OBEC HROCHOŤ Konsolidovaná výročná správa
Obce Hrochoť za rok 2012
2
OBSAH:
1. ÚVOD .................................................................................................................................... 3
2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE ......................................................................... 3
2.1.Geografické údaje ............................................................................................................ 3
2.2.Demografické údaje ......................................................................................................... 4
2.3. Ekonomické, sociálne údaje a občianska vybavenosť .......................................................... 4
2.3.1 Ekonomické údaje ....................................................................................................... 4
2.3.2 Sociálne údaje ............................................................................................................. 4
2.3.3 Občianska vybavenosť ................................................................................................ 5
2.4. Historické údaje............................................................................................................... 5
2.5. Symboly obce ................................................................................................................... 6
2.6. Organizačná štruktúra obce v roku 2012 ..................................................................... 7
3. ROZPOČET OBCE NA ROK 2012 A JEHO PLNENIE ..................................................... 10
4.CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2012............................... 20
( VRÁTANE ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE).................................................................... 20
5. KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIAChyba! Záložka nie je definovaná.
-VÝKAZ ZISKOV A STRÁT .............................................Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.1. Výsledok hospodárenia obce a jej zriadenej rozpočtovej organizácie .............Chyba!
Záložka nie je definovaná.
6. KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA CELKU - BILANCIA AKTÍV A PASÍV........................ 23
7. INFORMÁCIE O NADOBÚDANÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV,
OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH
PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY PODĽA § 22...................................... 23
8. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ
ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA........... 23
9. INFORMÁCIA O PREDPOKLADANOM BUDÚCNOM VÝVOJI ČINNOSTI
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY ......................................................................................................... 24
10. INFORMÁCIA O NÁKLADOCH NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA
.................................................................................................................................................... 24
11. INFORMÁCIA O TOM, ČI MÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU
V ZAHRANIČÍ. ......................................................................................................................... 24
12. INFORMÁCIA O SYSTÉME VNÚTORNEJ KONTROLY.............................................. 24
13. ZÁVER................................................................................................................................ 25
3
1. ÚVOD
Povinnosť vypracovať konsolidovanú výročnú správu pre obce a mestá vyplýva z § 20
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Obec ako materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za
všetky ním zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a dcérske účtovné
jednotky, tvoriace konsolidovaný celok na základe ich individuálnych účtovných závierok.
Konsolidovanými jednotkami obce Hrochoť sú Obec Hrochoť a ňou zriadená
rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť
Konsolidovanú účtovnú závierku overuje audítor.
Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť individuálnu výročnú správu a
konsolidovanú výročnú správu, možno údaje z individuálnej výročnej správy a údaje z
konsolidovanej výročnej správy spojiť do jednej výročnej správy (ods. 15 § 21 zákona č.
432/2002 Z. z.).
Súlad výročnej správy s účtovnými závierkami musí byť overený audítorom.
2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Hrochoť je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou je
starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby jeho obyvateľov.
2.1.Geografické údaje
Samosprávny kraj:
Okres:
Región:
Okolité mestá a obce:
Banskobystrický
Banská Bystrica
Severné Podpoľanie
Banská Bystrica, Zvolen, Čerín-Čačín, Sebedín-Bečov, Poniky,
Dúbravica a Očová
Celková rozloha obce: 34 742 833 m2
Nadmorská výška : stred obce 636 m. n. m.
a katastrálne územie od nadmorskej výšky 490 až po1294 bm.n.m.
Hustota obyvateľstva
na m2:
43
Reliéf krajiny:
Tvar katastrálneho územia obce je pretiahnutý približne v smere západ
– východ a jeho prirodzenú južnú hranicu s chotárom obce Očová
kopíruje rieka Hučava na najdlhšom 15 km úseku Hrochotskej doliny.
Približne v strede má kataster územia šírku len okolo1 km.
Chránená krajinná oblasť Biosferická rezervácia Poľana zaberá v katastrálnom území
Hrochoť 1 852,37 ha, čo predstavuje 53,3 % celkovej výmery územia. Priamo v katastrálnom
území obce Hrochoť sa nachádza aj chránený areál Hrochotská Bukovina 0,24 ha. Predmetom
4
ochrany je lokalita významná z hľadiska zachovania fauny horských lúk a rovnokrídlovcov,
ktoré sú ohrozené a v Európe sa vyskytujú len ojedinele
2.2.Demografické údaje
Demografické údaje Obce Hrochoť k 31.12.2011
Ukazovateľ
Počet
Obyvatelia spolu
k 1.1.2012
1478
natalita
/ narodenie/
11
mortalita
/úmrtie/
29
migrácia negatívna /odhlásení z TP/
13
migrácia pozitívna
26
/prihlásení na TP/
Obyvatelia spolu
k 31.12.2012
1470
Prihlásení na prechodný pobyt = 26
Počet sobášov v roku 2012
= 7
2.3. Ekonomické, sociálne údaje a občianska vybavenosť
2.3.1 Ekonomické údaje
Z hľadiska sektorového triedenia pôsobia v obci ekonomické subjekty:
1. trhového sektora
157 fyzických osôb v tom : - zapísaných v obchodnom registri
je 16 ako s.r.o a tento počet zahŕňa aj 2 samostatne hospodáriacich roľníkov
2 a.s. – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a Slovenská pošta
2 družstvá – Poľnohospodárske družstvo, COOP Jednota Krupina
1 združenie – Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť
1 š.p. – Lesy slovenskej republiky
2. verejného sektora
– rozpočtové organizácie v tom: Obec Hrochoť, Základná škola s materskou školou
Hrochoť v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
- Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Banskobystrického samosprávneho kraja.
3. tretieho sektora v tom :
Občianske združenie Hrochoť, Športový klub Hrochoť, Folklórna skupina
Hrochoťan, Miestny odbor Matice slovenskej, Združenie rodičov a priateľov školy,
Poľovnícke združenie Chochuľa Hrochoť
Štruktúru ekonomiky obce dotvárajú domácnosti.
2.3.2 Sociálne údaje
Nezamestnanosť v obci k 31.12.2012
5
dlhodobo nezamestnaných: 106
Obec zamestnáva dlhodobo nezamestnaných a občanov hmotnej núdzi v rámci
aktivačnej činnosti a vykonáva aj osobitného príjemcu rodinných prídavkov pre neprispôsobivé
rodiny s deťmi. Dohliadala na to, aby boli tieto finančné prostriedky použité len na
zabezpečenie potrieb dieťaťa.
2.3.3 Občianska vybavenosť















Predajne zmiešaného tovaru - COOP Jednota, Martin Selecký, Iveta Ondrejkovičová
Pohostinské zariadenia - Pohostinstvo „U Aliho“, Montána Pub, Vináreň v kultúrnom
dome
Ubytovacie zariadenia - Jana Šomodíková, Penzión Pod skalicou, LS Kyslinky,
ubytovacie a stravovacie zariadenie Hrochotský mlyn je v súčasnosti uzatvorené
Zdravotné stredisko:
Samostatná ambulancia stomatológa - ordinácia denne
Ambulancia všeobecného lekára - ordinácia 3x do týždňa
Detská poradňa - 2x do mesiaca
Lekáreň - 3x do týždňa
Pošta
Kultúrny dom, knižnica, telocvičňa
Futbalové ihrisko - tri futbalové mužstvá – žiacke, dorast a dospelí
Viacúčelové ihrisko – nohejbal, volejbal, malý futbal
Detské ihrisko
Verejný vodovod, verejná kanalizácia /čiastočná/
Základná škola s materskou školou A.Sládkoviča
2.4. Historické údaje
Prvý hodnoverný listinný doklad o Hrochoti je z konca trinásteho storočia.
Hlavnou charakteristikou ich slobody bolo právo slobodného sťahovania, v prípade
vojenského ohrozenia krajiny, boli povinní zúčastňovať sa vojny. Bývali vo vlastných domoch
a pracovali s vlastnými nástrojmi (dobytkom).
Zo dňa 3.mája 1464 je v obci zachovaná výsadná listina (privilégium) kráľa Mateja
Korvína pre obyvateľov Hrochote. Listina nadväzuje na staršiu, údajne zničenú za vojen.
Zaručovala obyvateľom Hrochote ako kráľovským poľovníkom a hájnikom oslobodenie od
všetkých riadnych daní a platenia poplatkov, ako i oslobodenie od všetkých služieb
a povinností, okrem lovenia zveri pre panovníka a stráženia lesov a vôd patriacich panstvu.
Neskôr si obyvatelia Hrochote dávali toto privilégium znova potvrdzovať uhorským
panovníkom. V roku 1479 ho opäť potvrdil kráľ Matej a v roku 1494 kráľ Vladislav II. Vtedy
sa v listine spomína richtár obce Mikuláš Hrochotský (Nicolaus Rohocky).
Po vydaní tolerančného patentu Jozefom II., bol v obci v rokoch 1830-1832 vybudovaný
evanjelický kostol. V rokoch 1847 – 1856 tu pôsobil ako evanjelický farár významný
slovenský básnik Andrej Braxatoris Sládkovič.
Rozvoj priemyselnej výroby v danom období vyžadoval zvýšenú spotrebu úžitkového
dreva a to umožňovalo Hrochoťanom väčšiu možnosť zamestnania v rámci lesohospodárskej
činnosti. Z dôvodu zníženia dopravných nákladov prepravy dreva z Hrochotskej doliny, dal
v roku 1904 Frides Fúherceg za 1 milión korún vybudovať úzkokoľajnú lesnú železnicu na
6
vodný pohon z rieky Hučava, ktorá spájala Kyslinky a celú Hrochotskú dolinu s Očovou
a Vígľašom.
V roku 1948 poskytla zárobkové možnosti mnohým obyvateľom obce nová továreň
v Banskej Bystrici – Smrečina a bolo nutné zaviesť aj prvé autobusové spojenie z Banskej
Bystrice na Hrochoť. Významný rozvoj obce začal po roku 1950. Obec bola napojená na
elektrickú sieť, zriadená bola materská škola, vybudovaný hasičský sklad, bol namontovaný
obecný rozhlas a vyvlastnené pozemky pod futbalové ihrisko. Zvýšila sa aj kultúrna úroveň
obyvateľov, keď učitelia miestnej školy založili knižnicu a obec dostala aj nový premietací
prístroj čo znamenalo vznik kina Poľana. 19.júla 1951 založilo 59 malých a stredných roľníkov
JRD 1.typu. V päťdesiatych rokoch bol v obci zriadený aj poštový úrad a vybudovaný
kultúrny dom. V rokoch 1963- 1968 bola prestavaná pôvodná budova MNV na zdravotné
stredisko, začala výstavba detských jasieľ, bol vybudovaný prvý vodovod, verejné osvetlenie
a na jar roku 1968 sa začalo s výstavbou nákupného strediska a reštaurácie.
Aj sedemdesiate roky sa niesli v znamení ďalšej výstavby občianskej vybavenosti. V roku
1972 si obyvatelia obce svojpomocne vybudovali vodovod od 13 km vzdialených prameňov v
Hrochotskej doline po obec a vodovodnú nádrž. Čiastočne bola upravená obecná kanalizácia.
V roku 1978 sa začalo s výstavbou novej budovy materskej školy, v budove bývalej fary bola
zriadená školská jedáleň a vybudovali sa asfaltové miestne komunikácie a chodníky.
Základy nového pavilónu základnej školy boli položené v roku 1981. Občania si
svojpomocne vybudovali lyžiarsky vlek a začala výstavba domu smútku. Od roku 1988 do
roku 1990 sa vystavali nové objekty pošty a obecného úradu a telocvične.
2.5. Symboly obce
Erb , vlajka a pečať obce Hrochoť
.
Pri tvorbe erbu obce bola k dispozícii historická symbolika obce. Je to obecná pečať,
vyhotovená pečatidlom z roku 1679. Pečať je oválna, jej kruhopis znie SIGILLVM PAGI
CHROCHOT 1679. V strede pečatného poľa je zobrazený kráčajúci medveď, nad ním
stromček, sprevádzaný privráteným polmesiacom a hviezdou.
Kompozícia historickej pečate Hrochote pôsobí veľmi starobylo. V pečatnom poli voľne
situovaný medveď je charakteristický pre staršie, stredoveké heraldické pamiatky, typické pre
15. storočie.
7
2.6. Organizačná štruktúra obce v roku 2012
OBEC HROCHOŤ
Základné identifikačné údaje
Názov školy
Obec Hrochoť
Adresa školy
Nám.A.Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť
Telefón
+421 48 4190160, 0907813897
E-mail
[email protected]
WWW stránka
hrochot.sk
Starostka obce
Anna Čerhýňová
Obecné zastupiteľstvo
Jana Bubelínyová
Anna Kulfasová
Zuzana Nepšinská
Ing. Miroslav Krč
Ján Uhliar
Ján Škamla
Ján Šimko
Ján Považanec
Ing. Dušan Holík
– zástupca starostky
Komisie obce v roku 2012
Komisia pre ochranu verejného poriadku -
Ján Uhliar - predseda komisie
Komisia životného prostredia a výstavby -
Ján Šimko - predseda komisie
Komisia kultúrno-školská a športová
-
Ján Škamla - predseda komisie
Komisia sociálno-zdravotná
-
Zuzana Nepšinská - predsedníčka komisie
Komisia na ochr. verejného záujmu pri výkone funkcie starostu -Ján Škamla - predseda komisie
Komisia na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce -Ján Uhliar - predseda komisie
Finančná komisia
-
Anna Kulfasová - predsedníčka komisie
Zamestnanci obce
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ján Šimko
Odborní zamestnanci:
Ing.. Marta Šágiová - financie a rozpočet, správa miestnych daní, poplatky, fakturácie,
pokladňa, mzdy a personalistika
Bc.Anna Zátrochová - evidencia obyvateľov, matrika , poplatky, odpadové hospodárstvo,
8
životné prostredie, COO
Ing. Mária Uhrecká - školstvo, sociálne veci a kuratela, nájomné cintorína a účtovníctvo
Ostatní zamestnanci:
Anna Potančoková
Dušan Potančok
- upratovačka /kratší pracovný čas/
- vodič, strojník, kurič
Dohody o vykonaní práce:
Ján Zátroch
- správca domu smútku a cintorína
Peter Majer
- správca budov a zariadení
Spoločný obecný úrad -je zriadený na zabezpečovanie úloh :
Stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
Na úseku ochrany vôd a hospodárení s nimi
Na úseku pozemných komunikácií
Na úseku ochrany drevín
Na prenesený výkon štátnej správy na obce
Sídlo:
Mestský úrad - Ing. Miroslava Malejčíková
ČSA 20
974 01 Banská Bystrica
Rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť
Základné identifikačné údaje
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča, Hrochoť
Názov školy
Pod kostolom 332/25, 976 37 Hrochoť
Adresa školy
+421 48 4190112, 0905657040
Telefón
[email protected]
E-mail
WWW stránka zshrochot.edupage.org
Obec Hrochoť
Zriaďovateľ
Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Telefón
Riaditeľ
Mgr. Marian Medveď
048/4190112
ZRŠ
Mgr. Zuzana Muchová
048/4190112
ZRŠ
Anna Selecká (MŠ)
048/4190125
Služ. mobil
0905657040
0917502380
Rada školy
Titl., priezvisko, meno
predseda
pedagogickí zamestnanci
ostatní zamestnanci
zástupcovia rodičov
zástupca zriaďovateľa
Ing., Krnáčová, Zuzana,
Mgr.,Holíková, Marta,)
Kvasnová, Anna, Mgr.,
Mgr., Mazúchová, Ľubica, Mgr.,
Považancová, Katarína,
Horníková, Erika,
JUDr., Muránska, Jana
Bubelínyová, Jana, Ing. Uhrecká Mária
9
Škamla, Ján,
Mgr., Fraňová, Beáta,
iní
Údaje o počte žiakov a detí Základnej školy s materskou školou
Počet žiakov základnej školy: 152
Počet žiakov v ŠKD:
25
Ročník:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
počet žiakov
19
12
19
23
z toho v ŠKD
8
9
4
4
19
17
15
11
9.
