselín by pH malo byť nižšie, ako 4,
aby sa dosiahol dezinfekčný efekt a vyššie ako 3.5, inak
bude voda korozívna a zvieratá ju tiež prestanú piť.
Vysoké hladiny chlóru majú na zvieratá tiež rovnaký
vplyv. Pre účinnú dezinfekciu chlórom je potrebné znížiť
pH, zabezpečiť vodu bez organických látok a tiež nízku
koncentráciu železa a mangánu. Výlučné používanie
organických kyselín na sanitáciu vody počas dlhého
obdobia môže byť nebezpečné. V takýchto podmienkach
sa môže vo vode zvýšiť výskyt kvasiniek a plesní. Lepšie
je používať kyseliny a chlór alternatívne.
Keď už máte čistý zdroj vody, preverte či zvieratá ľahko
nájdu napájačky a napijú sa. Majú napríklad jednodňové
kurčatá dostatočné svetlo, aby našli napájačky hneď
od naskladnenia? Je voda v nich čerstvá (bol napájací
systém krátko pred dodávkou kurčiat prepláchnutý)? Je
výška napájačiek správna-prispôsobená veku kurčiat?
34
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
Informácie
o chorobách
Kolibacilóza
E
Dôležitým rozdielom medzi týmito dvomi typmi je
zápach. Zvieratá, ktoré uhynuli na žĺtkovú peritonitídu
a sú čerstvé, zapáchajú ako uvarené vajce. Zvieratá,
ktoré uhynuli na peritonitídu spôsobenú E. Coli majú
veľmi nepríjemný, hnilobný zápach.
coli pri hydine
Infekcie E. Coli sú známe pod rôznymi názvami;
kolibacilóza, peritonitída spôsobená E. Coli, E. Coli
sepsa, úhyn z E. Coli, E. Coli arthritída.
E.Coli môže problémy spôsobiť ako primárny alebo ako
sekundárny patogén.
Aby pôsobila ako primárny patogén, musí byť vysoký
infekčný tlak, alebo prítomné komplikujúce faktory.
V alternatívnych systémoch ustajnenia môžu vysoké
hladiny amoniaku poškodiť epitel respiračného traktu,
čím môžu otvoriť cestu úhynu spôsobenému vzduchom
prenášanej E. Coli. V kombinácii s vysokou prašnosťou
je E.Coli spojená s prachovými čiastočkami schopná
kolonizovať vzdušné vaky a pľúca.
V klietkových aj alternatívnych systémoch môže byť
kontaminovaná pitná voda zdrojom E.Coli. Tiež v oboch
týchto systémoch môže byť záťaž z vetrania príčinou
úhynu na E.Coli. Stres z ventilácie môže byť spôsobený
prievanom (rýchly pohyb chladného vzduchu).
Prievany sa vyskytujú väčšinou v jarnom a jesennom
období, pri značných rozdieloch medzi dennými a
nočnými teplotami. Koncom popoludnia/začiatkom
večera rýchlo klesá vonkajšia teplota. Väčšina vetracích
systémov je regulovaná podľa teploty; teplota v hale je
stále vysoká, systém dovnútra silno tlačí chladný vzduch,
pokiaľ se nedosiahne nastavená teplota.
Ž ĺt k o vá
peritonitída
Úhyn z E. Coli môže byť sekundárny k virálnym
respiratórnym infekciám, ako Infekčná bronchitída
(IB) a Aviárna rhinotracheitída (ART), sekundárny
k bakteriálnym infekciám, ako Ornithobacterium
rhinotracheale (ORT), sekundárny k parazitckým
infestáciam, napríklad Roztočíkom kurím a tiež
sekundárnym k ozobávaniu.
Peritonitída nemá vždy vzťah k E. Coli.
Pri nosniciach existujú dva hlavné typy úhynu zahrňujúce
peritonitídu s depozitmi fibrínu a to žĺtková peritonitída
a peritonitída spôsobená E.Coli.
