Informátor obce Vígľaš
Vydavateľ: Obec Vígľaš – IČO 00320382
Redakčná rada: PaedDr. Dagmar Budincová, Ing. Róbert Záchenský,
Ľudmila Farbiaková, Lenka Kováčiková
Adresa redakcie: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská č.1
[email protected]
Evidenčné číslo: EV 4316/11
nepredajné
Ročník 1
1/2011
Oficiálna stránka obce www.viglas.net
Vígľašský občasník
2
Vígľašský občasník
15
Úvod
OZNAMY
Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby sme sa Vám prihovorili v mene redakcie Vígľašského občasníka,
ktorý Vám 3-krát v tomto roku prinesie a priblíži informácie o dianí v našej obci.
Dúfame, že nový spôsob informovania pomocou obecných novín a internetovej
stránky, bude pre vás užitočný. Veríme, že aj Vy prispejete svojimi postrehmi,
nápadmi a pripomienkami k zlepšeniu informovanosti občanov. Svoje príspevky
a námety môžete posielať v elektronickej podobe na mailovú adresu
[email protected], prípadne doručiť osobne na Obecný úrad vo Vígľaši.
Redakcia občasníka
Naša obec
Obec Vígľaš sa nachádza na Podpoľaní a v súčasnosti patrí do okresu Detva.
Počiatky vzniku prvej osady na území Vígľaša nie sú náhodné. V dávnej minulosti
si človek pre svoje obydlie vyhľadával bezpečné miesto na vyvýšeninách,
z ktorých mal výhľad na široké okolie. Našiel ho aj na skalnom ostrohu nad riekou
Slatinou. Prví Slovania začali toto miesto nazývať Vengled, neskôr Vigľad. Po
niekoľkých storočiach ľud túto lokalitu nazval Vígľaš. Zemepáni, ktorí z Vígľaša
ovládali väčšiu časť Podpoľania, názov svojho obydlia, svojho panstva a aj osady
svojich poddaných neustále menili.
O podrobnostiach z histórie našej obce Vás budeme informovať v ďalších číslach.
Spracoval: Milan Sliacky
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov k 21. máju 2011
Pozvánky
Divadelné predstavenie – 24.4.2011
Veľkonočná veselica - 24.4.2011
Vyčistíme si svoju obec – 26.-29.4.2011
(Obec v spolupráci so ZŠ)
Stavanie mája - 30. 4. 2011
Váľanie mája – 28. 5. 2011
Uvítanie detí do života – máj, jún 2011
Deň matiek – pripravuje ZŠ Vígľaš
Prvé sväté prijímanie – 5.6.2011
Jedáleň pri ZŠ
vo Vígľaši ponúka možnosť stravovania (odberu obedov) pre dôchodcov a iných
záujemcov. Cena stravnej jednotky je 1,93 € za jeden obed.
Objednávky na t.č. 045/ 5380301
Športové aktivity
AEROBIK každý piatok o 19.00 hod. v Kultúrnom dome.
Zumba – pondelok a štvrtok 18.30 v ZŠ
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ.
Rezervácia termínov sa objednáva u správcu ihriska min. 1 deň vopred a
max. 7 dní vopred
štvrtok a piatok - verejnosť od 15,00 do 19,00 hod.
sobota - verejnosť od 13,00 do 17,00 hod.
nedeľa - verejnosť od 13,00 do 19,00 hod.
Futbalový oddiel Šľachtiteľ - Pstruša
[email protected]
1/2011
[email protected]
1/2011
Vígľašský občasník
14
Vígľašský občasník
Kultúra a voľný čas
3
Zaujímavosti z Vígľaša
Zámocké ochotnícke divadlo
Skupina nadšencov sa rozhodla, že po niekoľkých rokoch obnovia
tradíciu ochotníckeho divadelníctva vo Vígľaši. Prvá divadelná hra pre ktorú sa
rozhodli, je hra od Stanislava Štepku „Jááánošííík“. Trvalo niekoľko týždňov kým
sa podarilo obsadiť herecké role ochotnými a hlavne vhodnými kandidátmi,
zabezpečiť kulisy a odevy a s nácvikom divadla sa mohlo začať.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili a podieľali na realizácii počiatočnej myšlienky.
