Zoznam periodickej tlače
v Galantskej knižnici
2012
Noviny
1
Hlas ľudu
2
3
Hlas ľudu Trnavského
kraja
Hospodárske noviny
www.hnonline.sk
4
5
Korzár
Národná obroda
6
Nitrianske noviny
7
8
Nový čas
Pravda
9
10
Pravda chudoby
Roľnícke noviny
11
Sme
1974,1975,1976,1981,1982,1983,1984,
1985,1986,1987,1988,1991,1992,1996,
2000
1997,1998,1999
1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,
2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,
2010,2011
2000,2001
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,
2004,2005
http://www.mynoviny.sk/nitr 2005 od čísla 5., 2006, 2007,2008,2009,
ianske-noviny-sa–ga–ds2010,2011
746.aspx
http://www.cas.sk/
2006,2007, 2008,2009,2010,2011
www.pravda.sk
1925,1944(k 30.výr.SNP),1996, 1997,
1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,
2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011
1920,1921,1922,1923,1924,1925
2003,2004, 2005,2006, 2007,2008, 2009,
2010,2011
www.sme.sk
1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,
2002,2003,2004,2005, 2006,2007, 2008,
2009,2010,2011
12
Šport
13
Új Szó
http://sport.aktuality.sk/den 2007,2008,2009,2010,2011
nik-sport/
http://ujszo.com/cimlaparchi 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,
vum
2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,
2011
Časopisy
1
3
A Radio
(Konšt.elektronika)
A Radio
(Prakt.elektronika )
Akvárium – Terárium
4
Amalie
5
Ambulantná terapia
6
Brejk
7
Bulletin KS ŠÚ SR
v Trnave
Burda
2
8
9
10
Carissimi
CHIP
11
Civilná ochrana
12
Csallóköz - Žitný
ostov
Čistý deň
13
www.aradio.cz
ISSN 1211-355
www.aradio.cz
ISSN 1211-328X
www.akvarium-terarium.cz
ISSN 0002-3930
www.amalie.hu
ISSN0230-1040
www.solen.sk
ISSN 1336-6750
www.brejk.sk
ISSN1336-1457
www.burda.cz
www.chip.cz
ISSN 1210-0684
www.minv.sk
ISSN 1335-4094
www.csallokoz.sk
ISSN 1336-3638
www.cistyden.sk
ISSN 1336-4243
2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,
2010,2011
2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,
2008,2009,2010,2011
2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,
2009
2008,2009,2010
1/2007, 2,3/2008, 1/2009
2007 od č.3, 2008,2009,2010,2011
1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,
2005,2006,2007, 2008,2009
2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,
2009,2010,2011
2010,2011
2007, 2008, 2009,2010,2011
2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010
2000,2001,2002,2003,2004,2005,
2006,2007, 2008,2009,2010,2011
2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010
14
15
16
Daňový a účtovný
poradca podnikateľa
Dominofórum
Domov
17
Don Bosco
18
Dorka
19
Efeta
20
Emma
21
Ethos
22
Eva
23
24
25
26
27
2007,2008,2010,2011
ISSN 1335-4426
www.casopisdomov.cz
ISSN 0012-5369
www.donbosco.sk
MK SR č.103/90
www.dorka.sk
ISSN 0231-6676
www.education.gov.sk/efeta/
efeta.html/ ISSN1335-1397
www.emma.sk
ISSN 1335-7107
2002,2003,2004,2005,2006,2007
2007, 2008,2009,2010,2011
2000,2001,2002,2003,2004,2005,
2006,2007, 2008,2009,2010,2011
2007, 2008, 2009
2007, 2008, 2009
2007 od č.3, 2008, 2009,2010,2011
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,
2007
2007, 2008, 2009,2010,2011
www.eva.sk
ISSN 0139-8717
Filozofia
http://klemens.sav.sk/fiusav 2007
/fil.htm
ISSN 0046-385X
Finančný spravodajca www.finace.gov.sk
2007, 2008,2009,2010, 2011
ISSN 1335-0498
Fórum Társadalom1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,
tudományi Szemle
2006
Fragment
ISSN 1335-4316
1999,2000,2001,2003,2006,2007,2008,
2009,2011
Fürge Ujjak
2004,2005, 2008
28
GEO
29
Geriatria
30
Historická revue
31
32
História (maďarská)
Humanita
33
Investor
34
Irodalmi Szemle
35
Jó Gazda
36
Katedra
37
Katolícke noviny
38
Knižná revue
39
Kozmos
40
Krásy Slovenska
41
Literárny týždenník
www.geo-magazin.sk
ISSN 1336-8001
www.geriatria.sk
ISSN 1335-1850
www.historickarevue.sk
ISSN 1335-6550
ISSN 01392409
ISSN 1336-2208
2007 od č.2, 2008,2009,2010,2011
3/2004, 2,3,4/2005, 2006,2007,2008,
1,2,3/2009,1,2/2010
2008 od č. 5,2009, 2010,2011
2008, 2010
1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,
2005,2006,2007, 2008, 2009,2010, 2011
2008 od č.5, 2009,2010,2011
www.einvestor.sk
ISSN MK SR reg.č. 2374/2000
ISSN 1336-5088
1975,1986,1987,1988,1990,1991,1992,
1993,1994,1995,1996,2010,2011
www.jogazda.sk
2004,2005,2006,2007,2008, 2009, 2010,
ISSN 1336-6335
2011
www.katedra.sk
2005,2006,2007, 2008,2009,2010,2011
ISSN 1335-6445
www.katnoviny.sk
ISSN 0139-8512
www.litcentrum.sk
ISSN 1210-1982
http://www.suh.sk/kozmos.
htm
ISSN 0323-049X
www.krasy-slovenska.sk
ISSN 0323-0643
ISSN 0862-5999
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,
2007, 2008, 2009,2010,2011
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,
2007, 2008, 2009,2010
2007, 2008,2009,2010,2011
2005,2006,2007, 2008, 2009,2010,2011
1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,
42
43
Medical Practice
Medicínsky monitor
44
Národná osveta
45
Naša škola
46
National Geographic
47
Nepko
48
Nový čas bývanie
49
Nový čas pre ženy
50
51
Nők Lapja
Obecné noviny
52
OS
53
54
55
Paksi Hírnök
Pamäť národa
Pedagogická revue
2004,2005,2006,2007, 2008, 2009,2010,
2011
ISSN 1336-8109
2009, 2010 (neúplný)
ISSN 1335-0951
2004,2005,2006,2007,2008,2009 (ročníky
sú neúplné)
www.nocka.sk/narodnaosveta 2002,2003,2004,2005,2006,2007, 2008,
ISSN 1335-4515
2009,2010,2011
ISSN 1335-2733
1998/1999 (len č. 7,8 ), 2002/2003,
2003/2004,2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010,2010/2011
www.national-geographic.cz
2003,2004,2005,2006,2007, 2008, 2009,
ISSN 1213-9394
2010,2011
ISSN 1337-0952
2007,2008,2009
www.novycasbyvanie.sk
ISSN 1336-8842
www.novycasprezeny.sk
ISSN 1336-3654
ISSN 1419-5488
www.obecnenoviny.sk
Reg.číslo: 308/90
http://www.fos.sk
ISSN 1335-2296
http://www.upn.gov.sk
http://www.statpedu.sk
ISSN 1335-1982
2007 od č.3, 2008,2009,2010,2011
2007 od č.4, 2008,2009,2010,2011
2007, 2008,2009,2010,2011
2002,2003,2004,2005,2006,2007, 2008,
2009,2010,2011
1997,1998,1999,2000,2001,2002,
2003
2007,2008, 2009,2010,2011
2005,2006,2007
2002,2003,2005,2006,2007 (čísla 1,2,3)
56
Personálny a mzdový
poradca podnikateľa
57
Philosophica
XXXIII.Zborník FF UK
V Blave. Filozofia
v škole, filozofia
v rodine.
Plus 7 dní
www.plus7dni.sk
ISSN 1210-2040
Počítač pro každého
www.ppk.cz
ISSN 1212-0723
58
59
http://www.epi.sk/Personaln 2001,2002,2003,2007,2008,2009,2010,
y-a-mzdovy-poradca2011
podnikatela/Default.aspx
ISSN 1335-1508
2002
60
Poradca
http://www.i-poradca.sk
ISSN 1335-1583
61
62
ISSN 1210-2318
ISSN 1210-5643
63
Poradca podnikateľa
Práca a sociálna
politika
Prágai Tükör
64
65
66
Praktická Slovenska
Praktická žena
Predškolská výchova
67
Profit
www.csmmsz.org
ISSN 12103853
ISSN 0231-6676
ISSN 0231-6471
ISSN 0032-7220
www.eprofit.sk
ISSN 1335-4620
2007, 2008, 2009,2010,2011
2007,2008, 2009,2010,2011
1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,
2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,
2010,2011
1991,1992,1993,1994,1995,1996
2001,2002,2003
2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011
Od č. 4/2009,2010,2011
2007,2008, 2009,2010,2011
2006/2007 od č. 4, 2007/2008,
2009/2010,2010/2011
2007 od č. 3, 2008,2009,2010,2011
68
69
70
Psychologie dnes
Pyramída
Quark
71
Revue medicíny v
praxi
Revue ošetrovateľstva, ISSN 1335-5090
soc. práce
a lab.metodík
Revue svetovej
ISSN 0231-6269
literatúry
72
73
ISSN 1212-9607
www.quark.sk
ISSN 1335-4000
ISSN 1336-202x
74
Rodina a škola
ISSN 0231-6463
75
Romboid
ISSN 0231-6714
76
Slovenka
77
78
Slovenské národné
noviny
Slovenské pohľady
www.slovenka.sk
ISSN 0231-6676
www.matica.sk
ISSN 0862-8823
ISSN 1335-7786
79
Slovenský národopis
2007,2008,2009,2010,2011
1-224
2006,2007,2008,2009 (ročníky sú neúplné)
2007,2008,2009 (ročníky sú neúplné)
1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,
2005, 2006, 2007, 2008 (ročníky sú
neúplné)
1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,
1980,1981,1982,1983,1986,1987,1988,
1989,1990,1991,1992,1993
2004,2005,2007 od č.2, 2008,2009,2010,
2011
1973,1974,1975,1981,1984,1985,1986,
1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,
1994,1995,1996,1997,1998,1999
2007,2008,2009,2010,2011
2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011
1956,1968,1970,1971,1973,1974,1975,
1976,1979,1980,1981,1982,1983.1984,
1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,
1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,
1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,
2006,2007, 2008,2009,2010
4/1981,1-2/1986,1-2/1990,1993,1994,
80
81
Sociálna politika a
zamestnanosť
Sociálna prevencia
82
Sociologický časopis
83
84
Spravodajca
občianskeho
združenia Fórum
života
Stop
85
Szabad Újság
86
Štatistická informácia
(ŠÚ SR Trnava)
87
Trend
88
Týždeň
89
Učiteľské noviny
90
Urob si sám
ISSN 1336-5053
3,4/1995,1/1996,3/1997,1998,1999,
2000,1-3/2001,1,3-4/2002,2003,13/2004,2005
2006,2007,2008(ročníky sú neúplné)
http://www.nocka.sk/noc/so
c_prevencia ISSN 1336-9679
http://sreview.soc.cas.cz/
ISSN 0038-0288
www.forumzivota.sk
EV 2967/09
2006, 2007,2008,2009
www.stopmagazin.sk
ISSN 1335-0730
www.szabadujsag.com
ISSN 1335-6631
2007,2008,2009,2010,2011
www.etrend.sk
ISSN 1335-0684
www.tyzden.com
ISSN 1336-5932
