6
FERONOVINY | 1, 2 / 2014
Obsah:
Nové vedenie vo Ferone
Slovakia a.s.
Rozhovor s Ing. J. Blaškom
Predstavujeme nových riaditeľov prevádzkových oblastí
Ferona Tenis Cup 2014
Ruuki spolupráca
Štvrťročník o dianí v spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. a informáciách zo sveta hutníctva.
NOVÉ VEDENIE VO FERONE SLOVAKIA a.s.
Na začiatku roka 2014 došlo vo Ferone Slovakia a.s. k zmenám na pozíciách riaditeľov.
Novým predsedom predstavenstva sa stala
Ing. Slováková Eva , ktorá pracovovala doteraz
na pozícii FR a bola aj členkou predstavenstva
Od 1.4. 2014 sa stal obchodným riaditeľom
Ing. Blaško Jozef, ktorý predtým pôsobil vo Ferone
ako riaditeľ predaja, tiež sa stal od 1. 1. 2014
členom predstavenstva
Rozhovor s Ing. Jozefom Blaškom
Vážení obchodní
partneri, milí priatelia,
opäť po roku Vás oslovujeme
s tradičnými a čoraz obľúbenejšími „Ferronovinami“,
Ing. Jozef Blaško
a touto formou sa s Vami
chceme podeliť o všetky aktuality a novinky vo FERONE
Slovakia, a.s., a zároveň poďakovať za uplynulé mesiace
vzájomnej úspešnej spolupráce.
Prvé mesiace tohto roka potvrdili mierne pozitívny trend
vo vývoji predaja a spotreby hutného materiálu, predovšetkým v oblasti strojárstva, kovovýroby, drobného
stavebníctva a maloobchodu. Rovnako sa nám darí
úspešne napredovať v segmente materiálov s vyššou
pridanou hodnotou – či už pozinkovaných, za studena
valcovaných, príp. vysokopevnostných plechov, kde
prichádzame s novinkou – partnerstvom so špičkovým
fínskym výrobcom týchto materiálov – firmou RUUKKI –
o čom informujeme aj v ďalšom článku.
Rovnako úspešne pokračujeme v rozvoji predaja
neželezných kovov a vybraných druhovýrobkov (prevažne pre oblasť stavebníctva). Som rád, že Vy – naši
zákazníci rovnako veľmi pozitívne hodnotíte prácu našich
špecialistov ako určitej formy podpory predaja vybraných
komodít s cieľom maximálne sa priblížiť Vašim potrebám
a očakávaniam. Nezabúdame pritom ani na tradičné
materiály (zvitkové a kvarto plechy, oceľové profily,
nosiče a rúry, betonárska oceľ) kde si zachovávame
dominantnú pozíciu v objeme predaja na Slovensku.
Veľmi ma teší nedávno zverejnené 1. miesto FERONY
Slovakia, a.s. v rebríčku TREND Top predajcov materiálu
a výrobkov pre stavebníctvo za uplynulý rok, ako aj 19.
miesto v celkovom rebríčku TREND Najväčších obchodníkov na Slovensku s tržbami za predaj tovaru na úrovni
161 mil EUR, čo nás oprávnene radí na špicu segmentu
a znamená tiež prvenstvo FERONY v porovnaní s našimi
priamymi konkurentmi na Slovensku. Tieto ocenenia
sú v prvom rade odrazom tvrdej a poctivej práce našich
zamestnancov ale rovnako zrkadlom dlhodobej dôvery
a podpory Vás – našich zákazníkov a partnerov, za čo
Vám patrí naša veľká vďaka. Ako to býva v športe – najťažšou úlohou niekedy nie je dosiahnutie prvenstva, ale
jeho obhajoba. Prvé mesiace tohto roka však ukazujú, že
to s obhajobou myslíme vážne.
Nedá sa však hovoriť iba o pozitívach. Všetci sme
súčasťou segmentu, ktorý už niekoľko rokov prechádza
ťažkým, takzvaným „pokrízovým“ obdobím. Priznám sa,
že s týmto termínom sa mi stotožňuje ťažko – dnešný trh
vnímame ako skutočnosť, ktorej sa každá životaschopná
firma musí prispôsobiť a výhovorky na krízu, či spomínanie na obdobie pred rokom 2008 nikoho neuživia...