Pri oboch typoch môžete nachádzať sliepky s bledými
hrebeňmi s modrými bodmi.
Zvieratá so žĺtkovou peritonitídou nehynú obyčajne
veľmi rýchlo. Symptómy je možné pozorovať v kŕdli.
Pri pitve sú tieto zvieratá dehydrované, nájdeme u nich
perikarditídu, perihepatitídu a peritonitídu s množstvom
hmoty, ktorá sa dá rozpoznať ako pevný vaječný žĺtok.
Peritonitída spôsobená E. Coli, je (per) akútny úhyn.
Kŕdeľ vyzerá dobre a dobre aj produkuje. Jediným
problémom je zvýšený úhyn a vidieť príznaky môže
byť zložité. Folikuly sú vždy hyperemické; niekedy to je
jediný viditeľný patologický príznak. Niekedy sú jediné
stopy fibrínu viditeľné medzi folikulami.
Peritonitída
spôsobená
E.C o l i
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
35
Žĺtková peritonitída sa vyskytuje v mladých kŕdľoch
na začiatku produkcie, ak intenzita znášky rastie veľmi
prudko.Tieto kŕdle často prídu z odchovu so štandardnou
hmotnosťou, niekedy aj o 50-100 g vyššou a keď sú
svetlom stimulované, začnú veľmi rýchlo nastupovať do
znášky. V takejto situácii časť folikulov môže „minúť“
lievik vajcovodu, vypadnú do telovej dutiny a skončí to
žĺtkovou peritonitídou.
V nervóznych kŕdloch sa tiež môže objaviť žĺtková
peritonitída, ako výsledok vnútornej traumy. Ďalšiu
formu vnútornej traumy spôsobujúcu žĺtkovú peritonitídu
je možné vidieť v kŕdľoch ustajnených vo voliérach, ak
majú zvieratá slabšie nohy a trauma môže byť výsledkom
„tvrdého pristávania na bruchu“ pri skokoch medzi
podlahami..
Źĺtková peritonitída môže byť aj komplikáciou virálnych
infekcií napádajúcich vaječník ako sú IB, ART a ND.
Proti E. Coli sú dostupné vakcíny, inaktivované aj
modifikované živé. Predovšetkým modifikované živé
vakcíny ukazujú sľubné výsledky. Tiež sa používajú
autovakcíny.
proti červom rodu Heterakis je zároveň prevenciou
Histomonád.
Zvieratá sa nakazia požitím vajíčiek parazitov z prostredia.
Kontrola infestácie červami sa môže vykonať otvorením
niekoľkých zvierat každý týždeň, alebo vyšetrením trusu
na prítomnosť vajíčok červov.
Kvôli prevencii problémov s červami v systémoch s
výbehom je potrebné oplôtky využívať v rotácii a môžu sa
ošetrovať produktami schopnými zničiť vajíčka parazitov
(kalcium kyanamid, síran železnatý …).
Všetky kŕdle by pri preskladnení do znáškovej haly
systematicky mali byť ošetrené proti parazitom. Počas
produkce by mali byť napadnuté kŕdle ošetrované a
sledované v závislosti od nájdených parazitov a použitých
produktov.
Existuje niekoľko produktov bez ochrannej doby, čo
umožňuje predávať znesené vajcia.
Úhyny z E. Coli je ťažko zastavia. Antibiotická liečba
je často veľmi účinná počas podávania liečiva, ale keď
sa s ňou skončí a primárna príčina pretrváva, úhyn sa
vráti. Použitie antibiotík nie je vždy kvôli ochrannej dobe
pre produkty možné. Predovšetkým pri nosniciach je
liečba príliš drahá, ak musíte zneškodniť 10-12 dňovú
produkciu vajec.
Široko sa tiež používajú alternatívne ošetrenia, ako
sprayovanie dezinfekčným roztokom, sanitácia pitnej
vody kombináciou peroxidu vodíka a kyseliny peroctovej
s organickými kyselinami alebo chlórovými prípravkami.