www.ucitelskenoviny.sk
ISSN 0139-5769
www.uss.sk
2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,
2008,2009,2010,2011
2005,2006,2007,2008,2009,2010, 2011
2010, 2011
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,
2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010
(ročníky sú neúplné)
2002,2003,2004,2005,2006,2007,
2008,2009,2010,2011
2008 od č.18, 2009,2010,2011
1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,
2004,2007,2008,2009,2010
2007 od č.3, 2008, 2009,2010,2011
91
Új Nő
92
Vasárnap
93
94
Verejná správa
Vesmír
95
Via Practica
96
Vitalita
97
98
Vychovávateľ
Zamestnanosť
a sociálna politika
Záhradkár
99
100
ISSN 1335-4604
www.ujno.sk
2007, 2008,2009,2010,2011
ISSN 1335-938X
http://www.voxnova.sk/vasar 2007, 2008,2009,2010, 2011
nap
ISSN 1335-7042
7-8,9,10,11,12-13/2009
www.vesmir.cz
2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011
ISSN 0042-4544
www.solen.sk
2007, 2008,2009,2010 (ročníky sú
ISSN 1336-4790
neúplné)
www.vitalitanet.sk
2008 od č. 6,2009,2010,2011
ISSN
ISSN 0139-6919
2007 od č.6, 2008,2009,2010,2011
2008,2009 (ročníky sú neúplné)
www.casopiszahradkar.sk
ISSN 0862-5565
101
Zákony
( vyd. Poradca )
Závislosť
102
Zdravie
www.casopiszdravie.sk
ISSN 0044-1953
103
104
Zoom
Život
ISSN 1336-4340
www.zivot.sk
2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,
2008,2009,2010, 2011
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,
2007,2008, 2009,2010,2011
1993,1994,1995,1996,1997,1998,
1999,2000,2001
1989,1990,1992,1993,1994,1995,1996,
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,
2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,
2011
2004,2005,2006,2007
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,
105
Žurnál ( JAVYS )
ISSN 0139-6323
www.javys.sk
ISSN 1337-5962
2007, 2008,2009,2010,2011
2007,2008,2009,2010
Zákony
1
2
Vestník Okresného
úradu v Galante
Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk
1993,1994,1995,1996,1997,1998,
1999,2000,2001,2002,2003
1988-2011
Oddelenie pre deti a mládež
1
2
3
Á – čko
Ako na počítač
Bravo
4
5
IN
Kamarát
6
Level
7
Macko Pusík
8
Ohník
9
Pes a mačka
10
11
Tücsök
Včielka
www.bravoweb.cz
ISSN 1211-4294
ISSN 1336-6882
www.kamaratweb.sk
ISSN 0435-1444
www.level.cz
ISSN 1211-068X
ISSN 1210-8030
http://www.press.sk/predeti-a-mladez/macko-pusik/
ISSN 1336-5614
ISSN 1335-7778
www.pesamacka.com
ISSN 1336-5614
2001/2002,2003/2004,2005/2006
2006,2007,2008,2009,2010,2011
2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,
2009,2010,2011
2006,2007,2008,2009, 2010,2011
2006/07,2007/08,2008/09,2009/10,
2010/11
2001,2002,2003,2004,2005,2006,
2007
2001,2002,2003,2004,2005,2006, 2007,
2008,2009,2010,2011
2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04,
2004/05, 2005/06,2006/07,2007/08,
2008/09,2009/10,2010/11
2003(č.9,10),2004,2005(č.1 - 8),2007,2008,
2009,2010,2011
2010,2011
2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05,
2005/06, 2006/07, 2007/08,2008/09,
Knihovnícke časopisy ( výber )
1.
2.
3.
4.