Prispôsobovanie znamená aj zmeny – vrátane tých personálnych. Začiatkom roka prebehli aj v našej spoločnosti
a väčšina z Vás ich určite zaregistrovala v podobe nového
vedenia našich dvoch prevádzok (Nitra a Košice) – ich
nové vedenie predstavujeme v nasledujúcich článkoch.
Som hlboko presvedčený – a prvé mesiace tohto roka
ma utvrdili, že to bol krok správnym smerom.
Nedá mi pri tejto príležitosti nespomenúť aj ďalší fakt,
ktorý so sebou priniesli posledné roky a ktorý vo svojom
podnikaní určite vnímate rovnako intenzívne ako my – a
tou je zhoršená platobná disciplína a všeobecná vyššia
miera rizika, ktorú vnímame vo viacerých odvetviach.
Najdramatickejšie situáciu vnímame v segmente stavebníctva, ale problém sa nevyhýba ani ďalším odvetviam
spracujúcim hutné materiály. Jednoduchý recept na
tento problém neexistuje, ale nás utvrdil v správnosti
filozofie, ktorú sme v spoločnosti FERONA Slovakia, a.s.
zaviedli už minulý rok. Spočíva vo zvýšenej podpore a
motivácii zákazníkov, ktorým férovosť podnikania nie
je cudzia a tak ako naša spoločnosť aj oni pristupujú k
plneniu svojich záväzkov zodpovedne a čestne a naopak
v zásadnom prehodnocovaní tých vzťahov, kde ústretový
prístup a poctivosť naráža na nezodpovedné, neférové,
či dokonca podvodné konanie niektorých subjektov na
trhu. Iná možnosť trvalej a perspektívnej existencie na
trhu neexistuje a zodpovednosť za to, ako bude podnikateľské prostredie na Slovensku vyzerať o 5 či 10 rokov
nesie tak troch každý z nás...
Na záver mi dovoľte ešte raz sa úprimne poďakovať
za dôveru, spoluprácu a Vašu podporu a popriať nám
spoločne úspešnú druhú polovicu tohto roka.
S úctou
Ing. Jozef Blaško
obchodný riaditeľ, člen predstavenstva
FERONOVINY | 1, 2 / 2014
PREDSTAVUJEME NOVÝCH RIADITEĽOV
PREVÁDZKOVÝCH OBLASTÍ...
Od 1.1.2014 sa stal novým riaditeľom nitrianskej prevádzky pán Móder Marián, ktorý doteraz
pôsobil vo funkcii riaditeľ marketingu.
1. V spoločnosti FERONA Slovakia som pred mojím menovaním do tejto
funkcie pôsobil 8 rokov ako riaditeľ Stratégie a marketingu pre celú a.s.
Ako Nitranovi mi bolo vedením umožnené využívať kanceláriu práve na
nitrianskej prevádzke, takže som ju dobre poznal. Od môjho predchodcu
Ing. Mišendu som ju prebral v dobrej kondícii, takže hneď v úvode som
nemusel robiť žiadne zásadné zmeny. Postupom času som, samozrejme,
ladil činnosti tak, ako som si myslel, že to bude najefektívnejšie. Išlo
najmä o konsolidáciu zásob na prevádzke tak, aby čo najvernejšie
Móder Marián
kopírovali potreby zákazníkov v našej PO, čím eliminujeme výpadky
objednávok z titulu termínov dodávok, ale aj príjem v obchodnej marži.
2. Prax ukázala, že sme procesy nastavili dobre, nakoľko ukazovatele 1. kvartála sme splnili.
Napriek tomu, že od mája došlo z titulu systémovej zmeny obchodníckej štruktúry k zvýšeniu
plánu pre našu prevádzku, tak v dobrých výkonoch pokračujeme. Postupnými krokmi sa
začíname presadzovať u zákazníkov s vysokým odberovým potenciálom, kde sme donedávna
boli len okrajovým dodávateľom.
3. Ak hovoríme o plnení plánu a vieme, že trh zákazníkom ponúka množstvo dodávateľských
alternatív, tak je jasné, že nie je možné v úsilí poľaviť a na príležitosti čakať so založenými
rukami. Preto som veľmi rád, že na PO Nitra sa nám podarilo dosiahnuť partnerskú dohodu
s výrobcom tvarových výpalkov, ktorý od júla bude pôsobiť priamo na našej prevádzke a tak
budeme môcť promptne reagovať na požiadavky zákazníkov na tento sortiment.
4. Zmenu môjho funkčného postavenia v spoločnosti beriem odraz celkovej zmeny vo vední
spoločnosti. Som plne stotožnený s novou stratégiou firmy, ktorá je založená na efektivite
predaja a zaistení návratnosti vynaložených prostriedkov. Z tohto dôvodu úlohy, ktoré sú na
mňa vedením kladené, chcem vykonávať bez kompromisov. Nechcel by som, aby to znelo ako
fráza, ale skutočne cítim, že pri ich plnení sa môžem spoľahnúť na podporu ústredia, pomoc
môjho predchodcu a moju plnú dôveru má aj celý súčasný tím PO Nitra.
Od 1.1.2014 sa stal novým riaditeľom košickej prevádzky p. Grušetzký Roman, ktorý doteraz
vykonával funkciu obchodného riaditeľ košickej prevádzky.
Pracujem v spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. 21 rokov. Počas tohto
obdobia som prešiel pozíciami ako obchodný referent, marketingový
pracovník, manager predaja, obchodný riaditeľ. Momentálne
obsadzujem pozíciu riaditeľa prevádzky Košice.
Grušetzký Roman
Dané pozície ovplyvňovali rôzne časové obdobia, v ktorých za vyvíjal trh
na východnom Slovensku a naša spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. sa
prispôsobovala danému vývoju.
Za 21 ročné pôsobenie v spoločnosti poznám osobne zákazníkov, ich
vývoj, výrobu a históriu. Vidím v tom pozitívum, ktoré pomáha ku komplexnému pohľadu pri
obchodných jednaniach a nastavovaní jednotlivých obchodných podmienok.
Nástupom na pozíciu som personálne nastavil prevádzku na jeden komunikačný kanál, kde
každému zamestnancovi záleží na spokojnosti zákazníka.
Ferosvet
(FERONOVINY 1, 2 /2014)
Budúcnosť oceliarenskeho priemyslu je
otázna.
Podľa združenia „Ocel“ hrozí, že sa prebiehajúce zmeny v oblasti výroby el. energie
vymknú z rúk. Oceliarenske podniky
bojujú s rekordne vysokými cenami el.
energie. Keď budú ceny el. energie ďalej
stúpať ,nebude v Nemecku ďalej možná
medzinárodná konkurerncie schopná
výroba oceli
Rast celosvetovej výroby oceli a kovov prebieha hlavne v Ázii.
Europa si bude musieť zvyknúť na to , že
rast bude hlavnr v Áziia Europa a severná
Amerika budú na trhu strácať Dominovať
bude premiestňovanie výroby osobných
aut do Ázie
Nový kartelový prípad v Deutsche Bahn-kvôli cenovým dohadám u ocelových
betonových pražcov chce štátny koncern
žalovať niekoľko podnikov o náhradu
škody.
Bolo predaných v posledných 18-tich
rokoch cca 48 mil. pražcov za premrštené
ceny.
V posledných týždňoch stúpa dopyt po
oceli. Rast priemyselnej produkcie v EU
dosiahol priemerne 1,7 %,v druhom
štvrťroku je predpoklad nárastu dopytu
po oceli v EU o 4,8% na 38 mil. ton.
Schmolz+ Bickenbach-ocelový koncern
ponúka na predaj polovicu svojej divízie.
Fínsky výrobca ocele Raataruukki zvýšil
čistú stratu v 1. Q na 19 mil eur.
Švédsky SSAB zaznamenal v 1. Q stratu 49
mil. švédskych korún.
Arcelor Mittal Poľsko otvára novú valcovaciu trať v meste Dabrowa Gornica. Bude
to jedna z troch najväčších valcovacích
tratí na svete , kde sa budú dať valcovať
koľajnice o dĺžke 120 m.
Pýtate sa čím sme pokročili?
Tým, že som poznal naše a konkurenčné silné a slabé stránky a vedel som ich konkrétne
pomenovať. Zaviedli sme vývoz tovaru v daný deň, vylepšili sme sortimentnú skladbu zásob,
aktívne oslovujeme zákazníkov a zjednodušujeme im objednávanie materiálu.
Podľa ministra hospodárstva je výroba
oceli pre rast priemyslu na Slovensku
kľúčová.
Ústretovo a odborne ladený obchodný tím prináša požadovaný efekt.
Rakúsky výrobca ocele Voestalpine chce
FERONOVINY | 1, 2 / 2014
Vážený zákazník,
oznamujeme Vám, že od 1.8.2014 vykonávame vývoz obchodného tovaru k zákazníkovi autami Ferony už od 400 kg na jednu kúpnu zmluvu. Vaša FERONA Slovakia, a.s.
FERONA TENNIS CUP 2014
Tenisový turnaj už pravidelne organizuje nadšenec tenisu a zároveň riaditeľ prevádzkovej oblasti Žilina p. Fulep Peter.
Stalo sa už tradíciou , že na konci apríla sa stretnú v Martine v hale
Kyklop nadšenci tenisu, obchodní partneri Ferony s pracovníkmi
žilinskej prevádzky aby si zmerali sily na tenisových kurtoch. Aj
toho roku bola výborná účasť 15 párov, ako aj stále sa zlepšujúca
konkurencia a kvalita jednotlivých párov. Okrem tenisu sa samozrejme viedli aj neformálne stretnutia pri kávičke, dobrom vínku.
Nechýbala dobrá nálada a dobré jedlo.
Dňa 30.4.2014 zúčastnilo sa 15 párov:
1. miesto- PROMONT KRASNO (Kuric-Štefík)
2. MIESTO-KP ŽILINA(Pernica-Oravský)
3. MIESTO-PMR ŽILINA (Bugáň-Zigo )
DIVADLO Nitra:
DIVADLO Nitra:
Prevádzková oblasť Nitra zorganizovala v máji pre svojich obchodných partnerov divadelné predstavenie spojené s neformálnym posedením
sa rozvíjať hlavne mimo Európu, hlavne sa
chce dostať na americký a ázijsky trh.
Po mesiacoch stagnácie sa čínske oceliarne a obchodníci v Čine môžu tešiť z
nárastu predaja ocele.
Vyšší obrat s oceľou bol stimulovaný predovšetkým stavebným a infraštruktúrnym
sektorom.
(Stahl Aktuell 26.5.2014)
Ceny ocele boli v uplynulých týždňoch
stabilné alebo len ľahko stúpali. Najväčší
nárast bol u studených plechov DC01 a
pozinkovaných plechov DX51 D+Z okolo
1-2 %. Tieto druhy ocele sa predávajú od
517-547 ,- eur /T. Cena šrotu je stabilná.
(Salzgitter Zeitung26.5.2014)
Koncert vyprodukoval v r. 2013 stratu
pred zdanením 477 miliónov eur.
V tomto roku však hospodári s vyrovnaným hospodárskym výsledkom. Stratu by
chcel do konca roka zmazať.
(Stahl Aktuell 2.6.2014)
Na Európskom trhu s dlhou oceľou stále
prevyšuje ponuka dopyt. Odberatelia
nechcú dopustiť zvýšenie cien ocelí. Na
trhu s betonárskou oceľou môže byť
zaznamenaný aj mierny rast.
(Seel Trade Today25.5.2014)
AGU informuje , že súd odsúdil 27 manažérov talianskej oceliarne Ilva k väzeniu
za smrť 15 robotníkov kvôli vystaveniu
pôsobenia azbestom v r. 2004-2010.
(Stahl Guru 24.5.2014)
S partnermi neformálne...
DIVADLO Nitra:
Veľmi sa tešíme z pozitívnych ohlasov, ktoré zaznamenalo u zákazníkov neformálne stretnutie,
ktoré zorganizovala naša nitrianska prevádzka. Uskutočnilo sa 16. 5. 2014 v budove divadla Andreja Bagara v Nitre, kde sa naším útočiskom stala divadelná reštaurácia.
Naše pozvanie prijalo 30 hostí, ktorých oficiálne privítal riaditeľ PO Nitra Marián Moder. Neskôr
predniesol svoj príhovor aj obchodný riaditeľ a.s. Ing. Jozef Blaško, ktorý zároveň poďakoval partnerom za vynikajúcu spoluprácu v predchádzajúcom období.
Hlavným bodom sprievodného programu bolo divadelné predstavenie klasickej komédie s
pesničkami autora A. W. Pinera „Sudcove starosti“ v podaní hercov DAB. Aj keď sa jedná o ľahké
dielko, tak jeho odkaz môže byť typický pre podobné mimopracovné stretnutia: „Nie vždy sa
treba brať až tak vážne...“.
V prestávke a po predstavení sme mali možnosť s našimi partnermi prebrať aj iné témy, než tie,
ktoré vychádzajú z nášho formálneho vzťahu, čo zaručene prispieva k poľudšteniu vzťahov.
Ďakujeme a tešíme sa na podobné stretnutie v budúcnosti!
Arcelor Mittal Ostrava bude stavať -nový
mm kotol za 150 miliónov USD. Do podnikovej
elektrárne. Bude ho stavať fínsky výrobca
VALMET. Tento kotol významne zníži
emisie.
(Stahl Aktuell 30.5.2014)
Dovoz ocele do USA ďalej narastá. Najväčší nárast zaznamenal valcovaný drôt,
profilová oceľ a jemný plech.
Najviac sa dovážalo z Číny a EU.
Oceliarensky priemysel v EU ostáva v ťažkej situácii
(STEEL BUSINESS 10.6.2014)
Nemecký oceliarenský priemysel môže
počítať zo zvýšením výroby, výhľad však
na celkový celoročný výsledok zostáva
skôr skepticky .
Výrobe surovej oceli nahrávala aj miernea
zima. Predpoklad je , že oceliarenský prie-
FERONOVINY | 1, 2 / 2014
Streľba spojená s opekačkou
Prevádzková oblasť Košice zorganizovala 13.6.2014 neformálne stretnutie
s obchodnými partnermi na strelnici.
Každý z účastnených mal možnosť
si vyskúšať streľbu zo športových
zbraní a tešiť sa z trafenia terča. Po
tom nasledovalo varenie guľašu
a príjemné posedenie v peknom
prostredí. Nikomu sa nechcelo ísť
domov, tak sme sa rozlúčili s našimi
obchodnými partnermi až v neskorých nočných hodinách.
Vedenie spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. Vás srdečne pozýva
na priateľské posedenie v prírodnej lokalite blízko Košíc spojené
s atraktívnym programom.
Termín: 13.06.2014
Začiatok: 15:00 hod.
Miesto konania: Strelnica Hodkovce
Program:
•
ostrá streľba
•
príjemné posedenie v altánku
•
guľáš + špeciality
Viac info o strelnici Hodkovce na stránke www.strielaj.sk.
Tešíme sa na vašu účasť.
S pozdravom
FERONA Slovakia, a.s.
Rukki spolupráca
Toto partnerstvo potvrdzuje FERONU Slovakia, a.s. ako preferovaný distribučný kanál
RUUKKI Metals division na Slovensku.
Čo toto partnerstvo prináša pre našich zákazníkov ?
1. Flexibilný servis dodávok s využitím širokej siete pobočiek a logistických služieb
Turistika
Dňa 2.8.2014 usporiadal PO Za turistický
výstup na Chabenec /1.955 m.n.m/ N. Tatry.
Začínalo sa v osade Magurka /1050m.n.m/
ďalej lesom, kosodrevinou až na hrebeň
N. Tatier a následne až k Chabencu.
Po návrate do osady nás očakávalo na chate
Magurka občerstvenie.
Akciu hodnotili zúčastnení veľmi pozitívne
(až na bolenie nôh) a už sa tešia na
budúcoročnú turistiku.
Redakcia:
Mišenda Ivan Ing.
FERONA Slovakia, a.s.
tel.: 037/ 6404 914
e-mail: [email protected]
IG Metall hrozí oceliarenským firmám
varovnými štrajkami
(Rheinische Post 13.6.2014)
Ani v druhom kole kolektívneho vyjednávania nepredložil zväz zamestnávateľov
žiadnu tarifnú ponuku. Odborári sa cítia
sklamaní, požadujú navýšenie o 5 %.
Koncern Saarstahl investuje do modernizácie
Príďte si s nami zastrieľať a hlavne nezabudnite si so sebou vziať
dobrú náladu.
Vážení zákazníci a partneri, s potešením si
dovoľujem oznámiť, že začiatkom tohto roka
došlo k uzavretiu Partnerskej zmluvy medzi
spoločnosťou FERONA Slovakia, a.s. a fínskym výrobcom ocele RUUKKI. Je to ďalší
logický krok v našej niekoľkoročnej úspešnej
spolupráci v oblasti vysokopevnostných plechov, oteruvzdorných plechov a špeciálnych
vysokokvalitných pozinkovaných plechov.
Spoločnosť RUUKKI je špičkovým výrobcom
a dodávateľom inovatívnych a vysokoefektívnych riešení pre konkrétnych zákazníkov.
mysel bude v rokoch 2014,2015 rásť o 3 %
na 150 mil ton ocele.
