Máj 2014
Èíslo 5
Roèník IV.
Mesto Detva ïakovalo Miss Slovenska 2014
za reprezentáciu
„Máme tú èes privíta Miss Slovensko 2014,“ uviedol oficiálne prijatie Laury Longauerovej
primátorom Mesta Detva Ján Šufliarský v utorok 29. apríla 2014 v Detve.
Ako primátor pokračoval, na potešenie nielen Detvancov, ale i celého regiónu Podpoľanie, korunku
Mestského úradu, riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča. Miss
Slovenska zavítala na mestský
dobré meno i v zahraničí
a na mnohých podujatiach, ktoré
vás tento rok čakajú,“ dodal
Slečna Longauerová sa podpísala do pamätnej knihy a v príhovore uviedla, že je na rodnú Detvu
m Miss Slovenska 2014 Laura Longauerová s primátorom Jánom
Šufliarským, ktorý jej počas oficiálneho prijatia odovzdal
ďakovný list za zviditeľnenie Mesta Detva doma i v zahraničí.
Foto: Eva Huboòová
Šufliarský. Uistil ju o morálnej podpore počas pripravovanej októbrovej medzinárodnej súťaži, kde by
Laura chcela prezentovať i podpoliansky folklór a detviansky kroj.
hrdá. Potom zaspomínala na naplnenú túžbu z detstva, a prísľub
vždy sa rada vracať domov aj keď
ju cesty povedú do zahraničia.
najkrajšej Slovenky získala prvýkrát Detvianka. V októbri tohto roku bude reprezentovať rodisko
a celé Slovensko na svetovej súťaži Miss World v Londýne.
Na slávnostnom prijatí sa zúčastnili jej príbuzní a zástupcovia
úrad s putovnou korunkou a šerpou kráľovnej krásy. Primátor Ján
Šufliarský odovzdal Laure
Longauerovej ďakovný list mesta
za zviditeľnenie a reprezentovanie
Detvy. „Viem, že ste na Detvu hrdá,
verím, že nášmu mestu urobíte
Kvety s poďakovaním odovzdal
primátor i jej matke pani Márii.
Mesto a kultúrne inštitúcie mesta
jej venovali poukaz na celoročný
vstup pre dve osoby na všetky nimi
organizované kultúrne podujatia.
Tanečné vystúpenie Laury Longauerovej návštevníci 49. ročníka
Folklórnych slávností pod Poľanou budú môcť vidieť aj počas galaprogramu v nedeľu 13. júla.
Zuzana Juhaniaková
Detvianske noviny
STRANA 2
Mesto Detva hospodári dobre,
majetok nepredávalo
Mesto Detva hospodári s pozitívnym účtovným výsledkom, vyplýva to zo správy o záverečnom účte mesta na mestskom zastupiteľstve 21. apríla 2014. Ako uviedol Mojmír Chalupský, vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu, rozpočtové hospodárenie Mesta Detva v roku 2013 skončilo s prebytkom vo výške 1 261 961 € pričom príjmy dosiahli výšku 11 399 236 € a výdavky 10 137
275 €. Rozbor hospodárenia mesta Detva za rok 2013, záverečný účet mesta a príslušné stanoviská hlavného kontrolóra Rastislava
Gondu schválilo mestské zastupiteľstvo.
Chalupský upresňuje, že pôvod ný ro zpo če t n a rok 2013
schválený mestským zastupiteľstvom v decembri 2012 s prebytk o m vô b e c n e rát a l . Vď a k a
postupnému zapracovaniu ekono-
Vedúci ekonomického oddelenia zastáva názor, že opäť sa potvrdzuje, že politika mesta v oblasti
miestnych poplatkov a daní, ktorá
je založená na čo najmenšom zaťažení jeho obyvateľov, je správna.
pokles záväzkov oproti roku 2012
na 19 % či pokles pohľadávok
oproti roku 2012 na úroveň 73%.
Nezávislá organizácia INEKO
hodnotiaca hospodárenie miest
ohodnotila ekonomiku Mesta Det-
časový harmonogram, ale i štatistiku plnenia úloh z uplynulého obdobia 20082013 predniesla Anna
Golianová, vedúca oddelenia rozvoja na mestskom úrade.
Medzi schválené body z aprílo-
mických opatrení, ktoré viedli
k rastu príjmov a konsolidácii výdavkov, sa rozpočet aktualizoval
do prebytkového.
Výška jednotlivých daní a poplatkov ani zďaleka totiž nedosahuje
priemer porovnateľných miest.
Detva je na Slovensku jedným
z miest s najnižšími daňami.
Veľmi dôležitá z pohľadu úspešného hospodárenia v roku 2013
bola práca v oblasti bežných výdavkov, ktorá bola založená na minimalizácii výdavkov pri zachovaní
kvality jednotlivých samosprávnych úloh mesta. Mesto Detva dokázalo výraznou mierou ponížiť
bežné výdavky pričom toto sa určite nedotklo kvality života v Detve
a mesto dokázalo zabezpečiť jednotlivé úlohy či už v oblasti školstva, bezpečnosti obyvateľstva,
verejného osvetlenia, komunálneho odpadu, údržby ciest a chodníkov,
c e s to v n é h o
r u ch u
a v mnohých ďalších oblastiach.
Ď a l e j C h a lu p s k ý u v á d za :
„O veľmi dobrej finančnej kondícii
mesta svedčia aj ostatné ekonomické ukazovatele ako napríklad
va v roku 2012 známkou 4,5 / 6 je
max./ čo znamená dobré finančné
zdravie. Sme veľmi spokojní, že
tieto parametre sa podarilo v roku
2013 ešte vylepšiť a to výrazným
spôsobom.“
vého Mestského zastupiteľstva
patrí aj prenájom prvého poschodia budovy bývalého mestského
úradu na Nám. SNP v Detve pre
Podpolianske múzeum. V dohľadnej dobe by malo Podpolianske
múzeum do novozískaných priestorov presťahovať najskôr jednu
stálu expozíciu s názvom Ovce
moje, ovce... Valaská kultúra
na Podpoľaní.
Potom dve stále výstavy, jednu
historickú s názvom Detva v kontexte Vígľašského panstva a druhú s názvom Fotoaparátom Jána
Lassovszkého. Neskôr by mali
presťahovať aj časť depozitára
a kancelárie.
Uvedený rekordný prebytok
mesto dosiahlo napriek opätovnému výpadku jeho rozhodujúceho
príjmu a to výnosu dane z príjmov
fyzických osôb. „Zaznamenali sme
však nárast bežných príjmov oproti predchádzajúcim rokom čo môžeme pripísať veľmi kvalitnej práci
súvisiacej s využívaním vlastného
majetku, a nie jeho predajom, ako
aj správou miestnych daní,“ pokračuje vedúci ekonomického oddelenia. Chalupský ďalej uvádza:
„Vynikajúce plnenie výberu daní
a miestnych poplatkovu poplatku
za komunálne odpady vo výške
97,4 % a dane z nehnuteľnosti dokonca vo výške 102,4 % nám
môžu závidieť mestá v rámci celého Slovenska, kde priemer týchto
výberov sa pohybuje okolo 90 %.“
Prebytok hospodárenia dosiahnutý v roku 2013 však nezostane
nevyužitý. Ako uvádza vedúci ekonomického oddelenia, „už v roku
2014 nám umožní napríklad všetkým školským a predškolským zariadeniam v meste prefinancovať
zvýšené, ale štátom nekryté zvýšenie miezd. A zaradiť do plánu
nové investície.“ Podstatná časť
dosiahnutého prebytku bude využitá na financovanie rozvojových
zámerov mesta.
Mestské zastupiteľstvo sa venovalo početným bodom. Patrí
sem aj téma Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta
Detva na roky 2014-2020. Jeho
Ing. Mojmír Chalupský,
Ekonomické oddelenie
MsÚ v Detve
Spracovala:
CSILic. Zuzana
Juhaniaková
Detvianske noviny
STRANA 3
Do Detvy zavítal biskup Chovanec,
primátor ho privítal vo Farskom kostole
Detvu v sobotu 26. apríla 2014 prvýkrát navštívil banskobystrický diecézny
biskup Marián Chovanec, na území mesta ho oficiálne privítal primátor Ján
Šufliarský.
Diecézny biskup prišiel do Detvy vyslúžiť 39 mladým ľuďom sviatosť birmovania. Vo Farskom
kostole sv. Františka z Assisi ho na
začiatku bohoslužby oficiálne privítal primátor mesta.
Noví birmovanci vďaka prijatej
sviatosti môžu ľahšie zvládnuť
úspešnosť života a byť prínosom
pre dobro celej spoločnosti, pripomenul Ján Šufliarský. Medzi birmovancami boli stredoškoláci,
študenti vysokých škôl i pracujúci.
Primátor Šufliarský biskupovi Chovancovi v mene obyvateľov okrem
iného zaželal, aby sa v Detve vždy
dobre cítil a rád mesto navštevoval.
Do Banskej Bystrice si diecézny
biskup odniesol ako dar od veriacich liturgické oblečenie originálny
ornát a albu, vyšívané detvianskou výšivkou. Tiež prvú slovenskú monografiu obce, ktorú Karol
Anton Medvecký napísal o Detve.
Zuzana Juhaniaková
Nový generálny
riadite¾
Salomoni
rokoval
s primátorom
mesta
Šufliarským
V stredu 23. apríla 2014
prijal primátor Mesta Detva
Ján Šufliarský nové vrcholové vedenie PPS Group, na jeho čele stojí od 1. apríla
generálny riaditeľ Giorgio Salomoni. Na stretnutí v úradných priestoroch primátora
generálneho riaditeľa sprevádzali aj ďalší predstavitelia
detvianskych strojární.
Témou návštevy najväčšieho zamestnávateľa v Detve v priestoroch Mestského
úradu bola spolupráca Mesta
Detva s PPS Group a.s. a aktivity v priemyselnom parku.
Strojárska spoločnosť je hlavným investorom v priemyselnom parku Mesta Detva.
Zuzana Juhaniaková
Biosférické rezervácie a nový manažment - Rezervy biosféry Po¾ana
V poslednom období sa médiá venovali problematike biosférických rezervácií (BR), najmä s súvislosti so začlenením Hriňovských
lazov do prechodnej zóny BR Poľana. V katastrálnom území Detvy môžeme hovoriť o mestských častiach
Myšlienka vzniku biosférických rezervácií patrí francúzs k e m u oc h ra nc o v i príro dy
Michelovi Batisee. Prvé biosférické rezervácie vznikali v 70tych rokoch minulého storočia.
V súčasnosti je vo svete 621
biosférických rezervácií v 117
krajinách sveta.
Biosférické rezervácieRezervy
biosféry (BR) slúžia ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného
vzťahu človeka s prírodným prostredím. V rámci Programu UNESC O Č l o ve k a b i o s fé ra b o li
na Slovensku za biosférické rezervácie uznané bez právneho
ustanovenia a vymedzenia štyri
územia - Slovenský kras, Poľana, Východné Karpaty a Vysoké
Tatry. Certifikát udeľuje Medzin á ro d ná k oordinačná ra da
UNESCO v Paríži.
