Základná škola s materskou školou, Ul. M. R. Štefánika 1,
038 61 Vrútky
Školský vzdelávací program ISCED 0
„ SVETLUŠKA SPOZNÁVA SVET “
1
Materská škola „ ŠTVORLÍSTOK “
ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
Základná škola s materskou školou, Ul. M. R. Štefánika
1, 038 61 Vrútky
37811673
Predprimárne vzdelanie – ISCED 0
3 roky
Denná
Slovenský
Štátna
31.8.2011
Vrutky
Názov a adresa školy
IČO
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Druh školy
Dátum schválenia
Miesto vydania
Platnosť ŠkVP
Kontakty pre komunikáciu so školou:
Titul, meno,
priezvisko
Pracovná pozícia
Telefón
Fax
e - mail
PaedDr. Erika
Repková
PaedDr. Jarmila
Skyvová
Riaditeľka ZŠ s
MŠ
Zástupkyňa RŠ
pre 2. stupeň ZŠ
043/4282119 043/4301491 [email protected]
Mgr. Beáta
Pivarčiová
Zástupkyňa RŠ
Pre 1. stupeň ZŠ
043/4282119 043/4301491 [email protected]
Romana
Kubičková
Mgr. Jana
Habdáková
Zástupkyňa
RŠ pre MŠ
Špeciálny školský
pedagóg
043/4283838 043/4301491 [email protected]
[email protected]
043/4282119 043/4301491 [email protected]
043/4282119 043/4301491 [email protected]
2
www.zsstefanikvrutky.edupage.org
Zriaďovateľ:
Mesto Vrútky
Matušovičovský rad 4
038 61 Vrútky
Kontakt:
043 / 4 241 800
Vo Vrútkach, 31.08.2011
PaedDr. Erika Repková
riaditeľka
3
Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu
Platnosť /
revidovanie
Dátum
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy
4
1. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania MŠ





















Rozvíjať u detí environmentálne cítenie
Prostredníctvom informatickej výchovy 5 – 6 ročných detí zoznámiť deti s počítačom
a jeho možnosťami využitia v každodennom živote
Zlepšiť kvalitu výchovy a vzdelávania prostredníctvom diagnostiky dieťaťa
a autoevalvácie
Vytvoriť podmienky na tvorivosť a vlastný prejav dieťaťa, podporovať u detí zdravý
životný štýl
Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie dieťaťa
Rozvíjať a podporovať schopnosti detí, kooperovať v skupine a vzájomne
komunikovať
Pripraviť deti na primárne vzdelávanie v základnej škole
Rozvíjať kompetencie detí na elementárnej úrovni
Uplatňovať tvorivo – humanistickú koncepciu výchovy v SR – MILÉNIUM
Do edukačného procesu zaradiť deti aj so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami
Participovať rodičov na dianí MŠ
Rozvíjať a skvalitniť spoluprácu učiteliek a rodičov prostredníctvom metodicko –
poradenskej aktivity
Spolupracovať s pedagogicko – psychologickou poradňou
Prostredníctvom projektov podporiť výchovu a vzdelávanie v zmysle udržateľného
rozvoja
Obohacovať a skvalitňovať materiálno technické vybavenie materskej školy
Individuálne rozvíjať talent a nadanie detí
Rozvíjať u detí systematicky, cieľavedome, a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa
v psychomotorickej, kognitívnej a sociálno – emocionálnej oblasti
Prostredníctvom projektov „Správaj sa normálne“, „Prevencia proti obezite“,
„Prevencia proti plochým nohám“ podporiť zdravie dieťaťa a predísť či už obezite
alebo plochým nohám ...
Využívať všetky formy organizácie – skupinovú, frontálnu, individuálnu
Vyrovnať rozdiely medzi deťmi pochádzajúcimi z rôzneho socioekonomického
prostredia, prispôsobiť obsah a organizáciu výchovy a vzdelávania rozvojovým
možnostiam a schopnostiam detí pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného
prostredia
Individuálne pristupovať k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
vypracovať individuálny plán na základe PPP
Výchovno vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia so stredoškolským
a vysokoškolským vzdelaním, ktorí si svoju odbornosť neustále zvyšujú sebavzdelávaním
a účasťou na rôznych seminároch, kurzoch, konferenciách.
Rešpektujeme štátny vzdelávací program ISCED 0, ako najvyšší kurikulárny dokument,
z ktorého sme vychádzali pri tvorbe nového vlastného školského vzdelávacieho programu.
5
2. Stupeň vzdelania


Do materskej školy sú prijímané deti od 3 do 6 rokov, prípadne aj mladšie deti
a integrované deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v MŠ, dieťa
získa predprimárne vzdelanie a osvedčenie o pripravenosti na vstup na primárne vzdelávanie
v ZŠ.
1. Vlastné zameranie materskej školy
Motto:
„ Každý vzdelaný človek, čím je lepší
a ušľachtilejší, tým viac si váži prírodu.
Kto si váži prírodu, ten ju miluje.
Láska k prírode by sa mala vštepovať deťom
v rodinách a v škole ako jedna
z najvážnejších vlastnosti človeka “
J. Á. KOMENSKÝ
Materská škola sa zameria na obohatenie výchovy a vzdelávania o rozvoj a podporovanie
environmentálneho cítenia, ekologickú výchovu, Informatickú výchovu, zdravotnú výchovu.
Zameriame sa aj na zdravý životný štýl dieťaťa prostredníctvom vytvorených projektov.
Chceli by sme skvalitniť vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy prostredníctvom
vhodných inovatívnych vyučovacích metód, foriem, prostriedkov výchovno – vzdelávacej
činnosti. Budeme realizovať ekovýchovné projekty, ktoré budú v súlade s cieľmi
environmentálnej výchovy...
V prílohe ŠkVP uvádzame vypracované projekty z ktorými budeme pracovať počas roka:
 Environmentálna výchova
 Informatická výchova
 Správaj sa normálne
 Prevencia proti plochým nohám
 Prevencia proti obezite
6
Charakteristika materskej školy:
Materská škola na Ul. 1. Československej brigády 39 vo Vrútkach bola od roku 2002
v správe MsÚ Vrútky. Od 01. 04. 2005 je MŠ vyňatá zo siete materských škôl a bola zlúčená
so Základnou školou na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach.
Jej súčasný názov je:
Základná škola s materskou školou, Ul. M. R. Štefánika 1, Vrútky
Po zlúčení ZŠ s MŠ bola v materskej škole zrušená školská kuchyňa, a v súčasnosti sa jedlo
pripravuje v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, Ul. M. R. Štefánika 1, vo Vrútkach.
V materskej škole sa denne pripravujú iba desiata a olovrant, zabezpečuje sa pitný režim
a výdaj obedov.
Materská škola je štvortriedna a má 8 samostatných pedagogických zamestnancov a 3
nepedagogických. Kapacita budovy je 106 detí.
MŠ bola, ako prvá vo Vrútkach, otvorená v októbri 1976. V jej priestoroch sa nachádza
pôvodné zariadenie. V rokoch od zlúčenia ZŠ s MŠ do právneho subjektu sa v interiéri
a v exteriéri dosť zmenilo.
Rok
Čo sa zmenilo
2005
- bol zrealizovaný projekt na rekonštrukciu strechy budovy MŠ
z Eurofondov, projekt vypracoval a realizoval MsÚ vo Vrútkach – z fin.
prostriedkov mesta
- realizoval sa projekt na úpravu školského dvora, boli zavezené
nadbytočné betónové priestory a postavené nové preliezačky
- rekonštruovali sa balkóny a terasy, vchody do budovy a vymenili sa
vchodové dvere z obidvoch strán, vymaľovali sa vnútorné priestory MŠ
- začalo sa výmenou plastových okien
2006
2007
2008
2009
2010
2011
- boli vymenené okná v triedach A, D aj v spálňach, urobilo sa prekrytie
obidvoch vchodov
- dokončila sa výmena okien na triedach a spálňach a výmena dverí na
únikových východoch smerom na školský dvor
- opravili sme šmýkačky za pomoci riaditeľa ZŠ s MŠ, vymenil sa piesok
v pieskovisku, zakúpili sa postieľky s matracmi z daru školy
Tieto zmeny priaznivo ovplyvňujú vzhľad MŠ, aj estetiku vnútorných priestorov.
Priestory MŠ sú vhodne vybavené a prispôsobené na výchovu a vzdelávanie detí.
Sú dopĺňané vhodnými pomôckami, hračkami, kreativitou učiteliek. Triedy sú zriadené do
hracích centier.
V triedach je vymedzený priestor na pohybovo – relaxačné cvičenia. Hračky sú variabilné
a dávajú deťom možnosť vlastnej realizácie, oddychu a edukačnej aktivity.
Exteriér MŠ – školský dvor je vhodne doplnený a zrekonštruovaný, spĺňa základné
požiadavky podľa platných legislatívnych noriem. Umelo sme pri rekonštrukcii naviezli
kopec, ktorý je využívaný počas celého roka. Deti sa môžu realizovať prostredníctvom
pohybových aktivít, tvorivých hrových aktivít, edukačných a environmentálnych aktivít, ale
môžu aj relaxovať.
7
Bol odstránený aj problém z nevyhovujúcim oplotením zo severnej strany. Postavený je nový
múr, ktorý spĺňa bezpečnostné požiadavky na vybavenie areálu školského dvora.
Blízke okolie MŠ je vhodne využité na vychádzky a pozorovania – rieka Turiec,
močaristé miesta na Belejovej lúke, park pri rieke, samotné mesto Vrútky a priľahlé časti
mesta.
Pri plnení ŠkVP budeme naďalej využívať spoluprácu so ZŠ a to hlavne v práci detí
s počítačom v IKT učebni v ZŠ a využívať telocvičňu podľa harmonogramu.
Niektoré výkonové štandardy sa budú plniť napr. v Mestskej knižnici H. Zelinovej v detskom
oddelení Sivá Húska, v ZUŠ F. Kafendu vo Vrútkach, v bábkovom divadle v Žiline a na
divadelných predstaveniach v MŠ, v kine 1. Máj vo Vrútkach alebo v iných priestoroch.
V našej materskej škole máme zriadenú počítačovú miestnosť pre deti a zamestnancov
a spoločenskú miestnosť na stretnutia s rodičmi v bývalej zborovni.
2. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
Dieťa dochádza do materskej školy spravidla niekoľko rokov, prípadne podľa potreby
rodiča kratšie.
MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie. Podľa potreby rodiča poskytuje aj
poldennú formu výchovy a vzdelávania.
3. Učebné osnovy
Sú rozpracované do obsahových celkov na jednotlivé mesiace a každý z nich má svoj názov.
Každý obsahový celok ma viaceré témy.
Obsahové celky v sebe integrujú všetky tri oblasti :
- perceptuálno – motorickú,
- kognitívnu – poznávaciu
- sociálno emocionálnu
a všetky štyri tematické okruhy:
- Ja som
- Ľudia
- Príroda
- Kultúra
Pričom zastúpenie každej závisí od konkrétneho obsahu daného obsahového celku. Tie
podrobnejšie rozpracúvame v plánoch / projektoch edukačnej činnosti, ktoré konkretizujú
edukačné ciele a zohľadňujú aktuálnu úroveň rozumových schopností, ale aj kultúrne,
spoločenské, hygienické a stravovacie návyky jednotlivých detí v danej triede.
Niektoré výkonové štandardy sa vykonávajú dennodenne, ktoré máme vypísané ako denný
všeobecný cieľ.
Jednotlivé obsahové celky na seba nadväzujú, prelínajú a dopĺňajú sa.
Prostredníctvom učebných osnov a cieľavedomej edukačnej činnosti sa plnia tieto
kompetencie detí na elementárnej úrovni:
- psychomotorické
- osobnostné
- sociálne
- komunikatívne
- kognitívne
- učebné
- informačné, tieto kompetencie si vypíše každá učiteľka pri plánovaní.
8
V učebných osnovách sú definované výkonové štandardy so ŠtVP hodiace sa do obsahového
celku / je to na uľahčenie písania plánov /, metódy, prostriedky hodnotenia, učebné zdroje
a stratégie edukačnej činnosti.
Niektoré ciele môžu dosiahnúť aj mladšie deti, ale predovšetkým je na pedagógovi, aby si
prispôsobil ciele na zverenú skupinu detí a operacionalizoval ich podľa Bloomovej taxonómie
vo svojich týždenných plánoch.
ŠkVP sa bude realizovať počas celého dňa v rôznych denných činnostiach. Bude prihliadané
na striedanie riadených a spontánnych činností, vhodnosť výberu metód, zásad, učebných
zdrojov priamo učiteľkami na triedach.
Počas celého roka chceme pokračovať v zaraďovaní osláv narodenín, menín, vytvárať
hostinky so zdravou výživou, besiedky, tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi, separovať
odpad a viesť deti k ekológií.
Hlavnou a dominantnou metódou v edukácií je HRA, ktorá je neodmysliteľná súčasť detstva
a detí. Hra otvára priestor na prejavenie iniciatívy a tvorivosti, vlastnej sebarealizácie.
Charakteristika obsahových celkov
September
Cieľom obsahového celku je upriamiť pozornosť detí na seba, ako na individuálnu
a jedinečnú osobnosť, ktorá má vlastnú identitu, pôvod a špecifiká rodinného prostredia,
z ktorého prichádza, na bezpečnosť na ceste ....
Téma:
1. Ja a moji kamaráti – upriamuje pozornosť detí na svojich kamarátov a rovesníkov,
s ktorými trávia čas doma, ale aj v prostredí v materskej školy
2. Rozlúčka s letom , Príroda okolo nás – poukazuje na zmeny, ktoré majú dopad na
prírodu, deti sa lúčia s letným obdobím a zisťujú aké ročné obdobie je za letom,
cieľom je poukázať na to aká je príroda jedinečná, krásna a zdraviu prospešná
3. Bezpečne do materskej školy – tu by sme chceli poukázať na dôležitosť bezpečnosti
na ceste, ako sa prechádza cez cestu, deti by si mali uvedomiť, že na ceste sa
nemôžeme hrať...
4. Moja rodina – je zameraná na vnímanie seba, svojej rodiny a jej členov, spôsob života
v nej
5. Predmety okolo seba – tu chceme upriamiť pozornosť aby deti vnímali že predmety
môžu byť rôznych tvarov ale aj na to, že niektoré predmety sú nebezpečné a netreba
s nimi manipulovať
Október
Cieľ obsahového celku je zameraný na uvedomovanie si postupnosti zmien, ktorými
prechádza príroda v jesennom období. Skvalitňovať zmyslové vnímanie jedinečnosti
prírodného prostredia na jeseň, ktorým sú deti obklopené. Vytvárať u detí zodpovedný postoj
k vlastnému zdraviu dodržiavaním zdravého životného štýlu.
Téma:
1. Jeme zdravo, Starostlivosť o zdravie – tu sa zameriame na ovocné a zeleninové plody,
ktoré majú nielen pozitívny vplyv na nás ale môžeme aj s plodov vytvárať rôzne
9
výtvory aj za pomoci rodičov. Budeme sa snažiť naučiť deti ako sa starať o zdravie
a čo musia preto urobiť..
2. Jesenné počasie, Farby jesene – tu si deti prehlbujú poznatky o jesennej prírode, o jej
farbách, a prehlbujú sa poznatky o jesennom ročnom období
3. U babičky v záhrade – prehlbujú sa poznatky o tom, čo nám môže v záhrade narásť,
aké ovocie, zelenina, .... Venuje sa aj bezpečnosti pri práci v záhrade s rôznym
záhradným náradím. Keďže v októbri je úcta k všetkým starším, v tejto téme je
zahrnuté všetko čo s tým súvisí – oslavy, besiedky...
November
Cieľom obsahového celku je rozvíjať u detí národné povedomie a viesť ich
k hodnoteniu a k obhajovaniu vlastných skúseností a zážitkov. Porozumieť pojmu vlasť,
poznať niektoré štátne symboly a symboly svojho mesta, preukázať im úctu a rešpekt.
Deti majú možnosť zisťovať, aké dopravné prostriedky existujú a rozlišovať ich na základe
miesta pohybu....
Téma:
1. Život na dedine a v meste, Moje mesto – môj domov, Ja a moja rodina – tu objavujú
deti odlišnosti medzi dedinou a mestom, vytvárajú si vlastné predstavy o živote na
dedine. Upriamujeme pozornosť detí na vnímanie a všímanie si zaujímavosti sídliska
a miesta, ktorého sú súčasťou. Pri týchto témach sa zameriame na to kde žijeme,
v akej vlasti, témy sú podnetné pre rozvoj kognitívnych, informačných, učebných,
komunikatívnych kompetencií u detí.
2. Cestou, vodou, vzduchom – tu sa prehlbujú poznatky o doprave, nadobudnuté
z vlastnej skúsenosti alebo prostredníctvom médií
3. Kto s čím pracuje – v tejto téme sa chceme zamerať na to, aby deti dokázali
napodobniť prácu svojich rodičov, vedeli vymenovať náradie aké pri tom používajú,
chceme u nich rozvíjať myslenie, predstavivosť ale aj nebojácnosť predstúpiť pred
kolektív detí a predviesť ukážku.
December
Cieľom obsahového celku je priblížiť deťom na elementárnej úrovni význam sviatku
Vianoc a ďalších tradícií, ktoré s týmto obdobím v rámci našej kultúry súvisia.
Téma:
1. Tešíme sa na Mikuláša, Sviatky lásky a pokoja – sa venuje priblíženiu týchto tradícií
a sú do nich zapojení aj rodičia. V tejto téme rozvíjame učebné, informačné ale aj
komunikačné kompetencie.
2. Svetluška víta zimu – tu sa zameriame na počasie, typické znaky pre zimné obdobie,
venovať sa budeme aj zimnej prírode,..
10
Január
Cieľom obsahového celku je priblížiť deťom zimné obdobie, zmeny, ktoré s ním súvisia
a vplývajú na človeka aj prírodu. Skvalitňovať ich zmyslové vnímanie, podporovať a rozvíjať
kompetencie prostredníctvom pozorovania.
Téma:
1. Zimné radovánky / mráz na okná maľuje / - vychádza z poznatkov detí o tomto
ročnom období a ďalej ich prehlbuje
2. Zvieratká v zime – Zamerané na spoznávanie niektorých lesných , voľne žijúcich
zvierat a vtákov a na ich spôsob života počas zimy. Najväčší dôraz sa kladie na
vytváranie kladného a zodpovedného postoja k zvieratám, ktoré sú odkázané na
pomoc ľudí. Podnecovať u detí aktivitu, tvorivosť, samostatnosť, starostlivosť
o zvieratá.
3. Skúmam svoje telo – táto téma je zameraná na spoznávanie svojho tela a deti sa učia
vnímať svet prostredníctvom jednotlivých zmyslov.
Február
Cieľom obsahového celku je rozvíjať u detí základy environmentálnej kultúry,
uvedomovať si nenahraditeľnosť vody z hľadiska zachovania života na zemi.
Keďže v tomto období sú fašiangové slávností a u nás máme karneval, deti sa pokúsia
vyjadriť svoje pocity, dojmy, zážitky rôznymi výrazovými prostriedkami, vzhľadom na
vlastnú jedinečnosť. Skvalitňovať zmyslové vnímanie na základe pozorovania,
experimentovania, objavovania týkajúceho sa živej a neživej prírody.
Téma:
1. Svetluška skúma ... – poznať význam vody / tepla, vzduchu / pre život rastlín,
nenahraditeľného významu vody pre život človeka
2. Fašiangy – Karneval – približujú tradície súvisiace s týmto obdobím
3. Zdravá výživa – zdravé deti – rozvíjať predstavivosť, myslenie a slovnú zásobu.
Chápať význam zdravej výživy pre zdravie človeka
4. Živá a neživá príroda – zameraná na aktívne vnímanie jednotlivých súčastí prírody,
ktoré sa za istých podmienok môžu meniť. Vedú deti k uvažovaniu, rozvíjaniu
kritického myslenia, kom., učeb., infor., psychomotorických kompetencií.
Marec
Cieľom obsahového celku je rozvíjať u detí predčitateľskú gramotnosť. Vytvárať
pozitívny postoj ku knihám, novinám, časopisom ako k zdrojom ľudskej múdrosti,
informovanosti o svete a poukazovať na ich význam pre rozvoj osobnosti človeka v každom
veku. S prichádzajúcou zmenou ročného obdobia upriamiť pozornosť detí na zmeny, ktoré to
vyvoláva v prírode a ktoré sa dotýkajú aj života človeka.
Téma:
1. Príroda sa zobúdza, Jarné počasie, Jarné upratovanie – tu sa zameriame na ročné
obdobie a vplyv na prírodu, rastlinnú a živočíšnu ríšu ale aj na človeka. Vytvárajú
podnety pre zmyslové vnímanie príchodu jari, ktoré je spojené nielen s krásou, ale aj
so starostlivosťou o jarnú záhradu, ktorú je potrebné pripraviť pre ďalšie obdobie.
Tieto témy sa zameriavajú aj na to, aby sa deti naučili chrániť prírodu, čistiť ju, aby ju
nepoškodzovali.
11
2. Kniha, moja kamarátka – vytvára u detí priestor pre rozvoj predčitateľskej gramotnosti
v rámci rozvíjania komunikatívnych, učebných kompetencií. Oboznamujú s postupom,
ako vzniká kniha, s inštitúciami, s knihami ako takými, s knižnicami, kníhkupectvami.
Deti sa učia vážiť si knihu a zaobchádzať s ňou podľa stanovených pravidiel.
Apríl
Cieľom obsahového celku je na elementárnej úrovni oboznámiť deti so sviatkom jari –
Veľkou nocou. S tradíciami a ľudovými zvykmi, ktoré sa k nej viažu a aktívne sa zúčastniť na
sociálnych udalostiach a činnostiach, ktoré s ňou súvisia v sociokultúrnom prostredí blízkom
deťom. Prehlbovať vedomosti o domácich zvieratách, ich mláďatách a zdôvodniť úžitok
niektorých domácich zvierat. Rozvíjať pamäť, myslenie a poznávanie farieb.
Téma:
1. Zdobenie vajíčok – Veľká noc, Jar v záhrade, Klope, klope dáždik – sa venuje
tradíciám , ktoré sú s ňou v našej kultúre spojené. Rozvíjajú sa psychomotorické
kompetencie rôznymi tvorivými technikami pri príprave veľkonočných dekorácií,
ktoré skrášľujú prostredie triedy. Na základe témy pochopiť prírodné úkazy
zapríčinené počasím
2. Domáce zvieratá a ich mláďatá – tu si deti prehlbujú vedomosti o domácich
zvieratách, ich mláďatách..., na základe pozorovania dokážu napodobniť zvuky
a pohyb určitých zvierat
Máj
Cieľom obsahového celku je stimulovanie záujmu detí o prírodu a jej aktívne
spoznávanie. Témy sú zamerané na rastlinnú aj živočíšnu ríšu, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou života človeka, sú vzájomne prepojené a spolu vytvárajú jeden celok.
Téma:
1. Stromy a rastliny, Oheň, voda, slnko, vzduch, Svetluška chráni les, Ako rastie
rastlinka – deti si rozširujú poznatky o stromoch, kríkoch a ich plodoch, ktoré majú
význam pre človeka ale aj pre zvieratá, dajú sa konzumovať, ďalej spracovávať alebo
sa z nich dajú vytvárať rôzne produkty. Rozvíjajú kladný vzťah k prírode, jej ochrane
a uvedomeniu si významu lesa pre človeka. Deti zisťujú, že les je výborným zdrojom
oddychu a čerstvého vzduchu..
Jún
Cieľom obsahového celku je zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a zdraviu iných
ľudí. Upevňovať si poznatky o prírode, zvieratách. Schopnosť vzájomnej spolupráce či už
dieťa a dieťa alebo učiteľ – dieťa, dodržiavania pravidiel pri spoločných hrách ..
Téma:
1. Týždeň detských radostí – deti si upevňujú psychomotorické schopnosti pri plnení
rôznych súťaží, prejavujú radosť z hry, spolupracujú
2. Chceme zdravo žiť, cvičiť a byť – deti upevňujú poznatky o svojom zdraví, dokážu
prerozprávať ako sa majú stravovať, ako máme bojovať proti obezite, dokážu vyjadriť
rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami stav zdravia, svoje pocity
12
3. Výlety do sveta – sú spojené s pohybom v prírode, deti majú možnosť pozorovať
prírodu, , pohybovať sa medzi prekážkami
4. Rozlúčka s predškolákmi – vyjadrujú svoje pocity s lúčenia so škôlkou, rozširujú si
slovnú zásobu pri nácviku básní, piesní
Júl
Cieľom obsahového celku je tvorivosť, predstavivosť, myslenie, práca s papierom, farbami
len na dieťati. Hry sú neriadené, každé dieťa má možnosť sa rozhodnúť pre určitú činnosť
a pracovať v nej aj celý deň / prázdninová škôlka /
Kompetencie dieťaťa predškolského veku:
Dieťa v závere predškolského veku:
1. Psychomotorické kompetencie
- používa v činnosti všetky zmysly,
- ovláda pohybový aparát a telesné funkcie
- prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa
- ovláda základné lokomočné pohyby
- používa osvojené spôsoby pohybových
činností v nových, neznámych,
problémových situáciách
- využíva globálnu motoriku prekonávaním
prírodných a umelých prekážok
- prejavuje grafomotorickú gramotnosť
- správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu
a k zdraviu iných
- prejavuje pozitívne postoje k zdravému
životnému štýlu
Dieťa v závere predškolského veku:
2. Osobnostné ( intrapersonálne)
kompetencie
a) Elementárne základy sebauvedomenia
- uvedomuje si vlastnú identitu
- prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným
- vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj
vlastný aktuálny citový stav
- odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti
- správ sa sebaisto v rôznych situáciách
- uvedomuje si dôsledky svojho správania
vzhľadom na iné osoby
Dieťa v závere predškolského veku:
b) Elementárne základy angažovanosti
- presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých
- obhajuje seba a iných, chorých, osoby so
zdravotným znevýhodnením, slabých
a bezbranných
13
- zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej
škole a v bezprostrednom okolí
Dieťa v závere predškolského veku:
3. Sociálne ( interpersonálne) kompetencie
- pozerá sa na svet aj očami druhých
- správa sa empaticky k svojmu okoliu
- správa sa v skupine, kolektíve podľa
spoločenských pravidiel a noriem
- hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine
a v kolektíve
- plánuje, organizuje a hodnotí činnosť
- zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju
- preberá zodpovednosť za seba i za činnosť
skupiny
- nadväzuje spoločensky prijateľným
spôsobom kontakty s druhými a udržiava
s nimi harmonické vzťahy
- rieši konflikty s pomocou dospelých aj
samostatne
- akceptuje a rešpektuje multikultúrne
odlišnosti detí a dospelých
- prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu
Dieťa v závere predškolského veku:
4. Komunikatívne kompetencie
- vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg
a rozhovor s deťmi i dospelými
- počúva aktívne a s porozumením myšlienky
a informácie z rôznych médií
- vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky,
názory
- reprodukuje oznamy, texty
- volí primeraný, kreatívny spôsob
komunikácie vzhľadom na situáciu
- komunikuje osvojené poznatky
- prejavuje predčitateľskú gramotnosť
- chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa
dorozumievajú aj inými jazykmi
Dieťa v závere predškolského veku:
5. Kognitívne kompetencie
a) Elementárne základy riešenia
problémov
- hľadá a objavuje súvislosti medzi
jednotlivými informáciami, objavuje tie,
ktoré sú nápomocné pri riešení problému
- rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa
problémy v osobnej a spoločenskej rovine
- rieši jednoduché problémové úlohy
14
- uplatňuje v hre a rôznych situáciách
matematické myslenie
Dieťa v závere predškolského veku:
b) Elementárne základy kritického
myslenia
- porovnáva podobnosti a rozdiely
predmetov, javov, osôb, ...
- odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje,
vyslovuje jednoduché úsudky
- hodnotí spontánne a samostatne vo svojom
bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči,
čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na
veciach, osobách, názoroch
Dieťa v závere predškolského veku:
c) Elementárne základy tvorivého
myslenia
- uplatňuje vlastne predstavy pri riešení
problémov
- nachádza neobvyklé odpovede alebo
riešenia
- objavuje a nachádza funkčnosť vecí,
predstáv alebo myšlienok, uvedomuje si ich
zmeny
- objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom
a omylom alebo podľa zadávaných inštrukcií,
odstraňuje prípadnú chybu
Dieťa v závere predškolského veku:
6. Učebné kompetencie
- prejavuje zvedavosť a spontánny záujem
o spoznávanie nového
- využíva primerané pojmy, znaky a symboly
- pozoruje, skúma, experimentuje
- objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými
skúsenosťami a poznatkami
- aplikuje v hre, rôznych aktivitách
a situáciách získané skúsenosti a poznatky
- kladie otázky a hľadá odpovede, aby
porozumelo obklopujúcemu svetu vecí,
javov, dejov, vzťahov
- učí sa spontánne aj zámerne
- vyvíja vôľové úsilie v hra a inej činnosti
- prekonáva prekážky v učení
- plánuje a organizuje si optimálne prostredie
na činnosť
- prejavuje aktivitu v individuálnom
i skupinovom učení
- hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných
15
výsledkov, uznáva aj výkon druhých
- zvláda základy učenia sa na základe
osobnej motivácie
- naučí sa pracovať s hračkami, knihou,
učebnými pomôckami
- sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na
zámernú riadenú výchovno – vzdelávaciu
činnosť
Dieťa v závere predškolského veku:
7. Informačné kompetencie
- prejavuje radosť zo samostatne získaných
informácií
- využíva rôzne zdroje získavania informácií
aj mimo materskú školu ( od osôb v okolitom
prostredí, z detských kníh, časopisov,
encyklopédií, prostredníctvom
informačno – komunikačných technológií,
z rôznych médií )
16
17
Mesiac: SEPTEMBER
SVETLUŠKA V MATERSKEJ ŠKOLE
Obsahový celok:
1. Ja
a moji
kamaráti
3. Bezpečne
do materskej
školy
2. Rozlúčka
s letom
5. Príroda okolo
nás
6. Predmety
okolo seba
/ Legenda: Každá bublina predstavuje tému týždňa /
18
4. Moja
rodina
Mesiac: OKTÓBER
Obsahový celok:
SVETLUŠKA V JESENI
3. Farby jesene
1. Jeme zdravo
5. Jesenné
počasie
2.
Starostlivosť
o zdravie
19
4. U babičky v
záhrade
Mesiac: NOVEMBER
Obsahový celok:
1. Život na
dedine a v
2. Cestou,
meste
vodou,
vzduchom
SVETLUŠKA POZORUJE SVET OKOLO NÁS
4. Moje mesto
3. Kto s čím
pracuje
5. Ja a moja
rodina
20
Mesiac: DECEMBER
Obsahový celok:
1. Tešíme
sa na
Mikuláša
SVETLUŠKIN ČAROVNÝ MESIAC
2. Sviatky
lásky a pokoja
3. Svetluška
víta zimu
21
Mesiac: JANUÁR
Obsahový celok:
1. Zimné
radovánky /
mráz na okná
maľuje /
SVETLUŠKINA ZIMA
2. Zvieratká v zime
3. Skúmam svoje
telo
22
Mesiac: FEBRUÁR
SVETLUŠKA SA LÚČI ZO ZIMOU
Obsahový celok:
1. Svetluška skúma
- vodu a jej
skupenstvá
-
že je voda
nenahraditeľná
-
že voda je súčasťou
potravín, potravy
2. Fašiangy KARNEVAL
3. Zdravá výživa –
zdravé deti
23
4. Živá
a neživá
príroda
Mesiac: MAREC
Obsahový celok:
JAR K NÁM LETÍ SO SVETLUŠKOU
1. Príroda sa
zobúdza
2. Kniha, moja
kamarátka
3. Jarné počasie
– už vykúka
snežienka
4. Jarné
upratovanie
24
Mesiac: APRÍL
Obsahový celok:
SVETLUŠKA A JAR
1. Zdobenie
vajíčok – Veľká
noc
2. Domáce
zvieratá a ich
mláďatá
4. Klope, klope
dáždik
/ farebný pršiplášť /
25
3. Jar v záhrade
Mesiac: MÁJ
Obsahový celok:
1. Stromy
a rastliny –
zdroje kyslíka
SVETLUŠKINE TAJOMSTVÁ LESA
2. Oheň,
voda, slnko,
vzduch zdroje
4. Prekvapenie
pre mamičku
3. Svetluška
chráni les –
zdroj
oddychu
5. Ako rastie rastlinka,
stromček
26
Mesiac: JÚN
Obsahový celok:
SVETLUŠKIN MESIAC ŠŤASTIA
1. Týždeň
detských
radostí
3. Výlety do sveta
2. Chceme
zdravo žiť,
cvičiť a byť fit
4. Rozlúčka so
škôlkou
27
Mesiac: JÚL – AUGUST
Obsahový celok:
SVETLUŠKA A SAMÉ HRY
1. Súťaživé
hry v prírode
3. Kam pôjdeme
na prázdniny
2. Spievame si
so Svetluškou
28
Denný všeobecný cieľ:
Denný všeobecný cieľ
Okruh
Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu
Vykonávať pravidelne pohybové aktivity
Tešiť sa zo spontánnych a riadených pohybových aktivít
Zvládnuť sebaobslužné činnosti
Zvládnuť návyky správneho stolovania
Zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky
poriadku a čistoty – upratať po sebe
7. Sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole
8. Využívať koordináciu zraku a ruky
9. Správne držať grafický materiál a používať primeranú intenzitu
tlaku na podložku pri používaní rôznych techník
10. Pozdraviť, poďakovať, požiadať o pomoc
11. Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne
emócie a vyjadriť pocity
12. Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku
konfliktov
13. Prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať
s ohľadom na seba a druhých
14. Rozhodovať sa pre určitú činnosť
15. Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach
16. Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania
a spoločenských pravidiel
17. Nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými deťmi
a dospelými
18. Vedieť predstaviť seba a svojho kamaráta
19. Počúvať s porozumením
20. Rozširovať si aktívnu a pasívnu slovnú zásobu
21. Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext –
zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch
22. Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky
23. Používať spisovnú podobu materinského jazyka
24. Zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky
vzhľadom na bezpečnosť
25. Prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších
1.
2.
3.
4.
5.
6.
26. Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať
ostatných
27. Dodržiavať pravidlá v hudobno – pohybových hrách
28. Rozlíšiť pozitívne a negatívne emócie druhých osôb
29. Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému
30. Nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom, dohodnúť sa na
kompromise
31. Komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov
32. Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť
33. Hodnotiť a rozlíšiť pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti
ľudí na základe reálnych a fiktívnych situácií / hodnotiť čo sa mi
29
na kamarátovi páči a čo nie /
34. Počúvať s porozumením
35. Pohybovať a nebáť sa v rôznom prostredí
36. Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka
37. Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť
38. Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa neznámych
zvierat
38. Prejavovať radosť z hry
39. Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť v nej spolupracovať
40. Chápať rôznorodosť hier
41. Začať, rozvíjať a dokončiť hru
42. Uplatňovať tvorivosť v hre
43. Plánovať, realizovať a hodnotiť hru
44. Počúvať detské piesne s citovým zaangažovaním
45. použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tematikou
46. Počúvať s porozumením a s citovým zaangažovaním detskú
ľudovú alebo autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
47. Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí
48. Rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz – dnes, ....
Legenda:
- JA SOM
- ĽUDIA
- PRÍRODA
- KULTÚRA
30
September
Tematický
okruh
Oblasť
P – MO
Výkonový štandard / špecifické ciele /
-
Kompetencie
Ovládať základné lokomočné pohyby
Kresliť uvoľnenou rukou, plynule
a smelo
Orientovať sa v priestore
-
Psychomotor.
Predstaviť sa menom a priezviskom
Pomenovať miesto svojho bydliska
Zdôvodniť význam dodržiavania
pravidiel cestnej premávky vzhľadom
na bezpečnosť
Poznať základné dopravné značky
Orientovať sa v tesnej blízkosti
domova a materskej školy
Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
-
kognitívne,
osobnostné,
Nadviazať neverbálny a verbálny
kontakt s inými deťmi
Uplatniť aktívnu slovnú zásobu
vzhľadom na obsahový kontext / snažiť
sa rozprávať bez ostychu, čo som prežil
cez prázdniny /
-
komunikatívne
KO
-
S - EO
-
P – MO
-
KO
S - EO
-
S – EO
-
-
P – MO
Dodržiavať zvolené pravidlá hudobno – pohybových hier, uplatniť spoluprácu
a rešpektovať ostatných
Priradiť, triediť a usporiadať predmety
podľa určitých kritérií
Komunikovať otvorene bez bariér
a predsudkov
Sociálne, kognitívne
Prakticky uplatniť návyky starostlivosti
o prírodu
/ nezahadzovať odpadky
atď. /
Prejaviť vzťah a ochranárske postoje
k prírodnému prostrediu a stvárniť ich
prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov
-
Kognitívne,
informačné,
osobnostné
Rytmizovať samostatne hrou na telo
2/4, ¾ takt pri rôznych postojoch,
chôdzi, behu
-
Psychomotorické,
Vnímať rôznorodosť hračiek
-
kognitívne,
kognitívne
osobnostné,
komunikatívne,
sociálne
KO
-
31
-
Legenda:
a predmetov vo svojom okolí
Vnímať a rozoznať , že hračky
a predmety sú z rôzneho materiálu,
ktorý má rôzny povrch, tvar, ...
