úspešní Starostovia galantského a šalianskeho
regiónu hovoria o aktuálnom obraze svojich obcÍ...
Ing. František Gőgh,
starosta obce
Veľké Úľany, str.3
Borsányi gyula,
starosta obce
Tešedíkovo, str.4
Mgr. ľuboš šúry,
starosta obce
Doľná Streda, str.8
emil rábek,
starosta obce
Horná Kráľová, str.9
Bc. Zdenka Mačicová,
starosta obce
Košúty, str.13
Ing. pavol dobosy,
starosta obce
Horné Saliby, str.14
františek dora,
starosta obce
Doľný Chotár, str.18
Bc. Tomáš nemeček,
starosta obce
Pusté Sady, str.19
igor Mandák,
starosta obce
Selice, str.5
Ing. František Hontvári,
starosta obce
Malá Mača, str.10
Ing. štefan lancz,
starosta obce
Veľká Mača, str.15
tibor kosztolányi,
starosta obce
Kajal, str.20
JUDr. Juhos Ferenc,
starosta obce
Trstice, str.6
baranyai alajos,
starosta obce
Žihárec, str.11
Ing. marián borza,
starosta obce
Močenok, str.7
Mgr. mikuláš tončko,
starosta obce
Vozokany, str.12
ferdinand Szalay,
starosta obce
Váhovce, str.16
václav jurčaga,
starosta obce
Šintava, str.21
zoltán horváth,
starosta obce
Tomášikovo, str.17
Š
PE
L
Á
I
C
o
na
š
ich
h
ob
c
cia
Galantský a Šaliansky Žurnál
-2-
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
Skláňam sa pred vytrvalosťou
a obrovskou životaschopnosťou
našich starostov a starostiek!
Vážim si prácu starostov a starostiek, hlboko a s úctou sa skláňam pred ich úsilím pracovať a vybavovať veci, peniaze pre obec, dohadovať sa na úradoch, byť k dispozícii spoluobčanom celý týždeň, aj cez sviatky a pritom personálne zabezpečenie obecných úradov ani zďaleka nemôže súťažiť
s mestami. Starosta a starostka je naozaj sluhom vo svojej obci, je bezprostredne a denne spojený
so životom spoluobčanov, ktorí sa na neho obracajú doslova s každou maličkosťou. Aj mu ponadávajú, aj ho velebia. Aj sa s ním zabavia, ale aj si vymenia tvrdšie slová, ak na to príde. Starostovia
a starostky našich obcí sú „fackovacie vrecia“ pre každého nespokojného spoluobčana. Ak sa darí,
je všetko v poriadku, ak nastane problém, ustupuje častokrát slušnosť do úzadia a občan „vyletí“
na toho „svojho starostu“, pričom si slová nevyberá. Nie je jednoduché a ľahké vykonávať prácu
starostu a starostky, zvlášť v dnešnej dobe, keď na všetko a všade chýbajú peniaze... Obce dostali do vienka kompetencie, ale peniaze požiera štátna mašinéria, byrokracia a úradníci v štátnych
funkciách. Obce, mestá- starajte sa, ako viete...! Riadiť obec je veľmi ťažké a keď sa ešte aj napriek
zložitej finančnej situácii a kríze podarí v obci postaviť dôležité investície, zrekonštruovať majetok,
tak si obec zaslúži veľké uznanie! A je to práve starosta a starostka, ktorá vybavuje, lobbuje, zháňa
a organizuje. Vážim si starostov a starostky! Sú pracovitými a akcieschopnými osobnosťami, ktoré
na úkor svojho voľného času a rodiny menia tvár svojej obce, aby sa ostatným lepšie žilo. Zaslúžia
si aspoň na konci volebného obdobia úprimné poďakovanie za všetky príkoria, stresy a námahu,
ktoré počas „starostovania“ podstupovali.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka časopisu
e-mail: [email protected], tel:. 0903 516 499
Krbové štúdio STC Šintava
ponúka krby najznámejších domácich a svetových výrobcov...
Nitrianska ulica 540, Šintava
otrvorené:
v pondelok až piatok
medzi 8.00 a 18.00
a v sobotu
medzi 8.00 a 12.00
Kontakt:
tel.. 031/789 33 77
mobil: 0918 842 152
e-mail: [email protected]
www.stehel.sk
„...ide zima, ide mráz, naše krby čakajú len na Vás...“
Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
e-mai l: [email protected] l.com; www.zurnaly.sk
VYDÁVA: Vydavateľstvo ”HELENA”, Dolná 5, Šaľa, registrované pod č.: EV 3497/09 n Šéfredaktorka: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, promovaná žurnalistka, mobil: 0903/516 499
n Telefón do redakcie: 031/771 50 40, (záznamník), FAX: 031/771 50 40 n Tlačiareň: AD TEAM s.r.o, Trnava n Grafická príprava: Peter Orbán - Zoxó Press, [email protected]
n INZERCIA: denne, č. tel.: 0903 516 499, dohodou. n Pri opakovaní inzerátu - výrazná zľava. n Farebná inzercia - informácie v redakcii. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. n
Názory opýtaných a ďalších občanov, ktorí poskytujú informácie do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať. Časopis odzrkadľuje postoje, názory
čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky,
ktoré by mohli svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou
občianskoprávnou a trestnoprávnou zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe, či skupine osôb,
organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý subjekt preto nemôže uplatňovať voči
vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.
Galantský a Šaliansky Žurnál
-3-
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
„Aj keď som starostom už 12 rokov, posledné 4 roky boli najzložitejšie“,
- hovorí Ing. František Gőgh, starosta obce Veľké Úľany.
O pár týždňov sa končí volebné obdobie 2006-2010, je
to obdobie, keď poslanci obecného zastupiteľstva, ale aj
starostovia jednotlivých obcí bilancujú, čo všetko sa im
podarilo splniť z predvolebných sľubov. Ing. František
Gőgh je starostom Veľkých Úľan a v nasledujúcich
riadkoch sa porozprávame o aktuálnom stave obce
a jej činnosti v uplynulých rokoch.
HOVORÍ ING. FRANTIŠEK GŐGH:
- Musím sa priznať, že aj keď som už dvanásty rok
starostom obce, určite boli práve tieto posledné štyri
roky najnáročnejšie. Jednou z našich priorít bolo
vybudovanie kanalizácie, čo sa nám podarilo napriek
všetkým ťažkostiam a nepríjemnostiam urobiť. Je
vybudovaná nová čistička odpadových vôd. Naši
obyvatelia sa už môžu napojiť na verejnú kanalizáciu
a odstupom času môžu zistiť, že je to lacnejšie, ako
odvážať fekálie. Zároveň sa nám podarilo zabezpečiť
vybudovanie vodovodnej prípojky v našich osadách.
Teraz už je len na obyvateľoch, aby sa čím skôr napojili.
Našim mladým rodinám, ale aj starším občanom, sme
zabezpečili bývanie v bytovkách so 14 a 24 bytovými
jednotkami. Pomocou úspešných projektov z euro
fondov sa nám podarilo zabezpečiť rekonštrukciu
budovy slovenskej školy, materskej školy a školskej telocvične. Občania si mohli
všimnúť, že sme začali aj s rekonštrukciou, resp. nadstavbou budovy obecného
úradu a pošty. Na zateplenie a výmenu okien sme získali financie z Ministerstva
hospodárstva. Nadstavbu, ako aj prístavbu výťahu, ktorý zabezpečí pre
občanov so zdravotným postihnutím bezbariérový vstup na poštu a obecný
úrad, financuje obec z vlastných zdrojov. V tomto období sme zrekonštruovali
aj budovu požiarnej zbrojnice, zabezpečili sme úplnú obnovu strechy a kúrenia
kultúrneho domu. S podporou miestnych podnikateľov sme zrekonštruovali aj
klub dôchodcov. V obci sa urobila rekonštrukcia miestneho rozhlasu a sfunkčnil
sa rozhlasový systém aj v priľahlých dvoch osadách. Na Lenčeheli sme vyriešili
problematiku verejného osvetlenia. V cintoríne sme odovzdali krásnu zvonicu,
ktorá je raritou a už teraz je zaujímavou pozoruhodnosťou obce. Podarilo
sa nám obnoviť celý rad malých sakrálnych pamiatok. Nezabudli sme ani
na športovcov. Aj budova telovýchovnej jednoty prešla rekonštrukciou. Boli
vymenené okná, urobila sa fasáda. Tu sme získali financie tiež z Ministerstva
financií, ale prispeli aj sponzori, a športovci si tiež pridali ruky k dielu. Skoro by
som mohol povedať, že sa to robilo v akcii, ktorú v socializme nazývali akciou „Z“.
Veľmi nás teší, že sa nám podarilo zakúpiť školský autobus, ktorý uľahčuje život
našich detí, dochádzajúcich z odľahlých osád. Finančnú podporu na autobus
sme dostali aj od Nadácie Pázmány. Máme celý rad rozpracovaných projektov.
Napríklad projekt „Regenerácia centra obce“ je schválený. Práce začnú v najbližšom
období. Ďalší projekt cezhraničného charakteru je „Obnova prírody“, ktorý rieši
obnovu koryta Ereč, a ktorý je tiež schválený. Na posúdenie v 2. kole čaká aj náš
projekt „Zberný dvor separovaného odpadu“. Ďalší projekt máme podaný na
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Z Ministerstva
kultúry sme získali finančné prostriedky na vydanie
monografie o našej obci. Kandidujem na post
starostu, lebo cítim určitú zodpovednosť k obci,
občanom a voličom, nakoľko v minulých voľbách
ma podporilo 92% voličov. V druhom rade robím
to preto, lebo obec má rozpracované akcie, ktoré
by som chcel dokončiť. Máme dokončiť stavbu
bytovky so 16-imi bytmi, keď nám prejde už
spomínaný veľký projekt „Zberný dvor“, ktorý má
hodnotu cca 7.mil.€, budeme mať čo robiť aj celé
volebné obdobie. Okrem toho máme vyňatých 46
ha pôdy z pôdneho fondu, to znamená, že je to
stavebný pozemok, ktorý je pripravený na predaj
väčšiemu investorovi. Bytovú otázku by sme chceli
ďalej riešiť nadstavbou zdravotného strediska, kde
plánujeme vybudovať 12 menších bytov, ktoré by
sme mohli v prvom rade prideliť starším občanom,
ktorí už nemajú ani sily, ani financie na udržiavanie
veľkých domov. Jednou z priorít už najbližšieho
obdobia je vonkajšia rekonštrukcia – úprava fasády
evanjelického kostola. S touto položkou počítame
aj v rozpočte na rok 2011. Čaká na nás rekultivácia
skládky komunálneho odpadu v obci, mali by sme vybudovať kompostáreň.
Plánujeme rekonštrukciu (v prvom rade výmenu okien a zateplenie) budovy
maďarskej školy a školskej jedálne, nadstavbu kultúrneho domu, aby sme tam
mohli vytvoriť podmienky aj pre knižnicu. Plánujeme zabezpečiť informatizáciu
obce spolu s vybudovaním kamerového systému. Na tento už máme tiež podaný
jeden projekt. Plánujeme aj výstavbu nových športových ihrísk, výstavbu športovej
haly, vyhotovenie informačných a navigačných tabúľ v obci. Zriadiť obecnú
televíziu, obnoviť artézske vrty a ešte veľa drobných vecí. Som veľmi rád, že v obci
je pestrá paleta celoobecných podujatí, ako prvomájový majáles, Festival na
Matúšovej zemi, obecné dni, jazdecké preteky, novoosadská veselica, stretnutie
detí s Mikulášom, alebo v poslednom čase napríklad stretnutie pri Betleheme
na prírodnom javisku. Všetky tieto podujatia sa môžu uskutočniť len s pomocou
všetkých zamestnancov obce, ako aj členov spoločenských organizácií. Práve preto
podporujeme činnosť spoločenských organizácií - podľa možnosti z rozpočtu obce
- aj príspevkom na ich činnosť.
Záverom chcem povedať, že všetko to, čo sa nám podarilo v uplynulých štyroch
rokoch uskutočniť nie je len moja zásluha. Chcel by som sa poďakovať poslancom
obecného zastupiteľstva za podporu a členom odborných komisií za aktívnu prácu.
V pozadí stále pracovali zamestnanci obce, kultúrneho strediska, škôl a školských
zariadení. V činnosti našej obce má veľký význam aj činnosť našich úspešných
podnikateľov, ktorí nás podporujú. Nech nám prinesú komunálne voľby hocijaké
výsledky, nebojím sa o budúcnosť našej obce, veď tu žijú dobrí a pracovití ľudia,
ktorým záleží na osude obce. A ja im za to z celého srdca ďakujem.
„Igaz, hogy már 12 éve vagyok a község polgármestere, de az utolsó
négy év volt a legigényesebb“,- mondja Ing. Gőgh Ferenc mérnök, Nagyfödémes polgármestere.
Néhány hét múlva véget ér a 2006-2010 választási időszak. Ez megfelelő
alkalom arra, hogy a képviselők, de a községek, városok polgármesterei is
számot adjanak eddigi munkájukról. Mit sikerült teljesíteniük a választások
előtti ígéretekből, milyen sikereket értek el az elmúlt négy évben. Gőgh Ferenc
mérnökkel, Nagyfödémes polgármesterével, a község aktuális helyzetéről, az
elmúlt időszak tevékenységéről beszélgetünk.
GŐGH FERENC MÉRNÖK:
-Igaz, hogy már tizenkét éve vagyok a község polgármestere, de el kell
ismernem, hogy éppen ez az utolsó négy év volt a legigényesebb. Az egyik
fő feladatunk volt a csatornahálózat kiépítése, amelyet minden nehézség
és kellemetlenség ellenére, sikerült teljesítenünk. Felépült az új víztisztító
állomás is. Lakosaink most már rákapcsolódhatnak a szennyvízcsatornára, és
idővel meggyőződhetnek arról, hogy olcsóbb, mint a szennyvíz elszállítása.
Egyúttal sikerült megoldanunk a vízhálózat kiépítését a hozzánk tartozó
településeken. Most már csak a lakosokon múlik, hogy minél előbb éljenek
a lehetőséggel. A fiatal családoknak és az idősebbek számára is lakásokat
biztosítottunk a 14 és 24 lakásos bérházban. Sikeres uniós pályázatainknak
köszönhetően megvalósítottuk a szlovák iskola, az óvoda és a tornaterem
felújítását. Lakosaink már észrevehették, hogy elkezdtük a községi hivatal és a
posta épületének felújítását, illetve hozzáépítését. Az épület szigetelésére és az
ablakok cseréjére gazdasági minisztériumtól kaptunk támogatást. Az új szint,
illetve a felvonó (amellyel elsősorban mozgássérült és idős lakosaink
életét szeretnénk megkönnyíteni) építését pedig a község saját erőből
valósítja meg. Ebben az időszakban újítottuk fel a tűzoltószertár épületét,
megoldottuk a kultúrház tetejének javítását és fűtésének felújítását. A helyi
vállalkozók segítségével tataroztuk a nyugdíjasklubot is. Sor került a községi
hangszóró teljes tatarozására, amellyel megoldottuk, hogy településeinken
is hallhatók a hirdetések. Lencsehelyen pedig a közvilágítás problémáját
oldottuk meg. A temetőben átadtuk rendeltetésének a gyönyörű
haranglábat, amely községünk érdekes látnivalói közé tartozik. Az út
menti szakrális kisemlékek egész sorát újítottuk fel. A sportszervezet
épülete is megújult. Kicseréltük az ablakokat, valamint elvégeztük az épület
külső tatarozását. Itt a pénzügyminisztériumtól kaptunk támogatást, de
segítettek a vállalkozók, és a sportolók is kivették részüket a munkából. Azt is
mondhatnám, hogy a szocializmusból ismert „Z” akció mintájára dolgoztunk.
Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült megvenni az iskolabuszt, amellyel
településeink gyermekeinek segítettünk. Ehhez a Pázmány Alapítvány
nyújtott támogatást. Jelenleg több szétdolgozott pályázatunk van. Például a
„Község központjának megújulását” elősegítő pályázatunkat már jóváhagyták.
A munkálatok a közeljövőben kezdődnek el. A határon átnyúló „Felújítjuk a
természetet” pályázatunkat, amely az Erecs medrének felújítását oldaná meg,
szintén elfogadták. A 2. fordulóban vár elbírálásra a „Szelektált hulladékgyűjtő
udvar” című pályázatunk. Egy további pályázatot a közvilágítás felújítására
adtunk be. A kulturális minisztériumtól községünkről szóló monográfiára
kiadásához sikerült támogatást nyernünk. Elsősorban azért döntöttem ismét
a jelölés mellett, mert felelősséggel tartozom a községnek, a polgároknak
és választóimnak, hiszen négy évvel ezelőtt a választók 92 %-a szavazott
bizalmat nekem. Másodsorban azért, mert a községnek jelenleg is több
akciója van elkezdve, amelyeket szeretnék még befejezni. Be kell fejeznünk
a 16 lakásos bérház építését. Ha sikeres lesz a már említett nagy pályázatunk
a „Szelektált hulladékgyűjtő udvar”, amelynek értéke mintegy 7 millió euro,
az egész választási időszakban lesz mit csinálnunk. Ezenkívül a termőföld
alapból 46 hektár községi területet sikerült építkezési telekké nyilvánítani. Ezt
nagyobb beruházó számára szeretnénk felkínálni. További lakások kialakítását
tervezzük az egészségügyi központ fölött, ahol 12 kisebb lakás lesz, melyeket
elsősorban idősebb lakosaink kapnának, akik már nem tudják anyagilag
vállalni nagy családi házaik fenntartását. A legközelebbi időszak egyik fő
prioritása az evangélikus templom külső tatarozása. Ezzel a kiadással már a
2011-es költségvetésben is számolunk.
Továbbá vár ránk a régi szeméttelep rekultivációja, és komposztáló kiépítését
is tervezzük. Tervezzük a magyar iskola és az iskolai étkezde felújítását
(ablakok cseréje, hőszigetelés) a kultúrház hozzáépítését, hogy a könyvtár
is itt kaphasson helyet, a község teljes számítógépesítését és megfigyelő
kamerarendszer kiépítését. Az utóbbira már benyújtottunk egy pályázatot.
Tervezzük továbbá újabb sportpályák és sportcsarnok építését, információs
táblák készítését, községi televízió létesítését és az ártézi kutak felújítását.
Örülök, hogy nálunk sok községi rendezvény van, mint a majális, Mátyusföldi
Fesztivál, Falunapok, lóverseny, szőgyéni vigadalom, Mikulás ünnepség, vagy
az utóbbi években a karácsony előtti találkozás a Betlehemnél a szabadtéri
színpadon. Az összes ilyen rendezvény csak a község valamennyi dolgozója
és a társadalmi szervezetek segítségével valósíthatók meg. Éppen ezért - a
község költségvetésnek lehetőségeihez mérten - anyagilag is támogatjuk a
társadalmi szervezetek munkáját.
Befejezésül szeretném elmondani, hogy mindaz, amit sikerült az elmúlt
négy évben elérnünk, nemcsak az én érdemem. Szeretném megköszönni
a képviselők támogatását és a szakmai bizottságok tagjainak munkáját. A
háttérben pedig mindig ott voltak a község, a kultúrház, valamint az iskolák,
óvodák alkalmazottai. Községünk életében nagy jelentősége van a vállalkozók
tevékenységének is, akik mindig támogatnak bennünket. Bármilyen
eredményt is hoznak az idei önkormányzati választások, nem féltem a község
jövőjét, mert ebben a községben jóravaló, dolgos emberek élnek, akiknek
fontos a község sorsa. És én ezt tiszta szívemből köszönöm.
Galantský a Šaliansky Žurnál
-4-
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
Gyula Borsányi aj v tohtoročných jesenných voľbách do orgánov samosprávy obce je
kandidátom SMK na funkciu starostu obce Tešedíkovo. Ako starosta od roku 1998 riadi
svoju rodnú obec, ktorá sa z roka na rok očividne rozvíja, modernizuje a skrášľuje.
- Je to skutočne dlhá doba, počas ktorej sa prebiehalo v našej obci veľa
investičných akcií a rekonštrukcií, preto som sa rozhodol, že budem Vás
informovať o tom, čo sme uskutočnili počas posledných štyroch rokov. Na
zasypanej časti jazera Telek-tó zo strany Žiháreckej ulice sme vybudovali
za pomoci Štátneho fondu rozvoja a bývania a Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja tri 12-bytové jednotky, ktoré sme odovzdali
v novembri 2007. V týchto priestoroch sme vytvorili pre 36 rodín štandardné
bývanie. Za účinnej pomoci nájomníkov sme vybudovali aj detské ihrisko
vo dvore. Dva roky sa ťahala rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola,
kde bola vykonaná obnova fasády, odizolovanie stien, vnútorná maľovka
a výmena dlažby. Vďaka obetavosti pána farára, veriacich katolíckej cirkvi,
obecnej samosprávy, koaličnej vláde do roku 2006 a podpredsedovi
vlády, ktorí so svojimi príspevkami aj finančne podporovali rekonštrukciu
kostola. Vykonali sme aj rekonštrukciu evanjelickej modlitebne, kde sme
odizolovali steny, obnovili fasádu, vnútornú omietku, maľovku a kompletne
sme vymenili celú strechu. Aj pri tejto rekonštrukcii sme boli úspešný pri
uchádzaní o dotácie od vlády SR. Chýbajúcu čiastku sme obdržali od veriacich
a zvyšnú časť poskytla obecná samospráva. Okná a dvere na materskej škole
už boli zastaralé, preto sme ich vymenili na euro-okná a dvere, následkom
čoho sa nám znížila spotreba zemného plynu, zateplili sme strechu budovy
novým izolačným materiálom. Nezabudli sme ani na normy v oblasti svetelnej
hygieny prostredia MŠ. Všetky svetlá sme vymenili na moderné s vyššou
luxovou hodnotou, ktoré majú obdobnú intenzitu svetla ako slnečné lúče.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť dokončila výstavbu kanalizácie
v našej obci, na ktoré boli napojené verejné budovy obce. Žiaľ, následkom
neskorých jarných enormných zrážok vyskytli problémy, ktoré sme okamžite
avízovali dodávateľovi a majiteľovi stavby, zápisnične sme podchytili skutkový
stav, a dostali sme sľub, že nedostatky odstránia. Prebieha to postupne. V roku
2009 sme odovzdali ďalšiu bytovú jednotku v poradí už šiestu na Širokej
ulici. Kde sme zabezpečili moderné bývanie pre 18 rodín. V záujme rozvoja
telesnej kultúry mládeže a dospelých sme vybudovali multifunkčné ihrisko
s umelou trávou na dvore základnej školy. Podľa mojich vedomostí
využiteľnosť areálu sústavne stúpa, čo je pre nás radostná správa. V kaplnke
cintorína sme už začali práce odizolovaním stien a podrobili sme rekonštrukcii
aj sochy na kalvárií a pred farou. Tieto aktivity boli financované spoločne
s rímskokatolíckou cirkvou a obecnou samosprávou. Kladieme veľký dôraz
aj na naše životné prostredie, veď sa nám podarilo uskutočniť regionálny
projekt pod názvom “Zberný dvor a kompostáreň“. Investícia za 2 milióny
eur dokončíme na budúci rok v novembri. Prostriedky na výstavbu sme získali
z európskych fondov a zo štátnej dotácie. Chceli by sme zatraktívniť aj centrálnu
zónu obce pomocou eurofondov a štátnej dotácie, vybudovaním chodníkov,
asfaltového koberca a svietiacich lámp.
Je pravdepodobné, že ešte v tomto
roku začneme rekonštrukciu kultúrneho
domu s odizolovaním vonkajších stien,
výmenou okien a dverí a tepelnohydroizoláciou strechy. Táto investícia
sa uskutoční výlučne zo štátnych
prostriedkov bez spoluúčasti obce.
Toho času prebieha v našej obci projekt
“Obec ako líder k samozamestnaniu“
prostredníctvom ktorého ponúkame
možnosť uplatnenia na trhu práce pre
obyvateľov nad 50 rokov. Od tej doby,
čo som poslancom zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja
pravidelne každý rok dostávame
dotáciu 50-55 tis. Eur z kraja, na
prevádzkové
náklady
Domova
sociálnych služieb. Rád by som spomenul, že okrem týchto investícií
obecná samospráva má ešte aj iné aktivity. Každoročne obdarujeme našich
novorodencov vkladnou knižkou a pri príležitosti Mesiaca úcta k starším,
dôchodcov s peňažnou poukážkou. Činnosť spoločenských organizácií
a kultúrnych spolkov motivujeme s finančnými a inými dotáciami. Naše
tradičné kultúrnospoločenské podujatia okrem našich občanov prilákajú
návštevníkov aj blízkeho okolia – Degustácia vín, Majáles-gastrofestival,
Obecné oslavy, Deň detí, Deň poľovníkov, medzinárodné futbalové turnaje,
rybárske preteky, Folklórny festival, atď.
A moje plány do budúcna?
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Tešedíkovo, odvodnenie
povrchových vôd, vybudovanie širokopásmového internetu do každej
domácnosti.
- Chcel by som vyzvať občanov Tešedíkova, aby 27. novembra 2010 išli
k volebným urnám a vybrali si takého kandidáta- kandidátov, ktorémuktorým naozaj dôverujú, a za ktorého- ktorých hovorí jeho- ich práca
v prospech našich občanov.
- Ak sa rozhodnete podporiť práve mňa, budem pokračovať zodpovedne
vo svojej práci a konať vždy čestne, svedomite a úprimne v záujme
občanov obce Tešedíkovo. Za Vašu dôveru ďakujem.
S úctou Gyula Borsányi,
starosta obce Tešedíkovo.
Borsányi Gyula ismét az MKP polgármester jelöltjeként indul az idei őszi önkormányzati
választásokon. Polgármesterként 1998-tól irányítja szülőfaluját.
Pered szemlátomást fejlődik, épül és szépül.
Megkértük nyilatkozzon, hogy irányítása alatt, mi minden épült az
elmúlt években Pereden.
Az elmúlt években nagyon sok beruházás, rekonstrukció valósult meg, ezért
időrendi sorrendben csak az utolsó 4 év eredményeit vázolom fel. A Telektó feltöltött részén a Zsigárdi utcára néző területen felépítettük az Állami
Építkezési Alap és az Építkezésügyi Minisztérium támogatásával a három
12 lakásos tömbházat, ahol 2007 novemberétől 36 fiatal család részére
biztosítottunk standard lakhatási lehetőséget.
Két esztendőn keresztül húzódott a római katolikus templom tatarozása.
A plébános úr, a hívők és a 2006-ig működő koalíciós kormány miniszterelnökhelyettesének Csáky Pál támogatásának köszönhetően, sikerült
műemlékszintűre emelni ezt az egyházi létesítményt.
Az evangélikus imaház tatarozásához és födémcseréjéhez szintén
a kormányhivataltól Čaplovič miniszterelnök-helyettestől és a hívőktől
kaptunk segítséget. Azzal a céllal, hogy a helyi óvoda üzemeltetésének
díját csökkentsük, elvégeztük az épület tetőzetének víz és hőszigetelését,
nyílászáróit, pedig modern hőszigetelt ablakokra cseréltük. Ezenkívül
új lámpatesteket helyeztünk el az óvoda összes helyiségébe, amely
a természetes fényhatású megvilágítást imitálja. A Nyugatszlovákiai Vízművek
befejezték a csatornahálózat kiépítését községünkben. A lakossági ingatlanok
és középületek fokozatosan kötődtek rá a fővezetékre. Sajnos, a késő tavaszi
esőzések miatt akadt probléma, ezért helyszíni vizsgálatot rendeltünk el.
Az aknák újratömítése már folyamatban van. 2009-ben a Széles utcában
újabb 18 lakásos tömbházat adtunk át. A lakosság sportolási lehetőségeinek
fejlesztése érdekében multifunkciós műfüves pályát létesítettünk az
alapiskola udvarán. Örömmel tölt el bennünket, hogy a pálya kihasználtsága
folytonosan emelkedik. A temető kápolnájának felújítását a falak alávágásával
és szigetelésével már el is kezdtük, a falakra a speciális vakolat jövőre kerül fel.
A kálváriadombon lévő szobrok, a plébánia előtt lévő szobor és a templom
orgonájának felújítását az egyházzal közösen finanszíroztuk.
„A Gyűjtőudvar és komposztáló“-környezetvédelmi regionális projektet,
melynek költségvetése 2 millió euró már szintén elkezdtük, az átadására 2011
novemberében kerül sor.
Uniós és állami támogatással a község központját, varázsoljuk a közeljövőben
szebbé. A munkálatok már az Ifjúsági utcában el is kezdődtek és tavasszal
folytatódnak. Az idén indított továbbképző projekttel az 50 év feletti
korosztályt szólítjuk meg, azokat akik elveszítették a munkahelyüket és
a közeljövőben érvényesülni szeretnének.
Amióta Nyitra Megyei Önkormányzati képviselőként is tevékenykedem,
évente 50-55 ezer euró támogatást kapunk a megyétől a szociális otthon
fenntartására. Erre az intézményre szinte nem is kell a községnek anyagi
eszközöket fordítani.
Nem feledkezünk meg a község újszülöttjeiről sem, akiket karácsony tájékán
minden évben bankkönyvvel, ajándékcsomaggal ajándékozunk meg.
Támogatjuk az idősebb korosztályt is, a község nyugdíjasait meghitt, kedves
találkozó a Nyugdíjasnap alkalmával ajándékozzuk meg. Anyagi és egyéb
támogatásban részesítjük községünk társadalmi szervezeteit, társulásait,
kulturális csoportjait.
Ha megválasztják polgármesternek, hogyan folytatja a község
fejlesztését?
A közeljövőben tervezzük a közvilágítás rekonstrukcióját, a felszíni vizek
elvezetését, modern optikai kábelű internetes hálózat kiépítését és még
sorolhatnám.
Mit üzen a peredi választópolgároknak?
Felkérem Pered lakosságát, hogy november 27-én minél nagyobb
számban járuljanak az urnához. Voksoljanak azokra a jelöltekre,
akikben megbíznak, azokra, akik már az elmúlt választási időszakban
bizonyítottak.
Amennyiben rám szavaznak, ígérem, hogy szem előtt tartva szülőfalum
fejlődését és a lakosság igényeit folytatom az elkezdett munkát, melyet
úgy, mint eddig, becsületesen végzek majd.
Megtisztelő bizalmukat köszönöm.
Tisztelettel Borsányi Gyula,
Pered község polgármestere
Galantský a Šaliansky Žurnál
-5-
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
„Chceme v obci naďalej pokračovať vo výstavbe bytov a podporovať všetkých tých, ktorým
leží úprimne na srdci osud ich obce, ktorí prikladajú ruku k spoločnému dielu, pomôžu, keď
treba a nežijú len sami pre seba“,- hovorí Igor Mandák, starosta obce Selice.
Starosta v Seliciach, Igor Mandák, pracuje
vo svojej funkcii od roku 2003. Čím všetkým
za toto obdobie prešiel, čo sa všetko v obci
urobilo, zrekonštruovalo, ako vôbec obec žije,
o tom nám už porozpráva on sám.
Hovorí Igor Mandák:
Po nástupe do funkcie som svoju pozornosť
zameriaval na zabezpečenie bezpečnosti
obyvateľov obce a na zefektívnenie využívania
obecného majetku. Došlo k zrušeniu takých
prevádzok, ktoré boli pre obec stratové,
resp. využiteľnosť budovy bola neefektívna
(prevádzka vývarovne a budovy materskej
školy).Za celé volebné obdobie venovala sa
pozornosť k zveľadeniu obecného majetku.
Väčšie rekonštrukcie boli uskutočnené na bude
kultúrneho domu – vnútorné priestory, na budove
bývalej materskej školy – prestavba na nájomný
byt. Bola začatá výstavba šiestich nájomných
bytov, prestavba MŠ na 8 bytových jednotiek a v
súčasnosti dokončujeme 2x7 bytových jednotiek.
Obec sa zapájala do výziev o získanie nenávratných
finančných príspevkov. Úspešný bol projekt na
rekonštrukciu základnej školy, jej realizácia sa
skončila v lete tohto roku. V súčasnosti prebieha
realizácia úspešného projektu zameraný na
stavebné úpravy centra obce. O roku 2007 pracujú
v obci štyria terénni sociálni pracovníci, ktorí
poskytujú odbornú pomoc obyvateľom, ktorí sú
v nepriaznivej sociálnej alebo zdravotnej situácii
a nevedia riešiť svoj problém sami. Tento projekt
sa v obci osvedčil, preto bude v obci pokračovať
aj v rokoch 2010-2012. Na území obce sú zriadené
dve plnotriedne základné školy s materskou
školou (s vyučovacím jazykom slovenským a s
vyučovacím jazykom maďarským) počtom žiakov
275 a 42 detí. Po rekonštrukcii budovy došlo k
zvýšeniu tepelno-energetickej efektívnosti. Aj v
druhej budove školy došlo k čiastočnej výmene
okien. Prevádzka materskej školy prebieha v
upravených priestoroch budovy základnej školy,
Aj v tomto prípade hlavným cieľom bolo efektívne
využitie voľných miestností v budovách škôl.
Máme záujem vytvárať priaznivé podmienky pre
bývanie mladých ľudí v obci a pritiahnuť tiež do
obce mladé rodiny, aj preto sa orientujeme na
výstavbu nájomných domov. Pred dokončením je
výstavba dvoch nájomných domov so siedmimi
bytmi. V tejto činnosti budeme pokračovať aj
v budúcom období. V štádiu rozpracovanosti
je návrh na výstavbu obytného komplexu s 21
bytovými jednotkami.
o Ako je zabezpečovaná starostlivosť a
pozornosť starým občanom vo Vašej obci?
- Obec poskytuje opatrovateľskú službu priamo
v domácnosti v štyroch prípadoch a v desiatich
prípadoch
zabezpečuje donášku stravy
dôchodcom. V obci funguje aj klub dôchodcov.
V kultúrnom dome majú k dispozícii moderne
zariadené dve miestnosti.
o Ako je v obci zabezpečená oblasť služieb,
obchodná sieť, s čím súvisí podnikateľská sféra
a živnostníci?
- Oblasť služieb a obchodná sieť v obci je
zabezpečená prostredníctvom organizácií, firiem
a súkromníkov.
o Ako obec podporuje kultúru a čo je tradíciou,
raritou obce?
- V nedávnom obnovenom kultúrnom dome
sa konajú rôzne výročné podujatia, detské –
estrádne, vystúpenia domácich a zahraničných
umelcov a plesy. Tradíciou sa stáva organizovanie
obecného gastronomického dňa.
o Aké máte plány do budúcna, pán starosta...?
- Ako som už spomínal chceme pokračovať vo
výstavbe nájomných bytov a tým udržať mladých
ľudí v obci. Naďalej sa budeme zapájať do
výziev na získavanie nenávratných finančných
prostriedkov pre obec, najmä so zameraním na
výstavbu kanalizácie a ČOV. Záverom by som chcel
poďakovať všetkým mojim spoluobčanom, ktorí
ma v práci a vo funkcii podporovali. Vynasnažím sa
ich nesklamať aj v budúcich rokoch.
otázky: redakcia
„Szeretnénk továbbra is folytatni falunkban a bérházak építését és támogatni mindazokat,
akiknek szívügye falunk sorsa, akik segítő kezet nyújtanak, mikor szükség van rá és nem
csak saját érdekeiket tartják szem előtt “,- nyilatkozta Mandák Igor Sókszelőce polgármestere.
Mandák
Igor
Sókszelőce
polgármesteri
funkcióját 2003-tól tölti be. Hogy mi történt
ez alatt az időszak alatt, hogy mi minden volt
építve és rekonstruálva, arról maga számol be:
- A munkám kezdetén az első és egyik
legfontosabb feladatomnak tekintettem erősíteni
a közbiztonságot és a községi vagyon hatékony
kihasználását. Épp ezért került sor a veszteséges
ágazatok likvidálására: bezárt a kifőzde és az
óvoda épülete. Az egész választási időszak alatt
a figyelmemet a községi tulajdon fejlesztésére
fordítottam. A legnagyobb rekonstrukciókat
a kultúrházon, illetve a régi óvoda épületén
végeztünk. Elkezdődött a bérlakások építése egy
6 lakásos, az óvoda épületéből egy 8 lakásos és
befejező stádiumban van a 2 x 7 lakásos ház. A
község bekapcsolódott a vissza nem térítendő
anyagi hozzájárulások pályázatába. Sikeres volt
az alapiskola rekonstrukciós pályázata, amelyet
2010 nyarán fejeztek be. Napjainkban egy másik
sikeres pályázat realizálódik, amelyet a község
központjának átépítésére nyertünk. 2007-től
szintén egy sikeres pályázatnak köszönhetően
4 szociális munkást foglalkoztatunk, akik
szaktanácsokkal látják el a rossz szociális vagy
egészségi helyzetben levő polgárainkat.. Mivel
ez a projekt nagyon hatékony
így folytatódik a 2010-2011-es
években is. Községünk területén
két teljes osztályú általános iskola
és óvoda működik: szlovák és
magyar nyelvű 275 és 42 gyerekkel.
A szlovák iskola épületének
rekonstrukciója magával hozta a
hő és az energia megtakarítást.
A magyar iskola épületében is
rézleges ablakcserére került sor.
Az iskolák épülete adott helyet az
óvodai osztályoknak, így használva
ki az üresen állt osztálytermeket.
Érdekünkben áll a fiatalok
lakásproblémájának megoldása,
amit
bérlakások
építésével
próbálunk megoldani.
o Az idős és szociálisan rászoruló emberekről
való gondoskodás!
- Községünkben gondozó szolgálat működik,
amely 4 esetben a polgárok saját házában végzi
gondozói tevékenységét. Ezen kívül a nyugdíjasok
számára biztosítja 10 esetben az ebédek
kihordását. A felújított kultúrház épületében
kapott helyet a nyugdíjas klub, amelyet idős
lakosaink nagy szeretettel látogatnak.
o Hogy vannak bebiztosítva falunkban a
szolgáltatások és az üzlethálózat?
- A szolgáltatások és az üzlethálózat községünkben
a szervezetek és magánvállalkozók által van
bebiztosítva.
o A falu művelődési tevékenységének
támogatása?
- A nemrég felújított kultúrház ad helyet a
különbözőneves évfordulók megünneplésére,
valamint az amatőr és a profi előadók fellépésének.
Már hagyománnyá vált községünkben a falunap –
gasztro nap évenkénti megszervezése.
o Milyen jövőbeni tervei vannak polgármester
úr…?
- Ahogy már említettem folytatjuk a bérházak
építését, megpróbáljuk ez által a faluban tartani
fiataljainkat. Továbbra is bekapcsolódunk a
nem visszatérítendő pályázatok kiírásába, főleg
a szennyvíz elvezető rendszer kiépítésében. S
végezetül szeretném megköszönni a támogatást
mindazon polgárainknak, akik segítségemre
voltak polgármesteri funkcióm alatt.
Galantský a Šaliansky Žurnál
-6-
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
„Minden terv annyit ér amennyit megvalósítunk
belőle”,- mondja JUDr. Juhos Ferenc, Nádszeg polgármestere
o Milyen régóta tölti be a polgármesteri
pozíciót, melyek voltak ez idő alatt a
legjelentősebb
gondok,
legjelentősebb
beruházások?
- Tizenhat éve szolgálom a községet, ill. a
közösséget. Ez idő alatt rengeteg dolog történt,
amelyre emlékezünk vagy talán már el is
felejtettük. Ha visszalapozok a gondolataimban,
a vízzel való küzdelem jut először az eszembe,
hiszen ez volt életem eddigi legnagyobb
mérkőzése. A beruházások terén megemlíteném
a bérlakás programot, a halottasház tatarozása,
egészségügyi és szociális szolgáltatások bővítése.
Ma százötven klienst tudunk ellátni, ma már
tíz szakorvos rendel a faluban és rendelkezünk
rehabilitációs központtal is, gyorsmentőszolgálat
és saját mentőszolgálat is működik a községben,
rendőrőrs is működik tizenkét alkalmazottal,
készül az új tűzoltóállomás, az iskola és óvoda
teljes tatarozása, a faluközpont felújítása,
elkezdődött a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése,
azt gondolom nem tétlenül múlattuk az időt.
o Milyen állapotban vannak a helyi oktatásügyi
intézmények?
- Az iskola és az óvoda felújítás alatt áll, akarva
akaratlanul megszorításokat kellett eszközölni,
egyetlen prózai okból, mert az elmúlt hat-hét
év alatt százhúsz gyermekkel csökkent az iskola
létszáma. Ez valójában hat osztály még barátok
között is. Az óvodákat szintén összevontuk,
hiszen abban az óvodában, amely százhúsz
gyermekre van tervezve, 70-80 gyermek
biztosan elfér. Az eredmények igazolják
lépéseinket.
o
Hogyan
gondoskodnak
a
fiatal
családokról?
- A fiatal családoknak a bérlakásépítési
program keretén belül igyekeztünk segíteni,
ez idáig hatvanhét bérlakást adtunk át fiatal
családoknak.
Köztudott, hogy a községben magas szinten
foglalkoznak a betegek és idősek ápolásával.
Az idősek és betegekre szintén figyelünk,
hiszen már százötven férőhelyesre bővült az
egészségügyi és szociális központ. Továbbá
rehabilitációs központ is a segítségükre van és a
házi ápolást ill. hospic szolgálatot is biztosítjuk.
Jó érzés, hogy Szlovákia egész területéről
vannak ápoltjaink.
o A szolgáltatások területén mit tud kínálni
Nádszeg?
- A községben a szolgáltatások széles skálája
megtalálható, üzletek, vendéglők, posta,
bankfiók, orvosi szakrendelők, mentőszolgálat,
gyógyszertár,
rendőrség.
Rengeteg
vállalkozó van, akik szintén üde színfoltjai
a községnek.
o A kulturális élet területén mi a
községben a helyzet?
- A kulturális élet szervezése a kultúrközpont
irányítása alatt zajlik, tevékenysége sokrétű
és a község költségvetéséből évente
támogatjuk az rendezvényeket és magát
a központ fenntartását. A járás egyik
legnagyobb könyvtárát működtetjük a
központon belül. Már hagyományossá vált
a falunap és a nyárbúcsúztató, amelyet
közös erővel szervezünk.
o Milyen tervekkel vág a jövőnek?
- Minden terv annyit ér amennyit megvalósítunk
belőle, a már fenn említett beruházásokat
szeretnénk befejezni /iskola, óvoda, faluközpont,
tűzoltóállomás/. Ehhez hozzátartozik, hogy
szeretném, ha egy új tűzoltóautóval is bővülne a
gépparkunk, utána pedig személyzet is társulna az
új épülethez. Már köztudott, hogy az új kormány
jóváhagyott egy beruházási csomagot a község
részére és ennek keretén belül az iskola és óvoda
közé egy új többfunkciós étterem is kerül, bővül
az egészségügyi és szociális szolgáltatások
skálája is. E beruházások befejezése után lehet
gondolkodni az iskolabusz programon, röntgen
rész kialakításán és a rendőrséggel karöltve egy
új megfigyelő rendszer kiépítésén. Elbírálásra
vár a környezetvédelmi minisztériumban a
szemétgyűjtőudvar projektje, amely teljesen
új gépparkot is tartalmaz vagy fél millió euró
értékben. A gazdasági minisztériumban a
közvilágítás teljes felújítását szorgalmazó
projektünk vár elbírálásra, a kormányhivatalnál
pedig az egyebek mellett a körzeti orvosnak is
helyet adó egészségügyi központ felújítására
benyújtott projektünk várja az elbírálást. Továbbá
a szennyvízcsatornázásra várjuk a pályázat
meghirdetését, ezt követően tudunk lépni.
Számomra nagyon fontos, hogy a községet
övező gátakat megerősítsük, a munkálatokat
sikerült ebben az évben elkezdeni, hogy az
építkezési engedély ne veszítse hatályát, de még
nagyon sok pénz és utánjárás kell ahhoz, hogy
majd nyugodtan aludjunk. Remélem a kormány
mostani összetétele reményt ad arra, hogy ezt
eltudjuk érni. A felsoroltaktól sokkal, de sokkal
fontosabb az emberi kapcsolatok ápolása, és
erre hatványozottan kell majd figyelni. Végezetül
engedjék meg kedves nádszegiek, hogy nagy
tisztelettel megköszönjem az Önök segítségét, és
továbbra is arra kérem Önöket, ha tudnak, akkor
segítsenek, tekintet nélkül arra, hogy ki lesz a
község polgármestere.
Galantský a Šaliansky Žurnál
-7-
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
„Jedným zo strategických úloh súčasného vedenia obce bolo,
je a bude udržať mladých ľudí v obci, s cieľom zabezpečiť
jej rozvoj aj v budúcom období“,- hovorí Ing. Marián Borza, starosta obce Močenok.
o Pán starosta, ktoré najvypuklejšie problémy
ste v obci riešili a vyriešili v oblasti investičných
akcií- opráv a rekonštrukcií počas svojho
pôsobenia?
- Funkciu starostu obce vykonávam od roku
2006, avšak v samospráve aktívne pracujem od
roku 2000, keď som predtým pôsobil vo funkcii
prednostu úradu. Oblasť samosprávy ma však
zaujímala už dávnejšie a prakticky viac ako 20
rokov som pracoval v rôznych funkciách, či už ako
poslanec OcZ, člen rôznych odborných komisií
a pod. Jedným z najvýznamnejších problémov,
ktoré sa nám v tomto volebnom období podarilo
vyriešiť bola problematika technického stavu
objektov základnej školy. V roku 2009 bol obci
schválený projekt na komplexnú rekonštrukciu
objektov školy v celkovej hodnote 1 mil. 100
tisíc € z európskych štrukturálnych fondov.
Následne v roku 2010 obec vybudovala v areáli
ZŠ viacúčelové ihrisko, ktoré bolo uvedené
do prevádzky 2.septembra 2010. Celkom do
objektov základnej školy obec zo svojich
prostriedkov a z iných zdrojov v tomto
volebnom období investovala viac ako 1,36
mil. €
o V akom stave je Vaše obecné školstvo?
- V tejto súvislosti si dovolím uviesť, že výsledky
žiakov našej základnej školy v oblasti výchovnovzdelávacieho procesu a v ostaných aktivitách
patrí naša škola k špičke v rámci okresu.
Dôkazom tohto sú najmä umiestnenia žiakov,
ktorí reprezentujú školu, ale i obec na rôznych
podujatiach, súťažiach. Za všetkými týmito
výsledkami je potrebné vidieť hlavne svedomitú,
zodpovednú a kvalifikovanú prácu pedagógov
školy na čele s riaditeľkou školy Mgr. Gabrielou
Lovásovou. Za túto prácu im i touto cestou chcem
verejne poďakovať.
Okrem základnej školy je
v našej obci zriadená i materská škola. Vzhľadom
na nedostatok priestorov obec v roku 2009
zrealizovala nadstavbu MŠ, čím došlo k zvýšeniu
kapacity školy na 145 detí. V najbližšom období
bude potrebné zabezpečiť finančné zdroje na
komplexnú rekonštrukciu ostatnej časti objektov
školy, kde sú plánované finančné prostriedky
v objeme 500 tis. €.
o Starostlivosť o mladé rodiny je srdcovou
záležitosťou mnohých našich obcí. Zrejme to
nebude inak ani v Močenku, alebo sa mýlim?
- Jedným zo strategických úloh súčasného vedenia
obce bolo, je a bude udržať mladých ľudí v obci,
s cieľom zabezpečiť jej rozvoj aj v budúcom období.
Významným prvkom starostlivosti o mladé rodiny
je vytvorenie vhodných podmienok pre bývanie.
V tejto aktivite sme v roku 2010 začali s výstavbou
ďalšieho bytového domu s kapacitou 16 bytových
jednotiek. Pre záujemcov o individuálnu bytovú
výstavbu obec v rokoch 2009-2010 ukončila
výstavbu miestnej komunikácie v lokalite „Balajka“,
kde vzniklo 140 stavebných pozemkov. Investičný
náklad stavby bol vo výške 550 tis. €, pričom časť
prostriedkov získala obec z iných zdrojov. V súlade
s Územným plánom obce sa pripravuje výstavba
miestnej komunikácie v lokalite „Borzagoš“. Pre
najmenšiu generáciu boli zrekonštruované detské
ihriská a športoviská v rôznych častiach obce. Bolo
vybudované klzisko s prírodným ľadom, výstavba
viacúčelového ihriska v areáli ZŠ a výstavba
cyklotrasy po hrádzi miestneho potoka. V roku
2007 boli v priestoroch kultúrneho strediska
vybudované priestory Materského centra. Okrem
uvedených aktivít vedenie obce umožňuje
bezplatne všetkým mládežníckym kolektívom
využívať priestory športovej haly a viacúčelového
ihriska. Za výhodných podmienok majú mladí
ľudia možnosť navštevovať i krytú plaváreň pri
podniku Duslo a.s. Šaľa.
o Starostlivosť a pozornosť starým občanom
iste tiež nie je na chvoste záujmov obce...
- Významnú skupinu občanov našej obce
tvoria občania v dôchodkovom veku. Aj tejto
skupine obyvateľstva sme v uplynulom období
venovali primeranú pozornosť. Každoročne sa
vedenie obce pravidelne stretáva s dôchodcami,
ktorí v kalendárnom roku dovŕšili okrúhle
životné jubileum. Na stretnutia vedenia obce
a dôchodcov – jubilantov bolo pozvaných
viac ako 150 občanov ročne, pre ktorých bol
pripravený kultúrny program, občerstvenie
a darček, ako pamiatka na toto stretnutie. Počas
kalendárneho roka vedenie obce pripravilo rôzne
kultúrno-spoločenské podujatia organizované
pre dôchodcov (poznávacie výlety po Slovensku,
návštevy divadelných predstavení v Nitre,
Bratislave, Trnave). V obci veľmi aktívne funguje
Klub dôchodcov, ktorý pravidelne viac krát ročne
navštívilo súčasné vedenie obce a aj touto formou
sme sa živo zaujímali o problematiku našich
seniorov. Obec v spolupráci s domov dôchodcov
umožnila stravovanie v tomto zariadení aj pre
ostatných obyvateľov – dôchodcov. Súčasťou
starostlivosti o dôchodcov je i opatrovateľská
služba, ktorú prostredníctvom opatrovateliek
zabezpečuje obec pre všetkých svojich občanov,
ktorí o túto službu majú záujem.
o Ako obec podporuje kultúru a čo je tradíciou,
raritou obce?
- Okrem tradičných a osvedčených foriem rozvoja
kultúry obec hľadá možnosti a zdroje i pre
aktivity menej významné a rozšírené. Základnou
úlohou v tejto oblasti je bezplatné zabezpečenie
priestorov a primeraných finančných prostriedkov
na všetky ich aktivity. V obci úspešne fungujú
rôzne záujmové združenia a organizácie v oblasti
kultúry (Základná umelecká škola, Dychová hudba
Močenská kapela, Ženský spevácky zbor Cantica,
Divadlo Dominus, Divadlo mladých, Tanečná
skupina moderného tanca, Spolok výtvarníkov
a rezbárov). Na podporu činnosti týchto aktivít
obec z rozpočtu obce vyčlenila každoročne
čiastku vo výške viac ako 30 tisíc €. Hlavným
nositeľom kultúrnych aktivít obce je kultúrne
stredisko, ktoré rozhodujúcou mierou organizuje
kultúrno-spoločenský život v obci. K nosným
kultúrnym aktivitám patria Dni obce, Močenské
hody na sviatok sv. Klementa a Celonárodný
festival Gorazdov Močenok, koncerty. V tomto
volebnom období s cieľom zlepšiť prezentáciu
obce bolo vydanie novej publikácie o obci
pod názvom „Cez močenské lúky“. Táto kniha
v rámci Slovenska na súťaži o najkrajšiu knihu vo
svojej kategórii obsadila 3. miesto. Významným
prostriedkom na šírenie kultúrnych aktivít obce
je i vydávanie mesačníka - Časopis Močenok a
vysielanie káblovej televízie s vlastným televíznym
programom a webovej stránky. Veľmi dobrá
spolupráca obce a podnikateľského sektoru sa
prejavila v oblasti podpory kultúry a športu zo
strany podnikateľov, ktorí významnou mierou
finančne podporili a podporujú miestne športové
a kultúrne spolky a organizácie.
o Aké má obec Močenok plány do budúcna
a Vaše slová na záver...?
- V končiacom sa volebnom období sme
spoločným úsilím dosiahli niekoľko významných
úspechov. Podarilo sa nám zabezpečiť finančné
prostriedky z Európskych štrukturálnych
fondov a iných zdrojov, z ktorých sme
zrealizovali významné investičné aktivity
v hodnote takmer 5 mil. €. V tomto duchu
plánujeme pracovať i v novom volebnom
období s cieľom zlepšovať podmienky pre
spokojný život našich občanov.
V závere nášho rozhovoru mi dovoľte
poďakovať sa všetkým občanom obce Močenok,
podnikateľskému sektoru, členom záujmových
kultúrnych a športových organizácií, členom
odborných komisií obecného zastupiteľstva,
poslancom
obecného
zastupiteľstva
a pracovníkom samosprávy za aktívnu činnosť
a spoluprácu v záujme rozvoja našej obce.
otázky: redakcia
Galantský a Šaliansky Žurnál
-8-
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
Na slovíčko s... Mgr. Ľubošom Šúrym, starostom obce Dolná Streda
Mgr. Ľuboš Šúry „starostuje“ v Dolnej Strede
iba jedno volebné obdobie, ale obec sa môže
pochváliť skutočne rozsiahlymi opravami
a rekonštrukciami, ktoré výrazne zvýšili
úroveň života obyvateľstva. Ako na svoju
prácu za uplynulé štyri roky pozerá samotný
starosta?
Hovorí Mgr. Ľuboš Šúry:
- V komunálnych voľbách v roku 2006 som bol
zvolený za starostu obce Dolná Streda. Spolu
so mnou bolo zvolených 6 nových poslancov
z 9 členného obecného zastupiteľstva. Prvý
rok bol pre takmer všetkých rokom učenia sa
pracovať v samospráve našej obce. I napriek tomu
sme v roku 2007 zrekonštruovali interiér Dom
smútku. V obci sa osadilo 20 nových lavičiek a 5
smetných košov. Na úseku životného prostredia
vďaka aktivite poslanca Mgr. Tomčányiho sa z 9
nelegálnych skládok 6 zlikvidovalo za aktívnej
pomoci obyvateľov, ktorí sa zúčastnili brigád.
Zrekonštruovala sa aj časť MŠ, túto akciu riadil
poslanec Miroslav Chmelár. Koncom roka
sa začala prvá fáza rekonštrukcie interiéru
budovy obecného úradu, ktorej druhá fáza sa
dokončila v roku 2008. Na miestnom cintoríne
sa vybudovali chodníky, verejné osvetlenie,
ale aj oplotenie cintorína. Z NR SR sme dostali
finančné prostriedky vo výške 10.000.- € na
prístavbu k Domu smútku a zakúpenie vozíkov.
Zrekonštruovala sa časť komunikácie na ul.
Záhumenskej. Koncom roka 2007 odsúhlasili
poslanci finančnú čiastku na zakúpenie
ping-pongových stolov a začala sa využívať
mládežou aj miestna telocvičňa na športové
účely. V neposlednom rade bola prijatá prvá
časť generelu zelene v obci. Obci chýbal
jeden zo strategických dokumentov, a to Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý
sa vypracoval koncom roku 2008. Obec sa v tomto
volebnom období uchádza aj o financovanie
z ROP teda zo známych eurofondov, kde sa
podarilo získať na projekt rekonštrukcie centrálne
časti obce viac ako 630.000.- €. V súčasnej
dobe je odovzdané stavenisko a začne sa
s realizáciou tejto akcie. Dali sme aj žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
verejného osvetlenia, ale aj na zberný dvor,
ktorý by mohol vyriešiť, resp. optimalizovať
nakladanie s odpadom. Odpadu produkujeme
najviac z okolitých obcí na obyvateľa i napriek
tomu, že sa rozbehol separovaný zber a snáď
môžem povedať, že podľa mojich informácií
sme jedinou obcou v okrese Galanta, ktorá má
obecné kompostovisko. Nakladanie s odpadmi
je páľčivou otázkou nielen našej obce, ale celého
Slovenska a obec je stratová viac ako 20.000.- €
ročne. Môžem ale skonštatovať, že povedomie
obyvateľov pri nakladaní s odpadmi sa zlepšuje,
avšak práca na tomto úseku nás iste ešte čaká.
Verím, že z Programu rozvoja vidieka sa nám
podarí získať takmer 90.000.- € na rekonštrukciu
Domu smútku, vďaka vstupu do MAS Dudváh.
o Ako ste sa v obci postarali o svojich žiakov
a predškolákov?
- V obci sa nachádza ZŠ 1. – 4. ročník, kde sa
v roku 2007 zrekonštruovala strecha strednej
budovy z prostriedkov KŠÚ Trnava (200.000.- Sk)
a kofinancovaním obce v objeme v tom čase
300.000.- Sk. Na tejto rekonštrukcii v ZŠ sa aktívne
podieľal poslanec Emil Borovička. Havarijný stav
pretrvával aj naďalej, nakoľko prvá časť z troch
budov mala 110 rokov a bolo otázkou času, kedy
by mohla ublížiť pedagogickým pracovníkom,
alebo našim deťom. Na tento havarijný stav sa
podarilo v koncom roku 2008 vybaviť 4,5 mil.
Sk z MŠ SR. Obec akciu taktiež kofinancovala
v celkovom objeme 1 mil. Sk. Dnes je budova
skolaudovaná a slúži žiakom a pedagogickému
personálu. Ďalej sa podarilo v školskej záhrade
vybudovať multifunkčné ihrisko, na ktoré obec
dostala 1,2 mil. korún. Ihrisko sprevádzali aj
problémy, ale dnes je skolaudované a taktiež slúži
na voľnočasové aktivity nielen detí z našej ZŠ,
ale aj obyvateľom obce. V neposlednom rade sa
v roku 2010 podarilo vymeniť okná na školskej
jedálni a na počítačovej učebni z asignačnej
dane. Aj materská škola zažila v tomto volebnom
období rekonštrukcie, a to vonkajšieho oplotenia
objektu, chodby a schodiska, ako aj opravu
strechy. Tu sa počas dvoch rokov podarilo
vymeniť staré 40 ročné okná za plastové
z asignačnej dane, čiže tieto prostriedky išli
mimo rozpočtu obce, vďaka Občianskemu
združeniu pri MŠ v Dolnej Strede. Poslednou
akciou na MŠ bola výmena 40 ročného oplotenia
od susedných nehnuteľností. Tých 40 rokov
spomínam úmyselne, nakoľko v roku 2008 bolo
40 rokov od spustenia MŠ do prevádzky a po
prechode kompetencií sa na jej rekonštrukciu
finančné zdroje v obecnom rozpočte hľadali
veľmi ťažko. Musím so smútkom skonštatovať,
že obec nevlastní žiadne pozemky, kde by
bolo možné realizovať výstavbu nájomných
bytov a preto sme v tomto roku podali
žiadosť o nadstavbu priestorov nad obecným
úradom, kde by mohlo vzniknúť 5 nových
bytov a tri pôvodné by sa mali zrekonštruovať.
Prebiehajú rokovania s majiteľom lokality,
kde by bolo možné postaviť 2 bytovky pre
32 mladých rodín, ale to je výzva na ďalšie
volebné obdobie.
o Akú starostlivosť a pozornosť venujete
starým občanom?
- V Dolnej Strede pôsobí Klub dôchodcov, ktorý
svoju činnosť realizuje v budove patriacej obci.
I tu nastal havarijný stav a prasknuté vodovodné
potrubie nám ho vyplavilo. Jedná sa o 65 ročnú
budovu do ktorej obec taktiež investovala v tom
čase 200.000.- Sk, ale podarilo sa získať z MF
SR ďalších 10.000.- € na zlepšenie podmienok
v tomto klube. Pre starších občanov je privážaná
strava z vývarovne a následne distribuovaná
pre tých, ktorí sú nevládni, prípadne imobilní.
Obec má veľmi výhodnú polohu a dostupnosť
obchodnej siete k mestu Sereď, s ktorým
bezprostredne susedíme. V Dolnej Strede máme
dve predajne potravín, predajňu rozličného
tovaru, Autopotreby, obyvateľstvu ponúkajú svoje
služby drobní podnikatelia a živnostníci, najmä
z oblasti autoservisu a reštaurácií, ale aj ďalšie
služby.
o Ako obec podporuje šport a čo je tradíciou,
raritou obce?
- Podarilo sa vďaka prenajatiu pozemkov od
SVP Piešťany dať do právneho stavu budovu
Športového klubu a toho času je už majetkom
obce, nakoľko viac ako 40 rokov budova stála
a nepatrila nikomu. Aj na túto budovu sa podarilo
v roku 2008 získať dotáciu vo výške 250.000.-Sk
z MF SR a je už odkanalizovaná. V roku 2010 sa
vďaka sponzorom podarilo vybudovať aj kultúrne
sociálne zariadenia pre návštevníkov podujatí.
Raritou je tzv. „100 ročná lipa“, ktorá zatiaľ nie je
zapísaná v registri chránených stromov, ale bola
vysadená pri príležitosti korunovácie cisárovnej
SISI.
o Pán starosta, aké sú Vaše najbližšie pracovné
plány?
- Plány vychádzajú z predchádzajúcich otázok
a spočívajú v kontinuálnom pokračovaní rozvoja
obce, ale bohužiaľ, dopady krízy sa odzrkadlili
aj v našej obci, lebo len v rozpočte na rok
2010 chýbalo 53.000.- € z podielových daní,
čo je citeľnou stratou! Tých plánov na ďalšie
volebné obdobie je iste v hlave veľmi veľa, ale
ich realizácia bude podmienená dostatkom
finančných prostriedkov v obecnom rozpočte.
Na záver by som sa chcel poďakovať v prvom
rade občanom, ktorí pomohli pri skrášľovaní
našej obce. Nechcem zabudnúť ani na kolegov
poslancov, ktorí svojou aktívnou činnosťou
prispeli k pozitívnym výsledkom na rozvoji obce,
ale aj miestnym podnikateľom, bez ktorých
pomoci by sme niektoré investičné akcie neboli
mohli uskutočniť.
otázky: redakcia
Galantský a Šaliansky Žurnál
-9-
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
Emil Rábek je starostom obce Horná Kráľová od roku 2006. Je šikovným
starostom, ktorému sa za krátky čas podarilo v obci zrealizovať viacero
užitočných stavieb, rekonštrukcií, ktoré pridali Hornej Kráľovej na kráse
a zvýšil sa takýmito investíciami aj celkový majetok obce.
Nechajme však hovoriť pána starostu:
- Počas môjho funkčného obdobia sme v obci vykonali rekonštrukciu
obecného úradu s nadstavbou 6-tich nájomných bytov, nájomné
byty v radovej zástavbe rodinných domov 8+12 bytových jednotiek,
detské ihrisko, viacúčelové ihrisko, územný plán obce, ROEP, projekty
na podporu tvorby nových pracovných miest v obci (Via Romanum,
Motivácia dlhodobo nezamestnaných občanov k aktívnemu
prístupu pri hľadaní zamestnania), rekonštrukcia zvonice, ukončenie
terénnych úprav cesty a chodníkov pri bytovkách. Na futbalovom
štadióne sa vybudoval prírodný amfiteáter so zastrešením, plocha
na tancovanie a osvetlenie, v kultúrnom dome sme urobili novú
podlahu, opravili sme sociálne zariadenia a investovali sme
do nového osvetlenia. Pokiaľ ide o obecné školstvo, v súčasnosti
základnú školu s materskou školou navštevuje 155 žiakov. O ich
vzdelanie sa stará 14 učiteľov a o výchovu 1 vychovávateľka.
Materskú školu navštevuje 48 detí a vyučujú ich 4 učiteľky. V tomto
období prebieha rekonštrukcia a modernizácia základnej školy,
kde škola nielen pohľadom získala novú podobu, ale hlavne sa
zvýšila energetická efektívnosť. Urobili sme novú strechu, zateplili
budovu, opravili fasády, vymenili okná za plastové, zrekonštruovali
zdravotechniku, elektroinštalácie, kotolňu a vybudovali sme
bezbariérové vstupy do budovy a na poschodia školy.
o Starostlivosť o mladé rodiny ...
- Od začiatku volebného obdobia sa začal aktívne riešiť pretrvávajúci
bytový problém mladých rodín, a to formou výstavby bytových
domov. V súčasnosti v súlade s územným plánom obce riešime
stavebnú lokalitu pri Materskej škole s vytvorením 22 stavebných
pozemkov na individuálnu výstavbu rodinných domov. Obec
vybuduje potrebnú infraštruktúru ako sú komunikácie, rozvody
plynu, vodovodu, kanalizáciu a elektrinu. V obci nezabúdame ani
na našich starších spoluobčanov. Každoročne im organizujeme
fašiangové posedenie, Október- Mesiac úcty k starším, poznávací
zájazd a návštevy kúpaliska. Zabezpečili sme pre nich dennú
roznášku obedov. V Hornej Kráľovej je celkom dobre rozbehnutý
podnikateľský život, ktorý zabezpečuje rôznorodé služby
obyvateľstvu (pohostinské a reštauračné služby, predajne potravín
a rozličného tovaru, cukráreň, predajňa obuvi a textilu, dve
kvetinárstva) a máme aj veľa živnostníkov, takmer so všetkými
profesijnými prácami.
o Akú mieru dôležitosti prikladá vedenie obce kultúrnej
činnosti, športu a čo je tradíciou, raritou obce?
- Už päť rokov v obci pripravujeme obecné dni – hody. Dejiskom osláv
je vždy spomínaný prírodný amfiteáter na futbalovom štadióne, ktorý
bol vybudovaný nielen na tento účel, ale slúži aj pre akcie miestnych
organizácií a jednotlivcov na organizovanie hudobných festivalov
a tanečných zábav. Obecných dní sa každoročne zúčastňuje
približne
1000
návštevníkov,
pre
ktorých je pripravený
bohatý
kultúrny
program. Máme tu
tri divadelné súbory,
ktoré
každý
rok
naštudujú divadelné
predstavenie
/divadelný
súbor
MO
Csemadok-u,
študentský divadelný
súbor DESAŤ pri MKS
a dramatický krúžok
pri ZŠ/. Občianske
združenia organizujú
zábavy
a plesy,
pripravujeme rôzne
výstavy,
výchovné
koncerty pre žiakov ZŠ, celoobecné oslavy Dňa matiek a rôzne iné
zaujímavé kultúrne podujatia. V obci máme registrované 3 futbalové
mužstvá. Mužstvo seniorov hrá IV. ligu. Obec samozrejme na tieto
spoločenské aktivity prispieva z rozpočtu.
o Pán starosta, keďže ste sa rozhodli ďalej kandidovať na svoju
funkciu, prezraďte nám, ak by ste dôveru občanov dostali, aké
by boli Vaše ďalšie pracovné priority?