V dôsledku neznalosti poslania
a významu BR často dochádza k
vnímaniu BR ako ďalšej kategórie
chráneného územia a s tým súvisiacimi obmedzeniami, či zákazmi. Biosférické rezervácie,
správne „rezervy biosféry“, nie
sú chránené územia, sú modelové územia, kde ochrana prír o d n ý c h ho d n ôt j e p od p o rovaná spôsobom hospodárenia na určitom území. Zároveň
by však takýto prístup mal tým,
ktorí v týchto územiach pracujú,
zaručovať určitú podporu. Rezervy biosféry predstavujú územia, kde príroda poskytuje ľuďom
prírodné zdroje a naopak človek
hospodári tak, aby prírodu nenarušil, naopak, zachoval jej hodnoty
a krásu.
BR má tri zóny: jadrovúmaloplošné chránené územia
BR by mali plniť ochranársku,
logistickú (výskum, vzdelávanie)
a rozvojovú funkciu. Na Slovensku
sme sa však od začiatku venovali
len prvým dvom a na tú poslednúrozvojovú, na človeka žijúceho
v BR, sme akosi zabudli. Tým sa
pravdepodobne rovnováha, ktorá
je stanovená v definícii BR, narušila. Je dôležité, aby sme pre ľudí
žijúcich a pracujúcich v biosférických rezerváciách reálne niečo
urobili. Keby sa niekto spýtal obyvateľa Snôh, či Vrchslatiny, ktoré
patria k BR Poľana od jej vzniku,
čo majú z toho, že žijú v BR, s istotou by bola odpoveď „nič“.
V súčasnosti sa z iniciatívy Občianskeho združenia Pronatur,
Správy CHKO Poľana, samospráv, podnikateľov a ďalších, vytvára nový model riadenia BR
Poľana, ktorý by mal priniesť pre
región Podpoľania nové výzvy,
príležitosti a princípy. Spamätali
sme sa v tzv. „hodine dvanástej“
a to i na základe upozornenia Medzinárodnej koordinačnej rady
UNESCO, ktorá nebola spokojná
s fungovaním BR Poľana.
Prioritnou úlohou je zmena
myslenia a postoja všetkých, ktorí
v BR žijú a pracujú k existencii biosférickej rezervácie. V rámci biosférickej rezervácie Poľana vzniká
tzv. Koordinačná rada, ktorá bude
spoločne manažovať územie Biosférickej rezervácie Poľana.
Členmi rady by mali byť zástupcovia samospráv, vlastníkov a užívateľov, podnikateľov, lesníkov,
poľnohospodárov, zástupcov kult ú r n y c h , v z d e l á v a cí c h a výs k u m n ý c h i n š ti t ú ci í . Je d i n e
korektná komunikácia, poctivá
práca, úcta a rešpekt môže nám
všetkým, ktorí v BR žijeme a pracujeme, pomôcť. Múdrosť, uvedom e n i e , j e d n o d u ch o s ť (b e z
zbytočných legislatívnych prekážok) a samozrejme financie môžu
reálne prispieť k rozvoju územia
Rezervy biosféry Poľany. Máme
jedinečnú príležitosť ukázať i iným
územiam cestu, ktorou sa môžu
vybrať. Držte nám palce, pomôžte,
podporte a dôverujte nám.
Ing.Vladimíra
Fabriciusová, PhD.
Správa CHKO BR Po¾ana,
riadite¾ka
Detvianske noviny
STRANA 4
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Detva
na roky 2014 - 2020 - èasový harmonogram
Prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Detva na roky 20142020 (ďalej len „PHSR 20142020“) zastrešuje
oddelenie rozvoja Mestského úradu v Detve (ďalej len „MsÚ“). Dňa 24.04.2014 Mestskému zastupiteľstvu v Detve (ďalej len „MsZ“)
bol predložený časový harmonogram prípravných prác uvedeného rozvojového dokumentu mesta.
Uznesením č. 424/ 14 zo dňa 24.04.2014 MsZ v Detve schválilo časový harmonogram procesu tvorby PHSR 20142020 s pripomienkou: „PHSR 20142020 prerokovať v komisiách MsZ v 0103/ 2015 a predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu v 03/ 2015“.
Časový harmonogram prípravy PHSR 20142020 po zapracovaní pripomienky MsZ v Detve:
apríl 2014 - prerokovanie Štatistiky plnenia Programu hospodárskeho sociálneho rozvoja Mesta Detva na roky 2008-2013-materiál je
zverejnený na web stránke mesta/ Materiály na prerokovanie a bol prerokovaný a schválený Uznesením č. 425/ 14 MsZ Detve dňa 24.04.2014.
Podrobné vyhodnotenia plnení aktivít boli každoročne predkladané komisiám pri MsZ v Detve, Mestskej rade v Detve na prerokovanie, boli
zverejnené na web stránke mesta na pripomienkovanie zo strany verejnosti a následne predložené MsZ v Detve na schválenie. MsZ
vyhodnoteniam prijalo uznesenia: č. 51/ 11 zo dňa 28.04.2011, 160/ 12 zo dňa 15.03.2012, 257/ 13 zo dňa 21.03.2013 a 425/ 14 zo dňa
24.04.2014.
máj 2014 - prerokovanie analýz súčasného stavu Mesta Detva spracovaného po jednotlivých oblastiach PHSR
jún - júl 2014 - prerokovanie SWOT analýz a zadefinovaných návrhov Problémov pre jednotlivé oblasti PHSR
august 2014 - zosúladenie Strategickej časti PHSR s prioritami a tematickými cieľmi so schválenou Partnerskou dohodou Slovenske
republiky, v prípade schválenia uvedeného dokumentu.
september - október 2014 - prerokovanie navrhnutých opatrení, aktivít, akčného a finančného plánu a merateľných ukazovateľov
Strategickej časti PHSR Mesta Detva na roky 20142020 po jednotlivých oblastiach
január - marec 2015 - prerokovanie PHSR Mesta Detva na roky 2014 - 2020 v komisiách pri MsZ v Detve a v MsR v Detve
marec 2015 - schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Detva na roky 2014 - 2020 MsZ v Detve.
Termíny a miesto konania pracovných stretnutí k jednotlivým problematikám budú zverejnené na web stránke Mesta Detva.
V Detve, 29.04.2014
Zdroj: MsÚ v Detve - oddelenie rozvoja
Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja
Mesta Detva
na roky 2008 - 2013,
Strategická èas
vyhodnotenie za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Detve Uznesením č. 423/ 14 zo
dňa 24.04.2014 schválilo vyhodnotenie plnenia aktivít Strategickej časti PHSR Mesta Detva za rok 2013.
PHSR je plánovacím dokumentom a jeho pravidelné
vyhodnocovanie vyplýva mestu zo zákona č. 503/ 2001 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení.
Materiál každoročne vyhodnocuje oddelenie rozvoja
Mestského úradu v Detve (ďalej len MsÚ v Detve) v spolupráci s ostatnými oddeleniami MsÚ v Detve a organizáciami
Mesta Detva.
Kontakt: [email protected]
Spracovala: Ing. Anna Golianová,
vedúca oddelenia rozvoja,
[email protected]
Program Európa
pre obèanov
2014 - 2020
- informácia
24. apríla 2014 bol program Európa pre občanov oficiálne zverejnený v Úradnom vestníku EÚ. Medzi jednotlivými jazykovými
mutáciami nájdete aj slovenčinu.
Týmto bolo v písomnej forme potvrdené oficiálne zriadenie
dotačného programu Európa pre občanov pre roky 2014-2020.
Ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať:
- zverejnenie programovej príručky informujúcej o možnostiach financovania, formulár žiadosti o grant a kalendár podávania
žiadostí-začiatkom mája 2014,
- prvá uzávierka pre podanie žiadostí v rámci opatrení 1.1, 2.1,
2.2 (Európska spoločná pamäť, Družobné mestá, Siete partnerských miest) je predbežne stanovená na 4. júna 2014,
- uzávierka opatrenia 2.3 sa presúva na 1. septembra 2014,
- zverejnenie výsledkov uzávierky na operačné/ štrukturálne
granty z 20. decembra 2013 je stanovené v priebehu mesiaca
jún.
V Detve, 29.04.2014
Spracovala: Anna Golianová,
MsÚ v Detve
- oddelenie rozvoja
Zdroj: MsÚ v Detve
- oddelenie rozvoja
V Detve, 30.04.2014
Zdroj: Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica
Spracovala: Anna Golianová,
MsÚ v Detve - oddelenie rozvoja
Detvianske noviny
STRANA 5
Mládežnícky parlament iniciuje viaceré aktivity
Mládežnícky parlament mesta Detva má za sebou 2 mesiace fungovania, poèas ktorých sa vyformoval tím už 19 mladých
¾udí, ktorým nie je život v meste ¾ahostajný. Poèas tejto krátkej doby už rozbehli tri projekty a hneï nieko¾ko ïalších
majú naplánovaných.
Začiatkom apríla mládežníci
zorganizovali minifutbalovú ligu
v Detve, ktorá má už svoju tradíciu.
Zapojilo sa do nej takmer 80 hráčov z Detvy a blízkeho okolia. Minifutbalová liga sa hráva každú
nedeľu od 13.00 do 15.00 na umelej tráve futbalového štadióna
v Detve.
Ďalší projekt pod záštitou Mládežníckeho parlamentu sa volá
Pekné vyhliadky. Členovia vytipovali niekoľko miest v okolí Detvy, kde chcú umiestniť lavičky.
Sú to miesta, ktoré sú ľahko dostupné aj rodinám s deťmi a odkiaľ
je pekný výhľad na Detvu samotnú
alebo okolitú prírodu. Zároveň jednotlivé pekné vyhliadky budú med zi seb ou p re po jen é. Týmto
projektom chcú pritiahnuť viac,
a to nielen mladých ľudí do prírody.
Tretím rozbehnutým projektom
je oprava detských ihrísk na sídli-
Verejnos od 2. mája môže využi
nové verejné toalety v meste
Dňa 2. mája 2014 Mesto Detva otvára nové verejné toalety v budove
malého amfiteátra na ul. Obrancov mieru 3140, oproti Kultúrnemu centru
A. Sládkoviča v Detve. Mesto chce vyjsť v ústrety požiadavke obyvateľov
mesta a obyvateľov z okolitých osád, ktorí do centra mesta cestujú.
Toalety budú otvorené pre verejnosť v pracovné dni od 08:00 do 16:00
hod. V tomto čase je totiž v meste najväčší pohyb ľudí, ktorí idú navštíviť
lekára, úrady či urobiť si nákup.
Nové sociálne zariadenia sú súčasťou rekonštrukcie malého amfiteátra a priestranstva pred Kultúrnym centrom A. Sládkoviča.
Zdroj: Oddelenie správy majetku MsÚ Detva
Spracovala Zuzana Juhaniaková
sku. Veľa z nich potrebuje nový náter, aby opäť ožili svojimi farbami.
Mesto Detva materiálne podporilo
tento projekt, ako podporilo aj minifutbalovú ligu poskytnutím ihriska a spĺňa svoj neformálny sľub
o podpore mládežníkov.
Mládežnícky parlament mesta
Detva nadviazal spoluprácu s niekoľkými slovenskými organizáciami, prostredníctvom ktorých chcú
umožniť členom a mladým obyvateľov Detvy, cestovať a študovať
po celom Svete.
V blízkej budúcnosti členovia
plánujú niekoľko aktivít, o ktorých
budú verejnosť informovať. Zatiaľ
možno prezradiť, že pôjde o Majálestanečnú zábavu, Cestu rozprávkovým lesom alebo Beh pre
zdravie.
Viac informácií na stránke
.
Autor textu a foto:
Marián Líška
OZNAM
MESTO DETVA
J. G. Tajovského 7, Detva
zastúpené primátorom
Ing. Jánom Šufliarským
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona
č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konania
na obsadenie funkcie riadite¾a/ ky
Základnej školy Kukuèínova 480/ 6, Detva
Materskej školy Obrancov mieru 876/ 5, Detva
Materskej školy A. Bernoláka 19, Detva
s nástupom do funkcie na všetkých školách
od 01.07.2014
a Materskej školy Námestie SNP 17, Detva
s nástupom do funkcie od 01.08. 2014
Bližšie informácie sú zverejnené
na webových stránkach:
http:/ / www.detva.sk/ ?program=51&module_action__0__id_ci=50330
http:/ / www.detva.sk/ ?program=51&module_action__0__id_ci=50329
http:/ / www.minv.sk/ swift_data/ source/ verejna_sprava/
obu_bbystrica_odbor_skolstva/ files/ pracovne_miesta/ vk/
VK%20ZS%20Kukucinova.pdf
http:/ / www.minv.sk/ swift_data/ source/ verejna_sprava/
obu_bbystrica_odbor_skolstva/ files/ pracovne_miesta/ vk/
VK%20MS%20Detva%203x.pdf
Zdroj: Mgr. Anna Budáèová
Detvianske noviny
STRANA 6
Za Mgr. Stanislavom Hupianom
Bol učiteľom, ktorý v žiakoch videl seba a seba dal žiakom.
Bol talentovaným hudobníkom, ktorý vedel rozdávať radosť.
Bol otcom, ktorý v deťoch videl šťastie a šťastím bol on pre ne.
Bol starkým, ktorý vo vnúčatách objavil svoju mladosť a vedel si
s nimi vytvoriť pevnosť, kde len neha a radosť môžu vstúpiť.
Bol manželom, ktorý sa našiel v láske...
A dnes on sám, je už len minulosťou...
Dňa 30. apríla 2014 sme sa
v detvianskom Dome smútku rozlúčili s Mgr. Stanislavom Hupianom, ktorý nás po dlhšej chorobe
vo veku nedožitých 64 rokov navždy opustil.
Stanko Hupian nie je viac medzi
nami. Aspoň nie tak, ako by sme si
to všetci želali. Zostane pre nás
živý iba v spomienkach. Vedeli
sme, bolo vidieť, že neoplýva dobrým zdravím, ale aj tak nikto z nás
nečakal, že tak rýchlo od nás odíde. To, že nám chýba, že zanechal
miesto, ktoré sa nedá vyplniť, si
uvedomujeme až teraz, keď už nie
je medzi nami.
V našom meste začal Stanislav
Hupian pôsobiť od roku 1972,
kedy ešte ako študent Pedagogickej fakulty začal učiť na II. Základnej deväťročnej škole na Štúrovej
ulici. Vedel, že duša mladého človeka je ako notová osnova, melódiu ktorej píše sám pedagóg
s obetavosťou, láskou a námahou. V každej vyoral brázdu lemovanú písmenkami, číslicami,
notami, stupnicami, hudbou
a spevom. Zasial do nej semienko lásky, rozvahy, viery. Za 38
rokov v detvianskom školstve
vykonal veľký kus pedagogickej práce. Ako učiteľ, riaditeľ III.
Základnej školy na ulici Obrancov
mieru, neskôr riaditeľ Základnej
umeleckej školy S. Stračinu.
V kolektíve učiteľov bol ústretovým, chápavým, priateľským
a obľúbeným kolegom. Vždy ho
sprevádzal úprimný pohľad, typický úsmev a priateľské gesto.
Jeho rukami prešli tisícky mladých
ľudí, ktorí našli uplatnenie na rôznych postoch spoločenského
a kultúrneho života. Sú mu vďační
za vedomosti, za rozvíjanie ich talentu v oblasti muziky a spevu. Obrovskou satisfakciou boli pre neho
ich úspechy, do ktorých sa zapísal
aj on sám. Jednoducho povedané, bol to učiteľ, na ktorého sa
nezabúda... Učiteľské povolanie vykonával až do svojho odchodu na invalidný dôchodok.
Napriek chorobe, naďalej pracoval v ZUŠ ako korepetítor
v DFS Slniečko.
Ktosi povedal, že ten, kto hrá
na hudobnom nástroji, nemôže
byť zlým človekom. Stanislav Hupian tieto slová svojim životom potvrdzuje. Od svojich 17 rokov
hrával v hudobných kapelách, čo
bolo jeho najväčším koníčkom.
Hudba ho sprevádzala celý život:
ako súčasť jeho zamestnania, záujmu, jeho koníčka, jeho zmyslu života.... Bol pri zrode detvianskych
hudobných skupín MERYTAN
a INDEX. V oboch pôsobil dve desiatky rokov. Stanko Hupian - Hupk o , a k o h o f a m i l i á r n e v o la li
muzikanti Merytanu, Indexu, pracovníci DK AS a všetci kamaráti,
bol nesmierne veľkým prínosom
pre detviansku kultúru. Dlhé roky
sa s profesionálnym postojom staral nielen o detských muzikantov,
ale i malých spevákov. Bol neodmysliteľnou súčasťou festivalu
detskej a populárnej piesne - Zlatý
kľúčik. Detských interpretov jeho
kapely sprevádzali a Stanko je
autorom zvučky spomínaného
festivalu. Bez jeho účasti sa nezaobišla ani ďalšia súťaž - Slávik Slovenska.
S v ýb o r n ým
pedagogickým prístupom a jedinečnou muzikálnosťou vychoval
nespočetný rad amatérskych, ale i
profesionálnych spevákov. Aj keď
už nebol súčasťou festivalu, vždy
rád svojich nástupcov muzikantov
usmernil a poradil. Bol akoby telom a dušou zviazaný s detským
interpretom. Stanko nebol len vynikajúci muzikant, pedagóg, bol
človek s veľkým srdcom. A to nielen na javisku vedel rozdávať radosť. Potešením pre všetkých bola
jeho prítomnosť pri rôznych podujatiach a akciách, kde svojou nefingovanou úprimnosťou dokázal
zabávať prítomných a aj z maličkosti vedel pre ľudí urobiť sviatok.
Žil plodný život a rozdával sa celý. Neváhal obetovať svoj voľný
čas, talent a nadanie pre radosť
a spokojnosť iných. Desiatky
rokov účinkoval Stanko aj na
občianskych obradoch a slávnostiach ako hudobník. Spoločn e s m e s a z úč a s tň ov a l i
mnohých prehliadok a súťaží,
rôznych spoločenských stretnutí,
na ktorých sa po celodennej práci,
menil na zábavného spoločníka,
ktorý rád zahral - aj bez nôt, a za-
spieval si piesne všetkých hudobných žánrov. Aj jeho zásluhou sa
detviansky ZPOZ radí medzi najlepšie v regióne i v rámci celého
Slovenska.
Zanechal v našom meste kus
svojej identity, svojho snaženia a
jeho osobný vklad do kultúrneho
depozitu nášho mesta sa buď prejavil už za jeho života, alebo sa následne prejavuje v jeho pozitívnom
dedičstve cez zanechané dielo,
príklad alebo hodnoty pretavené
do životov jeho žiakov, pokrvných
a rodinných pokračovateľov.
Stanko, škoda, že si už od nás
tak skoro odišiel do hudobného
neba. Budeš chýbať Tvojej manželke, synovi, dcére, neveste, vnúčatám a nám všetkým, čo sme si
Ťa vážili a aj obdivovali. Istý renesančný mysliteľ povedal svojho
času: „ Každý človek sa narodí ako
jedinečný originál. Mnohí ale zomierajú ako lacná kópia…“ Stanko, Ty si patril vždy do kategórie
ľudí, ktorým hovoríme, že je svojim
spôsobom jedinečný. Bol si vždy
originál, originálny, alebo ako sa
dá v modernom súčasnom žargóne povedať, bol si autentický…
Odpočívaj v pokoji.
S úctou a vďakou za nás
všetkých
Mgr. Darina Labáková
POÏAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí
sa dňa 30. apríla 2014 prišli
rozlúčiť s Mgr. Stanislavom
Hupianom a vyjadrili sústrasť celej blízkej rodine.
Manželka Milena,
dcéra Daniela
a syn Stanislav s rodinami.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloènos
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Vzdelávanie ako súèas aktívneho starnutia
Mesto Detva začalo v apríli 2014 v priestoroch Denného centra na Partizánskej ulici 62 v Detve v rámci projektu Vzdelávanie ako súčasť aktívneho
starnutia s realizáciou neformálnych vzdelávacích programov pre seniorov a ľudí v post-produktívnom veku. Neformálne vzdelávacie kurzy budú
prebiehať na základe vzdelávacích materiálov vytvorených v prvých mesiacoch roku 2014.
Ako prvý sa začal realizovať vzdelávací program Zdravý životný štýl, ktorého cieľom je podpora aktívneho starnutia seniorov v duchu zdravej
výživy a harmonického života. V piatich päťhodinových blokoch sa účastníci kurzu okrem iného oboznámia so zásadami zdravej výživy, alternatívnymi spôsobmi stravovania, netradičnou formou medicínyfytoterapiou, metodickými i praktickými poznatkami zdravého telocviku a zásadami
poskytovania prvej pomoci.
Mgr. Katarína Melichová,
Manažér publicity projektu
STRANA 7
Detva sa pripravuje na vo¾by
do Európskeho parlamentu
dòa 24. mája
V utorok 29. apríla 2014 zvolal primátor Mesta Detva Ján Šufliarský
prvé zasadnutie okrskových volebných komisií. Delegáti pätnástich
okrskových komisií na území Mesta Detva zložili čestný sľub pred primátorom mesta v priestoroch obradnej siene.
Detvianske noviny
KULTÚRNE CENTRUM A. SLÁDKOVIÈA
V DETVE - MÁJ 2014
DOM KULTÚRY
A. SLÁDKOVIČA V DETVE
18.5.2014 nedeľa, 18:00 h., Veľká
sála
ČERTICE-DJGT Zvolen
23.5.2014 piatok 19:00 h.,Veľká
sála
LUBO VIRÁG-koncert speváka a
hudobníka
Mária Jaďuďová, vedúca Organizačného oddelenia Mestského úradu,
ktoré koordinuje priebeh volieb pre Detvu, informovala delegátov o povinných náležitostiach a školení pred prípravou a vykonaním volieb. Školenie bude v utorok 13. mája o 9.00 hod. v Kultúrnom dome Andreja
Sládkoviča v Detve. Prezentácia účasti na školení sa začína od 8.30
hod., účasť na školení je pre predsedov alebo podpredsedov (len jedného z nich) a zapisovateľov každej okrskovej volebnej komisie.
AMFITEÁTER
30.5.2014 piatok, 11:00 h., javisko
ZLATÝ KĽÚČIK- 43. ročník regionálneho festivalu detskej a populárnej piesne, hosť festivalu Jakub
Petranik-finalista SuperStar 2
Pre Slovenskú republiku v poradí tretie voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 24. mája 2014.
Zuzana Juhaniaková
31.5.2014 sobota, 16:30 h., Nám.
SNP
18:00 h., Fontána pri DK
VÁĽANIE MÁJOV
KNIŽNICA K. A. MEDVECKÉHO
OTVORENÉ:
DK: utorokpiatok: 9:00-17:00 h.
Pri kostole: okrem utorka: 9:0017:00 h., vo štvrtok 8:00-16:00 h.
KULTÚRNY DOM
PRI KOSTOLE
12.5.2014, pondelok, 12:00 h.,
Sála
OSLAVA MATIEK, Klub dôchodcov č. 1.
PREDAJE:
14.5.2014
15.5.2014
PODPOLIANSKE MÚZEUM
O t v o r e n é : pondelok-piatok,
8:00 - 16:00 h.
Fotoaparátom Jána Lassovszkého
Ove moje, ovce
Detva v kontexte vígľašského
panstva
KINO MARÍNA
17.5.2014 sobota,19:00 h.,
vstupné 4 €
ZAKÁZANÁ ZÓNA
25.5.2014 nedeľa,19:00 h.,
vstupné 4 €
GODZILLA
Deò Zeme v Detve
si pripomenuli aj tí najmenší
V piatok 25. apríla 2014 v Materskej škole Nám. SNP oslávili Deò Zeme, aby si už malé deti mohli uvedomi, aká je
ochrana zeme, životného prostredia a tým vlastnej existencie, dôležitá.
Školy a ich priatelia
bežali Beh za zdravie
Dnes som bežal za svoje zdravie - také bolo motto ZŠ
Obrancov mieru vo štvrtok 24. apríla 2014. Od rána to
v celom areáli školy vyzeralo inak ako v bežné vyuèovacie dni, aj slnieèko sa usmievalo.
V rámci Dňa zeme všetci žili športom - malí i veľkí, žiaci z I. aj II. stupňa
ZŠ Obrancov mieru, páni učitelia i pani učiteľky, pani kuchárky, rodičia.
Športovo naladení prišli i žiaci zo ZŠ J. J. Thurzu, ZŠ s MŠ Alexandra
Vagača, ZŠ Kukučínova v Detve. Príkladom zdravého životného štýlu
boli aj riaditelia i zástupcovia všetkých základných škôl v Detve.
Krásnu myšlienku podporilo aj Gymnázium v Detve, súkromné Centrum voľného času, záchranári i policajti z Detvy. Prichádzali i najmenší
škôlkari z MŠ Nám. SNP, MŠ M. R. Štefánika, MŠ Obrancov mieru, MŠ
A. Bernoláka, ktorí so svojimi pani učiteľkami hrdo zdolávali vyznačenú
dráhu. Spolu s mladšími žiakmi prebehli určitý úsek priamo v areáli školy.
Starší žiaci i dospelí to mali o niečo náročnejšie. Zabehli úsek dlhý 1, 1
km. Bežali zo školy smerom k mestskej polícii a pomedzi obidva štadióny
hore na kopec. Stade naspäť do školy. Po odbehnutí na každého čakali
jabĺčka i pohár čerstvej vody alebo čaju. Kto chcel, mohol si dať záchranárom odmerať krvný tlak.
To, že v Detve mnohým záleží na svojom zdraví, dokazuje i číslo
zúčastnených, spolu 597 bežcov. Organizátori všetkým blahoželajú k
správnemu rozhodnutiu urobiť niečo pre svoje zdravie a veria, že sa
spolu s účastníkmi stretnú i na budúci rok!
Mgr. Ján Gab¾as
Deň začali sprievodom v maskách zvieratiek a rastliniek. Prešli
sa po starej časti Detvy so spevom
piesní, básničiek a pokrikom:
Chceme zdravú zemičku, čistý
vzduch a vodičku!
Odstrašujúcim „maskotom“ bola Kikimorakráľovná špiny a odpadkov. A veruže si ich „dospeláci“
aj všimli a odmenili deti cukríkmi.
Sluhovia zlej Kikimory im počas
sprievodu porozhadzovali po školskej záhrade odpadky. To ale bolo
nemilé prekvapenie. Nedalo sa
inak, len všetko pekne vyzbierať.
Ale kam s tým? Zobrali krabice,
farby a vyrobili farebné kontajnery
na triedený odpad. Aj v škôlke sa
už rozprávali o separácii. Dopoludnie ukončili premietaním ku Dňu
Zeme s množstvom poučných obrázkov, básničiek a pesničiek.
Zdroj: MŠ, Nám SNP 7
siete Eco-School a pomáha
školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickým i k r o k m i . Ka ž d o ročno u j e
‘Týždeň otvorených dverí’, ktorý
usporadúvajú pri príležitosti Dňa
Zeme (22. apríl).
Tento rok jeho osvetu zacielili
na tému ‘Voda’ a spolu s deťmi ju
pretavili do divadielka a prezentácie „O kolobehu vody“, absolvovali
rovesnícke zážitkové vzdelávanie
so zaujímavými vodnými pokusmi
a k nahliadnutiu bola aj výstava
s výtvarnými dielkami detí. Hostí
bolo neúrekom (miestne MŠ, MŠ
a ZŠ Kriváň) a medzi nimi aj zástupcovia Mestského úradu Detva. Špeciálne poďakovanie patrí
žiačkam zo ZŠ J.J. Thurzu v Detve, ktoré sa pod vedením pani učiteľky Kataríny Vrťovej významnou
mierou podieľali na programe.
Materská škola na ulici M.R.
Štefánika v Detve úspešne pokračuje v medzinárodnom programe
Zelená škola už 6. rok. Tento
certifikačno-vzdelávací program je
súčasťou celosvetovej
Zdroj: Materská škola M. R.
Štefánika,
koordinátorka Zelenej
školy ¼ubica Koèvarová
Texty sú upravené redakciou
Detvianske noviny
zo ZŠ s MŠ A. Vagaèa
materskou školou Alexandra Vagača na Štúrovej ulici v Detve sa môžu chváliť obrovským úspechom - stali sa majstrami Banskobystrického kraja vo florbale v
kategórii mladší žiaci.
žiakmi Spojenej školy Dudince. Hrali sa dva
zápasy, ktoré žiaci z Detvy bez
problémov vyhrali a zaslúžene postúpili na krajské kolo.
STRANA 8
Stretnutie so spisovate¾om
Pavlom Hiraxom Barièákom v Detve
Pavel Hirax Baričák. Poznať
ho môžete ako hudobníka, cestovateľa, fotografa, vydavateľa,
spisovateľa, či poeta. Vo štvrtok
24. apríla 2014 zavítal do Domu
kultúry Andreja Sládkoviča v
De tv e, k de na neho čakalo
množstvo priaznivcov, ale aj
tých, ktorí sa s jeho tvorbou,
myšlienkami a filozofiou života
stretli prvýkrát. Do dverí vošiel
vysoký muž, ktorého nasledovali
dvaja ochotní pomocníci s prepravkou plnou kníh-a publikum bolo jeho. Hoci už napísal viac ako
desať kníh, v prednáške-besede
sa opieral najmä o svoju prvú motivačnú knihu s názvom Šlabikár
šťastia, zážitky z cestovateľského
tripu v Ekvádore, a najmä o osobné a rodinné situácie z každodenného života. Tvorbu Pavla Hiraxa
Baričáka spája niekoľko hlavných
myšlienok. Napríklad aj to, že človek musí spoznať samého seba,
aby sa mohol stať lepším. Atmosféru stretnutia dotváral svojimi
piesňami hudobník a poet Ján
Marton zo Svitu.
Autor svoje knihy nepovažuje za
umenie, ale je v nich uložený odkaz pre ľudí. „Posolstvom mojich
kníh je, aby sa ľudia vrátili k sebe
a k prírode. Aby sa zase stali šťastnými a naplnenými. Ja s tým nespravím nič, moje knihy sú len
impulzom a tichým radcom. Verím
v lásku ako najväčšie dobro, ktoré
je okolo nás.
sú najväčšie
dary, depeše, ktoré nám majú ukázať smer. Naši „nepriatelia“ sú naši
najväčší spojenci. Naše choroby
sú signály, že sme prekročili hranicu. Nie sú totiž zlé alebo dobré
veci. Ony iba sú.“
Mgr. Jana Jedlièková
Foto: Mgr. Jana Jedlièková
Prvomájový výstup na Javor (821 m n.m.) 1. 5. 2014
Klub slovenských turistov v Detve usporiadal tradièný XXXVII. roèník výstupu na vrch
Javor. Naša trasa sa zaèínala v Podkriváni, kam sme prišli vlakom z Detvy. V Kriváni sa
k nám už po tretí raz pripojili aj deti z Materskej školy so svojimi rodièmi.
Celou trasou, ktorá viedla po modrej znaèke, sme sa tešili z jarných obrazov nášho
Podpo¾ania. Príroda bola iná ako po minulé roky, èerešne a kríky už boli odkvitnuté, ale
lúky zdobili prvosienky a rôzne lieèivé rastlinky. Príjemné bolo pozorova nadšenie malých
turistov, ako spolu s rodièmi obdivovali prírodu, s rodièmi sa rozprávali o lieèivých rastlinkách, vèielkach a stromoch. Najmladší úèastník mal len 3 roky, ale trasu zvládol na výbornú.
Malí turisti z MŠ za svoj skvelý výkon dostali spomienkový úèastnícky list od predsedu KST
v Detve a sladkú odmenu na posilnenie. Po opekaèke na vrchole Javora sme sa rozdelili
do dvoch skupín. Deti sa so svojimi rodièmi vrátili po tej istej trase do Podkriváòa.
Ostatní turisti pokraèovali okolo chaty pod Javorom ïalej po modrej znaèke do Divína.
Cesta viedla po lúkach cez Divínske lazy a vychutnávali sme si krásne obrazy okolitej
prírody. Po lesnej ceste okolo Uhliarska sme pri schádzaní do doliny mali výh¾ad na Ružinskú priehradu a zrúcaninu divínskeho hradu. V Divíne (265 m n.m.) sme si prezreli
obnovené historické centrum dediny. Po krátkej prestávke sme pokraèovali do Mýtnej
vlakom sme sa vrátili do Detvy. Výstup na Javor absolvovalo 36 milovníkov prírody. Trasa
trvala 5 hodín a merala okolo 18 km. Už teraz sa tešíme na prvomájový výstup opä o rok.
Juraj Kalamár
D
etvianske noviny - bezplatne distribuovaný mesaèník o živote v Meste Detva. Vydavate¾ v spolupráci s Mestom Detva a redakcia: TIK Detva,
Ul. M. R. Štefánika 3214/ 2E, 962 12 Detva. IÈO: 45 734 097 e-mail: [email protected], [email protected] fax 045/ 545 9091.
( 045/ 545 9087,. Zodpovedná redaktorka: Mária Fekiaèová, fax 045/ 545 9091 ( 045/ 545 9087. Èíslo neprešlo jazykovou úpravou.
Tlaè: Tlaèiareò a vydavate¾stvo VOX® PRESS, s.r.o, Ladomerská Vieska 145, P.O.Box 20, 965 20 Žiar nad Hronom ( 0905 168 576, mail: [email protected]
Registrácia: MK SR, evidenèné èíslo: EV 4386/ 11. ISSN 1338-9823
Download

Detvianske noviny 05/2014