Premiéra divadelnej hry „Jááánošííík“, na ktorú Vás srdečne pozývame,
sa bude konať dňa 24. apríla 2011 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome vo Vígľaši.
Stred obce leží na 19:17’37” východnej zemepisnej dĺžky a 48:33’19”
severnej zemepisnej šírky, v nadmorskej výške 343 metrov.
Najstaršia mapa, na ktorej je vyznačený Vígľaš (Vigles) je z roku 1528.
11. februára 1929 bola na Vígľaši – Pstruši nameraná rekordná zima na Slovensku
mínus 41:C.
26. júla 1960 sa Vígľašom preliala storočná voda, keď zaplavila aj štátnu cestu.
Štátna prírodná rezervácia Rohy ako lokalita
teplomilného charakteru bola vyhlásená v roku
1986.
Chránené náleziská vzácnej korunky strakatej sú
v lokalitách Pstruša a Hrončiačka.
Kultúrnymi pamiatkami v obci Vígľaš sú Vígľašský
zámok a zvonica.
Technickou
železnice.
pamiatkou
je
skanzen
lesnej
Vo Vígľaš boli známymi výrobcami fujár a píšťaľ
Ján Kružliak st., Ján Kružliak ml. (1924), Peter Paciga a Matúš Nosáľ. V súčasnosti
ich vyrába Juraj Holík z Doliniek.
Najstarší občan Vígľaša Jozef Tatarka sa dožil 102 rokov.
Spracoval: Milan Sliacky
[email protected]
1/2011
[email protected]
1/2011
Vígľašský občasník
4
Vígľašský občasník
Život obce
Dňa 27.novembra 2010 sa konali komunálne voľby, ktoré priniesli v našej
obci zmenu. 7. januára 2011 novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci,
zložili zákonom predpísaný sľub a nadviazali na prácu predchádzajúceho starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva.
Spoločenská rubrika
Vítame najmenších obyvateľov našej obce
V mesiacoch január, február a marec pribudlo do našej obce päť nových
človiečikov:
Obecná samospráva
Michaela Berkyová, Marek Jarábek,
Ema Monišová, Alex Šimo, Zuzana Jombíková
Starosta obce:
Róbert Záchenský, Ing.
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
Dagmar Budincová, PaedDr.
(volebný obvod 1, starý Vígľaš, Hájniková,
Malý Sliač)
Matúš Strelec, Ing.
(volebný obvod 1, starý Vígľaš, Hájniková,
Malý Sliač)
Pavel Výboh, Dpt.
(volebný obvod 1, starý Vígľaš, Hájniková,
Malý Sliač)
Peter Žiak
(volebný obvod 1, starý Vígľaš, Hájniková,
Malý Sliač)
Ján Šouc
(volebný obvod 1, starý Vígľaš, Hájniková,
Malý Sliač)
Peter Krajčovič, Ing.
(volebný obvod 2, Za zámkom)
Ján Výboh
(volebný obvod 2, Za zámkom)
Ján Jombík
(volebný obvod 3, Pstruša, Dolinky, Kocaň)
Ľudovít Krnáč
(volebný obvod 3, Pstruša, Dolinky, Kocaň)
[email protected]
13
1/2011
Rodičom detí srdečne blahoželáme a deťúrencom prajeme veľa zdravia
a šťastia.
Rozlúčili sme sa
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...
V mesiacoch január, február a marec sme sa navždy rozlúčili s našimi
spoluobčanmi
Jozefom Šuľajom, Boženou Konôpkovou,
Matúšom Jaloviarom, Boženou Babuchnovou,
Jánom Kminiakom
Česť ich pamiatke!
[email protected]
1/2011
Vígľašský občasník
12
Vígľašský občasník
Aj vo Vígľaši sú seniori v klube
Príhovor starostu obce
Vo Vígľaši sa už piaty rok pravidelne mesačne schádzajú seniori z Klubu
dôchodcov. Klub pracuje pod gestorom Obecného úradu vo Vígľaši, ktorý
zabezpečil priestory, vybavenie a financie pri organizovaní rôznych akcií .Členom
klubu dôchodcov môže byť záujemca, ktorý spĺňa tri podmienky: je riadnym
dôchodcom, je občanom obce Vígľaš, platí členský príspevok v danom roku.
V Klube sa schádza 50 až 60 členov. Všetko je postavené na báze dobrovoľnosti.
Záujmové akcie sa spravidla ročne opakujú, ide najmä o výjazdy do prírody
spojené s občerstvením, návštevy kúpalísk, ale aj výlety za históriou
a pamätihodnosťami Slovenska. Z kultúrnych podujatí sú to hlavne divadelné
predstavenia. Klub usporiada každoročne „Katarínsky čaj o piatej“, ktorý je
spestrený spravidla katarínskym programom. Táto akcia spolu s predvianočným
posedením má obyčajne najväčšiu účasť.
Na prípadný záujem nových členov sa teší
výbor Klubu dôchodcov Vígľaš
[email protected]
5
1/2011
Rád by som hneď v úvode poďakoval
všetkým spoluobčanom, ktorí mi v
komunálnych voľbách konajúcich sa
27.11.2010 dali svoju dôveru a odovzdali
mi hlas, vďaka čomu sa Vám dnes môžem
prihovoriť ako starosta obce Vígľaš.
Zároveň by som chcel poďakovať aj
všetkým ostatným voličom, ktorí sa
komunálnych volieb zúčastnili, a tým dali
najavo, že im záleží na budúcnosti svojej
obce a jej ďalšieho smerovania. To
predstavuje pre mňa veľký záväzok do budúcnosti. Aby som nesklamal tých, čo mi
prejavili dôveru, a zároveň, aby som presvedčil aj ostatných spoluobčanov.
Som si vedomý, že za štyri roky sa mi možno nepodarí zrealizovať všetky
plány a zámery, ale budem vyvíjať maximálne úsilie a snahu, aby moje slová
neboli len plané reči a sľuby. Do tohto procesu by som chcel zapojiť za pomoci
zastupiteľského zboru veľkú časť občanov ohľadom programovania, plánovania a
rozhodovania, čo sa v ich obci deje a bude diať v blízkej budúcnosti.
V každej časti Vígľaša, či už je to „stará časť“, časť Za školou, Pstuša, Dolinky,
Hájniková, Kocaň a aj Malý Sliač sú problémy, ktoré sú špecifické pre tú ktorú
časť, je zrejmé, že každý vníma ten svoj problém v tom najbližšom okolí za
najpodstatnejší a čaká, že sa bude riešiť. Je preto nevyhnutné, aby sa občania z
každej tejto časti zapájali do diania, aby upozorňovali na tie svoje problémy, aby
oslovovali kompetentných v prvom rade starostu, poslancov a zamestnancov
úradu a aby požadovali nápravu a konanie v danej veci, ale na druhej strane aby
boli samotní obyvatelia všetkých miestnych častí uzrozumení s možnosťami a
konaním obce.
Na záver chcem vysloviť presvedčenie, že pri spoločnom úsilí sa nám
podarí splniť naše spoločné plány a čím zveľadíme našu obec a spríjemníme si
bývanie v nej.
Ing. Róbert Záchenský, starosta obce
[email protected]
1/2011
Vígľašský občasník
6
Vígľašský občasník
Poplatky (dane a komunálny odpad)
ostávajú
V kalendárnom roku 2011 zostávajú poplatky za komunálny odpad
nezmenené. Pre fyzické osoby je výška poplatku 9,60 € na rok a osobu. Doba
splatnosti poplatku je do 30. apríla 2011. Daň z nehnuteľnosti (stavby, byty,
domy, pozemky...) zostáva taktiež nezmenená oproti minulému roku a je
potrebné ju hradiť do 31. mája 2011.