- Rozhodne by to bola rekonštrukcia materskej školy a Domu
smútku, osvetlenie a oplotenie cintorína, sociálne zariadenie na
futbalovom štadióne, rekonštrukcia zastávok v celej obci, vytvorenie
novej ulice pri nájomných bytových domoch, opravy chodníkov a
ozvučenie v celej obci. Obec má pripravený tiež projekt na výstavbu
nového moderného kultúrneho domu. Záverom by som chcel mojim
spoluobčanom poďakovať za ich pomoc a spoluprácu pri všetkých
prácach, ktorými pomohli našu obec skrášliť, zmodernizovať,
pretože všetci sa chceme cítiť v Hornej Kráľovej dobre, a keď sa spojí
viacej rozumu a viacej rúk, dielo sa podarí rýchlejšie.
Ak sa rozhodnete podporiť ma v budúcich plánoch, zameraných
na ďalšie skrášlenie našej obce, budem si to vážiť a v takom duchu
aj naďalej pre našu obec pracovať.
spracovala: redakcia
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 10 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
„Obec patrí nám všetkým, keď ju nebudeme spoločne chrániť
a skrášľovať, nikto to za nás nespraví. Ďakujem všetkým tým, ktorí
obci pomáhali a pomáhajú a taktiež tým, ktorí ma podporovali
a podporujú“,- hovorí Ing. František Hontvári, starosta obce Malá Mača,
ktorý v nasledujúcich riadkoch priblíži život a prácu vo svojej obci...
Obec Malá Mača v rokoch 19962002 bola miestnou časťou mesta
Sládkovičovo, od ktorého sa
odčlenila komunálnymi voľbami
v decembri 2002. Od tej doby obec
hospodárila so svojimi finančnými
prostriedkami
samostatne.
Pri
bilancovaní
dvoch
volebných
období novodobej histórie obce
môžeme vyhlásiť, že hospodárila
dobre a zodpovedne, o čom svedčia
vykonané investície a opravy ako
aj skutočnosť, že ani v tejto ťažkej
ekonomickej situácie obec nemá
finančné problémy. Za osem rokov
existencie samosprávy sa podarilo
rekonštruovať miestne komunikácie,
dokončiť dlhodobo rozostavanú požiarnu zbrojnicu a vybudovať námestie
s javiskom, autobusovú zastávku, pitnú fontánku a upraviť okolie pomníka
obetí svetových vojen a dvor materskej školy. Menšími investíciami boli
zriadenie klubu dôchodcov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho
rozhlasu, oprava strechy MŠ, oprava sociálnych zariadení TJ a rekonštrukcia
kultúrnej pamiatky Drevenej zvonice. Rímskokatolícka cirkev v spolupráci
s obecným úradom rekonštruovala najvýznamnejšiu kultúrnu pamiatku obce,
a to kostol z 12. storočia. S poslancami obecného zastupiteľstva sme ešte
v roku 2004 založili občianske združenie MACHED, ktoré finančne a prácou
jeho členov prispel k úspešnému organizovaniu obecných kultúrnych
slávností a ďalších kultúrnych a športových podujatí. Prostriedky na tieto akcie
získal od sponzorov a z daní príjmu fyzických a právnických osôb. Finančné
prostriedky zabezpečené na vyššie uvedené investície a aktivity predstavujú
čiastku 620.200 €, t.j. 18,7 miliónov Sk, ktorá suma je nad rámec pravidelných
príjmov obce. Tieto výsledky sa nám podarilo dosiahnuť vďaka príkladnej
spolupráci poslancov OZ a pracovníkov OcÚ, ktorí vždy ťahali za jeden povraz
a boli sledované len a len záujmy obce. Táto skutočnosť sa musí zdôrazniť, lebo
z médií sú známe prípady, keď z boja medzi vedením obce/mesta a poslancov
zastupiteľstva najviac škoduje obec, mnohokrát aj finančne. Obec z vlastného
rozpočtu prevádzkuje materskú školu, ktorú sa nám podarilo zachovať aj
vďaka niektorým racionalizačným opatreniam, sociálnu oblasť (napríklad
vianočné nákupné poukážky pre dôchodcov na 70 rokov), kultúru, šport a iné
spoločenské podujatia (kultúrne slávnosti, Štefanská zábava, Pančova Cup,
súťaž vo varení guláša, deň detí a pod.). Tieto podujatia sú podporované aj
úspešnými podnikmi na území obce, a to POD Abrahám, TZB Global, s.r.o.
Bartislava a ďalšími podnikateľmi, živnostníkmi ako aj obyvateľmi. Dôsledkom
hospodárskej krízy každý z nás mal väčšie/menšie problémy, ale dúfajme,
že to najťažšie máme za
sebou a táto spolupráca
bude naďalej pokračovať
v prospech našej obce.
Osobne ma veľmi teší
založenie tanečnej skupiny
Gyékényes, ktorá vlastným
programom vystupovala
na miestnych kultúrnych
slávnostiach,
ďalej
v
Sládkovičove, v Reci, v
Žiranoch, v maďarskom
Sopronnémeti a aj vo
Viedni. Dúfam, že aj iní
dostanú chuť, aby sa
umelecky prejavili, veď
v obci máme veľa šikovných
ľudí, niektorí maľujú, iní
sochárčia a ešte o mnohých
ani nevieme. Samozrejme nie všetko sa nám vydarilo, niektoré naše žiadosti
o finančnú dotáciu boli zamietnuté, nie však pre nekvalitné spracovanie,
ale kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Takto sa nám nepodarilo
rekonštruovať a rozšíriť most cez Dudváh, opraviť miestne chodníky,
rekonštruovať modlitebňu Evanjelickej cirkvi, sociálne zariadenie TJ, materskú
školu. Do ďalšieho obdobia snáď toto budú najdôležitejšie priority. Myslím
si však, že s uplynulými dvoma volebnými obdobiami môžeme byť vcelku
spokojní, lebo sa naša obec viditeľne rozvíjala, opeknela. Nie každý si však
uvedomuje, že obec patrí nám všetkým, keď ju nebudeme spoločne chrániť,
ošetrovať a skrášľovať, nikto to za nás nespraví. A budeme ju mať takú, akú si
zaslúžime.
Ing. František Hontvári, starosta obce Malá Mača
„A község a miénk, ha nem fogjuk közösen óvni és gondozni,
senki sem fogja helyettünk. Köszönöm mindenkinek, akik ebben
segítettek és segítenek, valamint azoknak is, akik
erőfeszítéseimben támogattak és támogatnak“, - mondja Hontvári Ferenc,
Kismácséd polgármestere, aki néhány mondatban bemutatja a település életét és munkáját a falu élén....
Kismácséd
község
1986
és
2002 között önkormányzatilag
Diószeg város része volt, és
csak a 2002-es helyhatósági
választások után önállósult újra.
Azóta
településünk
önállóan
gazdálkodik saját eszközeivel. A
falu újkori történelmének eme két
választási időszakának értékelése
kapcsán elmondhatjuk, hogy jól
és felelőségteljesen gazdálkodott,
amiről az elvégzett beruházások
tanúskodnak,
valamint
az
a tény, hogy a mai nehéz
gazdasági helyzetben nincsenek
községünknek pénzügyi gondjai. Az
önkormányzat nyolc éve alatt sikerült felújítani a helyi úthálózatot, befejezni
a már évek óta húzódó tűzoltó szertár épületét, valamint felépíteni egy
központi teret színpaddal, buszmegállót, ivókutat és felújítani a világháborúk
áldozatai emlékművének környékét valamint az óvodaudvart. Szerényebb
beruházással, de sikerült létrehozni a nyugdíjasklubot, felújítani a közvilágítást
és a hangszórót, az óvoda tetőszerkezetét, a testnevelési egyesület szociális
helyiségeit és a kulturális emlékként jegyzett fából készült haranglábot.
A Római Katolikus Egyház a tulajdonában lévő 12. századból származó
templomot, amely szintén kulturális emlék és a település jellegzetessége,
újította fel a községi hivatallal szoros együttműködésben. A képviselőtestület
és a polgármester még 2004-ben megalakította a MACHED polgári társulást,
mely anyagilag és tagjainak munkájával hozzájárult több kulturális- és
sportrendezvény sikeres megszervezéséhez. Az anyagi hozzájárulást
támogatóktól és természetes, illetve jogi személyek adójának 2%-ából
fedezte. Így községünkbe az elmúlt nyolc év alatt 620.200 €, azaz 18,7 millió
korona jött be a rendszeres bevételen kívül. Ez az eredmény a helyi képviselők
és a községi hivatal alkalmazottainak példaértékű együttműködését dicséri,
mivel minden határozat és tevékenység csakis a falu érdekeivel összhangban
történt. Ezt azért hangsúlyozom, mert a sajtóból több olyan eset ismert, mikor
a település vezetése és a képviselőtestület közti harc vesztese maga a falu,
sokszor anyagilag is.
Kismácséd saját költségvetéséből óvodát tart fenn, melyet ésszerű
átcsoportosításokkal sikerült megőriznünk, azon kívül szociális téren segíti
a lakosságot (pl. a 70 év feletti nyugdíjasok részére karácsonyi vásárlási
utalványok kiadásával), valamint különféle kulturális és sportesemények
támogatását és szervezését is felvállalja (kulturális ünnepségek, Istvánbál, Pancsova Cup focitorna, gulyásfőző verseny, gyermeknap, stb). Ezen
rendezvények támogatói közt megtalálhatók a településen működő sikeres
vállalkozások is, főleg az ábrahámi székhelyű földműves szövetkezet, a
pozsonyi TZB Global kft és sok helyi vállalkozó, gazdálkodó, de egyszerű lakos
is. A gazdasági válság mindannyiunkat érintett, de reméljük, hogy a neheze
már mögöttünk van, és az együttműködés továbbra is eredményes lesz és
községünk javát fogja szolgálni.
Személy szerint nagyon örülök a Gyékényes hagyományőrző tánccsoport
megalakulásának, mely saját műsorával szerepelt a helyi kulturális
ünnepségeken, továbbá Diószegen, Rétén, Zsérén, a magyarországi
Sopronnémetiben, valamint Bécsben is. Remélem, mások is kedvet kapnak
rá, hogy bemutassák művészetüket, hiszen falunkban sok ügyes ember él,
vannak, akik festegetnek, mások szobrászkodnak, és bizonyára többükről
még nem is tudunk.
Természetesen nem sikerült megvalósítani minden elképzelésünket,
néhány anyagi támogatásra benyújtott kérvényünket elutasították. Minden
pályázatunk a megfelelő színvonalon volt előkészítve, kidolgozva és csak a
pénzhiány miatt nem lettek jóváhagyva. Így nem sikerült megjavítanunk a
Dudvágon átívelő hidat és néhány járdát. Elmaradt az evangélikus imaház,
a focipálya szociális helyiségeinek valamint az óvoda tatarozása is. Ezek
lesznek talán a következő időszak legfontosabb feladatai. Mindezek ellenére
úgy gondolom, az elmúlt
két választási időszakkal
meg lehetünk elégedve,
mert községünk láthatóan
fejlődött, szépült. Viszont
sokan nem tudatosítják,
hogy
a
település
mindnyájunké, és ha mi
nem fogjuk óvni, szépíteni,
senki sem fogja helyettünk.
És olyan lesz, amilyet
megérdemlünk.
Ing. Hontvári Ferenc,
Kismácséd polgármestere
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 11 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
Starosta obce Žihárec Baranyay Alajos spomína na svoje začiatky vo funkcii,
ale zároveň mu nedá nepochváliť sa, ako sa jeho obec za posledné roky
zmodernizovala a vylepšila. „V Žihárci máme oproti iným obciam veľa nájomných
bytov, ale v tomto smere sme nepovedali ešte stop. Práve naopak, vo výstavbe
bytov budeme pokračovať na viacerých miestach naraz“, - hovorí starosta.
- Od roku 1994 dodnes som starostom obce.
Odvtedy každé štyri roky mi opätovne občania
vyslovili dôveru. Na začiatku môjho pôsobenia vo
funkcii starostu obce najväčšou úlohou bola
dostavba infraštruktúry obce. Plynofikáciu sme
dokončili behom dvoch rokov. Do každého domu
sme zaviedli plyn tak, že občana to nestálo ani
korunu (40 miliónov + investícia). Dokončili sme
obecný vodovod a taktiež každý dom má kvalitnú
pitnú vodu. Zvláštna kapitola patrí obecnému
majetku a jeho získaniu späť, ktorý bol protiprávne
predaný. Získali sme 108 ha úrodnej zeme, ktorú
teraz obrábajú občania, nájomníci. Zo sociálnej
oblasti spomeniem od začiatku môjho pôsobenia
starostlivosť o dôchodcov. Založili sme Klub
dôchodcov, každý rok usporadúvame Deň
dôchodcov, zabezpečujeme donášku obedov, na
ktoré podľa výšky dôchodku obec aj prispieva.
Občania nad 70 rokov majú daňovú úľavu. Dali
sme do poriadku cintorín, športové ihriská,
obnovili sme pamiatkové objekty. Za uplynulých
16 rokov sme v obci veľa urobili aj pre ochranu
pamiatok, alebo postavenie nových. Obnovili sme
kaplnku v cintoríne, aj kríž stojaci pred ním, sochu
Panny Márie pred katolíckym kostolom, dva kríže
pri ceste a pamätník obetiam I. svetovej vojny pred
kostolom reformátorov. Postavili sme pomník na
počesť obetiam II. svetovej vojny. Odhalili sme
pamätník Žiháreckej bitky v roku 1849. V prvom
rade sme sa snažili čo najlepšie využiť možnosti pri
výstavbách, ktoré poskytuje EÚ. Vo všeobecnosti
môžeme povedať, že pri týchto investíciách
Európska únia pokryje 70 % celkových nákladov,
25 % poskytuje štát a obec zabezpečí 5 %
z vlastných zdrojov. Okrem toho, predovšetkým
pri výstavbe bytov, sme využili aj štátne dotácie
a výhodné úvery ŠFRB. Prvým našim úspešným
projektom pomocou EÚ je výstavba Kultúrneho
a informačného centra (KIC) v rámci projektu
SAPARD, ktoré sme vytvorili z niekdajšej kúrie
Otingerovcov. Taktiež pomocou programu
SAPARD sme obnovili viac ako 10 km vedľajších
ciest, v hodnote 10 miliónov Sk. S tým súvisí aj
výstavba kanalizácie, čo sme taktiež realizovali
pomocou únie, v rámci programu ISPA. V prípade
našej obce to bola investícia za približne 60
miliónov korún. Pomocou ďalšieho projektu EÚ
sme zrekonštruovali budovu miestnej základnej
školy. Nebolo to len o modernizácii budovy, ale aj
o jej rozšírení, vďaka čomu sme mohli umiestniť
všetky vzdelávacie inštitúcie pod jednu strechu.
Plnoorganizovanú základnú školu s VJM, základnú
školu 1-4. ročník, maďarskú a slovenskú materskú
školu, dokonca aj školskú družinu a školskú
jedáleň. Cieľom tohto projektu bola predovšetkým
minimalizácia nákladov údržby a zachovanie
školy. Školskú kuchyňu a jedáleň sme vybudovali
z vlastných zdrojov, telocvičňu sa nám podarilo
postaviť vďaka štátnej dotácii Ministerstva
školstva. Ďalšou investíciou, pomocou EÚ, bolo
vytvorenie informačného systému a informačného
strediska, vrátane nákupu počítačovej techniky
pre obecný úrad a školu. Prvé 3 nájomné byty sme
odovzdali v roku 2001, vytvorili sme ich na
poschodí budovy zdravotného strediska. Požiar
zničil celú budovu, rekonštrukcia bola preto
nevyhnutná a práve v tom čase sa začal program
rozvoja bytovej výstavby, ktorý sme aktuálne
využili. Pri výstavbe ďalších nájomných bytov sme
využili nenávratnú štátnu pôžičku a výhodný 1
%-ný úver ŠFRB. Ďalšiu bytovú jednotku sme
vytvorili s prestavbou objektu plánovanej
športovej haly. S nedostavanou budovou sme celé
roky nevedeli čo robiť, aj podnikateľom sme ju
darmo ponúkali. Potom sa miestne zastupiteľstvo
rozhodlo, že v budove urobíme byty. V prvej fáze
bolo postavených 24 bytov a v druhom kole vznikli
4 ďalšie byty v podkroví. Obecný úrad sa
presťahoval do niekdajšej budovy družstva, ktorú
sme kúpili na dražbe a starú budovu obecného
úradu sme prerobili na 4 trojizbové nájomné byty.
Vedľa nej v novostavbe boli vytvorené ďalšie 4
nájomné byty. Za touto novostavbou sme postavili
novú požiarnu stanicu. Na pozemku za budovou
požiarnej stanice je naplánovaná ďalšia výstavba
nájomných bytov. Medzitým sa ukázalo, že sú
potrebné aj prízemné byty, preto na pozemku
zbúranej požiarnej stanice sme postavili 4
komfortné dvojizbové radové domy, ktoré aj kvôli
jej farbe nazývajú „zeleným domom“. Ďalším
projektom bola výstavba nájomných bytov
s nižším komfortom pre obyvateľov zo sociálne
slabších vrstiev. Vďaka tomu, že na tento projekt
sme dostali od štátu dotáciu vo výške 75 %,
nájomné týchto bytov sme mohli znížiť na štvrtinu.
To ale tiež znamenalo, že boli odovzdané len
holobyty, budúci obyvatelia sami museli prispieť
k tomu, aby sa byty stali obývateľnými. Vedľa nich
plánujeme výstavbu ďalších 12 bytov s podobnou
vybavenosťou. 12 plne vybavených komfortných
bytov sme už odovzdali, a to v zadnej časti
súčasného obecného úradu, s prestavbou kuchyne
a jedálne niekdajšieho družstva a s dostavbou
jedného poschodia. Mysleli sme na starších, ako aj
na mladších občanov, ktorí sú ešte pred
plánovaním rodiny a majú skromnejšie finančné
možnosti, preto sme tu naplánovali viac
jednoizbových bytov. Rekonštrukcia plochej
strechy dvojposchodovej budovy obecného
úradu, ktorá bola postavená v sedemdesiatych
rokoch, bola už nevyhnutná, preto namiesto toho,
aby sme z vlastných zdrojov a so značnou
investíciou postavili len strechu, sme sa rozhodli,
že so štátnou dotáciou dostaviame nad obecným
úradom ďalšie dve poschodia s 12 bytmi. S tým
sme zrekonštruovali aj budovu obecného úradu.
Zmienil som sa, že by sme radi pokračovali
v programe výstavby bytov. Pripravili sme aj
projekt a podali už aj žiadosť na celkovú
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Podali sme
žiadosť na vytvorenie zberného dvora, v obci už
triedime odpad, okrem toho bude možné sem
dovážať aj biologický odpad, konáre a podobne,
ktorý so strojmi rozdrobíme a následne dovezieme
do kompostárne v Tešedíkove. Máme aj jeden
spoločný regionálny projekt v mikroregióne
„Csángó“, do ktorého sa zapojili Diakovce,
Tešedíkovo, Vlčany, Neded a spoločne sme podali
žiadosť na výstavbu optického kábla. Vďaka tomu
bude mať každá domácnosť možnosť pripojiť sa na
digitálnu televíziu, rýchly internet a na telefónne
spojenie, pomocou ktorého môžu občania využiť
služby ktorejkoľvek telefonickej siete. Radi by sme
podali žiadosť na zabezpečenie odbornej
jazykovej učebne v škole a na zabezpečenie
interaktívnych tabúľ. Začali sme s kompletnou
renováciou centrálnej časti obce, vymerali sme
stavebné pozemky, realizujeme výstavbu detských
ihrísk, čím by sme chceli dosiahnuť, aby sa
Žihárčania cítili čo najlepšie vo svojej dedine. Aby
neodchádzali inam. Zhruba 20 miliónová investícia
zmení veľkú časť centra našej obce, časť ulice od
kultúrneho centra až k centrálnej autobusovej
stanici. V okolí školy a obecného úradu sa vytvorí
väčšie námestie s nájomnými bytmi, dve detské
ihriská a pri strednej autobusovej zastávke menšie
námestie. Samozrejme budú vybudované nové
autobusové zastávky, chodníky, budú svietiť nové
kandelábre, umiestnia sa lavičky, čo bude miestom
pre odpočinok, osadíme smetné koše.
Rekonštrukcia centrálnej časti obce začala
v októbri, dokončená by mala byť v máji 2011.
V Žihárci je už teraz viac obecných nájomných
bytov, ako v ktorejkoľvek z okolitých dedín, ale
miestna samospráva nemá v pláne „sa zastaviť“.
Práve naopak, v programe výstavby bytov chceme
pokračovať na viacerých miestach naraz. Na
výstavbu ďalších 12 bytov s nižším komfortom sú
plány už hotové, tie by sa mali postaviť vedľa už
existujúcich a na stavebnom úrade sme už
predložili plány na výstavbu ďalších 10-ich plne
vybavených komfortných bytov. Dva byty z 10-ich
budú postavané nad požiarnou stanicou, ďalších 8
bytov plánujeme stavať za ňou. Strecha budovy
požiarnej stanice je z plechu a tým, že nad ňou
postavíme nájomné byty, izolácia, aj výstavba
strechy, je vyriešená. Ale plány výstavby bytov sa
tým stále nekončia, veď na parcele za kultúrnym
domom uvažujeme o stavbe ďalších, preto sme
podali žiadosť na ďalších 36 nájomných bytov
v 6-ich domoch. Projekty sú predložené, verejné
zákazky sú hotové, ako náhle budú peniaze
k dispozícii, stavba sa môže začať. Okrem toho sú
žiadané aj vlastné domy, ktoré by si postavili mladí
ľudia z vlastných prostriedkov alebo z hypotéky. Aj
my chceme motivovať mladých, aby svoje „rodinné
hniezdo“ vybudovali sami. Odporučíme im, kde si
môžu kúpiť stavebný pozemok, lebo výstavbu
chceme nasmerovať tak, aby sme mali aj v nej
určitý poriadok. Údržba súčasného verejného
osvetlenia, pouličné lampy a údržba kabeláže stojí
obec nemalé peniaze, preto je naplánovaná
rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá obci
ušetrí nemalé finančné prostriedky.
V obci sme zrekonštruovali Kultúrny dom (javisko,
izolácia, výmena okien a dverí) a umiestnili sme
do jeho priestorov aj obecnú knižnicu. Kapacitne
má Kultúrny dom 200 miest, zrekonštruovala
sa kuchyňa, môžem povedať, že túto obecnú
inštitúciu naši občania využívajú v hojnom počte.
Založili sme Kultúrny festival na počesť Atillu
Kaszása, ktorý sa teší veľkej účasti obyvateľstva- aj
zo zahraničia, je to naša pýcha a zároveň tradícia
obce! V budúcnosti by sme pre dôchodcov chceli
v obci vytvoriť denný stacionár s možnosťou obedu
a pod zdravotným dohľadom. Plán je skutočne
reálny, reformovaná cirkev má budovu, ktorá by
poslúžila na tento účel, rokovania už prebehli
a keďže je o tento druh služby zo strany občanov
veľký záujem, vidím to skutočne veľmi reálne už
v krátkej budúcnosti. To je asi tak „v kocke“ všetko.
Záverom by som snáď rád poďakoval všetkým
poslancom a zamestnancom obecného úradu,
ale aj občanom Žihárca za pomoc pri rozvoji
a budovaní našej obce a pri riešení obecných
problémov. Chcem poďakovať za ich spoluprácu
a pozornosť, ktorú svojej obci venujú, aby sa táto
skrášľovala a modernizovala, veď v konečnom
dôsledku bude toto úsilie slúžiť nám všetkým.
Ako sa hovorí, v príjemnom a útulnom prostredí
sa predsa krajšie a lepšie býva. Tento dlhodobý
cieľ sledujem pre obec neustále a nebude to inak
ani v budúcnosti. Ak sa ma občania rozhodnú
podporovať aj naďalej, budem si ich dôveru vážiť
a v súlade s tým aj konať tak, ako doteraz. Pre
spokojnosť, pohodu nás všetkých.
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 12 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
Starosta obce Vozokany Mgr. Mikuláš Tončko o sebe a svojej obci...
Pôsobím vo funkcii starostu od r. 1998.
Mám rád obec, poznám každého
obyvateľa, jeho radosti i starosti. Veľmi
si ich vážim a robím pre nich čo je v
mojich silách. Sme malá obec so 1114
obyvateľmi a s malým rozpočtom.
Prvé volebné obdobie sme platili
pôžičky, ktoré boli pozostatkom z
predchádzajúceho vedenia: pôžička
na zavedenie plynu 2.000.000,- Sk s
21 % úrokom, pôžička na výstavbu
skládky smetí Kerektó v Čiernej Vode
vo výške 600.000,- Sk, v roku 2000
sme v rámci II. etapy dokončili obecný
vodovod v celej dedine, v roku 2005
- rekonštrukcia kultúrneho domu,
Klubu dôchodcov a ich okolia za 5,5
mil. Sk, v rámci programu PHARE
sme vypracovali Územný plán obce, podľa ktorého sa riadi jej rozvoj,
v súčasnosti dokončujeme akciu: Komunitné centrum – Obecný úrad
Vozokany o rozpočte 513.000,- €. Tu som spomenul len tie najväčšie.
Popritom sme urobili mnoho menších akcií: rekonštrukciu autobusových
zastávok, za úzkej spolupráce s p. farárom Attilom Benczem a občanmi
obce sme zrekonštruovali kostol, Dom smútku, pristavali sme pred
ním prístrešok, zrekonštruovali sme požiarnu zbrojnicu, sochy v obci,
kaplnku v cintoríne.
ŠKOLSTVO – Starostlivosť o mladé rodiny
- Mne, ako bývalému učiteľovi, leží školstvo na srdci. ZŠ a MŠ boli v
dvoch samostatných budovách, preto v rámci šetrenia sme ich spojili do
budovy ZŠ. V rámci projektu sme z obecných peňazí pristavali 2 triedy
ZŠ, vytvorili priestory pre 2 triedy MŠ a vytvorili novú kuchyňu a jedáleň.
Rekonštrukcia stála 2.000.000,- Sk. Budovu vykurujeme alternatívnym
zdrojom energie – tepelným čerpadlom, ktoré ušetrí zhruba 30 %
energie. Dotáciu 3,7 mil. Sk sme získali od enviromentálneho fondu SR.
Žiaľ, máme málo detí, preto Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o výstavbe
nájomných bytov. V rokoch 2009-2010 sme ich postavili 44. Na to si
obec musela vziať úver od ŠFRB vo výške 1.337.664 €, dotáciu na čističku
odpadových vôd a cestu v sume 334.254 €. Byty sú obývané mladými
rodinami a obec sa vzmáha.
KULTÚRA
- Obec funguje nadpriemerne. Nechýbajú plesy, zábavy, svadby, akcie,
kedy sa vzdá úcta matkám, dôchodcom. Musím tu spomenúť 30
ročnú tradíciu stretnutí 50, 60, 70 a 80 ročných narodených v našej
obci. Toto stretnutie je plné emócií, lebo sa ho zúčastňujú občania
vysťahovaní do MR. Vozokany majú aj miestne organizácie, v ktorých
môžu ľudia stráviť svoj voľný čas. Jedným z nich je futbalový oddiel
TJ Družstevník, kde najmä družstvo dorastu nám robí úspechy. Obec
zviditeľňujú v okresných a celoslovenských súťažiach aj Csemadok a
Dobrovoľný hasičský zbor.
PLÁNY DO BUDÚCNA
- Hospodárska kríza značne obrala rozpočet obcí, ale rozbehnuté
akcie výstavby nájomných bytov a Komunitného centra – Obecného
úradu musíme dokončiť. Prvé roky budú v znamení šetrenia. Na rok
2011 máme naplánované dve väčšie akcie: Rekonštrukciu Cintorínskej
ulice (asfaltovanie) a v prípade úspešného projektu: Rekonštrukciu
šatne TJ – projekt LEADER. O ďalších projektoch rozhodneme už s
novým Obecným zastupiteľstvom. Práca s ľuďmi je veľmi náročná a
vyžaduje dávku diplomacie. Cez všetky snaženia sa mi nepodarilo získať
občanov k ochrane spoločného majetku. V obci je veľa spoľahlivých
a serióznych ľudí. Týmto ich prosím o spoluprácu pri odhaľovaní
rôznych prejavov vandalizmu na obecnom majetku. Zároveň ďakujem
všetkým spoluobčanom za doterajšiu spoluprácu a pomoc pri
riešení obecných problémov. Hlboko si vážim ich dôveru, ak sa ma
rozhodnú podporovať vo funkcii aj naďalej.
Mgr. Mikuláš Tončko Vezekény polgármestere magáról és községéről...
Vezekény kisközség, kis költségvetéssel, alig 1114 lakossal.
A polgármesteri funkciót 1998 óta töltöm be. Az akkori
megmérettetést azért vállaltam, mert ismerem falunk lakosait,
minden örömükkel, bánatukkal együtt, és mert úgy éreztem
tudnék segíteni fejlődésében.
Az első választási időszak az előző vezetőség által felvett
kölcsönök :
−
2.000.000,- Sk a gázvezeték lefizetéséért
−
600.000,- Sk a Kerektó szeméttározóra
törlesztésével és kissebb felújításokkal telt.
A következő évek nagyobb beruházásai:
−
a községi vízvezeték befejezése
−
a helyi kultúrház felújítása és nyugdíjas klub kialakítása 5,5
mil. Sk értékben
−
a temetői utak és a világítás kiépítése, a halottasház előtti
fedett tér kialakítása
−
buszmegállók, tűzoltószertár rekonstrukciója
−
a templom felújítása Bencze Attila plébános úr segítségével
−
a PHARE program keretén belül kidolgoztuk a falurendezési
tervet, melynek alapján jelenleg is folyik falunk fejlesztése
−
a községi hivatal teljes felújítása – átépítése 513.000,- €
értékben
−
a Feketevíz medrének tisztítása 90.000,- €
−
a 2009-2010-es években 3 bérház épült 44 lakással,
melyben főleg fiatal családok laknak
ISKOLAÜGY
Az iskola, mint pedagógusnak, mindig is szívügyem volt.
Községünkben az óvoda és iskola külön épületben volt. Az iskola
községi pénzből (2 mil. Sk) való átépítése után /2-2 osztály óvoda,
iskola, új konyha, ebédlő, mellékhelyiségek/ egy épületben
folyik az oktató – nevelő munka. Sikerült a fűtést hőszivattyúval
megoldani, melyre pályázati úton a környezetvédelmi
minisztériumtól kaptunk támogatást 3,7 mil. Sk értékben.
KULTÚRA
A falu kulturális élete átlagon felüli. Meg kell említenem a 30
éves tradícióra visszatekintő 50, 60, 70 és 80 évesek jubileumi
találkozóját, melyre szívesen és örömmel látogatnak haza
a Magyaroszágra telepítettek is. Egyéb rendezvények sem
hiányoznak: bálok, esküvők, ünnepélyek stb.
Több szervezet működik a faluban:
Csemadok – színjátszók országos rendezvényeinek résztvevői,
győztesei
Tűzoltó szervezet – versenyek aktív , sikeres résztvevői
Sport szervezet – a járási bajnokság középmezőnyében rúgják a
gólt, az ifi csapat az élmezőnyben ér el sikereket.
TERVEK A JÖVŐRE
A gazdasági válság községünk gazdálkodására is rányomja
bélyegét. A megszorítások, spórolás évei következnek. Ennek
ellenére a megkezdett munkákat igyekszünk befejezni. Többek
között a helyi utak és a községi hivatal felújítását.
2011-es év nagy beruházási tervei közé tartozik a Temető utca
aszfaltozása és a sportpálya öltözőjének átépítése a LEADER
program keretén belül.
A következő évek tervét majd az új képviselőtestület határozza
meg.
Tisztelem és szeretem az itt élőket, megérdemlik, hogy minden
tőlem telhetőt megtegyek értük, mindnyájunkért.
Együtt fejlesszük falunkat, óvjuk a már meglevőt.
Minden polgárunknak köszönöm az eddigi közös munkát a
község problémáinak megoldásánál. Mélyen értékelem a
bizalmukat, ha úgy döntenek, hogy továbbra is támogatnak
polgármesteri funkciómban.
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 13 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
Bc. Zdenka Mačicová, starostka obce Košúty, takto charakterizuje súčasný
obraz svojej obce - po ôsmich rokoch práce v kresle „prvej dámy“ obce.
- Obec Košúty, bývalé šľachtické
sídlo, je krásna nielen svojou
polohou a okolím, cennými
historickými pamiatkami, ale
hlavne dobrými, skromnými
a pracovitými ľuďmi. A títo
naši spoluobčania mi dali
pred 8 a následne pred 4
rokmi dôveru. Ako motto som
si osvojila slová Jána Ámosa
Komenského:
„Nesľubuj,
že vykonáš, nehovor, že si
vykonal, ale ponechaj svojim
skutkom, aby za teba hovorili.“
Ľudia nás nehodnotia podľa
reči, ale podľa skutkov. A tých
našich skutkov bolo potrebné
vykonať veľa. Nielen pri
budovaní obce v jej skrášľovaní
v medziľudských vzťahoch
a pri upevňovaní hrdosti na
našu obec. Organizačná práca,
vlastný prehľad, dôraz na
vzdelávanie, kultúrno-osvetovú
prácu, na našu mládež bola
srdcovou záležitosťou nás všetkých. Tešíme sa z toho, čo sa nám spoločným
úsilím podarilo a čo slúži občanovi. Na začiatku to bola rekonštrukcia ciest,
verejných priestranstiev, na ktoré sme získali financie z európskych fondov.
Potom sa nám podarilo rekonštruovať verejné osvetlenie, rozšíriť parkovisko
pri cintoríne, vybudovať prístrešok pred Domom smútku, obnoviť ústredný
pieskovcový kríž, čiastočne zrekonštruovať kaplnku sv. Jána Evanjelistu,
ktorá patrí v širšom regióne k ojedinelým typom sakrálnej architektúry.
Potom sa splnil môj dávny tajný sen - viac ako 6 miliónovou korunovou
investíciou sme zrealizovali výstavbu novej budovy šatní a hľadiska. Na
potešenie Košúťanov došlo aj k výmene ošarpaných autobusových zastávok.
Odhalili sa tiež dve nové pamätné tabule v obci – jedna z príležitosti 50.
výročia založenia Csemadoku v obci. Cieľom bolo, aby tabuľa hlásala
viacerým generáciám, že naši starí otcovia a otcovia sa postarali o to, aby
sa maďarskí občania mohli aktívne organizovane podieľať na kultúrnom
živote v obci. Druhú tabuľu umiestnili miestni matičiari. Je venovaná dvom
významným osobnostiam – otcovi a synovi – Vladimírovi a Jergušovi Ferkovi
– spisovateľom a publicistom, ktorý na košútskom cintoríne snívajú svoj
večný sen. Uskutočnila sa celková rekonštrukcia kancelárií obecného úradu,
spoločenskej sály kultúrneho domu, budovy základnej školy aj materskej
školy a pravidelne sa podporovala aj oprava nášho kostola. Nedávno sa v obci
skolaudovala kanalizácia a odovzdali sme aj krásne multifunkčné ihrisko.
Prioritou obce je vytváranie tých najlepších podmienok v základných školách
a materskej škole, takisto podmienok na kultúru a šport. V obci Košúty sa
pred niekoľkými rokmi uskutočnil Medzinárodný folklórny festival. Tešíme
sa, že našu obec na celom Slovensku aj v zahraničí reprezentujú tri súbory –
folklórny súbor Berkenye a spevácky súbor Gyöngykaláris pri MO Csemadoku,
ako aj spevácka skupina Nádej pri MO Matice slovenskej. V posledných rokoch
sa konali zaujímavé netradičné podujatia v obci, ako : Hubertova jazda, ktorá
sa vždy spája s ukončením jazdeckej sezóny, podujatie Slezák Memoriál
– súťaž v rádio- orientačnom behu, Košútsky hudobný kľúč. V obecnom
parku sa poskytli priestory pre apolitické humanitárne združenie RESCUERS
SLOVAKIA, ktoré združuje dobrovoľníkov pripravených poskytovať pomoc
pomocou vycvičených záchranárskych psov. V priestoroch kynologického
klubu sa konajú kurzy základnej poslušnosti pre začiatočníkov. V priestoroch
parku sa vytvorilo aj airsoftové ihrisko pre mladých občanov, ktorí holdujú
tejto zaujímavej činnosti. Pred niekoľkými mesiacmi sa skupina cvičeniek
našej obce zúčastnila Sokolských telovýchovných slávností v Trenčíne.
Tomuto vystúpeniu predchádzalo desaťmesačné nacvičovanie spoločnej
skladby. V poslednom období sa prisťahovalo do obce viac mladých rodín,
nakoľko sa vytvorili nové stavebné obvody a obyvatelia si vybudovali v obci
viac ako 70 nových rodinných domov. O našich „skôr narodených občanov“
sa tiež pravidelne staráme. Poskytujeme im nákupné poukážky na Vianočné
sviatky, organizujeme oslavy životných jubileí, navštevujeme našich
najstarších vo svojich domovoch a podporujeme aj činnosť miestneho klubu
dôchodcov. Tešíme sa z úspechov a pritom si uvedomuje aj tiene nedostatkov.
V oblasti služieb a obchodnej siete máme rezervy a trápia nás aj problémy
pri likvidácii odpadu a skrášľovaní životného prostredia. Budúcnosť
si predstavujem tak, aby sme vo vzájomnej dôvere pokračovali v práci,
znamenajúcej službu občanovi. Chcem prejaviť úctu a vďaku poslancom
za vyčerpávajúce hodiny hľadania najlepších ciest a riešení k odstráneniu
problémov, ktoré ťažili našu obec a jej obyvateľov. Hlboko oceňujem aktivitu,
oddanosť, obetavosť a trpezlivosť všetkých spoločenských organizácií, členov
rôznych zoskupení, zamestnancov obce a obecných zariadení, školstva.
Ďakujem športovcom, živnostníkom, podnikateľom, farskej rade, odborníkom
a iným aktivistom za všetky dosiaľ vynaložené úsilia, za rozdávanie pomoci,
za reprezentovanie obce a ďakujem všetkým, ktorí sa venujú chodu vecí
verejných v našej obci. Želám si, aby sa nám v každodennom živote podarilo
napĺňať krédo, že múdrosť nie je v tom, koľko toho vie človek sám, ale v tom,
koľko dokáže odovzdať iným. Tým, ktorí zostanú v ďalšom volebnom období,
želám ešte lepšiu, priaznivejšiu dobu na napĺňanie všetkých smelých plánov
v prospech rozvoja našej obce.
Bc. Zdenka Mačicová
starostka obce Košúty
Bc. Zdenka Mačicová, Kosút község polgámesterasszonya
így vélekedik faluja helyzetéről 8 év vezetés után
Kosút - a kastélyos falu szépsége nemcsak a fekvésében, környezetében,
értékes emlékműiben rejlik, hanem a jóindulatú, szerény és szorgalmas
emberekben. Ezek az emberek tiszteltek meg a bizalmukkal 8, valamint 4
évvel ezelőtt. Mottóként Ján Ámos Komenský szavait választottam : „ Ne
igérdd, hogy megteszed, ne számláldd, hogy megtetted! Hagydd, hogy
a tetteid beszéljenek helyetted!“
Az emberek nem a szavainkat, hanem a tetteinket értékelik, amelyekből bizony
sokat meg kellett valósítani. Nemcsak a község építésénél és szépítésénél,
hanem a róla való büszkélkedés megszilárdításánál. Szívügyünkké vált
a szervező munka, a saját áttekintés, a művelödésre, kultúrmunkára és az
ifjúság nevelésére való összpontosítás.
Örülünk annak, hogy közös erővel sikerült az embereket szolgálni, az
igényeiknek eleget tenni. A kezdeteknél sikerült az utakat , köztereket
felújítani az európai úniós pályázatok segítségével. Ezután következett
a közvilágítás korszerűsítése, a temető melletti parkoló kibővítése, a Tetemház
előtti tetőtér kiépítése, majd a temetőben található Szent János evangélista
barokk stílusú kápolna felújítása. Utána egy nagy álmom valósult meg – több
mint 6 millió korona beruházással sikerült felépíteni a sportpálya melletti új
lelátót és öltözőt. Sok kosúti Polgár örömére a régi, megrongált buszmegállók
helyébe újak kerültek. A községben két új emléktáblát is lepleztünk - az
egyiket a Csemadok megalakulásának 50. évfordulója alkalmából. A célunk
az volt, hogy a tábla a jövendő generációknak hirdesse, hogy nagyapáinkés
apáink gondoskodtak a magyar lakosok kultúrális életének fejlesztéséről.
A másik emléktáblát a Matica slovenská alapszervezete helyezte el Vladimír
Ferko és Jergus Ferko – az író apa és író, újságíró fia emlékére, akik a kosúti
temetőben alusszák örök álmukat. Sor került a községi hivatal, iskola, óbvoda
és a kultúrház korszerűsítésére és rendszeresen támogattuk a templom
javítását is. A közelmúltban nyitottuk meg az új multifunkciós sportpályát
és adtuk aát a helyi kanalizációs csatornahálózatot. Elsődleges feladataink
közé tartozik a lehető legjobb feltételek kialakítása az iskolai oktatásra,
a kultúrára és a sportra. Néhány évvel ezelőtt éppen a mi községünkben
valósult meg a Nemzetközi néptánc-találkozó. Büszkék vagyunk arra, hogy
három öntevékeny csoportunk – a Csemadok mellett működő Berkenye
néptáncegyüttes és a Gyöngykaláris éneklőcsoport, valamint a Matica
slovenská Nádej éneklőcsoportja elvitte községünk hírnevét az egész országba
és a határon túlra is. Az utolsó években több rendhagyó rendezvényre is sor
került : a Hubert-féle lovaglás, amely mindig a lovagló idény végéhez fűződik,
a Slezák Memoriál c. rendezvény - rádió-orientációs futás, a Kosúti Zenei Kulcs
c. rendezvény. A község egyik parkjában adtunk teret a RESCUERS SLOVAKIA
humanitáris közösségnek, melynek a tevékyenysége az életek mentésére
irányul kiképzett mentőkutyák segítségével. Községünkben a kezdők
részére a kutyák szófogadó képességére irányuló alapképzési tanfolyamok
folynak. A parkban a közelmúltban egy airsoft pálya is létrejött, amelyen
a fiatal polgárok egy csoportja hódol ennek az érdekes tevékenységnek.
Néhány hónappal ezelőtt Trencsén városában került sor a SOKOL testnevelő
ünnepségre, ahol ott voltak a kosúti lányok és asszonyok is, akik 10 hónapon
keresztül gyakorolták koreográfiájukat a helyi kultúrházban.
Az elmúlt időszakban több mint 70 új lakóház épült a faluban és ennek
köszönhetően sok fiatal család költözött ide. A „korábbi születésű“
polgárainkról szintén rendszeresen gondoskodunk. Karácsonyi vásárlási
utalványokkal ajándékozzuk őket, jubileumuk alkalmából ünnepségeket
szervezünk a számukra, látogatjuk őket az otthonaikban, ugyankkor
támogatjuk a helyi nyugdíjas klubb tevékenységét is.
Sikereinknek nagyon örülünk, de tudatosítjuk a hiányosságokat is. Ezeket
főleg a szolgáltatások és az üzlethálózat terén tapasztaljuk és a hulladék
likvidálásával valamint az életkörnyezet javításával sokat küszködünk.
A jövőt természetesen a kölcsönös bizalom szellemében végzett , a polgárok
javára irányuló muniában látom. Tisztelettel megköszönöm a helyi
képviselőknek a község érdekében kifejtett áldozatkész munkát. Nagyban
értékelem a tömegszervezetek, a különféle társulások, a község és annak
intézményi dolgozói aktivitását, odaadását, segítségét és türelmét. A sporttal
foglalkozó személyeknek, a magánvállalkozóknak, az egyházközségben
tevékenykedő személyeknek, a különféle aktivistáknak és zakembereknek
ezúton mondok köszönetet minden igyekezetükért, a segítségükért, a község
képviseléséért. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a közigazgatásban
segítőkezet nyújtottak és kívánom, hogy sikerüljön mindannyiunknak
bebizonyítani a mondást, hogy ô a bölcsesség ne maz ember saját tudatában
rejlik, hanem inkább abban, mit tud nyújtani másoknak.“ A községünk
fejlődésére irányuló célok megvalósításához kívánok jobb korszakot azoknak,
akik a következő időszakban is tevékenykedni szeretnének.
Bc. Zdenka Mačicová
Kosút község polgármesterasszonya
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 14 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
„Z hľadiska úspešnosti získania investícií sú
uplynulé štyri roky najúspešnejšie pre našu obec“,
- hovorí Ing. Pavol Dobosy, starosta obce Horné Saliby.
