ŠTVRTČAN
ŠTVRTČAN
Štvrťročník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka
Vážení občania, priatelia
V komunálnych voľbách, ktoré sa v našej obci,
tak ako aj na celom Slovensku, uskutočnili dňa
15. novembra, ste rozhodli o tom, kto bude
spravovať a riadiť našu obec počas nasledujúcich rokov. Som rád, že z piatich kandidátov na
post starostu obce ste dali dôveru práve mne.
Je to pre mňa veľká česť, ale aj veľký záväzok.
Ďakujem všetkým voličom za túto dôveru
a urobím všetko pre to, aby som vás nesklamal.
Touto voľbou ste predovšetkým ocenili moje
doterajšie pôsobenie v tejto funkcii a dali ste
jasne najavo, aby sme pokračovali v nastúpenej
ceste. Dali ste mi šancu realizovať svoje plány
a predsavzatia. Je dobré, že procesy nebudú
prerušené a nebudeme strácať drahocenný čas
pri ich príprave. Som pripravený zobrať na
svoje plecia riešenie všetkých problémov, ktoré
sú pred nami. Úspech je však podmienený aj
podporou z vašej strany.
V doterajšom pôsobení som sa presvedčil,
že je medzi vami väčšina občanov, na ktorých sa
dá spoľahnúť a sú ochotní podať pomocnú ruku
pre dobrú vec. O tom som sa neraz presvedčil
a verím, že to tak bude i naďalej a budeme spoločne posúvať našu krásnu obec k lepšiemu.
Taktiež ďakujem všetkým poslancom, ktorým
sa skončilo funkčné obdobie, za spoluprácu
a za podporu počas uplynulých štyroch rokov.
Rovnako ako do mňa ste vložili dôveru aj do
poslancov, ktorých ste zvolili spomedzi kandidátov. Popri starších a skúsenejších ste volili
Stretnutie s Mikulášom
Starosta obce pri príhovore na ustanovujúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2014
v Plaveckom Štvrtku. Foto: Ing. Jozef Fuchs
nové tváre, ktoré môžu priniesť nové nápady,
väčšiu kreativitu, a tým aj vyššiu kvalitu života
v našej obci. Aby sa tak stalo, je nevyhnutná
spolupráca starostu a obecného zastupiteľstva.
Tým, že ste dali dôveru mne, ste podporili aj
moje zámery a ciele, ktoré chcem v najbližšom
období zrealizovať. Či sa tak stane, záleží aj na
poslancoch, v akej miere sa stotožnia s mojím
programom a ako ho budú podporovať.
Som veľmi rád, že obecné zastupiteľstvo je
zložené tak, že by spolupráca mohla dobre fungovať. Verím, že sa budeme navzájom rešpektovať a hľadať riešenia a cesty k ich naplneniu. Rov-
rách, bolo badať napätie v tvárach tých najmenších,
keďže priniesli toľko darčekov, že sa nezmestili ani
do dvoch košov. Potom nasledovalo rozdávanie
pripravených balíčkov a tí odvážnejší sa odmenili
básničkou či piesňou.
2 0 1 4
Číslo 4 • Ročník 8.
nako tak verím zvoleným poslancom, že majú
chuť a vôľu pracovať počas celého funkčného
obdobia, že obetujú svoj čas na prácu v komisiách, na prípravu projektov, že sa budú aktívne
zúčastňovať na obecných akciách a naším spoločným cieľom bude slúžiť občanom.
Prajem si, aby sme riešili len pozitívne veci,
aby bolo čo najmenej nedorozumení, nedôvery
a ostatných neduhov, ktoré by nám odoberali sily a motiváciu urobiť našu obec krajšou
a atraktívnejšou. Máme na to totiž veľké predpoklady a šancu, nepremárnime ich.
Vážení občania, o pár dní nás čakajú Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, keď si budeme
všetci bližší, budeme sa navzájom obdarúvať
a priať si všetko dobré. Dovoľte mi preto zaželať
vám čo najradostnejšie prežitie týchto sviatkov.
Nech ich prežijete v pokoji za spoločným stolom so svojimi najbližšími, nech vám vianočná
hviezda prinesie svetlo do vašich domovov.
Prajem všetkým veľa zdravia a šťastia nielen
počas sviatkov, ale aj po celý nasledujúci rok
2015.
I n g . I VA N S L E Z Á K
starosta obce
Želáme Vám veľa krásnych chvíľ prežitých v príjemnej atmosfére Vianoc,
v novom roku veľa radostných dní,
mnoho chuti do práce a pevné zdravie.
Redakcia
Po odovzdaní posledného balíčka sme sa
odobrali pred obecný úrad, kde okrem tradičného
vyzdobeného stromčeka čakalo ďalšie prekvapenie. Boli to jasličky s Ježiškom a neodmysliteľnými
postavami symbolizujúcimi jeho narodenie, ktoré
sú nainštalované vo vstupe do obradnej siene. Je to dielo nášho rezbára
Alojza Machaja a jeho priateľov.
Keď Mikuláš rozsvietil stromček
a betlehem, ozval sa nadšený potlesk
prítomných. Toto dielo bude počas
celého vianočného obdobia až do
Troch kráľov skrášľovať našu obec
a bude priťahovať záujem nielen
našich občanov, ale i ostatných návštevníkov či okoloidúcich z ostatných
obcí. Sme jedinou obcou na Záhorí,
ktorú po vzore Bratislavy zdobí betlehem od Alojza Machaja.
V našej obci je už samozrejmosťou, že sviatok
svätého Mikuláša oslávime spolu
v našom kultúrnom dome so stretnutím s Mikulášom. Aj tento rok zorganizovali členovia OZ Štvrčan v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu
toto milé podujatie. Urobiť radosť
našim najmenším je vždy cieľom
a motiváciou pre organizátorov.
Okrem toho, že deti boli obdarované sladkosťami od Mikuláša
a dvoch anjelikov, pripravili členky
OZ Štvrtčan vlastnoručne napečené
koláče a vianočné pečivo. Pred samotným príchodom Mikuláša do zaplnenej sály nám skrátili čakanie deti z folklórnych súborov Klnka a Štvrčánek,
ako aj naši najmenší z materskej školy.
Krásne vystúpenia a koledy v podaní
Zuzky Ondriášovej navodili správnu
atmosféru pred príchodom očakávaného hosťa.
Keď sa Mikuláš aj so sprievodom Rezbárske dielo vyhotovené kolektívom rezbárov pod vedením Alojza Machaja.
dvoch milých anjelikov objavil vo dve- Foto: Ing. Jozef Fuchs
4-2014.indd 1
1
DECEMBER
REDAKCIA
Rezbárske dielo stvárňujúce betlehem
vzniklo v rámci projektu Umenie do
ulíc. Dielo mohlo vzniknúť zásluhou
finančnej podpory spoločnosti Nafta,
a. s., prostredníctvom Nadácie SPP.
12/18/14 7:15 AM
2
ŠTVRTČAN
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku rokovalo dňa 6. novembra 2014
Z uznesení vyberáme:
• OZ schválilo zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.3/14.
• OZ schválilo VZN o miestnych daniach na rok 2015 (z nehnuteľnosti, za
psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za nevýherné hracie prístroje, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný
odpad).
• OZ schválilo VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ pre školský rok 2015/2016.
• OZ schválilo Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2013 o určení dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa v MŠ, na dieťa v školských zariadeniach na území obce Plavecký Štvrtok na rok 2015.
•O
Z neschválilo odpredaj pozemku registra „C“ KN parc.č. 775/59 o výmere
43 m2.
•O
Z schválilo podklady na vypracovanie zmeny územného plánu na niektorých parcelách.
•O
Z schválilo dočasné zníženie nájmu pre firmu Mravček s.r.o. do 28.02.2015,
na 400,- € mesačne.
•O
Z schválilo cenu za publikáciu o obci Plavecký Štvrtok – dejiny obce vo
výške 10,- € za 1 ks.
Uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva sú uverejnené na webovej
stránke obce www.obecplaveckystvrtok.sk (EMA)
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku rokovalo dňa 10. decembra 2014
Na tomto zasadnutí zložil novozvolený starosta Ing. Ivan Slezák a novozvolení
poslanci zákonom predpísaný sľub.
Výsledky volieb do orgánov
samosprávy obcí z 15. novembra
2014 v Plaveckom Štvrtku
Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili voľby do orgánov
samosprávy obcí, v ktorých sme si zvolili starostu a poslancov obecného zastupiteľstva na ďalšie štyri roky. Celkový
priebeh volieb, ako aj technicko-organizačné zabezpečenie volieb boli bez problémov, volebné komisie svoju úlohu
zvládli na výbornú, za čo im patrí naše poďakovanie.
Z celkového počtu voličov 1923, zapísaných do zoznamu
voličov, sa volieb zúčastnilo 1064, čo predstavuje 55,33 %
z celkového počtu voličov. Je smutné, že takmer 45 % voličov,
obyvateľov tejto obce, nemalo záujem prísť k voľbám a zvoliť
vedenie našej obce na najbližšie štyri roky.
Za starostu obce bol zvolený kandidát číslo 5.
Ivan Slezák, Ing., počet získaných hlasov 454
Ďalší kandidáti na starostu (podľa abecedného poradia)
Katarína Adamovičová, počet získaných hlasov 78
Radoslav Benkovič, počet získaných hlasov 124
Michal Klubník, Ing., počet získaných hlasov 164
Peter Profota, počet získaných hlasov 223
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva (podľa počtu hlasov)
1. Martin Zajíček, Ing., počet získaných hlasov 448
2. Michal Klubník, Ing., počet získaných hlasov 434
3. Emília Czagaňová, Mgr., počet získaných hlasov 430
4. Radoslav Benkovič, počet získaných hlasov 414
5. Radoslav Dynka, Ing., počet získaných hlasov 406
6. Zuzana Ondriášová, Mgr., počet získaných hlasov 396
7. Katarína Adamovičová, počet získaných hlasov 369
8. Soňa Zajíčková, Ing., počet získaných hlasov 366
9. František Lipár, počet získaných hlasov 349
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení
10. Michal Chmela, počet získaných hlasov 307
11. Pavel Oravec, počet získaných hlasov 296
12. Marian Sirota, počet získaných hlasov 282
13. Jaroslav Sochor, počet získaných hlasov 166
14. Monika Nerádová, Mgr., počet získaných hlasov 154
15. Miroslav Lisý, počet získaných hlasov 61
(ISO)
4-2014.indd 2
Uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva sú uverejnené na webovej
stránke obce www.obecplaveckystvrtok.sk (EMA)
Prehľad sponzorských darov a dotácií v roku 2014
Darca
Účel
Suma v eurách
Nafta, a. s.
výmena kotlov v MŠ
11.000,Nafta, a. s., cez Nadáciu SPP
publikácia o obci
10.000,Nafta, a. s., cez Nadáciu SPP
projekt Umenie do ulíc
10.000,Nafta, a. s., cez Nadáciu SPP
hodové slávnosti
2.500,Bratislavský samosprávny kraj sociálne zariadenie v MŠ
5.000,Nafta, a. s., cez Nadáciu SPP
odborná učebňa v SŠ
28.000,Nafta, a. s., cez Nadáciu SPP
festival Mravenec
2.000,FirstFarms Agra M, spol. s r.o. publikácia o obci
1.000,Bratislavský samosprávny kraj výmena okien
2.500,Ministerstvo financií SR
výmena okien a dverí, maľovanie služobne OP 4.500,Environmentálny fond
výmena okien v ZŠ v roku 2015
34.000,podnikatelia
publikácia o obci
790,(Kovex, družstvo 200,-, ESKO, spol. s r.o., 150,-, COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
100,-, Danielle – Dana Dufeková 100,-, E.S.S. Peter Simon 100,-, Michal Wlodasz – autoservis 50,-, CK Tar-Tour Ing. Štefánia Gazdová 30,-, Pohostinstvo Koliba – Marián Nemec 20,-,
Agrokvet – Jana Kolandrová 20,-, Univerzal – Zuzana Mináriková 20,-).
Dotácie v roku 2014
Schválený rozpočet na rok 2015
Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet na rok 2015
sumarizácia
Tak ako každý rok, aj v končiacom Bežné príjmy spolu:
1 088 343
sa roku 2014 rozpočet našej obce Bežné výdavky spolu:
1 076 295
nezahŕňal pokrytie všetkých potrieb z toho:
155 039
a projektov, ktoré sme sa rozhodli Program 1: Plánovanie, manažment
realizovať. Za tým účelom sme sa a kontrola
Program 2: Interné služby obce
22 632
pokúsili zaistiť mimorozpočtové Program 3: Služby občanom
22 569
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok
81 915
zdroje finančných prostriedkov.
81 300
Už tradične je naším najväčším Program 5: Odpadové hospodárstvo
Program 6: Pozemné komunikácie
17 101
sponzorom spoločnosť Nafta, a. s. Program 7: Vzdelávanie
459 080
Program
8:
Kultúra
a šport
63 300
Vďaka podpore od Nafty a Nadácie
83 935
SPP sme mohli zorganizovať hodové Program 9: Prostredie pre život
Program 10: Sociálne služby
61 520
slávnosti, realizovať projekt Umenie Program 11: Administratíva
27 904
do ulíc (mravce, betlehem, pódium), Prebytok
12 048
zafinancovať vydanie publikácie bežného rozpočtu:
Kapitálové príjmy spolu:
167 157
o našej obci, ale aj vymeniť starý Kapitálové výdavky spolu:
762 400
z toho:
kotol v materskej škole.
22 400
V tomto roku sme požiadali Program 1: Plánovanie, manažment
aj Bratislavský samosprávny kraj a kontrola
Program 2: Interné služby obce
0
a ministerstvo financií o finančné Program 3: Služby občanom
0
prostriedky na výmenu okien a dverí Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok
0
0
na obecnom úrade a v dome smútku. Program 5: Odpadové hospodárstvo
Program 6: Pozemné komunikácie
0
Okrem toho Nafta podporila tohto- Program 7: Vzdelávanie
0
ročný 6. ročník festivalu Mravenec, Program 8: Kultúra a šport
0
Program 9: Prostredie pre život
402 803
pokračovanie na strane 3 Program 10: Sociálne služby
337 197
Program 11: Administratíva
0
Schodok kapitálového rozpočtu:
-595 243
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):
1 255 500
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):
1 838 695
-583 195
Obec Plavecký Štvrtok ďakuje rodine Schodok
F
I N A N Č N É O P E R Á CI
E *
0
Anny Mifkovičovej za poskytnutie Príjmy*
583 195
vianočného
stromu na výzdobu obce. úver z ŠFRB
450 811
Prevod z rezervného fondu
132 384
REDAKCIA
Výdavky*
0
Výsledok hospodárenia
0
Poďakovanie
12/18/14 7:15 AM
ŠTVRTČAN
3
Lampiónový sprievod pred sviatkom svätého Martina
Rozžiarené očká detí, v ktorých sa odrážajú svetielka lampiónov. S pohľadom
na scénu, na ktorej Skupina historického šermu zo Stupavy pripomína príhody
zo života svätého Martina z Tours. Taká je atmosféra už tradičného lampiónového sprievodu v Plaveckom Štvrtku. Ľudia našej obce vyjadrujú obdiv svätcovi
nielen pre jeho veľkodušnosť. Na sviatok svätého Martina si pripomíname aj
výročie posviacky nášho kostola – zimné hody, zasväteného tajomstvu Nanebovzatia Panny Márie. Po ostatnej veľkej prestavbe a obnove kostola po 1. svetovej vojne bol kostol na sviatok svätého Martina v roku 1921 znova posvätený.
Martinský sprievod má niekoľkostoročnú tradíciu. Podobne ako martinské
ohne, martinská hus, mladé víno, ktoré sa po prvý raz od jeho vykvasenia
ochutnáva, čí pranostika, že „Martin prichádza na bielom koni“. Prvý sneh,
ktorý sa tým myslí, má ale v ostatných rokoch, práve tak ako tento rok, skôr
podobu dažďa.
Sv. Martin sa narodil v meste Szombathely na území dnešného Maďarska
okolo roku 316. Jeho otec mal vysokú hodnosť vo vojsku. Rodičia sa presťahovali do Pavie v severnom Taliansku. Neboli síce pokrstení, ale veľmi dbali na
to, aby Martina nepokazili vojaci svojou nemravnosťou a tvrdosťou. Keď mal
Martin pätnásť rokov, mal byť pokrstený. Cisár Konštantín vydal rozkaz, aby sa
do vojska zapojili všetci schopní synovia starých a vyslúžených vojakov. Martin
bol zaradený do jazdeckého pluku, nepokazil sa však. Ku všetkým, aj k svojim
podriadeným bol láskavý, bol štedrý voči všetkým. Svojmu sluhovi, aj voči chudobným. V meste Amiens sa odohral ten známy príbeh, keď stretol pri svojej
ceste na koni žobráka. Žobrák sa triasol zimou. Martin, ktorý už skôr všetko
rozdal, nemal pri sebe nič, a tak mu dal polovicu svojho vojenského plášťa. Tej
noci sa Martinovi zjavil Pán Ježiš odiaty polovicou plášťa, ktorý daroval žobrákovi. Hneď na druhý deň sa dal Martin v meste pokrstiť. Zanechal vojenskú
kariéru a smeroval na dráhu svätca.
I N G . P E T E R PAV L Í K
Foto: Mgr. Ondrej Slávik
Literatúra: Rok so svätými
dokončenie zo strany 2
ktorý organizovalo OZ Štvrtčan, ako aj zriadenie odbornej učebne na obchodnej akadémii.
Koncom roka nám boli odsúhlasené financie z Environmentálneho fondu
na výmenu okien v základnej škole v roku 2015. Ďalšími sponzormi boli FirstFarms Agra M, spol. s r.o., a Pozagas, a. s., Malacky. V neposlednom rade treba
spomenúť dary našich podnikateľov na monografiu o obci.
Touto cestou chcem vysloviť poďakovanie všetkým sponzorom a podporovateľom za poskytnuté prostriedky, ktoré poslúžia na zlepšenie kvality života
našich občanov.
(IS)
Reč Vianoc
„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ Tvrdíme to preto, lebo človek ovládajúci jazyky môže vytvárať vzťahy. Ak ovládate mandarínsku čínštinu, teoreticky sa dorozumiete s najväčším počtom ľudí na našej planéte. Ale stačí
vám aj angličtina, španielčina, hindčina –urdu, arabský jazyk či bengálčina,
aby vám porozumela pomerne veľká časť zo siedmich miliárd ľudí, ktoré žijú
na Zemi.
Biblický príbeh o stavaní do neba siahajúcej veže v Babylone je obrazom
tragédie ľudskej pýchy a vzbury voči Bohu. Jej výsledkom sú zmätok, rozbité
vzťahy a neporozumenie. V celých dejinách ľudstva sa snažíme dostavať toto
bezbožné mesto a vežu, ktorá z nás samých urobí bohov. Ani naša generácia
nie je výnimkou. Následky pociťujeme všetci. Zmätenosť a neporozumenie.
Pritom mnohí už ovládajú angličtinu, alebo sa ju aspoň učia, aby sme si vo
svete porozumeli. Do našich detí ju vštepujeme od predškolského veku, aby
udržali krok s ostatnými.
Adventný veniec, plné obchody, posedenia pri kapustnici a vôňa medovníkov nám pripomínajú blížiaci sa čas Vianoc. Približujú skutočnú historickú
udalosť ľudských dejín, keď Boh posiela svojho Syna do nášho rozostavaného
Babylonu. Syn búra našu pýchu a učí nás znovu si porozumieť.
Aj keď jeho rodnou rečou bola aramejčina, rozumie mu celá planéta. Ježiš
hovorí láskou. Jeho reč zasahuje celý svet, každého človeka, každú chvíľu dejín.
Pozýva nás vstúpiť do jeho školy a učiť sa jazyk, ktorému rozumieme všetci.
Lásku máme v sebe, je rečou nášho spoločného Otca. Ježiš prišiel, aby nám
pomohol rozpomenúť sa. Pripomína nám najdôležitejšie slová materinského
jazyka ako milosrdenstvo, odpustenie, modlitba, pokoj.
Počas Vianoc spomalíme pracovné tempo. Využime ušetrený čas
a pokročme čo najviac v štúdiu jazyka, ktorému rozumie každý. Učme sa znovu
rozprávať rečou, ktorej učiteľom je Boží Syn, rečou Vianoc, rečou lásky.
ONDREJ SLÁVIK, farár
4-2014.indd 3
12/18/14 7:15 AM
ŠTVRTČAN
4
SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
NARODILI SA
v mesiacoch september – december 2014
Andrej Jonatan Salay
Vladimír Martinec
Tereza Biháryová
Mia Billová
Zachariáš Alex Bihari
Karolína Malíková
Iris Nela Biháriová
Rodičom a ich dieťaťu želáme veľa šťastia.
NAŠI JUBILANTI
v mesiacoch október – december 2014
Michal Mízner
Darina Horváthová
Ilse Miklušičáková
Anna Mikulášová
Martin Jurkovič
Mária Siváková
PhDr. Marcela Horváthová
Mária Smolinská
Rozália Šišová
Alexander Spuchlák
Angela Ledníková
MUDr. Anna Kunová
Jubilantom srdečne blahoželáme a želáme
veľa zdravia, spokojnosti a pohody.
ZOSOBÁŠILI SA
v mesiacoch október – november 2014
Mgr. Jana Gazdová a Marek Jánoš
Valéria Duffeková a Lukáš Grobár
Katarína Feketeová a Erik Gunda
Na spoločnej ceste životom želáme veľa
lásky a porozumenia.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
v mesiacoch október – december 2014
Margita Olahová
Terézia Somolányiová
RNDr. Milan Havlík
Mária Šefčíková
Demián Filípek
Vladimír Daníček
Karol Snopek
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
(EMa)
4-2014.indd 4
Pohľad do farskej kroniky
V predvianočnom čísle som sa z histórie obce rozhodol zverejniť niečo súvisiace s našou farnosťou. Budú
to štatistické údaje, týkajúce sa prijímania sviatostí
krstu, birmovania a stavu manželského. Nechcem
vám predložiť len počty krstov, birmoviek a sobášov.
Chcem poukázať aj na obdobie ich vzniku a na to,
ktorí občania boli do nich zahrnutí.
V prvej tabuľke uvádzam prehľad o prijímaní
sviatosti krstu.
Duchovný
Roky od – do Celkom
Dp. Ondrej
Brtoš
viacerí farári
Dp. Izidor
Volek
viacerí farári
Dp. Silver
Valko
Dp. Ľudovít
Horváth
Dp. Henrich
Raček
Dp. Július
Hoď ka
Dp. Jozef
Krajči
Dp. Peter
Haramia
Krsty celkom
1905 – 1926
1927 – 1945
spolu
Ø /rok
1946
1947 – 1952
Ø/ rok
1953 – 1955
Ø/ rok
1956 – 1969
Ø/ rok
1970 – 1979
1980 – 1984
spolu
Ø/ rok
1985 – 1988
Ø/ rok
1989
730
617
1347
34
34
234
39
133
33
586
42
473
305
778
56
54
14
11
1990 – 2000
2001 – 2009
spolu
Ø/ rok
2009 – 2013
Ø/ rok
1905 – 2013
Ø/ rok
646
334
980
52
64
16
4221
39.1
Počet krstov občanov z inej farnosti sa ešte zvýšil
za pôsobenia dp. Jozefa Krajčiho. Tento stav nastal
dôsledkom zmeny politickej situácie na Slovensku
po roku 1990, kedy sa výrazne zlepšilo postavenie
katolíckej cirkvi u nás, a tým aj postup mnohých
našich občanov k tejto problematike. Prístup rómskych občanov ku krsteniu svojich detí sa ani touto
zmenou nezlepšil, čo dokazuje priemer pokrstených
v prehľade.
v tom
farníci
Rómovia
Mimo farnosti
novorod. odst. času novorod. odst. času novorod. odst. času
707
22
1
570
47
1277
69
1
32
2
31
3
194
40
32
7
113
20
28
7
455
131
32
10
342
114
3
14
155
2
60
9
71
8
497
2
174
12
85
8
35
12
1
6
42
8
3
1
10
2
1
10
1
131
87
218
11
17
4
2854
26.4
Údaje o prijímaní sviatosti krstu som uviedol od roku 1905 – od pôsobenia dp. Andreja
Brtoša v našej farnosti – a pokračoval som podľa
doby pôsobnosti ďalších farárov až do roku 2013.
V prehľade som uviedol počet krstov farníkov –
novorodencov a pokrstených
s odstupom času, počet krstov
Rómov a občanov mimo
farnosti taktiež delením na
novorodencov a pokrstených s odstupom času.
Od roku 1905 do roku
1969 sa u nás krstili len
deti našich farníkov
a deti miestnych Rómov.
Rozdiel v počte vidieť
z prehľadu. Od pôsobenia dp. Ľudovíta
Horvátha sa v matrike objavili záznamy
o krste farníkov
s odstupom času,
taktiež u krstení
rómskych detí
s odstupom času
a vôbec prvé
zápisy krstu
novorodencov a tiež
pokrstených
s odstupom
času u občanov z inej farnosti.
32
23
55
3
7
2
64
0.6
33
40
73
4
10
3
528
4.9
61
77
138
7
8
2
162
1.5
186
74
260
14
16
4
363
3.4
203
33
236
12
6
2
250
2.3
Prijímanie sviatosti birmovania bolo zabezpečené
úplne odlišným spôsobom. Navykonávalo sa každý
rok, ani v každej farnosti. Vykonávalo sa po dohode
s nadriadeným cirkevným úradom.
Z prehľadu prijímania sviatosti birmovania
vidieť, že tieto
sa konali v jednotlivých farnostiach vždy
s odstupom
štyroch
až
piatich, maximálne 10 rokov
a zúčastňovali
sa ich aj birmovanci z okolitých
farností.
Tak chodili naši
birmovanci až
do roku 1968.
Od roku 1969 sa
prijímanie sviatosti birmovania
zabezpečovalo
v našej farnosti
v spomínaných
intervaloch a do
roku 2008 to
bolo sedemkrát.
Pochopiteľne,
zúčastňovali sa aj
birmovanci z okolitých farností.
12/18/14 7:15 AM
ŠTVRTČAN
Prijímanie sviatosti stavu manželského
Obdobie
od – do
1916 – 1926
1927 – 1946
1916 – 1946
1947 – 1952
1953 – 1955
1956 – 1969
1970 – 1983
1984 – 1989
1990 – 1999
2000 – 2009
1990 – 2009
2009 – 2013
1916 – 2013
1916 – 2013
Správca fary Počet sobášov Ø na 1
celkom
rok
A. Brtoš
–//–
spolu
I. Volek
viac. farári
S. Valko
Ľ. Horváth
H. Raček
J. Krajči
–//–
spolu
P. Haramia
spolu
ročný Ø
100
179
279
72
29
164
195
36
109
40
149
11
935
10
9
9
12
10
12
13
6
11
4
8
2
10
11
v tom
róm. obč. cudzí obč.
2
11
13
4
9
3
2
2
1
32
0, 3
17
1
49
13
62
3
83
2
5
Štatistiku sobášov v našej farnosti uvádzam od roku 1916 do roku 2013.
Z prehľadu o sobášoch vidieť, že do roku 1970 – do pôsobenia dp. Horvátha
v našej farnosti – sa sobášili len naši farníci – spolu 544, a z nich len 26 párov
tvorili Rómovia v obci. V ďalšom období sa u nás sobášili aj občania z iných
farností.
Počet sobášov cudzích občanov sa podstatne zvýšil od roku 1990 za pôsobenia dp. Jozefa Krajčiho, a to najviac v rokoch 1990 až 2000. Naopak, počet
sobášov v tomto období sa zase rapídne znížil u rómskych občanov – zosobášených bolo len päť párov a dokonca v rokoch 2000 až 2009 ani jeden. Je
to dôsledok postoja Rómov k tejto problematike, ale tiež dôsledok nového,
moderného chápania manželského spolunažívania. Zvyšuje sa uplatňovanie
spolužitia len po civilnom sobáši, alebo len v akomsi partnerskom vzťahu. Toto
je však už problém v celej našej spoločnosti.
