Materská škola Poľovnícka ul.č.12
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Školský vzdelávací program:
ŠKOLA HROU
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Škola hrou
Predprimárne vzdelanie
niekoľkoročná dochádzka (od 2 do 6 rokov
veku dieťaťa)
Forma vzdelávania
celodenná, poldenná
Vyučovací jazyk
slovenský
Druh školy
samostatný právny subjekt zriadený Mestom
Nové Mesto nad Váhom
Dátum prerokovania v pedagogickej rade MŠ 08.9.2011
Dátum prerokovania v Rade školy pri MŠ
22.9.2011
Poľovnícka ul. č. 12
Miesto vydania
Materská škola Poľovnícka ul. č. 12,
Nové Mesto nad Váhom
V Novom Meste nad Váhom, 1.9.2011
Mgr. Dana Chmelová
riaditeľka materskej školy
Platnosť
Dátum
Revidovanie
Platnosť
01.09.2009
ŠkVP od
1.9.2011
1.9.2012
1.9.2013
1.9.2014
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy, a pod.
úprava učebných osnov
Zmena – príloha č.6 el.pracovisko MŠ J.Hollého – Deti a príroda
Doplnenie – osobitosti a podmienky výchovy a vzdelávania pre
deti so ŠVVP
Odstránenie prílohy ŠkVP – Náboženská výchova
Vypracované vlastné zameranie pre elokované pracovisko MŠ
Ul.J.Kollára č.4 + Príloha č.7 Osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa
2
Identifikačné údaje:
Názov školy:
Adresa školy:
IČO:
Riaditeľka MŠ
Kontakty:
Materská škola Poľovnícka ul. č.12
Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom
36129470
Mgr. Dana Chmelová
032/7484481 - 82
[email protected]
www.materskaskolanmnv.sk
Zástupkyňa riaditeľky
Kontakty:
Zástupkyňa riaditeľky pre el. pracovisko
MŠ Hurbanova ul. č. 756/6
Mgr. Dana Kiovská
032/7484485, [email protected]
Beáta Pavlíková
Kontakty:
Zástupkyňa riaditeľky pre el. pracovisko
MŠ Ul. J. Kollára 354/25
032/7712531, [email protected]
Jarmila Markechová
Kontakty:
Zástupkyňa riaditeľky pre el. pracovisko
MŠ Ul. J. Hollého 1913/3
032/7713923, [email protected]
Janka Malíčková
Kontakty:
Zástupkyňa riaditeľky pre el. pracovisko
MŠ Hviezdoslavova ul. č. 1262/12
032/7715332,[email protected]
Zuzana Ondrášová
Kontakty:
Zástupkyňa riaditeľky pre el. pracovisko
MŠ Dibrovova ul. č. 1934/13
032/7715184, [email protected]
Hana Popelková
Kontakty:
Zástupkyňa riaditeľky pre el. pracovisko
MŠ Ul. J. Kollára 337/4
Kontakty:
032/ 7715489, [email protected]
Mgr. Marcela Kloknerová
032/ 7430293, [email protected]
3
1) Vymedzenie cieľov a poslania výchovy a vzdelávania
1.1 Všeobecné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania:
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské
vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie
a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú:

napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi,

uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú
školu),

podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,

rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa
v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,

prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,

posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu,
k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,

získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,

pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti,
tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými
skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami,

naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na
vzdelávanie,

naučiť sa kooperovať
zodpovednosť,

naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné
prostredie,

naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty.
v skupine,
kolektíve
4
celoživotné
a preberať na seba primeranú
1.2 Vlastné ciele a poslania výchovy a vzdelávania :
1.2.1 Materská škola Poľovnícka ul.


Modernizácia vyučovania – súčasné inovácie vo vzdelávaní v oblasti cieľov
vzdelávania, vzdelávacích štandardov, kľúčových kompetencií v rozvoji osobnosti
dieťaťa.
Integrácia – umožniť deťom s rozmanitými schopnosťami a možnosťami tvoriť
spoločnú komunitu.
1.2.2 elokované pracovisko Hurbanova ul.

Utvárať u detí povedomie o tradičnom slovenskom kultúrnom prostredí, poznávať
tradície a zvyky slovenského ľudového umenia.
1.2.3 elokované pracovisko Ul. J. Kollára


Spolupráca s rodinou – otvoriť materskú školu rodičovskej verejnosti, uplatňovať
aktívny spôsob spolupráce s rodičmi detí.
Rozvíjať komunikačné kompetencie detí edukačnými aktivitami, kombináciou
tradičných a netradičných aktivít, formálnych a neformálnych aktivít.
1.2.4 elokované pracovisko Hviezdoslavova ul.
 Projekt environmentálnej výchovy – plnenie jeho cieľov a využívanie Envirocentra pre
deti materských škôl na rozvíjanie environmentálneho cítenia.
1.2.5 elokované pracovisko Ul. J. Hollého
 Prebúdzať environmentálne cítenie, vnímať aktuálny stav prírody.
 Prostredníctvom zážitkového učenia komplexne poznať javy a deje v životnom
prostredí. Získavať skúsenosti, ktoré vedú k zlepšeniu stavu životného prostredia.
1.2.6 elokované pracovisko Dibrovova ul.
 Využívať nové progresívne a inovačné metódy pri práci s deťmi, hravou formou
zvládať na elementárnej úrovni prácu s IKT, rozvíjať technickú gramotnosť.
 Podporovať, rozvíjať a skvalitňovať interakciu vo vzťahoch rodič - dieťa - učiteľ.
1.2.7 elokované pracovisko Ul. J. Kollára 4
 Posilňovať sebaúctu, zvyšovať sebavedomie dieťaťa na základe postupne utváraného
adekvátneho sebahodnotenia.
5
2) Stupeň vzdelania
Materská škola poskytuje stupeň vzdelania - predprimárne vzdelanie. Predprimárne
vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania v materskej škole.
3) Vlastné zameranie materskej školy
Materská škola Poľovnícka
Príloha č.1 Integrácia
elokované pracovisko Ul. J. Kollára č.20
Príloha č.2 Anglický jazyk
elokované pracovisko Dibrovova ul.
Príloha č.3 Informačno-komunikačné technológie
elokované pracovisko Hurbanova ul.
Príloha č.4 Ľudové zvyky a tradície
elokované pracovisko Hviezdoslavova ul.
Príloha č.5 Zelená materská škola
elokované pracovisko Ul. J. Hollého
Príloha č.6 Deti a príroda
elokované pracovisko Ul. J. Kollára č.4
Príloha č.7 Osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa
4) Profil absolventa
Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam
vo vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.
Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania
v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.
Na získanie profilu absolventa je potrebné, aby dieťa dosiahlo v závere predškolského
veku základy kľúčových kompetencií. Formovanie základov kľúčových kompetencií
v predškolskom veku je smerovaním, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť
a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať sa po celý život.
6
5) Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
Dĺžka dochádzky detí do materskej školy :
a) niekoľko ročná
b) posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
Forma výchovy a vzdelávania uplatňovaná v materskej škole :
a) poldenná
b) celodenná
6) Učebné osnovy
Učebné osnovy vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchovno-vzdelávacej
činnosti. Učebné osnovy majú :
1. programovú funkciu – určujú rozsah
2. orientačnú funkciu – môžu sa dopĺňať a upravovať
3. normatívnu funkciu – sú záväzné pre všetkých učiteľov MŠ
Obsah výchovy a vzdelávania má rámcový charakter. Rozpracúva sa na podmienky
materskej školy v školskom vzdelávacom programe. Východiskom a záväzným dokumentov
pre školský vzdelávací program je Štátny vzdelávací program - Dieťa a svet. Program je
integrovaný do 4 tematických okruhov.
Tematické okruhy :
1. Ja som – rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa k rodine
a k okoliu, sebaspoznanie, sebaprezentácia, vnímanie života dieťaťa.
2. Ľudia – na rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu k spoločenstvu ľudí.
3. Príroda – rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na zemi, prírodných
javov, formovanie začiatkov ekologickej kultúry.
4. Kultúra – rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoja
vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry.
Každý tematický okruh zahŕňa 3 vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa :
1. perceptuálno-motorickú
2. kognitívnu
3. sociálno-emocionálnu
Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja sa interaktívne prepájajú.
Obsahové celky v sebe integrujú všetky 3 vzdelávacie oblasti a všetky 4 tematické okruhy.
Spolu tvoria kompaktný celok. Obsahový celok informuje o hlavnej téme a štyroch
podtémach v každom mesiaci. Špecifické ciele sú totožné so vzdelávacími štandardami
Štátneho vzdelávacieho programu a sú doplnené o vlastné rozvojové učebné ciele. Učivo je
usporiadané v logickom slede so zjavnými súvislosťami. Jednotlivé obsahové celky a témy na
seba nadväzujú a vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí a na rozvíjanie
a upevňovanie ich zručností, návykov a postojov.
Každý obsahový celok má :
 svoj názov
 štyri podtémy
 výkonové štandardy
 ciele – rozvojové a operacionalizované
 stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
 učebné zdroje
 metódy a prostriedky hodnotenia
7
Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti :
- edukačná aktivita - organická súčasť denného poriadku, realizuje sa v priebehu hier
a hrových činností, ako samostatná organizačná forma, a v rámci pobytu vonku. Je
navodená učiteľom. Je to cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna
výchovno-vzdelávacia činnosť. Zastúpené je v nej :
- spontánne – situačné učenie
- zámerné – intencionálne učenie
Vysvetlivky k skratkám použitým v učebných osnovách :
OB – oblasť – vzdelávacia oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa
OK – okruh – tematický okruh
SE – sociálno-emocionálna vzdelávacia oblasť
K – kognitívna vzdelávacia oblasť
PM – perceptuálno-motorická vzdelávacia oblasť
 - kultúra
 - ľudia
 - ja som
 - príroda
Číslo pri vzdelávacích oblastiach je číslom výkonového štandardu zo ŠVP ISCED 0
Ja som
PM 1 – 25
K 1 – 20
SE 1 – 17
Príroda
PM 1 - 8
K 1 - 17
SE 1 - 5
Kultúra
PM 1 – 5
K 1 – 13
SE 1 – 31
Ľudia
PM 1 - 4
K 1 - 21
SE 1 - 8
Každodennou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti bude plnenie uvedených výkonových
štandardov / špecifických cieľov /
OB
OK
SE 1







SE 2
SE 3
SE 4
SE 5
SE 6
K 20
K 21
K4


Výkonový štandard
Prejavovať radosť z hry
Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v skupinovej hre
Chápať rôznorodosť hier
Začať, rozvíjať a dokončiť hru
Uplatňovať tvorivosť v hre
Plánovať, realizovať a hodnotiť hru
Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku
a v cudzom jazyku
Používať spisovnú podobu štátneho – slovenského alebo cudzieho jazyka
Riešiť interaktívne úlohy v detských edukačných programoch
8
PM 12







PM 15

PM 16

PM 21


PM 1
PM 2
PM 5
PM 6
PM 9
PM 14
K 18
K 20
SE 1
SE 6
SE 8
SE 9
PM 2
PM 5
PM 1








Kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie
Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu
Vykonávať pravidelne pohybové aktivity
Tešiť sa zo spontánnych a riadených pohybových aktivít
Poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov
Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám
Manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním / rukami, nohami, kolenami, hlavou,
zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať/
Zvládnuť sebaobslužné činnosti / obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby
atď./a návyky správneho stolovania /jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle atď./
Zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky poriadku a čistoty
/
upratať po sebe, dávať si pozor na odev atď./
Využívať koordináciu zraku a ruky
Zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na
bezpečnosť
Prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších
Pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc
Rozhodovať sa pre určitú činnosť
Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel
Nadviazať verbálny a neverbálny kontakt s inými deťmi a dospelými
Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka
Využívať na pohyb rôzne pomôcky
Dodržiavať pravidlá hudobno pohybových hier
Plnenie týchto výkonových štandardov zaraďovať podľa možností a situácií v MŠ
PM 19



SE 26

K 20

K 21

PM 7
PM 1
Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného prostredia
Pohybovať a nebáť sa v rôznom prostredí / sneh, ľad, voda /
Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej
úrovni prácu s počítačom – pracovať s detskými edukačnými programami
Vnímať s citovým zaangažovaním bábkové divadlo a iné detské divadlo / činohru,
spevohru /
Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku
a v cudzom jazyku /ak sa učí cudzí jazyk /
Používať spisovnú podobu štátneho – slovenského alebo cudzieho jazyka / ak sa učí
cudzí jazyk /
9
Obsahový celok :
SEPTEMBER
DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
Charakteristika obsahového celku : adaptácia detí a zoznamovanie sa s novým prostredím
v materskej škole
Edukačný cieľ : rešpektovanie rozvojových potencionalít každého dieťaťa v triede
Podtémy :
JA
utváranie vlastnej identity Kto som ? Kam patrím ?
adaptácia, nadväzovanie kontaktov, vytváranie vzťahov
MŠ
orientácia v prostredí
objavovanie súvislostí medzi vlastnými skúsenosťami
a novými poznatkami
Ľudské telo
poznávanie možností svojho tela
Príroda
zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie prírody
Učebné zdroje :
prostredie triedy, materskej školy, školského dvora
hračky a predmety v triede
knihy - riekanky, rozprávky, obrázky
učebné pomôcky
detské hudobné nástroje - piesne, rečňovanky, riekanky
výtvarný a pracovný materiál
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti :
cvičenie s riekankou
sluchové, rytmické a pohybové hry
prosociálne, motivačné, socializačné a kognitívne hry
motivačné a diagnostické metódy
riadené učenie nápodobou
Metódy a prostriedky hodnotenia :
verbálne – pochvala, povzbudenie, pozitívna motivácia, rozhovor, monológ, sebahodnotenie,
hodnotenie iných
neverbálne – pohladenie, zatlieskanie, zodvihnutý palec, pokývanie hlavou, stisk ruky
pozorovanie, portfólio, obrázok, výtlačky, diagnostika
10
SEPTEMBER
OB
SE
1
OK
SE
2
 Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne
a negatívne emócie a vyjadriť pocity
Vlastná jedinečnosť
a jedinečnosť iných
SE
1
SE
4
SE
11
SE
8

Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť
Krásy prírody
SE
7

SE
13
SE
14
SE
17
SE
25
SE
27
SE
24
K
1
K
4
K
17
K
7
K
9

K
2
K
11
K
4


Výkonový štandard
Rozlíšiť pozitívne i negatívne emócie druhých osôb
 Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu


/nezahadzovať odpadky, hrabať lístie/
Počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangažovaním
Spievať v rozsahu kvinty / c1-g1/- sexty /relatívne
intonačne čisto/, v prípade hudobného nadania aj v
rozsahu oktávy /c1-c2/ s radosťou a primerane charakteru
detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou tematikou
Rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé
piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho
inštrumentára
Použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tematikou
Obsahový štandard
Orientácia v emóciách
iných osôb
Ochranárske postoje k
prírode
Počúvanie piesní a hudby
Spev piesní
Rytmizácia riekaniek a
piesní
Hudobná tvorivosť
 Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich
Experimentovanie s farbami

Výtvarná tvorivosť



tvorivé variácie
Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv a na tému
Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním
detskú, ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary /
riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne.../
Prejaviť záujem o knihy, o písmená a číslice
 Predstaviť sa menom i priezviskom
 Orientovať sa v tesnej blízkosti domova a MŠ
 Poznať, rozlíšiť
triediť a vyberať si zdravé potraviny
Detská, ľudová a autorská
poézia a próza
Prednes literárnych útvarov
Knihy, písmená a číslice
Meno a priezvisko
dieťaťa
Orientácia v bezprostrednom
okolí MŠ a domova
Zdravé potraviny
 Určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela
Ľudské telo

Umelecké stvárnenie ľudskej
postavy


a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu
Prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov
Vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú z rôzneho
materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu a veľkosť
Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich
odlišnosť
Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné
a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce zvieratá
11
Hračky a predmety
Stromy, kríky
Zvieratá a živočíchy
K
 Reagovať slovne na jednoduché otázky buď
Pasívna a aktívna slovná
zásoba

Priestorové geometrické
tvary / guľa, kocka, kváder,
valec /
Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie, zostavovanie
podľa kritérií
Orientácia v priestore
19
K
15
K
jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou
frázou
Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
priestorové geometrické tvary
 Priradiť, triediť a usporiadať predmety
podľa určitých kritérií /farba, tvar, veľkosť/
9
PM
4
PM
1
PM
25
 Orientovať sa v priestore
PM
22

PM
7
 Ovládať základné lokomočné pohyby
PM
17
 Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
 Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, ¾ takt pri

rôznych postojoch, chôdzi, behu
Graficky znázorňovať motivovaný pohyb vychádzajúci
z ramenného kĺbu / kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie/,
zápästia / vertikálne línie, horizontálne línie, krivky,
slučky / a pohybu dlane a prstov / horný a dolný oblúk,
lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo /
Kresliť veľkými grafickými pohybmi
odpadového, rôznymi technikami / strihať, lepiť, tvarovať
materiál / a uplatňovať pri tom technickú tvorivosť
12
Rytmizácia hrou na telo pri
postojoch, chôdzi, behu
Základné grafické tvary
Grafomotorika
Základné lokomočné pohyby
/chôdza, beh, skok, lezenie,
hádzanie, chytanie/
Jemná motorika
Práca s rôznym materiálom
Pracovné techniky
Technická tvorivosť
Obsahový celok :
OKTÓBER
ZAUJÍMAVÝ SVET
Charakteristika obsahového celku : poznávanie hodnôt rodiny, význam práce a zdravý životný
štýl
Edukačný cieľ : vzájomné prepojenie poznávacích a praktických zručností
Podtémy
Rodina a spoločnosť
uvedomenie si hodnoty rodiny a ostatných ľudí v spoločnosti
s ktorými prichádzajú alebo môžu prísť do styku
Ľudské činnosti
chápanie významu práce pre život na základe rozmanitých
pracovných činností
Zdravá výživa
poznávanie významu konzumácie ovocia a zeleniny
pre zdravie, zdravý rast
Tajomný svet vecí
získavanie nových poznatkov
Učebné zdroje
prostredie doma, v MŠ, školský dvor, ulica, prostredie záhrad a polí
reálie : ovocie, zelenina, jedlo, voda, ľudia pri práci
priestorové a rovinné geometrické tvary
hudba, knihy
výtvarný a pracovný materiál
predmety dennej potreby, predmety v triede
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
pozorovanie, porovnávanie, vyvodenie záverov
hra, hrová činnosť, hranie rolí
manipulácia s predmetmi
učenie riadeným samoučením
učenie nápodoby podľa vzoru
pohybové činnosti
aktivizujúce metódy a formy práce
Metódy a prostriedky hodnotenia :
verbálne – pochvala, povzbudenie, pozitívna motivácia, rozhovor, monológ, sebahodnotenie,
hodnotenie iných
neverbálne – pohladenie, zatlieskanie, zodvihnutý palec, pokývanie hlavou, stisk ruky
pozorovanie, portfólio, obrázok, výtlačky, diagnostika
13
OKTÓBER
OB
SE
1
OK
SE
3
 Nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom/deťmi,
Riešenie konfliktov
SE
12
SE
14
SE
8
 Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu
Pasívna a aktívna slovná
zásoba
Artikulácia hlások
a hláskových skupín
Spev piesní
SE
11
SE
12
SE
13
SE
18
SE
1
SE
22
SE
27

 Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr.
Hodnotiace postoje
k umeleckým dielam
Prednes literárnych útvarov
SE
24
SE
25
SE
29
 Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice
Knihy, písmená, číslice
 Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú
Detská, ľudová a autorská
poézia a próza
Umelecké stvárnenie
obsahu literárnych a
dramatických diel
SE
4
K
2
K
3
K
15
 Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu
K
17
K
12
 Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny
Zdravé potraviny
 Dodržiavať zásady ochrany zdravia /s pomocou dospelých/
Zásady ochrany vlastného
zdravia

Výkonový štandard
Rozlíšiť pozitívne i negatívne emócie druhých osôb
Obsahový štandard
Orientácia v emóciách
iných osôb
dohodnúť sa na kompromise
 Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové





skupiny
Spievať v rozsahu kvinty / c1-g1/- sexty /relatívne
intonačne čisto/, v prípade hudobného nadania aj v rozsahu
oktávy /c1-c2/ s radosťou a primerane charakteru detskej
ľudovej a umelej piesni s rôznou tematikou
Počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangažovaním
Stvárniť pocity z počúvania hudby inými umeleckými
výrazovými prostriedkami /výtvarnými, dramatickými atď.
Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich
tvorivé variácie
Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami, tvorivo
a s použitím rôzneho materiálu
Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť
 Vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel
Počúvanie piesní a hudby
Umelecké stvárnenie
pocitov z počúvania hudby
Experimentovanie s
farbami
Výtvarné techniky
Krásy prírody
riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.


ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami /
výtvarne, hudobne, dramaticky, hudobno-dramaticky/
pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla
/ nezahadzovať odpadky, hrabať lístie atď./
Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
Ochranárske postoje
k prírode
Rodina a jej členovia
 Pochopiť význam práce na základe rozmanitých
Význam práce

Ochrana proti drogám
pracovných činností
Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi
osobami / odmietnuť sladkosti, vnímať to ako
nebezpečenstvo ohrozenia zdravia/
14
K 12
K
11
K
14
K
3
K
13
K
13
 Vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé
 Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich
Huby

Počasie
odlišnosť
Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím
 Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
pozorovania a zážitkov z prírody
 Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
Stromy kríky
Význam prírodného
prostredia
Živá a neživá príroda
 Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový
Zmysluplnosť rečového
prejavu
K
16
 Zostaviť z puzzle rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo
Plošná a priestorová
tvorivosť
K
14
15
 Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré rovinné
K
9
 Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých
Rovinné /kruh, trojuholník,
štvorec a obdĺžnik/
a priestorové geometrické
tvary /guľa, kocka, kváder,
valec/
Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie,
zostavovanie podľa kritérií
K
13
 Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
Umelecké stvárnenie
dojmov z pozorovania sveta
K
2
PM
2
PM
20
PM
25

Hračky a predmety
PM
4
PM
8
PM
1
PM
4
PM
17

PM
18

kontext / zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch,
zážitkoch, dojmoch /
geometrických tvarov obrazce, útvary podľa fantázie,
predlohy a slovných inštrukcií
geometrické tvary
Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
priestorové geometrické tvary
kritérií / farba, tvar, veľkosť /

pocity, dojmy z pozorovania sveta, prípadne zážitky
z návštevy zo zahraničia
Vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú z rôzneho
materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť
Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu
 Sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na
Reakcie na zmenu tempa
hudby
Grafomotorika

Základné grafické tvary
stole
Graficky znázorňovať motivovaný pohyb vychádzajúci
z ramenného kĺbu / kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie/,
zápästia / vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky
/ a pohybu dlane a prstov / horný a dolný oblúk, lomená
línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo /
Orientovať sa v priestore / vo vzťahu k vlastnej osobe/
 Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov
 Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4,3/4 takt pri


rôznych postojoch, chôdzi, behu
Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi umelými alebo
prírodnými prekážkami
Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami / strihať, lepiť, tvarovať
materiál / a uplatňovať pri tom technickú tvorivosť
Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho
materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky
podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy
15
Orientácia v priestore
Základné polohy, postoje
a pohyby stoj,sed,ľah,kľak
Rytmizácia hrou na telo pri
postojoch, chôdzi, behu
Pohyb s rôznymi
pomôckami
Práca s rôznym materiálom
Technická tvorivosť
Pracovné techniky
Jemná motorika
Technická tvorivosť
Obsahový celok :
NOVEMBER
FAREBNÁ JESEŇ
Charakteristika obsahového celku : poznávanie krás prírody a vytváranie si vzťahu k prírode
v spojení s enviromentálnym cítením
Edukačný cieľ : prirodzený rozvoj a edukácia každého dieťaťa
Podtémy
Jeseň
objavovanie farebnej krásy a sily prírody
Doprava
Zdravie
zhromažďovanie poznatkov o doprave, ochrana
vlastnej bezpečnosti
podporovanie postojov k vlastnému zdraviu
Domáce zvieratá
utváranie vzťahov k živej prírode, rozvíjanie poznania
Učebné zdroje
príroda, počasie, zvieratá
ulica – dopravné prostriedky, značky, dopravné situácie, prechody
obrázky, učebné pomôcky
hračky, knihy, pracovné listy
prírodný a výtvarný materiál, pracovné pomôcky
hudba, rytmické nástroje, melodický nástroj
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
pozorovanie, overovanie, rozlišovanie
analýza, syntéza
hranie rolí – výchovné hry
socializačné, motivačné, kognitívne hry
grafické znázornenie
interpretácia zistení
učenie hrou
pohybové a relaxačné činnosti
Metódy a prostriedky hodnotenia :
verbálne – pochvala, povzbudenie, pozitívna motivácia, rozhovor, monológ, sebahodnotenie,
hodnotenie iných
neverbálne – pohladenie, zatlieskanie, zodvihnutý palec, pokývanie hlavou, stisk ruky
pozorovanie, portfólio, obrázok, výtlačka, diagnostika
16
NOVEMBER
OB
SE
8
OK
Výkonový štandard
Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania
a spoločenských pravidiel
Obsahový štandard
Základné pravidlá
kultúrneho správania
SE
6

Prijať názorovú odlišnosť, prijateľným spôsobom
obhajovať vlastné názory
Akceptácia názorovej
odlišnosti
SE
2

Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne
a negatívne emócie a vyjadriť pocity
Vlastná jedinečnosť
a jedinečnosť iných
SE
13
SE
16
SE
14

Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový
kontext
Používať synonymá, antonymá a homonymá, vytvárať
rýmy
Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové
skupiny
Zmysluplnosť rečového
prejavu
Tvorivosť v rečovom
prejave
Artikulácia
SE
9

Vyjadriť charakter piesne na detských hudobných
nástrojoch
SE
11
SE
16
SE
15
SE
17
SE
22
SE
1
SE
25
K
8
K
19
K
18
K
5
K
12
K
11
K
10

Počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangažovaním
Kresliť, maľovať, modelovať v rôznych polohách /ľah,
kľak, stoj, sed /
Pokryť celú plochu rozmanitými farbami
Vyjadrenie charakteru
piesne na detských
hudobných nástrojoch
a dramatickými výrazovými
prostriedkami
Počúvanie piesní a hudby
K
5








Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv a na tému
Vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel

Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť


Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú
ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky
podľa miesta pohybu
Poznať základné dopravné značky

Reagovať neslovne na otázky a pokyny

Rozlíšiť dominanty svojho bydliska

Dodržiavať zásady ochrany zdravia s pomocou dospelých

Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať stav
zdravia a stav choroby
Aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní
a vytváraní ľudskej postavy / s uplatnením rôznych
výtvarných a pracovných techník /
Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich
reáliách


17
Kreslenie, maľovanie,
modelovanie
Experimentovanie s farbami
Výtvarná tvorivosť
Hodnotiace postoje
k umeleckým dielam
Krásy prírody
Detská, ľudová a autorská
poézia a próza
Dopravné prostriedky
Bezpečnosť cestnej
premávky
Neslovné reakcie
Orientácia v okolí domova
a MŠ
Zásady ochrany vlastného
zdravia
Zdravotný stav a postoje
k zdraviu
Umelecké zobrazenie
ľudskej postavy
Farby, farebná rozmanitosť
K
11
K
1
K
14
K
4

K
7
K
3

K
14
15

K
9

Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých
kritérií
PM
4
PM
4
PM
21
PM
24
PM
25

Orientovať sa v priestore vo vzťahu k vlastnej osobe
Rovinné / kruh, trojuholník,
štvorec, obdĺžnik /
a priestorové geometrické
tvary / guľa, kocka, kváder,
valec /
Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie,
zostavovanie podľa kritérií
Orientácia v priestore

Uplatňovať tanečné prvky / cvalové poskoky, poskočný
krok, otočky, úklony /_
Využívať koordináciu zraku a ruky
Tanec a pohybová
improvizácia
Vizuomotorika
Grafomotorika
PM
7

Správne držať grafický materiál a používať primeranú
intenzitu tlaku na podložku pri používaní rôznych techník
Graficky znázorňovať motivovaný pohyb vychádzajúci
z ramenného kĺbu / kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie/,
zápästia / vertikálne línie, horizontálne línie, krivky,
slučky / a pohybu dlane a prstov / horný a dolný oblúk,
lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo /
Ovládať základné lokomočné pohyby
3
PM
13
PM
4
PM
3
PM
17
PM
8
Stromy kríky

Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich
odlišnosť
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia

Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím
Počasie

Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho i nepriameho
pozorovania niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá,
vtáky a voľne žijúce zvieratá
Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce s dotýkania sa
neznámych zvierat
Orientovať sa v časových vzťahoch dňa, týždňa, roka
v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom
rozlišovania podstatných znakov
Poznať, rozlíšiť, priradiť,
triediť a určiť niektoré priestorové a rovinné geometrické
tvary
Zvieratá a živočíchy









Vedieť udržať rovnováhu
Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať
ostatných
Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými
a umelými prekážkami
Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom
Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami / lepiť, strihať, tvarovať
materiál atď./ a uplatňovať pri tom technickú tvorivosť
Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych
pracovných a výtvarných techník
18
Ročné obdobia
Zvieratá a živočíchy
Časové vzťahy
Základné grafické tvary
Základné lokomočné
pohyby /chôdza, beh, skok,
lezenie, hádzanie a chytanie
Rovnováha
Pravidlá, rešpektovanie,
spolupráca
Pohyb s rôznymi
pomôckami
Pohybové stvárnenie
charakteru hudby
Technická tvorivosť
Práca s rôznym materiálom
Jemná motorika
Výtvarná, pracovná
a technická tvorivosť
Obsahový celok :
DECEMBER
ZIMNÉ SVIATKY
Charakteristika obsahového celku : emocionálne prežívanie vianočných sviatkov a ich
prípravy vo vzťahu k rodine a najbližším členom rodiny
Edukačný cieľ : podporovanie emocionality - rozvíjanie citovej stránky osobnosti, rozvoj
kompetencií pre cítenie a prežívanie
Podtémy
Mikuláš
podporovanie cítenia, myslenia, prežívania
U nás doma
rozvíjanie pozitívnych vzťahov a hodnotiacich postojov
Čas prekvapení
aktivizovanie pozitívnych vlastností - obdarovať niekoho
Čarovné Vianoce
vyjadrenie vlastných predstáv a túžob rôznymi
umeleckými výrazovými prostriedkami
Učebné zdroje
vianočná výzdoba MŠ, mesta, príprava na príchod Mikuláša
pracovný a výtvarný materiál
hudba, rytmické nástroje, piesne, hudobno - pohybové hry
telovýchovné náradie, náčinie - pohybové a relaxačné aktivity
knihy - rozprávky, príbehy, básne
motivačné, kreatívne, hry na rozvoj osobnosti
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
pozorovanie, rozhovor, diskusia, opis
hra a hrové činnosti, hranie rolí
zážitkové učenie
slovné, výtvarné, hudobné a pohybové vyjadrenie
organizačné formy individuálne, spoločné
pohybové a relaxačné cvičenia
Metódy a prostriedky hodnotenia :
verbálne – pochvala, povzbudenie, pozitívna motivácia, rozhovor, monológ, sebahodnotenie,
hodnotenie iných
neverbálne – pohladenie, zatlieskanie, zodvihnutý palec, pokývanie hlavou, stisk ruky
pozorovanie, portfólio, obrázok, výtlačky, diagnostika
19
DECEMBER
OB
SE
2
OK
SE
7
SE
12
SE
8
 Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach
Sebahodnotenie
 Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu
Pasívna a aktívna slovná
zásoba
Spev piesní
SE
12
SE
17
SE
25
SE
27
K
3

 Zaujať
Rodina a jej členovia
K
2
K
10

Ľudské činnosti a ich
umelecké stvárnenie
Kultúrne dedičstvo, sviatky
a ich oslavy
K
11
K
17
K
1
K
11
K
14
K
3

 Orientovať sa v časových vzťahoch dňa, týždňa, roka
Časové vzťahy
K
16

Plošná a priestorová
tvorivosť
K
9

K
6
PM
3
 Zaujať postoj k domovu a vyjadriť ho prostredníctvom

Výkonový štandard
Rozdeliť sa , obdarovať niekoho, pomôcť inému
 Spievať v rozsahu kvinty /c1-g1/, sexty, /relatívne intonačne



čisto/ v prípade hudobného nadania aj v rozsahu oktávy /c1c2/ s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej
a umelej piesni s rôznou tematikou
Stvárniť pocity z počúvania hudby inými výrazovými
prostriedkami /výtvarnými, dramatickými.../
Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv a na tému
Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú
ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary
postoj k členom rodiny, vrátane novonarodeného
člena a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov
Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov
 Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov

a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových
tradícií
Vyjadriť rôznymi výrazovými umeleckými prostriedkami
pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov
Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny
Obsahový štandard
Delenie, pomoc,
obdarovanie
Umelecké stvárnenie
pocitov z počúvania hudby
Výtvarná tvorivosť
Detská, ľudová a autorská
poézia a próza
Prednes literárnych útvarov
Umelecké stvárnenie
prežívania sviatkov
Zdravé potraviny
 Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí
Hračky a predmety
 Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich
Stromy kríky

Počasie

odlišnosť
Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím
v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom
rozlišovania podstatných znakov
Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo
geometrických tvarov obrazce, útvary podľa fantázie,
predlohy a slovných inštrukcií
Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií
rôznych umeleckých výrazových prostriedkov
Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným
pohybom
20
Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie,
zostavovanie podľa kritérií
Postoje k domovu
Pohybové stvárnenie
charakteru hudby
PM
4
PM
23
PM
25
 Hudobno dramaticky stvárniť textovú časť hry
 Kresliť uvoľnenou rukou plynulo a smelo
Súlad pohybu, hudby
a textu hry
Grafomotorika
 Graficky znázorňovať motivovaný pohyb vychádzajúci
Základné grafické tvary
PM
3
PM
7

Rovnováha
PM
1
PM
18
 Rytmizovať hrou na telo 2/4,3,4 takt pri rôznych postojoch,
Základné lokomočné
pohyby /chôdza, beh, skok,
lezenie, hádzanie, chytanie/
Rytmizácia

Technická tvorivosť
PM
17

z ramenného kĺbu / kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie/,
zápästia / vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky /
a pohybu dlane a prstov / horný a dolný oblúk, lomená línia,
vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo /
Vedieť udržať rovnováhu
 Ovládať základné lokomočné pohyby
chôdzi, behu
Zhotoviť výtvory zo skladačiek, stavebníc z rôzneho
materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky
podľa fantázie i podľa predlohy
Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami /strihať, lepiť, tvarovať /,
uplatňovať technickú tvorivosť
21
Jemná motorika
Práca s rôznym materiálom
Technická tvorivosť
Obsahový celok :
JANUÁR
ZIMA
Charakteristika obsahového celku : vnímanie živej a neživej prírody v zimnom období ,
starostlivosť o zvieratká a vtáčky
Edukačný cieľ : zmysluplné učenie a komplexný rozvoj dieťaťa
Podtémy
Zima
poznávanie prírodných javov ovplyvnených striedaním
ročných období a počasím
Ja a kamaráti
vyjadrenie a komunikácia vlastných myšlienok, názorov,
skúseností a osvojených poznatkov
Neživá príroda
skúmanie, bádanie, porovnávanie, experimentovanie
Zvieratá v zime
rozširovanie poznatkov, podporovanie ochranárskych
postojov
Učebné zdroje
zimná príroda, počasie, skupenstvá vody
pracovný a výtvarný materiál
knihy, pracovné zošity
bábky, rekvizity - rozprávky, básne
učebné pomôcky
predmety, hračky
hudba, filmy
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
analýza, syntéza, indukcia, dedukcia
overovanie, pokusy, interpretácia zistení
pozorovanie, rozlišovanie, priraďovanie, experimentovanie
rozhovor, diskusia, opis
prekonávanie prekážok
metódy motivačné, expozičné, fixačné
edukačné a socializačné hry
Metódy a prostriedky hodnotenia :
verbálne – pochvala, povzbudenie, pozitívna motivácia, rozhovor, monológ, sebahodnotenie,
hodnotenie iných
neverbálne – pohladenie, zatlieskanie, zodvihnutý palec, pokývanie hlavou, stisk ruky
pozorovanie, portfólio, obrázok, výtlačky, diagnostika
22
JANUÁR
OB
SE
3
OK
SE
3
SE
10
SE
17
SE
14
SE
28
SE
8

SE
11
SE
9

SE
19
SE
17
SE
24
SE
28
SE
25
 Kresliť, maľovať a modelovať, plošne a priestorovo
SE
4
K
1
K
5
6,7
K
5,6
K
16
 Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu
Ochranárske postoje k prírode
 Predstaviť sa menom a priezviskom
Meno a priezvisko dieťaťa
 Pomenovať miesto svojho bydliska
Bydlisko
Mestá a obce
Moja rodná vlasť
Farby, farebná rozmanitosť vo
vlastných produktoch
Možnosti poškodenia zdravia


Výkonový štandard
Uvedomiť si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť
a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných
detí v skupine
Nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom/deťmi,
dohodnúť sa na kompromise
Vedieť predstaviť seba a svojho kamaráta
Obsahový štandard
Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť
iných
Riešenie konfliktov
Kontakt v komunikácii
 Uplatňovať schopnosť analyticko
Analyticko syntetické činnosti

Artikulácia hlások a hláskových
skupín
Voľná reprodukcia literárnych
textov
Spev piesní





syntetických hier
a činností so slovami
Vyslovovať správne zreteľne všetky hlásky
a hláskové skupiny
Reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky
a príbehy
Spievať v rozsahu kvinty /c1-g1/, sexty, /relatívne
intonačne čisto/ v prípade hudobného nadania aj
v rozsahu oktávy /c1-c2/ s radosťou a primerane
charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou
tematikou
Počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangažovaním
Vyjadriť charakter piesne na detských hudobných
nástrojoch
zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu
Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv a na tému
Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice
 Reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky



a príbehy
Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním
detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky
a príbehy
Vymenovať názvy niektorých miest a obcí
Vedieť, že naša vlasť je SR
Priradiť, rozoznať a pomenovať farby
Uplatňovať individuálne farebné videnie
Rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva
a poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii
s niektorými predmetmi/ostré, zápalky, lieky, čistiace
prostriedky, elektrospotrebiče, neznáme prírodniny /
23
Počúvanie piesní a hudby
Vyjadrenie charakteru piesne na
detských hudobných nástrojoch
a dramatickými výrazovými
prostriedkami
Plošné a priestorové výtvarné
stvárňovanie
Výtvarná tvorivosť
Kreslenie, modelovanie, maľovanie
Knihy, písmená, číslice
Voľná reprodukcia literárnych
textov
Detská, ľudová a autorská poézia
a próza
K
14
K
1
K
14
K
3
 Privolať pomoc dospelého v krízových situáciách,
K
6
K
13
K
14


v ktorých je ohrozené jeho zdravie i zdravie iných
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia
Riešenie krízových situácií
ohrozujúcich zdravie
Ročné obdobia
 Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené
Počasie

Časové vzťahy
počasím
Orientovať sa v časových vzťahoch dňa, týždňa, roka
v spojení s konkrétnymi činnosťami
a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov
Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši
Zvieratá a živočíchy
 Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
Živá a neživá príroda
 Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
Rovinné geometrické tvary / kruh,
trojuholník, štvorec, a obdĺžnik/
K
15
 Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
Priestorové geometrické tvary
/guľa, kocka, kváder, valec/
K
9
 Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa
Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie, zostavovanie podľa
kritérií
K
6
 Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
Postoje k domovu
PM
5
PM
24

Tanec pohybová improvizácia
PM
25

PM
4
PM
7

PM
2
PM
18
 Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného
Základné lokomočné pohyby
/chôdza, beh, skok, lezenie,
hádzanie, chytanie/
Reakcie na zmenu tempa hudby

Technická tvorivosť
PM
17
rovinné geometrické tvary
priestorové a rovinné geometrické tvary
určitých kritérií

prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov
Uplatniť získané schopnosti v pohybovej
improvizácii podľa hudby
Správne držať grafický materiál a používať
primeranú intenzitu tlaku na podložku pri používaní
rôznych techník
Graficky znázorňovať motivovaný pohyb
vychádzajúci z ramenného kĺbu / kývanie, mletie,
hojdanie, navíjanie/, zápästia / vertikálne línie,
horizontálne línie, krivky, slučky / a pohybu dlane
a prstov / horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka,
ležatá osmička, fiktívne písmo /
Orientovať sa v priestore vo vzťahu k vlastnej osobe
 Ovládať základné lokomočné pohyby
sprievodu
Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho
materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné
dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy
 Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami / strihať, lepiť,
tvarovať materiál / a uplatňovať pri tom technickú
tvorivosť
24
Grafomotorika
Základné grafické tvary
Orientácia v priestore
Jemná motorika
Práca s rôznym materiálom
Pracovné techniky
Obsahový celok :
FEBRUÁR
VESELO I VÁŽNE
Charakteristika obsahového celku : používanie nových foriem a metód vo výchove
a vzdelávaní na objavovanie nového a nepoznaného
Edukačný cieľ : podporovanie myslenia a učebných kompetencií získavaním a
zhromažďovaním informácií z rôznych zdrojov - orientácia v nich
Podtémy
Zdravie
ohľaduplné správanie k svojmu zdraviu a zdraviu iných
Karneval
aktívne zapájanie do udržiavania ľudových tradícií
Exotické zvieratá
rozširovanie sprostredkovaného poznania
Príroda
pozorovanie, skúmanie, overovanie, zdôvodňovanie pokusov
Učebné zdroje
encyklopédie, knihy, mapy, obrázky, materiál k pokusom, materiál k zdravotníctvu
podnetné prostredie pre hry
pohybové, motivačné, didaktické, expozičné hry
masky, oblečenie, rekvizity, výzdoba
výtvarný a pracovný materiál
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
pozorovanie, rozlišovanie, vyhľadávanie, opis
analýza, syntéza, aplikácia
rozhovor, diskusia
experimentovanie, overovanie, vyvodenie záverov
edukačné, pohybové, kognitívne a motivačné hry
vyjadrenie predstáv, pocitov, zážitkov rôznymi vyjadrovacími prostriedkami
zážitkové a kooperatívne učenie
Metódy a prostriedky hodnotenia :
verbálne – pochvala, povzbudenie, pozitívna motivácia, rozhovor, monológ, sebahodnotenie,
hodnotenie iných
neverbálne – pohladenie, zatlieskanie, zodvihnutý palec, pokývanie hlavou, stisk ruky
pozorovanie, portfólio, obrázok, výtlačky, diagnostika
25
FEBRUÁR
OB
SE
OK
Výkonový štandard
Zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým,
postihnutým, starým i iným ľuďom
Obsahový štandard
Základy empatie
SE
2
SE
5
SE
25
SE
29
 Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne
Komunikácia emócií

Otvorená komunikácia
SE
12
SE
8

 Spievať v rozsahu kvinty /c1-g1/, sexty, /relatívne
Spev piesní
SE
12
SE
9

SE
21
SE
19
SE
23
K
3
K
12
K
13
 Tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky
Umelecké stvárnenie pocitov
z počúvania hudby
Vyjadrenie charakteru piesne na
nástrojoch a dramatickými
výrazovými prostriedkami
Kompozičné celky
K
5
K
10

K
11
K
2

K
11


8
a negatívne emócie a vyjadriť pocity
Komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov
 Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním


detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami / výtvarne, hudobne, dramaticky,
hudobno-dramaticky/ pocity a dojmy z rozprávok,
príbehov a divadla
Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu
intonačne čisto/ v prípade hudobného nadania aj
v rozsahu oktávy /c1-c2/ s radosťou a primerane
charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou
tematikou
Stvárniť pocity z počúvania hudby inými výrazovými
prostriedkami /výtvarnými, dramatickými.../
Vyjadriť charakter piesne na detských hudobných
nástrojoch
 Kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo




zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu
Hodnotiť postupne umelecké diela, architektonické
riešenia významných budov
Pochopiť význam práce na základe rozmanitých
pracovných činností
Dodržiavať zásady ochrany zdravia s pomocou
dospelých
Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a k zdraviu
iných a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov
Rozlišovať dominanty svojho bydliska
 Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov

a spoločenských udalostí vrátane udržiavania
ľudových tradícií
Vyjadriť rôznymi výrazovými umeleckými
prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov
Vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú
z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar a
farbu
Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť
ich odlišnosť
26
Detská, ľudová a autorská poézia
a próza
Umelecké stvárnenie obsahu
literárnych a dramatických diel
Pasívna a aktívna slovná zásoba
Kreslenie, maľovanie,
modelovanie
Hodnotiace postoje k umeleckým
dielam
Význam práce
Zásady ochrany vlastného zdravia
Zásady ochrany vlastného zdravia
Orientácia v bezprostrednom
okolí domova a MŠ
Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich
oslavy
Umelecké stvárnenie prežívania
sviatkov
Predmety a hračky
Stromy a kríky
K
14
K
10
K
13
K
4
 Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené
Počasie

Starostlivosť o rastliny
K
12
K
3

K
17
K
16

 Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek
Plošná a priestorová tvorivosť
K
11
K
12
K
9
 Počítať minimálne do 10
Číselný rad
PM
2
PM
20
PM
25
 Pohotovo reagovať na zmenu hudobného sprievodu
Reakcia na zmenu
 Sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení
Grafomotorika

Základné grafické tvary
PM
6
PM
7

PM
3
PM
4
 Vedieť udržať rovnováhu
Špeciálne pohybové schopnosti
-kĺzanie, bobovanie, hry s vodou
Základné lokomočné pohyby
/chôdza, beh, skok, lezenie,
hádzanie, chytanie/
Rovnováha
 Uplatňovať tanečné prvky / cvalové poskoky,
Tanec a pohybová improvizácia

Jemná motorika
Práca s rôznym materiálom
Technická tvorivosť
PM
17



počasím
Uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam starostlivosti
o rastliny
Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho
i nepriameho pozorovania niektoré domáce, lesné
a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce zvieratá
Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že
svet je veľký a rozmanitý
Orientovať sa v časových vzťahoch dňa, týždňa, roka
v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom
rozlišovania podstatných znakov
Počúvať s porozumením
Živá a neživá príroda
Zvieratá a živočíchy
Veľkosť a rozmanitosť sveta
Časové vzťahy
Počúvanie s porozumením
alebo geometrických tvarov obrazce, útvary podľa
fantázie, predlohy a slovných inštrukcií
 Priradiť číslo /nie číslicu/ k danému počtu


predmetov
od 1-10
Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých
kritérií
na stole
Graficky znázorňovať motivovaný pohyb
vychádzajúci z ramenného kĺbu / kývanie, mletie,
hojdanie, navíjanie/, zápästia / vertikálne línie,
horizontálne línie, krivky, slučky / a pohybu dlane
a prstov / horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka,
ležatá osmička, fiktívne písmo /
Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne zručnosti a
schopnosti
Ovládať základné lokomočné pohyby
poskočný krok, otočky, úklony/
Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami / strihať, lepiť,
tvarovať materiál / a uplatňovať pri tom technickú
tvorivosť
27
Číselný rad
Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie, zostavovanie
podľa kritérií
Obsahový celok :
MAREC
RADOSTNÉ VZDELÁVANIE
Charakteristika obsahového celku : Rozvíjanie vzťahu k literatúre, poznať krásu materinského
jazyka, rozvíjanie logického myslenia
Edukačný cieľ : mobilizovanie prirodzenej aktivity v skupinovom a individuálnom učení
Podtémy
Kniha
rozvíjanie vzťahu k písomnému prejavu ako zdroju
informácií, poučenia a zábavy
Brúsime si jazýček
podporovanie vzťahu k slovenskému jazyku a jeho
vyjadrovacím prostriedkom
Matematika a hudba
aktivizovanie kompetencií v oblasti matematiky
hudobného vyjadrenia
Príroda sa prebúdza
rozširovanie poznatkov o rastlinnej a živočíšnej ríši
Učebné zdroje
knihy - rozprávkové, obrázkové, s poéziou, náučné, encyklopédie
triedna, mestská knižnica, predajne kníh a časopisov
knižné ilustrácie
obrázky, filmy, učebné pomôcky, pracovné zošity
predmety, geometrické tvary
hudobné nástroje, reprodukovaná hudba
prírodné prostredie
výtvarný a pracovný materiál
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
rozhovor, diskusia, reprodukcia, dramatizácia, obrázkové čítanie
pozorovanie, rozlišovanie, zostavovanie, porovnávanie, usporiadanie
vyjadrenie rôznymi umeleckými vyjadrovacími prostriedkami
didaktické, komunikatívne, kreatívne a socializačné hry
jazykové a sluchové hry
zážitkové a problémové učenie
Metódy a prostriedky hodnotenia :
verbálne – pochvala, povzbudenie, pozitívna motivácia, rozhovor, monológ, sebahodnotenie,
hodnotenie iných
neverbálne – pohladenie, zatlieskanie, zodvihnutý palec, pokývanie hlavou, stisk ruky
pozorovanie, portfólio, obrázok, výtlačka, diagnostika
28
MAREC
OB
SE
7
SE
5
SE
7
OK
SE
12
SE
15
SE
14
SE
13
SE
8
 Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu
Pasívna a aktívna slovná zásoba
 Používať spisovnú podobu materinského jazyka
Spisovná reč
 Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky
Artikulácia hlások a hláskových
skupín
Zmysluplnosť rečového prejavu
SE
10
SE
9

SE
17
SE
24
 Uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier
SE
29
 Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
Umelecké stvárnenie obsahu
literárnych a dramatických diel
SE
24
SE
22
SE
19
K

Knihy, písmená, číslice







Výkonový štandard
Hodnotiť a rozlíšiť pozitívne i negatívne charakterové
vlastností ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií
Prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách,
konať s ohľadom na seba i druhých
Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych
činnostiach
a hláskové skupiny
Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na
obsahový kontext
Spievať v rozsahu kvinty /c1-g1/, sexty, /relatívne
intonačne čisto/ v prípade hudobného nadania aj
v rozsahu oktávy /c1-c2/ s radosťou a primerane
charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou
tematikou
Stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými
prostriedkami
Vyjadriť charakter piesne na detských hudobných
nástrojoch
a činností so slovami
Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním
detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
prostriedkami / výtvarne, hudobne, dramaticky,
hudobno-dramaticky/ pocity a dojmy z rozprávok,
príbehov a divadla
Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice
 Vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel
Obsahový štandard
Rozmanitosť ľudských vlastností
Sebaregulácia
Sebahodnotenie
Spev piesní
Hudobná tvorivosť
Vyjadrenie charakteru piesne na
nástrojoch a dramatickými
výrazovými prostriedkami
Analyticko - syntetické činnosti
so slovami
Detská, ľudová a autorská poézia
a próza
 Kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo
Hodnotiace postoje k umeleckým
dielam
Výtvarné techniky

Živá a neživá príroda
zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu
Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
13
 Určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi
Rastlinná a živočíšna ríša
K
4

Zvieratá a živočíchy
K
11

K
rastlinnou a živočíšnou ríšou
2
Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho
i nepriameho pozorovania niektoré domáce, lesné
a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce zvieratá
Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť
ich odlišnosť
29
Stromy kríky
K
4
K
 Rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo,
Časové vzťahy

Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie, zostavovanie
podľa kritérií
Priraďovanie, triedenie......podľa
kritérií
Číselný rad
9
K
včera, čo bude, zajtra
Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých
kritérií
 Určiť rovnaké, rozdielne množstvo prvkov
10
Priradiť číslo nie číslicu k danému počtu
11
 Uplatňovať tanečné prvky
Tanec a pohybová improvizácia
 Zladiť hudobnú a pohybovú stránku v hudobno
Súlad pohybu, hudby a textu hry
PM
2
 Uplatniť spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej
Pravidlá, spolupráca v hudobnopohybových hrách
PM
24
 Správne držať grafický materiál a používať primeranú
Grafomotorika
PM
25

Základné grafické tvary
PM
7

PM
4
PM
pohybovej hre
3
alebo hudobno-dramatickej hre
intenzitu tlaku na podložku pri používaní rôznych
techník
Graficky znázorňovať motivovaný pohyb
vychádzajúci z ramenného kĺbu / kývanie, mletie,
hojdanie, navíjanie/, zápästia / vertikálne línie,
horizontálne línie, krivky, slučky / a pohybu dlane
a prstov / horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka,
ležatá osmička, fiktívne písmo /
Ovládať základné lokomočné pohyby
30
Základné lokomočné pohyby
/chôdza, beh, skok, lezenie,
hádzanie, chytanie/
Obsahový celok :
APRÍL
KAM PATRÍM
Charakteristika obsahového celku : Uvedomovanie si súvislosti života na našej zemi
s vesmírom, vytváranie národného povedomia pomocou ľudových zvykov a tradícií
Edukačný cieľ : cielené nadobúdanie kľúčových kompetencií
Podtémy
Jarné sviatky
udržiavanie, ľudových tradícií
vnímanie príchodu jari z rozumového i estetického hľadiska
Spoločnosť, polícia, hasiči
hľadanie súvislostí medzi vlastnými a sprostredkovanými
poznatkami, vyvodenie záverov a ich uplatnenie v živote
riešenie krízových situácií
Vesmír
rozvíjanie elementárnych predstáv o vesmíre
Naša Zem
získavanie poznatkov o veľkosti a rozmanitosti sveta
podporovanie ochranárskych postojov
Učebné zdroje
knihy, časopisy, encyklopédie, mapy, filmy, glóbusy
učebné pomôcky, obrazový materiál, hračky, makety
výtvarný, pracovný a odpadový materiál
prírodné prostredie - problémový odpad
jarná a veľkonočná výzdoba
kroje, folklór, ľudová tvorivosť, hudba, jarné ľudové hry a prekáračky
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
pozorovanie, rozhovor, opis, diskusia, beseda, exkurzia
interpretácia zistení
aktivizujúce, motivačné, expozičné metódy
zážitkové, problémové učenie
edukačné, pohybové, motivačné, socializačné hry
Metódy a prostriedky hodnotenia :
verbálne – pochvala, povzbudenie, pozitívna motivácia, rozhovor, monológ, sebahodnotenie,
hodnotenie iných
neverbálne – pohladenie, zatlieskanie, zodvihnutý palec, pokývanie hlavou, stisk ruky
pozorovanie, portfólio, obrázok, výtlačky, diagnostika
31
APRÍL
OB
SE
3
OK
SE
3
4
 Nenásilne riešiť konflikt s iným, dohodnúť sa na
Riešenie
konfliktov
SE
1
SE
15
SE
17
SE
11
SE
25
SE
29

Krásy prírody
SE
8

SE
10
SE
9
K
4
K
10

 Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov
Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich
oslavy
K
11
K
16

Umelecké stvárnenie prežívania
sviatkov
Možnosti poškodenia zdravia
K
11
K
14
K
1
K
3

 Orientovať sa v časových vzťahoch dňa, týždňa, roka
Časové vzťahy
K
15

Elementárne predstavy o zemi

Výkonový štandard
Uvedomovať si uplatňovať vlastnú jedinečnosť
a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných
kompromise
Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu
iných
Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť
Obsahový štandard
Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť
iných
 Používať spisovnú podobu materinského jazyka
Spisovná reč
 Uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier
Analyticko syntetické činnosti so
slovami
Počúvanie s porozumením
a činností so slovami
 Počúvať s porozumením
 Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním






detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
Vyjadriť výtvarne, hudobne, dramaticky, hudobnodramaticky pocity a dojmy z rozprávok, príbehov
a divadla
Spievať v rozsahu kvinty /c1-g1/, sexty, /relatívne
intonačne čisto/ v prípade hudobného nadania aj
v rozsahu oktávy /c1-c2/ s radosťou a primerane
charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou
tematikou
Počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangažovaním
Vyjadriť charakter piesne na detských hudobných
nástrojoch
Orientovať sa v tesnej blízkosti domova a MŠ
a spoločenských udalostí vrátane udržiavania
ľudových tradícií
Vyjadriť rôznymi výrazovými umeleckými
prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov
Rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva
a poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii
s niektorými predmetmi /ostré, zápalky, lieky, čistiace
prostriedky, elektrospotrebičmi, neznáme prírodniny /
Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť
ich odlišnosť
Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené
počasím
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia
v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom
rozlišovania podstatných znakov
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami vlastné predstavy o zemi získané
z rôznych médií
32
Detská, ľudová a autorská poézia
a próza
Umelecké stvárnenie obsahu liter.
a dramatických diel
Spev piesní
Počúvanie piesní a hudby
Vyjadrenie charakteru piesne
Orientácia v okolí domova a MŠ
Stromy kríky
Počasie
Ročné obdobia
K
12
K
16
17
K
8
K
19
K
18
K
9
 Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že
Veľkosť a rozmanitosť sveta

Elementárne predstavy o slnku,
mesiaci a hviezdach
K
12
K
13
PM
23
PM
25
 Priradiť číslo /nie číslicu / k danému počtu predmetov
Číselný rad

Základné počtové úkony
v číselnom rade od 1 do 10
Grafomotorika
PM
17


svet je veľký a rozmanitý
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami vlastné predstavy o slnku, o mesiaci a
hviezdach získané pozorovaním
Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné
prostriedky podľa miesta pohybu
Poznať základné dopravné značky
Dopravné prostriedky
Bezpečnosť cestnej premávky
 Zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej
Bezpečnosť cestnej premávky

Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie, zostavovanie
podľa kritérií

premávky vzhľadom na bezpečnosť
Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých
kritérií
od 1 do 10
Vykonať jednoduché operácie v číselnom rade 1 – 10
/v spojitosti s manipuláciou s predmetmi
Kresliť uvoľnenou rukou plynulo a smelo
 Graficky znázorňovať motivovaný pohyb
Základné grafické tvary

Jemná motorika
Práca s materiálom
Technická tvorivosť
vychádzajúci z ramenného kĺbu / kývanie, mletie,
hojdanie, navíjanie/, zápästia / vertikálne línie,
horizontálne línie, krivky, slučky / a pohybu dlane
a prstov / horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka,
ležatá osmička, fiktívne písmo /
Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami / strihať, lepiť,
tvarovať materiál / a uplatňovať pri tom technickú
tvorivosť
Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho
materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné
dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy
Ovládať základné lokomočné pohyby
PM
18

PM
7

PM
11
PM
3
PM
3
 Pohybovať sa okolo osi vlastného tela / prevaly,
Technická tvorivosť
Základné lokomočné pohyby
/chôdza, beh, skok, lezenie,
hádzanie, chytanie/
Pohyb na náradí
obraty, kotúle /
 Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným

kultivovaný prejavom
Modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo
v problémových situáciách
33
Pohybové stvárnenie charakteru
hudby
Umelá lokomócia
Obsahový celok
MÁJ
KRÁSY ŽIVOTA
Charakteristika obsahového celku : Poznávanie krás prírody pomocou bádania, skúmania,
pokusu a omylu, rozvíjanie detskej prirodzenej zvedavosti
Edukačný cieľ : systematické rozvíjanie osobnosti dieťaťa
Podtémy
Mamička
obohacovanie citového života prostredníctvom vzťahu
k svojim najbližším v rodine i v triede
Slovensko
získavanie elementárnych základov vlastenectva
Domáce zvieratá
overovanie, prehlbovanie a zovšeobecňovanie poznatkov
Príroda
pozorovanie a bádanie s postojom prirodzenej zvedavosti
Učebné zdroje
knihy, mapy, encyklopédie, štátne symboly
učebné pomôcky, obrazový materiál
prostredie mesta, múzeum, pamiatky, architektúra mesta
prírodné prostredie
hudba, pohybové, hudobno-pohybové, rytmické hry
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
hra, hrová činnosť, hranie rolí, vystúpenie
manipulácia s predmetmi
pozorovanie, triedenie, improvizovanie, dramatizovanie
analýza, syntéza, rozhovor, diskusia
motivačné, expozičné metódy
učenie hrou, riešením problému, spontánne i zámerné
pohybové, výtvarné, dramatické stvárnenie prežívania pocitov a skúseností
Metódy a prostriedky hodnotenia :
verbálne – pochvala, povzbudenie, pozitívna motivácia, rozhovor, monológ, sebahodnotenie,
hodnotenie iných
neverbálne – pohladenie, zatlieskanie, zodvihnutý palec, pokývanie hlavou, stisk ruky
pozorovanie, portfólio, obrázok, výtlačka, diagnostika
34
MÁJ
OB
SE
2
OK
SE
4
SE
2
 Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade
SE
4
SE
12
 Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu
Ochranárske postoje
 Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu
Pasívna a aktívna slovná zásoba
SE
15
SE
14
 Používať spisovnú podobu materinského jazyka
Spisovná reč
 Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky
Artikulácia hlások a hláskových
skupín
SE
17
SE
13
SE
30
 Uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier
Analyticko syntetické činnosti so
slovami
Zmysluplnosť v rečovom prejave
SE
27
SE
25
 Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary
Prednes literárnych útvarov
 Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním
Detská, ľudová a autorská poézia
a próza
SE
28
 Reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky a
Literárne dramatická tvorivosť
SE
8
 Spievať v rozsahu kvinty /c1-g1/, sexty, /relatívne
Spev piesní
SE
9

SE
19
 Kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo
Vyjadrenie charakteru piesne na
detských hudobných nástrojoch
a dramatickými výrazovými
prostriedkami
Kreslenie, maľovanie,
modelovanie
SE
17
 Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
Kreslenie, maľovanie,
modelovanie
SE
20
 Používať tvorivo rôzne výtvarné techniky
Výtvarné techniky
K
2
 Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
Rodina a jej členovia
K
1
2
 Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité
Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie


Výkonový štandard
Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne
a negatívne emócie a vyjadriť pocity
vzniku konfliktu
Rozdeliť sa, obdarovať a pomôcť inému
a hláskové skupiny


a činností so slovami
Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na
obsahový kontext
„Čítať kreslený príbeh a obrázkový seriál
detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
Obsahový štandard
Komunikácia emócií
Obhajovanie vlastného stanoviska
v konflikte
Delenie, pomoc, obdarovanie
" Čítanie" a písanie jednoduchého
príbehu
príbehy
intonačne čisto/ v prípade hudobného nadania aj
v rozsahu oktávy /c1-c2/ s radosťou a primerane
charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou
tematikou
Vyjadriť charakter piesne na detských hudobných
nástrojoch
zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu
predstáv na tému
ľudské činnosti
Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov
35
K
8
 Vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré životne
Ľudské telo
K
17
 Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny
Zdravé potraviny
K7
8
9
K
4
 Vedieť, že naša vlasť je SR
Moja rodná vlasť

Zvieratá a živočíchy
K
4

K
3
K
5
6
7
 Pochopiť význam práce na základe rozmanitých
Význam práce

Farby, farebná rozmanitosť vo
vlastných produktoch
K
9

K
13
 Vykonať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do
Základné počtové úkony
v číselnom rade od 1 do 10
PM
5
 Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej
Tanec a pohybová improvizácia
PM
1
 Rytmizovať samostatne hrou na telo pri rôznych
Rytmizácia hrou na telo pri
postojoch, chôdzi, behu
PM
10
 Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach /
Pohyb na náradí
PM
7
 Ovládať základné lokomočné pohyby
PM
24
 Správne držať grafický materiál a používať primeranú
Základné lokomočné pohyby
/chôdza, beh, skok, lezenie,
hádzanie, chytanie/
Grafomotorika
PM
25

Základné grafické tvary
PM
8

PM
17
dôležité životné orgány
Vedieť, že hlavným mestom je Bratislava
Poznať niektoré miestne a štátne symboly
Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho
i nepriameho pozorovania niektoré domáce, lesné
a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce zvieratá
Rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo,
včera, čo bude, zajtra
pracovných činností
Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na
obklopujúcich reáliách
Uplatňovať individuálne farebné videnie
Uplatniť na základe vlastného pozorovania farebnú
rozmanitosť vo výtvarných, pracovných a technických
produktoch
Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých
kritérií
10 / v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo
hračkami/
Časové vzťahy
Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie, zostavovanie
podľa kritérií
improvizácii podľa hudby
postojoch, chôdzi, behu
s náčiním, na náradí /

intenzitu tlaku na podložku pri používaní rôznych
techník
Graficky znázorňovať motivovaný pohyb
vychádzajúci z ramenného kĺbu / kývanie, mletie,
hojdanie, navíjanie/, zápästia / vertikálne línie,
horizontálne línie, krivky, slučky / a pohybu dlane
a prstov / horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka,
ležatá osmička, fiktívne písmo /
Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom využitia
rôznych pracovných a výtvarných techník
Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami / strihať, lepiť,
tvarovať materiál / a uplatňovať pri tom technickú
tvorivosť
36
Výtvarná, pracovná a technická
tvorivosť
Jemná motorika
Práca s rôznym materiálom
Technická tvorivosť
Obsahový celok
JÚN
ROZMANITOSŤ ŽIVOTA
Charakteristika obsahového celku : Aktivizovanie a zapájanie detí do spoločenského života
priamou účasťou na aktivitách a akciách
Edukačný cieľ : aplikácia a overovanie získaných poznatkov a kompetencií
Podtémy
MDD
podporovanie interpersonálnych kompetencií
Leto
aktivizovanie myslenia pri spájaní skúseností a poznatkov
a vyvodzovaní záverov
Voda v prírode
rozvíjanie predstáv a poznatkov o krásach , životnej potrebe
pre ľudí ale i o nebezpečenstvách prírodných živlov
Prázdniny
uvedomelé uplatňovanie získaných kompetencií
Učebné zdroje
prírodné prostredie, školský dvor, trieda, MŠ, ZŠ
knihy, filmy, časopisy
voda, piesok
učebné pomôcky, obrázky
hudba
turistická vychádzka
výtvarný a pracovný materiál
telovýchovné náčinie a náradie
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
hry : pohybové, hudobno-pohybové
motivačné, dramatické, socializačné
rozhovor, dialóg, diskusia
manipulácia s premetmi, hry s vodou a pieskom
pozorovanie, analýza, dedukcia, opis
zážitkové, pojmové učenie
Metódy a prostriedky hodnotenia :
verbálne – pochvala, povzbudenie, pozitívna motivácia, rozhovor, monológ, sebahodnotenie,
hodnotenie iných
neverbálne – pohladenie, zatlieskanie, zodvihnutý palec, pokývanie hlavou, stisk ruky
pozorovanie, portfólio, obrázok, výtlačka, diagnostika
37
JÚN
OB
SE
5
SE
OK
Výkonový štandard
Prejaviť sebareguláciu v hrách, aktivitách
- konať s ohľadom na seba i druhých
Zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým,
postihnutým, starým ľuďom, multikultúrnej
a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva
Používať spisovnú podobu materinského jazyka
Obsahový štandard
Sebaregulácia

Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky
a hláskové skupiny
Artikulácia hlások a hláskových
skupín

Počúvať s porozumením
Počúvanie s porozumením

" písať " obrázkový list
„Čítanie a písanie " jednoduchého
príbehu

Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary
Prednes literárnych útvarov

Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami / výtvarne, hudobne, dramaticky,
hudobno-dramaticky/ pocity a dojmy z rozprávok,
príbehov a divadla
Umelecké stvárnenie obsahu
literárnych a dramatických diel

Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na
obsahový kontext – používanie matematických
pojmov
Zmysluplnosť v rečovom prejave

Spievať v rozsahu kvinty /c1-g1/, sexty, /relatívne
intonačne čisto/ v prípade hudobného nadania aj
v rozsahu oktávy /c1-c2/ s radosťou a primerane
charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou
tematikou
Kresliť, maľovať, modelovať v rôznych polohách
/ľah, kľak, stoj, sed /
Spev piesní

Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv na tému
Výtvarná tvorivosť

Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť
ich odlišnosť
Stromy kríky

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia
Ročné obdobia

Orientovať sa v časových vzťahoch dňa, týždňa, roka
v spojení s konkrétnymi činnosťami
a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov
Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené
počasím
Časové vzťahy


8
SE

Základy empatie
Spisovná reč
15
SE
14
SE
11
SE
31
SE
27
SE
29
SE
13
SE
8
SE

16
SE
17
K
11
K
Kreslenie, maľovanie,
modelovanie
1
K
3
K

38
Počasie
14

Privolať pomoc dospelého v krízových situáciách,
v ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie
iných
Riešenie krízových situácií
ohrozujúcich zdravie

Určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi
rastlinnou a živočíšnou ríšou
Rastlinná a živočíšna ríša

Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa
určitých kritérií
Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie, zostavovanie
podľa kritérií
PM
4

Orientovať sa v priestore
Orientácia v priestore
PM

Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej
improvizácii podľa hudby
Tanec a pohybová improvizácia

Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať,
rešpektovať ostatných
Pravidlá, rešpektovanie,
spolupráca

Ovládať základné lokomočné pohyby

Pohybovať sa okolo osi vlastného tela / prevaly,
obraty, kotúle/
Základné lokomočné pohyby
/chôdza, beh, skok, lezenie,
hádzanie, chytanie/
Pohyb na náradí

Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín využitím rôznych pracovných
a výtvarných techník
Graficky znázorňovať motivovaný pohyb
vychádzajúci z ramenného kĺbu / kývanie, mletie,
hojdanie, navíjanie/, zápästia / vertikálne línie,
horizontálne línie, krivky, slučky / a pohybu dlane
a prstov / horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka,
ležatá osmička, fiktívne písmo /
K
14
K
2
K
9
5
PM
13
PM
7
PM
11
PM
8
PM
25

39
Výtvarná, pracovná a technická
tvorivosť
Základné grafické tvary
7) Vyučovací jazyk
Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky.
8) Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania
a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom
do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale
podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného
lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa
na žiadosť rodičov).
Dokladom o získanom stupni vzdelania je „osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania“, ktoré vydáva riaditeľka materskej školy v súlade so zákonom NR SR
č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov. Vydávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa realizuje
dvomi spôsobmi :
-
hromadne – napr. pri rozlúčke s predškolákmi
-
individuálne – zákonnému zástupcovi dieťaťa
Na získanie profilu absolventa predprimárneho vzdelávania je potrebné, aby dieťa
dosiahlo v závere predškolského veku elementárne základy kľúčových kompetencií.
9) Personálne zabezpečenie vzdelávania
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho
vzdelávania, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou
legislatívou.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
vykonáva špeciálny pedagóg.
Prevádzkoví zamestnanci musia spĺňať požadované vzdelanie na výkon ich činnosti
a pracovného zaradenia.
Podrobný rozpis zamestnancov materskej školy je súčasťou Školského poriadku materskej
školy na príslušný školský rok.
10) Materiálno-technické a priestorové podmienky materskej
školy
Pre prostredie materských škôl, výber zariadenia, nábytku, textílií platia bezpečnostné
a hygienické normy. Prostredie MŠ (vnútorné aj vonkajšie) spĺňa estetické a emocionálne
40
kvality a úzko súvisí s cieľmi MŠ, výchovno-vzdelávacou činnosťou, obsahom výchovy
a vzdelávania, s učením sa dieťaťa.
K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu MŠ patria hračky, detská a odborná literatúra,
učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická
a audiovizuálna technika, výpočtová technika. MŠ je dostatočne vybavená materiálom na
výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti.
MŠ Poľovnícka a jej príslušné elokované pracoviská sú vybavené základným nábytkom, ktorý
rešpektuje antropometrické požiadavky. Rozmiestnenie nábytku rešpektuje potrebu detí na
dostatok priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia a odpočinok. Zariadenie MŠ je
jednoduché, prispôsobené počtu detí, zhotovené z prírodných materiálov.
Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú zaistené materiálno-technické
podmienky nevyhnutné pre ich výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Charakteristika materskej školy je podrobne rozpracovaná v Školskom poriadku Materskej
školy Nové Mesto nad Váhom a v Koncepcii rozvoja Materskej školy Nové Mesto nad
Váhom.
11) Podmienky súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrany
zdravia pri výchove a vzdelávaní
O bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých dospelých osôb, ktoré sa nachádzajú
s vedomím riaditeľa na pracovisku a v jeho priestoroch sa stará zriaďovateľ a riaditeľ
materskej školy podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci.
Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie
zodpovedajú riaditeľka MŠ a zástupkyne riaditeľky MŠ.
Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú učiteľky MŠ v čase od prevzatia
dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osobe.
Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí
zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenom v pracovnej náplni.
Materská škola je povinná :
- prihliadať na základné fyziologické potreby detí
- vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologickým
javom
- zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí
- poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
- viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovnovzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského
úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v materskej škole sú podrobnejšie
rozpracované v Školskom poriadku Materskej školy Nové Mesto nad Váhom.
41
12) Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a vnútorný
systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie školy predstavuje plánovité, systematické skúmanie pedagogických javov podľa
vopred prijatých a uznávaných kritérií. V materskej škole prebieha jeden krát ročne, formou
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej škole
v príslušnom školskom roku.
V správe identifikujeme silné a slabé stránky MŠ, diagnostikujeme čo treba v MŠ zlepšiť,
určiť hlavné priority a naplánovať si činnosti potrebné na zlepšenie a zvýšenie kvality MŠ.
12.1 Hodnotenie detí
Učiteľ pri plnení vzdelávacích štandardov vedome a cielene spoznáva – pedagogicky
diagnostikuje individuálne osobitosti dieťaťa, vyhľadáva, identifikuje jeho aktuálne rozvojové
možnosti. Pedagogicky diagnostikuje individuálny pokrok dieťaťa a vlastné edukačné
pôsobenie na dieťa. Hodnotíme rozvojovú úroveň dieťaťa a výchovno-vzdelávacie pôsobenie
v pedagogických situáciách edukačného procesu v spontánnych hrách a hrových činnostiach,
plánovaných priamo riadených aktivitách, nepriamo riadených aktivitách. Pri hodnotení detí
učiteľky vychádzajú z profilu absolventa. Hodnotia úroveň dosahovaných kompetencií
uvedených v štátnom vzdelávacom programe.
12.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov
V priebehu školského roka hodnotíme kvalitu učenia a kvalitu plánovania výchovnovzdelávacej činnosti a ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou.
Podrobne je systém a proces hodnotenia rozpracovaný v pláne vnútroškolskej kontroly pre
vedúcich zamestnancov MŠ. Plán vnútroškolskej kontroly pre pedagogických zamestnancov
je uvedený v Pláne práce Materskej školy Nové Mesto nad Váhom pre príslušný školský rok.
13) Osobitosti a podmienky výchovy a vzdelávania detí
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Dieťa so ŠVVP je dieťa, u ktorého zabezpečujeme ďalšie zdroje na podporu efektívnej
výchovy a vzdelávania. Dieťa so ŠVVP je :
a) dieťa so zdravotným postihnutím
b) dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
c) dieťa s nadaním.
V MŠ vychovávame a vzdelávame v intaktných triedach deti so zdravotným postihnutím
podľa vzdelávacích programov schválených MŠ SR, ktoré sú súčasťou Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a individuálneho výchovnovzdelávacieho programu a sú to deti :
a) s mentálnym postihnutím,
b) s telesným postihnutím,
42
c) s narušenou komunikačnou schopnosťou,
d) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.
Pre deti so ŠVVP zabezpečujeme :
-
odborný prístup vo vzdelávaní : výchova a vzdelávanie podľa individuálneho
výchovno-vzdelávacieho programu, individuálna a skupinová práca s dieťaťom,
používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, zaradenie špecifického obsahu,
úzka spolupráca s rodičmi,
-
materiálne zdroje : vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, úprava prostredia,
-
personálne zdroje : školský špeciálny pedagóg, vzdelávanie učiteľov,
-
finančné zdroje : zabezpečenie materiálnych, odborných a personálnych podmienok.
Výchova a vzdelávanie detí so ŠVVP sa uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými deťmi
materskej školy. Deti sú vzdelávané podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu,
ktorý vypracúva školský špeciálny pedagóg v spolupráci so zariadením výchovnej prevencie
a poradenstva. Zákonný zástupca dieťaťa sa s týmto plánom oboznamuje.
Individuálny výchovno-vzdelávací plán obsahuje základné informácie o dieťati a vplyve jeho
diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, požiadavky na úpravu prostredia, modifikáciu
obsahu vzdelávania, aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, špecifiká organizácie
a foriem vzdelávania, učebné a kompenzačné pomôcky, spoluprácu s odborníkmi.
Ciele spoločnej výchovy a vzdelávania intaktných detí a detí so ŠVVP :
-
učia sa vzájomnej tolerancii a správaniu, ktoré rešpektuje odlišnosť a neporušuje práva
iných,
-
získavajú skúsenosti s reálnym svetom, ktorý je typický psychickou, fyzickou aj
hodnotovou rozmanitosťou jednotlivcov,
-
deti sa učia slobode aj zodpovednosti, solidarite, slušnosti v podmienkach spolužitia
a spolupráce s inými.
Učiteľky v maximálne možnej miere spolupracujú so školským špeciálnym pedagógom,
dbajú na jeho rady a odporučenia, pracujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho
programu konkrétneho dieťaťa.
13.1 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní dieťaťa s mentálnym
postihnutím
Učiteľka zohľadňuje symptómy mentálneho postihnutia dieťaťa : nízku úroveň inteligencie,
poruchy sociálnej adaptácie, neprimerané sociálne správanie, percepčno-motorické poruchy,
biologicko-somatické poruchy, vysokú mieru závislosti na okolí, spoločenskú
nesamostatnosť, poruchy myslenia a komunikačných schopností, poruchy správania.
Učiteľka využíva metódy : viacnásobného opakovania informácií, nadmerného zvýraznenia
informácie, multisenzorického sprostredkovania informácie, optimálneho porozumenia
a zapamätania informácie, stimuláciu a spätnú väzbu, zapojenie kompenzačných technických
prostriedkov, aplikáciu individuálneho vzdelávacieho programu.
V komunikácii s dieťaťom dbáme na obsahovú jednoduchosť a jednoznačnosť výpovedí,
prispôsobujeme obsah rozhovoru úrovni myslenia dieťaťa, zohľadňujeme jeho mentálny vek,
43
formulujeme kratšie vety, nespájame viac ako dva pokyny, používame dieťaťu známe slová,
tolerujeme kolísanie emócií, striedanie nálad, využívame prostriedky dieťaťu známe z rodiny.
13.2 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní dieťaťa s telesným postihnutím
Učiteľka rešpektuje problémy v motorických schopnostiach dieťaťa, zníženú schopnosť
koncentrácie pozornosti, ľahkú unaviteľnosť, atypické, mimovoľné, neprirodzené pohyby,
grimasy a gestá, zmeny emócií a reakcií v závislosti od zmien prostredia, nálady dieťaťa,
adaptačné a sociálne problémy.
Učiteľka pomáha dieťaťu v oblasti mobility, informuje sa o zdravotnom stave dieťaťa, buduje
klímu sociálneho porozumenia, učí deti empatickému správaniu a ohľaduplnosti, dôsledne
uplatňuje individuálny prístup a toleranciu k dispozíciám dieťaťa.
13.3 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní dieťaťa s narušenou
komunikačnou schopnosťou
Učiteľka vo výchove a vzdelávaní akceptuje osobnosť dieťaťa a špecifiká jeho
komunikačných schopností, zmierňuje a odstraňuje komunikačné bariéry, rešpektuje
špecifické komunikačné schopnosti dieťaťa, podporuje dieťa v komunikácii, neupozorňuje na
nedostatky, nekritizuje chyby, poskytuje dieťaťu rozvojové podnety v oblasti deficitu, reaguje
na reč dieťaťa a dáva mu spätnú väzbu, oceňuje dieťa za pokroky v reči.
Učiteľka uplatňuje stratégie a metódy rozvoja reči tak, že poskytuje správny rečový vzor,
rozvíja obratnosť a koordináciu artikulačných orgánov dieťaťa, rozvíja a upevňuje správnu
techniku dýchania prostredníctvom hrových a motivovaných aktivít, rozvíja impresívnu
zložku reči, podporuje rané prejavy schopností čítania a písania detí, utvára a rozvíja vzťah
dieťaťa k detskej knihe a záujmu o čítanie a písanie, uplatňuje rytmizáciu a pohyb v sprievode
básní, piesní, hier, riekaniek a hudobno-pohybových hier, reguluje hlasitosť rečového prejavu
detí rôznymi hrami od šepotu, tichej reči až po hlasný rečový prejav.
13.4 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní dieťaťa s autizmom alebo
ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Učiteľka zohľadňuje symptómy dieťaťa v oblasti komunikácie, sociálnych vzťahov a v oblasti
imaginácie. V oblasti komunikácie zohľadňuje neuvedomovanie si sociálneho významu reči,
slabé porozumenie informácií, prítomnosť abnormality reči, zlyhávanie v nadväzovaní
a udržiavaní normálnej komunikácie, poškodenú nonverbálnu komunikáciu. V oblasti
sociálnych vzťahov zohľadňuje problém dieťaťa nadviazať sociálny kontakt a udržať sociálnu
interakciu primeranú veku, vyhýbanie sa zrakovému kontaktu, nedostatočnú schopnosť
napodobňovania, problém s vlastnou identitou, výskyt emočnej lability. V oblasti imaginácie
zohľadňuje problém so zovšeobecňovaním, deficit imaginatívnej hry, neštandardné
a nefunkčné zaobchádzanie s predmetmi a hračkami, nezáujem o nové činnosti a hračky,
stereotypnú činnosť so vzťahovými prvkami. Zameriava sa na silné stránky – porozumenie
informáciám zodpovedajúcim úrovni dieťaťa, prispôsobenie sa naučeným rutinám
a pravidlám, dobrá mechanická pamäť.
Pre dieťa s autizmom vytvárame kútik na samostatnú prácu, kútik na relaxáciu a kútik na
nerušené stolovanie. Hranice kútikov označujeme symbolmi – piktogram. Denný poriadok pre
dieťa tvoríme individuálne, v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom a zákonným
44
zástupcom dieťaťa. Školský špeciálny pedagóg systematicky spolupracuje s učiteľkami
dieťaťa na triede, poskytuje im odbornú pomoc z hľadiska plánovania a vyhodnocovania
edukačných rozvojových úloh, prispôsobených pre dané dieťa. Výchovno-vzdelávacej
činnosti v triede sa spolu s dieťaťom zúčastňuje zákonný zástupca dieťaťa.
13.5 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní dieťaťa s poruchami aktivity
a pozornosti
Porucha pozornosti ADD a porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou ADHD u dieťaťa
je ovplyvniteľná využívaním vhodných edukačných metód a stratégií.
Učiteľka u dieťaťa s ADHD zohľadňuje vysokú mieru aktivity, impulzivitu a nízke
sebaovládanie. Volí prístupy motivácie dieťaťa k lepšiemu správaniu, prijíma dieťa také aké
je, poskytuje mu pocit bezpečia z pevne stanovených hraníc, očakáva od dieťaťa len také
prejavy, ktorých je schopné. Základným predpokladom pri práci s dieťaťom je systematické
a jednotné pôsobenie učiteliek.
Učiteľka sa snaží porozumieť prečo sa dieťa správa nevhodne, určuje pravidlá a hranice pri
komunikácii s dieťaťom a ostatnými deťmi v triede, byť dôsledná v používaní pravidiel,
zachovať pokoj pri akejkoľvek situácii, prezentovať rozhodnosť v požiadavke, motivovať
dieťa k sebaovládaniu, zapájať dieťa do zaujímavých a pohybových aktivít, začleňovať dieťa
do menších skupín, naučiť sa rozpoznávať varovné signály, predchádzať výbuchom dieťaťa,
odviesť ho pri výbuchu zlosti od ostatných detí a nepredlžovať zbytočne konflikt trvaním na
svojej požiadavke.
14) Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických
a odborných zamestnancov
Ciele ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov sú zamerané na :
- uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe
- udržiavanie a zvyšovanie odborných kompetencií učiteľov
- motivovanie pedagogických zamestnancov pre sebavzdelávanie, vzdelávanie
a zdokonaľovanie profesijných spôsobilostí
- sprostredkovanie najnovších poznatkov z didaktiky, pedagogiky...
- sprostredkúvanie aktuálnych odborných a metodických informácií.
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov prebieha buď na podnet materskej školy vyplývajúci z jej
potrieb alebo z vlastnej iniciatívy pedagogických zamestnancov.
Podrobnejšie je ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov materskej
školy rozpracované v Pláne kontinuálneho vzdelávania na príslušný školský rok.
45
Vyjadrenie rady školy :
Rada školy pri Materskej škole Poľovnícka 12 Nové Mesto nad Váhom odporúča Školský
vzdelávací program Materskej školy Poľovnícka 12 Nové Mesto nad Váhom ,,Škola hrou“
a prílohy pre elokované pracoviská MŠ
................schváliť...................
Anna Kabelíková
Predseda Rady školy pri MŠ
...................................................
Stanovisko zriaďovateľa :
Mesto Nové Mesto nad Váhom Školský vzdelávací program a prílohy pre elokované
pracoviská MŠ
.................schvaľuje.....................
Mgr.Dušan Hevery
Vedúci OŠMaTK
........................................................
46
Rozšírenie obsahu výchovy a vzdelávania nad rámec
Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
v Školskom vzdelávacom programe ,,Škola hrou“
Materskej školy Poľovnícka ul.č.12
Nové Mesto nad Váhom
INTEGRÁCIA
Príloha č.1
Platnosť od 1.9.2011
47
Integrácia detí so špeciálnopedagogickými potrebami je koncepcia špeciálnej výchovy
a vzdelávania ako organickej zložky všeobecnej výchovy a vzdelávania a to v tom zmysle, že
sa má deťom vyžadujúcim špeciálnu starostlivosť poskytovať v rámci bežných výchovných
a vzdelávacích inštitúcií.
V Materskej škole Poľovnícka 12 praktizujeme formu integrácie sociálnu – výchova
a vzdelávanie sa uskutočňujú v spoločných aj v odlišných priestoroch, prichádza k bohatému
pravidelnému stretávaniu sa detí so špeciálnopedagogickými potrebami s ostatnými deťmi.
Školská integrácia je vo forme – zaradenie detí so špeciálno-pedagogickými potrebami
v intaktných triedach.
Integrácia je modelom intaktnej triedy so zníženým počtom detí, s bežným a špeciálnym
pedagógom, učebnými plánmi, učebnými osnovami, pomôckami. Deti absolvujú bežnú
výučbu prepojenú s individuálnym prístupom podľa potrieb dieťaťa prostredníctvom výučby,
hier, športu, pobytu vonku. Poslaním materskej školy je podporovať sociálnu inklúziu detí so
špeciálnymi potrebami prostredníctvom styku s intaktnou populáciou.
V materskej škole so špeciálnym pedagógom ponúkame :
- odbornú individuálnu špeciálnopedagogickú starostlivosť o deti predškolského veku
so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (od 2 – 8 rokov )
- zaškoľovanie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
- liečebno-pedagogické terapie
- diagnostické pobyty
- spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
- inklúziu s intaktnými deťmi v MŠ
- špeciálne materiálne vybavenie – hračky, učebné pomôcky, suchý bazén
- prispôsobenú organizácia pracovného rozvrhu
- odborné poradenstvo - špeciálny pedagóg
- individuálny prístup k deťom v kolektíve
- individuálna logopedická starostlivosť pomocou počítačového programu FONO
48
Tematický okruh Ja som
Perceptuálno- motorická oblasť
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
Integrovať sa prostredníctvom pohybových hier
Pohybové hry
rozvíjajúcich
motoriku, kooperáciu.
Integrovať sa do spoločnosti prostredníctvom rôznych
Pracovné činnosti
výrobkov
pracovnými technikami.
Obsahové štandardy
Osobné údaje
Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy
Integrovať sa do spoločnosti rovesníkov poznaním
osobných
údajov.
Sociálno – emocionálna oblasť
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
Integrovať sa do spoločnosti prostredníctvom
Komunikácia
komunikácie
s rovesníkmi.
Tematický okruh Ľudia
Perceptuálno- motorická oblasť
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
Integrovať sa do spoločnosti prostredníctvom
Kooperácia
pohybových hier
zameraných na kooperáciu.
Integrovať sa do spoločnosti prostredníctvom zapájania
Pravidlá a spolupráca
sa
v hudobno-pohybových
do hudobno-pohybových hier.
hrách
Obsahové štandardy
Elementárne počítačové
zručnosti
Aktivity s PC programami
Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy
Integrovať sa do spoločnosti zvládnutím
elementárnych
počítačových zručností.
Zvládnuť prácu s PC výukovými programami.
Sociálno – emocionálna oblasť
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
Pri integrácii do spoločnosti ovládať a používať
Sociálne interakcie
základné
sociálne rutiny.
49
Tematický okruh Príroda
Perceptuálno- motorická oblasť
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
Integrovať sa do spoločnosti prostredníctvom
Pobyt v prírode
spoločného
pobytu v prírode s intaktnými deťmi.
Obsahové štandardy
Poznávanie prírody
Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy
Integrovať sa spoločným získavaním poznatkov
a vedomostí o prírode.
Sociálno – emocionálna oblasť
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
Integrovať sa a uplatňovať ochranárske postoje k
Ochrana prírody
prírode.
Tematický okruh Kultúra
Perceptuálno- motorická oblasť
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
Integrovať sa prostredníctvom tanca a pohybovej
Tanec
improvizácie podľa hudby.
Obsahové štandardy
Sviatky, tradície
Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy
Integrovať sa zapojením do prípravy a účasťou na
oslavách, sviatkoch.
Sociálno – emocionálna oblasť
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
Integrovať sa návštevou kultúrneho podujatia, sledovať
Divadlo
divadelné predstavenie.
Knihy
Výtvarné techniky
Výlety
Integrovať sa návštevou knižnice.
Integrovať sa zúčastnením sa na výtvarných výstavách,
súťažiach,
zvládnuť jednoduché výtvarné techniky.
Integrovať sa zúčastneným sa na výlete.
50
Ja a svet okolo mňa – integrácia
Tematický
okruh
Ja som
Obsahový štandard
Pohybové hry
(p-m. o.)
Operacionalizovaný cieľ
Kompetencie
Integrovať sa do spoločnosti intaktných
psychomotorické, sociálne,
detí prostredníctvom pohybových hier
osobnostné, informačné
rozvíjajúcich jemnú a hrubú motoriku.
Pracovné činnosti
Vytvárať výrobky, diela rôznymi
psychomotorické, sociálne,
pracovnými technikami a prostredníctvom
osobnostné, informačné
nich prezentovanie sa a integrovanie
do spoločnosti.
Ja som
Osobné údaje
(k. o.)
Ja som
Komunikácia
(s-e. o.)
Integrovať sa do spoločnosti poznaním
sociálne, osobnostné,
mien intaktných rovesníkov, kamarátov.
komunikatívne, informačné
Podnecovať komunikáciu u detí
psychomotorické, sociálne,
so špeciálno-pedagogickými potrebami
osobnostné, informačné
prostredníctvom hier s intaktnými deťmi
komuikatívne
a integrovanie sa.
Ľudia
Kooperácia
(p-m. o.)
Rozvíjať a uplatňovať kooperáciu a
psychomotorické, sociálne,
integráciu prostredníctvom pohybových
osobnostné, informačné
hier detí so špeciálno-pedagogickými
komuikatívne
potrebami a intaktných detí.
Pravidlá a spolupráca pri
Podnecovať aktivitu, dodržiavať pravidlá,
hudobno-pohybových hrách rozvíjať spoluprácu a integrovať sa
Ľudia
Elementárne PC zručnosti
(k. o.)
psychomotorické, sociálne,
osobnostné, informačné
pri hudobno-pohybových hrách.
komuikatívne
Nacvičovať, rozvíjať, upevňovať
psychomotorické, sociálne,
elementárne PC zručnosti u detí
osobnostné, informačné
so špeciálno-pedagogickými potrebami
komuikatívne
prostredníctvom spoločných aktivít
kognitívne, učebné
s intaktnými deťmi.
Aktivity sPC programami
Podnecovať poznávacie procesy
psychomotorické, sociálne,
prostredníctvom spoločných aktivít
osobnostné, informačné
detí so špeciálno-pedagogickými
komuikatívne
potrebami a intaktných detí s výukovými
kognitívne, učebné
PC programami.
Ľudia
Sociálne interakcie
(s-e. o.)
Kultúra
Tanec
(p-m. o.)
Integrovať sa do spoločnosti osvojením
osobnostné, informačné
si základných pravidiel správania.
sociálne
Integrovať sa a uplatňovať pohybové
psychomotorické, sociálne,
zručnosti prostredníctvom spoločného
osobnostné,
tanca detí so špeciálno-pedagogickými
potrebami a intaktných detí.
Kultúra
Sviatky, tradície, oslavy
(k. o.)
Integrovať sa a podnecovať vnímanie
psychomotorické, sociálne,
zapájaním sa do prípravy sviatkov,
osobnostné,informačné
zúčastňovať sa na oslavách.
komuikatívne
kognitívne, učebné
Kultúra
Divadlo
(s-e. o.)
Podnecovať a rozvíjať pozornosť a
sociálne, osobnostné,
integrovať sa pri sledovaní divadelného
informačné,komunikatívne
predstavenia, kultúrneho podujatia.
Knihy
Integrovať sa a podnecovať poznávacie
psychomotorické, sociálne,
procesy prostredníctvom návštevy
osobnostné, informačné
komunikatívne, učebné,
kognitívne
v knižnici, oboznamovať sa s knihami.
51
Výtvarné techniky
Integrovať sa a prezentovať na verejnosti,
psychomotorické, sociálne,
zúčastňovať sa na výtvarných súťažiach
osobnostné,informačné
a výstavách, rozvíjať tvorivosť, podnecovať
komuikatívne
aktivitu a zručnosti pri rôznych výtvarných
technikách, tvoriť výtvarné práce.
Výlety
Príroda
Pobyt v prírode
(p-m. o.)
Príroda
Poznávanie prírody
(k. o.)
Integrovať sa, uplatňovať a rešpektovať
psychomotorické, sociálne,
spoločenské pravidlá a návyky
osobnostné,informačné
kultúrneho správania sa prostredníctvom
komuikatívne
spoločných výletov, školy v prírode.
kognitívne, učebné
Podnecovať integráciu prostredníctvom
psychomotorické, sociálne,
spoločnej turistickej vychádzky
osobnostné,informačné
do prírody.
komuikatívne
Integrovať sa prostredníctvom spoločného
kognitívne, učebné
rozvíjania poznávacích procesov ,
komuikatívne
získavať vedomosti o prírode pri
psychomotorické, sociálne,
aktivitách s detskými vzdelávacími
osobnostné,informačné
PC programami.
Príroda
(s-e. o.)
Ochrana prírody
Integrovať sa prostredníctvom uplatňovania
psychomotorické, sociálne,
a rozvíjania návykov starostlivosti
osobnostné,informačné
o prírodu.
komuikatívne
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
Učebné zdroje
Integrácia detí so špeciálno-pedagogickými potrebami
do spoločnosti :
socializačné hry,
zážitkové učenie, učenie hrou, kooperatívne učenie,
motivačné metódy, aktivizujúce metódy,
napodobňovanie,
pohybové hry,
vytváranie obrázkov pracovnými technikami,
oboznámenie sa s menami detí,
oboznamovanie sa so spoločenským správaním,
komunikačné hry,
hudobno-pohybové hry,
aktivity s PC vzdelávacími programami,
zúčastňovanie sa na príprave sviatkov,
oslavách,
zúčastňovanie sa a sledovanie divadelného
predstavenia, kultúrneho podujatia,
návšteva knižnice
zúčastňovanie sa výtvarných súťaží a výstav,
vyjadrovanie rôznymi umeleckými vyjadrovacími
prostriedkami,
výlety, škola v prírode,
turistická vychádzka,
uplatňovanie starostlivosti o prírodu – hrabanie
lístia, zberanie odpadkov.
Tv pomôcky, zostavy, rehabilitačné a
relaxačné pomôcky,
pracovný a odpadový materiál,
CD prehrávač, CD,
PC, PC programy,
knihy,
výtvarný materiál,
prostredie MŠ,
okolie MŠ,
kultúrne inštitúcie.
52
Rozšírenie obsahu výchovy a vzdelávania nad rámec
Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
v Školskom vzdelávacom programe ,,Škola hrou“
Materskej školy Poľovnícka 12 Nové Mesto nad Váhom
elokované pracovisko MŠ Ul.J.Kollára č.20
ANGLICKÝ JAZYK
Príloha č.2
Platnosť od 1.9.2011
53
Vzhľadom k dnešnej požiadavke výučby cudzích jazykov budeme deti zoznamovať so
základmi anglického jazyka, získaniu k nemu a k ďalšiemu učeniu sa jazyku kladný vzťah.
Deti sa naučia vnímať výučbu ako prirodzenú potrebu, súčasť života. Preto je súčasťou nášho
školského vzdelávacieho programu jednoduchý program zoznamovania sa detí s anglickým
jazykom.
Deti v predškolskej triede sa budú pravidelne stretávať s anglickým jazykom v rámci
výtvarnej činnosti, hier, básničiek, pesničiek, riekaniek, grafomotorických cvičení. Do
denného programu materskej školy bude anglický jazyk zaradený v dopoludňajších hodinách ,
vyučovaný externým pedagógom, ktorý sa venuje výučbe cudzieho jazyka v rámci
materských škôl a má potrebné vzdelanie a kvalifikáciu.
Zámerom je zoznámiť deti predškolského veku s cudzím jazykom, s prvkami jazyka, slovnou
zásobou, výslovnosťou a tvorbou jednoduchých viet a ich praktickým využitím v rámci
následnej interakcie učiteľ – dieťa.
Obsahom programu je ponuka najrôznejších aktivít, ktoré vychádzajú z bežných činností
a príležitostí a ktoré umožňujú učiteľke a deťom komunikovať po anglicky.
Ciele :
→ Praktické osvojenie základnej slovnej zásoby
→ Schopnosť jednoduchého tvorenia viet
→ Osvojenie zvukovej stránky jazyka
→ Schopnosť porozumieť jednoduchým pokynom pedagóga v cudzom jazyku
→ Rozvoj logického myslenia a individuálnych schopností každého dieťaťa
→ Schopnosť samostatne pracovať, riešiť konkrétne úlohy a problémy
→ Schopnosť rozvíjať vzájomnú interakciu v kolektíve
→ Schopnosť naučiť sa naspamäť krátke texty
Učebné zdroje :
- prostredie triedy
- hračky, predmety v triede
- knihy – riekanky, obrázky
- učebné pomôcky
- výtvarný materiál
- pracovný zošit
- príroda, počasie, zvieratá
Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti :
- sluchové, rytmické a pohybové hry
- hra, hrová činnosť
- manipulácia s predmetmi
- pohybové činnosti
- grafické znázornenie
- učenie hrou
- výtvarné a pohybové vyjadrenie
- rozhovor, opis
- zážitkové a kooperatívne učenie
- jazykové a sluchové hry
54
Obsah vzdelávacieho programu – praktické činnosti :
• hry s obrázkovými kartami alebo predmetmi – deti sa zoznamujú s novými výrazmi
pomocou obrázkov a predmetov v rôznych situáciách
• Which one is a farm animal ? - deti pomenúvajú zvieratá žijúce na farme, vyberajú
z ponuky, triedia ZOO a farmu
• What do we eat ? deti anglickými výrazmi označujú potraviny vhodné pre zvieratá
• ZOO – deti pomenúvajú, triedia a dokresľujú zvieratá žijúce v ZOO
• Weather – winter, summer – deti pomenúvajú druhy počasia, športy a aktivity v sezóne,
kreslia ich najobľúbenejšiu aktivitu v zimnom a letnom období
• Christmas – Vianoce po anglicky, pomenúvajú vianočný stromček, Mikuláša, darčeky,
kreslia stromček a darčeky
• Numbers – deti počítajú do 10, triedia, priraďujú, využitie pesničiek a riekaniek
• Fruits or vegetables – pomenúvajú a triedia ovocie a zeleninu
• What do you like to eat ? What is your favourite food ? – deti sa učia pomenúvať rôzne
druhy jedla, kreslia čo najradšej jedia
• What do you like to drink ? – deti pomenúvajú druhy nápojov, kreslia čo najradšej pijú
• Happy Easter – deti sa učia o sviatkoch veľká noc, zvyky, vytvoria si vlastnú pohľadnicu
• Family – deti sa učia o rodine, pomenúvajú členov rodiny, opisujú ich dom, učia sa názvy
nábytku
• Body and face – deti sa učia časti ľudského tela, tváre, dokresľujú, pomenúvajú pocity,
oblečenie, vyberajú oblečenie pre dievča, pre chlapca
• Summer holiday – rozprávajú sa o prázdninách, lete, počasí, letných športoch
• Happy/sad – na obrázkoch a výraze tváre sa deti učia pomenovať pocity - veselý, smutný
• What colour is it ? – deti sa učia pomenúvať farby, priraďovať, rozlišovať, najskôr
výrazom, potom jednoduchou vetou
• Riekanky, básničky, pesničky – používame rôzne knižky a materiály
• Dramatizácia, hranie rolí – kooperatívne činnosti vo dvojiciach a v skupinkách, deti
inscenujú krátke rozhovory
• Využívanie rôznych obrázkových materiálov
• Posluch jednoduchých textov
• Konkrétne operácie s materiálom – tvary, kocky, predmety, obrázkové karty... – triedenie
fruit/vegetables, animal/person, - priraďovanie red colour/apple, animals/dog, cat,
fruit/lemon,orange...
• Hry využívajúce mimické vyjadrovanie nálad
• Využívanie pracovných listov z učebnice English Early Beginnings
• Pokyny k rôznym úkonom – typu sit down, lie down, stan dup... správne ich vykonať
55
UČEBNÉ OSNOVY
OB
OK
SE 2

PM
16

K
1

PM
4

SE
13

SE
24

SE
2

PM
1

Výkonový
štandard
Zapojiť sa do
skupinovej hry
a vedieť v nej
spolupracovať
Zachovať
v pracovných
a technických
činnostiach
návyky poriadku
a čistoty
Predstaviť sa
menom a
priezviskom
Obsahový
Edukačný /čiastkový/ cieľ
štandard
Sociabilita v Uplatňovanie interpersonálnych
hre
kompetencií pri
nadväzovaní vzájomných
kontaktov v hrách i mimo nich
Pracovné
Rozvíjanie schopnosti
návyky
vizuomotorickej kontroly
-ukladať veci na určené miesto
Komp.
meno
a priezvisko
dieťaťa
Kom. /6/
Osob. /a1/
Zostaviť puzzle
z rozstrih.
obrázkov,
paličiek, alebo
geom. tvarov
obrazce, útvary
podľa fantázie,
predlohy a slov.
inštrukcií
Použiť v hrách
riekanky,
vyčítanky
s rôznou
tematikou
Prejaviť záujem
o knihy, písmená
a číslice
Plošná
a priestorová
tvorivosť
Podporovanie sebaistoty pri
prezentovaní vlastnej identity
- predstaviť sa, povedať vek,
adresu
Stimulovanie porozumenia pri
určovaní polohy vecí v priestore
/zameranie na predložky
a príslovky/ - vyhľadať, zmeniť
a pomenovať polohu predmetov
v priestore, ukázať kde bol, kde
je....
Hudobná
tvorivosť
Byť spôsobilý využiť
a aplikovať osvojené poznatky
príležitostne v hre i v iných
situáciách
Uče. /5/
Kom. /4/
Knihy,
písmená a
číslice
Komunikovať
prijateľným
spôsobom
pozitívne
a negatívne
emócie a vyjadriť
pocity
Rytmizovať
samostatne hrou
na telo 2/4, ¾ takt
pri rôznych
postojoch, chôdzi,
behu
Vlastná
jedinečnosť
a jedinečnosť
iných
Uč./14/
Podporovanie informačných
kompetencií utváraním
Inf.
správnych čitateľských návykov
"čítať " leporelá, knihy,
časopisy
Rozširovanie poznania pri
Kom./5/
reprodukovaní výrazov tvárí
vyjadrujúcich rôzne emócie
Rytmizácia
hrou na telo
56
Podporovanie rytmického
cítenia
- vyjadriť hudbu prirodzeným
kultivovaným pohybom
Soc. /8/
Uč. /14,2/
Kog. /3/
Uč. / 3/
PM /1,3/
Uč. /5/
SE
27

Zapamätať si
a prednášať
krátke literárne
útvary / riekanky,
hádanky,
vyčítanky, detské
básne/
Prednes
literárnych
útvarov
K
2

Predmety
SE
2

SE
8

SE
1

K 7

K 19

SE
8

Vnímať
a rozoznať, že
hračky
a predmety sú
z rôzneho
materiálu, ktorý
má rôzny povrch,
tvar a farbu
Zapojiť sa do
skupinovej hry
a vedieť v nej
spolupracovať
Spievať v rozsahu
kvinty
....intonačne čisto,
s radosťou
a primerane
charakteru piesní
Rozlíšiť pozitívne
i negatívne
emócie druhých
osôb
Určiť na základe
viaczmyslového
vnímania časti
tela
a jednoduchým
spôsobom opísať
ich funkciu
Reagovať slovne
na jednoduché
otázky buď
jednoslovnou,
viacslovnou
odpoveďou alebo
jednoduchou
frázou
Uplatňovať
a rešpektovať
návyky kult.
správania
Podnecovanie vnímania
a prezentovanie vyjadrenia pri
vypočutí básne , reagovať na jej
obsah v neverbálnej i verbálnej
rovine. Podnecovanie aktívneho
počúvania a schopnosti
reprodukovať - počúvať,
hovoriť a prednášať riekanky
s učiteľkou i samostatne
Byť spôsobilý vytvárať vlastné
hypotézy a overiť si ich
porovnávaním rôznych stupňov
rozmerov a tvarov
Kom./4,5/
Soc./8/
Spev piesní
Podporovanie schopnosti
nadväzovať sociálnu interakciu
pri realizovaní spoločných
činností
Utváranie pozitívneho vzťahu k
spevu radostným speváckym
prejavom
- spev piesní ako motivácia k
prechodu k rôznym činnostiam
Orientácia
v emóciách
iných osôb
Rozvíjanie poznávania pri
rozlišovaní pozitívnych
a negatívnych emócií
Soc. /A3/
Osob. /3/
Ľudské telo
Rozširovanie porozumenia
-chápania pri opisovaní častí
ľudského tela
Osob./1/
Kog./A1,
B1/
Učeb. /1/
Sociabilita v
hre
Kog./B1/
Uč./1/
Pasívna a
Prezentovanie porozumenia
aktívna
primeranou reakciou na
slovná zásoba obsahový význam slov
z hľadiska veku - používať
slová označujúce predmety,
javy, činnosti, vyjadrujúce city,
myšlienky, želania a predstavy
Kom./3,4,
5/
Základné
pravidlá
správania
SE. 8
Stimulovanie poznania pri
zapamätaní si pravidiel
správania uplatňovaním
pozdravov, rozlúčky, privítania,
57
K

5
K

16
a spoloč. pravidiel
Priradiť, rozoznať Farby,
a pomenovať
farebná
farby na
rozmanitosť
obklopujúcich
reáliách
Zostaviť z
paličiek alebo
geom. tvarov
obrazce, útvary
podľa fantázie,
predlohy
a slovných
inštrukcií
Poznať, rozlíšiť,
triediť a vyberať
si zdravé
potraviny
Zaujať rôzne
postavenia podľa
pokynov
Plošná
a priestorová
tvorivosť
K
17

PM
8

K
2

Rozlíšiť
a pomenovať
členov rodiny
Rodina a jej
členovia
SE
27

Zapamätať si
a prednášať
krátke literárne
útvary
Prednes liter.
útvarov
PM
4

Orientácia
v priestore
K
4

Orientovať sa
v priestore vo
vzťahu k vlastnej
osobe
Poznať, rozlíšiť
a určiť niektoré
domáce, lesné
a exot. zvieratá,
vtáky a voľne
žijúce zvieratá
PM
4

Orientovať sa
v priestore
Orientácia
v priestore
Zdravé
potraviny
Zákl.
polohy,
postoje
a pohyby
Zvieratá
a živočíchy
58
poprosenia, poďakovania
Podporovanie schopnosti
Uč.2,4
určovať, pomenovať
Kog.B1
a rozlišovať farby: červenú,
žltú, modrú, zelenú, bielu,
čiernu, oranžovú, fialovú, hnedú
a šedú a priraďovať im správny
názov
Podporovanie schopnosti riešiť Kog. /a3/
kognitívne problémy
- premiestniť predmety podľa
pokynov , rozhodnúť o zmene
polohy
Rozvíjanie schopnosti
diferencovať - triediť ovocie,
zeleninu, rozlišovať zdravé
potraviny a „maškrtky“
Rozvíjanie obratnosti
a koordinácie pohybov celého
tela
- striedať polohy podľa slovnej
inštrukcie
Utváranie postojov a rozvíjanie
hodnotovej orientácie vymenovať kto je doma, opísať
rodinných príslušníkov, poznať
i ďalších príbuzných – vzťahy
Cvičenie výslovnosti pri
deklamovaní riekaniek
s učiteľkou i samostatne,
s dôrazom na správnu
výslovnosť
Skvalitňovanie schopnosti
priestorovej orientácie
- rozlišovať pravú a ľavú stranu
vzhľadom k vlastnej osobe
Rozširovanie poznatkov
vyhľadávaním, rozlišovaním,
pomenovávaním
a porovnávaním
– poznať niektoré domáce
zvieratá: meno, hlas, pohyb,
rozlišovať viac domácich
zvierat
Rozvíjanie priestorovej
orientácie
- rozhodnúť o vzájomnej
Kog. /b1/
Uč. /6/
PM / 4/
Kom. /6/
Osob./ b3/
Kom./4/
Uč. /2/
Kog. /a4/
Kog.B1
Uč.1,5
PM 1,
Uč.2
Kog.A4

Orientovať sa
v čas. vzťahoch
dňa, týždňa, roka
v spojení
s konkrét. činn.
a rozlišovaním
podst. znakov
Časové
vzťahy


Vyslovovať
správne všetky
hlásky a hláskové
skupiny
Artikulácia
K 18


Neslovné
reakcie
K


Reagovať
neslovne na
otázky a pokyny
Poznať, rozlíšiť,
priradiť a triediť
dopr. prostriedky
K
3
SE
14
8
Dopravné
prostriedky
SE
27

Zapamätať si
a prednášať
krátke literárne
útvary
Prednes
literárnych
útvarov
SE
4

Začať, rozvíjať a
dokončiť hru
Rôznorodosť
hier
SE
3


Uvedomovať si
vlastnú
jedinečnosť
nápady so
zreteľom na iných
Zapojiťdo
prípravy osláv
sviatkov
a spoločenských
udalostí aj
udržiavanie
ľudových tradícií
Komunikovať......
emócie a vyjadriť
pocity
Vlastná
jedinečnosť a
jedinečnosť
iných

10
SE
2


polohe
Prezentovanie učebných
kompetencií pri rozlišovaní
a hľadaní súvislostí
- rozlišovať ráno, obed, večer,
dopoludnie vzhľadom
k činnosti, spájať tieto pojmy
s pozdravom, určiť deň, noc,
zaradiť ich v časovom poradí do
dňa
Podporovanie fonematického
uvedomenia napodobňovaním
správnej, zreteľnej a spisovnej
výslovnosti hlások
a hláskových skupín
Rozvíjanie schopnosti dohovoru
vyjadrením gestami, mimikou
a rôznymi pohybmi
Rozvíjanie schopnosti triediť
podľa znaku – poznať,
pomenovať, rozlíšiť dopravné
prostriedky podľa druhu
a miesta pohybu
Kog.A1
Kom.6
Uč.1,2,4,5
Kom.4
Soc.2
Kom.5
Kog.B1
Prezentovanie vlastnej
interpretácie a komunikačných
kompetencií
- prirodzene predniesť krátku
báseň v prirodzenej situácii i
pred ostatnými jazykovo
správne, kultivovane, výrazne
Aktivizovanie tvorivého
myslenia pri využívaní hračiek
a pomôcok ku hre
Pozitívne oceňovanie
schopností, vlastností a
výkonov seba a iných
Kom 5,6
Kultúrne
dedičstvo,
sviatky a ich
oslavy
Aktivizovanie expresívnych
kompetencií pri výzdobe triedy
k sviatkom
-poznávať ľudové zvyky
a tradície v Anglicku
Os.B3
Komunikácia
emócií
Podnecovanie vyjadrovania
priateľských citov a prejavu
radosti zo spoločnej činnosti aj
Soc.8
59
Soc.6
Uč.12
K
3



K
14


SE
15
14




SE
27


SE
8

PM
5

PM
16

SE
8


SE

16
telesným kontaktom
/pohladenie, dotyk, objatie../
Stimulovanie kritického
myslenia pri zdôvodňovaní
práce rodičov pre rodinu
- poznávať prácu dospelých,
zdôvodniť význam
Prezentovanie kognitívnych a
komunikačných kompetencií
- pomenovať momentálne
počasie
Pochopiť význam
práce na základe
rozmanitých
pracovných
činností
Poznať,, opísať,
rozlíšiť prírodné
javy ovplyvnené
počasím
Význam
práce
Používať
spisovnú podobu
cudzieho jazyka
Vyslovovať
správne a zreteľne
všetky hlásky
a hláskové
skupiny
Zapamätať si
a prednášať
krátke literárne
útvary
Spisovná reč
Spievať intonačne
čisto s radosťou
a primerane
charakt. piesni
s rôznou
tematikou
Uplatňovať
získané
schopnosti
v pohybovej
improvizácii
podľa hudby
Zachovať v prac.
a technických
činnostiach
návyky poriadku
a čistoty
Zaujať
pozitívne..............
k rozmanitosti
ľudstva
Spev piesní
Kresliť, maľovať,
modelovať
v rôznych
Počasie
Uč1,3
Kom3
Uč 2
Kom 6
Stimulovanie schopnosti
gramaticky sa správne
vyjadrovať
- v rečovom prejave tvoriť
gramaticky správne tvary
-zachovávať primeranú
hlasitosť, zreteľnosť reči
Kom6
Stimulovanie pamäti a
pozorného počúvania
- vybaviť si riekanku, hádanku,
báseň podľa niektorého slova,
obrázku
Prezentovanie hudobného
vyjadrenia
- spievať sólovo i v skupine na
vystúpení
Uč 4
Tanec a
pohybová
improvizácia
Prezentovanie prežívania
hudobno-pohybovým
vyjadrením
- navrhnúť a realizovať pohyb v
súlade s hudbou
PM1,3
Pracovné
návyky
Byť spôsobilý zachovávať pri
realizácii činnosti návyky
poriadku a čistoty / upratať si
po sebe.../
Uč 5,8,10
Základy
empatie
Rozširovanie poznania a
pozitívnych postojov k deťom
iných národností
Soc 11
Kreslenie,
maľovanie,
modelovanie
Podporovanie citového
prežívania vlastným tvorivým
prejavom
PM 7
Uč.5
Artikulácia
hlások
a hláskových
skupín
Prednes
literárnych
útvarov
60
PM 1
Uč 5
polohách

Rozširovať si
pasívnu a aktív.
slov. zásobu


Zapamätať si
a prednášať
krátke lit. útvary
PM
3

Vyjadriť náladu
piesne a hudby
prirodz., kultiv.
pohybom
SE
1

SE
10

Pozdraviť,
poďakovať
a požiadať o
pomoc
Vedieť predstaviť
seba a svojho
kamaráta
SE
19

SE
14

K
14

K
5
6


SE
12
SE
27
- uplatniť fantáziu pri voľnej
kresbe
Pasívna
Aktivizovanie myslenia pri
a aktívna
uplatňovaní aktívnej slovnej
slovná zásoba zásoby
- prirodzene používať všetky
slovné druhy
Prednes
Rozvíjanie schopnosti
literárnych
emocionálne zvládnuť situáciu
útvarov
- predniesť báseň v prirodzenej
situácii i na slávnosti výrazne,
kultivovane
Pohybové
Byť spôsobilý zosúladiť
stvárnenie
prirodzený pohyb s hudobným
charakteru
motívom
hudby
- zosúladiť pohybový prejav s
hudbou
Komunikácia Podporovanie automatizácie
emócií
používania spoločenských
návykov
Kontakt v
komunikácii
Kom.1
Kom.4
Osob.5
PM 1,3
Soc.3
Stimulovanie vyjadrenia
vlastnej identity a identity iného
-poznať mená a priezviská detí
a svoju adresu
Rozvíjanie schopnosti
priestorovo zobrazovať
- na postave zobraziť hlavné
časti, znázorniť črty, vyjadriť
duševné pochody
Os.1, 2
Kresliť, maľovať
a modelovať,
plošne a priest.
zobraz. ľud.
a zvieraciu
postavu
Vyslovovať
správne zreteľne
všetky hlásky
a hláskové
skupiny
Plošné
a priestorové
výtvarné
stvárňovanie
Artikulácia
hlások
a hláskových
skupín
Podporovanie správnych
rečových návykov
- precvičovať hovoridlá
vzhľadom na ich hygienu,
- meniť farbu a moduláciu hlasu
Kom.5
Poznať, opísať,
rozlíšiť prírodné
javy ovplyvnené
počasím
Priradiť, rozoznať
a pomenovať
farby
Uplatňovať
individ. farebné
videnie
Počasie
Podporovanie vlastného
vyjadrenia
- pomenovať zmeny v počasí
Uč.6
Osob.A3
Kom.3
Farby,
farebná
rozmanitosť
Prezentovanie porozumenia –
Uč.3,5
chápania pri aplikovaní farebnej
rozmanitosti
- priraďovať farbám správny
názov
- zhotovovanie rôznych
farebných produktov
61
PM 7
K
3

K
4
 Poznať, rozlíšiť
 a určiť na základe
Zvieratá a
živočíchy
K
2

Predmety a
hračky
K
11
12

K
9


Priradiť, triediť
a usporiadať
predmety podľa
určitých kritérií
K
12


Rozširovať si
pasívnu a aktívnu
slovnú zásobu
K
17


Počúvať s
porozumením
Orientovať sa
v časových
vzťahoch... konkr
étnymi
činnosťami,
rozlišovaním.....
priameho
i nepriam.
pozorovania
niektoré domáce,
lesné a exot.
zvieratá, vtáky ....
Vnímať
a rozoznať, že
hračky
a predmety sú
z rôzneho mater. ,
ktorý má rôzny
povrch, tvar a
farbu
Počítať
minimálne do 10
Priradiť číslo /nie
číslicu/ k danému
počtu predmetov
od ...
Časové
vzťahy
Číselný rad
Skvalitňovanie schopnosti
vedieť použiť a aplikovať
/uplatniť poznatky v praxi/
-prakticky používať pojmy
časových vzťahov dnes, včera,
zajtra, dni v týždni, ročné
obdobia , mesiace
Rozširovanie poznania
- pomenovať niektoré domáce,
exotické a voľne žijúce
zvieratá, vtáky a hmyz
Uč. 2,4
Kom. 6
Rozvíjanie analytickej
schopnosti špecifikovať
- správne pomenovať hračky,
stavebnice, pomôcky,
konštruktívny a doplnkový
materiál
Kom.6
Aktivizovanie porozumenia pri
aplikácii matematických
poznatkov - mechanicky počítať
za sebou
Stimulovanie kognitívnych a
učebných kompetencií pri
určovaní a porovnávaní
množstva prvkov odhadom a
následnou manipuláciou s
predmetmi – riešiť úlohy typu
„koľko“
Priraďovanie. Aktivizovanie porozumenia pri
....... +
aplikácii usporadúvania
zostavovanie predmetov podľa určitých
podľa kritérií kritérií
-vyhľadať veci podľa určitého
kritéria, tvoriť súbory
Pasívna
Aktivizovanie analyticko –
a aktívna
syntetického myslenia
slovná zásoba - zovšeobecňovať slová na
základe významových kategórií,
používať zovšeobecňovanie v
praktickej činnosti a pri
rečovom prejave
Počúvanie s
Podporovanie schopnosti viesť
porozumením dialóg
- jazykovo správne a
62
Uč.1,4,7
Kog a 4
Kog. a 3,4,
b1
Kom. 6
Uč 2
Kom.1,2
SE
8

K
9


SE
7


SE
12


SE
15

SE
8

K
10
11
K
4
SE
8
SE
14
Spievať v rozsahu
kvinty, sexty,
oktávy intonačne
čisto a primerane
charakt. detskej,
ľudovej a umelej
piesni
Priradiť, triediť
a usporiadať
predmety podľa
určitých kritérií
Priraďovanie,
triedenie,
uspor.,
zostavovanie
podľa kritérií
Sebahodnote
nie
Hodnotiť svoje
vlastné schop.
v rôznych činnost.
Rozširovať si
Pasívna
pasívnu a aktívnu a aktívna
slovnú zásobu
slovná zásoba
Používať spis.
podobu cudzieho
jazyka
Spievať v rozsahu
..... intonačne
čisto
s radosťou....
 Určiť rovnaké,
rozdiel.

množstvo prvkov,
priradiť číslo nie
číslicu k danému
počtu
 Poznať, rozlíšiť
 a určiť domáce,
lesné a exot.
voľne žijúce a
vtáky
 Spievať
intonačne čisto
s radosťou.......

Spev piesní
Spisovná reč
Spev piesní
zrozumiteľne komunikovať s
deťmi a dospelými, rešpektovať
hovoriaceho, aktívne počúvať
Byť spôsobilý spievať
prirodzene, intonačne čisto,
rytmicky správne so zreteľom
na výslovnosť textu s oporou o
spev / sprievod / učiteľky
- spievať a rozlišovať výrazové
prostriedky
Rozvíjanie predstavivosti pri
rozlíšení a usporadúvaní
geometrických tvarov
Upevňovanie sebaistoty
a sebadôvery pri hrách a
činnostiach
Podnecovanie myslenia pri
riešení problémov pomocou
predmetov, obrázkov i
hádaniek, zdôvodniť toto
riešenie
Rozvíjanie myslenia pri
správnom orientovaní sa v
gramatickom systéme - tvorba
množného čísla
Podnecovanie vzťahu k spevu :
- spievať s citom, s využitím
výrazových prostriedkov
PM1
Uč 8
Kog. B1,
A3
Os.4
Kog. A1,3
Kom. 6
Kom. 6
PM 1
Priraďovanie, Rozvíjanie logického myslenia
triedenie........ pri slovnom porovnávaní
a určovaní počtu 1 - 6 pri
Číselný rad
pridávaní, odoberaní, rozlíšiť v
skupine viac..........
Kog.A3,
B1
Zvieratá a
živočíchy
Rozvíjanie poznania
poznávaním ďalších voľne
žijúcich zvierat
Uč.1,6
Spev piesní
Upevňovanie schopnosti
hudobne produkovať
- spievať s radosťou primerane
charakteru piesne s rôznou
tematikou
Skvalitňovať rečový prejav
správnou a zreteľnou výslovn.
všetkých hlások a hlásk.skupín
PM 1
Uč 5
Vyslovovať
Artikulácia
správne a zreteľne hlások
všetky hlásky
a hláskových
63
Kom 6
Rozšírenie obsahu výchovy a vzdelávania nad rámec
Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
v Školskom vzdelávacom programe „Škola hrou“
Materskej školy Poľovnícka 12 Nové Mesto nad Váhom
elokované pracovisko MŠ Dibrovova ul.
INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ
TECHNOLÓGIE
Príloha č.3
Platnosť od 1.9.2011
64
V nadväznosti na humanizáciu a modernizáciu výchovy a vzdelávania, sa aj učiteľky
v materských školách
prispôsobujú novým trendom a zavádzajú do praxe počítače
ako pomocníkov pri vzdelávaní detí predškolského veku.
Učenie pomocou počítača má viac výhod, ktoré môžeme zhrnúť takto :
◦ umožňuje deťom pracovať vlastným tempom
◦ dokáže hneď zistiť chyby a upozorniť dieťa
◦ dokáže upútať a udržať pozornosť
◦ dokáže sa riadiť výukovými cieľmi a overovať či boli dosiahnuté
◦ dokáže sa držať stanovených krokov ideálneho priebehu učenia
◦ dokáže spojiť názornú skúsenosť so skúsenosťou písanou a počutou
◦ dokáže zvyšovať sebadôveru dieťaťa tým, že zaisťuje úspech
◦ dokáže umožniť dieťaťu, aby sa mýlilo a svoje chyby opravovalo v súkromí
◦ dokáže umožniť dieťaťu, aby sa rýchle a správne dostalo k potrebným informáciám
a poskytne mu k tomu rozsiahlu informačnú základňu
◦ dokáže fungovať interaktívne, čo umožňuje, aby si dieťa a počítač boli v priebehu
učenia vzájomne partnermi
Prínosom využívania počítača v materskej škole je :

postupné zvykanie na počítača ako na súčasť prostredia – prevencia eventuálnej
závislosti v neskoršom veku

zaistenie prístupu k počítaču všetkým deťom i zo sociálne znevýhodneného
prostredia – rovnaké podmienky pre pokračovanie v práci s počítačom na základnej
škole

špeciálne počítačové programy pomáhajú pri prevencii a náprave špecifických porúch
učenia

výučbové počítačové programy – edukačný efekt, komplexné pôsobenie, ovplyvnenie
rozvoja poznávacích schopností, môžu pomôcť lepšie deti pripraviť na vstup do
základnej školy

v neposlednom rade atraktívnosť práce s počítačom pre deti
65
Obsahový štandard
Elementárne základy práce s počítačom
Výkonový štandard
Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu
s počítačom – pracovať s detskými edukačnými programami
Ciele
-
naučiť dieťa hravou formou zvládať komunikáciu s počítačom, položiť základy
počítačovej gramotnosti
-
rozvíjať základné zručnosti potrebné na interakciu s počítačom
-
rozvíjať samostatnosť a tvorivosť detí pri práci s počítačom prostredníctvom výučbových
programov
-
prostredníctvom pre deti príťažlivých činností rozvíjať ich záujmy
-
podporovať rozširovanie a prehlbovanie vedomostí – matematické znalosti, cudzí jazyk,
prírodné vedy...
-
motivovať deti, aby zisťovali a identifikovali použitie technológií v ich každodennom
živote
-
rozvinúť technologickú gramotnosť vo vzťahu k širokému záberu výrobkov, s ktorými sa
deti oboznámia a ktoré ľahko pochopia a použijú
-
vhodnou voľbou počítačových programov cielene rozvíjať kompetencie dieťaťa
-
využívať nové, netradičné formy vyučovania, zatraktívniť deťom pobyt v materskej škole
Učebné zdroje
KIDSMART early learning program : Milin dom matematiky, Samov vedecký dom, Hankin
dom miesta a času, Baileyho dom knihy, Trudin dom času a priestoru, Tonyho mysliace veci
CD Encyklopédia prírody
CD Hýbte sa kosti moje
CD Cirkus Šaša Tomáša
CD Detský kútik 1 - 5
CD Martinkove zvieratká
CD Zábavný učiteľ hudby
FONO – logopedický program
CD Lienka
66
UČEBNÉ OSNOVY
OB
OK
Obsahový
štandard
elementárne
základy práce
s PC
a interaktívnou
tabuľou
práca s PC,
klávesnicou,
myšou,
tlačiarňou
Výkonový
štandard
využívať
možnosti PC
a IT pri riešení
úloh
PM

PM

PM

práca
s programovateľnými
hračkami
K

priraďovanie,
usporadúvanie
porovnávanie
využívať počítač
pri edukačných
aktivitách
PM

plošná
a priestorová
aktivita
PM

poznávať prácu
s interaktívnou
tabuľou
PM

internet ako
zdroj informácií
využívať PC
pri riešení
problémov
reálneho života
riešiť problémy
pomocou
tvorivého
a kritického
myslenia
Prostredníctvom
internetu
získavať
a spracovávať
informácie
pomocou PC
a vstupných
a výstupných
zariadení
získavať
informácie
pomocou PC
realizovať svoje
nápady
67
kompetencie
Návrh aktivít
komunikatívne
učebné
osobnostné
informačno psychomotorické
osobnostné
komunikatívne
učebné
psychomotorické
kognitívne
spoločné kreslenie
moje obrázky
som predškolák
jesenná príroda
osobnostné, učebné
komunikatívne
psychomotorické
Práca s Bee Bot,
práca s edukačnými
programami
osobnostnostné
kognitívne
učebné
komunikatívne
učebné, osobnostné,
kognitívne
komunikatívne
psychomotorické
učebné, kognitívne,
komunikatívne
Alík
Veselá lienka
psychomotorické
komunikatívne
informačné
kognitívne, učebné
moje mesto, naša MŠ
ľudové zvyky
vesmír očami detí
krásy Slovenska
Web stránka MŠ
tlač obrázkov
Bee Bot
Cirkus šaša Tomáša
CD Dopravné značky
CD Alík
Príroda OKOLO NáS
Rozšírenie obsahu výchovy a vzdelávania nad rámec
Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
v Školskom vzdelávacom programe „Škola hrou“
Materskej školy Poľovnícka 12 Nové Mesto nad Váhom
elokované pracovisko MŠ Hurbanova ul.
ĽUDOVÉ ZVYKY A TRADÍCIE
Príloha č.4
Platnosť od 01.09.2011
68
Každý národ má svoje vlastné tradície, kultúru, ktorá prežíva po stáročia. Snaží sa ju
uchovávať, udržiavať pre ďalšie pokolenia, aby nestratil svoju vlastnú identitu. V dejinách
každého národa významné miesto patrí ľudovej kultúre ako nositeľke najvýraznejších
etnických špecifík. Ľudová kultúra je systém akumulovaného poznania, vzorov a správania
materiálnych a nemateriálnych produktov ľudských činností prenášaných z generácie na
generáciu. Predstavuje spôsob života roľníkov, pastierov, remeselníkov v minulosti.
Ľudové umenie (folklór) je prejavom hmotnej a duchovnej kultúry každého národa, je
výsledkom umeleckej tvorivosti ľudu. Táto tvorivosť sa prejavuje v rôznych oblastiach :
o v slovesnom umení
o vo výtvarnom umení
o v hudobnom a tanečnom umení
Ľudové slovesné umenie (ľudová slovesnosť) – zahŕňa ľudovú prózu (rozprávky, legendy,
povesti, drámu, rozprávania zo života), ľudovú poéziu (texty piesní, vinše, verše – riekanky,
vyčítanky, vyvolávanky) a krátke slovesné útvary (hádanky, inotaje, príslovia, porekadlá,
pranostiky).
Ľudové výtvarné umenie – kroje, čipky, maľby, rezby, ľudová architektúra, stavby, ľudový
nábytok.
Ľudové hudobné a tanečné umenie – patrí sem :
o ľudová hudba
o ľudová pieseň
o ľudový tanec
o hudobno-pohybové hry
o inštrumentálne prejavy
Prvým literárnym žánrom, ktorým oboznamujeme deti so slovesným umením je folklórna
ľudová poézia – riekanky (rečňovanky, rapotačky, vyčítanky, vyvolávanky, hádanky,
prekáračky, uspávanky). Sú prosté, úprimné, hravé a úsmevné. Riekanky sú prvým
vyjadrením rytmického cítenia. Sú vynikajúcim materiálom na mnohostranné využitie
v edukačnom procese v materskej škole.
Pieseň je dôležitý prvok výchovy, je pre dieťa najzrozumiteľnejšia. Slovenský folklór nám
poskytuje nesmierne bohatú studnicu ľudových piesní. Pri ich výbere sa riadime
pedagogickými zásadami primeranosti a postupnosti. Cez ľudovú pieseň rozvíjame u detí
lásku k spevu, k tradíciám, rozširujeme poznanie detí o slovesnej národnej minulosti
a spevom deti vyjadrujú svoje pocity, najmä pocity šťastia a radosti.
69
Učebné osnovy :
OB
PM
SE
SE
PM
OK
Rozvojové ciele osobnosti
Kultúra
Rozvíjanie základných kultúrnoumeleckých schopností
Ľudia
Rozvíjanie základných kultúrnoumeleckých schopností
Obsahový štandard Výkonový štandard
Kreatívne a
Pozitívne vnímať
estetické pohybové spojenie slova, hudby
činnosti
a pohybu
Pozitívne reagovať
Kreatívne a
na partnerov v
estetické pohybové
tanci,upevňovať
činnosti
soc.vzťahy v skup.
Dotvárať
prostr.vlastnej triedy
Rozvíjanie predstavivosti vo vzťahu Tradícia a identita
a exteriéru školy
Kultúra
k danému priestoru
(kultúrna krajina) prvkami ľud.tradícií
Poznávať výtvarné
techniky
ozdobovania tradične
Získavať záujem o tradície
používané pri
Kultúra
ľudového remesla
Výtvarné techniky
zdobení kraslíc
SE
Kultúra
PM
Kultúra
K
Ja som
Oboznamovať deti a
poznávať ľudové
Oboznamovanie detí s tradíciami
Ľudové tradície a
tradície vo svojom
ľudových remesiel a zvykov
ľudové remeslá
okolí
Rozvíjať kultúrnoumelecké
schopnosti,kultúru
Osvojenie základných pohybových
Pohybové
pohyb.prejavu,
zručností
schopnosti
interpretáciu
Vekuprimerane
pracovať s web
stránkami, využívať
Prijímanie informácií aj pomocou
ich ako zdroj
internetu
digitálne technológie
informácií
70
Výchovno-vzdelávacie ciele :
 Zmysluplne sa hrať so slovami na základe zvukových, rytmických vlastností.
 Uplatňovať fantáziu a vynaliezavosť pri rytmizácii a melodizácii riekaniek, vyčítaniek,
ľudových piesní.
 Vyvolávať radostnú náladu pri hudobno-pohybových aktivitách.
 Poznávať významné kultúrno-historické miesta a pamiatky typické pre daný región.
 Poznať ľudové povesti z blízkeho regiónu (Beckov, Čachtice, Trenčín, Tematín).
 Utvárať predstavu u detí a umožniť im prežiť regionálne zvyky a tradície.
 Rozvíjať aktivitu a samostatný prejav detí.
 Aktívne sa zúčastňovať na príprave sviatkov (Vianoce, Veľká noc...).
 Vykonávať postupne rytmicky náročnejšie tanečné pohyby.
 Pomocou internetu poznávať ľudové zvyky a tradície aj v iných regiónoch Slovenska.
 Vštepovať deťom hrdosť a lásku k rodnému kraju.
Učebné zdroje :
 spevník detských ľudových piesní : „Spievajže si spievaj“,
 „Tancuj, tancuj, vykrúcaj....“,
 CD s detskými ľudovými piesňami,
 múzeá,
 hrady v okolí Nového Mesta nad Váhom,
 výstavy ľudového umenia,
 Novomestský jarmok - ľudové remeslá,
 knihy s riekankami,
 knihy povestí,
 výtvarný materiál,
 internet.
Stratégie :
 sluchové, rytmické hry
 pohybové hry
 výtvarné vyjadrenie
 pohybové vyjadrenie
 zážitkové učenie
 rozhovor
 hra a hrová činnosť
 napodobňovanie
 účasť na príprave sviatkov
 kultúrne predstavenia
 motivačné a aktivujúce metódy
 vynášanie „Moreny“
 vystúpenie detí pre verejnosť
 exkurzie, výlety
71
Rozšírenie obsahu výchovy a vzdelávania nad rámec
Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
v Školskom vzdelávacom programe „Škola hrou“
Materskej školy Poľovnícka 12 Nové Mesto nad Váhom
elokované pracovisko Hviezdoslavova ul.
ZELENÁ MATERSKÁ ŠKOLA
Príloha č. 5
Platnosť od : 01.09.2011
72
,,Príroda nikdy nezradí srdce, ktoré ju miluje“.
/ Wiliam Worclock/
Naša materská škola v ŠkVP obohatila výchovu a vzdelávanie detí v environmentálnej
oblasti. Program sme nazvali „Zelená materská škola“. Cieľom je prispieť k rozvoju
osobnosti dieťaťa tak, aby sa prostredníctvom činností deťom blízkych, vytvoril vzťah medzi
dieťaťom a prírodou.
Prostredníctvom programu „Zelená MŠ“ sa u detí rozvíjajú všetky kompetencie. Plnia sa
integrovane vo všetkých vzdelávacích oblastiach rozvoja :
perceptuálno-motorickej - rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a
pohybových orgánov , pracovné zručnosti a schopnosti pri ochrane prírody a životného
prostredia, rozvíjať motorické zručnosti, prejaviť praktickú tvorivosť, estetické cítenie pri
vytváraní produktov z prírodnín, odpadových materiálov,
kognitívnej - formou hry a zážitkového učenia sprostredkovávať deťom poznatky, získavať
morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia,
sociálno-emocionálnej - naučiť deti citlivo vnímať krásu prírody, chrániť jej čaro
a jedinečnosť, hodnotiť prírodné prostredie, prejaviť vzťah a ochranárske
postoje, vyjadrovať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu, učiť sa niesť
zodpovednosť za svoje konanie.
Ciele:








poskytnúť deťom základné poznatky o živej, neživej prírode a okolitom svete,
získať primerané poznatky o ochrane prírody,
vypestovať u detí základné návyky ekologického myslenia a konania,
spoznávať prírodu a jej význam pre človeka,
rozvíjať emocionálny vzťah k prírode a jej ochrane,
spoznávať krásu prírody, naučiť sa ju vnímať a vyjadrovať svoje city vo vzťahu
k okoliu,
naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie,
rozvíjať motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody
a životného prostredia.
Plánovanie aktivít bude tematické – ako súčasť ŠkVP a mesačných plánov.
Realizácia úloh :
- pre 2 – 6 ročné deti MŠ,
- úlohy projektu sú zapracované ako súčasť ŠkVP v jeho týždenných témach.
Hodnotenie aktivít - v priebehu edukačného procesu.
Obsahové zameranie environmentálnej výchovy :
- Človek
- Ročné obdobia
- Rastlinná a živočíšna ríša
73
-
Význam prírodného prostredia
Živá a neživá príroda
Zem
Slnko
Mesiac a hviezdy
Krásy prírody
Hodnotenie prírodného prostredia
Ochranárske postoje k prírode
Metódy:
situačné učenie - výlety, exkurzie, pobyt vonku, pozorovanie okolia,
zážitkové učenie - ekohry, pestovateľské a chovateľské činnosti,
kooperatívne učenie - experimenty, manipulácia so surovinami, výtvarné činnosti, kolobeh
vody, hry.
Formy:
hromadné - výlety, pobyty vonku - zámerné pozorovanie skutočných objektov a javov v
okolí, motivované hrové aktivity - ekohry, zber prírodnín...,
skupinové - experimenty s materiály - surovinami, práca s obrazovým materiálom
encyklopédií, pestovateľské činnosti , práca s PC, internetom,
individuálne - experimenty, výtvarné činnosti (kresba rastlín, stromov...).
Spolupráca v rámci jednotlivých cieľov environmentálnej výchovy:
Spolupráca s rodičmi
 zber odpadového materiálu
 pomoc pri úprave školského dvora
 účasť na turistických vychádzkach
 tvorivé dielničky
Spolupráca s centrami environmentálnej výchovy
 Lesníci - besedy, ekohry,
 Skauti - ekoaktivity, Deň Zeme
 Sokoliari – ukážky
Spolupráca s knižnicou
Spolupráca s hasičským zborom
- Chráň prírodu - predchádzaj požiaru! - praktické ukážky protipožiarnej techniky
Učebné zdroje:
príroda, školský dvor, envirocentrum – náučné chodníčky, encyklopédie, knihy, obrázky,
interiér, výukové PC programy, náučné DVD, pracovné náradie, náčinie, súpravy na
pozorovanie a skúmanie, odpadový materiál, pracovné listy...
74
Učebné osnovy k rozšírenému programu zameranému na environmentálnu výchovu.
Obsahový
Výkonový štandard / špecifický cieľ/:
Návrh aktivít:
štandard
Krásy prírody
Umelecky stvárniť svoje zážitky a dojmy Pani Jeseň bohatá- tvorivé
z pozorovaných vecí a javov v prírode.
dielne
Ochranárske
postoje k prírode
Prejaviť citový vzťah k prírode,
prostredníctvom tohto vzťahu vytvárať
základy environmentálneho cítenia.
Kamarátka Príroda –
stretnutia s ochranármi, ekohry
Ročné obdobia
Rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené
počasím a prakticky uplatniť návyky
starostlivosti o prírodu v danom ročnom
období
Chystáme sa na zimupríprava kŕmitok, úprava
škol. dvora a Envirocentra
Krásy prírody
Citlivo vnímať čaro prírody, jedinečnosť Čarovné Vianoce- pečenie
a aktívne sa zapájať do prípravy sviatkov medovníkov, výroba
, osláv a udržiavania ľud. tradícií.
adventných vencov
Veľká Noc-pletenie šibákov
Poznať živú a neživú prírodu
Cencúlik a Mrázik, snehová
prostredníctvom experimentovania a
vločka, stopy zvierat
bádania detí v zimnej prírode.
Živá a neživá
príroda
Hodnotenie
prírodného
prostredia
Prejaviť vzťah k prírodnému prostrediu
prostredníctvom dramat. výrazových
prostriedkov.
Divadielko s envir.
tematikou,
Vystúpenie pre kamarátov v
MŠ
Význam
prírodného
prostredia
Prezentovať poznatky, spôsobilosti,
hodnoty a postoje k danej téme
prostredníctvom aktivít a hier
Cesta rozprávkovou prírodou
Dopoludnie v Envirocentreeko-hry, eko- aktivity, kvíz
Ochranárske
postoje k prírode
Formovať humánny a morálny vzťah k
ochrane a tvorbe životného prostredia
prostredníctvom triedenia odpadu –
prakticky uplatniť návyky starostlivosti o
prírodu
Rastlinná
a živočíšna ríša
Poznať , rozlíšiť a určiť na základe
priameho alebo sprostredkovaného
pozorovania súvislosť medzi rastlinnou
a živočíšnou ríšou
Deň Zeme, Čistý dvor,
exkurzia v Zbernom dvore
TSM
Chráň prírodu- predchádzaj
požiaru!/ ukážka hasič.
techniky/
Sokoliari – ukážka
Farebná rastlinka
Mikroskopický svet
Elementárne
predstavy
o Zemi, Slnku,
Mesiaci
Vytvárať vlastné predstavy o Zemi,
Slnku, Mesiaci a hviezdach získané
sprostredkovane pozorovaním a z médií.
75
Návšteva hvezdárne
škola v prírode
Výlet na farmu
Rozšírenie obsahu výchovy a vzdelávania nad rámec
Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 0 – predprimárne vzdelávenie
v Školskom vzdelávacom programe „ Škola hrou“
Materskej školy Poľovnícka 12 Nové Mesto nad Váhom
elokované pracovisko MŠ Ul.J.Hollého
DETI A PRÍRODA
Príloha č. 6
Platnosť od 03.09.2012
,,Podaj mi ruku ľudské
mláďa,
krásou Ťa prevediem,
aby si poznalo planétu šťastia
kolísku Tvoju -Zem."
76
Rozvoj civilizácie prináša pre ľudstvo nielen výhody, ale aj nové problémy. Prirodzené
prostredie človeka sa rýchlym rozvojom civilizácie narúša, čo nepriaznivo vplýva na
biologický a psychický stav človeka. Preorganizovanosť života a jeho technizácia ako je
znečisťovanie ovzdušia, pôdy a vody, používanie chemických látok v potravinách, hluk a
stresy ohrozujú človeka.
Rôzne informačné médiá nás stále viac zahŕňajú správami o katastrofickom ničení prírody.
Väčšina ľudí ich už prestáva vnímať a mnohí sú ,,alergickí" na slovo ekológia. Táto reakcia je
únikom pred skutočnosťou, že zaistenie súčasného spôsobu života bude vyžadovať čím ďalej
väčšie úsilie, ktoré ale so sebou ponesie ďalšie zhoršovanie životného prostredia.
V prvom rade treba pochopiť, že za naše okolie sme zodpovední my sami. Aby sme prírodu
neohrozovali, treba deti už od najútlejšieho veku citlivo a systematicky vychovávať k jej
poznaniu a ochrane.
Správny vzťah dieťaťa k prírode pomáha formovať aj pozitívny vzťah k ľuďom. Zlý vzťah k
prírode signalizuje, že v povahe dieťaťa sú nežiadúce črty, ktoré by sa neskoršie mohli
prejaviť aj vo vzťahu k ľuďom.
Táto problematika je jednou z dôležitých oblastí stanovených v Štátnom vzdelávacom
programe ISCED 0 s konkrétnymi špecifickými cieľmi na utváranie emocionálne bohatého
vzťahu detí k prírode, ktoré sme podrobnejšie rozpracovali nad rámec v školskom
vzdelávacom programe.
Neoddeliteľnou súčasťou nášho života je prostredie, v ktorom žijeme. Znečistený vzduch nie
je nič nové na svete. Najvýznamnejším zdrojom znečistenia prostredia je spaľovanie uhlia,
ropy, zemného plynu v elektrárňach, automobiloch, lietadlách, autobusoch a inde. Keby
nebolo vody, nebolo by ani života.
V súčasnosti používame v domácnostiach a v priemysle toľko sladkej vody, že v niektorých
oblastiach sú zdroje takmer vyčerpané. Len málokto z nás rozmýšľa o pôde, ktorú máme pod
nohami. Pôda živí obrovské množstvo ľudí a je príliš drahocenná, aby sme ju stratili. Eróziu
pôdy však možno držať pod kontrolou.
Zamyslime sa: ,,Môžeme byť s našim životným prostredím spokojní?"
Nie celkom.
Azda najhoršie zo všetkého je naše myslenie.
Zmeniť myslenie miliónov ľudí je ťažšie ako postaviť čistiarne odpadových vôd, odlučovača
škodlivých látok. Chceme to však skúsiť, v prvom rade začneme od seba.
Pojem ,,environment" znamená prostredie, okolie.
Deťom chceme poskytnúť získať vedomosti, hodnoty a schopnosti, potrebné pre ochranu
životného prostredia. Environmentálna výchova by mala byť zaujímavá pre deti, mala by byť
záležitosťou nielen rozumu, ale aj srdca. Krok za krokom vštepujeme deťom kladný postoj k
životnému prostrediu, ktoré ich obklopuje. Sú to malé, ale veľmi úspešné a potrebné krôčiky
k zeleným lesom, k priezračnej vode, k voňavým kvetom, k zdravému vzduchu. Detstvo je
ideálnym obdobím pre rozvíjanie spätosti s prírodou. Umožníme deťom spoznávať okolitú
prírodu, jej jednotlivé zložky, vplyv prírody na život človeka a spätné pôsobenie človeka na
prostredie v ktorom žijeme.
Ciele:
- Vo vzťahu k sebe: vnútorná, podstatná hodnota environmentálnej výchovy spočíva v
podpore a rozvoji sebaúcty, sebadôvery, sebauvedomenia. Rozvíja sa celá osobnosť človeka,
pričom sa podstatne mení environmentálne vedomie.
- Vo vzťahu k iným ľuďom: výchova k úcte a dôvere k iným ľuďom je základom
skupinovej a aktívnej zodpovednosti.
- Vo vzťahu k životnému prostrediu: environmentálna výchova pôsobí na vnútornú zmenu
človeka a jeho vzťah k životnému prostrediu. Vedie človeka k schopnosti chrániť, používať a
podporovať lokálne a globálne životné prostredie.
77
Poslaním environmentálnej výchovy v tomto vývinovom období je poskytnúť deťom:
- z hľadiska kognitívneho vývinu základné poznatky o živej a neživej prírode a okolitom
svete, získať primerané poznatky o ochrane prírody, vypestovať u detí základné návyky
ekologického konania, spoznávať prírodu a jej význam pre človeka,
- z hľadiska sociálno-emociálneho vývinu poznávaním prírody, jej významu pre človeka
rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, spoznávať krásu prírody, naučiť sa ju
vnímať, vyjadriť svoje city vo vzťahu k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje
konanie,
- z hľadiska perceptuálno-motorického vývinu rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu
zmyslových a pohybových orgánov, rozvíjať motorické zručnosti a sebaobslužné, pracovné
návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia.
Učebné zdroje:
- prostredie MŠ, doma, ulica, park, záhrady
- hračka a predmety v triede
- knihy, riekanky, obrázky, encyklopédie
- učebné pomôcky
- výtvarný, prírodný a pracovný materiál
- pracovné zošity
-príroda, počasie, zvieratá, rastliny
- CD, DVD, počítačové hry, internet
Stratégie výchovno-vyučovacej činnosti:
- pozorovanie, rozlišovanie
- analýza, syntéza
- rozhovor, diskusia
- experimentovanie, overovanie
- edukačné, pohybové, prosociálne, motivačné, kognitívne hry
- zážitkové a problémové učenie
- výtvarné, hudobné a pohybové vyjadrenie
Obsah vzdelávacieho programu :
1. Sebavedomie
2. Zvedavosť
3. Schopnosť konať s určitým cieľom
4. Sebaovládanie
5. Schopnosť pracovať s ostatnými
6. Schopnosť komunikovať
7. Schopnosť spolupracovať
78
Učebné osnovy
Obsahový
Výkonový
štandard
štandard
sebavedomie v
kontrolovať a
enviromentálnej
zvládať svoje
výchove
pohyby, správanie
v okolitom svete,
vypestovať
presvedčenie, že
ak sa dieťa do
niečoho pustí, jeho
úsilie sa stretne s
úspechom, v
prípade potreby
mu dospelí
pomôžu
OK
OB
JA SOM
sociálnoemociálna
PRÍRODA
kognitívna
zvedavosť v
enviromentálnej
výchove
ĽUDIA
perceptuálnomotorická
schopnosť
pracovať s
ostatnými,
spolupracovať
KULTÚRA
sociálnoemociálna
schopnosť
komunikovať
JA SOM
perceptuálnomotorická
schopnosť
konať s určitým
cieľom, rozvíjať
sebaovládanie
79
rozvíjať pocit, že
je dobré a
zaujímavé
dozvedať sa nové
veci o prírode a
zistiť, že učenie je
niečo príjemné
pri činnosti
rozumieť ostatným
a byť chápané
ostatnými,
nachádzať
rovnováhu medzi
vlastnými
potrebami a
potrebami iných
prostredníctvom
slov si vymieňať
myšlienky, pocity
a predstavy,
prežívať príjemné
pocity a činnosti,
ktoré prežívame s
ostatnými deťmi
ovplyvňovať
dianie v
prírode,ovládať
vlastné správanie
pestovať zmysel
pre sebakontrolu
Operacionalizovaný
cieľ
Zamerať pozornosť
detí na prostredie v
ktorom žijeme.
Aktuálne
prispôsobovať
výzdobu ročným
obdobiam, svojimi
vlastnými prácami.
Starať sa o školský
dvor.
Získavať nové zdroje
na rozšírenie
vedomostí a zručností
detí o živej a neživej
prírode
Rozvíjať motorické
zručnosti detí pri práci
s prírodným
materiálom.
Podporovať u detí
skupinovú prácu,
rozvíjať
spoplupatričnosť.
Novomestská vranka,
zdokumentovanie
vranky v knižnici,
DVD
Rozvíjať zručnosti detí
v teréne
priamou
účasťou
v prírode
(turist.vychádzka,
pozor.prírody...
Rozšírenie obsahu výchovy a vzdelávania nad rámec
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0
v Školskom vzdelávacom programe
Materskej školy Poľovnícka 12 Nové Mesto nad Váhom
a elokovaného pracoviska MŠ J. Kollára 4
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ DIEŤAŤA
Príloha č.7
Platnosť od 2. 9. 2014
80
Cieľom predprimárneho vzdelávanie je naučiť dieťa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť,
pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie, naučiť sa kooperovať v skupine, v kolektíve a
preberať na seba primeranú zodpovednosť.
Pedagogický prístup v našej materskej škole je založený na láske a dôvere k dieťaťu.
Posilňuje sebaúctu, zvyšuje sebavedomie dieťaťa na základe postupne utváraného
adekvátneho sebahodnotenia, ktoré je predpokladom zdravého sebavedomia. Uvedomujeme
si, že dosah správnej výchovy v tomto veku je o to väčší, že ide o základy, na ktorých dieťa
neskôr stavia. Preto našou prioritou vo výchove bude osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa.
Chceme prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu dieťaťa a rozvoju jeho
životných zručností. Chceme vytvárať prostredie, ktoré podporuje individualitu a zdravé
sebavedomia dieťaťa na jednej strane a rozvíja jeho zmysel pre spoločnosť založenej na
rovnosti a tolerancii na druhej strane.
-
postupnými krokmi, citlivo a s láskou chceme deťom ukázať cestu k: porozumeniu
sebe a iným
-
získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým
-
zvládaniu vlastného správania
-
formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v kolektíve i mimo neho
-
rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce
-
získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií
-
akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov
-
uplatňovaniu základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového
-
správania v každodennom živote.
-
podporovaniu rozvoja sociálnych zručností
-
formovaniu spoločenstva detí
Od takéhoto modelu výchovy očakávame, že absolvent materskej školy bude mať vo
svojom profile nasledovné:
- chápe svoj telesný, psychologický a sociálny vývin a svoju jedinečnosť ako
individualitu
- dokáže vyhodnotiť etiku svojho správania a konania a posúdiť, čo je dobré a
zlé, čo prejaví v regulácii svojho správania
81
- využíva nadobudnuté sociálne zručnosti v svojich rôznych životných
situáciách
- uplatňuje svoje práva a snaží sa rešpektovať aj práva ostatných
- pozná svoj individuálny štýl učenia a dokáže ho využiť na rozvoj svojho
vzdelanostného potenciálu
- vie pracovať ako aktívny člen skupiny a akceptuje pravidlá skupinovej práce
- uprednostňuje predchádzanie problémov a konfliktov alebo je pripravený nájsť
možnosti ich vhodného riešenia
- uvedomuje si dôležitosť a nadobudol predpoklady pre uprednostňovanie
zodpovedného prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu iných ľudí .
82
Ciele
Témy
Výkonový štandard
Obsahový
štandard
Postoje a zručnosti v
medziľudských vzťahoch
ponúknuť deťom víziu
spolupracujúceho
spoločenstva ako základu
pre dobré spolužitie
(sedenie v kruhu, vypočutie
druhého, nevysmievať sa,
chápať význam komunikácie
hovoriť pravdu...)
pre dobré spolužitie v skupine
uvedomovať si potrebu
prvé kontakty v triede
vzájomnej úcty a dôležitosť
(zoznamovanie,
vďačnosti
oslovovanie, pozdrav...)
poznávanie
spolužiakov po mene
poznanie pravidiel
skupiny
poznávanie spôsobu
ako vyjadriť vďačnosť
a prosbu, pozdravy
pravidlá podporujúce
Vytvárať
spolužitie v skupine
prosociálne
spoločenstvo komunikácia zameraná na
sebaprezentáciu a sociálne
detí
vzťahy
Prvky prosociálneho
správania v detskom
kolektíve
vzájomná úcta pri
komunikácii (pekne sa
oslovovať, pozdraviť,
počúvať sa navzájom...)
vďačnosť za vykonané
dobro (prosím, ďakujem,
pohladenie...)
vzájomná pomoc medzi
deťmi i členmi rodiny
prežívať vďačnosť voči tým,
čo robia dobre
vnímať víziu
spolupracujúceho
spoločenstva
chápať potrebu vytvárať a
dodržiavať pravidlá spolužitia
v skupine
83
chápanie čo je úcta k
ľuďom
poznávanie aké má
prvky úcta k vlastným
rodičom, kamarátom,
učiteľom
Ciele
Témy
Výkonový štandard
Obsahový
štandard
Pozitívne hodnotenie
iných
uvedomovanie si vlastnej
hodnoty
vedenie k sebaovládaniu a
znášaniu námahy pri
Viesť deti k prekonávaní prekážok
sebaúcte,
autonómii
cítenia a
myslenia
poznanie a postupné
zvnútorňovanie povedomia
jedinečnosti a
nedotknuteľnosti
Ciele
Témy
poznávať sám seba,
uvedomovať si vlastnú
hodnotu cítiť potrebu
potvrdzovania vlastnej
hodnoty inými
Výkonový štandard
vyjadrenie základných
ľudských vlastností
(dobrý, zlý, veselý,
smutný...)
vedieť
pomenovanie svojich
dobrých vlastností
Obsahový
štandard
Pozitívne hodnotenie
iných
spoznávať pozitívne
vlastnosti svojich
najbližších
verbálne a neverbálne
Naučiť sa
vyjadrovať pozitívne
hodnotiť,
hodnotenia iných
zaujímať
stanoviská,
rozlíšiť
dobro od zla
prehodnocovať negatívne
skutočnosti (ponižovanie,
urážanie, klamanie,
žalovanie...)
tešiť sa z dobra, odmietať zlo
vo svojom okolí
84
slovne vyjadriť
rozdiel medzi dobrom
a zlom
Ciele
Témy
Výkonový štandard
Obsahový
štandard
Naša rodina
uvedomovať si hodnotu
rodiny
Osvojovať
si sociálne
zručnosti
potrebné v
sociálnych
kontaktoch
s inými
ľudmi
poznať význam rodičovskej
lásky a jej význam v živote
rozvíjať príbuzenské a
priateľské vzťahy vo
svojom okolí
uvedomovať si dobro rodiny a
čo je v rodine najdôležitejšie
vedieť zo svojho pohľadu
ohodnotiť dobro ochrany a
lásky, ktoré nám rodina
poskytuje
85
identifikácia
rodinných vzťahov
(otec, mama, brat,
sestra, starí rodičia,
bratranec....)
Download

ŠKOLA HROU - Materská škola NMNV