Veríme, Vážení občania, že si svoju povinnosť splníte a predídete tým
zbytočným nepríjemnostiam.
Mesiac
Komunálny Separovaný
odpad
zber
Apríl
12.04.2011
26.04.2011
10.05.2011
24.05.2011
07.06.2011
21.06.2011
05.07.2011
19.07.2011
02.08.2011
16.08.2011
30.08.2011
13.09.2011
27.09.2011
11.10.2011
25.10.2011
08.11.2011
22.11.2011
06.12.2011
20.12.2011
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
[email protected]
Nebezpečný
odpad
06.04.2011
11.05.2011
08.06.2011
13.06.2011
06.07.2011
10.08.2011
07.09.2011
12.10.2011
03.10.2011
09.11.2011
11
Základná škola vo Vígľaši oslávila v školskom roku
2010/2011 40. Výročie
Naša oslávenkyňa
Naša škola tento rok oslávila vek zrelej dámy – svoju 40-ku. Je to vek, kedy
väčšina z nás bilancuje. Obzeráme sa späť, čo sme dosiahli a s nádejou sa
pozeráme dopredu a stanovujeme si nové odvážne ciele. Rovnako je na tom aj
naša škola. Každým dňom sa snaží pretransformovať na modernú školu
poskytujúcu kvalitné vzdelanie „ušité na mieru“ každému dieťaťu.
Učíme anglický jazyk od prvého ročníka, rovnako informatickú výchovu
a predmety s podporou IKT. Vyučovacie predmety sme rozšírili o dramatickú
výchovu, mediálnu výchovu, regionálnu výchovu a regionálnu históriu.
Rodičia si majú možnosť pozrieť každodenné výsledky svojich deti v
internetovej žiackej knižke a o všetkých aktivitách našej školy sa môžu dozvedieť
z aktuálnej webovej stránky.
Predmety s podporou IKT vyučujeme v dvoch počítačových učebniach
a jednej multimediálnej učebni.
Veľkú pozornosť venujeme aj deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami,
ktorým pri vzdelávaní pomáha školská špeciálna pedagogička.
Do areálu školy pribudlo multifunkčné ihrisko, nové lavičky, skrášľuje sa
areál. Budovy dostávajú farebný šat a v interiéri hlavných budov prebiehajú
postupne rekonštrukcie a úpravy.
Našu školu navštevujú deti zo 16 okolitých obcí a naším hlavným cieľom je,
aby sme im okrem kvalitného vzdelania dali aj pocit, že ich učíme s láskou, že sa
im snažíme rozumieť a chápať ich. Že ich škola je miestom, kde sa môžu cítiť
bezpečne a kde im držia palce.
7.12.2011
Mgr. Ivana Štefanidesová, riaditeľka ZŠ
1/2011
[email protected]
1/2011
Vígľašský občasník
10
7
Veľká noc
A čo naši škôlkari
S radosťou sme uvítali možnosť bližšie Vás oboznámiť s našou Materskou školou
vo Vígľaši a najmä s jej hlavným zameraním.
Cieľom výchovného pôsobenia našej školy je spolu s rodičmi umožniť prežiť
šťastné detstvo 35 deťom, ktoré nám boli zverené do starostlivosti. V dnešnej
modernej dobe je aj pre deti samozrejmá práca s počítačmi, ktoré sú im spolu
s audiovizuálnou technikou k dispozícií aj u nás, si čoraz viac uvedomujeme
potrebu hľadať možnosti, ako sa z uponáhľaného sveta vracať do náručia prírody.
Práve lepšie spoznávanie prírody a jej ochranu sme si stanovili za náš hlavný cieľ.
Preto nás veľmi potešila ponuka našej mamičky Ing. Veroniky Jaloviarovej, ktorá
sa spolu so svojimi kolegyňami venuje užitočnej činnosti pre deti – LESNEJ
PEDAGOGIKE. Spolu s deťmi sme sa zapojili do tohto projektu a získali nielen veľa
nových vedomostí o prírode, ale aj praktické zručnosti a skvelé zážitky.
Jana Hupianová, riaditeľka MŠ
[email protected]
Vígľašský občasník
1/2011
Je „Veľkou“ lebo sa dotýka
každého človeka, ktorému bol
umožnený život na tomto svete
a aj tým, ktorým to človek
nedovolil. Pred 2000 rokmi
prišiel na svet. „V ňom bol život
a život bol svetlom ľudí. A svetlo
vo tmách svieti, a tmy ho
neprijali“ (Jn 1, 4-5).
Zmŕtvychvstalý Ježiš je
našou
spoločnou
nádejou!
Keďže On vstal, aj my vieme, že
žijeme preto, aby sme aj my
vstali. „Však viete, aký je čas, už nadišla hodina, aby ste sa prebudili so sna. Veď
teraz je nám spása bližšia, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa
priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime
počestne, ako vo dne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie
v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte podľa
jeho žiadostí“. (1 Rim13,11 - 14) Ak sa rozhodneme už dnes a vstaneme zo smrti
hriechu, večné zmŕtvychvstanie nám zaručuje Kristus, ukrižovaná Láska...ktorý
vstal...žije! Aleluja!
Zažime deň vzkriesenia Pána Ježiša s kňazom Michalom:
Bol určený za kaplána do tábora emigrantov. Jeho snom však bolo ísť na misie do
Afriky. Prežil tvrdú a bolestnú mladosť. Keď mal 6 rokov, jeho rodičia boli
popravení preto, že boli katolíkmi. Staršia sestra zmizla bez stopy z domu. Istej
príbuznej sa podarilo priviesť malého Miška z Ukrajiny do Francúzska. Tam
chlapec vyrástol a stal sa kňazom.
V sústreďovacom tábore si kňaz Michal čoskoro získal srdcia emigrantov. Svojou
dobrotou a láskavosťou si podmaňoval všetkých. Od rána do večera chodil po
barakoch, povzbudzoval, potešoval.
V tábore bola istá žena, ktorá sa mu vyhýbala. Len čo ho zazrela, už sa
utiahla do baraku. Mala ruské meno. Istého večera ktosi silno zabúchal na dvere:
„Otec Michal, tá Ruska, čo sa vám vyhýbala, dostala srdcový záchvat! Poďte
rýchlo!“
[email protected]
1/2011
Vígľašský občasník
8
Vígľašský občasník
Prišiel a videl bezvládne ležať ženu na posteli. Okolo nej hŕba zvedavcov.
V záchvate zúfalstva chorá s vytreštenými očami vykrikovala: „Peklo, peklo si
zaslúžim! Nechajte nás samých a choďte zavolať lekára!“ povedal kňaz okolo
stojacim. „Kto ste?“ Spýtala sa znenazdajky chorá. „Už som vás kdesi videla, ale
neviem kde. Som kňaz a chcem vám pomôcť. Zomriem a budem zatratená. Do
pekla pôjdem. Iné si nezaslúžim! Milosrdenstvo Božie je nesmierne. Boh vám
odpustí. Chcete sa vyspovedať? Nikto mi neodpustí. Nikto mi nemôže odpustiť!
Boh odpúšťa všetkým, čo uznajú svoje hriechy a oľutujú ich! Boh? On mi azda
odpustí, ale ľudia mi neodpustia, nikdy. Ani tí, čo sú v nebi. Keby ma stretli,
museli by mi zlorečiť. V nebi nikto nezlorečí, v nebi panuje láska.“ Chorá pokrútila
záporne hlavou: „Hovoríte tak preto, že nepoznáte môj hriech. Počúvajte!
Nemám už rodinu, ani otca, ani matku, vojna mi zničila všetko. Keď som bola
dievčaťom, musela som chodiť do ateistickej školy. Naučila som sa nenávidieť
všetkých, aj svoju vlastnú rodinu. Keď som mala 14 rokov, v škole ma nahovorili,
aby som udala svojich rodičov, lebo boli kresťania a v noci sa tajne modlili pred
ikonami. Rodičov zastrelili a spálili. Bola som spokojná, lebo v škole mi nik
nemohol vyčítať, že nie som ateistkou. Už roky a roky nosím v srdci peklo! Ľuba
ma nemohla bez pasu zobrať s malým Miškom do Frncúzska.“ Kňaz sa sklonil nad
nešťastnou ženou. Roztrasený na celom tele. Je to možné? Uprene sa pozrel na
chorú a zašepkal: „Anna!“ Oči chorej sa prekvapene zabodli do tváre kňaza.
„Nikto ma tak neoslovil, nikto odvtedy, čo som... Anna, sestra moja, Anička!“
Anna so smútkom pokračuje: „Tebe, brat môj, som vyznala svoj hriech, svoj
hrozný čin, vraždu našich drahých rodičov. Sestra moja, Pán Boh to tak zariadil, že
ja som prijal tvoje vyznanie. Ja, tvoj brat, mám moc ti odpustiť v mene Ježiša
Krista. Odpustiť ti aj v mene rodičov. Ľutuješ sestra moja? Ach, z celého srdca! Ja
ťa rozhrešujem v mene Otca i Syna i Ducha Svätého! Môj brat mi odpustil v mene
Ježiša Krista. Ďakujem ti, Miško drahý!“ Anna vzala do svojich rozpálených rúk
pravicu svojho brata a kŕčovite ju stisla: „Miško, čo poviem našim najdrahším, keď
sa s nimi stretnem? Povieš to, čo povedal márnotratný syn. Pamätáš sa ešte? Hej,
pamätám sa.“ Zomierajúca pozdvihla oči a zašepkala: „Otecko...mamička...
zhrešila som proti nebu a proti vám...“ Michal klesol na kolená plakal a z jeho úst
vychádzali slová precítenej modlitby: „Bože, dnes som videl, čo je to vzkriesenie!
Ďakujem Ti!“
Nech Radosť, Sila a Svetlo Kristovo zmŕtvychvstania prenikne do vašich
sŕdc a životov to Vám zo srdca vyprosuje kňaz Vladimír Štang.
[email protected]
1/2011
9
Pranostiky
Apríl v daždi, máj v kvete
Ak je máj záhradníkom, nie je pre stodoly milovníkom.
Ak sú v máji hríby červivé, bude suché leto.
Ak v máji neprší, jún to dovŕši.
Chladno a večerné hmly v máji, ovocie a sena dajú.
Májová voda vypije víno.
Studený máj- v stodole raj.
Dážď sv. Žofie slivky veľmi ubije.
Žofia pole často zalieva.
Žofia víno vypíja.
Medardova kvapka - 40 dní kvapká.
Na sv. Barnabáša, búrky často strašia.
Na sv. Antona brúsenie kôs začína.
Veľkonočné priania a vinšovačky
Gúľaj sa vajíčko, cez hory, doliny, prines náš Veľkonočný pozdrav do každej
rodiny. Na stole bahniatka a veľké dobroty, príde i láska, vykroč jej oproti!
Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné, veď patria každému sú predsa veľkonočné.
Krásne a pohodové prežitie Veľkej Noci, nech Vás všetkých radosť a veselosť má
vo svojej plnej moci, nech sa u Vás voda točí, a nech baby poriadny prúd vody
zmočí.
Želáme Vám veľa smiechu, na Veľkú noc len potechu,
v pondelok veľký zhon, ženám šibačov plný dom...
Prijmite náš pozdrav krátky na veľkonočné sviatky.
V zdraví ich prežite a veselí buďte!
[email protected]
1/2011
Download

Obecné noviny