CURICULUM VITAE
Priezvisko, meno, titul.: Boldižár Martin, MVDr.
Vzdelanie:
R. 1981-1989: Základná škola, Poţiarnická 3, Košice
R. 1989-1993: Gymnázium, Poštová 9, Košice
R. 1993-1999: Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Odbor VVL
Zamestnávateľ:
Klinika koní
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73
041 81
Košice
Slovenská republika
R. od 2008- september: Odborný asistent na Klinike koní UVLF v Košiciach
R. 2003-2008: Odborný asistent na Klinike chirurgie, ortopédie a röntgenológie, UVL v
Košiciach
R. 2000-2003: Doktorandské štúdium- interná forma na I. Internej klinike UVL v Košiciach
Študijné pobyty:
R.2002- november/december: ,,The University of Liverpool, Faculty of Veterinary Science,
Large Animal Hospital, Leahurst, Neston,, Veľká Británia
R. 2004- august: Študijný pobyt ,, Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno, Klinika koní,,
Česká republika
R. 2005- január: Študijný pobyt ,, Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno, Klinika koní,,
Česká republika
R. 2007- apríl: Študijný pobyt ,,Ghent University; The Institute of Biomedical Technology
(IBiTech). Gent, Belgicko
R. 2011- Hands On Workshop: Artroskopia koní pod vedení MVDr. Z. Ţert, PhD. ,,
Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno, Klinika koní,, Česká republika
Členstvo v organizáciách:
R. 2001: Člen Českej hipiatrickej spoločnosti (ČHS)
R. 2007: Člen European Society of Anaesthesiology
Doplňujúce informácie:
R. 1999-2000: Základná vojenská sluţba, Vojenský veterinárny ústav v Košiciach
R. 2003-2008: Odborný asistent na Klinike chirurgie, ortopédie a röntgenológie, UVL v
Košiciach
R. 2004- august: Veterinárny lekár na Majstrovstvách Slovenska vo vytrvalostnom jazdení,
Topoľčianky, Slovenská republika
R. 2006- august: Aktívna účasť na Svetových jazdeckých hrách ako veterinárny lekár
Slovenskej reprezentácie v reiningovom jazdení. Aachen, Nemecko
R. 2008- september: Odborný asistent na Klinike koní UVLF v Košiciach
R. 2009- Ocenenie príspevku vedeckou komisiou,, How much can i.v. catheter twist in equine
jugular vein?,, v sekcii Trick and Technic in the Equine Practice na 11th Congres on Equine
Medicine and Surgery. Ţeneva, Švajčiarsko; ako The most clever presentation.
Aktívna účasť na vzdelávacích podujatiach:
R. 2003- december: 8th Congres on Equine Medicine and Surgery. ,,Gastroenterológia koní,,
Ţeneva, Švajčiarsko
R. 2005- december: Aktívna účasť na 9th Congres on Equine Medicine and Surgery.
,,Lokomócia koní,, Ţeneva, Švajčiarsko
R. 2006- september: 13. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívni
medicíny (ČSARIM). Plzeň, Česká republika
R. 2006- december: Aktívna účasť na AIRWAY MANAGEMENT- Hands on Workshop.
Brno, Česká republika
R. 2007- jún: Aktívna účasť na výročnom mítingu European Society of Anaesthesiology
EUROANAESTHESIA 2007. Mníchov, Nemecko
R. 2009- december: Aktívna účasť na 11th Congres on Equine Medicine and Surgery.
,,Respiračný systém u športových koní,, Ţeneva, Švajčiarsko
Pasívna účasť na vzdelávacích podujatiach:
R. 2001- december: Absolvovanie 7th Congres on Equine Medicine and Surgery. ,,Patológia
muskuloskeletálneho aparátu koní- horné časti,, Ţeneva, Švajčiarsko
R. 2001- marec: Absolvovanie IX. výročného semináru ČHS ,,Gastroenterológia koní,, Brno,
Česká republika
R. 2002- marec: Absolvovanie X. výročného semináru ČHS ,,Dermatológia koní,, Brno,
Česká republika
R. 2003- marec: Absolvovanie XI. výročného semináru ČHS ,,Nemoci šlach u koní,, Brno,
Česká republika
R. 2004- február: Absolvovanie XII. výročného semináru ČHS ,,Neurologie koní,, Brno,
Česká republika
R. 2005- február: Absolvovanie XIII. výročného semináru ČHS ,,Laminitis,, Brno, Česká
republika
R. 2006- január: Absolvovanie pracovného semináru ČHS ,,Nemoci rohového pouzdra,, Brno,
Česká republika
R. 2006- marec: Absolvovanie XIV. výročného semináru ČHS ,,Diagnostika kulhání,, Brno,
Česká republika
R. 2006- marec: Účasť na VIIIth WINTERFORUM Slovak - RUSSIAN days of
Anaesthesiology and Intensive Medicine. Štrbské pleso, Slovenská republika
R. 2006- máj: Účasť na 13. kongrese slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou.
Prešov, Slovenská republika
R. 2007- január: Absolvovanie XV. výročného semináru ČHS ,,Nemoci zad koní,, Brno,
Česká republika
R. 2009- marec Absolvovanie XVII. výročného semináru ČHS ,,Neonatológie hříbat,, Brno,
Česká republika
Školiteľ obhájených diplomových prác:
1. Vyuţitie laryngeálnej masky vo veterinárnej anesteziológii, termín obhájenia 2007,
Jozefína Uličná
2. Stereotypné správanie športových koní, termín obhájenia 2007, Alexandra Bučková
3. Výskyt sarkoidov v populácii koní SR, termín obhájenia 2009, Katarína Štefančíková
4. Investigation of Indirect Methods for Blood Pressure Measurement in Horses, termín
obhájenia 2009, Andrew Auld
5. Intravenózna kanylácia periférnej vény u koní, termín obhájenia 2009, Boris Bartoš
6. Téma: TIVA a zabezpečenie dýchacích ciest počas tracheoskopie u oviec, termín
obhájenia 2009, Dobroslava Štroncerová
7. Diagnostikované bakteriálne patogény dolných dýchacích ciest u koní, termín
obhájenia 2010, Lenka Piaderová
8. Epidurálna anestézia u koní, termín obhájenia 2010, Bronislava Triznová
9. Fracture Occurrence in Racehorses in the UK, termín obhájenia 2010,
Emily
Willoughby
10. Diagnostikované mykotické patogény dolných dýchacích ciest u koní, termín
obhájenia 2010, Marek Ulbrík
11. Kontraktúry šliach u ţriebät do odstavu, termín obhájenia 2010, Michala Danková
12. Fundamental Diagnostic and Therapeutic Approach to Equine Dental Problems,
termín obhájenia 2011, Rosemary Anne Furlong
13. Changes in Blood Lactate and Peritoneal Fluid Lactate Levels in Horses, termín
obhájenia 2011, Sarah Melissa Mawby
14. Correlation Between Total Protein and Peritoneal Fluid Total Protein Levels in
Horses, termín obhájenia 2011, Grant Millar
Školiteľ ŠVOČ:
1. Vyuţitie ultrasonografického vyšetrenia v urológií koňa, 2003, Zuzana Legiňová
2. Zavedenie centrálneho venózneho katétra u koňa Seldingerovou metódou,
2004,
Martin Rybár
3. Punkcia subarachnoidálneho priestoru u koní
a jej diagnostický a terapeutický
význam, 2004, Alexandra Tršková
4. Tetanus u koňa. Popis klinického prípadu, 2004, Zuzana Legiňová
5. Stereotypné správanie športových koní, 2006, Alexandra Bučková
6. Vyuţitie ultrasonografie pri diagnostike ochorení chrbta u koní, 2006, Zuzana
Legiňová
7. Laryngeálna maska (LMA) – nová pomôcka pre zabezpečenie priechodnosti
dýchacích ciest počas celkovej anestézie, 2006, Jozefína Uličná
8. Vyuţitie LMA-Proseal pri dvojitej kontrastnej gastrografii u psa, 2006, Petra Vidricková
9. Deformácie intravenóznych katétrov pri zavádzaní do vena juguláris u koní, 2007, Boris
Bartoš
10. Terapia klkania koní modifikovanou Forsselovou metódou, 2007, Alexandra Bučková
11. Regionálna distribúcia sarkoidov na jednotlivých častiach tela koní, 2007, Katarína
Štefančíková
12. Pouţitie totálnej intravenóznej anastézie pri bronchoskopii oviec, 2007, Dobroslava
Štroncerová
13. Airway management počas celkovej anestézie u psov s pouţitím Laryngeálnej masky,
2007, Jozefína Uličná
14. Airway management pri trasplantácií trachei u oviec s vyuţitím LMA ProSeal™experimentálny model, 2007, Petra Vidricková
15. Topická terapia sarkoidov u koní- Klinická štúdia, 2008, Katarína Štefančíková
16. Porovnanie vyuţitia TTA a BAL pre diagnostiku infekčných patogénov z dolných
ciest dýchacích u koní, 2008, Marek Ulbrík
17. Denná dynamika teploty kopyta, 2009, Soňa Jankelová
18. Enzoocia Actinobacilus Equuli v chove koní, 2010, Soňa Jankelová
Jazykové schopnosti:
Materinský jazyk: Slovenčina
Aktívne: Angličtina, Ruština, Čeština
Pasívne: Poľština
Sociálne zručnosti:
Schopnosť pracovať v kolektívoch v akademickom prostredí
Cieľavedomosť, pracovitosť, pedantnosť
Dobré komunikačné schopnosti získane počas pobytov v zahraničí a pri komunikácií
s majiteľmi zvierat
Dobrá adaptabilita na multikulturáne a multinaboţenské prostredie získaná pri
pobytoch v zahraničí
Bezproblémová schopnosť pracovať so zvieratami
Organizačné zručnosti:
Zmysel pre vedenie a organizáciu pracovných činností (v súčasnosti som zodpovedný
za organizovanie komerčnej činnosti na Klinike koní UVLF Košice)
Dobré skúsenosti s projektmi v oblasti experimentálnej medicíny a štrukturálnych
fondov EU
Technické zručnosti:
Výborné zručnosti a znalosti pri vedení a monitoringu anestézie rôznych druhov
zvierat a zabezpečení dýchacích ciest u zvierat
Skúsenosť s prácou s diagnostickými prístrojmi (RTG, Endoskop) a následná
interpretácia získaných údajov
Veľmi dobré inovačné schopnosti pri aplikácií technológií vyvinutých pre humánnu
medicínu do veterinárnej medicíny
Praktické zručnosti na vysokej úrovni v oblasti ortopédie kopyta koní a brúsenia zubov
u koní
Chirurgické zručnosti v traumatológii a abdominálnej chirurgii koní a v chirurgii
v oblasti hrtana a hltana u koní
Praktické zručnosti v diagnostike a terapii v ochorení dýchacieho aparátu u koní
Praktická zručnosť pri zavádzaní centrálnych venóznych katétrov u koní
Niekoľko ročná skúsenosť v terapii koţných nádorov u koní: Sarkoid (Equine Sarcoid)
Dlhodobá skúsenosť v terapii alergických ochorení respiračného aparátu u koní:
COPD/RAO syndróm, IAD syndróm
Počítačové zručnosti: Výborná zručnosť a znalosť s MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
získaná počas štúdia na vysokej škole, v práci a voľnom čase
Vodičské oprávnenie: Kategória: B1, B, C1, C, BE, AM, T
Ďalšie zručnosti: Jazda na koni, potápačská licencia na úrovni PADI Rescue Diver,
lyţovanie, turistika, cestovanie, čítanie kníh
MVDr. Martin Boldiţár
Download

CURICULUM VITAE Priezvisko, meno, titul.: Boldižár