PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ WWW.JUPIK.COM I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pozorně si přečti tyto podmínky používání stránky Jupik.com (dále jen "stránka"). Podmínky se týkají i všech podstránek včetně souvisejících subjektů na ní se nacházejících. Stránka je provozována společností SYMBIO Digital, s.r.o., Na Maninách 14, 170 00 Praha 7 a poskytovatelem služby je společnost Kofola – Kofola ČeskoSlovesnko a.s. se sídlem v Ostravě, na ul. Nad Porubkou 2278/31A., psč 708 00, zapsaná do Okresního soudu v Ostravě oddíl B vložka číslo 3109; DIČ: CZ 27 66 30 01. Používáním stránky vyjadřuješ souhlas s těmito podmínkami a jejich bezvýhradným a neomezeným dodržováním. Uživatele, který s uvedenými podmínkami zcela nebo částečně nesouhlasí, prosíme o opuštění stránky. Pokud jsi rodič nebo pečovatel, používáním stránky prohlašuješ, že souhlasíš s registrací dítěte na stránce a zároveň souhlasíš s podmínkami jejího použití. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích stran, na které případně odkazuje link umístěný na stránce. REGISTRACE UŽIVATELE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Registrace uživatele na stránce není povinná. Úspěšnou registrací se však vyjadřuje souhlas se stanovenými pravidly. Uživatel poskytnutím údajů při registraci, včetně osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o osobních údajích), souhlasí, aby provozovatel tyto údaje zpracovával a nakládal s nimi v souladu s uvedeným zákonem, pokud jde o osobní údaje. Osobní údaje v rozsahu uvedeném při registraci budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi správcem, Kofola – Kofola ČeskoSlovesnko a.s., IČ 27663001, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje uživatel dobrovolně na dobu trvání registrace a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje zpřístupněny. Poučení subjektu údajů: Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-­‐li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-­‐li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-­‐li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo. Den zrušení registrace se zároveň považuje za den, kdy uživatel souhlas s užíváním osobních údajů odvolal. Provozovatel se zavazuje nakládat s těmito údaji podle zákona o osobních údajích. Osobními údaji uživatele nejsou IP adresa počítače a časy přístupů na stránku. Provozovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje uživatele žádné třetí straně. Výjimkou je ustanovení obecně závazného právního předpisu a / nebo oprávněná žádost orgánu veřejné správy. 6. Pořadatel na stránce může používat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejího technického chodu. Správu či zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných Internetových prohlížečů. III.
ZRUŠENÍ REGISTRACE 1. Uživatel si registraci k odběru mailů obchodních sdělení může zrušit sám, odhlášením přímo v mailu. IV.
UŽÍVÁNÍ OBSAHU A AUTORSKÁ PRÁVA 1. Materiály použité a zveřejněné na stránce včetně grafického obsahu, technických řešení, interaktivních prvků, textů, filmů, hudebních či audiovizuálních záznamů fotografií, ilustrací, jakýchkoli animací včetně flash a gif, trojrozměrné grafiky, zvuků, hudebních děl, děl ve smyslu zákona o duševním vlastnictví, log, ochranných známek a obchodních značek jsou vlastnictvím uživatele. 2. Všechny materiály uvedené v bodě 1 tohoto paragrafu (dále jen "materiály") jsou chráněny (bez časového a / nebo územního omezení) autorským právem a / nebo právy souvisejícími, a to především právy o ochraně duševního a průmyslového vlastnictví. 3. Užívání, kopírování, úprava části nebo celku materiálů pro vlastní účely je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno. 4. Porušení pravidel používání stránky a / nebo využívání, kopírování, úprava materiálů bez platné licence bude stíhané ve smyslu platných předpisů a v mimořádně závažných případech provozovatel / poskytovatel podá žalobu proti subjektům / osobám porušujícím právní předpisy a / nebo podmínky korektní obchodní soutěže. 5. Jakýkoliv obsah ze stránky, i ten, který je na stránce lze stáhnout, je zakázáno využívat pro komerční účely. Každá kopie staženého obsahu lze využít pouze pro domácí použití. 6. Také je zakázáno používat obsah stránky na vytváření odvozených děl. V.
VEŘEJNÉ FÓRUM, DISKUSE, KOMUNIKACE MEZI UŽIVATELI 1. Stránka umožňuje registrovaným uživatelům vzájemně komunikovat. Interaktivní chatování, nechávání si odkazů, posílání mailů či sms zpráv. 2. Uživatel bere na vědomí, že diskuse ve veřejných fórech je veřejná a tedy nebude očekávat soukromí v souvislosti se zveřejněním jakékoli informace. Provozovatel nemůže zaručit bezpečnost veškerých informací, které byly zveřejněny prostřednictvím veřejných diskusí. 3. Provozovatel stránek si vyhrazuje právo nasadit na veřejné příspěvky filtr, ve snaze zabránit zveřejnění urážlivých, vulgárních či jinak nevhodných obsahů. Provozovatel však upozorňuje, že navzdory aktualizaci filtru se podobný obsah na stránku občas může dostat. Provozovatel však zaměstnává vysoce kvalifikované zaměstnance na sledování podobné činnosti. Zaměstnanci jsou zároveň ochotni a schopni uživateli kdykoli pomoci s problémem, který se na stránce může vyskytnout. Stačí, pokud se uživatel obrátí na členy Jupík Teamu. VI.
PRAVIDLA CHOVÁNÍ A POVINNOSTI UŽIVATELE Uživatel bere na vědomí, že při využívání služeb stránky se nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a / nebo: 1. propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině; 2. propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské řízení způsobem, který je jejich nevhodným zlehčováním, ospravedlňováním nebo schvalováním; 3. otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek; 4. používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně přijatelnou společenskou morálkou a etikou; 5. ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých, nebo narušit jejich duševní zdraví a emocionální stav; 6. odesílat příspěvky s erotickým obsahem. Zakazuje se rovněž propagovat pornografii; 7. otevřeně nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její zástupce; 8. otevřeně nebo skrytou formou poskytovat reklamu, a to jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jakýmkoliv výrobkům nebo službám; 9. propagovat léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a veterinární lékařský předpis, které obsahují omamné a psychotropní látky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a které se hradí na základě zdravotního pojištění podle zvláštního předpisu a léčivých přípravků neregistrovaných v České republice, v nichž je zmínka o účincích léků na léčení tuberkulózy, pohlavně přenosných chorob, závažných infekčních chorob, nádorových chorob, chronické nespavosti, chorob poruch metabolismu a psychických nemocí; 10. otevřeně nebo skrytou formou propagovat zbraně a střelivo, resp. jakýmkoli způsobem zbraně a střelivo popisovat; 11. propagovat a provádět jakoukoli další formu řízení, které je v rozporu s právním řádem České republiky; 12. uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo klamavé zprávy o třetím subjektu, resp. zejména v případě, pokud takové informace o třetím subjektu mohou způsobit jinému subjektu prospěch; 13. umísťovat na stránku objekty, které obsahují virus nebo jiné škodlivé komponenty; 14. obcházet výše uvedené zákazy. 15. Uživatel se nesmí snažit bránit v diskusi na serverech ostatním uživatelům, případně ji narušovat. 16. Uživatel nesmí obtěžovat ostatní uživatele. 17. Uživatel nemá za jeho příspěvky zveřejněny na serverech nárok na žádnou autorskou odměnu. 18. Každý uživatel přebírá zodpovědnost za své příspěvky (psané, obrazové, zvukové, ...) sám a dobrovolně a souhlasí s tím, že nebude používat služby na serverech pro účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. 19. Uživatel se nebude pokoušet přihlásit na servery jako jiný uživatel a ani jinak poškozovat další uživatele nebo jiné osoby. 20. Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno. 21. Uživatel nesmí na serverech propagovat služby jiných osob, které jsou v přímém nebo nepřímém konkurenčním vztahu k provozovateli. 22. Účastník vložením jakéhokoli prvku na stránky zaručuje na svou odpovědnost, že tím není porušeno žádné právo žádné třetí osoby (autora, výkonného umělce, osobnostní práva zobrazených osob, jejich osobní údaje apod.). Účastník je srozuměn s tím, že dílo jednou zveřejněné na Internetu může tam „žít svým životem“, za což již provozovatel neodpovídá. 23. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly jakýchkoliv vložených příspěvků určených ke zveřejnění, a to před jejich zveřejněním i po něm a je oprávněn bez dalšího a bez jakékoliv náhrady nezveřejnit, resp. smazat jakýkoliv příspěvek, který je dle jeho rozhodnutí nevhodný pro stránky, zejména z důvodu neetičnosti či protizákonnosti, aniž by toto své rozhodnutí byl povinen zdůvodňovat. Rozhodnutí provozovatele je konečné. VII.
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE A POSKYTOVATELE 1. Provozovatel a poskytovatel nemají vůči uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s bezplatně poskytovanými službami na serverech kromě povinností uvedených v těchto pravidlech žádné další povinnosti. 2. Stránka může obsahovat stanoviska a názory uživatelů. Provozovatel i poskytovatel neodpovídá za obsah příspěvků ani za diskusi a jejich obsah v chatu na serverech, rovněž neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživateli. 3. Provozovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Provozovatel i poskytovatel neodpovídá za škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na stránkách. 4. Provozovatel i poskytovatel má právo kdykoliv přerušit poskytování bezplatných i placených služeb na serverech na dobu určitou, neurčitou nebo navždy. Provozovatel má právo kdykoli odstavit servery, a to i bez jakéhokoli předchozího upozornění. 5. Provozovatel má právo kdykoli zrušit registraci uživatele, a to i bez uvedení důvodu. 6. Pokud uživatel poruší povinnosti uvedené v těchto pravidlech a obecně závazných právních předpisech České republiky a provozovatel za to bude potrestán -­‐ má provozovatel i poskytovatel právo požadovat od uživatele náhradu škody a to v celém rozsahu. 7. Provozovatel i poskytovatel mohou v souvislosti s novými technologiemi a službami měnit podobu a obsahovou stránku poskytovaných služeb bez informování uživatelů předem, s čímž jsou uživatelé srozuměni a souhlasí s uvedeným. 8. Provozovatel i poskytovatel je oprávněn tato pravidla kdykoliv měnit. Uživatel toto právo bere na vědomí, souhlasí s ním, stejně jako souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze pravidel. Provozovatel i poskytovatel není povinen o této změně individuálně uživatele informovat, nicméně podmínky a pravidla užívání stránky jsou uživatelům k dispozici na samotné internetové stránce. 
Download

Pravidla webu