FERONY Slovakia, a.s.
2. Denný kontakt s našimi predajcami, ktorí
disponujú všetkými potrebnými teoretickými aj praktickými znalosťami RUUKKI
materiálov
3. Lepšiu dostupnosť špičkových RUUKKI
materiálov pre našich zákazníkov na
celom Slovensku s cieľom zefektívniť ich
výrobný proces a uľahčiť spracovanie
materiálu.
Tento projekt je ďalšou výbornou správou,
ktorú našim zákazníkom prinášame v tomto
roku a pevne verím v jeho úspešné pokračovanie. Naši predajcovia spolu s reprezentantami RUUKKI na Slovensku radi zodpovedia
všetky Vaše dopyty a otázky.
Ing. Jozef Blaško
obchodný riaditeľ, člen predstavenstva
Vtipy
Muž so slzami v očiach
Manželka sa v noci prebudila a zistila, že muž nie
je vedľa nej v posteli. Obliekla sa a zišla dolu po
schodoch. Muž sedel v kuchyni pri stole so šálkou
kávy. Zdal sa byť v hlbokej depresii, len zízal do
steny. Odchlipol si z kávy a vtom žena zbadala, ako
si utiera slzu z oka.
- Čo sa deje, miláčik? Prečo si tu dolu v túto nočnú
hodinu?
- Pamätáš sa, keď sme mali pred 20 rokmi rande a ty
si mala len 16?
- Áno, pamätám sa.
- A pamätáš sa, ako nás tvoj otec prichytil pri
milovaní na zadnom sedadle môjho auta?
- Áno, pamätám.
- A spomínaš si, ako mi vypálil a povedal: “Buď si
vezmeš moju dcéru alebo stráviš najbližších 20
rokov v base!”?
- Áno, spomínam.
Muž si utrel ďalšiu slzu spod oka a vzdychol:
- Vieš… dnes by ma pustili.
(Stahl Aktuell 10.6.2014)
Saarstahl pokračuje vo svojom modernizačnom programe do valcovacích tratí.
Chcú tým posilniť svoje stratégické výrobky do automobilového priemyslu.
(Weser Kurier 11.6.2014)
Demografická zmena mení aj spoločnosť.
Jej následky medzitým dorazili aj do
hospodárskej sféry. Podniky sa musia
pripraviť na starnúce obyvateľstvo, menej
mladých zamestnancov a narastajúci
počet spolupracovníkov s migračným
pozadím.
(Meps Steel 11.6.2014)
Všetky produkty , ktoré tvoria cenu
uhlíkovej ocele spadli v júny 2014 na 51
mesačné minimum.
Je predpoklad , že ceny ocele na jeseň a
v zime mierne poklesnú.
(Nachrichten 14.6.2014)
Oceliarensky priemysel je opäť nervózny.
Ford prezentuje nový Pickup z karosérie
z hliníka.
Terajšie auta sa vyrábajú v pomere: 60%
oceľ, zbytok sa rozdeľuje medzi hliník
a plasty.
Matka a jej tri dcéry
Matka má tri dcéry a všetky sú ešte panny. Všetky tri
majú svadbu krátko po sebe. Pretože sa ich matka
trochu obáva, ako si poradia s prvým sexuálnym
zážitkom, povie im, aby poslali pohľadnicu zo
svadobnej cesty a nejakým diskrétnym spôsobom
sex popísali. Prvá dcéra poslala kartu z Havajských
ostrovov. Bolo na nej napísané len: NESCAFÉ. Matka
najprv nechápala, ale potom bežala do kuchyne,
vzala NESCAFÉ a čítala: DOBRÉ DO POSLEDNEJ
KVAPKY. Trochu sa začervenala, ale bola spokojná.
Skoro prišiel druhý pozdrav z Miami. Opäť krátka
správa: BENSON and HEDGES. Matka šla rovno do
obývačky, kde vzala manželovi cigary a číta: EXTRA
DLHÉ, KING SIZE. Opäť sa začervenala, ale bola
spokojná.
Po mesiaci prišla tretia pohľadnica od najmladšej
dcéry. Na pohľadnici bolo roztraseným písmom
napísané BRITISH AIRWAYS. Matka bežala nájsť
prospekt leteckej spoločnosti a číta: TRIKRÁT
DENNE, 7 DNÍ V TÝŽDNI, VŠETKÝMI CESTAMI...
Download

Rozhovor s Ing. Jozefom Blaškom