Aktuálne o stave obce Horné Saliby hovoríme
s jej starostom, Ing. Pavlom Dobosym
o Ktoré najvypuklejšie problémy ste v obci
riešili a vyriešili v oblasti investičných akciíopráv a rekonštrukcií počas svojho pôsobenia,
pán starosta?
- Funkciu starostu obce vykonávam už tretie
volebné obdobie. Ako ostatní kolegovia, aj ja
som absolvoval vo svojej funkcii na začiatku
menej a občas aj trošku viac úspechov. V tomto
volebnom období sa podarilo realizovať investície
na území obce vo výške 4 454 315,55 €. Z hľadiska
úspešnosti získania investícií je toto obdobie
najúspešnejšie pre obec Horné Saliby. Podali sme
celkom päť projektov v hodnote 1 294 699,-€ na
spolufinancovanie zo zdrojov EÚ, z ktorých všetky
boli úspešné. Ide v rámci programu Regionálneho
operačného programu o dva projekty:
o „Skvalitnenie vzdelávania v školskom zariadení
obce Horné Saliby“ a o „Obnovu centrálnej časti
obce Horné Saliby“ v hodnote 868 216,-€. V rámci
projektu Operačný program vzdelávanie sa jedná
o projekt Inovatívne metódy vzdelávania. Ďalším
úspechom je vlastne spoločný úspech šiestich
obcí v rámci programu LEADER Miestnej akčnej
skupiny Stará Čierna voda, ktorým sú úspešné
prvé dva projekty v obci Horné Saliby pod
názvom Modernizácia domu smútku v obci Horné
Saliby a Obnova verejných priestranstiev 1 etapa
v obci Horné Saliby vo výške 332 483,-€. V rámci
Za štyri roky sme postavili sedem šesťbytoviek
pre obyvateľov s napojením na všetky inžinierske
siete. Do konca roku sa má dokončiť rozostavaná
tlaková kanalizácia v celej obci, ktorá sa uskutoční
v spolupráci so ZsVak Nitra a hodnota projektu
je 357 000,-€. Obec bola úspešná tiež v získavaní
grantov z MK SR, v ktorých sme každý rok dokázali
získať peniaze na doplnenie knižného fondu
a na vybavenie knižnice s novým počítačom
a softvérom na vypožičiavanie kníh. Z MF SR sa
nám podarilo získať dotáciu na opravu kultúrneho
domu v prvej etape a na opravu strechy materskej
škôlky. V roku 2009 sme realizovali v spolupráci
so Stredoeurópskou nadáciou a rafinériou
Slovnaft výstavbu viacúčelového ihriska v areáli
základnej školy vo výške 71 000,-€. Samozrejme
vyššie uvedené dotácie nepokryli všetky náklady
spojené s realizáciou jednotlivých aktivít, preto
boli dofinancované z vlastných zdrojov obce. Z
vlastných zdrojov obce sme vykonali kompletnú
opravu plochej strechy na materskej škôlke
s vyučovacím jazykom maďarským, vymenili
sme okná na školskej jedálni a vybavili sme aj
jedáleň v materskej škôlke novými kuchynskými
zariadeniami. Samozrejme ako obec, ktorá
má vlastný majetok vo výške viac ako 10
miliónov €, na údržbu majetku vynakladáme
veľa finančných prostriedkov. Opravili sme dve
obecné komunikácie asfaltovým povlakom vo
výške 52 000,-€. A aby sme to nemali až také
jednoduché, riešili sme problémy so snehovou
kalamitou, kde nám veľa pomohli pracovníci
obecnej firmy a domáci podnikateľ so svojimi
pracovníkmi a svojim strojným vybavením.
Obrovské problémy sme riešili po výdatných
jarných dažďoch, pri ktorých vznikla obci škoda
na majetku obce vo výške 157 000,-€. Ako každý
iný rok za pomoci pracovníkov obecného podniku
HOSAL sme vykonávali údržbu ciest, verejnej
zelene, obecného cintorína a zabezpečovali sme
chod termálneho kúpaliska. Napriek vysokej
miere investícií a vyššie uvedených problémov,
ktoré boli navŕšené aj neblahými účinkami
hospodárskej krízy, sme dokázali prežiť hektické
obdobie do dnešných dní bez potreby použitia
prevádzkového úveru. Do dnešného dňa obec má
uhradené všetky svoje záväzky a platí svoje faktúry
priebežne a hospodárenie je v dobrej kondícii.
o V akom stave máte Vaše obecné školstvo, pán
starosta?
- V roku 2009 sme získali prostriedky v rámci
programu OP vzdelávanie na inovatívne
vzdelávanie vo výške 94 000,-€, program trvá
18 mesiacov. V rámci programu sa vybudoval
v areáli školy botanický park, počítačová trieda na
vyučovanie prírodovedných predmetov, učitelia
ZŠ absolvovali kurz ECDL s certifikátom a vytvorí
sa nový model vyučovania biológie a prírodovedy.
Po ukončení projektu okolité školy budú môcť
využívať výsledky projektu. V tomto projekte
ako mimo projektovú aktivitu obec zabezpečila
výstavbu komunikácie okolo botanického parku
a automatické zavlažovanie parku. V tomto roku
bol úspešný projekt na opravu budovy školy vo
výške 506 216,-€. V rámci programu sa vykonajú
nasledovné úkony: zateplenie budovy, výmena
okien a dverí, výmena strešnej krytiny na starej
časti, tepelná izolácia a hydroizolácia plochých
striech. Nakoľko nevhodne nastavené parametre
projektu z hľadiska toho, že v škole sú umiestnené
dva subjekty a len na jeden subjekt a na dieťa sme
mohli žiadať len 2 323,57,-€ a budova je obrovská
sme museli riešiť kompletnosť opráv s tým, že sme
zobrali úver vo výške 70 000 ,-€. Z úveru sa bude
financovať kompletná oprava spojovacej chodby,
časť zateplenia prístavby, nové hromozvody,
oprava fasády hlavnej budovy maľovaním a oprava
telocvične. Samozrejme vykonané investície budú
mať veľký vplyv jednak na úspory prevádzkových
nákladov a na klímu v budove školy. Obec každý
rok poskytuje základným školám 100% zdrojov
z kapitoly MŠ SR, ktoré dostala z KŠÚ ako dotáciu
na počet žiakov v škole. Spolu s vedením škôl
sa nám podaril každý rok uzatvoriť s kladným
hospodárskym výsledkom, dokonca každý rok
sme ušporili na prevádzkových nákladoch, ktoré
sme investovali do výbavy škôl a na hradenie
prevádzkových nákladov na začiatku nového roka.
Z takto získaných peňazí sa opravili všetky toalety
v hlavnej budove a vykonávali sa aj maľovania tried
podľa potreby. Obec v rámci svojich originálnych
kompetencií každý rok financovala chod dvoch
materských škôlok s maximálne dovoleným
množstvom detí, chod dvoch ŠKD, jedálne pre ZŠ
a MŠ a samozrejme ich údržbu.
o Horné Saliby sú známe tým, že zvýšenú
pozornosť venujú prílevu nových obyvateľov
a hlavne podpore mladých ľudí a mladých
rodín. Aj z toho dôvodu sa obec pustila do
výstavby bytov...
- Od júla 2006 sme začali realizovať program
výstavby obecných nájomných bytov. Za 4
roky sme postavili sedem 6 bytových jednotiek
s parkoviskami a verejnou zeleňou. Takto sme
pomohli získať ubytovanie pre 42 mladých rodín
v obci. Projekt bol realizovaný v spolupráci zo ŠFRB
a MVRR SR v hodnote 2 500 000,-€. Mimo projektu
z vlastných zdrojov obce sa vybudovali parkoviská
a verejná zeleň. Nezabúdame však ani na našich
starých obyvateľov, každý rok sa organizuje pre
nich v rámci Mesiaca úcty k starším obyvateľom
kultúrne posedenie s programom a občerstvením,
z obecného rozpočtu prispievame na chod klubov
dôchodcov a pravidelne im podporujeme ich
organizované výlety.
o Ako obec podporuje kultúru a čo je tradíciou,
raritou obce?
- Financovali sme už klasicky všetky organizácie
pôsobiace na území obce Horné Saliby, športový
oddiel, drobnochovateľov, kynologický klub,
strelecký klub, kluby dôchodcov a ostatné
organizácie a spolky. V roku 2008 sme organizovali
3 dňovú oslavu k 850. výročiu prvej písomnej
zmienky o obci Horné Saliby a zároveň sme
postavili pomník pred budovou OcÚ. Počas
slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva
bol udelený titul čestného občana.
o Aké sú ďalšie pracovné plány vo Vašej obci?
- Samozrejme, medzi moje prvoradé plány patrí
úspešné dokončenie už začatých projektov.
Tí, ktorí robia s eurofondami, vedia o čom hovorím,
keď úhrady jednotlivých výdavkov v jednotlivých
projektoch trvajú cca. 6 mesiacov. V maximálnej
možnej miere úspešne využiť už získané finančné
prostriedky v rámci programu LEADER vo výške
ďalších 299 529,21 € na obnovu verejných
priestranstiev obce. V prípade možností sa uchádzať
o možné dotácie a fondy a pokračovať v oprave
nehnuteľností v majetku obce. Samozrejme, za
veľmi dôležité považujem povedať, že vyššie
uvedené úspechy by som nevedel dosiahnuť bez
pomoci svojich spolupracovníkov na obecnom
úrade, pracovníkov obecného podniku HOSAL,
zamestnancov organizácií v pôsobnosti obce,
pracovníkov Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna
voda a tých poslancov a ďalších občanov, ktorým
nie je ľahostajná naša obec. Moje poďakovanie
patrí všetkým podnikateľom a obyvateľom obce
Horné Saliby, ktorí si vzorne plnili svoje povinnosti
voči obci a svojou disciplínou prispeli tiež svojou
mierou k úspechom obce. Chcem tiež vysloviť
poďakovanie za podporu pri vykonávaní mojej
funkcie všetkým tým, ktorí mi veria a verili a ktorí
ma podporovali a podporujú.
otázky: redakcia
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 15 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
„Pri riešení problémov v obci uprednostňujem pragmatické a racionálne
riešenia, som rád, keď sa podaria vybaviť užitočné veci pre mojich
spoluobyvateľov a pokiaľ sa rozhodnú podporiť ma aj v ďalšom volebnom
období, verím, že spoločnými silami so všetkými rozumne uvažujúcimi
spoluobčanmi dokážeme urobiť vo Veľkej Mači ďalší kus práce, ktorou sa obec
opäť pohne o veľký krok dopredu“,- hovorí Ing. Štefan Lancz, starosta obce Veľká Mača.
„Ing. Štefan Lancz, starosta obce
Veľká Mača, pôsobí vo funkcii
starostu od roku 2003. Čo všetko
sa v obci podarilo pod jeho
vedením za uplynulé obdobie
vyriešiť, zrealizovať a vybaviť, to
už bola prvá otázka pre neho...
- Za uplynulých osem rokov sa
v obci podarilo vyriešiť viacero
investičných akcií. Od roku 2003
obec pravidelne podáva projekty
do jednotlivých výziev. V roku 2003
sa nám podarilo získať podporu
na
rekonštrukciu
miestnych
komunikácií, v roku 2006 sme
získali podporu na rekonštrukciu
Námestia Sv. Štefana a na
opravu ďalšej časti cestnej siete.
V súčasnosti prebieha realizácia
ďalšieho projektu, a to revitalizácia
predkostolného námestia a okolia
kultúrneho domu. Začali sme aj
s rekonštrukciou obecného úradu.
Najvypuklejším problémom bol
osud budovy bývalej materskej školy. Táto budova stojí v centre obce, od
roku 2000 bola uzavretá z dôvodu porúch statiky. Od začiatku roka 2003
sme sa pokúšali vyriešiť tento problematický bod v centre obce, napokon
po niekoľkých neúspešných projektoch sa nám podarilo uvedený objekt
úplne zrekonštruovať a kompletne prestavať na novú modernú polyfunkčnú
budovu, kde okrem 14-tich mladých rodín sa môžu nasťahovať aj naši lekári
do moderných priestorov, ale tiež Slovenská pošta sem môže premiestniť
svoju filiálku. Ako starosta obce sa už veľmi teším na odovzdávanie tohto
objektu, lebo týmto aktom môžeme po dlhom čase dať definitívnu bodku
za siahodlhou históriou riešenia tohto, pre život obce veľmi závažného
problému.
o V akom stave je obecné školstvo, pán starosta?
- V obci pôsobia dve základné školy, jedna malotriedka, a jedna plne
organizovaná maďarská škola aj s materskou školou. Tieto inštitúcie spolu
zdieľajú priestory objektu základnej školy. Musím povedať, že objekt základnej
školy, ktorý bol postavený v roku 1959, a od tej doby neprešiel žiadnou väčšou
rekonštrukciou, vôbec nezodpovedá súčasným požiadavkám. V posledných
rokoch sa priebežne pokúšame o zlepšenie tohto stavu. Podarilo sa nám
v škole vybudovať novú čističku odpadových vôd, multifunkčné ihrisko, ale
na celkovú komplexnú rekonštrukciu objektu sme nedostali podporu napriek
tomu, že na tieto výzvy sme už dvakrát podali projekt. Rekonštrukcia objektu
školy teda zostáva jednou z prioritných úloh pre ďalšie obdobie. Jednou zo
stálych priorít vedenia obce je, aby sme mladým rodinám poskytli možnosti
na kvalitné a moderné bývanie. Z tohto dôvodu sme od roku 2004 začali
výstavbu nájomných bytov. Doteraz boli ukončené 3 etapy a v prípade, že
o nájomné byty bude záujem aj v ďalšom období, máme pripravené ďalšie
alternatívy pre pokračovanie bytovej výstavby. Pre tých záujemcov, ktorí
plánujú výstavbu rodinného domu, od roku 2003 pravidelne otvárame nové
stavebné obvody. Za posledné roky sme otvorili 3 stavebné obvody, v ktorých
sa postupne vybuduje celkovo 47 nových moderných rodinných domov.
o Starostlivosť a pozornosť starým občanom je nielen podľa môjho
názoru, tak ako sme získali informácie, tiež veľmi dôležitou oblasťou vo
Vašej obci...
- Nezabúdame ani na staršiu generáciu. V priestoroch základnej školy
zabezpečujeme varenie aj pre starších a chorých občanov, pričom samozrejme
zabezpečujeme aj rozvoz teplej stravy pre nich. Každoročne v jesenných
mesiacoch organizujeme spoločenský večer pre dôchodcov. Je dobré vidieť,
ako dobre sa vedia zabaviť naši starší občania pri spoločných spomienkach na
nedávnu minulosť.
o Ako je v obci zabezpečená oblasť služieb, obchodná sieť, s čím súvisí
podnikateľská sféra a živnostníci?
- V obci je niekoľko obchodov, ktoré zabezpečujú služby pre svoje bližšie aj
vzdialenejšie okolie. Niekoľko firiem podniká v stavebníctve a zabezpečujú
tak prácu množstvu našich rodín. Keďže v obci sa nikdy neetabloval
zamestnávateľ, ktorý by zamestnával väčší počet ľudí, máčadania boli
zvyknutí cestovať za prácou do okolitých väčších miest. V súčasnosti, keď
v bližšom okolí obce sa usídlilo viacero veľkých zamestnávateľov, úroveň
nezamestnanosti v obci poklesla.
o Ako obec podporuje kultúru a čo je tradíciou, raritou obce?
- Vedenie obce každoročne organizuje majáles, alebo juniáles. V obci už
dlhé roky úspešne funguje ženský spevokol „Kéknefelejcs“, ktorý úspešne
reprezentuje našu obec na kultúrnych podujatiach regiónu. Tento úspešný
spevokol aj u nás pravidelne organizuje kultúrne večery a koncerty spojené
s dobrou hudbou. Prívrženci písanej literatúry spolu s našimi úspešnými
recitátorkami a recitátormi pravidelne organizujú literárne večery, na ktorých
si prídu na svoje milovníci prózy a poézie.
o Plány do budúcna, ak idete ďalej a Vaše slová na záver...?
- V komunálnych voľbách dňa 27. novembra sa opäť uchádzam o priazeň
našich voličov. Chcel by som ešte zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu
budovy základnej školy, kultúrneho domu a budovy domu smútku na
miestnom cintoríne. Jednou z najdôležitejších priorít, okrem spomenutých
ale bude, aby sme našli nejaké účinné technické riešenie, s ktorým by sme
mohli efektívnejšie bojovať proti zvýšenej hladine spodnej vody temer v celej
obci. Ak by ma voliči zvolili na ďalšie štvorročné obdobie, tak by som si želal
dobré zdravie a pevné nervy, aby som sa mohol úspešne popasovať s týmito
novými výzvami.
otázky: redakcia
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 16 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
„Chcem chrániť obec a podporovať všetko, čo je pre ňu
výhodné a rozumné, nepredávať obecný majetok a hlavne,
nezadlžovať obec“,- hovorí Ferdinand Szalay, starosta obce Váhovce.
Ferdinand Szalay je jedným z tých starostov
našich obcí, ktorý sa snaží po sebe nechať
veci v poriadku a nezadlžovať obec. Bola som
prekvapená, pretože dnes je skutočne len
veľmi málo obcí, ktoré ešte vedia aj ušetriť
z toho mála, čo im štát vydelí. Váhovce sú
naozaj svetlou výnimkou, že keď sa chce,
dá sa vždy ušetriť, hoci z mála, a pritom
obec v ničom nezaostáva, čo sa týka
vybavenosti, investičných akcií, či kultúrneho
a športového vyžitia sa. „Viete, nabrať úveryto je veľmi jednoduchá cesta, ale potom sa
vyrovnať s platbami, to je horšie, zvlášť, keď
celospoločenská ekonomická situácia je
v zlom stave“,- hovorí starosta Váhoviec. Za
starostu Váhoviec- Ferdinanda Szalaya hovoria
rozhodne činy, nie slová. 12 rokov robí richtára
a Váhovce dostali naozaj nový šat. Kanalizácia
je dotiahnutá už na 85%, zrekonštruoval sa
cintorín (Dom smútku, chodníky, verejná
zeleň), stred obce, ale opravila sa aj budova
školy zvonku, aj zvnútra (izolácia, výmena
okien, podlahy, omietky, sociálne zariadenia,
sprchy, telocvičňa, dvere). Na školskom dvore
je miniihrisko 33x18 m s umelým osvetlením.
Momentálne je vo výstavbe nová budova
materskej školy, v hodnote 15 miliónov Sk!
Treba zdôrazniť, že obec ju stavia z vlastných
prostriedkov! Opravila sa však aj budova
starej materskej škôlky. Tu sa plánuje v krátkej
budúcnosti Domov dôchodcov alebo Hospic.
„Máme v pláne odkúpiť farský úrad a urobiť
z neho niečo, čo bude slúžiť starým občanom.
Zaslúžia si dôstojnú starobu“,- hovorí starosta.
Pýchou obce sú aj nájomné byty 2x4 bytové
jednotky, 1x12 bytovka a 1x14 bytovka.
Rozostavaná je tiež ďalšia 1x7 bytovka. Ide
o podporu mladých rodín, zvýšenie počtu
obyvateľov. Aj preto sa úplne premyslene
stavia škôlka na jednej ulici s bytmi pre mladé
rodiny, aby to mamičky mali čo najbližšie, keď
sa ponáhľajú do práce. Na obecnom úrade
sa opravila strecha a je zrekonštruovaná
„svadobka“ do elegantnej podoby. Úplnou
rekonštrukciou prešla aj obecná knižnica,
budova hasičského zboru, pred poštou sa
urobilo parkovisko a priebežne sa opravujú
miestne komunikácie. „Veľmi mi záleží na
tom, aby boli občania, deti a mládež v našej
obci spokojní. Preto pre nich opravujeme,
budujeme a organizujeme veľa kultúrnospoločenských akcií (pre matky, deti, pre
dôchodcov, obecný deň, ľudová veselica,
spojená s gulášovým posedením), obec
podporuje kultúru a šport z rozpočtu. A moje
plány do budúcna? Sľúbiť môžeme len toľko,
že z minima vytiahneme maximum. Rozhodne
by som chcel dať zrekonštruovať kostol, dať
do prevádzky Domov dôchodcov pre 50
ľudí a ak budú možnosti, aj Hospic, dokončiť
kanalizáciu, zabezpečovať bežný chod obce
k spokojnosti občanov a hlavne nezadlžovať
obec, nepredávať obecný majetok, tak ako
je to dnes skoro všade móda a nežiť na dlh.
Takto hospodáriť je nezodpovedné a toto nie je
rozhodne moja parketa. Chcem chrániť obec
a podporovať všetko, čo je výhodné a rozumné
pre obec. Tak som to robil vždy a chcem to
robiť aj v budúcnosti. Ak ma občania v tomto
podporia, budem naďalej robiť všetko pre ich
spokojnosť. Zároveň im ďakujem za podporu“,dokončuje Ferdinand Szalay, starosta obce
Váhovce.
spracovala: redakcia
„Óvni szeretném a falut, és támogatni mindent, ami előnyös és
ésszerű a számára. Nem fogom eladni a község vagyonát és főképp
nem hagyom eladósodni. „ – mondja Szalay Ferdinánd, Vága község polgármestere.
Szalay Ferdinánd az egyike azon
polgármestereknek, akik igyekszenek a dolgokat
rendben hagyni maguk után, és nem hagyják
eladósodni a falut. Meglepett a hozzáállása,
hiszen napjainkban már csak nagyon kevés
község tud spórolni abból a kevésből, amit
az állam folyósít. Vága tényleg kivételes ezen
a területen. Példát mutat, hogyan kell spórolni
a kevésből úgy, hogy közben ne szenvedjenek
hiányt semmilyen területen sem, legyen az
beruházás, kultúra vagy akár sport.
„Kölcsönt felvenni – nagyon egyszerű megoldás,
de a részletfizetést beosztani már nehezebb,
kiváltképp a jelen gazdasági helyzetben. „ –
mondja a község polgármestere.
A polgármestert Szalay Ferdinándot elsősorban
tettei minősítik, nem a szavai. A 12 éves
polgármesteri pályafutása alatt Vága valóban
új ruhát öltött. A község szennyvízelvezető
csatornarendszerének kiépítése 85% - ra
teljesítve, meglújult a temető (halottasház, járdák,
parkosítás), elkészült a felújított a faluközpont, és
átfogó felújításon ment keresztül az iskola épülete
is (külső szigetelés, ablakcsere, padlóburkolatok,
szociális helyiségek, zuhanyozók, tornaterem,
ajtók). Az iskola udvarát közvilágítással ellátott
kispálya szépíti. (33x18m). Jelenleg épülőben
van az új óvoda épülete mintegy 15 milliós Sk
költségvetéssel, ami teljes mértékben községi
önköltséges beruházás! Mindezek mellett
az óvoda régi épülete is meg lett javítva.
A községben rövid időn belül idősek otthonát
vagy súlyos betegek ápolásával és ellátásával
foglalkozó intézmény létrehozását tervezik.
„Terveink között szerepel a plébánia épületének
megvétele, és olyan szolgáltatásokat
szeretnénk nyújtani a falai között, amelyeket
az idősebb lakosság vehetne igénybe. Méltó
öregkort érdemelnek az időseink.“ – mondja a
polgármester.
A község büszkeségei közé tartoznak a bérlakások
is: a 2x4, az 1x12 és az 1x14–es lakásegységek.
Épülőben van egy következő 1x7-es lakásegység
is. A lakásépítés célja a fiatal családok támogatása
és a lakosság számának növelése. Ěpp ezért
teljesen ésszerűnek és átgondoltnak tűnik
az a tény, hogy az új óvoda ugynabban az
utcában épül, ahol a fiatalok számára épült
bérlakások találhatók, hogy a reggel munkába
igyekvő anyukák a leghamarabb célba érjenek
csemetéikkel. Megjavították a községi hivatal
tetőszerkezetét, és új köntösbe bújt a község
házasságkötőterme is. Teljes felújítás után van
a helyi könyvtár épülete és a tűzoltóállomás.
A posta előtt parkolóhelyeket létesítettek, és
folyamatosan újítják fel a község tulajdonában
lévő közutakat is.
„Nagyon fontos számomra, hogy lakosaink,
a fiatalok, a gyerekek mind elégedettek
legyenek. Éppen ezért nekik újítunk fel, nekik
építünk és nekik szervezzük a társadalmi
és kultúrrendezvényeket is (anyukáknak,
gyerekeknek, időseknek – falunapot,
népünnepélyeket, gulyáspartikat). A község
a költségvetéséből támogatja a kultúrális és
sporttevékenységet.
Terveim a jövőbe?
Igérni csak annyit tudok, hogy a minimumból
kihozzuk a maximumot. Határozott szándékom
felújíttatni a templomot, megnyitni az 50
fős idősek otthonát, és amennyiben lehetőség
nyílik rá, egy a súlyos betegek ápolásával és
ellátásával foglalkozó intézményt is. Befejezném
a szennyvízelvezető csatornarendszer kiépítését.
Biztosítani szeretném a község mindennapjait
úgy, hogy lakosai elégedettek legyenek, nem
eladni a közvagyont, ahogy ez napjainkban
szokássá vált, és nem kölcsönből élni. Az ilyen
fajta gazdálkodást felelőtlennek tartom és
semmiképp nem az én eljárásaim közé tartoznak.
Védeni szeretném a falut, és támogatni fogok
mindent, ami előnyös és ésszerű a számára.
Mindig így jártam el, és a jövőben sem lesz ez
másképp. Amennyiben a lakosok támogatni
fognak, tovább fogom járni az elkezdett utat, és
mindent megteszek, hogy elégedettek legyenek.
Ezúton is köszönön a támogatásukat és
a bizalmukat.“ – fejezi be gondolatait Szalay
Ferdinánd, Vága község polgármestere.
feldolgozta: a szerkesztőség
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 17 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
Starostovi Tomášikova sa podarilo za jedno volebné
obdobie urobiť toľko pozitívnych vecí pre svojich
obyvateľov, čo iné obce nestihli veľakrát ani za 12 rokov...
Starosta obce Tomášikova, Zoltán Horváth, spomína na uplynulé štyri
roky...
- Bolo to moje prvé volebné obdobie, predtým som štyri roky pracoval
v obecnom zastupiteľstve, kde som mal možnosť získať prehľad o problematike
a nedostatkoch našej obce. Medzi priority obce patrila výstavba obecných
nájomných bytov, výstavba kultúrneho domu a rekonštrukcia vnútorných
ciest a chodníkov. Do dnešného dňa sa nám podarilo odovzdať do užívania 21
bytov a vzhľadom na obrovský záujem máme pripravené stavebné povolenia
na ďalších 66. Po ukončení prác na kanalizačnej sieti sa nám podarilo zabezpečiť
nový asfaltový povrch v dĺžke 2,8 km na vnútorných komunikáciách a práve
prebieha projekt „Rekonštrukcia centrálnej zóny obce“, v rámci ktorého sú
vybudované nové chodníky, cyklotrasy a ďalšie úseky vnútorných ciest.
Ďalej sa buduje nová autobusová zastávka a detské ihrisko pre najmenších.
Počas tohto volebného obdobia sa nám ešte podarilo zrekonštruovať škôlku,
ktorá bola v dezolátnom stave, vybudovali sme multifunkčné ihrisko v areáli
základnej školy, obnovili spoločenskú budovu na štadióne, budovu požiarnej
zbrojnice a v spolupráci s cirkvou aj kostol a jeho okolie. Úplne novú fasádu
dostalo Zdravotnícke centrum, kde sa vytvárajú nadštandartné podmienky
pre každého. Obecné školstvo prešlo najväčšími zmenami. Pod novým
vedením sa pozitívne zmenilo hlavne hospodárenie a veľký dôraz sa kládol
na personálne obsadenie kvalifikovanými pedagógmi, čo sa odzrkadlilo
na výsledkoch dosiahnutých našimi žiakmi. Do vybavenosti pribudli tri
interaktívne tabule, 35 nových počítačov a už spomenuté multifunkčné
ihrisko. Otvorili sme aj nultý ročník pre tie deti, ktoré vynechali dochádzku
do materskej školy. Máme pripravené ďalšie novinky vo vyučovaní, ako aj na
zníženie režijných nákladov budov. Mladí ľudia a rodina sú najdôležitejším
článkom spoločnosti a aj našej obce. Preto najväčšie investície sú zamerané na
nich. Bytová výstavba, oprava škôlky a základnej školy boli samozrejmosťou.
Výstavba kultúrneho strediska s knižnicou, športové podujatia sú pre zábavu,
nové detské ihrisko je okrem detí aj pre stretnutia mamičiek na materskej
dovolenke. Vybudovanie priemyselného parku je najväčšou prioritou pre
budúcnosť, aby produktívni ľudia nemuseli cestovať za prácou.
o Starostlivosť a pozornosť starým občanom iste tiež nie je na chvoste
záujmov obce ...
- A dodal by som, že ešte aj bezpečnosť! Okrem toho, že každý rok
organizujeme Deň dôchodcov, kde každý občan nad 65 rokov je pohostený
a obdarovaný obecným zastupiteľstvom, myslím si, že sú veľmi dôležité tiež
investície do infraštruktúry. Prečo? Lebo úplnú rekonštrukciu Zdravotníckeho
centra, vybudovanie nových chodníkov, cyklotrás a vnútorných ciest určite
ocenia aj naši starší ľudia. Bombónikom pre nich bude Klub dôchodcov
v novej budove kultúrneho strediska, ktorý na jar budúceho roka už budú
môcť využívať..
o Ako obec podporuje kultúru, šport a čo je tradíciou, raritou obce?
- Obecný rozpočet financuje futbalový oddiel, obecný boxerský klub,
Csemadok v rámci kultúry, ďalej dobrovoľný hasičský zbor. Všetky tieto
kolektívy, okrem toho, že vyvíjajú svoje individuálne aktivity, aktívne sa
podieľajú na všetkých našich kultúrnych podujatiach, na ktoré je naša obec
veľmi bohatá. Máme v krajskej súťaži našich futbalistov, v boxe naši úspešní
tréneri vychovali viacerých majstrov Slovenska a súperili aj v zahraničí. V obci
je bronzový medailista v karate a naše tanečnice a mažoretky si vydobyli
obrovský úspech doma, v Maďarsku a v Rumunsku. Najväčšou raritou boli
tohtoročné Obecné oslavy, spojené s 5. ročníkom Rockového festivalu, kde
sme mali trikrát viac hostí, ako je počet obyvateľstva!
Čo sa týka budúcnosti som optimistom. Myslím si, že negatívne dôsledky
hospodárskej krízy máme za sebou a môžeme na plné obrátky pracovať
na nových investíciách. Budeme pokračovať v našej bytovej politike
a samozrejme k nej patriacej infraštruktúre. Máme vyňaté z pôdneho fondu
obecné pozemky na priemyselnú zónu, rekreačné stredisko a na novú skládku
odpadu. Upravíme krajinársky park pri kaštieli v rozlohe 22 ha, vymeníme
okná na budove základnej školy a dáme do poriadku ešte neupravené obecné
budovy. Je tu pre mňa dôležitým každý detail, výzvy mi dobíjajú baterky.
Žijem pre obec a nie z obce. Všetkým, ktorí mi veria a podporujú ma, ďakujem
z úprimného srdca.
Tallós Község polgármestere egy választási időszak
alatt annyit bizonyított, amit más községekben sokszor
még 12 év alatt sem sikerül megvalósítani...
Tallós Község polgármestere, Horváth Zoltán visszagondol az elmúlt
négy évre...
- Ez volt az első választási időszakom. Előtte négy évig községi önkormányzati
képviselőként lehetőségem volt betekinteni és áttekintést szerezni a község
ügyes-bajos dolgairól, problémáiról. A falu fő célkitűzései közé tartozott
a bérlakások építése, a kultúrház felépítése valamint a belső utak és járdák
felújítása. A mai napig összesen 21 lakás lett átadva, és a nagy érdeklődésre
való tekintettel további 66 lakásra építkezési engedéllyel rendelkezünk.
A szennyvízelvezető csatornarendszer kiépítése után 2,8 km-es útszakaszon
új aszfaltréteg került a közutakra a községben. Napjainkban még javában
folynak a munkálatok a faluközpont felújításán, amely keretén belül járdák,
kerékpárút és új útszakaszok lettek létrehozva. Épül az új buszmegálló, és
készül a gyermekjátszótér is. Ez alatt a négy év alatt sikerült teljesen felújítani
az óvoda épületét, a stadion szórakozóhelyiségeit, a tűzoltóállomást, és az
egyház együttműködésével a templomra és környékére is sor került. Teljesen
új homlokzatot kapott az Egészségügyi központ, ahol átlagon felüli feltételek
vannak kialakulóban mindenki számára. A legnagyobb változásokon
a községi oktatásügy ment keresztül. Az új vezetésnek köszönhetően
pozitív változások álltak be a gazdálkodás területén, és hangsúly került
a pedagógusok szakképzettségére is, ami a tanulók eredményein
máris megmutatkozott. Az iskola felszereltsége 3 interaktív táblával, 35
számítógéppel és egy műfüves kispályával bővült. Nulladik osztályt is
nyitottunk azon iskolaköteles gyermekek számára, akik nem jártak óvdába, így
még nem készültek fel az első osztály megkezdésére. Az oktatás terén további
változásokra és újításokra készülünk, de a fenntartási költségek csökkentését
is tervbe vettük. A fiatalok és a család a társadalomnak, és természetesen
a községünknek is, legfontosabb láncszemei, éppen ezért a legnagyobb
beruházások feléjük irányulnak. A bérlakások építése, az óvoda felújítása
és az alapiskola támogatása természetes és magától érthetődő folyamatok
voltak. A kultúrközpont létrehozása a könyvtárral, a sportrendezvények
a szórakozásra szolgálnak, az új játszótér a gyermekeké és a kismamák
találkozóhelye is egyben. A jövőre nézve egy ipari park létrehozása lenne
a legfontosabb, hogy a produktív korban lévő lakosainknak ne kelljen nap
mint nap utazni a megélhetés után.
o Az odafigyelés és a segítségnyújtás az idősebb lakosoknak bizonyára
nem az utolsó helyen áll a község célkitűzéseinek listáján...
- És hozzátenném még a biztonságot is! Azon kívül, hogy évente
megrendezésre kerül községünkben a nyugdíjasok napja, ahol minden 65
év feletti lakosunk az önkormányzatnak köszönhetően vendégül van látva és
megajándékozva egy kis figyelmességgel, nagyon fontos az infrastruktúrába
történő beruházás is. Miért? Az Egészségügyi központ teljes felújítását, az új
járdákat, a kerékpárutat és a belsőutakat bizonyára az időseink is kedvezően
fogadják. A legnagyobb meglepetés számukra a helyi kultúrház épületében
kialakított nyugdíjas klub lesz, amely jövő tavasszal már elkezdi működését.
o Hogyan támogatja a község a kultúrát, a sportot, mi számít
hagyománynak és mi számít rendkívülinek a faluban?
- A község költségvetésből van működtetve a helyi futballcsapat, a község
box klubja, a kultúra keretén belül a Csemadok és az önkéntes tűzoltóegylet.
A felsorolt csoportok mindegyike a saját tevékenysége mellett aktívan kiveszi
részét a falu gazdag és sokrétű kulturális életéből. Futballistáink kerületi
versenyeken indulnak. A sikeres és tapasztalt edzőknek köszönhetően
boxolóink között ezüstérmes Európa- bajnok is található, és több ízben ringbe
szálltak már külföldön is. A községben bronzérmes karatebajnok található, és
a mazsorett csoportunk hatalmas sikert aratott idehaza, Magyarországon és
Romániában. Rendkívüli rendezvénynek számít az idei Falunap, amely az 5.
rockfesztivál is volt egyben. Erre a rendezvényre háromszor annyi vendég
érkezett a faluba, mint a lakosaink száma!
Ami a jövőt illeti, optimista vagyok. Úgy gondolom, hogy a gazdasági
válság okozta nehézségeket má magunk mögött tudhatjuk, és teljes
bevetéssel dolgozhatunk az új beruházásokon. Folytatni fogjuk az elkezdett
lakáspolitikánkat, természetesen beleértve a hozzátartozó infrastruktúra
kiépítését. A Földalapból kivontunk néhány községi tulajdonban lévő
földterületet, hogy ipari parkot, rekreációs központot és új szeméttelepet
hozhassunk létre. Rendbehozzuk a 22 ha területű kastélyparkot, az alapiskola
épületén megvalósítjuk az ablakcserét, és felújítjuk a község tulajdonában
lévő épületeket. Számomra minden részlet fontos. A kihívások feltöltenek.
A községért élek, nem pedig belőle. Mindenkinek, aki hisz bennem és engem
támogat, őszintén, teljes szívből köszönöm.
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 18 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
Na slovíčko s ... Františkom Dorom, starostom Dolného Chotára
o Koľko rokov pôsobíte vo funkcii a ktoré
najvypuklejšie problémy ste v obci riešili
a vyriešili v oblasti investičných akcií- opráv
a rekonštrukcií počas svojho pôsobenia?
Počas môjho pôsobenia, od roku 1991, sme
odstránili nemalé problémy, ktoré sa vyskytli, napr.
rozsiahle povodne a pomaly vymierajúca obec.
Vyriešili sme verejné osvetlenie, verejný vodovod,
miestne komunikácie, autobusové zastávky či
zberné miesta na komunálny odpad. V obecných
nájomných domoch si našlo domov deväťdesiat
rodín.
o V akom stave je obecné školstvo?
Do roku 2009 bola v obci jedna zlúčená trieda 1.-
4., tzv. málotriedka, s vyučovacím
jazykom maďarským a jedna
trieda v materskej škole.
S narastajúcim
počtom
obyvateľov pribudlo aj viac
detí a tak sme v septembri
toho roku otvorili málotriedku
aj s vyučovacím jazykom
slovenským. V budúcnosti mám
v pláne postaviť novú a modernú
školu.
o Starostlivosť o mladé rodiny...
Už som spomínal obecné
nájomné
domy,
ktorými
priťahujeme do obce mladé
rodinky,
ktoré
sa
chcú
osamostatniť. Majú k dispozícii
futbalové ihrisko a práve
budujeme detské ihrisko.
o Starostlivosť a pozornosť
starým občanom iste tiež nie je
na chvoste záujmov obce ...
Určite nie je na chvoste záujmov.
Väčšina
starších
občanov
pochádza z obce Dolný Chotár a ich dávnym
nesplneným snom je kostol. Ich sen sa splní,
pretože Ekumenicko liturgické centrum je vo
výstavbe a už sa začali prvé búracie a výkopové
práce. Tak isto mi nie je ľahostajné ani ich zdravie
a preto som so zdravotníkmi rokoval o zdravotnej
starostlivosti.
o Ako obec podporuje kultúru a čo je tradíciou,
raritou obce?
Tradičnou kultúrnou akciou je oslava Dňa obce,
ktorá každoročne padne na prvý augustový
víkend a medzi hosťami sa objavujú zvučné mená,
ako Kmeťoband, Fásy mulató(HU)... Raritou obce
sú poplatkové poľovačky a rybolov.
o Plány do budúcna, ak idete ďalej a Vaše slová
na záver...?
Moje plány sú, aby obec Dolný Chotár napredovala
a modernizovala sa aspoň tak ako sa mi to darí
doteraz alebo lepšie. Ak môžem spomenúť, tak
je to hlavne výstavba Ekumenicko liturgického
centra, nová základná škola, viacúčelové športové
ihrisko, kruhový objazd, vybudovanie ČOV, oprava
miestnych komunikácií, založiť v obci futbalový
klub, postaviť tribúny a šatne, tenisový kurt,
zvýšiť počet obyvateľov, ďalej stavať nájomné
byty a zvyšovať počet obyvateľov. Zriadiť
opatrovateľský dom, modernizovať obecný úrad
a využívať eurofondy. Na záver sa chcem úprimne
poďakovať za dôveru, ktorá mi umožňuje slúžiť
občanom Dolného Chotára.
otázky: redakcia
Egy szóra... Dora Ferenccel, Alsóhatár polgármesterével
o Hány éve tölti be a polgármresteri posztot, és
melyek voltak a legmeghatározóbb problémák
a faluban a fejlesztés, átalakítás, hellyreállítás
területén?
1991-től nem kevés problémát megoldottunk pl.
az árvizek és az egyre csökkenő lakosságlétszám.
Létrehoztuk
az
ivóvízellátás
rendszerét,
javítottunk a közvilágítás és az utak minőségén,
új buszmegállók épültek és szemétlerakatokat
hoztunk létre. A helyi
béralakásokban kilencven
család talált új otthonra.
o Milyen helyzetben van a faluban az oktatás?
2009-ig az óvoda és a magyar tanítási nyelvű
összevont osztály egy épületben működött.
Ebben a tanévben indítottunk egy szlovák tanítási
nyelvű összevont osztályt is, mivel a gyarapodó
lakossággal megalapozott lett az igény, így a 6-10
éves gyerekeknek nem kell utazniuk a szomszédos
falvakba. Terveink közt szerepel egy új iskolaépület
megépítése is.
o Gondoskodás a fiatal családokról...
A bérlakásokkal a fiatal családok idevonzása volt a
cél. Épül a játszótér, és van egy szép futballpályánk
is.
o Az idősekről való gondoskodás nem
másodrangú kérdés...
Semmiképpen sem. Az idős emberek régi
álma, hogy a faluban felépüljön a templom.
Az idén elkezdődtek a munkálatok, amelyek
az ökumenikus központ építését közvetlenül
megelőzik. A templom mind a katolikus, mind az evangélikus hívők rendelkezésére áll majd.
Örülünk, hogy falunkba egészségügyi dolgozók is
költöztek, ami javít majd az egészségügyi ellátás
minőségén, ez irányba is tettünk lépéseket.
o Hogyan támogatja a falu a kulturális életet,
milyen hagyományai vannak, mi az erőssége?
Községünkben nagy hagyománya van a minden
évben augusztus első hétvégéjén megrendezett
falunapnak, melyen hazai és magyarországi
hírességek is fellépnek. Alsóhatár nagy előnye
földrajzi elhelyezkedése, mely lehetővé teszi a
halászatot, és a vadászatot.
o Tervek a jövőre nézve és néhány szó
befejezésül...
Terveim közt szerepel, hogy Alsóhatár fejlődjőn
legalább ilyen ütemben mint eddig. A már
említett templomon, új iskolán kívül szeretnék
egy többfunkciós sportpályát, körforgalmat,
szennyvíztisztítót épiteni. A helyi úthálózat is
felújításra szorul. Szeretném megteremteni a
feltételeket egy futballklub megalakulásához. A
futballpályán emelvény, öltozők kialakítását, és
egy teniszpálya létrehozását tervezem. Szeretném
a falu lakosságának számát növelni, tovább
épiteni a bérlakásokat és kihasználni a pályázati
lehetőségeket.
Befejezésül szeretném megköszönni a bizalmat,
amely lehetővé teszi, hogy Alsóhatár lakosságának
érdekeit szolgáljam.
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 19 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
Mladý, kreatívny starosta Pustých Sadov Bc. Tomáš Nemeček je
starostom vo svojej obci iba štyri roky, ale stihol toho urobiť pre
spoluobčanov naozaj dosť. Rád by dokončil aj ďalšie užitočné
investície, ak ho vo funkcii podporia.
Bc. Tomáš Nemeček je mladým
starostom v galantsko-šalianskom
regióne, ktorý „kraľuje“ Pustým Sadom.
Keď vyhral voľby v roku 2006, mal iba
26 rokov. Vo funkcii však nesklamal
a za 4 roky dokázal to, čo by mu mohli
závidieť aj starostovia, ktorí pracujú už
viac volebných období. Je to šikovný
mladý muž, ktorý navyše nezabúda ani
na to, že starosta musí byť aj vzdelaný
a odborne fundovaný človek, preto
študoval zároveň na vysokej škole, ktorú
„čochvíľa“ pravdepodobne úspešne
ukončí. Kiež by bolo takýchto mladých,
kreatívnych a vytrvalých ľudí na
starostovských postoch v budúcnosti čo
najviac. Nechajme však jeho samotného
hovoriť o tom, čo sa všetko v obci
Pusté Sady podarilo za uplynulé 4 roky
urobiť v oblasti investičnej výstavby
a rekonštrukcií zariadení v správe obce.
Hovorí Bc. Tomáš Nemeček:
- Investičná výstavba v obci:
rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci, montáž nového
systému bezdrôtového rozhlasu v obci
realizovaného dotáciou M.F, vybudovanie
odvodňovacieho rigolu v uličke pri mlyne,
rekonštrukcia autobusových zastávok,
prechod pre chodcov, vybudovanie
informačného systému značenia v obci,
nový chodník vedľa kostola, nové detské
ihrisko, príslušenstvo (lavičky), rekonštrukcia
miestnych komunikácií- nový asfalt
(1200 m), oddychová zóna v centre obce.
