I
PhDr. Michal Barnovský, DrSc.
Úvod
Spracovala Mgr. Lýdia Kamencová
2009
II
PhDr. Michal Barnovský, DrSc. /1937-2008/
M. Barnovský sa narodil v Jarabine na východnom Slovensku. Gymnázium začal
navštevovať v Humennom, neskôr prestúpil na ukrajinskú jedenásťročnú strednú školu
v Prešove. Po maturite v r. 1955 začal študovať na Historicko - filozofickej fakulte Štátnej
univerzity T. Ševčenka v Kyjeve odbor históriu. Po jej absolvovaní pracoval v Krajskom
vlastivednom múzeu v Prešove a krátko v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.
V roku 1962 nastúpil do Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Tu v r. 1968
obhájil kandidátsku prácu „Strojárenský a kovospracujúci priemysel na Slovensku 19451955“ a získal hodnosť CSc. Pokračoval vo výskume hospodárskych a sociálnych dejín
Slovenska po r. 1945. Výsledkom bola monografia „Československé hospodárstvo v r.
1945-1955, 4. zv.: Hospodársky vývoj Slovenska“. V r. 1968 v rámci pôsobenia v
pracovnej skupine tzv. Pillerovej rehabilitačnej komisie ÚV KSČ sa dostal k štúdiu
dovtedy neprístupných archívnych prameňov o politických procesoch v 50. rokoch.
Získané poznatky , okupácia Československa v r. 1968 a následná normalizácia ovplyvnili
názory M. Barnovského. Pri straníckych previerkach v r. 1970 mu bolo zrušené členstvo
v KSČ, ale nemusel ako viacerí iní z ústavu odísť a mohol sa venovať hospodárskej
a sociálnej problematike. Výsledkom bola monografia „Sociálne triedy a revolučné
premeny na Slovensku v rokoch 1945-1948“. V r. 1980 M. Barnovského znovu prijali do
KSČ, stal sa vedúcim Oddelenia dejín výstavby socializmu, zástupcom riaditeľa HÚ SAV
a neskôr tajomníkom Vedeckého kolégia SAV pre historické vedy. Bol členom redakčnej
rady celej edície dlho pripravovaných Dejín Slovenska a vedúcim autorského kolektívu
ich VI. zväzku (1945-1960). V r. 1989 obhájil doktorskú dizertačnú prácu „Slovensko
v období revolúcie a budovania socializmu“. Po r. 1989 sa M. Barnovský zameral na jemu
najbližšie obdobie, na roky 1945-1948. Sprístupnenie archívnych materiálov mu umožnilo
prekonať nielen predchádzajúce „oficiálne“ hodnotenie udalostí, ale i korigovať vlastné
názory, k čomu sa sám priznal v úvode k monografii „Na ceste k monopolu moci.
Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945-1948“. V nových podmienkach sa
zameral na štúdium vzťahu štátu a cirkví. Vzhľadom na prostredie, z ktorého vyšiel ho
zaujalo najmä pôsobenie gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Výsledkom boli viaceré
publikácie, ktoré vydal v spolupráci s J. Peškom: „Štátna moc a cirkvi na Slovensku
III
1948-1953“, „Pod kuratelou moci. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953-1970“ a „V zovretí
normalizácie. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1969-1989“. Za nový prístup k problematike
boli tieto práce ocenené prémiami Literárneho fondu i cenami SAV.
Hoci M. Barnovský sa zaoberal predovšetkým udalosťami v rokoch 1945-1948,
predmetom jeho profesionálneho záujmu sa stali i viaceré iné oblasti. Skúmal otázky
industrializácie Slovenska
a kolektivizácie poľnohospodárstva. Publikoval i niekoľko
štúdií o dejinách Rusínov a Ukrajincov na východnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi
v prvej polovici 20. storočia, o maďarskej otázke na Slovensku po 2. svetovej vojne.
Výsledky bohatého výskumu publikoval aj v Českej republike, Francúzsku, Maďarsku,
Nemecku, Poľsku, Rumunsku a v Ruskej federácii. Recenzoval desiatky publikácií,
oponoval množstvo kandidátskych prác, bol školiteľom ašpirantov. M. Barnovský bol tiež
zostavovateľom a spoluautorom viacerých zborníkov, napr. „Slovenská otázka v dejinách
Československa 1945-1992“, „Od diktatúry k diktatúre. Slovensko v rokoch 1945-1953“,
„Kronika Slovenska.2. Slovensko v 20. storočí“ a „Dokumenty slovenskej národnej
identity a štátnosti“. II.
Rozsiahla bola aj vedecko- organizačná činnosť M. Barnovského. Okrem funkcie
zástupcu riaditeľa HÚ SAV a vedúceho Oddelenia najnovších dejín bol členom vedeckej
rady a predsedom atestačnej komisie na ústave. Bol dlhoročným členom redakčnej rady
Historického časopisu a Vojenskej histórie a členom vedeckej rady Vojenského
historického ústavu. Vykonával aj funkciu predsedu slovenskej časti Komisie historikov
Slovenska a Ruskej federácie a bol členom Rady programu centier excelentnosti SAV,
ako aj vedúcim niekoľkých výskumných projektov VEGA.
Výsledky práce M. Barnovského ocenilo P SAV udelením striebornej a zlatej
plakety Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách a cenou SAV za popularizáciu vedy.
Osobnú pozostalosť M. Barnovského získal Ústredný archív SAV od jeho
manželky v roku 2008. Je spracovaná formou inventára a obsahuje tieto základné vecné
skupiny: I. Materiály z vedeckej činnosti, II. Materiály z funkcií, III. Biografické
materiály, IV. Korešpondencia a VI. O pôvodcovi fondu. Skupina V. Fotografie chýba.
Prvá vecná skupina Materiály z vedeckej činnosti -I sa delí na Rukopisy
nepublikované, Rukopisy publikované, Tlačené práce, Vedecké podujatia a služobné
cesty a na Vedeckú dokumentáciu.
IV
Rukopisy nepublikované IA sa skladajú z podskupiny Štúdie a články-IA1
a Posudky rukopisov, štúdií, kandidátskych, resp. habilitačných prác- IA2.
Rukopisy publikované sú označené IB a inventárny záznam pokiaľ je to možné
uvádza aj bibliografický údaj. To isté platí aj u Tlačených prác, označených IC.
Podskupina ID je rozdelená na dve časti. ID1 sú vedecké podujatia, t. j. semináre
a konferencie, domáce i zahraničné. Inventárny záznam pozostáva z názvu podujatia, času
a miesta jeho konania a z druhu zachovaných písomností, napr. program, zoznam
účastníkov, text referátu a pod. Druhú časť tvoria Správy zo služobných ciest, označené
ID2. Poslednou podskupinou je Vedecká dokumentácia –IE. Obsahuje poznámky,
excerptá, novinové články k rôznym skúmaným témam.
Druhou základnou vecnou skupinou sú Materiály z funkcií -II. Delia sa na Funkcie
vedecké, a to v SAV, označené IIA1.Odrážajú činnosť M. Barnovského vo vedeckej rade
a ako vedúceho oddelenia v HÚ SAV, pôsobenie v Rade programu centier excelentnosti
SAV, účasť v rôznych grantoch a projektoch. Funkcie v komisiách –IIA2, dokumentujú
napr. pôsobenie v Komisii pre posúdenie otázok rehabilitácie poslancov SNR v r. 19461968, či v medzištátnych historických komisiách.
Tretia základná vecná skupina Biografické materiály – III pozostáva z týchto
podskupín: Menovania a odvolania -IIIA (do vedeckej rady, vedeckého kolégia);
Pracovné zmluvy –IIIB ( v HÚ SAV, s vydavateľstvami); Udelenie vedeckých hodností –
IIIC (DrSc); Súpis publikovaných prác- IIID; Ceny a vyznamenania –IIIE.
Štvrtú vecnú skupinu tvorí Korešpondencia – IV. Je usporiadaná abecedne,
inventárny záznam obsahuje okrem mena adresáta, resp. odosielateľa aj údaj o mieste,
počte kusov a časovom rozsahu.
Piata vecná skupina Fotografie chýba.
Poslednou vecnou skupinou sú materiály O pôvodcovi fondu – VI. Pozostáva
väčšinou z recenzií a posudkov na práce M. Barnovského.
Osobný fond PhDr. Michala Barnovského, DrSc. tvorí 128 inventárnych jednotiek
uložených v 29 archívnych škatuliach.
PhDr. Michal Barnovský, DrSc.
Osobný fond
Spracovala Mgr. Lýdia Kamencová
2009
2
1
2
IA1
IA1
I
Materiály z vedeckej činnosti
A
Rukopisy nepublikované
1
Štúdie a články
Strojárenský a kovospracujúci priemysel na Slovensku (1945-1955)kandidátska práca.
1968
1
Slovensko v období „ľudovej demokracie“ a komunistickej diktatúry.
po 1989
1
3
IA1
Slovensko v povojnovej Európe./Slovensko a Európa po 2. svetovej vojne/.
po 1992
1
4
IA1
Stranícko-politická štruktúra na Podkarpatskej Rusi a východnom
Slovensku v rokoch 1918-1938.
?
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IA1
IA1
IA1
IA1
IA1
IA1
IA1
IA1
IA1
1
Politický vývoj Československa v rokoch 1945-1948.
1995?
1
Akčné výbory – nástroj nastolenia mocenského monopolu a
pofebruárovej očisty 1948.
1997?
1
Peter Pavel Gojdič.
?
1
po 2000
1
po 2000
1
po 2001
1
po 2004
1
2006
1
b. d.
1
Sovietsky zväz a mocenská elita na Slovensku.
Národný front na Slovensku v rokoch 1945-1948.
Cirkevná politika komunistického režimu na Slovensku.
Maďarská revolúcia 1956 a Slovensko.
Do 80-ričja d-r. Ivana Vanata.
Slovenská politika v rokoch 1945- 1948
3
14
15
16
17
IA1
IA1
IA1
IA1
Februárový prevrat a Moskva.
b. d.
1
Rok 1945 ako medzník v československých dejinách a jeho
odlišnosti na Slovensku.
b. d.
1
Fakty o februári 1948 na Slovensku.
19
20
21
22
23
24
25
26
IA2
IA2
IA2
IA2
IA2
IA2
IA2
IA2
IA2
1
b. d.
1
„Československá cesta k socializmu“ a Kremeľ.
2
18
b. d.
Posudky
Posudok na prácu I. Vanata: „Volyňská akcia. Výmena obyvateľstva
medzi Československom a Sovietskym zväzom na jar 1947“.
2000
2
Posudok publikácie Duleba A.: „ Ukrajina a Slovensko. Geopolitické
charakteristiky vývinu a medzinárodné postavenie Ukrajiny. Implikácie
pre Slovensko“ pre Literárny fond.
2001
2
Posudok prekladu publikácie K. Vadkerty: „A Kitelepítéstöl a
reszlovakizációig“.
2002
2
Posudok habilitačnej práce V. Vondrášek: “Politický exil a domácí
ilegální hnutí na Slovensku v letech 1945-1947“.
2002
2
Posudok na diplomovú prácu B. Pecková:“ Slovenské nekomunistické
strany vo februári 1948 a ich transformácia na satelity KSČ“.
2002
2
Odborný posudok „Obete násilných odvlečení do ZSSR v r.1944-1946“.
2002
2
Posudok rukopisu „Ročenka Historického ústavu SAV“ v 44.
ročníku edície Historické štúdie.
2005
2
Posudok štúdie Leikert J.: „L. Mňačko v boji s komunistickou mocnosťou.
2007
Posudok habilitačnej práce M. Šmigeľ: “Banderovci na
Slovensku (1945-1947)“.
2008
2
2
4
B
27
28
29
30
31
IB
IB
IB
IB
IB
Rukopisy publikované
Politické strany na Podkarpatskej Rusi v rokoch 1918-1938.
/ Slovensko v politickom systéme Československa, Bratislava,
Slovenská národná rada – Historický ústav SAV/
1992
2
Politické strany na Slovensku v rokoch 1945-1946.
/ Politické strany na Slovensku 1860-1989. zost. Lipták Ľ., Archa/
1992
2
Povojnové Slovensko a stredná Európa v predstavách a plánoch
politikov. / Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století. Sborník
Vojenské akademie, Brno /
1993
2
Slovensko v povojnovom období v kontexte európskych dejín ( 1945 –
1993 ). / Vývoj Slovenska v kontexte európskych dejín, Armáda SR,
Martin /
1994
2
Ján Ursíny. / denník Práca, 30. 4. /
1994
32
33
34
IB
IB
IB
Slovensko v povojnovej Európe. / Szlovákia a második világháború
utáni Európában. Szlovákok az európai történelemben, Budapest,
Közép – Európa Intézet/
1995
2
Predstavy československého odboja o povojnovej ekonomickej reforme.
/ Maďarsko, zborník /
1996
2
Slovensko po štátnom prevrate vo februári 1948.
/ Bohemia, R. Oldenbourg Verlag München /
1996
35
36
37
IB
IB
IB
2
2
Zahraničné dimenzie zápasu o demokraciu v rokoch 1945-1948.
Slováci a zahraničnopolitická orientácia ČSR.
/ Línie o osobnosti zahraničného myslenia na Slovensku v 19. a 20.
storočí, Bratislava, Slovenský spolok pre zahraničnú politiku /
1996
2
„Aprílová dohoda“ a čo jej predchádzalo. /Quo vadis Slovensko, č. 1/
1996
2
Ideové prúdy a politické strany na Slovensku v rokoch 1945-1948.
5
/ Česko-slovenská historická ročenka, Brno /
1996
38
39
40
41
42
43
44
45
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
Medzinárodné súvislosti politického vývoja Slovenska po februárovom
prevrate 1948. /Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte
európskeho vývoja, Bratislava, Vojenský historický ústav/
1997
47
48
IB
IB
IB
2
Július Verčík. / denník Pravda, 15. 11. /
1997
2
1997
2
Ján Ursíny. / denník Pravda, 31. 5. /
Prvé povojnové voľby.
/Barnovský M., Ivaničková E.: „Prvé povojnové voľby v strednej a
juhovýchodnej Európe , Bratislava, Veda /
1998
2
Ani puč, ani víťazstvo pracujúceho ľudu. / denník Pravda 21.2. /
1998
2
Slovenské národné orgány počas jesennej politickej krízy 1947 a
februárového prevratu 1948.
/ Žatkuliak J.: „Národná rada v kontexte slovenských dejín“, Bratislava,
Slovenská národná rada – Slovenská historická spoločnosť pri SAV/
1999
2
Slovenská otázka a cesta k februárovému prevratu 1948.
/ Kamenec I., Mannová, Kowalská E.: Historik v čase a priestore,
Bratislava, Veda /
2000
2
Slovenská a česká spoločnosť v rokoch 1948-1960.
/ Melanová M.: „Česko – slovenské vzťahy“, Liberec /
2000
46
2
2
K otázke vnútropolitického vývoja Slovenska v rokoch 1945-1948.
/Cséfalvay F., Púčik M.: „Slovensko a druhá svetová vojna“, Bratislava,
Vojenský historický ústav MO SR /
2000
2
Friš E., Husák G., Kapišovský V., Polák M., Rohaľ Iľkiv, I. Zupka F.
/ Michálek s., Krajčovičová N. a kol.: „Do pamäti národa. Osobnosti
slovenských dejín prvej polovice 20. storočia“, Bratislava, Veda /
2003
2
Slovenská historiografia po roku 1989 o komunistickej ére.
/ La nouvelle alternative, vol. 18, no. 59 /
2003
2
6
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
Biskup Pavel Peter Gojdič a jeho doba.
/ Birčák J.: „ Slovo episkopa Gojdiča. Výber z publikovaného dedičstva
blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča“, Lana, Prešov.
2004
2
Politická dráha Alexandra Dubčeka a fenomén reformného a národného
komunizmu. / Laluha I., Pekník M., Zala B.: Revolučné a protitotalitné
hnutia v Európe po druhej svetovej vojne“, Bratislava, Veda /
2004
3
K maďarskej otázke na Slovensku v rokoch 1945-1950.
/ Kárník Z., Kopeček M.: “Bolševismus, komunismus a radikální
socialismus v Československu“, IV, ÚSD AV ČR, Praha /
2004
3
Slovenská spoločnosť v zrkadle výskumov verejnej mienky v rokoch
1948-1949. / Historický časopis, roč. 52, č. 3 /
2004
3
Slovenská spoločnosť po februárovom prevrate 1948 – propaganda a
realita. / Bystrický V., Roguľová J.: „Storočie propagandy“, Bratislava,
AEPress /
2005
3
Kommunističeskij režim i slovackoje obščestvo v svete izučenija
obščestvennogo mnenija v 1948-1949 gg. / Vostočnojevropejskije
issledovanija, č. 2 /
2005
3
Proces s takzvanými slovenskými buržoáznymi nacionalistami.
Pernes J., Foitzik J.: „Politické procesy v Československu po roce
1945 a „případ Slánský“, Brno, nakl. Prius /
2005
3
Biskup Pavel Gojdič ako objekt politiky. / Marek P., Hanuš J.:
Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století,
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury /
2006
3
Československo a Poľsko na ceste ku komunistickému monopolu
moci (Pokus o komparáciu). / Slovensko a svet v 20. storočí. Kapitoly
k 70. narodeninám PhDr. V. Bystrického, DrSc., Bratislava Prodama /
2006
3
Industrializácia Slovenska a životné prostredie v období komunistického
režimu. /Acta Oeconomica Pragensia, roč. 15, č. 7 /
2007
3
7
59
60
61
62
63
64
IB
IB
IB
IB
IB
IB
Akčné výbory. / Akčné výbory NF/
66
67
IC
IC
IC
3
2007
3
2007
3
2007
3
2007
3
2007
3
po 1992
3
Pofebruárová čistka. /Slovníková příručka/.
Nástup a začátky reformního hnutí v Československu.
/ Slovníková příručka/
Prvá kríza režimu 1953-1957. /
Slovníková příručka /
Gréckokatolícka cirkev. / Slovníková příručka/.
Akcia P. / Slovníková příručka /.
C
65
2007
Tlačené práce
Ursíny Ján; Verčík Július – heslá. /? /
Dostávame sa do sociálnej pasce? / Nové slovo, roč. VI, č. 8 /
1996
Majster kompromisov. Ján Ursíny / denník Pravda, 31. 5. /
1997
68
69
70
71
72
IC
IC
IC
IC
IC
3
3
Slovenská a česká spoločnosť v rokoch 1948-1960.
/Česko-slovenské vztahy – Slovensko-české vzťahy, Liberecký seminář/.
1999
3
Barnovský M., Štefanský M.: Stručné dejiny demokratickej ľavice.
/ Slovo, č. 7 /
1999
3
Odvlečení. / Práca , 4. 11. /
2000
4
2001
4
K politickému vývoju Slovenska v rokoch 1945-1948.
/ Historický časopis, 48, 4, /
Niekoľko poznámok k výskumu povojnových dejín Slovenska v
poslednom desaťročí. / Historický časopis,50, 1, /
8
73
74
75
76
77
78
79
80
IC
IC
IC
IC
IC
IC
ID1
ID1
2002
4
2002
4
2002
4
po 2002
4
Pokus o periodizáciu povojnových dejín Slovenska.
/ Historické štúdie, 42, /
Voľby sú vizitkou doby. / Pravda, 20. 9. /
Prestávka medzi prvou a druhou etapou kolektivizácie. /?/
Slovenská spoločnosť v zrkadle výskumov verejnej mienky v rokoch
1948-1949. / Historický časopis, 52, 3 /
2004
4
Proces s takzvanými buržoáznymi nacionalistami.
/ Pernes J., Foitzik J.: „Politické procesy v Československu po roce
1945 a „případ Slánský“.Sborník příspěvkü konference 14.-16.4. v
Brne /
2005
4
Neúspešný pokus o zmenu. / História, roč. 6, č. 5 /
2006
4
Seminár „Česko-slovenské vzťahy“ IV, v Liberci 22.-24.8. –
referát M. Barnovského „Politický portrét Gustáva Husáka“.
1994
4
Konferencia „Slovenská štátnosť a slovenský štát“ v Šalgotariáne 11.12. 10. – referát M. Barnovského „K niektorým otázkam štátoprávneho
postavenia Slovenska v rokoch 1945-1960“.
1994
4
D
Vedecké podujatia, služobné cesty
1
Kongresy, konferencie, semináre
81
ID1
Konferencia „Národno –kultúrny rozvoj Rusínov – Ukrajincov po r. 1945“
vo Svidníku 16.-17. 6. – referát M. Barnovského „UNRP(Ukrajinská
národná rada Priaševčiny) po februárovom prevrate a hľadanie !ukrajinských
buržoáznych nacionalistov“.
1995
4
82
ID1
Zasadnutie Česko-slovenskej historickej komisie v Brne 19.-20. 10.referát M. Barnovského a I. Kamenca „ Slovenská spoločnosť pri obnove
spoločného štátu v rokoch 1944 – 1945“.
1995
83
ID1
Medzinárodná konferencia „ Die Tschechoslowakei und Ostmitteleuropa
4
9
1945.1948“ v Bad Wiesse 24.-26. 11. – referát M. Barnovského „ Formovanie
Demokratickej strany a jej vyrovnávanie sa s dedičstvom štátu“, program
konferencie, zoznam účastníkov s referátmi
1995
4
84
ID1
Medzinárodná konferencia „Dr. J. Lettrich publicista a politik“ 6. 12. v
Bratislave- referát M. Barnovského „Dr. J. Lettrich ako predseda DS a SNR“.
1995
4
85
ID1
Konferencia „Podkarpatská Rus v dejinách ČSR 8.-10. 4. v Prešove –
referát M. Barnovského „Niekoľko poznámok k stranícko – politickej
štruktúre na Podkarpatskej Rusi“.
1996
4
Seminár Pracovnej skupiny pre analýzu charakteru komunistického
režimu v Československu 1945-1989 21. 3. v Ústave pre súčasné
dejiny AV ČR – príspevok M. Barnovského „ Česko-slovenské vzťahy
v rokoch 1945-1968“a diskusia.
2001
4
Seminár Pracovnej skupiny pre analýzu charakteru komunistického
režimu v Československu 1945-1989 5. 6. v Ústave pre súčasné
dejiny AV ČR – príspevok M. Barnovského „Rok 1956 a Slovensko“
a diskusia.
2001
4
Konferencia poľských a slovenských historikov „Slovensko v strednej
Európe v 20. storočí“ 17.-19. 6. v Lubline – referát M. Barnovského
„ Politický vývoj na Slovensku v stredoeurópskom kontexte v rokoch
1945-1948“.
2004
4
Seminár „Slováci a Česi v prvom období komunistickej totality
(1948-1956)“ v Liberci 24.-25. 8. – referát M. Barnovského „Mocenská
elita a prejavy odporu v českej a slovenskej spoločnosti (1953-1956)“.
2005
4
Medzinárodná konferencia „Cirkev, národ, štát“ v Častej -Papierničke
14.-15. 9.- referát M. Barnovského „Gréckokatolícka cirkev a slovenskorusínske / ukrajinské vzťahy v 20. storočí“.
2005
4
Konferencia „ZSSR a Slovensko v záverečnej etape druhej svetovej
vojny a v prvých povojnových rokoch“21. 9. v Bratislave – referát
M Barnovského „Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev na Slovensku
v rokoch 1945-1950“, program, zoznam účastníkov s referátmi,
korešpondencia s predsedom ruskej časti Rusko- slovenskej historickej
komisie, novinová správa o konferencii.
2005
5
86
87
88
89
90
91
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
10
92
ID1
Medzinárodná konferencia „Konfesie, cirkevná politika a identita po
r. 1945 na Slovensku a v Maďarsku“ 13.-15. 6. v Budapešti – program
a referát M. Barnovského „ Gréckokatolícka cirkev na Slovensku po
druhej svetovej vojne“.
2007
5
93
ID1
Medzinárodná konferencia „Február 1948 a Slovensko v kontexte bývalého
sovietskeho bloku“ 14.-15. 2. v Bratislave – program a pozvánka.
2008
5
94
ID1
Medzinárodná konferencia“ Február 1948 v Československu: Nástup
komunistickej totality a premeny spoločnosti“ 25.-27. 2. v Prahe –
informácie pre autorov príspevkov, program, abstraktá príspevkov,
zoznam účastníkov, referát M. Barnovského „Slovenská spoločnosť po
februárovom prevrate 1948“.
2008
3
95
96
ID2
ID2
98
IE
IIA
Správy zo služobných ciest
Správa zo zahraničnej služobnej cesty v Prahe 25.-29. 5.
1998
5
2000
5
Správa zo študijnej cesty do Dánska 23.-30. 10.
E
97
5
Vedecká dokumentácia
Novinové výstrižky, xerokópie, excerptá z archívnych materiálov na
nasledovné témy: Podkarpatská Rus, štátny súd, politické procesy a
zápisnice z vypočúvania, KSČ, osobnosti 20. storočia, otázky maďarskej
a nemeckej menšiny, študentské udalosti v r. 1956, II. zjazd čs. spisovateľov,
osobnosti 20. stor. na Slovensku, Národný front, Slovenská národná rada,
Demokratická strana, pravoslávna a grécko- katolícka cirkev, j. Ursíny,
hospodárske dejiny Slovenska.
5-27
II
Materiály z funkcií
A
Funkcie vedecké
1
v SAV
Materiály z pôsobenia v Historickom ústave SAV: člen Vedeckej rady,
vedúci Oddelenia najnovších dejín, správy o činnosti, člen Rady
programu centier excelentnosti SAV, účasť na grante „KSČ a radikálny
socializmus“, a projektoch „Ideové zdroje a línie slovenskej politiky“ a
„Slovensko v r. 1948-1970“.
11
2001-2005
28
Člen Komisie SNR pre posúdenie otázok rehabilitácie poslancov SNR
za obdobie rokov 1946-1968 – správa o činnosti komisie.
1990
28
Predseda slovenskej časti Slovensko – ruskej historickej komisie –
správa o postavení komisie, korešpondencia s ruskými členmi komisie,
príprava konferencie.
2004-2006
28
Člen medzištátnej komisie historikov Slovenska a Rumunska –
protokol zo zasadnutia v Bratislave.
2003
28
2
99
100
101
102
IIA2
IIA2
IIA
IIIA
III
Biografické materiály
A
Menovania a odvolania
Menovanie za člena Vedeckej rady Spoločenskovedného ústavu SAV,
odvolanie z funkcie zástupcu riaditeľa HÚ SAV, poverenie vedením
Oddelenia najnovších dejín HÚ SAV, uvoľnenie z funkcie tajomníka
Vedeckého kolégia SAV pre historické vedy, menovanie za člena
Vedeckej rady Vojenského historického ústavu, menovací dekrét za
oponenta dizertačných prác na Univerzite M. Bela.
1990-2007
B
103
IIIB
IIIC
105
IIID
28
Súpis publikovaných prác
Zoznamy publikovaných prác a správy o činnosti za jednotlivé roky.
1966-2007
E
28
Udelenie vedeckej hodnosti
Autoreferát dizertácie, oznámenie P SAV o udelení vedeckej hodnosti
doktora historických vied a diplom.
1989
D
28
Pracovné zmluvy
Pracovné zmluvy na Historickom ústave SAV, dohoda o pracovnej
činnosti na Pedagogickej fakulte UK, zmluvy s nakladateľstvami a
vydavateľstvami ( Doplněk, Veda, M. Vaško, AEPress ).
1989-2006
C
104
v komisiách
Ceny a vyznamenania
28
12
106
107
108
109
110
111
112
113
114
IIIE
IIIE
IIIE
IIIE
IIIE
IIIE
IIIE
IIIE
IIIE
Verejné uznanie P SAV – diplom.
116
117
118
IV
IV
IV
IV
29
1991
29
Cena SAV za vedecko- popularizačnú činnosť – diplom.
Čestná zlatá plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách –
diplom a plaketa.
ZM 333
1997
29
Medaila Cyrila a Metoda za zušľachťovanie slovenského písomníctva –
medaila a oznámenie o udelení.
ZM 334
1998
29
Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za monografiu
Štátna moc a cirkvi na Slovensku v rokoch 1948-1953 .diplom.
1997
29
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za dielo
Pod kuratelou moci. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953-1970 – diplom.
2000
29
Cena SAV za vedecko – výskumnú činnosť za monografiu Pod
kuratelou moci. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953-1970 – oznámenie
o udelení.
2001
29
Cena SAV za popularizáciu vedy za celoročný rozhlasový cyklus
Cesta k samostatnosti v dokumentoch slovenskej národnej identity
a štátnosti – diplom.
2004
29
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za dielo
V zovretí normalizácie. Cirkvi na Slovensku 1969-1989 – diplom.
2005
29
IV
115
1977
Korešpondencia
Cambelovci – Bratislava
1 ks
2005
29
1 ks
b. d.
29
2001-2002
29
1992-2000
29
Muraško G. P. – Moskva
Univerzita Masarykova, Filozofická fakulta – Brno
2 ks
Vanat I. – Prešov
3 ks
13
119
IV
Vydavateľstvo MARTIS – Martin
1 ks
120
121
122
123
IV
IV
IV
IV
1991
29
Vysoká škola ekonomická, Národohospodárska fakulta – Praha
2 ks
2007
29
Gratulácie k 50. narodeninám – od Slovenskej historickej spoločnosti,
Ústavu historických vied SAV, ZO KSS ÚHV SAV, Archeologického
ústavu SAV.
4 ks
1987
29
Gratulácia k 60. narodeninám – od Historického ústavu SAV.
1 ks
1997
29
Gratulácie k 70. narodeninám – od Slovenskej historickej spoločnosti
a Historického ústavu SAV.
2 ks
2007
29
VI
124
125
126
127
128
VI
VI
VI
VI
VI
O pôvodcovi fondu
Recenzia L. Hubenáka na Dejiny Slovenska VI. (1945-1960).
1988
29
Recenzia F. Vnuka na prácu Štátna moc a cirkvi na Slovensku.
1997
29
Posudky V. Bystrického a J. Haľka na dielo Pod kuratelou moci.
Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953-1970.
1998
29
Kto je kto v SAV.
2006
29
2008
29
Smútočné oznámenie o úmrtí M. Barnovského.
Download

PhDr. Michal Barnovský, DrSc. - inventár