Slovník
Slová, ktoré sú hrubo vytlačené, patria k základnej slovnej zásobe. Koncom každej lekcie budú žiaci tieto slová aktívne
používať. Ostatné slová sa v priebehu hodín vyskytnú v pesničkách , v príbehoch, v textoch na čítanie alebo v cvičeniach na
počúvanie.
Štartovacia lekcia
black /bl&k/ – čierna farba,
čierny, a, e
bump /bVmp/ – hrb
down /daUn/ – dolu
end /end/ – koniec
learning /"l3;nIN/ –
vedomosti, učenie
week /wI;k/ – týždeň
welcome back /"[email protected]
b&k/ – vitajte späť
white /waIt/ – biela farba,
biela, y, e
Lekcia 1
board /bO;d/ – tabuľa,
rovná plocha
bright /braIt/ – jasný,
svetlý, á, é
classroom /"klA;sru;m/ –
trieda
computer [email protected]"pju;t@/ –
počítač
cupboard /"[email protected]/
– kuchynská linka,
kuchynská skriňa, skriňa
drawers /drO;z/ – zásuvky
feet /fi;t/ – päty, časť nôh
game /geIm/ – hra
have a look /h&v @ "lVk/ –
pozrieť sa, nazrieť
knee /ni;/ – koleno
peg /peg/ – kolík na
bielizeň
pencil case /"pensl keIs/ –
peračník
picture /"pIktS@(r)/ –
obrázok
poster /"[email protected]@(r)/ –
plagát
sit /sIt/ – sedieť
swimming pool /"swImIN
pu;l/ – kúpalisko
table /"teIbl/ – stôl
that /D&t/ – tamten, tamto
(ukazovacie zámeno)
these /DI;z/ – títo, tieto
this /DIs/ – tento, toto, táto
those [email protected]/ – tamtí,
tamtie
touch /tVÍ/ – dotyk,
dotýkať sa
wall /wO;l/ – stena
what /wQt/ – čo
(opytovacie zámeno)
whiteboard /"waitbO;d/ –
biela tabuľa
with /wID/ – s, so
(predložka)
work (n) /w3;k/ – práca
(podstatné meno)
Wow! /waU/ – wow!
(citoslovce nadšenia)
Lekcia 2
always /"O;lweIz/ – stále
angry /&NgrI/ –
nahnevaný, á, é
baby (babies) /ba;bI (Iz)/ –
bábätko, dievča
bath /bA:T/ – kúpeľ, vaňa
behave /bI"heIv/ – správať
sa
brave /breIv/ – statočný,
á, é
broken /"[email protected]@n/ –
zlomený, á, é, pokazený
carry on /"k&ri O;n/ –
pokračovať
chair /tSe@/ – stolička
cold /kQld/ – studený,
chladný, á, é
cry /kraI/ – plakať, kričať
fear /fI@(r)/ – strach,
strachovať sa
feel /fI;l/ – cítiť
feelings /fI;lINz/ – pocity
fish /fIS/ – ryba, ryby
go to sleep [email protected] t@ sli;p/ –
ísť spať
gone /gO;n/ – byť preč
happy /"h&pi/ – šťastný,
á, é
hot /hQt/ – horúci,
pikantný, pálivý
hug /hVg/ – objať, objatie
hungry /"hVNgrI/ – hladný,
á, é
laugh (v) /lA;f/ – smiať sa
nearly /"[email protected]/ – takmer
poor /pO;(r)/ – chudobný,
slabý
sad /s&d/ – smutný
scared [email protected]/ –
vystrašený, vyplašený
shoes /Su;z/ – topánky
snore /snO;(r)/ – chrápať
sometimes /"sVmtaImz/ –
niekedy
stamp (v) /st&mp/ – dupať
teacher /"ti:Í@(r)/ – učiteľ,
učiteľka
thirsty /"T3;sti/ – smädný
thumb /TVm/ – palec na
ruke
tired /"[email protected]/ – unavený
together /t@"geD@(r)/ –
spolu
twins /twInz/ – dvojčatá
until [email protected]"tIl/ – kým ne …,
pokiaľ ne …
wake up /"weIk Vp/ –
zobudiť sa
yourself /jO; "self/ – seba,
sa zvratné zámeno
Lekcia 3
activity /&k"[email protected]/ –
aktivita, činnosť
aged /eIdZd/ – starý, byť
vo veku
anywhere /"enIwe@(r)/ –
kdekoľvek
bed /bed/ – posteľ
behind /bI"haInd/ – za
(predložka)
between /bI"twi:n/ –
medzi (predložka)
bin /bIn/ – kôš, nádoba na
smeti
bus /bVs/ – autobus
by /baI/ – vedľa, pri
cat /k&t/ – mačka
children [email protected]/ – deti
dog /dQg/ – pes
fig /fIg/ – figa
grass /gra;s/ – tráva
hiding /haIdIN/ – skrýša
in front of /In "frVnt @v/ –
pred (predložka)
jug /dZVg/ – krčah
mop /mOp/ – handra
next to /"nekst tu:/ –
vedľa (v poradí)
outdoor (adj) /"aUtdO;(r)/ –
vonkajšie, vonkajší
peg /peg/ – kolík na
bielizeň
perfect /"p3;fikt/ –
perfektný, á, é
play football /"pleI
fUtbO;l/ – hrať futbal
play tennis /"pleI tenIs/ –
hrať tenis
ride a bike /raId @ baIk/ –
jazdiť na bicykli
ride a horse /raId @ hO:s/ –
jazdiť na koni
sand /s&nd/ – piesok
seat /sI;t/ – sedadlo
skate (v) /skeIt/ –
korčuľovať sa
skateboard (n) /"skeIt
bO;d/ – skejtbording
(podstatné meno)
skateboard (v) /"skeIt
bO;d/ – skejtbordovať
(sloveso)
skates (n) /skeIts/ – korčule
stop /stQp/ – zastaviť,
ukončiť
take /teIk/ – vziať
teach /ti:Í/ – učiť
van /v&n/ – dodávka
(auto)
wheel /wI;l/ – koleso
young /jVNg/ – mladý, á, é
Lekcia 4
bread /bred/ – chlieb
brush /brVS/ – kefa, kefka
buy /baI/ – kupovať, kúpiť
cheese sandwich
/tSI;z "s&nwIÍ/ – syrový
obložený chlebík
chicken /"tSIkin/ – kurča
don’t worry [email protected]
"wVri/ – neobávať sa,
neznepokojovať sa
done /dVn/ – vykonaný,
urobený
easy /"I;zi/ – ľahký, á, é
eighty /"eIti/ – osemdesiat
fifty /"fIfti/ – päťdesiat
forty /"fO:ti/ – štyridsať
fries /fraIz/ – hranolky
frisbee /"frIzbi/ – frisbee –
hra s tanierom z umelej
hmoty
frog /frQg/ – žaba
grapes /greIps/ – hrozno
Family and Friends 2 English-Slovak wordlist © Oxford University Press 2012
1
grass /gra;s/ – tráva
high /haI/ – vysoko, vysoký
if /If/ – ak
late /leIt/ – neskoro
milkshake /"mIlkSeIk/ –
mliečny koktail
much /mVtS/ – veľa
naughty /"nO;ti/ –
neposlušný, zlý
ninety /"naInti/ –
deväťdesiat
number /"nVmb@(r)/ –
číslo, počet
olive /"QlIv/ – oliva
one hundred /wVn
"[email protected]/ – sto
pizza /"pi;ts@/ – pizza
salad /"s&[email protected]/ – šalát
seventy /"sevnti/ –
sedemdesiat
sixty /"sIksti/ – šesťdesiat
start (v + n) /stA;t/ –
začiatok
sure /SU@/ – istý, á, é
ten /ten/ – desať
thirty /"T3:ti/ – tridsať
try /traI/ – pokus, pokúšať
sa
twenty /"twenti/ – dvadsať
Lekcia 5
art /A;t/ – umenie
art room /"A;t ru:m/ –
umelecká dielňa
break time /"breIk taIm/ –
prestávka
computer room
[email protected]"pju:t@ ru:m/ –
počítačová miestnosť
crab /kr&b/ – krab
crayon /"[email protected]/ – farbička
dress /dres/ – dámske šaty
drum /drVm/ – bubon
English /"INglIS/ –
angličtina, anglický
headphones /"[email protected]/ –
slúchadlá
learn /l3;n/ – učiť sa
lesson /"lesn/ – lekcia,
vyučovacia hodina
maths /m&Ts/ –
matematika
music /"mju:zIk/ – hudba,
muzika
our /"aU@(r)/ – náš
paint /peInt/ – farba, farbiť
PE /pI; I;/ – telocvik
playground /"pleI
graUnd/ – ihrisko
2
primary /"[email protected]/ –
základný
read /rI;d/ – čítať
science [email protected]/ – veda,
prírodovedný predmet
speak /spI;k/ – hovoriť
sports field /"spO;ts fI;ld/ –
ihrisko
study /"stVdi/ – študovať
subject /"sVbdZIkt/ –
predmet, školský predmet
their /De@(r)/ – ich
time /taIm/ – čas
tree /trI;/ – strom
truck /trVk/ – nákladné
auto
wear /we@(r)/ – nosiť, mať
oblečené
Lekcia 6
a lot /@ "lO;t/ – veľa
after /"A;fta(r)/ – po
blanket /"bl&NkIt/
blue /blu:/ – prikrývka
CD /"sI; "dI;/ – CD
cook (v) /kUk/ – variť
do my homework /du;
maI "[email protected]:k/ – robiť
si domácu úlohu
flat /fl&t/ – byt
flower /"flaU@(r)/ – kvet,
kvetina
go swimming /geU
"swImIN/ – ísť si zaplávať
have a music lesson
/h&v @ "mju:zIk lesn/ –
mať hodinu hudobnej
výchovy
help my mum /help maI
"mVm/ – pomôcť mame
how about /"haU @baUt/ –
čo tak
listen to music /lIsn t@
"mju:zIk/ – počúvať
hudbu
on my own /O;n maI "@Un/
– podľa seba, sám
plate /pleIt/ – tanier
play with friends /pleI
wID "frendz/ – hrať sa s
priateľmi
plum /plVm/ – slivka
read a book /rI;d @ bUk/ –
čítať knihu
sport /"spO:t/ – šport
stories /stO;ri;z/ – príbehy
visit my grandma
/vIsIt maI "gr&nmA;/ –
navštíviť starú mamu
watch TV /wQÍ tI;"vI;/ –
sledovať televízor
Family and Friends 2 English-Slovak wordlist © Oxford University Press 2012
well /wel/ – dobre, teda
write an email /raIt @n
"i;meIl/ – písať email
Lekcia 7
asleep /@"slI;p/ – zaspať
balloon /b@"lu;n/ – balón
birthday /"b3:TdeI/ –
narodeniny
cake /keIk/ – koláč
card /kA:d/ – karta,
pohľadnica
chocolate /"[email protected]/ –
čokoláda
clock /klQk/ – hodiny
cloud /klaUd/ – oblak
everything /"evriTIN/ –
všetko
front /frVnt/ – predný
give /giv/ – dať
gloves /glVvz/ – rukavice
glue /glu;/ – lepidlo
in half /In "hA;f/ – napoly
neighbour /"neIb@(r)/ –
sused
nuts /nVts/ – orechy
or /O;(r)/ – alebo
outside /aUt"saId/ – vonku
pastries /"peIstris/ – pečivo
present /"[email protected]/ – darček
scared of [email protected] Av/ – mať
strach z niečoho
sky /skaI/ – obloha
slide /slaId/ – šmýkalka
slippers /"slIp@(r)z/ –
papučky
smile (n) /smaIl/ – úsmev
someone /"sVmwVn/ –
niekto
sweets /swi;ts/ – sladkosti
take off /"teIk Qf/ – vyzliecť
si (oblečenie)
think about /"TINk @baUt/ –
myslieť na
tie /taI/ – kravata
tomorrow /t@"[email protected]/ –
zajtra
Lekcia 8
at night [email protected] "naIt/ – v noci
brush my teeth /brVS maI
"ti:T/ – čistiť si zuby
kefkou
cereal /"[email protected]@l/ – cereálie
get dressed /get "drest/ –
obliecť sa
get up /get "Vp/ – vstať
go by bus [email protected] baI "bVs/ –
ísť autobusom
go home [email protected] "[email protected]/ –
ísť domov
go to bed [email protected] t@ "bed/ –
ísť do postele
go to school [email protected] t@
"sku:l/ – ísť do školy
goodnight /gUd"naIt/ –
dobrú noc
have breakfast /h&v
"[email protected]/ – raňajkovať
have dinner /h&v "dIn@/ –
obedovať
in the afternoon /In D@
A;ft@"nu;n/ – poobede,
popoludní
in the evening /In D@
"i:vnIN/ – večer
in the morning /In D@
"mO:nIN/ – ráno, doobeda
plane /pleIn/ – lietadlo
skates /skeIts/ – korčule
sky /skaI/ – obloha
small /"smO;l/ – malý
smile /smaIl/ – úsmev
snake /sneIk/ – had
snow [email protected]/ – sneh
so [email protected]/ – tak
stairs [email protected]/ – schody
star /stA:(r)/ – hviezda
time for /"taIm fO;/ – čas na
Lekcia 9
airport /"[email protected];t/ – letisko
at the moment /&t D@ "m@
[email protected]/ – teraz, v tejto
chvíli
bank /b&Nk/ – banka
basket /"bA:skIt/ – kôš,
košík
cute /kju;t/ – milý, á, é
dark /dA;k/ – tmavý
face /feIs/ – tvár
fantastic /f&n"t&stIk/ –
fantastický, á, é
feed /fi;d/ – kŕmiť
fire station /"[email protected] steISn/ –
požiarna stanica
gate /geIt/ – brána
hospital /"hQspItl/ –
nemocnica
job /dZQb/ – práca,
zamestnanie
lake /leIk/ – jazero
out and about /"aUt n @
baUt/ – vonku, okolo nás
place /pleIs/ – miesto
plane /pleIn/ – lietadlo
police station /"[email protected];s
steISn/ – policajná stanica
school /sku;l/ – škola
shop /SQp/ – obchod
shopping (n) /"SQpIN/ –
nakupovanie
station /"steISn/ – stanica
supermarket /"su;p@
mA;kIt/ – supermarket
thing /TIN/ – vec
vegetable /"[email protected]/ –
zelenina
work (v) /w3;k/ – práca
zoo /zu;/ – zoo
Lekcia 10
all together /Ql t@"geD@(r)/
– všetci spolu, všetko
spolu
be careful /bI; "[email protected]/ – byť
opatrný
bike /baIk/ – bicykel
catch /k&tS/ – chytiť
cold [email protected]/ – studený,
chladný
fly a kite /flaI @ "kaIt/ –
púšťať šarkana
fly away /flaI @weI/ –
odletieť preč
get wet /get "wet/ –
namočiť sa, zmoknúť
go outside [email protected] aUt"saId/
– ísť von
high up /haI Vp/ – vysoko
hore
hot /hQt/ – horúci, pálivý
keep /ki;p/ – držať
key /ki;/ – kľúč
kite /kaIt/ – šarkan
like (prep) /laIk/ – aká, ako
(predložka)
line /laIn/ – čiara, línia
make a snowman /meIk
@ "sneUm&n/ – urobiť
snehuliaka
news /nju;z/ – správy
nine /naIn/ – deväť
quick /kwik/ – rýchlo,
rýchly
raincoat /"[email protected]/ –
pršiplášť
raining /"reInIN/ – dážď,
daždivo, prší
snowing /"[email protected]/ –
sneženie, sneží
sun /sVn/ – slnko
sun hat /"sVn h&t/ –
slnečný klobúk
sunglasses /"sVnglA;sIz/ –
slnečné okuliare
sunny /"sVni/ – slnečno
warm /wO;m/ – teplý
wear coats /we@(r) [email protected]/ –
nosiť kabáty
weather /"weD@(r)/ –
počasie
wet /wet/ – mokrý
white /waIt/ – biely
windy /"wIndi/ – veterno
Lekcie 11
bone [email protected]/ – kosť
boots /bu;ts/ – čižmy
coach [email protected]/ – diaľkový
autobus, tréner, trénovať
get on /get „Qn/ – nastúpiť
gloves /glVvz/ – rukavice
half past /"hA:f pA:st/ –
pol (pri určovaní času)
here comes … /hI@ "kVmz/
– prichádza
home [email protected]/ – domov,
doma
hurry up /hvri "Vp/ –
pridaj, poponáhľaj sa
jeans /ÙI;nz/ – džínsy
nose [email protected]/ – nos
o’clock /@"klQk/ – hodina
(na označenie celej
hodiny)
pass by /"p&s baI/ – prejsť
popri
people /"pI;pl/ – ľudia
platform /"pl&tfO;m/ –
nástupište
quarter past /"kwO:t@
pA:st/ – štvrť (pri
určovaní času)
quarter to /"kwO:t@ t@/ –
trištvrte (pri určovaní času)
rope [email protected]/ – povraz, lano
scarf /ska;f/ – šál
seaside /"sI;saId/ – morské
pobrežie, more
shirt /S3;t/ – košeľa
sit down /"sIt daUn/ –
sadnúť si
skirt /sk3:t/ – sukňa
slow [email protected]/ – pomaly
stone [email protected]/ – kameň
town /taUn/ – mesto
wave /weIv/ – vlna, mávať
Lekcia 12
band /b&nd/ – skupina
bride /braId/ – nevesta
brush my hair /brVS maI
"he@/ – česať si vlasy kefou
by my side /baI maI "saId/
– pri mne
cake /keIk/ – koláč, torta
can’t wait /kA;nt "weIt/ –
nevedieť sa dočkať
celebration /selI"breISn/ –
oslava
clean (v) /kli;n/ – čistiť
cube /kju;b/ – kocka
dance (v) /dA;ns/ –
tancovať
excited /Ik"saItId/ –
nadšený, vzrušený, á, é
flute /flu;t/ – flauta
get ready /get "redi/ –
pripraviť sa
guests /gests/ – hostia
invitation /InvI"teISn/ –
pozvánka
June /dZu;n/ – jún
letters /"let@(r)s/ – písmená
make a cake /meIk @
"keIk/ – upiecť koláč
month /mVnT/ – mesiac
party /pA;tI/ – večierok
send /send/ – piesok
sleep /sli;p/ – spať
soon /su;n/ – čoskoro
suit (n) /su;t/ – oblek
summer /"sVm@(r)/ – leto
take photos /teIk "[email protected]@
Us/ – fotografovať
think /TINk/ – myslieť
tube /tju;b/ – tuba
video (n) /"[email protected]/ – video
wash the car /wQS D@ "kA;/
– umývať auto
watch (v) /wQÍ/ – sledovať
wedding /"wedIN/ – sobáš
Lekcia 13
bite (v) /baIt/ – uhryznúť,
pohrýzť
bring /brIN/ – priniesť
cheep /tSI;p/ – lacný
cheese /ÍI;z/ – syr
clip /klIp/ – klopkanie kopýt
clop /klQp/ – klopkanie
kopýt
cluck /klVk/ – kvokanie
cow /kaU/ – krava
daddy /"d&di/ – ocinko
donkey /"dQNkI/ – somárik
farm /fA;m/ – farma
fast /fA;st/ – rýchly
feet /fi:t/ – päty (časť nohy)
finally /"[email protected]/ – nakoniec
friendly /"frendli/ –
priateľský
goat [email protected]/ – koza
goose /gu;s/ – hus
green /grI;n/ – zelený
hen /hen/ – sliepka
honk /hQNk/ – húkať,
vydávať silný zvuk
horse /hO:s/ – kôň
leave /lI;v/ – odísť, opustiť
loud /laUd/ – nahlas
mummy /mVmi/ –
maminka
other /"VD@(r)/ – iné
piece /pI;s/ – kúsok
quiet /"[email protected]/ – ticho
rule /ru;l/ – pravidlo
run away /rVn @"weI/ –
utiecť preč
scare /ske@/ – plašiť, strašiť
sheep /Si;p/ – ovca, ovce
sink (n) /sInk/ – kuchynský
drez
slow [email protected]/ – pomalý, á, é
than /Den/ – než, ako
three /TrI;/ – tri
tree /trI;/ – strom
trip (n) /trIp/ – výlet
trot /trQt/ – klus, klusať,
pobehovať
Unit 14
act (v) /&kt/ – hrať, konať
brilliant /"[email protected]/ –
brilantný
costume /"kQstju;m/ –
oblek, kostým, kroj
cub /kVb/ – mláďa
cube /kju;b/ – kocka
dry /draI/ – suchý
duck /dVk/ – kačica
each /i;tS/ – každý
floor /flO:(r)/ – poschodie
fridge /frIÙ/ – chladnička
hard work /hA;d "w3;k/ –
ťažká práca
hood /hUd/ –
kind /kaInd/ – milý,
láskavý, á, é
memory /"[email protected]/ –
pamäť, spomienka
naughty /"nO;tI/ –
neposlušný, zlý, á, é
photo /"[email protected]@U/ –
fotografia
pip /pIp/ – jadierko
pipe /paIp/ – potrubie, fajka
play (n) /pleI/ – hra
proud /praUd/ – pyšný,
hrdý na …
ready /"redi/ – hotový
Family and Friends 2 English-Slovak wordlist © Oxford University Press 2012
3
rubbish /"rVbIS/ –
neporiadok, špina, smeti
scary /"[email protected]/ – strašidelný
tap /t&p/ – kohútik
(vodovodný)
tape /teIp/ – páska
tidy /"taIdi/ – upratovať,
poriadkumilovný
tidy up /"taIdI Vp/ – upratať
untidy /Vn"tAIdi/ –
neporiadny
wet /wet/ – mokrý
wolf /wUlf/ – vlk
year /jI@(r)/ – rok
Lekcia 15
any /"eni/ – nejaký
bank /b&Nk/ – banka
child /tSaIld/ – dieťa
children /"[email protected]/ – deti
fairground /"[email protected]/ –
lunapark
field /fI;ld/ – pole
first /f3;st/ – prvý
fourth /fO;T/ – štvrtý
fresh /freS/ – čerstvý
go back [email protected] "b&k/ –
vrátiť sa
heavy /"hevi/ – ťažký
hurrah! /h@"rA;/ – hurá
king /kIN/ – kráľ
lose /lu;z/ – stratiť
man /m&n/ – muž, človek
men /men/ – muži
miss (v) /mIs/ – slečna
move /mu;v/ – hýbať sa,
pohybovať sa
pink /pInk/ – ružová farba
prize /praIz/ – cena
(odmena)
prize-giving /"praIz gIvIN/
– odovzdávanie cien
race /reIs/ – preteky
real /rI;@l/ – skutočný ,á ,é
ring /rIN/ – zvoniť
round and round /"raUnd
@n raUnd/
runner /"rVn@/ – bežec
second /"[email protected]/ – druhý
sink /sInk/ – , kuchynský
dres, potopiť sa
some /sVm/ – nejaký
swing /swIN/ – hojdať sa
third /T;d/ – tretí
winner /"wIn@/ – víťaz
woman /"[email protected]/ – žena
women /"wImIn/ – ženy
4
Family and Friends 2 English-Slovak wordlist © Oxford University Press 2012
A001340
Download

wordlist - Oupforms.com