17
Náboženská výchova:
Katolícka : 32
Evanjelická: 73
Počet detí materskej školy:
41
Počet prihl.stravníkov:
základná škola I. stupeň - 40
II. stupeň - 27
materská škola
- 41
dospelé osoby
- 22
cudzí stravníci
- 6
stravníci spolu :
136
Zamestnanci ZŠ s MŠ Hrochoť
Pedagogickí zamestnanci
riaditeľ školy: Mgr. Marian Medveď, aprobácia Ge - Hi - INV
zástupkyňa RŠ: Mgr. Zuzana Muchová, aprobácia I. st. ZŠ - TV - Bio 5-9.
výchovný poradca: Mgr. Barbora Priečková
učitelia ZŠ pre I. stupeň:
Mgr. Marta Holíková
Mgr. Ivana Majlingová
Mgr. Elza Uhorskaiová
Mgr. Ján Uhorskai
učitelia ZŠ pre II. stupeň:
Mgr. Mariana Lattová, Bio - NJ - AJ
Mgr. Magdaléna Majerová, aprobácia M - F
Mgr. Martina Magnová, SJ
Mgr. Barbora Priečková, SJ
Mgr. Viera Sartorisová, M- CH
Mgr. Mária Balentová, AJ
Mgr. Dušan Mesík, Mgr. Beáta Fraňová, - učitelia náboženskej výchovy
Ostatní pracovníci:
Katarína Kováčová - upratovačka
Anna Potančoková - upratovačka
Anna Slávová
- upratovačka
Anna Slávová
- školníčka
Stanislav Kováč
- kurič
Hospodárski a technickí pracovníci:
Zuzana Krišková
Spolu
146
25
10
Mgr. Ľubica Mazúchová
Mgr. Anna Fábová
Školský klub detí:
Bc. Martina Mazúchová, vychovávateľka
Materská škola:
Anna Selecká - zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu
učiteľky MŠ :
Anna Kvasnová
Mgr.Dana Lieblová
Mgr.Bibiana Biela
Zariadenie školského stravovania:
Soňa Balková – vedúca
Soňa Škamlová – kuchárka
Marcela Fiťková
Anna Trhanová – pomocná sila
Slavomír Selecký - kurič
3. ROZPOČET OBCE NA ROK 2012 A JEHO PLNENIE
Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom
(kalendárnom) roku. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený 15 dní spôsobom obvyklým
v obci – na informačnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Rozpočet obce je súčasťou
rozpočtu sektora verejnej správy a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné
vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce, obyvateľom ţijúcim na
tomto území vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
všeobecne záväzných nariadení obce ako aj zo zmlúv. Zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k
rozpočtom obcí a k rozpočtovým organizáciám zriadeným obcou.
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov poţaduje v rozpočte verejnej správy uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie
/vymedzenej na základe § 4 ods. 4 cit. zákona a opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42,
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia/, a to pri sledovaní
plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív.
Zásadným rozdielom v rozpočtovom procese je nový metodický postup. Od
1.septembra 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona NR SR č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorej sa zavádza
programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roku
2009 – 2011.
11
Rozpočet obce na rok 2012 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hrochoti dňa
14.12.2011 uznesením č. 52/2011 ako vyrovnaný v celkovej výške 1 213 230 €, to znamená, že
rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane finančných operácií) bol nulový.
Finančná situácia bola monitorovaná v priebehu roka a na jej riešenie nepredvídaných
situácií boli schválené rozpočtové opatrenia, ktorými boli vykonané zmeny v rozpočte.
Úprava rozpočtu bola schválená uznesením č.100/2012 zo dňa 21.06.2012.
Zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne potreby Obce vyplývajúce z jeho kompetencií a úloh.
Rozpočet bol ovplyvňovaný aj zmenami vo vývoji dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je obci
poskytovaná vo forme podielových daní.
Rozpočet obce bol zostavený v členení na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy
a výdavky a finančné operácie. Vyjadruje aj finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania
prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, a k osobám, ktorým sa
poskytujú finančné prostriedky z rozpočtu ( športový klub, súbory ).
Po zmenách obecným zastupiteľstvom a v zmysle internej smernice na vedenie
účtovníctva bol upravený rozpočet obce k 31.12.2012 nasledovný :
ROZPOČET OBCE V € :
PRÍJMY OBCE /VRÁTANE RO-rozp.org./
PRÍJMY CELKOM
BEŽNÉ PRÍJMY
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31.
% čerpania
12. 2012 Bežné
1 166 100
1 166 100
697 152
59,78%
11 500
11 500
14 470
125,83%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU
1 177 600
1 177 600
711 622
60,43%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
0
0
BEŽNÉ VL. PRÍJMY ZŠ
FINANČNÉ OPERÁCIE
PRÍJMY CELKOM
7 512
““““
52,89%
35 630
75 630
50 000
1 213 230
1 241 730
769 134
61,94%
12
VÝDAVKY OBCE / VRÁTANE RO- rozp.org./
VÝDAVKY CELKOM
BEŽNÉ VÝDAVKYBEŽNÉ VÝDAV.ZŠ s MŠ
BEŽNÉ VÝDAVKY
SPOLU
KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31.