- JA SOM
- ĽUDIA
Stratégie výchovno - vzdelávacej
činnosti
-
-
pohybové a relaxačné cvičenia
kreslenie, krčenia, strihanie,
maľovanie ....
spoločenské hry
čítanie rozprávok
kruhové hry, hudobno –
pohybové hry
hrabanie lístia na školskom dvore,
upratovanie, zbieranie odpadkov
pracovné činnosti spojené
s upratovaním triedy
námetové, konštruktívne,
dramatické, didaktické,
interaktívne hry
vychádzky do blízkeho okolia
materskej školy
rozhovor a prezeranie fotografií
z dovolenky, prázdnin
grafomotorické cvičenia
počúvanie príbehov o prírode
- PRÍRODA
Učebné zdroje
-
-
CD prehrávač
Obrázkový
materiál
Detská literatúra
Pracovné listy
Pexeso
Obrázky
dopravných
prostriedkov
Záhradné náradie
pre deti
Stavebnice,
kocky
Vybavenie
interiéru triedy
Maňušky
vymaľovánky
32
komunikatívne
- KULTÚRA
Metódy, zásady
-
motivačné
fixačné
vhodné metódy volené
učiteľkou
cieľavedomosti
primeranosti
názornosti
individuálneho prístupu
Október
Tematický
okruh
Oblasť
P – MO
Výkonový štandard / špecifické ciele /
-
KO
-
-
S - EO
-
-
KO
-
KO
-
P - MO
-
KO
-
Správne držať grafický materiál
a používať primeranú intenzitu tlaku na
podložku pri používaní rôznych techník
Prejaviť pozitívne postoje k svojmu
zdraviu a vyjadriť ich prostredníctvom
rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov
Určiť na základe viaczmyslového
vnímania časti tela a jednoduchým
spôsobom opísať ich funkciu
Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom
intuitívne opísať stav zdravia a stav
choroby
Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si
zdravé potraviny
Rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva
a poškodenia zdravia pri zakázanej
manipulácií s niektorými predmetmi /
zápalky, lieky, .../
Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú
zásobu
Používať synonymá – antonymá /
homonymá / , vytvárať rýmy
Hodnotiť vlastné schopnosti v rôznych
činnostiach
Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
geometrické tvary
Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na
obklopujúcich reáliách
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné
obdobia
Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy
ovplyvnené počasím
Poznať, opísať a rozlíšiť ovocné stromy
a kríky – zdôvodniť ich odlišnosť
Pohotovo reagovať na zmenu tempa
hudobného sprievodu
Orientovať sa v časových vzťahoch
jedného dňa / týždňa, roka / v spojení
s konkrétnymi činnosťami
a prostredníctvom rozlišovania
podstatných znakov
33
Kompetencie
-
psychomotorické,
učebné
-
kognitívne,
osobnostné,
komunikatívne
-
kognitívne
-
komunikatívne,
učebné
-
kognitívne
-
Kognitívne,
psychomotorické,
učebné
-
učebné,
kognitívne,
informačné
-
psychomotorické
- kognitívne, učebné,
komunikatívne
Učebné zdroje
Metódy, zásady
Stratégie výchovno - vzdelávacej
činnosti
-
-
-
pohybové a relaxačné
cvičenia
kreslenie, maľovanie ....
spoločenské hry
čítanie rozprávok
kruhové hry, hudobno –
pohybové hry
námetové, konštruktívne,
dramatické, didaktické,
interaktívne hry
vychádzky do blízkeho
okolia
grafomotorické cvičenia
športové hry na ihrisku –
mestské ihrisko – športový
deň
spevácke činnosti
-
CD prehrávač
Obrázkový
materiál
Detská literatúra
Pracovné listy
Vybavenie
interiéru triedy
Vymaľovánky
Knihy,
encyklopédie
Hudobné nástroje
/akordeón, klavír,
flauta /
-
-
34
motivačné
fixačné
vhodné metódy volené
učiteľkou
cieľavedomosti
primeranosti
názornosti
individuálneho prístupu
metódy a prostriedky
hodnotenia
prostredníctvom
prezentácie – besiedka
pre starých rodičov
November
Tematický
okruh
Oblasť
KO
S - EO
KO
S – EO
KO
S – EO
Výkonový štandard / špecifické ciele /
Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
Rozlíšiť dominanty svojho bydliska
Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych výrazových
prostriedkov
- Poznať základné dopravné značky a riadiť sa
nimi
- Prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením
učiteľky
- Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne
a negatívne emócie a vyjadriť pocity
- Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na
obsahový kontext
Uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť
a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných
detí v skupine
- Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť
rozmanité ľudské činnosti
- Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov
- Pochopiť význam práce na základe rozmanitých
pracovných činnostiach
- Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné
prostriedky podľa miesta pohybu
- Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa
určitých kritérií
- Riešiť interaktívne úlohy v detských edukačných
programoch
-
kognitívne,
komunikatín
e, učebné
-
komunikatív
ne, sociálne
-
Kognitívne,
učebné,
psychomot.
-
-
Osobnostné,
komunikatív
ne,
informačné
Kognitívne,
sociálne,
učebné,
psychomot.
-
-
KO
Kompetencie
-
Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro
a jedinečnosť
Pomenovať miesto svojho bydliska
Vymenovať niektoré názvy iných miest
Vedieť, že naša vlasť je SR
Vedieť, že hlavným mestom SR je Bratislava
Používať v hrách riekanky a vyčítanky s rôznou
tematikou
Stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými
prostriedkami
Pokryť celú plochu rozmanitými farbami –
maľovať, modelovať v rôznych polohách
Kresliť, modelovať podľa vlastnej fantázie, na
tému
Vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky
- Učebné,
v slove, ich kvalitu a lokalizáciu
psychomotorick
é
35
Stratégie výchovno - vzdelávacej
činnosti
-
-
-
pohybové a relaxačné
cvičenia
maľovanie, modelovanie
spoločenské hry
čítanie rozprávok
kruhové hry, hudobno –
pohybové hry
artikulačné, rečové,
sluchové a rytmické
cvičenia
námetové, konštruktívne,
dramatické, didaktické,
interaktívne hry
vychádzky do blízkeho
okolia materskej školy
grafomotorické cvičenia
beseda
Učebné zdroje
-
-
CD prehrávač
Obrázkový
materiál
Detská literatúra
Pracovné listy
Stavebnice,
kocky
Vybavenie
interiéru triedy
Maňušky
Vymaľovánky
Encyklopédie
miest aj mesta
Vrútky
Slovenská vlajka,
znak
Metódy, zásady
-
-
-
36
motivačné
fixačné
diagnostické
vhodné metódy
volené učiteľkou
cieľavedomosti
primeranosti
názornosti
individuálneho
prístupu
metóda hodnotenia
prostredníctvom
prezentácie detí –
výtvarné práce
Prostredníctvom
spolupráce s rodičmi
– tvorivé dielne
Prostredníctvom
splnených cieľov
a dosiahnutých
elementárnych
kľúčových
kompetencií
December
Tematický
okruh
Oblasť
Výkonový štandard / špecifické ciele /
-
P – MO
-
Kompetencie
Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach
s náčiním a náradím
Zhotoviť výtvory z rôzneho materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami
-
Psychomotorické
- Psychom. + učebné
PMO
-
Dodržať pravidlá HPH
-
Psychomot.
KO
-
-
kognitícne
-
Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
niektoré rovinné geometrické tvary / kruh,
štvorec, trojuholník, obdĺžnik /
Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov,
paličiek alebo geometrických tvarov obrazce
a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných
inštrukcií
-
psychom., učebné
-
Komunikovať otvorene bez bariér a
predsudkov
-
komunikatívne
P - MO
-
Pohybovať sa v rôznom prostredí bez zábran
/ ľad, sneh /
-
psychom.
P – MO
-
Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom
Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej
improvizácií podľa hudby
-
Psychomot.,
učebné
Psychom.
Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov
- sociálne
S -EO
-
KO
-
37
-
Stratégie výchovno - vzdelávacej
činnosti
-
-
pohybové a relaxačné
cvičenia
kreslenie, krčenia, strihanie,
maľovanie, lepenie ...
spoločenské hry
čítanie rozprávok
kruhové hry, hudobno –
pohybové hry
námetové, konštruktívne,
dramatické, didaktické,
interaktívne hry
vychádzky do blízkeho
okolia materskej školy
grafomotorické cvičenia
spevácke činnosti
školská oslava Mikuláša
a posedenie pri jedličke
Učebné zdroje
-
CD prehrávač
Obrázkový
materiál
Pracovné listy
Pexeso, puzzle
Vymaľovánky
Detské hudobné
nástroje
Prírodný,
výtvarný,
technický
materiál
38
Metódy, zásady
-
motivačné
fixačné
vhodné metódy volené
učiteľkou
cieľavedomosti
primeranosti
názornosti
individuálneho prístupu
zásady komplexného
rozvoja osobnosti
hodnotenie
prostredníctvom
prezentácie detí –
detské výtvory +
vystúpenia
Január
Tematický
okruh
Oblasť
P – MO
Výkonový štandard / špecifické ciele /
-
KO
-
Psychomot.
Aplikovať poznatky o svojom tele pri
zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy
/ s uplatnením rôznych výtvarných
a pracovných techník
Vnímať a určiť viacerými zmyslami
niektoré dôležité orgány / srdce, pľúca
a príp. aj mozog /
kognitívne, učebné
-
Vykonávať jednoduché operácie
v číselnom rade od 1 do 10 / v spojitosti
s manipuláciou s predmetmi a hračkami
/
-
Kodnitívne, učebné
-
Prijať v rozhovore s inými deťmi
názorovú odlišnosť, prijateľným
spôsobom obhajovať vlastné názory
Otužovať sa prostredníctvom vody,
snehu, vetra, slnka
- komunikatívne, sociálne
-
Psychomotodircké
Poznať, rozlíšiť a určiť na základe
priameho alebo sprostredkovaného
pozorovania lesné zvieratá, vtáky
a voľne žijúce zvieratá
Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši
Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce
z dotýkania sa neznámych zvierat
-
kognitívne, učebné
-
sociálne, učebné
Spievať v rozsahu kvinty s radosťou
a primerane charakteru detskej ľudovej
a umelej piesne s rôznou tematikou
Vyjadriť charakter piesne hrou na
detských hudobných nástrojoch
Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi
technikami, tvorivo a s použitím
rôzneho materiálu / plošne alebo
priestorovo zobrazovať zvieraciu
postavu /
Používať v hrách riekanky, vyčítanky
s rôznou tematikou
Počúvať s porozumením a s citovým
zaangažovaním detskú, ľudovú
-
Psychom., učebné,
komunikatívne,
sociálne
-
psychom., učebné,
kognitívne
-
učebné, kognitívne
-
-
KO
Pohybovať sa okolo osi vlastného tela /
kotúľ, obraty /
Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi
prírodnými alebo umelými prekážkami /
bobovanie, sánkovanie /
Kompetencie
S-EO
P – MO
-
KO
-
-
S-EO
-
-
-
39
- osobnostné, kognitívne,
informačné
-
a autorskú poéziu, prózu
Vnímať s citovým zaangažovaním
bábkové divadlo a iné detské divadlo
„ čítať “ kreslený príbeh a obrázkový
seriál
Stratégie výchovno - vzdelávacej
činnosti
-
-
pohybové a relaxačné
cvičenia
kreslenie, krčenia, strihanie,
maľovanie ....
spoločenské hry
čítanie deja rozprávky
kruhové hry, hudobno –
pohybové hry
námetové, konštruktívne,
dramatické, didaktické,
interaktívne hry
grafomotorické cvičenia
počúvanie príbehov
o zvieratkách v zime
beseda o zvieratách v zime –
prezentácia
bábkové divadlo
dramatizácia textu piesne,
rozprávky
Učebné zdroje
-
-
CD prehrávač
Obrázkový
materiál
Pracovné listy
Pexeso
Vybavenie
interiéru
triedy
Detská
literatúra
Bábky,
paraván
Metódy, zásady
-
-
-
-
40
motivačné
fixačné
vhodné metódy volené
učiteľkou
cieľavedomosti
primeranosti
názornosti
individuálneho prístupu
hodnotenie
prostredníctvom
pracovných listov
prostredníctvom
výtvarného a umeleckého
prejavu dieťaťa
prostredníctvom účasti
dieťaťa na zápise detí
v ZŠ
prostredníctvom
splnených cieľov
a dosiahnutých
elementárnych kľúčových
kompetencií
Február
Tematický
okruh
Oblasť
P–
MO
Výkonový štandard / špecifické ciele /
-
-
Vedieť udržať rovnováhu
Zaujať rôzne postavenie podľa pokynov
Zhotoviť výtvory zo skladačiek
a stavebníc z rôzneho materiálu
postupne od väčších dielcov až po
drobné dieliky podľa vlastnej fantázie
a podľa predlohy
Kresliť veľkými grafickými pohybmi
Kompetencie
-
Psychomotorické,
kognitívne,
učebné
KO
KO
-
Dodržať zásady ochrany zdravia /
s pomocou dospelých /
-
Reagovať slovne na jednoduché otázky
jednoslovnou odpoveďou alebo
jednoduchou frázou
Zostaviť puzzle rozstrihaných obrázkov,
paličiek alebo geometrických tvarov,
obrazce a útvary podľa fantázie,
predlohy a slovných inštrukcií
-
Psychomotorické,
osobnostné,
kognitívne
Otužovať sa prostredníctvom snehu,
vody, vetra, slnka
-
Psychom.,
Uvedomiť si a vedieť zdôvodniť
význam starostlivosti o rastlinky
Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy
ovplyvnené počasím
Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej
prírody
Vedieť že huby sú jedlé a nejedlé
Zdôvodniť úžitok niektorých domácich
zvierat
Vyjadriť rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami vlastné
predstavy o zemi získané z rôznych
médií
Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo
v skupine
- kognitívne, učebné,
komunikatívne
-
P - MO KO
-
P–
MO
-
Uplatňovať tanečné prvky / cvalové
poskoky, poskočný krok, otočky,
úklony /
-
Psychomotorické
KO
-
Zapojiť sa aktívne do príprav osláv /
fašiangové pečenie /
-
kognitívne,
sociálne, učebné,
psychomotorické
S - EO
-
Používať tvorivo rôzne výtvarné
41
techniky
- Tvoriť s využitím fantázie kompozičné
celky
- „ písať “ obrázkový list
- Zapamätať a prednášať krátke literárne
útvary napr. riekanky, hádanky,
vyčítanky
- Rytmizovať ľudové riekanky a detské
ľudové a umelé piesne hrou na tele
alebo prostredníctvom Orffovho
inštrumentálu
- Plánovať, realizovať a hodnotiť hru
- kresliť, maľovať, podľa fantázie a na tému
42
- učebné,
komunikatívne,
sociálne
Marec
Tematický
okruh
Oblasť
Výkonový štandard / špecifické ciele /
P - MO
- Poznať názvy základných polôh,
postojov a pohybov
- Ovládať základné lokomočné pohyby
P – MO
-
Dodržať pravidlá hudobno –
pohybových hier
-
Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť
a určiť niektoré priestorové
geometrické tvary / guľa, kocka,
kváder, valec /
Modifikovať pohyb v zmenených
podmienkach alebo v problémových
situáciách
Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť
pri vytváraní produktov z prírodnín
prostredníctvom využitia rôznych
pracovných a výtvarných techník
Kompetencie
-
psychomotorické
-
Sociálne
KO
P – MO
-
KO
-
S - EO
-
-
KO
-
-
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné
obdobia
Zaujať pozitívne postoje k zvieracej
ríši
Poznať, opísať, rozlíšiť prvé jarné
kvety
Vyjadriť rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami predstavy
o mesiaci a hviezdach získané
pozorovaním
Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro
a jedinečnosť
Prakticky uplatniť návyky
starostlivosti o prírodu
kognitívne, učebné
psychomotorické
psychom.,
informačné
kognitívne, učebné
sociálne
kognitívne,
komunikatívne,
osobnostné,
informačné
Overiť si z detských encyklopédií
a iných médií, že svet je veľký
a rozmanitý
Rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz dnes, čo bolo - včera, čo bude – zajtra
-
Informačné,
komunikačné,
kognitívne
Počúvať detské hudobné skladby
s citovým zaangažovaním
Vnímať a pozorovať krásu
umeleckých diel
Reprodukovať voľne ľudové
-
učebné
S - EO
-
43
- komunikatívne,
-
-
a autorské rozprávky
Vyjadriť rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami pocity
a dojmy z rozprávok, príbehov,
divadla
Experimentovať s vlastnosťami farieb
a uplatňovať ich tvorivé variácie
Prejaviť záujem o knihy, o písmená,
číslice
Počúvať s porozumením a s citovým
zaangažovaním rozprávky, príbehy
„čítať“ kreslený príbeh a obrázkový
materiál
Vytvoriť si vlastnú knižku
Stratégie výchovno - vzdelávacej
činnosti
-
Pásmo básni, rečňovaniek,
opis, pozorovanie
Pozorovanie, rozprávanie,
rozhovor
Vychádzka do prírody,
počúvanie zvukov vtákov
Maľovanie
Práca s knihami
Grafomotorické cvičenia
Obrázkové čítanie
Tvorba vlastnej knihy
Kreslenie
Hudobno – pohybové hry
Pohybové a relaxačné
cvičenia
Návšteva knižnice
Učebné zdroje
-
-
Pracovné
zošity,
omaľovánky
Výkresy,
farby, štetce ...
Detské
encyklopédie
Rozprávkové
knihy
Odborná
literatúra
Geometrické
tvary
44
kognitívne, sociálne,
psychomotorické, učebné
Metódy, zásady
-
motivačné
fixačné
vhodné metódy volené
učiteľkou
cieľavedomosti
primeranosti
názornosti
individuálneho prístupu
hodnotenie
prostredníctvom
pracovných listov,
tvorby detí, leporiel
Apríl
Tematický
okruh
Oblasť
Výkonový štandard / špecifické ciele /
Kompetencie
P - MO -
Zaujať rôzne postavenie podľa pokynov
Vedieť udržať rovnováhu
Zhotoviť výtvory z rozmanitého
materiálu vrátane odpadového, rôznymi
technikami / strihať, lepiť, tvarovať, .... /
KO
Používať spisovnú podobu štátneho –
slovenského jazyka
Priradiť, triediť a usporiadať predmety
podľa určitých kritérií / farba, tvar,
veľkosť /
Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo
v skupine
Uplatňovať individuálne farebné videnie,
Uplatniť na základe vlastného
pozorovania farebnú rozmanitosť vo
výtvarných, pracovných i technických
produktoch
Kognitívne,
psychom., učebné
Zvládnuť turistickú vychádzku do
blízkeho prírodného okolia / na Belejovú
lúku /
Poznať, rozlíšiť a určiť na základe
priameho alebo sprostredkovaného
pozorovania domáce, lesné, exotické
zvieratá, vtáky a voľne žijúce zvieratá
Zdôvodniť úžitok niektorých domácich
zvierat a pomenovať ich mláďatá
Poznať, opísať, rozlíšiť niektoré kvety
-
Psychomotoricke
Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv
sviatkov a spoločenských udalostí
vrátane udržiavania ľudových tradícií /
Veľká noc /
Spievať v rozsahu kvinty – sexty /
relatívne intonačne čisto /, s radosťou
a primerane charakteru detskej ľudovej
a umelej piesni na tému o Veľkej noci
Vyjadriť charakter piesne hrou na
detských hudobných nástrojoch
Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi
technikami, tvorivo a s použitím rôzneho
materiálu
Pokryť celú plochu rozmanitými farbami
-
Sociálne,
osobnostné,
učebné, informačné
-
psychomotorické,
učebne
-
-
P - MO -
-
KO
-
S - EO
-
-
-
45
-
Psychomot.,
- učebné, informačné
- kognitívne, učebné,
komunik.
-
-
Zhotoviť výtvory s rozmanitého
materiálu vrátane odpadového, rôznymi
technikami, uplatňovať pri tom
technickú tvorivosť
- komunikatívne,
Zapamätať si a prednášať krátke literárne učebné, osobnostné
útvary
Počúvať s porozumením a s citovým
zaangažovaním detskú ľudovú
a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
Stratégie výchovno - vzdelávacej
činnosti
-
-
-
Súťaživé hry
Pohybové a relaxačné
cvičenia
Školská oslava sviatkov jari –
pásmo básni, piesni –
Veľkonočné trhy
Hry s puzzle
Obrázky zvierat, vtákov,
hmyzu
Artikulačné, rečové, sluchové
a rytmické hry, hry so slovami
Didaktické hry
Spevácke činnosti
Pohybové improvizácie
s veľkonočnou tematikou
Kreslenie, maľovanie,
nalepovanie, vystrihovanie
kraslíc – zajačikov, kvetov
Zostrojovanie korbáčikov
Dramatizácia rozprávky
s veľkonočnou tematikou
Učebné zdroje
-
-
-
-
Lano, kruhy,
lavička
CD prehrávač
s relaxačnou
hudbou
Rytmické
nástroje
Puzzle
Obrázkový
materiál
Výkresy,
farby, štetce
Vybavenie
interiéru
triedy
a šklskej
záhrady
Výtvarný,
technický,
prírodný
a odpadový
materiál
Odborná
literatúra,
detská
literatúra
46
Metódy, zásady
-
motivačné
fixačné
expozičné
vhodné metódy volené
učiteľkou
cieľavedomosti
primeranosti
názornosti
individuálneho prístupu
Zásady komplexného
rozvoja osobnosti dieťaťa
Hodnotenie
prostredníctvom
prezentácie – kresby,
vystúpenia
Máj
Tematický
okruh
Oblasť
P – MO
Výkonový štandard / špecifické ciele /
-
S – EO
-
KO
-
P – MO
-
KO
-
S - EO
-
-
S - EO
-
Kompetencie
Prejaviť v rôznych pohybových
činnostiach vlastnú lateralitu
Manipulovať s rôznymi predmetmi,
náčiním / rukami, nohami, kolenami,
hlavou, zdvíhať, nosiť, gúľať,
pohadzovať, odrážať, kopať, balansovať
/
Dodržiavať zvolené pravidlá,
spolupracovať, rešpektovať ostatných
Zhotoviť výtvory s rozmanitého
materiálu / strihať, lepiť,... /
Kresliť uvoľnenou rukou, plynulo
a smelo
Uplatniť aktívnu slovnú zásobu
vzhľadom na obsahový kontext
Vyslovovať správne a zreteľne všetky
hlásky a hláskové skupiny
Rozširovať si aktívnu a pasívnu slovnú
zásobu
-
Psychomotorické
-
učebné, psychom.
Riešiť interaktívne úlohy v detských
edukačných programoch
Priradiť číslo k danému počtu predmetov
od 1 do 10
Vykonávať jednoduché operácie
v číselnom rade od 1 do 10 / v spojitosti
s manipuláciou s predmetmi alebo
hračkami /
-
Kognitívne,
psychomotorické
Zvládnuť turistickú vychádzku do
blízkeho prírodného prostredia
Zdôvodniť význam prírodného prostredia
na základe pozorovania a zážitkov
s prírody
Hodnotiť prírodné prostredie
Poznať, opísať a rozlíšiť kvety, stromy /
listnaté – ihličnaté, pokúsiť sa vysvetliť
ako rastie strom, .... /
Prejaviť vzťah a ochranárske postoje
k prírodnému prostrediu a stvárniť ich
prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov
Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo
starostlivosti o prírodu
-
Psychom., učebné,
sociálne
-
kognitívne
Stvárniť detské piesne dramatickými
výrazovými prostriedkami
-
47
- komunikatívne,
kognitívne, učebné
- sociálne, učebné,
komunikatívne
Psychom.,
kognitívne, učebné,
-
-
-
Stvárniť pocity z počúvania hudby aj
inými umeleckými výrazovými
prostriedkami / výtvarnými,
dramatickými /
Zapamätať si a prednášať krátke literárne
útvary – riekanky, vyčítanky, krátke
detské básne
Prejaviť záujem o knihy, písmená, čísla,
orientovať sa v knihe
Stratégie výchovno - vzdelávacej
činnosti
-
-
pohybové a relaxačné cvičenia
Kreslenie, krčenie, maľovanie,
vystrihovanie kvetov, ..
Kreslenie kriedou na asfalt
Vychádzka na lúku –
pozorovanie kvitnúcej prírody
Hudobno – pohybové hry
a pohybové improvizácie na
oslavy sviatku ku dňu matiek
Hra s dominom, s obrázkami
Artikulačné, rečové, sluchové
a rytmické hry, hry so slovami
Grafomotorické cvičenia
Kruhové hry
Manipulácia s predmetmi
Námetové, konštruktívne,
dramatické, didaktické hry
Učebné zdroje
o Lano, kruhy,
lopty, lavičky
o Výtvarný,
prírodný,
technický,
odpadový
materiál,
farebné
ceruzky
o Farebné
kriedy
o Čelenky
o Pracovné
listy
o Detské
rytmické
nástroje,
obrázky
48
sociálne
Metódy, zásady
-
-
motivačné
fixačné
vhodné metódy volené
učiteľkou
cieľavedomosti
primeranosti
názornosti
individuálneho prístupu
Zásady komplexného
rozvoja osobnosti
Hodnotenie
prostredníctvom
pracovných listov,
prezentácie pred rodičmi –
besiedka ku dňu matiek
Prostredníctvom výtvarného
a umeleckého prejavu
dieťaťa
Jún
Tematický
okruh
Oblasť
Výkonový štandard / špecifické ciele /
P – MO
-
KO
-
-
Kompetencie
Zaujať adekvátne postoje k pohybu
a športovým aktivitám
Napodobňovať pohyb v rôznych
podmienkach / s náčiním, na náradí /
Dodržiavať zvolené pravidlá,
spolupracovať, rešpektovať ich
-
Psychomot.
-
sociálne, kognitívne
Zaujať pozitívne postoje k svojmu
zdraviu i k zdraviu iných a vyjadriť
ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov
Poznať, rozlíšiť, vyberať si zdravé
potraviny
-
komunikatívne,
kognitívne
KO
-
Počítať minimálne od 1 do 10
-
Kognitívne, učebné
P – MO
-
Pohybovať sa rôznymi spôsobmi
medzi prírodnými a umelo
vytvorenými prekážkami
-
Psychomot.
-
Rozlíšiť podľa typických znakov
ročné obdobie
Určiť niektoré pozorovateľské
spojitosti medzi živočíšnou
a rastlinnou ríšou
Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce
z dotýkania sa neznámych zvierat
Pohotovo reagovať na zmenu tempa
hudobného sprievodu
Uplatňovať tanečné prvky
-
kognitívne,
komunikatívne,
učebné
-
Psychomotorické
Orientovať sa v časových vzťahoch
jedného dňa, týždňa a roka v spojení
s konkrétnymi činnosťami
a prostredníctvom rozlišovania
podstatných znakov
Vyjadriť rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami pocity,
dojmy a zážitky osláv sviatkov
/ MDD /
-
komunikatívne,
kognitívne
-
učebné
Spievať v rozsahu kvinty – sexty /
relatívne intonačne čisto / s radosťou
a primerane charakteru detskej
ľudovej a umelej piesni s rôznou
-
psychom., učebné,
komunikatívne,
sociálne
KO
-
P – MO
-
KO
-
S - EO
-
49
-
-
-
tematikou
Kresliť, maľovať, modelovať
rôznymi technikami, tvorivo
a s použitím rôzneho materiálu
Zapamätať si a prednášať krátke
literárne útvary – riekanky,
vyčítanky a iné
Vyjadriť charakter piesne hrou na
detských hudobných nástrojoch
Stratégie výchovno - vzdelávacej
činnosti
-
-
Súťaživé hry
Manipulácia s náradím,
náčiním, rôznymi predmetmi
Cielené pozorovanie prírody
Výlet do sveta
Kreslenie, maľovanie,
modelovanie
Prednes básní, spev piesní
Práca s vyčítankami
Grafomotorické cvičenia
Tanec a pohybová
improvizácia
Príprava programu na
rozlúčku z predškolákmi –
účinkovanie predškolákov
Rytmizácia prostredníctvom
detských hud. nástrojov
Dramatizácia rozprávky
-
- učebné, komunikatívne,
sociálne
Učebné zdroje
o CD
prehrávač –
nahrávky
o Športové
náradie,
náčinie
o Detské hud.
nástroje,
klavír, flauta,
akordeón,
gitara
o Odborná
literatúra,
encyklopédie
o Pexeso,
puzzle
o Pracovné
listy
o Výtvarný,
prírodný
materiál
o Makety,
bábky
50
psychom., učebné
Metódy, zásady
-
-
motivačné
fixačné
vhodné metódy volené
učiteľkou
cieľavedomosti
primeranosti
názornosti
individuálneho prístupu
Zásady komplexného
rozvoja osobnosti
Hodnotenie
prostredníctvom
pracovných listov,
prezentácie pred rodičmi
- rozlúčka z predškolákmi
Prostredníctvom
výtvarného a umeleckého
prejavu dieťaťa
Júl - august
Tematický
okruh
Oblasť
Výkonový štandard / špecifické ciele /
P - MO -
Kontrolovať pri pohybe svalové napätie a
dýchanie
Zaujať rôzne postavenie podľa pokynov
-
Rozdeliť sa, obdarovať niekoho, pomôcť
inému
Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú
odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať
svoje vlastné názory
Modifikovať pohyb v zmenených
podmienkach alebo v problémových
situáciách
Zaujať pozitívny postoj k zvieracej ríši
Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov
vo svojom okolí
-
S – EO
-
P–
MO
-
KO
-
S - EO
-
Kompetencie
psychom.
Sociálne
osobnostné
-
-
Zapojiť sa do skupinovej hry
a spolupracovať v nej
Uplatňovať tvorivosť v hre
Kresliť, maľovať, modelovať v rôznych
polohách podľa vlastnej fantázie
Spievať piesne pomerne intonačne čisto
Stratégie výchovno - vzdelávacej
činnosti
Súťaživé hry
Hudobno – pohybové,
kruhové hry
- Cielené pozorovanie prírody
- Pohybové hry na školskom
dvore
- Tvorivé hry v piesku
- Kreslenie kriedami na asfalt
- Grafomotorické cvičenia
- Spievanie piesní, tancovanie
- Pozorovanie, bádanie,
skúmanie
1. Vyučovací jazyk
-
Učebné zdroje
o Encyklopédie
o Stolové hry,
pexeso, puzzle
o Lopty, lavičky,
švihadlá,
záhradné náčinie
o Pracovné listy
o Výtvarný,
modelovací
materiál
Vyučovací jazyk je slovenský
51
Metódy, zásady
-
Využitie všetkých
metód
Hodnotenie podľa
detských prác
Prázdninové šantenie v
prírode
2. Spôsob, podmienky, ukončovanie výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní
V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa odovzdá osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania
na konci školského roka. Predchádzať tomu bude slávnostná rozlúčka budúcich
prvákov s materskou školou..
3. Personálne zabezpečenie
Materská škola má kvalifikovaných všetkých pedagogických zamestnancov.
Riaditeľka ZŠ s MŠ
:
PaedDr. Erika Repková
Zástupkyňa RŠ pre MŠ :
Romana Kubičková
Pedagogický zamestnanci:
Lívia Čechová
Viera Lúčanová
Eva Jurdíková
Janka Kapustová
Bc. Svetlana Stahlová
Andrea Vojčická
Miroslava Kišová
Nepedagogický zamestnanci:
Ľubica Koladová
Marta Figurová
Monika Tribulíková
/ upratovačka na ½ úväzok /
Práca s počítačom v rámci rozvoja počítačových kompetencií a rozšírenia ŠkVP
o Informačnú výchovu. / ped. zamestnanec ZŠ s MŠ Ul. M. R. Štefánika1,
Vrútky/
a tieto kompetencie si budú rozvíjať aj v MŠ s internými p. učiteľkami.
52
Nadštandardné aktivity vedú :
Osvojovanie anglického jazyka:
p. uč. ZŠ s MŠ
Tanečno – pohybový krúžok:
interná p. uč.
Lego krúžok:
interná p. uč.
Výtvarný krúžok:
interné p. uč.
- v našej materskej škole organizujeme za pomocí odborných inštruktorov Lyžiarský
a plavecký výcvik
4. Materiálno technické a priestorové podmienky materskej školy
Materská škola má v prevádzke 4 triedy, do ktorých sú zaradené deti podľa veku:

Severná strana – poschodie: A – 3 – 6 ročné deti
- prízemie : D –5 – 6 ročné deti

Južná strana
-
-
- poschodie: B – 4 – 5 ročné deti
- prízemie : C – 3 – 4 ročné deti
Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality
Každá trieda je jedinečná a podnetná pre deti.
Hračky – patria k nezastupiteľnému vybaveniu materských škôl, sú dopĺňané
priebežne, podľa potreby, väčšiu časť hračiek dostávajú deti pod stromček
Detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, odborná literatúra, výpočtová
technika – internet, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika sú
súčasťou školy. MŠ disponuje vybavením z ESF v rámci projektu pre
revitalizáciu MŠ
Učiteľská knižnica sa dopĺňa priebežne, podľa ponuky a certifikovaných
publikácií
Učebné pomôcky ako aj detská knižnica sa dopĺňa priebežne podľa potrieb
Telovýchovné náradie a náčinie by bolo potrebné doplniť
Využívame telocvičňu v ZŠ s MŠ, kde využívame telocvičné náradie
Elektronická a audiovizuálna technika sa využíva podľa potreby
Spotrebný materiál – na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti sa dopĺňa
priebežne
Stoly a stoličky treba priebežne nahradiť novými, nakoľko sú opotrebovateľné
Nábytok triedy má rešpektovať antropometrické požiadavky, ktoré sa budeme
snažiť postupom času vymeniť
Ležadlá, každá trieda má svoju spálňu, v troch sme vymenili za nové splňajúce
požiadavky na kvalitu
Areál školského dvora tvorí pieskovisko, veľká záhrada, asfaltové ihrisko
a chodníky, zariadenie ihriska tvoria preliezky a šmýkačky.
53
5. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Úlohy na tomto úseku zabezpečuje autorizovaný technik BOZP a PO
- vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie
sociálnopatologickým javom
- Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí
- Prihliadať na základné fiziologické potreby detí
- Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
detí
- Viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno –
vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku
školského úrazu vyhotoviť záznam a školskom úraze
6. Vnútorný systém kontroly hodnotenia detí
-
-
Diagnostika – zaznamenáva úroveň detských schopností, vedomostí,
spôsobilostí. Vyhotovuje sa na začiatku školského roka, v priebehu šk. roka
a na záver šk. roka.
Pre deti s odloženým plnením povinnej šk. dochádzky je vypracovaný
individuálny plán rozvoja dieťaťa
Pre integrované deti, učiteľky využívajú osobitný systém kontroly
a hodnotenia
Pri kontrole a hodnotení detí, učiteľky vychádzajú s profilu absolventa.
Hodnotia a kontrolujú úroveň dosahovaných kompetencií uvedených v štátnom
vzdelávacom programe.
7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
-
-
-
Hospitácie – sú zamerané na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania, riadenia,
sú písomne zaznamenávanie
Autoevalvácia
Rozbory výchovno – vzdelávacej činnosti na metodických združeniach.
Analýza plánovania edukačnej činnosti, učebných osnov, ŠkVP, analýza
produktov detských prác / portfólio /, pracovných listov a pod.
Podmienky edukácie / klímu a kultúru MŠ / môžu hodnotiť napr. aj rodičia
prostredníctvom dňa otvorených dverí.
Aktivity – evidencia aktivít uskutočnených pedag. zamestnancami mimo
priamej práce s deťmi bez nároku na NV / zamestnanci si vedú na osobitných
tlačivách / a uvádza sa činnosť vykonaná učiteľkou mimo rozsahu priamej
i nad rámec nepriamej práce ped. zamestnancov
Evidencia dochádzky zamestnancov – v dochádzkovej knihe
Evidenciu prac. povinností nad rámec prac. času si vedú zamestnanci na
osobitných tlačivách samy. Sú kontrolované 1 x mesačne zástupkyňou MŠ
54
12. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávanie zamestnancov je zamerané na tieto ciele:
- Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe
- Udržiavanie a zvyšovanie si odborných kompetencií
- Motivovanie na zdokonaľovanie sa vo svojej profesii
- Sprostredkovanie najnovších poznatkov
- Osvojovanie si práce s PC, audiovizuálnou technikou
- Rozširovať progresívne skúsenosti do praxe, rozvíjanie tvorivosti ped.
zamestnancov
- Sprostredkúvanie aktuálnych odborných a metodických informácií
- Príprava zamestnancov na získanie 1. a 2. atestácie
Pedagogický zamestnanci sa môžu vzdelávať na ponúkaných vzdelávaniach MPC – Žilina,
príp. iných metodických centrách.
- vzdelávanie nepedagogických zamestnancov sa uskutočňuje podľa potreby
a ponuky
- Všetci zamestnanci absolvujú školenia BOZP a PO podľa plánu.
Vypracovala: Romana Kubičková
Zást. RŠ pre MŠ
Pedagogická rada prerokovala a schválila Školský vzdelávací program pre nižšie sekundárne
vzdelávanie na svojom zasadnutí dňa: 30.08.2011
–––––––––––––––––––
riaditeľka ZŠ s MŠ
55
Download

Základná škola s materskou školou, Ul