SPRÁVA
o činnosti Miestnej organizácie SRZ v Liptovskom Hrádku za rok 2013
Vážené dámy, páni, priatelia rybári, milí hostia !
Tradične sa naša výročná členská schôdza koná v období očakávania otvorenia
novej rybárskej sezóny na našich pstruhových revíroch. Zišli sme sa tu, aby sme
zhodnotili našu prácu za uplynulý rok a zároveň si do nového štvorročného
obdobia zvolili členov výboru našej MO. Rok 2013 sa niesol v znamení príprav
a organizácie 19. ME v love rýb na umelú mušku. Tie sa uskutočnili v dňoch
16. – 22. 9. 2013 na riekach Váh, Belá a Poprad za spoluúčasti MsO
Ružomberok, MsO Liptovský Mikuláš, MO Kežmarok a našej MO. Naša MO
SRZ mala 2 úseky a to na rieke Váh a Belej. Súťažiacim sa na našich vodách
páčilo a mali aj pekné úlovky / Belá 1497 ks., Váh 2017 ks./. Predseda našej
MO Ing. S. Jančuška sa počas roka zúčastnil na 13. zasadnutiach prípravného
výboru pre 19. ME LRU – M. Výbor našej MO sa týmto ešte raz chce srdečne
poďakovať všetkým rozhodcom, ako aj všetkým ostatným, ktorí sa na príprave
ME podieľali. Výbor miestnej organizácie sa pri svojej práci riadil plánom
hlavných úloh schválených výročnou schôdzou, ktorá sa konala 17.marca 2013.
Výročná schôdza schválila hlavné úlohy a to :
1.Zarybniť revíry MO SRZ L.Hrádok v min .zarybňovacej povinnosti:
5 tis. ks.PP1-4 roč.
20 tis. ks PP1 roč.
20 tis. ks.Li 1 roč.
V roku 2013 sme zarybnili revíry MO SRZ L. Hrádok z vlastných zdrojov
a peňazí Rady SRZ za hosťovské povolenky a dotáciu k 19 ME LRU - M.
Násady sa vysadili do chovných ryb. revírov Dovalovec, Peterská Mlynica
a do plytkých miest na lovných ryb. revíroch Belá,Váh č.22 a Boca.
Belá lipeň 1ročný
p.potočný 1ročný
p.potočný 2ročný
p.dúhový 2ročný
18.000ks
13.000ks
200kg
130kg
Váh lipeň 1ročný
p. potočný 1ročný
p. potočný 2ročný
p. dúhový 2ročný
12.000ks
8.000ks
200kg
190kg
Boca p. potočný 1ročný
12.000ks
Jazierko pri hrade pre deti
p. dúhový 2ročný
60kg
Dovalovec
p. potočný 1/4roček
5.000ks
Peterská Mlynica
p. potočný váčkový
SPOLU za takmer
10.000ks
18.300 €
2
Zorganizovať brigádu pre všetkých členov v rozsahu 2x6 hodín / 6
hodín za účasť na VČS / pri:
- čistení vod. tokov a odchovného revíru ,výlove a zarybnení
rybárskych revírov našej MO SRZ
- prepílení zarastených rybárskych a odchovných revírov
- úprave pozemku a budovy organizácie
- doplnení rybárskych tabúľ – označenie revírov
- plašení kormorána veľkého
Na brigádnickej činnosti sa podieľali 125 členovia z 277 členov s brig.
povinnosťou , ktorí odpracovali pri čistení, výruboch, zarybnení ,údržbe
revírnych tabúľ, aj ako rozhodcovia na ME LRU-mucha celkom 918 hodín
a spolu s VČS to predstavuje 2010 hodín ( VČS 182členov = 1092 hodín,
pracovná brigáda 153 dní = 918 hodín ) a tí ktorí sa brigád nezúčastnili,
zaplatia ako náhradu za neodpracovanú brigádu 20€ + 20€ čo by malo
predstavovať celkom viac ako 2000 €
Vzhľadom na nízku účasť pri brigádach sme iba čiastočne splnili bod č.2, tj.
údržbu revírnych tabúl a ich doplnenie , ale v tomto roku to počas prvých
brigád isto napravíme a označíme .
3. Zorganizovať preteky našej základnej organizácie. Výbor zorganizoval
miestne preteky, tak ako každoročne, dňa 25.augusta 2013. Na pretekoch
a posedení pri guláši sa zúčastnilo 123 dospelých členov organizácie a 5
detí. Dospelí súťažili na našich revíroch, deti na jazierku pri hrade.
Celkové umiestnenie detí:
1. Dorotka Luticová
2. Matúš Rigg
3. Michal Michalko
Umiestnenie dospelých:
1. Ivan Vrbičan
2. Jaroslav Bešinský
3. Ján Krajči
Po súťaži si všetci zúčastnení mohli posedieť pri chutnom guláši, ktorý
navarili pán P. Mikolaj s pánom J. Stanom , za čo im výbor srdečne ďakuje.
Do budúcnosti je potrebné, aby sa naši rybári vo väčšom počte zúčastňovali
na takejto akcii a v pohode aj so svojimi rodinnými príslušníkmi mohli prežiť
pri vode a v prírode príjemné chvíle.
4. Vyškoliť a preskúšať nových členov MO SRZ
Školenie záujemcov o výkon rybárskeho práva sa uskutočnilo 2. 3. 2013
a preskúšanie prebehlo dňa 9. 3. 2013 o 8, 00 hod. v rybárskom dome. Je
treba konštatovať, že všetci zúčastnení predviedli dostatočné vedomosti
z problematiky biológie rýb, rybolovnej techniky i výkonu rybárskeho
práva. Na základe uvedených skutočností boli uchádzači zaregistrovaní do
evidencie našej MO SRZ.
5. Preškoliť členov rybárskej stráže
Školenie členov bolo urobené vedúcim rybárskej stráže Mgr. Jánom
Borošom v rybárskom dome dňa 15. apríla 2013. Na školení sa zúčastnili
všetci členovia rybárskej stráže našej organizácie. Preškolenie sa týkalo
zmien v oblasti výkonu rybárskeho práva.
6. Zabezpečiť výchovu mladých rybárov z radov detí cez CVČ Lienka.
Táto úloha sa plnila priebežne počas celého roka. Deti, v počte 13, od 6 do
14 rokov, viedol člen výboru p. Milan Záborský. Okrem pravidelnej výuky
z oblasti biológie rýb, techniky rybolovu a rybárskeho práva sa deti učili
aj prakticky vyrábať umelé návnady, ako aj nahadzovať na terč. Skúšky z
rybárskeho práva absolvovali všetky prihlásené deti v mesiaci marec.
Okrem už uvedeného sa pravidelne zúčastňovali aj na rôznych pretekoch
organizovaných pre deti na Liptovskej Mare, na riekach Váh, Belá, jazierku pri hrade a na našom miestnom preteku. Za uvedenú činnosť patrí
p. M. Záborskému poďakovanie od výboru MO SRZ.
7. S disciplinárnou komisiou okamžite riešiť priestupky našich členov.
Táto činnosť sa plní priebežne počas celého roka. Za rok 2013 nebol
disciplinárne riešený žiadny člen našej organizácie
V ďalšej časti tejto správy Vám predkladám informáciu o ostatnej činnosti MO.
K 31.12.2013 sme zaznamenali pokles členskej základne oproti
predchádzajúcemu roku 2012. Súčasný stav je nasledovný:
277 dospelých členov s brigádnickou povinnosťou
49 dôchodcov
17 ZŤP
19 žien
26 dospelých členov bez brigádnickej povinnosti / ryb. stráž, výbor, KRK /
vo výbore pracuje 9 členov , 3 v KRK , 14 v rybárskej stráži
Výbor MO SRZ sa zišiel v roku 2013 10 krát. Na zasadnutiach riešil bežnú
agendu MO SRZ. Na svojom prvom zasadnutí sa výbor zaoberal diskusnými
príspevkami z VČS, ako aj požiadavkami Rady SRZ na uskutočnenie
plánovaných ME LRU – muchu seniorov v roku 2013 na našich tokoch. Na
ďalších zasadnutiach sa riešili problémy získania financií prostredníctvom 2 %
z daní našich členov pre zlepšenie finančnej situácie fungovania organizácie. Tu
je potrebné poďakovať všetkým, ktorí prispeli a pomohli riešiť finančnú situáciu
našej MO. Za minulý rok sa vyzbieralo cca 3500 €. Výbor prejednal aj platenie
členského a povoleniek na rybolov v roku 2014.Našej organizácii veľmi
pomohlo konanie 19. ME LRU –M, jednak zarybnením – na jednotlivé úseky
našich revírov bolo vysadených z dotácii Rady SRZ 200 kg. PP, čo je navýšenie
násad, okrem vlastného zarybnenia. Podpísalo sa to aj pod predaj hosťovacích
povolení, kde sme získali 5300 € a za povolenky na našich vodách cca 2500 €.
Treba však pripomenúť, že nám klesajú prijmy z povolení na naše vody, ktoré sú
hlavným zdrojom pre našu pokladňu a slúžia pre nákup násad na zarybnenie
našich revírov, nakoľko všetky peniaze za kaprové povolenia sa odvádzajú Rade
SRZ. Preto výbor po zvážení pristúpil k zvýšeniu členských príspevkov na 27 €,
aby takto aspoň čiastočne eliminoval malý počet predaných našich povoleniek,
čo by mohlo ovplyvniť do budúcnosti nedostatok finančných prostriedkov na
zarybnenie. Výbor na svojich zasadnutiach sa zaoberal aj žiadosťami na
výstavbu MVE na našich tokoch. Zamietol výstavbu MVE na Račkovom
potoku. Súhlasil, za dodržania určitých podmienok, s výstavbou MVE na výtoku
z MVE Štecko na rieke Belá. Pán Štecko a pán Ing. Jurčo musia spoločnými
silami vybudovať odborný objekt. Členovia výboru boli predsedom MO Ing. S.
Jančuškom pravidelne na svojich zasadnutiach informovaní o zasadnutiach Rady
SRZ a úlohách stanovených pre základné organizácie.V rámci svojich zasadnutí
sa členovia výboru zaoberali otázkami inventarizácie majetku MO, návrhom
revírovania na roky 2015 – 2017, zostavením delegátky na ďalšie funkčné
obdobie a návrhmi členov na snem SRZ a do KRK. Výbor zároveň oznamuje
členom, že pre lepšiu komunikáciu s nimi funguje schránka MO SRZ na
domčeku Povodia Váhu / za cestným mostom / a zároveň všetky aktivity budú
zavesené aj na web stránke našej organizácie s internetovou adresou
www.mosrzlh.sk
Rybárska stráž MO SRZ Lipt.Hrádok v roku 2013 pracovala v počte 14
členov. Jej hlavnou prioritou bolo plnenie úloh na dodržiavaní Zákona
o rybárstve č.139/2002 Z.z; ako aj plnenie úloh pri dodržiavaní čistoty našich
vôd. Členovia rybárskej stráže vykonávali nepravidelné kontroly na vodných
tokoch MO SRZ a to Váh , Belá, Peterská Mlynica , Račkov potok, Hybica,
Malužianka, potok Dovalovec. Počas kontrol neboli zaznamenané porušenia
Zákona o rybárstve, ani porušenia všeobecne záväzných právnych noriem.
Rybári našej MO SRZ i hostia v plnej miere dodržiavali zákon o rybárstve.
V priebehu roka 2013 neboli na našich vodách zistené prípady pytliactva.
Členovia rybárskej stráže absolvovali v tomto roku pravidelné preškolenie, ktoré
som už spomínal v časti vyhodnotenia plánu úloh za rok 2013.
Športová činnosť MO SRZ sa vzhľadom na charakter vôd, ktoré naša MO
SRZ obhospodaruje, zamerala na lov rýb na umelú muchu. Sekcia dodržiavala
schválený plán práce a pretekári sa zúčastnili plánovaných akcií.
V apríli sa konal jazerný pretek Kežmarská Zlatná. Pri účasti 120 pretekárov sa
Zdeno Vozárik umiestnil na 14. mieste, Vavro Juraj st. na 16. mieste, Vavro
Juraj ml. na 30. mieste a Ľubo Krakovský na 44. mieste. Koniec augusta sa už
tradične nesie v duchu domácich pretekov. Tento pretek a výsledky som už
spomenul v časti vyhodnotenie úloh. Treba však skonštatovať, že nás veľmi
potešili výsledky mladých rybárov, ktorí sa svojim muškárskym umením
vyrovnajú aj oveľa starším a skúsenejším muškárom. Spomenúť treba najmä
výborné umiestnenie Mateja Kordoša na majstrovstvách Slovenska juniorov,
kde obsadil vynikajúce 2. miesto. Poďakovanie výboru našej MO patrí všetkým
pretekárom, ktorí sa zúčastňovali na pretekoch a reprezentovali tak našu
organizáciu. Z tohto miesta by chcel apelovať na našu mládež a deti, aby sa vo
väčšom počte zapojili do športovej činnosti a vrátili meno našej organizácie do
najvyšších súťaží, kam z pohľadu na naše revíry patrí.
ÚLOVKY za rok 2013 na našich lovných revíroch v kusoch.
BELÁ
Jazierko
Lipeň tymiánový
Pstruh potočný
Pstruh dúhový
Pstruh dúhový
240
209
272
94
VÁH
Pstruh potočný
Pstruh dúhový
Lipeň tymiánový
Sivoň americký
BOCA
Pstruh potočný
Pstruh dúhový
28
220
87
1
6
2
Spolu bolo na našich revíroch ulovených 1164 rýb o hmotnosti 426 kg
o priemernej hmotnosti
0,36kg/1ks. Najväčší nárast bol pri úlovkoch lipňa na Belej oproti
predchádzajúcemu roku a to o 180ks.
Najmladší rybári našej organizácie ulovili na jazierku pri hrade 94ks pstruha
dúhového o priemernej hmotnosti 0,45kg /1ks a 2 kapry, spolu o hmotnosti
8,3kg.
Spolu na všetky lovné revíry našej organizácie bolo uskutočnených 1565
vychádzok našich členov,
z toho najviac na Belú 1030 , Váh č.22 447 , Boca 7 .Počet vychádzok
na náš revír z členov našej organizácie korešpondoval s rokom 2012 , avšak
zvýšil sa počet návštev hostí, súvisiaci s uskutočnením 19.majstrovstiev ME
LRU-mucha dospelých. Priemerne sa na 1 vychádzku ulovilo 0,74 ks rýb.
Najviac lososovitých rýb ulovili v našich vodách :
MENO
Vytikač
Ján
Patsch
Rado
Krajči Ján
Pačan
Braňo
Chovan
Ján
Piovarči
Ivan
Stračiak
Ľubomír
Líška Jiří
Lehotský
Jaro ml.
Voskar
Dušan
Nahálka
Martin
Úlovky na našich revíroch
počet
ks
revír
Druh
veľkosť váha v
v cm
kg
61
54
53
42
41
34
31
31
31
31
31
Úlovky z jazierka pre deti
Michalko
Michal
Pavlov
Alexander
51 jazierko
23 jazierko
Najväčšie úlovky z našich revírov
Pavlov
Alexander
Piovarči
Ivan
Belá
Belá
pstruh
potočný
Lipeň
tymiánový
Pustený
45
späť
44
0,75
Úlovky na revíroch rady SRZ
MENO
Sklenár
Karol
Nieslanik
Eduard
Krčula
Miroslav
Lehotský
Peter
Chovan
Ján
veľkosť váha
v cm
v kg
revír
Okoličnérybníky
Liptovská
Mara
Druh
L. Mara
76 10,50
L. Mara
kapor
Pstruh
dúhový
53
2,50
L. Mara
pleskáč
74
2,50
Úlovky na Lipt. Mare
ks
kapor
371
lieň
3
pleskáč
372
podustva
2
boleň
1
šťuka
30
zubáč
150
ostriež
129
p. dúhový
118
p. jazerný
1
amur
šťuka
92 10,35
104
9,80
kg
893
4
384
4,5
3
80
183
30,1
80
2,5
Spolu sa ulovilo na revíre L. Mara 1515 ks. o hmotnosti 1798kg
s priemernou hmotnosťou 1,18kg.
Rybári uskutočnili na L. Maru 4046 vychádzok tj. o 400 viac ako
v roku 2012 ,takže na 1vychádzku pripadá v priemere 0,37 ks rýb.
Zo správy hospodára:
Minulý rok 2013 bol z hľadiska povodňovej celoročnej aktivity
bezproblémový a z hľadiska vývoja priebehu prietokov vo vodných tokoch za
priemerný . Extrémne teplá zima 2013-2014 priniesla len jedno pozitívum pre
nami obhospodarované revíry a to v menšej spotrebe rýb od rybožravého
predátora – vydry riečnej a absenciu kormorána. Negatívum tejto zimy uvidíme
v prichádzajúcej jari s ohľadom na vývoj a priebeh zrážok a odtoku povrchovej
vody v tomto regióne. Už dnešné väčšie toky vyzerajú ako voľakedy menšie
potôčky a malé toky , a tak tie sú viditeľné len po viacdňových zrážkach.
Antropogénne vplyvy od čias priemyselnej revolúcie na životné prostredie
pôsobia každým dňom , i keď si myslíme ,že sa nás to netýka. Opak je pravdou.
V každodennom živote dávame drobné rany prírode , ktorá nám to pomaly
vracia. Popri nevyrovnaných zrážkach, acidifikácii prostredia, neodbúraných
hormónoch a antibiotík z vyčistených odpadových vôd ,zásahov do životného
prostredia , výstavbou MVE, mamonárstvom ľudí a štátu sa nám bude čoraz
ťažšie na revíroch hospodáriť. Už len v spomienkach sa nám budú vynárať
pekné obdobia minulosti s potokmi plných rýb , ako to bolo , prečo to teraz nie
je , .....ale chceme vôbec zmenu ?.
V roku 2013, dva týždne po VČS nám bol doručený 9 stranový anonym
Návrhy riešení na zmiernenie znižovania počtu rýb v MOSRZ L.H , ktorý
rozoberal situáciu štátu, organizácie ,rybárov a našich revírov. Boli to postrehy a
názory určitej skupiny rybárov s ktorými sa čiastočne stotožňujem. Doposiaľ sme
neurobili nič a ako to vyzerá .Zarybňovanie sa stráca svojmu účelu. Ale prečo to
tak je? Dávame do vody viac násadových rýb ako voľakedy a čoraz menej si
privlastňujeme .Máme vôbec právo si privlastňovať rybu za túto 23€ cenu
povolenky, keď škatuľka cigariet stojí 3€ a tento špás stojí fajčiara do roka 1000€,
čo si vôbec neuvedomuje .V cene dnešnej povolenky treba hľadať zážitok pri
vode a nielen prisvojenie si rýb. Otáznikov prečo je rýb málo - je veľa , reálnych
odpovedí a hlavne výsledkov pomenej . V dobe krízy si nechce nik hlbšie siahnuť
do vrecka, ale brať ryby chceme! Všeľudové rybárstvo je dobré pre ľudí, ale nie
pre ryby. Zmena nemusí byť radikálna, ale postupná a účelová. Treba vytvoriť
a zachovať generačné stáda pôvodných druhov rýb. Pôvodný genofond sme si
vychytali na nymfy , migračné trasy rýb sú zatarasené betónovými monštrami
a násadové ryby z betónových hospodárstiev nie je to pravé orechové.
Najväčší problém je v štáte ,v jeho legislatíve a aj v „zákone o rybárstve
č.139/2002 “, kde majú organizácie zviazané ruky pri hospodárení na svojich
revíroch a flexibilnejšom vytváraní miestnych rybolovných poriadkov .
Vážne ma trápi predaj našich povolení , ktorý išiel za posledné obdobia
o skoro 70ks dole. Nebudú peniaze, nebudú ryby. Predpokladám že tento rok sa
ešte zníži počet predaných povolení na naše pstruhové revíry a pôjdeme do
červených čísel . Keď už nebude rýb a rybárov , kto si kúpi naše povolenky ?
Necháme vodu tak? Ak nesplníme zarybňovaciu povinnosť ,čo ďalej?
Minulé tri roky v našej organizácii neboli až také kritické z finančného
hľadiska , najmä pre výber financií z brigád, 2% z daní, predaja hosť povolení
,ale aj toto môže skončiť.
Nechcem aby sme sa delili na dobrých a zlých, ale na ľudí ,čo chcú revír oživiť
a mať v ňom ryby a nielen čistú vodu.
Navrhujem vytvoriť revír chyť a pusť-pstruhový ,ako schodnú alternatívu
k našej finančnej politike a k užívaniu daného revíru . Pre organizáciu by to
mohol byť revír Belá od sútoku s Váhom po diaľničný most v Dovalove ,pre
jedinečnosť tohto vodného toku ,strategické umiestnenie , ľahkú
kontrolovateľnosť a najmä vodnatosť . Ako výbor sme sa týmito možnosťami
zaoberali a vyplynulo nám, že na dané 3ročné obdobie treba vytvoriť len 1revír
chyť a pusť a potom sa uvidí, či sa bude v tom pokračovať, alebo navrhneme a
vymyslíme niečo lepšie. Porozmýšľajte o tom a navrhnite do diskusie.
