Štefanov nad Oravou
OBECNÉ NOVINY - OBČASNÍK
ČÍSLO 3/2013
ROČNÍK 10
Konečne opäť Vianoce. Čas, kedy všetci
smerujeme domov, aby sme sa stretli pri
slávnostnom štedrovečernom stole so svojimi najbližšími. Čas, kedy znejú tóny Tichej,
svätej noci a v jasličkách spokojne leží novonarodený Ježisko. Tú pravú atmosféru
Vianoc dopĺňa aj žiariaci stromček, či počúvanie roľničkami cinkajúcich vianočných
pesničiek a kolied.
K dlhým zimným večerom v teple domova, s čajom v ruke a medovníčkami poruke,
ale nepochybne patrí aj pozeranie vianočných rozprávok a filmov.
Programy, ktoré idú počas týchto sviatkov
v televízii sú iné ako ostatné. Romantické,
veselé, jednoduché, nevtieravo príjemné, ba
až upokojujúce. Aká príjemná zmena oproti
viac či menej všedným týždňom celého roka,
ktoré sú naplnené detektívkami, psychologickými drámami, lekárskymi seriálmi a správami, ktoré sú plné nespravodlivosti, násilia, utrpenia a bolesti iných.
Keď sa spoločne zamyslíme nad tým, koľko násilia vidíme v televízii, prekvapí ešte
niekoho, že sa voči nemu stávame imúnni?
Pozeráme seriály, v ktorých pravidelne (a pre
istotu aj z rôznych záberov) vidíme ľudské
telá podrobované výskumom, ktoré neomylnému detektívovi napomôžu dolapiť zločinca. Vidíme detaily tiel, ,,nazeráme“ do duší
psychopatom...
Považujem za priečiace sa zdravému
rozumu, že po videní obrazu, na ktorom je
človek bez života, nami ani nemykne. Ani
sa nad tým nepozastavíme...
V zahraničí prebiehajú početné kampane,
ktoré vyzývajú rodičov, ale aj celkovo dospelých, aby dávali väčší pozor na vekové hranice, ktoré určujú pre akú vekovú kategóriu
je program vhodný. Predstava večera ,,pred
telkou“, kedy si celá rodiny oddýchne pri večernom filme je lákavá. Avšak môžu
(a chcú?) detské oči vidieť to isté, ako ,,dospeláci“, ktorí si už kadečo prežili?
Je možno pravdou, že na vine sú aj televízne stanice, ktoré si nás na takého programy ,,naučili“. Avšak stále máme slobodnú
vôľu a ovládač neďaleko nás, aby sme si
mohli vybrať.
Nuž ale... Vianoce predsa len sú aj o oddychu a leňošení. Zapnime si Mrázika či Perinbabu, zahmkajme si na Popoluškinu nôtu
a vybehnime medzi vločky, postaviť si snehuliaka. A v štedrovečerný večer si spoločne, v pokoji, hnaní azda len otázkou čo pre
nás Ježiško nechal pod stromčekom, vychutnajme jedinečnú vianočnú kapustnicu dochutenú tým najdôležitejším korením – chvíľami strávenými v kruhu rodiny.
Aj v mene redakčnej rady Vám prajem prenádherné, nezabudnuteľné a požehnané
Vianočné sviatky!
Diana Maťugová
Prajeme Vám krásne prežitie Vianočných sviatkov
a do nového roku veľa šťastia, lásky a porozumenia.
Redakčná rada a pracovníci Obecného úradu
Vážení spoluobčania,
je tu ten čarovný čas Vianoc, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia. Čas, keď
si sadáme k spoločnému stolu, aby sme
si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas,
kedy sa snažíme aspoň na chvíľu zastaviť
a zaspomínať si na chvíle prežité v tomto
roku. Spomíname si aj na svojich blízkych,
ktorí sú ďaleko. Svoje miesto majú v tento
čas aj spomienky na našich najdrahších,
po ktorých zostalo pri štedrovečernom stole prázdne miesto, ale stále žijú v našich
srdciach.
Verím, že sa poschádzate všetci pri prestretom stole preplnenom sviatočnými
a tradičnými jedlami a vyzdobenom stromčeku. No nielen to. Verím, že spoločné
stretnutie v rodinnom kruhu sa ponesie
v neopakovateľnej atmosfére a pohode pri
stromčeku, pod ktorým budú menšie či
väčšie prekvapenia. Tiché a úprimné rozhovory pri sviečkach, bez náhlenia, plné
pochopenia, radosti a potešenia z prítomnosti najbližších zanechávajú stopy v človeku na celý život.
Tento čas je však aj časom bilancovania. Necelý rok, ktorý som strávil vo funkcii povereného starostu, nebol jednoduchý
a dovolím si povedať, že skôr bol mimo-
riadne náročný. Pri tejto príležitosti vám
chcem, vážení spoluobčania, poďakovať
za Vašu prácu v tomto roku. Za prácu vykonanú vo Vašich rodinách, na Vašich pracoviskách, ako aj za prácu v prospech
našej obce.
Každé Vianoce môžu byť aj našim novým začiatkom. Začiatkom krajšieho budúceho roku. A práve ten krajší, šťastnejší, úspešnejší, priateľskejší a bohatší rok
2014 Vám z úprimného srdca všetkým
želám. Želám Vám, milí spoluobčania, radostné a pokojné prežitie vianočných
sviatkov, aby sa Vám splnili Vaše sny, priania a predsavzatia. Rovnako Vám želám,
aby ste počas týchto zasnežených sviatkov načerpali nové sily.
Našim deťom želám bohatého Ježiška.
Aby pod vianočným stromčekom našli ten
najkrajší darček, ktorý si vysnívali.
Osobitne chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré
uzdravenie a veľa psychických a fyzických
síl.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné
sviatky!
poverený starosta,
Ing. Ivan Maťuga
3/2013
Uznesenie č. 6/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí dňa 25. júla 2013
Schvaľuje
Investičný úver vo výške 35.000.- EUR na
financovanie výdavkov v súvislosti s projektom: Skvalitnenie prírodného prostredia
prostredníctvom výstavby komunálnej infraštruktúry v obciach na poľsko – slovenskom pohraničí – Lipnica Wielka (PL) – Štefanov (SK) so zabezpečením blankozmenky s obsahom akceptovateľným pre veriteľa
Uznesenie č. 7/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 25. septembra 2013
Schvaľuje
a) Mandátovú komisiu v zložení:
Ing. Lukáš Koválik a Mgr. Eva Javorková
b) Návrhovú komisiu v zložení:
Oľga Veselovská a Mgr. Eva Javorková
c) Overovateľov zápisnice:
Pavol Kuloštiak a Eva Kordiaková
d) Zapisovateľku zápisnice: Evu Romaňákovú
e) Program obecného zastupiteľstva
f) Výročnú správu za rok 2012
g) Správu o hospodárení
h) Úpravu obecného rozpočtu vo výške 1 435
670 € ako vyrovnaný
i) Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 2/2013 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec.
j) Výpočet spotreby vody podľa vyhlášky
č. 684/2006 Zb. zák., príloha č. 1, bod A,
podbod 1. vo výške zníženej o 25 % (108,75
litra. osoba-1. deň-1)
Neschvaľuje
Žiadosť p. Alojza Palidera o odpustenie dane
z pozemkov.
Berie na vedomie
a. Správu hlavného kontrolóra.
b. Informáciu:
1. O záveroch kontroly z Ministerstva pôdohospodárstva SR na čerpanie eurofondov pri
výstavbe kanalizácie a ČOV.
2. Priestupkový spis oznamovateľa p. Jána
Strnádela na priestupcu Jána Sivoňa
3. Organizáciu osláv sv. Mikuláša a Vianočných trhov.
4. Príklep na odkúpenie pozemku Františka
Pokusu v rámci exekúcii, ktorý sa nachádza
v telese miestnej komunikácii.
5. Nájom pozemku od Lesov SR v areáli ČOV
a žiadosť o späť vzatie časti vyňatého lesného pozemku do lesného fondu
Konštatuje
Úlohy z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva boli splnené.
Uznesenie č. 8/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 13. októbra 2013
Schvaľuje
k) Mandátovú komisiu v zložení:
Ing. Lukáš Koválik a Mgr. Eva Javorková
l) Návrhovú komisiu v zložení:
Oľga Veselovská a Mgr. Eva Javorková
m)Overovateľov zápisnice:
Štefanov nad Oravou
Pavol Kuloštiak a Eva Kordiaková
n) Zapisovateľku zápisnice:
Evu Romaňákovú
o) Program obecného zastupiteľstva
p) Odkúpenie pozemku parc. č. 336/6 ostatné
plochy o výmere 2 m2 v k. ú. Dolný Štefanov
od Ing. Jána Bendeka a Magdalény Bendekovej.
Neschvaľuje
Výstavbu novej časti kanalizácie na ulici Nad
Záhradami – rodinné domy pod cestou.
Berie na vedomie
Informáciu :
6. O poistení čističky odpadových vôd spoločnosťou Allianz a.s.
7. O žiadosti na vydanie živnostenského oprávnenia pre obec na prevádzkovanie ČOV
8. O žiadosti na Pamiatkový úrad SR o o zrušenie vyhlásenia kultúrnej pamiatky – kúria
č. s. 95 situovanej na parcele CKN č. 12 k.
ú Dolný Štefanov, zapísanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom
1541/0.
9. O nových zákonných podmienkach na zabezpečenie tovarov, prác a služieb výberovým konaním platným od 01. 07. 2013.
Konštatuje
Úlohy z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva boli splnené.
Uznesenie č. 9/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 25. novembra 2013
Schvaľuje
a) Podpísanie dodatku č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 655/2012/UZ k projektu:
Skvalitnenie prírodného prostredia prostredníctvom výstavby komunálnej infraštruktúry
v obciach na poľsko – slovenskom pohraničí – Lipnica Wielka (PL) – Štefanov (SK)
b) Zmenu konečnej splatnosti termínovaného
úveru do 31.5.2014.
Uznesenie č. 10/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 14. decembra 2013
Schvaľuje
1. Mandátovú komisiu v zložení:
Ing. Lukáš Koválik a Mgr. Eva Javorková
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Oľga Veselovská a Mgr. Eva Javorková
3. Overovateľov zápisnice:
Pavol Kuloštiak a Eva Kordiaková
4. Zapisovateľku zápisnice:
Bc. Jana Hulejová Majcherová
5. Program obecného zastupiteľstva
6. Uzatvorenie poistky na ČOV u spoločnosti
ALIANZ
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce:
a) č. 4/2013 o ostatných miestnych daniach
b) č. 5/2013 o obecnom poriadku
c) č. 6/2013 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
d) č. 7/2013 o lepení plagátov v obci
8. Správu nezávislého audítora za kontrolované obdobie roku 2012
9. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce
bez programovej štruktúry
10. Úpravu obecného rozpočtu na rok 2013
11. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na rok
2014
2
12. Obecný rozpočet na roky 2014 – 2016
13. Príkaz na vykonanie inventarizácie obecného majetku za rok 2013
14. Hodnotu školu v dolnej časti obce na
20.000 €
15. Použitie prebytku hospodárenia za rok
2012 a financovanie výstavby kanalizácie
16. Zmenu štatútu obce Štefanov nad Oravou
v § 15 ods. 2 písm. n): schvaľuje zmluvné
prevody vlastníctva hnuteľného majetku
nad hodnotu 1000 €
17. Zmenu štatútu obce Štefanov nad Oravou
v § 15 ods. 2 písm. o): schvaľuje nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu
1000 €
18. Výšku príspevku na záujmové vzdelávanie
žiakov zo Štefanova nad Oravou vo výške
20 € na žiaka pre ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín
19. Účasť obce vo výberovom konaní na elektriku, plyn a poistenie obecného majetku
v rámci ZMOHO resp. ďalších obcí v rámci
Slovenska oprávnenou osobou.
Berie na vedomie
Informáciu:
1. O financovaní výstavbu múru pri cintoríne
v dolnej časti obce
2. Uvedenie ČOV do skúšobnej prevádzky
dňom 28. 11. 2013 a pripojiteľnosť domácností na kanalizáciu a ČOV
3. Pracovnú zmluvu s Ing. Karolom Puschenreiterom
Konštatuje
Úlohy z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva boli splnené.
Nové voľby do orgánov
samosprávy obcí
Pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí – voľby starostu obce Štefanov
nad Oravou – konané dňa 25. 01. 2014 sú
kandidáti:
1. Ondrej Glonek
52 rokov
elektromechanik nezávislý kandidát
2. Ivan Maťuga, Ing. 49 rokov
poverený starosta nezávislý kandidát
Začiatok hlasovania dňa 25. 1. 2014 bude
o 07.00 hod..
Reflexné prvky pre chodcov v obci
V zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 8/2009 Zb.
zák. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, platný od januára 2013
Od 1. januára 2014 platí pre
chodcov, idúcich za zníženej
viditeľnosti po krajnici alebo
okraji vozovky a teda nie po
chodníku, povinnosť mať na
sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený
rexlexný bezpečnostný odev. Teno zákon sa
priamo dotýka aj obyvateľov Štefanova, ktorý po
okraji ciest chodníky
nemá vybudované.
Na základe informácií
denníka Pravda (z 1. mája
2013), zo 442 nehôd, ktoré
vlani zavinili chodci, sa stalo v obci až 384. Na
tieto čísla sa odvolávaj aj zákonodarci, ktorý
týmto nariadením chcú chrániť nielen chodcov,
ale aj vodičov motorových vozdiel.
Za nesplnenie tejto povinnosti možno dostať
pokutu do výšky 60 Eur.
Štefanov nad Oravou
3
3/2013
Otvorenie ČOV a spustenie do skúšobnej prevádzky
Po ukončení výstavby kanalizácie a čističky
odpadových vôd sa začali jednotlivý producenti
odpadových vôd – jednotlivé rodinné domy,
pripájať na verejnú kanalizáciu. Začalo sa
s napúšťaním ČOV odpadovými vodami. Dialo
sa tak na základe zmluvy o pripojení, kde predmetom zmluvy bol záväzok pripojenia sa producentov k verejnej kanalizácii, odvádzanie
a čistenie odpadových vôd vyprodukovaných
producentom odvedených verejnou kanalizáciou. V zmluve bol dohodnutý termín pripojenia, podľa ktorého bol producent povinný pripojiť svoj zdroj vyprodukovaných odpadových
vôd k verejnej kanalizácii v termíne najneskôr
do 30. septembra 2013 a to na vlastné náklady.
Povinnosti
držiteľa starého vozidla
Na základe zákona č. 223/2001 Zb. zák.
o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon)
Starým vozidlom sa rozumie vozidlo, „ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom
priestranstve, alebo na inom mieste, ak je
jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.“
Podľa § 51 zákona medzi povinnosti držiteľa starého vozidla patrí podľa ods. 1 bezodkladné zabezpečenie odovzdania kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej
zber starých vozidiel alebo spracovateľovi
starých vozidiel.
Podľa § 51 ods. 3 zákona je držiteľ starého vozidla do splnenia povinnosti podľa odseku 1 povinný
a) ,,zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla“ a po b) „umiestniť
a uchovávať staré vozidlo tak, aby“ nenarúšalo životné prostredie, estetický vzhľad obce
alebo osobitne chránenú časť prírody.
Držiteľovi starého vozidla, ktorý si nesplní
povinnosti týkajúce sa odstránenia takéhoto
vozidla a tým sa dopustí priestupku, možno
uložiť pokutu do 663, 87 eura.
Spracovala Diana Maťugová
Povinnosti a práva neupravené v zmluve sa
spravujú ustanoveniami zákona č. 442/2002
Zb. zák. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení noviel, zákona č. 276/
2007 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení noviel, iných všeobecne záväzných
právnych predpisov a ustanovenia-mi prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, ktorý je
k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Na verejnú kanalizáciu je v súčasnosti napojených 146 domácností, čo predstavuje
84,39 % zo všetkých domácností, ktoré produkujú odpadové vody a technicky je možné ich
napojenie.
Po zabezpečení všetkých potrebných povolení, stanovísk a rozhodnutí, v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na projekt „Skvalitnenie prírodného prostredia
prostredníctvom výstavby komunálnej infraštruktúry v obciach na poľsko-slovenskom
pohraničí – Lipnica Wielka a Štefanov, sme za
prítomnosti delegácie zástupcov hlavného partnera projektu z Poľska, zástupcov zhotoviteľa
diela a poslancov obecného zastupiteľstva dňa
25. septembra 2013 slávnostne otvorili ČOV
Štefanov nad Oravou. Následne na to, sa dňa
15. októbra 2013 zúčastnila delegácia zástupcov našej obce na slávnostnom otvorení ČOV
Kiczory v Gmine Lipnica Wielka v Poľsku.
Dodávateľ technológie - biologická čistiareň
odpadových vôd Bioclar BK 700 - firma BIOCLAR a. s. Bratislava, dňa 23. novembra 2013
uviedla ČOV do skúšobnej prevádzky v automatickom cyklickom režime riadené časom
a hladinovými spínačmi.
Ivan Maťuga
Správa nezávislého auditora
pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce Štefanov nad Oravou
Správa k účtovnej závierke
Vykonala som audit priloženej účtovnej závierky Obce Štefanov nad Oravou, IČO
00314889, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci
k uvedenému dátumu a poznámky obhsaujúce prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.
Starosta obce je zopovedný za zostavenie
účtovnej závierky v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Zb. zák. v znení neskorších predpisov a za interné kontroly. Starosta
obce je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel
rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a
používanie návratných zdrojov financovania
podľa zákona č. 583/2004 Zb. Zák. o rozpočtových pravidlách planých pre samosprávu.
Stanovisko auditora:
Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Štefanov nad Oravou k 31. decembru 2012 a výsledku hospodárenia a penažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach závierky som
nezistila vo všetkcýh významaných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.
Stav vykázaného dlhu obce a návratných
zdrojov financovcania je podľa môjho overenia zhodný so stavom vymkázanýmn v účtovnej závierke.
Ing. Zdenka Richtrerová v.r.
Liptovský Mikuláš 16. 10. 2013
Štefanov nad Oravou
3/2013
Rozlúčka s Jozefom Kakačkom
V novembri, kedy si s láskou spomíname
na našich drahých zosnulých, sme sa so
smútkom a slzami v očiach rozlúčili s manželom, otcom, dedom a pre mnohých hlavne starostom našej obce, Jozefom Kakačkom. Túto funkciu spravoval dlhých 10 rokov. Vďaka dôvere ľudí bol 3 krát jednoznačne zvolený za starostu. Posledné volebné
obdobie žiaľ nedokončil. V marci tohto roku
sa vzdal funkcie a rozhodol sa tento krát venovať sebe, svojmu zdraviu a hlavne rodine.
V priebehu týchto 10-tich rokov, ale i mimo
nich, sa priam rozdával našej obci. Skúsme
teda zatvoriť oči a posledný krát sa spolu
s ním pomyselne prejdime po dedinke, ktorú
nadovšetko miloval. Spomeňme si čo všetko dobre pre nás urobil. Poobzerajme sa
a uvidíme pokrok, za ktorým sú aj jeho pracovité ruky a bystrá hlava.
Keď sa ho niekto pýtal čo chce dať svojej
obci povedal toto: „Chcem jej dať dušu, aby
ju bolo počuť, cítiť z dolného konca až na
horný koniec a v celom jej prekrásnom chotári. Aby z jedného konca na druhý doľahol
ľudský hlas...“
Kto ho poznal vedel, že všetko to čo robí
nie je pre peniaze, či prchavú slávu. Áno,
rád bol medzi ľuďmi a rád sa ujal hlavného
slova. Mnohí si ho navždy zapamätajú s jeho
povestnými kyticami, na ktoré on nikdy nezabudol.
Ten kto ho poznal vedel, že jediné čo si
naozaj cenil boli slová vďačnosti. Boli preňho akýmsi životabudičom, ktorý mu dával
silu a vôľu isť ďalej. Nech je nám jeho chuť
do života inšpiráciou a pevná viera, ktorú mal
v srdci nádejou, že sme sa nevideli posledný krát.
A preto, ak nás počujete .... Ďakujeme.
Kakačková Monika
Malé, ale viditeľné zmeny Štefanova
Rok 2013, s ktorým sa pomaly lúčime, našej
obci jednoznačne prospel. Niekedy možno stačia pomerne malé zmeny, ktoré sú ale viditeľné a menia celkový obraz prostredia.
Nový šat dostalo ihrisko a jeho okolie v Dolnom Štefanove. Došlo k vypíleniu kríkov, vyrovnaniu terénu... Naši hasiči, ktorým nemožno odoprieť ich aktívnosť, spoločne vyhĺbili jamu
na odtok vody, ktorá bola následne zasypaná
makadamom, ktorý finančne pokryl Obecný
úrad. Pôda bola zarovnaná buldozérom firmy
Stavpoč a pokrytá skalkami.
V súčasnosti tento priestor slúži napríklad ako
parkovisko pri obecných akciách konajúcich sa
na ihrisku. A jeho využitie v budúcnosti? Vzhľadom na aktívnu štefanovskú mládež, využitie
by určite našlo aj rozšírené ihrisko, prispôso-
bené novým športovým možnostiam. Priestor
môže, samozrejme, poslúžiť aj pre dobrovoľných hasičov a hasičky, ktorý potrebujú možnosti na trénovanie, aby aj naďalej žali také
úspechy, ako doteraz.
,,Skrášľovacie“, ale najmä praktické úpravy
sa týkali aj vypílenia drevín okolo vyrovnávacej vodnej nádrže, čím došlo k celkovému upraveniu okolia.
Podobné vynovenie dostalo aj klzisko na
Rovni. Športuchtiví mládenci opravili mantinely novými doskami a už sa pripravujú na hokejový turnaj začiatkom mesiaca január 2014, kde
nás všetkých srdečne pozývajú a veria, že aj
naše povzbudzovanie im pomôže turnaj vyhrať.
Diana Maťugová
Pomník nenarodeným deťom
Možno je to dobou, možno ľudmi... no často
sa určite každý z nás dostane do situácie, kedy
sa nám zdá, že všetci sa sústreďujú len na
seba, a že si svoje okolie všímame minimálne.
Naše činy sú azda až príliš často motivované
len vlastnými potrebami, túžbami, či snami.
O to viac nás všetkých ,,pohladia na duši“
situácie, pri ktorých si uvedomíme, že predsa
len sa dejú malé zázraky, kedy niekto urobí niečo pre ostatných, bez očakávania akéjkoľvek
kompenzácie.
Jedným z týchto ľudí je aj Danka Gregorcová, ktorá sa rozhodla vybudovať na horno-štefanovskom cintoríne pomník pre nenarodené
deti.
Zaujíma vás prečo? Ako? Odpovede nájdete pri čítaní nasledujcich riadkov.
Za akých okolností vo vás skrsla myšlienka, dať vybudovať pomník nenarodeným
deťom?
Čo vás k tomu viedlo?
Danka Gregorcová: ,,Myšlienkou dať postaviť pomník nenarodeným deťom som sa začala
zaoberala asi pre dvoma rokmi, kedy sme sa
s priateľkou rozprávali na túto tému.
Pri jednej z návštev cintorína v Štefanove
som sa rozhodla, že práve v tejto obci by mal
byť pomník postavený. Cez modlitbu som dostala aj určené miesto, kde by pomník mohol
byť – pri Hlavnom kríži, v starej časti cintorína.
Táto myšlienka a jej realizácia našla pochopenie aj na obecnom úrade a tak sme s pánom
starostom Ivanom Maťugom zadali aj návrh na
realizáciu konkrétnemu kamenárstvu.“
Aké sú vaše pocity po postavení pomníka?
D. G.: ,,Mám z toho veľmi dobrý pocit, že Boh
zrealizoval svoje dielo, na ktoré veľmi pozitívne reagujú aj občania.“
Pocítili ste po vybudovaní pomníka istý
pokoj na duši? Máte pocit satisfakcie?
4
Oporný múr pri cintoríne
Pozemkové spoločenstvo obce Dolný Štefanov (PS) sa na predchádzajúcich valných hromadách zaoberalo návrhom svojich členov
a požiadavkou Obecného úradu Štefanov nad
Oravou, spoločne riešiť zosuv pôdy na parcele
č. 402 (cintorín v dolnej časti obce) ktorej vlastníkom je Pozemkové spoločenstvo. Tým by sa
riešil aj celkový vzhľad cintorína a ten by bol
skutočne dôstojným miestom odpočinku našich
zosnulých. Zaslúžia si to, veď práve oni boli
bývalí aktívni členovia urbáru a podieľali sa na
mnohých prácach. Aj za ich vtedy neľahkej
a záslužnej práci si zaslúžia našu vďaku. Bolo
dohodnuté, že získané finančné prostriedky
z odpredaja dreva z tejto parcely budú použité
na vybudovanie oporného múru a na celkové
zveľadenie cintorína.
Na základe uvedeného, pod vedením predsedu PS pána Alexandra Orčíka boli zabezpečované práce, ktoré postupne menili jeho
vzhľad.
Jednou z prvých bol výrub stromov nachádzajúcich sa v hornej časti, pozdlž oplotenia,
na niektorých miestach aj priamo v oplotení.
Táto práca bola výrazne zťažená tým, že stromy museli byť pomocou lana nasmerované
mimo cintorín, aby sa predišlo prípadným škodám na pomníkoch. Po odpredaji dreva veľkoodberateľovi sa likvidovali haluze a iné dreviny nachádzajúce sa v uvedenej časti. Poriadok sa urobil aj na ľavej strane cintorína, od
Medvedzia. Staré, popretŕhané oplotenie bolo
nahradené novým pletivom. Nad oplotením
v hornej časti boli vysadené vzrastovo nižšie
dreviny – sosny. Tieto a ďalšie práce vykonávala skupina brigádnikov, ktorá podľa potrieb
zabezpečuje štandartne práce v lese.