Kultúrny dom: rekonštrukcia sociálnych
zariadení, celková rekonštrukcia strechy,
výmena okien, dverí (plastové), nová
tanečná plocha - pódium za kultúrnym
domom, chodník. Základná škola (1.-4.
ročník) -projekt zníženia energetickej
náročnosti -Moderná škola: výmena okien
(plastové), nové omietky, podlaha, strop,
sociálne zariadenia, nová elektroinštalácia,
nové kúrenie, zateplenie budovy, nové
parkovisko pred základnou školou,
nové vybavenie (učebné pomôcky).
Verejný miestny cintorín: vybudovanie
nového oplotenia, nové parkovisko pre
17 osobných áut, nové verejné osvetlenie,
celková rekonštrukcia Domu smútku(strecha, fasáda, maľovka, nový katafalk)-dotácie úradu vlády, nová zámková dlažba
pred vstupom (pod prístreškom), nová
garáž, údržba zelene. Kostol: celková
rekonštrukcia – strecha, veža, fasáda,
návštevy sú veľmi milé, starí spoluobčania
sa na nás veľmi tešia, keď si spolu sadneme,
porozprávame sa, pospomíname na ich
mladé časy a vzájomne sa vlastne potešíme.
Pusté Sady každoročne prispievajú aj
občanom so zdravotne ťažkým postihnutím.
Najväčšou kultúrno-spoločenskou akciou
v Pustých Sadoch je Družobný deň v obci,
ktorý organizujeme spolu so susednými
obcami Zemianske Sady a Šalgočka. Na
tomto kultúrno-športovom podujatí
naše obce perfektne spolupracujú,
čím sa utužujú vzájomné vzťahy, ale aj
medziľudské vzťahy občanov všetkých
troch obcí. Družobný deň organizuje
vždy jedna z obcí, ako hlavný organizátor
a dve spomínané spolupracujú. Každý rok
vyjde poradie na inú obec. Tento rok to
už bol 3. ročník a rada vyšla po Šalgočke
a Zemianskych Sadoch práve na našu obec.
interiér, ohrada, verejná
zbierka občania + obec
( financovanie), údržba
zelene.
Športový
areál: rekonštrukcia
šatní TJ -interiér,
exteriér, vybudovanie
asfaltového parkoviska,
nová tribúna +skladové
priestory, nové viacúčelové
ihrisko (futbal, tenis), umelá
tráva s osvetlením. Materská škola: nová
kotolňa, vstup do materskej školy -zámková
dlažba.
o Čo by ste povedali o kultúre
a spoločenskom živote vo Vašej obci?
- V obci pôsobia: miestny klub dôchodcov,
Spevácky súbor Pustakerčanka, Spolok
záhradkárov – založený v roku 2010,
Futbalový oddiel TJ Pusté Sady, Poľovné
združenie – Hrabina. Každý rok pripravíme
spoločenské akcie aj pre dôchodcov, kde
vystúpia rôzne spevácke súbory z okolia,
ale aj žiaci materských a základných škôl.
A čo sa týka vianočného posedenia, to
sa už tradične nezaobíde bez dychovej
hudby. Z ďalších akcií, ktoré
organizuje každoročne
obec, spomeniem: Ples
športovcov, 1.Máj-stavanie
mája, Deň matiek, MDD,
Družobný deň obcí,
Družobné stretnutie s obcou
Liptovská osada, Vianočne
posedenie dôchodcov,
uvítanie novorodencov do
života, čo sme založili ako
novú tradíciu. Na konci
kalendárneho roka vedenie
obce nezabúda pozdraviť
a navštíviť tiež svojich
spoluobčanov v Domove
sociálnej starostlivosti. Tieto
o Pán starosta, za 4 roky svojho
pôsobenia vo funkcii starostu, ste
rozbehli veľa vecí, ale aj veľa príjemných
akcií pre svojich spoluobčanov. Podľa
všetkého Vás Vaša práca baví a napĺňa.
Ako sme zistili, chystáte sa kandidovať
aj do ďalšieho volebného obdobia.
Ak Vás spoluobčania podporia,
aké budú priority obce, ktoré treba
bezpodmienečne v krátkej, ale aj v ďalšej
budúcnosti napĺňať?
- Plány do budúcna : spracovať nový
územný plán obce, chodník na hlavnej ulici,
podporovať IBV v obci, bývanie pre mladé
rodiny, dokončiť rekonštrukciu kultúrneho
domu, zrekonštruovať materskú škôlku,
podporovať všetky spoločenské organizácie,
podporovať kultúru a šport v obci formou
sponzorských príspevkov. Zároveň by som
chcel využiť túto možnosť a poďakovať
všetkým mojim spoluobčanom, ktorí mne
a obci pomáhali, ktorí sa spolupodieľali
pri vytváraní krajších a modernejších
podmienok života v našej obci a ktorým
nie je ľahostajný osud Pustých Sadov. Ak
sa rozhodnú ma podporovať aj naďalej,
budem si to nesmierne vážiť a v duchu
ďalšieho skvalitňovania života obce, v ktorej
žijem aj ja, pracovať.
otázky: redakcia
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 20 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
„Budem sa aj naďalej snažiť o to, aby sa moja obec Kajal
zdokonaľovala a modernizovala v súlade s potrebami
jej občanov“,- hovorí Tibor Kosztolányi, starosta Kajalu.
Starosta obce Tibor Kosztolányi je starostom
Kajalu od roku 1992. A ako on charakterizuje
svoju obec?
Hovorí Tibor Kosztolányi:
- Obec má 1500 obyvateľov a je tu čulý
spoločenský život. Máme základnú školu,
1.-4. ročník a materskú školu, ktorých chod
zabezpečuje obec. Sú poznačené malým počtom
detí, hlavne škole hrozí odliv detí do Galanty, ale
agilné riaditeľky oboch školských zariadení robia
všetko pre kvalitnú výchovu budúceho pokolenia,
tak dúfajme, že situácia sa upokojí. Spoločenský
život obec podporuje uhrádzaním prevádzkových
nákladov budov organizácií, ale aj priamou
dotáciou na konkrétne podujatia. Takto, aj keď
skromne, ale funguje futbal, klub dôchodcov,
strelnica, fitness klub alebo napríklad CSEMADOK
a Matica Slovenská. V obecnom kalendári sú
každoročne významnými dňami
fašiangy, miestne kultúrne dni,
Deň matiek a detí, ale napríklad
aj Vianočný dobročinný koncert,
ktorého výťažok patrí miestnej škôlke a škole.
Miestny divadelný krúžok obce „SZÜRKE LÓ“ patrí
k jedným z najlepších v okrese. V tomto roku získali
1. miesto v okresnej súťaži estrádnych súborov. Na
kultúrnych dňoch obce okrem nich vystupujú aj
tanečné, hudobné skupiny a aj miestny spevokol.
V obci sú vybudované všetky dôležité inžinierske
siete, plyn, voda, kanalizácia, ale tohtoročné
povodne v Kajali odhalili mnohé nedostatky
v tomto smere, ako napríklad zanedbanie
járkov a kanálov, keď po vybudovaní všetkých
inžinierskych sietí sa nedali do pôvodného stavu.
Príroda nám ukázala, že sme veľmi zraniteľní.
Začali sme preto obnovu járkov v spolupráci s
občanmi a správcovia vodných tokov vyčistia
odvodňovacie kanály okolo obce, aby sa zmiernili
dopady ďalších povodní. Obecná kanalizácia je
od septembra v prevádzke, postupne
sa na ňu napájajú občania. Touto
finančne najnáročnejšou investíciou v
histórii obce sme urobili veľa pre naše
životné prostredie. Naopak, nie je
vyriešená skládka odpadov pri obci a v
spolupráci s vlastníkom pozemku bude
treba zabezpečiť rekultiváciu. Obec má
program rozvoja bývania, nedávno sa
vybudoval bytový dom pre osem rodín
a máme vytvorených päť stavebných
pozemkov pre rodinné domy. Tento
program by mal pokračovať s výstavbou
ďalších nájomných bytov a novým
stavebným obvodom. V súčasnosti je kultúrny
dom v rekonštrukcii, na budúci rok z toho bude
krásna poschodová budova s väčšími a lepšie
vybavenými priestormi. Tak, ako si obec zaslúži
v dnešnej dobe. Budova požiarnej zbrojnice je
takisto v prestavbe. Na jar z toho vyrastie „Centrum
voľného času“ s dvoma klubmi, kuchynkou a
sociálnymi zariadeniami. Bude tu miesto aj pre
mládež a iné spoločenské organizácie. Budova
Klubu dôchodcov je maximálne využívaná.
Domov dôchodcov „SIMEON“ je už v prevádzke a
plánuje sa jeho rozšírenie. Na jar sa začne výstavba
druhého, podstatne väčšieho, pri „KASKÁDACH“.
Obecný cintorín je jeden z najstarších v okrese,
začalo sa jeho rozšírenie a zrekonštruoval sa tiež
Dom smútku. Prístrešok pred Domom smútku je od
leta využívaný aj pre omše. V najbližšej budúcnosti
sa začne obnova hlavného námestia, tu obec už
získala financie. Budeme sa uchádzať o grant na
rekonštrukciu verejného osvetlenia, ale aj na nový
koberec našich ciest. V Kajale žijú dobrí ľudia, i keď
v tomto modernom a rýchlom svete sa niekedy
ukáže aj tá odvrátená strana ľudských vlastností.
Zaslúžime si mať domov pokojný, tichý, ale plynule
sa rozvíjajúci. O to som sa vždy aj s poslancami
a občanmi obce snažil. Som presvedčený, že každý,
komu na našej obci záleží, sa bude aj naďalej snažiť
o to, aby sme našu obec spoločne zdokonaľovali
k lepšiemu. Ďakujem spoluobčanom za podporu,
ktorú mi preukazovali a preukazujú vo funkcii
starostu obce, vždy sa snažím počúvať, čo moji
občania potrebujú a v súlade aj s tým konať.
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 21 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
„Ďakujem občanom mojej obce za podporu a pomoc pri napĺňaní našich
spoločných cieľov, vďaka ktorým sa naša obec stáva stále viac modernejšou
a atraktívnejšou pre bývanie“,- hovorí Václav Jurčaga, starosta obce Šintava.
o Ako by ste pán starosta, zhodnotili Vaše
roky „starostovania“, v akom stave sa
nachádza Vaša obec, čo sa týka zrealizovaných
investičných akcií a rekonštrukcií?
- Vo funkcii starostu mojej obce pôsobím dve
funkčné obdobia. Pri mojom nástupe bola v obci
podstatne zanedbaná celá infraštruktúra, ktorá
bola pozostatkom po budovaní inžinierskych
sietí, vodovodu, kanalizácie, ale i plynu a káblovej
televízie. Išlo v podstate o všetky cesty, chodníky,
ale i zelené plochy, čiže práce bolo pred nami
veľké množstvo a bolo potrebné postupne riešiť
od tých najhorších, samozrejme podľa finančných
možností, ktorými obec v tom čase disponovala. K
tomu sa pridružil i prechod kompetencií zo štátu
na obce, ako sú školy, zariadenie opatrovateľskej
služby, ale i celá opatrovateľská služba, stavebný
úrad atď. Niektoré riešenia boli jednoduché, ako
napr. Stavebný úrad, pretože sme sa dohodli
s ostatnými obcami, že vytvoríme spoločný
úrad a takým spôsobom sme i doriešili tento
problém. Ale boli i komplikovanejšie, ako napr.
rozostavané zariadenie opatrovateľskej služby,
začatá rekonštrukcia čističky a samozrejme
spomínané cesty. Najväčšie problémy však boli
spojené so získavaním finančných prostriedkov,
ktorých nikdy nie je dostatok. Nakoniec sa nám
podarilo zabezpečiť finančné prostriedky na
dokončenie rekonštrukčných prác čističky (4 mil.
Sk), ďalej na dostavbu zariadenia opatrovateľskej
služby (2,5 mil Sk), na vybavenie zariadenia
opatrovateľskej služby (1,8 mil. Sk). Veľkým
problémom bolo vybaviť a získať finančné zdroje
pre činnosť tohto zariadenia, pretože prechodom
zariadenia zo štátu do majetku obce, boli
vyčlenené finančné prostriedky v sume 230 tis.
Sk, ktoré tvorili jednomesačnú potrebu na jeho
chod. Trpezlivým vysvetľovaním a dokazovaním
sme na ministerstve financií zabezpečili ročný
príjem finančných prostriedkov vo výške 2,5
mil. Sk, čo v súčasnosti pokryje asi 90% potreby
financií na chod zariadenia. Súčasne s tým sme
zabezpečovali i finančné prostriedky na opravy
iných zariadení, ako napr. rekonštrukcia časti školy
na škôlku vo výške 460 tis. Sk, čiastočne príspevok
na rekonštrukcie obecného úradu 375 tis. Sk,
ale i dotáciu na opravu tribúny vo výške 300 tis.
Sk. Ďalej sme získali finančné prostriedky na
výmenu okien v zariadení opatrovateľskej služby
vo výške 1,2 mil. Sk, ale i finančné prostriedky na
zateplenie tohto zariadenia vo výške 1,5 mil. Sk.
V neposlednej rade musím spomenúť získanie
finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy
telocvične vo výške 6,9 mil. Sk. Čo sa týka opráv
jednotlivých ciest, tie sa väčšinou realizovali z
finančných zdrojov obce a cesty sme opravovali v
rámci možností, podľa dôležitosti ich stavu.
o Čo škola vo Vašej obci...
- V našej škole je v súčasnosti 186 žiakov vrátane
detí materskej školy. Priestory školy sú plne
využité. Mrzí ma, že nám nevyšiel podaný projekt,
kde sme žiadali na rekonštrukciu školy finančné
prostriedky z EÚ. Tento projekt nebol prijatý
iba z dôvodu malého počtu žiakov. Myslím, že
škola pracuje na vysokej úrovni. Obec sa aktívne
zapája do všetkých projektov podávaných na
skvalitnenie výučby a na získanie finančných a
materiálnych prostriedkov pre našu školu. V tejto
oblasti boli v škole prijaté viaceré projekty.
o Akú pozornosť venuje obec mladým ľuďom
a mladým rodinám?
- Naša pozornosť sa zameriava i na starostlivosť
i o mladé rodiny, pretože si uvedomujem
dôležitosť zabezpečenia ich života v tejto obci.
Preto sme vybudovali dva nájomné bytové domy,
v ktorých žije 16 mladých rodín. V tejto oblasti
chceme pokračovať i naďalej, preto pripravujeme
výstavbu ďalších 14 bytov. Na túto stavbu máme
pripravené projekty a stavebné povolenie, takže
po novom roku môžeme podať našu žiadosť o
pridelenie finančných prostriedkov z ministerstva
výstavby a štátneho fondu rozvoja bývania. Ak
nám tento úmysel vyjde, pustíme sa na budúci
rok do jej výstavby.
o Ako sa postaráš o starých rodičov, tak sa
Tvoje deti postarajú o Teba. Platí toto krédo aj
vo Vašej obci?
- Môžem skonštatovať, že na spokojnom živote
starých občanov nám veľmi záleží a preto sa
všemožne snažíme spestriť im starobu, napr. i tým
že pre nich každoročne poriadame poznávacie
zájazdy po našej republike, resp. i do zahraničia,
ale i prispievame na ich činnosť v rámci klubu
dôchodcov. Stretávame sa v rámci Mesiaca úcty
k starším a pri vianočnom posedení so staršími
občanmi si pri družnom rozhovore pripomenieme
doby ich mladosti a spomíname na veci pekné,
ale i tie, na ktoré by sme zabudnúť vôbec nemali.
Tieto akcie sa stretli s veľkým nadšením. Okrem
toho každoročne chodíme k okrúhlemu jubileu
a malým darčekom a kyticou kvetou im k nemu
zablahoželáme. 80 ročným i starším prispievame
k Vianociam malou finančnou čiastkou na
prilepšenie v rámci poukážky, za ktorú si môžu
nakúpiť potraviny a ovocie v miestnej predajni.
o Aké máte možnosti
pre kultúrnu činnosť
v obci, pán starosta?
- Kultúrnu činnosť
zabezpečuje obec
v rámci svojich
možností, ako
aj adekvátne so
záujmom občanov
o tú- ktorú akciu. Stalo
sa už tradíciou, že naši
ochotníci nacvičia
divadelnú hru s ktorou
potom vystupujú
v rámci našej obce,
ale účinkujú aj
v iných obciach a tak
prezentujú svoju
šikovnosť. Ako ďalšiu
tradíciu spomeniem
„Deň obce“, ktorý sa
koná vždy v poslednú
augustovú nedeľu.
Výnimkou je iba
tento rok, nakoľko
sa rekonštruuje námestie, z tohto dôvodu sme
museli uvedené oslavy vynechať. Ďalej môžem
považovať za tradíciu už spomínané poznávacie
zájazdy, pretože sú vždy spojené s návštevou
kultúrnych alebo pamiatkových miest, ale začali
sme i s inými podujatiami, ako napr. zájazdy
na Vianočné trhy, každý rok do iného mesta:
Bratislava, Viedeň, atď... Ako raritu obce môžem
uviesť náš čisto mužský spevácky zbor, ktorý je
jediný v širokom okolí a myslím si, že jediný na
Slovensku, ktorého vedúcou je však žena.
o Pán starosta, rozhodli ste sa kandidovať aj
ďalej na post starostu, aké teda máte plány, čo
sa týka budúcnosti obce Šintava?
- Mojim plánom do budúcna je dobudovať to,
čo ešte je potrebné dobudovať, to znamená
cesty, chodníky, odvodňovacie priekopy, ale i
vybudovanie spomínanej bytovky, zberného
dvora, aby naši občania mohli všetky nepotrebné
veci, ale i odpady doviesť na jedno miesto, kde
by sa roztriedili a odviezli na ďalšie spracovanie,
zamedzilo by sa tým vytváraniu tých nešťastných
čiernych skládok. Verím, že projekt, ktorý sme
podali bude prijatý a tento zámer sa bude dať
zrealizovať. Ďalej chcem rozšíriť zariadenie
opatrovateľskej služby o ďalších 8 až 12 miest,
pretože je veľmi potrebné mať vyššiu kapacitu
tohto zariadenia. Tu sme boli úspešní pri
podaní projektu a máme podpísanú zmluvu
s ministerstvom hospodárstva. Čakáme iba
na uvoľnenie financií. S realizáciou výstavby
začneme na jar budúceho roka. Najviac však by
som chcel okrem týchto už spomínaných akcií
zrealizovať i rekonštrukciu Domu smútku, s
vybudovaním uzavretého priestoru na smútočné
obrady pri rozlúčke so zosnulými, nakoľko
súčasný stav je nedôstojný tomuto aktu. Na
realizáciu zámeru som podnikol už patričné
kroky a začal s jeho prípravou. Verím, že s mojou
snahou a pomocou občanov sa mi podaria všetky
tieto ciele a plány naplniť i napriek tomu, že v
súčasnosti s nami máva hospodárska a finančná
kríza. Ďakujem občanom za podporu a pomoc pri
napĺňaní týchto cieľov.
otázky: redakcia
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 22 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
Galantský a Šaliansky Žurnál
- 23 -
Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
Stabilná banka, obľúbený produkt
Takéto
prívlastky
môžeme
dať
Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.,
a stavebnému sporeniu. Už 18 rokov
je táto forma sporenia jedinečnou
príležitosťou,
ako
bezpečne
a výhodne investovať svoje peniaze.
A navyše – pripravovať si prostriedky
na financovanie bývania. Ak chcete
o stavebnom sporení vedieť viac,
ponúkame vám rozhovor s Michalom
Sántaiom, manažérom predaja Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s.
Stavebné sporenie je stálicou na
slovenskom finančnom trhu.
Čím
to je, že ani po toľkých rokoch jeho
popularita neklesá?
- Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., stavila
na to, čo klienti naozaj potrebujú. O tom,
že peniaze na bývanie potrebujeme
všetci, že kultúra bývania je dnes celkom
iná ako pred 30 rokmi, je zbytočné hovoriť.
A nielen to. Našim stavebným sporiteľom
garantujeme nemenné úrokové sadzby
na vklady aj stavebné úvery, bezpečné
uloženie a výnimočné (priemerne počas šesťročného sporenia
až 5,95 %-tné ročné) zhodnotenie vkladov. Záujem klientov
o stavebné sporenie práve v PSS, a. s., aj rastúci dopyt po
úveroch potvrdzujú, že svoje záväzky voči klientom sme vždy
splnili.
Je pre banku dôležitejšie sporenie alebo poskytovanie
úverov?
- Sporenie a úverovanie sú spojené nádoby, jedno bez druhého
nemôže fungovať. Stavebné sporenie poskytuje úvery len zo
zdrojov, ktoré do systému vkladajú naši klienti. Vklady klientov
neinvestujeme do žiadnych rizikových finančných operácií
a uložené úspory klientov stabilne zhodnocujeme. Ak by
stavební sporitelia nesporili, nemohli by sme poskytovať toľko
úverov s takými výhodnými úrokovými
sadzbami. Ak by sme neposkytovali
úvery, myšlienka stavebného sporenia
ako nástroja financovania bývania,
by stratila svoje opodstatnenie. Bez
stavebného sporenia si vieme len ťažko
predstaviť financovanie bývania na
Slovensku, či už kúpu nového alebo
obnovu už existujúcich bytov, rodinných
a bytových domov.
Čo motivuje klientov sporiť?
- Predovšetkým je to garantovaná,
nemenná 2-percentná úroková sadzba
na vklady ročne. Každý klient, ak splní
dohodnuté podmienky, získava k svojim
vkladom aj štátnu prémiu, ktorej výška
predstavuje v tomto roku 12,5 %
z ročných vkladov, maximálne 66,39 €.
Peniaze na účtoch klientov sú v súlade
so zákonom chránené v plnej výške.
Sporenie je dôležité aj pre poskytovanie
úverov. Podľa toho, ako dlho sporíte
a koľko ste nasporili, sa určujú úrokové
sadzby poskytovaných úverov. Ak ste splnili dohodnuté
podmienky, môžete využiť stavebný úver s ročnou úrokovou
sadzbou už od 2,9 %. Ak vám do dohodnutých limitov ešte
niečo chýba, svoje predstavy o bývaní môžete financovať
prostredníctvom medziúverov. Ich úrokové sadzby sa pohybujú
od 5,59 % ročne, slúžia predovšetkým na rýchle financovanie
bytových potrieb. Úver poskytujeme aj klientom, ktorí zatiaľ
nenasporili ani cent.
Podrobné informácie získate na telefónnom
čísle 0915 892 002 alebo na mailovej adrese
[email protected]
Download

201011 - Vydavateľstvo „HELENA“