Súhrnn{ spr{va o vnútornom hodnotení výučby učiteľov študentmi
na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku v akad. roku 2010/2011
V zmysle pr{v študenta definovaných v § 70 ods. 1 písm. h/ uskutočňuje PF KU hodnotenie
kvality zo strany študentov. Hodnotenie sa uskutočňuje formou anonymného dotazníka. Do
hodnotenia sa zapojili študenti všetkých študijných programov na bakal{rskom i magisterskom
stupni. Cieľom hodnotiaceho dotazníka bolo zhodnotiť učiteľa a predmet. Odpovede boli anonymné
a poslúžili ako podnet pre učiteľa na skvalitnenie jeho pr{ce a pre vedenie fakulty na zhodnotenie
percepcie učiteľa a predmetu zo strany študentov. Hodnotených bolo 140 vyučujúcich (profesorov,
docentov, odborných asistentov, asistentov, lektorov, doktorandov)
Prehľad hodnotených vyučujúcich a predmetov podľa príslušnosti k pracovisku
(katedre zabezpečujúcej príslušný študijný program)
Katedra cudzích jazykov a všeobecného z{kladu
hodnotení:
5 vyučujúci
Mgr. Juraj Horv{th, PhD.
PaedDr. Štefan Kucík, PhD.
PaedDr. Aurélia Pl{vkov{ – Tin{kov{
PaedDr. J{n Gera
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD.
Anglický jazyk 4
Cudzí jazyk anglický 4
Cudzí jazyk anglický 2, 4
Vybrané kapitoly z teológie 1
Dejiny filozofie 2
Katedra pedagogiky a psychológie
hodnotení:
6 vyučujúci
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
PaedDr. Zuzana Holl{, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kolibov{, Csc.
prof. hDr. PaedDr. Jozef Leščinský
PhDr. Gabriela Šarníkov{, PhD.
PaedDr. Katarína Tišťanov{, PhD.
Kresťansk{ pedagogika
Úvod do pedagogických vied
Psychológia 2
Dynamick{ antropológia biblie
Filozofia výchovy
Teória a prax prim{rneho a sekund{rneho
vzdel{vania
Katedra biológie a ekológie
hodnotení:
7 vyučujúci
RNDr. Michal Bal{ž, PhD.
RNDr. M{ria Bal{žov{, PhD.
Ing. Dana Blahútov{, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
doc. RNDr. Nadežda Stoll{rov{, CSc.
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
paedDr. Eva Riečanov{ Kelemenov{, PhD.
Laboratórna technika
Anatómia človeka
Všeobecn{ a anorganick{ chémia
Zoológia I – taxonómia
Anatómia človeka
Biogeografia
Didaktika biológie 2
Katedra ekonomických vied
hodnotení:
2 vyučujúci
Ing. Róbert Bílek, PhD.
Ing. Jana Janičkov{, PhD.
N{rodohospod{rstvo, Hospod{rska geografia
Podnikanie v malých a stredných podnikoch
Katedra fyziky
hodnotení:
4 vyučujúci
PaedDr. Ing. Peter Hanisko, PhD.
RNDr. Peter Hybler, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Labaš, CSc.
doc. Ing. Stanislav Min{rik, PhD.
Fyzik{lne praktikum 1
Elektrické meranie neelektrických veličín
Všeobecn{ fyzika
Elektronika
Katedra geografie
hodnotení:
7 vyučujúci
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
Mgr. Pavol Hurb{nek, PhD.
PaedDr. Michal Kovačic, PhD.
doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíkov{, PhD.
Politick{ geografia
FG a HG mapovanie 2
Hum{nna geografia 3
Z{klady geografie a planet{rna geografia
Fyzick{ geografia 4
Environment{lne problémy Strednej Európy
Didaktika geografie
Katedra hudby
hodnotení:
15 vyučujúcich
doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
PaedDr. Janka Bedn{rikov{, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel
PaedDr. Martina Krušinsk{, PhD.
PaedDr. Miriam Matejov{, PhD.
PaedDr. Ivan Mr{z, PhD.
Mgr. art. Viera Sočuvkov{, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Jaroslava Šimerkov{, ArtD.
Mgr. art. Stanislav Šurin
PaedDr. Zuzana Zahradníkov{
PaedDr. Miriam Žiarna ArtD.
PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičov{, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Peter Lalinský, PhD.
Mgr. art. Erika Jakab, PhD.
Analýza hudobných foriem 1
Filozofia a etika, Filozofia a etika 2
Schola cantorum, Gregor. chor{l 2
Harmónia a polyfónia 2
Didaktika hudobnej výchovy
Hudobn{ n{uka 1
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Klavír
U3
U3
Organ 3b
Teória hlasovej výchovy
Komorný spev
Cirkevn{ hudba
Spev 4, Spev a hlasov{ výchova 6
Katedra chémie
hodnotení:
5 vyučujúci
Ing. Ren{ta Bellov{, PhD.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
doc. Ing. Pavol Glonč{k, CSc.
doc. PaedDr. Danica Melicherčíkov{, PhD.
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Anorganick{ chémia, Analytick{ chémia
Organick{ chémia
Organick{ chémia 1
Didaktika chémie 1
Anorganick{ chémia
Katedra informatiky
hodnotení:
10 vyučujúci
Ing. Anna Bedn{řikov{
doc. Ing. Igor Čern{k, PhD.
doc. RNDr. Alice Kelemenov{, CSc.
Ing. Roman Krakovský
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Ing. Janka Majherov{, PhD.
Ing. Hedviga Pal{sthy, PhD.
PaedDr. Michal Rojček
prof. Ing. Rudolf Volner, PhD.
Informačné a komunikačné technológie 1
Informačné a komunikačné systémy 1
Teoretické z{klady informatiky 2
Datab{zové systémy
Programovanie 4, Programovanie 5
Teoretické z{sady informatiky 1
Detské programovacie jazyky 2
Programovanie 5
Modelovanie a simul{cia
Katedra katechetiky a praktickej teológie
hodnotení:
9 vyučujúci
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Viera Hubov{, PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.
ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.
ThLic. Ing. Jozef Žvanda
Mgr. Teresa Nov{kov{, PhD.
PaedDr. Emília Bockov{, PhD.
PhDr. Ondrej Štefaň{k, PhD.
Liturgika
Vybrané kapitoly z teológie 2, 4
Vybrané kapitoly z teológie 2
Systematick{ teológia 1
Sústredenie zo spirituality
Vybrané kapitoly z teológie
Slovenský jazyk pre cudzincov
Didaktika n{boženskej výchovy 2
Vybrané kapitoly z teológie
Katedra matematiky
hodnotení:
8 vyučujúci
RNDr. Martin Billich, PhD.
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. PaedDr. J{n Gunčaga, PhD.
PaedDr. Martin Papčo, PhD.
RNDr. Zdenko Tak{č, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
doc. RNDr. Mari{n Trenkler, CSc.
doc. RNDr. J{n Ohriska, CSc.
Geometria 2, Syntetick{ geometria 1
Aplik{cie matematickej analýzy
Didaktika matematiky 2
Diskrétna matematika
Algebra 2
Teória grafov
Geometria 2
Matematika 2
Katedra misijnej a chariratívnej činnosti
hodnotení:
4 vyučujúci
PhDr. Vladimíra Antolov{, PhD.
doc. ThDr. PhDr. Stanislav Košč, PhD.
doc. PhDr. Eva Žiakov{, CSc.
PaedDr. ThDr. Bohumír Živč{k, PhD.
Cieľové skupiny SP2
Katolícka soci{lna n{uka
Soci{lna patológia 3
Sústredenie zo spirituality, Vybrané kapitoly z teológie
Katedra spoločenských vied a soci{lnej n{uky Cirkvi
hodnotení:
4 vyučujúci
PhDr. František Drozd, PhD.
ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.
ThDr. PaedDr. M{ria Nagranov{, PhD.
PhDr. Mgr. Eva Dirgov{, PhD.
Odborn{ prax, Sociológia
Soci{lna n{uka Cirkvi
Vybrané kapitoly z teológie, Fakultný semin{r
Filozofia, Protokol spoločenského spr{vania
Katedra telesnej výchovy a športu
hodnotení:
3 vyučujúci
PaedDr. Andrej Hubin{k, PhD.
Mgr. Miroslav Balšínek
PaedDr. Peter Krška, PhD.
Pohybové hry
Pohybové hry
Telesn{ výchova 1
Katedra verejnej spr{vy a pr{va
hodnotení:
1 vyučujúci
JUDr. Mgr. M{ria Sedl{kov{, PhD.
Z{klady pr{va
Katedra výtvarného umenia
hodnotení:
3 vyučujúci
doc. PaedDr. Rastislav Biarinec, ArtD.
PaedDr. Marta Bošelov{
akad. mal. doc. Pavol Rusko
Plošné výtvarné disciplíny 2, 4
Reč materi{lov 4
Plošné výtvarné disciplíny 2
Katedra manažmentu a marketingu
hodnotení:
14 vyučujúci
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Ing. Anna Diačikov{, PhD.
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc.
doc. Ing. Jozef Kašša, PhD.
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Lys{, PhD.
Ing. Pavel Mikuš, PhD.
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
Ing. Peter Varhoľ{k, PhD.
PaedDr. Ing. Petr Vyhnal, PhD.
Ing. Rudolf Zach, PhD.
doc. PaedDr. Jaroslav Mazurek, CSc.
Odborn{ prax, Operačný manažment
Marketing
Manažment ľudských zdrojov
Projektovanie
Marketing pre soci{lnu sféru
Kvalitatívny manažment, Štatistika,
Metódy vedeckej pr{ce
Podnikové podnikanie
Logistika
Informatika, Informačno-komunikačné technológie,
Aplik{cia informačných technológií
Organizačné spr{vanie
N{rodohospod{rstvo
doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Informatika, Hospod{rska geografia
Marketing
Katedra predškolskej a element{rnej pedagogiky
hodnotení:
11 vyučujúci
PaedDr. M{ria H{zyov{, PhD.
PaedDr. Zuzana Chanasov{, PhD.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský
PaedDr. Jana Mastišov{
doc. PhDr. Valentína Trubíniov{, CSc.
PaedDr. Miriam Uhrinov{, PhD.
PaedDr. M{ria Vargov{, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Gotthardov{, CSc.
RNDr. Janka Kop{čov{, CSc.
PaedDr. Be{ta Murínov{
Vybrané kapitoly z teológie 2
Dramatick{ výchova B1
Didaktika mimoškolských činností
Písmo, písanie a čítanie
Koncepcie a programy v MŠ 2
Cudzí jazyk nemecký 2, 4
Alternatívne školstvo
Dejiny európskeho umenia
Ortografia v jednoduchej vete a v súvetí
Didaktické hry v matematike
Slovenský jazyk 2
Katedra špeci{lnej pedagogiky Levoča
hodnotení:
7 vyučujúci
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
doc. PhDr. M{ria Gažiov{, PhD.
doc. PhDr. Magdaléna Habšudov{, CSc.
Pedagogika zrakovo postihnutých
Psychológia, Tréning v soci{lnej pr{ci
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne
oslabených
Integratívna špeci{lna pedagogika
Pedagogika sluchovo postihnutých
Príroda a spoločnosť, Pedagogika viacn{sobne postihnutých
Špeci{lna výchova a prevýchova
doc. PaedDr. Ladislav Horň{k, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefč{k, PhD.
PaedDr. Anna Skokanov{, PhD.
Ing. Edita Tarajč{kov{, PhD.
Katedra špeci{lnej pedagogiky Ružomberok
hodnotení:
4 vyučujúci
PhDr. Helena Orieščikov{, PhD.
PaedDr. Oľga Račkov{, PhD.
PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD.
PaedDr. František Val{šek, PhD.
Špeci{lna didaktika
Špeci{lna didaktika Zdravie a pohyb
Špeci{lna didaktika Človek a príroda
Špeci{lna didaktika Človek a svet pr{ce
Katedra soci{lnej pr{ce Dolný Kubín
hodnotení:
2 vyučujúci
doc. PhDr. Ing. Emília Janigov{, PhD.
prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Manažment v SP 1m
Z{klady pr{va 4, Vybrané kapitoly z teológie 4
Katedra soci{lnej pr{ce Ružomberok
hodnotení:
6 vyučujúci
PhDr. Angela Almašiov{, PhD.
doc. PhDr. Irena Kamanov{, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusn{kov{, PhD.
prof. PhDr. Anna Žilov{, PhD.
PhDr. Lenka Štef{kov{
PhDr. Alena Novotn{, PhD.
Sociológia 4
Soci{lne služby
Soci{lna patológia 1
Teória SP 2
SP 1 M
Metódy SP 3
Vyhodnotenie
Podnety zo strany študentov boli nasledovné:
- žiadali zvýšiť hodinovú dot{ciu na niektoré predmety resp. prerozdelenie do dvoch semestrov,
- pri niektorých predmetoch žiadali dať dôraz na praktickú str{nku predmetu,
- žiadali zvýšenie požiadaviek na pr{cu študenta na semin{roch,
- žiadali využívať viac ústne skúšanie umožňujúce rozvíjať kompetencie študenta a schopnosť
odbornej polemiky,
Študenti ocenili:
-zodpovedný, ústretový a profesion{lny prístup učiteľov,
- pripravenosť učiteľov na príslušnú tému s využitím moderných informačných technológií,
- schopnosť odbornej reakcie na ot{zky študentov,
- vhodné vysvetlenie problematiky,
- schopnosť učiteľa podnietiť študentov ku kritickým analýzam a rozvíjaniu kritického myslenia
Kritické pripomienky študentov:
- kritizovali dominanciu písomných skúšok nad ústnymi,
- príliš prísne zaobch{dzanie so študentmi,
- príliš vysoké požiadavky pri niektorých predmetoch,
- žiadali, aby obsah predmetu bol jasne a zrozumiteľne vysvetľovaný na predn{škach.
Download

null