Hlavná časť prác i financií boli vynaložené
na vybudovanie oporného múru. Ten je vybetónovaný a z prednej časti murovaný tmavým
lomovým kameňom, ktorý mu dodal nádherný
a dôstojný vzhľad. Tieto práce vykonávala stavebná firma STAVPOČ z Klina. Jej majiteľ
Ing. František Jendroľ výraznou mierou aj finančne prispel na jeho výstavbu. Aj touto cestou chceme poďakovať jeho pracovníkom za
dobre a kvalitne odvedenú prácu. Celkový
vzhľad cintorína sa výrazne zmenil, čo potvrdili viacerí návštevníci cintorína počas sviatkov
Všetkých svätých.
V ďalšom období budeme v spolupráci
s obecným úradom zabezpečovať ďalšie práce na skrášlení cintorína a úprave terénu.
Jozef Kozubík
D. G.: ,,Určite. Po vybudovaní pomníka sa
dostavil aj pokoj na duši a to hlavne vtedy, keď
vidím, že sa tam občania zastavia a v tichu
miesta posledného odpočinku sa modlia za
nenarodené deti. Môj osobný pocit je, že Boh
si svoje dielo zrealizoval a teraz je na nás, aby
sme otvorili ešte viac svoje srdcia pre modlitby, aby sme sa raz všetci stretli pred Božou
tvárou.“
Myšlienke, nápadu, ale aj práci vloženej do
projektu patrí náš obdiv. Nezištnosť je vlastnosť,
ktorá sa možno ťažšie hľadá, ale ak sa nájde o to viac sa cení. Danka Gregorcová nám týmto
gestom, vybudovaním pomníka pre nenarodené deti, ukázala svoje veľké srdce.
A zároveň nám pripomenula, že by sme nemali zabúdať na ľudí v našom okolí, ale ani na
tých, ktorí nedostali možnosť byť tu s nami.
Diana Maťugová
Štefanov nad Oravou
5
3/2013
Kto je najlepší? Tí naši!
Ôsme kolo Hornooravskej hasičskej ligy sa konalo u nás, v Štefanove nad Oravou. Ligová súťaž sa
tu konala po pvý krát a zároveň sa
konala aj súťaž o pohár starostu.
Všetci sme sa na to veľmi tešili.
Predsa len, ukázať sa v našej rodnej dedine je pre každého pocta.
Súťaži predchádzali dlhé prípravy.
Objednanie pohárov, ozvučenie,
varenie guľašu. Po príchode a nástupe ligových družstiev a vysvetlení pravidiel súťaže, sa na základňu pripravilo družstvo domácich
žien. Samozrejme, my sme sa snažili ukázať v najlepšom svetle.
V lige sme boli síce prvý rok, no aj
tak sme nesklamali a podali skvelý
výkon. Pri čase 19:42 padli sánky
nielen domácim divákom ale aj
ostatným súťažiacim. Domáci
chlapci síce neobsadili popredné
miesta, ale i tak zostali hrdinami
a skvelými hasičmi v očiach svojich priaznivcov. Boli pripravení, vytrénovaní, bez nervozity, no keď
zlyhá technika, ani rýchlosť, nariekanie či zlosť nepomôžu. Nič sa
však nedialo. Zožali potlesk za snahu a aj za iné kolá, pretože diváci
vedeli, že naši chlapci sú prvý v tabuľke.
Ligová súťaž priebiehala veľmi priaznivo.
Padali skvelé časy a víťazné družstvo mužov
z Trstenej predviedlo dych vyrážajúci výkon.
Útok pod 15 sekúnd! Pri pohľade na časomieru sa roztiahli tváre do úsmevu azda každému
divákovi. Mužské tímy z tohto času neboli nadšené. Niet divu, keďže prekonať takýto čas si
netrúfal každý. Útoky prebiehali dobre a na-
šťastie nedošlo k žiadnemu väčšiemu zraneniu.
Po ligovej súťaži sa ešte predviedli malí plameniaci zo Štefanova nad Oravou a z Čimhovej. Ukázali čo sa za tieto týždne naučili, čo
odkukali od ostatných tímov a čo všetko dokážu zvládnuť sami. Po mladých plameniakoch
sa pokračovalo súťažou o pohár starostu obce.
Tej sa zúčastnili aj tímy, ktoré nesúťažia v Hornooravskej hasičskej lige. Súťaž neprebiehala
podľa ligových pravidiel. Podmienkou bolo uro-
biť starý útok, to znamená s rozhadzovaním
hadíc. Niektoré tímy skúšali taký útok po prvý
krát, no musíme poznamenať, že aj tak boli
úspešné. Všetci si viedli veľmi dobre. Nie každému sa síce podarilo všetko spraviť na prvý
krát, či dokončiť útok v najlepšom čase, no
všetci sa zabavili. Niektorí zostali mokrí po nezapojenom rozdeľovači, či veľkom prúde
v prúdnici.
Po útokoch sa všetci pobrali na vyhodnotenie súťaží a čakali, kto bol úspešní a kto menej. Každé družstvo dostalo za účasť v súťaži
pamätný pohár od starostu obce. Prvé miesto
mužov získal tím z Liesku a prvé miesto žien
obsadili ženy zo Štefanova. Zožali sme veľký
aplauz. Naplno sme si vychutnávali dve prvé
miesta a naše oduševnené výkriky „Kto je najlepší?!“ sa ešte dlho ozývali dedinou. Po vyhodnotení ženských výkonov chlapci zo Štefanova oslavovali spolu zo ženami a spoločne
náš všetky pohádzali do kade. Samozrejme,
my dievčatá sme im to vrátili a tak sme po chvíli
všetci chodili po ihrisku mokrí a vysmiati.
Všetci sme veľmi radi, že táto súťaž prebehla v pokoji, bez zranení a bez veľkých protestov proti rozhodnutiam rozhodcov, či hádok.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým organizátorom a sponzorom za prikladné pripravenie terénu, občerstvenia, priebehu súťaže a samozrejme aj krásnych pohárov. Ďakujeme aj
starostovi obce, za pomoc pri prípravách, podporu a za umožnenie súťaže v našej obci.
Aj keď ligová súťaž u nás dopadla dobre, pred
nami boli ďalšie boje. Posledná súťaž v Liesku
bola rozhodujúca. Ani nie tak pre ženy ako pre
mužov. Hlavne pre našich chlapcov, ktorým išlo
o prvé miesto. Aj keď im útok nevyšiel podľa
plánov, osud, náhoda a možno šťastie či skúsenosti, im hrali v prospech a tak sa opäť stali
víťazmi. Majstrami! Prvé miesto v Hornooravskej lige získali už druhý krát a sú nesmierne
šťastní, že obhajili minuloročné víťazstvo. My
ženy sme skončili na 3. mieste ale neboli sme
smutné. Silná konkurencia a niektoré prešľapy nás posunuli sice nižšie ako sme chceli, no
aj tretie miesto bolo dôvodom na oslavu. Na
prvý rok to bolo veľmi slušné a všetky dievčatá
sme boli so sebou spokojné.
Po ukončení ligovej súťaže sa už všetci rýchlo
ponáhľali do Štefanova. V dedine sa konali Dni
poďakovania a tak si chcel ešte každý dať guľáš
a zaspievať si pár pesničiek. Už na moste sme
videli ako nás všetci vítajú. Pri príchode na ihrisko všetci tlieskali a dokonca nám aj zaspievali pesničku ,,Čo ste hasiči“. Bola to skvelá
atmosféra a skvelá oslava. Bol to úžasný pocit, keď sme videli, koľko ľudí na nás myslí
a koľko ľudí oslavuje s nami. Po ukončení slávností sme sa na ihrisku ešte spoločne zabávali
počas diskotéky. Oslavovali sme prvé miesto
a pridali sa k nám aj hasiči z inych dedín.
Všetkým veľmi ďakujeme za úspešný rok a tešíme sa na ďalšie súťaže.
Karolína Gavranová
3/2013
Štefanov nad Oravou
6
Dni poďakovania 2013
Dni 24. a 25. august sa v našej dedine niesli v znamení športu, umenia, zábavy, spolupatričnosti a v neposlednom rade hlavne vďaky. Kultúrno – športovým podujatím pod názvom Dni poďakovania obce Štefanov nad Oravou sme v kruhu svojich známych, rodiny, priateľov a obyvateľov našej obce prežili príjemný letný víkend, vďaka ktorému sa nielen poďakovalo za všetky práce, príležitosti a pomoci, vďaka ktorým
môže naša dedinka fungovať, ale utužili sa aj vzťahy, postretávalo sa
množstvo ľudí a hlavne sa zabávalo.
Prvý deň sme zakončili zábavou pod hviezdami, za zvukov modernej
aj ľudovej hudby sa do rána zabávali nielen mladí, ale aj staršie ročníky.
Na druhý deň sa z ihriska už od skorých ranných hodín niesla lákavá
vôňa vareného mäska, majoránu, korenín a rôznych tajných prísad.
Odštartovali ho totiž družstvá PD Žiarec, Poľovníci, Matratex a Bedrich
spol. s.r.o , ktoré sa rozhodli zmerať si sily vo varení guľáša a pripraviť
pre všetkých zúčastnených ten ,,naj“, často s neznámymi prísadami,
ktoré dodali ich pokrmu ten správny šmrnc.
Oficiálne sa druhý deň začal ďakovnou svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Ján Marhefka. Vo svojej homílii nám pripomenul, že je to práve
Pán Boh, komu by sme mali ďakovať za všetky dary, ktoré sa nám počas života dostávajú. Svätou omšou tak každý z nás poďakoval za svoje malé víťazstvá, prosil o sily do ďalších dní a hlavne zdravie, aby sme
sa mohli takto spoločne stretnúť aj o rok.
Po príhovore povereného starostu Ivana Maťugu, ktorý poďakoval
všetkým obyvateľom obce, že ju robia takou aká je, sme vyprevadili
družstvá našich hasičských tímov, ktorých čakala ich posledná a najdôležitejšia súťaž. A my sme sa pustili do ochutnávania guľášov. Keďže
každý z guľášov mal svoju výnimočnú chuť, nepodarilo sa ani po dlhom
dohadovaní vybrať víťaza. A tak sa o ňom rozhodlo pri zábavnej disciplíne „Hod vareškou“, ktorú najlepšie absolvoval a najďalej dohodil šéfkuchár tímu Matratex.
Aj program v kultúrnom dome v dolnej časti obce mal v druhý deň
pokračovanie. Prostredníctvom pani Beáty Bedrichovej sa návštevníci
jej prezentácie o liečivých bylinách dozvedeli, ktoré rastliny sa dajú nazbierať v našom chotári, ako sa dajú využiť a aké sú ich liečivé účinky.
Milo poradila a zodpovedala všetky otázky, ktoré jej boli položené a tak
posunula svoje cenné vedomosti ďalej.
Športom sme odštartovali celé podujatie. Futbal má u nás dlhú tradíciu, chlapci ale aj dievčatá sa pravidelne stretávali a dodnes stretávajú,
aby si trochu potrénovali nohy. Akým iným športom by sme teda ukázali, aké športové talenty sú v našej obci? Futbalového turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev: Ženatí, Slobodní, VENDO, BEDRICH Team a FC
MATRATEX. Po takmer profesionálnych výkonoch všetkých družstiev
sa z víťazstva mohlo radovať družstvo FC MATRATEX, striebornú priečku
obsadili divadelníci a bronzovú Ženatí. V poradí štvrtí skončili futbalisti
Bedrich Teamu a na záverečnej priečke sa umiestnili Slobodní, ktorým
šťastie v tento deň veľmi neprialo.
Pri povzbudzovaní svojich favoritov sa ihrisko v dolnej časti obce začalo zapĺňať nielen občanmi našej obce. Takmer nik neodolal vôni vareného kolena a tak po náročných športových výkonoch si nielen súťažiaci pochutnávali na mäsku v príjemnej atmosfére a družnej debate.
Popri hlavnom programe , ktorí počas celých dvoch dní prebiehal na
ihrisku v dolnej časti obce, sa v prvý deň podujatia otvorila výstava „Ľudová tvorba“, ktorú navštívilo mnoho ľudí. Neraz sme mnohí nechápavo
krútili hlavami aké talenty medzi nami žijú a mnohokrát o nich ani nevieme. Maľby, výrobky z dreva, ručne robené šperky, ozdoby, pletené
čiapôčky, z dreva vyrezávané obrazy a mnoho ďalších výrobkov prezentovali šikovné ruky ich výrobcov, obyvateľov našej obce. Výstava
mala veľký úspech a stretla sa s priaznivým ohlasom všetkých návštevníkov.
Na ihrisku zatiaľ pokračoval hlavný program. Aká ťažká a zložitá je
práca policajtov a výcvik psov nám ukázali muži zákona. Predviedli ukážku práce policajného psa, akým spôsobom vyhľadáva drogy, či pacifikuje útočníka. Deti, ale aj dospelí, si mohli pozrieť zbrane, ktoré pri svojej práci policajti využívajú, nahliadnúť do policajného auta či vyskúšať
putá.
Hlavný program pokračoval o 15:00 hodine, kde nám svoje talenty
predviedli nielen deti a mladí z našej obce, ale aj pozvaní hostia z okolitých miest a dedín, ale aj spoza hraníc. V programe sa tak predstavili
DFS Vienok zo Štefanova, mladé talenty z našej obce, tanečná skupina Karolínka zo Zuberca, folková skupina Skalka, folklórne súbory
z Lipnice Wielkej z Poľska a klinec za celým programom dala dychová
hudba Tvrdošanka, ktorá hrala takmer do tmy.
To, že tieto dni boli naozaj výnimočnými a stále máme za čo ďakovať,
potvrdili aj naši hasiči, ktorí sa z poslednej súťaže vrátili ako víťazi Hornooravskej hasičskej ligy, ktorú sa im podarilo vyhrať už po druhý krát
a zaradiť sa tak medzi špičku dobrovoľných hasičských tímov na Orave.
Nádherné dva dni, vďaka ktorým sme si mnohí uvedomili, že žijeme
síce v malej dedinke, čo sa počtu obyvateľov a rozlohy týka, ale bohatej
na talenty, šikovných ľudí, ľudí, ktorí sú ochotní pre dobro svojich blízkych obetovať častokrát aj kus svojho voľného času a hlavne, že žijeme
v dedinke, v ktorej najčastejšie vládne pohoda, ktorá sa snaží o rozvoj,
v ktorej sa stále niečo deje a v ktorej sa nám dobre žije.
Zuzana Štiptová
Štefanov nad Oravou
7
Matrika za celý rok 2013
DFS Vienok
Tradičné hodnoty ľudových obyčajov,
tradícií, zvykov a remesiel v súčasnosti
Keď som študovala rôzne publikácie,
alebo odbornú literatúru, ktoré sa týkajú
ľudových obyčajov, tradícií, či remesiel
Oravy, vždy som sa v prvom rade medzi
inými obcami Oravy chcela dozvedieť ako
prebiehal život v minulých časoch v našej obci, no musím konštatovať, že informácie o obci Štefanov v týchto publikáciách sú strohé a obec Štefanov sa vždy
spomína len ako jedna z mnohých hornooravských plátenníckych obcí. Samozrejme, chcela som sa dozvedieť viac o živote Štefanovcov v minulých časoch a preto som navštevovala „starších“ obyvateľov obce a robila som si svoj vlastný výskum o ľudových zvykoch, tradíciách a remeslách. Po stretnutí s nimi som zistila,
že Štefanov je veľmi bohatá obec na ľudové tradície a že sú tu veľmi hodnotné a
unikátne zvyky, ktoré dávni Štefanovci
praktizovali vo svojom živote a hlavne, boli
na ne hrdí. Potvrdila mi to aj „Monografia
obce“, ktorá bola vydaná v roku 2005. Zároveň musím konštatovať, že mnohé
z týchto zvykov upadli do zabudnutia vplyvom moderného spôsobu života.
DFS Vienok sa snaží prostredníctvom
detí zo Štefanova tieto ľudové obyčaje,
tradície, či remeslá zachovať. Veď nie je
na „škodu veci“ keď sa deti dozvedia akými remeslami sa ich predkovia v obci živili, alebo aké obyčaje vykonávali počas
jednotlivých ročných období a pracovného života. DFS Vienok sa snaží detskou
a hravou, no hlavne pre deti typickou
spontánnou formou, prostredníctvom
piesní a hier sprostredkovať Vám a ich
oboznámiť o dávnom živote Štefanovcov.
Postupne sa budú oboznamovať s významnými a unikátnymi zvykmi a ľudovými tradíciami Štefanova. Deti z DFS Vienok sa tak už mali možnosť oboznámiť
s remeslom mlynárov, čo sa týka pracovných obyčajov poznali ako to asi prebiehalo , keď deti pásli húsky a taktiež sa
oboznámili s veľmi pekným vianočným
zvykom „Chodenie s polazníkmi“. Deti
s DFS Vienok momentálne oddychujú,
majú prázdniny, ale po ich skončení nás
čaká mnoho práce. Veď sú tu ďalšie ľudové obyčaje a zvyky, ktoré stoja za to ,
aby sa s nimi deti oboznámili ako príklad
z ľudových obyčajov uvediem:
v Krstiny a narodenie dieťatka
v Zvyky a tradície počas Veľkej noci
v Páračky
v Kosenie a hrabanie sena
v Sadenie zemiakov
v Vianočné zvyky
Ondrej, Barbora, Lucia
Z remeselníckeho folklóru samozrejme
ich chceme oboznámiť s remeslom, ktoré
je pre obec Štefanov typické a to s plátenníctvom, no ďalej aj s remeslami ako
kováčstvo, či pĺtnictvo .......
Veľmi zaujímavá je mystická oblasť
a to hlavne povesť o Topeľcoch, ktorú mi
vyrozprávali viacerí občania Štefanova,
ktorých som navštívila.
DFS Vienok po trojročnej prestávke funguje od 17. 05. 2013. Deti, ktoré ho navštevujú sú veľmi milé, šikovné a hravé
a hlavne chcú. Chcú tancovať, spievať
a hrať sa i keď to niekedy tak nevyzerá
(niektorí rodičia, hlavne tí čo chodia na
skúšky vedia o čom hovorím). To, že chcú
je pre nás podstatné, pretože je potrebné ich postupne privádzať k tomu, kde sú
ich korene, odkiaľ pochádzajú a ako žili
ich predkovia. Malo by nám všetkým záležať na tom aby sa oboznámili s ich životom, pretože prenik iných subkultúr
a národností, prostredníctvom multimediálnych prostriedkov veľmi ovplyvňujú náš
súčasný život. Myslím si, že poznať zvyky a tradície iných národností je správne,
tolerantné a je to v poriadku. Skôr by sme
sa mali obávať toho aby nás ich „čaro“
nepohltilo, neprenieslo do iných dimenzií
chápania tradícií. Tým chcem povedať, že
je v poriadku oboznámiť deti so sviatkami ako je Halloween, alebo kto je Santa
Klaus, no zároveň im vysvetliť že u nás je
podobný sviatok ako Halloween, ale volá
sa fašiangy, a že u nás nenosí darčeky
„Santa“, ktorý sa štverá hore komínom,
ale nosí ich samozrejme Ježiško. No
a pred Ježiškom nosí sladkosti u nás Svätý Mikuláš, ktorý nikdy nenosil červenú
čiapočku s bielym brmbolcom, ale nosil
špicatú „čiapku“, podobnú tej. ktorú nosí
mons. Biskup a to je podstatný rozdiel.
Chráňme si naše tradície stoja za to. Štefanovci, máte byť na čo hrdí, ste obec
s bohatými tradíciami a buďte právom na
to pyšní.
Prajeme šťastné veselé....
Bc. Čierna Zuzana
Bučekova Zuzana
Zábavné popoludnie s cirkusom Varietté
V nedeľu 24. novembra 2013 do našej dediny zavítal cirkus Varietté. Hoci
počasie nebolo priaznivé, každý, kto
prišiel do kultúrneho domu na zábavné
popoludnie, odchádzal s úsmevom na
tvári. Pestrý program, ktorý tvorili zruční žongléri, fakír a jeho šou s ohňom
dopĺňali kúzelníci, ktorí predviedli svoje
umenie. Celým programom sprevádzal
zábavný klaun Rey a jeho šikovné či-
3/2013
vavky, ktoré pobavili malých aj veľkých.
Niekoľko našich detí sa dokonca do
programu aktívne zapojilo a vyskúšali si
spolu s klaunom pantomímu.
Ďakujeme obecnému úradu za príjemne popoludnie a všetkým ktorí sa na
predstavení zúčastnili a tešíme sa na
ďalšie pekné akcie v našej obci.
Jana Hulejová Majcherová
Narodení
Matej Poláčik
Dorotea Kakačková
Anton Bendek
Miloš Balún
Matej Ferianc
Denis Gostík
Nina Puchlová
Prihlásení k trvalému pobytu
Katarína Matušáková
Matúš Matušák
Miroslav Matušák
Andrea Puchlová
Sandra Kajanová
Gabriela Brunčáková
Jozef Maniak st.
Mária Maniaková
Klaudia Maniaková
Jozef Maniak ml.
Nikola Maniaková
Veronika Kuloštiaková
Karol Hrkeľ
Mária Hrkľová
Odhlásení z trvalého pobytu
Lenka Kováliková
Róbert Koválik
Veronika Kováliková
Kristián Papp
Aurel Papp
Katarína Papová
Adam Papp
Ivona Kuráňová
Patrik Kuráň
Anna Žuffová
Alojz Kulošťák
Michaela Kekeláková
Blažena Chovančáková
Oliver Baláž
Simona Pačíková
Jana Beneová
Gabriela Tomáňová
Peter Donáth
Andrej Precner
Opustili nás
Štefánia Sumegová
Ondrej Glonek
Pavlína Gregorcová
Ján Ladňák
Ján Brunčák
Božena Čabajdová
Irena Bránická
Jozef Kakačka
Irena Lepáčková
Manželstvo uzatvorili
Peter Kakačka – Anna Pokusová
Jozef Puchel – Andrea Frielichová
Peter Chovančák – Blažena Kekeláková
Loránt Beno - Jana Štiptová
Ladislav Tomáň – Gabriela Brunčáková
Peter Donáth – Lucia Vojčáková
Jubilanti od posledného
vydania novín
70 rokov –
–
75 rokov –
85 rokov –
Ľudmila Poláčiková
Zdeno Ruml
Eduard Pucheľ
Rudolf Bolibruch
3/2013
Štefanov nad Oravou
8
Materská škôlka
Školský rok 2013/2014 sme v Materskej škole „Zvedavá včielka
„v Štefanove nad Oravou zahájili dňa 2.9.2013 s počtom 22 zapísaných
detí, z toho je 13 predškolákov a 8 stredných detí.
V dňoch 23.9. do 27.9.2013 sme s produktov záhrad rodičov a starkých našich detí zhotovili výstavku ovocia a zeleniny a od 30.9. do
4.10.2013 sme pripravili Týždeň zdravia, počas ktorého každý deň konzumovali vitamíny z výstavky, ktoré pripravila p, školníčka a ostatné
využila p. kuchárka v kuchyni na prípravu desiaty, olovrantu a chutného
obedu. Chceme veľmi pekne poďakovať rodičom a starým rodičom, ktorí
prispeli svojimi vypestovanými produktmi a tak obohatili jedálny lístok
detí.
Svetový deň mlieka
sme si pripomenuli aj
my dňa 25.9.2013
v našej materskej škole. Deti dostali za úlohu si priniesť v tento
deň do škôlky nejaký
mliečny výrobok. Väčšina z nich si priniesla jogurty ale mali aj
syrokrémi, kefíry, šľahačky a rôzne ochutené mliečka. Za spolupráce našej p. hospodárky Hulejovej, ktorá
im porozprávala o veľkom výživovom prínose mlieka a mliečnych výrobkoch pre zdravie každého človeka a pani učiteliek, ktoré pre nich
pripravili rôzne súťaže, si deti ľahšie uvedomili a pochopili význam tejto
zdravej tekutiny. Potom si prinesené výrobky s chuťou zjedli, no najväčšiu radosť mali z vlastnoručne vyšľahanej šľahačky, ktorá bola pre nich
najlepšou dobrotou.
skej školy. Deti ich privítali pestrým kultúrnym programom a pesničkami
z Repete. Pri dobrom čaji a chutných domácich koláčoch, ktoré nám
sponzoroval p. Koválik z pekárne Švarc v Tvrdošíne si starí rodičia spolu so svojimi vnúčatkami zaspomínali na staré časy a spoločne si zaspievali známe ľudové ale aj „repeťácke“ pesničky.
„Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš...“, týmito slovami piesne privítali aj
tento rok deti Mikuláša v Materskej škole. Spolu s p. učiteľkou a p. riaditeľkou pripravili pestrí balíček piesní a básní a po úvodnom príhovore
im Mikuláš rozdal očakávané balíčky. Spolu s ním si aj zaspievali, zatancovali a sľúbili, že budú aj na budúci rok dobrí a poslušní, aby ich
potom znovu Mikuláš mohol obdarovať. Chceme aj touto cestou poďakovať p. Bendekovi a p. Bendekovej za sponzorský dar, z ktorého sme
do kuchyne MŠ zakúpili umývačku riadu.
Ešte pred Mikulášom sme začali s aktívnou prípravou Vianočných
trhov. V MŠ sme uskutočnili tvorivé dielne spolu s rodičmi, kde p. učiteľka im ukázala pletenie zvončekov z pedigu. Viacerým sa to tak zapáčiDňa 2.10.2013 sa 12 predškolákov spolu s p. učiteľkou Skubanovou
a p. školníčkou Feilhauerovou vybrali na exkurziu do Tvrdošína. Navštívili novootvorené multifunkčné ihrisko na sídlisku Medvedzie a vyskúšali si rôzne šmýkačky, preliezačky, hojdačky, lezeckú stenu a trampolínu. Napriek
sychravému počasiu mali všetci
veľkú radosť z aktívneho pohybu.