V termíne od 1.10.2013 do 31.3.2014 uplatňujeme výnimku MŽP o odstrele
a plašení kormorána veľkého na našom revíre Váh š.22 v spolupráci PZ
Hradská hora ,PZ Brtkovica , PZ Stará dolina tj. všetky združenia okolo ryb.
revíru Váh, ale pre priaznivé poveternostné podmienky v nadmerne teplom
počasí nie sú naše rybárske revíry atakované týmto rybožravým predátorom, aj
vzhľadom na nízku početnosť rybej obsádky v našich revíroch, sú revíry už
menej zaujímavé pre kormorána , takže v roku 2012-2013 neboli na revíroch
v obhospodarovaní MO L. Hrádok ulovené žiadne kormorány ,čo však nebráni
iným druhom rybožravých predátorov na devastácii lovných a odchovných
revírov.
Nesmieme zabudnúť a poďakovať sa koordinátorom zo susednej organizácie
Mo SRZ v Lipt. Mikuláši ,ktorý uplatňujú už niekoľko rokov výnimku na
odstrel kormorána s viacerými PZ na Liptove a vo veľkej miere stoja za
znížením počtu kormoránov na revíroch svojich, revíroch Rady a tým aj na
všetkých revíroch Liptova .Momentálne je stav počtu kormorána na ústupe
oproti minulým rokom aj vzhľadom na vývoj a priebeh počasia .
Vážené dámy, páni, milí hostia, do novej rybárskej sezóny prajeme všetkým
rybárom veľa zdravia, pohody pri vode, pekné úlovky, ako aj pohody
v rodinách.
Petrov zdar !
Uznesenie
zo zasadnutia výročnej členskej schôdze MO SRZ v
Lipt. Hrádku, konanej dňa 16.marca 2014
Výročná členská schôdza Miestnej organizácie SRZ v Liptovskom
Hrádku na základe odznených správ a diskusie prijíma nasledovné uznesenie:
I. Výročná členská schôdza s c h v a ľ u j e:
a/ Správu o činnosti miestnej organizácie SRZ za rok 2013
b/ Správu kontrolnej a revíznej komisie miestnej organizácie SRZ za rok
2013
c/ Správu o hospodárení a stave majetku miestnej organizácie SRZ za
rok 2013,
d/ Návrh rozpočtu miestnej organizácie SRZ na rok 2014
e/ Plán hlavných úloh na rok 2014
f/ Zarybňovacie plány na roky 2015 – 2017
g/ Schvaľuje nový výbor MO SRZ a členov KRK
h/ Delegátov na snem Rady SRZ a náhradníka
II. Výročná členská schôdza u k l a d á:
a/ Výboru miestnej organizácie SRZ organizačne zabezpečiť miestne
preteky
b/ Všetkým členom MO SRZ odpracovať v roku 2014 brigádu v počte 12
hodín, členovia, ktorí sa zúčastnia na VČS, odpracujú len 6 hodín. Pri
neodpracovaní brigády uhradí člen 20 €, v prípade neúčasti aj na VČS 40
€
c/ Výboru MO SRZ prerokovať všetky diskusné príspevky a zaujať k nim
stanovisko
Plán hlavných úloh MO SRZ Liptovský Hrádok
na rok 2014
1. Zarybniť rybárske revíry našej MO SRZ Lipt. Hrádok v min.
zarybňovacej povinnosti
a. pstruh potočný štvrťročiak 5000 ks.
b. pstruh potočný roček 20.000 ks.
c. lipeń tymiánový jesienka 20.000 ks.
2. Zorganizovať brigádu pre všetkých členov s brigádnickou povinnosťou
v rozsahu 12 hodín s tým, že všetkým členom, ktorí sa zúčastnia VČS sa
odráta z povinnosti 6 hodín pri:
- čistení vodných tokov a odchovného revíru
- výlove a zarybnení rybárskych revírov
- príprave preteku miestnej organizácie
- úprave pôvodného a nového pozemku pri rybárskom dome
- úprave a údržbe rybárskeho domu / pozemok a údržba RD /
- kosení a čistení jazierka pod hradom
3. Usporiadať miestne preteky s posedením pri guláši pre deti a dospelých
v poslednú augustovú nedeľu
4. Vyškoliť a preskúšať nových záujemcov o členstvo v MO SRZ.
Preškolenie 8. 3. 2014 o 8, 00 hod. v rybárskom dome, preskúšanie 15. 3.
2014 o 8, 00 hod.v rybárskom dome
5. Zabezpečiť výchovu mladých rybárov cez CVČ Lienka v spolupráci
s členom výboru p. Milanom Záborským
6. Opravu revírnych tabúľ a osadenie nových upozorňujúcich na
neres lipňov
V Liptovskom Hrádku 16. marca 2014
Download

Správa o činnosti za rok 2013