Knihovnícky obzor
http://www.galants 1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,
kakniznica.sk/sk/e 1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,
dicna-cinnost/
2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,
2011
Knižnica
http://www.snk.sk 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,
/?casopis-kniznica 2009,2010,2011
Knižničný spravodajca http://www.kniznic 2002,2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011
atrnava.sk/sk/kniz
nicny-spravodajca/
Könyvtári Levelezőlap
2008,2009,2010,2011
Výber z regionálnej tlače
1
2
4
5
6
7
8
9
10
Abrahámske noviny
http://www.abraham.sk/inde 2004,2005,2006,2007,2008,2009, 2010,
x.php/obecne-noviny
2011
Astronomický
1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,
spravodaj
1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,
1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,
1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000
Diószegi Élet
1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,
1999,2000,2001,2002,2003/1-4
pozn.: od 5/2003-6/2009 vychádza spolu
so Život v Sládkovičove, 2010, 2011
Focus
http://www.magazinfocus.sk 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,
/
2010,2011 (ročníky sú neúplné)
GA Gratis
1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,
2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011
(ročníky sú neúplné)
Galántai Újság
1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,
1999,2000,2001,2002, 2003/1-6
pozn.: od 7/2003 vychádza spolu
s Galantské noviny
Galantské noviny
http://www.galanta.sk/galan 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,
tske-noviny
1999,2000,2001,2002,2003/1-6
pozn.: od 7/2003 vychádza spolu
s Galántai Újság
Galantské noviny/
Od 7/2003,2004,2005,2006,2007,2008,
Galántai Újság
2009, 2010,2011
Galantsko - Šaliansko
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2007, 2008,2009, 2010,2011 (ročníky sú
neúplné)
Galantský a šalianský
1999 (len č.4,6,12) , 2000 (len č.3,11, 12),
žurnál
2001, 2002(len č.6,11), 2003,2004,2005,
2006 ,2007,2008, 2009, 2010,2011
Győzelmes Út
1962,1964,1971,1972,1973,1974,1975,
1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,
1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,
1990
Hlohovecko 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,
Sereďsko
2009,2010,2011 (ročníky sú neúplné)
Informačný bulletin
2003 ( č.1,5,10,11), 2004,2005,2006,2007,
( MSks Galanta )
2008, 2009,2010,2011 (ročníky sú
neúplné)
Jelčianske slovo/
1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,
Jókai Szó
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,
2007,2008,2009,2010,2011
Kosúti Híradó
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,
2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,
2011
Košútsky spravodaj
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,
2004,2005,2006, 2007, 2008, 2009,2010,
2011
Margo
http://www.connect.sk/marg 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,
o-3
1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,
2006,2007,2008,2009, 2010,2011 (ročníky
sú neúplné)
Most
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
2007,2008 (ročníky sú neúplné)
Nagymácsédi Közlöny
1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,
2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,
2009,2010,2011
Naše noviny (Gáň)
2011
Obzor
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,
2007,2008
Pod lupou
2004,2005,2006,2007,2008
Proact People
2008,2009
Regionál
2009
Samsung žurnál
2007,2008,2009, 2010,2011
Sereďské noviny
http://www.sered.sk/seredsk 2003,2004,2005,2006,2007, 2008,2009,
e-novinky
2010,2011 (ročníky sú neúplné)
Slovo. Űzenet
2001,2002,2003,2004,2005,2006
Súkromný podnikateľ
1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,
2004,2005,2006,2007,2008, 2009, 2010,
2011
Šintavský spravodaj
http://www.sintava.sk/clano 1986,1987,1988,1989,1998,1999,2000,
k/sintavsky-spravodaj
2001,2002,2003,2009,2010,2011
Šopornianske noviny http://www.soporna.sk/sopor 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,
nianske2007, 2008, 2009,2010,2011
noviny.phtml?id3=70068
Taksonyi Szelet
2003,2004,2005,2006
Út
1991
Veľkoúľanský obzor/
1988,1989,1999,2000,2001,2002, 2003,
Nagyfödémesi
2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,
Láthatár
2011
35
Víťazná cesta
36
Život v Sládkovičove
37
Život v Sládkovičove/
Élet Sládkovičovón
Župný spravodajca
38
1960,1961,1962,1963,1964,1971,1972,
1973,1974,1975,1977,1978,1979,1980,
1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,
1988,1989,1990
http://www.sladkovicovo.sk/ 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,
zivot-v-sladkovicove-2011/
1999,2000,2001,2002,2003/1-4
pozn.: od 5/2003-6/2009 vychádza spolu s
Élet Sládkovičovón, 2010.2011
Od 5/2003, 2004,2005,2006,2007,2008,
2009, 2010,2011
2007,2008,2009 – neúplné ročníky
Názov : Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici
Rok vydania : september 2012
Zostavila : Pethő Andrea, upravila Lenka Medovčíková
Zodpovedný : Mgr. Polák Štefan, riaditeľ knižnice
Download

Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici