T.C.
İZMİR İLİ
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 YILI
FAALİYET RAPORU
HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI
Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin,
kimseyi üstün görmeyeceksin,
hiç kimseyi aldatmayacaksın,
ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek,
o hedefe yürüyeceksin.
Herkes sana karşı çıkacaktır;
herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır;
önüne sonsuz engeller yığacaklardır,
fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın.
Kendini büyük değil, küçük, bir hiç sayarak,
kimseden yardım görmeyeceğine inanarak
bu engelleri aşacaksın.
Bütün bunlardan sonra da 'büyük' derlerse
söyleyenlere gülüp geçeceksin.
M. Kemal Atatürk
SELÇUK BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2013 YILI
FAALİYET RAPORU
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
I- GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
B-Yetki Görev ve Sorumluluk
C-İdareye İlişkin Bilgiler
Fiziksel Yapı
Örgüt Yapısı
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İnsan Kaynakları
Sunulan Hizmetler
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
C-Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama Sonuçları
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Mali Denetim Sonuçları
Diğer Hususlar
B-Performans Bilgileri
Faaliyet ve Proje Bilgileri
Performans Sonuçları Tablosu
Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Diğer Hususlar
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
B-Zayıflıklar
C-Değerlendirme
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
EKLER
A- MİSYON VE VİZYON
Misyonumuz
Selçuk Belediyesi, genç bir ilçe olmasıza rağmen sahip olduğu kültür mirasının korunduğu, bu
mirasın sorumluluğu bilinci ile hareket eden ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir
belediyedir. Bu nedenle sorumluluğunu bilen, öncelikleri belirlenmiş projelerle, akılcı ve yerinde
yatırımları gerçekleştiren, kenti çağdaş ve medeni bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen bir kurumdur.
Amacımız tüm bunlarla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik yönden şehirleşmeyi sağlamak, zihinsel,
fiziksel, psikososyal açıdan yeterli, yaşam kalitesi yüksek yurttaşların yaşadığı bir kent yaratmaktır.
İlçemizin bazı değerlerinin yitirilmemesi ve sonradan pişman olunacak durumlarla karşılaşılmaması
için ortak bir algı ve fikir birliğinin oluşmasını ve kent insanının her zaman bilinçli olmasını
sağlayacak çalışmalar yapmak birincil görevlerimiz arasındadır.
İlçe insanının, ortak sorunlar karşısında aynı tepkileri ortaya koymasını sağlayacak, sivil toplum
kuruluşlarının yönetime daha fazla katılmasını teşvik edecek, gerektiğinde ortak projeler üretecek
çalışmalarda öncülük etmektir.
Vizyonumuz
Çevre ve Bölgemiz Belediyelerine hizmet anlayışında esin kaynağı olmaktır. Bunu sağlarken
değerlerimiz İnsana Sevgi, Haklarına Saygı, Şeffaflık, Tarafsızlık, Kararlılık, Hoşgörü, Tarihine
Bağlılık, Doğaya Özen ve Sevgi, Kurumsallaşan Yapı ve Yetişen Personel’dir.
Tarihi ve kültürel dokumuzu koruyarak, bir turizm, eğitim ve tarım merkezi olarak ilçe insanı
ile birlikte ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
(5393 sayılı Belediye Kanunu)
Belediyenin görev ve sorumlulukları
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin
ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik
ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek
cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali
durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir,
her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve
işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun
ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla
bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa
edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla
gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği
sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı
gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik
amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için
tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.
(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı
Kararı ile. )
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet
ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak
ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili
gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her
türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat
limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce
açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine
karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi
sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı
(LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış
yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri
almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu,
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği
bütün işleri yürütmek.
r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer
mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve
yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer
seçim belgesi vermek,
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında
alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına
rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları
içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının
kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini
imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu
taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine
getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile
nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve
eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı
çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi
geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında
kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı
idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu
verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri
haczedilemez.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz,
Belediyemizde 31.12.2013 tarihi itibariyle 99 adet Memur, 4 adet Sözleşmeli Personel ve 124 adet İşçi
görev yapmakta olup, bunların 51 adet kadın ve 176 adeti erkektir.
Statü
Memur
Sözleşmeli Personel
İşçi
Toplam
Sayı
99
4
124
227
Yüzde (%)
44 %
2%
54 %
ÇALIŞAN PERSONEL DAĞILIMI
99
Memur
124
İşçi
Sözleşmeli Personel
4
0
20
40
60
80
100
120
140
ÖZELLİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI
6
5
5
4
3
2
3
2
1
0
ÖZÜRLÜ
ESKİ HÜKÜMLÜ
İŞÇİ
TERÖR MAĞDURU
MEMUR
KORUNMAYA MUHTAÇ
PERSONELİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI
40
37
35
31
30
25
21
19
20
14
14
15
11
12
11
9
10
5
2
0
4
3
3
0 0
2
0 0
2
0
4
2
1
0
İnsan
Kay.ve
Eğ.M.
Mali
Fen İşleri M.
Hizmetler M.
İmar ve
Şeh.M.
Memur
Zabıta M.
İşçi
3
2
1
0
0
Özel Kalem Yazı İşleri M.
M.
8
8
Hal Müd.
Sözleşmeli
0
Huzurevi M.
1
1
0
Temizlik
İş.M.
Kültür0ve
Sos.İ.M.
Çevre ve
Sağ.iş.M.
1
0
Emlak İ.M.
Sözleşmeli Personel Unvanları
ÜNVAN
Mühendis
Mimar
Toplam
SAYI
1
3
4
Personelin Eğitim Durumu
Toplam Personel
İşçi
Memur
Öğrenim
Durumu
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
İlkokul
Ortaokul
Lise
Meslek Lisesi
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Toplam
74
16
40
18
30
42
7
227
% 32
%7
% 18
%8
% 13
% 19
%3
2
3
24
6
23
34
7
99
%2
%3
% 24
%6
% 23
% 35
%7
72
13
16
12
7
4
124
% 58
% 10
% 13
% 10
%6
%3
Sözleşmeli
Personel
Sayı Yüzde
4
4
%100
PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Yüksek Lisans (7)
Lisans (42)
Önlisans (30)
Meslek Lisesi (18)
Lise (40)
Ortaokul (16)
İlkokul (74)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
MEMUR PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Yüksek Lisans (7)
Lisans (34)
Önlisans (23)
Meslek Lisesi (6)
Lise (24)
Ortaokul (3)
İlkokul (2)
0
5
10
15
20
25
30
35
İŞÇİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Lisans (4)
Önlisans (7)
Meslek Lisesi (12)
Lise (16)
Ortaokul (13)
İlkokul (72)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
SÖZLEŞMELİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Lisans (4)
0
1
2
Personelin Yaş İstatistikleri
Toplam Personel
Yaş
Sayı
Yüzde
18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve üzeri
Toplam
9
63
82
69
4
227
%4
% 28
% 36
% 30
%2
3
İşçi
Memur
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
8
41
24
25
1
99
%8
% 41
% 24
% 25
%1
19
58
44
3
124
% 15
% 47
% 35
%2
4
Sözleşmeli
Personel
Sayı Yüzde
1
3
4
% 25
% 75
-
PERSONEL YAŞ İSTATİSTİKLERİ
100
80
82
60
63
40
20
69
9
4
0
18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve üzeri
MEMUR PERSONEL YAŞ İSTATİSTİKLERİ
50
41
40
30
25
24
20
10
8
1
0
18-25
26-35
36-45
46-55
56-ÜZERİ
İŞÇİ PERSONEL YAŞ İSTATİSTİKLERİ
70
60
50
40
30
20
10
0
58
44
19
3
0
18-25
26-35
36-45
46-55
56-ÜZERİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL YAŞ İSTATİSTİKLERİ
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
3
1
0
18-25
0
36-45
26-35
46-55
56-ÜZERİ
Personelin Cinsiyet Dağılımı
Toplam Personel
İşçi
Memur
Cinsiyeti
Kadın
Erkek
Toplam
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
51
176
227
% 22
% 78
30
69
99
% 30
% 70
19
105
124
% 15
% 85
Sözleşmeli
Personel
Sayı Yüzde
2
2
4
% 50
% 50
PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI
200
150
100
176
51
50
0
Kadın
Erkek
PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI
2
2
Sözleşmeli
105
İşçi
Erkek
19
Kadın
69
Memur
30
0
20
40
60
80
100
120
Personelin Belediyedeki Kıdemlerinin İstatistikleri
Toplam Personel
İşçi
Memur
Kıdem
0-4 Yıl
5-9 Yıl
10-14 Yıl
15-19 Yıl
20-24 Yıl
25 ve üzeri
Toplam
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
64
60
20
45
33
5
227
% 28
% 26
%9
% 20
% 15
%2
58
6
3
1
29
2
99
%59
%6
%3
%1
% 29
%2
2
54
17
44
4
3
124
%2
% 44
% 14
% 35
%3
%2
Sözleşmeli
Personel
Sayı Yüzde
4
4
%100
-
Mevcut Kadroların Norm Standartlarına Göre Dağılımı
22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye
ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik” ve “Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke
Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri
gereği C7 grubunda yer alan belediyemiz kadrolarının norm kadro standartlarına göre
dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
MEMUR KADROLARIN NORM STANDARTLARINA GÖRE DAĞILIMI
120
100
118 113
80
60
32
23
40
1
20
6
1
5
8
5
0
G.İ.H.
T.H.S.
A.H.S.
S.H.S.
NORM KADRO
Y.H.S.
MEVCUT
Norm kadro yönetmeliğince belediye meclisince ihdas edilen kadrolarda istihdam edilen
memurların işgal ettiği kadroların dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
MEMUR DOLU-BOŞ KADROLARIN DAĞILIMI
80
60
40
64
49
28
20
0
0
G.İ.H.
4
T.H.S.
1
A.H.S.
DOLU
4
S.H.S.
BOŞ
1
3
Y.H.S.
2
İŞÇİ NORM KADRO DAĞILIMI
140
120
100
80
60
40
78
20
124
0
NORM KADRO
MEVCUT
NORM KADRO, İHDAS EDİLEN KADROLAR VE DOLU VE BOŞ KADRO BİLGİLERİ
NORM
KADRO ÜNVANI
KADRO
Başkan Yardımcısı
2
Yazı İşleri Müdürü
1
Mali Hizmetler Müdürü
1
Fen İşleri Müdürü
1
İmar ve Şehircilik Müdürü 1
Zabıta Müdürü
1
Temizlik İşleri Müdürü
1
Diğer Müdürler
7
Uzman
3
Şef
13
Avukat
1
Mali Hizmetler Uzmanı
2
Mali Hzm. Uzm. Yrd.
1
İdari Personel
40
Teknik Personel
23
Sağlık Personeli
6
Yardımcı Hzm. Personeli 8
Zabıta Amiri
2
Zabıta Komiseri
6
Zabıta Memuru
36
İHDAS
EDİLEN
KADRO
2
1
1
1
1
1
1
7
3
13
1
2
1
35
32
5
5
2
6
36
İHDAS
EDİLEBİLİR
KADRO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DOLU
KADRO
0
0
1
0
0
0
0
2
0
5
0
0
0
32
28
4
3
0
0
24
BOŞ
KADRO
2
1
0
1
1
1
1
5
3
8
1
2
1
3
4
1
2
2
6
12
NORM KADRO
DOLULUK
ORANI %
(Norm Kadro Doluluk Oranı=Dolu Kadro x 100 / Norm Kadro )
Memur Kadroları Toplamı
Sürekli İşçi Kadrosu
156
78
156
124
0
0
99
124
57
0
63 %
159 %
İş İstekleri
2013 yılında diğer kamu kuruluşlarında çalışan ve belediyemize 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu maddeleri gereği naklen veya açıktan atanma talebinde bulunanların, sözleşmeli
personel olarak görev almak isteyenlerin ve iş talebinde bulunanların iş başvuruları kayıt
altına alınarak İş Başvuru Veri Tabanına kaydedilmiştir. Başkanlık Makamı ve diğer
birimlerin talepleri üzerine veriler tablolaştırılarak ilgililere sunulmaktadır.
MEMUR İŞ BAŞVURULARI
300
250
250
200
150
100
9
50
0
Memur Naklen Atanma Talebi
Memur Açıktan Atanma Talebi
MEMUR AÇIKTAN ATANMA TALEBİ
Uzman Erbaş Açıktan
Atanma Talebi (30 Yaş
Altı)
174
Uzman Erbaş Açıktan
Atanma Talebi (30 Yaş
Üstü)
75
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
İŞÇİ İŞ BAŞVURULARI
350
300
324
250
200
150
100
42
50
0
Selçuk'ta İkamet Eden
Selçuk Dışında İkamet Eden
Sunulan Hizmetler
Özlük İşlemleri
2013 yılı sonuna kadar Belediyemiz işçi, memur ve sözleşmeli personelinin özlük ile ilgili
tüm işlerini birimimiz yürütmüş, özlük dosyalarının incelenmesi sırasında görülen eksiklikler
giderilmiştir.
Ayrıca personelin, hasta sevk, izin v.b. işleri günlük rutin olarak
sürdürülmüştür.
PERSONEL DURUMU DEĞİŞİKLİK TABLOSU
AYRILAN PERSONEL
Emekliye Sevk Edilen
Ölüm Nedeniyle İlişiği Kesilen Personel
Askerlik Nedeniyle ilişiği Kesilen Personel
Evlilik Nedeniyle İlişiği Kesilen Personel
Naklen Diğer Kurumlara Atanan
İş Akdi Feshedilen İşçi
Sözleşme Süresi Bittiği İçin İlişiği Kesilen Personel
İstifa Eden Personel
Sözleşmeli Statü Değişikliği
Toplam
ALINAN PERSONEL
Naklen Kurumumuza Atanan Personel
Açıktan Atanan Personel
Geçici Görevle Başka Kurumlarda Çalışan Personel
Memur Kadrosuna Atanan Sözleşmeli Personel
Diğer Kurumlardan Geçici Görevle Belediyemizde Çalışan
Personel
Toplam
MEMUR
İŞÇİ SÖZLEŞMELİ
1
1
3
1
4
2
33
35
1
11
33
-
-
4
-
-
-
45
-
4
2013 yılında 3 adet Mimar, 1 adet Mühendis olmak üzere 4 adet Sözleşmeli Personelin ve 1
Adet Müdür, 1 adet Memur ve 10 adet Zabıta Memuru kadrosuna ataması yapılan memur
personelin işe giriş işlemleri internet ortamında İşe Giriş Bildirgeleri düzenlenerek Sosyal
Güvenlik Kurumuna online olarak bildirilmiştir.
2 adet Sözleşmeli personel sözleşmelerinin yenilenmemesi nedeniyle işten ayrıldığından
dolayı internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna İşten Ayrılış Bildirgelerdi düzenlenerek
online gönderilmiştir. 3 adet işçi ve 1 adet memur emekliye sevk edilmiş, Sosyal Güvenlik
Kurumu ile ilgili yazışmalar yapılarak emekli aylığı almaya hak kazanmışlardır.
02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımlandığı tarihte
yürürlüğe giren 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 9.maddesinin birinci fıkrasının b bendi ” İl özel idaresi, belediye
ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla
çalışmakta olan 33 adet sözleşmeli personel çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına
atanmışlardır.
MEMUR KADROSUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
0
İ
İ
İ
İ
İ
I
Sİ
G
G
N
İS
RI
C
İM
İS
İS
İS
İS
ER
EN
AR
A
O
O
Cİ
D
A
K
D
D
D
M
D
İ
K
L
L
M
İ
M
N
N
A
İM
N
N
T
N
İM
O
O
İT
HE
R
M
Tİ
M
EO
KN
RA
HE
Ğ
HE
İK
HE
HE
HE
G
R
Ğ
SY
K
E
J
E
S
Ü
E
Ü
Ü
Ü
Ü
O
E
E
T
A
P
M
M
M
N
M
M
M
AR
SO
K
PR
YZ
T
Jİ
Rİ
KA
AT
E
TA
A
DA
E
O
CU
İ
I
A
P
T
L
R
G
R
ŞA
O
ÇO
VE
Zİ
HA
İN
JE
G
LO
2013 yılı içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ilgili kanunlar ile verilen
görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla ve talebi üzerine Selçuk Belediye Meclisinin aldığı
kararların konularına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
MECLİS KARARLARI
1
TOPLU SÖZLEŞME
5
SÖZLEŞMELİ ÜCRET
6
KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
0
1
2
3
4
5
6
2013 yılı içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ilgili kanunlar ile verilen
görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla ve talebi üzerine Selçuk Belediye Encümeninin aldığı
kararların konularına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
7
ENCÜMEN KARARLARI
SOSYAL KONUT TAHSİSİ
4
İŞÇİ SOSYAL HAKLAR
1
İŞÇİ EMEKLİYE SEVK
3
HİZMETE ÖZENDİRME
1
MEMUR EMEKLİLİĞE
SEVK
1
0
1
2
3
4
25 Mart 2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 2005 / 7 sayılı Başbakanlık Genelgesi
doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Standart Dosya Planı uygulamasına
geçilmiştir. Birimimizdeki tüm dosyalar incelenmiş ve Standart Dosya Planına uygun olarak
tekrar düzenlenmiştir. Müdürlük arşivi de bu plana uygun olarak güncellenmiştir.
Standart Dosya Planı ve Elektronik Belge Sistemine geçilmesiyle birlikte çalışan işçi, memur
ve sözleşmeli personelin özlük dosyaları taranmıştır. Arşivdeki bilgilerin de taranabilmesi için
eskiden belediyede çalışmış tüm personele sicil oluşturulmuştur. Emekli işçi ve memur
personelin de özlük dosyaları taranarak elektronik belge sistemine aktarılmıştır. Düzenli
olarak tüm yeni evraklar da standart dosya planına uygun olarak sisteme aktarılmaktadır.
Tahakkuk İşlemleri
Bu dönemde; Belediyemiz işçilerinin her ayın 14’dünde, memur ve sözleşmeli personelin her
ayın 15’inde maaşları ve yılda dört kez 13 Yevmiye ile yılda iki kez 30 yevmiye ikramiyeleri,
tüm sosyal alacakları, kıdem tazminatları ile Meclis Üyesi, Komisyon Üyelikleri, Encümen
Üyelikleri Huzur hakları hazırlanarak ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne düzenli
olarak teslim edilmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak belediyemizde çalışan memurların
maaşlarından kesilen Emekli Sandığı Kesenekleri Sosyal Güvenlik Kurumuna internet
ortamında her ay süresi içinde gönderilerek ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilmektedir.
4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak belediyemizde çalışan işçiler ile 5393 sayılı Belediye
Kanununun 49.maddesi gereği Sözleşmeli Personel olarak çalışanların maaşlarından kesilen
sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında her ay süresi içinde
gönderilerek ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir
5
Eğitim Faaliyetleri
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mahalli
İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik”
hükümleri gereği 2013 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Personelinin Görevde
Yükselme Eğitimi ve Mahalli İdareler Personeli Unvan Değişikliği Eğitimi başvuru tarihleri
tüm birimlere duyurulmuştur. Mahalli İdareler Unvan Değişikliği Eğitimi ve Sınavına 1 adet
personel ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına 5 adet
personel başvuruda bulunmuştur. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından
yapılan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına 2 adet personel
katılmış ve başarılı olan 1 tahsildar Personelin şef kadrosuna, 1 şef personelin müdür
kadrosuna atamaları yapılmıştır.
Hizmet İçi Eğitim ve Hizmet Geliştirme Eğitim Faaliyetleri
Selçuk Belediyesi’nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmesini
sağlamak, görevlerinin gerektirdiği mesleki bilgi ile iletişim becerilerini kazanmalarını
yardımcı olmak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliklerini artırmak ve
daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla Hizmet İçi Eğitim ve Hizmet Geliştirme Eğitimi
planlanmıştır. Bu planlama müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişim eğitimleri
ve mevzuat eğitimleri üzerine yapılmıştır.
Hizmet Geliştirme Eğitim Programı kapsamında Çevre ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından
planlanan, personeli hijyen konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen “Hijyen Eğitimi” başlıklı
seminer, 28.02.2013 tarihinde, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda, Ege
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ece Nüket ÖNDOĞAN
tarafından verilmiştir. Eğitime Çevre ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’nden
30 personel katılmıştır.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2013 yılı Eğitim Programında, müdürlüklerin
birlikte yürüttüğü iş ve işlemlerin aksayan yönlerini tespit etmek, eksikliklerini gidermek,
Zabıta Müdürlüğü’nde yeni göreve başlayan personelin bilgilendirilmesini ve Zabıta
Müdürlüğü hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla iki adet hizmet içi eğitim
yapılmıştır. 05.03.2013 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda,
Çevre ve Sağlık İşleri Müdür vekili Gıda Mühendisi Gonca ERDEM, Gıda Mühendisi Selen
AZRAK ve Çevre Mühendisi Caner TEMEL tarafından verilen ilk eğitimde “İşyeri açma ve
çalışma ruhsatları, gıda güvenliği ve kalitesi, işyerlerinde dikkat edilmesi gereken
hususlar, hava, su, toprak ve gürültü kirliliği” konuları yer almıştır. Eğitime Zabıta
Müdürlüğü’nden 23 personel katılmıştır.
Hizmet içi eğitim kapsamında gerçekleştirilen diğer eğitim ise 07.03.2013 tarihinde Prof. Dr.
Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda Mimar Tuba GÜLAMBER ve Mimar Tülay
AYARMAN tarafından verilmiştir.
“Selçuk Belediyesi İlan, Reklâm ve Tabela
Yönetmeliği ile Selçuk Belediyesi İmar Yönetmeliği” konularının yer aldığı eğitime Zabıta
Müdürlüğü’nden 23 personel katılmıştır.
İşe yeni başlayan personelde kurum ve kurum içindeki pozisyonu hakkında kanaat
oluşturmayı hedefleyen “Uyumlanma (Oryantasyon)” başlıklı hizmet içi eğitim semineri
08.03.2013 tarihinde, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışanı Sosyolog Aysun ELTAN tarafından verilmiştir.
Eğitime işe yeni başlayan 7 personel katılmıştır.
Hizmet Geliştirme Eğitim Programı kapsamında Sayıştay 4. Daire Başkanı Abdurrahman
ACAR tarafından 16 Mart 2013 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi
salonunda verilen “Kamu İhale Kanunu” ve “Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu” başlıklı
eğitim seminerine 67 kişi katılmıştır. Abdurrahman ACAR tarafından 17 Mart 2013 tarihinde
Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan 28 kişiye de “Zabıta Mevzuatı” başlıklı eğitim
semineri verilmiştir.
Selçuk Belediyesi personelini kan bağışı konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık
yaratabilmek için Türkiye Kızılay Derneği Ödemiş Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Osman
CENGİZ tarafından 21.03.2013 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi
salonunda “Kan Bağışı Konusunda Bilgilendirme Eğitimi” semineri düzenlenmiştir. Eğitime
tüm birimlerden 146 kişi katılmıştır.
Selçuk Belediye personelini omurga sağlığı konusunda bilinçlendirmek için Op. Dr. Alper
IRAK tarafından 25.04.2013 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi
salonunda “Omurga Sağlığı ve Ergonomi” konulu eğitim semineri düzenlenmiş, eğitime tüm
birimlerden 108 kişi katılmıştır.
Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşe ÜNAL tarafından verilen 6306
sayılı kanun, 6360 sayılı kanun, 3194 sayılı kanunun 32.ve 42. maddeleri, 775 sayılı kanunun
18. maddesi, 3091 sayılı kanun uygulamaları konularını kapsayan “İmar Mevzuatı” eğitimi
14 Mayıs 2013 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda yapılmış,
eğitime İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 14 personel katılmıştır.
Hizmet geliştirme eğitim programı kapsamında, Belediye Gelirleri Kanunu, Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Tebligat Kanunu, Tahsilat Yönetmeliği, İşyeri
Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği, İcra İşlemleri, Emlak Vergisi Kanunu, 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu ve 2942 Kamulaştırma Kanunu konularını içeren “Belediye Gelirleri
Mevzuatı” eğitimi Sayıştay 4. Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından 18-19 Mayıs
2013 tarihlerinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda yapılmış eğitime
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 14 personel katılmıştır.
Belediyemizin yeniden yapılandırılması sürecinde evrak takip işlemlerinin elektronik ortamda
yapılması amacıyla kurulan evrak takip programı 27.05.2013 tarihinde uygulanmaya
başlanmıştır. Bu nedenle tüm müdürlüklerde ve alt birimlerde çalışan evrak takibinden
sorumlu personele “Evrak Takip ve Resepsiyon” eğitimi 23-24 Mayıs 2013 tarihlerinde
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda SAMPAŞ çalışanı Bihter
KONUKÇU tarafından verilmiştir. Eğitime tüm birimlerden 35 kişi katılmıştır.
30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında Belediyemizin sorumluluğunda olan ve
çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirilerek, bu alandaki hatalarını
minimuma indirmek ve daha güvenli çalışma ortamları sağlamak amacıyla Çevre ve Sağlık
İşleri Müdürlüğü tarafından planlanan “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verilmiştir.
17-18 Haziran 2013 tarihlerinde ve 01.08.2013 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis
ve sergi salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının anlatımıyla günde dört oturum
düzenlenerek yapılan bu eğitimlere tüm belediye personeli katılmıştır.
Turizm, Ekonomi, Bilimsel Araştırma, Tanıtma Merkezi (TEBİAT) ve Zonguldak Karaelmas
Belediyeler Hizmet Birliği tarafından 23-27 Ağustos 2013 tarihinde Antalya Alanya İncekum
Beach Resort Otel’de yapılan “Mahalli idarelerde Personel İşlemleri” konulu eğitim
semineri, Ankara İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Baş kontrolör olarak görev
yapmış Sabahattin KARAKAYA tarafından verilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4857 sayılı İş Kanunu, intibak işlemleri, sözleşmeli personel, norm kadro yönetmelikleri gibi
konuların anlatıldığı bu eğitime İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hatice BİBERCİOĞLU
ve bu birimde Sosyolog olarak görev yapan Aysun ELTAN katılmıştır.
Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşe ÜNAL tarafından verilen 6360
sayılı kanun ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği konularını kapsayan “İmar Mevzuatı”
eğitimi 21 Ekim 2013 tarihinde, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda
yapılmış, eğitime İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 14 personel katılmıştır.
Hizmet geliştirme eğitim programı Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin düzenlediği Sayıştay 4.
Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından verilen, “6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir
Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ve Yerel Yönetimler Mevzuatı SoruCevap ” başlıklı eğitim semineri, 22 Ekim 2013 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı
meclis ve sergi salonunda yapılmış, eğitime tüm birimlerden 90 kişi katılmıştır.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM
PROGRAMI
EĞİTİMİN
KONUSU
EĞİTİMİ VEREN
KURUM - KİŞİ
EĞİTİM
TARİHLERİ
VE SAATİ
EĞİTİME
KATILAN
MÜDÜRLÜKLER
EĞİTİME
KATILAN
KİŞİ
SAYISI
Yrd. Doç. Dr. Ece
Nüket ÖNDOĞAN
28.02.2013
5 Saat
Çevre ve Sağlık İşleri
Müdürlüğü,
Zabıta Müdürlüğü
30
Hijyen Eğitimi
İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatları,
Gıda Güvenliği ve
Kalitesi, İşyerlerinde
Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar,
Hava, Su, Toprak ve
Gürültü Kirliliği
Selçuk Belediyesi
İlan, Reklâm ve
Tabela Yönetmeliği,
Selçuk Belediyesi
İmar Yönetmeliği
Gıda Mühendisi
Gonca ERDEM,
Gıda Mühendisi
Selen AZRAK ve
Çevre Mühendisi
Caner TEMEL
05.03.2013
4 Saat
Zabıta Müdürlüğü
23
Mimar
Tuba GÜLAMBER
Mimar
Tülay AYARMAN
07.03.2013
4 Saat
Zabıta Müdürlüğü
23
Uyumlanma
(Oryantasyon) Eğitimi
Sosyolog
Aysun ELTAN
08.03.2013
2 Saat
Zabıta Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik
Müd.
7
Kamu İhale Kanunu
ve Yeni Büyükşehir
Belediyesi Kanunu
Kıyı Ege Belediyeler
Birliği
Abdurrahman
ACAR
16.03.2013
6 Saat
Tüm Müdürlükler
67
17.03.2013
6 Saat
Zabıta Müdürlüğü
28
21.03.2013
4 Saat
Tüm Müdürlükler
146
25.03.2013
4 Saat
Tüm Müdürlükler
108
Kıyı Ege Belediyeler
Birliği
Abdurrahman
Zabıta Mevzuatı
ACAR
Türkiye Kızılay
Derneği Ödemiş Kan
Kan Bağışı
Bağış Merkezi
Konusunda
Müdürü
Bilgilendirme Eğitimi Dr. Osman CENGİZ
Omurga Sağlığı ve
Ergonomi
Universal Hastanesi
Op. Dr. Alper IRAK
EĞİTİM
YERİ
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
İmar Mevzuatı
Kıyı Ege Belediyeler
Birliği
Ayşe ÜNAL
14.05.2013
6 Saat
İmar ve Şehircilik
Müd.
14
Belediye Gelirleri
Mevzuatı
Kıyı Ege Belediyeler
Birliği
Abdurrahman
ACAR
18.05.2013
19.05.2013
12 Saat
Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
14
Evrak Takip ve
Resepsiyon
SAMPAŞ
Bihter KONUKÇU
23.05.2013
24.05.2013
8 Saat
Tüm Müdürlükler
35
17.06.2013
18.06.2013
01.08.2013
12 Saat
Tüm Müdürlükler
386
Temel İş Sağlığı ve
Güvenliği
Mahalli idarelerde
Personel İşlemleri
İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanı
Ankara İl Özel İdare
Genel Sekreter
Yardımcısı
Sabahattin
KARAKAYA
İmar Mevzuatı
Kıyı Ege Belediyeler
Birliği
Ayşe ÜNAL
21.10.2013
6 Saat
İmar ve Şehircilik
Müd.
14
6360 Sayılı Kanun
Kıyı Ege Belediyeler
Birliği
Abdurrahman
ACAR
22.10.2013
6 Saat
Tüm Müdürlükler
90
23-27 Ağustos
2013
İnsan Kaynakları ve
18 Saat
Eğitim Müd.
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
Antalya
Alanya
İncekum
Beach Resort
Otel
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
Prof. Dr.
Ahmet Taner
Kışlalı Meclis
ve Sergi
Salonu
2
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
Sağlık Eğitimleri
Hizmet Geliştirme Eğitimleri
Mevzuat Eğitimleri
4
5
6
Diğer İşlemler
Selçuk’ta yaşayan farklı grupların şehre bağlılıkları ve yer kimliği, farklı grupların Selçuk’a
geldikten sonra yaşadıkları uyum süreçlerindeki farklılıklar, benzerlikler konularında bilgi
sağlamak ve Selçuk Belediyesi personelinin Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi ile ilişkisini
güçlendirmek amacıyla Kültür ve Eğitim Müdürlüğü ile birlikte personel görüşmeleri
planlanmıştır. Bu görüşmeler ile belediye personelinin Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi’nde
yürütülen sözlü tarih çalışmalarına ve belge, fotoğraf toplanmasına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Görüşmelerin planlandığı tarih itibariyle kadrolu ve hizmet alımı ile çalışan 353 kişiden
oluşan tüm belediye personelinin bu araştırmaya katılımı için müdürlüğümüz tarafından
takvimlendirme yapılmıştır. Günlük katılım çizelgesi 25 kişiyi aşmayacak ve belediye
hizmetlerini aksatmayacak şekilde, farklı müdürlüklerden çalışanların bir araya getirilmesi de
amaçlanarak hazırlanmıştır. Kent Belleği Merkezi’nin kısa tanıtımı ve gezisinin ardından 3.
katta bir saat sürmesi tahmin edilen bir sohbet kısmı olacaktır. Tüm ziyaretlerin 08.01.2013–
14.02.2013 tarihleri arasında 14.00–16.00 saatlerinde Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi’nde
yapılması planlanmış ve tüm müdürlüklere duyurusu yapılmıştır.
14.02.2013
12.02.2013
06.02.2013
05.02.2013
29.01.2013
28.01.2013
23.01.2013
22.01.2013
16.01.2013
15.01.2013
10.01.2013
09.01.2013
TARİHLER
08.01.2013
Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi
Personel Görüşme Takvimlendirmesi
BİRİMLER
TOPLAM SAYI
1
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
2
İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
3
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
4
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
6
ÇEVRE VE SAĞLIK
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1
2
2
7
MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
3
5
8
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
1
9
HAL MÜDÜRLÜĞÜ
10
2
2
21
1
1
5
2
2
1
1
HUKUK İŞLERİ
HUZUREVİ
MÜDÜRLÜĞÜ
3
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
5
3
1
1
1
1
1
1
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
1
2
11
TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
7
12
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
7
24
T
1
2
1
1
1
1
1
11
1
1
1
2
1
1
19
5
3
3
3
5
3
3
47
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
7
8
8
7
7
8
7
22
25
25
22
24
2
2
1
1
8
2
2
25
7
8
67
94
2
2
2
8
7
8
8
7
7
7
7
7
7
23
25
24
25
22
24
25
7
2
11
310
KİŞİ
Belediyemiz hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için birimimiz tarafından yürütülen Resmi
Evrak Kayıt ve Dilekçe Evrak Kayıtlarının Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesi tarafından
yürütülmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle Evrak Kayıt işlemleri ile ilgili evraklar ve dizi
pusulaları 11.04.2013 tarihinde Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
SELÇUK KENT OTOMASYON SİSTEMİ (SELKOS) PROJESİ
KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
1. Veri Standardizasyonu; öncelikle belediyenin mevcut veri tabanındaki bilgilerin
standart bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda eşlemeye konu
olacak tüm veriler elden geçirilir ve sağlıklı bir veri altyapısı oluşturulur. 2600 Adet
veri personelimiz tarafından kontrol edilerek düzeltilmiştir. Geri kalan kısımlar için
belediyenizden görevlendirilen personellere gerekli eğitimler verilerek çalışmaların
tamamlanması sağlanmıştır.
2. HARİTA ALTLIK TEMİNİ / VERİ ÜRETİM ÇALIŞMALARI
i. İDARİ SINIR; İlçe ve Mahalle sınırlarının halihazır harita ve
numarataj paftaları kullanılarak, SBS ortamında hazırlanması, Mahalle
muhtarlıklarının yerlerinin belirlenmesi, mahalle ile ilgili genel
bilgilerin (Nüfus, Seçmen, Memleket...) toplanması ile oluşturulur. 5
adet mahalle sınırı akıllandırılarak sisteminize aktarılmıştır.
ii. HALİHAZIR HARİTA; Bu aşamada, belediyede mevcut tüm
haritalar akıllı hale getirilir. Yani bilgisayar ekranında görünen çizimler
veri tabanındaki sözel verileriyle eşlenir ve anlamlı hale gelir. 85 adet
1/1000 ölçekli halihazır paftası temin edilerek çalışmalarımız
tamamlanmıştır.
1. Binaların kapalı alan haline getirilmesi, 5629 adet bina kapalı
alan haline getirilerek veritabanınıza aktarılmıştır.
2. Yapı adaları (arazi kullanım) bilgilerinin kapalı alan haline
getirilmesi: Güncelleştirilen halihazır haritalarda etrafı yollar
ile çevrili alanlar belirlenir ve kapalı alan haline getirilir. Kapalı
alan haline getirilen bu alanlara fonksiyon bilgisi (Mezarlık,
Yeşil alan, Park, Konut alanı,...) ve isim bilgisi (Mezarlık adı,
Park adı,...) girilerek arazi kullanım bilgileri oluşturulur.
3. Yapı Kullanım: Kapalı alan haline getirilen binalar kullanım
türlerine (Konut, Dini Tesis, Eğitim Kurumu, Sağlık
Kurumu,…) göre sınıflandırılıp içerisine; kat adedi, bina adı,
konut daire sayısı, iş yeri daire sayısı… gibi bilgiler girilir. 5629
adet binaya yapı kullanım bilgileri işlenmiştir.
4. Yol Bilgileri (Yol Orta Çizgileri) : Yollar başlangıç ve
bitimlerinden yolun orta aksından gidecek şekilde çizgiler
halinde hazırlanır. Bu çizgilere yol ile ilgili; yolun adı, arter
bilgisi, trafik bilgileri, yol yönleri, şerit sayıları, yol genişliği,
yol uzunluğu, tretuvar-kaldırım bilgileri vb. gibi bilgiler girilir.
443 adet cadde-sokak için çalışmalarımız tamamlanmıştır.
iii. UYGULAMA İMAR PLANI Ana plan ve Tadilat Planların scanner
da taranması, Koordinatlandırılması, Plan lejant ve sembollerinin
hazırlanması, Plan notlarının hazırlanarak ilgili planlara bağlanması,
Lejant/Semboloji ve durum bilgilerinin girişinin yapılması, İmar
planının SBS (Sayısal Bilgi Sistemi) ortamında 3194 sayılı imar
kanununa göre sayısallaştırılması, kontrol çizimleri ve onay plan çizim
çıktılarının alınması. Bu sayede otomatik imar durumu ve inşaat
istikamet alınması için gereken verinin hazırlanması. 58 adet 1/1000
ölçekli uygulama imar planı paftası için çalışmalarımız
tamamlanmıştır.
3. ENVANTER ÇALIŞMALARI
a. Saha çalışması; Belediye Sınırları içerisinde bulunan; Bina, Bağımsız Bölüm
ve Kişilere ait verilerinin toplanması için Konumsal tabanlı Anket çalışması
yapılacaktır. Bu çalışma ile Bina ve Bağımsız Bölümler ile ilgili kullanım
şekli, kullananlara ve mülkiyete ait bilgilerin araziden Belediye Gelirlerinin
arttırılması amaçlı olarak toplanması hedeflenmektedir. Saha çalışması
Belediye sınırları içerisindeki tüm bağımsız birimlerin nitelik bilgi alt
yapısının oluşturularak sabitlenmesi ve bunlara ait malik/kullanıcı bilgilerinin
oluşturularak ilişkisel veri tabanında tutulmasını sağlanacaktır. Taşınmaz (bina,
arsa, arazi) ve Bağımsız bölümlere (Hane Halkı Bilgilerine) ait veriler
toplanacaktır ve sahadan toplanan veriler bilgisayara yüklenecektir. Saha
çalışmaları ile toplanacak veriler Adres Bilgi Sistemi oluşturacak şekilde
bilgisayar ortamına harita destekli olarak girilecektir. Ayrıca Tüm bu verilerin
toplanması verilerin güvenli doğru toplanmasının sağlanması veri
eşlemelerindeki hataların sıfırlanması amacıyla pda (el bilgisayarı) ile
yapılmaktadır.
1. Yapı adası ve yolların tespit edilmesi; saha mevcut tüm yapı
adaları ve yollar bizim personelimiz tarafından tespit edilecek
ve bunların fotoğrafları çekilecek. Fotoğraf Çekilmesi,
Binaların ön cephelerinden binayı gösteren en az 1 (bir) adet
digital fotoğraf çekilecektir. Sokakların giriş ve çıkışlarından
sokağı tanımlayacak birer adet dijital fotoğraf çekilecektir.
Arazi, Arsa ve Meydanları tanımlayıcı birer dijital fotoğraf
çekilecektir. Çekilen bu dijital fotoğraflar sisteme aktarılacak ve
mevcut sözel verilerle ilişkilendirilecektir. Saha çalışmaları
kapsamında 443 adet yol tespiti yapılarak gerekli bilgiler
toplanmıştır.
2. Sokakların tespit edilmesi; sahada tespiti gerçekleştirilen 443
adet yol, idari sınıra uygun bir şekilde GIS (Coğrafi Bilgi
Sistemi) ortamında hazırlanmış ve veritabanınıza aktarılmıştır.
3. Numaratajın tespit edilmesi; Mevcut Numarataj bilgilerinin
sahada tespit edilmesi, binaların fotoğraflarının çekilmesi, kapı
girişlerinin harita üzerinde gösterilmesi ve sisteme entegre
edilmesi çalışması 5629 adet bina için tamamlanmıştır.
4. Bina ve yol Fotoğraflarının çekilmesi; 14930 adet yol ve bina
fotoğrafı çekilerek veritabanına aktarılmıştır.
5. Bağımsız birim bazında kişilerin tespit edilmesi; belediye
sınırları içersinde bulunan her bina ve her bağımsız birimden,
hazırlanan farklı sorular ile bina, daire ve kişi bilgilerinin
toplanması çalışması tamamlanmıştır. Toplamda 5.629 adet
bina, 15.102 adet bağımsız birim ve 21.200 adet kişi bilgisi
toplanmış ve sisteminize aktarılmıştır.
b. MÜLKİYET BİLGİLERİ
Gelir Rasyonalizasyonu Çalışmaları içinde kaçakların tespit edilmesi işlemleri için
gerekli olan bir diğer bilgi Mülkiyet Bilgileridir. Tapu Sicil Müdürlüğünde bulunan
kayıtların durumu gözden geçirilir ve daha sonra Tapu Sicil Müdürlüğü, Tapu Ana
Kütük ve Kat Kütüğünde bulunan güncel mülkiyet bilgileri bilgisayara aktarılır.
Tapu Sicil Müdürlüğünde bulunan tüm tapu bilgilerinin bilgisayara aktarılması işlemi,
şirketimizin bu konuda uzman ekibi tarafından gerçekleştirilir. Tapu ve Kadastro
Müdürlüğünde yapılacak olan çalışma için gerekli izin Belediye tarafından alınacaktır.
Tapu Sicil Müdürlüğü ile Belediye arasında (kullanılacak yazılım ve veri tabanı için)
gerekli iletişim altyapısı Belediye tarafından karşılanacaktır.
i. Tapu Sicil Bilgileri; Tapu Sicil Müdürlüğünde bulunan tapu kütüğü ve
kat kütüklerinden tüm bilgiler (mülkiyet, beyan, şerh, irtifak…)
bilgisayar ortamına (eski ve yeni mülkiyet bilgilerinin tamamı)
girilecek, veri tabanına aktarılacak ve kadastro parsel bilgileri ile
eşlenecektir. Tapu Sicil Müdürlüğünde en az bir makinede bu sistem
çalışır halde (Belediye deki veri tabanı ile bağlantılı olarak) olacak ve
alım-satım ve diğer tapu hareketleri anlık olarak bilgisayar ortamına
girilerek bu bilgilerin Belediye veri tabanlarına yazdırılması
sağlanacaktır. Güncellenen Tapu bilgileri başta Gelirler ve İmar
Müdürlüğü çalışmalarına girdi teşkil edecektir. 45260 adet tapu malik
bilgisi sisteminize aktarılmış, kurulan yeni uygulamalar ile tapu
bilgilerine anlık olarak ulaşmanız sağlanmıştır.
ii. Kadastro Paftaları; Kadastro Pafta, Ada, Parsel bilgileri topolojik
hale getirilecek ve Tapu sicil kayıtları ile ilişkilendirilecektir. (Kent
Bilgi sistemi altlığı olarak hazırlanır) Sayısal olmayan bilgiler
(Paftalardaki) Kadastro parselleri, ilgili belgelerinden (Röperli kroki,
Değişiklik folyoları, Ölçü krokileri...) koordinat girerek
sayısallaştırılacak ve güncelleştirilecektir. Kadastral Pafta – Ada –
Parsel bilgilerine ait eski ve yeni bilgiler de belirlenecektir. (Örneğin
imar uygulaması sonucunda oluşan parselin eski pafta-ada-parsel bilgisi
gibi). 7042 adet kadastro parseli tespiti yapılmış ve harita verisi olarak
veritabanınıza aktarılmıştır.
4. Dijital Arşivin oluşturulması
i. Belediyedeki tüm birimlerin arşivdeki belgelerinin hızlı doküman
tarayıcılar ile taranması
Toplamda 1.261.630 adet belge dijitalleştirilmiş ve sisteminize dahil
edilmiştir.
ii. Arşiv belgelerinin bilgilerinin bilgisayara girilmesi
Taranarak dijitalleştirilen tüm dosyalara ait bilgiler sisteme
aktarılmıştır.
5. Veri eşleme; Bilgi Eşleme Çalışmaları, Taşımaz ile ilgili saha çalışması sonucunda
oluşturulan mevcut durum bilgisi ve mülkiyet bilgilerinin ilişkilendirilerek proje
kapsamındaki veriler ile eşleştirilmesi çalışmalarıdır. Arazi/Saha, Tapu Sicil, Ruhsat…
bilgilerin eşlenerek taşımaz sicili oluşturulmakta ve Mevcut Gelir (Beyan, Tahakkuk,
Tahsilat) bilgilerinin bu kayıtlar ile eşlenmesi sonucunda kayıp-kaçak analizleri
yapılmaktadır.
Devreye alınan uygulamalar;
i. GIS uygulamaları; belediye imar müdürlüğünde devreye alınmıştır.
ii. E-belediye Uygulamaları; vatandaşların günün her saati 7/24 belediye
ile interaktif iletişim kurabilmesine imkân vermekte, katılımcı
belediyeciliği desteklemektedir. Vatandaşın belediyeye günün her
anında, bulunduğu her noktadan ulaşabilmesi, çeşitli başvuru, takip,
bildirim, sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmesi belediye-vatandaş
etkileşimini ileri seviyeye taşıma olanağı sağlamaktadır. Belediye web
sayfasından ulaşılabilmektedir.
iii. E-nikah uygulaması; Kişilerin Belediyeye gelmeden nikah tarihi
almasını sağlayan web uygulaması. Belediye web sayfasından
ulaşılabilmektedir.
iv. Kent rehberi uygulamaları; Vatandaşlara, ihtiyaç duydukları idari
adres, mülki adres, imar planı, önemli yer bilgilerini harita destekli
olarak web tabanlı platformda internet üzerinden sunabilir; onların bu
bilgiler üzerinden çeşitli sorgulamalar yapmalarını sağlayabilirsiniz.
Belediye web sayfasından ulaşılabilmektedir.
v. Yönetici masası uygulamaları; tahmine dayalı karar alma yerine,
kesin ve net bilgiye dayalı daha sağlıklı kararlar almanızı sağlayarak
nitelikli planlama yapabilmenize olanak verir.
vi. SMS servisleri; vatandaşların cep telefonlarından SMS mesajları
vasıtası ile belediyeyle iletişime geçebilmelerine ve bilgi alabilmelerine
imkân vermektedir. Devreye alınmıştır.
vii. Mobil uygulamalar
1. Mobil beyan; vatandaşın el bilgisayarı ile online beyan
vermesini ve tahakkuk geçilmesini sağlayan uygulama.
2. Mobil tahsilat; Merkezi sistem ile iletişim, GPRS üzerinden
sağlanarak sahada tahsilât işlemleri on-line olarak
yapılabilmektedir. Belediye personeli bu modül ile sahada
emlak, çevre temizlik, vb. gibi çeşitli vergilerin sorgulanmasını
ve tahsilatını gerçekleştirebilmektedir.
3. Mobil kabahatler kanunu; El terminalleri rutin ve şikâyet
üzerine yapılacak tüm denetimlerde kullanılabilmektedir. İş yeri
bilgileri, Belediye veritabanına GPRS üzerinden on-line şekilde
erişilerek kontrol edilmekte, denetim esnasında yapılan tespitler
kayıt altına alınmakta ve İlgili belgeler el terminalleriyle pratik
bir şekilde hazırlanabilmektedir. Sahadaki denetimler esnasında
ruhsatsız işyerleri tespit edilerek tebligat düzenlenebilmektedir
viii. Resepsiyon uygulamaları; Belediyenizin sunduğu hizmetlerin
vatandaşlara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacı ile tasarlanmıştır.
Hizmet talepleri tek bir merkezde toplanarak, ilgili birimlere dağıtımı
bu merkezden yapılır. Bu sayede daha hızlı ve ölçülebilir hizmet
verebilme imkanı sağlanmış olur. Birçok iş ve işlem bu noktada
gerçekleştirilerek, vatandaş talebi derhal karşılanır. Uygulama çalışır
hale getirilmiştir. Taşınma çalışmaları tamamlandıktan sonra devreye
alınacaktır.
ix. Evrak takip sistemi; Vatandaştan gelen evrakların dijital ortamda
belediye birimlerine ulaşması sağlanacaktır. Taşınma çalışmaları
tamamlandıktan sonra devreye alınacaktır.
x. İstek Şikayet Takip sistemi; Vatandaştan gelen istek ve şikayetlerin
ilgili birime dijital ortamda ulaşmasını, çözümün vatandaşa mail ve
GSM üzerinden bildirilmesi sağlanacaktır. Taşınma çalışmaları
tamamlandıktan sonra devreye alınacaktır.
A-Mali Bilgiler
1 – Bütçe Uygulama Sonuçları
Belediyemiz 2013 yılı Bütçesinde
37.000.000,00-TL’lık gelir ve
52.000.000,00-TL gider ve
15.000.000,00-TL Finansmanın Ekonomik sınıflandırması tablosunda
Bankalardan Borçlanma ile denklik sağlanmıştır. Yıl içerisinde 4.000.000,00,-TL ek bütçe
yapılmıştır.
2013 yılı sonu itibarı ile gelirlerimiz,
35.917.937,07.-TL tahakkuk yapılmış ve geçen yıldan devreden
5.220.948,44.-TL tahakkuk ile toplam tahakkuk
41.138.885,51.-TL olmuştur. Tahakkuk eden bu gelirin
34.948.832,66.-TL tahsilatı yapılmış ve yıl sonu itibarı ile
6.190.052,85 .-TL tahakkuk tahsil edilmeyerek 2014 yılına devretmiştir.
50.000.000
10.000.000
6.190.052,00
41.138.885,51
20.000.000
35.917.937,07
30.000.000
5.220.948,44
40.000.000
34.948.832,66
2012 Devir
Yıl içi
Tahakkuk
Toplam
Tahakkuk
Tahsilat
2014 e devir
0
GELİR BÜTÇESİ
2013 yılı gider bütçemiz
52.000.000,00-TL olarak düşünülmüş, geçen yıldan devreden
93.302,00.-TL ödenek ile ve
4.000.000,00- TL Ek bütçe ile Toplam ödenek
56.093.302,00.-TL olmuştur.
Yılsonu itibarı ile
48.618.883,43.-TL ödenek harcanmış,
7.346.715,57.-TL ödenek imha edilmiş ve 2014 yılına
127.703,00.-TL kullanılmayan ödenek olarak devretmiştir
60.000.000
2012 Devreden Ödenek
50.000.000
2013 Bütçesi
40.000.000
0
GİDER BÜTÇESİ
Harcanan Ödenek
127.703,00
48.618.883,43
56.093.302,00
10.000.000
56.000.000,00
20.000.000
93.302,00
30.000.000
7.346.715,57
Toplam Ödenek
İmha Edilen Ödenek
2014 Devir eden Ödenek
Ekonomik sınıflandırma düzeyine göre
2013 yılında yapılan Harcamalar :
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderlerine
Faiz Giderleri
Cari Transferlere
Sermaye Giderlerine
11.189.209,02.-TL
1.868.485,67.-TL
15.809.637,75.-TL
7.976,92.-TL
1.162.315,45.-TL
18.581.258,62.-TL
20.000.000
18.000.000
Personel Giderleri
16.000.000
Sosyal Güv. Kur. Devlet
Primi Gid.
14.000.000
12.000.000
0
18.581.258,62
2.000.000
1.162.315,45
4.000.000
7.976,92
6.000.000
15.809.637,75
8.000.000
11.189.209,02
10.000.000
1.868.485,67
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
GİDER BÜTÇESİ
Faiz Giderleri
Cari transferler
Sermaye Giderleri
Fonksiyonel sınıflandırma düzeyine göre ise Harcamalar,
Genel kamu Hizmetleri
8.495.644,60-TL
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
979.535,41-TL
Ekonomik İşler ve Hizmetler
1.788.410,63-TL
Çevre Koruma Hizmetleri
5.921.661,57-TL
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
25.476.013.62-TL
Sağlık Hizmetleri
282.880,66-TL
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri
4.740.295,28-TL
Eğitim Hizmetleri
17.172,01-TL
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
917.269,65-TL
gerçekleşmiştir.
olarak
Genel kamu Hizmetleri
30.000.000,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik
Hizmetleri
Ekonomik İşler ve Hizmetler
25.000.000,00
Çevre Koruma Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri
917.269,65
5.000.000,00
25.476.013,62
282.880,66
4.740.295,28
17.172,01
10.000.000,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
979.535,41
1.788.410,63
5.921.661,57
15.000.000,00
8.495.644,60
20.000.000,00
0,00
Eğitim Hizmetleri
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım
Hizmetleri
GİDERLERİN
FONKSİYONEL
DAĞILIMI
Tahakkuk yapılan Gelirlerimiz ana başlıkları ile dökümü yapıldığında,
Vergi gelirleri
5.120.171,39.-TL
Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri
23.478.253,61.-TL
Alınan Bağış ve Yardımlar
6.784.328,99.-TL
Diğer Gelirler
5.469.902,88.-TL
Sermaye gelirleri
286.228,64.-TL
Olarak toplam tahakkukumuz 41.138.885,51.- TL gerçekleşmiştir. Yapılan bu tahakkuktan
2013 yılında 34.948.832,66.-TL tahsilat yapılmıştır.
Teşebbüs ve Mülkiyet
gelirleri
5.000.000
Alınan Bağış ve
Yardımlar
Diğer Gelirler
286.228,64
10.000.000
5.469.902,88
15.000.000
6.784.328,99
20.000.000
23.478.253,61
Vergi gelirleri
5.120.171,39
25.000.000
Sermaye gelirleri
0
TAHAKKUKLAR
Teşebbüs ve
Mülkiyet gelirleri
286.228,64
5.469.902,88
6.784.328,99
19.855.737,33
Vergi gelirleri
3.532.158,72
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Alınan Bağış ve
Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye gelirleri
TAHSİLATLAR
2013 yılı içinde 35.917.937,07.-TL gelir tahakkuku yapılmıştır. Yaptığımız tahakkukun gelir
bütçemize oranı % 94,52 olarak gerçekleşmiştir.
Tahakkuk eden bu gelirin 34.948.832,66.-TL tahsilatı yapılmış ve tahsilatımızın gelir
bütçemize oranı da % 91,97 olarak gerçekleşmiştir
2013 yılı içerisinde 35.917.937,07.-TL gelir tahakkuku yapılmış olmasına karşın, yıl sonu
itibarı ile 34.948.832,66.-TL tahsilat yapılmıştır.
Personel giderleri 11.189.209,02.-TL olarak gerçekleşmiş ve bunun da gerçekleşen gider
bütçemize oranı % 23, yıl içi gelir tahakkuklarımıza oranı % 31,15 ve tahsilatımıza oranı ise
%32,01 olmuştur.
Tanzim Satış Müdürlüğü içerinde Carpouza Cafe, Düğün salonu işletmesi ve Soğuk hava
işletmesi mevcuttur. Konsolide olarak ele alındığında 2013 yılı faaliyeti olarak ;
Belediyemiz Tanzim Satış Müdürlüğü olarak işletilmekte olan işyerlerinin 2013 yılına
ait faaliyetleri ve Kar / Zarar durumu aşağıdaki gibidir.
CARPOUZA CAFE
:
======================
Mal Alımları
: 199.014,59 TL
Personel Giderleri
: 452.842,13 TL
Genel Üretim Giderleri
:
4.889,97 TL
Genel Yönetim Giderleri
:
82.876,78 TL
TOPLAM
: 739.623,47 TL
TİCARİ SATIŞLAR
: 491.138,66 TL
2013 YILI ZARARI ( - )
: 248.484,81 TL
DÜĞÜN SALONU
:
======================
Genel Yönetim Giderleri
:
9.170,13 TL
TİCARİ SATIŞLAR
:
19.200,00 TL
Satıştan iadeler ( - )
:
500,00 TL
2013 YILI KARI ( + )
:
9.529,87 TL
SOĞUK HAVA DEPOSU
:
======================
Genel Yönetim Giderleri
:
Satışlar
: 139.895,50 TL
2013 YILI KARI ( + )
:
46.365,80 TL
Genel Yönetim Giderleri
:
4.116,13 TL
2013 YILI ZARARI ( - )
:
4.116,13 TL
GENEL ZARAR ( - )
: 196.705,27 TL
GEZİ CAFE
93.529,70 TL
:
======================
2013 yılı Tanzim Satış Şefliğinin zarar etmesi personel giderlerinden kaynaklanmaktadır. Mal
alış ve satışlarından kaynaklanan bir zarar söz konusu olmamıştır. Daha iyi hizmet verilmesi
için vardiyalı çalışma yapılmakta ve çalışanların içinde sendikalı işçilerin de olması personel
giderlerini yükseltmektedir.
2013 yılı içerisinde Destek Hizmetleri Şefliğimiz tarafından yapılan ihale bilgileri ise
aşağıdaki gibidir.
HİZMET ALIMI
2013 Yılında yapılan Hizmet Alımı İhalelerinin bir kısmı 2014 yılı için yapılan hizmet alımı
ihaleleridir.2013 Yılı bütçesinden yapılan ihalelerin bedeli 2.081.188,39 TL. , 2014 yılı için
yapılanlan 7.259.117,33 TL.’dır.
MAL ALIMI İHALELERİ
2013 Yılında yapılan Mal Alımı İhalelerinin bir kısmı 2014 yılı için yapılan alımı
ihaleleridir.2013 Yılı bütçesinden yapılan ihalelerin bedeli 668.333,37 TL. , 2014 yılı için
yapılanla 1.285.811,00 TL.’dır.
YAPIM İŞİ İHALELERİ
2013 Yılında yapılan Yapım işi İhalelerinin toplam bedeli 11.563.856,55 TL.’dir.
2013 YILI YAPIM İŞİ İHALELERİ
SÖZLEŞME BEDELİ
2013/49015
1. İdare malı malzemeler ile ilçemiz 14 Mayıs Mahallesi 4125
73.845,83 TL.
Sokak ve Yenikent parkı düzenleme işleri yapılması yapım işi.
2013/103186
İdare Malı Malzemeler İle İlçemiz Atatürk Mahallesi, İsabey
2.
Mahallesi ve Zafer Mahallesi Cadde ve sokaklarında beton
164.726,70 TL.
Parke ve Bordür Döşenmesi yapım işi.
2013/40297
3. İdare Malı Malzemeler İle İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi
Cadde ve Sokaklarında Beton Parke Ve Bordür Döşenmesi İşçiliği yapım işi.
2013/21571
4.
Selçuk Belediyesi Eğitim Tesisi Yapılması yapım işi
2013/83056
5. Selçuk İlçesi Ayasuluk Kalesi Koruma Alanı Kapsamında
Yer Alan Geçici Kafeteryanın Uygulama ve Çevre Düzenleme işi
2013/29226
6. Selçuk Belediyesi Meyve İşleme ve Soğuk Hava Deposu 2. Etap
108.178,40 TL
3.055.000,00 TL
303.105,62 TL
7.859.000,00 TL
Soğutma Sistemi ve Diğer İşler yapım işi.
Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü 2013 yılında, Başkanlık Makamı tarafından
havaleleri yapılan evraklar konularına göre ayrılarak, yazı ile cevap verilecek olanlara yasal
süreleri içinde cevap verilmiştir. Encümeni ilgilendirenler Belediye Encümenine, Belediye
Meclisini ilgilendiren konular Başkanlık Makamının Onayı ile Belediye Meclis gündemine
alınarak konunun görüşülmesi sağlanmış, görüşülen ve karara bağlanan konular işlemlerinin
yapılması amacıyla yasal süreleri içinde ilgili dairelere havale edilmiştir. 2013 yılı içinde
ilçemizle ilgili imar, çevre, sağlık, personel, yatırım programları v.b. gibi konularda Belediye
Meclisi yapmış olduğu 23 olağan, 2 Olağanüstü oturumda 224 karar almış, Belediye
Encümeni 5393 sayılı Kanun gereğince haftanın her Salı günü yapmış olduğu toplantılarda
17212 karar almış ve alınan tüm kararlar uygulanması için belediyemiz ilgili birimlerine
havale edilmiştir.
2013 YILI MECLİS KARARLARININ DAĞILIMI
İMAR
28
MALİ
SEÇİM
TARİFE
15
9
5
NORM KADRO
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
DİĞER
4
7
159
2013YILI AYLARA GÖRE MECLİS TABLOSU
28
26
25
OCAK
24
23
23
ŞUBAT
MART
NİSAN
19
MAYIS
19
HAZİRAN
TEMMUZ
16
AĞUSTOS
13
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
8
0
Aylara göre Belediye Meclisinin almış olduğu kararları gösterir tablo.
2013 YILI ENCÜMEN KARARLARININ DAĞILIMI
İMAR KONULARI
75
MALİ KONULAR
ASKER
AİLELERİNE
YARDIM
İHALE
9
11
PARA CEZASI
EMLAK VE
İSTİMLAK
DİĞER
120
20
7
1479
2013 YILI AYLARA GÖRE ENCÜMEN TABLOSU
218
OCAK
199
ŞUBAT
181
MART
NİSAN
158
141
142
MAYIS
135
132
107
HAZİRAN
114
TEMMUZ
96
71
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
Aylara göre Belediye Encümeninin almış olduğu kararları gösterir tablo.
Belediyemiz, İlçemizde ilköğretim ve lisede eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklarımıza okul
döneminin başında 184 öğrencimize okul kıyafeti, kırtasiye malzemeleri ve ayakkabı yardımı
yapılmıştır. Bu yardımlar için Belediye Bütçesinin Eğitim Amaçlı Yardımlar bölümünden
29.603,52 TL, Kıyafet Yardımları bölümünden de 2.391,68 TL ödenek kullanılmıştır.
Belediyemiz, ilçemizde yaşayan insanların zor günlerinde yanında bulunduğu gibi hasta,
yatalak ve engelli vatandaşlarına gereken yardımları yapmış, onların yanlarında olmuş, sağlık
sorunlarıyla ilgilenmiştir. Bu amaçla Belediye Bütçesinin Sağlık Amaçlı Yardımlar
bölümünden 28.186,36 TL ödenek kullanılmıştır.
Belediyemiz İlçemizde bulanan fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı Dini Bayramlarda
da unutmamış, onların bayramları huzur ve rahat içinde sevdikleriyle, kimseye muhtaç
olmadan geçirmelerini sağlamak amacıyla Ramazan Bayramında 744 Kurban Bayramında
766 vatandaşımıza bayramlardan önce yardım paketleri dağıtmıştır. Yapılan gıda yardımları
için Belediyemiz Bütçesinin ilgili tertibinden 66.564,42 TL ödenek kullanılmıştır.
Belediyemiz, İlçemizde bulunan vatandaşların soğuk kış günlerinde yanlarında olmuş, onları
soğuk kış günlerine teslim etmemek amacıyla yakacak yardımı yapmıştır. Yapılan bu
yardımlar için Belediyemiz Bütçesinden 109.976,00 TL ödenek kullanılmıştır.
Ayrıca devamlı bir işi olmayıp sosyal güvencesi bulunmayan sezonluk işlerde ve tarımda
amelelik yaparak geçimini sağlamaya çalışan, ekonomik olarak zor durumda bulunan, fakir
olduğunu belgeleyen ve Belediyemize dilekçe ile müracaat eden ailelere temel gıda
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda paketleri hazırlanarak verilmekte, ayrıca ekonomik
olarak zor durumda olan 415 vatandaş ile yüksek öğrenim gören öğrencilere nakdi yardım
yapılmakta, bu yardımlar için Belediye Bütçesinden 232.258,00 TL ödenek kullanılmıştır.
İlçemizde bulunan Mahalle muhtarlarından alınan fakirlik belgeleri ile fakir olduğunu beyan
eden ve Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce
adreslerinde yapılan araştırma sonunda muhtaç, fakir, yaşlı ve kimsesizlere çalışamayacak
durumda olan özürlülere yıl boyunca 5393 sayılı Belediye Kanunun 14, 38 ve 60 ncı
maddeleri gereğince yardımlar yapılmaktadır. Yapılan tüm yardımlar, Başkanlık Makamının
emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediyemiz Birimleri, Sosyal Dayanışma Vakfı ve
Mahalle Muhtarları ile birlikte organize bir çalışma ile yürütülmektedir.
Belediyemiz yapılan araştırmalar sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılan 2013 yılında 43
asker ailesine 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun ile
İl İdareler Kurulu Kararı gereğince, tüm ihtiyaçları askere giden tarafından karşılanan ve
kişinin askere gitmesi ile ekonomik olarak zor durumda kalanlara yardımda bulunmaktadır.
Bu amaçla Belediyemiz Bütçesinin ilgili tertibinden 2013 yılı içinde 85.599,00 TL ödenek
kullanılmıştır.
Belediyemiz Belediye Meclis Kararı doğrultusunda Belediye Encümeni kararı ile fakir ve
yardıma muhtaç hasta vatandaşlarımızın ilçemiz çevresindeki hastanelere ulaşımlarını
sağlamak amacıyla onlara ücretsiz Hasta Nakil Aracı hizmeti sunmaktadır. Bu amaçla 2013
yılında 54 kişi bu hizmetimizden faydalanmıştır.
2013 yılında Belediyemiz yeni bir hizmeti daha gündeme getirerek, ilçemizde bulunan fakir
ve yardıma muhtaç özürlü öğrencilere hizmet vermek amacıyla onlara özel eğitim veren
kurumlarda eğitim almalarını sağlamakta, onları topluma daha iyi hazırlamayı
amaçlamaktadır. 2013 yılında başlanılan bu hizmetten 15 kişi aylık 6.000,00 TL bedelle
faydalandırılmaktadır.
Belediyemiz ilçemizde bulunan ekonomik durumları iyi olmayan ve kirada oturan
vatandaşlarımızı da unutmamış ve onlara yardım elini uzatmıştır. 2013 yılında 90 kişiye aylık
kira yarımında bulunulmuş ve amaçla Belediyemiz Bütçesinin ilgili tertibinden 147.100,00
TL ödenek kullanılmıştır.
Sosyal bir belediyecilik anlayışı içinde olan belediyemiz ilçemizde bulunan ve ekonomik
olarak zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza her alanda ulaşmaya çalışmakta ve gün
geçtikçe ulaşamadığı vatandaş sayısını azaltmaktadır.
BASIN DANIŞMANLIĞI
Selçuk Belediyesi Basın Danışmanlığı birimi Belediyenin çalışmalarını, etkinliklerini,
kamuoyuna en etkili şekilde duyurmak amacıyla basın kuruluşlarıyla birebir iletişim
içerisindedir. Gazete, televizyon radyo ve internet gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla
belediyenin faaliyetlerini kamuoyuna etkin ve sağlıklı bir biçimde sunmak Basın
Danışmanlığı biriminin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamındadır.
C- 2013 YILINA İLİŞKİN YAPILAN FAALİYETLER ve DEĞERLENDİRMELER
l - Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin hazırlanan basın bültenlerinin her gün
ulusal ve yerel basına servisi yapılmıştır.
Bunun sonucunda medya takip şirketinden aldığımız verilere göre televizyon ve gazetelerde
yer alan haber sayıları
Haber Etkisine Göre Haber Adet Dağılımı
0
0
417
0
295
0
0
15
0
9
A
N
Tİ
K
M
Lİ
A
N
A
0
60
YA
SU
LU
K
K
A
LE
Sİ
ES
EF
H
Ü
Y
SE
İN
F
VE
A
Ü
LG
Ü
K
R
Ü
Ç
Ü
K
M
Olumlu
EN
D
ER
163
0
116
78
ES
M
ER
Y
EM
A
N
Olumsuz
0
61
0
25
A
M
Ü
B
A
D
EL
E
K
U
Ç
L
SE
K
U
Ç
L
SE
İ
ES
İY
ED
EL
B
E
C
İN
R
Şİ
Tarafsız
Toplam :1239 adet haberimiz yer almıştır.
2- Belediyemizin iş ve işlemleri hakkında ilçe genelinde yaşayan vatandaşları bilgilendirmek
adına “Selçuk Bülten” adlı belediye yayınını hayata geçirilmiştir. Haftalık periyotlarla
yayınlanan ve kentin büyük bir bölümüne ulaştırılan bu yayın sayesinde ulusal basını ve
internet sitelerini takip edemeyen vatandaşların belediye çalışmalarından haberdar olması
sağlanmıştır.
3- Her hafta 7 bin adet “Selçuk Bülten” bastırılmıştır
.
4- “Selçuk Bülten”in etkili bir şekilde dağıtılması için belirli noktalara stantlar yerleştirilmiş
ve mahalleler baz alınarak ev ev dağıtım gerçekleştirilmiştir.
5- Belediyenin hizmetlerini anlatan 12 tanıtım filmi yapılmıştır
6- Bu yıl 32.su düzenlenen Selçuk – Efes Deve Güreşleri Festivali’nin reklam çalışması
yapılarak 7 ulusal gazetede ve 1 bölgesel televizyonda 9 gün boyunca duyurusunun yapılması
sağlanmıştır. Ayrıca yapılan davetler sonucu başta Reuters ve Epa ajans olmak üzere pek çok
uluslararası haber ajansı ve belgesel yapımcısının festivale katılımı sağlandı. Bu çalışmalar
neticesinde Deve Güreşleri Festivali yazılı ve görsel olarak uluslararası, ulusal ve yerel
medyada geniş yer buldu.
7- Özel günlerde (kutlama mesajları, vefat, duyuru) gazetelere, televizyon ve radyolara ilan
verme işlemi gerçekleştirilmiştir.
8- Basın iletişim portföyü güncellenmiş, ilgili kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerle
iletişim portföyüne 85 yeni isim ve adres girişi yapılmıştır.
9- Basında yer alan haberlerimizin sağlıklı takibi için medya takip şirketi ile anlaşma yapılmış
bu sayede düzenli takip, arşivleme ve istatistiki analiz olanağı yaratılmıştır.
10- Görüntülü haber servisinin iyileştirilmesi için önceleri televizyon kanallarına CD dağıtımı
ile gerçekleştirilen ve zaman kaybı ve yüksek maliyete neden olan görüntülü haber servisi
işlemini ftp sistemi ile internet üzerinden gerçekleştirerek daha hızlı, etkili ve ekonomik bir
görüntü servisi imkanı sağlanmıştır.
11- Belediyemizde yapılan, açılışlara, proje sunumlarına, basın toplantılarına ve etkinliklere
basın mensuplarının katılımını sağlamak amacıyla basın davetleri gerçekleştirilmiştir.
12- Belediyemizin resmi web sitesi yenilenmiştir
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü;
Belediyemiz zabıta birimi 1 adet Zabıta müdürü,1 adet Zabıta müdür yardımcısı ve
01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 20 Zabıta memuru, 8 adet memur personel ve 3 adet
işçi destek personeli ile hizmet vermekte olup Zabıta personeli yaz ve kış sezonlarında sabah
ve akşam mesai saatlerinde, nöbetçi gruplar ise gece yaz döneminde 01:00’e kadar, kış
döneminde 23:00’e kadar görev yapmaktadırlar. Cumartesi ve Çarşamba günleri kurulan
pazarlarda ve tatil günlerinde görevli ekiplerimiz hizmetleri aksatmadan yürütmektedirler.
İlçemizi 2 (iki) ana bölgeye ayırarak, 1. Bölge Çarşı 2. bölge Çevre ve Mahalle bölgesi olmak
üzere ekiplerimiz görevli oldukları bölgelerdeki hizmetleri hassasiyetle yerine getirmektedir.
1 (bir) Adet Zabıta Memuru Meryem Ana Kültür parkında görev yapmaktadır. Sabah mesai
başlangıcında zabıta memurları çarşı bölgesinde temizlik yapan ekipleri kontrol etmektedirler.
Günün diğer kısımlarında ekiplerimiz yukarıda bahsettiğimiz görev, yetki ve sorumluluk
alanımıza giren iş ve işlemler yapılmaktadır.
Vatandaşlarımızdan belediyemize gelen sözlü, yazılı ve Alo 153 hattına yapılan şikayetler
değerlendirilerek gereği yapılmaktadır. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın insani
duygularından yararlanarak dilenciliği alışkanlık haline getirenler ekiplerimizce toplanarak
sınır dışı edilmektedir. Belediyemiz birimlerince hazırlanan ilgili evrakların yasa hükümleri
çerçevesinde tebliğgatları yapılmaktadır.
Sosyal Hizmetler ve Kültür Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yapılmaktadır. Belediyemiz
İmar ve Şehircilik müdürlüğü elemanlarıyla birlikte belediyemiz mücavir alan sınırları içinde
bulunan inşaat ve yapılar kontrol edilmekte, aykırılık tespit edilenlere çeşitli yaptırımlar
uygulanmaktadır. 2013 Yılında 33 adet inşaat Belediyemiz İmar işleri ve Zabıta
Ekiplerimizce mühürlenmiştir. İlçemizde izinsiz olarak kurulan Baz İstasyonları
Ekiplerimizce müdahale edilerek mühürlenmiştir.
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerinin İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatları ile tatil günleri çalışma ruhsatları ve bu gibi işyerlerinin genel
kontrolleri ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. İlçemizde 2013 yılında Sıhhi 139 Adet,
Gayri sıhhi 15 adet ve Umuma açık 27 Adet ruhsat, Birimimiz Denetimleri ve Belediyemiz
Ruhsat Komisyonu tarafından aldırılmıştır. Belediyemiz Sınırları içersinde bulunan ve Hafta
Tatil ruhsatı alması gereken işyerlerine yapılan denetimler neticesinde 198 adet Pazar Tatil
Ruhsatları aldırılmıştır. İlçemizde Cumartesi ve Çarşamba günleri kurulan pazarlarda
halkımızın rahat ve sağlıklı alışveriş yapmaları için gerekli önlemler alınarak pazaryerlerinin
düzeni sağlanmaktadır.
Mühürleme Faaliyetleri
Kaldırım İşgallerine Müdahale
Baz İstasyonlarında Yerinde Denetim
İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç hemşehrilerimize yapılan yiyecek ve yakacak yardımları
Belediyemiz Halkla İlişkiler Birimi ile birlikte koordine edilmektedir. Ayrıca asker ailelerinin
ve muhtaç vatandaşlarımızın yardım soruşturma evrakları gerekli incelemeden sonra
düzenlenerek Belediye Encümenine sunulmaktadır. İlçemizde dini ve milli bayramlarda ve
ilçe tanıtımı ile ilgili yapılan her türlü etkinlikte birimimiz üstüne düşen görevleri en iyi
şekilde, titizlik içerisinde yapmaktadır. Üniversite sınavlarına gidecek olan öğrencilerimiz için
gerekli araçların düzeni ve gidiş güzergâhları Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
Cenazelerle ilgili işlemler yerine getirilmektedir.
Üniversite Sınavına Giren Öğrencilerin Ulaşım Hazırlıkları
Cenaze Evlerine Pide İkramı
Odun Yardımı
Birimimizde görev yapmakta olan Gıda Teknikerlerimiz ve Çevre Sağlık Müdürlüğümüz
memurları ile birlikte ilçemizde bulunan gıda üretimi yapılan işletmeler belirli zaman
aralıklarında kontrol edilmektedir. Yine görevli Personelin katılımıyla Zeytin Sıkma
Tesisleri, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde lisanslı firma ile
çalışmalar yapılmış, Hava Kirliliğini önlemek amacıyla ilçemizde satış yapan kömürcü esnafı
denetlenmiştir. Gıda Kontrol Timleri ile İlçemizde bulunan gıda üretim tesisleri
denetlenmiştir. Ayrıca, Cumartesi ve Çarşamba Pazarlarında Süt ürünleri, kuru gıda ve çerez
satan esnafımız denetlenmiş gerekli sağlığa uygun koşullar sağlanmıştır.
Fırın Denetimi
Mandıra Denetimi
2013 yılı içerisinde belediyemizin koyduğu emir ve yasaklara aykırı hareket eden tüzel ve
gerçek kişilere 139 Adet tutanak düzenlenmiştir. Kurallara aykırı hareket eden 2 Adet işyeri
süresiz mühürlenerek Ticaret ve Sanat İcrasından Men edilmiştir. Cumartesi günleri kurulan
pazarımızda kurallara uymayan 7 adet pazarcı esnafının tahsisleri iptal edilmiştir. İzinsiz
seyyar satıcılık yapmaya çalışan kişiler engellenmiştir.
Restorant Denetimi
Okul Kantin Denetimi
Kasap Denetimi
Pazar Yeri Denetimi
Ölçü Ayar Memuru ile birlikte pazaryerlerinde ve şehir içindeki işyerlerinin ölçü ve tartı
aletlerinin denetimleri yapılmıştır.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununun 12.maddesi istinaden etiket, tarife ve fiyat
listeleri şehir içi ve pazaryerlerindeki tüm esnafların sürekli kontrolleri yapılmaktadır.
Şehir merkezinde ve mahallelerde gelişigüzel çöp çıkartılmaması hususunda gerekli uyarılar
yapılarak, çöp konteynırı ve çöp bidonlarının kullanımı sağlanmaktadır.
Kurban bayramı öncesi hayvan pazarında kurbanlık hayvan satışı ile ilgili düzenleme
çalışmaları yapılmıştır.
01-07 Ağustos Tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Atatürk
Anıtına çelenk sunumu Müdürlüğümüz personeli tarafından gerçekleştirilmiştir.
DENETLENEN İŞYERİ SAYISI
322
SÜRESİZ KAPATILAN İŞYERİ
2
PEŞİN PARA CEZASI VERİLEN İŞYERİ
-----
PARA CEZASI MİKTARI (TL)
-----
KAPATMA CEZASI VERİLEN İŞYERİ
4
İHTAR EDİLEN İŞYERİ SAYISI
154
TANZİM EDİLEN ZABIT VARAKASI
139
KAPATMA CEZASI MİKTARI (Gün olarak)
69
VERİLEN TOPLAM DİLEKÇE SAYISI
163
VERİLEN DİLEKÇELERE CEVAP SAYISI
ASKER AİLESİ YARDIM
52
SIHHİ İŞLETMELER RUHSATLARI
139
GAYRİ SIHHİ İŞLETMELER RUHSATLARI
15
UMUMA AÇIK İŞYERLERİ RUHSATLARI
27
PAZAR TATİL RUHSATI
198
DENETLENEN İŞ YERLERİ
S.No
İşyerleri
YIL
1. Restorantlar-Lokantalar-Çöpşişçiler
2. Pideciler
3. Pastahane-Börek Üretim
4. Kahvehane-Çayocağı
5. Market-Bakkal
6. Büyük Market
7. Mandıra-Şarküteri
8. Kasaplar
9. Fırınlar
2013
10. Birahaneler-Pavyon
11. Otel Ve Pansiyon
12. Sandiviç Büfeleri
13. Çerezciler
14. Berberler
15. Kuaförler
16. Manavlar
17. Okul Kantinleri
18. Efes Dükkanları
Denetlenen İşyeri Sayısı
35
8
11
33
73
11
8
6
7
11
23
16
4
28
22
1
10
15
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 2013 yılı içerisinde kurulmuş olup “Selçuk Belediyesi
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği” çerçevesinde belirlenen
görevleri yerine getirmektedir.
Belediyemiz, Selçuk ilçesinde yaklaşık 850 adet gayrimenkulde, gerek “tam” gerekse “hisse”
olarak malik durumundadır. Belediyemizin hissedar olduğu taşınmazlar ile mülkiyetinin
tamamına sahip olduğu taşınmaz listesi aşağıda belirtilmiştir.
İlçemizdeki Kadastro Kanununun 22/a maddesi çerçevesinde yapılan “Yenileme Kadastro”
çalışmaları sonucunda daha kapsamlı bilgiler ibraz edilecektir.
Belediyemizin Taşınmazları:
Mahalle
Toplam Taşınmaz
Zafer
İsabey
Cumhuriyet
Atatürk
14 Mayıs
Diğer (Tescil harici,
Kapatılan v.s.)
Toplam
Hissedar Olduğumuz
227
144
54
217
177
Tamamına Sahip
Olduğumuz
215
65
3
71
167
12
79
51
146
10
521
298
21
850
BELEDİYE DÜKKANLARI
Belediyemizin mülkiyetinde 382 adet İşyeri (Dükkan) mevcut olup, 101 tanesinde kiracı, 221
tanesinde fuzuli şagil bulunmaktadır. Ayrıca, 7 tanesi çeşitli dernek ve resmi kurumlara
tahsisli olup, 53 tanesi de boş haldedir.
SOSYAL KONUTLAR
Cumhuriyet mahallesinde 32 adet Sosyal Konutumuz mevcut olup, personelimizce
kullanılmaktadır.
Ayrıca, İsabey mahallesinde 36 adet Sosyal Konutumuz mevcut olup, bu konutlar geçim
sıkıntısı içinde bulunan, yardıma ihtiyacı olan ailelerce kullanılmaktadır.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2013 YILI FAALİYETLERİ
1-Emlak Şefliği 2013 yılında toplam 12915 gerçek ve tüzel kişiye ait; 16618 adet Bina
Beyanı, 6033 adet Arsa Beyanı, 11576 adet Arazi Beyanını “Emlak Kayıt Sistemine” girişini
yapmıştır.
2-Belediyemizce Konuk Evi ve Misafirhane olarak kullanılmak üzere 2 adet bina, Halk
Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere bir adet dükkan, Şehir içinde Otopark ve Sosyal
Faaliyet Alanı olarak kullanılmak üzere 2 adet arsa kiralanmıştır.
a) Şehir içinde Otopark ve Sosyal Faaliyet Alanı olarak kullanılmak üzere kiralanan 2
adet arsa,
b) Halk Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere kiralanan dükkan,
c) Konuk Evi ve Misafirhane olarak kullanılmak üzere 2 adet bina için kira bedeli
ödemesi yapılmıştır.
3-Belediyemizin 116507/1013102 hissesinin bulunduğu İsabey Mahallesi, 116 ada 2 parsel
İzmir Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmiştir.
4-Müdürlüğümüzce Belediyemizin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan
dükkanları kiraya vermek için 3 adet ihale yapılmıştır
Atatürk Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi No:14 adresindeki Dükkanımız 10 yıllığına
a) Selçuk Sanayi Sitesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi 5201 Sokak No:14
adresindeki dükkanımız 10 yıllığına,
b) Şehir Garajı No:19 adresindeki Dükkanımız 10 yıllığına kiraya verilmiştir.
c) Atatürk Mahallesi, Şahabettin Dede Caddesi No:10 adresindeki dükkanımız kiraya
verilmiş ve 5 yıllık kira bedeli peşin olarak alınmıştır.
5-Belediyemizin hisselerinin bulunduğu 3 adet taşınmazdaki toplam 15 m2’ye tekabül eden
hisselerimiz, 3194 sayılı yasanın 17.maddesine göre diğer hissedarlarına satılmıştır.
6-Tarımsal Sanayi Alanında 3 adet gayrimenkul satış ihalesi yapılmıştır. Bu ihaleler
sonucunda 1 adet Arsa (105 ada 3 parsel) satılmış ve 253.500,00 TL satış bedeli olarak tahsil
edilmiştir..
7-Zafer mahallesinde 2 adet taşınmazımızın (üzerlerindeki muhdesatlar başka şahıslara aittir)
satış ihalesine çıkılmış ancak yapılan ihaleye katılan olmamıştır.
8-TCDD 3.Bölge Müdürlüğüne, Belediyemizce Cafe Carpooza adıyla işletilmekte olan
taşınmaz için kira bedeli olarak ödenmiştir.
9-Belediyemiz mülkiyetinde ve kullanımında bulunan gayrimenkullerin geniş kapsamlı
“Envanter” çalışması devam etmektedir. Bu envanter için ilçemizdeki Kadastro Kanununun
22/a maddesi çerçevesinde yapılan “Yenileme Kadastro” çalışmaları yakından takip
edilmektedir.
Belediyemiz Hal Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak;
Selçuk Belediyesi Toptancı Hali :
2013 yılı faaliyetlerimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi kanunu 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan
01.07.2013 tarih ve 28694 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaya devam edilmiştir.
2013 yılı içinde kasa depoları yapılarak hal komisyoncularına numaralarına göre
teslim edilmiştir. Böylelikle boş kasaların hal içerisinde dağınık bir şekilde durması
önlenmiştir.
2013 yılı içerisinde Telekom Müdürlüğünce telefon ve internet hattının çekilmesi işleri
tamamlanarak hal komisyoncularının yapılan satışlarının bildirimlerini hal.gov.tr üzerinden
kendilerince yapmaları sağlanmıştır.
İlçemiz eski Tariş içinden, halimiz dışında yapılan aromalık meyve alım yeri toptancı
halimizin kuzeyinde kantar ve giriş kapısının yanına taşınarak faaliyete alınmış, çiftçimizin
hal ile eski Tariş bölgesine gidip gelmesi önlenerek trafik rahatlatılmış, zaman ve enerji
tasarrufu yapılması sağlanmıştır.
Şeftali, mandalina, ayva, nar, domates başta olmak üzere satılan mal çeşitliliği
sağlanarak sezon 8-9 aya yayılmıştır. Üreticilerimizin daha önce bahçelerde veya muhtelif
yerlerde tüccara sattıkları ürünler değerlendirilerek halimizde esnafımızca pazarlanıp piyasaya
ulaşması sağlanmıştır.
İhracatçı belgeleri bulunan bazı hal esnafımız tarafından şeftali, nar, ayva ve
mandalina yurt dışına pazarlanmak üzere gönderilmiştir. Bu sayede üreticinin ürünlerin
değerlenmesine ilçe ekonomisinin gelişmesine katkı sağlanmıştır. Ürünün 2. kalitesi de
sıkmalık olarak pazarcı esnafı ve komisyoncular tarafından satın alınarak iç piyasada satışa
sunulmuştur. Taze sıkılmış nar ve meyve suyu satan esnaf artarak ilçe ve aile ekonomilerine
katkıları artmıştır.
Belediyemiz Huzurevi Müdürlüğü olarak ise;
2-2013 yılı içerisinde huzurevinden hizmet alan 22 yaşlının en iyi şekilde bakım ve
korunması ile fiziksel sağlıklarının ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir
doktor ve bir hemşire meslek elemanı olarak ,dört erkek ve altı bayan personel de hizmet
elemanı olarak çalışmışlardır.
NORMAL
ÖZEL BAKIM
Kadın
4
Erkek
15
3
TOPLAM
19
3
3-Huzurevinin çalışma programları ve nöbet çizelgeleri haftalık olarak düzenlenmiş ,
onaylanmış ve uygulanmıştır.
4-Huzurevinin yıllık bütçe teklifi hazırlanmış ve Başkanlık Makamına sunulmuştur.
5-Huzurevinin çeşitli ödenekleri amacına uygun harcanmış , alım satım işlemleri,
huzurevinin ihtiyaç ve özellikleri ile konuya ilişkin esasları göz önünde bulundurularak
düzenlenmiştir.
TOPLAM
3
16
1
1
10
2
1
1
3
2
3
2
22
1
4
1
15
EĞİTİM
Kendi isteği
ile ayrılan
Toplam
Bakılan
2
MEDENİ
HAL
KADIN
ERKEK
Ücr. Ü.siz Ücr Ü.siz
MESLEK
2013 Yılı
İçinde
2012 Yılından
devreden
Giren
Kurum
tarafından
çıkarılan
Ölen
YAŞ
6-Huzurevine kabul edilen, çıkarılan, ayrılan, başka huzurevine nakli yapılan ve ölen
yaşlılarımızın listesi her üç ayda bir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve her yılın
Ocak ayı sonunda Aile ve Sosyal Politikalar Genel Müdürlüğüne rapor edilmiştir.
DURUMLAR
49 Yaş ve Aşağısı
50 - 54 Yaş
55-59 Yaş
60-64 Yaş
65-69 Yaş
70 Yaş ve Yukarısı
Bekar
Dul
Boşanmış
Evli
Memur
Esnaf-Zanaatkar
Serbest
Çiftçi
Ev Hanımı
Diğer
Okur Yazar Değil
Okur Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Yüksekokul
Kadın
5
1
1
2
1
4
1
1
3
1
Erkek
TOPLAM
1
2
2
12
4
3
9
1
3
2
3
3
6
2
1
2
2
17
5
4
11
2
3
2
3
3
4
7
3
6
3
4
2
6
6
5
2
7-Huzurevi personelinin, yasa, tüzük, yönetmelik ve tamimler doğrultusunda, tutum,
davranış, kılık kıyafet vb. özellikleri izlenerek gerekli denetimleri yapılmıştır .
8-Engelli ve yatağa bağımlı 3 yaşlımıza özel bakım, sağlık elemanlarınca ve
hizmetlilerimizce yapılmış, bu hastalarımızın kombine çalışmayla yaşam kaliteleri
yükseltilmiştir .Vefat eden sakinlerimize Belediye olarak son görevimizi yapıp definlerinde
yanlarında olduk.
Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi Müdürlüğü, Kanunlarla ve Belediye Başkanlığı
tarafından kendisine verilen yetki, görev ve sorumluluklarla tam teşekküllü sağlık
kuruluşundan huzurevinde kalabilir raporu alan ve Belediye Encümenince huzurevine kabulü
yapılan 22 yaşlının bakımını sağlamış bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumuş ve kontrol
ettirmiş, sosyal ilişkilerini düzenlemiş, geliştirmiş, kabiliyetleri oranında üretken hale
getirmiş, yaşamlarını huzur, güven, sağlık ve mutluluk içinde sürdürmeleri için çalışmıştır.
Yaşlılarımıza daha sağlıklı ,daha konforlu bir huzurevi sunabilmek için huzurevi
binamızda çeşitli köklü tadilatlar yaptık. Tüm banyolar yenilendi. Yeni banyolarımızda
engelli erişimine ,hijyen koşullarına önem verdik. Yaşlı odalarının ve banyolarının kapıları
yenilendi. Yemekhanemiz yeniden düzenlendi. Günün koşullarına uygun hale getirilen
huzurevinin tadilat giderleri Fen İşleri Müdürlüğünce ödenmiştir.
Sağlık Alanında Yaptığımız Çalışmalar:
a-)Her yaşlının sağlık dosyası çıkarılmış , aylık kontrolleri yapılmış ,hastalanmaları
halinde kurum doktorumuz tarafından muayene ve tedavileri yapılmış ve gereğinde de
hastaneye nakilleri sağlanmıştır.
b-)Yaşlarından dolayı bağışıklık sistemi düşük olan sakinlerimize Ekim Ayında toplu
olarak grip aşısı uygulanmıştır.
c-)Yaşlıların ve personelin yıllık yaptırmaları gereken akciğer röntgen taraması Bulaşıcı
Hastalıklar İl Müdürlüğüne bağlı gezici röntgen tarama aracının talebimiz üzerine huzurevine
gelmesiyle yaşlıların ve 10 personelin akciğer taraması yerinde ve ücretsiz olarak
yaptırılmıştır.
d-)22yaşlının kişisel sağlık bakım planları oluşturulmuştur.
e-)Huzurevindeki yaşlıların ihtiyacı olan ilaçların temini ile korunması sağlanmıştır.
f-)Hizmet veren 10 personelimizin yıllık yaptırmaları gereken portör taramaları
gerçekleştirilmiş sonuçlar dosyalanmıştır.
g-)Diabet hastası olan 3 yaşlımızın düzenli olarak şeker ölçümleri yapılmış ,diyet listesi
oluşturulmuş ve hastalıklarına yönelik eğitimler verilmiştir.
Sosyal Faaliyet Kapsamındaki Çalışmalarımız:
Yaşlıların psikolojik durumlarının düzeltilmesi ,sosyal yaşama bizzat iştirak etmeleri ve
dolayısıyla kendilerini yeterli hissederek sosyal yaşamdan kopmamaları için çeşitli etkinlikler
düzenlemek huzurevi müdürlüğünün görevleri arasındadır.Bu nedenle aşağıdaki etkinlikleri
gerçekleştirdik.
a-)Ahşap boyama ,resim , takı tasarım ve vitray çalışmaları branş öğretmeni Şimal Akbulut
eşliğinde yapılmıştır.Çalışmalar sırasında yaşlılar arası diyalog gelişmiş , 8 Eylül İlköğretim
Okulunun Resim Grubu öğrencileriyle ortak eser oluşturma ve paylaşım, bu çalışmanın geri
dönüşümü olarak yansımıştır.
b-)29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı 29.10.2013 tarihinde Huzurevi olarak Kent
Belleğinde sergi açılmıştır.Atık malzemelerin değerlendirilmesinden ve yaşlıların elişlerinden
oluşan sergi, 5 gün boyunca Selçuk Halkı için sergilenmiştir.
Teşhir amaçlı yapılan 29 Ekim 2013 Cumhuriyet temalı sergi Selçuk Halkının
beğenisini kazanmış, siparişler alınmıştır. Bu sergide, sakinler Cumhuriyet’e ve Atatürk’e
olan bağlılıklarını işlemişlerdir.
Sergi hazırlıklarında tüm yaşlılar ve personel ortaklaşa eser ortaya çıkaracak olmanın
gururuyla özveri ile çalışmışlardır.
c-)Kültürel yaşamın içinde olmaları amacıyla tiyatro gösterimlerine ,sinema gösterimlerine
katılımları gerçekleştirilmiş , çeşitli okul gruplarının ve koroların huzurevinde konser
vermeleri sonucunda yaşlıların Selçuk Halkıyla iç içe olmalarına zemin hazırlanmıştır.
d-)17-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Bayındır ,Kuşadası , Ödemiş ,Tire
Meryemana’ya geziler düzenlenmiş bu yerler gezilerek tanıtılmıştır.
e-)Baharı karşılama amaçlı gezi düzenlenip Pamucak’ta piknik yapılmıştır.
ve
f-)Anneler Günü ve Babalar Günü için geziler tertiplenmiştir.
g-)2 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle huzurevimizde konuklara ev sahipliği
yapılmıştır.
h-) Oruç tutan yaşlılarımız için ramazan ayında gerekli düzenlemeler yapılıp ,iftar ve
sahurlarına önem verilmiştir.
ı-)Yılbaşı ve bayramlarda özel hazırlıklar yapılıp, yaşlıların konukları ağırlanmıştır.
j-)Tekerlekli engelli sandalyesi için kapak toplama kampanyası yapılmış olup ,bunun
sonucunda Konak Belediyesi tarafından huzurevimize 3 adet tekerlekli sandalye bağışı
yapılmıştır.
Huzurevi Çalışanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Faaliyetlerimiz:
Huzurevi yaşlılarının sağlığına ,bakımına ,korunmasına ve güvenliğine yönelik önlemleri
almak görevlerimiz arasındadır.Bunun için aşağıda belirtilen çalışmaları yaptık.
a-)Huzurevi çalışanlarına, toplu yaşanılan yerlerde bulaşıcı hastalıklardan (hepatit
,tüberküloz ,paraziter hastalıklar vb. ) korunmanın yolları konulu eğitim, kurum doktorumuz
ve hemşiremiz tarafından verilmiştir.
b-)Yaşlıların hastalıklarına ,psikolojilerine yönelik bakımları ve onlarla olan diyaloglar için
kurum doktoru ve hemşiresi tarafından eğitim toplantıları yapılmıştır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde 3 mimar, 2 inşaat mühendisi, 1 harita
mühendisi, 2 harita teknikeri, 1 şehir plancısı ve 3 arşiv görevlisi olmak üzere toplam 12
personel bulunmaktadır.
Müdürlüğümüzün faaliyetlerini incelediğimizde;
2013 YILI İÇİNDE YAPILAN PLANLAMA VE PROJE
ÇALIŞMALARI
İŞİN ADI
YAKLAŞIK
MALİYETİ
AÇIKLAMALAR
İzmir Büyükşehir Belediyesince 11.01.2012 tarih ve ve 05.40
sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli planlar ve 18.01.2013 tarih 05.67
sayılı karar ile de 1/1000 ölçekli planlar onaylanmış,
13.02.2013 tarihinde 1 ay askı süreci başlamıştır. 2013 şubat
meclisinde kabul edilen 3.derece arkeolojik sit alanlarına ait
planlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanmış
olup, planların tamamı Kültür ve Turizm Bakanlığına
onaylanmak üzere sunulmuştur.
1/5000 ve 1/1000
ölçekli Efes 1. ve 3.
derece Arkeolojik
sit alanlarını
kapsayan koruma
amaçlı imar planı
yapımı işi
1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı
İlave ve Genel
Revizyonu Yapım İşi
Planlama ön
hazırlık
Müdürlüğümüzce
Selçuk tamamında
1/1000 ölçekli ada
bazında etüt
çalışmaları
Planlama ön
hazırlık
Müdürlüğümüzce
yürütülmektedir.
Giderek büyüyen ilçemizde yeterli sosyal ve teknik donatı
alanları yaratıp daha sağlıklı bir şekilde gelişmesi için, her
mahallede ada veya parsel bazında yeniden değerlendirmeler
yapılmakta olup, tüm çalışmaların 1/5000 planlarla beraber
2014 yılında sonuçlandırılması hedeflenmektedir.
Selçuk-Pamucak
Turizm Merkezi
Oteller Bölgesi İmar
Uygulaması
Uygulama
dosyaları
Müdürlüğümüzce
hazırlanmıştır.
30.12.2010 tarihinde Danıştay tarafından her ölçekte imar
planları iptal edilen ve yeniden hazırlanarak Kültür ve Turizm
Bakanlığınca onaylanan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 11
nci madde uygulaması iş ve işlemleri 30.12.2013 tarihi itibari
ile alanın güneyinde kalan tek bir imar adası hariç
tamamlanmıştır.
.
yürütülmektedir
İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanacak olan 1/5000
ölçekli nazım imar planı için tüm kurum görüşleri alınmıştır.
2013 yılında bitirilmesi hedeflenen çalışmamız Jeolojik etüd
raporlarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ancak 2014
yılında gelmesinden dolayı bitirilememiştir.
EFES KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve UNESCO dünya kültür mirasına alınması için
belediyemizce planlama çalışmaları yapılan Efes Ören yerinin mevcut kullanımında konuklar
tarafından algılanmadığı, gezi güzergahlarının aynı anda gelen turist kafilelerinin ihtiyaçlarına
cevap vermede zorlanmaya başlaması kurumumuzu alanla ilgili yeni bir düzenleme yapmaya
mecbur kılmıştır.
EFES ÖRENYERİ PLANLAMA ÇALIŞMASI SONRASI KULLANIM DURUMU
2008 – 2010 yılları arasında harita ve plan çalışmaları tamamlanan bölge için,
Selçuk Belediye meclisinin 19.10.2012 tarih ve 194 sayılı onaylama kararı İzmir
Büyükşehir Belediyesinin 11.01.2012 tarih ve 05.40 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları onaylanmıştır. Bahse konu alanda yapılan 1/1000
ölçekli planlar Büyükşehir Belediyesinin 18.01.2013 tarih ve 05.67 sayılı kararı ile kabul
edilerek askı süreci tamamlanarak son onay için Kültür ve Turizm Bakanlığına
sunulmuştur.
SELÇUK İLÇESİ ARKEOLOJİK SİT ALANLARI GENEL
GÖRÜNÜMÜ
1. Bölge (Ayasuluk Tepesi): Efes
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırları
içinde, planın kuzeyinde bulunan bölge,
Ayasuluk Tepesinin doğu yamacında, St.
John
Bazilikası’na
ve Selçuk Kalesi’ne
komşu konumdadır. Bu bölgenin batısında
I. derece arkeolojik sit sınır oluştururken,
doğusu ise günümüz Selçuk yerleşmesinin
konut alanları ile sınırlıdır. Bölge içindeki
yapı
adalarına
erişim
doğudaki
konut
alanlarından ve alana güneyden bağlantı
veren, I. derece arkeolojik sit sınırından
kuzeye uzanan yoldan sağlanmaktadır.
1. Bölge olarak tanımladığımız III. derece
arkeolojik sitin büyüklüğü yaklaşık olarak 2,27
hektar büyüklüğe sahiptir. Bu alan içinde kalan
alanlar, konut adaları, yeşil alanlar ve yollardan
oluşmaktadır. Planlama sınırları içindeki konut
yapı adaları yaklaşık 12.000 m2 büyüklükle,
oransal
olarak
alanın
yaklaşık
%
53’ünü
oluşturmaktadır. Tanımlanan bölge içinde var
olan yeşil alanların büyüklüğü ise yaklaşık 840
m2
ile
alanın
%
4’ünü
oluşturmaktadır.
Sit
sınırları içindeki yol alanlarının büyüklüğü ise
9882
m2
büyüklükle
oluşturmaktadır.
yaklaşık
%
43’ünü
2. Bölge (Kuşadası Yolu Güneyi): Efes
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın doğu
sınırına dayalı olarak konumlanan, kuzeyi,
batısında I. derece arkeolojik sit alanları
bulunan bölgenin doğusunda ve güneyinde
ise tıpkı 1. Bölgede olduğu gibi günümüz
Selçuk yerleşmesinin planlı gelişmiş konut
alanları bulunmaktadır. Planlama alanının bu
bölümünün
kuzeyinde
bulunan
Kuşadası
Karayolu ile arasında I. derece arkeolojik sit
alanının bir bölümü bulunurken, doğusunda
bulunan Aydın Karayolu ile arasında ise
yapılaşmış konut adaları bulunmaktadır.
Koruma
Amaçlı
İmar
Planı
kararları geliştirilirken, temel olarak sit
kararı öncesinde var olan imar planı
kararları temel alınmıştır. Söz konusu
plan
kararları
genelinde
doğrultusunda
imar
tamamlanmış,
uygulamaları
yapılaşmalar
alan
tümüyle
da
büyük
oranda gerçekleşmiş olması nedeniyle,
arazi
kullanım
kararlarının
yanı
sıra
yapılaşma düzenine ilişkin kararlar da
korunmuştur. Konut alanları için ayrık
düzen
3
getirilirken,
E=0.90
katlı
turizm
yapı
yapılaşma
alanları
emsali,
önerisi
için
h=9.50
yüksekliği kararı getirilmiştir.
ise
kat
SOSYAL TESİS ALANLARI KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI
14 Mayıs Mahallesinde Sosyal Tesis Alanları içeren 3540 ve 3546
adada kamulaştırma çalışmaları kısmen bitirilerek rekreasyon
alanları içeren ve eğitim tesislerine hizmet etmesi planlanan
alanın avan projeleri hazırlanmıştır. Ancak kamulaştırma
çalışmaları halen devam etmektedir.
1985 yılında Turizm alanı ilan edilen Pamucak bölgesinde 1/25000, 1/5000 ve 1/1000
ölçekli İmar planlarının 31.12.2010 tarihinde Danıştay tarafından iptal edilmesi
üzerine hemen yapımına başlanan ve 2012 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar
planları onaylanan bölgede müdürlüğümüz harita ve numarataj servisince 3194 sayılı
İmar Kanununun 11 nci maddesine göre hazırlanan dosyalar 17.04.2012 tarihinde
607 sayı ile Maliye Bakanlığına gönderilendosyamızın onaylanmasından sonra 2013
yılının aralık ayında alanın güneyinde kalan tek bir imar adası haricinde tüm alanda ki
11 nci madde uygulamaları tamamlanmıştır.
İlçemiz güneyinde kalan tapunun 3574 ada 1 parseli üzerinde projelendirme çalışmaları
tamamlanan Kültür Merkezine ait tapu devir iş ve işlemleri 2013 yılında tamamlanmıştır.
Planlarda ki tanım eksikliğinin giderilmesi için hazırlanan plan tadilatı İzmir
Büyükşehir Belediyesince 15.11.2013 tarih ve 1384 sayı ile uygun görülmüştür.
27.01.2014 tarihinde askıya çıkarılmış olup, askı sürecinden sonra inşai
faaliyetler tekrar başlatılacaktır.
YILLIK İNŞAAT RUHSATI ve YAPI KULLANMA İZİN
BELGESİ SAYISI
İNŞAAT
RUHSATI
103 ADET
YAPI
KULLANMA
İZİN
BELGESİ
327 ADET
YILLIK İMAR DURUMU VE SU BASMAN KOT
TUTANAĞI SAYILARI
İMAR
DURUMU
94 ADET
SU BASMAN
KOTU
TUTANAĞI
96 ADET
YILLIK APLİKASYON, SU BASMAN VE DEMİR VİZESİ
KONTROLLERİ
APLİKASYON
85 ADET
..
DEMİR
VİZESİ
432 ADET
SU BASMAN
96 ADET
2013 YILINDA AYLARA GÖRE MÜHÜRLEME VE YIKIM İŞLEMLERİ
KIRTASİYE
VERGİ ve
HARÇLAR
İLAN GİDERLERİ
HİZMET
ALIMLARI
PLAN PROJE
ALIMLARI
KAMULAŞTIRMA
2013 mali yılı içinde kullanılmak üzere müdürlüğümüzce 18 harcama
kalemi talep edilmiş ve onaylanmıştır. Bahse konu harcama
kalemlerinin 2013 mali yılı harcama limitleri toplamı 2.410.000 TL
2013 mali yılı içinde kullanılmak üzere müdürlüğümüzce 18 harcama kalemi
talep edilmiş ve onaylanmıştır. Bahse konu harcama kalemlerinin 2013 mali yılı
harcama limitleri toplamı 2.410.000 TL
( iki milyon dört yüz on bin
TürkLirası ) dir. Genel toplamda müdürlüğümüze 2013 yılı içinde ayrılan
2.410.000 TL’nin 636915,44 TL’ si ( altı yüz otuz altı bin dokuz yüz on beş lira
kırk dört kuruş) harcanmıştır.
Yapılan harcamalarda en büyük tutarların % 70 oranında kamulaştırma ile %26
oranında plan ve proje alımlarına harcandığı görülmektedir.
Belediyemiz Temizlik İşleri olarak faaliyetlerimiz;
1-)
Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili tüm evraklar gözden geçirilerek düzenlenmiş ve
dosyalanmıştır.
2-)
Belediyemiz mücavir alanı içindeki ana arterler, caddeler, sokaklar ve ara sokaklar
meydanlar, trotuarlar, boş alanlar, sahiller, semtler Köyler ve benzeri yerlerin temizliği 12
Adet sıkıştırmalı çöp kamyonu 2 adet traktörlü süpürge makinesi,
1 Adet çöp konteynır
yıkama ve sahil temizleme aracıyla düzenli bir şekilde yapılmış ve ilçemizden 4 kilometre
uzaklıktaki Transfer istasyonuna taşınması sağlanmıştır.
3-)
Depolar elden geçirilerek temizliği ve düzeni sağlanmıştır.
4-)
Büro ile ilgili çalışma kapsamında olan memur ve işçi personelin senelik izin, sosyal
izin, mazeret izni ve yasal gereği olan hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili işlemler yerine
getirilmiştir.
5-)
İlçemizdeki ören yerlerinin temizlik işleri ve tuvalet hizmetleri müdürlüğümüzce
sağlanmıştır.
6-) İlçemizde Kurulan Çarşamba ve Cumartesi pazarlarının hemen bitiminde temizlikleri
yapılmış ve pazar alanları tazyikli suyla yıkanmıştır. Ayrıca yağmur sonrası oluşan çamur
birikintileri yıkanarak sokaklarımız temizlenmiştir.
7-)
Tıbbi Atık Kontrol Yönetmeliğine uygun kuruluşların atıklarının toplatılması ve
belirlenen yakma tesislerine nakli sağlanmıştır.
8-)
Tarımsal zirai ilaç atıkları Müdürlüğümüzce belirlenen yerlere koyulan konteynerler
ile toplanması sağlanmıştır.
9-)
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan çöp toplama konteynırları yaz ve kış aylarında
düzenli olarak konteynır yıkama aracıyla yıkanmaktadır.
10-) 2012 yılında alınmış olan 660 adet 400 lt’lik çöp konteynırları eski çöp konteynırlarıyla
değiştirilmiştir.
11-) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kurum ve kuruluşlara pil toplama kutuları konulmuş
ve 2012 yılı içerisinde 450 kg. pil toplanarak Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları
Derneğine teslim edilmiştir.
12-)
İlçemizde bulunan çöp toplama konteynırları her ay başında 2 aracımıza takılan
makineler ile sağlığa zarar vermeyecek şekilde köpük ile dezenfekte edilmektedir.
13-) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ana yollar, ara yollar, Pamucak ve Pananos sahil
şeritleri yaz ve kış aylarında mıntıka temizlikleri yaptırılmaktadır.
14-) 2013 Yılı içinde 19.380 Ton çöp toplanarak transfer istasyonuna nakledilmiştir.
15-) Resmi ve dini bayramlar öncesi İlçemizdeki alt ve üst geçitler ile tören alanı bölgesinin
temizlenmesi ve yıkanması müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
16-) Dairemizin mal ve hizmet alımlarıyla ilgili evrakları 4734 sayılı Devlet İhale kanununa
göre alımları yapıldıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikal ettirilerek ödenmeleri
sağlanmıştır.
17-) Yeni 2 adet çöp aracı alınarak Temizlik İşleri Müdürlüğü Filomuza katılmış olup,
hizmete sunulmuştur.
18-) Sahil temizleme aracı ve traktörü alınmış sezon boyunca bütün sahil düzenli olarak
temizlenmiştir.
19-) Belevi Beldemizle beraber bütün köylerimizde bulunan çöp konteynırları yerinde
yıkanıp dezenfekte işlemleri yapılmıştır.
08.04.2011 tarihli Meclis kararı ile Çevre ve Sağlık İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Bu
bünyede Gıda ve Çevre Koruma, Kontrol Şefliği, Veterinerlik Hekimliği, İşyeri Sağlık ve
Güvenlik Birimi, Aşevi ve İşyeri Ruhsat Servisi bulunmaktadır. 2013 yılı boyunca
Müdürlüğümüzde 3 gıda mühendisi, 1 çevre mühendisi, 1 doktor, 2 veteriner hekim, 1 aşevi
idari işler sorumlusu, 4 aşçı, 3 yardımcı eleman, 2 ilaçlama görevlisi, 6 hayvan barınağı
çalışanı ve 1 ruhsat servis memuru dahil olmak üzere toplam 24 personel görev yapmıştır.
C- Sunulan Hizmetler
a) Gıda ve Çevre Koruma, Kontrol Şefliği

Bitkisel Atık Yağların Ayrı Toplanması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12. maddesi
kapsamında Belediyemize, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü konusunda Yetki Devri
yapılmıştır.
Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı bulunan Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol
Ürünleri San ve Tic A.Ş. ile ilçemizden çıkan atık bitkisel yağların toplanması için çalışmalar
yapılmıştır. Bu amaçla öncelikle atık bitkisel yağ üreticisi olan yerler gezilerek bitkisel atık
yağ toplama sözleşmesi olmayanlarla sözleşme imzalanmış ve işletmelere atık yağ bidonları
bırakılmıştır.
İlçemizde bulunan 7 ilköğretim okulu, 2 sağlık ocağı, köylerde bulunan işletmelere,
Segaş Ekmek Büfelerine atık yağ toplama bidonları, afişler ve broşürler bırakılarak
hanelerden çıkan atık yağların da toplanması sağlanmıştır.
Selçuk Belediyesi olarak daha önce başlatılan Bitkisel Atık Yağ Toplama uygulaması,
belirli aralıklarla pazaryerinde kurulan alanda Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası
düzenlenerek devam etmiştir. Atık yağlarını kurulan standa veya Segaş Büfelerine getiren
vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler verilmiştir.
Protokol yapılan firma ile yapılan anlaşma ile SEGAŞ büfeleri ve sağlık ocaklarından
toplanacak her 1000 lt’lik atık yağ için bir tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahibine verileceği
gerek telefonlara mesaj atarak gerekse basın aracılığı ile halka duyurulmuş ve katılımın
artması sağlanmıştır.
İlçemizden toplamda 2013 yılı boyunca yaklaşık 6.500 kg atık yağ toplanmıştır.
Hanelere tek tek yapılacak bilgilendirme ziyaretleri ve belirli aralıklarla yapılacak
etkinliklerle 2014 yılında hanelerden ve işletmelerden toplanan atık yağ miktarının ciddi
oranda artacağı tahmin edilmektedir.
 Atık Pillerin Ayrı Toplanması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş TAP (Taşınabilir Pil
Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile pillerin ayrı toplanması amacıyla çeşitli çalışmalar
yürütülmektedir. Okullara, Muhtarlıklara, Sağlık Ocaklarına, Eczanelere, Otellere,
Dersanelere, Süpermarketlere, Kreşlere, Efes Hava Limanına, Efes Alt ve Üst Kapısına,
Selçuk Efes Müzesine, Selçuk Orman İşletme Şefliği gibi 60 ayrı noktaya TAP’ a ait atık pil
toplama kutuları bırakılmıştır. 2013 yılı içerisinde ilçemizde toplam 500 kg atık pil
toplanmıştır.
 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
Selçuk İlçe sınırları içerisinde gerçek enstrüman ve seslerle, banttan veya elektronik
olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak canlı müzik yayını yapan tüm işletmelerin
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Canlı Müzik
İzin Belgesi alması zorunlu hale getirildiği, açık ve yarı açık eğlence yerlerinde 24.00- 07.00
saatleri arasında canlı müzik yapılmasının yasak olduğu ilçemizde bulunan tüm canlı müzik
yapan işletmelere yeniden tebliğ edilmiş ve konuyla ilgili gerekli tedbirler alınmıştır. Bu
sayede 2013 yılı boyunca 12 işletmeye Canlı Müzik İzni verilmiştir.
İlçemizde gürültü ile ilgili şikayetleri daha sağlıklı değerlendirebilmek için, 2023.03.2013 tarihleri arasında Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen
A2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifika Eğitim Programına iki personelimizin katılımı
sağlanmıştır.
Gürültü ölçüm cihazı
 Hava Kirliliğinin Kontrolü
Hava kirliliğinin önlenmesi için Belediyemiz denetim ekiplerince kirliliğin kaynağı
olabilecek noktalara gerekli denetimler gerçekleştirilerek ilgililer konuyla ilgili uyarılmıştır.
Bu amaçla ilçemizde bulunan ilköğretim okulları, liseler ve merkezi sistemle ısınan
konutlara yapılan denetimlerde; ne tür yakıt kullanıldığı, yakan kişinin ‘Yetkili Kalorifer
Ateşçi Belgesi’ olup olmadığı, yakılan yakıt kömür ise ‘İzmir İli Kömür Satış ve Uygunluk
Belgesi Alan Firmalar’ dan birine ait olup olmadığı, kazan ve baca bakımının düzenli yapılıp
yapılmadığı kontrol edilmiştir.
Kömür satışı yapılan işletmelere yapılan denetimde ise kömürcülerin ‘Katı Yakıt
Satıcı Kayıt Belgesi’ olup olmadığı, hangi marka kömür sattıkları ve satılan kömürün ‘İzmir
İli Kömür Satış ve Uygunluk Belgesi Alan Firmalar’dan olup olmadığı kontrol edilmiştir.
Bazı işletmelerde ‘Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi’ olmadığı tespit edilmiş gerekli uyarılar
yapılmış ayrıca izin verilmeyen kömür markalarının tespit edildiği noktalarda kömürler geri
iade ettirilmiştir.
Hava kirliliği ile ilgili yapılan bir başka çalışma ise “Sobanız Sonunuz Olmasın”
başlığı altındaki 10.000 adet broşürün Selçuk halkına dağıtılmasıyla gerçekleştirilmiştir.
Broşürde kömür ve odun alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan İzmir İlinde Satışına
izin verilen kömür markalarına, soba yakarken dikkat edilmesi gereken hususlardan
zehirlenme durumlarında yapılması gerekenlere kadar birçok bilgiyi içeren broşürler ilçe
merkezine, apartmanlara, işletmelere ve kahvehanelere dağıtılmıştır.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması
Belediyemiz bünyesinde kullanılan araçlardan çıkan ömrünü tamamlamış lastikler,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geri kazanım lisansı bulunan Lokman Geri Kazanım A.Ş’
ye verilerek kontrollü bir şekilde bertaraf edilmeleri sağlanmıştır.
2013 yılında yaklaşık 2000 kg atık lastiğin bertaraf edilmesi sağlanmıştır

Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması
İlçemiz sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıklarının ayrı toplanarak ayrıştırılması
amacıyla 2011 yılında başlatılan proje kapsamında, Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma
Tesisinin İnşası tamamlanmak üzeredir. Proje Kapsamında protokol imzalanan Ecorec Çevre
Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre Lisansı alma
süreci de devam etmektedir.
Bundan sonraki süreçte tesisin inşaatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınması
gereken lisans işlemlerinin en kısa sürede bitirilmesinin ardından ilçemizin tüm ambalaj
atıklarının toplanarak ayrıştırılabildiği bir tesisimiz olacaktır.

Atık İlaçların Toplanması Projesi
2012 yılında başlatılan ve evlerde kullanılmayan son kullanma tarihi geçmiş ilaçların
toplanarak doğaya zarar vermeden imha edilebilmesini amaçlayan ‘Atık İlaçların Kaynağında
Ayrı Toplanması Projesi’ devam etmektedir.
ÇEKOOP’a üye olan ilçemizdeki Lale, Selçuk ve Kalbim Eczaneleri ile yürütülen
proje için özel olarak üretilen sarı renkli konteynerlerde toplanmaktadır. Böylelikle Selçuk
Belediyesi tarafından 2013 yılı içinde 500 kg atık ilaç ÇEKOOP aracılığı ile imha ettirilerek
atık ilaçların doğaya zarar vermesi engellenmiştir.
 Diğer Çevre Projeleri
 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Çarşamba ve Cumartesi pazarı alanlarında
kurulan stantlarda atıklarla ilgili halkı bilgilendirildi ve kurulan alana atık pil, ilaç, yağ
ve ambalaj atığı getiren halka 2000 adet saksıda fesleğen ve çeşitli hediyeler
dağıtıldı. Ayrıca Selçuk Mеslеki vе Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ile yapılan
ortaklaşa çalışma ile öğrencilerin katılımıyla 3000 adet fesleğen tohumlu kalem
dağıtılarak tüm Selçuk halkının Dünya Çevre Günü kutlandı.
 İzsu ile yapılan ortak çalışma ile Dr. Sabri Yayla Bulvarı üzerindeki Mezarlık Bölgesi
ile Dutlu Yolu birbirine bağlayan derenin temizlenmesi sağlanmış ve sinek oluşumunu
önlemek için ilaçlama çalışması yapılmıştır.
 İçerisinde barındırdığı mikroorganizmalar ve kanserojen etkileri nedeniyle insan
sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan siyah poşet kullanımı, gıda ile temas eden
ürünlerin taşınacağı veya muhafaza edileceği işletmelerde (market, manav, bakkal,
Pazar yeri vb.) Meclis Kararı ile yasaklanmıştır. Konuyla ilgili denetimler yapılarak
ilçemizde kullanımına izin vermemek için çalışmalar sürdürülmektedir.
 İlçemiz Pamucak mevkiinde bulunan Segaş Tesisleri ve yapılması planlanan cafeden
kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuların arıtılmasının sağlanması amacıyla bölgeye
paket arıtma tesisi yapılması için proje hazırlatılmıştır.

Eğitimler
 Belediye Personeline Hijyen Eğitimi
23.03.2012 Cuma günü Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Ece Nüket ÖNDOĞAN tarafından Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren
(Aşevi, Huzurevi, Carpouza Cafe, çay ocakları) birimlere hijyen eğitimi verilmiştir.
Eğitim sırasında gıdaların bozulma nedenleri, gıdaların uygun saklama koşulları,
kişisel hijyen kuralları (deri, el, parmak, tırnak, saç, göz, ağız, burun, takılar, tuvalet
temizliği, giysiler vb.), personel hijyeni, personel hijyeninde kullanılan dezenfektanlar ve
işletme hijyeni gibi konularda bilgi verilmiştir.
 Zabıta Personeline Eğitim
Birimimizin yapmış olduğu çalışmalar, hijyen denetimlerinde dikkat edilmesi gereken
hususlar, çevre ile ilgili yasal mevzuat ve işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili Zabıta
personeline bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan toplantı ile denetimler sırasında yaşanılan
zorluklar ve çözüm süreçleri ile ilgili bilgi alışverişi yapılmıştır.
 Omurga Sağlığı Eğitimi
Universal Hastanesinin katkılarıyla Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Alper
IRAK tarafından belediye personelimize Omurga Sağlığı ile ilgili eğitim verilmiştir.
Eğitim sırasında masa başında iş yapan veya ağır yük kaldıran personele dikkat etmesi
gereken hususlarla ilgili bilgi verilirken personelin soruları da cevaplanmıştır.
 Denetim Ekiplerince Yapılan Çalışmalar
 Kızartma yağı kullanan gıda işletmelerinin insan sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde
üretim yapmalarının sağlanması ve halk sağlığı açısından çok önemli olan kanserojen
madde içeren yağların kullanımının önüne geçilmesi amacıyla Müdürlüğümüz teknik
personelleri tarafından Polar Madde Ölçüm Cihazı ile denetimler
gerçekleştirilmiştir.
Polar Madde Ölçüm Cihazı
 İlçemiz mücavir alanı içerisinde faaliyette bulunan zeytinyağı üretim tesislerine
yapılan denetimler sonucunda; tüm tesislerin zeytinyağı üretimi için iki fazlı sistem
kullandıkları, çıkan karasu ve prina karışımını sözleşme yaptıkları lisanslı firmalara
verdikleri tespit edilmiştir.
 Berber ve kuaförlere yapılan denetimlerde işletme çalışanları hijyen ve dezenfeksiyon
yöntemleri ile ilgili bilgilendirilmiştir. Özellikle işletmelerin, İşyeri Açma ve Çalışma
Yönetmeliğine uygunluğu, iş yeri temizliği, kılık-kıyafetleri, dezenfeksiyon
yöntemleri ve kullandıkları havlular kontrol edilmiştir. Tüm berberlerin beyaz ve
kuaförlerin ise beyaz ve turuncu havlu kullanmaları sağlanmıştır.
 Okul kantinleri, pastane, fırın, restaurant, cafe, kahvehane ve çay ocaklarına yapılan
denetimler kapsamında işletmelerin genel temizliği, çalışan personelin kılık kıyafeti,
masa örtüleri, masa ve sandalyeler, kullanılan bardaklar, servis şekli, temizlik ve
dezenfeksiyon yönteminden tuvaletlerin genel temizliklerine kadar her konuda gerekli
uyarılar yapılmıştır.
 Pazar yerlerinde bulunan kuruyemiş, süt ürünleri, zeytin ve zeytinyağı, bakliyat
ürünleri satan tezgahlar denetlenerek tezgahlarının kapalı hale getirilmesi, süt ürünleri
için mutlaka soğutucu bulundurulması, zeytinyağların sıfır şişelerde satılması
sağlanmıştır.
İlçemizde bulunan işletmelere yönelik yapılan denetimlerle ilgili sayısal veriler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İşletme Türü
Restoranlar-Lokantalar
Pideciler
Pastahane ve Börek Üretim
Kahvehane - Çay ocağı
Market - Bakkal
Büyük Market
Mandıra Şarküteri
Kasaplar
Fırınlar
Birahaneler - Pavyon
Otel ve Pansiyon
Sandviç Büfeleri
Çerezciler
Berber ve Kuaförler
Manavlar
Okul Kantinleri

Denetlenen İşyeri Sayısı
35
8
11
33
73
11
8
6
7
11
23
16
4
50
1
10
Süt Dağıtımı
“Hanelere Süt Dağıtımı Projesi“ kapsamında, ilçemizde yaşayan ve belediyemizden
yemek yardımı alan 500 dar gelirli aileye bir yıl boyunca, haftanın bir günü 2 lt poşet süt
dağıtılmıştır. 2013 yılında yaklaşık 38.000 adet pastörize süt dağıtımı yapılmıştır.
 Yöresel Yemekler Belgeleme Komitesi
8 Eylül Şenlikleri kapsamında Yöresel Yemekler Belgeleme Komitesinde
Müdürlüğümüz bünyesindeki gıda mühendisleri jüri üyeliği yaparak yemekleri kayıt altına
aldı.
Şenliğin ardından Yöresel Mutfağımız standında üretilen yemekleri kayıt altına alan
Yöresel Yemekler Belgeleme Komitesi defalarca toplanarak yemekleri, yemek kitabı
formatında düzenleyerek Kent Belleği’ne teslim edilmiştir.
b) Ruhsat Servisi Hizmetleri
 İşyeri Ruhsat Servisi 2013 yılında Müdürlüğümüze bağlanmıştır. 2013 yılında ruhsat
servisi tarafından verilen ruhsat sayıları aşağıda verilmiştir.
Ruhsat Tipi
Adet
Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
139
Umuma Açık İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
27
Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı
15
Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı
198
Canlı Müzik İzin Belgesi
12
TOPLAM
391
 Her hafta Çarşamba günleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Komisyonları toplanarak
başvuru yapılan işyerleri ile ilgili düzenlenen belgeler teslim edilmiştir. Komisyon
tarafından incelenen işyerleri ile ilgili Komisyon Raporlarının yazılmasını sağlayarak
181 dosyanın arşivlenmesi gerçekleştirilmiştir.
 İlan reklam vergilerinin toplanması için ilçemizde faaliyet gösteren ve tabelası olan
tüm işyerleri gezilerek tebligatları yapılmış veya beyanları kabul edilerek
tahsilatlarının yapılması için Gelir Servisine verilmiştir.
c) Veterinerlik Hizmetleri
 2013 yılında sokaklardan toplanan 303 adet kedi ve 163 adet köpek kısırlaştırılarak
alındıkları ortama bırakılmıştır. Köpek barınağında 537 adet, kedi barınağında 190
adet olmak üzere 727 adet sokak hayvanının bakım, besleme ve barındırmaları
sağlanmaktadır.
 2013 yılı Kurban Bayramında eski itfaiye binasının arkasında yer alan 6500 m2’lik
alan yeniden düzenlenerek kurban pazarı için halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda her
türlü tertip ve düzen sağlanmıştır. Kurban kesim yeri olarak eski hal binası, Eski
İtfaiye binası ve İ.B.B Selçuk Mezbahası kullanılmıştır.
 Sahipli ya da sahipsiz hayvanlarca meydana getirilen ısırık vakalarında müşahade
altına alınan hayvan sayısı 70 adettir.
 Leylekleri Koruma Projesi Kapsamında, ilçemizde dünyaya gelmiş olan 56 adet yavru,
Türkiye’de ilk kez kullanılan PVC halkalar ile halkalanmıştır. Ayrıca Efes Alt Kapıya
2 ve Zeytinköy’de 1 adet olmak üzere toplam 3 adet yeni yuva, elektrik direkleri
üzerine monte edilmiştir. Ayrıca bozulan yuvaların tamiri ve onarımı
gerçekleştirilmiştir. Yaralı olan leylekler Ekiplerce toplanarak bakım ve tedavileri
yapıldıktan sonra bir kısmı Doğal Yaşam Parkına götürülerek doğal ortamlarında
yaşamaya bırakılmıştır.
 15.11.2013-16.11.2013 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri IV. Bölge Müdürlüğü ile
Ege Üniversitesi ve Selçuk Belediyesi ortaklığında Sürmeli Otel de Leylek Çalıştayı
Semineri düzenlendi. Belediye Başkan Yrd. Veli Keskin Seminere katılarak
konuşmasını yaptı. Aynı seminerde Selçuk Belediyesi Veteriner Hekimliği
Leyleklerde İlk yardım ve Yaralı bir Leyleğe İlk Müdahale hakkında konuşma yaptı.
 Kentimizin fiziki koşulları nedeniyle en önemli sorunlarından olan sivrisinekle
mücadeleye yıl boyunca devam edilmiştir. Belediyemize bağlı ilaçlama birimimiz; 1
adet traktör ve 2 kişilik larva ekibi, 3 adet ULV cihazı, 3 adet kamyonet tipi araç ve 6
kişilik uçkun ekibinden oluşmaktadır. Ayrıca 2013 yılında Büyükşehir Belediyesine
bağlı, Veteriner Hekimliğince konuşlandırılan 4 kişilik larvasit filit ekibi de
çalışmalarımıza destek vermiştir. Tüm bu ekipler; ilçe merkezi, Pamucak oteller
bölgesi ve mücavir alan dışında kalan köylerimizi yıl boyunca ilaçlamıştır.
 Hayvan Barınağında daha iyi hizmet verebilmek için köpek ve kedi yakalama kafesi,
üflemeli yakalama çubuğu ve sedye gibi malzemeler alınarak personele kullanımı ile
ilgili eğitim verildi.
 İlçemizde bulunan tüm okullar ilaçlanarak yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık yapıldı.
 Hayvan Barınağındaki köpeklerde, kısırlaştırılan ve sahiplendirilen hayvanların kayıt
altına alınması ve takibinin kolaylaşması amacıyla hayvanlara takılacak chip ile ilgili
çalışmalara başlandı.
 İlçemiz sınırlarında bulunan Kasapların, Balık Halinin ve Gıda üreten işyerlerinin
periyodik olarak denetimleri gerçekleştirildi.
 15.07.2013 tarihinden itibaren ilçemiz sınırları içerisinde bulunan sahipli evcil
hayvanları kayıt altına almak için çalışma başlatıldı. Bu neticede halen devam etmekte
olan kayıt sistemine bugüne kadar 33 köpek ve 17 kedi kayıt altına alındı.
 Bayat ekmeklerin çöpe gitmemesi adına İlçemiz sınırı içerisinde çeşitli mahallelere 10
adet bayat ekmek toplama kutusu yerleştirildi. Toplanan bayat ekmekler
barınağımızda bulunan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların beslenmesi için
kullanıldı.
 Barınağımızda bulunan köpeklerin daha iyi şartlarda bakılmaları için barınağımızda
boya, badana ve tadilat işlemleri yapıldı.
 Bu sene ilk kez Selçuk İlçemize bağlı bulunan köylerin gündüz Larva ve gece Uçkun
olmak üzere ilaçlanması yapıldı.
 İlaçlama ekibimizdeki personelimiz konu hakkında daha bilinçli olması ve
uygulamanın tam verimli yapılabilmesi için Biosidal ürün kullanma eğitimine
gönderildi.
 Veteriner Hekimliğine bağlı ilaçlama birimimizin deposunun bakım, onarım ve tadilatı
yapıldı.
 Sokakta bulunan yaralı, bakıma muhtaç ve güçten düşmüş hayvanlara belediyemiz
veteriner hekimliği ve zabıta ekipleri eşliğinde olay yerine gidilerek tedavileri yapılıp
barınağa alınmaları sağlandı.
 320 adet mesken ve binanın haşere, sinek, böcek, kene, bit, pire ve fare bakımından
ilaçlaması yapıldı.
 Gelen şikayetler üzerine 324 adet kedi ve köpek sokaklardan toplanarak barınağa
alınıp tedavileri yapıldıktan sonra kısırlaştırmaları yapılıp barınakta doğal yaşam
koşullarında bakımları yapılmak üzere koruma altına alındı.
d) İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularında
bilgilendirilerek, bu alandaki hatalarını minimuma indirmek ve daha güvenli çalışma ortamları
sağlamak amacıyla yaklaşık iki ay süren çalışma sonunda Belediyemizde çalışan tüm
personele İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından eğitim verilmiş ve tüm çalışma
alanlarımızda Risk Analizleri yapılarak Acil Eylem Planları çıkartılmıştır.
 Kanun kapsamında her işverenin sorumluluğunda olan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili
konularda Belediyemiz gereken hassasiyeti göstererek Ocak ayı itibariyle bir Ortak Sağlık
Güvenlik birimiyle anlaşarak iki İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ile çalışmaya başlamıştır. Bu
amaçla kurumumuzda yapılan ilk toplantı ile tüm birim amirleri konuyla ilgili bilgilendirilmiş
ve yıl boyunca yapılacak faaliyetler ve çalışma planı belirlenmiştir.
Yıl boyunca çalışanlarımıza belirli aralıklarla eğitimler verilerek gerekli tedbirlerin alınması
amacıyla uzmanlarla beraber her birim ciddi çalışmalar yürütülecektir.
e) Aşevi



Belediyemiz Akıncılar Huzur Evi’nde kalan ortalama 20 kişi için her gün 3 öğün
olmak üzere Gıda Mühendisi tarafından kalori hesapları yapılan menüler
hazırlanarak ve dağıtılmıştır.
Belediyemiz Kreşinde 12 personel ve 70 çocuk için sabah, öğlen ve İkindi zamanı
Gıda Mühendisi tarafından kalori hesapları yapılan menüler hazırlanarak haftanın
5 günü kreşe gönderilmiştir.
Belediyemizce İlçemize çeşitli il ve ilçelerden gelen öğrencilerin barınmalarını
sağlamak üzere açılan konuk evlerinde kalan 30 erkek ve 30 kız öğrenciye sabah
kahvaltısı ve akşam yemekleri Belediyemiz aşevi tarafından hazırlanarak konuk
evlerine dağıtılmaktadır.
 İlçemizde bulunan Mahalle muhtarlarından alınan fakirlik belgeleri ile fakir
olduğunu beyan eden ve Belediyemiz Zabıta birimlerince adreslerinde yapılan
araştırma sonunda muhtaç, fakir, yaşlı, kimsesiz veya çalışamayacak durumda olan
vatandaşlara yıl boyunca sıcak yemek çıkararak kuyruklarda bekletilmeden evlere
dağıtım yapılmak sureti ile hizmet verilmiştir. Yemekler en az 2 çeşit olup hizmet
verilen aile sayısı 550’ye ulaşmıştır. Ayrıca yemek alan ailelere 2013 yılı boyunca,
her hafta 2 litre pastörize günlük süt dağıtımı yapılmıştır.
 Ramazan ayında çıkarılan yemeklerin yanında yoğurt ve tatlı da verilmiş ve oruç
tutan vatandaşlarımızın vücut dirençlerinin düşmemesi için mönülerimiz
zenginleştirilerek besin ve kalori değerleri arttırılmıştır. Verilen yemeklerin
yanında 850 adet ekmek dağıtımı yemek ile beraber yapılmaktadır.
 Her dini bayramda 800 aileye gıda paketi ve et dağıtımı yapılmıştır.
 Ayrıca devamlı bir işi olmayıp sosyal güvencesi bulunmayan, fakir olduğunu
belgeleyen ve Belediyemize müracaat eden ailelere temel gıda ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri gıda paketleri hazırlanarak verilmektedir.
 Belediyemizde alınan kararlarlar doğrultusunda 2013 yılında mevcut koşulların
iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda;
o
Aşevinin kapı pencereleri yenilenmiş, depolara inen merdivenler mermerle
kaplanmıştır.
o
Bina içerisindeki kazan dairesi ile mutfak bölümünün bağlantısı kesilmiştir.
Böylelikle kazan dairesinden etkilenme minimuma indirilmiştir.
o
Mutfak genişletilerek; bulaşıkhane, yemek pişirme ve ön hazırlık olmak
üzere ilgili mevzuata uygun olarak üç bölüme ayrılmıştır.
o
Ön hazırlık bölümünün tavanı tamir edilerek yenilenmiştir. Yer karoları ve
duvar fayansları, su tesisatı ile birlikte değiştirilmiştir.
o
İki adet soğuk hava odası inşa edilerek saklama koşulları iyileştirilmiştir.
o
Başta fırın olmak üzere pişirme ekipmanları yenilenerek, pişirme kapasitesi
ve kalitesi artırılmıştır.
o
Yeniden yapılanan mutfakta bir küçük depo olmak üzere bodrumda iki tane
daha kuru erzak deposu oluşturulmuştur.
o
Mutfak personeline ait tuvalet ve banyo oluşturularak ilgili mevzuatın
gerekleri yerine getirilmiştir.
o
Daha sıcak ve hijyenik koşullarda hizmet sunabilmek amacıyla yemek
dağıtım aracını değiştirilmiştir. Araçla birlikte zemin, gıda ürünlerinin
taşınması ve temizlenmesi için en uygun malzeme ile kaplanarak,
yemeklerin taşınacağı karavan, tepsi ve tezgahların 304 kalite kromdan
yapılması sağlanmıştır. Ayrıca yemeklerin soğumaması için Thermobox
sistemi kullanılmış böylelikle uzun süre yemeklerin sıcak kalması
sağlanmıştır.
o
Yıl içerisinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvuru yapılarak
aşevi için kayıt belgesi alınmıştır.
PARK BAHÇE İŞLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Genel anlamda baktığımız zaman faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir.

Belediyemiz Sınırların İçinde ki yaklaşık 240000 m2 ye yakın yeşil alanların ve
parkların, yol ağaçlarının, Belediye Serasında ki fidanların korunması ve rutin bakım
işlerinin ( Elle ve Otomatik Sulama, Çapalama, Çim Biçme, Gübreleme, Budama,
İlaçlama, Tırpan Yapılması ve Bahçe Atıklarının Toplanması. vb.) yapılması,

Yeni yeşil alanların ve kent parklarının oluşturulması,

Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması,

Yeşil alanlarda otomatik sulama sistemi tesis edilmesi

Tesis edilen sulama sistemin kontrolü bakım ve tamiri

Belediyemiz Serasında yer örtücü ve çalı gurubu bitki üretilmesi,

Halktan gelen dilekçelerin değerlendirilip isteklerinin karşılanması,

İhtiyaç sahibi kişilere odun dağıtılması için gerekli odunların hazırlanması ve zabıta
amirliğiyle ortak hareket edilerek yakacak odunların dağıtılması,

Deve Güreş Alanı, Kurban Satış Alanı, İlçemiz Cadde ve Sokak Banketlerinde çıkan
yabani otların temizlenmesi,

Oyun parklarının temini ve montajının yapılması,
1999 yılında 63.000 m2 olan park alanlarımız 2001-2003 yılları arasında hazırlanan
peyzaj projeleri doğrultusunda yapısal ve bitkisel uygulamalar ile 92000m2 ye,2004-2006
yılları arasında 133.386 m2 ye,2006-2009 yılları arasında 174.030 m2ye 2009 ile
2012 yılları arasında 222.534 m2 ye 2013 yılı sonunda 239.903 m² ye ulaşmıştır.
Mevcut alanlar dikkate alındığında ilçemiz nüfusunun 28000 kişi olduğunu dikkate
alındığında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 8,56 m² dir.
B) YAPIMI DEVAM EDEN PROJE VE UYGULAMALARIMIZ :
—AYASULUK KALESİ VE ÇEVRESİ PEYZAJ PROJELERİ:
Ayasuluk kalesi projesinin amaç ve hedefleri:
Kale çevresinde yürütülen proje ile ayasuluk kalesi ve çevresinin kent ve kentliyle
bütünleşmesi ve bu önemli kültür varlığımızın ilçemizin bir parçası olan ve kentle birlikte
yaşayan bir kale olması hedeflenmektedir.
Bu Projede gerçekleştirilen çalışmalar
Projesi ANB Mimarlık, Müşavirlik inşaat tic.ltd.Şti tarafından yapılan , Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Kurulundan geçen Ayasuluk kalesi ve çevresinin düzenlenmesi
çalışmasında 1.etap 9000 m²lik kısmı tamamlanmıştır.Bu Alan Su kemerlerinin ve Ayasuluk
kafenin de olduğu bölümdür.
1.Etap çalışmalarımız;
-Alanın ot temizliği yapılmıştır,
-Otları temizlenen alana toprak dolgusu yapılmıştır.
-Toprak dolgusu tamamlandıktan sonra alanın otomatik sulama sistemi kazıları yapılmıştır.
-Kazıların tamamlanmasıyla otomatik sulama siteminin montajları ve testleri tamamlanmıştır.
-Alanın bitkisel çalışmaları tamamlanmıştır.
-Alanda tarihi eserlere yaklaşma payı bırakılması ve tarihi eserler ön plana çıkartacak
tamburlanmış doğal taş çerçeve yapılması
-Alanın Ahşap travers malzemeli yürüyüş yolları tamamlanmıştır.
öncesi
Sonrası
-AYASULUK CAFE&PARK
Kale Projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan kafe binasının bahçe ve çevre
düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda izlenen aşamalar aşağıda fotoğraflarıyla
gösterilmiştir.
-Alandaki çevre kirliliği yaratan tüm objeler temizlendi.
Alanda toprak dolgusu ve kaba tesviye çalışmaları yapılmıştır.
-Otomatik sulama sisteminin proje çizimini takiben alanda kazı ve montaj çalışmalarına
başlanmıştır.
Alanda toprak besleme çalışmaları yapılmıştır.
Alanda bitkisel çalışmalar yapılmıştır.
Alanda hazır (rulo) çim uygulaması yapılmıştır.
Ayasuluk Kafe -2012 Sokak Parkı
-Alanda çevre kirliliği yaratan tüm objelerin temizliğinin ardından bu alana toprak taşıma ve
tesviye çalışmaları yapıldı.
-Bitkisel peyzaj çalışmaları yapıldı
-Alana çocuk oyun grubu takıldı.
YAPIMI BİTEN VE DEVAM EDEN PROJELERİN DIŞINDAKİ RUTİN
İŞLER
1)Tırpan ve Ot temizliği
Belediyemizin katkılarıyla düzenlenen deve güreşlerinin yapılacağı, pamucaktaki alanın
tırpanlanarak yabancı otların temizliği yapıldı.
2)Budama
Cumhuriyet Mahallesindeki çınar ağaçlarının budamaları yapıldı.
Sanayi sitesindeki ağaçların budamaları yapıldı
Dutlu yoldaki ağaçların budamaları yapıldı.
İstiklal Caddesindeki ağaçların budamaları yapıldı.
Vatandaşlardan Dilekçelerle gelen taleplerin uygun görülenleri yapıldı.
İzmir Aydın karayolu üzerindeki çınarların budamaları yapıldı
Katı atık transfer alanında replikasyon amaçlı dikilen palmiyelerin budamaları yapıldı.
3)Çim biçme
Carpouza cafenin çimleri biçildi
Yeni ekilen çimlerin ilk biçimleri yapıldı
4)Temizlik çalışmaları
Parklarımız ve yeşil alanlarımızda çevre kirliliğine sebep olan yaprak,dal,çöp…vs atıkların
temizleme çalışmaları yapılmıştır.
5)Gübreleme
Dikimini gerçekleştirdiğimiz mevsimliklerinin çiçeklenmelerini teşvik etmek amaçlı fosfor
ağırlıklı yaprak gübrelemesi yapıldı.
Gübrelemesi uygun görülen bazı çalı grubu bitkilerin gübrelemeleri yapıldı
6) Odun kesim ve dağıtım işi:
Belediyemizce alanda budanan ağaçların ve satın alınan odunların ilçemizde yaşayan ihtiyaç
sahibi
vatandaşlara
dağıtımına
devam
edilmektedir.
7)Tamir, Bakım ve Onarım
Birimimize ait el aletleri ve muhtelif bahçıvan motorlu makinelerinin(çim biçme makineleri,
motorlu ağaç kesme makineleri, Motorlu tırpan, Yüksek dal budama makinesi, Yaprak
toplama makinesi, Vertikat makinesi)rutin olarak günlük ve haftalık bakımları yapılmıştır.
8)Ekim Dikim Çalışmaları
Belediyemiz
Hastane
kavşağı,Garaj
önü
saksılar,Seferihisar
kavşağı,carpouza
cafe
bahçesi,İstasyon meydanı,Tren yolu kenarlarında bulunan mevsimlik çiçek alanlarına Hercai
menekşe ile desenli dikim çalışmaları yapılmıştır.
Fen İşleri Müdürlüğü olarak;
A-)2013 Yılında Proje ve İhale Çalışmaları Tamamlanıp, Yapımına
Başlanan İşler
1- Meyve İşleme ve Soğuk Hava Deposu İnşaat Yapım İşi
Proje Amacı :İlçemizin tarımsal alanında inşa edilen Depo Efes, ilçe ve çevresinde
yetişen tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması
amacı ile tasarlanmıştır.
Yapı Özellikleri
:Selçuk tarımsal sanayi alanında yer alan yapı bütününde 40000
m2 alana kurulmuştur. Yapının 1. Etap olarak yapılan kısmı toplamda 14000 m2
kapalı alana sahiptir. 1600 m2 idari bina, 5540 m2 soğuk hava depoları ve holü, 3200
m2 sundurma alanı ve 3600 m2 meyve işleme alanından oluşan yapı, 4 adedi sarartma
odası olarak da kullanılabilen toplamda 25 adet soğuk hava deposu barındırmaktadır.
Soğuk odalardan 14 adedi 216 ton, 2 adedi 162 ton, 2 adedi 108 ton, 1 adedi 396 ton
depolama kapasitesine sahiptir. Tesis, sarartma odaları hariç yaklaşık 4000 ton
depolama kapasitesine sahiptir. İhalesine 2014 yılı içerisinde çıkılacak olan
konvansiyonel bant ve sundurma alanında konumlanacak plastik kasa üretim tesisi ile
Meyve İşleme Merkezi ve Soğuk Hava Deposu, izlenebilir-sayılabilir bir ürün tesisi
olacaktır. İdari kısımda bulunan 27 adet işyeri ile bölgede çiftçiden ürün alıp fason
üretim yapmak isteyen, ürünü işleyip ihracat yapmak veya Türkiye’nin çeşitli
yerlerine pazarlamak isteyen tüccarlara da ofis hizmeti sunacaktır. Ayrıca idari kısmın
bünyesinde bulunan yemekhane, soyunma odası, toplantı salonu gibi sosyal
birimleriyle birlikte binanın bütünü tam donanımlı bir yapı kompleksi olarak hizmet
verecektir. Tesisin 2014 Şubat ayında hizmete açılması planlanmaktadır.
2- Selçuk Belediyesi Meyve İşleme ve soğuk Hava Deposu 2.Etap Soğutma
Sistemi ve diğer İşler Yapım İşi
Proje Amacı : İlçemizin tarımsal alanında inşa edilen Depo Efes in soğuk depo inşai
ve mekanik tesisat imalatları, klima tesisatı ve çevre düzenlemesi işleri ihale
kapsamındadır. Söz konusu işlerin ilk etap inşaat ihalesiyle paralel yürümesi ve Depo
Efes’ in tüm bölümleriyle beraber tam kapasite hizmete açılması amaçlanmıştır.
Özellikleri : Soğuk hava depolarının soğutma sisteminde soğutucu akışkan olarak
Amonyak kullanılacak ve makina dairesine kurulan merkezi pompalı soğutma ile
odalar soğutulacaktır. Sıcaklık ve istenen diğer verilerin izleme ve kayıt işlemleri,
pano bünyesindeki Plc ve Scada programı ile yapılmış olup Scada sistemi aracılığı ile
kontrolü ve izlenmesi gerçekleştirilecektir. Tüm soğuk odalarda nemlendirme
yapılması için ultrasonik nemlendirme cihazları konulmuş, nem sensörü ve otomatik
kontrol paneli ile uygun nem şartlarının elde edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca soğuk
odalar içerisinde oluşacak CO2 ve etilenin dışarı atılması ve taze hava sağlanması
amacı havalandırma sistemi oluşturulmuştur. Soğuk odalardan 4 tanesinde, uygun
sıcaklık ve nem şartlarına haiz sarartma odalarında, gerekli miktarda etilen verilerek
sağlıklı sarartma yapılacaktır. Isı geri kazanım sistemi (De superheater) ile soğutma
sisteminden çıkan ısıyı geri dönüştürerek tesisin sıcak su ihtiyacını karşılamak için su
ısıtması yapılacaktır.
2013 Yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme oranı: %86,84
3 - Selçuk Belediyesi Eğitim Tesisi İnşaatı Yapım İşi
Yapı Özellikleri : 14 Mayıs Mahallesi’nde inşa edilecek bina, toplam 7456 m2 taban
alanına sahiptir ve birbiri ile ilişkili üç bloktan oluşmaktadır. Bünyesinde kütüphane,
yemekhane, eğitmen odaları, konferans salonu, 6 adet laboratuvar ve 8 adet derslik
bulunduran yapının toplam kullanım alanı 5650 m2 dir. Kaba inşaatı, elektrik ve sıhhı
tesisatları, sıva işlemleri ve çatısı biten yapının ince işleri devam etmektedir. Mayıs
2014 tarihinde inşaatın bitmesi öngörülmektedir.
2013 Yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme oranı: % 52,51
4- Selçuk Belediyesi Restoran Binası Yapım İşi
Proje Amacı
: İlçemizin Şahabettin Dede Caddesi üzerinde yer alan yapı restoran
olarak hizmet vermektedir.
Yapı Özellikleri: Restoran binasının inşaatı toplam 300 m2 kapalı alan, 40 m2 açık
oturma alanı ve 45 m2 açık depolama alanı ile 11.08.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Restoran yapısının batısında yer alan, Selçuk Köftecisi olarak bilinen eski yapı
birimimizce yıkılarak çevre düzenleme çalışmalarına başlanmıştır.
2013 Yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme oranı: %100
5-Selçuk Belediyesi Sosyal Tesis Binası Yapımı İşi
Proje Amacı : İlçemizin Şahabettin Dede Caddesi üzerinde bulunan Gezi Kafe olarak
adlandırılan yapı halka sosyal tesis amaçlı hizmet verip, kafeterya olarak
kullanılacaktır.
Yapı Özellikleri : Gezi Kafe toplam 105 m2 kapalı kullanım alanı ve 60 m2 kapalı
depolama alanına sahiptir. İç ve dış mekan mobilyaları, kasa banko mobilyası
yaptırılması ve depo imalatı tamamlanmıştır. Binanın güneyinde zemin kazılarak,
bodrum katta 60 m2 büyüklüğünde bir depolama alanı oluşturulmuştur. Depo
yapısının üst kotu ise ahşap kaplanıp oturma terası olarak değerlendirilmiş ve ana bina
ile servis bağlantısı kurulmuştur. Yapı yaklaşık 200 m2 açık oturma alanına sahiptir.
2800 m2 proje alanına sahip çevre düzenleme işi park ve bahçe birimi ile ortak
çalışma yürütülerek 2013 yılında tamamlanmıştır.
2013 Yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme oranı: %100
6-Ayasuluk Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre
Düzenlemesi Projesi Kapsamında Yapılan Uygulamalar
Proje Amacı: Efes antik kentinin en geç yerleşim yeri olarak bilinen Ayasuluk
Tepesi ve yakın çevresi, barındırdığı kültürel miras alanlarıyla hem kentin sahip olduğu
zengin medeniyet ve din tarihinin kanıtı niteliğindedir. Ayasuluk tepesi ve çevresi,
Ayasuluk Kalesi sur duvarları, iç kale yapıları ve St. Jean Bazilikası ile yakın
çevresinde yer alan İsa Bey Cami, İsa Bey Hamamı, Artemis Tapınağı ve diğer sivil
mimarlık yapılarıyla Selçuk için önemli kültür ve inanç turizmi güzergâhıdır. Bu turizm
güzergâhını tasarlamak ve ilçeye olan ekonomik katkısını güçlendirmek amacıyla,
Aralık 2010 tarihinde projesine başlanan ve İzmir Valiliği İl Özel İdaresi’nden alınan
katkıyla proje bedelinin bir kısmının karşılandığı Ayasuluk Kalesi Rölöve, Restitüsyon,
Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Elektrik Projesi hazırlanmaya başlanmıştır. Aralık
2012 tarihinde İzmir II. Numaralı Koruma Kurulundan uygulama projelerinin onayı
alınmıştır. Toplam çalışma alanı 170.000 m² olan projede öncelikli olarak 9500 m²’lik
kalenin doğusunda bulunan alanda Temmuz 2013 tarihinde başlanan inşaat, çevre
düzenleme ve peyzaj çalışmaları devam etmektedir.
i. Ayasuluk Kalesi Koruma Alanı Kapsamında Yer Alan Geçici Kafeteryanın
Uygulama ve Çevre Düzenleme İşi
Özellikleri
: Ayasuluk Kafe 115 m2 kapalı alan, 120 m2 yarı açık alan ve 300 m2
açık oturma alanı ile 650 m2 yeşil alana sahiptir. Kapalı alanda 36, açık alanlarda ise
140 kişi oturma kapasitesi vardır. Binada inşa faaliyetleri bitmiş olup, iç ve dış mekan
mobilyaları ile mutfak ekipmanları imalat aşamasındadır. Birinci derece arkeolojik sit
alanında bulunan ve koruma kurulu onaylı Ayasuluk Kalesi, Rölöve, Restitüsyon,
Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında tadilat projesi hazırlatılan
Ayasuluk Kafe, Şubat 2014 yılında hizmete açılmaya hazır hale gelecektir.
2013 Yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme oranı: %100
ii. Ayasuluk Kalesi Doğu Alanı Çevre Düzenlemesi
Özellikleri : Park bahçe birimiyle birlikte yürütülen St. Jean Caddesi kuzeyi çevre
düzenlemesi ise 9500 m2 lik alanda devam etmektedir. Kazı veya dolgu yapmadan,
köksüz ve 4 mevsim çok su ihtiyacı olmayan, arkeolojik sitte uygulanması kurul
tarafından da onaylanan bitkisel uygulamalar yapılmıştır. Sarnıcın yaklaşım sınırının
belirlenmesi amacıyla mıcır dökülmesi, 150 metre travers yürüyüş yolu imalatı, kardeş
şehirler meydanı düzenlemesi ve Ayasuluk Kafe oyun grubu ile parkının düzenleme işi
bitmiştir. 195 m2 çim derzli sert zemin yaratılarak karşılama alanı düzenlemesi devam
etmektedir.
iii. Bizans Su Kemerleri ve Bizans Sarnıcı Anıtsal Aydınlatma ile Çevre
Aydınlatması Yapılması İşi
Özellikleri : Ayasuluk Kalesi Aydınlatma ve Elektrik Uygulama Projesinde yer alan,
St. Jean Caddesinin kuzeyinde bulunan su kemerleri ve sarnıç kalıntılarının anıtsal
aydınlatması ile çevre düzenleme projesi kapsamında tamamlanan travers yürüyüş
yolları ve karşılama alanının çevre aydınlatma işinin uygulama hazırlığı yapılmıştır.
iv. Selçuk Belediyesi Ayasuluk Kalesi Koruma Alanı Kapsamında Yer Alan
Kardeş Şehirler Meydanında Taş Duvar Üzerine Sanatsal Seramik Rölyef
Uygulaması
Özellikleri : Ayasuluk Kalesi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında yaptırılan 40 m2
büyüklüğündeki Selçuk’ un medeniyetler tarihini anlatır rölyef Aralık ayında
tamamlanmıştır.
7-Selçuk Belediyesi arazi Yolları(Şirince Köyü Elemeniçi, Karıncalı,
Beylikiçi Mevkileri, Kuyumcu Mevkii Dağ Kenarı ve Pranga Kanalı
Sağ Tarafı, Acarlar Köyü ) Tesviye, üst yapı ve sathi kaplama
yapılması işi:
Kullanım Amacı
Yapı Özellikleri
:İlçemizin Şirinci Köyü Elemeniçi, Karıncalı, Beylikiçi
Mevkileri, Kuyumcu Mevkii Dağ Kenarı ve Pranga Kanalı Sağ
Tarafı, Acarlar Köyü yollarının sathi kaplama yapılarak
düzeltilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması sağlanmıştır.
:Yaklaşık 43075 m2 yol tesviye edilerek ve alt temel ve temel
katmanları oluşturularak üstüne sathi kaplama uygulaması
yapılmıştır
2013 Yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme oranı: %100
8- Selçuk Belediyesi Arazi Yolları (Gökçealan Köyü,Çamlık Köyü,
Havutçulu Köyü) Tesviye, Üst Yapı Yapılması İşi
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan temel ve alt temel malzemesi
sağlanması ve belediyemiz olanaklarıyla bu birlikte bu köylerde yaklaşık 60000 m2
yolun üstyapısı sathi kaplama yapılmasına hazır hale getirildi.
9- İdare Malı Malzemeler ile ilçemiz 14 Mayıs Mahallesi Muhtelif
Cadde ve Sokaklarında Beton Parke ve Bordür yapım işi
Kullanım Amacı
:İlçemizin 14 Mayıs Mahallesinde bulunan sokak ve
caddelerinin kaplamaları yenilenerek ulaşım kolaylığı
sağlanacaktır.
Yapı Özellikleri
:Yaklaşık 16240 m2 parke ve 3530 mt bordür döşeme işçiliği
yapılacaktır.
2013 Yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme oranı: %100
10-14 Mayıs Mahallesi 4044, 4027 ve 4010 Sokaklarda Park
Düzenlemesi Yapılması işi:
Kullanım Amacı
:İlçemizin 14 Mayıs mahallesi 4044, 4027 ve 4010 sokaklardaki
yeşil alanlara çevre düzenlemesi yapılarak park olarak halkımıza
hizmet verecektir.
Yapı Özellikleri
:Çevre düzenlemesi yapılarak oturma ve oyun grupları monte
edilerek oluşturulacaktır.
2013sonu itibariyle işin gerçekleşme oranı: %99
11-14 Mayıs Mahallesi 4125 Sokak ve Yenikent Parkı Düzenleme
İşleri Yapılması:
Kullanım Amacı
:İlçemizin 14 Mayıs mahallesi 4125 sokak ve yenikent parkı ve
çevresi düzenlenerek halkımıza hizmet verecektir.
Yapı Özellikleri
:Beton kilit parke bordür döşeme imalatları, çeşitli kalıp, demir
ve taş duvar yapım işçiliklerini kapsamaktadır.
2013 Yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme oranı: %71
1- İdare Malı Malzemeler İle İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Cadde
Ve Sokaklarında Beton Parke Ve Bordür Döşenmesi İşçiliği Yapım
İşi:
Kullanım Amacı
:İlçemizin Cumhuriyet Mahallesinde yeni oluşan yerleşim
alanları içerisindeki cadde ve sokakların düzenlemesi
yapılacaktır.
Yapı Özellikleri
:Beton kilit parke ve bordür döşeme işçiliğidir.
Yaklaşık Maliyet
:227.913,28 TL
Sözleşme Bedeli
:108.178,40 TL
İhale Tarihi
:22.04.2013
Yer Teslimi Tarihi :15.08.2013
İşin Süresi
:120 gün
2013 Yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme oranı: %44
2- Belediye Hizmet Binasında Yapılan Yenileme Çalışmaları
Proje Amacı :Belediye binamızda yapılan düzenleme çalışmaları ile vatandaşların
işlemlerini en hızlı ve rahat şekilde görmesi, ayrıca belediye birimlerinin kendi içinde
ve entegrasyon içerisinde çalıştığı diğer birimlerle kolay iletişime geçmesini
sağlayacak bir düzen kurmak amaçlanmıştır.
i. Belediye Hizmet Binasında İhtiyaç Duyulan Ofis Bölücüler ve Banko
Mobilyaları Mal Alım İşi
Özellikleri
: 2012 yılı içerisinde imalatı bitirilen danışma ve vezne bankoları ile
113 m2 zemin ve ikinci kat bölücü mobilyalarını takiben, 2013 yılında 3, 4 ve 5.
katlarda kalan 140m2 lik ofis bölücü imalatları tamamlanmıştır.
Yaklaşık Maliyet
:143.201,90 TL
Sözleşme Bedeli
:142.072,60 TL
İhale Tarihi
:14.08.2012
Yer Teslimi Tarihi
:13.09.2012
ii. Belediye İç Mekan Tadilat ve Dekorasyon İşleri
Özellikleri
: Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen kat revizyonlarının
gerektirdiği tadilat projeleri birimimizce hazırlanmış ve kontrollüğümüz altında
gerçekleşmiştir.
2012 yılında zemin kat, 2. ve 3. katlarda gerçekleştirilen imalatlar, 2013 yılında 4. Ve
5. Katlarda tamamlanmıştır. 3. Katın kuzey kanadında ise devam etmektedir.
Dekorasyon imalatları bitirilen birimlere ihtiyaç doğrultusunda mobilya alımları ile
tabela ve cam film uygulama işleri devam etmektedir.
Ayrıca, tadilatın bittiği birimlerde yangın algılama-ihbar ve hırsız algılama
sistemlerinin kurulumu yapılmaktadır.
3- Belediye Hizmet Binası Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Tesisatı
Yapılması yapım işi
Proje Amacı : Belediye hizmet binamızdaki ekonomik ömrünü tamamlamış olan
ısıtma soğutma sisteminin yenilenerek çalışma ortamlarının daha konforlu hale
gelmesi ve bunun yanında enerji tasarrufu sağlanması amaçlanmıştır.
Yapı Özellikleri : Mevcut olan sistemde sadece ısıtma soğutma yapılırken yeni
sistemde havalandırma eklenmiş ve çalışma ortamlarına taze hava girişi sağlanmıştır.
Böylece sağlıklı bir iklimlendirme yapılmıştır.
4- İstasyon Kent Meydanı Düzenlemesi Projesi Yapımı İşi
Proje Amacı :
İlçemiz İsa Bey Mahallesi’nde, su kemerleri, Tren İstasyonu ile
Atatürk Cad. arasında kalan bölümde 2000 m2 lik alanda Kent Meydanı Düzenlemesi
adı altında yürütülen projede, bahsi geçen İstasyon Meydanı çevresinde bulunan kültür
mirasını görünür kılmak ve bu yapıların düzenlemeyle birlikte kent ile ilişki kurması
hedeflenmiştir. 07.10.2009 tarihinde II no’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’ nun 5109 sayılı karar ile koruma alanı ilan edilen sınır içerisinde kalan
proje alanında, su kemerleri mevcut alanda ana tema olarak öne çıkartılması
amaçlanmıştır. Bahsi geçen alanda 3109 ada; 1, 2, 7, 8, 9 ve 11 parsellerde
kamulaştırması yapılmış olan binaların yıkımları sonrasında kontrolsüz oluşmuş
otopark ve çevre kirliliği bu proje doğrultusunda ortadan kalkacaktır.
Yapı Özellikleri
: Projede de belirtildiği gibi alanın doğal kotları büyük ölçüde
korunmuş, herhangi bir kazı veya dolgu işlemi yapılmaktan kaçınılmış ve su
kemerlerine müdahalede bulunulmamıştır. Yapısal müdahaleler alanın zemini ile
sınırlı kalmıştır. Alanın tümünde, 3108 adada bulunan Carpouza Kafe olarak
kullanılan tescilli yapının ön bahçesini de içine alacak şekilde yeşil kamusal açık alan
oluşturulmuştur. Proje alanının batısında konumlanmış, 3541 adada kent belleği olarak
hizmete açılmış olan tescilli yapı ile İstasyon meydanı arasında sergileme fonksiyonu
açısından bağ kurmak amaçlı, muhtelif alanlarda sert zemin oluşturularak toplamda
200 m2 açık sergileme alanları yaratılmıştır. Bunun dışında, toplamda 335 m2 alanda
oluşturulan çok amaçlı etkinlik mekanları mevcuttur. Projede sert zemin olarak
tanımlanan bu alanlarda 30*30 ve gönyeli kesme granit, 30*serbest boy andezit, çeşitli
boylarda granit küp taş ile oturma alanı oluşturmak için de ahşap bloklar
kullanılmıştır. Carpouza Kafe’nin güneyinde, sınırı projede belirtilen bahçe
duvarlarının bir kısmı kaldırılarak, kafe bahçesindeki peyzaj alan ile birleştirilmiştir.
Alanın çevresindeki 2001 ve 2002 Sokakların kilit parke olan mevcut malzemeleri
yine kilit parke olarak yenilenmiştir.
5- Selçuk Belediyesi Huzurevi Tadilatı
Proje Amacı : İlçemiz Atatürk Mahallesi’ nde yer alan Selçuk Belediyesi Huzurevi
tadilat projesi birimimiz tarafından hazırlanmıştır. Malzeme temini 13/09/2013 tarihinde
ihale usulü ile yapılmıştır. Uygulamanın amacı, huzurevinin yatak kapasitesini arttırmak
ve huzurevinde ikamet eden misafirlere daha konforlu ve sağlıklı yaşam alanları
yaratmaktır.
Özellikleri
: 18 adet olan yataklı oda sayısı, 26 ya çıkarıldı. Her odanın ıslak
hacimleri yenilendi. Odalarda kapı imalatı, asma tavan, seramik imalatları, vitrifiye ve
armatür değişimleri ile boya uygulamaları yapıldı. Ayrıca, genel kullanıma açık servis
birimlerinde; mevcut ıslak hacimler yenilendi, elektrik tesisatları elden geçirildi,
yemekhanede zemin seramik kaplama ve boya imalatları yapıldı. Yaşlı odalarındaki
eksik hemşire çağırma sistemleri tamamlandı.
6- Türk Hava Kurumu Üniversitesi Tadilatı
Proje Amacı : Üniversitenin ihtiyacı doğrultusunda derslik sayısını arttırmaktır.
Özellikleri
: Binanın mevcutta kullanılmayan güney kısmında bulunan 450 m2 lik
alanda, toplamda 217 kişilik 6 adet derslik inşaatı tamamlanmıştır. Mevcut duvar ve
zeminler yıkılmış, derslikler için gerekli olan duvar örümü, seramik kaplama, boya
işleri yapılmış, cephe doğramaları değiştirilmiş, iç panel kapı imalatları yapılmış ve
elektrik tesisatları çekilmiştir.
7- Selçuk Balıkçılar Çarşısı ve Balık Pişiricisi Yapım İşi
Proje Amacı :İlçemizdeki balık satıcılarını bir araya toplayarak, halkımıza modern
ve hijyenik bir ortamda hizmet vermesi amacı ile tasarlanmıştır. Balık hali ve balık
pişirici olarak hizmete girecek olan proje, ilçemizin Şahabettin Dede Caddesi
üzerinde, Tansaş market yanında bulunmaktadır.
Yapı Özellikleri
: Proje, 6 adet balıkçı dükkanının bulunduğu toplam 200 m2
balık hali , 42 m2 alana sahip 1 adet balık pişiricisi ve balık halinin havalandırmasını
sağlayan 15 m2 alana sahip bir makine dairesini kapsamaktadır. Hijyenik bir ortamın
öncelik olduğu projenin balıkhane bölümün zemininde epoksi esaslı zemin kaplama
malzemesi ve bu zemine entegre krom su tahliye kanalları kullanılmıştır. Mekanın
havalandırma ihtiyacı, yapılan mekanik proje doğrultusunda havalandırma kanalları
ile giderilmiştir.
Proje Süreci
: Bir önceki haliyle cafe olarak hizmet veren eski yapının iç hacminin
yıkılması ve tasarlanan yeni projenin aplikasyonuyla devam eden süreç içerisinde ,
yapının elektrik ve mekanik projeleri teslim alınıp projeler doğrultusunda altyapı
uygulamaları yapılmıştır. Yapının yıpranmış dış cephe doğramaları, lamine camlı
alüminyum doğramalar ile yenilenmiştir. Proje kriterlerine göre, balıkhanede
kullanılacak olan krom teşhir tezgahları ve mekanın aydınlatma armatürlerinin alımları
yapılmıştır. Tasarımı ve kontrolörlüğü tarafımızca yürütülen projenin uygulaması
devam etmektedir.
2013 Yılında Yapılan Diğer İşler;
a) Efes Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planında Belirtilen Ziyaretçi Kabul ve
Tanıtım Merkezi Liman Kapısı Girişi ile Yürüme Yolları ve Çevresi Ön Projesi
Hizmet Alımı anlaşması Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşti. Efes Antik Kenti Koruma
İmar Planı Alt Proje Alanlarından biri olan liman kapısı ve tanıtım merkezi için fikir
projesi geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
b) İlçemiz İsabey Mahallesi, Aydın – İzmir Asfaltı üzerinde, eski hayvan pazarı olarak
bilinen arazide inşası düşünülen kır düğün salonu projesinin mekanik, elektrik, inşaat
ve zemin etüdü projelerinin alımı tamamlandı.
c) Çarşı içerisinde bulunan PTT binası karşısı 1009-1006-1010 sokaklar ile Ziegburg
Caddesi arasında kalan alanda yapılması düşünülen Sosyal Tesis Ön Projesi
hazırlıklarına başlanmıştır.
d) Çarşı içerisindeki Cengiz Topel Caddesi, kahveler meydanı ve Carpouza Kafe
bahçesinde kullanılmak üzere 2 adet dört bumlu, 5 adet iki bumlu ve 1 adet tek bumlu
akrilik kumaştan şemsiye alımı yapılıp, söz konusu kamuya açık mekanlara
yerleştirilmiştir. Ayrıca, Avcılar Kulübü olarak bilinen mekanın ve Tahsin Ağa Camii
avlusunda bulunan tentelerin kumaşları yenilenmiştir.
e) Selçuk Yeni Mezarlık alanına, 20 şer metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde 2 adet
açılır-kapanır gölgeleme sistemi kurulumu yapılmıştır.
f) Kent Belleği ne projesine uygun mat siyah lake ve üzeri camlı sergileme bazaları ve
askı tipi sergi sistemi imalatı yaptırılmıştır. Eylül ayında açılan yeni sergi için binanın
sergi aydınlatma projesi yenilenmiş ve uygulaması yapılmıştır.
g) Şehabettin Dede Caddesi üzerinde bulunan beş adet büfenin yenileme ve çevre
düzenleme projeleri birimimiz tarafından hazırlanmıştır. 2014 yılında uygulaması
yapılacaktır.
h) Pazaryeri çarşısı içerisinde bulunan belediyeye ait tuvaletin yenileme projeleri
birimimiz tarafından hazırlanmıştır. 2014 yılında uygulaması yapılacaktır.
i) Şehabettin Dede Caddesi üzerinde bulunan restoran binasının depo inşaatı ve çevre
düzenleme uygulamasına Kasım 2013 itibariyle başlanmıştır. 2014 yılında
tamamlanacaktır.
j) Carpouza Kafe bahçesine yerleştirilen oyuncak ve kitap kumbarası birimimizce
projelendirilip imalatı tamamlanmıştır.
k) AŞEVİNE SOĞUK ODA ALIMI
Belediyemiz Aşevine 1 adet et muhafaza amaçlı soğuk oda ve 1 adet sebze/meyve
muhafaza amaçlı Soğuk oda olmak üzere toplam 2 adet soğuk oda yaptırılmıştır.
Soğuk odalar bodrum katındaki kapalı alan içine monte edilmiş olup et muhafaza
odası: -5/+5 ºC şartlarında, iç hacmi 24,5 m³, sebze / meyve muhafaza odası: 0/+5ºC
şartlarında iç hacmi 20 m³’tür.
l) Belediyemize ait soğuk hava depoları için ahşap taşıma paleti alımı yapılmış ve
depolanmıştır.
m) Selçuk – Kuşadası asfaltı üzerindeki taksi durağına 3,0*1,8*2,4 mt. Boyutlarında
yolcu bekleme durağı alımı ve montajı yapılmıştır.
n) Garaj önü dükkânlarının çatısının sorunları için demir malzemesi alınmış ve
onarımları tamamlanarak esnafımızın mağduriyeti giderilmiştir.
o) İlçe Jandarma Komutanlığı’na (Pamucak) ve Hayvan Barınağına olmak üzere 2 adet,
iç kısmı bölmeli 2 odadan oluşan, 1 adet WC, duş, lavabo ve mutfak olan ısı yalıtım
sistemli konteyner alınmış ve yerine konularak teslim edilmiştir. Ayrıca bu
konteynerler için fosseptik depoları alınarak montajları yapılmıştır.
p) Belediyemiz konukevinde mevcut arızalı olan asansörün bakımı ve onarımı
yaptırılarak çalışır vaziyete getirilmiştir. Ayrıca güneş enerjilerinin daha sağlıklı ve
verimli çalışabilmesi için bakımları ve onarımları yaptırılmış ve teslim edilmiştir.
q) Kreş ve gündüz bakım evi kalorifer sistemi radyatörleri ekonomik ömrünü
tamamlamış, bakımlarının güç ve maliyetli olacağı görülmüştür. Bu yüzden de
radyatörler değiştirilerek verim artırılmış ve daha konforlu ısınma sağlanmıştır.
r) Meyve İşleme ve Soğuk Hava Deposu OG Enerji Nakil Hattı İşi İçin Güç Hücresi,
XLPE kablo ve kablo başlığı alımları yapılmıştır.
s) Belediye Hizmet Binası, Huzurevi ve Şehir Kulübü Binalarındaki toplam 3 adet
Asansörün 2013 yılı süresince aylık periyodik bakımları yaptırılmıştır.
t) İlçemiz sınırları içindeki yolların yapılması konusunda belediyemiz Büyükşehir
belediyesinin şantiyesinden aldığı parke ve bordür malzemelerini alarak ve sadece
işçilik ihalesi yaparak yolların yapımı gerçekleştirmektedir. Büyükşehirden alınan
malzemelerin nakliyesini belediyemiz hizmet alımı yoluyla sağlamıştır.
u) “Meyve İşleme ve Soğuk Hava Deposu İnşaat yapım işi”, “Selçuk Belediyesi Meyve
İşleme ve Soğuk Hava Deposu 2. Etap Soğutma Sistemi ve Diğer İşler Yapım İşi” ve
“Selçuk Belediye Eğitim Tesisi Yapılması” işleri ile ilgili elektrik tesisatı işlerinin
kontrollük hizmetleri için bu konularda gerekli bilgi ve deneyime sahip elektrik
mühendisliği hizmetleri alınarak yapılan yatırımların yapım aşamasında denetlenmesi
ve kontrol edilmesi sağlanmıştır.
v) Belediyemizce ihalesi yapılan önemli ve kapsamlı projelerden “Meyve İşleme ve
Soğuk Hava Deposu İnşaat yapım işi”, “Selçuk Belediyesi Meyve İşleme ve Soğuk
Hava Deposu 2. Etap Soğutma Sistemi ve Diğer İşler Yapım İşi” ve “Selçuk
Belediyesi Eğitim Tesisi Yapılması İşi” ile ilgili mekanik tesisat işlerinin kontrollük
hizmetleri için bu konularda gerekli bilgi ve deneyime sahip Makine Mühendisliği
hizmetleri alınarak yapılan yatırımların yapım aşamasında denetlenmesi ve kontrol
edilmesi sağlanmıştır.
w) Belediyemizin Planlamış Olduğu Alanlarda, Peyzaj Proje Tadilatlarının Yapılması,
Danışmanlık Hizmetleri, Projelerin Uygulama Aşamasında Kontrollük Görevleri için
kontrollük hizmeti satın alınmıştır.
x) Belediyemize ait trafoların zorunlu olan bakım işletme sorumluluğu için hizmet alımı
yapılmıştır.
y) İlçemizdeki ihtiyaç duyulan alanlara bank yapımı için döküm ayak yaptırılmış ve
idare malı kereste ile bu bankların oluşturulması yaptırılmıştır.
z) Selçuk Belediyesi Meyve işleme ve soğuk hava deposu inşaatı çevre düzenlemesi için
eğitim tesisi şantiyesinde hafriyat yapılarak dolgu sağlanması işi.
1. Festivaller, Kutlamalar ve Anmalar;
1.1 - 31. SELÇUK – EFES DEVE GÜREŞLERİ FESTİVALİ
31. Selçuk - Efes Deve Güreşleri festivali, 20 Ocak 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
20binin üzerinde kişinin izleyici olarak katıldığı festivalde, Selçuk- Pamucak Deve Güreşi Sahasında
124 deve katılımıyla 62 ayrı güreş yapıldı.
1.2 - 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
Selçuk Belediyesi Çanakkale Zaferinin 98.yıl dönümünü konser ve sinema gösterimi ile kutladı.
Çanakkale Zaferinin 98.yıl dönümü kutlamaları kapsamında 15-16-17 Mart tarihleri arasında Selçuk
Belediye tiyatro salonunda “Çanakkale 1915” filminin gösterimi yapıldı.
18 Mart Pazartesi tarihinde Selçuk Belediye Korosu, Belediye Tiyatro Salonunda “Bu
Memleket Bizim” adlı oratoryoyu sundu.
1.3 - 19 MAYIS KUTLAMALARI
Selçuk’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na sivil inisiyatif damgasını
vurdu.
18 Mayıs Cumartesi günü, Selçuk Belediye Başkanı ve yanında belediye çalışanlarından bir
ekip ile Selçuklu sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, Selçuk'taki spor kulüpleri
temsilcileri ve bir gurup gençten oluşan heyet Samsun'a giderek Bandırma Gemi Müze ve Milli
Mücadele Parkı ve diğer Samsun Müzelerini ziyaret ettiler.
Selçuk Belediyesi ve tüm sivil toplum örgütlerinin üyeleri ile Selçuk halkının geniş katılım
gösterdiği 19 Mayıs kutlamaları Selçuk İstasyon Meydanında yapıldı.
Kırmızı ve beyaz 1.750 karanfilden oluşan çelenkle Selçuk halkı “çiçektik çelenk olduk” dedi.
Daha sonra törene katılanlarla birlikte Selçuk-Efes Kent Belleğinde geçerek “55 Yıllık Bir Başarı
Öyküsü: Selçuk Lisesi” sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
1.4 - 45. SELÇUK-EFES FESTİVALİ
Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl 45.si gerçekleştirilen ve “Çok Kültürlülük” temasını merkez
alan Selçuk-Efes Festivali, kardeş şehirlerden de pek çok konuk ekip ağırlayarak uluslararası bir
atmosfer yarattı. Festival, 4 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de Kent Belleği “Yeni Efesliler”
sergisinin, Selçuk Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür tarafından yapılan açılışı ile başladı. Sergide,
farklı dönemlerde, farklı nedenlerle, farklı yerlerden göç ederek Selçuk'a yerleşerek Selçuklu olanların
öyküleri çeşitli eşyalar, fotoğraflar, videolar ve bilgi panoları aracılığı ile anlatıldı.
Kent Belleğindeki “Yeni Efesliler” sergisi açılışı sonrasında düzenlenen festival korteji ile start
alan festival boyunca, İstasyon Meydanı ve çarşı merkezinde birbirinden renkli stantlar yer aldı.
Her gün saat 18.30 itibariyle açılan ve Balkan, Girit, Yörük gibi birbirinden farklı kültürlerin
yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütünün ve yabancı konukların yer aldığı, el sanatları, takı, seramik
gibi ürünlerin satıldığı stantlar festivale hareket kattı. Festivalde yer alan canlı heykel gösterileri her
yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi topladı.
Festival süresince geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festival mutfağı kuruldu. İstasyon
Meydanında kurulan festival mutfağında, her gün saat 16.00’dan itibaren birbirinden lezzetli yöresel
yemekler pişti. Girit, Karadeniz, Urfa, Kars, Çerkez, Yörük, Erzincan, Siirt, Selanik, Makedon, Roman,
Arnavut ve daha pek çok farklı yöreden yaklaşık 50 çeşit yemeğin yapıldığı festival mutfağı yine
festivale lezzet kattı.
4-7 Eylül tarihlerinde yapılan 45. Selçuk Efes Festivali süresince, Selçuk Belediyesi tarafından
eski Emlak Park alanın düzenlenmesi ile hayata geçirilen ve Gezi Park adı verilen yeni etkinlik alanı da
çocuklara tahsis edildi. 4 gün süren festival boyunca her gün saat 19:00 ile 22:00 saatleri arası Gezi
Park'ta çocuklar için boyama, sosis balon yapımı, kum boyama, tahta bacak, şişme maskot, palyaço,
sihirbaz gösterileri, kukla yapımı, ebru atölyesi ve çamur atölyesi gibi etkinlikler yer aldı.
45. Selçuk Efes Festivali kapsamında ayrıca İstasyon Meydanı yeni etkinlik alanında
birbirinden güzel halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileri oldu. Festivalde yerli ve yabancı birçok
ekip sahne aldı. Yunanistan Paggaio Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Yunanistan Dion Olympos
Belediyesi, Nea Efesos - Litochorou Karma Korosu, Almanya'nın Siegburg Kenti Belediyesinin
BigBand Müzik Grubu, Dion Gençlik Orkestrası - Dion Kültür ve Sanat Merkezi, Radovis Belediyesi
Halk Dansları Ekibi festival süresince birbirinden güzel gösteriler sundu.
Yöresel giysilerle Balkan ve Çomakdağı Köyü'nün Kına Gecesi canlandırmalarının da yapıldığı
festivalde, Selçuk Belediyespor Halkoyunları Ekibi ve Korosu, Karadenizliler Derneği Halk Oyunları
Ekibi, Roman Bandosu ve Roman Yıldızları Dans Grubu gibi ekipler oldukça güzel performanslar
sergilediler. Festival kapsamında ayrıca 7 Eylül Cumartesi günü 14.00 - 18.00 arası Şirince Artemis
Restoran’ da Briç Turnuvası ve yine 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de Tören Alanı’nda
5. Uluslararası Cimnastik Festivali yapıldı.
1.5 8 EYLÜL SELÇUK’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 91.
YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
Selçuk’un düşman işgalinden kurtuluşunun 91. Yıldönümü Selçuk Belediyesi tarafından
düzenlenen törenlerle kutlandı. Selçuk’un düşman işgalinden kurtuluşunun 91. Yıldönümü nedeniyle
Selçuk İstasyon Meydanı’nda düzenlenen törene Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı, Selçuk Garnizon
Komutanı Jandarma Yüzbaşı Gökhan Yusuf Özdemir, Selçuk Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür,
Selçuk Emniyet Müdürü Fatih Çankaya, Selçuk’taki siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin
yoğun ilgi gösterdi. Tören, protokol konuşmalarının ardından Selçuk Belediyespor Zeybek Oyunları
Ekibi’nin gösterisiyle sona erdi.
1.6 - 29 EKİM KUTLAMALARI
Selçuk’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim Pazartesi günü Atatürk Anıtı’na
çelenk konulmasıyla başladı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı’nın çelenk
sunma törenin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona eren resmi program
sonrasında, Selçuk halkı İstasyon Meydanı Kurtuluş Anıtı önünde toplandı. Burada ilk olarak
Selçuk’taki bütün sivil toplum örgütlerinin ve Selçuk Belediyesi ile birlikte hazırladığı “Sevdamız
Cumhuriyet” çelengi anıta konuldu. Ardından alanı dolduran Selçuklular ile birlikte 4 Kasım 2012’de 6
bin Selçuklu ile gerçekleştirilen “Anıtkabir Fotoğrafları Sergisi” ile Selçuk Efes Kent Belleği’ndeki
Akıncılar Huzurevi sakinlerinin el emeklerinden oluşan sergi açılışı gerçekleştirildi.
Selçuk’ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının coşkusu 29 Ekim akşamı İstasyon Meydanı’nda
düzenlenen Fener Alayı ile doruğa ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren fener alayı yürüyüşünün ardından
Pazaryeri Konser Alanı’nda toplanan Selçuk halkı, sahneye çıkan Selçuklu gençlerle birlikte Atatürk’ün
Gençliğe Hitabesi’ni okudu. Cumhuriyet’in ilan edildiği saat olan 20.30’da muhteşem bir havai fişek
gösterisi yapıldı. Gösterinin sonrasında ise sevilen müzik grubu Model sahne aldı.
1.7 - 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 75. yılında 2 gün süren anma programı
kapsamında, 10 Kasım Pazar günü Selçuk Efes Tiyatro Salonu’nda “Atatürk ve İzmir” konulu Türk
Müziği konseri düzenlendi. 11 Kasım Pazartesi günü ise, Efes Tiyatro Salonu’nda saat 17:00 ve
20:00‘de olmak üzere Samsun Tiyatrosu’nun” Şu Çılgın Türkler” adlı oyunu sergilendi.
1.8 - 49.CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU
Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 21-28 Nisan 2013 tarihleri arasında 49.’su düzenlenen
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 6.etabına Selçuk ev sahipliği yaptı.
8 etapta, 25 takımdan 8'er sporcunun mücadele ettiği 49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet
Turu - "TUR 2013", Alanya'dan İstanbul'a toplam 1.204 km boyunca nefes kesen bir mücadeleye
sahne oldu. “TUR 2013”e; Alanya, Antalya, Elmalı, Göcek, Marmaris, Bodrum, Selçuk, Kuşadası, İzmir
ve İstanbul ev sahipliği yaptı. Asya'dan Avrupa'ya dünyanın yegane “Kıtalararası Bisiklet Turu” olan
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 49. yılında "Turkuaz Rekabet" sloganı ile yapıldı.
Dünyaca ünlü takım ve bisikletçilerin yer aldığı 200 profesyonel pedalın Alanya’dan İstanbul’a
rekabetine 250 araçlık ve 1.200 kişilik konvoy eşlik etti. TRT ve Eurosport başta olmak üzere dünyanın
birçok önemli kanalında 8 gün boyunca toplamda 90 saatin üzerinde canlı ve banttan yayın
gerçekleştirildi. 49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile aynı zamanda Türkiye’nin doğal ve
tarihi güzellikleri dünyaya tanıtılmasında çok önemli bir görev üstlenmiş oldu.
Tüm dünyada 13 saati naklen olmak üzere 90 saatlik yayınla, ülkemizin tarihi, turistik
noktalarını ve doğal güzelliklerini son derece kaliteli bir çekimle 330 milyon eve ve 1 milyardan fazla
insana ulaştırıldı.
1.9 - HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ
Her yıl yapılarak geleneksel hale gelen Hıdırellez Şenlikleri bu yıl da 5 Mayıs 2013 tarihinde
İsabey Mahallesi, Şehit Polis Metin TAVASLIOĞLU caddesindeki parkta coşkulu bir şekilde
gerçekleştirildi. Şenlikte Belediyemizce lokma döktürüldü ve çeşitli İncesaz müzik gruplarının
gösterileri yer aldı. Etkinliklere yaklaşık 2.000 civarında Selçuklu katılım gösterdi.
1.10 - ENGELLİLER HAFTASI
Selçuk Belediyesi, “Engelliler Haftası”nda, Goncagül Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi
işbirliği ile ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza yönelik farklı etkinlikler düzenledi. Hafta
boyunca, engelli vatandaşlarımızın topluma entegrasyonuna örnek temsil edecek sinema, piknik, gezi
ve seminer gibi organizasyonlara yer verildi.
1.11 - YILBAŞI ETKİNLİKLERİ
28 Aralık 2012 Cuma günü Özel Goncagül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve
Belediyemizce yılbaşı eğlencesi düzenlenerek, özürlü çocuklara hediyeler dağıtıldı.
27 Aralık 2012 Perşembe akşamı belediyemiz yurtlarında düzenlenen yılbaşı eğlencesine
katılan görevli personel ve yurt öğrencileriyle pasta kesildi. Görevli personele ve yurt öğrencilerine
hediyeler verildi.
Belediyemiz Korosu Huzurevimizdeki yaşlılara yılbaşı konseri verdiler, ayrıca Huzurevi
sakinlerine alınan çeşitli yılbaşı hediyeleri huzurevi müdürlüğüne teslim edildi.
2. Tiyatro ve Film Gösterimleri;
2.1 - SİNEMA
2.1.1. SELÇUK BELEDİYESİ AÇIK HAVA SİNEMA GÜNLERİ
Açık Hava Sinema Günleri kapsamında, 24 Mayıs 2013- 27 Haziran 2013 tarihleri arasında
Selçuk’un beş mahallesinde ve köylerinde Hükümet Kadın, Mutlu Aile Defteri ve Kelebeğin Rüyası ve
Arkadaşım Max filmlerinin gösterimleri yapıldı.
2.1.2. SELÇUK BELEDİYESİ KIŞLIK SİNEMA GÜNLERİ
Kışlık Sinema Günleri kapsamında, 25 Ocak 2013 - 20 Mart 2013 tarihleri arasında Belediye
Tiyatro Salonu’nda Buz Devri, Uzun Hikâye ve Çanakkale 1915 filmlerinin gösterimleri yapıldı.
2.1.3. KÖY ENSTİTÜLERİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
Köy Enstitüleri, kuruluşunun 73.yıl dönümünde Eğitim-Sen Selçuk Şubesi ve Selçuk Belediyesi
işbirliği ile yapılan anma programı kapsamında 15 – 16 – 17 Nisan 2013 tarihleri arasında Köy
Enstitülerinin öyküsünü anlatan “Toprağın Çocukları” filminin gösterimi yapıldı.
2.2 – TİYATRO
Samsun Sanat Tiyatrosu’nun “Bir Pulsuz Dilekçe oyunu ile Ankara Ekin Tiyatrosu’nun
“İNTİFADA” ve “Robinson ve Cuma” oyunları belediyemiz tiyatro salonunda sergilendi.
3. Kadın Çalışmaları;
3.1 – 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Selçuk Belediyesi, Selçuk Kadın Eğitim ve
Gelişim Merkezi’nin (SEGEM) işbirliğiyle 4 – 9 Mart tarihleri arasında farklı etkinlikleri düzenlenmiştir.







04.03.2013 SEGEM Kadınlarının El Emeği Ürünleri Sergisi
05.03.2013 Kadınlar Matinesi Kadın Saz Heyeti
06.03.2013 Sinema Gösterimi “Ya Sonra” adlı Sinema Filmi
07.03.2013 Selçuklu Kadınların “Benim Hikayem” adlı Söyleşisi
08.03.2013 Yürüyüş ve Basın Açıklaması
08.03.2013 Selçuklu Kadınlar Amatör Tiyatro Grubu “Erkekler Köyü” Oyunu
09.03.2013 Selçuklu Kadınlar Amatör Tiyatro Grubu “Erkekler Köyü” Oyunu
3.2 – YEMEK ETKİNLİKLERİ
3.2.1 SELÇUK EFES KENT BELLEĞİ MERKEZİ YEMEK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI
Selçuk yemek kültürü, Selçuk’ta yaşayan farklı kültürlerin yemek kültürünü, alışkanlıklarını,
onların hikayelerini ve birbirleriyle olan etkileşimini kapsamaktadır. Selçuk Belediyesi Selçuk Efes Kent
Belleği Merkezi Yemek Kültürü Grubu olarak, Selçuk’ta yaşayan farklı etnik kökenlerin yemek
kültürlerini araştırıp ortaya çıkarmak, yemek tariflerini almak, yemeklerin yapımını sağlayarak
kamera, fotoğraf ve çeşitli yayınlarla Kent Belleği Merkezi’nde arşivlenmesini sağlamak amacıyla
çalışma yapmıştır. Bu çalışma ile Selçuk’taki yemek kültürünü bugüne ve geleceğe taşıyarak gelecek
nesillere aktarılmasını ve kültürlerarası etkileşimi sağlamak hedeflenmiştir.
Selçuk Kent Belleği Yemek Kültürü Grubu, Girit, Makedon, Yörük, Selanik, Erzincan-Tunceli ve
Karadeniz yöresine ait farklı etnik kültürlere ulaşmış ve evlerine konuk olmuştur. Çalışma sonrasında
toplam 18 saat ham çekim yapılmış olup, 3 saatlik bir belgesel oluşturulmuştur. Yemeklerin yapıldığı
esnada çok sayıda fotoğraf çekimi ile belgelemeleri gerçekleştirilmiştir. Belgesel haline dönüştürülen
görüntüler 2013 yılı içerisinde her ayın ilk Cuma günü Kent Belleği Yemek Kültürü Grubu Gönüllüleri
ve Selçuk halkı ile paylaşılmıştır. Her ay yapılan toplantılara 250 kadın katılımcı katılım sağlamıştır.
Evlerde yapılan yemek çekimlerinde şu mutfaklara ait yemek kültürlerine ulaşılmıştır:
Tüm bu çalışmaların belgesel gösterimi Selçuklu kadınların yoğun katılımı ile Selçuk Efes Kent
Belleği Merkezi’nde yapılmıştır.
3.2.2 OT TOPLAMA GEZİSİ
Selçuk Belediyesi Selçuk Efes Kent Belleği Yemek Kültürü Gönüllüleri grubu 18 Mart 2013
tarihinde Arvalya bölgesinde Ege mutfağının en değerli parçalarından biri olan ot kültürünü
belgelemek için ot toplama gezisi düzenledi. Geziye yoğun ilgi gösteren kadınlar hep birlikte şevketi
bostan, turp otu, arap saçı, ebe gümeci, radika, kenker gibi baharın başlangıcı ile ortaya çıkan
birbirinden güzel otları topladılar. Bu otların nasıl toplanması gerektiği, nasıl pişirileceği ile ilgili de bir
birlerine bilgi aktaran kadınlar, güneşli bir bahar gününde birlikte doğada olmanın da tadını çıkardı.
3.2.3 ALAÇATI OT FESTİVALİ
Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi Yemek Kültürü ve Festival Yemek Kültürü Grubu ile 14 Nisan
2013 tarihinde Alaçatı’da düzenlenen “Alaçatı Ot Festivali”ne 22 kadın katılımcı ile katılım sağlandı.
Düzenlenen festivalde organizasyon ile ilgili bilgi alınarak, gerçekleştirilen ot yarışması tüm
kadınlarımızla birlikte seyredildi.
3.3 - SEGEM KADINLARI PAMUCAK YAZ KAMPI
Selçuk Belediyesi ve Selçuk Kadın Eğitim ve Gelişim Merkezi (SEGEM) işbirliği ile 26-28
Ağustos tarihleri arasında kadınlar için yaz kampı düzenlendi. Toplam 80 kadının katılımı ile
gerçekleşen kampta, kadın sağlığı eğitimi seminerinin yanı sıra spor, eğlence, yarışma ve film
gösterimi etkinlikleri düzenlendi.
3.4 - SEGEM KURSLAR (01.01.2013-06.30.2013)
Selçuk Kadın Eğitim ve Gelişim Merkezi Selçuk Belediyesi işbirliği ile 2013 içerisinde kadınlara
yönelik farklı beceri ve kişisel gelişim kursları düzenlemiştir.






ÖN MUHASEBE KURSU
Süre: 6 Ay
Katılımcı Sayısı: 9 Kişi (8 Kadın, 1 Erkek)
HASTA KABUL İŞLEMLERİ KURSU
Süre: 3 Ay
Katılımcı Sayısı: 21 Kişi (20 Kadın, 1 Erkek)
PSİKODRAMA GRUP ÇALIŞMASI
Süre: 3 Ay
Katılımcı Sayısı: 29 Kişi (29 Kadın)
KADIN SAĞLIĞI EĞİTİMİ
Süre: 3 Ay
Katılımcı Sayısı: 12 Kişi (12 Kadın)
TİYATRO KURSU
Süre: 2 Ay
Katılımcı Sayısı: 17 Kişi (17 Kadın)
KURDELA NAKIŞI KURSU
Süre: 2 Ay
Katılımcı Sayısı: 5 Kişi (5 Kadın)

KARAKALEM KURSU
Süre: 3 Ay
Katılımcı Sayısı: 17 Kişi (17 Kadın)
4. Çocuklarla İlgili Faaliyetler;
4.1 –OYUNCAK VE KİTAP KUMBARASI
Selçuk Belediyesi ve SEGEM’in Carpouza Cafe’ye birlikte kurduğu oyuncak ve kitap
kumbarasının açılışı çocuklarla birlikte gerçekleştirildi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği kumbarada ilk
günde çok sayıda kitap ve oyuncak toplandı.
4.2 - 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI
Selçuk’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Selçuk
Belediyesi ve Selçuk’ta faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri Selçuk İstasyon Meydanı Atatürk
Anıtı’na çelenk sundu. Selçuk halkının da yoğun ilgi gösterdiği törende, Selçuk Belediye Spor Kulübü
Derneği, Selçuk Kadın Eğitimi ve Gelişim Merkezi (SEGEM), Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Selçuk
Atatürkçü Düşünce Derneği, Selçuk Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Selçuk – Efes Kültür ve
Turizm Vakfı hazır bulundu.
4.2.1
3. ÇOCUK ŞENLİK ALANI
Selçuk Belediyesi ve Selçuk Kadın Eğitim ve Gelişim Merkezi SEGEM tarafından Selçuk pazar
yerinde düzenlenen “3. Çocuk Şenlik Alanı” etkinliğinde çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncaklar
dağıtıldı. Burada çeşitli sokak oyunları (seksek, birdirbir, körebe, ip atlama, beş taş, yağ satarım bal
satarım, tel araba, aç kapıyı bezirganbaşı, mendil kapmaca, halat çekme, topaç hal hal top, çivili
futbol, deve cüce, elim sende), gösteri, etkinlik (pantomim, tahta bacaklı adam, jonglör, yüz boyama,
ipli kukla oynatılması) ve atölye çalışmaları (toplu resim çalışması, çoraptan kukla yapımı, , serbest
kürsü) gerçekleştirildi. Üzerinde “şanslıyım Selçuk’ta büyüyorum” yazılı tişörtler giyen çocuklar ayrıca
alana konulan 5 adet “23 Nisan Çocuk Ağacına” da hayallerini, dileklerini ve düşüncelerini yansıtan
notlar yazdı.
Selçuk Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 24
Nisan Çarşamba günü saat 17.00’de Selçuk Belediyesi Tiyatro Salonunda Selçuk Belediyesi Çocuk
Korosunun vereceği konserle sona erdi.
4.2.2 BAŞARILI SPORCULARA ÖDÜL
Açılış sonrasında düzenlenen törende Selçuk Belediye Spor Kulübünün 11 Nisan’da başlatıp
21 Nisan’a kadar sürdürdüğü müsabakalara katılan 900 sporcudan dereceye giren 178 sporcuya
Selçuk Belediyesi tarafından büyük ödüller verilirken müsabakalara katılan tüm sporculara ise
madalya, sırt çantası, tişört gibi çeşitli hediyeler verildi.
5. Gençlerle İlgili Faaliyetler;
5.1 – 2013 PAMUCAK GENÇLİK KAMPI
Gençlerin deniz ve denizle ilişkili spor ve bilimlerle bağını kurmak, kişisel gelişimlerine katkıda
bulunarak eğitim kurumlarının sunduğu seçeneklerin ötesindeki alanlarda da kendilerine dair keşif
yapmalarının yolunu açmak, özgüvenlerine katkıda bulunarak aktif ve üretken birey olma yolunu
açmak, kendi seslerini bulmaları yolunda destek olmak, sağlık, demokrasi, ayrımcılık, eşitlik, insan
hakları, kavramları ile tanıştırmak ve bu kavramlar üzerine düşünmelerini sağlamak, mübadele ve göç
kenti olan ve farklı kültürleri buluşturma iddiasında olan Selçuk’ta yaşamak üzerine düşünmelerini
sağlamak amacıyla hayata geçirilen Pamucak Gençlik Kampı’nda, 29 Haziran – 9 Eylül2013 tarihleri
arasında toplam 500 katılımcı yer almıştır.
Yaz süresince kampta yer alan gruplar: Şehir Bölge Plancıları Odası, Ödemiş Atatürkçü
Düşünce Derneği, Selçuklu Gençler, Gençlik Servisleri Merkezi’ne bağlı Uluslararası katılımcılar
(İspanya, İtalya, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, Almanya), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Selçuk
Kadın Eğitim ve Gelişim Merkezi, Makine Mühendisleri Odası.
5.2 - GençBank
15 -25 yaş arası genç bireylerin yaşadıkları çevrede (mahalle/ilçe/köy) yerel katılımlarını artırmak için
kurgulanmış olan GençBank Projesi, Selçuk Belediyesi ev sahipliği ile 2012yılından itibaren Selçuk’ta
uygulanmaktadır.
2013 yılı içerisinde eğitim alan 3 genç, çevrelerindeki gençlerin fikirlerini/projelerini maddi ve manevi
olarak desteklemeye devam etti. 2013 yılı içerisinde 8 proje hayat geçti ve yaklaşık 365 kişi dolaylı
olarak bu proje/etkinliklerden etkilendi. Hayata geçen projeler ile gençler:
❖Çevrelerine etki etti, toplumsal konulara duyarlılıkları arttı;
❖ Yerel yönetim / yerelin ileri gelenleri ile işbirliği yaptı;
❖ Sanatsal ve sosyal katılımlarını / becerilerini geliştirdi;
❖ Eğitimli – eğitimsiz, çalışan – çalışmayan gençlerle bir araya gelerek birbirlerini tanıyıp
anlayabilecekleri ortamlarda bir araya geldi, ortaklaşa etkinlikler yaptı.
5.2.1 GençBank Selçuk Ofisi
Gençlerin kullanımı için Selçuk Belediyesi tarafından GençBank Selçuk’un kullanımına ayrılan ofis, yıl
içerisinde gençlerin farklı etkinlikleri için faal olarak kullanıldı. Gençler haftalık GençBank
toplantılarını yapmanın yanı sıra farklı etkinlik ve atölyelerde ofisi kullandılar. Ayrıca ofiste kütüphane
ve 15 bisiklet gençlerin kullanımı için hazır bulunmaktadır.
Yıl içerisinde ofis içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler:




GO oyun günleri,
Film günleri,
Pazar kahvaltısı
sivil toplum, proje yönetimi, ekip çalışması, kaynak geliştirme gibi farklı konularda formal
olmayan yöntemlerle kurgulanmış atölyeler.
Gençlerin kullanıma ait özel bir mekan, gençlerin kendileri ifade edebilecekleri sosyal ve de kültürel
etkinlikler için bir alan yaratmakta, fikirleri hayata geçirmek için akranları ile bir araya gelmelerine
imkan tanımaktadır.
5.2.2 Uluslararası Faaliyetler
Yerelde yaptığı çalışmalar ile gençlere sosyal sorumluluk anlayışını uygulayarak öğreten GençBank
projesinin uluslararası boyutu da bulunmaktadır. Selçuk’ta yaşayan Mehmet Alpçetin 2013 Ocak
ayında Türkiye’de yaşayan 3 genç ile birlikte Berlin/Almaya’da yapılan Uluslararsı GençBank
Seminerine katıldı.!
5.2.3 Ulusal GençBank Kampı
Ağustos ayında farklı yerellerdeki GençBank ekipleri, Selçuk Gençlik Kampı’nda 2013 yılında tekrar bir
araya geldi. Ekipler ara değerlendirme, gelecek dönemin planlanması ve deneyim paylaşımı
gerçekleştirdiler.
5.2.4 “NAYLON POŞETE HAYIR” KAMPANYASI (02.05.2013)
Selçuk GençBank ekibi tarafından düzenleneni “Naylon poşete hayır” kampanyasında
alışverişlerde bez torba kullanımı için gençler tarafından toplanan 850 imza Belediye Başkanı Hüseyin
Vefa Ülgür’e teslim edildi.
5.2.5 İLK GEZİCİ GO TURNUVASI GEZGO, SELÇUK’TA YAPILDI. (28.04.2013)
Selçuk Go Oyuncuları ve Goİzm (İzmir Go Oyuncuları Derneği) işbirliği ile Selçuk Belediyesi ev
sahipliğinde düzenlenen 1. Selçuk Go Turnuvası bir GençBank Projesi olarak hayata geçti. Selçuk 9 x 9
Go Turnuvası 42 kişinin katılımıyla “en geniş katılımla gerçekleşen 9 x 9 GoTunuvası” rekoruna da
imza atmış oldu.
5.2.6 2014 YILINDA NEDEN GENÇBANK YAPMAYA DEVAM ETMELİYİZ?
GençBank aslında kapsamlı bir değişim projesi. Öncelikle çevresindeki sorunları çözmek için proje
geliştiren gençler değişiyor, gençlerin bu projeleri hayata geçerken destek aldıkları, iletişim kurdukları
yerel yöneticiler değişiyor ve sonuç olarak projeler hayata geçtiğinde projeden faydalanan insanların
hayatı değişiyor. Yani GençBank’ın gençlere verdiği ilham, onların dokunduğu her şeyi değiştiriyor.
❖ GençBank, projeye katılan gençlerin, karşılıklı öğrenme ortamlarında uygulayarak
öğrenmelerini sağlıyor
❖ Gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını artırıyor, kendi yerellerindeki yaşam kalitesini
yükseltmelerine destek oluyor;
❖ Hayata geçirdikleri projeler ile yaşadıkları topluma olumlu katkılar yapmaları için bir imkan
yaratıyor;
❖ Gençlerin için boş zamanlarını verimli geçirmelerini sağlıyor, akranları ile birlikte ekip
çalışmasını deneyimletiyor.
Proje/Etkinlik Adı
Projenin İçeriği
GO Turnuvası
Selçuk Go Oyuncuları ve Goizm (İzmir Go
Oyuncuları Derneği) işbirliği ile Selçuk Belediyesi
ev sahipliğinde 1. Selçuk Go Turnuvası’nı bir
GençBank Projesi olarak hayata geçti. Aynı
zamanda Selçuk 9*9 Go Turnuvası 42 kişinin
katılımıyla “en geniş katılımla gerçekleşen 9*9
Go Tunuvası” rekoruna imza atmış oldu
Nisan 2013
90
Genç Alan
Yaz akşamları yapabilecekleri aktivitelerin sınırlı
olduğundan şikayetçi olan gençler Selçuk
Meydanı’nda origami, tiyatro, müzik, heykel
yapımı gibi aktivitelerle gençleri bir araya
getirmeyi ve keyifli vakit geçirdi.
Temmuz
2013
150
Alternatif
Kütüphane
Gençlerin merak ettiği ve ilgi duyduğu konu
başlıklarında (seyahat, gençlik ve sosyal haklar,
Ağustos
2013
25
Uygulama
Tarihi
Faydalanıcı
Sayısı
üreme ve cinsel sağlık, sanat, spor…vb)
GençBank Selçuk ofisinde bir kütüphane kuran
gençler, Selçuklu gençlerin ister ofiste kitap
okuyarak vakit geçirebilecekleri bir ortam
isterse ödünç kitap alabilecekleri bir kütüphane
sistemi kurdu.
GençBank
Bisikletleri
Selçuklu gençlerin ücretsiz bisiklet ödünç
alabilecekleri ve organize edilen bisiklet
turlarına katılmaları için 15 adet bisiklet
GençBank ofisinde bulunmaktadır.
Ağustos Aralık 2013
30
8 Eylül İlkokulu
Boyama/Yenileme
Dış cephe boyası kötü halde bulunan ilköğretim
okulunda 25 kadar genç hem okulun dış cephe
boyasını yeniledi ve çeşitli figürler çizdi hem de
okul bahçesindeki duvarları onarıp boyadı.
Ağustos
2013
300
Gitar Kursu II
Gitar çalmasını geçtiğimiz sene projenin ilk
ayağını yaparak öğrenen gençler, bu sene
kendilerini daha da geliştirmek için projeye
devam etti.
Kasım Aralık 2013
15
Film Günleri II
Selçuk'ta bir sinemanın olmamasından yakınan
gençler, gençlerin ilgisini çekebilecek filmleri
haftada bir gün Selçuk Gençbank Ofisi'nde
ücretsiz olarak gösterime sundu.
Kasım Aralık 2013
40
Huzurevi Ziyareti
Yılbaşı öncesinde Selçuk Huzurevi ziyaret eden
gençler, Huzurevinde kalan yaşlılara çeşitli
hediyeler verip, onlarla sohbet etti.
Aralık 2014
15
5.3 - YGS (24.Mart.2013) – LYS (15.16.22.Haziran.2013)
YGS ve LYS sınavlarına girecek olan öğrencilerimize Selçuk Belediyesi servis desteği verdi. 24
Mart Pazar günü Tire ve İzmir’de sınava girecek olan 160 öğrenci ve onlara refakat eden 90 velinin
ulaşımları 17 araçla sağlanırken, 15.16.22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen LYS sınavlarına giren
öğrencilerin de ulaşımı Selçuk Belediyesi tarafından servis desteği verilerek sağlanmıştır.
5.4 - GENÇLER İÇİN AVRUPA FIRSATLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
(04.05.2013)
Selçuk Belediyesi Selçuk Efes Kent Belleği yurt dışında eğitim konulu toplantıya ev sahipliği
yaptı. Üniversite Toplum Derneği Başkanı ve Türkiye Ulusal Ajansı eğitmenlerinden Mehmet Kuzu’nun
konuşmacı olduğu toplantıya üniversite ve lise öğrencisi gençler büyük ilgi gösterdi. Yurt dışında
eğitim seçenekleri ile ilgili hayat boyu öğrenme programı, gençlik programı ve eylemler konusunda
gençler bilgilendirildi.
5.5 - BELEDİYE SPOR (5.07.2013-10.07.2013)
Selçuk Belediye Spor Halk oyunları ekibi 23 genç ve 5 görevliden oluşan bir ekip ile
Gürcistan’ın Batum ve Kobuleti kentlerinde düzenlenen 10. Uluslararası Folklor ve Sanat Festivali’nde
sahne almak üzere 5-10 Temmuz tarihleri arasında Gürcistan’a gitti.
6 Eğitimler ve Araştırmalar;
6.1 - SELÇUK GÖÇ ARAŞTIRMASI 2013
9-15 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen “SELÇUK GÖÇ ARAŞTIRMASI” ilçemizle ilgili
önemli sonuçları ortaya çıkardı. Selçuk Belediyesi, Selçuk Efes-Kent Belleği Merkezi ve Ege
Üniversitesi tarafından yürütülen bu bilimsel proje ile Selçuk’ta yaşayan kişilerin Selçuk’ta yaşamakla
ilgili algı ve değerlendirmeleri belirlenerek, Selçuk’un kültürel ve etnik çeşitliliği ile tarihsel açıdan
Selçuk’a göç yolları sosyo-demografik özellikleriyle haritalandı.
Selçuk’un tüm mahalle ve köylerinde, yaşları 18 ile 89 arasında değişen, yaş ortalaması 47,7
olan, 460’ı Kadın ve 428’i Erkek olmak üzere toplam 888 kişiyle hazırlanan soru formlarıyla birlikte,
yüz yüze görüşüldü. Saha çalışması için örneklem oluşturulurken, en son verilere göre ilan edilen
seçmen sayıları esas alındı. Ayrıca alan uygulaması süresince cinsiyet ve yaş değişkeni, seçmen
özelliklerini yansıtan biçimde kota olarak alındı ve bu kotaya uygun uygulamalar yapıldı. Araştırmada
bütün uygulamalar yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi. Alan araştırmasına ek olarak, bu
çalışma sırasında sosyo-demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, etnik köken, Selçuk’a göç tarihi vb.)
hakkında bilgi edinilmiş 52 kişi ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin bir
kısmı yazılı, bir kısmı kamera çekimi ve bir kısmı da fotoğraf çekimi yöntemleriyle kayıt altına alındı.
Sonuçlarının önemli bir bölümü, 4 Eylül 2013 tarihinde Selçuk Efes-Kent Belleği Merkezi’nde
açılan “Yeni Efesliler” sergisinde de yer aldı. Tüm koordinatörlüğü Ege Üniversitesi Sosyal Psikoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melek Göregenli ve ekibi tarafından yürütülen çalışmanın alan
uygulamaları, araştırmanın konusu, amacı ve görüşme teknikleri hakkında detaylı bir eğitim alan
anketörler ve sosyologlar tarafından gerçekleştirildi.
6.2 - KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın Eskişehir’de düzenlediği 4-8 Şubat ve 11-15 Mart
2013 tarihleri arasında yapılan “Kadın Sağlığı Eğitim Programı Eğitici Eğitimi” ne katılım sağlandı.
6.3 - SEGEM ve SELÇUK BELEDİYESİ KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

17 Nisan 2013 SEGEM’de Kadın Sağlığı Eğitim Programı Tanışma Toplantısı gerçekleştirildi.



24 Nisan 2013 Çarşamba Günü Kadın Sağlığı Eğitim Programı’nın “Cinsel/Üreme Organları ve
İşlevleri” konulu eğitimi verildi.
8 Mayıs 2013 Perşembe Günü Kadın Sağlığı Eğitim Programı’nın 2. hafta modülü olan
“Temizlik” konulu eğitim verildi.
15 Mayıs 2013 Çarşamba Günü SEGEM’de Kadın Sağlığı Eğitim Programı’nın 3. hafta modülü
olan “Beslenme Modülü” konulu eğitim verildi.
6.4 - TANDEM KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİMİ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ
(AB) PROGRAMI
“ORTAK GEÇMİŞİN FISILTILARI”
Selçuk Belediyesi Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi ile Yunanistan’ın Atina kentinde bulunan
DIADRASIS kurumu bir yıl boyunca ortak bir TANDEM projesi yürütecektir. TANDEM Programı
katılımcıları 11-15 Eylül 2013 tarihlerinde, Berlin’de gerçekleştirilen hazırlık toplantısı ve atölye
çalışmalarında birlikte uygulayacakları kültür-sanat projelerini ve ortaklarının kentlerine yapacakları
10'ar günlük ziyaretleri detaylı olarak hazırladılar. Bu atölye çalışmaları sonucunda Diadrasis ile
“Ortak Geçmişin Fısıltıları” başlıklı proje ve detayları oluşturulmaya çalışıldı.
TANDEM Kültür Yöneticileri Değişimi Türkiye – Avrupa Birliği (AB) programı, Türkiye ve AB
ülkelerinden kültür kuruluşları arasında uzun vadeli ortaklıklar kurmayı amaçlıyor. 2011-2012’de
yürütülmüş olan ilk dönem TANDEM, bu yıl Türkiye-AB programının atmış olduğu adımları izleyerek
katılımcıları, kültürel uzmanlıklarıyla ilişkili, değişik disiplinler arasında işbirliğine dayanan bir projenin
gerçekleştirilmesini içeren yoğun bir sürece sokmayı hedefliyor
Proje, görüşmeler ve arşiv araştırmaları aracılığıyla elde edilen veriler neticesinde, biri
Selçuk’ta diğeri de Atina’da gerçekleştirilecek birer haftalık sergilerle, farklılıklardan çok benzerlikleri
vurgulayarak Türk - Yunan dostluğuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.
6.5 - SELÇUK’TA HALKIN NABZI TUTULDU
Selçuk Belediyesi tarafından merkez, belde ve köylerde yapılan araştırmaya göre, parklardaki
oyun alanları, şehir içi ve arazi yolları ile sivrisinek, karasinek ve haşere ile mücadele en önemli
sorunlar olarak öne çıktı.
Selçuk Belediyesi tarafından hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla yaptırılan araştırma
sonuçlandı. Belediye hizmetlerinin vatandaşlar tarafından nasıl algılandığı, eksikliklerin belirlenmesi
ve ortaya çıkan sonuçların önümüzdeki günlerde belediye çalışmalarına yön verebilmesi amacıyla
yapılan araştırmada, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerin ardından Selçuk Belediyesi sınırları içine
alınacak olan belde ve köylerin de sorunları belirlenmiş oldu.
Selçuk merkez ile belde ve köylerinde yapılan araştırmaya göre, önemli üç sorun ortaya çıktı.
Ankete katılan vatandaşların görüşlerine göre parklardaki çocuk oyun alanları, şehir içi ve arazi yolları
ile sivrisinek, karasinek, yakarca ve haşere ile mücadele konuları en önemli üç sorun olarak belirlendi.
6.6 - TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 37. DÜNYA ŞEHİRCİLİK
GÜNÜ KOLOKYUMU
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından Dokuz
Eylül Üniversitesi DESEM'de 37.'incisi gerçekleştirilen "Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu"nda Selçuk
Belediyesi, İstasyon Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi ile TMMOB Şehir Plancıları Odası
"Raci Bademli İyi Uygulama Ödülü"ne uygun bulundu. 3 gün boyunca devam eden Kolokyuma Kültür
Müdürlüğü personeli de katılım sağladı.
7 Avrupa’dan Gelen Ziyaretçilerimiz ve Kardeş Şehir İlişkileri;
7.1 - PORTEKİZ MİLLETVEKİLİNİN ZİYARETİ
Portekiz Milletvekili Carina Joao Oliveira belediyemizi ziyaret etti.
7.2 - ALMANYA’NIN SİEGBURG KARDEŞ ŞEHRİ’NİN ZİYARETİ
Almanya’nın Siegburg kardeş şehrinden koronun da içinde bulunduğu bir heyetle 45. SelçukEfes Festivali’ne katılım sağlamıştır.
7.3 - MAKEDONYA’NIN RADOVİS KARDEŞ ŞEHRİ’NİN ZİYARETİ
Makedonya’nın Radovis kardeş şehrinden halk oyunları ekibinin de içinde bulunduğu heyetle
45. Selçuk-Efes Festivali’ne katılım sağlamıştır.
7.4 - YUNANİSTAN’IN DİON KARDEŞ ŞEHRİ’NİN ZİYARETİ
Yunanistan’ın Dion kardeş şehrinden gençlik korosunun da içinde bulunduğu bir heyetle 45.
Selçuk-Efes Festivali’ne katılım sağlamıştır.
7.5 - YUNANİSTAN’IN PAGGAİO BELEDİYESİ’NİN ZİYARETİ
Yunanistan’ın Paggaio şehrinden halk oyunları ekibinin de içinde bulunduğu bir heyetle 45.
Selçuk-Efes Festivali’ne katılım sağlamıştır.
7.6 - PORTEKİZ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ’NİN ZİYARETİ
Portekiz’in Ankara Büyükelçisi İzmir Portekiz Fahri Konsolosu ile birlikte belediyemizi ziyaret
etti.
7.7 - ALMANYA’NIN HENNEF BELEDİYESİ ZİYARETİ
Almanya’nın Hennef kenti ile süregelen öğrenci değişim projesi kapsamında Hennef
Belediyesi Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Selçuk’u ve belediyemizi
ziyaret etti.
8 Selçuk Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi;
Belediyemiz Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü, 22-66 aylarını kapsayan yaş
gruplarına okulöncesi eğitim vermektedir. Ocak-2014 ayı kayıtlarımıza göre Kreşimizde 59,
çocuğumuz kayıtlı olup. 4 çocuğumuz Encümen Kararı ile ücretsiz olarak gelmektedir. Bilişsel-Dil,
Psiko-motor, Sosyal-Duygusal ve Öz-bakım alanlarına yönelik eğitim programları hazırlanarak
uygulanmaktadır.
Sabah saat 08:00 de Belediyemizce tahsis edilen 1 araç(Akşam 2 araç ve 2 şoför) ve şoförü ile
2 görevli eğitici öğretmenimiz gözetiminde velilerimizin bildirdiği adreslerden öğrencilerimiz belli bir
güzergah takip edilerek evlerinden alınmakta ve yine aynı servis görevlilerince çocuklarımız belirtilen
adreslerde velilere teslim edilmektedir.
Gün içersinde yapılan ders ve etkinlik programlarına göre eğitim sürdürülmektedir. Bunun
yanında saat 09.00 da sabah kahvaltısı 12.00-13.00 arası öğle yemeği 15.30-16.00 arası ikindi
kahvaltısı, yapılmaktadır. Aşevinde görevli Gıda Mühendisince hazırlanan Aylık yemek listesine göre
Belediyemiz, Aş Evinde hazırlanıp gönderilen yiyeceklerle beslenmeleri sağlanmaktadır.
9 Selçuk Efes Kent Belleği;
9.1 ARAŞTIRMALAR
9.1.1.ARAŞTIRMA YAPILAN BÖLGELER
26 Mart-6 Nisan 2013 Yunanistan Araştırma Gezisi: 3 Belediye, 4 Müze, 2 Dernek, 2 Araştırma
Merkezi,5 Köy ziyareti gerçekleşti.
Litohoro, Dion-Olympos, Eleftropoli/Pageo Belediyeleri ziyaret edildi.
Litohoro Denizcilik Müzesi, Atina HellenicaCosmos Müzesi, Atina Akropol Müzesi, Benaki
Bizans Müzesi Nea Ephesos Iraklitos Derneği, Selanik-Kalamaria Belediyesi Göç Araştırmaları Arşivi,
Atina Küçük Asya Araştırmaları Merkezi, Atina-NikeaEfesos Derneği, ziyaret edildi.
Nea Efesos, Müştiyan, Domatia, Galipsos Köylerinde, mübadeleden önce Türklerin yaşadığı
ev, okul, değirmen ve mezarlıklarında çekimler yapıldı.
Nea Ephesos Köyü Heraklitos Derneği tarafından hazırlanan, Anadolu’dan mübadele ile
gelmiş Rumlara ait 6 adet ritüelin canlandırması kayıt altına alındı.
25 Mayıs- 1 Haziran 2013 Yunanistan Araştırma Gezisi: 3 Müze, 1 Kütüphane, 2 Belediye, 1 Han, 6
Köy ziyaret edildi.
Bu gezi sırasında yaklaşık 20 yerleşim merkezinde Belgeleme, Sözlü Tarih Görüşmesi,
Röportaj, Eski Eserler, ortak kültüre dair yemek, müzik vb. Belgeleme ve kayıt altına alma çalışmaları
gerçekleştirildi.
Pageio Belediyesi, Pravişte Eleftropoli Bölgesi, Kavala, Eleftropi yakınlarında Antifilipi Köyü,
Müştiyan Köyü, Meseropi, Domatia Köyü, Orfanio, Galipsos (Dedebal Köyü),Kulalı Köyü , Çıtaklı Köyü
Tuzla, Kayranlı (Kariani) Melisikomio, Dion Kenti ,Nea Efesos, Alasonya, Selanik, Seres, Drama Selanik
Atatürk Evi Ziyareti,Pageio Belediyesi,Kavala Tütün Müzesi, Alasonya Belediyesi, Seres Sarakatsani
Müzesi ziyareti,Domatia Köyü Muhtarı, Eleftropoli Kütüphane Ziyareti gerçekleştirildi.
Eleftropoli eski Türk Mezar Taşlarının olduğu kaldırımlar görüntülendi. Bahçesinde Osmanlıca
yazıt bulunan taş kayıt altına alındı. Osmanlı Dönemi Eski Türk Hanı ziyaret edildi. Eski Han’da Terzilik
yapan bir kişi Bouzuki ile iki Türkçe parça söyledi, kayıt altına alındı. Çıtaklı Köyü Osmanlı’dan Kalma
Okul binası’nın çekimleri yapıldı. Alasonya Osmanlı döneminden kalan camii, Osmanlı Dönemi
Gümrük Binası, Manastır, Taşköprü çekimleri gerçekleştirildi. Selanik Atatürk Evi Ziyareti, Kale
Kaleden Kentin genel görüntüsü, Pazar yeri, Kordon ve Liman çekimleri gerçekleştirildi. Drama, eski
değirmenler, eski tütün depoları Seres tepeden Kentin genel görüntüsü, Osmanlı Dönemi Eserler,
Camii, Seres Meydanı çekimleri gerçekleştirildi.
11-18 Aralık Doğu Makedonya Araştırma Gezisi; 3 Belediye, 2 Okul, 1 Dernek, 1 İstasyon 1
Pazaryeri,6 Köy ziyareti gerçekleşti.
Bu gezi kapsamında Selçuk’a göçlerin yoğun olarak yaşandığı 13 yerleşim bölgesi öncelikli
olarak ziyaret edildi. Usturumca, Pırnalı Köyü, Radoviç, Konçe, Valondova, Kalkova, Plavuş, Dedeli,
Kızıldoğan, Dojran, Gevgeli, Demirkapı, Üsküp ziyaret edilen merkezler arasındaydı.
Radoviç Belediyesi Radoviç Belediyesi Radoviç Belediye Başkan Yardımcısı Lazo Gazepovve
Belediye Meclis üyeleri Radoviç Krste Petkov Misirkov İlköğretim Okulu (Türkler ve Makedonların
birlikte okuduğu okul) Konçe Belediyesi, Konçe Belediye Başkanı Blagoy Yovanov, Pırnalı Köyü
İlköğretim Okulu, Pırnalı Köy Okulu İlköğretim Okulundan Makedon ve Türk Öğretmenlerle Röportaj
gerçekleştirildi. Ustrumca Belediyesi daveti üzerine Ustrumca Halkoyunları Gösterisine gidilerek
gösteri kayıt altına alındı.“Gevgeli İstasyonu” ve Sergilenen Lokomotif çekimleri gerçekleştirildi.
Üsküp Kalesi, Üsküp genel Kent görüntüleri, Eski İstasyon, Taş köprü, Kent Meydanı, Türk Pazarı eski
Camii minaresi ve eski köy okulu kalıntıları, evlerin kalıntıları, Plavuş Korusu, İrecep Çeşmesi, Dojran
Gölü görüntülenerek kayıt altına alındı.
Makedonya Gezisi sırasında, toplam 14 saat 18 dakikalık dijital HD Kamera aracılığıyla
yapılmış video kayıt, 3600 adet fotoğraf la belgeleme çalışmaları kayıt altına alındı.
9.1.2. ZİYARET EDİLEN KENT MÜZELERİ
4-8 Şubat 2013 Adalar Müzesi, Heybeliada İsmet İnönü Evi, Galata Mevlevihanesi, SALT
Galata/Beyoğlu
31 Ekim-4Kasım 2013 Antalya Behlül Dal Sinema Müzesi, AKMED, Suna-İnan Kıraç Vakfı
13 Mart 2013 Samsun Kent Müzesi
10 Ağustos 2013 Ödemiş Yıldız Kent Arşivi Ve Müzesi, Torbalı Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi
9.1.3.SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMALARI
Ege Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih bölümlerinden
akademisyenlerin desteğiyle 2008’de sözlü tarih görüşmeleri başlatılmıştır. 2011 yılından itibaren
Selçuk Efes kent Belleği ekibi tarafından sürdürülmüş olup, “yaşam öyküsü Modeli, tütün, müzik ve
Selçuk’a dair konularla ilgili gerçekleştirilen görüşmelerin 42 tanesi bellek ekibi tarafından yapılmış
olup toplam. 147 adet görüşme, ses, mini Dv video kamera ve dijital video kamera aracılığıyla 296
saat civarında kayıt altına alındı.
2013 Yılı itibariyle; 22 Sözlü tarih görüşmesi 33 röportaj yapılmıştır.
Sözlü tarih görüşmelerinin bir kısmı Yunanistan’da yapılmış olup7 Kişi ile sözlü tarih,10 kişiyle
görüşme, köy kahvesinde 5 toplu görüşme yapıldı.
Kavala Müştiyan Köyünde köy muhtarı Dimitris Karamanlis, Maria Parashidis ve (Çalgıcı)
PanashosParashidis, GrammatkiPamdazi, VasilisXoulogis; Domatia Köyü’nün sakinleri, Galipsos
(Dedebali) Köyü kahvesinde büyük çoğunluğunun ailesi Şebinkarahisar’dan gelmiş olan yaşlılarla;
Mesoropi (Kosurup) köyüne hareket Eleftropoli Belediye Başkanının annesi ile: Atina’nın Nikea
semtinde bulunan Efesos Derneği ziyaret edildi. Ayrıca Atina Alaçatılılar Derneği Başkanı Marianna
Mastrostamati ve Selanik Dernekler Federasyonu Başkanı Andonis Ozailoglou ile görüşme yapıldı.
26 Mart-6 Nisan 2013:Nea Efesos Köyü’nde Georgia Antoniyadis, Heraklitos Derneği Başkanı
Yannis Dimitriadis, Dimitrula Kostaouglu, Maxis Libits Daniel ve Andreas Tsalhitsiz, Eva Sarigeorgiou,
Efesos Dernek Başkanı Dimitris Krassopoulos ziyaret edildi.
Yunanistan’a yapılan 2. araştırma gezisinde 6 Sözlü tarih 7 röportaj 2 toplu görüşme
gerçekleştirildi.
Pageio Belediye Başkanı Vasilis Xoulogis görüşmesi, Kavala’da İlyadis Amca, Eleftropi
yakınlarında Antifilipi Köyü’nden 1918 Söke doğumlu Yannis, Dimitrula Kostaloglu, Despina Savidi
Çıtaklı’dan Hristo Saliyen, MarcoŞavaş, Maria Semertzi, Kavala’dan Panayot Yılancı, Dedbal’dan Mikail
Mikailiç, Stavros Teodosoglu, görüşmeleri yapıldı. Eleftheroupolis (Pravista)’den Avukat, Yerel Tarihçi
Theodoros D. Lymperakis ve Veteriner Theodoros ile Eski Türk İbadethaneleri, Evleri ve eşyaları
üzerine, Mübadele sonrası terk edilmiş yapılar üzerine bir röportaj gerçekleştirildi.
Sözlü tarih görüşmelerinin devam ettiği Makedonya bölgesinde 6 sözlü tarih görüşmesi 7 görüşme
2 toplu görüşme yapıldı.
Radoviç Belediyesi Radoviç Belediye Başkan Yardımcısı Lazo Gazepovve Belediye Meclis
üyeleri, Radoviç Krste Petkov Misirkov İlköğretim Okulu (Türkler ve Makedonların birlikte okuduğu
okul), Konçe Belediye Başkanı Blagoy Yovanov, Pırnalı Köy Okulu İlköğretim Okulundan Makedon ve
Türk Öğretmenlerle Röportaj gerçekleştirildi. Ustrumca Belediyesi daveti üzerine Ustrumca
Halkoyunları Gösterisine gidilerek gösteri kayıt altına alındı. Konçe Köyü gezisi sırasında Makedon
Ratko Hanım ve Türk Gülsüm (Cinci) Hanım ile kısa röportaj gerçekleştirildi. Alikoç köyü doğumlu Aliof
Mümin Yusuf, Havva Tayip, Nebiye Nanuş, Abdurrahman Seyit, Şevki Karaelmas, Tahir Tayyip
öğretmen,1924 doğumlu Ali Dede, Çoban Hüseyin Amca, Neşret Limanof adlı kişilerle görüşmeler
gerçekleştirildi. Konçe Köyü Ziya Gökalp Derneği bünyesinden Müzik Grubu bir kaç Makedon
Türküsünü çalarak seslendirdi.
Selçuk’ta yapılan Sözlü tarih görüşmeleri;
15 Mayıs 2013: Necla Aktepe ile değirmenler konusuyla ilgili sözlü tarih görüşmesi yapıldı.
10 Aralık 2013:Makedon Göçmenlerinden Güllü Yılmaz ile Makedonya ile ilgili Sözlü tarih
görüşmesi yapıldı.
28 Haziran 2013 Havva İlker ile eski belediye çalışanları ile ilgili sözlü tarih görüşmesi yapıldı
9.1.4.SELÇUK BELEDİYESİ PERSONEL GÖRÜŞMELERİ
Sözlü tarih görüşmeleri için kaynak kişilerin belirlemesi, fotoğraf arşivine malzeme
sağlanmasına katkıda bulunan personel görüşmeleri; Kent Belleği’nin Selçuk Belediyesi’nin diğer
birimleriyle iletişimi ve işbirliğini sürdürmesi açısından önem taşımaktadır.
Personelgörüşmeleri16 defa yapılmış toplam 324 personelle görüşülmüştür.
8 Ocak-14 Şubat 2013
Göç temalı sergi için belediye personeli ile belirli gruplar halinde 15 toplantı yapılarak224
personel ile görüşüldü. Bu toplantılarda kişilere verilen formlar, tutanaklar dijital ortama aktarılarak
ayrıca excel kaydı tamamlandı.
4 Aralık 2013
16. toplantı 100 kişilik personelle gerçekleşti, personel ile ilgili çekilen kısa film izletildi.
Almanya’ya işçi giden Selçuklular, görüşülecek Makedon göçmenleri ve yapılması planlanan
Çarşamba sohbetleriyle ilgili destek istendi. 2014’te yapılması planlanan sergi konularına göre form
oluşturularak 100kişinin iletişim bilgisi ve formdaki verileri excel kaydına aktarıldı.
9.1.5.GÖNÜLLÜ TOPLANTILARI
Selçuk’ ta arşive kazandırılacak tüm materyal için, arşivi zenginleştirmek adına Gönüllü
Koleksiyoner Geliştirme Grubu oluşturularak Ocak ve Şubat aylarında 3 toplantı gerçekleştirildi. 15
kişiden oluşan bu gruptan alınan fotoğraf ve obje bağışı arşive kazandırıldı.
9.1.6.SELÇUK GÖÇ ARAŞTIRMALARI ANKETİ
Selçuk Belediyesi, Selçuk Efes Kent Belleği ve Ege Üniversitesi’nden Prof. Melek Göregenli, ve
öğrencileri tarafından yürütülen bir bilimsel çalışma olan ‘Selçuk Göç Araştırmaları’ iki aşamada
gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada Selçuk’ un tüm mahalle ve köylerinde toplam 888 kişiyle görüşülerek
bu araştırma için hazırlanmış soru formu uygulanmıştır. İkinci aşamada 52 kişi ile derinlemesine
görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kendileri ya da ailelerinin Selçuk’ a göç etmeden önce
yaşadıkları yerler, Selçuk’ a göç edenlerin kendilerini Selçuklu hissetmeye göre memnuniyet düzeyleri
ve sorunları, katılımcının kendisinin ya da ailesinin Selçuk’ tan önce yaşamakta olduğu yere göre
Selçuk’ a aidiyet ve mahalleye aidiyet düzeyleri gibi bilgilerin İstatistiği ve analizi yapılmıştır. Bu
istatistikler yeni görsel tasarımlara dönüştürülerek “Yeni Efesliler” sergisinde kullanıldı.
9.2 FAALİYETLER
9.2.1.KENT BELLEĞİ’NİN KATILDIĞI SEMPOZYUM VE TOPLANTILAR
16-17 Kasım 2013 "90’ıncı Yılında Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi: Yeni Yaklaşımlar,
Yeni Bulgular", İstanbul, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(MiReKoc)
6-8 Kasım 2013, Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu | Kent Yönetimi ve Planlama, İzmir,
Dokuz Eylül Üniversitesi
9.2.2.KENT BELLEĞİ’NDE DÜZENLENEN EĞİTİM VE SEMPOZYUMLAR
15 -17 Mayıs 2013 Çekül Akademi& Selçuk Belediyesi Bahar Eğitimi: Doğal ve Kültürel
Mirasına Sahip Çıkan Kent: Selçuk, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçe belediye çalışanlarından oluşan 50
kişilik katılımcı grubuna Selçuk’ta Tarihi ve Kültürel Dokunun Korunması Uygulamaları, Selçuk Kent
Belleği ve Efes Alan Yönetimi konularında yapılan çalışmalar anlatıldı.
9.2.3. UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI ALANLARI, EFES YÖNETİM ALANI
ÇALIŞMALARI
-7 Şubat 2012 Tarihinde yapılan Efes Alan Yönetimi Danışma Kurulu Toplantısı’nın ardından Efes Alan
Yönetimi Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu için seçilen isimler Selçuk Belediye Meclisi’nde onaylandı.
-4 Mart 2013 tarihinde ilk Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Kültür
Bakanlığı’nın Efes Yönetim Planı ile ilgili önerilerinin ivedilikle görüşülerek planın onaylanması
yönünde karar alındı.
-22 Mart 2013 tarihinde yapılan Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu toplantısında Kültür Bakanlığı’nın yeni
önerileri olması üzerine, önerilerin tekrar değerlendirilmesi kararıyla toplantı sona erdi.
-10 Temmuz 2013 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerinin, Efes Kazısı Başkanı’nın, Ayasuluk
Kalesi ve St Jean Anıtı Kazısı Başkanı’nın, Efes Müze Müdürü’nün ve Selçuk Belediyesi İmar ve
Şehircilik Birimi ile Kültür ve Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Bu
toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerinin talebi üzerine halihazırda Selçuk Belediyesi
tarafından hazırlatılmış olan Efes Yönetim Planı içerisinde yer alan UNESCO evrensel değer kriterleri
ve alan yönetimi sınırı konuları tartışıldı. Kültür Bakanlığı’nın Efes ve Ayasuluk kazı başkanlarından
halihazırda kendilerine gönderilmiş olan alan yönetimi ile ilgili değerlendirme raporu istemesi ve
buna göre alan yönetimi sınırı ve Efes’in UNESCO’nun kaç tane evrensel değer kriterini karşıladığı
konusunun değerlendirileceğini bildirmesiyle toplantı sona erdi.
-Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi üzerine aşağıda yer alan başlıklarda bir rapor hazırlanarak
gönderildi.
Alan Başkanının Atanması Ve Danışma Kurulunun Oluşturulması, Eşgüdüm Denetleme
Kurulunun Oluşturulması, Alan yönetimi ilkeleri, Alan yönetimi politikaları, Alan yönetimi stratejileri,
Efes yönetim alanı alan yönetim eylem planı, itibar yönetimi ve tanıtım planlaması, itibar yönetimi ve
tanıtım planlarına yönelik eylemler
-Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi üzerine Efes Yönetim Planı İngilizce diline çevrilerek Bakanlığa
gönderildi.
9.2.4. KENT BELLEĞİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLER
Belgesel Gösterimleri
2013 Yılında 6 belgesel gösterimi yapılmış olup 2.953 kişi tarafından izlenmiştir. Kent
Belleği tarafından yapılan 3 kısa belgesel film sürekli yayında olduğu için belleği ziyaret eden kişi
sayısı kadar izlenmiştir (13.066 kişi)
4 Eylül 2013
Selçuk Efes Kent Belleği bir araştırma merkezi olarak arşivlediği bilgilerden kısa belgesel
filmler oluşturarak halkla paylaşmaktadır. Bu kapsamda Kent Belleği ekibi tarafından yapılan ;
“Yörükler” “Yüz Yaşlarında Üç Çocuk”” Makedonya’dan Göç” adlı kısa belgesel filmler
oluşturulmuştur. Bu filmler 2013 sergi açılışından itibaren bellek binasında sürekli yayınlanmakta ve
bütün ziyaretçiler tarafından izlenmektedir.
4Eylül 2013
Yunanistan’a yapılan 2 araştırma gezisinin verilerinden yararlanarak yönetmen Tahsin
İşbilen’in çektiği “Eski Efesliler” belgesel filmi 2013 sergi açılışını takiben belleği grup halinde gezen
ziyaretçiler ve kurumlardan gelen toplu ziyaretlerde yaklaşık 2353 kişi tarafından izlendi.
8 Mayıs 2013
Egeli Lozan Mübadilleri Vakfı’nın desteği ile Yönetmen Ömer Asan’ın "Kardeş Nereye" adlı
mübadele belgeseli gösterildi. Selçuk’un yanı sıra İzmir ve Kuşadası’ndan gelen yaklaşık 75 kişi
belgeseli izledi.
31 Ocak 2013
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Murat Ünal tarafından çekilen “Adı
Mübadele: "Selçuk'tan Portreler, Bin Taşlı Gerdanlık" belgeseli yaklaşık 75 kişinin katılımı ile izlendi.
26 Aralık 2013
Kimliğini Yaşatan Kent: Selçuk Sergisi için İmar ve Fen İşleri Müdürlüğünden Mimar Cansu
Haşal ve Evrim Güçer Payamcı ile röportaj gerçekleştirilerek, görüntüler kurgulanarak sergi filmi
yapıldı. Sergiyi gezen 450 kişi tarafından izlendi.
Selçuk Efes Spor Kulübü Etkinliği
28 Şubat 2013
“70 Yıllık Selçuk Efes Spor” Söyleşisi: 70 yıllık geçmişi ile Selçuk’un en eski Spor Kulübü olan
Selçuk Efes Spora yıllarca futbolcu ya da yönetici olarak emek verenler, Selçuk Belediyesi Selçuk Efes
Kent Belleği Merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 120 kişinin katılımıyla gerçekleşen buluşmada ulusal
basınının ve TRT televizyonunun katıldığı, Eski ve yeni kulüp üyelerini ve Selçukluları bir araya getiren
geçmişten bugüne Selçuk’ta Spor’un konuşulduğu gecede eski kulüp oyuncularının isimlerinin yazılı
olduğu Selçuk Efes Spor Formaları oyunculara hediye edildi.
Yeni Yıl Etkinliği
455 kişiden oluşan Selçuk Efes Kent Belleği Bağışçı ve gönüllülerine teşekkür belgesi verilmiştir.
26 Aralık 2013
Kent Belleğinde Yeni yıl kutlaması yapılarak Kent Belleği’nin gönüllü ve bağışçılarına teşekkür
belgesi verilen bir gece düzenlendi. 450 kişi katıldı 135 kişiye teşekkür belgesi dağıtıldı. Geceye katılan
herkese Celsus Kütüphanesi magneti, Selçuk Kent Belleği Proje filmi Cd’si verildi.70’li yılların
şarkılarından oluşan bir müzik dinletisi yapıldı. Geceye katılmayanların belgeleri evlerine postalandı.
Kent Belleği gönüllü ve bağışçılarından çok yaşlı olanlar için hazırlanan teşekkür belgeleri kişilere
evlerine ziyarette bulunularak teslim edildi. Toplam 455 kişiye teşekkür belgesi verildi.
2.5.Kalıcı ve Uzun Süreli Sergiler
4 Eylül 2013
Yeni Efesliler Sergisi:
2006 yılından itibaren yürütülen 147 sözlü tarih görüşmesi içinden seçilen 62 görüşmenin ve
Ege Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 2013 yılı Selçuk Göç Araştırmaları saha çalışması
kapsamında yapılan 52 derinlemesine görüşmenin 24’ünün kentin demografik yapısını temsiliyet
gücü göz önünde bulundurularak hazırlandı. Bir göçmenler kenti olan Selçuk’ta, yürütülen
araştırmalara göre beş ana göç dönemi olduğu sonucuna ulaşılarak, bu göçler tarihsel olarak; 1923
öncesi, 1923-1933 arası, 1934-1959 arası, 1960-1990 arası ve1990 sonrası olarak dönemlere ayrıldı.
Yeni Efesliler Sergisi bu göç dönemlerine göre, tasarımcı mimar Barış Yağlı’nın desteğiyle Selçuk Efes
kent Belleği ekibi tarafından hazırlandı.
4 Eylül 2013
Tütün Sergisi
Kent Belleğinin kullandığı tarihi yapının varoluş nedeni olan tütünün, Türkiye ve Selçuk’taki
serüveni, Tütünle ilgili kanunlar, ekim alanları, sınırlamalar, tütünle ilgili sözlü tarih görüşmelerinden
alıntıların yer aldığı Eylül 2012’deki tütün sergisine ek olarak, kapanan İzmir Sigara Fabrikası’ndan
temin edilen, binanın tütün deposu olarak kullanıldığı zamandan kalan objeler ve tütüncülük yapan
ailelerin bağışladığı objelerle zenginleştirilen sergi yeniden revize edildi.
4 Eylül 2013
Kronolojik Sergi
4 Eylül 2012’de hazırlanan kronolojik sergi güncellenen bilgiler ve yeni görsellerle yeniden
tasarlanarak Efes, Ayasuluk, Selçuk bölümlerinden oluşan kronolojik metinler kısaltılarak yeniden
revize edildi.
2.6.Kısa Süreli Sergiler:
15 Nisan 2013-19 Mayıs 2013
Genç Objektiflerde Bu Günün Belleği (29 Fotoğraf)
Haftada iki gün süreyle 6 hafta boyunca devam eden Fotoğraf Atölyesi çalışmalarından sonra
14 yaş grubu ve üzeri 60 gencin katılımıyla 10.000 kare fotoğraf çekimi yapılmıştır. Çekimler, St. Jean
Kilisesi, İsabey Camii, Artemis Tapınağı, Selçuk Pazarı, Çamlık Köyü, Gökçealan Köyü, Barutçu Köyü,
Zeytinköy ve Belevi Beldesi bölgelerinde yapılmış olup.“Genç Objektiflerde Bugünün Belleği” sergisi
onların çerçevelerinden Selçuk çevresindeki sokak ve insan manzaralarını aktaran 29 fotoğraftan
oluştu.
1Temmuz 2013-30 Temmuz 2013
Osmanlı Arşivlerinde Efes Kazıları(36 Fotoğraf, 35 Belge)
Osmanlı Arşivlerinde Efes kazıları sergisi ilk defa yayınlanan belge ve farklı fotoğraflarla, bu
kazı çalışmalarına Osmanlı Devleti’nin bakışını ve yaklaşımını yansıtmaktadır. Osmanlı Devleti’nin
toprak bütünlüğünün tehdit edildiği ve bağımsızlığını yitirmeye başladığı bir dönemde başlayan
kazılar, Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen dönemde, bu sergi ile mercek altına alındı. Yerel tarihçi Ali
Can tarafından oluşturulan sergide, tarihçinin özel koleksiyonundan orijinal 36 fotoğraf ve 35 belge
yer aldı.
19 Mayıs 2013-1 Temmuz 2013
Selçuk Lisesi’nin 55. Yıl Dönümü(20 Röportaj, 30 Belge, 50 Fotoğraf)
Milli Eğitim bakanlığının okullar hayat bulsun Projesi kapsamında hazırlanan Selçuk Lisesi’nin
55.Yıldönümü sergisi, Lise beden eğitimi öğretmeni Bahadır Uygur, müzik öğretmeni Bahadır Varvar
ve 11. Sınıf öğrencilerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Selçuk Efes Kent Belleği’nde açıldı. Bu
sergide öğretmen ve öğrenciler; Lisenin mezunlarıyla günümüzdeki öğrencilerini bir araya getirmek,
uzun yıllar Selçuk’un tek lisesi olarak hizmet veren okulun ilçenin eğitimindeki yerini göstermek ve
kuruma olan bağlılığı arttırmak amacıyla yola çıktılar. Sergide lisenin eski yeni öğretmenlerinden 20
kişi ile yapılan röportajlar, kuruluşundan beri görev yapan müdürler, kutlama, etkinlik, bayram,
öğrenci, öğretmen fotoğraflarından oluşan 50 fotoğraf, okulun kuruluşuna ait resmi evraklardan
oluşan 30 belge yer aldı. Okulun formaları, spor kıyafetleri, laboratuar ve ders araç gereçleri, bando
takımı malzemeleri de sergilenenler arasındaydı.
4 Eylül 2013-26 Aralık 2013
Aynı Güneşin Altında( 103 Fotoğraf 16 hikaye 5 Ritüel)
Birinci Dünya Savaşı öncesi yüzyıllarca iç içe ve barış içinde bir hayat süren Rum ve Türk
halkları, emperyalist güçlerin çıkardığı savaş sonrası Türkiye ve Yunanistan Devletleri arasında en
büyük sorun haline geldi. İki hükümet arasında yapılan antlaşma gereği 1923 yılında milyonlarca insan
topraklarından ayrılmak zorunda kaldı. Selçuk Belediyesi tarafından 2006 yılından itibaren yürütülen
çalışmaların bir ürünü olarak hazırlanan bu sergi, göç, mübadele ve sürgüne maruz kalmış her iki
tarafın; göç hikayeleri, beraberlerinde getirdikleri gelenek, görenek, adet ve yemekleri, geldikleri yere
ait hatıraları, kayıt altına alınan hikayelerinden oluşmaktadır. 103 fotoğraf 16 kişi hikayesi ve 5 ritüele
yer verilen sergi, Selçuk Efes Kent Belleği ekibi tarafından hazırlandı.
26Aralık 2013-14 Şubat 2014
Kimliğini Yaşatan Kent “Selçuk”(20 Hava 3 uydu fotoğrafı 2 İmar planı)
Selçuk’un son durumunu belgeleyen 20 hava fotoğrafı 3 uydu fotoğrafının bulunduğu sergide
projelerin başladığı yıl, ne amaçlandığı, Selçuk’a katkısı gibi başlıklar altında incelenen konular 36
panoda yer aldı. Bu panolarda; Efes Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı, Selçuk Kentsel
Sit Koruma Amaçlı imar planı gibi planların yanı sıra, sokak iyileştirme çalışmaları, sucul yaşamı,
leylekleri koruma, Menderes Havzası sağlıklaştırma çalışmaları gibi doğal yaşamı koruma konulu
görseller de sergilendi. Ayasuluk Kalesi çalışmaları, Antik limanı canlandırma Projesi uygulamalarının
ilgi çektiği sergide Efes’in UNESCO süreci de anlatıldı. Kent Belleği ekibi tarafından hazırlanan
sergide2005 yılında, Büyükşehir Belediyesi Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri kapsamında” Esaslı
Onarım Ödülünü” alan CarpouzaCafe ve 2013’de TMMOB Şehir Plancıları Odasından Türkiye’nin en
prestijli ödüllerinden olan “Raci Bademli iyi Uygulamalar Ödülünü” alan İstasyon Meydanı Projesi
tanıtıldı.
Sergi hazırlığı 2013 Aralık ayında tamamlanmış olup ziyarete açılması 15 Şubat 2014 tarihinde
gerçekleşecektir.
Bir Kazının Arkeolojisi; Ayasuluk Kazıları’nın 55 Yılı(152 Fotoğraf 1 hava fotoğrafı 3 gravür 2 harita 8
plan)
Efes Ören Yeri’nin en erken yerleşiminin bulunduğu, Hristiyanlık tarihi için olduğu kadar
Türkiye ve dünya kültür tarihi açısından çok önemli bir yere sahip Ayasuluk Tepesi’nde yürütülen
çalışmalara dair yerel halkın farkındalığını arttırmak, yerli ve yabancı turistlerin bölge ile ilgili bilgi
edinmesini sağlamak amacıyla açılan sergide; 152 Fotoğraf,1 Hava Fotoğrafı, 3 Gravür,2 Harita, 8 Plan
yer aldı. Müze başkanlığında kazılar, kazı ekipleri, Miken Mezarı gibi konu başlıklarının bulunduğu
sergide 36 pano yer alıyor. Sergide Ayasuluk Tepesi’nin ve Ayasuluk Kazısı’nın Kronolojisi, Ayasuluk
Tepesi’nde yer alan önemli buluntular, yapılar; Takip Kapısı, Kale Köşkü ve Hamamı, Kale Camii,
Vaftizhane, Hazine Dairesi ve Şapel, Sarnıçlar, Piskoposluk Sarayı, İç Kale, Atrium, Aziz Yuhanna,
anlatılıyor. Kale ile igilirestorasyon ve çevre düzenleme projelerinin yanısıra kazılara yapılan Selçuk
Belediyesi ve Quatman Vakfı Desteği, UNESCO Süreci de anlatıldı.
8 Mart 2013
SEGEM Resim Sergisi
Kadına şiddet konulu karakalem resim sergisi açıldı. Selçuk Belediyesi Selçuk Kadın Eğitim ve
Gelişim Merkezi katılımcılarının eserlerinden oluşan sergi halktan yoğun ilgi gördü.
29 Ekim 2013
Huzurevi El işi Sergisi
Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi yaşlılarının 8 Eylül İlköğretim Okulu resim öğretmeni
Şimal Nevbahar Akgüneş ve öğrencilerinin desteği ile hazırladıkları 29 Ekim temalı sergi 1hafta
süreyle 200 ziyaretçi tarafından gezildi.
Yayınlar
Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünden Prof.Dr. Melek Göregenli ve öğrencilerinin hazırladığı
”Dün Bugün ve Geleceğin Zihinsel Temsilleri adlı eser, Selçuk Efes Kent Belleği tarafından
yayınlanmış olup Bellek Arşivinde araştırmacılara sunulmaktadır. Bu yayın, Selçuk Efes Kent
Belleği’nin yayınlanmış 5. Kitabıdır.
9.3 GÖRÜŞME YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR
9.3.1. KURUMLAR
Selçuk Kronolojisi metnini oluşturmak için; Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Odası,
Çiftçi Malları Koruma Derneği, Ziraat Odası, Toprak Su Kooperatifi, Şoförler Odası, Rumeli Göçmenler
Derneği, Alevi Derneği, Selçuk Efes Kültür ve Turizm vakfı, İlçe Özel idaresi, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği,İlçe Emniyet Teşkilatı, Jandarma,İlçe Turizm Müdürlüğü,Efes
Müzesi,Kızılay Teşkilatı ile görüşme yapıldı.
Kasım-Aralık 2013
Bursa Nilüfer Belediyesi ile görüşülerek mahalle komiteleri ve kent konseyleri konulu bir
seminer vermek üzere Nisan ayı için anlaşıldı.
Eskişehir Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi ile görüşülerek yaz aylarında istasyon
meydanında heykel atölyesi yapılması için anlaşıldı.
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Enstitüsü ile görüşerek Evliya Çelebinin Gözüyle Selçuk
Sempozyumu düzenlenmesi için anlaşıldı.
Selçuk’ta arı yetiştiriciliği ile ilgili eğitim verilmesi amacıyla Ege Üniversitesi Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Uzm. Üzeyir Karaca ile görüşme yapıldı.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile görüşme yapılarak 8-9 Mayıs Uluslararası
Mübadelenin 90. Yılı Sempozyumunda “Yeni ve Eski Efesliler” sergisinin açılması için anlaşıldı.
Selçuk Efes Kent Belleğinde karikatür atölyeleri düzenlenmesi için İzmir Karikatürcüler
Derneği ile görüşme yapıldı.
4Aralık 2013
Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla toplantı yapılarak yeni sözlü tarih görüşmeleri için isim istendi.
Muhtarlara yeni sergi gezdirilerek Eski Efesliler Filmi izletildi. Yaşlı köylü vatandaşların belleği gezmek
istemeleri durumunda muhtarlıklara başvurmaları ve belediyenin sağlayacağı ücretsiz araçla belleğe
ve evlerine transferleri ve bellek ekibi tarafından sergilerin gezdirilmesi kararlaştırıldı.
12 Aralık 2013
Ekonomi Üniversitesi kütüphane müdürü ile görüşme yapılıp Yordam programı yerinde
incelenerek kullanımı hakkında bilgi alındı.
30 Aralık 2013
Kent Belleği sergilerinde yabancı ziyaretçilerin kullanımı için sesli rehber hizmeti sunan
Tonwelt firması ile bir görüşme gerçekleştirildi.
3 Aralık 2013
Sabah Atv grubu Haberturk Ciner grubu ile arşiv sistemi ile ilgili görüşme yapıldı
İZKA'nın yıllık denetimi için sözleşme, final raporu gibi belgeler hazır edildi
9.3.2.KİŞİLER
12 Kasım2013
Arşiv güncellemeleri için Dijital Arşiv Kurulum Danışmanı Doç.Dr. Muazzez Pervan ile iletişim
kurulup, görüş ve önerileri uygulamaya alındı.
3 Aralık 2013
Bellekteki materyalin restorasyonu için Ege Üniversitesi'nden Öğretim görevlileri Dilek Öztürk
ve Sema Çakalozla görüşme yapıldı.
9 Aralık 2013
Restorasyon konusunda uzman Pelin Özilkiz Çelik ile görüşüldü.
17Kasım 2013
Prof. Dr. Onur Yıldırım (ODTÜ) ,Prof. Dr. A.Nükhet Adıyeke, Yrd. Doç. Dr. Nuri Adıyeke, Tanas
Cimbis ile görüşülerek Selçuk Efes Kent Belleği çalışmaları aktarıldı, Kent Belleği’ne “Girit” konulu bir
çalışma için davet edildi.
Kasım-Aralık 2013
Eski Müze Müdürü Sebahattin Türkoğlu ile görüşülerek Ağustos ayı içinde bellekte bir
konferans düzenlemesi ile ilgili anlaşıldı.
Orman İşletme Şefliği ile Selçuk Florası konusunda çalışma yapmak üzere görüşme yapıldı.
Mart ayı için anlaşıldı.
26 Nisanda yapılması düşünülen “Girit Manileri ve Misropites Çöreği” günü için Mavro
Hüseyinle görüşüldü.
31 Mayıs’ta yapılması düşünülen Çağlayan Sesler Çocuk Korosu etkinliği için Uzm. Psikolog
Sema Köseoğlu’yla görüşüldü.
Bahar aylarında yapılması düşünülen konser için İzmir Klasik Türk Müziği korosuyla görüşüldü.
Selçuk’ta halıcılık ve Selçuklu dönemi halıları semineri düzenlemek amacıyla halıcı Osman Can ile
görüşüldü.
9.4 ARŞİVLEME ÇALIŞMALARI
9.4.1. FORMLAR/ BELGELER/ DOKÜMANLAR
Personel toplantıları Excel formlara dönüştürüldü.
Kent Belleği bağışçılarının adres bilgileri Selkos sistemi üzerinden güncellenerek yeni listeler
oluşturuldu.
Kent Belleği yayınlarının verildiği kişi ve kurumları gösteren kitap takip listesi oluşturuldu.
Tüm davetli ve sözlü tarih listelerinin iletişim bilgisi eksik olanlar Selkos sistemi üzerinden
güncellendi
1027 kişiden oluşan Sözlü tarih görüşülecekler listesi oluşturuldu.
Kent Belleği çalışmalarını, duyurularını gerekli kurumlara gerekli durumlarda ulaştırmak
amacıyla Türkiye’deki Kent Müzelerinin isim ve adres listesi çıkarıldı excel dosyası olarak kaydedildi.
Türkiye'de ki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri listelenerek İletişim Fakültesi, Edebiyat
Fakülteleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin adresleri bulundu, excel dosyası olarak kaydedildi.
Kronolojik sergi, Tütün, demiryolu, Toplumsal ve Kültürel Miras, Zımparataşı, Yerel Yönetim,
Yeni Efesliler sergisi ve kısa süreli sergilerinin orijinal dosyaları arşive aktarıldı.
Selçuk Efes Kent Belleği’nde süreli sergi açmak ve atölye çalışması yapmak isteyenlere
ulaşmak için Sergi ve Atölye Başvuru formları hazırlanıp Belleğin Web sitesinde yayınlandı.
Sözlü Tarih kasetlerinin dijital kopyaları basın biriminden alınarak CD ortamına aktarılma
çalışmalarına başlandı.
En son gerçekleştirilen sözlü tarih görüşmelerinin İntegral Araştırma Şirketi tarafından yapılan
deşifreleri incelenerek konularına göre tasnif edildi. Konu başlıklarına göre araştırmacıların
yararlanacağı bir tablo oluşturuldu.
Midas üzerinde kitap kayıtlarının barkod basımı gerçekleştirildi. 315 kitap barkod ile
etiketlenmesi sürdürülmektedir. Böylece ödünç takibi, kitap sayımı yapılabilir olacaktır.
9.4.2. ARŞİV SİSTEMİNDE İYİLEŞTİRME
4-22 Kasım 2013
Mikrobeta firması Midas Arşiv Programı istenilen düzeye ulaşmadığı için yeni arşiv programı
araştırmasına başlanıldı. Piyasadaki sistemler gözden geçirildi ve Yordam arşiv programını kullanan
kurumlar ile iletişime geçildi. Yordam Arşiv firmasından fiyat alınarak referans kayıtları incelendi.
Yordam Kütüphane programının kayıt örneği ve sistem alt yapısının göndermiş olduğu linkle
giriş yapılıp testleri, demo uygulamaları yapıldı.
Yordam firmasından yetkili kişi ile görüşülerek bellek pc.ye uzaktan bağlanıldı ve Medya Arşivi
programı tanıtıldı. Demo fotoğraf ve belge kaydı oluşturuldu. 1.5 saatlik telefon görüşmesi ile
desteklenen programa erişim sağlandı. Marmara Üniversitesi’nin kullanmakta olduğu sisteme
bağlanılarak örnek kayıtlar incelendi.
Sesli Kayıtları yazı dosyasına dönüştüren bilgisayar yazılımıyla ilgili araştırma yapılmaya
başlandı.
9.4.3 ARŞİVDEN YARARLANANLAR
10 Aralık 2013
İsabey ilkokulu öğrencilerinden 34 kişilik bir grup Arşiv Sistemiyle ilgili bilgi aldılar.
11-13 Aralık 2013
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 3 öğrenci Selçuk ve Şirince
konulu makaleleri için Arşiv sisteminden yararlandılar
19 Aralık 2013
İMKB Anadolu Meslek Lisesinden 2 öğrenci hazırladıkları TÜBİTAK projesi için Kent Belleği
yetkilileriyle yaptıkları toplantılarda proje hazırlama konusunda bilgi aldılar. Kent Belleği Arşivinde yer
alan Makedonya Plavuş bölgesinden göçenler, Selçuk Efes Kent Belleği Sözlü Tarih görüşmeleri,
fotoğraf ve belgeler öğrencilerle paylaşıldı.
27 Aralık 2013
Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Lisans Öğrencisi Bilgen Güler tez çalışma konusu
olan Makedon Göçmenlerinin Müzik Kültürü ve örnekleri ile ilgili Kent Belleği yetkililerinden Müzik
kültürü çalışma grubu ile ilgili bilgi aldı. Arşivde bulunan konusuyla ilgili örnek tez çalışması kendisine
verildi.
9.4.4.BAĞIŞLAR
Selçuk Efes Kent Belleği’nde 9300 fotoğraf ve belge 315 kitap 118 obje kaydı mevcuttur.
2013’te 55 yeni bağışçımız fotoğraf, belge, obje bağışında bulundu.
Bilgi belge ve fotoğraflar tarayıcıdan taranarak dijital ortama aktarılmaktadır.
5100 veri girişi tamamlanmış olup yaklaşık 4200taranmış bilgi belgenin sisteme aktarımı
devam etmektedir.
315 kitap kaydı oluşturulmuş Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre etiketlenmesi ve fiziki
düzenlenmesi tamamlandı.
Eylül 2013 Yeni Efesliler sergisinde kullanılan 118 obje konularına göre ayrılarak
numaralandırıldı ve fotoğraflanarak kayda alındı.
9.5 ETKİNLİKLER
21 Eylül-13 Aralık
Yaratıcı Drama Atölyesi
52 Kişi Selçuk Efes Kent Belleği’nden Yaratıcı Drama Eğitimi 60 kişi fotoğraf eğitimi almıştır.
7-9 ve 9-12 yaş gruplarının Efes Şehrini anlatan “Kayıp Kitaplıktaki İskelet” adlı çocuk kitabının
yaratıcı drama teknikleriyle işlenmesini içeren 10 haftalık bir çalışmayla başlayan 2013 atölyeleri.
Yetişkinler için düzenlenen “Mübadele ve Göç “ başlıklı 3 günlük süreçsel drama çalışmasıyla devam
etti. Yaş gruplarının bilişsel düzeyine göre planlanan çalışmalara toplam çocuklarda 42, yetişkinlerde
de 10 kişiye ulaşıldı, toplam 52 kişiyle çalışıldı.
23 Ocak-11 Mart
Fotoğraf Atölyesi
6 hafta süren teorik eğitim sonunda, 60 katılımcımız.
St. Jean Kilisesi, İsabey Camii, Artemis Tapınağı, Selçuk Pazarı, Çamlık Köyü, Gökçealan Köyü,
Barutçu Köyü, Zeytinköy ve Belevi Beldesi bölgelerinde yapılan uygulama çekimleri ve gezilerde
yaklaşık 10.000 kare fotoğraf çekti. Atölye fotoğrafları da Belleğin geçici sergilerinden birini oluşturdu.
9.6 TANITIM ÇALIŞMALARI
9.6.1. KENT BELLEĞİ EKİBİNİN ÇALIŞMALARI
Broşür:
7000 Türkçe 4026 İngilizce broşür dağıtılmıştır.
Selçuk Efes Kent Belleği’nin kalıcı ve uzun süreli sergilerinin tanıtıldığı sergi kitapçığı hazırlama
çalışmaları sürmektedir.
Selçuk Efes kent Belleği Genel, Akademik, Etkinlik, Sergi, Süreli sergi başlıklarını içeren 5 ayrı
broşür için metinler hazırlanarak son haline getirildi.
31-Ekim-3 Kasım 2013
Antalya Restorasyon Renovasyon ve Kültürel Mirası Koruma Fuarı:
31.215 kişinin ziyaret ettiği Antalya Restorasyon ve Kültürel Mirası Koruma Fuarında Selçuk Efes
Kent Belleği standı en beğenilen stantlardan biri olmuştur.
Antalya’daki Yapex Restorasyon Renovasyon ve Kültürel Mirası Koruma Fuarında 50 m2 stant
kurularak bellek çalışmaları anlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin ilçe belediye başkanları,
Restorasyon Kültür Mirasını Koruma Fuar’ı için YAPEX’e gelen Türkiye’nin önemli il ve ilçe belediye
başkanları, Tarihi Kentler Birliği yöneticileri, çeşitli illerden kent müzelerinin yöneticileri, meslek
odaları temsilciler, akademisyenler ve öğrenciler, sektör firmalarının yer aldığı fuarı, 31.215 kişi
ziyaret edildi. (YAPEX 2013 Sonuç Raporu)
Sesli Rehber Firmaları 3D animasyon firmaları, LED ekran Firmaları, Kent Müzesi teknolojileri
firmaları Farklı Kentlerin Kent Müzesi standları ziyaret edilerek yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler
alındı. Kent Belleği Broşür ve Yayınları tüm ilgili standlara bırakılarak çalışmalarımız hakkında bilgi
verildi. Fuar boyunca düzenlenen sempozyumlara katılım sağlandı.
9.6.2.BASINDA KENT BELLEĞİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLER
Selçuk Efes Kent Belleği ile ilgili yazılı ulusal basında 85 haber yerel internet gazetelerinde de 50
haber yapılmıştır.
23 Ekim tarihinde kent belleği ve belediyenin bölgede yaptığı tarihi dokunun korunması ile ilgili
çalışmaları haber yapılarak www. Turizm haberleri.com sitesine gönderildi.
29 Eylül tarihinde Bellekte başkan bey ile dergi editörü nün yaptığı görüşme sonunda Hürriyet Ege ‘de
Kent Belleği tanıtım yazısı yayınlandı.
Kasım sayısında Bellekte başkan bey ile dergi editörü nün yaptığı görüşme sonunda İzmir Life
Dergisinde Kent Belleği tanıtım yazısı yayınlandı
9.6.3 SELÇUK EFES KENT BELLEĞİ WEB SİTESİ
Türkçe ve İngilizce olmak üzere Selçuk Efes Kent Belleği web sitesi
www.selcukefeskentbellegi.com adresiyle 17.09.2013 tarihi itibariyle yayınlandı. Arama motorlarında
güncellemeleri sürdürülerek ilk sırada yer alması için çalışmalar devam etmektedir.
9.7 ZİYARETÇİ PROFİLİ
2013 Yılında Selçuk Efes Kent Belleğini 13.066 kişi ziyaret etmiştir. En çok ziyaret edilen ay Mayıs en
çok ziyaret eden grup 20-30 yaş grubudur.
04.09.2012 tarihinde yapılan açılıştan 18.10.2012 tarihine kadar yaklaşık 2500 kişinin Kent
Belleği’ni ziyaret ettiği tahmin edilmektedir. Ziyaretçi kaydı 18.10.2012 tarihinden itibaren tutulmaya
başlanmıştır. 18.10.2012-08.11.2012 tarihleri arası ziyaretçi sayısı: 1233 olup 2012’nin 3 ayındaki
Toplam ziyaretçi sayısı 3733 ‘tür.2013 Yılının sergi açılış tarihi olan 04.09.2013 ile 31.12.2013 arasında
ziyaretçi profili kurumsal ziyaretler ve etkinlikler başlıkları da eklenerek tutulmaya başlanmıştır. Daha
önceki aylarda bu ayrım yapılmadığı için kurumsal ziyaretler ve etkinliklerin sayısı yetişkinlerin içinde
görülmekte olup bu bölümlerin Eylül ayından önceki sayısal verileri o nedenle az görülmektedir.
01.01.2013 - 31.12.2013 Tarihleri arasında ziyaretçi sayıları ve aylara göre dağılımı
Öğrenciler: 2.275
Ocak:1070
Ağustos: 390
20-30 Yaş Grubu ziyaretçi: 4.697
Şubat: 640
Eylül: 2840
Yetişkin ve Yaşlılar: 3.999
Mart: 937
Ekim:904
Turist: 2.122
Nisan: 1111
Kasım:802
Kurumsal Ziyaretler: 396
Mayıs: 1870
Aralık:1457
Etkinlikler: 793
Haziran: 1094
Genel Toplam:13.066
Temmuz: 1004
Sonuç: Eylül ayındaki sayının fazla görünmesinin nedeni 04-08 Eylül tarihlerinde Selçuk Efes
festivali ve yeni sergi açılışı nedeniyle 4 günlük ziyaretçi sayısı 2353’tür.Eylül ayının geri kalan
günlerinde ise toplam ziyaretçi 487 kişidir. Bu özel durum dışında rutin ziyaretlere baktığımızda en
yoğun ziyaretin Mayıs ayında gerçekleştiği görülmektedir. Ağustos ayında yeni sergi hazırlığı
nedeniyle bellek yalnızca 2 hafta açık kalmış olup verilen sayı aslından 2 haftanın ziyaretçi sayısıdır.
Aralık ayındaki yüksek rakam 450 kişinin katıldığı yeni yıl etkinliğinden kaynaklanmakta olup belleği
gezme amaçlı ziyaret sayısı 1007 kişidir.
- MALİ DENETİM SONUÇLARI
2008 yılı sarf evraklarımız Sayıştay Başkanlığı yargılamasında beraat kararı
verilmiştir. 2010-2013 yılı gelir gider evrakları Mali Hizmetler Müdürlüğünde Sayıştay
Denetimine hazır olarak beklemektedir.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Mithat DUMANLI tarafından 13.02.201014.12.2012 tarihleri arasını kapsayan Genel iş ve Yürütümü denetimini 14.12.2012 tarihinde
bitirerek Başkanlığımıza 52/58 sayılı Teftiş Raporunu teslim etmiştir. 2013 yılı içerisinde
Genel iş ve Yürütümü denetimi yapılmamıştır.
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 05.03.2014
Hüseyin GEZER
Mali Hizmetler Müdürü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. 24.03.2014
H. Vefa ÜLGÜR
Belediye Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. 24.03.2014
H. Vefa ÜLGÜR
Belediye Başkanı
Download

2013 Faaliyet Raporu