Strana 2156
Zbierka zákonov è. 261/2010
Èiastka 104
Príloha è. 4
k vyhláške è. 261/2010 Z. z.
OBSAH POVODÒOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE
A. Textová èas
Textová èas povodòového plánu záchranných prác obce obsahuje
I. Zámer zabezpeèenia, riadenia a vykonania povodòových záchranných prác
II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpeèujú ochranu pred povodòami, vrátane adries, èísiel telefónu,
e-mailových adries a èísiel faxu
1. Obecná povodòová komisiai) – zoznam èlenov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyrozumenia
2. Krízový štáb obce – zoznam èlenov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyrozumenia
3. Obvodný úrad ivotného prostredia v ....................................................................................................
4. Obvodná povodòová komisia
5. Technický štáb obvodnej povodòovej komisie
6. Obvodný úrad v ....................................................................................................................................
7. Krízový štáb obvodného úradu
8. Okresné riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru v ...........................................................................
9. Koordinaèné stredisko integrovaného záchranného systému
10. Okresné riadite¾stvo Policajného zboru v .................................................................................................
11. Pod¾a potreby
a) poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluby
b) obecné (mestské) hasièské zbory
c) závodné hasièské útvary
d) závodné hasièské zbory
e) iné právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby, ktorých predmetom èinnosti je poskytovanie pomoci pri
ochrane ivota, zdravia a majetku.
III. Stupne povodòovej aktivity, predpovedná povodòová sluba, hlásna povodòová sluba a varovanie obyvate¾stva
1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane preh¾adnej situácie.
2. Stupne povodòovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodoèetných staníc v èiastkovom povodí nad obcou.
3. Organizaèné zabezpeèenie hlásnej povodòovej sluby a varovania obyvate¾stva v obci.
4. Správcovia vodných tokov na území obce – adresa, èíslo telefónu, e-mailová adresa a èíslo faxu.
IV. Povodòové záchranné práce obce
1. Zabezpeèenie varovania obyvate¾stva a vyrozumenie osôb ohrozených povodòou.
2. Postup zabezpeèenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb.
3. Zabezpeèenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuaèných opatrení.
4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodòami v kritických úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvo¾òovanie prietokových profilov pod mostami, priepustmi a lávkami, uvo¾òovanie ¾adových zátarás, zápch vytvorených z vodou priplavených
predmetov).
5. Postup zabezpeèenie dezinfekcie studní, úmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodòovania uhynutých zvierat a iných odpadov.
6. Preh¾ad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohrozi postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvate¾ov.
7. Spôsob zorganizovania predèasného zberu úrody pri urèených vodných stavoch.
8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môu by ohrozené povodòou.
9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpeèné látky, ich druhy, mnostvá a opatrenia na zamedzenie zneèistenia vody.
V. Sily a prostriedky na výkon povodòových záchranných prác
1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodòových záchranných prác. Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú urèené na výkon povodòových záchranných prác sa v predvídate¾nom rozsahu zabezpeèujú vopred dohodou. Tabu¾ka obsahuje najmä tieto údaje:
i
) Ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodòami poèas povodòovej situácie zabezpeèuje krízový štáb obce, pod¾a § 27 ods. 16 zákona, obec nezriadi obecnú
povodòovú komisiu.
Èiastka 104
Druh
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Zbierka zákonov è. 261/2010
Poskytovate¾
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Osoba
zodpovedná
za
poskytnutie
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Èíslo
telefónu
na
pracovisku
Èíslo
mobilu
Strana 2157
Èíslo
telefónu
domov
Èíslo faxu
E-mailová
adresa
2.
3.
4.
5.
Zoznam èlenov obecného hasièského zboru (adresy a telefónne spojenie).
Materiálno-technické vybavenie obecného hasièského zboru na výkon povodòových záchranných prác.
Zoznam dezinfekèných látok na dezinfekciu studní, úmp a obytných priestorov.
Zoznam èlenov pracovných èiat obce a pracovných èiat vyèlenených právnickými osobami na výkon povodòových záchranných
prác.
6. Zabezpeèenie pomoci záchranných zloiek integrovaného záchranného systému.
VI. Zoznam povodòových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikate¾ov na území obce
Zoznam povodòových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikate¾ov obsahuje tieto údaje:
1. Názov subjektu.
2. Adresa, èíslo telefónu, e-mailová adresa a èíslo faxu.
3. Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodòami, ktoré sú uvedené v povodòovom pláne záchranných prác, ich adresy a spôsoby vyrozumenia.
VII. Pomocná dokumentácia
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpeèovaním a riadením ochrany pred povodòami.
2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpeèovaní ochrany pred povodòami.
VIII. Prílohy
Obsahom prílohy povodòového plánu záchranných prác obce sú tabu¾ky, konkrétne preh¾ady, schémy, zoznamy, databázy, ktoré sú
potrebné na doplnenie textovej èasti a grafickej èasti povodòového plánu záchranných prác.
B. Grafická èas
Grafická èas obsahuje najmä nasledujúce údaje
a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený pod¾a súradníc záplavových èiar prevzatých z príslušnej mapy povodòového
ohrozenia,
b) domy, objekty, èasti obcí, miest, ktoré môu by zaplavené a bude potrebné z nich vykona evakuáciu,
c) evakuaèné trasy,
d) objekty urèené na núdzové ubytovanie,
e) priestory na umiestnenie zvierat a materiálu,
f) priestory sústredenia mechanizmov urèených na povodòové záchranné práce,
g) lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpeèné látky,
h) poloha vodomerných staníc a vodoèetných staníc na vodných tokoch,
i) vyznaèenie kritických miest kriovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí, k priemyselným a po¾nohospodárskym areálom v katastrálnom území obce.
Grafická èas predpokladaných povodòových záchranných prác v obci sa vypracúva na mapách v mierkach 1 : 1 440, 1 : 2 880 alebo pod¾a
konkrétnych podmienok a moností alebo v digitálnej forme v geografickom informaènom systéme.
Povodòové plány právnických osôb a fyzických osôb – podnikate¾ov na území obce
Súèasou povodòového plánu záchranných prác obce sú povodòové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikate¾ov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia na území obce môu by postihnuté povodòou a sú vypracovávané na základe všeobecne záväzného nariadenia obce.
Povodòový plán právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikate¾a obsahuje najmä:
1. Zámer zabezpeèenia, riadenia a vykonania povodòových záchranných prác
Strana 2158
Zbierka zákonov è. 261/2010
Èiastka 104
2. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpeèujú ochranu pred povodòami, vrátane adries, èísiel telefónu,
e-mailových adries a èísiel faxu
1. Obecný úrad
2. Obecná povodòová komisia / krízový štáb obce
3. Obvodný úrad ivotného prostredia v ...........................................................................................................
4. Obvodný úrad v ..........................................................................................................................................
5. Okresné riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru v .............................................................................
6. Koordinaèné stredisko integrovaného záchranného systému
7. Pod¾a potreby
a) poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluby
b) obecný (mestský) hasièský zbor.
3. Sily a prostriedky na výkon povodòových záchranných prác
Zoznam vecných prostriedkov a osôb vyèlenených na výkon povodòových záchranných prác.
4. Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodòami v povodòovom pláne záchranných prác
1. Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodòami v povodòovom pláne záchranných prác, ich adresy,
èísla telefónu a spôsoby vyrozumenia.
2. Mená zástupcov v prípade neprítomnosti osôb uvedených v bode 1.
Download

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE