Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Plán práce materskej školy
na školský rok 2011/2012
Dokument
Počet listov
V pedagogickej rade prerokovaný
Na prevádzkovej porade prerokovaný
Platnosť od
Platnosť ukončená dňa
Vydáva
Kostolište 31.8.2011
Plán práce Materskej školy Kostolište
35
31.08. 2011
31.08.2011
01.09. 2011
31.08. 2012
Zuzana Zaíčková
Zuzana Zaíčková
riaditeľka materskej školy
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Obsah
1. Úvod ............................................................................................................................ 3
2. Analýza hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2010/2011 ....... 4
3. Úlohy na školský rok 2011/2012 POP MŠ SR .......................................................... 4
4. Profilácia materskej školy .......................................................................................... 9
5. Prílohy plánu práce materskej školy ......................................................................... 9
Plán pedagogických rád 2011/2012 ...................................................................... 9
Plán pracovných porád 2011/2012 ..................................................................... 11
Rokovací poriadok pedagogickej rady ................................................................ 12
Plán spolupráce s rodinou .................................................................................. 16
Plán schôdzí združenia rodičov 2011/2012 ....................................................... 19
Plán spolupráce s výchovno-vzdelávacími inštitúciami ..................................... 19
Plán aktivít .......................................................................................................... 20
Ročný plán vnútornej kontroly ........................................................................... 22
Adaptačný program ............................................................................................ 25
Plán práce triedneho učiteľa .............................................................................. 27
6. Vnútorná organizácia školy .................................................................................... 29
Mimotriedna činnosť pedagogických zamestnancov .......................................... 30
Prílohy:
Č. 1. Časové zadelenie pedagogických a prevádzkových zamestnancov ....................... 33
Č. 2. Denný poriadok ...................................................................................................... 34
Č. 3. Termíny školských prázdnin v školskom roku ....................................................... 35
2
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Úvod
1. V školskom roku 2011/2012 budeme vo výchovno-vzdelávacom procese
vychádzať
• zo všeobecne záväzných predpisov a koncepčných materiálov, metodických pokynov,
smerníc a usmernení platných pre školské zariadenia
• zo štátneho vzdelávacieho programu
• medzinárodnej klasifikácie vzdelávania ISCED 0
• z Deklarácie ľudských práv dieťaťa a dohovoru o právach dieťaťa
• z doplnku obsahu civilnej ochrany detí v materskej škole
• z analýzy
výsledkov
práce
dosiahnutých
v uplynulom
školskom
roku
2010/2011
• z východiskových úloh práce pre školský rok 2011/2012, ktoré vychádzajú z POP MŠ
SR
• zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský
zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• z vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009
Z. z. (ďalej len „vyhlášky o materskej škole“)
3
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
2. Analýza hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku
2010/2011
V školskom roku 2010/2011 sme pracovali podľa medzinárodnej klasifikácie vzdelávania
ISCED 0 a ŠkVP „Radosť“. Skupina detí je heterogénna od 3-6 rokov. Do materskej školy
bolo zapísaných 30 detí. Do ZŠ odišlo jedno dieťa, jedno dieťa má odloženú povinnú školskú
dochádzku. Dochádzka bola nepravidelná najmä v zimných mesiacoch.
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa využívala hra ako vhodný prostriedok na dosiahnutie
vytýčených cieľov. Edukačné aktivity prebiehali zážitkovou formou. Učiteľky zabezpečovali
vysokú úroveň pripravenosti detí, pôsobili na rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvoj
komunikačných schopností a logického myslenia. Deti dosahovali praktické zručnosti
primerané veku. Intenzívne pracovali s pracovnými zošitmi pre jednotlivé vekové skupiny,
osvojili si kultúrne a stolovacie návyky a zvládnu starostlivosť o ústnu hygienu.
Kladne hodnotím – aktivity materskej školy, spoluprácu s obcou, s rodičmi detí a CVČ
Malacky. Deti sa hravou formou oboznamovali s cudzím jazykom, nemčinou, v rámci
Interkulturálneho vzdelávania detí a dospelých a s anglickým jazykom v spolupráci
s Centrumom voľného času v Malackách.
SWOT analýza: dobré výsledky boli dosiahnuté v osvojovaní hygienických návykov,
pracovných zručností. Bola vytvorená realizácia didaktických aktivít pri osvojovaní úloh RP.
K silným stránkam našej materskej školy patrí profesionálna prezentácia školy v obci,
zapájanie sa kultúrneho života obce a vytváranie estetického a podnetného prostredia pre deti.
Materská škola má vytvorenú novú, vlastnú webovú stránku – www.mskostoliste.sk
Rečový prejav niektorých detí je poznačený nárečím, preto je potrebné vytvárať väčší priestor
pri komunikácii s učiteľkou a dospelými. (Podrobné rozpracovanie SWOT analýzy v správe
o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011).
3. Úlohy na školský rok 2011/2012 POP MŠ SR
Stanovené úlohy vyplývajú z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školský rok
2011/2012.
1. Organizácia školského roka: Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) do roku
2014 sú v Prílohe č. 1. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej
školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom
4
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.
2. Register, znižovanie informačnej nerovnosti: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR / ministerstvo“) prevádzkuje centrálny
informačný portál rezortu školstva www.iedu.sk, ktorý poskytuje informácie pre učiteľov,
žiakov, zamestnancov školstva a verejnosť.
3. V súvislosti s tvorbou nového informačného systému za oblasť regionálneho školstva (RISRŠ) od septembra 2011 plánuje ministerstvo spustiť skúšobnú prevádzku registra detí, žiakov
a poslucháčov. Register sa bude týkať celej sústavy škôl a školských zariadení.
4. V záujme zvyšovania informovanosti verejnosti o školách ministerstvo vytvorí možnosť
zverejniť na jednom webovom sídle zjednotené súbory údajov o jednotlivých školách
regionálneho školstva.
5. Kontrola, efektivita: Odporúčame riaditeľom škôl zamerať kontrolnú činnosť vo výchovnovzdelávacom procese na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a žiakov.
6. Čitateľská gramotnosť: Odporúčame školám podporovať vzdelávanie pedagogických
zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, formovať kladný vzťah
žiakov ku knihe a literatúre, organizovať žiacke súťaže v čitateľských zručnostiach
a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí.
7. V záujme efektívneho rozvíjania komunikačnej kompetencie a čitateľskej gramotnosti
odporúčame využiť priestor vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia na zvýšenie počtu
hodín v rámci tvorby školského vzdelávacieho programu podľa podmienok školy a regiónu.
8. Zdravý životný štýl: Odporúčame posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu
a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.
9. Odporúčame zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie
Telesnej a športovej výchovy v školskom vzdelávacom programe, podporovať činnosť
športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská a telocvične škôl na
športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy.
10. Odporúčame rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na
environmentálnu výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne
na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie,
zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania
životného prostredia.
11. Ľudské práva: Do školských vzdelávacích programov odporúčame zapracovať témy súvisiace
s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti
ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie,
5
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.
12. Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov: Ministerstvo zverejňuje
výzvy v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov.
13. Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu sa zverejňujú na
www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie
rozvojových projektov.
14. Výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti regionálneho školstva sa zverejňujú na
www.minedu.sk v menu Aktuálne témy – Dotácie MŠVVaŠ SR – Regionálne školstvo.
15. Školy: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva v
posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún príslušného
kalendárneho roku. V prípade, ak tento dátum vyjde napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s
dátumom, ktorý vyjde na posledný pracovný deň pred týmto dátumom. Vydaniu osvedčenia
nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenie získavajú deti absolvujúce
bežnú materskú školu, ako aj deti absolvujúce špeciálnu materskú školu, alebo ktoré boli
vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej školy. Pri vydávaní osvedčenia sa
individuálne posudzuje absencia detí na výchove a vzdelávaní počas posledného ročníka v
materskej škole. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie
povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom
roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.
16. Materské školy: Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v materskej škole sú zverejnené
na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Predškolská výchova a vzdelávanie.
17. Odporúčame rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne
osobné dispozície; diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové
možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku, najmä vo
vekovo heterogénnych triedach.
18. Pravidelnou realizáciou pobytu vonku odporúčame utvárať pozitívne postoje detí k svojmu
zdraviu i zdraviu iných; realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity detí; neskracovať
bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. V denných poriadkoch odporúčame pevne stanoviť čas len
činnostiam zabezpečujúcim životosprávu.
19. Vo výchove a vzdelávaní v materskej škole odporúčame uplatňovať všetky formy organizácie:
individuálnu, skupinovú, frontálnu alebo kombinovanú, v závislosti od cieľov a obsahu
výchovy a vzdelávania, rešpektujúc pritom rozvojové možnosti a schopnosti detí a špecifiká
6
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
učenia sa detí predškolského veku.
20. Odporúčame podporovať rozvíjanie kľúčových kompetencií detí cieľavedomým uplatňovaním
špecifických metód predčitateľskej gramotnosti, aktivitami zameranými na rytmické a totálne
cítenie, hudobnú predstavivosť s využívaním hudobných nástrojov, aktivitami v prírode,
podporovaním experimentovania a bádania detí, rozvíjaním hodnotiacich a sebahodnotiacich
zručností vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať rozvoj tvorivosti detí. Komunikačné
kompetencie v závislosti od záujmu zákonných zástupcov detí, rečových predpokladov detí a
personálnych možností materskej školy rozvíjať aj v cudzom jazyku.
21. Odporúčame individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia zvyšovať úroveň ich
pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole. Zintenzívniť spoluprácu so
psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a logopédmi.
22. Logopedickú starostlivosť v materskej škole vykonáva logopéd, ktorý je kmeňový
zamestnanec príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
zaradeného v sieti škôl a školských zariadení. Logopedická starostlivosť sa nepovažuje za
krúžkovú činnosť, môže sa realizovať v materskej škole aj v dopoludňajších hodinách.
23. V spolupráci so zriaďovateľmi a príslušnými úradmi práce (aktivačné práce, absolventská
prax) a komunitnými centrami odporúčame zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia do materskej školy. S cieľom vyrovnať rozdiely medzi deťmi
pochádzajúcimi z rôzneho socioekonomického prostredia prispôsobiť obsah a organizáciu
výchovy a vzdelávania rozvojovým možnostiam a schopnostiam detí pochádzajúcim zo
sociálne znevýhodneného prostredia; v spolupráci so zriaďovateľmi pri ich výchove a
vzdelávaní využívať asistenta učiteľa. Vhodným výberom metód práce zvyšovať požiadavky
na praktické návyky, zručnosti a komunikačné kompetencie rómskych detí. Zintenzívniť
poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov materských škôl pre zákonných
zástupcov týchto detí.
24. Odporúčame v rámci spolupráce so zriaďovateľmi rozširovať kapacitné podmienky
materských škôl, hľadať ďalšie možnosti zabezpečenia predprimárneho vzdelávania aj v
zadaptovaných priestoroch pri dodržaní podmienok stanovených vo všeobecnosti na
7
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
zariadenia pre deti a mládež.
25. Odporúčame zriaďovateľom materských škôl v spolupráci s ich riaditeľmi s ohľadom na
informatizáciu regionálneho školstva napomáhať rozvíjaniu digitálnej gramotnosti detí aj
zavedením internetu do materských škôl s dôrazom na prezentovanie sa prostredníctvom
svojho webového sídla, komunikovanie s rodičovskou, odbornou verejnosťou a s rôznymi
inštitúciami, na uplatnenie práva prístupu zamestnancov a detí k informáciám.
26. Na www.minedu.sk v menu Kontinuálne vzdelávanie sú zverejnené informácie súvisiace so
vzdelávaním učiteľov. Táto rubrika obsahuje zoznam poskytovateľov kontinuálneho
vzdelávania, štruktúru vzdelávacieho programu, vzor žiadosti o akreditáciu programu
kontinuálneho vzdelávania a vzor súhlasu garanta pre kontinuálne vzdelávanie.
27. Akreditačná rada MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a
odborného zamestnanca prideľuje kredity za objektívne merateľné tvorivé aktivity súvisiace s
výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti ako aj za absolvované
vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej
činnosti. Žiadosti o priznanie kreditov podľa § 47 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov posielajte na adresu: MŠVVaŠ SR, Sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 813 30
Bratislava.
28. MPC zverejňuje na www.mpc-edu.sk aktuálnu ponuku akreditovaných programov
kontinuálneho vzdelávania a iných vzdelávacích programov a podujatí. Vydáva ponukový
katalóg akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania so základnými informáciami o
vzdelávacích programoch.
29. ŠIOV zabezpečuje aktivity na získavanie, zdokonaľovanie a rozširovanie profesijných
kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti pre jednotlivé
skupiny učebných a študijných odborov. Organizuje odborné vzdelávanie učiteľov cvičných
firiem.
30. VÚDPaP zverejňuje ponuky ďalšieho vzdelávania pre pedagogických a odborných
zamestnancov rezortu na www.vudpap.sk.
ÚČINNOSŤ
Pedagogicko-organizačné pokyny nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011.
Termíny školských prázdnin (príloha č. 3)
8
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
4. Profilácia materskej školy
• do výchovno-vzdelávacej práce začleňovať úlohy a prvky environmentálnej výchovy,
oblasti: zdravé potraviny, čistá voda, bezpečná doprava, separovanie odpadu a pod.
• učiť deti základným hygienickým návykom, seba obslužným činnostiam
• vzdelávať deti v oblasti zdravej výživy
• dbať na pravidelnosť pohybových a relaxačných cvičení
• rozvoj kompetencií v oblasti kognitívnej, sociálno-emocionálnej, perceptuálnomotorickej
• v edukačných aktivitách vyzdvihovať jedinečnosť dieťaťa, podporovať jeho
sebahodnotenie i vzájomné hodnotenie ostatných, dať mu priestor na vlastný názor,
poskytnúť dostatočné množstvo informácií, ktoré poslúžia na rozvoj detskej osobnosti
• zvýšenú pozornosť venovať rozvoju vyjadrovacích schopností, vzájomnej jazykovej
komunikácii, jazykovej gramotnosti
• pri pobyte vonku realizovať aktivity zamerané na poznávanie okolitého sveta
a prírody, dať deťom dostatok voľného času pre pohyb na čerstvom vzduchu
• vytvárať efektívne pôsobiace pracovné prostredie, zapájať rodičov do organizačnej
štruktúry školy
• pokračovať v rámci Programu Európskej teritoriálnej spolupráce pre rok 2007-2013,
pod názvom Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých v rámci krúžkovej činnosti
• pokračovať v spolupráci so školským výchovno-vzdelávacím zariadením, ktorým je
CVČ Malacky, vo výučbe anglického jazyka
5. Prílohy plánu práce materskej školy
Plán pedagogických rád 2011/2012
August:
1. Kontrola prijatých úloh – riaditeľka
2. Pokyny k otvoreniu nového školského roka
3. Prerokovanie a schválenie plánu práce školy na školský rok 2011/2012
4. Schválenie plánu činnosti metodického združenia – riaditeľka
5. Školský poriadok – prevádzka a vnútorný režim materskej školy
9
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
6. Návrh počtu tried na školský rok 2011/2012
7. Založenie triednej dokumentácie, systém plánovania
8. Diskusia – návrhy, námety
9. Záver, prijaté úlohy
Termín splnenia:
Zodpovedná: riaditeľka
Október:
1. Kontrola prijatých úloh – riaditeľka
2. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach materskej školy za školský rok 2010/2011
3. Pedagogická diskusia – adaptácia nových detí, riešenie vzniknutých problémov,
diagnostikovanie detí
4. Informácie riaditeľky školy z funkčného vzdelávania riaditeliek, východiská, ciele,
odporúčaná literatúra
5. Hodnotiť zapojenie pedagogických pracovníkov do kontinuálneho vzdelávania
podľa § 35 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6. Diskusia
7. Záver, prijaté úlohy
Termín splnenia:
Zodpovedná: riaditeľka
Január:
1. Kontrola prijatých úloh – riaditeľka
2. Polročné hodnotenie plnenia školského vzdelávacieho programu „Radosť“
3. Zovšeobecnenie poznatkov z vnútro školskej kontroly a hospitácií
4. Rôzne – zabezpečenie akcií, návrhy pedagogických zamestnancov
5. Záver, prijaté úlohy
Termín splnenia:
Zodpovedná: riaditeľka
Marec:
1. Kontrola prijatých úloh – riaditeľka
2. Diskusia na tému: „ Osobnostný rozvoj detí z hľadiska prípravy na vstup do ZŠ,
v oblasti kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej – triedne
učiteľky II. triedy
10
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
3. Hodnotenie činností zabezpečujúcich životosprávu, správny pitný režim
4. Diskusia
5. Záver, prijaté úlohy
Termín splnenia:
Zodpovedná: riaditeľka
Jún:
1. Kontrola prijatých úloh – riaditeľka
2. Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti – závery na ďalší školský rok
3. Zovšeobecnenie poznatkov z vnútro školskej kontroly a hospitácii
4. Plán čerpania dovoleniek pedagogických zamestnancov, zvýšená bezpečnosť
o zdravie detí ochrana majetku
5. Príprava letnej aktivity
6. Rôzne – návrhy pedagogických zamestnancov
7. Záver, prijaté úlohy
Termín splnenia:
Zodpovedná: riaditeľka
Plán pracovných porád 2011/2012
August:
1. Kontrola prijatých úloh – riaditeľka
2. Prerokovanie a schválenie plánu práce na školský rok 2011/2012
3. Pracovný poriadok, školský poriadok, interné smernice MŠ
4. Rôzne – pokyny k otvoreniu nového školského roka, príprava tried, výzdoba,
plán akcií, profilácia MŠ, finančné prostriedky, spolupráca zo školskou
jedálňou, prístavba MŠ a jej sprevádzkovanie
5. Diskusia – návrhy zamestnancov
6. Záver, prijaté úlohy
Termín splnenia:
Zodpovedná: riaditeľka
Február:
1. Kontrola prijatých úloh, záverov - riaditeľka
2. Zovšeobecnenie poznatkov z vnútroškolskej kontroly, hygiena, polročné
hodnotenie plnenia plánu práce školy, školské stravovanie, chorobnosť detí
3. Plán akcií na II. polrok 2011/2012
11
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
4. Rôzne – zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov, informácie z funkčného
vzdelávania riaditeliek
5. Záver, prijaté úlohy
Termín splnenia:
Zodpovedná: riaditeľka
Jún:
1. Kontrola prijatých úloh, záverov – riaditeľka
2. Analýza práce materskej školy – SWOT analýza
2. Hodnotenie plnenia plánu práce školy v školskom roku 2011/2012
3. Hodnotenie práce všetkých zamestnancov – riaditeľka školy
4. Pokyny riaditeľky na zabezpečenie letnej činnosti, plán dovoleniek
5. Rôzne – návrhy zamestnancov
6. Prijaté úlohy
Termín splnenia:
Zodpovedná: riaditeľka
Rokovací poriadok pedagogickej rady
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Rokovací poriadok pedagogickej rady upravuje postup pri príprave, rokovaní pedagogickej
rady (ďalej len „PR“), prijímaní uznesení, prijímaní opatrení a kontrole ich plnenia.
Čl. 2
Postavenie a poslanie PR:
1. PR školy je poradným orgánom riaditeľky školy.
2. PR patria kompetencie podľa platne legislatívy.
Pedagogická rada:
• prerokúva plán práce a hodnotí jeho plnenie
• hodnotí výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti za polročné obdobie a za celý
školský rok
• prerokúva návrh počtu tried na nasledujúci školský rok
• rokuje o organizácii výchovy a vzdelávania
• rokuje o školskom poriadku
12
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
• rokuje o návrhoch a otázkach, ktoré jej predloží riaditeľka materskej školy, resp.
ktorýkoľvek jej člen
Čl. 3
Práva a povinnosti členov PR:
1. Člen PR má právo:
• podieľať sa na príprave rokovania PR
• navrhovať body programu rokovania PR
• vznášať otázky a vyjadrovať sa k všetkým prerokúvaným bodom programu
• oboznamovať účastníkov PR o svojich poznatkoch a skúsenostiach z oblasti
predprimárneho vzdelávania
• navrhovať pripomienky, odporúčania, závery a opatrenia
• hlasovať o predkladaných návrhoch
2. Povinnosťou člena PR je:
• zúčastňovať sa na rokovaní PR
• plniť závery a úlohy prijaté na zasadnutí PR
Čl. 4
Príprava na rokovanie PR:
1. PR sa pri svojom rokovaní riadi plánom svojej činnosti, ktorý je súčasťou plánu práce
materskej školy na príslušný školský rok.
2. Za činnosť PR školy zodpovedá riaditeľka materskej školy, ktorá zvoláva a riadi jej
rokovanie, v prípade jej neprítomnosti zvoláva a riadi rokovanie PR štatutárny
zástupca riaditeľa materskej školy alebo ním poverený pracovník.
3. PR sa stretáva najmenej štyrikrát v školskom roku.
4. Rokovanie PR pripravuje vedenie materskej školy, predsedníčkou metodického združenia
na základe plánu práce PR, plánu práce školy a aktuálnych úloh materskej školy.
5. Riadne rokovanie PR sa uskutočňuje podľa harmonogramu zasadnutí PR uvedeného
v pláne práce školy. V odôvodnených prípadoch má riaditeľka materskej školy právo
preložiť termín zasadnutia PR.
6. Mimoriadne zasadnutie PR zvoláva riaditeľka materskej školy podľa potreby, alebo vždy,
ak to navrhne aspoň ¼ členov PR.
7. O programe rokovania PR sú pedagogickí zamestnanci oboznámení najmenej 3 dni
vopred. Dokumenty vopred vyžiadané ktorýmkoľvek členom PR musia mať písomnú
formu a misia byť členom PR sprístupnené najneskôr v deň konania PR, najmenej 6 hodín
13
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
pred jej začatí.
Čl. 5
Rokovanie PR:
1. Členom PR je každý pedagogický zamestnanec materskej školy.
2. Prizvaní hostia vstupujú do rokovania na základe ústneho požiadania, slovo im udeľuje
Predsedajúci.
3. Neúčasť pedagogického zamestnanca na zasadnutí PR a predčasný odchod zo zasadnutia
ospravedlňuje riaditeľka materskej školy zásadne pred zasadnutím PR, vo výnimočných
prípadoch po ukončení rokovania PR.
4. Na úvod rokovania oboznámi predsedajúci účastníkov s výsledkami prezentácie (počet
prítomných členov, počet neprítomných členov, mená ospravedlnených členov – zisťuje
sa uznášania schopnosť PR).
5. Na začiatku rokovania PR predsedajúci oboznámi prítomných s programom, ktorý
predloží na schválenie členom PR.
6. V úvode rokovania určí predsedajúci zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice PR.
7. Predsedajúci vykoná kontrolu plnenia uznesení a zadaných úloh z poslednej PR.
8. Do diskusie sa členovia a ostatní hostia hlásia zdvihnutím ruky, slovo im udeľuje
predsedajúci podľa poradia, v akom sa do diskusie hlásili.
9. Účastníci rokovania nesmú rušiť vystúpenie diskutujúceho, ktorému bolo udelené slovo.
Vo výnimočných prípadoch, ak sa diskutujúci výrazne vzdialil od témy rokovania,
upozorní ho na danú skutočnosť predsedajúci a až potom mu odoberie slovo.
10. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý člen PR. O tomto návrhu sa hlasuje bez
Diskusie.
Čl. 6
Prijímanie uznesení PR:
1. PR je schopná uznášať sa, ak sú na nej prítomné aspoň 2/3 jej členov. Pred začiatkom
každého hlasovania predsedajúci preverí schopnosť PR uznášať sa.
2. Rozhodnutia sa prijímajú hlasovaním, ktoré môže byť verejné alebo tajné. Verejné
hlasovanie sa uskutočňuje zdvihnutím ruky. PR môže nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasy pri
tajnom hlasovaní spočítavajú traja členovia PR.
3. Hlasovacie právo majú iba pedagogický zamestnanci, ktorí sú osobne prítomní na
rokovaní PR. Hlasovanie v zastúpení nie je prípustné.
4. Prizvaní hostia sa hlasovania nezúčastňujú.
14
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
5. Na prijatie uznesenia PR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny z celkového počtu
prítomných členov PR.
6. V prípade pozmeňujúceho návrhu sa hlasuje o každom návrhu osobitne.
7. Ak sa návrh skladá z niekoľkých častí, prednesie sa najprv celý návrh a potom sa hlasuje
o každej časti osobitne a o celom návrhu naraz.
8. Uznesenie PR a zápisnica z rokovania PR sa zverejní na oznamovacej tabuli v priestoroch
materskej školy do 5 pracovných dní od rokovania PR okrem výnimočných prípadov (ak
sa napr. rokovanie PR konalo pred prázdninami, sviatkami).
9. Členovia PR, ktorí neboli prítomní na rokovaní PR, sú povinný oboznámiť sa s obsahom
rokovania, jeho závermi, uzneseniami a výsledkami, čo potvrdia svojim podpisom
v prezenčnej listine.
10. Za zápis z rokovania je zodpovedný zapisovateľ, dvaja overovatelia zodpovedajú za
správnosť a obsahovú stránku zápisnice.
11. Výkon uznesenia PR je pozastavený, ak je uznesenie v rozpore s legislatívnymi predpismi
Čl. 7
Zápis z rokovania:
1. O každom rokovaní PR sa píše zápisnica, ktorá musí obsahovať
• dátum a miesto rokovania
• meno a priezvisko zapisovateľa a overovateľov zápisnice
• program rokovania
• stručný a výstižný záznam prerokúvaných otázok a diskusie
• výsledky rokovania, výsledky hlasovania o návrhoch záverov
• priloženú prezenčnú listinu (počet prítomných členov, mená ospravedlnených
a neospravedlnených členov, mená prizvaných hostí)
• prijaté uznesenia z rokovania PR
• podpis zapisovateľa, overovateľov a riaditeľky materskej školy
• prílohy
2. Zápisnica je k dispozícii na nahliadnutie každému zamestnancovi materskej školy do 5
pracovných dní po rokovaní PR na oznamovacej tabuli materskej školy okrem
výnimočných prípadov (prázdniny, sviatky) .
3. Zápis z rokovania PR sa archivuje podľa zásad upravených v registratúrnom poriadku
materskej školy.
Čl. 8
15
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Záverečné ustanovenia:
1. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku navrhuje, prerokúva a schvaľuje PR.
2. Rokovací poriadok je zverejnený na tabuli oznamov v materskej škole a na webovej
stránke materskej školy.
Tento rokovací poriadok bol schválený pedagogickou radou materskej školy dňa 31.08.2011
a nadobúda účinnosť dňa 01.09.2011
Plán spolupráce s rodinou
1. Podieľať sa na utváraní dobrých vzťahov:
• medzi materskou školou a rodinou
• akceptovať výchovu v rodine
• nadväzovať na ňu, dopĺňať ju
2. Pedagogickou osvetou posilňovať:
• zodpovednosť rodiny za výchovu dieťaťa
• účasť rodičov na triednych aktivitách
• zapožičiavanie odbornej literatúry rodičom/zákonným zástupcom zo školskej knižnice
z oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky, sociológie a ďalších vedných odborov
3. Získavať o dieťati základné informácie potrebné k ucelenej diagnostike:
• profesionálnym a najmä taktným prístupom získavať o dieťati základné informácie od
rodičov/zákonných zástupcov
• so súhlasom rodičov/zákonných zástupcov konzultovať o problémoch dieťaťa so
psychológom a hľadať riešenia k odstráneniu nežiaducich prejavov (napr. pozorovanie
dieťaťa v kolektíve pri prejavoch agresivity dieťaťa, a to v záujme ochrany zdravia
jeho, ako aj ostatných detí atď.)
4. Poskytovať obdorno-metodickú pomoc:
• zabezpečenie pedagogickej osvety
• informovanie rodičov/zákonných zástupcov o napredovaní ich detí
• poskytovanie konzultačno-poradenskej činnosti: učiteľ – rodič/zákonný zástupca
• poskytovanie odborných rád, riešenie konfliktových situácií
• koordinovanie výchovných postupov, ktoré môžu zo strany rodičov/zákonných
zástupcov vyvolávať, prípadne zhoršovať vývin a posun dieťaťa
16
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
• oboznamovanie rodičov/zákonných zástupcov s výchovnými problémami, v prospech
dieťaťa hľadať spoločné riešenie
• upozornenie rodičov/ zákonných zástupcov na potrebu návštevy logopéda, prípadne
iných odborníkov s dôrazom na získavanie spätných informácií
• prehlbovanie záujmu rodičov/zákonných zástupcov o otázky zdravia ich detí (zdravú
výživu detí, správnu životosprávu, režim dňa, správne stravovacie návyky a pod.)
• zameriavanie pozornosti v každom kontakte s rodičmi/zákonnými zástupcami na
vysvetlenie výchovných cieľov, úloh podľa plánu práce a školského vzdelávacie
programu
5. V kontakte s rodičmi/zákonnými zástupcami dodržiavať zásady:
• rešpektovať imunitu, hodnoty zvyky a presvedčenie každej rodiny
• komunikovať taktne, zachovávať súkromie rodiny aj súkromie materskej školy
• v rozhovoroch nespochybňovať prácu materskej školy
• v primeranej komunikácii vystupovať na profesionálnej úrovni
• viesť vzájomné rozhovory nevtieravým spôsobom
• nevyužívať rodičov/zákonných zástupcov na realizáciu vlastných cieľov
6. Spolupracovať v záujme ochrany a starostlivosti o zdravie:
• zabezpečiť zdravotnú osvetu
• odovzdávať a preberať deti vždy proti podpisu
• dodržiavať ranný filter
• informovať sa vzájomne o deťoch so slabšou imunitou, alergiou a ďalšími
zdravotnými problémami
• spolupracovať s pediatrom, logopédom, psychológom, imunológom a pod. s cieľom
prevencie zdravia detí
7. V príprave detí na vstup do základnej školy:
• vplývať na rodičov/zákonných zástupcov tak, aby základné požiadavky prípravy
neboli v rozpore s prácou materskej školy
• informovať rodičov o možných problémoch spojených s predčasným prechodom do
základnej školy, poučiť ich, ako a v čom pripraviť dieťa na školskú dochádzku
• v spolupráci so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie poskytnúť
poradenskú službu v podobe prednášky psychológa a neformálnej besedy, prípadne
prizvať učiteľku 1. ročníka ZŠ
Termín: 1/2012
Zodpovedné: učiteľky II. triedy
17
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
8. Kultúrnym vystúpením reprezentovať prácu materskej školy:
• vystúpenie pre dôchodcov
• vianočná besiedka
• slávnostné besiedky – Deň matiek
• rozlúčka s predškolákmi a pod.
9. Formou oznamov, pútačov oboznamovať rodičov/zákonných zástupcov s aktuálnym
životom materskej školy:
• vnútorná organizácia – školský poriadok pre rodičov
• informácie o pripravovaných akciách na nástenke i formou e-mailu
• výchovno-vzdelávacia činnosť – opis básní, piesní, výstavky produktov tvorivých
činností detí
• jedálny lístok, nástenka, web
• aktuálna výzdoba všetkých priestorov materskej školy
10. Rozvíjať angažovanosť v oblasti materiálno-technickej a finančnej pomoci:
• prejavovať iniciatívu a samostatnosť pri disponovaní s financiami od
rodičov/zákonných zástupcov
• zabezpečovať nákupy základných potrieb nevyhnutných na prevádzku materskej školy
a akcie pre deti (hygienické a čistiace potreby, hračky, darčeky pre deti, výtvarný
materiál na výchovu a vzdelávanie detí a pod.)
11. Informovať rodičov/zákonných zástupcov o priebehu adaptácie, spôsobe začlenenia
dieťaťa do kolektívu prostredníctvom:
• vstupný rozhovor pri odovzdávaní žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie
• spoločného stretnutia rodičov/zákonných zástupcov s deťmi – slávnostného zápisu detí
do materskej školy
12. V pnej miere využívať všetky formy spolupráce:
• s cieľom vzájomne sa zblížiť, získavať sympatie, dôveru založenú na vzájomnom
rešpekte
• vypracovať plán spolupráce výboru ZR pri MŠ s vedením materskej školy
• dodržať pravidelnosť v rokovaniach výboru ZR
• prerokovať
s vedením
predložený
rozpočet
čerpania
finančného
daru
rodičov/zákonných zástupcov na 1. rodičovskom združení m (sumu finančného daru
odsúhlaseného rodičmi/zákonnými zástupcami)
• vzájomne si odovzdávať informácie: vedenie MŠ, výbor ZR a rada školy pri MŠ
18
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Plán schôdzí združenia rodičov 2011/2012
September:
1. Otvorenie nového školského roka 2011/2012
2. Voľba výboru ZR
3. Oboznámenie s plánom práce školy na školský rok 2011/2012, školským
poriadkom – denným poriadkom
4. Financie a poplatky – príspevok hmotného zabezpečenia (VZN obce Kostolište),
odsúhlasenie príspevku ZR, triedny fond
5. Stravovanie detí, pitný režim, zvýšenie stravného vedúca školskej jedálne
6. Rôzne – časopisy, pracovné listy, označenie veci detí, úbory predškoláci,
prerušenie prevádzky materskej školy v školskom roku 2011/2012
7. Diskusia
8. Záver
Marec:
1. Otvorenie, privítanie
2. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce za I. polrok, pripravenosť detí na vstup
do ZŠ – testy školskej zrelosti
3. Prípravy a pokyny k akciám - deň matiek, plavecký výcvik, MDD, tablo,
rozlúčka predškolákov s materskou školou
4. Rôzne – čerpanie finančných prostriedkov, sponzorské dary, použitie poplatkov
ZR, plán letnej činnosti
5. Diskusia.
6. Záver.
Plán spolupráce s výchovno-vzdelávacími inštitúciami
Plán spolupráce s verejnosťou, obcou a inými inštitúciami:
• v spolupráci s pedagogickými zamestnancami zabezpečovať kvalitný edukačný proces
založený na princípe humanizmu a demokracie, ochrana práv dieťaťa s dôrazom na
rešpektovanie jeho osobnosti, ochranu záujmov rodičov/zákonných zástupcov
vyplávajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí a ochranu
19
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
pedagogických zamestnancov s morálnym kreditom proti nátlakom skupinám
a intrigánstvu
• skvalitňovať a hľadať nové formy spolupráce s rodičovskou verejnosťou – realizovať
popoludnia s rodinou, spoločné oslavy, športové popoludnia, úpravu školského dvora
• prehlbovať informovanosť rodičovskej verejnosti o činnostiach a aktivitách materskej
školy, a tým zainteresovať do jej práce čo najviac pasívnych rodičov
• informovať rodičovskú verejnosť o webovej stránke materskej školy ako aj jej
používaní pre zlepšenie informovanosti www.mskostoliste.sk
• prehlbovať informovanosť rodičov/zákonných zástupcov z hľadiska logopedických
a psychologických porúch, socializácie dieťaťa a jeho telesnej, vôľovej a citovej
vyzretosti
• informovať
rodičovskú
verejnosť
na
konzultáciách,
triednych
stretnutiach
o opatreniach materskej školy proti šíreniu drog, a tým zabezpečovať aktívnu ochranu
detí pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi v zmysle dôslednej realizácie
deklarácie práv dieťaťa
• poskytovať odborno-metodickú pomoc pri výchove dieťaťa
• zintenzívniť spoluprácu s učiteľkou 1. ročníka základnej školy (III. ZŠ Malacky)
• spolupracovať so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva
a prevencie,
centrum
špeciálno-
pedagogického poradenstva a metodicko-pedagogickým centrom
• obor
spolupráce
rozšíriť
o spoluprácu
s inými
inštitúciami,
so
sekciou
environmentálnych programov, s obcou, s detskými divadelnými skupinami, cent
rumom voľného času v Malackách
Plán aktivít
September:
u nás doma a v materskej škole
otvorenie krúžkovej činnosti
správam sa bezpečne
cesty draka – šarkaniáda / zodp: uč. Doskočilová Drahomíra
20
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Október:
poznávacie vychádzky – zber jesenných plodov
návšteva výstavy ovocia a zeleniny (klub dôchodcov) zodp: triedne učiteľky I. a II.
triedy
deň úcty k starším
sviatok svetlonosov – 13.10.2011 / zodp: uč. Valášková Jana
November:
ľudské telo – prednáška na tému „zdravý zub“ / zodp: uč. Valášková Jana
bábkové predstavenie / zodp: učiteľky, riaditeľka, Stražanovci 10.11.2011
výstava detských prác na tému jeseň / zodp: uč. Kadlicová Katarína
December:
posedenie s Mikulášom / zodp: riad. Zaíčková Zuzana
vianočná besiedka s rodičmi besiedka / zodp: všetky učiteľky, riaditeľka
zimné radovánky
ihličnaté stromy
Január:
zvieratá v zime
návšteva III. ZŠ Štúrova, Malacky / zodp: riad. Zaíčková Zuzana
staviame snehuliaky – tvorivá súťaž medzi triedami
Február:
fašiangový karneval (v spoločenskom dome) / zodp: program – všetky učiteľky,
výzdoba – sály uč. Doskočilová Drahomíra, Valášková Jana, Kadlicová Katarína,
tombola – riad. Zaíčková Zuzana, bufet – vedúca ŠJ Oravcová Marta, kuchárka
Ružena Doršicová
správam sa bezpečne, keď žmurká semafor
pracovné profesie – čím budem
Marec:
bábkové predstavenie / zodp: učiteľky, riaditeľka
návšteva knižnice v obci Kostolište / zodp: uč. Kadlicová Katarína
21
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
topenie „Moreny“ / zodp: uč. Doskočilová Drahomíra, Valášková Jana
kreslím, kreslím, maľujem – MŠ Kollárová Malacky / zodp: uč. Kadlicová Katarína
Apríl:
živá a neživá príroda, prezentácia zameraná na oblasť – VODA (oprieť sa o obsahové
štandardy definované v ŠTV a využitie interaktívnej tabule) / zodp: riad. Zaíčková
Zuzana
ľudové tradície – veľkonočná kraslica
mám básničku na jazýčku – MŠ Kollárová Malacky / zodp: uč. Kadlicová Katarína
návšteva požiarnikov na školskom dvore / zodp: uč. Doskočilová Drahomíra
Máj:
Deň matiek (kultúrny program v spoločenskom dome) zodp: všetky učiteľky,
riaditeľka
plavecký výcvik – ŠH Malina Malacky, zodp: riad. Zaíčková Zuzana
záhorácky sláviček – MŠ Kollárová Malacky / zodp: uč. Kadlicová Katarína
exotické zvieratá – prezentácia (oprieť sa o obsahové štandardy definované v ŠTV a
využitie interaktívnej tabule) / zodp: uč. Valášková Jana
moja rodná vlasť Slovensko – prezentácia (oprieť sa o obsahové štandardy definované
v ŠTV a využitie interaktívnej tabule) / zodp: uč. Valášková Jana
Jún:
MDD / zodp. uč. I. a II. triedy
športová olympiáda – MŠ Kollárová Malacky / zodp: uč. Kadlicová Katarína
fotografovanie detí, tablo predškolákov / zodp: uč. Katarína Kadlicová
rozlúčka predškolákov s materskou školou / zodp: riad. Zaíčková Zuzana, uč.
Kadlicová Katarína
Ročný plán vnútornej kontroly
Pedagogická oblasť:
• aktuálnosť individuálneho vzdelávania v záujme hlavných úloh materskej školy
• akceptovanie
osvedčených
a školou
charakterizujúcich
výchovno-vzdelávacích
postupov, schopnosť tvorivo ich napĺňať a obohacovať
22
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
• dopĺňanie metodických zborníkov a pedagogickej knižnice
• pohotovosť pri aktualizácii dňa – týždňa vzhľadom na aktuálne zmeny situácií
v triede, v materskej škole
• využívanie aspektov tvorivo-humanistickej výchovy v praxi
• aktivity s deťmi v rámci besiedok
• schopnosť spolupráce s druhou učiteľkou na princípoch asertívneho správania
a konania: vo výchovno-vzdelávacej činnosti (deti, výsledky práce, návrhy...),
v organizácii práce (denný poriadok, triedna školská dokumentácia, porady...),
v osobnej komunikácii
• samostatnosť, pohotovosť a zodpovednosť pri zastúpení kolegyne, zástupkyne alebo
riaditeľky
• úroveň komunikácie s rodičmi/zákonnými zástupcami, poradenstvo, osvetová činnosť
• cieľavedomosť práce a schopnosť odbornej argumentácie zvolených pedagogických
postupov v práci
• podávanie vlastných návrhov na zlepšenie ktorejkoľvek oblasti práce, ktorá prospeje
deťom, rodičom, vzhľadom na pracovisko a pod.
• schopnosť upozorniť riaditeľku, na nesprávne postupy, navrhnutie nových riešení
s následnou konštruktívnou realizáciou
• schopnosť pohotovo riešiť spory a konflikty (vnútorné aj vonkajšie) konštruktívnym
a asertívnym spôsobom bez emócií, neefektívneho podozrievania, domýšľania
prenášania mimo pracoviska
• doplnenie učebných pomôcok o ďalšie svojpomocne vyrobené, podávanie návrhov na
nové pomôcky, hľadanie zdrojov na ich zabezpečenie
• schopnosť rešpektovania a úcty k ostatným spolupracovníkom
• v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zúčastňovať na
vzdelávaní podľa plánu kontinuálneho vzdelávania
Pracovno-právna oblasť:
• dodržiavanie pracovného a školského poriadku materskej školy (pracovný čas,
pracovná náplň, zodpovednosť triednej učiteľky) predpisov a pokynov nadriadených
orgánov
• dodržiavanie predpisov BOZP, PO, CO
23
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
• dodržiavanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzné
nariadenia Obce Kostolište
• pravidelné vedenie predpísanej i dohodnutej triednej a školskej dokumentácie
• efektívnosť využívania pracovného času pedagogických zamestnancov počas
odpočinku detí a mimo priamej práce s deťmi podľa náplne práce
• efektívnosť využívania pracovného času prevádzkových zamestnancov po obede –
individuálne štúdium časopisov s témami podporujúcimi výchovné smerovanie školy
a odbornej vlastnej práce
• starostlivosť o zverený majetok, včasné zabezpečenie opráv, šetrné a efektívne
využívanie zariadení, pomôcok, čistiacich a hygienických prostriedkov
• zodpovedný prístup k evidencii finančných úhrad (ústrižky poštových poukážok za
stravné a za príspevky rodičov)
• zodpovedný prístup k plneniu úloh uložených počas prerušenia prevádzky materskej
školy, hlavného upratovania
• ústretovosť prevádzkových zamestnancov v záujme prvoradosti záujmov detí
a výchovnej funkcie školy, vzájomná spolupráca všetkých zamestnancov a ochota
pomôcť si v nepredvídateľných situáciách
• otvorenosť a konštruktívnosť všetkých zamestnancov pri riešení sporných alebo
konfliktných situácií
Ciele hospitácií:
V oblasti kognitívneho rozvoja dieťaťa:
• schopnosť dieťaťa využívať osvojené poznatky o sebe , o svojom okolí, rodine,
materskej škole
• schopnosť pozorovať, vnímať, záujem o bádanie, objavovanie nových javov
• schopnosť prekonávať prekážky v procese učenia, a to pri osvojovaní si nových
poznatkov
• schopnosť verbálne vyjadriť svoje pocity, myšlienky, schopnosť súvisle komunikovať
s rovesníkmi a dospelými, zdokonaľovať svoj rečový prejav
• schopnosť poznať a pomenovať vlastnosti, znaky predmetov, osôb javov
• schopnosť zdôrazniť svoje postoje a názory
• schopnosť kombinačného originálneho riešenia konštruktívnych schopností
24
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
• schopnosť dieťaťa uplatňovať v myslení dedukciu (priama výučba), indukciu
(bádateľská činnosť), sociálny prístup (učenie od seba navzájom)
V oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja dieťaťa
• vzťah dieťaťa k rodičom, súrodencom, blízkym osobám i k sebe samému
• schopnosť
dieťaťa
prispôsobiť
sa
interpersonálnemu
(vonkajšiemu)
i intrapersonálnemu (vnútornému) prostrediu, tvorivo do neho zasahovať
• zručnosť pri riešení konfliktov
• schopnosť ovládať svoje správanie, zriecť sa niečoho v prospech druhého
• schopnosť klásť si ciele primerané svojim schopnostiam
• schopnosť dosahovania stanovených cieľov
V oblasti perceptuálno-motorického rozvoja dieťaťa:
• rozvoj zmyslového vnímania
• úroveň jemnej a hrubej motoriky, pohyblivosť a obratnosť
• úroveň grafofmotoriky
• koordinácia pohybov
• úroveň sebaobsluhy – zručnosti a návyky
• schopnosť ovládať pohybovú aktivitu primerane veku
Adaptačný program
Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do materskej školy je
potrebné:
• prijať dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou učiteľky
• vytvoriť pokojnú atmosféru materskej školy a jej zamestnancov
• pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom učiteľky poskytnúť radosť
a uspokojenie vstupom a pobytom v materskej škole a získať si dôveru
• v rozhovoroch so zákonným zástupcom dieťaťa získať informácie o individuálnych
osobitostiach dieťaťa, jeho zdravotnom stave, čase a priebehu spánku
Prvá časť adaptácie – prvé dni
Počas adaptačného pobytu umožniť zákonnému zástupcovi dieťaťa podľa jeho želania pobyt
s dieťaťom v materskej škole 1-2 hodiny, maximálne 2 dni, kým sa neoboznámi s prostredím
zariadenia a ostatnými zamestnancami materskej školy.
25
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Druhá časť adaptácie
Dieťa je v materskej škole bez zákonného zástupcu do 10:00 hod. alebo dopoludnia. Dieťa je
pri príchode potrebné od seba odpútať a odlúčiť sa od neho na minimálny čas. Dieťa sa
oboznamuje s kolektívom detí, s denným režimom, kultúrno-hygienickými návykmi, pobytom
vonku. Získava návyky kolektívneho správania, učí sa sebaobsluhe v prostredí materskej
školy. V tomto období je potrebné rešpektovať dieťa, jeho potreby a túžby a vedieť ho plne
uspokojiť. Pri ľahšom adaptačnom programe sa veľmi pozitívne osvedčuje, ak si dieťa
z domu prináša jeho najmilšiu hračku, ktorú pani učiteľka rešpektuje.
Tretia časť adaptácie
Dieťa zostáva počas celého dňa v materskej škole, aj počas popoludňajšieho odpočinku.
V tomto prípade rodič hneď po poludňajšom odpočinku prichádza pre dieťa a postupne
predlžuje čas adaptácie. Dĺžku adaptácie je potrebné prispôsobiť na základe konzultácie so
zákonným zástupcom dieťaťa. Ak dieťa nevie prijať život v materskej škole, je potrebné po
konzultácii s rodičom prerušiť jeho dochádzku do materskej školy na nejaký čas, prípadne
odložiť dochádzku na ďalší rok.
Povinnosti riaditeľky materskej školy
• riaditeľka materskej školy vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do materskej
školy, pričom so zákonným zástupcom dieťaťa dohodne dĺžku pobytu dieťaťa
v materskej škole
• v čase adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole pedagogickí zamestnanci
spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa. Dĺžku adaptačného pobytu dohodne
riaditeľka so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutí na individuálne osobitosti
dieťaťa.
• v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu
môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa alebo na základe
jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy
na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky
• riaditeľka je povinná držiavať platnú legislatívu a najmä postupovať v zmysle zákona
č, 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonávacím predpisom
k školskému zákonu vo vzťahu k materským školám je vyhláška MŠ SR č. 306/2008
26
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 3058/2009 Z. z. (vyhláška o materskej
škole)
Plán práce triedneho učiteľa
Valášková Jana – I. trieda
Kadlicová Katarína – II. trieda
školský rok – 2011/2012
Tento plán je vypracovaný v súlade s týmito dokumentmi
Plán práce materskej školy
Školský vzdelávací program „Radosť“
POP na školský rok 2011/2012
Školský poriadok
Práva dieťaťa
Ústava SR
Školský zákon
September
• pedagogická dokumentácia materskej školy
• zlepšenie hygienických a bezpečnostných podmienok v triede
• skvalitnenie materialno-technického vybavenia a zlepšenie podmienok pri edukačnom
procese
• zlepšenie medziľudských vzťahov – pravidlá
Október
• rozvoj komunikačných kompetencií detí
• rozvoj schopností riešiť problémy
• rozprávať sa medzi sebou, žiadosť, prosba, vysvetlenie
November
• zamedzovanie ubližovaniu
• podiel na zvyšovaní kultúrnosti školského prostredia
December
• zdravá výživa, životný štýl
27
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
• Mikuláš v MŠ
• výzdoba vianočného stromčeka – vianočná atmosféra
Január
• vyhodnotenie aktivít detí v prvom polroku školského roka
• predloženie kompletnej triednej agendy riaditeľke materskej školy
Február
• zvýšenie starostlivosti o žiakov vyžadujúci osobný prístup
• hráme sa spolu
• príprava karnevalu
Marec
• kniha ako základ nových vedomostí, jej postavenie v živote detí
• beseda o prečítanej knihe
Apríl
• dodržiavanie činností zabezpečujúcich životosprávu a správny pitný režim
• zachovať ľudové tradície
Máj
• tolerantnosť a humánnosť pri pomoci kamarátom s problémami
• máme sa radi, mám kamaráta v triede
Jún
• zvyšovanie dodržiavania bezpečnostných opatrení najmä na spoločných školských
akciách
• utužovanie priateľských vzťahov medzi deťmi triedy
• závery z analýzy oblasti plánu práce za predchádzajúci školský rok
Júl a august
• zvyšovanie telesnej a duševnej kondície
• tešíme sa na leto – plány na dovolenku a prázdniny
• podieľať sa na vypracovaní plánu práce materskej školy
• uzavrieť triednu dokumentáciu
Každý týždeň kontrola správnosti a úplnosti vypĺňania triednej dokumentácie.
28
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
6. Vnútorná organizácia školy
Personálne obsadenie materskej školy
Materská škola je v šk. roku 2011/2012 dvojtriedna s celodennou starostlivosťou pre deti od
3-6 rokov. K 1. septembru 2011 je zapísaných 40 detí, k 1. januáru 2012 sa počet detí zvýši
o jedno dieťa na 41 detí materskej školy.
Pedagogický zamestnanci
• Zuzana Zaíčková – riaditeľka materskej školy
• Jana Valášková – učiteľka materskej školy
• Drahomíra Doskočilová – učiteľka materskej školy
• Katarína Kadlicová – učiteľka materskej školy
Pracujú na zmeny v týždennom striedaní, časové zadelenie zamestnancov (príloha č. 1)
Správny zamestnanci
• Marta Oravcová – vedúca školskej jedálne pri MŠ
20 hod./ týždenne
• Ružena Doršicová – kuchárka v školskej jedálni pri MŠ
40 hod./ týždenne
• Marta Michalovičová – upratovačka, školníčka v MŠ
40 hod./ týždenne
Organizácia školského roka
Školský rok 2011/2012 sa začína 01.09.2011. Školské vyučovanie sa začína 05.09.2011.
Školský rok 2011/2012 sa končí 30.06.2012. Počas letných mesiacov bude materská škola
zatvorená v mesiaci august.
Vnútorná organizácia školy
Evidencia dochádzky
Pracovníčky sú povinné svoj príchod a odchod z pracoviska zapísať do knihy dochádzky.
Odchod z pracoviska v priebehu pracovnej doby hlási pracovníčka riaditeľke školy.
Opustenie pracoviska musí byť evidované v knihe dochádzky s vydaním priepustky.
Zadelenie tried
V školskom roku 2011/2012 je materská škola 2 – triedna, deti vo veku od 3-6 rokov.
I. trieda – triedne učiteľky, Drahomíra Doskočilová, Jana Valášková, počet detí 20.
II. trieda – triedne učiteľky, Katarína Kadlicová, Zuzana Zaíčková, počet detí 21.
29
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Harmonogram podávania stravy
• Desiata:
I. trieda – 830
II. trieda – 900
• Obed:
I. trieda – 1130
II. trieda – 1200
• Olovrant:
I. trieda – 1415
II. trieda – 1445
Denný poriadok školy (príloha č. 2)
Harmonogram práce upratovačky
630–800 –
otvorenie budovy vetranie miestností, polievanie kvetov, dezinfekcia hračiek,
zametanie chodníkov, zametanie snehu v zime,
800–1100–
údržba
tried
umyvárne,
a riaditeľne
WC,
(vysávanie,
údržbárske
práce,
utieranie
starostlivosť
prachu),
dezinfekcia
o poriadok
v záhrade,
vynášanie smetí, pranie a žehlenie bielizne, vynášanie záhradného náradia,
zametanie chodníka a vyhrabávanie lístia z piesku,
00
30
14 –17 – upratovanie, kontrola budovy, uzatvorenie budovy.
Veľké upratovanie sa vykonáva 4x do roka (august, december, apríl, august), ometajú sa
steny, vysávajú a tepujú koberce, vytiera nábytok, radiátory, umývajú sa okná, perú záclony,
deky, umyjú ležadlá, vykoná sa očista a dezinfekcia hračiek.
Mimotriedna činnosť pedagogických zamestnancov
Jana Valášková
• členka Rady školy
• vedúca Metodického združenia za MŠ
• zastáva funkciu zástupkyne riaditeľky školy
• dodržiava ustanovenia ZP, PP, ŠP, POP MŠ SR
• platby rodičovského príspevku I. trieda
• zodpovedá za objednávanie, vyfinancovanie a rozdelenie pracovných zošitov pre deti
• vedenie kroniky materskej školy
• zodpovedá za didaktickú techniku a pomôcky – kazety, CD, DVD
• fotenie akcií materskej školy s spracovanie na CD, USB kľúč (v prípade podieľania sa
na programe, poveriť inú, zodpovednú osobu; nepedagogického pracovníka MŠ,
rodiča a pod.)
30
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Drahomíra Doskočilová
• členka Metodického združenia za MŠ
• dodržiava ustanovenia ZP, PP, ŠP, POP MŠ SR
• pravidelná výmena násteniek
• estetika jedálne a vstupných priestorov materskej školy
• zodpovedá za zdravotný materiál a dopĺňa lekárničku
• zodpovedá za knižnicu
• zodpovedá za aktualizáciu webovej stránky materskej školy; dokumenty, oznamy
a fotky (po konzultácii s riaditeľkou MŠ)
Katarína Kadlicová
• členka metodického združenia za MŠ
• dodržiava ustanovenia ZP, PP, ŠP, POP MŠ SR
• zodpovedá za sklad pomôcok a prehľadné uloženie pomôcok
• písanie zápisníc z pedagogických, prevádzkových porád a ZRŠ
• platby rodičovského príspevku II. trieda
• estetika jedálne
• kamerovanie akcií materskej školy a spracovanie na DVD (v prípade podieľania sa na
programe, poveriť inú, zodpovednú osobu; nepedagogického pracovníka MŠ, rodiča
a pod.)
Okrem týchto činností sa všetky učiteľky budú podieľať na organizácii exkurzií, prehliadok,
súťaží, slávnostných podujatí a ďalších aktivít našej materskej školy.
Vzájomne si budú vypomáhať pri skvalitňovaní materiálno–technického vybavenia materskej
školy.
31
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Plán práce bol prerokovaný a schválený na pedagogickej a prevádzkovej
porade dňa 31.08.2011
Zobrali na vedomie
Drahomíra Doskočilová
.............................................
Katarína Kadlicová
.............................................
Jana Valášková
.............................................
Marta Oravcová
.............................................
Ružena Doršicová
.............................................
Marta Michalovičová
.............................................
Vypracovala riaditeľka materskej školy
Zuzana Zaíčková
Prílohy:
.............................................
1. Časové zadelenie zamestnancov
2. Denný poriadok
3. POP MŠ SR 2011/2012
32
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Príloha č. 1
Časové zadelenie pedagogických a prevádzkových zamestnancov
Zuzana Zaíčková, riaditeľka materskej školy
Pondelok:
730 – 1245
Utorok:
730 – 1245
Streda:
700 – 1300
Štvrtok:
730 – 1245
Piatok:
730 – 1245
Úradné hodiny: streda od 1130 – 1230 hod., prípadne
zákonných zástupcov
1030 – 1600
1030 – 1600
900 – 1600
1030 – 1600
1030 – 1600
podľa predchádzajúceho dohovoru
Katarína Kadlicová, triedna učiteľka
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
730 – 1300
730 – 1300
730 – 1300
730 – 1300
730 – 1300
1030 – 1600
1030 – 1600
1000 – 1600
1000 – 1600
1030 – 1600
Jana Valášková triedna učiteľka, Drahomíra Doskočilová učiteľka
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
700 – 1230
700 – 1230
700 – 1230
700 – 1230
700 – 1230
1100 – 1630
1100 – 1630
1000 – 1630
1100 – 1630
1100 – 1630
Marta Oravcová, vedúca školskej jedálne
Pondelok – piatok
800 – 1200
Konzultačné hodiny: podľa potreby zákonných zástupcov
Ružena Doršicová, kuchárka
Pondelok – piatok
700 – 1530
Marta Michalovičová, školníčka, upratovačka
Pondelok – piatok
630 – 1100
1400 – 1730
33
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Príloha
č. 2 je zabezpečené vo dvoch etapách
Stravovanie
DENNÝ PORIADOK – ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ V MŠ
Trieda: 3-4 ročné deti
5-6 ročné deti
Školský rok: 2011-2012
Učiteľky: Zuzana Zaíčková
Jana Valášková
Drahomíra Doskočilová
Katarína Kadlicová
ČAS
ČINNOSTI
Otvorenie MŠ, príchod deti, privítanie
Hry a hrové činnosť; pohybové a relaxačné cvičenia; edukačné aktivity
Ranný kruh - navrhovanie aktivít
830- 900
Osobná hygiena, desiata
00
30
9 -9
Edukačné aktivity
Pobyt vonku
Vychádzka
1130- 1200
1200- 1230
Osobná hygiena, obed
Odpočinok
Pohybové a relaxačné cvičenie, osobná hygiena
1415- 1445
Olovrant
45
14 - 15
15
Hry a hrové činnosť - individuálne, skupinové
Priamo i nepriamo usmernené; jazykové chvíľky; edukačné
aktivity
Hodnotenie dňa
Plánovaná vychádzka - streda
34
Plán práce Materská škola, Kostolište 66, 900 62
Príloha č. 3
Termíny školských
Posledný deň
Termín prázdnin
Začiatok
prázdnin v
vyučovania pred
vyučovania
školskom roku
začiatkom
po prázdninách
2011/2012
prázdnin
Prázdniny
jesenné
vianočné
polročné
jarné
27. október 2011
28. október –
2. november 2011
(štvrtok)
31. október 2011
(streda)
22. december 2011
23. december 2011 – 9. január 2012
(štvrtok)
5. január 2012
(pondelok)
2. február 2012
3. február 2012
6. február 2012
(štvrtok)
(piatok)
(pondelok)
Bratislavský
17. február
20. február –
27. február
kraj, Nitriansky
2012 (piatok)
24. február
2012
2012
(pondelok)
kraj,
Trnavský kraj
Košický kraj,
24. február 2012
27. február –
5. marec 2012
Prešovský kraj
(piatok)
2. marec 2012
(pondelok)
Banskobystrický
2. marec 2012
5. marec –
12. marec 2012
kraj, Žilinský kraj,
(piatok)
9. marec 2012
(pondelok)
4. apríl 2012
5. apríl –
11. apríl 2012
(streda)
10. apríl 2012
(streda)
29. jún 2012
2. júl –
3. september 2012
(piatok)
31. august 2012
(pondelok)
Trenčiansky kraj
veľkonočné
letné
35
Download

Plán práce materskej školy