12. 2012 Bežné
% čerpania
208 190
208 190
222 009
106,64 %
402 130
402 130
435 678
108,34 %
610 320
610 320
657 687
107,76 %
598 910
638 910
90 637
14,19 %
4 000
3 375
84,38 %
1 253 230
751 699
59,98 %
FINANČNÉ OPERÁCIE
VÝDAVKY SPOLU
4 000
1 213 230
II. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ROZPOČTU
ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV
Funč.kl. Ekon.kl. Názov
1-bežný rozpočet
Bežné príjmy
*111003
*121001
*121002
*121003
*133001
*133003
*133006
*133012
*133013
Daňové príjmy
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Výnos dane z príjmov/sociálne veci
Výnos dane z príjmov/MŠ+ZŠS+ŠK-origin.komp.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosp.
Daň z pozemku/FO
Daň z pozemku/PO
Z pozemkov
Daň zo stavieb/FO
Daň zo stavieb/PO
Zo stavieb
Daň z bytov
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
Daň za psa
Za psa
Za nevýherné hracie prístroje
Za nevýherné hracie prístroje
Za ubytovanie
Za ubytovanie
Za verejné priestranstvo
Za užívanie verejného priestranstva
Za komunálne odpady
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Daňové príjmy spolu
Schválený
Upravený
190 000.00
5 000.00
111 000.00
306 000.00
3 000.00
7 000.00
10 000.00
4 500.00
4 500.00
9 000.00
120
120
1 500.00
1 500.00
2 000.00
2 000.00
100
100
1 000.00
1 000.00
19 000.00
19 000.00
190 000.00
5 000.00
111 000.00
306 000.00
3 000.00
7 000.00
10 000.00
4 500.00
4 500.00
9 000.00
120
120
1 500.00
1 500.00
2 000.00
2 000.00
100
100
1 000.00
1 000.00
19 000.00
19 000.00
348 500,00
348 500,00
Čerpanie Pln %
175 938.83
5 000.00
111 000.00
291 938.83
6 404.32
3 969.41
10 373.73
5 455.40
7 546.23
13 001.63
139,65
139,65
1 303.33
1 303.33
3 120.53
3 120.53
15,5
15,5
720,46
720,46
13 898.95
13 898.95
93
100
100
95
213
57
104
121
168
144
116
116
87
87
156
156
16
16
72
72
73
73
334 512,61
96
13
Daňové príjmy tvoria podielové dane zo štátneho rozpočtu, daň z nehnuteľností
právnických a fyzických osôb, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, za užívanie
verejného priestranstva a poplatky za vývoz a skládkovanie odpadu.
Rozhodujúcim príjmom rozpočtu obce je výnos dane z príjmov fyzických osôb.
Daňové príjmy boli naplnené na 95%, pričom na podielových daniach dostala obec oproti
prognóze zverejnenej MFSR menej o 15 823,00 EUR, ďalej neboli naplnené daňové príjmy
z dôvodu nedoplatkov za vývoz komunálneho odpadu vo výške 5 101,00 EUR. Naproti tomu
boli navýšené plánované príjmy za daň z nehnuteľností o 4 395,00 EUR a za nevýherné hracie
prístroje o 1 121 EUR.
Funč.kl. Ekon.kl. Názov
*212002
*212003
*212004
*221004
*222003
*223001
*223003
*242
Nedaňové príjmy
Z prenajatých pozemkov
Z prenajatých pozemkov
Z prenájmu budov
Z prenajatej garáže
Z prenajatých priestorov
Z prenajatých budov, priestorov a objektov
Z prenájmu strojov
Z prenájmu drobného majetku
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,
Ostatné poplatky-správne poplatky
Ostatné poplatky
Ostatné poplatky
Za porušenie predpisov
Za porušenie predpisov
Za vyhlásenie v MR
Za dom smútku
Dodávka EE, tepla, vody, odvoz KO
Kopírovacie práce
Za predaj odpadových nádob
Hrobové miesta
recyklačný fond
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Stravovanie
Za stravné
Úroky z vkladov
Z vkladov
Nedaňové príjmy spolu
212+223 Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
Nedaňové príjmy spolu s RO /ZSsMŠ/
Pln
%
Schválený
Upravený
Čerpanie
800
800
3 000.00
200
3 250.00
6 450.00
0
0
0
2 000.00
0
2 000.00
200
200
800
100
2 500.00
50
300
2 000.00
700,00
6 450.00
2 500.00
2 500.00
100,00
100,00
800
800
3 000.00
200
3 250.00
6 450.00
0
0
0
2 000.00
0
2 000.00
200
200
800
100
2 500.00
50
300
2 000.00
700
6 450.00
2 500.00
2 500.00
100,00
100,00
786,53
786,53
2 469.48
79,66
4 142.96
6 692.10
579,61
150,1
729,71
1 414.20
180,5
1 594.70
0
0
758,38
114,46
1 231.04
11,32
315
1 829.97
698
4 958.17
4 000.91
4 000.91
265,25
265,25
98
98
82
40
127
104
18 300,00
11 500,00
18 300,00
11 500,00
19 027,37
14 470,41
104
126
29 800,00
29 800,00
33 497,78
112
71
80
0
0
95
114
49
23
105
91
100
77
160
160
265
265
Nedaňové príjmy tvoria príjmy z vlastníctva obce sú tvorené z nájomného za pozemky,
budovy, nebytové priestory, miestny rozhlas, cintorínske poplatky, za spotrebované energie
a vodu v prenajatých priestoroch a pod..
Ďalšiu časť nedaňových príjmov tvoria príjmy za administratívne a správne poplatky.
V rámci iných nedaňových príjmov sú príjmy z dobropisov, preplatky na el. energii a príjem za
stravné lístky od zamestnancov.
Nedaňové príjmy sa obci naplniť na 104% z dôvodov vyššieho záujmu obyvateľov o
služby obce v rámci prenájmu budov a poskytovaných služieb nákladným vozidlom a
špeciálnym strojom ktoré obec vlastní. Nižší o 405 EUR bol objem vybraných správnych a
14
ostatných poplatkov, napr. za prenájom veľkoobjemových kontajnerov vo vlastníctve obce
obyvateľmi a podnikateľmi na drobné stavebné odpady a rozmernejšie odpady. Nedaňové
príjmy boli oproti schválenému rozpočtu v roku 2012 vyššie celkom o 727,00 EUR.
Všetky vlastné príjmy základných škôl a školských organizácií prechádzajú účtom obce
a následne sa poukazujú späť školám a školským organizáciám na ich rozpočtované výdavky.
Funč.kl.
Ekon.kl. Názov
Granty a transfery
Dar - Komun. poisť. Furm. deň
*311
Granty
ZŠ s MŠ/prenesené kompetencie
Hmotná núdza/strava
HN-plnenie šk. pov. pre deti ohr.soc. vylúčením
Dopravné/KŠÚ
Vzdelávacie poukazy
Hmotná núdza/školské potreby
Krajský úrad pre cestnú dopr. a poz. kom
Refundácia CO/CO
Všeobecný sektor
KÚ Životného prostredia
Voľby 2012
Príspevok na vzd. MŠ
Rodinné prídavky UPSVaR
Matričná činnosť
Register obyvateľov-Obv. úrad
Stavebný úrad
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ
Udržanie zamestnanosti
ESF-MOS/aktivačná činnosť
*312001 Zo štátneho rozpočtu
Z rozpočtu BBSK-Detské ihrisko
Z rozpočtu BBSK-Furmanský deň
*312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku
*
*312002 Zo štátneho účelového fondu - Zberný dvor
Krajské úrady a okresné úrady
*312002 Zo štátneho účelového fondu - ČOV a kanalizácie
*05.6.0.1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
Granty a transfery spolu
*01.1.1.4
Bežný rozpočet príjmy spolu
Vlastné príjmy RO / ZSsMS/
Bežný rozpočet príjmy spolu s RO /ZSsMS/
Schválený
Upravený
Čerpanie
Pln %
200
200
200
200
268 850.00
268 850.00
2 500.00
2 500.00
0
0
0
0
5 220.00
5 220.00
600
600
50
50
200
200
100
100
200
200
1 800.00
1 800.00
2 460.00
2 460.00
0
0
1 300.00
1 300.00
500
500
1 200.00
1 200.00
395 000.00
395 000.00
1 000.00
1 000.00
0
0
680 980.00
680 980.00
2 200.00
2 200.00
500
500
2 700.00
2 700.00
1 051 100.00 1 051 100.00
55 000.00
55 000.00
55 000.00
55 000.00
60 000.00
60 000.00
60 000.00
60 000.00
798 880,00 798 880,00
180
180
299 547.38
4 583.30
542
1 389.00
4 501.00
4 522.28
77
80,4
0
157,52
2 076.43
2 826.00
134,71
1 392.00
480,81
1 356.00
0
0
17 565.87
341 231.70
2 200.00
0
2 200.00
697 151.68
0
0
0
0
343 611,70
90
90
111
183
1 166 100.00 1 166 00.00
697 151.68
60
11 500,00
14 470,41
126
1 177 600.00 1 177 600.00
711 622,09
60
11 500,00
86
754
154
40
0
79
115
115
107
96
113
0
0
50
100
0
81
66
0
0
0
0
Granty a transfery sú účelovo viazané. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vyplýva obci povinnosť
odvádzať do príjmov štátneho rozpočtu skutočný výnos z verejných prostriedkov v ustanovenej
alebo určenej lehote a rozsahu. Prekročenie lehoty na použitie verejných prostriedkov je
porušením finančnej disciplíny.
15
Na prenesené kompetencie v oblasti školstva bolo obci poukázané zo štátneho rozpočtu
o 30 697 EUR viac oproti pôvodnému predpokladu, naproti tomu obec nebola úspešná
v získaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, kde podala opätovne projekt na rekonštrukciu
Základnej školy s materskou školou. V oblasti udržania zamestnanosti získala obec finančné
prostriedky na dočasné zamestnanie piatich dlhodobo nezamestnaných občanov.
V roku 2012 neboli úspešné ani ďalšie podané projekty na získanie finančných zdrojov
na vybudovanie Zberného dvora a na pokračovanie prác pri výstavbe ČOV a kanalizácie
v dolnej časti obce.
Obec ako prijímateľ verejných prostriedkov splnila zmluvné podmienky a každú
poskytnutú dotáciu zo štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov, alebo VÚC, finančne
a vecne zúčtovala.
KAPITALOVÉ PRÍJMY
Funč.kl. Ekon.kl. Názov
2-kapitálový rozpočet - príjmy
Z predaja pozemkov
*233001 Z predaja pozemkov
Z predaja majetku
*239001 Zo združených investičných prostriedkov
Schválený
Upravený
Čerpanie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
782,1
782,1
6 729.88
6 729.88
7 511.98
Kapitálový rozpočet príjmy spolu
Pln
%
Kapitálové príjmy sú tvorené z predaja obecných pozemkov a z predaja obecného
majetku – špeciálneho vozidla UDS - 114.
FINANČNÉ OPERÁCIE
Funč.kl. Ekon.kl. Názov
3-finančné operácie
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
*453
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Dlhodobý bankový úver
*513002 Dlhodobé
Finančné operácie príjmy spolu
PRÍJMY SPOLU
Schválený
Upravený
Čerpanie
Pln
%
10 000.00
10 000.00
25 630.00
25 630.00
35 630.00
10 000.00
10 000.00
65 630.00
65 630.00
75 630.00
10 000.00
10 000.00
40 000.00
40 000.00
50 000.00
100
100
61
61
66
1 213 230.00 1 253 230.00
769 134.07
61
Finančné operácie boli tvorené prevodom z príjmov z minulého roku vo výške 10 000
EUR a prijatým schváleným úverom na zateplenie budovy obecného úradu vo výške 40 000
EUR.
V rozpočte obce je začlenená základná škola ako prenesený výkon štátnej správy a školské
organizácie s originálnou kompetenciou obce. Tieto tvoria jeden právny subjekt - Základná
škola s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť.
Na činnosť základnej školy boli obci ako jej zriaďovateľovi poskytnuté normatívne
a nenormatívne finančné prostriedky. Z toho normatívne prostriedky boli určené na
prevádzku školy a na výchovno-vzdelávací proces a nenormatívne prostriedky účelovo
určené na , vzdelávacie poukazy , dopravné a 5 ročné deti.. Z úradu práce sociálnych vecí
a rodiny v Banskej Bystrici boli poukázané prostriedky pre deti ktorých rodičia sa ocitli
v hmotnej núdzi na stravné a učebné pomôcky. Školské zariadenia, ktoré sú v originálnej
kompetencii obce sú financované z rozpočtu Obce – konkrétne z podielových daní.
16
III. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ROZPOČTU
Rozpočtové výdavky Obec Hrochoť
Bežný rozpočet
Funč.kl.