Z prehľadov dnešného príspevku do obecných novín vidieť, že aj v minulosti sa objavovali v tejto oblasti, respektíve záujmoch občanov rôzne situácie,
ktoré v konečnom dôsledku vytvárali odlišné konania občanov.
VOJTECH ZAJÍČEK
kronikár
Prijímanie sviatosti birmovania
Dátum
23.10.1921
08.09.1922
14.10.1928
11.07.1933
23.10.1938
29.09.1943
01.06.1949
27.06.1954
11.10.1959
03.05.1969
28.09.1975
13.10.1985
25.10.1992
10.10.1999
17.10.2004
11.10.2008
1921 – 2008
Miesto
konania
Správca fary
Birmovanci z farn. Birmovanci
celkom
z toho
cudzí
Rómovia
Jabloňové
Dp.Andrej Brtoš
61
Cyril Stojan
Malacky
–//–
144
4
2
Ján Vojtašák
Malacky
–//–
134
3
Michal Babnič
Malacky
–//–
145
2
Pavol Jantausch
Malacky
–//–
107
Michal Buzalka
Jakubov
–//–
138
6
–//–
Jakubov
Dp. Izidor Volek
73
2
–//–
Lozorno
Dp. Štefan Smolík
101
1
Ambróz Lazík
Malacky
Dp. Silver Valko
149
13
–//–
Plavecký Štvrtok
–//–
271
6
Mitošinka
–//–
Dp. Ľudovít Horváth
105
9
50
Gabriš
–//–
Dp. H. Raček
27
–//–
–//–
Dp. Jozef Krajči
81
1
Ján Sokol
–//–
–//–
100
4
16
–//–
–//–
–//–
63
4
16
–//–
–//–
–//–
63
18
2
–//–
SPOLU
17 birmoviek
1762
53
Mikuláš
Každoročne prichádza 6. decembra všetky deti
potešiť vzácna návšteva – sv. Mikuláš. Deti si čistia svoje čižmičky a ukladajú ich do okien. Všetci
sa už teraz tešíme na rozžiarené detské očká, keď
si ráno v čižmičke nájdu kopec sladkostí a iných
dobrôt. A tak je celkom prirodzené, že práve svätý
Mikuláš je jednou z najobľúbenejších postáv pre
deti.
Deti prišiel Mikuláš pozdraviť do nášho
kostola v predvečer 5. decembra a po skončení
svätej omše ich pozval do Podnikateľského centra,
kde vystúpili v krátkom programe folklórny súbor
DFS Štvrtčánek a súbor Klnka. Vystúpenie súboru
Klnka svojím krásnym spevom sprevádzala Zuzka
Oprava
V príspevku s názvom Kto viedol ľud štvrtecký
v čísle 3/2014 obecných novín Štvrtčan zo
septembra 2014 sme na strane č. 5 nesprávne
uviedli rok 1990 ako rok úmrtia starostu obce
Eduarda Petríka. Táto informácia nebola
správna, Eduard Petrík zomrel v roku 1991.
Zároveň sme v rovnakom príspevku ne­
správne napísali, že jedným z bývalých poslancov obecného zastupiteľstva bol Dušan Havlík.
Táto informácia tiež nebola správna, poslanec
sa volal RNDr. Milan Havlík.
Za obidve chyby sa ospravedlňujeme.
REDAKCIA
Ondriášová, ktorá zaspievala vianočné koledy.
Po veľmi pekných tancoch spestrili program deti
z našej materskej školy, konkrétne zo strednej
triedy pod vedením učiteliek Lenky Karmanovej
a Anny Kordošovej súborom vianočných básní,
piesní a kolied.
A potom nastala dlhoočakávaná chvíľa, keď
začal Mikuláš za asistencie dvoch pomocníkov –
anjelov rozdávať deťom balíčky. Samozrejme, že
ich nezabudol vyspovedať, či boli dobré, poslúchali, alebo občas aj nie. Deti mu za to povedali
krátku básničku, pesničku a on ich odmenil balíčkom sladkostí a anjelici ich ešte pohostili chutnými zákuskami.
Po rozdaní darčekov sme sa všetci presunuli
pred obecný úrad. Tam vyzval starosta Ing. Ivan
Slezák sv. Mikuláša, aby svojou palicou rozsvietil
stromček. Deťom sa od šťastia pri rozsvietenom
stromčeku rozžiarili očká. Krásnu atmosféru
umocnilo odhalenie dreveného betlehemu pred
obradnou sieňou. Autorom bol náš rezbár Alojz
Machaj. Betlehem bude vystavený pre verejnosť
až do Troch kráľov.
Samozrejme, nesmiem opomenúť, že aj do
našej materskej školy prišiel Mikuláš, ale aj čertisko rohatý. Veru, bolo aj trocha strachu. Niektoré deti si chcel čert zobrať so sebou do vreca,
ale nakoniec si to rozmyslel a nechal Mikuláša,
aby obdaroval všetky deti, ktoré boli v škôlke,
balíčkom sladkostí. Tie mu za odmenu zarecitovali básničky a zaspievali pesničky.
A N N A K O R D O Š O VÁ
učiteľka materskej školy
4-2014.indd 5
12/18/14 7:15 AM
ŠTVRTČAN
6
Nezabúdajme na starších
Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako
krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami.
Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni
života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi
skúškami, radosťami, ale aj starosťami.
Ľudský život je ako kniha. Má svoj úvod, pokračovanie
i záver. Míňajú sa naše roky mladosti, až sa nakoniec pominú. Ani
nezbadáme, že sa blíži staroba, keď
sa v nej zrazu ocitneme. Všetko na
svete môže človek zastaviť, každý
pohyb, každý nepokoj, čo však
nezastaví, nespomalí, je čas. Čas
plynie ako rieka nášho života. Míňa
sa deň za dňom, rok za rokom.
Mesiac október by mal byť pre
nás všetkých aj pripomienkou, ako
si uctiť starších ľudí v našom okolí.
Starnutie je zákonitý, všeobecný
jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my,
ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote.
Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života. Starší ľudia si zasluhujú
našu trvalú a bezmedznú lásku, úctu, pochopenie, trpezlivosť a pomoc.
Ako už po niekoľko rokov, tak i v tomto roku sme dňa
5. novembra 2014 do našej materskej školy pozvali naše
Deň v oblakoch
Deň ako každý iný, a predsa sa niečím líšil. Akcia, akú sme v našej
škôlke ešte nemali – lietanie v oblakoch. Áno, čítate dobre. Naše deti
lietali v oblakoch. Pani riaditeľka
pozvala do škôlky pre naše deti
Michala Kovára.
Deti si v očakávaní nevedeli
predstaviť, o aké lietanie alebo spúšťanie po lanovke ide. Všetci sme na
Deň strašidiel
To ste ešte nepočuli, čo sa stalo
v našej materskej škole? Už od rána
a v každej triede, kam ste sa pozreli,
boli samé strašidlá. Ježibaby, strigy,
čarodejnice,
víly,
Snehulienka
a trpaslíci veselo strašili v našej
materskej škole.
V ľudovej slovesnosti, rozprávkach, riekankách či piesňach sa to
len tak hemží strigami, ježibabami,
čarodejnicami, vílami, Snehulienkou
a trpaslíkmi. Tých bolo viac ako
sedem, ale len v našej triede. Každé
meno trpaslíka vystihovalo aj pova­
ho­vú vlastnosť detí malej triedy.
Hapčí, Spachtoš, Dudroš, Plaško,
Kýblik, Vedko, Šťastko. Poznávate ich?
Ježibaby? Pohybujú sa v širokom spektre medzi dvoma pólmi.
4-2014.indd 6
bývalé kolegyne na dôchodku, aby sme im prejavili svoju
pozornosť a úctu. Naše pozvanie prijali Alžbeta Mihályová, Mária Mikušincová, Ružena Doršicová, Mária Greifová a Matilda Krajčírová. Pre zdravotné problémy sa
ospravedlnili pani Pírová a pani Cviková.
Pestrým programom, darčekom v podobe básní, piesní
a tančekov sa prihovorili deti veľkej triedy pod vedením
pani učiteľky Frázovej a riaditeľky Mgr. Masarovičovej,
za čo boli odmenené potleskom
a pochvalou. Po programe predniesla pani riaditeľka príhovor, kde
sa poďakovala za ich úslužnú a obetavú prácu a zaželala im do ďalších
rokov veľa zdravia, šťastia, lásky od
svojich najbližších.
V družnom rozhovore si zaspomínali na dni mladosti, podelili sa
so svojimi skúsenosťami i radosťami
v práci, vo svojich rodinách a nezabudli na kolegyne, ktoré už nie sú
medzi nami. Pre spomienku nám
napísali pár milých viet do školskej kroniky.
Okrem tejto udalosti vystupovali naše deti i na obecných oslavách Október – mesiac úcty k starším dňa 26.
októbra 2014, kde rozdali úsmev a radosť našim starším
spoluobčanom.
Poďakovanie
Na základe vypracovaného projektu riaditeľkou materskej školy
Mgr. Monikou Masarovičovou pod
názvom Detská umyváreň a WC
v novom šate získala naša materská škola finančnú podporu z Bratislavského samosprávneho kraja
vo výške 5000 eur.
Mali sme z toho veľkú radosť,
pretože sme chceli spríjemniť
a vynoviť hygienu prostredia, ktoré
deti používajú pre svoju potrebu
každodenne.
Nesmieme zabudnúť ani na
firmu Pozagas, a. s., ktorá nám
prispela k renovácii sumou 2500
eur formou 2 % z dane.
Dovoľte nám preto touto cestou vysloviť srdečné poďakovanie
za vaše finančné príspevky, ktoré
sme využili zmysluplne a pre dobrú vec – pre deti našej materskej
školy.
I VA F R Á Z O VÁ
učiteľka materskej školy
školskom dvore pozorovali, ako
sa lanovka chystá. Po chvíľke bola
nachystaná a deti tiež. Našli sa prví
odvážlivci, ale aj takí, ktorí odolávali. Bezpečnosť je na prvom mieste,
a preto každý „lanovkár“ dostal prilbu a kombinézu s hákom, na ktorý
boli deti pripevnené.
Ej, bolo že to radosti. Deťom sa
to veľmi páčilo, a preto ich chválime
za ich odvahu. Niektorí si spúšťanie
zopakovali aj trikrát.
Jedným je už na prvý pohľad zlá,
škaredá a stará ježibaba s havranom
či čiernym kocúrom na pleci a chlpatou bradavicou na konci nosa,
osamelo žijúca v lesnej chalúpke, no
inak pomerne naivná, s ktorou pri
troške šikovnosti vybabrú aj Janko
a Marienka v rozprávke o Medovníkovom domčeku. Takto deti tretej
triedy dramaticky stvárnili strašidlá.
Opačným extrémom je krásna,
mladá, ale zato nebezpečná čarodejnica s chladným, bezcitným srdcom, často kráľovná. Jej kúzla bývajú
zákerné. Biela kráľovná s krásnou,
no zlou tvárou a bezcitným srdcom,
ktorá násilne uchopí vládu v krajine
a ľudí núti žiť len v snehu, na ľade
a v chlade. Toho, kto sa jej postaví
na odpor, čarovným prútikom bez
milosti premení na kamennú, ľadovú
sochu. Takto a ešte inak deti druhej
triedy vyjadrili svet strašidiel. K tomu
im, samozrejme, pomáhali väčšinou
dobré víly. V literatúre pre deti má
ježibaba, bosorka, čarodejnica, strašidlo oddávna svoje nezastupiteľné
miesto. Nachádzajú sa v najrozmanitejších podobách, polohách i úlohách.
Preto sme aj my tento deň urobili inak. Zážitkové čítanie o hľadaní
Michalovi Kovárovi ďakujeme
za peknú akciu a tešíme sa, keď
k nám príde nabudúce.
L E N K A K A R M A N O VÁ
Deň hračky
Dňa 6. novembra 2014 sa naša
materská škola premenila na jedno
veľké hračkárstvo. Každé dieťa si
v tento deň prinieslo svoju najobľúbenejšiu, najmilšiu hračku,
s ktorou sa chcelo popýšiť pred
svojimi kamarátmi. Touto akciou
sme chceli u detí rozvíjať prosociálne cítenie, a to konkrétne vedieť
sa podeliť s kamarátom o svoju
hračku.
UČITEĽKY MŠ
dobra a zla. Pamätajte – nie je strašidlo ako strašidlo!
Ďakujeme rodičom, že deťom
pripravili masky.
A L E N A H A R I N G O VÁ
učiteľka materskej školy
Poďakovanie
V našej materskej škole bolo za
posledné roky urobených niekoľko
pre deti veľmi prospešných úprav
na školskom dvore – nové preliezky, hojdačky, detské dopravné
ihrisko. Samozrejme, že nezabúdame ani na interiér materskej školy.
Postupne sme deťom vymenili starý nábytok, opotrebované ležadlá,
paplóny a podobne. Myslíme aj na
hygienu spánku a odpočinku, ktorý je pre deti veľmi dôležitý.
Preto sme oslovili First Farms,
a. s., so žiadosťou o sponzorský
dar, aby sme mohli zakúpiť nové
obliečky a plachty pre deti. Veľmi
sme sa potešili finančnému príspevku vo výške 300 eur, za ktorý
veľmi pekne ďakujeme. Z tejto
finančnej pomoci sme mohli zakúpiť zatiaľ len obliečky na paplóny
pre deti. V týchto dňoch počas
odpoludňajšieho odpočinku sa deti
prikrývajú paplónikmi s krásnymi
motívmi zvierat na obliečkach.
Dovoľte nám, aby sme sa touto
cestou poďakovali aj rodine Ondriášovej, ktorá pre našu materskú
školu zabezpečila dva počítače.
Zapojil nám ich šikovný otecko,
pán Židek. Dnešná doba veľmi
rýchlo napreduje a už deti v materskej škole vedieme k zvládnutiu
jednoduchých úloh podľa slovnej
inštrukcie dospelého – učiteľky.
Rôznymi zadaniami v jednotlivých
programoch si deti zvyšujú svoju
počítačovú gramotnosť.
Všetkým patrí ešte raz srdečná
vďaka.
M AT E R S K Á Š K O L A
12/18/14 7:15 AM
ŠTVRTČAN
U nás sa stále
niečo deje...
Len nedávno bol september
a s ním začiatok školského roka
a my už teraz máme za sebou
prvý štvrťrok a pomaly sa chystáme zavŕšiť polrok školského
roka 2014/2015. Školské mesiace
sa míňajú jeden za druhým
a počas nich sa v našej základnej
škole stále niečo dialo, čím sme
obohacovali výchovno-vzdelávací proces pre našich žiakov.
Buď do našej školy zavítal cirkus, alebo sme mali výchovný
koncert, či vybrali sme sa na
výlet do Skalice. Veľkou udalosťou bola naša prvá školská konferencia s názvom „My a svet
okolo nás“, kde žiaci spracovali
a vytvorili pekné práce na tému
rómskej histórie, kultúry a tradícií. Zúčastnili sme sa festivalu
vedy „Noc výskumníkov“, ktorá
sa uskutočnila vo vybraných svetových metropolách a v rámci
veľkých slovenských miest ,
výskumníci zavítali aj do našej
školy, aby žiakom predviedli
zaujímavé praktiky vedy. Niektorí žiaci absolvovali trojdňový
výlet do Košíc a jeho okolia
v spolupráci s neziskovou organizáciou Equity. Pravidelne starší
žiaci chodievajú na exkurzie do
vybraných bratislavských stredných škôl či fabrík, aby si lepšie
mohli vybrať prípadné budúce
povolanie. V škole pripravujeme
rôzne hudobné a divadelno-dramatické vystúpenia, fungujú
záujmové krúžky. Viac o našich
aktivitách sa môžete dočítať na
webovej stránke školy: zsplaveckystvrtok.edupage.sk.
Pedagogickí pracovníci školy
sa snažia žiakom vštepovať
okrem vedomostí, aj vzájomnú
toleranciu, úctu a naučiť ich, čo
ich v živote čaká a byť súdržní aj
voči ostatným ľuďom. Veru, nie je
to ľahká práca, niekedy počuť aj
negatívne ohlasy, ale spoločným
cieľom všetkých je tieto negatíva
postupne eliminovať .
A keďže sa blížia najkrajšie
sviatky roka – Vianoce, dovoľte
aj nám, žiakom Základnej školy
Plavecký Štvrtok a pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom, popriať všetkým občanom
Plaveckého Štvrtka veselé vianočné sviatky, rodinnú pohodu,
zdravie, šťastie a božie požehnanie. Nech nový rok 2015 prinesie nám všetkým úspechy, pokoj
a ľudskú spolupatričnosť.
Bc. DANIEL PROKOP
učiteľ
4-2014.indd 7
7
Dobrá vec sa podarila alebo nové možnosti vzdelávania
detí v Plaveckom Štvrtku
Novozriadená jedáleň.
Rozospaté deti stojace na vlakovej
alebo autobusovej zastávke, uponáhľaní rodičia, ktorí sa okrem svojich pracovných povinností musia
postarať aj o odvoz a dovoz svo-
Stredná škola
jich detí do a zo školy, sa môžu stať
minulosťou. Snaha rodičov o možnosť vzdelávať svoje deti v priamo
v Plaveckom Štvrtku, ktorú si osvojilo aj obecné zastupiteľstvo, a preto
iniciovalo vznik súkromnej
základnej školy v obci, bola
úspešná. V októbri tohto
roku rozhodlo Ministerstvo
školstva, vedy výskumu
a športu SR, po dlhšom
váhaní, o zaradení súkromnej základnej školy v Plaveckom Štvrtku do siete
škôl a školských zariadení
od 1.septembra 2015. Deti
sa tak budú môcť vzdelávať
v škole, ktorú navštevovali
už aj ich rodičia.
V zámere zriadiť súkromnú základnú školu
bolo akcentované vytvorenie takej školy, ktorá by
bola bezpečná a priateľská
k deťom. Terra inkognita Nepoznaná krajina v názve
školského
vzdelávacieho
programu zasa naznačuje,
že škola chce vzdelávať deti
formou ich priameho aktívneho
zapojenia do tohto procesu odhaľovaním niečoho nového, pre nich
doteraz nepoznaného. Informatická
výchova a výučba anglického jazyka
už od prvého ročníka tu bude samozrejmosťou. Škola má ambíciu stať sa
rodinnou školou, ktorá bude poskytovať deťom aj mimoškolské vzdelávanie a pomáhať im v príprave na
vyučovanie.
O tom, či bude tento projekt
úspešný, však rozhodnú len rodičia.
Rodičia nastávajúcich prvákov, ktorí
môžu svoje deti do školy zapísať dňa
7. februára 2015, ale aj rodičia žiakov terajšieho prvého ročníka, ktorí
budú môcť do novej školy prestúpiť
zo škôl, ktoré navštevujú v súčasnosti.
P H D R . M I R O S L AV M A L Í K
zriaďovateľ súkromnej ZŠ Plavecký
Štvrtok
Gaudeamus igitur ...
Študentská hymna, ktorá zaznela po
odovzdávaní stužiek, žiakom 4. ročníka Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku, vyjadrujúca
túžbu mladého človeka radovať sa,
kým je mladý oslavovať školu a študentský život. Slávnostné odovzdávanie zelených stužiek, ako symbol
nádeje na úspešný vstup do sveta
dospelých sa uskutočnilo 29. novembra 2014. V najbližších dňoch bude
hlavnou prácou našich študentov štúdium a preto im poprajme veľa šťastia,
úspechov a „šťastnú ruku“ pri absolvovaní maturitných skúšok.
M g r. H E L E N A
S L E Z Á K O VÁ
Budúci maturanti po prevzatí zelených stužiek. Foto: PhDr. Miroslav Malík
12/18/14 7:15 AM
8
ŠTVRTČAN
Nocovali sme
s Mikulášom v knižnici
Tento rok sme nestihli zorganizovať Noc s Andersenom, ktorú sme po minulé roky robievali, tak
sme sa rozhodli vymyslieť inú akciu, čo by ju
nahradila. Dátum padol na 6. decembra 2014,
takže celá noc sa niesla v znamení predvianočnej
atmosféry.
Deti sme privítali podvečer, rozložili spacáky
v „spálni“, rozdelili ich do skupiniek a hor sa do
sály. Malým spáčom sme porozprávali, ako sa oslavujú Vianoce v rôznych kútoch sveta, vytvorili sme
krásne koláže z obrázkov, čo deti k téme nakreslili.
Potom sme vyrábali vianočné pohľadnice, záložky,
listy Ježiškovi a nakoniec sme si porozprávali príbehy o sv. Lucii, Barbore a ďalších predvianočných
svätcoch.
Keďže deti už pomaly vyhladli, dali sme im
porciu palaciniek a vianočného punču. Ku koncu
večere sme započuli hrmot. Spravil ho sv. Mikuláš, ktorý sem zablúdil na spiatočnej ceste z piatka.
Deti mu porozprávali, čo sa predtým dozvedeli
o Mikulášových kamarátoch –sv. Barbore či Kataríne, a on im za odmenu priniesol vianočný stromček a ozdoby, ktorými ho deti vyzdobili. Tento
stromček nám ostáva v knižnici.
Po odchode sv. Mikuláša nás čakali rôzne hry
a súťaže, v ktorých sme si pripomínali symboly
Vianoc – hľadanie orechov, lovenie jabĺčka, chytanie kaprov, beh pomedzi jedličky, a tak ďalej.
Deti za splnenú úlohu zbierali body v podobe
obrázkov, ktoré neskôr dopĺňali do vianočnej tajničky. Všetky tímy túto úlohu zvládli na jednotku
s hviezdičkou. Kto mal vylúštenú tajničku, mohol
si vyzdobiť svoje vlastné perníkové srdiečko.
No a už nadišla chvíľa, na ktorú všetky decká
čakali – tanečné kolá, kde sa poriadne vynaháňali
a vybúrili. Posledným bodom programu bolo premietanie peknej rozprávky na dobrú noc – Arthur
Čas
Blížia sa Vianoce, čas snov a prianí, najčarovnejšia
časť roka hádam pre všetkých ľudí. Deti a mládež
sa tešia na darčeky pod stromčekom, „dospeláci“
zas na spoločné chvíle strávené s rodinou a priateľmi. Vianoce majú zvláštnu silu – prinášajú nám
viac radosti, lásky, pochopenia, spomienok. Čas
sa vrátiť nedá, ale spomienky každému zostanú
do konca života. Keď boli naši chlapci malí a našli
si pod stromčekom vytúžené darčeky, to boli pre
mňa pravé Vianoce. Tie iskričky v ich očiach, tá
nefalšovaná detská radosť... Škoda, že sa ten čas
nedá vrátiť späť.
4-2014.indd 8
zachráni Vianoce – cez dataprojektor na stenu
v „spálni“. Deti pomerne skoro zaspali, okolo jednej
až pol druhej v noci.
Keby nás ráno jedna mamička nezbudila telefonátom, tak asi spíme do desiatej. Tentoraz ani
deti nevstali skôr než my, čo je ojedinelý jav. Na
rozlúčku dostal každý spachtoš mikulášsky balíček
a s úsmevom sa pobral domov.
Touto cestou by som sa rada poďakovala mojim
kamarátom Darinke, Marekovi, Peťkovi, Radkovi,
Mirkovi, Katkám a Palimu, ktorí boli ochotní
obetovať sobotu bezodplatne mne a deťom. Ďalej
NO Kreatívny človek za pomoc pri organizácii
akcie, mojej rodine, ktorá ma už dlhoročne
podporuje a pomáha mi pri týchto výmysloch,
za krásne perníčky Gamapeku, za sponzorské
príspevky komisii pre kultúru, vzdelávanie, mládež
a šport pri obecnom zastupiteľstve, pohostinstvu
Bocian – Juraj Lisý s rodinou a Reštaurácii Caffe –
Radoslav Benkovič.
Mikulášskej noci sa zúčastnilo 28 detí. Je to
síce menší počet, ako po minulé roky, ale boli to
aspoň deti, s ktorými sa dobre pracuje, majú záujem o takéto strávenie večera a neprotestujú, keď
„musia“ čítať. Neviem, či ešte budeme organizovať
podobné akcie, možno áno, možno nie, každopádne táto sa nám vydarila a som rada, ak sa páčilo
aj deťom, ktoré, dúfam, uvidím čo najčastejšie
v knižnici s knihou v ruke.
Rada by som sa znova stretla s ľuďmi, ktorí mi
boli blízki, no žiaľ, už nie sú medzi nami. Viac by
som si vážila čas strávený v ich spoločnosti, častejšie by som im hovorila, že ich mám rada, viac
by som počúvala ich rady do života. Je to tak – až
keď niekoho stratíte, zistíte, aký bol pre vás dôležitý.
Čas je najlepší lekár, všetko chce svoj čas,
byť v správnom čase na správnom mieste, čas sú
peniaze, a tak ďalej. Stále viac si uvedomujem, aký
vzácny je čas a ako ho mám stále málo.
Polovicu života mám za sebou, dá sa povedať, že všetko mám, no zostali mi ešte moje sny,
ktoré by som chcela uskutočniť. Aspoň tie reálne,
ako napríklad výstavu mojich obrazov. Po 40-tke
ma „kopla múza“ a za srdce ma chytilo maľovanie akrylom či uhlíkom. Nie som žiadny Picasso,
maľujem pre radosť, relax a potešenie.
Rada by som vám, Štvrtčanom aj ostatným,
ukázala moje výtvarné dielka. Plánovala som
výstavu tento rok, no akosi mi nevyšiel čas. Veď to
poznáte, vždy je niečo prednejšie, dôležitejšie ako
to, čo práve chcete robiť. Tak snáď sa mi to podarí
v roku 2015. Určite vám dám vedieť, kedy a kde to
bude. Veď nikto nevie, koľko času mu zostáva na
tomto svete.
Všetkým vám prajem šťastné a krásne Vianoce
strávené v spoločnosti vašich blízkych.
J A N A J Á N O Š O VÁ
O Ľ G A O B A L O VÁ
12/18/14 7:15 AM
ŠTVRTČAN
9
Sme členmi Jednoty dôchodcov
Slovenska
Členovia klubu Nezábudka pri
Občianskom združení Štvrtčan mali
aj v uplynulom období bohatú klubovú činnosť. Počnúc mesiacom
október prišlo k zmene klubových
stretnutí na pondelok a štvrtok od
14. hodiny.
V tomto období sme najprv oslávili 80 rokov Marty Vísmekovej a 16.
októbra sme mali klubové stretnutie
s gulášom, ktorý navaril náš šéfkuchár Rudolf Brunovský. Vo veľkom
počte sme sa zúčastnili osláv Mesiaca
úcty k starším, kde boli niektorí naši
členovia odmenení pri príležitosti
okrúhleho životného jubilea.
Významnou udalosťou pre nás
bol vstup do Jednoty dôchodcov
Slovenska (JDS). Stali sme sa kolektívnym členom JDS a zúčastnili sme
sa (F. Lipár, A. Kocíková a starosta)
na okresnej schôdzi v Malackách.
Predtým medzi nás zavítala pani
Mrázová, predsedníčka okresnej
organizácie JDS a pani Lomnická,
predsedníčka krajskej organizácie JDS, s ktorými sme diskutovali
o výhodách a celkovej činnosti JDS.
Ďalšou akciou, na ktorej sme sa
aktívne podieľali, bol lampiónový
sprievod na sviatok sv. Martina.
Ku koncu novembra sa vybraní
členovia zúčastnili na katarínskej
zábave v Závode, ktorú organizovala miestna organizácia JDS. Dňa
30. novembra sme reprezentovali
našu farnosť aj naše občianske združenie spolu s členmi FS Štvrtčan na
sv. omši v Malackách, ktorá bola
obetovaná za veriacich našej obce.
Prezentovali sme sa vo štvrteckých
krojoch.
Klubové stretnutie 1. decembra
nám spestrili rómske deti zo súboru
Venček, ktoré nám prišli zatancovať
a zaspievať pod vedením sestričky
Moniky. Poslednou akciou bolo
spoluorganizovanie stretnutia detí
s Mikulášom. Pripravili sme stromček v Podnikateľskom centre a naše
ženy napiekli zákusky pre deti.
Vo svojej klubovej činnosti
budeme pokračovať i naďalej.
F R A N T I Š E K L I PÁ R
Gulášová sobota
V sobotu 20. septembra zorganizoval
náš dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
5. ročník súťaže vo varení guláša.
Na parkovisku pri OC Jednota sa
rozložilo 14 súťažných kolektívov.
S potešením sme okrem tradičných
účastníkov privítali aj nové tváre,
napríklad kolektív základnej školy na
čele s novou riaditeľkou.
Pre účastníkov bol pripravený
stan s občerstvením. Akciu zatraktívnili hasiči z Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Malackách ukážkami zásahu pri
autonehode a záchrany osôb z výšok
zlaňovaním. Prítomné deti sa vyšantili v pene, ktorú im vytvorili. K dobrej atmosfére prispelo aj príjemné
„neskoroletné“ počasie.
Súbor Venček. Foto: František Lipár
Zuzana Ondriašová, DFS Klnka a deti MŠ. Foto: František Lipár
Po vyhodnotení a ocenení súťažiacich prišla na rad súťaž v požiarnom útoku. Táto prebehla pod parkoviskom v areáli základnej školy.
Tento rok sa zišlo málo hasičských
družstiev. Prezentovalo sa päť mužských a jedno ženské družstvo,
z toho dve domáce. Prvý raz zavítali
do našej obce hasiči z Malinova.
Ako prvé predviedli svoj útok
dievčatá zo Suchohradu. Potom
už nastúpili muži. Naši chlapci aj
v nie najideálnejšom zložení predviedli svoj štandard, ktorý im stačil
na obsadenie prvých dvoch miest.
V tento deň však neboli najdôležitejšie umiestnenia, ale to, že sa celá
akcia vydarila a spokojní boli všetci
zúčastnení.
Poďakovať musíme našim sponzorom, bez ktorých by sme túto
akciu nemohli zorganizovať. Sú to:
Berto mäsovýroba Vysoká
pri Morave, Mäsiarstvo
u Ivana Malacky, Gamapek
Plavecký Štvrtok, Esko Plavecký Štvrtok, Chovateľské
potreby B&F Malacky, Building&Garden
stavebniny
Plavecký Štvrtok. Dovidenia
o rok.
VÝBOR DHZ PLAV EC K Ý ŠT V RTOK
4-2014.indd 9
12/18/14 7:15 AM
10
ŠTVRTČAN
Advent a tvorivé dielne
Tradične, ako každý rok, patrila posledná novembrová sobota pred adventom všetkým deťom,
rodičom, starým rodičom, ich šikovným rukám
a kreatívnym nápadom. Usporiadali sme tvorivé
dielne ako prípravu na slávnostnú a sviatočnú
chvíľu adventu. Stretnutie v Ekocentre pod záštitou
Občianskeho združenia Štvrtčan bolo plné radosti,
dobrej nálady, ale aj relaxu a práce.
Vianoce nie sú len darčeky, vyzdobený dom
a vianočný stromček. Vianoce sú o láske, pomoci,
porozumení, pohode a spokojnosti. S týmto
úmyslom sa každoročne stretávame na tvorivých
dielňach. Vlastnoručne vyrobený darček je snáď
to najkrajšie, čím môžeme niekoho obdarovať.
Obyčajné drevené krabičky, lopáriky, sklenené
poháriky či fľaše zdobené pomocou „servítkovej
techniky“ ožívali. Motívov bolo nespočetne. Krabička na koláče pre mamičku, lopárik pre babku
či svietnik pre kamarátku. Všetci boli neskutočne
šikovní.
Deti hýrili nápadmi i pri adventných vencoch,
ktoré trpezlivo ovinuli čečinou a vyzdobili podľa
vlastnej fantázie. Tej sa medze nekládli. Červený,
strieborný, prírodný, so šiškami či perníčkami...
Medzi hotovými dekoráciami bolo možné obdivovať aj háčkované vianočné dekorácie, ktoré
boli a naďalej sú tradičnými ozdobami našich mám a starých rodičov. Snažili
sme sa priblížiť deťom, že nielen nové techniky, ale aj tradičné majú v tomto
modernom svete svoje miesto. Pre najmenších sme pripravili zdobenie perníčkov. Nápadité, tvorivé, a pritom také jednoduché. A nejedno bruško si na
nich pochutnalo.
Vôňa oblátok a trubičiek lákala všetkých. Sami návštevníci a hlavne deti si
mohli oblátky upiecť, aj zjesť. Videli, ako sa oblátky pečú, stáčajú do rolky, ale
i ako byť pri tom opatrní. Taká jednoduchá oblátka a toľko práce a času. Každý,
kto okúsil, bude so mnou súhlasiť.
Vianočná hudba tíško znela, účasť bola hojná, nálada veselá. Dobrý pocit
z tejto akcie bol však neopísateľný.
A preto, zastavme sa na chvíľu a venujme si to najvzácnejšie, čo má každý
z nás – čas. Čas pre svojich blízkych, priateľov, známych, susedov. V tomto upo­
náhľanom svete spomaľme, radujme sa, pomáhajme si spoločne a majme sa radi.
Na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí tvorivé dielne organizovali, podieľali sa na ich realizácii, a hlavne všetkým, ktorí prišli a mohli sme
spoločne stráviť tieto pekné chvíle, ktoré tak rýchlo ubehli.
Prajeme vám krásne, veselé a požehnané Vianoce.
JV
Pozvánka
Fašiangové slávnosti
Občianske združenie ŠTVRTČAN v spolupráci s Obcou Plavecký Štvrtok
usporiadajú dňa 14. februára 2015 od 9.00 h Fašiangové slávnosti:
a Záhorácka zabíjačka
a Fašiangový sprievod masiek
a Pochovávanie basy
a Detský karneval
Pozývame všetkých občanov do fašiangového sprievodu.
4-2014.indd 10
12/18/14 7:15 AM
ŠTVRTČAN
Pár myšlienok okolo Vianoc
Nuž tak teda, vráťme sa k Fritzovi
Müllerovi, ktorý si ma pamätal
z jedného pohrebu. Ja som o ňom
nevedel nič. Nepohyboval som sa
v tom čase v tých kruhoch, kde bol
on hviezdou.
Mesto Zürich raz za tri roky
v advente poskytlo všetkým mestským umelcom, lepšie povedané
tým, čo sa za umelcov považovali,
vystaviť svoje diela vo veľtrhových
priestoroch. A to bez ohľadu na
kvalitu vystavovaných diel. Stánok dostal každý, kto sa prihlásil.
V každej zo štyroch obrovských hál
mohlo byť asi sto „umelcov“. Keďže
som mal v umeleckých kruhoch
zopár dobrých kamarátov a kamarátok, vyhradil som si jeden deň na
to, aby som ich vyhľadal a vôbec,
aby som sa zorientoval v tom, čo je
„in“ a čo sa ponúka na umeleckom
trhu.
Nájsť v tomto obrovskom labyrinte známych, tých, ktorých som
hľadal, nebolo vôbec jednoduché.
Zrazu ma na prechádzke okolo
nekonečného množstva stánkov
zaujal stánok, kde bolo niekoľko
farebne výrazných obrazov a v prostriedku na stole stáli vianočné jasličky. Sedel tam bradatý muž, unu-
4-2014.indd 11
dene popíjal červené víno a bol mi
akýsi povedomý. Vedel som, že som
ho už niekde musel vidieť. Pristavil
som sa – hlavne pre tie jasličky.
Bolo to niečo také originálne,
čo som ešte v živote nevidel. Na
prvý pohľad bolo cítiť akýsi „ruský
štýl“. V pozadí Kremeľ a cibuľovité
veže Spasského chrámu v ostrých
jasných farbách. Pred týmto pozadím jednoduché jasličky s figúrkami, ktoré k jasličkám patria. Boli
to vlastne jednoduché kúsky dreva
a na nich boli naivným štýlom
namaľované figúrky.
Najviac ma však z tých figúrok
zaujali traja králi. V rámci svojich
odborných vedomostí a poznatkov
viem – a vedel som, že ide o veľmi
peknú legendu tradovanú v ľudovom rozprávaní. Jediná zmienka
o nich v Biblii je v Evanjeliu podľa
Matúša, ktorý píše, že z východu
prišli „mudrci“ – „mágovia“ a priniesli dieťatku narodenému v Betleheme tri dary. Koľko tých mudrcov
bolo, o tom nie je nikde zmienka.
Tri dary dieťatku mohli priniesť aj
dvaja mudrci, ale mohlo ich byť aj
dvadsať...
V ľudovej tradícii zostali traja,
asi pre tie tri dary. (V niektorých
starokresťanských
katakombách
sú namaľovaní na stenách štyria
mudrci.) Ich mená Gašpar, Melichar a Baltazár vznikli tiež v rámci
ľudovej rozprávačskej tradície,
a to na základe nápisu nad dverami C + M + B, čo po latinsky
znamená Christus mansionem
benedictat, po slovensky: Kristus,
žehnaj tomuto domu. Zbožný ľud
ich postupne stvárňoval ako kráľov
reprezentujúcich všetky ľudské rasy
(Gašpar je černoch), ktorí sa prišli
pokloniť v Betleheme narodenému
kráľovi kráľov a priniesli mu kráľovské dary: zlato, symbolizujúce
kráľovský majestát a bohatstvo,
kadidlo, symbolizujúce jeho Božstvo, a myrhu, masť pre mŕtvych,
ktorou evanjelista Matúš avizuje
Ježišovu smrť na kríži a jeho zmŕtvychvstanie.
Traja králi, ktorých namaľoval
na kúsky dreva Fritz Müller, neboli
vlastne králi. Preto ma aj tento tradičný biblický výjav tak zaujal. Boli
to tri kráľovné. Tri ženy. Z môjho
pohľadu katolíckeho teológa to bol
geniálny nápad, o to zaujímavejší,
že na výstave ho ponúkal presvedčený ortodoxný komunista, čo som
si vydedukoval, lebo na chlopni
11
na saku mal zapichnutý odznak
sovietskej zástavy, na nej kosák
a kladivo, ako aj odznak, na ktorom
bol vyobrazený Brežnev.
Táto jeho idea ma motivovala
k úvahe, čo by priniesli Ježiškovi
do daru k jasličkám ženy. Pravdepodobne by to neboli veľkolepé
dary, o akých sa zmieňuje evanjelista Matúš. Možno by to boli
len pekné mäkké plienky, nejaká
hračka, alebo by mu ponúkli prsník, z ktorého by sa Ježiško mohol
napiť... Existuje predsa nekonečne
veľa možností, čo všetko môže žena
darovať malému dieťaťu...
Čo by sme darovali Ježiškovi my
pri návšteve v Betleheme?
Ú R Y V O K Z K N I H Y I VA N A
LEHOTSKÉHO MOJE
D I E R Y V E M E N TÁ L I , 2 .
V Y D A N I E 2 0 1 4 , V Y D AVA TEĽST VO PETRUS
12/18/14 7:15 AM
12
ŠTVRTČAN
Futbalisti na
úplnom začiatku
Vznik nového mužstva
Vzhľadom na reorganizačné zmeny
vyvstala úloha pre našich futbalistov
skončiť v MRB po minulom ročníku
najhoršie do desiateho miesta, čo by
zaručovalo postup do tretej ligy. Túto
úlohu sa však našim futbalistom nepodarilo splniť, pričom im nakoniec
chýbali dva body. Bohužiaľ, pred nimi
skončilo minimálne päť družstiev s horšou futbalovou kvalitou, ale s dostatočným počtom bodov. Naši hráči v jarnej
časti súťaže neprejavili dostatok vôle
a bojovnosti na dosiahnutie lepších
výsledkov. To malo za následok, že sme
zostali hrať štvrtú najvyššiu súťaž.
Reakciou na nevybojovaný postup
bol odchod takmer všetkých hráčov
a dva týždne pred začatím prípravy
na novú sezónu odišiel i tréner Dušan
Rupec. Z osemnásťčlenného kádra
zostali traja hráči – Miroslav Beňa, Juraj
Miklušičák a Martin Galajda. Nepraj- Obec Plavecký Štvrtok, CBS fotomapy.
níci futbalového klubu si mysleli, že je
to koniec futbalu v Plaveckom Štvrtku.
Áno, veľa tomu nechýbalo.
S veľkou námahou sa začal tvoriť nový kolektív, ktorého základom boli
traja hráči, čo zostali a hráči z Plaveckého Štvrtka, ktorí dovtedy hrali vo Vysokej pri Morave – Richard Ščepán, Valter Kuch a Martin Klech. Z hosťovania
v Kostolišti prišiel Tomáš Mile a k futbalu sa vrátil aj náš bývalý hráč Július
Ludas. Vtedy sa nám podarilo uzavrieť dohodu s novým trénerom, ktorý si za
svoju odvahu a trpezlivosť zaslúži uznanie nás všetkých. Je to Štefan Valent
z Lozorna, ktorý sa podujal spolu s nami pripraviť nové mužstvo. To by mohlo
zabojovať o také miesto v tabuľke, ktoré by nám zaručilo štvrtú ligu aj pre
nasledujúci ročník, vzhľadom na ďalšiu reorganizáciu súťaží v rámci Bratislavského futbalového zväzu.
Ďalšími hráčmi, ktorí pribudli do kádra, boli z miestnych zdrojov Michal
Beňa a Radovan Juriga. Na hosťovanie postupne prišli počas jesene Tomáš Zajíček a Peter Pernecký z Gajár, Martin Majer z Interu Bratislava, Jakub Vrbinčík
z Lozorna, Šimon Moroz zo Strážskeho a Peter Imrich z Lamača. Osobitné
poďakovanie patrí nášmu bývalému dlhoročnému brankárovi Majovi Podhorcovi, ktorý je v prípade potreby vždy pripravený pomôcť v bráne i v poli.
S takto pozliepaným mužstvom sme začali bojovať vo štvrtej lige proti oveľa
zohratejším súperom a často hlavne sami so sebou, keď sa nám nedarilo podľa
predstáv. Museli sme sa vyrovnať s dlhodobým zranením Mira Beňu a odchodom Mária Ďuricu, ktorý po uzdravení zo zranenia požiadal o hosťovanie
v Zohore. Po futbalovej stránke to nebolo nakoniec až také zlé, problém bolo
strieľanie gólov a získavanie bodov. Po jesennej časti sme nakoniec skončili
dvanásti, s jednobodovou stratou na ôsme miesto.
Zimná príprava
Do zimnej prípravy sa chystáme pod vedením trénera Štefana Valenta vstúpiť
13. januára a prvé štyri týždne sa budeme pripravovať v domácich podmienkach na ihrisku s umelou trávou. Od 8. do 14. februára absolvujeme sústredenie v Starom Smokovci a zvyšok prípravy bude prebiehať opäť v domácom
prostredí. Počas prípravy zohrajú naši futbalisti aj niekoľko prípravných zápasov. Vieme, že by sme potrebovali ešte nejaké posily a budeme na tom v zime
pracovať. Veríme, že sa nám v jarnej časti bude za podpory našich fanúšikov
Plán prípravných zápasov – SENIORI „A“
24.1. So 14:30 PLAVECKÝ ŠTVRTOK – INTER BRATISLAVA
31.1. So 14:30 PLAVECKÝ ŠTVRTOK – VINIČNÉ
7.2. So 14:30 PLAVECKÝ ŠTVRTOK – STUPAVA
21.2. So 14:30 PLAVECKÝ ŠTVRTOK – IVÁNKA PRI DUNAJI
28.2. So 14:30 PLAVECKÝ ŠTVRTOK – BORSKÝ MIKULÁŠ
7.3. So 15:00 PLAVECKÝ ŠTVRTOK – ŠKP BRATISLAVA
Noviny občanov obce Plavecký Štvrtok
4-2014.indd 12
herne i výsledkovo dariť, naplníme náš cieľ a budeme dobre reprezentovať
obec Plavecký Štvrtok.
Ihrisko s umelou trávou
Využitie ihriska s umelou trávou na prípravu našich družstiev je pre našich
futbalistov veľkým plusom. Okrem toho sa na našom ihrisku bude hrať od 18.
januára do 1. marca 2015 jedna zo skupín zimného turnaja Bratislavského futbalového zväzu. Hracím dňom bude nedeľa od 10., 12. a 14. hodiny.
Mládežnícke družstvá v príprave
Do zimnej prípravy sa chystajú v januári i naše družstvá predprípravky
a dorastu. Tréningový proces pod vedením trénera Jána Fischera začína prípravka tradične v telocvični miestnej základnej školy a postupne s lepšiacim
sa počasím prejde na ihrisko s umelou trávou. Dorastenci sa budú pripravovať
pod vedením trénerov Kujana a Šibalíka od januára na ihrisku s umelou trávou,
kde zohrajú aj niekoľko prípravných zápasov.
ING. MILOŠ SLÁDEČEK
športový riaditeľ športového klubu
ZIMNÝ TURNAJ BFZ
D. skupina – ihrisko Plavecký Štvrtok
1.kolo
18.1.2015
10:00
12:00
Voľno Malacky
14:00
2.kolo
25.1.2015
10:00
12:00
Voľno Kostolište
14:00
3.kolo
1.2.2015
10:00
12:00
Voľno Lozorno
14:00
4.kolo
8.2.2015
10:00
12:00
Voľno Suchohrad
14:00
5.kolo
15.2.2015
10:00
12:00
Voľno Studienka
14:00
6.kolo
22.2.2015
10:00
12:00
Voľno Jablonové
14:00
7.kolo
1.3.2015
10:00
12:00
Voľno Jakubov
14:00
Jablonové
Studienka
Jakubov
Suchohrad
Lozorno
Studienka
Jakubov
Jablonové
Malacky
Studienka
Jablonové
Kostolište
Jakubov
Lozorno
Malacky
Kostolište
Jakubov
Studienka
Suchohrad
Lozorno
Malacky
Suchohrad
Kostolište
Lozorno
Jakubov
Malacky
Jablonové
Studienka
Kostolište
Suchohrad
Malacky
Jakubov
Lozorno
Kostolište
Suchohrad
Jablonové
Suchohrad
Malacky
Lozorno
Studienka
Jablonové
Kostolište
ŠTVRTČAN, štvrťročník, Vydavateľ: Obec Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 172, 900 68, IČO: 00305049,
ISSN 1338–9114, Evidenčné číslo: EV 3008/09. Šéfredaktor Ing. Ivan Slezák. Redakčná rada Eva Matlovičová,
Ing. Peter Pavlík, Vojtech Zajíček. Tlač a realizácia: FO ART, s.r.o. Bratislava,
[email protected], www.obecplaveckystvrtok.sk.
12/18/14 7:15 AM
Download

Štvrtčan 4/2014 - Obec Plavecký Štvrtok