SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA
SEKRETARIÁT, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava
Adresáti:
Organizátorom vzdelávacích podujatí CME
Naše číslo:
5280/2013SLK
Bratislava, 18.10.2013
Vážení organizátori vzdelávacích aktivít,
Slovenská lekárska komora na svojom sneme v septembri tohto roku schválila novú Smernicu
Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní. Schválenie smernice vyvolalo nebývalú
aktivitu prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti a zakladateľa SACCME Prof. MUDr. Petra
Krištúfka, CSc. spočívajúcu v šírení nepravdivých informácií o protiústavnosti a protizákonnosti tejto
smernice. Vo svojej kampani proti Slovenskej lekárskej komore sa dokonca neštíti hovoriť o
zastrašovaní lekárov zo strany komory a trestnoprávnom rozmere konania zástupcov komory. V rámci
svojich aktivít oslovil organizátorov podujatí sústavného vzdelávania listom a zaslal do redakcie
Zdravotníckych novín Stanovisko Slovenskej lekárskej spoločnosti k schváleniu smernice.
Slovenská lekárska komora je nútená reagovať na túto bezprecedentnú kampaň Informáciou,
ktorú poskytla na uverejnenie Zdravotníckym novinám, ako aj uverejnením redakcie na Stanovisko
Slovenskej lekárskej spoločnosti. Text týchto materiálov Vám zasielame v prílohe.
Sme presvedčení, že po dôkladnom oboznámení sa s našou informáciou a reakciou, ako aj po
preverení súladu tam uvedených informácií s právnymi normami, s údajmi v registri neziskových
organizácií a s údajmi na webovej stránke SACCME, pochopíte prečo Slovenská lekárska komora
pristúpila k schváleniu Smernice Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní, predovšetkým
k rozhodnutiu od 1. januára 2014, v rámci hodnotenia splnenia podmienok sústavného vzdelávania
jednotlivými lekármi akceptovať iba podujatia sústavného vzdelávania organizované na území
Slovenskej republiky iba v prípade ak boli zaradené do Kalendára podujatí Sústavného vzdelávania
vedeného Slovenskou lekárskou komorou a ak boli podujatiu pridelené kredity Slovenskou lekárskou
komorou.
S pozdravom
MUDr. Juraj Hanzen, v.r.
predseda Akreditačnej rady SLK
MUDr. Marian Kollár, v.r.
prezident SLK
Prílohy:
Informácia pre lekárov a organizátorov podujatí sústavného vzdelávania
Reakcia na Stanovisko Slovenskej lekárskej spoločnosti
Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava
tel.: 02/4911 4300, fax: 02/4911 4301, e-mail: [email protected]
Download

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA