November 2014
Èíslo 11
Roèník IV.
Žiaci zo ZŠ A. Vagaèa reprezentovali školu i mesto
m Primátor mesta Ján Šufliarský udelil dòa 24. októbra 2014 žiakom ZŠ s MŠ Alexandra Vagaèa ïakovný list mesta Detva Za vzornú
reprezentáciu školy a mesta žiakmi školy na Školských majstrovstvách Slovenska 2014 vo florbale žiakov ZŠ.
MESTO DETVA
NESÚHLASÍ
s neoprávneným
zvyšovaním ceny
tepla
Mesto Detva poèas celého funkèného obdobia 2010
až 2014 dôsledne sledovalo náklady na výrobu tepla
v centrálnom tepelnom zdroji na biomasu (CTZ)
a nedovolilo neoprávnene zvýši cenu tepla.
Napriek neustálej snahe zvyšovať cenu tepla zo strany v čšinového vlastníka ako aj niektorých
poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) je mesto presvedčené,
že je potrebné v prvom rade žiadať od dodávateľa tepla spoločnosti Bytes s.r.o. Detva, aby prijal
a dôsledne realizoval racionalizačné opatrenia smerom do vnútra spo ločno sti a n ep re nášal
zvyšovanie svojich nákladov len
do vyššej ceny tepla, ktorú by zaplatili obyvatelia mesta.
(Pokraèovanie na 3. strane)
Pracovali sme
úspešne, podarilo
sa nám rozvíja
a obohati Detvu
Máme viacero dôvodov na vïaènos. Nielen stabilné a plusové hospodárenie nášho mesta Detva ale
i mnoho ve¾kých nových projektov sa spoluprácou
mesta s obèianskymi združeniami a inštitúciami
podarilo uskutoèni v Detve aj za posledné funkèné
obdobie poèas rokov 2010–2014.
Po zhodnotení toho, čo sa
nám v poslednom období podarilo urobiť, možno s čistým
svedomím povedať – pracovali sme čestne a s Božou pomocou sa dielo podarilo. Detva sa
nemusí báť zajtrajška.
Detva patrí medzi mestá
so zdravým finančným hospodárením, s dobrým ratingom
a nízkym úverovým zaťažením.
Patrí medzi okresné mestá
s najnižšími miestnymi daňami.
(Pokraèovanie na 2. strane)
Detvianske noviny
STRANA 2
Pracovali sme úspešne, podarilo
sa nám rozvíja a obohati Detvu
(Dokonèenie z 1. strany)
Mesto sledovalo náklady na výrobu tepla a nedovolilo neoprávn e n e z vy šo v a ť c e n u t e p l a
z centrálneho tepelného zdroja
pre svojich obyvateľov, ktorí dnes
majú jednu z najnižších cien tepla
na Slovensku. Našou dlhoročnou
snahou je nezadlžovať mesto a čo
najmenej finančne zaťažovať
našich obyvateľov, podporujeme
rodiny, mládež a seniorov.
V mestskom priemyselnom parku v areáli PPS sa nám podarilo
vytvoriť 433 nových pracovných
miest. Zahájila sa výstavba dlhoočakávanej rýchlostnej cesty R2,
mesto sa zapojilo do projektu vyu-
žívania Biosférickej rezervácie
Poľana a pokračuje v príprave
priemyselného parku v lokalite
Trstená, čo sú nové oblasti pre
vznik pracovných príležitostí.
Z fondov Európskej únie sme
získali značné finančné prostriedky, ktoré podporili rozvojové projekty a mesto má pripravené
ďalšie projekty a podané žiadosti
na fondy EÚ.
V tomto rozbehnutom trende by
naše mesto malo pokračovať
aj do budúcna.
Ďakujem všetkým, ktorí s mestom spolupracujú a akýmkoľvek
spôsobom mu pomáhajú.
Ján Šufliarský, primátor
mesta Detva
Žiaci zo ZŠ s MŠ A. Vagaèa
reprezentovali školu i mesto
(Dokonèenie z 1. strany)
Ďakovný list v mene školy prevzal riaditeľ Vladimír Marko, žiakov sprevádzala učiteľka Katarína
Kmeťová.
Poďakovanie za dosiahnutý
športový úspech patrí však aj
trénerke žiakov, učiteľke Dane
Ľalíkovej. Školu a mesto reprezentovali Andrej Melicher 8.A,
Matej Kořínek 8.A, Jakub Matúch 7 . A , Jakub Krnáč 8.A,
Erik Klimo 8.A, Marek Výbošťok 6.A, Martin Bohumeľ 7. A,
Nikolas Mužila 6. A.
Oficiálne prijatie žiakov a pedagógov Základnej školy s ma-
terskou školou Alexandra Vagača sa uskutočnilo v banketke
mestského úradu, kde primátor
mesta a pracovníci oddelenia
školstva, kultúry a sociálnych
vecí spolu s ocenenými pobudli
pri pohostení a zdieľaní spoločnej radosti z úspechu detvianskych žiakov.
Primátor úspešným víťazom
poďakoval za reprezentáciu, povzbudil ich k snaživosti nielen v
športe ale i v štúdiu. Žiaci si na
pamiatku odniesli i malé upomienkové predmety.
Zuzana Juhaniaková
Foto: Anna Budáèová
Investièné akcie realizované mestom
Detva v rokoch 2011-2014
Rok 2011: Lavička pri Píle 30,7 tis. €,
Úprava MK na Cintoríne /Kalvária/ 5,5 tis. €,
Úprava chodníka a spomaľovač na MK Ul.
Štúrova 83,7 tis. €, Úprava spevnených
plôch pri LDCH 30,5 tis. €, Rekultivácia
skládky KO Detva-Studienec 741,0 tis. €,
Rek onšt rukcia verejného osvetleniaM.R.Štefánika a Partizánska II. etapa 214,2
tis. €, Rekonštrukcia mestského rozhlasu
a kamerový systém M.R.Štefánika a Partizánska ul. 20,0 tis. €, Úprava chodníka ul.
Partizánska /Píla -Studňa/53,5 tis. €, Chodník Partizánska ul. oproti sv. Floriana 5,0 tis.
€, Parkovisko pri BAUMS-e 179,0 tis. €,
Amfiteáter-rekonštr. káblových a vodovodných rozvodov 8,0 tis.€
Celkom: 1 371 100,00 €
Rok 2012: IS-IBV Jilemnického MK, plyn,
verejné osvetlenie 44,0 tis. €, Rekonštrukcia
Námestia SNP Detva l 136,0 tis. €, Parkovisko pri Zdravotnom stredisku+prístupová
cesta Detva 93,0 tis. €, Rekonštrukcia chodníkov Dolinky 21,5 tis. €
Celkom: 1 294 500,00 €
Rok 2013: Chodníky+miestna komunikácia ul. Tajovského 53,0 tis. €, Rekonštrukcia
Domu kultúry A.S. 1 448,0 tis. €, Miestna komunikácia+chodníky Novosady 47,0 tis. €,
Cyklochodník a chodník /Sl. sporiteľňa - horný most/ 107,0 tis. €, MK garáže Novosady
29,0 tis. €, MK garáže Vimperská 55,0 tis. €,
Budovanie plôch pre nádoby KO 12,0 tis. €
Celkom: 1 751 000,00 €
Rok 2014: Chodník za Činskym múrom
ul.A.Hlinku 35,0 tis. €, Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kpt. Nálepku 152,0 tis.
€, Chodník od Úradu práce po Tesco 3,6 tis.
€, Rekonštrukcia chodníkov MRŠ, BAUMS,
FŠ 34,5 tis. €, Parkovisko na ul. A.Hlinku
12,0 tis. €, Chodník na Nám. mieru /Kapustnice/21,5 tis. €, Miestne komunikácie garáže
Dolinky 40,5 tis. €, Chodník ul. Jilemnického
oproti IBV 9,3 tis. €, Úprava spevnených
plôch /chodníky/ Dolinky 22,5 tis. €, Chodník-Partizánska ul. /oproti Floriankovi/ 13,0
tis. €, Chodník ul. Nová Ves 21,0 tis. €, Chodník ul. Obrancov mieru Krpeľná /ku krížu/
22,0 tis. €, Park pri DK AS Detva-II. etapaspevnené plochy 244,0 tis. €, Rekonštrukcia
dažďovej kanalizácie DK AS Detva 24,0 tis.
€, Úprava spevnených plôch pred MsK 54,5
tis. €, Verejné priestranstvo pri DK A.S. 24,0
tis. €, Chodníky pri pamätníku SNP ul. Partizánska 5,2 tis. €, Chodníky VII. Materská
škôlka 7,0 tis. €, Kultúrny dom Piešť 118,0
tis. €, Rekonštrukcia chodníkov Ul. Bernolákova + oprava chodníkov na moste 22,0 tis.
€, Rozšírenie verejného osvetlenia Ul. Vimperská 3,6 tis. €, Oprava prístupovej cestyKultúrny dom Piešť 9,5 tis. €, Úprava
a rozšírenie spevnených plôch ul. M.R.Štefánika 110,5 tis. €, Nájomný bytový dom č.3
Dolinky 1 460,0 tis. €, II. ZŠ havarijný stav
strechy 35,0 tis. €, Budovanie plôch pre nádoby KO 5,0 tis. €, Studňa na Nám. SNP 1,5
tis. €, Detské ihriská 25,0 tis. €
Celkom: 2 535 700,00 €
Oprava a údržba miestnych komunikácií-asfaltovanie, penetrácie za obdobie
roku 2011 - 2014 573 500,00 €
Celkom preinvestované finančné
prostriedky vo výške: 7 525
800,00 €
K jednotlivým investičným akciám boli
spracované projektové dokumentácie
v celkovej finančnej hodnote: 146 800,00
€
m
Investièné akcie realizované na území mesta Detva
v investorstve iných organizácií v rokoch 2011-2014
StVS a.s. Banská Bystrica: ČOV Detva-rekonštrukcia existujúcej ČOV, zvýšenie účinnosti čistiaceho efektu. Detva-verejná
kanalizácia-prepojenie zberača B do zberača A pod OK 1A pretláčaním popod štátnu
cestu I. triedy. Detva-ul. Partizánska-verejná
kanalizácia, odľahčovacia stoka a odľahčovacia komora.
StVPS a.s. Zvolen: Rekonštrukcia verejného vodovodu na Nám. SNP , pred Domom
kultúry A.S. a na ulici Kpt. Nálepku.
SSE a.s. Žilina: vybudovanie nových trafostaníc a posilnenie elektrických rozvodov
Detva-Melišíkovci a v osadách Piešť a Laštek.
Národná diaľničná spoločnosť a.s. , Bratislava: zahájila sa výstavba rýchlostnej komunikácie R2.
Banskobystrická regionálna správa ciest
a.s., OZ Zvolen: Cesta III/06628 prieťah
Detvou-oprava povrchu vozovky asfaltovým mikrokobercom.
BYTES s.r.o. Detva: výmena teplovodných rozvodov na sídlisku.
COOP Jednota, Krupina SD: v roku 2014
sa zahájila výstavba Obchodnej prevádzky
COOP Jednota na Sládkovičovej ulici.
Spracovala: Elena Nôtová
MsÚ v Detve
- oddelenie výstavby
a životného prostredia
Detvianske noviny
STRANA 3
MESTO DETVA NESÚHLASÍ s neoprávneným
zvyšovaním ceny tepla
(Dokonèenie z 1. strany)
Mesto Detva hľadalo a aj ponúklo niekoľko variantov riešení
pre udržanie ceny tepla tak, aby
zároveň nepoškodili spoločnosť
Bytes s.r.o. Detva. Jedno z riešení
bolo navýšenie základného imania v roku 2012 v pomere 34%
za mesto Detva, t.j. o 36.734
a 66% za Biomass Energy, t.j.
o 70.395 . Ďalším riešením bolo
schválenie bezúročnej pôžičky
mesta Detva pre spoločnosť Bytes
s.r.o. Detva na financovanie nových investičných zámerov v etape 2013 vo výške 25.556,70 bez
DPH a v etape 2014 vo výške
94.529 bez DPH za nasledovných podmienok - splatiť pôžičku
do konca roka 2019 a poskytnutie
bezúročnej pôžičky pre spoločnosť Bytes s.r.o. Detva aj spoločnosťou Biomass Energy s.r.o.
na financovanie nových investičn ý ch zám e r o v v e ta pe 20 13
vo výške 47.668,90 b ez DPH
a v etape 2014 vo výške 183.480
. Poskytnutie pôžičky bolo potrebné z dôvodu nutnej realizácie
rekonštrukcie starých teplovodov
na ktorých vznikali vysoké straty
pri prenose tepla a taktiež z toho
dôvodu, že spoločnosť Bytes s.r.o.
Detva mala tieto teplovody podľa
zmluvy zrekonštruovať bez spolufinancovania mesta Detva najneskôr do 31. decembra 2012.
Nakoľko spoločnosť Bytes
s.r.o. Detva nebola vlastnými silami schopná uvedenú investíciu zrealizovať, muselo mesto
pristúpiť k tomuto riešeniu, aby
zabránilo dodávateľovi tepla
preniesť straty pri prenose tepla
do zvýšenia ceny tepla.
Výsledok tejto práce sa prejavil
v roku 2013, kedy spoločnosť Bytes s.r.o. Detva dosiahla prvý krát
kladný hospodársky výsledok
v rámci tepelného hospodárstva
v sume 33.638 €. Výsledok je veľmi dobrý aj napriek tomu, že v roku
2013 dodávateľ tepla predal len
91 % tepla v porovnaní celkového
predaného tepla v roku 2011. Z toho vyplýva, že pri nezmenenom
objeme výnosov došlo k poklesu
nákladov a to oproti roku 2011
na úroveň 89,2 %. Dobrá správa
je, že vzrástla aj produktivita práce. Týmito opatreniami sa podarilo v meste Detva udržať cenu
tepla na úrovni 24,565 / Gj, t.j.
740,05 Sk/ Gj, čo je jedna z naj-
nižších cien za teplo na Slovensku. V období rokov 2010 až
2014 tak mesto obyvateľom Detvy ušetrilo v „peňaženkách“ cca
640.000 t.j. 19.000.000 Sk.
„Nakoľko sa končí moje 4ročné funkčné obdobie, kedy
som mal možnosť zúčastniť
sa na riadení a spravovaní nášho mesta, dovoľte mi, aby som
Vám poďakoval za spoluprácu
a p r i n i e s o l m ô j p oh ľa d a j
na ekonomický vývoj mesta
Detva od roku 2010 do roku
2014.“
Mesto Detva prešlo z pohľadu
hospodárenia za posledné 4 roky
mimoriadne pozitívnym ekonomickým vývojom. Uvedené výs le d k y p o t v rdzuj ú a j š t ú d i e
nezávislej organizácie INEKO,
ktorá ohodnotila hospodárenie
mesta Detva za rok 2013 na úrovni
4,4 zo 6 t.j. dobré finančné zdravie.
Pre p orovna nie v roku 2 01 0
na konci minulého funkčného obdobia bolo mesto Detva hodnotené na úrovni 4,0 zo 6. V roku 2013
malo mesto Detva prakticky všetky finančné ukazovatele ako je
dlhová služba, celkový dlh, záväzky či okamžitá likvidita lepšie ako
bol priemer všetkých obcí a miest
na Slovensku.
Detva patrí medzi okresné
mesta na Slovensku s najnižšími miestnymi daňami. Veľmi zau jí m a v ý m p o ro vn a n í m j e
dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v roku 2010 a roku 2013,
kedy prebytok zaznamenal nárast
až na úroveň 372 %. Tento výsledok bol dosiahnutý nielen vyššími
príjmami mesta, ale predovšetkým
stabilizáciou bežných výdavkov,
ktoré vzrástli len o 2,3 %, čo je
hlboko pod úrovňou inflácie. Rastúci prebytok bežného rozpočtu
umožnil mestu použiť tento prebytok v rámci výdavkov kapitálového
rozpočtu a taktiež umožnil rozsiahlu realizáciu investičných
akcií, ktoré sa realizovali v priebehu rokov 2010 až 2014 a výrazne
skvalitnili životné podmienky obyvateľov v celom meste Detva.
Zaujímavým porovnaním rokov
2010 a 2013 je výška záväzkov
ku koncu roka. Kým v roku 2010
zá vä zky p redstavovali sumu
134.268 v roku 2013 to bolo len
26.156 čo je pokles na úroveň
19,4 %. Mesto Detva patrí medzi
finančne zdravé mestá s dob-
rým ratingom a nízkym úverovým zaťažením.
Mesto Detva výrazne pokročilo aj v oblasti školstva, kultúry
a sociálnych vecí a máloktoré
mesto na Slovensku sa môže
pochváliť takými kvalitnými výsledkami v oblasti školstva, kultúry a sociálnych veciach.
ZŠ J. J. Thurzu je ako jedna z 10
škôl na Slovensku lídrom v projekte
SR
vedy, výskumu a športu
II. ZŠ na Štúrovej ulici prešla
transformáciou na základnú školu
s materskou školou, získala čestné meno po Alexandrovi Vagačovi. Od 1. septembra 2012 sú
pre rodičov k dispozícii úplne nové priestory materskej školy
a zriadená bola jazyková škola.
Od 1. septembra 2011 pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave je ako jedna zo16
škôl zapojená do celoštátneho experimentálneho overovania vyučovania 2 cudzích jazykov od 1.
ročníka metódou CLIL. V celoslovenskom testovaní sa zaraďuje
medzi 5 % najlepších škôl.
ZŠ na Kukučínovej ulici bola
ko mp lexne zreko nšt ru ova ná
a ukončuje projekt financovaný
z Eurofondov s názvom „Moderná
cesta za vzdelaním“. Rozšírila
a skvalitnila vyučovacie podmienky a metódy pre svojich žiakov. Jej
výraznou črtou je uchovávanie
kultúrneho dedičstva Podpoľania.
ZŠ na Obrancov mieru bola taktiež komplexne zrekonštruovaná
a každoročne sa úspešne zapája
do rozvojových projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Veľkou chybou predchádzajúce h o M s Z v r o k u 2 0 0 9 b o l o
neschválenie finančných prostriedkov na projektovú dokument á c i u p r e p o d a n i e ž i a d o st í
OPRAVA-Detvianske noviny 10/2014 str. 5
Redakcia Detvianskych novín sa ospravedlňuje pánovi Andrejovi Kuricovi za preklep spôsobený
softwarovým nedostatkom. Vo volebnom obvode č. 4 kandiduje-9. Andrej Kuric, 42 r., nezamestnaný, Detva, A. Hlinku 900/1, nezávislý kandidát.
na poskytnutie eurofondov
na komplexnú rekonštrukciu IV.
ZŠ J. J. Thurzu a II. ZŠ na Štúrovej
ulici, pretože dnes by boli zrekonštruované všetky ZŠ v Detve.
Dôležité je spomenúť aj starostlivosť o aktívne starnutie
seniorov v našom meste.
V sociálnej oblasti sa ukončila
transformácia Klubu dôchodcov
na Partizánskej ulici na Denné
centrum. V Klube dôchodcov dnes
dôchodcovia aktívne trávia svoj
voľný čas a taktiež sa vzdelávajú.
V rámci projektu „Vzdelávanie ako
súčasť aktívneho starnutia“ sa seniori môžu zdokonaľovať v práci
na počítači, v anglickom a nemeckom jazyku a získavať vedomosti
z oblasti zdravého životného štýlu,
práva, psychológie a sebaprezentácie. V Dennom centre je novovybudovaná učebňa s 9 počítačmi,
tlačiarňou, internetom a novozakúpeným knižným fondom.
Mesto Detva má tiež transparentný systém poskytovania
dotácií.
V rokoch 2013 a 2014 boli prijaté Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré rozširujú možnosti
získavania dotácií v oblasti športu,
kultúry, sociálnej oblasti a voľnočasových aktivít. Zjednotili sa pravidlá podávania žiadostí o dotáciu,
vyúčtovania a rozdeľovania dotácií.
Úspešné smerovanie mesta
Detva sa prejavilo aj v rebríčku
transparentnosti.
Kým v roku 2010 na konci minulého funkčného obdobia obsadilo
mesto Detva v hodnotení slovenských miest - Otvorená samospráva od Transparency International
Slovensko 96. miesto, dnes vidieť
výrazný posun vpred a v priebehu
štyroch rokov sa mesto Detva dokázalo prepracovať z 96. miesta
až na 48. miesto.
„Môžeme si položiť otázku, či
sme mesto Detva spoločnou prácou posunuli za posledné štyri roky dopredu. Po zhodnotení
výsledkov práce vedenia mesta
môžeme povedať, že sme mesto
Detva za posledné štyri roky posunuli dopredu. Finančne sme mesto
Detva ozdravili, zásadne zvýšili
transparentnosť jeho riadenia,
udržali sme nízku cenu tepla, vďaka dobrému hospodáreniu sme
zrealizovali a naštartovali mnohé
projekty a ak nám aj naďalej zachováte dôveru, tak v tomto trende
budeme pokračovať.“
Zástupca primátora
Ján Šiandor
Detvianske noviny
STRANA 4
Rekapitulácia projektov o ktorých podporu sa Mesto Detva
uchádzalo zo štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2007 - 2013
Mesto Detva sa v programovacom období v rokoch 2007-2013 uchádzalo o finanènú podporu z fondov Európskej únie
z viacerých operaèných programov (napr.:
OP Vzdelávanie, OP Životné prostredie,
OP Konkurencieschopnos a hospodársky
rast, Regionálny operaèný program, OP
Zamestnanos a sociálna inklúzia). Podmienkou predloženia žiadosti o nenávratný finanèný príspevok bola v prvom rade
oprávnenos žiadate¾a, t.j. mesto Detva
nebolo oprávneným žiadate¾om v rámci
každej vyhlásenej výzvy na predkladanie
žiadosti. Podmienky oprávnenosti sú
striktne dané pre každú výzvu samostatne.
V tabu¾kách uvádzame informácie
o projektoch mesta Detva, ktoré boli poskytovate¾mi mestu podporené (zrealizované projekty a projekty v realizácii) a
žiadosti o nenávratný finanèný príspevok,
u ktorých v súèasnosti prebieha hodnotiaci
proces poskytovate¾mi nenávratného
finanèného príspevku.
Zazmluvnená oprávnená cena je cena
projektu pod¾a platnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finanèného príspevku, vrátane jej prípadných dodatkov, uzavretej
s poskytovate¾om nenávratného finanèného príspevku, a to na základe poskytovate¾om skontrolovaných a schválených
procesov verejného obstarávania na jednotlivé aktivity projektu.
Èerpaná suma je poskytovate¾om
schválená koneèná suma èerpaných
oprávnených výdavkov projektu na základe poskytovate¾om skontrolovaných
a schválených žiadostí o platbu, monitorovacích správ, prípadne zmien projektu
a vykonaných kontrol poskytovate¾a
na mieste realizácie projektu.
Okrem povinného minimálne 5% spolufinancovania projektov, mesto z vlastné-
ho rozpoètu financovalo neoprávnené výdavky projektov nevyhnutne súvisiacich s
projektom, ktoré do neoprávnených výdavkov buï preradil poskytovate¾ pri posudzovaní žiadosti o nenávratný finanèný
príspevok alebo vyplynuli z podmienok výzvy alebo vyplynuli z potrieb poèas realizácie projektu a bez ktorých by projekt
nebolo možné zrealizova. Prièom realizáciu neoprávnených výdavkov, ktoré sú súèasou projektu kontroluje poskytovate¾.
Okrem podporených projektov, príp.
projektov ktoré sú v súèasnosti v hodnotení, mesto v predchádzajúcom období
predložilo žiadosti o nenávratný finanèný
príspevok aj pre projekty Rekonštrukcia
Polikliniky v Detve, Ul. Kpt. Nálepku, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva-Studienec, KOMPOSTÁREÒ
a ZBERNÝ DVOR a Protipovodòové opatrenia na vodnom toku Detviansky potok
v Detve. Tieto žiadosti o nenávratný
finanèný príspevok neboli zo strany poskytovate¾ov podporené. Žiadosti splnili
všetky náležitosti výziev. Neboli podporené pre nedostatok finanèných prostriedkov vyèlenených poskytovate¾mi
na vyhlásené výzvy.
Finanèná podpora z iných zdrojov je len
doplnkovým zdrojom na spolufinancovanie potrieb mesta. Na dotácie nie je právny
nárok.
Prezentácia projektov zrealizovaných
s finanènou podporou Európskej únie je
zverejnená na web stránke Mesta Detva
www.detva.sk /Elektronická úradná tabu¾a/Projekty mesta.
Spracovala:
Anna Golianová,
MsÚ v Detve
- oddelenie rozvoja
Preh¾ad údržby majetku mesta za roky 20112014
Rok 2011: Mestský úrad-rekonštrukcia sociálnych zariadení na hornom poschodí-8
975,55
Eur, Denné
centrum-oprava fasády, výmena ž¾abov a
nama¾ovanie okien-12 713,33 Eur, Gymnastická telocvièòa-hydroizolácia strechy+zateplenie strechy-28 406,34 Eur,
Hádzanárska budova-rekonštrukcia WC
a šatní-20 444,43 Eur, Letný štadión-výmena okien na budove, zateplenie budovy
a obnova fasády-36 832,36 Eur, Športová hala-oprava elektrických rozvodov,
hydroizolácia strechy-21 623,87 Eur, Dielòa v kotolni K3-hydroizolácia strechy-4
900,- Eur, MKS-Chudobienec-rekonštrukcia kanalizaènej prípojky-4 800,- Eur,
Technické služby-Hydroizolácia strechy-6 578,34 Eur, Materské a základné
školy spolu120 000 Eur, III. Základná
školafinancie z projektu (eurofondy+štátny rozpoèet)907 091,67 Eur.
Údržba za rok 2011 spolu1 172
365,90 Eur
Rok 2012: Mestský úrad-výmena
okien na budove úradu a sobášnej sieni18 498,88 Eur, Mestský dom na Nám
SNP-výmena okien, oprava fasády-61
618,63 Eur, Zdravotné stredisko LDCHvýmena plynových kotlov na ÚK a TÚV-5
000,- Eur, Technické služby-výmena
plynových kotlov na ÚK a TÚV-5 000,- Eur,
Ostatné materské a základné školy
spolu120 000 Eur.
Údržba za rok 2012 spolu210 117,51
Eur
Rok 2013: Mestský úrad-výmena
podláh na chodbách-5 462,10 Eur, Mestský dom na Nám SNP-montáž termostatických ventilov na ÚK-1 800,- Eur,
Zdravotné stredisko LDCH-výmena
okien, montáž žalúzií a sieok-14 358,64
Eur, Zdravotné stredisko Poliklinikahydroizolácia predstavenej èasti plochej
strechy2 520,00 Eur, Zdravotné stredisko Obrancov mieru-rekonštrukcia priestorov dialýzy-300 000 Eur, Zdravotné
stredisko Obrancov mieru-výmena
okien, montáž termostatických ventilov na
ÚK-16 540,15 Eur, Gymnastická telocvièòa-rekonštrukcia zadnej steny+výmena okien è.1-26 989,60Eur,
Hádzanárska budova-oprava fasády,
úprava fasády a výmena ž¾abov-7 107,80
Eur, Športová hala-rekonštrukcia sociálnych zariadení a spàch-13 591,61 Eur, Obèianska
vybavenos-Kapustnice-hydroizolácia
èasti plochej strechy è.1-9 597,67 Eur,
Ostatné materské a základné školy
spolu150 000 Eur.
Údržba za rok 2013 spolu547 967,57
Eur
Rok 2014: Mestský úrad-rekonštrukcia WC sobášna sieò-17 679,80 Eur, Denné centrum-rekonštrukcia WC-4 830,Eur, Zdravotné stredisko LDCH-výmena vchodových dvier-1 200,- Eur, Zdravotné stredisko Poliklinika-zateplenie
èasti Polikliniky è.1, oprava vstupu, schodov a výmena vstupných dvier-46 002,10
Eur, Zdravotné stredisko Obrancov
mieru-zateplenie budovy dialýzy, hydroizolácia strechy-58 343,90 Eur, Zdravotné
stredisko Obrancov mieru-výmena
vstupných dvier-1 424,82 Eur, Gymnastická telocvièòa-rekonštrukcia prednej
steny+výmena okien è.2, rekonštrukcia
prístavby, hydroizolácia strechy-57
204,10 Eur, Letný štadión-oprava schodov-vstup 1 377,- Eur, Športová hala-oprava podláh na chodbe, oprava
schodov-vstup, prestrešenie vstupu7
476,40 Eur, Zimný štadión-hydroizolácia
strechy-prístavby-5 572,80 Eur, Obèianska vybavenos-Kapustnice-hydroizolácia èasti plochej strechy è.2-12 487,88
Eur, Obèianska vyb.-stavebniny-hydroizolácia strechy-2 167,20 Eur, Ostatné
materské a základné školy spolu150
000 Eur.
Údržba za rok 2014 spolu365 766
Eur
Spracovala: Jana Pálková,
MsÚ v Detve
- oddelenie správy majetku
Detvianske noviny
STRANA 5
K VYHODNOTENIU ROZVOJA MESTA DETVA
m Kultúra
· Mesto Detva má tri kultúrne
domy, všetky tri postupne zrekonštruovalo na vlastné náklady. N ajv äčš i u invest íc i u
pr e d s t a v u j e r e k o n š t r u k c i a
Domu kultúry A. Sládkoviča
(2013) približne vo výške 1 500
tis. € a v roku 2014 kultúrny dom
v Piešti za 118 tis. €.
· Detva sa môže pochváliť aj
digitalizovaným kinom, získala
naň dotáciu z Audio-vizuálneho
fondu (37 tis. €), ostatné náklady
boli hradené z rozpočtu mesta.
· K záslužným počinom mesta
Detva patrí aj prevádzkovanie
regionálneho múzea od r. 1994,
(v iných regiónoch múzeá zriaďuje a financuje VÚC alebo štát,
v našom regióne nie). Mesto
Detva vytvorilo pre Podpolianske múzeum v roku 2014 lepšie
podmienky premiestnením múzea do priestorov bývalého
obecného domu na Nám. SNP,
do zrekonštruovanej budovy (výmena okien, oprava fasády).
· P r e p otreby výt varný ch
umelcov mesto zriadilo minigalériu s cieľom podpory výstavnej
činnosti.
· Detva vlastní prírodný amfiteáter, ktorý má nadregionálny
význam. Mesto Detva postupne
realizuje obnovu scény ale aj zázemia amfiteátra z vlastných
prostriedkov.
· Už dlhodobejšie neexistujú
podporné programy, z ktorých je
možné realizovať rekonštrukcie
kultúrnych objektov. Investície
do obnovy kultúrnych zariadení
sa následne prejavili v bohatšej
činnosti a väčšej návštevnosti
podujatí.
· Mesto Detva je hlavným organizátorom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktoré
v budúcom roku dovŕšia 50 rokov svojej existencie. Toto medziná-rodne uznávané podujatie
je zároveň vizitkou Detvy a regiónu Podpoľania a má veľkú zásluhu na uchovávaní kultúrneho
dedičstva Slovenska. Detva každoročne na realizáciu festivalu
získava finančné prostriedky aj
z vonkajších zdrojov prostredníctvom projektov.
· S podporou MK SR bola realizovaná obnova kultúrnej pamiatkydrevených vyrezávaných
krížov.
· S podporou MK SR a BBSK
boli každoročne realizované
viaceré kultúrne podujatia a aktivity.
m Šport a relax
Detva disponuje množstvom
vlastných športových zariadení
a areálov. Tieto zariadenia prenajíma najmä športovo orientovaným združeniam a klubom
na tréningy a súťaže, ale aj
pre širšiu verejnosť. Mesto Detva každoročne podporuje rozvoj
športu:
· investíciami do obnovy športových zariadení-v posledných
štyroch rokoch boli z rozpočtu
mesta realizované čiastkové rekonštrukcie a údržby: gymnastickej telocvične, športovej haly,
zimného štadióna, letného štadióna, hádzanárskej budovy.
· príspevkami na činnosť športových klubov z rozpočtu mesta
a prostredníctvom malých grantov
· dotáciou na prevádzkovanie
kúpaliska a jeho údržbu
· vybudovanie cyklochodníka
v časti Novosady, rok 2013
m Bývanie
Výstavbe nájomných bytov
venuje mesto Detva systematickú pozornosť. Spolu má mesto
Detva 361 nájomných bytov.
Z toho 96 bytových jednotiek nižšieho štandardu a 265 bytových
jednotiek bežného štandardu.
· V roku 2011 bol postavený
nájomný bytový dom Dolinky č.
2 s 39 bytmi v celkovom náklade
1 925,1 tisíc €.
· V roku 2014 bol s podporou
Štátneho fondu rozvoja bývania
zrealizovaný nájomný bytový
dom Dolinky č. 3 v celkovom náklade 1 460 tis. € s 31 nájomnými
bytmi.
m Zdravotníctvo
Hoci zdravotníctvo nie je priamou kompetenciou miest a obcí,
mesto Detva sa snaží o to, aby
vybavenosť v oblasti zdravotníctva zodpovedala potrebám okresného sídla. Pre potreby
zdravotníctva má vyčlenených
niekoľko objektov, tie postupne
revitalizuje:
· Pre potreby zdravotníctva
mesto Detva nedovolilo sprivatizovať a odkúpilo od BBSK budov y P o likli n ik y a L i eč e b ne
pre dlhodobo chorých a postupne ich rekonštruuje (vonkajšie
fasády, strechu, výťah, vstup
do budovy, okná).
· Dalo zrekonštruovať budovu
bývalej ZUŠ a podporilo v nej
zriadenie dialyzačného strediska.
· Zrekonštruovalo zdravotné
stredisko na Nám. SNP v historickej časti Detvy a zrealizovalo
pri nej parkovisko.
· Na rekonštrukciu a vybavenie LDCH vypracovalo a dvakrát
predložilo projekt pre získanie finančných prostriedkov z OP
Zdravotníctvo. Po nepodporení
projektu mesto budovu postupne rekonštruuje na vlastné náklady (výmena kúrenia, okien,
dverí) a v roku 2012 zrealizovalo
pri LDCH aj nové parkovisko.
m
Školstvo
Mesto Detva je zriaďovateľom
4 základných škôl. S podporou
eurofondov bola ukončená rekonštrukcia dvoch ZŠ a realizov a n é p r o j e k t y v z d e l á v a ni a
a terénnej sociálnej práce.
· Stavebné úpravy I. ZŠriešenie havarijného stavu a zatepleni e
ZŠ.
S ta v b a
b ol a
skolaudovaná 12/2009.
· III. ZŠ-ZŠ Stavebné úpravy,
zateplenie a modernizácia tepelného hospodárstva areálu Zrek o n š t r u ov an é obj ek t y b ol i
od o v z d a n é d o u ž ív a ni a
v 02/2010.
· Projekt Základné školy v Detve už on-line II bol podporený
v rámci Opera
ného programu „Vzdelávanie“. Časový rámec realizácie
projektu: 04/2009 03/2011
· Terénna sociálna práca
v Detve 2
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Časový rámec realizácie projektu: 11/2011-05/2012
m
Životné prostredie
· Rekultivácia skládky TKO
DetvaStudienec bola realizovaná v dvoch etapách. Na obidva
projekty mesto získalo podporu
z eurofondov. Druhá etapa bola
realizovaná v r. 2011 podporená
v rámci Operačného programu
Životné prostredie.
· Modernizácia verejného
osvetlenia II. etapa na ul. M.R.
Štefánika a Partizánskej podporená z Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Stavba bola skolaudovaná 2/2012.
· Rekonštrukcia Nám. SNP
podporená v rámci Regionálneho operačného programu.
m Prevencia kriminality -
kamerový systém
Projekt Detva-bezpečné mestovybudovanie kamerového
systému začatý v roku 2008
na vlastné náklady,
· -v roku 2009 bola realizovaná druhá etapa, zo štátnych dotácií podporená 20 tis. €
· v roku 2014 realizovaná
3. etapa, zo štátnych dotácií
podporená 5 tis. €.
m Cestovný ruch
· P r oj e kt : S p r ís t up ne nie
a skrášlenie pozoruhodností
v Detve,
celkové náklady 143 202,57 €,
poskytnutý nenávratný finančný
príspevok z PRVLEADER vo
výške 50 679,28 €. Ukončenie
projektu 10/2012. (Parkové
úpravy, lavička pre peších, informačné panely v meste a na Kaľamárke.)
· Viacúčelové propagačné
stánky, celkové náklady spolu:
949,16 €, BBSK 500 €.
· Detva-propagačné materiály
na podporu cestov. ruchu, príspevok BBSK 500 €.
· Furmanská súťaž ťažných
koní o valašku1000 €.
· Detvachuť tradícií a čaro
vidieka v srdci Slovenska: podujatia a propagačná brožúra
v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku (2013, 2014)
s podporou BBSK
m
Priemysel a služby
S p o d po r ou e u rof o n do v
zo Sektorového operačného
programu Priemysel a služby bol
v uplynulom plánovacom období
realizovaný projekt zameraný
na revitalizáciu hnedého priemyselného parku v lokalite PPS.
Čerpanie nenávratného finančného príspevku: 6 649 853,92
€
Počet skutočne vytvorených
pracovných miest: 433
Pripravená plocha: 29 517,41
m2
Obsadenosť parku: 29 517,41
m2
Anna Ostrihoòová,
MsÚ v Detve
- oddelenie rozvoja
Detvianske noviny
STRANA 6
Starším obyvate¾om Detvy venovali
kyticu piesní a slov vïaky
Štvrtkové popoludnie 23. októbra 2014 patrilo krásnym piesòam a slovám vïaky starším obyvate¾om mesta Detva, ktorí
zaplnili sálu Kultúrneho centra A. Sládkovièa.
Pri príležitosti mesiaca október,
mesiaca úcty k starším, usporiadalo mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča spoločenskokultúrne podujatie pre dôchodcov
s názvom Z úcty k Vám. Organizátori pripravili pre účastníkov kyticu
uvitú z hudby, piesní a tancov.
So spomienkami, a predovšetkým
s obľúbenými známymi hitmi, prítomných potešila dáma slovenskej
populárnej hudby Oľga Szabová.
„Každoročne v jeseni, keď príroda naberá na svojej kráse plnosťou rozmanitých farieb, tak ako to
odznelo v úvodnej básni, sa s úctou obraciame k vám-našim skôr
narodeným občanom, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a kon a n i e o b o h a t e n é ž i v ot n ým i
múdrosťami,“ uviedla podujatie
moderátorka večera Anna Kucejová.
Primátor Ján Šufliarský v ďakovnom príhovore k starším občanom
prirovnal človeka v jeseni života
k umeleckému dielu. „Tvaroval
a formoval ho majster život svojimi
skúškami, radosťami, ale aj starosťami,“ zamyslel sa Šufliarský.
Ako ďalej primátor uistil seniorov,
každý z nich je výnimočnou osobou v kruhu svojich rodín aj v spoločnosti. Je potrebné neustále
formovať mladšiu generáciu, ktorá
potrebuje vedieť to, čo mnohí zo
seniorov pre mesto a spoločnosť
robia.
Pre mesto Detva sú jeho starší
občania dôležití. Mnohí z nich sú
aj oficiálne členmi štyroch detvianskych klubov dôchodcov alebo sú
v Jednote dôchodcov na Slovensku. Prostredníctvom spomínaných klubov je už dlhšie rozvíjaná
spolupráca mesta so staršími obyvateľmi na rôznych prínosných
aktivitách a podujatiach.
„Aj v našom meste sa snažíme
vychádzať v ústrety vám, staršej
generácii, podporou vašich organizácií a rôznych aktivít ako i vytváraním vhodných priestorových
podmienok pre vašu klubovú činnosť. Zámerom nášho mesta
pri presadzovaní aktívneho spôsobu života v staršom veku je podporovať vašu činorodosť, vaše
športové a kultúrne aktivity, spoločenský život, činorodosť aj vzdelávanie,“ dodal primátor Šufliarský.
O nasledujúci kultúrny program
sa zaslúžili členovia Spevokolu
Senior Detva, Tanečnej skupiny
Radosť pri Klube dôchodcov č. 3,
páni muzikanti Jozef Uhrin a Ján
Ligenza.
Ohláseného vzácneho hosťa,
speváčku Oľgu Szabovú, na pódium sprevádzali speváčky Marcela Drozdíková s dcérou Riou
Kráľovou. Spolu s ňou si zaspievali jeden z jej hitov Dávno, tak dávno. Radosť publika Oľga Szabová
opätovala srdečným až dojemným
poďakovaním za pozvanie do Detvy.
Na Detvu si totiž spomína ešte
z roku 1972. Vtedy tu ako mladá
speváčka získala strieborné ocenenie na celoslovenskom finále
súťaže o Zlatú ružu v Detve. Oľga
Szabová detvianskym seniorom
zaspievala najobľúbenejšie hity,
ktoré Slovensko pozná aj vďaka
bývalej veľmi sledovanej televíznej relácii Repete. Práve na iniciátora relácie, Ivana Krajíčka, si
so slovami vďaky zaspomínala aj
Oľga. Z klenotnice osobných
spomienok vybrala i krásne chvíle
strávené s manželom a hudobným
skladateľom Jurajom Velčovským,
ktorému sama vďačí za uvedenie
a kariéru na scéne populárnej hudby. Na manžela zaspomínala viack r á t , a v ž d y le n s l á s k a v ým
„Jurko.“ Svojmu manželovi vďačí
aj za svoj druhý najznámejší hit
Mendocino, tým v závere nadchla
vďačné publikum.
Po smrti syna Petra a manžela
Juraja nemala pani Oľga práve
ľahké životné obdobie. Za znovunavrátenie s piesňou na pódiá
vďačí bratom Robertovi a Andrejo-
vi Antoniovi Lecovcom. So svojim
producentom Robertom Lecom
zaspievali aj spoločný duet, pričom pre pieseň Naša láska je zázrak to v Detve bola premiéra.
Kyticu s malou pozornosťou a slovami vďaky pani Oľge Szabovej
v mene obyvateľov Detvy podal
primátor Ján Šufliarský. Mesiac
úcty k starším síce skončil, ale tej
staršej generácii mesta vďaka
a úcta právom prináleží každý
deň v roku.
Zuzana Juhaniaková
Foto: Jaroslav Švábenský
Už nadobudla platnos
novela banského zákona
Od 1. novembra 2014 vstúpila do platnosti novela banského zákona. Snahu mesta Detva zabráni ažbe zlata
na Podpo¾aní tak podporila aj Národná Rada SR, ktorá
sa dòa 12. septembra 2014 uzniesla na zmene zákona
o ochrane a využití nerastného bohatstva, nazývaného
aj banský zákon.
Ako vyplýva z dodatku v novele: „Pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov je zakázané
používať technológiu kyanidového lúhovania“. Práve na tejto
technológii bola totiž postavená
plánovaná ťažba v katastri mesta Detva.
Ako sa vtedy v oficiálnom stanovisku vyjadril primátor Ján
Šufliarský, predovšetkým predkladateľom tejto novely a všetkým poslancom, ktorí hlasovali
za jej schválenie, patrí poďakovanie. Je to dobrá správa nielen
pre obyvateľov mesta Detva ale
aj celého regiónu, ktorý sa zjednotil proti tejto ťažbe. „Na prvom
mieste je, aby sme mali zabezpečené zdravie obyvateľov
a zdravé životné prostredie. To
sú hodnoty, ktoré sa nedajú vyčísliť,“ uviedol pri ďalšej príležitosti v súvislosti s novelou
primátor Šufliarský. Ako podotkol, nijaké peniaze nenahradia
zdravie občanov a životného
prostredia.
Predmetná novela znamená
výraznú pomoc pri zamietnutí
zámeru ťažiarských spoločností
spustiť na území mesta Detva
proces povolenia ťažby zlatonosných rúd. Mesto Detva zaujalo jasný, negatívny postoj
k zámeru akejkoľvek banskej
činnosti, ktorá by ohrozila životné prostredie ako aj zdravie
svojich obyvateľov, preto mesto
Detva považuje spomínanú novelu banského zákona za vítanú
pomoc mestám ohrozených nebezpečnou ťažbou.
Mesto Detva v problematike
povolenia ťažby zlatonosných
rúd na území BBSK obhajuje záujmy svojich obyvateľov pred záujmami ťažobných spoločností,
dôkazom je aj návšteva primátora Šufliarského dňa 29.septembra
20 14
na
Úrade
Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici,
kde potvrdil zapracovanie pripomienky mesta Detva do Územného plánu veľkého územného
celku Banskobystrický kraj Zmeny a doplnky 2014 v zmysle
nepripustiť na území Banskobystrického kraja ťažbu a následné
použitie technológie kyanidového lúhovania pri spracovaní,
úprave a zušľachťovaní zlatonosných rúd.
Všetky spomínané kroky
majú dopomôcť k
zastaveniu snahy ťažiarských
spoločností spustiť ťažbu v regióne Podpoľania.
Marián Lalík
Detvianske noviny
STRANA 7
Mladá rodáèka z Detvy pracuje na experimente STAR
na urých¾ovaèi RHIC
Katarína Gajdošová má 23 rokov, no precestovala už viacero krajín. Jej zá¾ubou je veda, venuje sa jej vo výskumoch
a štúdiom v Prahe. Príjemná mladá obyvate¾ka Detvy prezentovala v týchto dòoch výsledky svojej výskumnej èinnosti
v New Yorku. Na prosbu o krátky rozhovor pre mesaèník rodného mesta odpovedala napriek svojej zaneprázdnenosti
s ochotou a milým úsmevom.
V prvých novembrových dòoch 2014
si sa zúèastnila ako jediná študentka
zo Slovenska na vedeckom meetingu
v New Yorku v USA. Èo bolo jeho
cie¾om?
Bol to meeting kolaborácie
STAR, vlastne experimentu STAR
na urýchľovači RHIC v Brookhaven National Laboratory (BNL),
jazykovú skúšku. Potom musím
ovládať aj angličtinu, pretože všetky práce, články, študijné materiály, prezentácie a komunikácia
s inými členmi kolaborácie prebieha v anglickom jazyku.
Ktoré krajiny si navštívila a s ktorými
inštitúciami spolupracuješ pri tvojom
výskume?
vod prečo sa stavajú. Časticová
fyzika ešte zďaleka nie je podrobne preskúmaný odbor. Na väčšinu vecí máme len teórie, ktoré je
potrebné potvrdiť. Ako napríklad
existencia Higgsovho bozónu. Dlho bol teoreticky predpovedaný,
ale aby sme ho mohli reálne pozorovať, potrebujeme na to zrážky
častíc s obrovskou energiou, na čo
slúžia urýchľovače. Ďalším cieľom
modernej časticovej fyziky je preskúmať stav hmoty, tzv. kvark-gluónovú plazmu, ktorá existovala
v prvých zlomkoch sekundy
po Veľkom Tresku. Táto hmota sa
už nikde inde vo vesmíre nenachádza, pretože na jej existenciu
je potrebná vysoká teplota a tlak,
ale na Zemi sme ju schopní vytvoriť v urýchľovači, aj keď len na asi
jednu miliardtinu milióntiny sekun-
dy. Urýchľovače sa používajú aj
v iných oblastiach fyziky, ale aj
v medicíne, napríklad pri liečbe
onkologických pacientov.
Aké sú Tvoje najbližšie profesionálne
plány èi projekty?
Teraz je pre mňa dôležité dokončiť diplomovú prácu a magisterské štúdium. Časticová fyzika
ma stále baví, a ešte zďaleka som
sa o nej nedozvedela všetko, tak
by som určite chcela pokračovať
v doktorandskom štúdiu buď v Nemecku, Holandsku, Dánsku, alebo
v USA, kde sú asi najlepšie univerzity v našom odbore. Keď sa už
mám trápiť na doktoráte, nech to
stojí za to :)
Použitá fotografia je z osobného
archívu Kataríny Gajdošovej.
Za rozhovor ïakuje
Zuzana Juhaniaková
Prvý krosový beh vyhrali Segeèovci,
na pláne je druhý roèník
ktorá sa pravidelne koná za účelom diskusie o postupoch práce jej
členov. Keďže som aj ja členkou
a pracujem na analýze dát zo zrážok častíc, musela som odprezentovať status mojej práce.
Venuješ sa výskumu v oblasti èasticovej fyziky. Ako sa mladé dievèa
z Detvy dostalo k vede a tak špecifickému odboru?
Môj záujem o fyziku vo mne prebudil náš lektor matematiky a fyziky na Bilingválnej slovenskošpanielskej sekcii Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici.
Dopočula som sa o veľkých experimentoch v CERNe, európskom
laboratóriu zameranom na časticovú fyziku, a fascinovalo ma čo
všetko tam dokážu. Preto som sa
snažila vybrať si vysokú školu, kde
by sa tejto časti fyziky venovali,
a ako najlepšia voľba sa mi javila
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská na Českom Vysokom Učení Technickom v Praze. Ako tému
bakalárskej práce som si vybrala
a n a l ýzu d át na e xpe rime nt e
STAR. Môj školiteľ Dr. Jaroslav
Bielčík je veľmi ambiciózny a vďaka grantom, ktoré získal, môže
svojich študentov posielať na zahraničné stáže do laboratórií,
a svoje výsledky môžu odprezentovať na rôznych meetingoch
a0160konferenciách.
Pretože experimenty na ktorých
spolupracujem produkujú nepredstaviteľné množstvo dát, a nedajú
sa uskutočniť v každom laboratóriu, hlavne kvôli ich finančnej náročnosti, kolaborácie potrebujú
množstvo vedcov a študentov. Tí
si medzi sebou musia odovzdávať
informácie. Preto je dôležité chodiť
na meetingy, a pre študenta je výhodné zúčastniť sa zahraničného
pobytu, kde pracuje s výbornými
vedcami svojho odboru. Od tretieho ročníka, kedy som začala
v rámci bakalárskej práce pracovať na danom experimente pod
vedením môjho školiteľa, som bola na rôznych meetingoch vo Varšave, Budapešti, New Yorku, San
Franciscu. V januári budúceho roku budem mať prezentáciu na
konferencii časticovej fyziky v Bormiu (Taliansko). V marci tohto rok u s o m b o l a a k o „ d e t e c to r
operator“ v kontrolnej miestnosti
detektoru STAR pri naberaní dát
zo zrážok v urýchľovači RHIC, kde
som dohliadala na správny chod
súčastí detektora. V lete tohto
a minulého roku som bola na dlhšiu dobu v BNL v New Yorku kde
som pracovala ďalej na mojom výskume pod dohľadom vážených
vedcov kolaborácie STAR. Toto
leto som ešte bola vo Fínsku na
letnej škole v Jyväsklä zameranej
na časticovú fyziku.
Aké cudzie jazyky ovládaš?
Ako absolventka španielskeho
bilingválneho gymnázia ovládam
španielčinu, z ktorej mám aj štátnu
Èo je to urých¾ovaè a preèo ho èasticoví fyzici potrebujú?
Urýchľovač slúži na urýchlenie
častíc, to je v podstate jediný dô-
Mládežnícky parlament mesta Detva v spolupráci s
Mestom Detva zorganizoval v nede¾u 28. septembra
2014 prvý roèník behu o primátorov krpec.
Víťazom mužskej kategórie sa s časom 15 min 00 sek stal Andrej
Segeč, v ženskej kategórii vyhrala Eva Segečová s časom 18 min 40
sek., a tak oba „primátorove krpce“ končia u Segečovcov. Išlo o 4 km
krosový beh, ktorý začal na amfiteátri v Detve, pokračoval smerom
na Skliarovo, Polianky, Stavanisko a naspäť na amfiteáter.
Na organizácii sa podieľali všetci členovia Mládežníckeho parlamentu v Detve, na vydarenom podujatí odviedli dobrú prácu.
Na tomto prvom ročníku sa zúčastnilo takmer 50 súťažiacich, čo
zanechalo u organizátorov dobrý dojem a v kombinácii s dobrým počasím a náladou to hodnotia ako skvelú akciu, v ktorej chce mládežnícky parlament určite pokračovať i ďalšie ročníky. Ďalší ročník bude
mať detskú, pôvodnú, ale i dlhšiu variantu trate po podpolianskych
lazoch
Organizátori ďakujú súťažiacim, ale aj zúčastneným, ktorí prišli
povzbudiť a pozrieť. Takisto ďakujú Červenému krížu za užitočné
ukážky prvej pomoci. V neposlednom rade ďakujú Mestu Detva
za spoluprácu a takisto sponzorom, ktorí darovali vecné ceny
pre víťazov.
Marián Líška
Projekt bol spolufinancovaný
Foto: Eva Chmelaøová
z rozpoètu Mesta Detva.
Detvianske noviny
STRANA 8
Vzdelávanie je dôležité aj v jeseni života
V rámci projektu mesta Detva
s názvom „Vzdelávanie ako súèas aktívneho starnutia“ prebiehajú už od apríla 2014 v Dennom
centre na Partizánskej ulici
vzdelávacie programy Zdravý
životný štýl a Kurz poèítaèov. Ïalšími vzdelávacími aktivitami, ktoré sa pripravujú budú Anglický jazyk
-zaèiatoèníci-úroveò Al, Nemecký
jazyk-zaèiatoèníci-úroveò Al, Psychológia nielen pre seniorov, Právo
ako ho nepoznáme - právne minimum, Spoloèenský protokol, Sebaprezentácia a prezentaèné
zruènosti.
Absolventi z radov seniorov, ktorí
úspešne absolvujú jednotlivé aktivity,
získajú certifikát/osvedèenie
o absolvovaní vzdelávania.
Predmetom vzdelávania je celý èlovek so všetkými svojimi
schopnosami telesnými,
duševnými i duchovnými, veï
èlovek je bytos vybavená rozumom,
vô¾ou a citom. Komplexný poh¾ad
na vzdelanie vyjadril už J. W. Goethe
svojim výrokom: „Vzdelanos je schopnos rozumie druhým"..
V Dennom centre sa poskytuje sociálna služba poèas dòa fyzickej osobe,
ktorá dovàšila dôchodkový vek, fyzickej
osobe s ažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným
stavom. Celá èinnos denného centra
má povzbudzova svojich èlenov k ak-
Minister školstva ocenil pedagogièku
zo Základnej školy J. J. Thurzu
Primátor mesta Ján Šufliarský aj touto cestou vyjadruje
poïakovanie za prácu a blahoželanie pani Eve Ludvighovej.
Vyuèujúca Eva Ludvighová zo Základnej školy J. J. Thurzu v Detve sa úspešne
umiestnila v súaži pre uèite¾ov, ktorú vyhodnotili na celoslovenskej konferencii
Škola na dotyk Live 2 v Poprade dòa 16.
októbra 2014. Bola ocenená leteckým zájazdom do New Yorku. Cenu si prebrala
priamo z rúk ministra školstva Petra Pellegriniho. Eva Ludvighová vyuèuje informatiku a matematiku.
Základná škola Júliusa Juraja Thurzu
v Detve je od decembra 2013 zapojená do
projektu Škola na dotyk, v rámci ktorého
overovala využitie tabletov vo vyuèovacom procese. Detvianska Základná škola
J. J. Thurzu patrí medzi desa slovenských
škôl, ktoré sú do tohto celoslovenského
projektu zapojené.
Projekt pripravila firma Edulab v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci projektu
prebiehala aj súaž uèite¾ov v tvorbe interaktívnych vzdelávacích materiálov.
„Vážená pani Ing. Eva Ludvighová, prijmite naše poïakovanie za spoluprácu
v oblasti implementácie digitálnych technológií a digitálnych materiálov do vyuèovacieho procesu v slovenských školách.
Vašou aktívnou prácou významne podporujete pozitívne zmeny v našom školstve,“
uvádza sa v ïakovnom liste podpísanom
ministrom školstva.
Zuzana Juhaniaková
Na Skliarove bola dobrá
nálada pri futbale
V nede¾u 19. októbra 2014 sa v Detve na Skliarove odohral
už 13. tradièný Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Detva. Zúèastnili sa ho mužstvá Skliarova, Starej Detvy
a Skliarova-Podpôjdy.
Za dobrého poèasia si vzájomne zmerali sily a veru bolo sa na èo pozera, èo
ocenili hlavne prítomní diváci a priatelia
športu. Hlavne zápas mužstva Skliarova
s mužstvom Detvy bol ve¾mi vyrovnaný, aj
keï Skliarovèania spoèiatku vyhrávali o
dva góly, nakoniec sa z víazstva tešili Detvania s rozdielom jedného gólu.
Na turnaji sa zúèastnil aj primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý odovzdal mužstvám ceny, spolu s putovným pohárom.
Zápasy sa skonèili nasledujúco:
Skliarovo-Stará Detva-3:4, SkliarovoSkliarovo Podpôjdy-8:3, Stará DetvaS
k
Projekt bol spolufinancovaný
l
z rozpoètu Mesta Detva.
iarovo Podpôjdy-9:1.
Boli vyhodnotení aj najlepší hráèi turnaja,
ktorí boli odmenení spomienkovými predmetmi. Najlepším útoèníkom
bol Martin Melich, najlepším obrancom Šimon
Šever a najlepším brankárom sa stal Peter Kukuliak.
Podujatie bolo usporiadané s podporou
mesta Detva a sponzorov.
Imrich Murín
Foto:
archív organizátora
tivite, sebarealizácii, zaèleòova ich do diania v meste a spoloènosti, prispieva k nadväzovaniu kontaktov medzi ¾uïmi,
vytváraniu pocitu spolupatriènosti, ktorý je z psychologického, sociálneho, ako i z ¾udského h¾adiska pre obèanov -seniorov mimoriadne
dôležitý. Poslaním denného centra je
spestri seniorom ich život, obohati ho
kultúrnymi, spoloèenskými, vzdelávacími aktivitami, spoznávaním prírodných krás a historických pamiatok
Slovenska, ale aj blízkej Európy.
Pri organizaènom a finanènom
zabezpeèení naplánovaných akcií sa
aktívne podie¾a mesto Detva. V dnešnej dobe sa ¾udia dožívajú vyššieho
veku v lepšej fyzickej, i duševnej kondícii. Dôležitým faktorom rozvoja duševného stavu
je aktívny prístup k životu.
Jednou z možností, ako èinorodo pristupova k starobe je
vzdelávanie, ktoré sa pre seniorov stáva prostriedkom pre poznávanie ïalších možností v rôznych oblastiach
života, naplnením potreby sociálneho
zaèlenenia, orientácie v nových informaèných technológiách, sebarealizácii, nadväzovaním nových kontaktov
a priate¾stiev.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloènos/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Jana Jedlièková
Riaditelia a vedenie mesta plánovaným
rozpoètom posilnia školstvo
Dòa 15. októbra 2014 sa na Mestskom úrade za úèasti
primátora mesta Jána Šufliarského, vedúcej oddelenia školstva kultúry a sociálnych vecí Margity Gajdošovej, vedúcej oddelenia správy majetku Janky
Pálkovej a vedúceho ekonomického oddelenia Mojmíra Chalupského konala pravidelná pracovná porada riadite¾ov škôl a školských zariadení.
Témami rokovania bolo zahájenie školského roka 2014/2015, príprava rozpočtového opatrenia pre
rok 2014, príprava rozpočtu na rok
2015, dorozdelenie rezervy a financií na ich údržbu v roku 2014,
pokyny k verejnému obstarávaniu
a inventarizácii majetku.
Školský rok mesto Detva zahájilo so zníženým počtom detí v základných školách z 1293 na 1257
a zvýšeným počtom v materských
školách zo 437 na 470.
V rámci rozpočtového opatrenia
školy zapracovali do svojich rozpočtov finančné prostriedky určené
na údržbu a ďalšie mimorozpočtové financie určené na kreditové
príplatky učiteľov, odchodné, na
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, asistentov učiteľov,
vzdelávacie poukazy, havarijné
stavy, na predškolákov a medzi-
ročné navýšenie platov. V rámci
preneseného výkonu bola v priebehu roka tvorená rezerva vo výške 69 392 Eur.
Suma 55 675 Eur sa v plnej výške prerozdelila medzi 3 základné
školy-ZŠ Kukučínova, ZŠ Obrancov mieru a ZŠ J. J. Thurzu a časť
rezervy vo výške 13 717 Eur bola
určená na krytie zníženia počtu
žiakov. V rámci preneseného výkonu tvorili mimorozpočtové (nenormatívne) prostriedky v roku
2014 sumu 86 836 Eur.
V rámci originálnych kompetencií sa na údržbu materských a základných škôl a jedální vyčlenilo
88 632 Eur, mimorozpočtové financie boli v roku 2014 vyčlenené
vo výške 58 694 Eur.
Pri príprave rozpočtov na rok
2015 je podstatná informácia, že
ekonomické oddelenie a oddelenie školstva kultúry a sociálnych vecí navrhujú
zvýšenie normatívov pre
materské školy, jedálne,
školské kluby detí, základnú umeleckú školu, cent r u m v o ľ n é h o ča su
a jazykovú školu o 4 až
10 %.
Zároveň v rámci preneseného výkonu základné
školy napriek poklesu žiakov robia rozpočet na úroveň roku 2014.
Margita Gajdošová
Detvianske noviny
STRANA 9
Obradná sieò mesta: z èinnosti Zboru pre obèianske záležitosti v Detve
m Uvítanie detí do života
„Zrodil sa život a čo je nádhernejšie a čo je viac ...“ Tieto slová
zazneli v obradnej sieni Mestského úradu v Detve vo štvrtok 30. októbra 2014 v úvode občianskej
slávnosti spoločného uvítania novonarodených detí do života.
Na pozvanie Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ-u) sa na
slávnosti zúčastnili rodičia so svojimi deťmi, ktoré sa narodili v mesiacoch máj až august 2014.
Do života a do radov najmladších
občiankov Detvy uvítali deti: Ondreja Holíka, Mateja Žilíka, Mateja Budáča, Dominiku Tkáčovú,
Michaelu Krnáčovú, Timoteja
Výbošťoka, Martinu Ďurišovú,
Mariana Zaušku, Jaroslava Nôtu, Deanu Krasuľovú, Nelu Sýkorovú, Samuela Vilhančeka,
Elišku Kačániovú, Ľubomíra Sebastiána Kičerku, Andreu Belaj ov ú , N a t á l i u Mala tinc ov ú,
Kristína Kočlíka, Rebeku Krup-
čiakovú, Damiána Baláža, Martinu Kučerovú, Martina Moravčíka, Tomáša Laššáka, Šimona
Kulicha.
K zúčastneným rodičom detí,
ako i ďalším hosťom, sa prihovoril
primátor mesta Ján Šufliarský,
ktorý v príhovore vyzdvihol úlohu
rodičov pri výchove svojich detí,
najmä, aby deti v nich videli vzor
lásky, porozumenia, zodpovednosti, aby poznali, že sú milované
a vyrastali v teplom srdečnom rodinnom prostredí. Rodičia sa potom podpísali do pamätnej knihy
ZPOZ a prevzali si z rúk primátora
kvetinu a upomienkový darček.
Slávnostnú chvíľu umocnil i milý
program, v ktorom vystúpili deti
zo Základnej školy a Materskej
školy na ul. Obrancov mieru.
m
manželské páry - manželia Roman a Irena Berkyovci, Imrich
a Mária Golianovci, Imrich a Elena Melichovci, Miroslav a Alena
Kucejovci, ktorí prijali pozvanie,
aby si pripomenuli a spoločne
oslávili 25. výročie uzavretia manželstva - ich strieborný sobáš.
Po úvodnom vystúpení členov
Dva manželské páry, manželia
Štefan a Anna Chamulovci, Jozef a Elena Výbohovci si pripomenuli dňa 30. októbra 2014
v obradnej sieni 50. výročie uzavretia manželstva. Manželské páry,
ktoré slávili zlatý sobáš, taktiež pozdravil primátor mesta Ján Šufliarský. Jubilujúcim manželom poprial
ZPOZ jubilujúcich manželov pozdravil a prihovoril sa im primátor
mesta Ján Šufliarský. Po zápise
jubilantov opäť nasledoval kultúrny vstup členiek ZPOZ so symbolickým založením party a klobúka i
s pripnutím pierok jednotlivým
manželským párom. Po slávnostnom obrade sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti Mestského
ú r a d u p o sed en ie jub ilan t ov,
na ktorom si zaspomínali na rôzne
chvíle zo svojho života a spoločne
si aj zaspievali.
do ďalších rokov spoločného života veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a Božieho požehnania
v kruhu svojich najbližších. Obidva manželské páry si potom v príj e m n e j p o h od e na po se de ní
v banketovej miestnosti s primátorom a účinkujúcimi pripomenuli
a zaspomínali na rôzne vtipné príhody a zážitky z minulosti.
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme.
Anna Kucejová
Foto: Eva Huboòová
Strieborné sobáše
a zlaté sobáše
V piatok 24. októbra 2014 popoludní sa v obradnej sieni stretli štyri
Bronzová medaila pre florbalistov zo ZŠ s MŠ Alexandra Vagaèa
òoch 14.- 15. októbra 2014 získali žiaci Základnej školy s Materskou školou A. Vagaèa v Detve bronzovú medailu
na Školských majstrovstvách Slovenska vo florbale mladších žiakov, odohrali ho v Komárne.
Cesta za úspechom začala obvodným kolom vo florbale, ktoré sa uskutočnilo ešte 26.
novembra 2013 v mestskej športovej hale
v Detve, za účasti šiestich škôl z detvianskeho
okresu. V skupine chlapci odohrali 2 zápasy.
So ZŠ Kriváň vyhrali 12:0 a nad ZŠ Kukučínova
Detva vyhrali 4:0. Zo skupiny postúpili z 1.
miesta a vo finále sa stretli z víťazom 2. skupiny
ZŠ J. J. Thurzu Detva. Chalani už boli „rozbehnutí“, nezastavilo ich už nič a vo finále rozstrieľali súpera 4:0. Chlapci si víťazstvo zaslúžili,
ku každému zápasu pristupovali zodpovedne,
povzbudzovali sa, bojovali a zaslúžene si vybojovali postup na regionálne kolo, ktoré sa
uskutočnilo 27. februára 2014 v Dudinciach.
Chlapci si v regionálnom kole zmerali sily
so ZŠ Námestie mládeže Zvolen a Spojenou
školou Dudince. Hrali sa 2 zápasy (ZŠ
A. Vagača DT-ZŠ Námestie mládeže Zvolen
4:1, ZŠ A. Vagača DT-Spojená škola, Ľ. Štúra
Dudince 4:3), obidva bez problémov vyhrali
a postúpili na krajské kolo.
Za účasti 5 družstiev, víťazov regionálnych
kôl, sa 6. marca 2014 v Slovenskej Ľupči uskutočnilo krajské kolo. Hralo sa systémom každý
s každým. Chlapci, ktorí boli správne motivovaní, všetky zápasy vyhrali a postúpili na Majstrovstvá Slovenska. Prvý zápas hrali so ZŠ
Čierny Balog 5:1, druhý so ZŠ Lučenec 7:2,
tretí so ZŠ Banská Štiavnica 7:2 a posledný
so ZŠ BB Spojová taktiež 7:2. Chalani podali
bojovný výkon a spolu s nimi sa aj ich učitelia
tešili na Majstrovstvá Slovenska.
Školské Majstrovstvá SR usporiadala ZŠ
Rozmarínova Komárno v Mestskej športovej
hale v Komárne. Majstrovstiev sa zúčastnili
víťazi krajských kôl. Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým. Vo svojej
skupine žiaci z Detvy najskôr zdolali ZŠ T. J.
Moussona Michalovce 6:5 a neskôr ZŠ s MŠ
P. Demitru 5:4. Zo skupiny postúpili z prvého
miesta a čakalo na nás semifinále. V ňom si
zmerali sily so ZŠ Kalinčiakova Bratislava.
V riadnom hracom čase remizovali 5:5, nasle-
dovali samostatné nájazdy, ktoré prehrali.
V detvianskom tíme zavládlo veľké sklamanie,
ale chalani opäť dokázali, že sú veľkí bojovníci
a v boji o tretie miesto zdolali ZŠ Malého
zo Skalice 3:2. Vyhrali a získali bronzové
medaily! Ako jediné družstvo neprehrali v riadnom hracom čase ani jeden zápas, a ako jediní
zdolali víťazov turnaja. Chalani si vyslúžili obdiv
aj od trénerov súperov, keďže celý turnaj odohrali len s jedným striedajúcim hráčom, oproti
ostatným družstvám, ktoré striedali 2 formácie.
Žiakom patrí poďakovanie za skvelé zviditeľnenie školy a aj mesta. Sú vzorom pre svojich
rovesníkov a príkladom toho, ako sa dá správne a hodnotne využiť voľný čas.
Školu a mesto reprezentovali: Andrej Melicher 8.A, Matej Kořínek 8.A, Jakub Matúch
7.A, Jakub Krnáč 8.A, Erik Klimo 8.A, Marek
Výbošťok 6.A, Martin Bohumeľ 7.A., Nikolas Mužila 6.A.
Dana ¼alíková
Detvianske noviny
STRANA 10
Materská škola M. R. Štefánika pokraèuje v projekte „Zelená škola“
V utorok 21. októbra 2014 v Materskej
škole Milana Rastislava Štefánika privítali
kolegyne z Èeskej republiky, ktoré k nim
zavítali v rámci výmeny skúseností s realizáciou a dosiahnutými výsledkami v oblasti „Zelenej školy.“ Táto najväèšia
materská škola v Detve už šiesty rok napåòa svoje zameranie ako „Zelená škola.“
Èeskú návštevu spojili s tradiènými tvorivými jesennými dielòami pre deti, rodièov
a širokú verejnos. V rámci dòa otvorených
dverí bolo možné zúèastni sa výchovnovzdelávacieho procesu, prezrie si priestory
materskej školy a zruène si nieèo vytvori
z prírodného materiálu. V tento deò v materskej škole privítali primátora mesta Detva Jána Šufliarského, ktorý sa spoloène
s prednostom mestského úradu Štefanom
Slemenským a pracovníèkou oddelenia
školstva, kultúry a sociálnych vecí Annou
Budáèovou zúèastnili prezentácie o doterajších dosiahnutých výsledkoch materskej školy v oblasti realizácie „Zelenej
školy“.
Pozvanie prijala aj èlenka rady školy
a poslankyòa mestského zastupite¾stva
Darina Labáková, riadite¾ka Materskej
školy na ulici Antona Bernoláka Katarína Masárová, riadite¾ka Materskej školy
na Námestí Slovenského národného povstania Marcela Paulišínová, riadite¾
Základnej školy na ulici Obrancov mieru
Ján Gab¾as, riadite¾ka Domova sociálnych
služieb na Záhradnej ulici v Detve Mária
Giba¾ová, zamestnankyòa Centra špeciálnopedagogického poradenstva Alena
Hanusková.
V súèasnosti sa javí problematika
ochrany životného prostredia ako jedna
z najdôležitejších priorít ¾udí. Je nepopierate¾né, že svet sa v rámci globalizácie
„zmenšil,“ všetko je ove¾a bližšie a dosiahnute¾nejšie. Deti majú možnosti, ktoré sa
budú musie nauèi rozumne využíva.
Nemôžu len bra, ale musia našej planéte
dvakrát to¾ko vraca, aby ju tiež zachovali
pre svoje deti. A to je nosnou myšlienkou
každodennej práce s demi, ktoré dospelí
vnímajú ako malé, no je to nesmierne dôležité. Kolektív Materskej školy Milana
Rastislava Štefánika verí, že sú to práve
deti, ktoré budú ïalej šíri myšlienky o význame ochrany a tvorby životného prostredia.
Najväèšia materská škola v Detve, ktorá sídli na ulici Milana Rastislava Štefánika
908/40, už „Zelená škola“-je medzinárodný projekt s celosvetovou sieou EcoSchool. Táto od roku 2004 pomáha
slovenským školám realizova praktickú
environmentálnu výchovu. Program je výnimoèný medzinárodnou metodikou - „Sedem
krokov“.
„Sedem krokov“
k „Zelenej škole“ je
metodika, ktorá
vedie pedagógov,
deti a rodièov k systematickej práci
a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú.
Jednou z priorít
programu je aktívne zapojenie žiakov.
Tí
sa
z pasívnych úèastníkov aktivít menia
na súèas pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú
a postupne na škole realizujú nielen environmentálne zlepšenia so zapojením celej
školskej komunity, ale snažia sa ich samostatne aj realizova. Samozrejme, že práca je postavená na vedení detí k utváraniu
si vzahu k všetkému živému a neživému
èo ich obklopuje. Túto zmysluplnú èinnos
materská škola uskutoèòuje prostredníctvom celkového zamerania a realizovaných edukaèných aktivít Školského
vzdelávacieho programu.
Vïaka prideleným finanèným prostriedkom viazaným na technické zhodnotenie budov materská škola cez toto leto,
obdobne ako v roku 2013, kompletne zrekonštruovala ïalšie dve triedy aj s kúpe¾òami pre deti a zamestnancov v takzvanej
malej budove. Popri tejto ve¾kej rekonštrukcii z neefektívnych priestorov vytvorili
novú triedu pre ïalších záujemcov, nako¾ko v súèasnosti je vyšší záujem rodièov
o umiestnenie detí do materskej školy.
Viac o projekte na: http://5msdt.webnode.sk/zelena-skola/
Zuzana Slemenská
Foto: Drahomíra Tuèeková
Aby mládež v Detve mohla zmysluplne
trávi vo¾ný èas ...
Mesto Detva podporilo v školskom roku 2013/2014 školy,
školské zariadenia a obèianske združenia, ktoré sa zaoberajú prácou s mládežou, aby mládež v Detve mohla zmysluplne trávi vo¾ný èas. Deom ale aj juniorom ponúkali rôzne
možnosti na rozvíjanie svojho talentu v rôznych študijných
odboroch, kurzoch a krúžkoch.
Štatisticky možno vyjadri v èíslach
poèty poslucháèov, ktorí navštevovali
jednotlivé zariadenia:
Základnú umeleckú školu Svetozára
Straèinu navštevovalo 350 poslucháèov, Jazykovú školu pri ZŠ s MŠ Alexandra Vagaèa 36 poslucháèov, CVÈ
TREND 196 detí, Súkromné CVÈ 328
detí. Obèianske združenia: MHK Blesky
30 detí, Aktívne mesto 22 detí, Kraso
Klub 11 detí, Slnieèko 39 detí, Ratoles
30 detí.
Tieto zariadenia boli Finanène podporované mestom. Výšku dotácií ktoré
spomínané školy a školské zariadenia
a obèianske združenia dostávali boli
stanovené vo Všeobecnom záväznom
nariadení mesta Detva è. 1/2014 a odsúhlasené mestským zastupite¾stvom.
Jazyková škola mala otvorené kurzy
anglického a nemeckého jazyka. V ZUŠ
Svetozára Straèinu môžu navštevova
odbor taneèný, literárno-dramatický,
hudobný, a výtvarný v tomto školskom
roku rozšírený o poèítaèovú grafiku.
V centrách vo¾ného èasu majú deti
možnos pracova v krúžkoch rôzneho
zamerania. Obèianske združenia sú zamerané na konkrétnu èinnos.
Okrem vyššie uvedených možností
môžu navštevova športové kluby, èi
vo vyššom veku umelecké súbory.
Anna Budáèová
Nové oznaèníky v Detve poukazujú
na zaujímavosti mesta
Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpo¾anie (OOCR TNP) v spolupráci s mestom Detva koncom októbra 2014 osadila v katastri mesta prvých
osem oznaèníkov informaèného systému zavedeného v turistickej destinácii Novohrad a Podpo¾anie.
Zámerom OOCR TNP je označníkmi novou formou upútať návštevníkov na zaujímavosti obcí a
miest Novohradu a Podpoľania,
ktoré sú členmi OOCR TNP. Postupne bude nový informačný systém dopĺňaný aj o zaujímavostí
najbližších obcí a miest OOCR
TNP tak, aby bolo územie Novohradu a Podpoľania navzájom previazané.
Samotné zaujímavosti približujú
návštevníkom fotografické snímky. Poďakovanie patrí autorom fotografií. Na označníkoch boli
použité fotografie s láskavým dovolením ich autorov: Pavel AlbertCHKOBR Poľana, Vodopád Bystrého
potoka, Vladimír HrúzPP
Kalamárka, Vladimír VicianMedveď hnedý, Elen
a
Mühlbergerová-Podpol
ianske múzeum v Detve,
vyšívaný vankúš, Katarína Melichová-Kalvária v
zime, Kalvária v zimekríže, Melichova skala,
Kopa, Mária Fekiačová-Farský
kostol sv. Františka z Assisi, amfiteáter, terasovité políčka, Kalamárka.
Práce na výbere ďalších zaujímavostí mesta a jeho okolia, grafické spracovanie, majetkovo právne vysporiadanie umiestnenia ďalších označníkov s vlastníkmi vytyp ova ných po zem kov,
povolenia v zmysle stavebného
zákona a samotné osadenie v teréne sú plánované v nasledujúcom období.
Foto: archív OOCR TNP
Anna Golianová,
MsÚ v Detve
Detvianske noviny - bezplatne distribuovaný mesačník o živote v Meste Detva. Vydavateľ v spolupráci s Mestom Detva a redakcia: TIK Detva,
Ul. M. R. Štefánika 3214/ 2E, 962 12 Detva. IČO: 45 734 097 e-mail: [email protected], [email protected] fax 045/ 545 9091. ( 045/
545 9087,. Zodpovedná redaktorka: Mária Fekiačová, fax 045/ 545 9091 ( 045/ 545 9087. Číslo neprešlo jazykovou úpravou.
Tlač: Tlačiareň a vydavateľstvo VOX® PRESS, s.r.o, Ladomerská Vieska 145, P.O.Box 20, 965 20 Žiar nad Hronom ( 0905 168 576,
mail: [email protected] Registrácia: MK SR, evidenčné číslo: EV 4386/ 11. ISSN 1338-9823
Download

Detvianske noviny 11/2014