Október 2014
Èíslo 10
Roèník IV.
Dni mesta Detva mali obohatený program
Poèas víkendu 4. - 5. októbra 2014, na sviatok ob¾úbeného patróna, sa Dni mesta Detva niesli v duchu podpory
zdravia a ochrany životného prostredia. Tento rok mali rozšírený program o niektoré novinky.
m Zástupcovia partnerského Tuchowa venovali primátorovi Šufliarskému medovníkové srdce. Oficiálne prijatie primátorom mesta
Detva bolo v Kultúrnom centre A. Sládkovièa, návšteva si predtým prezrela jeho obnovené priestory.
Foto: Zuzana Juhaniaková
(Pokraèovanie na 2. strane)
m Popiska: Delegácia z Detvy v partnerskom Tuchowe. Prvý z¾ava
je primátor Mariusz Ryœ, mestská poslankyòa Jana Kuzárová
a
Detva na medzinárodnom stretnutí
partnerských miest
(Pokraèovanie na 2. strane)
m Poh¾ad na Biely vrch a okolie
Foto: Anna Ostrihoòová
Zlatá ruda nech zostane
ako dedièstvo
„S potešením sme prijali skutočnosť, že poslanci Národnej rady SR
schválili novelu banského zákona,
(Pokraèovanie na 2. strane)
Detvianske noviny
STRANA 2
Detva na medzinárodnom
stretnutí partnerských miest
(Dokonèenie z 1. strany)
Zástupcov poľského Tuchowa
na Dni mesta Detva pozvala mestská poslankyňa Jana Kuzárová
ešte počas návštevy v Tuchowe
Jana
Kuzárová odovzdala pozdravy
a poďakovanie primátorovi
v mene primátora
Šufliarského, ktorý pre pracovnú
vyťaženosť nemohol do Poľska
vycestovať. V tých dňoch sa v Poľ-
sku stretlo osem zahraničných
delegácií z partnerských miest.
Počas svojich príhovorov predstavitelia delegácií vyjadrili spolupatr i č n o s ť d e le g á ci i z U kr a ji n y
zmietanej ozbrojenými nepokojmi.
Kuzárová v príhovore okrem iného
popriala tejto partnerskej delegácii, aby Ukrajina čo najskôr sadla
s Ruskom za rokovací stôl.
Zuzana Juhaniaková
FOTO: Ján Mikuš
Mestské zastupite¾stvo zvolilo
hlavného kontrolóra mesta
Na svojom poslednom zasadnutí 2. októbra 2014 zvolilo Mestské zastupite¾stvo v Detve do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Detva na 6 rokov Ing.
Rastislava Gondu.
Nové funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom 1. nove m b e r
2014.
Hl a v n é h o
kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo, pričom je potr e b n ý s ú h l a s n a d p o lo vi č n e j
väčšiny všetkých poslancov. Kandidáti, ktorí prejavili záujem a splnili podmienky pre voľbu hlavného
kontrolóra boli traja, súčasný hlavný kontrolór Ing. Gonda, ďalej Ing.
Imrich Gužmer a Mgr. Erika Dolňanová.
Rastislav Gonda je vo funkcii
hlavného kontrolóra od roku 2008.
„Mojim cieľom je nadviazať na pozitívne trendy z predchádzajúceho
obdobia, aby bolo zabezpečené
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a zákonnosti
pri nakladaní s finančnými zdrojmi
mesta,“ uviedol Ing. Gonda. Taktiež by sa v novom funkčnom období chcel podieľať na procese
zlepšovania vnútorného kontrolného systému, ktorý je veľmi dôležitý z pohľadu predchádzania
pochybení pri nakladaní s verejnými zdrojmi.
Zuzana Juhaniaková
Dni mesta Detva mali
obohatený program
(Dokonèenie z 1. strany)
Neoddeliteľnou súčasťou zostal
každoročný jarmok, veľa hudby
a tanca, výstavy a súťaže. Ako ľudia oslavujú narodeniny a pozvú si
priateľov, aby vytvorili príjemnú atmosféru pre zábavu a vzťahy, podobne mestá oslavujú svoj deň.
Na tohtoročné Dni Detvy opäť zavítali predstavitelia partnerského
poľského mesta Tuchow. Šesťčlennú delegáciu poľskej samosprávy viedol zástupca primátora
Mieczysław Drąg. O kultúrno-poznávací program pre delegáciu sa
od piatku celý víkend starali poslanci mestského zastupiteľstva
Ján Parobek, Jana Kuzárová, Milan Porubský a Vladimír Kučera.
Hoci sobotnému dopoludňajšiemu programu neprialo počasie, otvorenie Dní mesta začalo rezko,
obľúbeným sprievodom mažoretiek. Novinkou tohtoročného programu bolo „Ekošoférovanie,“ škola
ekologickej mobility a úspornej
jazdy s Miss Slovensko 2014 slečnou Laurou Longauerovou. Počas
programu sa v Detve uskutočnili
tréningové jazdy ekošoférovania s
českým inštruktorom Jiřím Čumpelíkom. Počas nich sa tak vodiči
(Dokonèenie z 1. strany)
ktorá zakazuje používať technológiu kyanidového lúhovania pri
úprave alebo zušľachťovaní nerastov,“ - reagoval primátor mesta
Detva Ján Šufliarský v deň schválenia novely 12. septembra 2014.
mohli naučiť ako ušetriť na spotrebe paliva a jazdiť šetrne s ohľadom
na životné prostredie. Príkladom
išli a tréningovej jazdy sa ako prví
zúčastnili primátor Ján Šufliarský
so zástupcom poľského primátora
Mieczysławom Drągom, inštruktor
Ján Gabľas s inštruktorkou Emíliou Gondovou z tejto najväčšej
autoškoly na Podpoľaní, s prednostom Mariánom Ďuricom z mesta Hriňová a Petrom Škyrtom,
ktorý prišiel ako zástupca bratislavskej inštitúcie. Popoludní bola
pre širokú verejnosť v priestoroch
Podpolianskeho múzea prednáška k úspornej jazde zameraná
na praktické informácie, ako usporiť na palive až 1/4 a pritom „ekošoférovať.“
V nedeľu 5. októbra bola dôležitou súčasťou Dní Detvy slávnost n á s vä tá o m š a v o Fa rsko m
kostole sv. Františka z Assisi
(1634) pri príležitosti slávnosti patróna farského kostola a mesta.
František z Assisi vl. menom Giovanni B. Bernardone (11821226)
patrí medzi najznámejších a najpopulárnejších svätých a je okrem
i n é h o p a t r ó n o m e ko l ó g o v
a ochrancov životného prostredia.
Zuzana Juhaniaková
technológiou, ktorá nebude predstavovať žiadne riziko pre životné
prostredie a zdravie obyvateľov,“
uvádza Šufliarský.
Mesto Detva aj naďalej venuje
pozornosť tejto problematike a ob-
Zlatá ruda nech zostane
ako dedièstvo
Primátor vyjadril poďakovanie
predovšetkým predkladateľom tejto novely a všetkým poslancom,
ktorí hlasovali za jej schválenie. Je
to dobrá správa nielen pre obyvateľov mesta Detva ale aj celého regiónu, ktorý sa zjednotil proti tejto
ťažbe.
„Domnievame sa, že by táto zlatá ruda, ktorá sa nachádza v katastri nášho mesta, mala zostať
pre budúce generácie nášho regiónu, ktoré budú využívať toto prírodné bohatstvo a budú mať
možnosť vykonávať jej ťažbu inou
hajuje záujmy svojich obyvateľov
pred záujmami ťažobných spoločností. Primátor Ján Šufliarský a architekt mesta Marián Lalík dňa 29.
septembra navštívili Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
v Banskej Bystrici, kde potvrdili zapracované pripomienky Mesta
Detva do Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj Zmeny a doplnky 2014
v zmysle nepripustiť na území
Banskobystrického kraja použitie
technológie kyanidového lúhovania pri spracovaní, úprave a zušľachťovaní zlatonosných rúd.
Zuzana Juhaniaková
Detvianske noviny
STRANA 3
V priemyselnom parku mesta Detva bolo k polroku 2014
vytvorených 433 nových pracovných miest
Ako neraz zdôraznil primátor mesta Ján Šufliarský, jednou z dlhodobých najdôležitejších
priorít mesta Detva je aj vytváranie podmienok
pre vznik nových pracovných miest. Šufliarský
pripomenul, že pred desiatimi rokmi, keď bola
v Detve nezamestnanosť na úrovni 20-tich %,
mesto vynakladalo maximálne úsilie na zníženie vysokej nezamestnanosti vytváraním podmienok pre vznik nových pracovných miest.
Pripravovalo budovanie priemyselného parku
a intenzívne rokovalo s investormi, ktorí by boli
schopní v Detve vytvárať nové pracovné miesta. Pri rokovaniach sa ukázalo, že najvhodnejšími budú investori v oblasti strojárskej výroby,
ktorí dokážu využiť kvalifikovaných strojárov,
väčšinou bývalých zamestnancov PPS Detva,
ZŤS Hriňová a ďalších strojárskych organizácií, ktorí boli nezamestnaní alebo za prácou
museli cestovať po Slovensku, ba až do zahraničia.
V roku 2005 bol vypracovaný stavebný projekt hnedého priemyselného parku v areáli
PPS Detva, aby mesto Detva mohlo zrekonštruovať starú výrobnú halu č. 3 a vytvoriť tak
vhodné podmienky pre budúcich investorov.
V tom istom roku mesto podalo žiadosť o finančnú podporu zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V roku 2006 bol schválený projekt
priemyselného parku a následne pridelený nenávratný finančný príspevok. V rokoch 20062007 sa realizovali na priemyselnom parku
stavebné práce a revitalizáciou starej výrobnej
haly vzniklo v priemyselnom parku obnovených
29 000m2 výrobných, administratívnych a sociálnych priestorov. Celkový investičný náklad
predstavoval 293 miliónov Sk. Z tejto sumy
mesto Detva získalo od štátu a fondov EÚ 200
mil. Sk a na 36 mil. Sk si mesto zobralo úver.
Investori pri výstavbe preinvestovali 57 mil. Sk
a zaviazali sa preinvestovať do technológie
v priebehu 5-tich rokov ďalších 204 mil. Sk, pričom túto sumu vysoko prekročili. Investori sa
zaviazali vytvoriť v priemyselnom parku 538
pracovných miest. Veľkým prínosom pre náš
región je vytvorenie 433 nových pracovných
miest v tomto priemyselnom parku. Nenaplnenie celého záväzku bolo spôsobené najmä pretrvávajúcou krízou v strojárskom priemysle.
Primátor Šufliarský podčiarkol, že mesto nepretržite kontroluje situáciu v priemyselnom
parku, rokuje s investormi a sleduje vývoj
zamestnanosti s cieľom vytvorenia ďalších
nových pracovných miest.
Mesto má pripravenú aj lokalitu pre vybudovanie druhého priemyselného parku na zelenej
lúke v lokalite Detva-Trstená. Pozemky pre
priemyselný park vo výmere 11 000 m2 sú
vo vlastníctve mesta a je tu možnosť rozšírenia
tejto plochy o priľahlé pozemky. Pre tento priemyselný park má mesto vypracovanú projektov ú d o k u m e n t á c iu i n ž in i e r s k yc h s i e t í
potrebných pre funkčnosť parku v rozsahu:
verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia, verejná dažďová kanalizácia, STL plynovod, murovaná trafostanica, protipovodňové
úpravy potokov Trstená a Nemecká. Projektová dokumentácia stála mesto 39 343,00 EUR.
Tieto finančné prostriedky sú jediným finančným nákladom mesta na priemyselný park.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť v spolupráci s mestom tu vybudovala na svoje náklady verejný vodovod, ktorý
zásobuje vodou aj centrálny tepelný zdroj
na biomasu, vybudovaný v lokalite. Táto kotolňa zabezpečuje dodávku tepla v meste.
Od schválenia zámeru vybudovať priemyselný park v lokalite Trstená mesto intenzívne
vyhľadáva podnikateľské subjekty do tohto parku viacerými spôsobmi /napr. oslovovaním
možných záujemcov, spoluprácu so SARIO,
externou developerskou spoločnosťou a pod./
Vzhľadom na umiestnenie lokality tohto parku
na okraji mesta a potrebou prechádzať dopravou cez obytnú časť, je prvoradou podmienkou mesta umiestnenie v tomto priemyselnom
parku takých investorov, ktorých prevádzky
nezaťažia dopravou mesto, nebudú rušivo
vplývať na život obyvateľov a životné prostredie. Zároveň je podmienkou umiestnenie
takých investorov, ktorí efektívne využijú pripravenú plochu, pričom vytvoria čo najväčší
počet nových pracovných miest. Nie investorov, ktorí na veľkej ploche vytvoria malý počet
pracovných miest.
Záujemcovia reagujú na informácie zverejnené na web stránke SARIO, ale aj Mesta Detva.
Sú pre nich spracovávané podklady, zabezpečená obhliadka lokality aj prerokovanie požiadaviek. Záujem doteraz prejavili nielen
slovenské ale aj zahraničné podnikateľské
subjekty hľadajúce priestory pre umiestnenie
svojich prevádzok v rámci celého Slovenska.
Po zvážení viacerých ponúk zo SR aj zo zahraničia, kde je lacnejšia pracovná sila, a aj z dôv o d u z a t i a ľ c h ý b a j ú c e j rý ch lo stn e j
komunikácie, sa tu investori nerozhodli umiestniť svoju prevádzku. Mesto však naďalej intenzívne hľadá vhodných investorov do tohto
priemyselného parku, ktorí budú spĺňať požadované podmienky a verí, že aj vďaka napojeniu Detvy rýchlostnou komunikáciou R2, ktorá
sa v súčasnosti buduje, sa mu podarí takýchto
investorov nájsť.
Zdroj: Mestský úrad Detva
Spracovala Zuzana Juhaniaková
Informácia o ïalších projektoch mesta
s dôrazom na ochranu životného prostredia
Ďalšími projektami, ktoré oddelenie rozvoja v spolupráci s pracovníkmi ostatných oddelení
Mestského úradu v Detve v priebehu júna až septembra 2014
spracovalo a predložilo, sú projekty zamerané na ďalšie zveľadenie
mesta a na ochranu životného
prostredia.
Zimný štadión
V oblasti športu predložili žiadosť zameranú na skvalitnenie
zimného štadióna a športovej haly. V prípade zimného štadióna sa
jedná o údržbu súvisiacu s izoláciou strechy, zriadením úpravne
vody a výmenu mantinelov. Druhá
aktivita projektu sa týka športovej
haly. Z hľadiska najnutnejšej rekonštrukcie je potrebná obnova
palubovky športovej haly a výmena ústredného kúrenia. Projekt bol
predložený v rámci výzvy zverejnenej Úradom vlády SR pre podporu rozvoja športu v roku 2014.
Detviansky potok
Projektom na ochranu pred povodňami je projekt Protipovodňové opatrenia na vodnom toku
Detviansky potok v Detve v rámci
výzvy z Operačného programu
Životné prostredie. Predmetom je
odstránenie nánosov, vyčistenie
a vyspravenie jeho brehov a koryta potoka.
ZŠ s MŠ Alexandra
Vagaèa
Na ochranu životného prostredia znižovaním spotreby energie
zateplením budovy a vyregulovaním ústredného kúrenia je zameraný projekt Zníženie energetickej
náročnosti a stavebné úpravy II.
ZŠ Detva v predložený rámci výzvy z Regionálneho operačného
programu. Jeho ďalšími aktivitami
je dokončenie rekonštrukčných
prác interiéru budovy, začatých
v predchádzajúcom období, a zakúpenie nového vybavenia kuchyne a tried.
Triedený zber i separovanie odpadu
Projekty Zavedenie triedeného
zberu a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov v Meste
Detva, Intenzifikácia separovaného zberu v Detve a Rozšírenie separovaného zberu v Detve sú
ďalšími projektami zameranými na
ochranu životného prostredia.
Projekty predložili na Environmentálny fond a Recyklačný fond.
V prípade ich schválenia získa
mesto ďalšie finančné prostriedky,
okrem vlastného rozpočtu, za kto-
ré bude môcť zakúpiť nové kontajnery a dovybavenie Technických
služieb Detva s.r.o. O zariadenia
n a skva litnenie separovania
komunálneho odpadu. Dôsledným separovaním komunálneho
odpadu sa mestu a jeho obyvateľom znížia náklady na jeho likvidáciu, zníži sa množstvo odpadu
vyvážaného na skládku v Studienci a potreba otvoriť ďalšiu kazetu
na skládke.
Na dotácie nie je právny nárok.
Projekty sú pre mesto len doplnkovým zdrojom finančných prostriedkov. Významným spôsobom však
prispievajú k jeho obnove.
V Detve, 03.10.2014
Anna Golianová,
MsÚ v Detve
- oddelenie rozvoja
Detvianske noviny
STRANA 4
Pieš už má vynovený Kultúrny dom
pre rôzne akcie
Poèetnou úèasou podporili obyvatelia mestskej èasti Pieš I. V Detve otvorenie renovovaného Kultúrneho domu, ktorý po rekonštrukcii uviedli do užívania v sobotu veèer 20. septembra 2014. Iniciatívu a práce
na obnove Kultúrneho domu dohliadal Ondrej Vro, poslanec mestského zastupite¾stva.
Spolu s tunajšími obyvateľmi investovali viacero dobrovoľníckych hodín do rekonštrukčných prác. Vo februári 2012 Mesto Detva
v predloženom projekte modernizácie objektu
zohľadnilo nové formy využitia podľa potrieb a
požiadaviek obyvateľov a subjektov, ktoré sa
podieľajú na tvorbe kultúrneho a spoločenského života. „Ďakujem všetkým obyvateľom
Piešťa, ktorí brigádnicky pomohli pri rekonštrukčných prácach, aj tým, ktorí pripravili
toto slávnostné otvorenie,“ podčiarkol v príhovore primátor Detvy Ján Šufliarský. Pásku
na javisku zrekonštruovaného Kultúrneho
domu symbolicky prestrihol primátor s riaditeľom Kultúrneho centra A. Sládkoviča Jozefom
Kulišiakom.
Na kultúrny program a ľudovú zábavu, ktorá
pokračovala až do ranných hodín, zavítalo
približne dvesto ľudí, účasť totiž presiahla
Dneska som sa misev
hrdo vyštafírovať
lebo konečne budú
aj v I. Piešti oslavovať.
Bolo to už dávno
v minulom storočí,
keď sa ešte písav
sedemdesiat aj päť rôčik.
Napadlo to istú pani,
zo dvoch chlapov k tomu,
že v Piešti nemajú
kultúrnyho domu.
K tomu pán poslanec
Ľupták „Cínikom“ volaný
ešte pár nadšencov
a spomenutá pani.
Dali hlavy do hromady,
vymysleli skvelie plány
peniaze nám nikto nedá
spravme ho radšej sami.
Popľuli si dlane
vypili po deci
a začali stavať
v akcii - Z veci.
Bez peňazí ťažko robiť
to všetci tušíme
plánovanú kapacitu miest na sedenie. Otvorenie Kultúrneho domu účasťou podporili aj mestskí poslanci Roman Vrťo, Vladimír Kučera
a Darina Labáková, ktorá je aj predsedníčkou
Komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve.
Program ktorý moderoval Milan Kováčik, diváci
odmenili opakovaným potleskom. Na obnovenom pódiu vystúpili Folklórny súbor Detva,
Folklórny súbor Podpolianski vrchári z Korytárok, Kmotry z Detvy , heligonkári z Piešťa, heligonkár Peter Purdek a speváčka Katarína
Purdeková. Nasledovala zábava, do tanca hrala ľudová hudba Mlynárovci z Piešťa.
Mesto Detva do rekonštrukcie budovy investovalo 118 tisíc Eur, do novej prístupovej cesty
a plôch pre parkovanie 9500 Eur. V rámci
rekonštrukcie vymenili vchodové dvere a okná, zrekonštruovali sociálne zariadenia, vnútorné omietky stien a stropov, podlahy, vybrúsili
zopár zábav na stanici
v krčme urobíme.
Výsledok je táto sála
o tom všetci vieme,
že aj v lazníckej hlave
múdry rozum drieme.
Hrdým ľuďom z Piešťa
na oči nič nevyhodím
na výstavbe odrobili
pätnásťtisíc hodín.
No po rokoch užívania
kultúrny dom schátrav,
nejeden mladík tu dievčine
popod sukňu šmátrav.
Svaďby ,vystúpenia
divadlá, zábavy
a potom Líbijci
a rozbitie hlavy.
Takto sa poškodiv
to je smutná správa
nedá sa nič robiť
je nutná oprava.
Napadlo to aj viacerých,
no každý len híka,
tu treba vyzdvihnúť pána
poslanca Vrťovho Ondríka.
parketovú podlahu sály a javiska s povrchovými lakovými úpravami. Komplexnú rekonštrukciu si vyžiadala elektroinštalácia, svietidlá
a bleskozvod, odvody dažďovej vody. Objekt
vybavili novou plynovou prípojkou a teplovodným vykurovaním. Fasádu zateplili a natreli
plechovú strechu. Súčasťou kompletného zatemnenia bola aj výmena javiskového príslušenstva.
Vlastný Kultúrny dom si obyvatelia Piešťa
postavili v roku 1976. Svojpomocne odpracovali 14 940 brigádnických hodín bezodplatne
za vykonanú prácu. Brigádnické práce na stavbe kultúrneho domu organizoval Peter Lupták.
Za kultúrnym vyžitím sem prichádzali aj obyvatelia z okolitých obcí. Budova slúžila aj na väčšie rodinné oslavy či pracovné stretnutia
rôznych subjektov.
Text a foto: Zuzana Juhaniaková
Nielen jeho, aj ostatných
možno ani nepoznáte
zato je dnes kultúrny dom
v Piešti v novom šate.
Poďakovať treba všeckým.
Aj predstaviteľom mesta
lebo takto ťažko vedie
za kultúrou cesta.
A nakoniec milí páni
viete čo je nové?
Že takýto kultúrny dom
chcú aj na Skliarove.
Tieto moje verše
nehoďte do koša
to som sa dozvedev
od Imra Kútoša.
Murína poslanca
„a ja jeho mater“
a v Piešti potom budú
chcieť mať amfiteáter.
Milan Kováèik
Detvianske noviny
STRANA 5
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre vo¾by poslancov Mestského zastupite¾stva v Detve
15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Detve pod¾a § 18 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e , že pre vo¾by poslancov mestského zastupite¾stva zaregistrovala týchto kandidátov:
2. Tomáš Baran, Bc., 23 r., študent,
6. Miroslav Chlebo, Ing., 66 r., dôchod2. Martin Cibulka, Ing., 38 r., riadite¾,
Volebný obvod è. 1
V obvode sa volia 2 poslanci
Detva, Kollárova 16, nezávislý kandidát
ca, Detva, A. Bernoláka 928/5, Komunis- Detva, Obrancov mieru 3173/13, Sloven1. Martin Debnár, 45 r., živnostník, Det3. Jana Boráková, 42 r., živnostník, tická strana Slovenska, VZDOR - strana ská demokoratická a kresanská únia va, Pieš I. è. 216, Køesanskodemokratic- Detva, Sládkovièova 53, nezávislý kandi- práce
Demokratická strana
ké hnutie, NOVA
dát
7. Jaroslav Koòa, 39 r., vedúci prevádz3. Vladimír Dado, PhDr., 37 r., obchod2. Ján Lapín, 29 r., živnostník, Detva,
4. Juraj Bystriansky, 32 r., konate¾ ky, Detva, Skliarovo 400, Strana zelených ný zástupca, Detva, Ostravská 1001/1,
Pieš I. è. 277, nezávislý kandidát
Technických služieb, Detva, Lúèna štvr
8. Radovan Kulišiak, Mgr., 28 r., živ- Køesanskodemokratické hnutie, NOVa
3. Jozef Lupták, Ing., 28 r., živnostník, 63, Slovenská národná strana
nostník, Detva, Tajovského 3, nezávislý
4. Jolana Domová, 61 r., dôchodca,
Detva, Pieš I. è. 54, nezávislý kandidát
5. Milan Ïurica, 34 r., živnostník, Detva, kandidát
Detva, Štúrova 11, Køesanskodemokra4. Jozef Ponc, 65 r., dôchodca, Detva, Požiarnická 1610/15, nezávislý kandidát
9. Andrej Kurie, 42 r., nezamestnaný, tické hnutie, NOVA
Krné 119, Slovenská národná strana
6. Ján Chebeò, 66 r., dôchodca, Detva, Detva, A. Hlinku 900/1, nezávislý kandidát
5. Vladimír Fekiaè, Ing., 54 r., ekonóm,
5. Imrich Sekereš, 46 r., SZÈO, Detva, Družstevná 1246/7, SMER - sociálna de10. Jana Kuzárová, Mgr., 49 r., uèite¾- Detva, T. Vansovej 9, Slovenská národná
Pieš II. è. 232, Strana zelených
mokracia
ka, Detva, Námestie mieru 12, Køesan- strana
6. Stanislav Šichta, Ing., 47 r., technik,
7. Katarína Krekáòová, Mgr., 38 r., tré- skodemokratické hnutie, NOVA
6. Pavol Gábor, Ing., 55 r., konate¾ spoDetva, Pieš II. è. 205, nezávislý kandidát ner, Detva, Kollárova 1391/15, nezávislý
11. Darina Labáková, Mgr., 62 r., dô- loènosti, Detva, Dolinky 1337/10, nezávis7. Ondrej Vro, Ing. , 33 r., hlavný koor- kandidát
chodkyòa, Detva, A. Bernoláka è. 10, lý kandidát
dinátor zvárania, Detva, P. Jilemnického
8. Vladimír Kuèera, Ing., 45 r., štátny SMER-sociálna demokracia
7. Peter Goda, Ing., 42 r., technik, Det990/3, Køesanskodemokratické hnutie, radca, Detva, Jilemnického 988/1C, Køes12. Emília Lenárová, Ing., 34 r., staveb- va, Dolinky 4, Sloboda a Solidarita, SIE
NOVA
anskodemokratické hnutie, NOVA
ný inžinier, Detva, M. R. Štefánika 72, ne8. Pavel Golian, 66 r., dôchodca, Det9. Jozef Kulišiak, 63 r., podnikate¾, Det- závislý kandidát
va, M. R. Štefánika 51, nezávislý kandidát
Volebný obvod è. 2
va, Cintorínska 31, nezávislý kandidát
13. Marián Líška, Ing., 24 r., podnikate¾,
9. Pavel Kuzma, 29 r., policajt, Detva,
V obvode sa volia 2 poslanci
1. Jozef Budáè, Ing., 55 r., THP pracov10. Mária Lešáneková, Mgr., 57 r., uèi- Detva, M. R. Štefánika 19, nezávislý kan- Dolinky 11, nezávislý kandidát
ník, Detva, Pieš II. è. 193, SMER - sociál- te¾ka, Detva, Nová Ves 86, nezávislý kan- didát
10. Pavel Lalík, Mgr., 55 r., riadite¾gymna demokracia
didát
14. Igor Otepka, 69 r., dôchodca, Det- názia, Detva, Ostravská 6, SMER-sociál2. O¾ga Feješová, Mgr. 51 r., uèite¾ka,
11. Ján ¼alík, 44 r., SZÈO, Detva, Ku- va, Novosady 925/18, nezávislý kandidát
na demokracia
Detva, Lúèna štvr 62, nezávislý kandidát kuèínova 166/1, nezávislý kandidát
15. Ján Parobek, 54 r., vedúci prevádz11. Róbert Mièuda, 38 r., majster, Det3. Martin Hakel, Mgr., 30 r., policajt,
12. Štefan Mièuda, Ing., 50 r., podnika- kového úseku, Detva, Novosady 12, nezá- va, Obrancov mieru 14, SMER-sociálna
Detva, Štúrova 868/5, nezávislý kandidát
te¾, Detva, Partizánska 3300/107, nezá- vislý kandidát
demokracia
4. Jana Krnáèová, Mgr., 33 r., uèite¾ka, vislý kandidát
16. Janka Ružièková, 58 r., novinárka,
12. ¼uboslav Mišík, 44 r., konate¾, DetDetva, Družstevná 1235/8, nezávislý kan13. Martin Ostrihoò, Ing., 35 r., mana- Detva, A. Hlinku 6, ÚSVIT
va, Jánošíkova 11, Strana zelených
didát
žér, Detva, Požiarnická 29, Køesanskode17. Zdena Samašová, Mgr., 37 r., uèi13. Jozef Pavlov, Bc., 24 r., novinár,
5. Anton Lupták, 52 r., pracovník SBS, mokratické hnutie, NOVA
te¾ka, Detva, A. Bernoláka 931/15, nezá- Detva, M. R. Štefánika 895/25, nezávislý
Detva, A. Bernoláka 928/2, Komunistická
14. Ján Sekereš, Ing., 35 r., prevádz- vislý kandidát
kandidát
strana Slovenska, VZDOR - strana práce kár, Detva, P. Jilemnického 17, SMER 18. Ján Sekereš, Ing., 53 r., predseda
14. Milan Porubský, 58 r., správca, Det6. Ján Melich, 38 r., SZÈO, Detva, sociálna demokracia
spoloèenstva, Detva, Námestie mieru 6, va, Dolinky 10, Køesanskodemokratické
Skliarovo 171, nezávislý kandidát
Køesanskodemokratické hnutie, NOVA
hnutie, NOVA
Volebný obvod è. 4
7. Imrich Murín, 62 r., vodiè AOS, Det19. Ján Šiandor, 62 r., živnostník, Det15. Ondrej Richter, 65 r., dôchodca,
V obvode sa volia 5 poslanci
va, Skliarovo 273, nezávislý kandidát
Detva, T. Vansovej 6, Komunistická stra1. Ladislav Bódi, Ing., 62 r., manažér, ve, A. Bernoláka 13, nezávislý kandidát
8. Ján Ostrihoò, 36 r., podnikate¾, Det- Detva, A. Bernoláka è. 12, SMER - sociál20. Pavel Trebu¾a, 55 r., odborný pra- na Slovenska a VZDORstrana práce
va, Skliarovo 389, nezávislý kandidát
covník verejnej správy, Detva, A. Hlinku
16. Dušan Vepøek, 62 r., dôchodca,
na demokracia
9. Ladislav Rusnák, 61 r., murár, Detva,
Detva, M. R. Štefánika 13, nezávislý kan2. Slavomír Ciglan, Mgr., 32 r., uèite¾, 16, Slovenská národná strana
Kostolná 96, Slovenská národná strana
21. Yveta Unterfrancová, Mgr., 42 r., didát
Detva, M. R. Štefánika 62, nezávislý kan10. Ján Šufliarský, Ing., 49 r., primátor, didát
riadite¾ka CVÈ, Detva, A. Hlinku 902/3, ne17. Roman Vro, Ing., 42 r., IT špeciaDetva, Skliarovo 245, nezávislý kandidát
lista, Detva, M. R. Štefánika 62, Sloboda
3. Radovan Èervienka, Ing., 30 r., do- závislý kandidát
11. Dušan Tuèek, Be., 25 r., manažér, pravný inžinier, Detva, A. Bernoláka 7, ne22. Adriana Žubrietovská, Ing., 38 r., a Solidarita, SIE
Detva, Skliarovo 373, nezávislý kandidát
SZÈO, Detva, A. Hlinku 15, nezávislý kan18. Jozef Výbošok, 54 r., technik, Detzávislý kandidát
va, Štúrova 1612/86, nezávislý kandidát
4. Július Feješ, Bc., 63 r., dôchodca, didát
Volebný obvod è. 3
V obvode sa volia 4 poslanci
Detva, A. Hlinku 903/5, Komunistická straVolebný obvod è. 5
Katarína Látková
1. Branislav Baran, 32 r., zamestnanec na Slovenska, VZDOR - strana práce
V obvode sa volia 4 poslanci
predseda Mestskej
verejnej správy, Detva, Kollárova 16, ne5. Ján Gavurík, 45 r., radca-koordiná1. Juraj Bódi, RNDr., 59 r., prednosta
volebnej komisie
závislý kandidát
tor, Detva, A. Hlinku 7, nezávislý kandidát okresného úradu, Detva, Krpe¾ná 26,
v Detve
SMER - sociálna demokracia
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre vo¾by primátora mesta Detva 15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Detve pod¾a § 23 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e , že pre vo¾by primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jana Boráková,
42 r., živnostník,
Detva, Sládkovièova 53,
nezávislý kandidát
2. Jozef Kulišiak,
63 r., podnikate¾,
Detva, Cintorínska 61,
nezávislý kandidát
3. Jozef Lupták, Ing.,
28 r., živnostník,
Detva, Pieš I. è. 54,
nezávislý kandidát
4. Petra Piovarèiová, Ing., 41 r., obchodný referent,
Detva, Novosady 924/16, nezávislý kandidát
5. Ján Šufliarský, Ing.,
49 r., primátor,
Detva, Skliarovo è. 245,
nezávislý kandidát
6. Roman Vro, Ing.,
42 r., IT špecialista,
Detva, M. R. Štefánika 62, SIE, Sloboda a Solidarita
Katarína Látková
predseda Mestskej
volebnej komisiev Detve
Detvianske noviny
STRANA 6
SPOMIENKY NA DETVIANSKU ¼UDOVÚ UMELKYÒU
Známa detvianska ľudová umelkyňa Veronika Golianová (narodila sa 26. mája
1914), by sa v tomto roku bola dožila 100tých narodenín. Túto významnú osobnosť
Detvy približuje v spomienkach Anna Ostrihoňová, etnologička a folkloristka.
Spoznala som ju ako osemročná, keď sme
sa zo skliarovských lazov presťahovali do Detvy. Bývala na ulici Nová Ves a my na konci tej
istej ulice. Stretávala som ju veľmi často. Vtedy
bolo ešte zvykom, že si susedky vyšli na priedomie a spolu besedovali. Ženy ju volali tak po
detviansky Veroňa, ale pre mňa bola vždy teta
Veronika-charizmatická, hrdá a dôstojná Detvanka.
Jej dom bol otvorený pre každého, či bol
z Detvy, Bratislavy, Paríža alebo z Ameriky.
Vládla u nej príjemná atmosféra a pohoda. Vedela ju vyčariť nielen milým slovom a svojim
pohostinstvom, ale aj svojim umením a každodennou krásou, ktorou sa rada obklopovala.
Keď kráčam hore našou ulicou a popred dom
tety Veroniky, dodnes mi v pamäti ožívajú jej
okná so zakvitnutými červenými muškátmi, záhradka plná kvetov, biela stena a maľované ornamenty okolo okien, na podstene drevená
vyrezávaná lavička.
Často som sa u nej „na chvíľku“ zastavila.
Z chvíľky bola vždy hodinkadve. V osobe Veroniky Golianovej som nielen ja, ale aj mnoho
ďalších etnológov a folkloristov, získala vynikajúceho rozprávača a informátora o tradíciách
a živote Detvy. Témou našich spoločných rozhovorov boli najmä výšivky a kroje, ale aj spomienky na jej detstvo a mladosť. Obdivovala
som, ako si v ťažkom živote dokázala nájsť
svoju oázu krásy a tou bola práve výšivka. Detvianska výšivka krivou ihlou sa jej stala záľubou
aj chlebíkom. Zapojila do nej aj mnohé detvianske vyšívačky. Výšivku z Detvy šírila doma aj
vo svete. Robila to so zanietením a obetavosťou až do neskorého veku. V pamäti mi ostá-
vajú vzácne chvíle, keď otvorila svoju parádnu
izbu a truhlicu so svojimi zberateľskými pokladmivyšívanými detvianskymi opleckami. Mala
v nej viac ako dvesto opleciek, a to bola len
časť z jej bohatej zbierky, ktorú dlhú dobu s láskou zhromažďovala a uchovávala. Každé jedn o o p l e c ko b o l o o r i g in á l n y m d i e l o m
vytvoreným rukami a srdcom jednoduchých
detvianskych žien, ku ktorým sa radila aj ona
sama.
Veronika Golianová od roku 1956,viac ako
štyri desaťročia, viedla aj detviansku folklórnu
skupinu. Do skupiny získala mnohých starších
Detvanov. Neskôr vedenie skupiny odovzdala
speváčke a učiteľke hudby Evke Faklovej
a po jej odchode z Detvy ma presvedčila, aby
som sa ujala vedenia skupiny. Teta Veronika
nám bola dobrou poradkyňou. Za jej pôsobenia
skupina prezentovala najmä to najkrajšie z tradícií Detvydetviansku svadbu. Detvianska
svadba nemohla chýbať na scéne Folklórnych
slávností pod Poľanou a dodnes patrí ku klenotom, ku ktorým sa radi vraciame.
Veronika Golianová je človekom, na ktorého
spomíname s láskou a úctou. Pamätná izba,
ktorú sme symbolicky pomenovali Z klenotnice
Veroniky Golianovej a predajňa Detvianske
ľudové umenie, ktorú založila v roku 1968, nám
ju aj dnes pripomínajú. Táto jej klenotnica má
svoje miesto v historickom centre Detvy a každoročne aj medzi podujatiami Folklórnych slávností pod Poľanou. Dbajú o to jej najbližší:
dcéra Vilma, vnučka Ivetka a dnes už aj pravnučka Soňa, ktoré sú pokračovateľkami jej
snažení a výšivkárskeho umenia. Robia to
s rovnakou láskou a zanietenosťou. Umenie a
krása detvianskej výšivky tak pretrvávajú a tešia
sa obľube a uznaniu. Nech sa tomuto dielu
úspešne darí aj naďalej a čo najdlhšie.
Popiska pod fotku: zľava pani Veronika
Golianová, harmonikár Jozef Mackov,
speváčka Eva Faklová.
Autor: Anna Ostrihoòová
Foto: Karol Demuth
Bohoslužba na Ka¾amárke: Krása prírody je
tiež cestou k Bohu
Spoloèenstvo Svetských františkánov v Detve usporiadalo na Svetový deò turizmu 27. septembra 2014 svätú omšu v prírodnom prostredí Ka¾amárky, v modlitbách mysleli aj na horolezcov a
všetkých milovníkov prírody.
Františkánske bratstvo v Detve má vekový
priemer 69 rokov, najmladší brat Lacko má
32 rokov. Spolu s novým duchovným asistentom Rafaelom Tomášom Nevoľníkom
OFM, ktorý sa vrátil do fiľakovského kláštora
františkánov z misií v Rusku a Kazachstane,
začali organizovať výlety do nádhernej okolitej podpolianskej prírody. Vďaka priateľskému gestu pána Milana Malčeka, ktorý je
dušou a zakladateľom Detvianskej umeleckej kolónie, zorganizovali aj bohoslužbu na
Kaľamárke. V ten deň sa na Kaľamárskom
andezite konali celoslovenské skalolezecké
preteky KaľamárKAP 2014.
Jeseň s odfarbenou hrivou leta rozliala
do najväčšieho Božieho chrámu, do prírody,
neskutočné farby a Najvyšší siahol do palety. Bolo nádherné počasie. Svätá omša bola
za františkánsku duchovnú rodinu, za všetkých turistov, skalolezcov, za všetkých
milovníkov prírody a za nemenovanú ťažko
skúšanú rodinu. Za umelcov bol
prítomný akademický maliar Alexej Giľjarov až z ďalekej Moskvy, hoci tento zahraničný hosť patrí do Pravoslávnej cirkvi.
Vo svojej homílii sa františkánsky páter Rafael zamyslel nad tým, že jednou z ciest
k Bohu je hľadať ho v kráse prírody a všetkom živom stvorení. Postupne táto cesta
samovoľne prejde do objavenia duchovného
krásna v ľuďoch a v pomenovaní krásna v
srdci človeka a potom odhodlaní ho i žiť. Toto
krásno, ako pokračoval páter Nevoľník, je
vlastne dobro, ktoré máme nezištne konať
okolo seba a liečiť tak svet, ktorému dobro,
p r e d ov š e tk ý m v o v z ť ah o c h, c h ý ba .
Pre účastníkov bola dojemná spoločná Modlitba Pána, ktorú cez pospletanú reťaz z vlastných rúk, hlboko prežívali. Po bohoslužbe
dostala skupina pozvanie od miestneho horára a jeho priateľov na sladké koláčové agapé.
Keďže bolo zakončenie týždenného pôsobenia umelcov Detvianskej umeleckej kolónie na Podpoľaní, cestou z Kaľamárky sa
účastníci ešte zastavili pozrieť si maliarsku
výstavu v priestoroch Detvianskej umeleckej
kolónie v historickej budove niekdajšieho
Mestského úradu.
Františkánske spoločenstvo v Detve by
chcelo z tohto podujatia na Kaľamárke urobiť
tradíciu a pomenovali ju „nultým ročníkom“...
a už teraz sa tešia na ročník prvý.
...“B U Ď C H V Á L E N Ý , M Ô J P A N E ,
SESTROU NAŠOU MATKOU ZEMOU,
KTORÁ NÁS ŽIVÍ A VLÁDNE NAD NAMI
A PLODY RÔZNE RODÍ I KVETY FARBISTÉ
A BYLINY...“
(PIESEŇ BRATA SLNKA, sv. František
z Assisi )
Mária Zita Schmidtová
Detvianske noviny
STRANA 7
Ako „Ži energiou“ v Detve: bezplatné poradenstvo
pre domácnosti
Energetické poradenstvo mali možnos využi aj obyvatelia Detvy v piatok 10. októbra 2014.
Pridali sa tak k 25 mestám a obciam na Slovensku, ktoré navštívili špecialisti SIEA.
Pred obchodným domom Baums si mohli
prezrieť „zelený domček“ s fotovoltickou a veternou elektrárňou a ďalšími technickými novinkami, ktoré umožnia znížiť spotrebu energie
v domácnosti a využívať obnoviteľné zdroje
energie. Priamo v domčeku mohli sledovať,
ako zariadenia pracujú a koľko energie vyrobia.
K dispozícii boli aj informácie o solárnych kolektoroch, kotloch na biomasu a tepelných čerpadlách. Prezrieť si mohli aj názorné ukážky
moderných zatepľovacích systémov a okien.
m Dobrá rada, individuálna rada
Súčasťou poradenstva bola aj prednáška.
Energetickí experti hovorili o riešeniach za málo peňazí, ale aj finančne náročnejších opatreniach. M n o h é z n i c h s ú s p o m e n u té
na internetovej stránke poradenstva www.zitenergiou.sk. Ak domácnosť uvažuje aj o zásadnejších investíciách, treba sa od začiatku
zaujímať o riešenie, ktoré vyhovuje konkrétnym potrebám. Individuálny prístup a ponuka
šitá na mieru je dôležitá tak pri zatepľovaní
domov, rekonštrukciách vykurovacích
systémov, ako aj inštalácii nových energetických zariadení.
m Zelená energia
Bezplatné poradenstvo je k dispozícii v čase,
keď možnosť byť energeticky nezávislý a vyrábať si vlastnú elektrinu môže byť o pár rokov
na Slovensku realitou pre desiatky domácností. Prispieť by k tomu mala pripravovaná podp o r a p re d o mác n o st i n a vy u ž ív a n i e
obnoviteľných zdrojov energie. Z európskych
fondov by malo byť na tento účel do roku 2023
k dispozícii celkom 100 miliónov €. Hoci sa
v súvislosti s celkovou vyčlenenou sumou píše
predovšetkým o domácich fotovoltických elektrárňach do 10 kW, dotované by mali byť aj vet e r n é tu rbí n y , s olá rn e kole kt o ry, ko tly
na biomasu a tepelné čerpadlá. Aj preto sa
oplatí včas vedieť viac o tom, ako jednotlivé
systémy fungujú a s čím môžete pri ich využívaní počítať.
m ... nie je pre každého
Experti SIEA však upozorňujú, že zariadenia
na využívanie obnoviteľných zdrojov majú
nielen výhody, ale aj
obmedzenia. „Zariadenia" na využívanie
zelenej energie nie sú
vhodným riešením pre
každú domácnosť a investíciu si treba dôkladne zvážiť. Experti
preto pomáhajú záujemcom zorientovať
sa v problematike, aby
vedeli, čo je pri ich inštalácii dôležité, s čím majú rátať a na čo si majú dať pozor. Väčšina otázok na námestiach a peších zónach smeruje k
domácim elektrárňam. No veľký záujem je aj
o informácie o tepelných čerpadlách, pri ktorých je vstupná investícia síce vyššia, ale vďaka vysokej účinnosti a malým prevádzkovým
nákladom predstavujú riešenie pre nízkoteplotné vykurovacie systémy v moderných rodinných domoch, predovšetkým tam, kde nie je
dostupný zemný plyn. V prípade zvažovania
investície do kotla na biomasu je veľmi dôležitá
dostupnosť cenovo prijateľného paliva v mieste inštalácie. Výhodnosť slnečných tepelných
kolektorov, ktoré sa využívajú predovšetkým
na ohrev teplej vody, je zase podmienená
slnečnými podmienkami, umiestnením a spotrebou teplej vody v domácnosti.
m Ako využi bezplatné poraden-
stvo
Návštevy energetických expertov v mestách
a obciach budú pokračovať aj v budúcom roku.
Samosprávy, ktoré majú o sprostredkovanie
poradenstva pre svojich občanov záujem, môžu kontaktovať poradenské centrá ŽIŤ ENERG I O U v T r e n č í n e , B a n s k e j B ys t ri ci
a v Košiciach. V centrách možno požiadať aj
o odborné rady. Energetickí konzultanti záujemcom poradia mailom alebo telefonicky
na bezplatnej linke 0800 199 399, osobné konzultácie v centrách si je potrebné vopred dohodnúť.. Odborní konzultanti záujemcom
pomôžu zistiť, aké riešenie je pre nich najvhodnejšie z ekonomického i energetického hľadiska.
Eduard Jambor
Prvá previerka kadetiek
MVK Detva pred hlavnou
súažou je za nami
V sobotu 20. septembra 2014
sa v priestoroch športovej haly
v Detve uskutočnil volejbalový turnaj kadetiek „O putovný nakladač,“ ktorý organizoval Mestský
volejbalový klub Detva (MVK Detva) a Centrum voľného času Trend
Detva. Turnaj s dlhoročnou tradíciou sa toho roku odohral za podpory sponzorov za čo im
organizačný výbor aj touto cestou
ďakuje.
Napriek úsiliu a športovému duchu, ktorý nechýbal ani jednému
z tímov, víťazom môže byť len jeden. Po štyroch jednoznačných
výhrach 3:0 si prvé miesto zaslúžene odniesol tím MVK Detva.
Druhé miesto obsadil VK Kúpele
Brusno, tretie miesto TJ Slávia TU
Zvolen, štvrté miesto VK Slovan
Rimavská Sobota a posledné piate miesto patrilo tímu MVK Poltár.
Organizačný výbor tohto ročník a t u rn a j a t v o r i l i : F ran t i še k
Schmidt, tréner kadetiek MVK
Detva, Zdena Samašová, asistentka trénera, Yveta Unterfrancov á a „ g u lá šm a j st e r “ He la
Gajdošová.
Yveta Unterfrancová
Projekt bol spolufinancovaný
z rozpoètu Mesta Detva.
Detvianske noviny
STRANA 8
Najkrajšie diela z Detvy reprezentovali
na okresnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov
Tri výstavy so spoloèným menovate¾om-krásou z jesennej prírody,
si verejnos mohla pozrie v Chudobienci poèas Dní mesta Detva 4. a 5.
októbra 2014. Výstavy mali aj súažný charakter a organizátori ich oceòovali. Výstavu „Kvety a plody našich záhrad“ zorganizovalo mesto Detva
už po šiesty krát.
Na druhej výstave, s názvom „Ovocie a zelenina, ktorú mám rád,“ spolupracovali materské
a základné školy v Detve s Mestským úradom.
Tretia bola dielom z rúk základných organizácií
Slovenského zväzu záhradkárov, v Detve je to
308 členov z 26-16tky a 97
členov združených v 261tke. Ako priblížila preds e d n íč ka zá h r a d k á r o v
Darina Labáková, výstavy
podľa knihy návštev počas
tohtoročných Dní Detvy navštívilo 1147 osôb, čo iste
nie je úplné číslo všetkých,
aj nepodpísaných návštevníkov. V tradícii výstav budú preto pokračovať
s o to väčším oduševnením a povzbudením,
ktoré takto prišlo zo strany zúčastnenej verejnosti. Na výstave prevažovala zelenina, keďže
rok nebol priaznivý pre ovocie. Svojimi výpestkami sa pochválilo 45 vystavovateľov a návštevn í c i s i m o h l i p o zr i e ť 8 5 e x p o n á t o v ,
konkretizovala Darina Labáková. Tohtoročná
výstava bola tiež, ako
doplnila pani Labáková,
obohatená o pestovanie
byliniek a výrobky z nich,
ako sú tinktúry a sirupy.
Túto časť výstavy nazvali „Návrat k prírode.“
Ocenené práce, podľa propozícií, reprezentovali autorov, ich školy
a mesto na Okresnej výstave ovocia, zeleniny a
kvetov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9. a 10.
októbra 2014 na Mestskom úrade vo Zvolene.
Zuzana Juhaniaková
Foto: Eva Chlebová
HC 07 Detva lídrom 1. hokejovej ligy
Hokejisti HC 07 Detva sú zaèiatkom októbra 2014 po ôsmych kolách 1. hokejovej ligy so siedmimi vyhratými zápasmi na èele 1. hokejovej ligy.
Ako uviedol majiteľ klubu Róbert Lupták, „za vedúce postavenie v tabuľke 1. ligy vďačíme predovšetkým všetkým sponzorom a Mestu Detva, vďaka
ktorým sme mohli vyskladať vyvážený káder a vytvoriť mu priaznivé tréningové podmienky. Všetci hráči
pod vedením trénera Dušana Kapustu trénujú maximálne poctivo čo sa odráža aj vo víťazných zápasoch.“
Lupták podotkol, že „detvianski fanúšikovia môžu
v našom kádri vidieť takých hráčov ako sú bývalí
extraligoví hráči Říha, Zuzin, slovenského reprezentanta Žilku, či zahraničných
hráčov ako Kanaet, Metcalfe, Graham,
a Parkhaus. Zároveň však myslíme
na budúcnosť a pomaly sa snažíme
do družstva zapracovať aj mladých odchovancov Detvy ako je Kucej, Gábor a
Chalupský.“
Majiteľ klubu ďalej povedal, že okrem
družstva dospelých sa s plnou vážnosťou
venujú aj práci so začínajúcimi hokejistami,
ktorí majú zabezpečený kvalitný tréningový
p r o c e s . Vzh ľa d o m
na finančnú náročnosť
hokeja je v klube úplnou samozrejmosťou,
že začínajúcim hokejistom sa poskytuje hokejový výstroj zdarma.
Na záver Róbert
Lupták vyjadril veľké
poďakovanie detvianskym fanúšikom, ktorých
považuje
na Slovensku za jednoznačne najlepších.
Zdroj:
HC 07 Detva
Ešte v máji 2014 sa podarilo
Základnej škole na ulici Obrancov mieru získa v grantovom programe „Bezpeène
na cestách“ finanènú podporu na realizáciu inovatívneho projektu „Èi si ve¾ký a èi
malý, hraj sa spolu s nami,
s dopravnými pravidlami!“
Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje
každoročne prostredníctvom svojich grantových programov vybrané základné a materské
školy s cieľom skvalitniť výučbu dopravnej výchovy. Hlavným cieľom projektu je zapojenie
žiakov ako účastníkov dopravychodcov a cyklistov, do aktivít smerujúcich k rozvíjaniu kom-
Volkswagen
podporil
dopravnú výchovu
na Základnej škole
Obrancov mieru
petencií, ktoré sú potrebné pre bezpečné
pohybovanie sa po komunikáciách v meste
a mimo mesta. Pre naplnenie tohto cieľa vytvorili pedagógovia školy interaktívne pomôcky,
ktoré zatraktívnia vyučovanie a aktívne zapoja
deti do procesu výučby. Interaktívna hra
pre starších žiakov „Dopravný milionár“ a interaktívna kniha zveršovaných dopravných pravidiel „Prevediem ťa pravidlami, básňou, rýmom
a veršami“ budú od septembra 2014 využívané
nielen na vyučovaní dopravnej výchovy, ale aj
v mimoškolskej činnosti na škole a pri dopravných súťažiach medzi žiakmi.
Súčasne bude počas roka prebiehať informačná kampaň „Bez nehôd a s rozumom ...“,
ktorá zahŕňa anketu o hymnu projektu, besedy
s odborníkmi z oblasti dopravnej výchovy spojené s tvorivými dielňami, vytvorenie informačného kútika, súťaže a žiacke návrhy k projektu.
Potrvá ešte do novembra 2014.
Realizáciou projektu sa pedagógovia usilujú
o to najdôležitejšiechrániť zdravie a životy žiakov ako dopravných účastníkov. Vďaka Nadác i i V o l k s w a g e n Sl o v a k i a a j e j zá u jm u
o bezpečnosť detí na Slovensku môže vzdelávanie v rámci dopravnej výchovy kvalitatívne
narastať a spĺňať tak svoj hlavný cieľprevenciu
a ochranu pred dopravnými nehodami a ich
následkami.
Katarína Kamenská
Detvianske noviny - bezplatne distribuovaný mesačník o živote v Meste Detva. Vydavateľ v spolupráci s Mestom Detva a redakcia: TIK Detva, Ul.
M. R. Štefánika 3214/ 2E, 962 12 Detva. IČO: 45 734 097 e-mail: [email protected], [email protected] fax 045/ 545 9091. ( 045/ 545
9087,. Zodpovedná redaktorka: Mária Fekiačová, fax 045/ 545 9091 ( 045/ 545 9087. Číslo neprešlo jazykovou úpravou.
Tlač: Tlačiareň a vydavateľstvo VOX® PRESS, s.r.o, Ladomerská Vieska 145, P.O.Box 20, 965 20 Žiar nad Hronom ( 0905 168 576, mail:
[email protected] Registrácia: MK SR, evidenčné číslo: EV 4386/ 11. ISSN 1338-9823
Download

Detvianske noviny 10/2014