Ústredný archív Slovenskej akadémie vied
Ľubomír Lipták – osobný fond
(1919) 1930 – 2004
inventár
Lýdia Kamencová
2005
Názov fondu: Ľubomír Lipták – osobný fond
Časový rozsah: (1919) 1930–2004
Pomôcka: inventár
Počet úložných jednotiek: 59 šk.
Počet inventárnych jednotiek: 463
Spracovateľ: Kamencová, Lýdia
Rok spracovania: 2005
I
Obsah
Obsah ......................................................................................................................................... II
Úvod ......................................................................................................................................... III
I. Materiály z vedeckej činnosti..................................................................................................1
A. Nepublikované...................................................................................................................1
1. Články, štúdie .................................................................................................................1
2. Posudky ..........................................................................................................................5
B. Publikované .......................................................................................................................6
1. Monografie, štúdie, články. ............................................................................................6
2. Posudky, recenzie, anotácie............................................................................................9
3. Prednášky .....................................................................................................................10
C. Tlačené práce ...................................................................................................................11
1. Monografie, štúdie, články. ..........................................................................................11
2. Recenzie........................................................................................................................17
D. Vedecká dokumentácia....................................................................................................17
E. Vedecké podujatia............................................................................................................18
II. Materiály z funkcií...............................................................................................................19
A. Vedecké funkcie ..............................................................................................................19
1. Funkcie v SAV .............................................................................................................19
2. Funkcie na Ministerstvách............................................................................................20
3. Funkcie v Slovenskej národnej rade.............................................................................20
4. Funkcie v Slovenskom národnom múzeum .................................................................20
5. Slovensko-nemecko–česká komisia historikov ............................................................20
B. Pedagogické funkcie ........................................................................................................20
C. Redaktorské funkcie.........................................................................................................21
D. funkcie celospoločenské ..................................................................................................21
III. Biografické materiály .........................................................................................................21
A. Osobné doklady ...............................................................................................................21
B. Pracovné zmluvy..............................................................................................................21
C. Životopisy ........................................................................................................................21
D. Publikačná činnosť ..........................................................................................................22
E. Udelenie vedeckých hodností ..........................................................................................22
F. Vyznamenania, ocenenia..................................................................................................22
IV. Korešpondencia ..................................................................................................................22
V. Fotografie.............................................................................................................................25
VI. Materiály o pôvodcovi fondu .............................................................................................26
VII. Práce iných autorov...........................................................................................................28
II
Úvod – PhDr. Ľubomír Lipták, DrSc. (1930–2003)
Historik PhDr. Ľ. Lipták, DrSc. sa narodil v r. 1930 v Melčiciach. Po maturite na
gymnáziu v Trenčíne študoval v rokoch 1948–1952 spoločenské vedy a žurnalistiku
na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe. Už vtedy spolupracoval s novinami
Smena a Mladá fronta. Po absolvovaní školy nastúpil do Historického ústavu SAVU
(od r. 1953 Historický ústav SAV), kde v roku 1957 obhájil hodnosť kandidáta
historických vied. Zameriaval sa na výskum najnovších slovenských i svetových
dejín, predovšetkým na obdobie rokov 1918–1945 a na otázky československonemeckých vzťahov. Autorsky sa Ľ. Lipták podieľal na vydaní takých syntetických
prác ako Přehled československých dějin III., Slovenská vlastiveda – dejiny a Atlas
československých dejín. Bol vedeckým tajomníkom ústavu, vedúcim Oddelenia
všeobecných dejín, výkonným i hlavným redaktorom Historického časopisu. Počas
„normalizácie“ v roku 1971 pre kritiku jeho monografie Slovensko v XX. storočí
musel odísť z Historického ústavu SAV.
Novú etapu v živote Ľ. Liptáka otvoril jeho príchod do Slovenského národného
múzea. Tu sa stretol s kolegiálnym prijatím a v krátkom čase sa zorientoval v novom
prostredí. Začal sa venovať hospodárskym a sociálnym dejinám. Výsledky svojho
výskumu spracoval v štúdiách , ktoré však smel publikovať až od roku 1984
v Zborníku SNM, vo Vlastivednom časopise a Múzeu. Počas svojho takmer 20ročného pôsobenia v SNM sa aktívne podieľal na príprave a realizácii mnohých
veľkých výstav, napr. Slovensko v socialistickom Československu, Tradície
obchodu na Slovensku a iné.
V roku 1990 sa Ľ. Lipták vrátil na svoje pôvodné pracovisko do Historického ústavu
SAV, kde sa stal spolurealizátorom viacerých grantových projektov a svojou
vedeckou erudíciou prispel veľkou mierou k zapojeniu sa slovenskej historiografie
do medzinárodnej spolupráce. V Historickom ústave SAV pôsobil Ľ. Lipták až do
svojho odchodu do dôchodku v roku 1997. Popri vlastnom výskume sa venoval aj
výchove mladých vedcov. Na pôde Historického ústavu SAV viedol doktorandov a
prednášal na Filozofickej fakulte UK, UPJŠ v Prešove a na Trnavskej univerzite.
Ľ. Lipták bol autorom viacerých monografií, množstva štúdií, esejí, referátov,
vedecko-popularizačných článkov a medailónov. Významná bola jeho editorská
činnosť pri zostavovaní zborníkov, odborných časopisov a periodík. Bol jedným
z najvýznamnejších slovenských historikov, ktorý už v 60. rokoch minulého storočia
prerástol hranice domácej historiografie. Ľ. Lipták bol známy tým, že moderné
slovenské dejiny vždy videl v ich stredoeurópskych a európskych súvislostiach.
Vzbudil záujem aj v zahraničí a bol pozývaný na medzinárodné konferencie, stal sa
členom rôznych medzištátnych odborných komisií. V roku 1999 mu bola udelená
Cena Dominika Tatarku. Za vykreslenie objektívneho obrazu o slovenskom
politickom, hospodárskom, vojenskom a ekonomickom myslení za celé 20. storočie
mu ku Dňu ústavy SR v r. 2000 udelil prezident republiky Rad Ľ. Štúra II. triedy.
Prezident Českej republiky mu v roku 2003 udelil štátne vyznamenanie Medailu za
zásluhy I. stupňa. Ľ. Lipták zomrel uprostred tvorivej práce a mnoho svojich
výskumných plánov už nestihol zrealizovať. Jeho písomnú pozostalosť odkúpil
Ústredný archív SAV od manželky v roku 2004.
III
Rozsah fondu spracovaného formou inventára je 59 archívnych škatúľ. Inventár
obsahuje 463 inventárnych jednotiek a zachytáva obdobie rokov 1930–2004
s výnimkou skupiny vedeckej dokumentácie, ktorá odráža oveľa širšie obdobie. Je
rozdelený do siedmych základných vecných skupín: I. Materiály z vedeckej činnosti;
II. Materiály
z funkcií;
III. Biografické
materiály;
IV. Korešpondencia;
V. Fotografie; VI. Materiály o pôvodcovi fondu; VII. Práce iných autorov.
Prvá vecná skupina Materiály z vedeckej činnosti – I obsahuje tieto podskupiny:
Materiály nepublikované – IA pozostávajúce z článkov a štúdií – IA1 a
z odborných posudkov na práce iných autorov – IA2. Podskupina Materiály
publikované – IB pozostáva z rukopisov monografií, štúdií a článkov – IB1,
z posudkov, recenzií a anotácií na cudzie práce – IB2 a z prednášok určených
väčšinou pre rozhlas pri rôznych výročiach a štátnych sviatkoch – IB3. Podskupinu
IC tvoria Tlačené práce. Sú rozdelené na monografie, štúdie a články – IC1 a na
recenzie, prípadne posudky – IC2. Inventárne záznamy v tejto podskupine obsahujú
aj bibliografický údaj. Podskupina ID – Vedecká dokumentácia je najrozsiahlejšia
z celého fondu a aj najlepšie odráža šírku záujmov pôvodcu fondu. Okrem
podrobných poznámok z prednášok na vysokej škole, ktoré suplovali vtedy
chýbajúce skriptá tu nájdeme excerptá na rôzne témy ako sú obchod, priemysel,
zbrane, delostrelectvo, vojenské posádky, loďstvo, baníctvo, slovenský štát, dejiny
Trenčína, slobodomurári, ľubochniansky zjazd a ďalšie. Sú tu aj rešerše a výpisky
pripravené ako pramene k plánovanej práci o období slovenských dejín od
Mníchova až do konca vojny pod názvom 2217 dní. K niektorým témam sú aj
kartotéky, výpisky z dobovej tlače a veľké množstvo fotodokumentácie. Hoci
fotografie tvoria osobitnú vecnú skupinu, rozhodli sme sa fotodokumentáciu do nej
nezačleniť, pretože úzko súvisí s vyššie uvedenými konkrétnymi témami a dopĺňa
ich. Poslednou podskupinou sú Vedecké podujatia – IE. Obsahujú program,
referáty, pozvánky na rôzne vedecké konferencie, medzinárodné kongresy a
semináre, ktorých sa Ľ. Lipták väčšinou aktívne zúčastnil.
Druhú vecnú skupinu tvoria Materiály z funkcií – II. Je rozdelená na štyri
podskupiny. Podskupina Vedecké funkcie – IIA sa člení na Funkcie v SAV – IIA1,
kde Ľ. Lipták pôsobil vofunkcii vedeckého tajomníka Historického ústavu,
vedúceho Oddelenia všeobecných dejín, člena vedeckej rady ústavu, člena
Vedeckého kolégia histórie ai. IIA2 – sú označené jeho funkcie v rámci
ministerstiev, napr. člen viacerých komisií Ministerstva kultúry SR, člen Kolégia
ministra školstva, mládeže a športu SR, člen Vedeckej archívnej rady pri
Ministerstve vnútra a životného prostredia SR. Funkcie v Slovenskej národnej
rade – IIA3 dokumentujú pôsobenie v komisii historikov a v prípravnom výbore
zasadnutia medziparlamentnej komisie SNR a Maďarského parlamentu. Funkcie
v Slovenskom národnom múzeu – IIA4 hovoria o činnosti v Kuratóriu SNM a
Vedeckej rade SNM. Materiál o pôsobení člena slovensko-nemecko-českej komisie
historikov je označený IIA5. Druhou podskupinou sú Pedagogické funkcie – IIB
z pôsobenia na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Redaktorské funkcie –
IIC predstavujú činnosť Ľ. Liptáka vo funkcii člena redakčnej rady Slovanských
štúdií, Slovenských pohľadov, ročenky História – Štúdie zo všeobecných dejín a tiež
hlavného redaktora Historického časopisu. Vecnú skupinu uzatvárajú Funkcie
celospoločenské – IID ilustrované pozvánkou a programom spomienkovej slávnosti
Klubu priateľov T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.
IV
Treťou vecnou skupinou sú Biografické materiály – III. Tvoria ich Osobné
doklady – IIIA, napr. maturitné vysvedčenie, diplom o ukončení vysokoškolského
štúdia, zdravotná legitimácia z dlhodobého študijného pobytu v Záhrebe. IIIB –
Pracovné zmluvy o pracovnom pomere v Historickom ústave SAV, v Slovenskom
národnom múzeu, vo Vojenskom historickom ústave, na Trnavskej univerzite
dopĺňajú zmluvy s početnými vydavateľstvami, s viedenským magistrátom
o odbornej prednáške, s televíziou a podobne. Podskupina Životopisy – IIIC
obsahuje okrem vlastných životopisov pracovnopolitické hodnotenia, osobný spis
Ľ. Liptáka, dotazníky a zaujímavé sú aj fotokópie dobovej tlače zo dňa 26. apríla
1930, dňa narodenia Ľ. Liptáka. Publikačná činnosť – IIID pozostáva zo zoznamu
publikovaných prác a výberovej bibliografie. Udelenie vedeckých hodností – IIIE
potvrdzujú diplomy kandidáta a doktora historických vied. Na konci tejto vecnej
skupiny sú zaradené Vyznamenania a ocenenia – IIIF. Nájdeme tu prémie
Slovenského literárneho fondu za práce Slovensko v XX. storočí, Muži deklarácie,
Storočie dlhšie ako sto rokov; Cenu SAV k 70. narodeninám, Cenu Dominika
Tatarku, Rad Ľ. Štúra II. triedy a Medailu Českej republiky za zásluhy I. stupňa.
Vecná skupina Korešpondencia – IV je zoradená abecedne podľa odosielateľa,
resp. adresáta. Inventárna jednotka obsahuje údaj o počte kusov korešpondencie
s jednotlivou osobou, alebo inštitúciou.
Piatou vecnou skupinou sú Fotografie – V. Sú usporiadané do nasledovných
tematických skupín: Portréty, fotografie z detstva, rodinné, zo štúdií, s kolegami
historikmi, z činnosti v Historickom ústave SAV, z činnosti v Slovenskom
národnom múzeu, z udelenia štátneho vyznamenania, z pohrebu Ľ. Liptáka a na
záver bližšie neurčené fotografie.
Predposlednou vecnou skupinou sú Materiály o pôvodcovi fondu – VI. Okrem
recenzií a anotácií Liptákových prác obsahujú príspevky k jeho jubileu, správu
o víťazovi verejnej súťaže Ministerstva medzinárodných vzťahov SR, novinové
články pri udelení vyznamenaní ako aj o úmrtí Ľ. Liptáka.
Záver fondu tvorí vecná skupina Práce iných autorov – VII. Sú to slovenské i
cudzojazyčné monografie i štúdie, ktoré autora zaujali z profesijného hľadiska.
V
časový rozsah
škatuľa
1
IA1
po 1965
Hospodárske súťaženie socializmu a kapitalizmu. História, stav a
perspektívy.
1
2
IA1
Dvadsiate roky.
1966 (?)
1
3
IA1
Slováci a Československo.
1968
1
4
IA1
Článok o spolužití Čechov a Slovákov.
1968 (?)
1
5
IA1
po 1968
Die Geschichte der Tschechoslowakei seit dem letzten Weltkrieg.
1
6
IA1
po 1969
Boj Komunistickej strany Slovenska o vedenie národa počas druhej
svetovej vojny.
1
7
IA1
Od Sarajeva na prah revolúcií.
196x
1
8
IA1
Pozor, úsek častých výročí!
1968 (?)
1
9
IA1
Štúdia o dejinách Slovenska do r. 1948.
196x
1
10
IA1
Svetové vojny a súčasnosť.
196x
1
11
IA1
Budovanie základov politického systému Slovenskej republiky.
196x
1
12
IA1
Niektoré politické a morálne dôsledky Mníchova v Podunajsku.
196x
1
13
IA1
1971 (?)
Sociálna, národnostná a politická štruktúra Slovenska medzi dvoma
vojnami.
1
14
IA1
po 1985
A Czehszlovák szocialista köztársaság területén Élö magyar nemzeti
1
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
I. Materiály z vedeckej činnosti
A. Nepublikované
1. Články, štúdie
-1-
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
kissebség története 1918–1948 közott.
15
IA1
Výskum dejín po r. 1939 na Slovensku.
po 1989
1
16
IA1
Prednáška o vzájomných česko-slovenských vzťahoch.
po 1989
1
17
IA1
po 1938
Die Modernisierung in der Slowakei in den Jahren 1918–1938.
1
18
IA1
Národnostná otázka na Slovensku po r. 1918.
po 1989
1
19
IA1
Andrej Hlinka v slovenskej politike.
1990
1
20
IA1
Die Slowakei – geschichte.
1990 (?)
1
21
IA1
Die Slowakei. Modernisierung und Zurückbleben.
1990 (?)
1
22
IA1
Čo pre Slovensko znamená XX. storočie?
po 1991
1
23
IA1
Niektoré špecifické problémy
v medzivojnovom období.
po 1991
Slovensku
1
parlamentarizmu
na
24
IA1
Slovensko. Dejiny a dejepisectvo.
po 1991
1
25
IA1
po 1991
Nacionalizmus a „nacionalizmus“ medzi Dunajom a Tatrami.
1
26
IA1
Úvaha o zmenách po r. 1989.
1991 (?)
1
27
IA1
Dejiny a jeden ľudský život.
1992 (?)
1
28
IA1
Slovensko – polstoročný tieň šiestych rokov.
po 1992
1
29
IA1
Prednáška o slovenských dejinách.
po 1993
1
30
IA1
Prednáška o zmysle slovenských novovekých dejín.
po 1993
1
-2-
časový rozsah
škatuľa
1994
1
IA1
Pamäť vojny.
po 1995
1
33
IA1
Aké dejiny potrebujeme?
1996 (?)
1
34
IA1
Vysoké školy na Slovensku sedem a pol roka po...
1997
1
35
IA1
Slovenská historiografia po r. 1989.
po 1997
1
36
IA1
Slovensko v XX. storočí – tézy.
1998
1
37
IA1
Najväčším umením je dobre formulovať otázku – rozhovor.
po 1998
1
38
IA1
Tri pamäte na komunistickú diktatúru.
po 1999
1
39
IA1
Bratislava ako hlavné mesto Slovenska.
2000
2
40
IA1
Tatarkovo svedectvo.
2000
2
41
IA1
po 2000
Pohyb v druhom slede. Prípad Slovensko. Príčiny, dôsledky a
východiská.
2
42
IA1
Vzťahy Slovákov a Rusínov.
s.d.
2
43
IA1
Andrej Hlinka (1864–1938).
s.d.
2
44
IA1
Slovensko v európskej kríze tridsiatych rokov.
s.d.
2
45
IA1
Lenin a súčasné koncepcie revolúcie.
s.d.
2
46
IA1
Medzi nádejou a sklamaním. Občiansky odboj hľadá perspektívu.
s.d.
2
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
31
IA1
Výberová bibliografia zo slovenskej historiografie.
32
-3-
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
47
IA1
s.d.
Die Beziehung der herrschenden Partei und des Staates Während der
Slowakischen Republik 1939–1945.
2
48
IA1
Viedenská arbitráž.
s.d.
2
49
IA1
Le tentatives pendant la guerre pour renouveler la Petite entente.
s.d.
2
50
IA1
Slovensko a Mníchov.
s.d.
2
51
IA1
Knižné novinky – paródia na recenziu.
s.d.
2
52
IA1
Dracula a Ján Jiskra.
s.d.
2
53
IA1
Dobrodružstvo na Dunaji.
s.d.
2
54
IA1
Slovensko v prvej ČSR.
s.d.
2
55
IA1
s.d.
Niektoré problémy parlamentarizmu v porovnaní s českými zemami.
2
56
IA1
Článok o rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa.
s.d.
2
57
IA1
s.d.
VII. Čechy, Morava a Sliezsko v nacistickej Veľkonemeckej ríši;
VIII. Český odboj.
2
58
IA1
Ekonomika fašistického slovenského štátu.
s.d.
2
59
IA1
Búrka sa blíži.
s.d.
2
60
IA1
Reakcia na mníchovskú situáciu na Slovensku.
s.d.
2
61
IA1
Slovenský štát a evanjelici.
s.d.
2
62
IA1
Od Mníchova do Žiliny.
s.d.
2
-4-
časový rozsah
škatuľa
s.d.
2
64
IA1
s.d.
Opozícia a nekomunistický odboj do porážky Francúzska (fragment).
3
65
IA1
s.d.
Vládna kríza a nová etapa nemeckej politiky na Slovensku. Salzburský
diktát.
3
66
IA1
Budovanie základov politického systému Slovenskej republiky.
s.d.
3
67
IA1
Marcová kríza.
s.d.
3
68
IA1
Tragická cesta – od Mníchova k 14. marcu 1939.
s.d.
3
69
IA1
Samostatný štát – prvé skúsenosti.
s.d.
3
70
IA1
Štúdia o meštianstve.
s.d.
3
71
IA1
Tatry v slovenskom povedomí.
s.d.
3
72
IA1
Niektoré historické aspekty slovenskej otázky.
s.d.
3
73
IA1
Dejiny a politická kultúra.
s.d.
3
74
IA1
Dejiny Slovenska 1918–1989. Osnova.
s.d.
3
75
IA1
Die Slowakische Republik 1939–1945. Thesen.
s.d.
3
76
IA1
Od 14. marca do začiatku vojny.
s.d.
3
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
63
IA1
Žilinské rokovania.
2. Posudky
77
IA2
Posudok rukopisu J. Dzugasa o ľudáckom antisemitizme.
1965
3
78
IA2
1968
Znalecký posudok o službe slovenských štátnych občanov nemeckej
3
-5-
časový rozsah
škatuľa
79
IA2
1990
Pripomienky k materiálu o živote maďarskej menšiny na Slovensku
v rokoch 1918–1948.
3
80
IA2
Posudok práce V. Zuberca: Politická kariéra M. Hodžu.
1990 (?)
3
81
IA2
Posudok práce J. Uhera: Na začiatku rehabilitácií.
1991
3
82
IA2
Posudok práce V. Plevzu : Vzostupy a pády G. Husáka.
1991
3
83
IA2
1992
Poznámky
k Stanovisku
maďarsko-slovenskej
historickej
medziparlamentnej komisie k slovensko-maďarským vzťahom.
3
84
IA2
Poznámky k rukopisu J. Musila: Česká a slovenská společnost.
1993
4
85
IA2
Posudok záverečnej
postavenie Slovenska.
1997
Geopolitické
4
86
IA2
2000
Kapitoly z dejín medzivojnového Slovenska – na vnútornú oponentúru
v Historickom ústave SAV.
4
87
IA2
posudok o J. Kirschbaumovi.
2000
4
88
IA2
s.d.
Posudok práce J. Ušiaka: Politika Hlinkovej slovenskej ľudovej strany
v rokoch 1929–1938.
4
89
IA2
s.d.
Posudok štúdie A. Kováča: Štátobezpečnostná politika Slovenskej
republiky voči Rusínom.
4
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
národnosti v nemeckej armáde a zbraniach SS.
bakalárskej
práce
M. Niča:
B. Publikované
1. Monografie, štúdie, články.
90
IB1
Autonómia Slovenskej krajiny. Od Mníchova k 14. marcu.
1966
5
91
IB1
Slovensko. Dejiny. 1. zväzok (pod pseudonymom J. Michalec).
1971
5
-6-
časový rozsah
škatuľa
po 1989
5
IB1
Texty k makete Československé dejiny III.
1990
5
94
IB1
Poznámky o historiografii novších dejín.
1990
5
95
IB1
10. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti.
1991
5
96
IB1
Slovensko v rokoch 2. svetovej vojny.
1991
5
97
IB1
Slobodní murári na Slovensku v rokoch 1869–1918.
1991
5
98
IB1
Dynamika vývoja a česko-slovenské vzťahy.
1991
5
99
IB1
Vzostupy a pády G. Husáka.
1991
5
100
IB1
Česko-slovenské vzťahy v medzivojnovom období.
1992
5
101
IB1
1992
Geopolitické predstavy o Slovensku počas druhej svetovej vojny, ich
vplyv na režim a odboj.
5
102
IB1
Politické strany na Slovensku.
1992
6
103
IB1
Pripravenosť Slovenska na revolúciu (demokraciu?).
1992
6
104
IB1
Juhoslovanská tragédia a slovenská politika.
1992
6
105
IB1
Stručné dejiny Slovenska a Slovákov.
1993
6
106
IB1
Malé výročie veľkej udalosti.
1993
6
107
IB1
Slováci – dobre utajený národ (krátke dejiny).
1993
6
108
IB1
Krach československej štátnej idey.
1993
6
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
92
IB1
Poznámky o historiografii novších dejín.
93
-7-
časový rozsah
škatuľa
IB1
Der Krach der Tsechoslowakischen Staatsidee
1994
7
110
IB1
Die Slowakische republik 1939–1945.
1995
7
111
IB1
Politické elity na Slovensku.
1996
7
112
IB1
Čo sú slovenské dejiny? Konflikt politiky a vedy.
1997
7
113
IB1
Modernizácia na Slovensku v rokoch 1918–1938.
1997
7
114
IB1
Koncepcia slovenských dejín od 18. storočia.
1997
7
115
IB1
Slovensko v medzivojnovom období (1918–1939).
po 1997
7
116
IB1
1998 (?)
Zmeny elít v meštianskej spoločnosti na Slovensku v prvej tretine
20. storočia.
7
117
IB1
Malé mesto a veľký svet.
1998
7
118
IB1
Rok 1918 a rekonštrukcia historickej pamäti.
1998
7
119
IB1
Politické zmeny pomníkov a pomníky politických zmien.
1998
7
120
IB1
Strategické elity na Slovensku
1998
7
121
IB1
Život a dielo Ľudovíta Dohnányho.
1998
8
122
IB1
Armáda a mestská spoločnosť v medzivojnovom období.
1999
8
123
IB1
Slovensko-české vzťahy v historických premenách.
1999
8
124
IB1
Politický systém Slovenskej republiky.
1999 (?)
8
125
IB1
Tatry v slovenskom povedomí.
po 1999
8
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
109
-8-
časový rozsah
škatuľa
IB1
Čo nám dalo a čo nám vzalo dvadsiate storočie.
2000
8
127
IB1
Geopolitické predstavy o Slovensku počas 2. svetovej vojny.
2000
8
128
IB1
2000
Slobodní murári a modernizácia na Slovensku v dvadsiatom storočí.
8
129
IB1
2000
Slowakische politische Pateien, Veraine und Politische kultur
vor 1914.
8
130
IB1
Miesto Novembra 1989 v moderných slovenských dejinách.
2000
9
131
IB1
Marec 1939. Krok k vojne.
2001 (?)
9
132
IB1
Multikultúrne mesto na Slovensku. Minulosť alebo tradícia?
2002
9
133
IB1
Neprežité dejiny.
2004
9
134
IB1
Odťaté ruky.
2004
9
135
IB1
Do Európy! Ale akej?
s.d.
9
136
IB1
Dejiny Slovenska.
s.d.
9
137
IB2
1964
Recenzia práce F. Bielik – J. Sopko: Štátny slovenský Ústredný archív
v Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch.
9
138
IB2
1965
Recenzia práce J. K. Hoensch: Die Slowakei und Hitlers Ostpolitik.
9
139
IB2
Recenzia práce J. Fabián: „Posledné dni Uhorska“.
po 1990
9
140
IB2
1991
Recenzia Českého časopisu historického, Ročník 88, 1990, č. 1–2.
9
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
126
2. Posudky, recenzie, anotácie.
-9-
časový rozsah
škatuľa
1991
9
142
IB2
po 1991
Recenzia práce Mlynárik, J.: Osobnosti slovenských dejín a československých vzťahov.
9
143
IB2
1996
Recenzia práce Hronský, M. – Krivá, A. – Čaplovič, M.: Vojenské
dejiny Slovenska IV. (1914–1939).
9
144
IB2
1997
Recenzia práce Lukáč, P.: M. Hodža v strednej Európe a iné štúdie.
9
145
IB2
Recenzia práce Kamenec, I.: Hľadanie v dejinách.
2000
9
146
IB2
2000
Recenzia práce Furet, F.: Minulosť jednej ilúzie a ilúzie o minulosti.
9
147
IB2
Recenzia práce Nolte, E.: Európska občianska vojna.
2002
9
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
141
IB2
Recenzia práce I. Kamenec: „Po stopách tragédie“.
3. Prednášky
148
IB3
28. október – prednáška v rozhlase.
1992 (?)
9
149
IB3
Štátne sviatky.
po 1993
9
150
IB3
Živé slová – pre rozhlas.
1994
9
151
IB3
Živé slová – pre rozhlas.
1997
9
152
IB3
Problém historickej terminológie pri vyučovaní dejepisu.
1997 (?)
9
153
IB3
Živé slová. SNP – pre rozhlas.
1999
9
154
IB3
Živé slová – pre rozhlas.
s.d.
9
- 10 -
časový rozsah
škatuľa
155
IC1
1953
Účasť slovenskej buržoázie na Mníchove (Pod zástavou socializmu).
10
156
IC1
Ako pomáhali ľudácki fašisti Hitlerovi (Smena).
1953
10
157
IC1
1954
Spolupráca ľudáckej buržoázie s českou reakciou. Pokus o pravicový
prevrat 1935–1938 (Historický Časopis).
10
158
IC1
1955
Podrobenie slovenského priemyslu kapitálom v čase fašistického
panstva (Historický časopis).
10
159
IC1
1955
Nemecké monopoly – koloniálni vykorisťovatelia Slovenska (Príroda a
spoločnosť).
10
160
IC1
1958
Ako to bolo za slovenského štátu. Komu bolo sveta žiť v „oáze
blahobytu“ (Odpovede na otázky).
10
161
IC1
Dvadsať rokov od Mníchova (Naša veda).
1958
10
162
IC1
Aj taký bol význam SNP (Predvoj).
1961
10
163
IC1
1961
Vývin slovenskej buržoázie za predmníchovskej ČSR (Historický
časopis).
10
164
IC1
Vesenmayerova kariéra (Pravda).
1962
10
165
IC1
Fascyzacja mniejszosci niemeckiej w Slowacji.
po 1962
10
166
IC1
1964–1965
Politický režim na Slovensku za 2. svetovej vojny (Dějepis a zeměpis
ve škole).
10
167
IC1
O stratených Slovákoch trochu inak (Predvoj).
10
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
C. Tlačené práce
1. Monografie, štúdie, články.
- 11 -
1965
časový rozsah
škatuľa
IC1
História a kybernetika (Kultúrny život).
1965
10
169
IC1
Viedenský kongres – tentoraz historikov (Predvoj).
1965
10
170
IC1
1965
Príprava a priebeh salzburských rokovaní r. 1940 medzi predstaviteľmi
Nemecka a slovenského štátu (Historický časopis).
10
171
IC1
Lingvistika a politika (Pravda).
1965 (?)
10
172
IC1
Muž, ktorý bol führerom... (Večerník).
1966
10
173
IC1
1966
Slovakija i strany centraľnoj Evropy v period 1939–44 (Studia
historica Slovaca).
10
174
IC1
1966
Slovenský štát a protifašistické hnutie v r. 1939–43 (Historický
časopis).
10
175
IC1
Maďarsko v politike
(Historický časopis).
1967
1939–1943
10
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
168
slovenského
štátu
v rokoch
176
IC1
K česko-slovenským vzťahom (Historický časopis).
1967
10
177
IC1
Demokratická federalizace (Mladá fronta).
1968
10
178
IC1
Oportunisti či jánošíci? (Nové slovo).
1968
11
179
IC1
Prítomnosť – miera minulosti (Nové slovo).
1968
11
180
IC1
Príspevok k sebapoznaniu Slovákov (Smena).
1968
11
181
IC1
1968
Polstoročná skúsenosť – o historických koreňoch federalizácie (Rudé
právo).
11
182
IC1
1968–1969
Tragická cesta od Mníchova k 14. marcu (Dějepis ve škole).
11
- 12 -
časový rozsah
škatuľa
1969
11
184
IC1
1969
Úloha a postavenie historiografie v našej spoločnosti (Historický
časopis).
11
185
IC1
Z kroniky pomníchovských dní (Historický časopis).
1970
11
186
IC1
Reklama ako zdroj obrazového materiálu (Múzeum).
1982
11
187
IC1
1985
Vlnársky priemysel na Slovensku pred 1. svetovou vojnou (Zborník
SNM).
11
188
IC1
1987
Múzeá a historiografia na Slovensku do roku 1918 (Zborník SNM).
11
189
IC1
1989
Múzeá a historiografia na Slovensku v rokoch 1918–45 (Zborník
SNM).
11
190
IC1
po 1989
Die geschichte der Slowakei und der Slowaken (Ministerstvo
zahraničných vecí SR).
11
191
IC1
Poznámky o historiografii novších dejín (Historický časopis).
1990
11
192
IC1
1990
Prvá svetová vojna a vznik Československa. Politický systém
medzivojnového Československa I–II. Hospodárstvo ČSR (Nové
slovo).
11
193
IC1
1990
Únorové události po 42 letech. Revoluce, ve kterou se věřilo (Rudé
právo, Pravda).
11
194
IC1
Do Európy? Ale akej? (Nové slovo).
1990
11
195
IC1
Historik 20. storočia (Sloboda).
1990
11
196
IC1
Znova o historiografii – ale trocha inak (Verejnosť).
1990
11
197
IC1
Hlinka bol len jeden (Večerník).
1990
11
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
183
IC1
Poloha Slovenska na javisku európskych dejín (Výber).
- 13 -
časový rozsah
škatuľa
1990
11
199
IC1
1991
Nacionalizmus a „nacionalizmus“ medzi Dunajom a Tatrami
(Reportér).
11
200
IC1
1991
Slobodní murári na Slovensku v období dualizmu (Historický časopis).
11
201
IC1
Nešťastná generácia (Národná obroda).
1992
12
202
IC1
Nedotknuteľné piliere padli (?).
1992
12
203
IC1
1992
10. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (Historie a
vojenství).
12
204
IC1
Bolo raz jedno Československo (Pravda).
1992
12
205
IC1
O Slovenskej republike – anketa (Smena na nedeľu).
1992
12
206
IC1
História nemôže byť slúžkou politiky (Národná obroda).
1993
12
207
IC1
Malé výročia veľkej udalosti (Mosty).
1993
12
208
IC1
Veľké dejiny robili primalí ľudia (Hospodárske noviny).
1993
12
209
IC1
Byl únorový převrat nevyhnutelný? (Mosty).
1994
12
210
IC1
Memento vojnovej potopy (Národná obroda).
1994
12
211
IC1
Aj národ má pamäť a svedomie (Pravda).
1994
12
212
IC1
1994
Boj pokračuje. Slovensko si připomíná 50 let od začátku povstání proti
fašizmu (Respekt).
12
213
IC1
Slovakia: history and historiography (Studia historica Slovaca).
12
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
198
IC1
Na dôvernej linke (Národná obroda).
- 14 -
1995
časový rozsah
škatuľa
1995
12
215
IC1
1996
Die freimauer und die modernisierung in der Slowakei Im
20. jahrhundert (Bohemia).
12
216
IC1
Malé mesto a veľký svet (Os).
1997
12
217
IC1
Slováci udělali pořádné povstání (Mosty).
1997
12
218
IC1
1998
Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě
(Zborník Historického ústavu AV ČR).
12
219
IC1
Strategické elity na Slovensku (OS).
1998
12
220
IC1
Rozhovor na sobotu (Práca).
1998
12
221
IC1
Naším najväčším problémom sme my sami (Dominofórum).
1998
12
222
IC1
Kde sme sa vzali? Kam sa podejeme? (Dominofórum).
1998
12
223
IC1
Prokletí zadního vchodu (Reflex).
1998
12
224
IC1
Desať rokov po... (Listy).
1999
12
225
IC1
Slováci majú väčší dôvod oslavovať október 1918 (SME).
1999
12
226
IC1
Slováci majú radikálne reči, ale nijaké skutky (SME).
1999
13
227
IC1
Anketa na tému milénium (Dominofórum).
1999
13
228
IC1
Nehlavné hlavné mesto (Os).
2000
13
229
IC1
L´historiographie slovaque apres 1989 (CEFRES).
2001
13
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
214
IC1
Historik – svedok i obeť (Mosty).
- 15 -
časový rozsah
škatuľa
IC1
Neokrúhle výročie (Mosty).
2001
13
231
IC1
Opäť niečo spoločné pre Slovensko a Ameriku (SME).
2001
13
232
IC1
Kniha roka – anketa.
2001
13
233
IC1
2001
Historické medzníky Slovenska v 20. storočí (Drobná tlač SNM).
13
234
IC1
Historici politikom: čušte (SME).
2002
13
235
IC1
Koniec mýtov na Slovensku? (SME).
2003
13
236
IC1
Sviatok patriotov (Mosty).
2003
13
237
IC1
Diktátor bez mýtov (Dominofórum).
2003
13
238
IC1
Prvá obeť, prvý pomocník (Dominofórum).
2003
13
239
IC1
Rok vytriezvenia (Dominofórum).
2003
13
240
IC1
2003
Die Tatra im slowakischen Bewusstsein (Historische Sozialkunde).
13
241
IC1
Na hrade a v podhradí (SME).
2003
13
242
IC1
Mýty, šumy a záujmy (SME).
2003
13
243
IC1
Slovakija v 20. veke (Istorija Slovakiji).
2003
13
244
IC1
2003
Bratislava als Haupstadt der Slowakei. Die Tatra im slowakischen
Bewusstsein (Heroen, Mythen, Identitäten).
14
245
IC1
Odťaté ruky (Klub).
14
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
230
2004
- 16 -
časový rozsah
škatuľa
246
IC2
1959
Dokumenty k dejinám mníchovskej zrady (Mníchov v dokumentoch).
14
247
IC2
1997
Apoštol federácie – recenzia knihy M. Hodžu: Federácia v strednej
Európe (Os).
14
248
IC2
Recenzia práce Korček, J.: Slovenská republika 1943–45 (Os).
1999
14
249
IC2
Keď rinčali a hrdzaveli zbrane (Slovo).
1999
14
250
IC2
Dopovedaná história (Dominofórum).
2000
14
251
IC2
Líšky a ježe (Dominofórum).
2002
14
252
IC2
XX. storočí na Slovensku (?).
s.d.
14
253
ID
Poznámky z p ednášok počas štúdia na Vysokej škole politickej a
sociálnej v Prahe v rokoch 1948–52;
novinové výstrižky (väčšinou z augusta 1968, aj ruské);
excerptá na témy :
– priemysel (smaltovne, vlnárstvo),
– zbrane, delostrelectvo, vojenstvo, posádky, loďstvo,
– slovenský štát,
– slobodomurári,
– dejiny Trenčína,
– xerokópia zo zborníka o fašizme, poznámky k rakúskym dejinám,
hymna ľudu od Haydna a rôzne iné poznámky,
– rešerše a excerptá pripravené ako pramene ku knihe 2217 dní;
Fotokópie k dejinám Slovenska.
15–34
254
ID
Kartotéka k témam:
– priemysel, obchod, medzinárodný dunajský veľtrh (aj fotografie),
– priemysel, baníctvo,
– priemysel (aj fotografie), priebeh ľubochnianskeho zjazdu,
35–47
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
2. Recenzie
D. Vedecká dokumentácia
- 17 -
IČ
časový rozsah
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
škatuľa
– priemysel,
– Slovensko v 20. storočí,
– výpisky a fotokópie z novín z r. 1919–22,
– výpisky z článkov iných autorov, aj fotografie starých budov,
– bibliografia,
– pripojenie Rakúska k Nemecku,
– rôzne výpisky.
E. Vedecké podujatia
255
IE
1965
Zjazd historikov v Banskej Bystrici – koreferát: Problémy práce na
všeobecných dejinách.
48
256
IE
1965
Konferencia k 20. výročiu víťazstva antihitlerovskej koalície v Moskve
– program.
48
257
IE
1966
Diskusia k otázkam národnooslobodzovacieho boja na tému
„Autonómia slovenskej krajiny. Od Mníchova po rozbitie
Československa“ v Ústave dejín KSS v Bratislave – zápis.
48
258
IE
1968
6. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti v Martine – program.
48
259
IE
1970
13. Medzinárodný kongres historických vied v Moskve, separáty
niektorých referátov.
48
260
IE
1993
Konferencia britských, českých a slovenských historikov „Británia a
Československo od r. 1930–1948“ v Londýne – program a referát.
48
261
IE
1993
Konferencia „Slovensko – transformačné procesy nového štátu
v meniacej sa Európe“ v Tutzigu – program.
48
262
IE
1994
Konferencia k 50. výročiu SNP na Donovaloch – záverečné slovo.
48
263
IE
1996
11. zjazd a valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri
SAV v Trenčíne – program.
48
264
IE
1997
11. medzinárodný zjazd slavistov v Bratislave – diskusný príspevok.
48
- 18 -
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
265
IE
1997
Konferencia „Malé národy a štáty v strednej Európe“ – program.
48
266
IE
1998
Medzinárodná konferencia „Kolektívne identity v strednej Európe“
v Smoleniciach – referát.
48
267
IE
1999
Medzinárodná organizácia na ochranu ľudských práv (CEFRES) –
okrúhly stôl na tému: Pochopit a soudit: Historici, Politikové a právníci
tváří v tvář komunistické minulosti – pozvánka a program.
48
268
IE
1999
Medzinárodná konferencia „Demokratická revolúcia v Československu
1989/90 predpoklady, priebeh a bezprostredné výsledky“ v Prahe –
študijné materiály.
48
269
IE
1999
Rozšírený seminár Vojenského historického ústavu v Bratislave –
referát: Armáda a mestská spoločnosť v medzivojnovom období.
48
270
IE
2000
Výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV
„Otázky, ktoré trvajú – slovenská spoločenská veda medzi 20. a
21. storočím“ v Bratislave – referát na tému modernizácia Slovenska:
národ, štát, spoločnosť.
49
271
IE
2001
12. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti v Smoleniciach – program.
49
272
IE
2002
Medzinárodná konferencia „Die Slowakei. Neue impulse der
forschung“ v Mníchove – program, poznámky a záverečné slovo.
49
273
IE
2003
Medzinárodná konferencia „Rozdielne historické kultúry“ v Ľvove –
pozvánka, program, cudzie referáty a vlastný na tému: Symboly
národné a symboly štátu.
49
II. Materiály z funkcií
A. Vedecké funkcie
1. Funkcie v SAV
274
IIA1
1955–2003
Materiály z pôsobenia v Historickom ústave SAV vo funkcii
vedeckého tajomníka ústavu, vedúceho Oddelenia všeobecných dejín,
- 19 -
49
IČ
časový rozsah
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
škatuľa
školiteľa doktorandov, člena Vedeckej rady ústavu; materiál
z pôsobenia vo funkcii člena vedeckého kolégia histórie SAV;
predsedu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV; člena
Akreditačnej komisie pri SAV.
2. Funkcie na Ministerstvách
275
IIA2
1991–1999
Materiály o pôsobení vo funkcii: člena komisie Ministerstva kultúry
SR pre posúdenie odbornej úrovne stálej expozície Múzea SNP
v Banskej Bystrici; člena Komisie účelového transferu pre pôvodnú
knižnú tvorbu a distribúciu pri Ministerstve kultúry SR; člena odbornej
komisie Ministerstva školstva, mládeže a športu SR na vytvorenie
koncepcie a vyjasnenia obsahu dejepisného vzdelávania na základných
a stredných školách; člena Kolégia ministra školstva, mládeže a športu
SR pre vedu a techniku; predsedu komisie pre obhajoby doktorských
dizertačných prác vo vednom odbore 71-02-9 slovenské dejiny; člena
Vedeckej archívnej rady pri Ministerstve vnútra a životného prostredia
SR.
49
3. Funkcie v Slovenskej národnej rade
276
IIA3
1990–1991
Materiály o pôsobení v Komisii historikov na vypracovanie odborných
štúdií k dejinám Slovenska v 20. storočí; o pôsobení člena prípravného
výboru zasadnutia medziparlamentnej komisie SNR a Maďarského
parlamentu.
49
4. Funkcie v Slovenskom národnom múzeum
277
IIA4
1976–2002
Materiály o pôsobení v Kuratóriu SNM; vo Vedeckej rade SNM; ako
autora scenárov a libriet výstav.
49–50
5. Slovensko-nemecko–česká komisia historikov
278
IIA5
Materiál o pôsobení
historikov.
1970–2001
Slovensko-nemecko-českej komisie
51
IIB
1995–1997
Materiál z pôsobenia na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity.
51
člena
B. Pedagogické funkcie
279
- 20 -
IČ
časový rozsah
škatuľa
IIC
1964–2003
Materiál o pôsobení vo funkcii člena redakčnej rady ročenky „História
– Štúdie zo všeobecných dejín“; hlavného redaktora Historického
časopisu; člena redakčnej rady Slovanských štúdií; člena redakčnej
rady Slovenských pohľadov.
51
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
C. Redaktorské funkcie
280
D. funkcie celospoločenské
281
IID
2002
Pozvánka a program spomienkovej slávnosti pre členov Klubu
priateľov T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.
51
III. Biografické materiály
A. Osobné doklady
282
IIIA
1948–1997
Maturitné vysvedčenie; vysvedčenie o súbornej skúške na Vysokej
škole politickej a sociálnej v Prahe; diplom o ukončení
vysokoškolského štúdia na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy
politickej a sociálnej; osvedčenie o absolvovaní Kurzu obsluhy PC MS
Windows 95 CZ; zdravotná legitimácia zo študijného pobytu
v Záhrebe.
51
B. Pracovné zmluvy
283
IIIB
1952–2003
Pracovné zmluvy s Historickým ústavom SAVU; s Historickým
ústavom SAV; so Slovenským národným múzeom; s Vojenským
historickým ústavom; s Trnavskou univerzitou; s vydavateľstvami:
Agora, Academic electronic press, Kalligram, Neografia, Osveta,
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Vydavateľstvo Slovenskej
akadémie vied; potvrdenie o práci na Priehrade mládeže; zmluva na
účinkovanie v televíznej relácii „Kaviareň u Filipa“; zmluva
s viedenským magistrátom na odbornej prednáške.
51
C. Životopisy
284
IIIC
1952–2003
Vlastný životopis; pracovno-politické hodnotenia; osobný spis;
dotazníky; dobová dokumentácia z novín zo dňa 26.IV.1930 (deň
narodenia Ľ. Liptáka), parte.
- 21 -
51
IČ
časový rozsah
škatuľa
1956–2003
51
IIIE
1957, 1992
Diplom kandidáta historických vied; diplom doktora historických vied;
oponentské posudky dizertačnej práce a autoreferát dizertácie.
51
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
D. Publikačná činnosť
285
IIID
Zoznam publikovaných prác; výberová bibliografia
E. Udelenie vedeckých hodností
286
F. Vyznamenania, ocenenia
287
IIIF
1969–2003
Prémie Slovenského literárneho fondu za práce: Slovensko
v XX. storočí, Muži deklarácie, Storočie dlhšie ako sto rokov; Cena
Slovenskej akadémie vied k 70. narodeninám; Cena Dominika Tatarku
za knihu Storočie dlhšie ako sto rokov; Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za
objektívny obraz o slovenskom politickom, hospodárskom, vojenskom
a ekonomickom myslení za celé 20. storočie; Medaila za zásluhy
I. stupňa udelená prezidentom ČR.
51
IV. Korešpondencia
288
IV
Andersen, U. – (?) [2 ks].
2003
52
289
IV
Balga, L. – Čebovce [1 ks].
2003
52
290
IV
Collegium Carolinum – Mníchov [2 ks].
1997–2002
52
291
IV
1960
Československá společnost pro šíření politických vědeckých informací
– Praha [1 ks].
52
292
IV
Československý rozhlas – Bratislava [1 ks].
1961
52
293
IV
1970
Československý výbor pro dějiny protifašistického odboja – Praha
[1 ks].
52
294
IV
1965
Československý zväz mládeže, Slovenský ústredný výbor – Bratislava
[1 ks].
52
- 22 -
časový rozsah
škatuľa
2000
52
s.d.
52
IV
Institut für zeitgeschichte – Mníchov [1 ks].
1998
52
298
IV
Inštitút pre verejné otázky – Bratislava [1 ks].
1997
52
299
IV
Jelinek, Y. – Lipsko [1 ks].
2000
52
300
IV
Jolly, Ľ. – (?) [1 ks].
2000
52
301
IV
Kalný, S. – Bratislava [1 ks].
1990
52
302
IV
Kamenec, I. – Bratislava [1 ks].
2000
52
303
IV
Kelemen, M. – Bülach [1 ks].
2001
52
304
IV
Kipke, R. – Praha [1 ks].
1996
52
305
IV
1999–2001
Klub priateľov T. G. Masaryka a M. R. Štefánika – Martin [3 ks].
52
306
IV
Lemberg, H. – Marburg [1 ks].
1999
52
307
IV
Mason, J. W. – Budapešť [3 ks].
1997
52
308
IV
Minister kultúry SR – Bratislava [2 ks].
2000–2003
52
309
IV
Minister medzinárodných vzťahov SR – Bratislava [1 ks].
1991
52
310
IV
Mosty (časopis) – Bratislava [1 ks].
2003
52
311
IV
Múzeum (Slovenské národné) – Bratislava [4 ks].
2003
52
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
295
IV
Historický ústav SAV – Bratislava [2 ks].
296
IV
Hochel, D. – (?) [1 ks].
297
- 23 -
časový rozsah
škatuľa
IV
Múzeum (Východoslovenské) – Košice [1 ks].
1967
52
313
IV
Nemeček, R. – Stilli [1 ks].
2001
52
314
IV
Östereichische Akademie der Wissenschaften – Viedeň [4 ks].
1997
52
315
IV
Pill, F. – Trnava [1 ks].
2001
52
316
IV
Prečan, V. – Praha [2 ks].
1997
52
317
IV
Predseda Slovenskej akadémie vied – Bratislava [2 ks].
2000–2003
52
318
IV
Predseda vlády SR – Bratislava [9 ks].
2001–2003
52
319
IV
Prezident SR – Bratislava [1 ks].
2003
52
320
IV
Priha, A. – Piešťany [1 ks].
2000
52
321
IV
Puchá – Košice [1 ks].
1993
52
322
IV
Rybár, J. – Pezinok [1 ks].
1998
52
323
IV
Slovenská historická spoločnosť – Bratislava [2 ks].
1980, 2000
52
324
IV
Slovenské pohľady (časopis) – Bratislava [1 ks].
1993
52
325
IV
Štátna mincovňa – Kremnica [1 ks].
1961
52
326
IV
Štefanský, V. – Bratislava [1 ks].
1990
52
327
IV
Šutý, L. – (?) [1 ks].
2003
52
328
IV
Tibenský, J. – Bratislava [1 ks].
1952
52
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
312
- 24 -
časový rozsah
škatuľa
1994–1999
52
1997
52
1994–2000
53
IV
University of Ottawa – Ottawa [4 ks].
1997
53
333
IV
Ústav dějin KSČ – Praha [1 ks].
1964
53
334
IV
1984–1985
Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS – Bratislava [4 ks + 2 brožúry].
53
335
IV
Veľvyslanec Rakúskej republiky – Bratislava [1 ks].
s.d.
53
336
IV
2000
Vláda ČR – Rada pro sociální a ekonomickou strategii – Praha [1 ks].
53
337
IV
Vydavateľstvo Gallimard – Paríž [1 ks].
1994
53
338
IV
Vydavateľstvo Mentha – Paríž [2 ks].
1992
53
339
IV
Zajac, L. – Bratislava [1 ks].
2000
53
340
IV
Zálešák – (?) [1 ks].
2003
53
341
IV
Rodina, bližšie neurčené – Hamilton [1 ks].
1958
53
342
IV
Vizitky [66 ks].
s.d.
53
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
329
IV
Universität J. Gutenberg – Mainz [2 ks].
330
IV
Universität H. Heine – Düsseldorf [1 ks].
331
IV
Universität Wien – Viedeň [4 ks].
332
V. Fotografie
343
V
Portréty [2 ks].
s.d.
53
344
V
Fotografie z detstva [11 ks].
s.d.
53
- 25 -
časový rozsah
škatuľa
V
Fotografie rodinné [11 ks].
s.d.
53
346
V
Fotografie zo štúdií, s kamarátmi [14 ks].
s.d.
53
347
V
13. medzinárodný kongres historikov v Moskve [2 ks].
1970
53
348
V
1977–1997
Fotografie z pôsobenia v Slovenskom národnom múzeu [29 ks].
53
349
V
195x–2000
Fotografie z pôsobenia v Historickom ústave SAV [17 ks].
53
350
V
S priateľmi historikmi [9 ks].
s.d.
53
351
V
Udelenie štátneho vyznamenania ČR Za zásluhy [2 ks].
2003
53
352
V
Fotografie z pohrebu Ľ. Liptáka [5 ks].
2003
53
353
V
Neurčené fotografie [16 ks].
s.d.
53
354
VI
1968–1969
Recenzie autorov Cambel, S. – Dzvoník, M. – Kamenec, I. –
Kořalka, J. – Lewandowski, J. – Lipscher, L. – Okáli, D. – Vnuk, F. na
prácu Slovensko v XX. storočí.
53
355
VI
1990
Príspevok Nemeskürthyovej, Ľ.: K významnému životnému jubileu
PhDr. Ľubomíra Liptáka, CSc.
53
356
VI
1991
Škvarna, D.: Stručné dejiny Slovákov – správa o víťazovi verejnej
súťaže Ministerstva medzinárodných vzťahov SR.
54
357
VI
Kiss, J.: Más hang – o interwiev Ľ. Liptáka v Historickej revue.
1992
54
358
VI
1992
Vnuk, F.: Niekoľko pripomienok k brožúrke „A history of Slovakia
and the Slovaks“.
54
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
345
VI. Materiály o pôvodcovi fondu
- 26 -
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
359
1993
VI
Kačáni, D.: Fiktívna a relatívna výnimočnosť – anotácia článku
Ľ. Liptáka: Fiktívna a relatívna výnimočnosť.
54
360
VI
1993
bb.: Slováci – dobre utajený národ – anotácia rovnomennej knihy.
54
361
VI
1993
mh.: Návšteva v redakcii – správa o besede s Ľ. Liptákom v Národnej
obrode.
54
362
VI
1998
Nič, M.: Slovensko v XX. storočí na konci tisícročia – recenzia Knihy
Ľ. Liptáka Slovensko v XX. storočí.
54
363
VI
Anketa Kniha roka.
1998–1999
54
364
VI
Vnuk, F.: Slovensko v XX. storočí – recenzia.
1999
54
365
VI
1999
Hrúz, P.: Cena Dominika Tatarku – článok o práci Ľ. Liptáka: Storočie
dlhšie ako sto rokov.
54
366
VI
2000
Balogh, A.: Ľ. Lipták: U nás ešte platí Tatarkova veta, Že u nás je
všetko a vo všetkom politika – článok o Udelení Ceny Dominika
Tatarku Ľ. Liptákovi.
54
367
VI
Štátne vyznamenania ku Dňu ústavy – novinová správa.
2000
54
368
VI
Vyznamenaní ku Dňu ústavy – novinová správa.
2000
54
369
VI
2001
Kraus, J. – Jílek, L.: Oslavy 28. října ve Švýcarsku – informácie
o prednáškach Ľ. Liptáka v Ženeve a Basileji a pozvánka na prednášku
na tému: Rok 1918: Spoločný štát v dejinách Slovákov a Čechov.
54
369a
VI
Serapionovová, E. P.: Kratkaja istoria Slovakii – recenzia.
2001
54
370
VI
2002
Balogh, A.: V literatúre stále platia Tatarkove slová – článok o udelení
Ceny Dominika Tatarku Ľ. Liptákovi.
54
371
VI
Mannová, E.: O našom dejepisectve v Mníchove.
54
- 27 -
2003
časový rozsah
škatuľa
VI
mož.: Prezidentská stráž má nové uniformy.
2003
54
373
VI
Johanides, J.: Laureáti Ceny Dominika Tatarku.
2003
54
374
VI
Novinové správy o úmrtí Ľ. Liptáka.
2003
54
375
VI
2003
Projekt univerzity v Lipsku: Visuelle und historische Kulturen
Ostmitteleuropas im Prozes staatlicher und Gesellschaftlicher
Modernisierung seit 1918.
54
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
372
VII. Práce iných autorov
376
VII
1963
Ádám, M.: Documents relatifs á la politique étrangére de la hongrie
dans la période de la crise Tchécoslovaque 1938–1939. I. partie.
54
377
VII
Bartlová, A.: Účasť HSĽS na politickom vývoji Slovenska.
1972
54
378
VII
1970
Batowski, H.: Central Europe in the policy of great powers in the
period 1919–1939/41.
54
379
VII
Beushausen, R.: Berichte zu staat und gesellschaft.
2001
54
380
VII
Biľak, V.: Paměti.
1991
54
381
VII
Brožík, V.: O hodnotách a o ľuďoch.
1995
54
382
VII
1994
Bútorová, Z. – Bútora, M. – Fialová, Z.: Attitudes toward jews and the
holocaust in Slovakia.
54
383
VII
2001
Buzássyová, K.: Pamäť krajiny, pamäť ľudu. Texty ako prameň
poznávania systému a zmien v systéme.
54
384
VII
Ciuca, M. D. – Ion, N. D.: Intre datorie si pasiune.
1995
55
385
VII
2001
Cornelisen, Ch.:
Geschichten
vom
„Rosaroten
panzer“
erinnerungskulturen, krieg, diktatur und vertreibung in der erinnerung
55
- 28 -
IČ
časový rozsah
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
škatuľa
von drei nationen: die Tschechoslowakei, Slowakei und Deutschland
seit 1945.
386
VII
2000 (?)
(Courtois) Nolte, E.: Révolution et contre-révolution en Europe.
55
387
VII
Czechoslovak collektions in the British library.
s.d.
55
388
VII
s.d.
Čaplovič, M.: Začiatky formovania československej brannej moci a jej
budovanie na Slovensku do ukončenia unifikácie v roku 1992.
55
389
VII
Čarnogurský, P.: 14. marec 1939.
s.d.
55
390
VII
s.d.
Čierna, D.: Vznik, formovanie a kríza totalitného politického Systému
v európskych krajinách sovietskeho bloku.
55
391
VII
1992
Dostál, O. – Fialová, Z. – Vašečka, M.: Nacionalizmus a vybrané
slovenské médiá.
55
392
VII
1967
Ďurica, M. S.: Die Slowakische politik 1938/1939 im Lichte der
Staatslehre Tisos.
55
393
VII
1999 (?)
Durman, K.: Některé negativní mezinárodní faktory ovlivňující
demokratickou revoluci 1989–1990.
55
394
VII
1993
FOCUS – Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu: Aktuálne
problémy Slovenska po rozpade ČSFR.
55
395
VII
Furet, F. – Nolte, E.: Feindliche Nähe.
1996
56
396
VII
Glatz, F.: Otázka menšín v strednej Európe.
1993
56
397
VII
Graca, B.: Pokus o politickú líniu KSS 1939–1941
s.d.
56
398
VII
1967
Gromada, T. V.: The may 1938 pro-Slovak manifestation in Poland.
56
399
VII
1998
Harna, J. a kol.: Reflexe dějin první ČSR v české a slovenské
historiografii.
56
- 29 -
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
400
VII
2001
Heumos, P.: Emigration and Rückwanderung, Vertreibung und
Integration in der Geschichte der Tschechoslowakei.
56
401
VII
1967
Holotík, Ľ.: The Slovaks: An integrating or a disintegrating Force?
56
402
VII
s.d.
Horkovič, V.: Začiatky organizačnopolitickej činnosti slovenských
komunistov v r. 1938–1941.
56
403
VII
2002
Husson, E. – Maier, Ch. S. – Trierweiler, D. – Nolte, E.: Mémoires du
XXe siecle.
56
404
VII
1966 (?)
Jablonický, J.: Nekomunistický odboj na Slovensku v rokoch 1939–
1941.
56
405
VII
1976
Jelinek, Y.: The Parish Republic: Hlinka´s Slovak people´s party 1939–
1945.
56
406
VII
1989
National tension as a lever for seizure of power: Czechs, Slovaks and
communists.
56
407
VII
Jilge, W.: Staatssymbolik und
postkommunistischen Ukraine.
1998
in der
56
408
VII
1966
Kamenec, I..: Vznik a vývoj židovských pracovných táborov a stredísk
na Slovensku v r. 1942–1944.
56
409
VII
1994
Kamenec, I.: Štátostrana v totalitnom politickom systéme – jej funkcie
a postavenie.
56
410
VII
Kamenický, M.: Rehoľa Notre Dame v Bratislave.
1996
56
411
VII
Klimek, A.: Jak se dělal mír roku 1919.
1989
57
412
VII
1999
Klimó, A.: Die gespaltene Vergangenheit. Die grosen christlichen
Kirchen im Kampf um die Nationalgeschichte Ungarns 1920–48.
57
nationale
- 30 -
Identität
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
413
VII
1996 (?)
Kochanowski, J.: Polen und Ungarn.: Vergleich zeier autoritärer
Regimein der Zwischen kriegszeit.
57
414
VII
Komora, P.: Hospodárske a všeobecné výstavy v 19. storočí.
1994
57
415
VII
Kováč, D.: V Hitlerových službách.
s.d.
57
416
VII
po 2000
Kowalská, E.: Úvaha o príčinách a dôsledkoch prepisu uhorských mien
do slovenčiny.
57
417
VII
Krajčovičová, N.:
Slovenská
historiografia
medzivojnovom období (1918–1938).
po 1993
r. 1945
o
57
418
VII
1965
Kramer, J. – Mlynárik, J.: Revolučné hnutie a národnostná otázka na
Slovensku v 20. rokoch.
57
419
VII
Křen, J.: Metodologické otázky dějin antifašizmu a resistence.
1965
57
420
VII
Kusý, J.: Ein brückenbauer zwischen ost und west.
1985
57
421
VII
1966
Kvaček, R. – Lukeš, F. – Brod, T. – Kotzk, V.: Čechoslovakija i
srednejevropejskij prostor v 1938–1945 godach.
57
422
VII
Leibbrandt, G.: Probleme des ostraumes.
1942
57
423
VII
2002
Mannová, E.: Die Entstehung einer neuen Haupstadt und der Wandel
der Vereinsőffentlichkeit: Presburg 1900–1939.
57
424
VII
1999
Marjina, V. V.: „Vorota na Balkany“. Slovakija v geopolitičeskich
konstrukcijach SSSR i Germaniji 1939–1941; Narinskij, M. M.:
Sovetskaja vnešnjaja politika i komintern 1939–1941; Roberts, S. A.:
Ošibki Stalina i krasnoj armiji nakanune vojny.
57
425
VII
s.d.
Mendelsohn, E.: The Jews of east central Europe between the world
wars.
57
- 31 -
po
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
426
VII
1965
Mésároš, J.: Die Idee der slawischen Schicksalsgemeinschaft in der
slowakischen nationalen Bewegung in der zweiten hälfte des
19. Jahrhunderts.
57
427
VII
Moderne – časopis
2003
57
428
VII
s.d.
Müller, F.: Die Urheber des Totalitarismus/Autoritarismus in
Rumänien in den Jahren 1938–1944.
58
429
VII
1966
Němec, Z.: Poznámky k problematice sestrojení indexu československé
průmyslové výroby v letech 1918–1938.
58
430
VII
1966
Němec, Z.: Zápas o využitie slovenských medených rúd v rokoch
1918–1938.
58
431
VII
1966
Nič, M.: M. Hodža and I. Bibó: Competing visions of central Europe
after world war II.
58
432
VII
Nižňanský, E.: Voľby do Snemu Slovenskej krajiny v r. 1938.
1998
58
433
VII
Nolte, E.: Perspektívy epochy svetových vojen.
po 1998
58
434
VII
1967
Otáhal, M. – Otáhalová, L.: K problematice plánů na uspořádání
střednía východní Evropy za 2. světové války.
58
435
VII
1999
Pánek, J.: Die Tschechische Historiographie in den Neunziger Jahren.
58
436
VII
Pauer, J.: Politika západu a československá krize 1968.
1997
58
437
VII
po 1990
Pešek, J.: Cirkevná politika ČSR od r. 1948–1959 a jej následky.
58
438
VII
1961–1962
Písch, M.: Vzrast a vývinové tendencie slovenského účastinárskeho
peňažníctva v r. 1900–1918.
58
439
VII
1998, 2003
Prečan, V.: Rozhovory v Českom rozhlase s I. Hoffmanom v programe
58
- 32 -
IČ
časový rozsah
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
škatuľa
Setkávání.
440
VII
Prečan, V.: Svědectví o rozpadu „socialistického společenství“.
1999
58
441
VII
Ratkoš, P.: Vznik mesta a hradu Kežmarok.
1965
58
442
VII
1999
Rauscher, W.: Mechanismen hinter dem Mythos des doppelten
Staatsgründers Karl Renner.
58
443
VII
1993 (?)
Rychlík, J.: Česko-slovenské vzťahy a rozpad Československa.
58
444
VII
po 1969
Schieder, T.: Rozdiely medzi historickou a sociálnovednou metódou.
58
445
VII
Sidor, K.: O vzniku slovenského štátu.
1945
58
446
VII
2001
Skovajsa, M.: Czech politicalCulture in the Era of“ really existing
socialism“ and Today.
58
447
VII
s.d.
Steinbach, P.: Politische Kultur und die „Krise der Demokratie“;
Thamer, H. U.: „Faschismus, Nationalsozialismus, Autoritäre Regime“.
59
448
VII
Suško, L.: Hlinkova garda.
1969
59
449
VII
Stuhlpfarrer, K.: Vlastní a cizí.
po 1996
59
450
VII
s.d.
Šolc, J.: Doplnky a poznámky k slovenskému textu 1. dielu Trilogie.
59
451
VII
s.d.
Štefániková, A.: Zahraničný obchod Slovenskej republiky v období
1939–1945.
59
452
VII
Tibenský, J.: Počiatky slovenského národného obrodenia.
1954 (?)
59
453
VII
2002
Tőnsmeyer, T.: Od ochranného přátelství k okupační moci. vnímání
německého vlivu slovenskou elitou.
59
454
VII
1997
Tóth, I. G.: Alfabetizácia zemanov v zrkadle zisťovania šľachtického
59
- 33 -
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
pôvodu v 18. storočí v Abovskej župe.
455
VII
Tóth, Z.: A rendi norma és a „keresztyén polgárisodás“.
1991
59
456
VII
2000
Tschofen, B.: „Alpen“ Ausschnitte eines historisch-ethnographischen
Panoramas.
59
457
VII
1969
Wallace, W. V.: „Continuity in the development of Czechoslovakia“.
59
458
VII
2001
Ward, J.: „People who deserve it: Jozef Tiso and The presidential
exemption“.
59
459
VII
po 1999
Zetocha, M.: Nitrianska židovská komunita v 20. rokoch 20. storočia
z pohľadu historicko-demografického vývoja a sociálnoekonomického
postavenia.
59
460
VII
2002
Ziegeldorf, V.: Lerchenmueller, J.: Die Geschichtswissenschaft in dem
Planungen des Sicherheitsdienstes der SS (recenzia).
59
461
VII
1970
Žarnowski, J.: Stan i perspektywy polskich prac badawczych nad
najnowsza historia Europy Srodkowej i Poludniowowschodniej,
w spawie genezy systemu panstw narodowych w Europie Srodkowej i
Poludniowo-wschodniej po r. 1918.
59
462
VII
1987
Žudel, J.: Obyvateľstvo slobodných kráľovských miest Na Slovensku
v 2. polovici 18. storočia.
59
463
VII
s.d.
Práce neurčených autorov: Poznámky k sudetoněmeckému problému;
Geopolitické vidění současného světa.
59
- 34 -
Download

Ľubomír Lipták, osobný fond – inventár