Odčervovacie programy v chovoch koní
MVDr. M. Boldiţár, MVDr. K. Dudriková, MVDr. P. Vidricková, MVDr. V. Hura, PhD.
Klinika koní
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81, Košice
Úvod
Pribliţne 50% populácie koní má prirodzenú rezistenciu voči parazitom. Avšak zbytok
populácie nemá prirodzenú odolnosť, následkom čoho sa stáva prirodzeným zdrojom
kontaminácie prostredia. Faktom je, ţe pribliţne 20-30% zo svetovej populácie koní je
zodpovedných za produkciu 80% vajíčok parazitov nachádzajúcich sa v prostredí. Napriek
dostupnosti a širokej škále antiparazitík na trhu, sú parazitózy stálym problémom v chovoch
hospodárskych ako aj spoločenských zvierat. Úplná eradikácia parazitóz je menej
pravdepodobná, skôr sa snaţíme o udrţanie ochorenia na subklinickej úrovni pouţitím
vhodných preventívnych opatrení. Prevencia spočíva v dodrţiavaní odčervovacej schémy, tzn.
neodčervovať častejšie, neţ je to potrebné, vyhnúť sa poddávkovaniu liečiv, pokiaľ je to
moţné striedať antiparazitiká s rôznym mechanizmom účinku, dodrţiavať opatrenia pri
presunoch zvierat (napr. odčerviť nového jedinca pred vypustením do stáda) a v neposlednej
rade pravidelne sa snaţiť monitorovať účinnosť antiparazitík koprologickým vyšetrením.
Endoparazitózy u koní
U koní a iných equidov môţeme diagnostikovať vyše 150 druhov endoparazitov. Pre
praktického veterinárneho lekára je oveľa praktickejšia klinická klasifikácia, v ktorej sa
nachádza väčšina nebezpečných endoparazitov:
Veľké strongyly (S. vulgaris, S. edentatus, S. equinus)
Malé strongyly/ Cyatostomóza (Cyathostominae spp.)
Ostatné nematodózy (Trichostrongylus axei, Strongyloides westeri)
Škrkavky/ Askaridióza (Parascaris equorum)
Mrle/ Oxiurióza (Oxiuris equi)
Pásomnice/ Cestodóza (Anaplocephala magna, A. perfoliata, Paranoplocephala
mamillana)
Strečkovitosť/ Gastrofilóza (G. intestilnalis, G. hemorrhoidalis, G. nasalis)
Pľúcne červy (Dictyocaulus arnfieldi)
Onchocerkóza (Onchocerca cervicalis)
Klinické príznaky infestácie endoparazitmi
Väčšina dospelých koní s endoparazitárnou infestáciou sa javí klinicky zdravá.
Adspekčne môţu byť v celkovej dobrej telesnej kondícii, s lesklou a priliehajúcou srsťou.
Zatiaľ čo v GIT-e sa rozvíja parazitárna infekcia s následným rozvojom ireverzibilných
patologických zmien. Ale u iných koní, hlavne vekovo niţších kategórií, môţu byť
pozorované klinické príznaky:
Matná a odstávajúca srsť
Úbytok hmotnosti
Škrabanie chvosta
Kolika
Depresia, letargia, nechutenstvo
Strata výkonnosti
Kašeľ a výtok z nosa
Diarrhoea
Antiparazitárny program
Antiparazitárnym programom máme na mysli nielen samotnú aplikácia prípravku, ale aj
komplexnú starostlivosť o hygienu maštalí, starostlivosť o výbehy a pravidelné koprologické
vyšetrenia. Pri tvorbe antiparazitárneho programu pre chov musíme brať na vedomie niekoľko
ukazovateľov:
Vek a kategória koní
Vývojový cyklus endoparazitov
Zamorenosť prostredia chovu- stajne
Dostupnosť účinných látok na trhu
Moţnosť aplikácie preventívnych opatrení
Starostlivosťou o výbehy sa zbavujeme vývojových štádií parazitov ţijúcich mimo tela
hostiteľa. Vzhľadom k tomu, ţe sa väčšina vajíčok parazitov dostáva do prostredia práve
trusom, je vhodné kaţdodenne zbierať v týchto výbehoch trus. Ak sa jedná o veľkú plochu
kde to nie je moţné, je vhodné pre kone oplotiť menšie výbehy, ktoré je dobré po nejakej
dobe striedať. Určite sa oplatí kosiť aj nedopasené plochy tráv, keďţe práve tam sa darí
rôznym parazitom resp. ich larválnym štádiam. Medzi preventívne opatrenia pasienkov patrí
aj dobré známe vápnenie, rotácia iných druhov zvierat na pasienkoch, pouţitie kŕmitok na
seno, respektíve na krmivo, ktoré sa prijíma zo zeme.
Čo sa týka hygieny maštalí, tu radíme predovšetkým kaţdodennú dôkladnú výmenu
podstielky a kaţdoročnú dezinfekciu maštalí (vápnenie stien, dezinfekcia mreţí a podlahy
spojená s úplným odstránením podstielky).
Samozrejmosťou chovateľov a prevádzkovateľov maštalí, by malo byť preventívne
koprologické vyšetrenie, ktorým máme moţnosť sa presvedčiť o vhodne zvolenom
antiparazitárnom programe. Avšak je potrebné si uvedomiť, ţe toto vyšetrenie nie je úplne
spoľahlivé, vzhľadom na nepravidelné vylučovanie vajíčok do prostredia hostiteľom. Taktieţ
záchyt pásomnice je týmto vyšetrením veľmi nízky, čo ale neznamená, ţe sa v hostiteľovi
nenachádzajú.
Antiparazitárne prípravky
Za posledných desať rokov nebola vyvinutá nová látka na dehelmintizáciu koní, ale
zároveň bola zistená rezistencia na všetky existujúce účinné látky. Z toho dôvodu je nutné
prehodnotiť naše doterajšie odčervovacie návyky. V krajinách s vyspelým chovom koní
v dôsledku vzniknutej situácie sa v súčasnosti kladie dôraz na:
Preventívnu aplikáciu prípravkov vo frekvencii 3 aţ 4 mesiace
Striktné striedanie účinných látok
Aplikácia na základe protokolov pre jednotlivé kategórie
Vypracovanie protokolov na základe FEC (obsah vajíčok v truse) a ERP (periódy na
znovuobjavenie vajíčok)
Na výber máme v súčasnosti iba 4 hlavné farmakologické skupiny endoparazitík pre kone:
Benzimidazoly (mebendazol, fenbendazol, oxibendazol)
Avermektíny (ivermectín, moxidektín)
Pyrantel pamoas
Praziquantel
Z hore uvedených skupín sú na slovenskom trhu oficiálne dostupné iba 3. Praziquantel je
primárne anticestodikum uţ pri jednorázovej aplikácii. Avermektíny sú primárne
antinematodiká bez účinku na cestódy. Pyrantel pamoas a benzimidazoly sú antinematodiká
pri jednorázovej aplikácii a pri viacnásobnej aj anticestodiká.
Možnosti aplikácie antiparazitárnych prípravkov u koní
Na výber máme primárne tri moţné spôsoby aplikácie antihelmintík:
Orálny aplikátor
Nosohltanová sonda
Ako kŕmne aditívum
Per rectum
V zásade všetky tri sú plnohodnotné a výber závisí na veterinárnom lekárovi, kategórií
koní a zdravotnom stave jedinca. Snaţíme sa tlmiť výskyt gastrointestinálnych parazitov,
z toho dôvodu parenterálna aplikácia prípravkov je nelogická, dôvodom je hlavne to, ţe
primárne nezasiahneme cieľový orgán a zároveň je nutné si uvedomiť aj zníţenie účinku
preparátu a podporu rozvoja rezistencie.
Záver
Pri tvorbe dehelmintizačného programu je nutné si uvedomiť:
Neexistuje sterilný kôň, v zmysle prevalencie endoparazitov
Neexistuje prostredie, v ktorom by sa nenachádzali endoparazity koní
Prevalenciu endoparazitov koní v chove/stajni môţeme len tlmiť
Gravidné kobyly je nutné odčerviť 6 týţdňov pred pôrodom
Ţriebätá začíname odčervovať od 2 mesiacov veku
Preventívne antinematodikom odčervujeme chovy/stajne minimálne raz za 6 mesiacov
Preventívne anticestodikom odčervujeme chovy/stajne minimálne raz za 24 mesiacov
Kvantitatívne vyšetrenie trusu vykonávame v chove/stajni minimálne raz 6-12
mesiacov
Kvalitatívne vyšetrenie trusu vykonávame v chove/stajni na základe typu pouţitého
prípravku a jeho ERP
Aplikáciu antinematodík a anticestodík je nutné upraviť pre chov, stajňu, kategóriu,
respektíve jedinca, na základe výsledkov kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy trusu
Tab.1. Dehelmintizácia dospelých koní
Dospelé kone / 1. rok
Dospelé kone/ 2. rok
Moxidectín + pyrantel na
pásomnice
Ivermectín + pyrantel
Január
Február
Marec
Ivermectín - 10 týţdňov
po predchádzajúcej
dávke
Apríl
Máj
Jún
Moxidectín - 14 týţdňov
po predchádzajúcej
dávke
Ivermectín - 10 týţdňov
po predchádzajúcej
dávke
Júl
Ivermectín - 10 týţdňov
po predchádzajúcej
dávke
August
September
Moxidectín + pyrantel na
pásomnice
Október
November
Moxidectín - 14 týţdňov
December
po predchádzajúcej
dávke
Ivermectín + pyrantel
Tab.2. Dehelmintizácia ţriebät
Ţriebätá
Odstavčatá a kone do 2
rokov
Január
Fenbendazol 5 dní, na 6.
deň ivermectín
Február
Marec
Ivermectín - 10 týţdňov po
predchádzajúcej dávke
Apríl
Máj
Jún
Prvé odčervenie v 3
mesiacoch veku
praziquantelom alebo
praziquantelom a
ivermectínom alebo
pyrantelom
Júl
Druhé odčervenie v 4
mesiacoch veku
praziquantelom alebo
praziquantelom a
ivermectínom alebo
pyrantelom
August
Tretie odčervenie v 5
mesiacoch veku
praziquantelom alebo
praziquantelom a
ivermectínom alebo
pyrantelom
Ivermectín - 10 týţdňov po
predchádzajúcej dávke
Ivermectín - 10 týţdňov po
predchádzajúcej dávke
Začať s odčervovacím
protokolom ako u
despelých koní v 6
September
mesiacoch veku
napríklad Ivermectínom
v 10 týţdnových
intervaloch
Október
Zopakovať podanie
Ivermectínu 10 týţdňov
November
po predchádzajúcej
dávke
December
Fenbendazol 5 dní, na 6.
deň ivermectín
Tab.3. Dehelmintizácia koní nad 15 rokov
Kone nad 15 rokov / 1.
rok
Kone nad 15 rokov / 2.
rok
Január
Február
5 dní Fenbendazol +
moxidectín na 6. deň
5 dní Fenbendazol +
Ivermectín na 6. deň
Marec
Apríl
Ivermectín 10 týţdňov po
predošlej dávke
Máj
Jún
Moxidectín 14 týţdňov po
predošlej dávke, potom
ivermectín + praziquantel
Júl
Ivermectín 10 týţdňov po
predošlej dávke
August
September
Október
5 dní Fenbendazol +
moxidectín na 6. deň
5 dní Fenbendazol +
Ivermectín na 6. deň
November
Moxidectín 14 týţdňov po
Ivermectín 10 týţdňov po
December predošlej dávke, potom
predošlej dávke
ivermectín + praziquantel
Tab.4. 8 týţdňový dehelmintizačný program pre kone
Január
Marec
Máj
Júl
September
November
Benzimidazol - dvojitá dávka 5
dní
nepovinné
Pyrantel
Avermectín
Benzimidazol
Pyrantel dvojitá dávka pásomnice, Avermectín
Tab. 5. Dehelmintizačný protokol pre malé
mnoţstvo koní na veľkej ploche
Február
Benzimidazol
Máj
Avermectín
Pyrantel dvojitá dávka August
pásomnice
November
Avermectín
Tab. 6. 6 týţdňový Dehelmintizačný program
pre kone
Január
Pyrantel
Marec
Benzimidazol
Máj
Avermectín
Jún
Pyrantel
Júl
Benzimidazol
August
Avermectín
Pyrantel dvojitá dávka September
pásomnice
November
Avermectín
Download

Odčervovacie programy v chovoch koní MVDr. M. Boldiţár