T.C
TOKAT İLİ
ZİLE BELEDİYESİ
MART 2013-MART 2014
DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
HAZIRLAYAN
Lütfi VİDİNEL
Belediye Başkanı
1
Mart 2013-Mart 2014 Dönemi
ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel
yönetimcilik anlayışı içerisinde, İlçemizin önceliklerini göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi
belli bir plan dahilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin kullanmaya
çalışarak 2013 yılı çalışma sezonunu geride bırakmış bulunuyoruz.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesinde Kamu
İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri,
belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen
sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet
raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır.
Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından
biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir.
Bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanan Mart 2013-Mart 2014 dönemi Zile Belediye
Başkanlığı Faaliyet Raporu; Zile Belediyesinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan
kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve
öncelikler, 2013 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri
kapsamaktadır.
2014 çalışma döneminde, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda, İlçemizin
gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi gereğince hazırlanan Mart 2013-Mart 2014
dönemi Zile Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunu Belediye Meclisimize arz eder, yeni çalışma
döneminde başarılar dilerim.
Lütfi VİDİNEL
Belediye Başkanı
2
İÇİNDEKİLER
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye ilişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öneriler
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
EKLER
EK-1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı
EK-2: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı
EK-3: Mali Hizmetler Birim Yetkilisi Beyanı
I- GENEL BİLGİLER:
A- Misyon ve Vizyon
MİSYONUMUZ
Zile İlçesini “huzur ve refah içinde yaşanan şehir” yapmak.
Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “varlık sebebim
nedir?”,
yani
"Niçin
varım?"
sorusuna
verdiği
cevaptır.
Belediyeler, ilçe ve ilçe halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek
amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve
şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye
paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler,
ilçe ve ilçe halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, kentin
3
gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak
zorundadırlar.
Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su,
kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi
toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden,
toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; ilçenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin
korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize
edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra
5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım,
kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, okul öncesi eğitim, devlete ait okulların
bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, kültürel ve tabiat
varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra “ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi” gibi
ekonomik
kalkınma
ile
ilgili
görev
ve
yetkiler
verilmiştir.
Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümüne kadar
geçen süre içerisindeki her aşamasında belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir.
Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması
hususunda
stratejik
öneme
sahip
kurumlardır.
Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah
içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple Zile Belediyesi, Zile İlçesinin,
huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul
etmektedir.
VİZYONUMUZ
"HİZMETTE VE KALİTEDE ÖRNEK BELEDİYE"
Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından
benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne olmak
istiyoruz"
sorusuna
vereceği
cevaptır.
Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile
ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli
eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği,
kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna
sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri bir çok eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar
devletten bekleyen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey ve toplum,
demokrasi kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak etkileyen olma
aşamasına girmiştir. Artık, kamu yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla
asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir.
Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi
olan belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha
geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin
hazırlamaktadır.
Belediyeler ilçe ve ilçe halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için
ilçeye ve ilçe halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, ilçe ve
ilçe
halkına
sunulacak
hizmetlerin
istenilen
özelliklere
sahip
olmasıdır.
Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; ilçe ve ilçe
halkına yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve
zamanında
üretilen
ürün
veya
hizmet
almalarını
gerektirmektedir.
Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında
üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde
sunulması
da
önem
arz
etmektedir.
4
Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden
artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.
Zile Belediyesi, ilçe halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin
biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı
kendisine vizyon olarak belirlemiştir.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî
müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve
denetler.
Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik;
defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve
ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar.
Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının
inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
1- FİZİKSEL YAPI:
Zile Belediyesi kuruluş olarak 1870 yılında kurulmuştur. Zile ilçesi 24 mahalle
muhtarlığından oluşmakta olup son nüfus sayımına göre nüfusu 34708 kişidir. Okul ve camiler
dahil toplam kamu işyeri sayısı 168 adettir. 2556 adet özel işyeri, 9748 adet bina ve 18990 adet
hane sayısı mevcuttur. İlçemizde 13 adet İlköğretim Okulu, 10 tane lise, 7 tane banka şubesi, 1
Devlet Hastanesi ve 4 Toplum sağlığı merkezi, 1 tren garı, 1 jandarma karakolu, Resmi kurumların
ilçe müdürlükleri, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat
Odası, Sulama Birliği, Pancar Dairesi ve kantarı, sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren
çeşitli dernekler, odalar ve birlikler mevcuttur. İlçemiz halkının geçim kaynaklarının başında
tarım,hayvancılık ve sanayi gelmektedir.
2- ÖRGÜT YAPISI:
Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ve
birim müdürlüklerinden olmak üzere 4 kısımda toplanmıştır. Belediye Encümeni toplantıları
Belediye Encümenince her Pazartesi günü olarak belirlenmiştir. Yine Belediye Meclisi toplantıları
5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince her ayın ilk haftası Çarşamba günü düzenli olarak
toplanmaktadır. Belediye meclisimizce tatil dönemi Ağustos ayı olarak belirlenmiştir.
5
3- BİLGİ TEKNOLOJİK VE ARAÇ EKİPMANLARI:
Belediyemizde belediye bütçe imkanları çerçevesinde çağın gerektirdiği tüm teknolojik
bilgi kaynaklarından ve aletlerinden faydalanılması amaçlanmıştır. Belediyemiz birimlerindeki
ihtiyaca cevap vermeyen bilgisayar ve donanımlar yenilenmiştir. Bilgisayarlarda kullanılmakta
olan İşletim Sistemleri ve Office yazılımları Lisanslama işlemleri yapılmıştır.Ayrıca bilgi işlem
servisi olarak evrak takip sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve E Belediyecilik
sistemlerinin mevcut alt yapıları oluşturulmuştur.
Belediyemizde 12 adet otobüs, 2 adet 50 NC çöp kamyonu,1 adet eskavatör kepçe, 2 adet
küçük otobüs, 1 adet vakumlu yol süpürme,1 adet sallama kepçe, 1 adet tır, 4 adet traktör, 8 adet
yükleyici kepçe, 1 vidanjör, 2 adet ford minibüs, 1 adet Hyundai kamyonet, 9 adet damperli
kamyon, 1 adet ford kamyonet, 2 adet greyder, 2 adet cenaze yıkama aracı,
2 adet ford pikap,
3 adet silindir, 3 adet tanker sulama, 2 adet cenaze taşıma aracı, 1 adet finişer, 6 adet itfaiye
arazözü, 1 adet ford kurtarma aracı, 5 adet Isuzı çöp kamyonet, 2 et nakil aracı, 1 adet jeep, 1 adet
yol süpürme RS, 6 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet makam aracı, 1 adet opel combo, 1 adet
unimoğ kamyonet, 1 adet hizmet aracı(Safrane), 1 adet Concorde, 7 adet DFM kamyonet, 1 adet
DFM hizmet aracı, 1 adet Mitsubishi kapalı kasa araç mevcuttur.
4- İNSAN KAYNAKLARI:
Belediyemizde Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan İl Özel İdareleri ve
Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde belediyemizin
tanımlandığı grup içerisinde 152 adet memur kadrosu ile 76 adet işçi kadrosu verilmiştir.
Belediyemiz meclisince bu kadroların unvanları yine yönetmelik çerçevesi içerisinde
belirlenmiştir. Belediyemizde halen 119 adet kadrolu işçi ile 31 adet 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi memur ve 2 adet sözleşmeli personel çalışmaktadır.
5- SUNULAN HİZMETLER:
5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlar tarafından verilen yetkiler dâhilinde belde
halkına sunulan dönem içi hizmetleri aşağıda açıklanmıştır.
BELEDİYE MECLİSİ VE BELEDİYE ENCÜMENİ FAALİYETLERİ:
Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde sayılan görevlerini
ifa etmek üzere dönem içerisinde her ayın ilk haftası Çarşamba günü toplanarak toplam 14
toplantıda 86 adet karar almıştır. Yine belediye Encümenimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.
maddesi ile kendisine verilen yetkileri kullanmak üzere her hafta Pazartesi (Olağanüstü toplantılar
hariç) düzenli olarak toplanarak dönem içerisinde toplam 50 defa toplanarak 168 adet karar
almıştır. Gerek belediye meclisimiz gerekse belediye encümenimiz dönem içerisinde 5018 sayılı
kanunla verilen denetim yetkisini ve 2886 sayılı kanunla verilen ihale kurumu yetkisini
kullanmıştır.
BELEDİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ:
Belediyemiz yazı işleri birimine çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan
gerek bilgi ve belge gerek duyuru ve uygulama konularında toplam 1514 adet evrak gelmiş ve
kayıt altına alınmış, ilgili birimlere sevk edilmiştir. Yine dönem içerisinde belediyemiz yazı işleri
birimi tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse şahıslara bilgi mahiyetinde veya
istenilen bilgilere cevap mahiyetinde toplam 179 adet yazı gönderilmiştir.
BELEDİYEMİZ EVLENDİRME MEMURLUĞU FAALİYETLERİ:
6
Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından dönem içerisinde toplam 323 adet çiftin
nikâh işlemi gerçekleştirilmiştir. Yine dönem içerisinde toplam 323 çifte Uluslar arası Aile cüzdanı
verilmiştir.
İMAR VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYETLERİ:
Kamulaştırmalar:
Şehrimizin muhtelif mahalle ve sokaklarında mülkiyeti vatandaşlara ait taşınmaz
gayrimenkuller 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3.maddesine istinaden kamu yararına
anlaşma usulü ile gayesine matuf olarak 1 adet istimlak yapılmıştır.
İnşaat Ruhsatları:
3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine istinaden yüz ölçüm ve ünite sayıları, tadilat
yapılan kısım/kısımlar için ayrı ayrı belirtilerek, yeni yapı, ilave, kat ilavesi, tadilat ruhsatlarında
yapının kullanım amacında bir değişiklik oldu ise mevcut kullanım amacına uygun dönem
içerisinde toplam 51 adet Yapı Ruhsatı verilmiştir.
İMAR TADİLATI:
3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre 5 adet imar planı tadilatı yapılmıştır.
Yapı Ruhsatı:
Dönem içerisinde Yapı ruhsatı verilen bütün yapılar için İmar Kanununun 29, 30, ve
31.maddesine istinaden inşaatını bitiren vatandaşlara 5 nüsha olarak düzenlenerek, birer sureti yapı
sahibine, belediye imar işleri arşivine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Devlet İstatistik Enstitüsüne ve
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile onaylı birer suretleri ise ilgili meslek odalarına gönderilmek üzere
toplam 51 adet yapı ruhsatı ve 49 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir
İMAR UYGULAMA ÇALIŞMALARI:
3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddeleri ile Planlı alanlar tip İmar Yönetmeliğinin
17.maddesine istinaden serbest harita mühendisleri tarafından düzenlenen 28 adet tevhit, ifraz ve
yola terk dosyaları encümenden geçirilerek işleme konulmuştur. Bu dönemde 18.madde
uygulaması yapılmamıştır.
Dönem içerisinde vatandaşların Tapu kayıt örneği ve dilekçe ile başvuruları neticesinde 40
adet imar çapı verilmiştir. Yine vatandaşlarımızın Belediyemize müracaatları ile yerinde yapılan
kontroller neticesinde 3194 sayılı İmar Kanunu hüküm ve mevzuatlarına uygunluğu sağlanarak 14
adet bina tamir müsaadesi verilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine istinaden mal ve can güvenliği açısından çevre
için tehlike arz ettiği için eski ahşap binaların kontrolleri yapılarak tehlikeli durumun ortadan
kaldırılması için 5 adet maili inhidam raporu tutularak tutulan rapor doğrultusunda işlem
yapılmıştır.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI:
1- 2013 yılı içerisinde şehrimizin Muhtelif mahalle sokaklarında kanalizasyon çalışması
olarak Ø 200 lük 430 metre, Ø 300 lük 3339 metre, Ø 500 lük 684 metre olmak üzere toplam
4453 mt koruge boru ile kanalizasyon hattı döşenmiştir.
2- 2013 yılı içerisinde sezon boyunca kullanılmak üzere 1000 torba çimento alım işi
yapılmıştır.
3- Şehrimizde imara giren yollar açılarak, kumlaması yapılmıştır.
7
4-Şehrimizin muhtelif mahalle sokaklarında 2013 yılı içerisinde 58.262 ton Plent altı sıcak
asfalt üretimi yapılarak sıcak asfalt kaplama ve asfalt yama tamirat ve 150 adet baca ve rogar
kapağı yükseltilmesi yapılmıştır.
5- Şehrimizin muhtelif mahalle ve sokaklarında 2013 yılı içerisinde toplam 161.000 m2
soğuk asfalt kaplama işi yapılmıştır.
6- Şehrimizin muhtelif mahalle ve sokaklarında yapılan tamiratların onarımında kum dolgu
malzemesi olarak kullanılmak üzere 86.213 ton asfalt mıcırı ihalesi yapılarak satın alınmıştır.
7- Mülkiyeti Belediyemize ait Sanayi sitesine Belediyemize ait araçlar için 3000 m2
kapalı alan üzerine Açık otopark ve Araç yıkama platformu yapım işi inşaatı tamamlanarak
kullanılmaya başlanmıştır.
8- Şehrimizin Sanayi sitesinin yollarına ve Saraç deresi ile Dere boğazı deresinin
tabanlarına 522 m3 beton, 105 ton demir ihale ile yaptırılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.
9- Şehrimizin Dinçerler, Hacı Mehmet, Minareyi Kebir mahallerinin cadde ve sokaklarında
Tedaşın ve Doğalgazın çalışmalarından dolayı bozulan tretuvarların ve yollarının yapımı için 9600
m2 6 cm.lik parke döşeme, 10.400 mtül bordür döşeme işi yapılmıştır.
10- Şehrimizin Kâhya, Nakkaş, Şeyhali mahallerinin cadde ve sokaklarında Tedaşın ve
Doğalgazın çalışmalarından dolayı bozulan tretuvarların ve yollarının yapımı için 3400 m2 6
cm.lik parke döşeme işi, 18.333 m2 8 cm.lik parke döşeme işi, 2939 mtül bordür döşeme işi
yapılmıştır.
11- Şehrimizin Zincirlisüfla, Yunus Emre, Minare-i Sağır mahallelerinin cadde ve
sokaklarında Tedaşın ve Doğalgazın çalışmalarından dolayı bozulan tretuvarların ve yolların
yapımı için 11.400 m2 6 cm.lik parke döşeme, 4340 m2 8 cm.lik parke döşeme, 7900 mtül
bordür döşeme işi, ayrıca 75 metre uzunluğunda 1.20 cm. yüksekliğinde perde duvar yapım
işinin ihalesi tamamlanarak işin yapımına başlanılmıştır.
12- Şehrimizin Şeyhali Mahallesi Maden Caddesi üzerinde 2600 m2 kapalı alanı olan
zemin + 2 katlı İtfaiye Binası inşaatı tamamlanarak, hizmete girmiştir.
13- Şehrimizin Şeyhali Mahallesi Cezaevi yoluna döşenen Ø 800 lük yağmur suyu hattının
Maden Caddesi geçişinde 75 metre Ø 800 lük PN 10 HDPE 100 borunun alımı, plastik alının
kaynağının yapılması ve karayolunun altından yatay sondaj sistemi ile geçip karşısından Ø
800 lük hatta bağlanması yapılmıştır.
14- Şehrimizin B.Evler Mahallesi Beylik çayırı, Şeyhali mahallesi Ağbaba küme evleri,
Y.Emre mahallesi Çankaya Koop. Çevresi, Şeyhali Mahallesi Karaca Sokak, Y.Emre Mahallesi
Gençlik caddesi, Turhal yolu Mehtap lokantası önü, Zincirlisüfla mahallesi Bezir hane sokak,
M.Sağır mahallesi Vatan caddesi, Gürbüz sokak, Enstitü caddesi, Bahçelievler Mahallesi Mimar
Sinan sokak, Zincirli Süfla mahallesi Zincirlikuyu sokak, Yazıcı Mahallesi Küçük hamam sokak,
Alaca mescit Zir mahallesi Atalar caddesi, Bamyacı sokak, Dinçerler Mahallesi Gençlik
caddesinde bulunan kanalizasyon ana hatlarının özel bir makine ile temizletme işleri
yaptırılmıştır.
Dönem içerisinde 1000 torba çimento alınmış olup 921 adedi kullanılmış, 79 torba çimento
2014 yılına devir etmiştir. Dönem içinde Q 300 lük koruge boru döşeme 3339 mt, Q 200 lük 430
mt, Q 500 lük 684 mt boru döşeme işi yapılmıştır.
Dönem içerisinde; Yunus Emre Mahallesi Özlem kent bölgesi yeni yapılan kooperatifler
önlerinde, M.Sağır mahallesi Gök yıldız ve Ayyıldız sokakları ve civarı,Şeyhali Mahallesi Çekerek
yolu Ahırlar Küme evleri bölgesi, M.Sağır Mahallesi Ulu kavak bölgesinde, M.Sağır Mahallesi
Saraç Caddesi Anadolu Öğretmen Lisesi civarında bulunan sokaklarda,Zincirli Süfla Mahallesi
Umman Sokak, Bayrak sokak, Gaffar sokakta,Yunus Emre Mahallesi Lokman Hekim sitesi
yanından Bağlıca yolu mevkide kumlama çalışması yapılmıştır.
Sıcak asfalt çalışmalarında ise; 1. Bahçelievler Mahallesi Mozaik Sokak, Şehit Aşkın
Yeldiren Sokak, Tandoğan Sokak, Dolmabahçe Sokak,Akifbey Sokak,Coşkun Sokak, Bilgin
8
Sokak,Üstün Sokak, Mithat paşa caddesi, Dede Korkut Sokak, Ozan Sokak, Şeyhali Mahallesi
Mezbahane yolu,Oğuzhan Sokak,Yunus Emre Sokak,Yunus Emre Caddesi,Sultanahmet Caddesi,
Santral Sokak, Yavuz Caddesi,Atatürk Caddesi, Dinçerler Caddesi,Yunus Emre Mahallesi Mustafa
Yücel Özbilgin Caddesi,Şehzade sokak,Seyithan Sokak, Dinçerler Caddesi, 30 Ağustos Zafer
Caddesi, Hüsrev Sokak,Nato yolu yanı (Çankaya ve Hedef evler arası),Gazi İbrahim Babur Sokak,
Gürani Sokak, Barbaros Sokak, Onat Sokak,Zirve Sokak,Ergenekon Caddesi, Zela sokak, Edip
Sokak, Büke Sokak,Gencay Sokak, Aydın Sokak, Merhale Sokak, Oğuz Alp Sokak, Rüya Sokak,
Sazak Sokak,Dahi Sokak, Bozdağ Sokak,Dinçerler Mahallesi Enstitü Caddesi,
Park
Sokak,Kanarya Sokak,Fevzi Çakmak Caddesi,Konak Sokak, Yayla Sokak, Gazi Sokak, Mehmet
Akif Caddesi,Şehit Gazi Erdemir Sokak,Işın Sokak, Şeyhahmet Caddesi, Dutlupınar Mahallesi
Halit Nazmi Keşmir Caddesi, Erdem Sokak, Postane Sokak,Merkez Cumhuriyet Caddesi ve
bağlantı yolları, Merkez İstasyon Caddesi ve bağlantı yolları, Merkez Adnan Menderes Caddesi ve
bağlantı yolları,Merkez Amasya Caddesi ve bağlantı yolları,Kâhya Mahallesi Ziya Gökalp
Caddesi, Kubilay Sokak, Kanuni Sokak,Hayat Sokak,Şehit Kemal Akkurt Sokak, Şehit Turan
Peşmen Caddesi,Tugra Sokak, Avcı Sokak,Erenler Sokak, Cengiz Sokak,Alparslan Caddesi,Şehit
Yüzbaşı Bilhan Tan Sokak, Burgaz Sokak, Bahadır Sokak, Altunsoy Sokak, Serkan Sokak, Şehit
Kazım Endiz caddesi, Nato yolu kenarı(Şirinevler önü),Toki konutları önü, Zincirli Süfla
Mahallesi Ceylan Sokak,Güven Sokak, Sultan Sokak, Gaffar Sokak, Umman Sokak, Serap Sokak,
Candan Sokak, Öncü Sokak, Ötüken Sokak, Sincan Sokak,Galata Sokak ve çıkmaz
sokakları,Turgut Reis Caddesi,Fuzuli Sokak,Battal Sokak,Carcurum Sokak ve İstasyon Mahallesi
Anadolu Öğretmen Lisesi girişine sıcak asfalt çalışması yapılmıştır.
Yine aynı dönem içerisinde soğuk asfalt çalışması olarak; Minare-i Kebir Mahallesi
Mehmetçik Caddesi, Şehit Mehmet Gönülalan sokak, Minare-i Sağır Mahallesi Belde Sokak,
Ayyıldız Sokak, Papatya Sokak, Ahu Sokak,H.Bektaşi Veli Caddesi,Şehit Talip Yener Sokak
Şehit Salih Ağca Sokak,Gökyıldız Sokak,Egemen Sokak,Destan Sokak,Türkan Saylan Sokak
İsmet İnönü Caddesi,Şehit Erdoğan Akçıkrıkçı Sokak,Dinç Sokak,Ergenekon Caddesi,Başkan
Sokak,Nesil Sokak,Şehit Cafer Atasever Sokak,Rana Sokak,Mevlana cami önü, Bahçelievler
Mahallesi Şehit Haluk Yılmaz Sokak,Yurdum Sokak,Tandoğan Sokak,Barış Sokak,Oğuzhan
Sokak,Osmanlı Sokak,Coşkun Sokak,Şehit Aşkın Yeldiren Sokak,Çağrı Sokak,Beylik çayırı küme
evleri mevkii, Şeyhali Mahallesi Ağbaba mevkii Mezarlık içi yollar, Şeyhkolu Mahallesi Şehit
Hakan İmamoğlu Caddesi, Kâhya Mahallesi Şehit Mustafa Dağ Caddesine soğuk asfalt çalışması
yapılmıştır.
ZABITA HİZMETLERİ:
Zabıta Müdürlüğünce dönem içerisinde yapılan faaliyetlerin tamamı aşağıya çıkartılmıştır;
Mart 2013-Mart 2014 tarihleri arasında yapılan işyeri denetim listesi
AYLAR
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
DENETİM
SAYISI
45
25
38
5
14
17
22
33
14
RUHSAT
İŞLEMLERİ
7
17
9
4
7
11
7
7
10
12
5326 KABAHATLER
KANUNU
3
6
2
5
4
5
1
9
Ocak
Şubat
Mart
TOPLAM
18
13
8
252
25
22
8
146
3
29
İŞYERİ TÜRÜNE GÖRE YAPILAN DENETİMLER
İŞYERİ TÜRÜ
FIRINLAR
LOKANTA
MARKETLER – BAKKALLAR
KURU YEMİŞ
AYAKKABICI
ÇAYOCAKLARI-KAHVEHANELER
GİYİM KONFEKSİYON
BEBERBER-KUAFÖR
MANAVLAR
PETROLLER
AHIRLAR
HAMAM
DİĞER İŞYERLERİ
İŞYERİ ADEDİ
57
8
14
5
3
7
4
21
3
4
21
10
95
TOPLAM
252
İlçemizde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetlenmesine ağırlık
verilmektedir. Bu denetimlerde halkın sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir işyerine müsaade
edilmemektedir.
5 adet esnafımıza yaya kaldırımını işgalden ve emre aykırı davranıştan toplam 1.128,50TL cezai işlem uygulanmıştır.
2 esnafımıza hafta tatilinde faaliyet gösterdiği ve işyeri açılış ruhsatı olmadığından dolayı
244,50-TL cezai işlem uygulanmıştır.
9 kişiye bandrolsüz kitap satışı yaptığından dolayı toplam 1.638,00- TL cezai işlem
uygulanmıştır.
2 adet iş yerine çevre kirliliğinden dolayı 270,00-TL cezai işlem uygulanmıştır.
1 adet birahaneye işyerinde tütün mamulleri tüketildiği için Kaymakamlık Makamının
11/02/2014 tarihli oluru ile 08/03/2014 tarih saat:09.00 ile 18/03/2014 tarih saat:09.00 da on
gün(10) süreyle mühürlendiği.
1 adet Aile Çay Bahçesi amacı dışında faaliyet gösterdiğinden dolayı 23/07/2013 tarihinde
süresiz olarak mühürlenmiştir.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde;1
adet kahvehane, 3 adet internet kafe, 4 adet alkol satışı yapan bakkaliye ve 3 adet içkili lokanta
esnafına açılış-kapanış saatine riayet etmeme ve 18 yaşından küçüklerin bulundurulması gibi
nedenlerden dolayı toplam 8.794,50-TL cezai işlem uygulanmıştır.
2013 Mart ve 2014 Mart ayı içerisinde çeşitli tarihlerde yapılan kontrollerde 516
esnafımıza ve gelen şikayetler doğrultusunda yapılan işlem sonucu ihtar ve durum tespit tutanağı
tutulmuş olup, yapılan kontrollerde sonuç olarak yaptırım uygulanmıştır.
10
TÖREN VE TEMSİL EKİBİ
Resmi bayram ve günlerde tören alanına çelenk konulur ve programa iştirak edilir. İlçemize
gelen devlet erkanını karşılama törenlerine katılır.
Ayrıca ilçemizde yapılan uluslar arası festival etkinliklerinde temel atma ve açılış
programlarında görev yapılır.
PAZAR EKİPLERİ
İlçemiz Kapalı Sebze Pazarı ve Fuar alanında etiketsiz ürün satışına engel olunarak,
tüketiciyi yanıltan satışlara müsaade edilmemekte, kurallara uymayan esnaflara yönelik 4077 sayılı
tüketicinin korunması Hakkındaki kanuna göre işlem yapılmaktadır.
Pazar esnafı Zabıta yönetmenliği doğrultusunda denetlenmekte, gerektiğinde terazi
kontrolü yapılarak, eksikliği tespit edilen esnaflara gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.Halkı
rahatsız edecek şekilde satış yapan ve tezgah kuran esnaflar uyarılarak, pazarın nizam ve intizamı
sağlanmaktadır.
İlçemizde Salı ve Cuma günleri Bahçelievler Mahallesi Müftü Arif Kılıç Caddesinde
Kapalı Sebze Pazarı ve Fuar alanında sebze ve meyve satışı yapılmakta,Müftü Arif Kılıç Caddesi
üzerinde yer alan set üstünde,bakkaliye,tuhafiye ve hal içerisinde üstü kapalı modern köylü pazarı
kurulmaktadır.
BÜRO HİZMETLERİ
Kaymakamlık, Valilik ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların ve
Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerden gelen evrakların kaydı, yazışması, dosyalama ve
arşivleme işlemleri yapılmaktadır.
İçeriklerine göre evraklar, ilgili ekiplere verilmekte, ekiplerin yapmış oldukları
çalışmalar neticesinde düzenlene raporlara göre evrak ilgili birime yazılmaktadır. Memur
personelin izin, rapor, özlük işlemlerine ait tebliğler, kayıtlar ve üst yazılar yazılarak, takibi
yapılmaktadır.
5326 sayılı kabahatler kanunun takibi ve sonucu tutulan zabıtların, müdürlüğümüzce
takibi yapılmaktadır. Esnaflara yapılan denetimlerde gerekli görüldüğü takdirde tarafımızdan
tanzim olunan durum tespit tutanağı neticesi ,Encümen’e havale yazışmaları hazırlanarak
gönderilmektedir.
Müdürlüğün ihtiyacına göre Büro tarafından zabıta demirbaş ihtiyaçları, kırtasiye v.b
giderleri ile ilgili talepleri düzenlenmekte ve diğer işlemler yürütülmektedir.
SOSYAL YARDIML
2013 Yılı Ramazan Ayında 79.263,93-TL tutarında 1300 paket gıda 1300 aileye dağıtılmış
ve Aşevimizden 800 kişiye yemek yardımı yapılmış olup;
2013 Yılında dilekçeleri ile kendi müracaatları üzerine 97 mağdur vatandaşa, tahkikatları
yapılarak 15.135,00-TL, nakdi yardım yapılmış ayrıca 2 vatandaşımıza Zabıta Ekiplerince yardım
edilerek huzur evine yerleştirilmesine yardımcı olunmuştur.
RUHSAT İŞLEMLERİ
Müdürlüğümüz ilçemiz hudutları dahilindeki tüm sıhhi müesseseler (market, giyim mağazası,
lokanta, büfe, otopark v.s.) 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler (sanayi bölgesi dahil her türlü
imalathane, tamir-bakım atölyeleri, her türlü gıda üretim yerleri, ekmek fırınları, depo, v.s.) ve
umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerlerinden (düğün salonu, hamam/sauna, Internet kafe,
kafe, kahvehane, spor salonu, bilardo salonu, otel, lunapark v.s.) şartları uygun görülenlere ruhsat
belgesi verilmesi ve denetlenmesi Zabıta Müdürlüğü tarafından evrak işlemleri yapılmaktadır.
11
Müdürlüğümüzce ruhsat belgesi almış işyerlerinden 394 sayılı hafta tatili kanunu uyarınca
uygun görülenlere Meclis kararı ile hafta sonları (Pazar günü) çalışabilmeleri için “Pazar ruhsatı
verilmektedir.
İlçemizde faaliyet gösteren 54 esnafımıza 394 sayılı hafta tatili kanununa göre hafta tatil
ruhsatı düzenlenmiştir. Hangi işyerlerinin bu haktan faydalanabileceği 394 sayılı hafta tatili
kanununda detaylı olarak belirtilmektedir.
Denetimler sonucu ilçemizde halen faaliyetlerini sürdürmekte olan 2090 esnafımızın ruhsatı
olduğu, tüm umuma açık işyerlerinin ruhsat müracaatları müdürlüğümüzce yapılmaktadır. (dernek
lokali ruhsat müracaatları valilik il Dernekler Müdürlüğüne). Bu tür işyerlerinin yönetmeliklerde
belirtilen hususlara haiz olmaları ve faaliyetleri esnasında ruhsat şartlarına uymaları durumunda
faaliyetlerine izin verilir.
Zaman içinde amacı dışında faaliyet göstermeleri halinde ilgili hükümlere göre faaliyetten men
edilir.
KAÇAK İNŞAATLAR
İmar İşleri Müdürlüğü ile birlikte ilçemiz sınırları dahilinde mevcut inşaatların rutin
kontrolleri, denetimleri ve inşaat tanıtım tabelalarının kontrol işleri yapılmıştır.
İlçemizde oluşan çarpık yapılaşmayı ve ruhsatsız yapıları önlemek için İmar İşleri birlikte
denetlemeler düzenli bir şekilde yapılmaktadır.
Şehir merkezi su, kanalizasyon patlaklarının denetimi zabıta ekiplerimizce tespit edilerek
gerekli birimlere iletilmektedir.
TRAFİK HİZMETLERİ
İlçemizde çeşitli kavşak ve ana güzergâhlarda bulunan ışık ve sinyalizasyon işlemleri
periyodik olarak takip edilmekte, meydana gelebilecek sorunlar ivedilikle çözülmektedir. Yaya
yolu geçişi, okul geçişi, asfalt boyama yol çizgileri yapılmaktadır.
İlçemiz şehir içi yolcu taşımacılığı yapılmak üzere S.S.6 nolu Kooperatif ile sözleşme
yapılarak 19 adet minibüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı ve üniversite ulaşımı yürütülmektedir.
Mart 2013 – Mart 2014 tarihleri arası Zabıta Müdürlüğümüzün gelir kalemleri arasında;
RUHSAT HARCI GELİRLERİ
:
TATİL RUHSAT HARCI GELİRLERİ
:
ÇEŞİTLİ CEZALAR
:
Bulunmaktadır. Bu kalemlerden toplam elde edilen gelir :
SIRA
NO
1
BÖLÜM
ZABITA
38.724,00-TL
14.255,00-TL
12.075,50-TL
65.054,50-TL’ dir.
HARCAMA GİDERLERİ
HARCAMANIN
ALINAN MALZEME
YAPILDIĞI YER
ZABITA GİYİM
MUHTELİF BİRİMLER
TEMİZLİK MALZEMELERİ
RAMAZAN TOPU –HAVAİ
FİŞEK, KIRTASİYE
MALZEMELERİ, MATBAA,
TRAFİK MALZEMELERİ,
OTO YEDEK PARÇA
YAKIT, GIDA, BAYRAK,
TÜP ALIMI
ÖDEMENİN
TUTARI
243.592,24-TL
12
1-Şehrimizde ruhsatlı işyeri sayısı 2090 civarında olup, bazı meslek sahibi esnafların ustalık
belgesi alma konusunda sorun yaşadıkları görülmüştür.
2-Bu tarihler arasında 54 esnafımıza hafta tatili ruhsatı verilmiş olup, 14.255,00-TL tahsil
edilmiştir. Almayanlar ihtar edilerek, almaları sağlanmaktadır.
3-Zabıta Ekibimizce, yeni yapılan ve yapılmış olan yolların ve kaldırımların, gerekli yerlerde İlçe
Trafik Müdürlüğünün de görüşü alınarak işaretleme ve levha işleri devam etmektedir.
4-Köy dolmuşları kendilerine tahsis edilen yerlerde kalkış yapmakta olup, çıkış kontrolleri
yapılmaktadır.
5-İlçemiz şehir içi SS 6 nolu dolmuşları halkımıza ve üniversite öğrencilerine 19 adet dolmuşla ve
durak yerleriyle hizmet vermektedir.
6-İlçemizde seyyar satıcılık yapanlara Zabıta ekiplerinin uygun gördüğü yerlerde işgal harcı
alınarak satışlarına izin verilmektedir.
7-İlçemiz halkının ve esnaflarının duygusal yönleri değerlendirilerek, dilencilik yapmakta ısrarcı
olanlara da kanuni işlem uygulanmaktadır.
8-İlçemiz halkının sağlığı için yaz aylarında kanalizasyon suları, hayvan dışkıları, sivrisinek
karasinek ve bunlara bağlı haşereler için periyodik olarak Belediyemiz Mezbahası ilaçlama
yapmakta olup, takibi birimimizce sağlanmaktadır.
SU ŞEBEKE ŞEFLİĞİ İÇME SUYU FAALİYETLERİ:
Dönemi içerisinde; su kaybının önlenmesi için mevcut şebekedeki arızalar zamanında
giderilmiş olup;
1-Şehrimizde meydana gelen ana borulardaki arızalar yapılmakta olup, bu arızalar anında
giderilmektedir.100 boy pvc boru, 100 lük 200 adet kayar maşon, 500 adet conta kullanılmıştır.
2-Şehrimizin Karabayram özündeki toplama deposuyla Kale arasındaki 350 lik AÇP isale
hattındaki arızalar yapılıp 20 adet çelik kelepçe takılıp arızalar anında giderilmiştir.Meydana gelen
aspes boru arızalarında 100 lük,125 lik,150 lik,200 lük,250 lik,300 lük kelepçeler takılıp tamiri
yapılmıştır.
3-Sanayi arkasındaki toplama deposu ve Dereboğazı Şebeke deposuyla arasındaki isale
hattını 400 lük AÇP 6 boy boru ile değiştirilip, yerine yenisi takılmış ve arızalar giderilmiştir.
4-Dereboğazı (Ağpınar)isale hattındaki arızalarda kullanılmak üzere, 300 lük AÇP ile
yenisi değiştirilmiş olup,3 adet çelik kelepçe takılarak arızalar giderilmiştir.
5- Yunus Emre Mahallesi Şehit Ceyhun Pişkin caddesindeki yeni açılan imar planına uygun
olarak 100 metre 125 lik AÇP boru döşenmiş olup,10 adet maşon ,20 adet conta kullanılarak yeni
yapılan kooperatiflerin su ihtiyacı giderilmiştir.
6-Su depolarımızın her yıl olduğu gibi bu yılda temizlik ve bakımları yapılmıştır.
7-Yeni inşaata başlayan abone bağlantıları tarafımızdan yapılmıştır.
8-Su depolarımızda çalışan dalgıç, pompa,yatay pompa,çekvaf ve vanaların bakım ve
onarımları yapılmıştır.
9-Su depolarındaki klorlama cihazlarının bakımı ve klorlama işlemleri günlük olarak
titizlikle yapılmıştır.
10-Su analizleri ve tahlilleri düzenli olarak su numuneleri alınarak Sağlık Ocağı ve Şebeke
Şefliği ile birlikte takip edilerek düzenli şekilde yapılmıştır.
11-Belediyemiz bünyesindeki hizmet binalarındaki kalorifer su tesisatlarını arızaları
yapılmıştır.
12- Şehrimizde bulunan boş evlerin aboneleri kontrolümüz altında olup kaçak suları
önlenmiştir.
13-Şehrimizde kaçak su kullananları önlemek için her yıl olduğu gibi bu yılda takip
edilmiştir.
13
14-Şehrimizin umumi tuvalet ve cami şadırvanları,yeni yapılan Park ve Bahçelerin su
bağlantıları yapılmış olup,arızalı olanların tamiri ve bakımı yapılmıştır.
15-Şehrimizin Kurupınar yolu üzerindeki terfi istasyonunun su pompalarının tamamı
yenilenmiştir.
16-Şehrimizdeki Karabayramözü mevkideki terfi istasyonunun su pompalarının tamamı
yenilenmiştir.
ÇÖP TOPLAMA VE ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ;
Temizlik ekiplerince şehrimizin mahalle ve sokaklarının temizliği 14 tane aracımız ile
haftada en az 5 kez çöpleri alınmakta ana ve ara caddelerimiz sürekli temizlenmektedir. Her araç
için belirli bölgeler verilerek sorumluluk yüklenmiş ve düzenli olarak takipleri yapılmaktadır.
Ayrıca gece 1 araba görevli olarak verilen mahallelerin çöplerini almakta günlük ortalama 35-40
ton arası çöp toplanmaktadır. Haşaratla mücadele de yazın konteynırların ilaçlanması en az 2 kez
imkanlar nispetinde aralıklarla yapılmaktadır. Zararlı hayvanlarla mücadele günü birlik
sürdürülmektedir. Tıbbı atıklar hastane, sağlık ocağı, diyaliz ve özel diyaliz hastanesinden tıbbi
atık alınıp çöp toplama merkezinde yakılarak imha edilmektedir. Yaz mevsiminde yol ve kaldırım
kenarlarından çıkan otların ilaçlaması yapılmaktadır. Şehrimiz merkezinde çürümüş çöp
konteynırları toplanıp yerine 200 adet 400 lt, 120 adet 800 lt yeni konteynır konulmuştur. Kaldırım
kenarlarına 100 adet çöp kovası konulmuştur.
İTFAİYE HİZMETLERİ;
İtfaiye teşkilatımız olarak; Dönem içerisinde köyler dahil 92 adet yangın meydana gelmiş,
maddi zararı ise 1.145.500,00-TL dir. Dönem içerisinde makbuz karşılığı afiş asımı yapılarak
250,00.-TL, baca temizleme ücreti olarak resmi kurumlar hariç 2.025,00.-TL, su satış ücreti olarak
ta 3.854,00.-TL, 2 adet kapı açma bedeli olarak ta 100,00.-TL hasılat elde edilmiştir. Ayrıca
şehrimizde Belediyemizce yapılmakta olan tretuvar, kanalizasyon arızaları gidermek için Fen işleri
Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Teşkilatımızın asli
görevleri haricinde Fen İşleri hizmetlerinde yardımcı olmak, park-bahçe, yeşil alanları ve Meclis
kararı doğrultusunda ücret karşılığı özel inşaatlara ve vatandaşlara içme sulama suyu vermek,
temizlik işleri ile birlikte Salı ve Cuma günleri sebze pazarı ve belirlenen günlerde ana cadde ve
merkez sokaklar yıkanmaktadır. Şehir merkezinde bulunan resmi kurumlarda zaman zaman yangın
denetimi ve okullarda uygulamalı Tokat Sivil Savunma Müdürlüğüyle birlikte uygulamalı yangın
ve afet tatbikatı yapılmıştır. Personelin daha verimli olması için nazari ve amali eğitime ağırlık
verilmektedir.
EMLAK-İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ;
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak
Vergisi Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usulü Kanunu ile 6183 Sayılı
Amme Alacakları Kanunları gereği Vergi, Harç, Harcamalara katılım Payları ve katılı payı konusu
yapılmayan ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılacak her türlü hizmetler karşılığı olarak alınacak
gelirlerin Beyannameleri, Bildirimleri ve dilekçeleri alınarak, Tahakkukları ve Tahsilatları
yapılmaktadır.
Servisimizde 2013 yılı 01/03/2013 tarihinden 2014 yılı 30/03/2014 tarihine kadar 925 adet
zimmetli evrak kaydı yapılarak işlemleri yapılmıştır. Ayrıca Yeşil kart dosyası ve mükelleflerin
kayıtlarının soruşturması için gelen evraklar ile Gayrimenkul satışları için mükelleflerin beyan
değerleri çıkarılmıştır. 01/03/2013 Tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar Belediyemize ait Posta
Çeki hesabına 253 mükellef vergi göndermiş olup, Bunlar Bilgisayara kaydı yapılarak tahsilatı
yapılmıştır.
14
Tapu sicil müdürlüğünden gelen gayrimenkul satış bilgi forumları kontrol edilerek, Beyan
vermeyenlere 142 adet beyana çağrı yazıldı. Ayrıca telefonla beyana çağrı yapılarak Bina, Arsa,
Arazi ve Çevre Temizlik bildirimlerin verilmesi sağlanarak vermeyenlere resen vergileri tahakkuk
ettirilerek, 120 kişiye cezalı işlem yapılarak, 6,769.42 Vergi Cezası kesilmiştir.
Köy Beyan defterlerindeki ve yeni verilen beyanlar Bilgisayara yüklenmekte olup,
14 köyün beyanları bilgisayara yüklenmiştir. Diğer köylerden gelenlerde yüklenmekte olup, 6187
adet mükellef yeni kayıta verilerek bunların beyanları yüklenmiştir. Toplam 9662 köy mükellef
sicil verilmiştir.
Köy Beyanların satış işlemlerinde ve diğer şekilde yapılan değişikliklerden dolayı
beyanları alınarak süresinde vermeyenlere cezalı işlemler yapılmıştır.
Emlak Vergisi Kanunu 2013/1 Nolu İç Genelgesi doğrultusunda 2014 yılında uygulanacak
asgari ölçüde arsa metrekare birim değer takdiri için ön çalışmalar yapılarak, Takdir Komisyonu
kurulup tüm Mahalle Muhtarları, Tapu Sicil Müdürlüğü, Ticaret Odası ve Vergi Dairesi Müdürlüğü
ile yazışmalar yapılarak, Komisyon toplantıları düzenlenerek arsa m2 birim fiyatları tespit yapılmıştır.
Komisyon kararları, İlgili yerlere gönderilip, Askı süresinin bitiminden sonra kesinleşen arsa m2
birim değer cetvelleri hazırlanarak, Vergi Dairesi, Tokat Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne ve Mahalle
Muhtarlarına gönderilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 48 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel
Tebliği ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi
değerleri elektronik ortamda eksiksiz olarak, Tapu dairesine gönderilmesi gerektiğinden, 2014 yılı
ocak ayında, Belediyemizdeki Bina, Arsa ve Arazilerin Emlak değerleri CD ye yüklenerek, Tapu
Müdürlüğüne gönderilmiştir.
İLAN VE REKALM VERGİSİ
01/03/2013 Tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 73 adet mükellefe Işıklı
19.530.00 TL 222 adet mükellef Işıksız 19.280.00 TL 2 adet mükellefte 4.350.00 TL
Dış Cephe Giydirme 3 adet beş afiş 12.00 TL olmak üzere toplam 300 adet mükellefe 43.172.00
TL lik İlan ve Reklam Verisi İhbarnamesi düzenlenerek, tebliğ edilerek, Tahakkuk işlemleri,
terklerde eksiltme ve mahsup, işlemleri yapılmıştır.
Işıklı 11,430.00 TL Işıksız 9,836.75 TL Dış cephe giydirme 2,850.00 TL
36.00 TL bez afiş olmak üzere 300 mükellefin 318 adet beyanı olup, 24,152.75 TL İlan ve
Reklam Vergisi tahakkuk ettirilmiştir. 2013- 2014 yıllarından 97,413.00 TL Tahakkuk ettirildi
58,124.50 TL İlan ve Reklam Vergisi tahsil edilmiştir. 2014 yılı vergileri ile birlikte 39,288.50 TL
alacağımız vardır. 1998 yılından bu güne kadar 418,745.01 TL İlan ve Reklam Vergisi tahakkuk
etmiş olup, 359,358.71 TL tahsilat yapılmıştır. 59,386.30 TL alacak vardır.
01/03/2013 Tarihinden 31/03/2014 tarihleri arasında Vergi borçlarını ödemeyenlere 144
kişi ye 461 adet ödeme emri yazıldı tutarı 26,039.66 TL dir. Bu güne kadar olan alacaklarımız için
ise 315 kişiye 2249 adet ödeme emri yazıldı tutarı 134,184.82 TL dir.
EMLAK VERGİSİ
01/03/2013 Tarihinden 31/03/2014 Tarihine kadar Toplu beyanlar aktarılarak, Bina, Arsa
ve Arazi değişiklik ve yeni beyanlardan 121 kişi bina 42 kişi arazi 32 kişi arsa olmak üzere 195
mükellefin yeni beyanları alınmıştır. Süresinde beyan vermeyen 142 mükellefe beyana çağrı
yazılarak, beyanları alındı. Cezalı duruma düşenlere cezalı işlem yapılarak 1.Derece usulsüzlük, 2.
Derece usulsüzlük ve vergi zayi cezası olmak üzere toplam 285 mükellefe.7,730.41 TL ceza
kesilerek tahakkuk ettirilip tahsilatı yapılması için çalışılmıştır.
01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar yapılan tahakkuk
Nevi
Kişi Sayısı
Beyan Sayısı Tahakkuk Tutarı
Bina
11971
21097
549,341.58 TL
15
Arazi
Arsa
TOPLAM
Taşınmaz Kültür Varlıkları
Koruma
GENEL YEKÜN
4932
2204
19107
13158
5021
39276
58,835.38 TL
85,953.18 TL
694,130.14 TL
13004
19107
----39276
69,320.77 TL
763,450.91 TL
01/01/1998 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar yapılan tahakkuk
Nevi
Kişi Sayısı
Beyan Sayısı Tahakkuk Tutarı
Bina
15591
35770
3,630,789.68 TL
Arazi
6470
20945
686,740.01 TL
Arsa
3927
10592
895,274.02 TL
TOPLAM
25988
67307
5,212,803.71 TL
Taşınmaz Kültür Varlıkları
Koruma
17080
----435,858.87 TL
GENEL YEKÜN
25988
67307
5,648,662.58 TL
Emlak vergisinden 6111 sayılı yasadan yararlanmak için taksitlendirme yapanların
taksitlerinin tahsilâtları yapılarak, 01.03.2013 Tarihinden 31.03.2014 tarihine kadar Bina
vergisinden 26582 adet 210,161.19 TL Arazi vergisinde 13639 adet 40,216.38 TL Arsa
vergisinden 7294 adet 31,959.81TL olmak üzere 47515 adet ödeme emri ile Emlak vergisi borcu
tahsilatı için 282,337.38 TL Ödeme emri yazılmıştır.
01.01.1998 Tarihinden 31.03.2014 tarihine kadar Bina vergisinden 117724 adet 791,647.76
TL Arazi vergisinde 71553 adet 166,871.65 TL Arsa vergisinden 36252 adet 202,000.58 olmak
üzere 225529 adet ödeme emri ile Emlak vergisi borcu tahsilatı için 1,160,519.99 TL ödeme emri
yazılarak, Tahsilatın yapılması için çalışılmıştır.
01.01/1998 Tarihinden 31.03.2014 tarihine kadar olan tahakkuk tahsilat ve alacaklar
NEVİ
Bina
Arazi
Arsa
GENEL TOPLAM
TAHAKKUK
TAHSİLAT
3,630,789.68 TL 3,046,679.20 TL
686,740.01 TL
613,900.08 TL
895,274.02 TL
826,716.17 TL
5,212,803.71 TL 4,487,295.45 TL
ALACAK BORÇ
584,110.48 TL
72,839.93 TL
68557.85 TL
725,508.26 TL
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
01/03/2013 – 31/03/2014 Tarihleri arası Toplu bildirim aktarmaları yapılarak, değişiklik ve
yeni kayıtlar yapılmış olup, 1701 mükellef kaydı ile 2866 adet beyanname kaydedilerek,
47,341.41 TL tahakkuk ettirilmiştir. Süresinde bildirimde bulunmayanlara cezalı işlem yaparak
42.77 TL 2.Derece Usulsüzlük cezası kesilmiştir.
Borcunu ödemeyenlere 01/03/2013 – 31/03/2014 Tarihleri arası 4594 adet ödeme emri ile
30,147.85 TL ödeme emri yazıldı. 01/01/1998 – 31/03/2014 Tarihleri arası 28177 adet ödeme emri
ile 146,306.43 TL ödeme emri yazılmıştır.
01.01.1998 tarihinden itibaren toplam 784,493.20 TL Tahakkuk yapılarak
617,920.45 TL tahsilât yapıldı. 2014 yılı tahakkuku dahil 166,572.75 TL alacak vardır.
HAFTA TATİLİ
16
01/03/2013 Tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar Tatil günleri işyeri açma ruhsatı harcı,
21,015.00 TL tahsilat yapılmıştır.
HABERLEŞMA VERGİSİ
Haberleşme Vergisi her ayın vergisi takip eden ayın sonuna kadar beyanname ile
bildirilerek ödeniyor. Haberleşme Vergisinden 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 1
mükelleften 11 adet beyanname alınarak 12,443.04 TL Haberleşme Vergi tahakkuk ettirilerek
verginin tamamı tahsil edilmiştir.
ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
Elektrik Tüketim Vergisi her ayın vergisi takip eden ayın 20 inci günü akşamına kadar
beyanname ile bildirilerek ödeniyor. 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 24
mükelleften 204 adet beyanname alınarak 426,646.62 TL Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
tahakkuk ettirilerek verginin tamamı tahsil edilmiştir.
YANGIN SİGORTASI VERGİSİ
Yangın Sigortası vergisi her ayın vergisi takip eden ayın 20 inci günü akşamına kadar
beyanname ile bildirilerek aynı sürede ödeniyor. Yangın Sigortası Vergisinden 01/03/2013
tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 21 mükelleften 113 adet beyanname alınarak 5,730.36 TL
Yangın Sigortası Vergisi tahakkuk ettirilerek verginin tamamı tahsil edilmiştir.
İŞGALİYE HARCI
Açık Sebze Pazarı : 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 33.642,50 TL
tahsilat yapılmıştır.
Hayvan Pazarı : 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 12.145,00 TL
işgaliye ücreti tahsil edilmiştir.
Bağ
: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 2.090,00 TL
tahsilatı yapılmıştır.
Diğer işgaliye harçları ile birlikte toplam 74,706.60 TL tahsilat yapılmıştır.
HARÇLAR
Ölçü ve Tartı aletleri muayene harcı : 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar
16,489.85 TL tahsilat yapılmıştır.
Tellallık harcı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 8,801.98 TL tahsilat
yapılmıştır.
İmarla ilgili harçlar: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar
167,881.87 TL tahsilat yapılmıştır.
Kayıt suret harcı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 174.00 TL tahsilat
yapılmıştır.
İşyeri açma izin harcı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar
28,034.46 TL
tahsilat yapılmıştır.
Hayvan Kesim Muayene ve Denetleme harcı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine
kadar 14,760.20 TL tahsilat yapılmıştır.
Mezbaha et nakliye: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 17,250.30 TL
tahsilat yapılmıştır.
Mera Fonu : 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 7,340.60 TL tahsilat
yapılmıştır.
CEZALAR
Para cezaları: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 5,572.12 TL tahsilat
yapılmıştır.
17
VERGİ CEZALARI
01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar İlan ve Reklam Vergisi, Emlak vergisi, Çevre
Temizlik Vergisi beyan ve bildirimlerin geç verilmesinden dolayı uygulanan 1. Derece usulsüzlük, 2.
derece usulsüzlük, Vergi zayi cezası 7,623.47 TL tahsilat yapılmıştır.
EKONOMİK HİZMETLER
Garajda kum satışı: 01/03/2013 tarihinden 31/04/2014 tarihine kadar
126.197,00 TL
kum satışı tahsilatı yapılmıştır.
Kum ocağı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 102,095.00 TL
kum satışı tahsilatı yapılmıştır.
Fen İşleri Müdürlüğü: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar
209,703.66
TL tahsilat yapılmıştır.
İtfaiye Müdürlüğü: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar
4.252.79 TL tahsilat yapılmıştır.
Çeşitli hizmet ücreti: 01/03/2013 tarihinden 31.03.2014 tarihine kadar
21,465.00 TL
tahsilat yapılmıştır.
Mezarlık hasılatı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 99,080.00 TL tahsilat
yapılmıştır.
Fidan satış hasılatı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 2,366.00 TL tahsilat
yapılmıştır.
KİRALAR
Kiralık 220 adet işyeri mevcut olup, 189 adet dolu 31 adet boş işyeri vardır. 01/03/2013
Tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar kiradaki 189 adet işyerinin yapılan fiyat tespitleri kiracılara
tebliğ edilmiştir, Boş işyerlerin kira ihalesi ihale dosyaları hazırlanarak, İhalesi yapılan yerlerin
tebliğleri yapılarak kira sözleşmeleri yapılmıştır. Kiralardan geçmiş yıllardan 31/12/2013 tarihinde
455,771.88 TL devir yapıldı, 2014 yılında 559,859.95 TL yeni tahakkuk yapıldı toplam tahakkuk
tutarı 1,015,631.38 TL dır. Kiralardan 103,639.75 TL kira ücreti 22,885.53 Gecikme Zammı
TUFE/UFE geliri ve 6111 Sayılı Kanuna göre taksit tahsilatı yapıldı. Kiralardan 2014 yılından
vadesi gelmemişler dahil 911,991.63 TL alacak vardır.
Kiralardan borcunu ödemeyen mükelleflere borçların tahsili için yazı yazılarak tebliğ edildi.
27 mükellefin 364,484.95 TL kira borçlarının tahsili için Belediye Hukuk Müşavirine
gönderilmiştir.
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 1 adet gayrimenkul (Arsa) satışı yapılarak,
Satış bedeli tutarı 23,462.25 TL tahsilat yapılmıştır.
01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar birimizde yukarda yazılanlar ve diğer
gelirlerle birlikte 3,165,326.29 TL tahsilat yapılmıştır. Tahakkuklu alacaklarda vadesi gelmemiş
alacaklar dahil 1,863,458.94 alacak vardır.
Belediyemize ait gayrimenkullerin kayıtları yapıldı, Satışı yapılanlar kayıtlardan
düşülmüştür. İşyerlerinin Satış ve kiraya verilmesi için 16 adet onay belgesi 16 adet hesap tespit
tutanağı tanzim edildi, Fiyat araştırmaları yapılarak, 16 adet ihale dosyası hazırlanmıştır,
İhalelerde kiralanan ve satışı yapılan yerlerin tebliğleri yapılarak, Kira sözleşmeleri düzenlenerek,
tahsilatları yapılmıştır.
Satışı yapılanların satış bedelleri tahsil edilerek, Tapu devir işlemleri yapılmıştır. Vergi
mükelleflerinin terk dilekçeleri değerlendirilerek, Zabıtaca mahallinde yapılan kontrol ve
tutanaklarla mükellefiyeti bitenlerin terk işlemleri yapılmıştır, Emlak vergisi muafiyetinden
yararlanmak için başvuru yapan emekli dul yetim özürlü ve hiçbir geliri olmayanların indirimden
yararlanmak için başvuru yapanların emekli forum ve taahhüt belgeleri değerlendirilerek, işlemleri
18
yapılmıştır. Yapılan kontrol ve mükelleflerin başvuruları
ile tespit edilen mükerrer vergi
ödemelerin düzeltmeleri yapılarak, Mahsup fişleri düzenlenmiştir.
Günlük olarak gelen evrakların cevapları yazılmakta, Alacak ve gelirlerin tahsilatının
yapılması için itina ile çalışılmaktadır.