01.1.1.6
*01.1.1.6
*01.1.2
*01.3.3
*01.6.0
*01.7.0
*02.2.0
*04.4.3
*04.5.1
*04.7.3
*05.1.0
*05.2.0
*05.4.0
*06.4.0
*07.2.1
*07.6.0
*08.1.0
*08.2.0.9
*08.3.0
*08.4.0
*10.2.0.2
*10.5.0
*10.7.0
*10.7.0.1
Ekon.kl. Názov
Obce
*611
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný
*612001 Osobný príplatok
*614
Odmeny
*621
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
*623
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Dôvera
*625
Na sociálne poistenie
*627
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
*631
Tuzemské – cestovné náhrady
632
Energie, voda, komunikácie
633
Materiál
634
Dopravné
635
Rutinná a štandardná údržba
636002 Nájomné za nájom
637
Služby
Obce
Finančná a rozpočtová oblasť / audit, poplatky banke/
Iné všeobecné služby /matrika/
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované /voľby/
Transakcie verejného dlhu /úroky banke/
Civilná ochrana
Výstavba /stavebný úrad/
Cestná doprava / údržba komunikácií/
Cestovný ruch /energia Hrochotský mlyn/
Nakladanie s odpadmi /vývoz, skládkov, odp.nádoby/
Nakladanie s odpadovými vodami /odm. Stav.doz. ČOV/
Ochrana prírody a krajiny /údržba verej.priestr./
Verejné osvetlenie
Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť
Zdravotníctvo inde neklasifikované
Rekreačné a športové služby / ŠK – energia, dotácia,
údrž./
Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
Vysielacie a vydavateľské služby /autor.zväz,
miest.rozhl./
Nábož. a iné spoločne. Služby / DS, cintorín, členské
ZMOS/
Ďalšie sociálne služby -staroba
Nezamestnanosť / z prísp. ÚPSaR/
Sociálna pomoc obč.v hmotnej a soc. Núdz i /pohreb/
Dávky sociálnej pomoci-pomoc obč.v hm.núdzi /cestov./
1-bežný rozpočet
Pln
%
Schválený
Upravený
Čerpanie
54 700.00
2 000.00
2 000.00
6 000,00
100,00
13 880,00
500,00
200,00
11 500,00
4 600,00
6 100,00
2 100,00
500,00
15 540,00
119 720.00
1 400.00
1 300.00
1 800.00
1 500.00
200
1 200.00
6 000.00
1 000.00
30 000.00
0
2 000.00
6 000.00
1 620.00
2 380.00
54 700.00
2 000.00
2 000.00
6 000,00
100,00
13 880,00
500,00
200,00
11 500,00
4 600,00
6 100,00
2 100,00
500,00
15 540,00
119 720.00
1 400.00
1 300.00
1 800.00
1 500.00
200
1 200.00
6 000.00
1 000.00
30 000.00
0
2 000.00
6 000.00
1 620.00
2 380.00
54 848.72
1 997.00
2 000.00
5 641.96
13,00
13 424,72
478,08
65,66
9 905,05
3 618,93
5 064,81
4 085,76
0
17 380,65
118 524.34
1 877.11
1 172.02
1 891.27
848,38
113,31
1 565.90
2 056.69
155,73
29 907.41
1 545.34
1 032.79
5 483.01
262,28
2 250.72
8 300.00
12 600.00
8 300.00
12 600.00
9 303.89
12 438.73
112
99
650
650
53,9
8
4 200.00
5 120.00
1 000.00
200
0
208 190.00
4 200.00
5 120.00
1 000.00
200
0
208 190.00
100
100
100
33
86
79
83
195
112
99
134
90
105
57
57
130
34
16
100
52
91
16
95
2 092.18
50
4 475.28
87
24 936.16 2494
0
0
22,54
222 008.98 107
17
Kapitálový rozpočet
Funč.kl.
Ekon.kl. Názov
Rekonštrukcia a modernizácia budovy OcÚ
Dopravné značenie obce
*717002 Rekonštrukcia a modernizácia
*01.1.1.6
Obce
*717001 Realizácia nových stavieb / Zberný dvor/
*05.1.0
Nakladanie s odpadmi / Zberný dvor/
*717001 Realizácia nových stavieb / Splašková kanaliz./
*05.2.0
Nakladanie s odpadovými vodami
*717002 Rekonštrukcia a modernizácia / Detské ihrisko/
*08.1.0
Rekreačné a športové služby
*717002 Rekonštrukcia a modernizácia ZSsMS
*09.1.2.1
Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou
2-kapitálový rozpočet
Pln
%
Schválený Upravený
Čerpanie
34 110.00
74 110.00 59 200.07
80
6 000.00
6 000.00
0
0
40 110.00
80 110.00 59 200.07
74
40 110.00
80 110.00 59 200.07
74
58 000.00
40 000.00
0
0
58 000.00
40 000.00
0
0
73 000.00
73 000.00
0
0
73 000.00
73 000.00
0
0
12 000.00
30 000.00 31 437.38 105
12 000.00
30 000.00 31 437.38 105
415 800.00 415 800.00
0
0
415 800.00 415 800.00
0
0
598 910.00 638 910.00 90 637.45
14
Finančné operácie
Funč.kl.
Ekon.kl.
Schválený
Upravený
Čerpanie
Pln
%
Z bankových úverov dlhodobých
4 000.00
4 000.00
3 375.84
84
3-finančné operácie
4 000.00
4 000.00
3 375.84
84
811 100.00
851 100.00
316 021.43
37
Názov
FINANČNÉ OPERÁCIE
01.7.0
821005
Výdavky Obec spolu:
V roku 2012 boli bežné výdavky čerpané na 107,0%, keď bola dosiahnutá úspora
finančných prostriedkov v oblastiach :
01 Všeobecné verejné služby – 1 406,97 EUR, 02 Obrana – 86,69 EUR,
04 Ekonomická oblasť – 3 778,53 EUR, 06 Bývanie a občianska vybavenosť – 516,99 EUR,
07 Zdravotníctvo - 1 487,00 EUR naopak k prekročeniu plánovaných výdavkov došlo
v oblastiach 05 – vývoz a nakladanie s odpadmi, 08 - Rekreácia a kultúra v oblasti údržby
cintorína – 1 861,30 EUR.
Naopak k prekročeniu plánovaných výdavkov došlo v oblastiach 05 Ochrana životného
prostredia – o 485,54, 10 Sociálne zabezpečenie o 23 113,98 EUR, kde sú zahrnuté výdavky na
regionálnu zamestnanosť a aktivačné práce. Obec v rámci projektov EÚ zamestnávala v roku
2012 piatich dlhodobo nezamestnaných občanov a spolupodieľala sa na ich mzdových
nákladoch.
Kapitálové výdavky boli čerpané oproti plánu len na 14 %, čo bolo spôsobené
neúspešnosťou opätovne podaného projektu na rekonštrukciu a modernizáciu budovy
základnej školy, ktorej strecha je v havarijnom stave, neúspešný bol aj podaný projekt na
Zberný dvor v obci, na ktorý boli plánované finančné prostriedky vo výške 58 000,00 EUR
a projekt na pokračovanie budovania ČOV a kanalizácie, na ktorých sa mala obec podieľať
z vlastných zdrojov 5%-tným spolufinancovaním.
Obec nezrealizovala ani dopravné značenie obce za plánovaných 6 000,00 EUR .
Naopak bola zrealizovaná výstavba detského ihriska kde bolo čerpané celkom z vlastných
zdrojov 31 415,38 EUR a z rozpočtu VÚC BBSK – 2 200,00 EUR.
Splátky istiny úveru v oblasti finančných operácií boli uskutočnené na základe nových
mesačných splátok v Prima banke.
18
Rozpočtové výdavky ZŠ s MŠ A. Sládkoviča Hrochoť
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - Základná škola - prenesené kompetencie
Výdaje Názov schválený upravený čerpanie % 1 1‐bežný rozpočet *611 Tarif.plat, osob.plat, základ. plat, funkč. *612 121 023.00
121 023.00 127 094.33
105
Príplatky 19 700.00
19 700.00 19 745.78
100
*614 Odmeny 20 000,00
20,000.00 25 524,00
127
*621 Poistné do Všeob. zdravotnej poisťovne 13 000.00
13 000.00 13 061,80
100
*623 Poistné do ostatných zdravot. poisťovní *625 Poistné do Sociálnej poisťovne *631 Cestovné náhrady *632 4 000.00
4 000.00 3 876,83
97
42 322.00
42 322.00 42 147.13
100
700,00
700,00 341,70
49
Energie, voda a komunikácie 25 059,00
25 059,00 12 474.15
50
*633 Materiál 10 707,00
10 707,00 22 157,55
207
*635 Rutinná a štandardná údržba 10 300.00
10 300,00 13 912,18
135
*637 Služby 11 400.00
11 400,00 15 934,56
140
*642 Transfery jednotliv. a nezisk.práv.os. 0
0 1 697,30
*1 1‐bežný rozpočet 281 330,00
281 330,00 297 967,31
108
10.7.0 Sociálna pomoc‐ hmotná núdza 0 0 812,60
*2 2‐kapitálový rozpočet 0
0 0
Spolu 281 330,00
281 330,00 298 779,91
100,9
Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Materská škola – originálne kompetencie
Výdaje Názov schválený upravený čerpanie % 1 1‐bežný rozpočet *611 Tarif.plat, osob.plat, základ. plat, funkč. *612 36 940.00
36 940.00 35 422.72
96
Príplatky 4560.00
4 560.00 3 890,00
85
*614 Odmeny 1 500.00
1 500.00 3 850.00
257
*621 Poistné do Všeob. zdravotnej poisťovne 3 400.00
3 400.00 3 588,18
106
*623 Poistné do ostatných zdravot. poisťovní 1 000.00
1 000.00 752,35
62
*625 Poistné do Sociálnej poisťovne 10 930.00
10 930.00 10 509,36
96
*631 Cestovné náhrady 60
60 70,20
117
*632 Energie, voda a komunikácie 9 000,00
9 000,00 15 881,16
176
*633 Materiál 2 206,00
2 206,00 8 810,08
399
*635 Rutinná a štandardná údržba 2 100.00
2 100,00 2 374,48
113
*637 Služby 4 100.00
4 100.00 5 488,93
134
*642 Transfery jednotliv. a nezisk.práv.os. 0
0 136,31
*1 1‐bežný rozpočet 75 796,00
75 796,00 90 773,77
101
*2 2‐kapitálový rozpočet 0
0 0
Spolu 75 796,00
75 796,00 90 773,77
101
19
Zariadenie pre záujmové vzdelávanie – školský klub detí – originálne kompetencie
Výdaje Názov schválený upravený čerpanie % 1 1‐bežný rozpočet *611 Tarif.plat, osob.plat, základ. plat, funkč. *612 6 220,00
6 220,00 6283,24
101
Príplatky 180.00
180.00 149,87
83
*614 Odmeny 600,00
600,00 700,00
116
*621 Poistné do Všeob. zdravotnej poisťovne 700,00
700,00 730,45
104
*623 Poistné do ostatných zdravot. poisťovní 0
0 0
0
*625 Poistné do Sociálnej poisťovne 1764,00
1 764.00 1 825,36
103
*631 Cestovné náhrady 0
0 0
0
*632 Energie, voda a komunikácie 0
0 0
0
*633 Materiál 0
0 0
*635 Rutinná a štandardná údržba 0
0 0
0
*637 Služby 0
0 0
0
*642 Transfery jednotliv. a nezisk.práv.os. 0
103 *1 1‐bežný rozpočet 9464,00 9 688,92
102
*2 2‐kapitálový rozpočet 0
0 0
Spolu 9 464,00
9464,00 9 688,92
102
9 464,00
Školské stravovanie v materskej a základnej škole – originálne kompetencie
Výdaje Názov schválený upravený čerpanie % 1 1‐bežný rozpočet *611 Tarif.plat, osob.plat, základ. plat, funkč. *612 16 000,00
16 000,00 15 521,63
97
Príplatky 870,00
870,00 899,75
103
*614 Odmeny 800,00
800,00 1 600,00
200
*621 Poistné do Všeob. zdravotnej poisťovne 840,00
840,00 892,51
106
*623 Poistné do ostatných zdravot. poisťovní 927,00
927,00 908,69
98
*625 Poistné do Sociálnej poisťovne 4 453,00
4453,00 4 591,21
103
*631 Cestovné náhrady 0
0 0
0
*632 Energie, voda a komunikácie 7 230,00
7 230,00 9 109,95
126
*633 Materiál 2 860,00
2 860,00 1 471,86
51,46
*635 Rutinná a štandardná údržba 290,00
290,00 122,00
42
*637 Služby 1 270,00
1 270,00 1 317,81
104
*642 Transfery jednotliv. a nezisk.práv.os. 0
0 0
*1 1‐bežný rozpočet 35 540,00
35 540,00 36 435,41
*2 2‐kapitálový rozpočet Spolu 102
0
0 0
35 540,00
35 540,00 36 435,41
102
20
Výdavky Základná škola s materskou školou spolu :
Výdaje Názov Základné vzdelanie s bež. star. ‐Základná škola Predškolské vzdelávanie s bež. star.‐Materská škola Záujmové vzdelávanie ‐ Školský klub detí Školské stravovanie v ZŠ s MŠ ‐ Školská jedáleň Výdavky spolu schválený upravený čerpanie % 281 330,00
281 330,00 298 779,91
106
75 796,00
75 796,00 90 773,77
120
9 464,00
9464,00 9 688,92
102
35 540,00
35 540,00 36 435,41
102
435 678,01
108
402 130,00
402 130,00 Výdavky obce a výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ sú podrobnejšie rozobraté
v hodnotiacej správe programového rozpočtu obce, ktorá tvorí prílohu tohto materiálu.
4.CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2012
( VRÁTANE ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE)
Bežný rozpočet:
€
Bežné príjmy
697 151,68
Vlastné príjmy rozpočtovej org.
14 470,41
Bežné výdavky Obec
222 008,98
Výdavky školy a školských organizácií
435 678,01
Rozdiel +/5 393,51
Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok vo výške
+ 53 935,10
Prebytok bežného rozpočtu je podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy možné použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných
zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií.
Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky škôl
Rozdiel +/ -
€
7 511,98
90 637,45
0
-83 125,47
Výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok vo výške:
- 83 125,47
V rámci finančných operácií boli dosiahnuté príjmy prevodom z rezervného fondu,
prevodom príjmov z minulého roku a prijatými úvermi . Výdavkovú časť tvoria splátky úverov.
Finančné operácie:
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel +/-
€
50 000,00
3 375,84
+ 46 624,16
21
V zmysle platnej právnej úpravy do výsledku hospodárenia nevstupuje výsledok
z finančných operácií.
Rekapitulácia plnenia rozpočtu spolu je uvedená v tabuľke
Rozpočet obce
Bežný rozpočet - prebytok
Kapitálový rozpočet -schodok
SPOLU- BR, KR - schodok
Príjmy v €
711 622,09
7 511,98
719 134,07
Výdavky v €
657 686,99
90 637,45
748 324,44
Rozdiel v €
53 935,10
- 83 125,47
-29 190,37
Nevyčerpané účelové prostriedky :
Nevyčerpaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva 7 880,38 €
Rozpočtové hospodárenie po odpočítaní účelových finančných prostriedkov :
Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
SPOLU - prebytok
Príjmy v €
703 741,71
7 511,98
50 000,00
761 253,69
Výdavky v €
657 686,99
90 637,45
3 375,84
751 700,28
Rozdiel v €
46 054,72
- 83 125,47
46 624,16
+ 9 553,41
V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, výsledok
hospodárenia obce tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu.
Hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške 46 054,72 € a kapitálového
rozpočtu schodkom vo výške 83 125,47 €.
Spolu výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodok vo výške - 37 070,75 €.
Z tohto titulu nevyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu v zmysle § 15, ods.1) zákona
583/2004.
Okrem toho súčasťou rozpočtu obce boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení
boli prebytkové vo výške 46 624,16 € a kryli čiastočne schodok kapitálového rozpočtu spolu
s prebytkom bežného rozpočtu.
Celkový výsledok hospodárenia po odpočítaní účelových finančných prostriedkov
za rok 2012 je prebytok 9 553,41 €.
Táto výsledná suma bude zapojená do rozpočtu roku 2012 na kapitálové výdavky
príjmovými finančnými operáciami.
Účtovný výsledok hospodárenia k 31.12.2012 /porovnanie s rokom 2011/
Účtovný výsledok hospodárenia k 31.12.2011 :
Účtovná trieda 6 ( výnosy ) : 322 706 €
Účtovná trieda 5 ( náklady ): 399 317 €
Účtovný výsledok hospodárenia (trieda 6 mínus trieda 5) k 31.12.2011 bola strata
22
-76 629 €, ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov
účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 a bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný
výsledok hospodárenia z minulých rokov.
Rok 2012
Účtovný výsledok hospodárenia k 31.12.2012 :
Účtovná trieda 6 ( výnosy ) : 398 316 €
Účtovná trieda 5 ( náklady ): 454 499 €
Účtovný výsledok hospodárenia (trieda 6 mínus trieda 5) k 31.12.2012 bola strata
-56 182 €, ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných
na účtoch účtovnej triedy 5 a bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok
hospodárenia z minulých rokov.
5. KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
-VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Konsolidovaný výsledok hospodárenia je – strata vo výške 80 881,79 € a skladá sa z výsledku
hospodárenia obce a jej zriadených a organizácií.
5.1. Výsledok hospodárenia obce a jej zriadenej rozpočtovej organizácie
Pre obec je dôležité konečné rozdelenie výsledku hospodárenia vychádzajúceho
z finančného hospodárenia rozpočtu obce ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
Obec Hrochoť vypracovala záverečný účet obce za rok 2012 v zmysle § 16 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý schvaľuje OZ do
30.6.2013.
Celkový výsledok hospodárenia bol kladný, po vylúčení finančných prostriedkov podľa §
10 ods. 3 písm. a) a b), jeho výška je 9 553,41 € a bude použitý v zmysle schváleného
záverečného účtu obce.
Náklady celkom predstavujú za Obec Hrochoť 454 499,41 € a z aRO ZŠsMŠ Hrochoť
505 631,54. Spolu náklady po konsolidačných úpravách vo výške – 193 762,23 sú vo výške
766 368,72
Výnosy celkom za Obec Hrochoť predstavujú 398 316,54 € a za RO ZŠsMŠ Hrochoť
480 932,62. Výnosy spolu po konsolidačných úpravách -193 762,23 sú vo výške 685 486,93
€.
Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predstavuje výsledok hospodárenia vo výške – 80 881,79
€ (strata) ktorý je potrebné k 30.6.2013 zúčtovať s výsledkom hospodárenia minulých rokov –
účtom 428.
V zmysle zákona 431 o účtovníctve sa prevádza výsledok hospodárenia v schvaľovaní na
účet 428 – výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške – 80 881,79 €.
23
6. KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA CELKU - BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva celkom 2 198 969,24 €
obec
ZŠ
809,64
0
DNM
1 616 979,02
243 932,63
DHM
265 438,00
0
DFM
2 371,88
10 993,85
Zásoby
5 178,65
183,65
Pohľadávky
237 897,63
0
Zúčtovanie
subjektov VS
24 526,72
27 246,26
Finančné účty
186,30
1 122,64
Časové rozlíš.
Pasíva celkom 2 198 969,24 €
obec
ZŠ
- 2 681,65
Vlastné imanie 1 773 023,66
98 691,43
286 160,68
Záväzky: v tom
3 952,28
12 445,26
-rezervy
0
237 897,63
-zúčtovanie
subjektov VS
40 114,15
35 817,79
-záväzky
54 625,00
0
-bankové
úvery
281 672,75
0
Časové rozlíš.
Eliminácia
KUZ 2012
809,64
1 860 911,65
265 438,00
13 365,73
5 362,30
- 237 897,63
0
KUZ 2011
809
1 849 333
265 438
12 503
7 285
0
51 772,98
1 308,94
57 826
1 171
eliminácia
KUZ 2012
KUZ 2011
1 836 243
1 770 342,01
-237 897,63
76 449
146 954,48
16 397,54
8 398
-237 897,63
0
0
75 931,94
54 625
50 051
18 000
281 672,75
281 673
7. INFORMÁCIE O NADOBÚDANÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH
LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV
A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
PODĽA § 22
Obec Hrochoť nie je zriaďovateľom žiadnej spoločnosti za účelom podnikania.
8. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO
SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE
VÝROČNÁ SPRÁVA
Po skončení účtovného obdobia, nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by
ovplyvňovali účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
24
9. INFORMÁCIA O PREDPOKLADANOM BUDÚCNOM VÝVOJI
ČINNOSTI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Obec Hrochoť aj naďalej bude plniť úlohy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnení.
10. INFORMÁCIA O NÁKLADOCH NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU
A VÝVOJA
Obec Hrochoť nevynakladá žiadne náklady na oblasť výskumu a vývoja.
11. INFORMÁCIA O TOM, ČI MÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA ORGANIZAČNÚ
ZLOŽKU V ZAHRANIČÍ.
Obec Hrochoť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
12. INFORMÁCIA O SYSTÉME VNÚTORNEJ KONTROLY
Obec Hrochoť v priebehu roku 2011 vykonávala kontrolu a vnútorný audit priebežne. Celá
kontrolná činnosť bola vykonaná v súlade s § 18 d. Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona
podlieha:
1. obecný úrad
2. rozpočtová organizácia zriadené obcou
3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú
s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu
týkajúcom sa tohto majetku.
4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu
nakladania s týmito prostriedkami.
Obec Hrochoť si taktiež splnila povinnosť podľa paragrafu 16 odsek 3 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnení
a dala si overiť účtovnú závierku auditom. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež
hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel
návratných zdrojov financovania.
25
13. ZÁVER
Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, je povinná vyhotovovať výročnú správu v zmysle § 20
tohto zákona, v ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí
byť overený audítorom, s výnimkou výročnej správy podľa osobitného predpisu.
Obec Hrochoť ako konsolidujúca ÚJ a ním konsolidované ÚJ tvoria celok, ktorým
zabezpečuje obec výkon samosprávnych činností ale aj činností v rámci prenesených
kompetencií štátu na obec v zmysle platných právnych predpisov.
Sledovanie hospodárenia obce ako konsolidovaného celku je stále v dvoch líniách : rozpočtovej
a účtovnej. Pre sledovanie toku peňazí a rozpočtu obce je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je
sledovaná za obec a jej rozpočtovú organizáciu..
Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom
vykázania plnenia rozpočtu, jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom
celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby účtovné jednotky do nej zahrnuté
boli jednou ekonomickou jednotkou, aj keď majú právnu subjektivitu. Umožňuje komplexný
pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie ale aj perspektívy
a plánovania všetkých súčastí obce ako jedného celku.
Anna Čerhýňová
starostka obce
Vypracoval: Ing. Marta Šágiová
Hrochoť 09.09.2013
Download

Konsolidovaná výročná správa obce Hrochoť za rok 2012