Už
tradične
v mesiaci október
sme si aj my
v našej MŠ pripomenuli
Úctu
k starším a dňa
25.10.2013 sme
pozvali starých
rodičov detí na
besiedku a posedenie do mater-
9
Štefanov nad Oravou
lo, že začali pliesť aj doma a vyrobili nám veľa krásnych zvončekov.
Kolektív MŠ spolu so zastupujúcim starostom zhotovil pekných anjelikov zo sadry a tiež rôzne ozdôbky z dreva a slamy, p. kuchárka napiekla chutné šišky a p. školníčka koláčiky. Obec zahájila veľkú propagáciu
vo forme letákov a tak do prípravy už spomínaných Vianočných trhov
sa zapojili aj občania. Veď hlavným cieľom bolo pomôcť finančne Materskej škole, aby si mohli zakúpiť potrebné učebné pomôcky. Veľké
poďakovanie patrí rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ a ľuďom, ktorí pomáhali, či už organizačne – divadelný súbor Vendo alebo prispeli nejakými výrobkami na trhy, menovite: Mikosová Martina, Klusová Etela,
Klusová Eva, Klusová Alexandra, Orčíková Emília, Matušáková Katka,
Lieskovská Alena, Hrkľová Marta, Bendeková Albína, Kuľášová Oľga,
Balúnová Lucia, Puchlová Renátka, Feilhauerová Lucia, Pačíková Margita, Greššová Eva, Ondríkova Miriam, Gajdošíková Eva, Maťuga Ivan,
Romaňák Adrián, Štiptová Gabriela, Sumegová Ľubomíra, Puchelová
Andrea, Kuloštiaková Helena, Bedrichová Júlia, Hlinová Beáta, Kuloštiaková Anna, Šimurdová Milada, Kakačková Margita, Puváková Marta,
Žuffa Pavol, Feriancová Iveta, Branická Daniela, Poláčiková Jana. Boli
sme milo prekvapený s akou aktivitou a húževnatosťou sa do tejto akcie zapojili nielen rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ, ale aj ostatní obyvatelia obce. Veď vďaka nim
sa spoločnými silami podarilo zarobiť sumu 840 €. Tieto peniaze nám veľmi pomôžu pri zakúpení interaktívnej tabule, ktorá bude veľkým prínosom pri výchove a
vzdelávaní detí v našej materskej škole “Zvedavá
včielka“.
40. výročie Materskej školy
40. rokov ubehlo od chvíle, keď sa po prvýkrát otvorili dvere našej
materskej školy, aby privítali tie najkrajšie kvety našej planéty, naše deti.
Tieto deti už dávno zabudli na chvíle, keď usmiate, ale aj vyľakané prichádzali so svojimi rodičmi do škôlky, na slzičky, ktoré im stekali z očí,
keď ich nechávali samé. Snáď si na to spomenuli až vtedy, keď prichádzali už so svojimi deťmi. Za tých 40 rokov opustilo naše predškolské
zariadenie mnoho detí a pôsobilo tu veľa učiteliek, upratovačiek a kuchárok.
3/2013
Bolo to v decembri 1973. Za
účasti vtedajších predstaviteľov
obce a okresu bola slávnostne
otvorená materská škola s kapacitou 24 detí a s počtom
22 zapísaných detí. Z bývalej
vtedy Základnej deväťročnej
školy sa v obci rozhodli zriadiť
materskú školu. Prvé dni po
otvorení materskej školy boli
pre prvú riaditeľku p. Gándiovú, p. učiteľku Hrkľovú a p. Frielichovú naplnené húževnatou
prácou pri estetickej úprave
triedy, spálne, šatne, jedálne,
pri materiálovom a technickom vybavení predškolského zariadenia. Dnes
už rodičia a dokonca starí rodičia našich terajších detí, môžu porovnávať, čo sa v materskej škole za uplynulé obdobie zmenilo. V r. 1999 bol
do MŠ zavedený plyn, na ktorý okrem obce prispel aj vtedajší Okresný
úrad – odbor školstva v Tvrdošíne. V r. 1998 bol doposiaľ najväčší počet detí v našom zariadení a to 29, z toho 16 predškolákov. V r. 2006 sa
uskutočnila obnova MŠ – vymenili sa okná, radiátory, svietidlá, prerobila sa umyváreň, vymaľovala sa strecha a všetky interiérové dvere
a steny. Za pomoci rodičov a sponzorov bol v r. 2008 zhotovený drevený domček, vláčik, sedenie šmýkačka na školskom dvore. V r. 2013
sme boli napojený na obecnú kanalizáciu a zároveň bol vytvorený nový
školský dvor v podobe nového dreveného domčeka so šmýkačkou, lezeckou stenou a závesnými hojdačkami, kladinou a prevažovacou hojdačkou. Za toto dlhé obdobie sa tu vystriedalo veľa riaditeliek: Frielichová, Gándiová, Hrkľová, Miková – teraz Hlaváčová, Čonková a Jurčiová. Ďalej učiteľky: Šuttyová – teraz Polačeková, Škapcová – teraz Kráľová, Podstrelená – teraz Skybová, a Skubanová. Kuchárky: Gavranová, Vranová, Pazúriková – teraz Repková, Reguliová a Pačíková. Školníčky: Števaniaková, Poláčiková, Gavranová, Gáliková, Brunčáková, Letoštiaková, Benčeková, Burcinová a Feilhauerová. Kuriči: Poláčiková,
Števaniaková, Furdek a Kuloštiaková. No a vedúce školskej jedálne:
Šuttyová – teraz Polačeková, Danková, Goňová, Zátopková a Hulejová.
Počas týchto rokov sa rozvíjala spolupráca s rodinou a organizáciami v obci a v okrese. Spolu s deťmi sme pripravovali kultúrne programy
pre rodičov (Deň matiek), starých rodičov a širokú verejnosť pri rôznych
príležitostiach v obci, pripravovali sa pre deti výlety a kultúrne podujatia, prehliadky, okresné súťaže, exkurzie do Tvrdošína a vychádzky do
blízkeho okolia. Doba sa mení a my naďalej sa snažíme obohacovať
ranné detstvo detí tým, že ich učíme žiť v kolektíve, prispôsobovať sa,
navzájom si pomáhať, pripravujeme ich na vstup do Základnej školy
a vytvárame pre nich v našom zariadení zdravú klímu. Náš kolektív sa
neuspokojuje s málom. Každý rok prichádzame s niečím novým, čo by
deti, rodičov ale aj nás samotných uspokojovalo. Piaty rok organizujeme fašiangovú noc, vždy pred Mikulášom pečieme spolu s rodičmi perníky, ktorými zdobíme vianočný stromček. Predškoláci absolvovali
v r. 2010 týždeň školy v prírode Na ranči u Edyho v Námestove. Každý
rok organizujeme koncoročný výlet. Niekoľko krát sme navštívili ZOO
v Bojniciach, spolu aj s rodičmi ZOO farmu Nový Zéland v Modrovej pri
Piešťanoch , previezli sme sa aj na drevenom vláčiku v Oravskej Lesnej. Veľmi vydarený bol výlet vo Vrátnej doline a v Terchovej, kde deti
absolvovali mini kurz lyžovania, snowtubing na veľkých nafukovacích
kolesách, no najviac ich potešilo kúpanie v bazénoch a vo vírivke. Našu
MŠ viackrát navštívilo bábkové divadlo, ďalej Polícia so psovodmi a ich
zverencami, profesionálny hasiči. Nadviazali sme družbu s MŠ na Medvedzí a neskôr s jednotriednou MŠ v Zábiedove.
Keď dnes rekapitulujeme činnosť našej MŠ po 40 rokoch, môžeme
s uspokojením konštatovať, že to boli roky naplnené svedomitou prácou mnohých učiteliek, kuchárok, upratovačiek, kuričov, roky zamerané na plnenie náročných úloh v o výchove a vzdelávaní tých, ktorí sú
naším najväčším bohatstvom – našich detí.
Alena Jurčiová
3/2013
Štefanov nad Oravou
10
Maľujeme a tajničkujeme
Aby sme sa nenudili počas zimných večerov, kedy sa rozhodneme vymeniť zábavné sánkovačky a omrznuté nošteky
za tepľúčko domova, Miška Ondríková pre nás pripravila zaujímavú tajničku, pri ktorej si trošku potrápime myseľ, ale
aj pastelky. Hor sa do maľovania a tajničkovania
Štefanov nad Oravou
11
3/2013
DAR SV. MIKULÁŠA
Určite v každej dedine na Orave chodil Mikuláš a prinášal deťom sladkosti. U nás v Štefanove to tento rok bolo trošku inak ako cez
iné roky. Mikulášsky víkend od 6. do 8. decembra, sa niesol v duchu pomoci a štedrosti- ako
by to na Mikuláša malo byť. Myšlienka - finančne prispieť na pomôcky do materskej školy nezostala iba pri nápadoch, ale stala sa aj skutočnosťou. A tak sa spojilo príjemné s užitočným. Výstava kreatívnych výrobkov, ktorá sa
u nás konala v lete ukázala, koľko šikovných
spoluobčanov máme. Práve pre ich zásluhu sa
mohli uskutočniť aj vianočné trhy v Nedeľu, či
prezentácia určitých remesiel v piatok a sobo-
tu. Celý výťažok z vianočných trhov, ktoré sa
u nás konali, bol darovaný škôlke.
Ako som už spomínala, vôňa punču a vianočných oblátok sa niesla sálou už od piatkového poobedia. Mali sme možnosť pozorovať
a priúčať sa kreatívnym nápadom ľudí ktorí sa
podieľali na príprave všetkého potrebného na
uskutočnenie trhov. Marcela Skubánová, pani
učiteľka zo škôlky, ukázala svoju zručnosť vo
vyrábaní zvončekov z pedigu. Naučila to nielen maminky detí zo škôlky, ale aj mladých či
starších, ktorí preukázali svoj záujem. Stačila
iba názorná ukážka a zistili sme že to nie je
také ťažké, ako to vyzerá. Ďalšími zaujímavými produktmi boli košíčky z papiera. Kto by
povedal, že noviny môžu slúžiť aj na niečo iné
ako len na čítanie? Beáta Hlinová nám predviedla svoju šikovnosť tým, že ukázala, ako sa
dajú vyrobiť košíčky bez prútia. Samozrejme
nechýbala ani výroba tých originálnych- prútených. Nielen pre deti a pre nás mladých, ale aj
pre staršiu generáciu bolo zaujímavé pozorovať Alexandra Klusa, pri výrobe prútených košíkov. Chce to šikovné ruky a trpezlivosť, vytvoriť niečo také. Trpezlivosť a cit pre detail má
aj Julka Bedrichová, ktorá (ako sa zdalo) mala
úspech najmä u tých najmenších. Dievčatá jej
pomáhali pri výrobe šperkovníc, no taktiež ich
zaujala výroba náušníc z fima. Precízne ruky
má aj Anna Kuloštiaková, ktorá nám predviedla výrobu trojrozmerných kvetov z papiera
a to skladaním. To, že aj vianočný stromček sa
dá vyrobiť z papiera nám ukázala Katarína Matušáková. Síce neboli také veľké ako obyčajné
vianočné stromčeky, no môžu slúžiť ako pekné
spestrenie pri vianočnej výzdobe. Výrobu vianočných ikebán či adventných vencov nám
predviedla Miriam Ondríková. Vianočnú výzdobu z čečiny vás mohla naučiť vyrábať samých,
no samozrejme ste si vence a iné dekorácie
mohli aj zakúpiť. Nzabúdajme ani na výrobu
sladkých oblátok, či varenie punču, ktorých
vône nám dotvárali tú pravú vianočnú atmosféru. Marta Hrkľová vyrábala sladké trubičky
a punč Štefana Ondríka zahrial každého, koho
trápil chlad a mráz.
Tvorivé dielne trvali dve poobedia. Na tretí
deň sa tešili hlavne malé deti, keďže Mikuláš
nechodil po dedine z domu do domu, ale mal
prísť do kultúry. Samozrejme rodičia a starí rodičia tiež boli zvedaví na vystúpenia, čo si ich
deti a vnúčatá pripravili. Renáta Puchľová napísala hru o Sv. Mikulášovi a spracovala scenár celého nedeľného popoludnia, venovaného posolstvu Svätému Mikuláša pre nás.
Ochotníci z divadelnej spoločnosti VENDO,
spolu s deťmi z folklórneho súboru VIENOK,
učiteľkami z materskej školy ZVEDAVA VČIELKA a s tanečnou skupinou DITAŽ pripravili nedeľné popoludnie s názvom DAR SV. MIKULÁŠA. Celým predstavením nás viedli dva anjeliky, ktoré nám priblížili krátkymi scénkami
pomedzi vystúpenia, kto vlastne Mikuláš bol.
Nakoniec sa deti dočkali aj dlho očakávaného
Mikuláša s plným vrecom balíčkov a sladkostí.
Zatiaľ čo Mikuláš rozdával darčeky, rodičia si
pozerali a kupovali výrobky, čím prispeli našej
materskej škole. Najväčšie čaro bolo, keď ste
si pri pohľade na všetky tie krásne veci uvedomili, že každý, aj ten najmenší výrobok, musel
niekto chytiť do ruky
a vlastnoručne uštrikovať,
zlepiť alebo akokoľvek vyrobiť. Bol to pekný víkend,
kedy sme mohli čas tráviť
pohromade vo vianočnej
nálade a zároveň sme
ukázali súdržnosť našej
dediny, čo sa týka pomoci
iným, tentokrát našim najmladším obyvateľom.
Po iné roky Mikuláš
chodieval po dedine na
saniach či na koči. Na
otázku prečo sa to zmenilo a aký to malo zmysel, nám odpovedal náš
pán starosta Ivan Maťuga:
Ivan Maťuga: ,,Prečo
Mikuláš inak? Mám pocit,
že Mikuláš je skomercionalizovaný a je už len
o „konzume“. Ako to asi
zvyčajne prebieha? Dieťa
príde do svojej izbičky, balíček hodí, v lepšom
prípade vysype na posteľ a zoberie si z neho
jednu – dve veci, väčšinou sladkosti. Dnešné
mikulášske nádielky sú bohaté, ale tí starší si
pamätajú ešte na zemiakový cukor, pelendrekové cukríky, orechy či nebodaj uhlie.
Mikulášsky darček, mám pocit, stráca svoje
poslanie darčeka – robiť radosť a pomáhať.
A to je práve to, čo som chcel trošku zmeniť –
Štefanov nad Oravou
3/2013
napraviť a chcel som sviatku Sv. Mikuláša vrátiť aj trochu duchovna. Povedať najmä deťom,
ale aj nám starším – kto bol Sv. Mikuláš, prečo
nám dáva darčeky a možno niečo oveľa vzácnejšie - naučiť nás darčeky nielen dostávať,
brať, ale aj dávať a najmä z nezištných dôvodov.“
Ako vám napadlo zorganizovať tvorivé
dielne?
I. M: ,,Veľký úspech v našej dedine mala výstava ľudovej tvorivosti našich občanov, ktorá
bola v sále kultúrneho domu počas Dní poďakovania. Keď som sa pridal k rozhovorom návštevníkov, zistil som, že ľudia boli nadšení remeselnými a kreatívnymi výrobkami a prejavili
záujem naučiť sa ich vyrábať. Na druhej strane, ich autori boli ochotní naučiť aj iných ich
umeniu výroby. Prečo to teda nedať dokopy
a využiť k tomu aj blížiace sa sviatky ľudskej
dobroty a lásky, prajnosti a priateľstva, porozumenia a ohľaduplnosti – predvianočné obdobie a deň Sv. Mikuláša? Veď darom je aj naučiť nás niečo nové a krásne.“
Na čo bude výťažok z nášho vianočného
trhu použitý a koľko eur sa získalo z predaja?
I. M.: ,,Súčasťou podujatia bola aj predajná
akcia, ktorej celý výťažok bude venovaný deťom v našej materskej škole a to na nákup
učebných pomôcok. Bolo až neskutočné, koľko výrobkov naši obyvatelia podarovali na predajnú akciu. Rátali sme ich na desiatky. Získali
sme takto 840,40 €! A ako by to bolo bez vianočného punču? O ten sa staral počas troch
dní Štefan Ondrík za sponzorstva divadelnej
spoločnosti VENDO.“
Kto všetko sa podieľal na príprave tohto
víkendu?
I. M.: ,,Bolo ich veľa a chcel by som sa im za
to poďakovať. Boli to ľudia, ktorí prispeli svojimi výrobkami, ďalej tí, krorí prezentovali svoje
remeslá a kreatívnu výrobu, divadelná spoloč-
12
nosť VENDO s deti ktoré účinkovali v programe a v neposlednom rade by som sa chcel poďakovať Marcelke Skubánovej, Monike Krilekovej a Eve Javorkovej, ktoré sa podieľali a pomohli s predajom výrobkov.“
Miška Ondríková
Vydáva: Obecný úrad v Štefanove nad Oravou (tel.043/532 24 26, e-mail: [email protected])
Šéfredaktorka: Diana Maťugová, e-mail: [email protected] l Redakčná rada: Diana Maťugová, Ivan Maťuga, Michaela Ondríková,
Oľga Veselovská, Karolína Gavranová, Zuzana Štiptová l Foto na obálke: Katarína Gloneková l
Obrázok na obálke: http://manazment-strategie.blogspot.fr/2012_12_01_archive.html l Sadzba a tlač: Ing. František Teťák, Námestovo
Download

3 / 2013 - Štefanov nad Oravou