Prevencia Kokcidiózy
Infestačný tlak v halách môže byť znížený použitím
dezinfekčných prostriedkov ničiacich oocysty. Dávajte
pozor na plochy okolo hál v prípade chovov s výbehom.
Kokcidióza môže byť zodpovedná za enteritídu a
úhyny. Sub-klinická infekcia zhorší konverziu krmiva
a uniformitu.
Kokcidióza - Eimeria tenella
Podávanie antikokcidík v počas odchovu by malo vytvoriť
imunitu a predísť infekcii v priebehu znášky. Tieto by
nemali byť podávané po 14. týždni veku. Tiež je možné
použiť vakcináciu, ktorá poskytne dobrú ochranu proti
kokcidióze.
Č e rv y
Napadnutie červami môže spôsobiť nízky prírastok
živej hmotnosti, slabú uniformitu, problémy s kvalitou
škrupiny, zvýšeným výskytom ozobávania a dokonca v
prípade silnej infestácie i smrť.
Ćasto sa môžeme stretnúť s napadnutím škrkavkami,
kapiláriami, červami rodu heterakis. Heterakis môže
byť zodpovedný aj za kontamináciu histomonami. Boj
36
Helmintóza - Ascaridia galli
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
Roztoče
Roztočík kurí sa bežnejšie vyskytuje v klietkových, alebo
roštových systémoch, ako vo voliérach, kde sa môžu
sliepky popoliť v podstielke a zbaviť sa tak tohto parazita.
Roztočík môže byť zodpovedný za nervozitu kŕdľa,
ozobávanie operenia (kvôli stresu), pokles produkcie,
anémiu, krvavé škvrny na vajciach, zvýšený počet vajec
znesených na podlahu/podstielku (sliepky nechú niesť v
hniezdach napadnutých roztočmi) a dokonca za úhyn.
Roztočík sa často schováva v tmavých a nedostupných
miestach, ako sú hniezda, stojany pod kŕmidlami,
podporné nosníky roštov, alebo bidlá.
Boj proti roztočíkom musí byť rozsiahly a musí začať
od prestávky medzi kŕdlami, keď je nutné halu ošetriť
insekticídmi. V období produkcie je možné proti
roztočíkovi použiť niekoľko prípravkov. Najdôležitejšie
pri ošetrení je dosiahnuť miesta, kde sa roztočík ukrýva.
Preventívne ošetrenia sa musia vykonať pred masívnym
výskytom, pretože ten je ťažšie zvládnuť a tiež je
zodpovedný za veľké ekonomické škody.
Boj
proti muchám
Muchy môžu byť zdrojom niekoľkých problémov :
• Zdravotné problémy; prenosom vírusov, baktérii
alebo parazitov (červov).
• P roblémy so správaním; spôsobujúc nervozitu zvierat
s možným následkom agresívneho ozobávania
• P roblémy s prostredím; zvyšovaním hladiny
amoniaku v hale z dôvodu vývoja lariev v truse.
• Ich prítomnosť je nepríjemná pre pracujúcich v
halách ako aj pre usadlosti susediace s farmou.
Sledovanie populácii hmyzu v hale je nevyhnutné pre určenie najlepšieho momentu použitia insekticídov. V boji proti
populáciam múch je dôležité zamedziť pretekaniu a netesnosti napájacieho systému, ktoré môže vytvoriť ideálne
podmienky pre vývoj muších vajíčok a lariev.
Insekticídy je treba aplikovať hneď ako je to možné po vyskladnení zvierat, pokiaľ je hala ešte teplá. Vždy je lepšie
použiť insekticídy účinné proti dospelému hmyzu aj larvám, ako iba proti dospelému hmyzu. Na začiatku produkcie
je potom dobré použiť insekticíd proti dospelémy hmyzu a zničiť tak čím skôr populáciu múch vyvíjajúcu sa v hale; je
to jediný spôsob, ako možno zastaviť životný cyklus múch. Je vždy lepšie pôsobiť preventívne a zasiahnuť skôr, ako
nechať narásť populáciu múch do väčších rozmerov a mať väčší problém s jej likvidáciou.
Kvôli tomu, aby sa zabránilo vytvoreniu rezistencie u múch intenzívne doporučujeme striedať insekticídne prostriedky
pre ničenie lariev, vajíčok i dospelých jedincov podľa ich účinnej látky, aby sa znížil selekčný tlak na ich populácie.
Taktiež vezmite do úvahy, či sa insekticídy môžu používať v prítomnosti zvierat.
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
37
D o dato k
Tabuľky
Z. Šírka
dĺžky svetelného dňa podľa zemepisnej šírky
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
0
12:07
12:07
12:06
12:06
12:06
12:07
12:07
12:06
12:06
12:06
12:06
12:07
5
11:50
11:54
12:01
12:09
12:17
12:23
12:24
12:19
12:12
12:04
11:56
11:51
10
11:33
11:42
11:56
12:13
12:28
12:40
12:41
12:33
12:18
12:01
11:46
11:35
15
11:15
11:29
11:50
12:16
12:40
12:57
13:00
12:47
12:24
11:59
11:35
11:18
20
10:57
11:16
11:45
12:20
12:52
13:15
13:19
13:01
12:30
11:57
11:23
11:00
25
10:37
11:02
11:39
12:24
13:05
13:35
13:39
13:17
12:37
11:54
11:12
10:41
30
10:15
10:46
11:33
12:29
13:20
13:57
14:02
13:34
12:45
11:52
10:59
10:21
35
9:51
10:29
11:26
12:34
13:36
14:21
14:28
13:53
12:54
11:49
10:44
9:58
40
9:23
10:10
11:18
12:40
13:54
14:49
14:57
14:15
13:03
11:46
10:28
9:32
45
8:50
9:48
11:09
12:47
14:16
15:23
15:33
14:41
13:15
11:42
10:09
9:01
50
8:10
9:20
10:58
12:55
14:42
16:04
16:17
15:13
13:28
11:38
9:47
8:24
55
7:17
8:46
10:45
13:05
15:15
16:59
17:16
15:53
13:46
11:33
9:18
7:35
60
6:03
8:00
10:29
13:18
16:00
18:18
18:42
16:49
14:08
11:26
8:41
6:27
65
3:54
6:54
10:06
13:37
17:05
20:42
21:36
18:14
14:39
11:18
7:48
4:36
Zemepisná Šírka
60.00
60.00
45.00
45.00
30.00
30.00
15.00
15.00
0.00
0.00
15.00
15.00
30.00
30.00
45.00
45.00
60.00
60.00
Konverzné
ta b u ľ k y
Energia
1 cal = 4.1868 J
1 kcal = 4.1868 kJ
Teplota
C=5/9 (°F-32)
F=(9/5°C) +32
Plocha
1 cm² = 0.1550 sq. in
1 m² = 10.76387 sq.ft = 1.195985 sq. yd
Svetlo
1 Lux =1 candela = 1 lumen/m²
Hmotnosť
115 g = ¼ lbs = 2 oz
1 kg = 2.2 lbs
Dĺžka
1 mm = 0.03937 in
1 m = 3.28083 ft
1m = 1.093611 yd
I S A - Te c h n o l o g i c k ý p o s t u p - A l t e r n a t í v n e s y s t é m y p r o d u k c i e
39
P ozn á m k y
Institut de Sélection Animale BV
Villa ‘de Körver’,
Spoorstraat 69, 5831 CK Boxmeer
P.O. Box 114, 5830 AC Boxmeer
The Netherlands-EU
T +31 485 319 111
F +31 485 319 112
www.isapoultry.com
Download

Technologický postup alternatívne systémy