MEZBAHA-VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ;
Mezbahanemizde dönem içerisinde; iç kesim olarak 1061 adet büyükbaş, 2834 adet
küçükbaş hayvan kesimi yapılmıştır Kurban Bayramında 204 adet büyükbaş, 4 tane küçükbaş
kurban kesimi yapılarak toplam: 56.711,00.-TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca aşevine yapılan bağış
adak kesimleri de tarafımızca yapılmaktadır.
Dönem içerisinde; Mezbahanemize hayvan devirme makinesi,Padokların tamiratı,Kesim
yerine ilave padok,Monorayların( et taşıma rayları) bakımı ve boyası, Mecburi kesim bölümüne
monoray ve motor takılması,Mevcut soğuk hava deposunun panellerle üçe bölünmesi,Et yükleme
yerinin tadilatı yapılarak standart hale getirilmesi,Mezbahanenin iç kısmının komple boyanması,
Sıhhi tesisatların yenilenmesi ve Mevcut tuvalet ve banyoların ahşap kapılarının pvc kapılarla
değiştirilmesi işlemleri yapılmış olup, Toplam Gider: 81.994,75 TL harcama yapılmıştır.
SU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ŞEFLİĞİ HİZMETLERİ;
Ön ödemeli sayaç kullanıcılarının sıkıntı yaşamaması için belediye girişine avans
niteliğinde kios makinesi kurulmuştur. Birimimizde kredi kartı ile tahsilat yapılmakta olup;
Vakıfbank ve Akbank kredi kartlarına 9 taksit imkanı sağlanmaktadır.
Dönem içerisinde 310 adet yeni aboneyle toplam abone sayısı 16825 olmuştur. 16825
abonenin 9760 adedi ön ödemeli sayaç kullanmaktadır. Dönem içerisinde ön ödemeli sayaçlardan
1.760.802,43.-TL, Manuel sayaç kullananlardan 1.164.289,20.-TL, Abonelik sayaç ücreti ve eski
borçlardan yapılan tahsilat 715.558,53.-TL olmak üzere Toplam: 3.604.650,16.-TL tahsilat
yapılmıştır.
KÜLTÜR VE BASIN YAYIN HİZMETLERİ;
08.04.2013 Comeneus Projesi Tanıtımı:
Comeneus Projesi kapsamında Yunanistan, Portekiz ve Romanya’dan gelen öğretmen ve
öğrenci grubuna ilçemizin 7 bin yıllık tarihi anlatıldı. Soyut ve somut kültürel değerlerimiz turist
öğrenci gruplarına görsel ve gezi şeklinde tanıtıldı. Projemiz ile ülkeler arası kültürel bağlar
güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
10.04.2013 Gönül Elçileri Projesi:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yürütülen Toplum Kalkınmasında Gönül
Elçileri projesi Zile Saray Sinema Salonunda yapıldı. Tanıtımda proje detayı halkımıza sunulurken
bir yandan da halkımızın projeye aktif olarak katılımları için üye kayıtları yapılmıştır.
06.06.2013 Avrupa Birliği Projesi Kapsamında Rallicilerin Zile Ziyareti:
Avrupa Birliği projesi kapsamında 20 ayrı ülkeden 350 araçlık ve 1000 kişilik ziyaretçi
grubu tarihi Zile Kalesi ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında rallici kafileye Zile ve Zile
Kalesi tarihindeki öneminden bahsedildi.
16.06.2013 Kiraz Festivali Kutlama Etkinlikleri:
19
15.06.2013 Tarihinde geleneksel Zile Kiraz Festivali kutlama etkinlikleri kapsamında ilçe
şehir stadyumunda Türkü isimli sanatçı sahne aldığı açık hava konseri ücretsiz olarak düzenlendi.
Aynı zamanda 16.06.2013 tarihinde festival kapsamında Zile Belediyesi Karadini Bağında kiraz
yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya ilçemiz yetiştiricileri kültür ırkı kiraz ile katılmışlardır.
Dereceye giren üreticilere belediyemiz tarafından plaket ve çeşitli ödüller verilmiştir.
27.06.2013 Macar Okçu Joshef Monus Ok Atışı:
Uzun mesafe dünya ok atışı şampiyonu Okçu Joshef Monus tarihi Zile Kalesinde ok atışı
gerçekleştirmiştir. Uzun mesafe dünya ok atışı şampiyonu Okçu Joshef Monus tarihi Zile
Kalesinde ki ok atışı ilçemiz halkı tarafından büyük bir beğeni ile gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin en
önemli amacı Tarihi Zile Kalesinde nostaljinin yeniden canlandırılarak yerel ve ulusal basında yer
almasını sağlamaktır. Böylece turizm konusunda farkında lığın arttırılmasıdır.
06.07.2012 Ramazan Etkinlikleri:
Ramazan ayı boyunca ilçemiz Dinçerler Mahallesi Dinçerler Caddesi yolu üzerinde
bulunan Eski Cezaevi alanında iftar çadırı kurulmuştur. Ayrıca bu alanda 30 gün boyunca iftar
sonrası çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
Ramazan etkinlikleri kapsamında Hacivat ve Karagöz Gölge oyunu ilçemiz çocuklarına
ücretsiz olarak sergilenmiştir. Mustafa CAYMAZ musiki konseri, Maceracı lakaplı Murat YENİ
tarafından şiir dinletisi ve Yunus ÇOBAN tarafından ilahi dinletisi ve semazen gösterisi yer
almıştır.
11.07.2013 Din Görevlileri Şiir Dinletisi:
Zile din görevlileri tarafından hazırlanan program Zile Belediyesi Kültürel Etkinlikler
kapsamında ramazan etkinlik alanında halkımıza sunulmuştur. Program içerisinde şiir ve ilahi
dinletisi yer almıştır.
31.07.2013 Nuri YÜCEL Konseri:
Ramazan ayı boyunca ilçemiz Dinçerler Mahallesi Dinçerler Caddesi yolu üzerinde
bulunan Eski Cezaevi alanındaki ramazan etkinlikleri kapsamında ülkemizin popüler halk müziği
sanatçısı Nuri YÜCEL konseri düzenlenmiştir. Konser ücretsiz olarak halkımıza sunulmuştur.
19.09.2013 Gaziler Haftası Kutlaması:
Mustafa Kemal ATATÜRK’e mareşallik unvanının verilmesi anma etkinlikleri kapsamında
hükümet konağı önünde yapılan etkinlik ardından ilçemiz gazi ve gazi yakınlarına yemek
verilmiştir.
20.10.2013 Asırlık Zile Panayır Etkinlikleri:
Osmanlı fermanı ile kurulan 6 büyük panayırdan birisi olan Asırlık Zile Panayırı ilçemizde
Şeyhali Mahallesi Sultan Ahmet Caddesinde büyük fuar çadırlarının kurulumu ile açılmıştır. 20
Gün süren panayır içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler halkımızın büyük
beğenisini toplamıştır.
07.11.2013 Muharrem Ayı Etkinlikleri:
18.11.2013 tarihinde Muharrem Ayı etkinlikleri içerisinde belediyemiz önünde 4 bin kişiye
aşure ikramı yapılmıştır. 07.11.2013 Tarihinde ise Kerbela ve Ehli Beyt Sevgisi konulu konferans
Zile Saray Sinema Salonunda gerçekleştirilmiştir. Konferansa Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Osman Eğri katılmıştır.
20
01.11.2013 “Bakarmısın” Tiyatro Oyunu
Tiyatro Oyuncusu Sinan BENGİER’in başrolünü aldığı tiyatro oyunu Zile Saray Sinema
Salonunda Zile Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında halkımıza sunulmuştur. Halkımızın
büyük beğenisini kazanan gösteri ücretsiz olarak sergilenmiştir.
21.12.2013 Asırlık Kırk Hatimde Kitap Dağıtımı:
İlçemizin geleneksel manevi ziyafeti olan Asırlık Kırk Hatim günlerinde merkezi Nasuh
Paşa ( Ulu Camii ) Camiinde sabah namazı çıkışı Yasin-i Şerif kitapçığı dağıtıldı.
17.03.2014 “Bedirden Çanakkale’ye” Konferansı:
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferinin 99. yılının kutlandığı günde Zile
Saray Sinema Salonunda İlahiyatçı Yazar Ömer DÖNGELOĞLU tarafında “Bedirden
Çanakkale’ye” isimli konferans gerçekleştirilmiştir.
Engelsiz Gençlik Merkezi Projesi:
Zile Engellilere Meslek Kazandırma Dayanışma Derneği ile ortak hazırladığımız ve AB
Hibe Fonuna sunduğumuz projemiz 550 proje içerisinde ilk 23 proje arasına girme başarısı elde
etmiştir. 77.000EURO hibe bütçesinde olan projemiz belediyemize ait tarihi Sarıhafız Konağı’nda
devam etmektedir. Projemiz kapsamında ilçemiz engellilerine yönelik Süs Bitkileri ve Sebze
Yetiştiriciliği, Müzik Eğitimi ve Hediyelik Eşya Eğitimi verilmektedir. Ayrıca proje kapsamında
engelli aileleri çeşitli hediyeler ile ziyaret edilmektedir.
Bu projemizin genel Amacı: Zile’de yaşayan engelli vatandaşlarımızı sosyal, kültürel,
sağlık, spor, eğitim ve bilişim bakımdan desteklemek ve toplumla engelli bireylerin kaynaşmasını
sağlamak amacıyla Engelsiz Gençlik Merkezi oluşturulmasıdır.
Bu projemizin özel amacı ise: Projemiz ile mülkiyeti proje ortağımız olan Zile Belediyesine ait
restorasyonu tamamlanmış tarihi ve tescilli bir konağın, ilçemizde yaşayan engelli
vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültür, sanat, spor ve el beceri kurslarının düzenlendiği bir
gençlik merkezi haline getirilerek tahsis edilmesidir.
Ayrıca bu projemiz ile; Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirilmesi,
Fiziksel ve zihinsel engelleri nedeniyle ya da ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar dolayısıyla
dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve
sosyal hayata katılımlarının artırılması,
Dezavantajlı gençlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal bütünleşmenin
sağlanması, gençlerin ikili ilişkilerde ve toplumsal ilişkilerde psikolojik ve sosyal yönlerden
desteklenerek daha sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.
İŞKUR Toplum Yararına Çalışma Programı ( TYP):
İşkur Zile Belediyesi arasında uygulamaya konulan Toplum Yararına Çalışma Programı
( TYÇP ) 17,11,2013 tarihinde başlamış olup 17,06,2014 tarihinde sona erecektir. Söz konusu
programdan ilçemiz 62 işsiz vatandaşımız yararlanmış olup kursiyerlere ait maaş, sigorta, stopaj ve
gelir vergisi bedellerinin tamamını İşkur İl Müdürlüğü karşılamış, belediyemizden herhangi bir
bedel ödenmemiştir.
İstihdamı sağlanan personel belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri
Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü altyapı ve çevre temizliği ve çevre düzenlemesi faaliyetlerinde
istihdam edilmişlerdir.
Yerel Yönetimler Proje Yarışması:
2013 Yılı içerisinde düzenlenen yerel yönetimler proje yarışmasında belediyemiz “Nakış
Nakış Anadolu” ve “Tarihi Doku ile Modern Yapıların Ahengi” isimli iki proje ile yarışmaya
21
katılmıştır. Ülkemizde ki tüm il, ilçe ve büyükşehir belediyelerinin katıldığı yarışmada belediyemiz
“Tarihi Doku ile Modern Yapıların Ahengi” isimli proje ile ülke genelinde 9 belediye arasına
girmeyi başarmıştır. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımıyla gerçekleştirilen
ödül töreninde belediyemiz adına ödülü Zile Belediye Başkanı Lütfi VİDİNEL almıştır.
Projemiz kapsamında: Zile, dünya kültürel mirasına soyut ve somut birçok değer
katabilecek nitelikte ülkemizin ender kentlerinden birisidir. Zile’mizin sahip olduğu tarihi ve
kültürel potansiyelin planlı bir yaklaşımla turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi, turizmin tür
ve aktivitelerinin zenginleştirilerek arz kapasitesinin geliştirilmesi, alternatif turizm alanlarının
koruma-kullanma dengesi içerisinde hizmete sunulması, tanıtılması, ekonomik ve sosyal
katkılarından yararlandırılması açısından Tarihi Doku İle Modern Yapıların Ahengi Projesini
uygulamaya koyduk.
Zile Belediyesi olarak şehir planlaması yaparken tarihi ve kültürel değerler dikkate alınarak
üç önemli esas üzerinde çalışmalarımızı başlattık.
Estetik,
Zarafet,
Yaşanabilir Çevre.
2009-2014 Zile Belediyesi Stratejik Eylem Planında ‘‘sahip olunan tarihi doku korunarak
yaşatılacak, gelecek nesillere en güzel şekilde miras bırakılacaktır. Bu yapıların korunması için
gerek belediyemiz bütçesinden gerekse ulusal ve uluslar arası fon kaynaklarından yararlanılarak
elde edilecek finansman kaynağı ile gerekli restorasyon çalışmaları süratle yapılarak turizm
sektörüne kazandırılacaktır. Aynı zamanda bundan sonra ki yapılacak modern yapıların şehir
estetiğini bozmadan, tarihi dokuya uyumlu yapılar yapılması hususu büyük bir dikkat ve titizlikle
yerine getirilecektir’’ ibareleri yer almaktadır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürürken; İnsana
saygı, Tarihe bağlılık, Çevreye özen, Duyarlılık ve kararlılık, Ekip ruhu ve koordinasyon ile
Çağdaşlık genel düsturumuz olmuştur.
Naci Giray Han Konağı Restorasyon Projesi
Stalin zulmünden kaçarak Zile’ye gelen son Kırım Hanlarından Hankeri Giray Han
tarafından yaptırılan ve şu an mülkiyeti belediyemize ait olan Tarihi Konağın restore edilerek
Akıllı Kent Müzesi ne dönüştürülmesi için Başbakanlık Tanıtma Fonundan 300.000,00.-TL hibe
alınmıştır. Alınan bu hibe konağın güçlendirilmesinde ve çatı kısmının yeniden yapılmasında
kullanılmıştır.
Tarihi Konağın Kent Müzesi haline getirilmesi için ise 592.959,33.-TL’lik ek ödeme
talebinde bulunulmuştur. Söz konusu talep için 7 takım proje dosyası hazırlanarak Kültür ve
Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliğine başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu proje takibi
2013 yılı içerisinde sürdürülmüştür.
Amasya Caddesi ‘Sokak Sağlıklaştırması’ Projesi :
Zile ilçesinde tarihi tescilli yoğun olarak bulunduğu geleneksel dokuya sahip Amasya
Caddesi üzerindeki evlerin sokak sağlıklaştırması kapsamında röleve, restitüsyon ve restorasyon
projeleri çizilip ilgili teknik raporlar hazırlanmıştır.
Projemizin Sivas Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulundan onayı alınmıştır.
Bölge turizmi açısından önemli olan ata yadigârı bu sokağımızda sokak sağlıklaştırması yapılması
için gerekli tahsisin sağlanması için hazırladığımız proje dosyası Çevre ve Şehircilik
Bakanlığımıza sunularak başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu proje takibi 2013 yılı içerisinde
sürdürülmüştür.
NUMARATAJ SERVİSİ HİZMETLERİ;
22
Numarataj birimi olarak; Şehrimizin Yunusemre Mahallesinde yeni yapılaşmadan dolayı
Belediye Meclisimizin 06.11.2013 tarih 80-131 nolu kararı gereği ZELA Sokağı ismi, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) ve aynı kanunun 81.maddesi gereğince verilerek
Kaymakamlık Makamına tasdik ettirilmiştir. Nüfus Müdürlüğüne giderek yerleşim yeri kaydı
yaptırırken çıkan hatalı adres bildirimlerinde, vatandaşlarımızın adresleri tespit edilerek Nüfus
Müdürlüklerine yönlendirilmişlerdir. Şehrimizin tamamında gerek direk üzeri, gerekse bina
üzerlerinde bulunan Cadde ve sokak levhalarının, kırılma, kaybolma, düşme, aşınma vs. gibi
sebeplerle zarar görenleri tespit edilerek yenileriyle değiştirilmiş ve numarataj bilgileri
güncellenmiştir.
ÖLÇÜ VE AYAR MEMURLUĞU HİZMETLERİ;
Ölçü Ayar hizmetleri uygulamasında; Dönem içerisinde 1627 adet ölçü ve tartı aletleri
damgalanmış olup, devamlı ani muayenelere çıkılmış, 1 adet cezalı ölçüye tutanak tutulmuş olup,
bunlara ait raporlar aylık mesai cetvelleri ve senelik faaliyet raporu günü gününe Sanayi ve Ticaret
İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yine anılan dönem içerisinde ölçülerin damgaları ile ilgili 417 adet
beyanname kabul edilmiştir. 2014 yılı senelik muayeneler ile ilgili işlemler yapılmış olup, ilçemize
bağlı belediyelere ve 116 köye resmi dairelere tebligatta bulunulmuştur.
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ;
Mezarlıklar Müdürlüğü olarak dönem içerisinde; Turhal yolu Erenler Aile Mezarlığına 91
kişi,Asri Mezarlığına 102 kişi, Ağbaba Mezarlığına 57 kişi olmak üzere 250 cenaze defni
gerçekleşmiştir.
Defin işlemlerine kadar geçen süre içerisinde Belediyemiz cenaze yıkama ve taşıma aracı ile
gereken hizmetler verilmiştir. Ayrıca bahse konu mezarlıklarda yabani otlarla mücadele ilaçlama,
fidan dikimi, çevre temizliği ve ağaç ve şehit mezarlıklarının bakımı personellerimiz tarafından
yapılmaktadır. Cenaze taşıma aracımız ile köy ve kasabalara cenaze nakli yapılmaktadır.
MAKİNE VE ULAŞIM HİZMETLERİ;
Makine İkmal Servisi olarak; Belediyemize ait bütün hizmet araçları ve ekipmanlarının
dönem
içerisinde
ihtiyaçlara
binaen
yapılan
Motor,Şanzıman,Defransiyel
Tamirleri,Makas,değişimleri,Elektrik Aksamı tamirleri,Kaynak ve kaporta işlemleri,Hidrolik
sistem Tamirleri,İş Makineleri yağ ve hidrolik hortumlarının değişimi,Araçların lastiklerinin
değişimleri ve tamirleri,Motor yağları,şanzıman yağları,hidrolik sistem yağları,Fren sistem yağları,
ve Filtrelerinin değişimi Fren tamirleri ve Balata değişimleri,Debriyaj aksamı Tamirleri,Araç ve İş
makineleri servis bakımları ve Tamirleri,Radyatör ve Kalorifer Tamirleri,Torna İşleri Mazot
Pompa ve enjektör tamirleri Logar kapakları ve yağmur suyu ızgaraları,Yapılmış olup toplam
maliyeti 390.621,79.-TL dir.
BİRİMİN ADI
GİDER TOPLAMI
MAKİNE İKMAL HİZMETLERİ
10.018,46.- TL
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
273.302,91.- TL
ULAŞIM HİZMETLERİ
50.363,13.- TL
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
8.662,36.- TL
MEZBAHANE HİZMETLERİ
2.230,00.-TL
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
935,00.- TL
23
SU ŞEBEKE ŞEFLİĞİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL TOPLAM
9.404,80.- TL
32.641,13.- TL
3.064,00.- TL
390.621,79.-TL
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Toplam 10 Personel hizmet vermektedir. Mevcut
araçlarımız 3 adet BMC belde otobüs,4 adet 0302 Mercedes otobüs,1 Adet Renault Otobüs 1 Adet
Mitsubishi Prestij Midibüs 1 adet 0309 Mercedes Midibüs, 6 adet Kent Otokar otobüsleridir.
Dönem içerisinde; Otobüslerimiz ZİLE-TURHAL ve ZİLE-TOKAT güzergahlarında yolcu
taşımacılığında hizmet vermektedir. Akıllı kart uygulamasında toplam 637 adet Tam kart ,792
adet Öğrenci kartı,,13 adet Fabrika işçi kartı satışı yapılmıştır. Bayilerimiz alınan Meclis kararı
doğrultusunda %2 komisyonla satış yapmaktadırlar. Satılan kartlarımızın dolumları belediyemiz
akıllı kart dolum biriminde ve dört adet bayilerimizde yapılmaktadır.Kart satışlarından ve kart
dolumlarından Toplam 958.740,39.-TL gelir elde edilmiştir
PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ;
Şehrimizin Şelale Sitesi önü, Yazıcıoğlu parkı, Belediye evleri önü, Maliyeciler sitesi önü,
Gökkuşağı parkı, 45 evler parkı, Beldekent Parkı, Canlar sitesi parkı, Minare-i Sağır parkı, İstiklal
Okulu önü, Alpat parkı yanı, Huzur hamamı yanı, Bahçelievler Hastane altı, cemevi önü, İstasyon
Mahallesi Eski hal yanı, Kız Meslek Lisesi yanı, Atatürk okulu önü, Minare-i Sağır Üçgen sokak,
Bezirhane parkı Orta Mahalle, Arnavut camii yanı ve Hacı Mehmet Mahallesine yeni parklar
yapılmıştır. Şehir içindeki ağaç budama işlemleri ile 3 adet mezarlığın bakım ve onarımı, ağaç
budama ve ilaçlama işlemleri yapılmıştır.
6- Merkezi Yönetim ve Diğer Bütçeli Kuruluşlardan İlçemize Sağlanan
Yatırımlar ve Projeler:
1- TOKİ Projesi:
2. Etap TOKİ konutlarının ihale işlemi tamamlanmış olup, Güneş Konut Ltd.Şti de
kalmıştır. 07/04/2014 tarihinde sözleşme imzalanarak 12/04/2014 tarihinde yer teslimi yapılacaktır.
Yer tesliminden itibaren en geç 655 takvim günü içinde binalar hak sahiplerine teslim edilecektir.
7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
5018 Sayılı Kanun çerçevesinde belediyemizce iç kontrol Harcama Yetkilisi, Belediye
Encümenince ve Belediye Meclisi tarafından yürütülmektedir.
II- AMAÇ VE HEDEFLER:
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri:
Belediyemizin amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak, toplumdan aldığı yetki ile ve
yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üretmektir. Hizmet üretirken kamu kaynaklarının
etkin ve verimli kullanılması ana prensibimizdir. Zile Belediyesi olarak öncelikle toplumun
ekonomik açıdan kalkınması, yeni iş sahaları açılması planlanmıştır.
B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Hizmette temel politikamız kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılarak kaliteli hizmet
üretimi sağlamaktır. Öncelikli hedeflerimiz arasında yeni iş sahaları açılması için imar
24
düzenlemeleri yapmak,tarihi ve kültürel mirasın korunarak, gün ışığına çıkartıp insanlığın
hizmetine sunmak ve modern insanların mutlu yaşadığı Zile’yi oluşturmak.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER:
Belediyemizin 2013 Mali Yılı bütçesi 39.000.000,00 TL gelir ve gider denk olacak şekilde
belediye meclisince kabul edilmiştir.
1- Bütçe Uygulama Sonuçları:
Ekonomik
Gider açıklamaları
kodu
------------- -----------------------------------------------|01|1 |1 |01|Temel Maaşlar
|01|1 |2 |01|Zamlar ve Tazminatlar
|01|1 |4 |01|Sosyal Haklar
|01|1 |5 |01|Ek Çalışma Karşılıkları
|01|1 |6 |01|Ödül ve İkramiyeler
|01|2 |1 |01|657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
|01|3 |1 |01|Sürekli İşçilerin Ücretleri
|01|3 |2 |01|Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı
|01|3 |3 |01|Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
|01|3 |4 |01|Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
|01|3 |5 |01|Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
|01|4 |1 |02|Aday Çırak Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretle
|01|5 |1 |51|Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler
|01|5 |1 |52|Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler
|02|1 |6 |01|Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
|02|1 |6 |02|Sağlık Primi Ödemeleri
|02|3 |4 |01|İşsizlik Sigortası Fonuna
|02|3 |6 |01|Sosyal güvenlik prim Ödemeleri
|02|3 |6 |02|Sağlık Primi ödemeleri
|03|2 |1 |01|Kırtasiye Alımları
|03|2 |1 |05|Baskı ve Cilt Giderleri
|03|2 |2 |02|Temizlik Malzemesi Alımları
|03|2 |3 |01|Yakacak Alımları
|03|2 |3 |02|Akaryakıt ve Yağ Alımları
|03|2 |3 |03|Elektrik Alımları
|03|2 |5 |01|Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil
|03|2 |6 |02|Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
|03|2 |6 |03|Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
|03|2 |6 |04|Canlı Hayvan Alım Bakım ve Diğer Giderleri
|03|2 |6 |90|Diğer Özel Malzeme Alımları
|03|2 |9 |01|Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Gide2,
|03|2 |9 |90|Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
|03|3 |1 |01|Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
|03|4 |2 |04|Mahkeme Harç ve Giderleri
|03|4 |3 |01|Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
|03|4 |3 |90|Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
|03|4 |4 |02|Restorasyon ve Yenileme Giderleri
|03|5 |1 |01|Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
|03|5 |1 |03|Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım
|03|5 |1 |05|Harita Yapım ve Alım Giderleri
|03|5 |2 |01|Posta ve Telgraf Giderleri
|03|5 |2 |02|Telefon abonelik ve kullanım üçretleri
|03|5 |3 |03|Yük Taşıma Giderleri
|03|5 |4 |01|İlan Giderleri
|03|5 |5 |05|Hizmet Binası Kiralama Giderleri
|03|5 |9 |03|Kurslara Katılma Giderleri
2013 yılı
gerçekleşen
---------569,545.90
521,150.83
54,028.15
19,597.79
19,387.21
206,326.17
2.570.359.99
80,430.19
1,029,818.73
362,725.83
348,114.00
44,300.90
139,938.34
36,444.76
110,770.39
57,852.69
77,343.18
504,248.39
273,489.71
76,943.08
5,676.39
12,530.42
42,266.14
1,907,374.34
729,958.09
11,101.74
58,348.64
16,037.40
1,700.00
1,003.00
2.136.121.93
18,255.19
17,710.71
54,452.25
55,968.38
26,795.10
4,634.00
125,257.17
16,048.00
194,700.00
56,751.40
38.216.35
20,902.52
63,761.30
66,605.00
15,934.50
25
|03|6
|03|6
|03|7
|03|7
|03|7
|03|7
|03|7
|03|7
|03|7
|03|7
|03|8
|03|8
|03|9
|04|2
|05|1
|05|3
|05|4
|06|1
|06|4
|06|5
|06|5
|06|5
|06|5
|06|5
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|3
|3
|3
|1
|6
|3
|9
|2
|1
|7
|4
|2
|2
|7
|7
|7
|7
|01|Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Gider
|01|Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Gide
|01|Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
|02|Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
|04|Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
|90|Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
|01|Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
|02|Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
|03|Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
|04|İş Makinası Onarım Giderleri
|90|Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
|01|Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
|01|Cenaze Giderleri
|01|TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri
|05|Sosyal Güvenlik Kurumuna
|01|Dernek Birlik Kurum Kuruluş Sandık vb. Kurulu
|90|Diğer Sosyal Amaçlı Transferler
|90|Diğer Taşıt Alımları
|90|Diğer (Arsa alımları)
|90|Diğer Giderler
|01|Hizmet Binası
|07|Yol Yapım Giderleri
|09|Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
|90|Diğerleri
96,321.11
363,743.82
6,962.00
384,633.68
3,701.22
277,896.46
17,025.20
305,276.77
382,325.50
177,114.83
53,385.26
9,430.56
680.00
484,814.33
33,300.00
319,425.61
117,477.70
15,000.16
13,833.68
204,213.75
2,108,024.45
17,135,801.04
135,648.60
1,583,907.35
------------------
Toplam
:
37.030.869.27
2013 Mali yılı Zile Belediyesi yılı içerisinde bütçe giderleri harcamaları neticesinde
giderler toplam 37.030.869,27.-TL oranında harcama gerçekleşmiştir.
2013
yılı
onaylı
bütçe
tutarı
39.000.000,00.-TL
olduğuna
göre
37.030.869,27/39.000.000,00.-TL= %94.95 oranında bütçe gideri gerçekleşmiştir.
2014 yılına devir eden banka nakdi 276.175,70.-TL belediyemizin Zile Vakıfbank Şube
müdürlüğü nezdindeki hesabına devir etmiştir.
Ekonomik
Gelir Açıklamaları
Gelir kodu
-------------- ------------------------------------------------| 01| 2| 9 |51|Bina Vergisi
| 01| 2| 9 |52|Arsa Vergisi
| 01| 2| 9 |53|Arazi Vergisi
| 01| 2| 9 |54|Çevre Temizlik Vergisi
| 01| 3| 2 |51|Haberlesme Vergisi
| 01| 3| 2 |52|Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi
| 01| 3| 9 |52|Yangin Sigortasi Vergisi
| 01| 3| 9 |53|Ilan ve Reklam Vergisi
| 01| 6| 9 |52|Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harci
| 01| 6| 9 |53|Isgal Harci
| 01| 6| 9 |54|Isyeri Acma Izni Harci
| 01| 6| 9 |56|Olcü ve Tarti Aletleri Muayene Harci
| 01| 6| 9 |57|Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci
| 01| 6| 9 |58|Tellallik Harci
| 01| 6| 9 |60|Yapi Kullanma Izni Harci
| 03| 1| 1 |01|Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri
| 03| 1| 2 |51|Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Gelirler
| 03| 1| 2 |52|Dogalgaz Hizmetlerine Iliskin Gelirler
| 03| 1| 2 |54|Ekonomik Hizmetlere Iliskin Gelirler
| 03| 1| 2 |58|Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler
2013 yılı
gerçekleşen
---------282,234.98
50,317.44
125,885.48
134,651.66
10,370.72
377,797.14
4,952.82
54,433.44
25,836.60
66,750.55
53,559.75
10,090.30
27,554.18
6,358.21
64,314.34
6,491.13
300.00
760.19
245,568.11
570,259.61
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03|
03|
03|
03|
03|
03|
03|
04|
05|
05|
05|
05|
05|
06|
4|
4|
4|
4|
4|
6|
6|
4|
2|
3|
3|
3|
9|
1|
5
5
5
5
5
1
1
1
2
2
4
9
1
9
|51|Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasil
193.14
|54|Ekonomik Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
93,596.93
|58|Su Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
2,526,553.81
|59|Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
696,200.08
|60|Tarimsal Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
2,130.82
|01|Lojman Kira Gelirleri
398,226.46
|99|Diger Tasinmaz Kira Gelirleri
11,249.00
|01|Kurumlardan alinan Bagis ve Yadimlar
13,787,656.00
|51|Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Payl
11,181,882.89
|99|Diger Idari Para Cezalari
1,469.00
|01|Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari
271,303.79
|99|Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari
666.65
|99|Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler
167,232.97
|99|Diger Çesitli Tasinmaz Satis Gelirleri
7.841.800.00
Toplam
:
--------------------------39.098.648.19
2013 mali yılı bütçe uygulamasında 2013 mali yılı gerçekleşen gelir toplamı
39.098.648,19.-TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 onaylı bütçe tutarı 39.000.000,00.-TL olup, 39.098.648,19/ 39.000.000,00.-TL=
%100.25 oranında gerçekleşme olmuştur.
2- Mali Denetim Sonuçları:
5018 Sayılı Kanun çerçevesinde iç kontrol sistemine göre belediye meclisimiz ve belediye
encümenince gerekli kontroller yapılmaktadır. 5018 Sayılı Kanunla Dış Denetim yetkisi
Sayıştay’ca yapılmaktadır.
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler:
Zile Belediyesi olarak belediyemizin en üstün özelliği belediye meclisi üyeleri ile tam
istişareli olarak hareket ederek her konuda uyum içerisinde çalışmamızdır. Tarihi bir geçmişe sahip
olan Zile’mizde iç ve dış turizme önem vermek adına tüm Türkiye de örnek olabilecek tarihi
Osmanlı evlerine sahip bulunmaktayız. Gerekli restorasyon çalışmalarımız halen devam
etmektedir. Ayrıca Zile Belediyesi olarak tarihi kentler Birliği üyesiyiz. Maddi olarak
belediyemizin personel ödemelerinde sıkıntısı söz konusu değildir. Maaş ve diğer sosyal haklar
gününde ödenmektedir. Bölge olarak Zile Belediyesi üstün bir araç parkına sahiptir. Bunun
yanında büz döküm atölyesi mevcuttur.
B-Zayıflıklar:
Belediyemizin en hassas olduğu konuların başında 5779 sayılı kanun gereğince Merkezi
İdare tarafından gönderilen vergi gelirlerinden alınan payların azlığı, İller Bankası tarafından
belediyelere gönderilen yardımların nüfus bazında gönderilmesi neticesinde gönderilen limitin az
olması,gönderilen paylardan yapılan kesintiler zayıflığımızdır.
VI- ÖNERİ VE TEDBİRLER:
Sonuç itibariyle 2013-2014 yılı belediye hizmetlerinin verimliliği açısından özellikle
Merkezi idare tarafından gönderilen vergi gelirleri payından kesinti yapılması sebebiyle sekteye
uğramaktadır. Belediyemiz projeleri olarak yukarıda bahsi geçen projeler kendi imkanlarımız
çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Merkezi yönetim tarafından gönderilen vergi
gelirleri pay miktarı ve İller Bankası ödeneği artırılmalıdır.
27
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş insan kaynaklarının,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç
kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını
bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Zile Belediyesi 07/04/2014)
Lütfi VİDİNEL
Belediye Başkanı
28
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimiz de süreç ve kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay Raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Bu raporda raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. (Zile Belediyesi 07/04/2014)
Lütfi VİDİNEL
Belediye Başkanı
29
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması
için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Zile Belediyesi 07/04/2014)
Mehmet ERYILMAZ
Mali Hizmetler Müdür V.
30
Download

İndir - Zile Belediyesi