Ústredný archív Slovenskej akadémie vied
Alexander Šimkovič – osobný fond
1936 – 1998
inventár
Lýdia Kamencová
2006
Názov fondu: Alexander Šimkovič – osobný fond
Časový rozsah: 1936–1998
Pomôcka: inventár
Počet úložných jednotiek: 58 šk.
Počet inventárnych jednotiek: 328
Spracovateľ: Kamencová, Lýdia
Rok spracovania: 2006
I
Obsah
Obsah ......................................................................................................................................... II
Úvod ......................................................................................................................................... III
I. Materiály z vedeckej činnosti..................................................................................................1
A. Rukopisy nepublikované ...................................................................................................1
1. Štúdie a články ...............................................................................................................1
2. Posudky, pripomienky, anotácie a recenzie ...................................................................2
B. Rukopisy publikované .......................................................................................................5
1. Štúdie a články ...............................................................................................................5
2. Posudky, recenzie, anotácie..........................................................................................12
C. Tlačené práce ...................................................................................................................14
D. Vedecká dokumentácia....................................................................................................14
E. Vedecké podujatia............................................................................................................15
1. Konferencie, sympóziá, semináre.................................................................................15
2. Správy zo služobných ciest...........................................................................................16
II. Materiály z funkcií...............................................................................................................16
A. Vedecké funkcie ..............................................................................................................16
1. Funkcie v ČSAV...........................................................................................................16
2. Funkcie v SAV .............................................................................................................16
3. Funkcie v rezortoch ......................................................................................................17
4. Funkcie vo vedeckých spoločnostiach .........................................................................17
B. Celospoločenské funkcie .................................................................................................17
C. Redaktorské funkcie.........................................................................................................17
III. Biografické materiály .........................................................................................................17
A. Osobné doklady ...............................................................................................................17
B. Udelenie vedeckých hodností ..........................................................................................18
C. Pracovné zmluvy..............................................................................................................18
D. Osvedčenia.......................................................................................................................18
E. Životopisy ........................................................................................................................18
F. Súpis publikovaných prác ................................................................................................18
G. Vyznamenania a ocenenia ...............................................................................................19
IV. Korešpondencia ..................................................................................................................19
V. Fotografie.............................................................................................................................23
VI. Práce iných autorov ............................................................................................................23
VII. Materiály rodiny................................................................................................................25
II
Úvod – PhDr. Alexander Šimkovič, CSc. (1929–1999)
PhDr. Alexander Šimkovič, CSc. (27.VIII.1929–14.II.1999) sa narodil v Seredi. Po
absolvovaní trnavského gymnázia študoval v rokoch 1948–1953 na Filozofickej
fakulte v Bratislave literárnu vedu a francúzštinu. Už počas štúdia sa začal
orientovať v slovakistike a zaujímať sa o vnútornú stavbu mnohých i exotických
jazykov. V roku 1953 nastúpil do Ústavu slovenskej literatúry SAV a hneď sa
prejavil ako precízny dokumentarista. Takéto boli i jeho prvé štúdie o F. Votrubovi.
Výskum tejto témy zavŕšil knižným vydaním korešpondencie F. Votrubu.
A. Šimkovič sa predstavil ako presný editor vysvetľujúci nielen mená, ale i
súvislosti a uvedená práca zvýraznila úlohu F. Votrubu vo vývine realizmu a
Slovenskej moderny, ako i nový vzťah k literárnemu dedičstvu. Pokračoval ako
editor beletristických prác J. Čajaka, Ľ. Podjavorinskej, G. ZechenteraLaskomerského. Slovenským literárnym realizmom sa zaoberal aj v monografii
Dielo J. Čajaka, ktorú obhájil ako kandidátsku prácu. Práve Čajakovo dielo
ovplyvnilo A. Šimkoviča tak, že sa začal venovať výskumu literatúry v novinách a
neliterárnych časopisoch, čo predstavovalo biele miesto v slovenských literárnych
dejinách. Zo svojho výskumu publikoval niekoľko štúdií o situácii v literatúre na
prelome sedemdesiatych rokov, o vzťahu Vajanského k Národným novinám,
o J. Škultétym.
Od polovice šesťdesiatych rokov sa A. Šimkovič zapájal do kolektívnych úloh,
najmä z oblasti dejín slovenskej literatúry a do Slovníka slovenskej literatúry a úzko
spolupracoval na mnohých encyklopedických podujatiach. Bibliograficky sa
podieľal na 3. a 4. zväzku Dejín slovenskej literatúry. Mnohostranná a rozhodujúca
bola jeho účasť na Slovníku slovenskej literatúry. Bol nielen autorom mnohých
hesiel z obdobia realizmu a zo slovenskej dolnozemskej literatúry, ale aj redaktorom
a vedúcim Kancelárie tohto slovníka. Vytlačený náklad 1. zväzku Slovníka
slovenskej literatúry (1979) bol z politických dôvodov rozmetaný a z materiálu
neskôr (1984) vyšla autorsky anonymná dvojzväzková Encyklopédia slovenskej
literatúry, ktorá sa svojou nanútenou výberovosťou zmenila zo základného
vedeckého encyklopedického diela na popularizačnú príručku nepresahujúcu náplň
stredoškolskej učebnice.
Ďalšie obdobie v živote A. Šimkoviča vyplnila práca na slovenskej literárnej
lexikografii a spolupráca s viacerými inštitúciami pri popularizácii slovenskej
literárnej minulosti. Po statiach o literatúre v slovenských novinách do r. 1918
upriamil A. Šimkovič svoju pozornosť na činnosť a literárne dielo Eleny MaróthyŠoltésovej. Prostredníctvom autorky sa snažil o riešenie problému vývinu slovenskej
literatúry, otázky vydávania prameňov k dejinám slovenskej literatúry,
predovšetkým korešpondencie. Okrem toho A. Šimkovič systematicky
zhromažďoval dáta a údaje o slovenskej literatúre, autoroch a rozmanitých
literárnych faktoch, ktoré spresňujú a dopĺňajú predošlé poznatky. A. Šimkovič
patril k tomu druhu autorov, ktorých práca je zvonku málo viditeľná, no bez ich
schopností by mnohé diela nemohli dospieť k edičnej realizácii.
Ústredný archív SAV získal písomnú pozostalosť PhDr. Alexandra Šimkoviča, CSc.
v roku 2000. Pre bádateľov je sprístupnená formou inventára. Písomný materiál je
roztriedený do siedmich základných vecných skupín.
III
I. Materiály z vedeckej činnosti. Skupina obsahuje Nepublikované rukopisy – IA,
rozdelené na Štúdie a články – IA1 a na Posudky, pripomienky, anotácie a
recenzie – IA2. Chronologicky sú tu zoradené rukopisy, pri ktorých sa nepodarilo
zistiť bibliografické údaje a považujeme ich za nepublikované. Pri ich určovaní sme
vychádzali z personálnej bibliografie A. Šimkoviča (Gerbócová, J.: A. Šimkovič –
personálna bibliografia, Literárnovedný ústav SAV, rkp. 1990, sign. 22820);
Publikované rukopisy – IB sa členia rovnako na Štúdie a články – IB1 a na
Posudky, recenzie a anotácie – IB2. Inventárne záznamy v tejto podskupine
obsahujú aj bibliografické údaje. Tlačené práce, tiež opatrené bibliografickými
údajmi, sú označené – IC. Najrozsiahlejšou podskupinou je Vedecká dokumentácia
– ID. Obsahuje prepisy korešpondencie a novinárskych článkov F. Votrubu, prepisy
korešpondencie E. Maróthy-Šoltésovej, J. Čajaka, excerpciu o osobnostiach
spojených so slovenskou literatúrou, množstvo novinových výstrižkov o jazyku a
literatúre, o vojvodinských Slovákoch, vlastné poznámky, konspekty a iné. Vecnú
skupinu uzatvárajú Vedecké podujatia – IE. Ich materiál hovorí o aktívnej účasti
A. Šimkoviča na konferenciách, sympóziách a seminároch – IE1, resp. o jeho
služobných cestách doma i v zahraničí – IE2.
II. Materiály z funkcií tvoria druhú vecnú skupinu. Obsahujú písomnosti
o pôsobení A. Šimkoviča vo Vedeckých funkciách – IIA a to v ČSAV – IIA1,
v Encyklopedickom inštitúte; v SAV – IIA2, v Ústave slovenskej literatúry,
v Encyklopedickom ústave; v rezortných organizáciách – IIA3, napr. v Matici
slovenskej, Národnej banke Slovenska a vo vedeckých spoločnostiach – IIA4 napr.
Literárnovedná spoločnosť. Nasledujú Celospoločenské funkcie – IIB napr. pri
oslavách storočnice Š. Moyzesa a Redaktorské funkcie – IIC napr. v časopise
Slovenská literatúra.
III. Ďalšou vecnou skupinou sú Biografické materiály – III. Sú rozdelené na
Osobné doklady – IIIA, napr. rodný a sobášny list, vysvedčenia; Udelenie
vedeckých hodností – IIIB, Pracovné zmluvy – IIIC s Literárnovedným ústavom
SAV, Maticou slovenskou, rôznymi vydavateľstvami a pod., Osvedčenia – IIID
napr. o štátnom občianstve, lustračné; Životopisy – IIIE, Súpis publikovaných
prác – IIIF a Vyznamenania a ocenenia – IIIG, napr. strieborná a zlatá plaketa
Ľ. Štúra a iné.
IV. Štvrtú vecnú skupinu tvorí Korešpondencia – IV. Je usporiadaná abecedne
podľa adresáta, resp. odosielateľa a inventárny záznam obsahuje údaje o počte kusov
a časovom rozpätí.
V. Nasleduje vecná skupina Fotografie – V. Pozostávajú z portrétov A. Šimkoviča,
z fotografií z rodinných a príležitostných stretnutí a z pracovných stretnutí.
VI. Ďalšou vecnou skupinou sú Práce iných autorov – VI. Sú zoradené abecedne
podľa autorov, niektoré s venovaním. Tematicky je väčšina z oblasti literatúry
prípadne jazykovedy.
VII. Posledná vecná skupina Materiály rodiny – VII obsahuje osobné doklady,
vysvedčenia, poistky manželky A. Šimkovičovej-Ottingerovej, syna M. Šimkoviča a
dcéry Z. Šimkovičovej.
IV
Inventár osobného fondu PhDr. Alexandra Šimkoviča, CSc. tvorí 328 inventárnych
jednotiek. Spracované písomnosti zachytávajú obdobie rokov 1936–1998. Sú
uložené v 58 archívnych škatuliach.
V
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
I. Materiály z vedeckej činnosti
A. Rukopisy nepublikované
1. Štúdie a články
1
IA1
Bendová Krista – heslo.
s.d.
1
2
IA1
Duba Gyula – heslo.
s.d.
1
3
IA1
Gašparík Jozef – heslo.
s.d.
1
4
IA1
Pártošová Štefánia – heslo.
s.d.
1
5
IA1
Pauliny Ladislav – heslo.
s.d.
1
6
IA1
Kukučín Martin.
s.d.
1
7
IA1
Francúzska pokroková literatúra v boji proti fašizmu.
s.d.
1
8
IA1
Historické etapy rozvoja realizmu ako tvorivej metódy.
s.d.
1
9
IA1
Slovenská literatúra.
s.d.
1
10
IA1
Šoltésovej román Proti prúdu.
s.d.
1
11
IA1
Slovenské literárne časopisy v Martine do roku 1918.
s.d.
1
12
IA1
Spor o Vlčkove Dejiny literatúry slovenskej.
s.d.
1
13
IA1
Próza 80. rokov.
s.d.
1
14
IA1
Kódexy – objekty literárnohistorického výskumu.
s.d.
1
15
IA1
Slovenská literatúra – stručný prehľad vývinu.
s.d.
1
-1-
časový rozsah
škatuľa
s.d.
1
17
IA1
s.d.
Kritika revizionistických a pravicovo-oportunistických názorov a
prejavov v oblasti kultúry v rokoch 1968–69 u nás.
1
18
IA1
Vzťah Eleny Maróthy-Šoltésovej k českej kultúre a spoločnosti.
s.d.
1
19
IA1
Memoárová próza Eleny Maróthy Šoltésovej.
s.d.
1
19a
IA1
Votrubova Slovenská knižnica v súčasnom literárnom kontexte.
s.d.
1
20
IA1
Ohlas Maršalovho diela na Slovensku.
1989
1
21
IA1
Životné jubileum prof. Mikuláša Gašparíka.
1991
1
22
IA1
Július Noge.
1993
1
23
IA1
Za Jánom Vladimírom Ormisom.
1993
1
24
IA1
Votruba František – heslo pre Biografický slovník.
1994
1
25
IA1
Články o Seredi.
1994
1
26
IA1
Jubileum literárneho vedca (M. Gáfrik).
1996
1
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
16
IA1
Osvaldova skupina – kultúrne a spoločenské súvislosti.
2. Posudky, pripomienky, anotácie a recenzie
27
IA2
Anotácia Sborníku prací literárněvědných.
1964
2
28
IA2
1967
Posudok hesiel kultúrnopolitického kalendára „Ľudia, roky, udalosti
1968“.
2
29
IA2
Posudok scenárov kultúrnych násteniek na rok 1968.
2
-2-
1967
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
30
1972
IA2
Posudok diplomovej práce E. Šikurovej „Bibliografia v Slovenských
pohľadoch 1890–1916“.
2
31
IA2
1972
Posudok diplomovej práce E. Zrubcovej „Bibliografickoinformačná
činnosť Národných novín“.
2
31a
IA2
1978
Recenzia práce P. Petrusa: Korešpondencia S. H. Vajanského III.
2
32
IA2
Oponentský
posudok
prvej
časti
Výberovej
Literárnovedeckého ústavu SAV za roky 1973–83.
1983
bibliografie
2
33
IA2
Posudok na antológiu slovenskej prózy v Juhoslávii.
1987
2
34
IA2
Posudok monografie J. Kmeťa: Od predkov k potomkom.
1987
2
35
IA2
1989
Lektorský posudok na publikáciu M. Eliáša: Významné osobnosti
národných dejín.
2
36
IA2
Recenzia zborníka štúdií V. Krupu: Premeny a návraty.
1989
2
37
IA2
Recenzia monografie C. Krausa: Začiatky slovenskej kritiky.
1991
2
38
IA2
1992
Posudok diplomovej práce B. Tavalyho: Život a dielo Juraja SlávikaNeresnického.
2
39
IA2
1993
Lektorský posudok monografie J. Hudáka: Slovenská moralistická
próza v 50. a 60. rokoch 19. storočia.
2
40
IA2
1993
Posudok na príspevok B. Tavalyho o korešpondencii J. Slávika
s Hviezdoslavom.
2
40a
IA2
1993
Posudok monografie M. Mikulovej: Próza Timravy medzi realizmom
amodernou.
2
41
IA2
1994
Posudok pre poskytnutie dotácie na vydanie textov O. Čepana
2
-3-
časový rozsah
škatuľa
41a
1994
IA2
Lektorský posudok rukopisu P. Petrusa: Božena Slančíková-Timrava.
Trpké ovocie z novohradskej planiny – trpké žeraviny z novohradských
samôt.
2
41b
IA2
1994
Lektorský posudok na výskumnú úlohu V. Šarlušku: Osvaldova
literárna družina v diele a korešpondencii.
2
42
IA2
1996
Recenzia korešpondencie J. Gregora-Tajovského a Hany Gregorovej
vydanej D. Gregorovou-Prášilovou pod názvom „Listy“.
2
43
IA2
1996
Oponentský posudok práce A. Ivaničovej „Portrét T. Vansovej“.
2
44
IA2
Dolnozemské témy v poviedkach J. Čajaka.
1998
2
45
IA2
s.d.
Dve poznámky k tézam ku kapitole Vznik a vývin realizmu
v slovenskej próze.
2
46
IA2
s.d.
Recenzia piateho zväzku Dejín slovenskej literatúry a Encyklopédie
slovenských spisovateľov.
2
47
IA2
s.d.
Oponentský posudok na kandidátsku dizertačnú prácu M. Kocáka
„J. Škultéty a formovanie literárneho realizmu“.
2
48
IA2
s.d.
Posudok na štúdiu C. Krausa o G. Lojkovi-Hostivítovi Tisovskom.
2
49
IA2
s.d.
Oponentský posudok kandidátskej práce P. Libu „Ľudová literatúra
v druhej polovici 19. stor. na Slovensku“.
2
50
IA2
s.d.
Oponentský posudok kandidátskej práce E. Viskupovej „Literárna veda
a informatika“.
2
51
IA2
s.d.
Koľko je jazykov? – recenzia Malej modernej encyklopédie autorov
V. Krupu, J. Genzora a L. Drozdíka.
2
52
IA2
s.d.
Posudok na texty k nástenke o Palárikovi, Sládkovičovi a Hodžovi.
2
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
o realizme.
-4-
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
52a
IA2
Lektorský posudok práce
katalogizačného záznamu.
M. Palušovej:
časový rozsah
škatuľa
s.d.
v záhlaví
2
Pseudonym
B. Rukopisy publikované
1. Štúdie a články
53
IB1
Ľudmila Podjavorinská (Praha, Kultúrnopolitický kalendár).
1960
2
54
IB1
Timrava (Praha, Kultúrnopolirický kalendár).
1960
2
55
IB1
Čajakov román „Rodina Rovesných“ (Bratislava, SVKL).
1962
2
56
IB1
Ján Čajak (Praha – Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1962
2
57
IB1
1962
Votruba František (Praha – Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
2
58
IB1
Dielo Jána Čajaka (Bratislava, SAV).
1964
2
59
IB1
Korešpondencia Františka Votrubu (Martin, Matica Slovenská).
1966
2
60
IB1
Vajanský a Národnie noviny (Slovenská literatúra, 14).
1966
2
61
IB1
Jozef Škultéty. Osobnosť a
Literárnovedného ústavu SAV).
1970
z konferencie
3
dielo
(Zborník
62
IB1
Pavel Beblavý (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1971
3
63
IB1
Ján Čajak ml. (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1971
3
64
IB1
Ivan Hálek (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1971
3
65
IB1
1971
Samuel Dobroslav Štefanovič (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
3
66
IB1
1971
Svetozár Hurban Vajanský (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
3
-5-
časový rozsah
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
67
IB1
Jozef Karol Viktorin (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1971
3
68
IB1
Karol Salva (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1972
3
69
IB1
Ľudovít Žello (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1972
3
70
IB1
Jozef Škultéty (Matičné čítanie, 6).
1973
3
71
IB1
Hviezdoslav (Martin, Matica Slovenská).
1973
3
72
IB1
Rudolf Jašík (Ozveny Slovenska).
1973
3
73
IB1
Janko Jesenský (Ozveny Slovenska).
1973
3
74
IB1
1973
Ľudovít Vladimír Rizner (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
3
75
IB1
Gustáv Zechenter-Laskomerský
kalendár).
3
(Bratislava,
1973
Kultúrnopolitický
škatuľa
76
IB1
Koloman Banšell (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1974
3
77
IB1
Samuel Bodický (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1974
3
78
IB1
1974
Mikuláš Štefan Ferienčík (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
3
79
IB1
Samo Tomášik (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1974
3
80
IB1
Jaroslav Vlček (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1974
3
81
IB1
1975
Andrej Truchlý-Sytniansky (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
3
82
IB1
Anton Bielek (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1976
3
83
IB1
Štefan Moyzes (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1976
3
-6-
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
84
IB1
1976
Bohuslav Nosák-Nezabudov (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
3
85
IB1
Andrej Radlinský (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1976
3
86
IB1
Pavol Dobšinský (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1977
3
87
IB1
Martin Kukučín (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1977
3
88
IB1
Andrej Černiansky
spisovateľ).
1979
Slovenský
3
89
IB1
1979
Dalimír Hajko (Slovník slovenskej literatúry, Slovenský spisovateľ).
3
90
IB1
Ľudovít Kubáni (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1979
3
91
IB1
Tichomír Milkin (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1979
3
92
IB1
František V. Sasinek (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1979
3
93
IB1
Jubileum Ivana Kusého (Slavica slovaca, 16).
1981
3
94
IB1
Jubileum Petra Libu (Slovenská literatúra, 28).
1981
3
95
IB1
Ján Cádra (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1981
3
96
IB1
Pavel Bujnák (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1981
3
97
IB1
Daniel G. Lichard (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1981
3
98
IB1
1981
Gustáv Maršal-Petrovský (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
3
99
IB1
Ján Palárik (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1981
4
100
IB1
Terézia Vansová (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1981
4
(Slovník
slovenskej
-7-
literatúry,
časový rozsah
škatuľa
1981
4
1977–1982
4
IB1
František Hečko (Pyramída, č. 40).
s.d.
4
104
IB1
Vladimír Hurban Vladimírov (Pyramída, č. 43).
s.d.
4
105
IB1
Dušan Makovický (Pyramída, č. 89).
s.d.
4
106
IB1
Juraj Palkovič (Pyramída, č. 133).
s.d.
4
107
IB1
Viliam Pauliny Tóth (Pyramída, č. 135).
s.d.
4
108
IB1
Štefan Pilárik (Pyramída, č. 139).
s.d.
4
109
IB1
Ondrej Plachý (Pyramída, č. 140).
s.d.
4
110
IB1
Martin Rakovský (Pyramída, č. 154).
s.d.
4
111
IB1
Jur Ribay (Pyramída, č. 157).
s.d.
4
112
IB1
Samuel Rožnay (Pyramída, č. 159).
s.d.
4
113
IB1
Andrej Sládkovič (Pyramída, č. 165).
s.d.
4
114
IB1
Pavol J. Šafárik (Pyramída, č. 171).
s.d.
4
115
IB1
August H. Škultéty (Pyramída, č. 171).
s.d.
4
116
IB1
Stanislav Šmatlák (Pyramída, č. 171).
s.d.
4
117
IB1
Elena Maróthy-Šoltésová (Pyramída, č. 171).
s.d.
4
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
101
IB1
Jonáš Záborský (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
102
IB1
František R. Osvald (Encyklopédia Slovenska).
103
-8-
časový rozsah
škatuľa
IB1
Karol Štúr (Pyramída, č. 172).
s.d.
4
119
IB1
Ľudovít Štúr (Pyramída, č. 172).
s.d.
4
120
IB1
Bohuslav Tablic (Pyramída, č. 173).
s.d.
4
121
IB1
Jozef Gregor-Tajovský (Pyramída, č. 173).
s.d.
4
122
IB1
Juraj Tranovský (Pyramída, č. 177).
s.d.
4
123
IB1
Rehor Uram-Podtatranský (Pyramída, č. 180).
s.d.
4
124
IB1
Ctiboh Zoch (Pyramída, č. 191).
s.d.
4
125
IB1
Obrodenie (Pyramída, č. 122).
s.d.
4
126
IB1
Obzor (Pyramída, č. 123).
s.d.
4
127
IB1
Orol tatránski (Pyramída, č. 129).
s.d.
4
128
IB1
Osvietenstvo (Pyramída, č. 131).
s.d.
4
129
IB1
Pešťbudínske vedomosti (Pyramída, č. 137).
s.d.
4
130
IB1
Preromantizmus (Pyramída, č. 149).
s.d.
4
131
IB1
Priateľ školy a literatúry (Pyramída, č. 150).
s.d.
4
132
IB1
Prúdy (Pyramída, č. 151).
s.d.
4
133
IB1
Realizmus (Pyramída, č. 155).
s.d.
4
134
IB1
Reformačná literatúra (Pyramída, č. 155).
s.d.
4
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
118
-9-
časový rozsah
škatuľa
IB1
Renesančná literatúra (Pyramída, č. 156).
s.d.
4
136
IB1
Romantizmus (Pyramída, č. 158).
s.d.
4
137
IB1
Ruralizmus (Pyramída, č. 160).
s.d.
4
138
IB1
Rusofilstvo (Pyramída, č. 161).
s.d.
4
139
IB1
Sentimentalizmus (Pyramída, č. 163).
s.d.
4
140
IB1
Slovenské pohľady (Pyramída, č. 166).
s.d.
4
141
IB1
Tatranka (Pyramída, č. 174).
s.d.
4
142
IB1
Tatrín (Pyramída, č. 174).
s.d.
4
143
IB1
Tovarišstvo (Pyramída, č. 177).
s.d.
4
144
IB1
Tranoscius (Pyramída, č. 177).
s.d.
4
145
IB1
Učená spoločnosť malohontská (Pyramída, č. 179).
s.d.
4
146
IB1
Učená spoločnosť Šafárikova (Pyramída, č. 179).
s.d.
4
147
IB1
Zora (Pyramída, č. 191).
s.d.
4
148
IB1
s.d.
Živena – almanach (Pyramída, č. 192); Živena – ilustrovaný mesačník
(Pyramída, č. 192).
4
149
IB1
1982
Belo Klein-Tesnoskalský (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
5
150
IB1
Ján V. Ormis (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1982
5
151
IB1
Félix Kutlík (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1982
5
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
135
- 10 -
časový rozsah
škatuľa
IB1
Osemdesiatiny J. V. Ormisa (Slovenská literatúra, 30).
1983
5
153
IB1
Súradnice Čajakovej prózy (Slovenské pohľady, 99).
1983
5
154
IB1
1984
Peter Liba (Encyklopédia slovenských spisovateľov, Bratislava,
Obzor).
5
155
IB1
1984
Orol (Encyklopédia slovenských spisovateľov, Bratislava, Obzor).
5
156
IB1
1984
Sokol (Encyklopédia slovenských spisovateľov, Bratislava, Obzor).
5
157
IB1
Pavol Hečko (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1984
5
158
IB1
Pavel Kuzmány (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1984
5
159
IB1
1985
Vznik Pešťbudínskych vedomostí (Bratislava, Kultúrnopolitický
kalendár).
5
160
IB1
Poznámky k problematike
(Slovenská literatúra, 33).
5
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
152
vydávania
literárnej
1986
korešpondencie
161
IB1
Rudolf Pokorný (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1986
5
162
IB1
1987
Ideové a estetické aspekty v kritickom diele F. Votrubu (Litteraria, 25,
Bratislava, Veda).
5
163
IB1
1987
Redaktorská činnosť Eleny Maróthy-Šoltésovej (Martin, Matica
Slovenská).
5
164
IB1
Hlas (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1987
5
165
IB1
Jozef Kohuth (Bratislava, Kultúrnopolitický kalendár).
1987
5
166
IB1
1988
Literárne začiatky Eleny Maróthy-Šoltésovej (Slovenská literatúra, 35).
5
- 11 -
časový rozsah
škatuľa
IB1
Slovenské témy v poviedkach Jána Čajaka (Obzor).
1988
5
168
IB1
Krátka próza Terézie Vansovej (Martin, Matica Slovenská).
1994
5
169
IB1
1994
Poznámky o próze Ľ. Podjavorinskej (Martin, Matica Slovenská).
5
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
167
2. Posudky, recenzie, anotácie
170
IB2
1962
Anotácia časopisu „Slovenské divadlo“, č. 3 (Slovenská literatúra, 9).
5
171
IB2
1965
Dielo na úrovni – recenzia Slovníka slovenských spisovatelů (Kultúrny
život, 20).
5
172
IB2
Anotácia Historického časopisu, č. 3 (Slovenská literatúra, 12).
1965
5
173
IB2
1965
J. Urbanec: Literární věda ve Slezsku – anotácia (Slovenská literatúra,
č. 12).
5
174
IB2
1967
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove –
anotácia (Slovenská literatúra, č. 14).
5
175
IB2
1968
Kvartálnik juhoslovanských Slovákov „Nový život“ – poznámky
k obsahovej náplni posledných ročníkov (Slovenská literatúra, č. 15).
5
176
IB2
Príspevok k dejinám knihovníctva (Slovenská literatúra, č. 15).
1968
5
177
IB2
1968
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, roč. XVII –
poznámky o obsahovej náplni (Slovenská literatúra, č. 15).
5
178
IB2
1969
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, roč. XVIII –
poznámky k obsahovej náplni (Slovenská literatúra, č. 16).
5
179
IB2
1969
Nový život – anotácia 1. čísla XXI. ročníka časopisu juhoslovanských
Slovákov (Slovenská literatúra, č. 16).
5
- 12 -
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
180
IB2
1969
Sborník Pedagogickej fakulty v Plzni, roč. VII a VIII – anotácia
(Slovenská literatúra, č. 16).
5
181
IB2
1975
M. Mináriková: Kukučín zblízka. Výber z listov – recenzia (Romboid,
10, č. 1).
6
182
IB2
1978
L. P. Laptevová: Svetozár Hurban Vajanský: Listy z Uhorska –
recenzia (Slovenská literatúra, 25).
6
183
IB2
1983
M. Kocák: Listy Jozefa Škultétyho 1 – recenzia (Slovenská literatúra,
30).
6
184
IB2
1984
F. Oktavec: Listy Gustáva K. Zechentera-Laskomerského – recenzia
(Slovenská literatúra, 31).
6
185
IB2
1984
R. Chmel: Svedectvo kontinuity. R. Chmel: Hlasy v prúdoch – recenzia
(Slovenská literatúra, 31).
6
186
IB2
1984
S. Čelovský: Bibliografia časopisu Náš život – anotácia (Slovenská
literatúra, 31).
6
187
IB2
1985
I. Cvrkal: S. H. Vajanský a nemecká literatúra – recenzia (Slovenská
literatúra, 32).
6
188
IB2
1985
M. Kocák: Listy Jozefa Škultétyho 2 – recenzia (Slovenská literatúra,
32).
6
189
IB2
1986
J. Koška: Slovensko-bulharské literárne vzťahy – recenzia (Slovenská
literatúra, 33).
6
190
IB2
1986
P. Petrus: Láskou očarení. Ľúbostná korešpondencia S. H. Vajanského
a I. Dobrovitsovej z r. 1870–1875 – recenzia (Slovenská literatúra, 33).
6
191
IB2
1986
Zborník Spolku vojvodinských slovakistov – recenzia (Nový Sad,
Nový život, 38).
6
- 13 -
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
192
IB2
1987
S. Šmatlák: Hviezdoslav zblízka. Výber z listov – recenzia (Slovenská
literatúra, 34).
6
193
IB2
1987
A. Maťovčík – V. Petrík: Štefan Krčméry. Listy – recenzia (Slovenská
literatúra, 34).
6
194
IB2
1988
Literaturnyj encyklopedičeskij slovar – recenzia (Slovenská literatúra,
35).
6
195
IB2
1988
A. Maťovčík: Literárne rukopisy. Súpis publikovaných dokumentov
k dejinám slovenskej literatúry od pol. 19. stor. do r. 1983 – recenzia
(Slovenská literatúra, 35).
6
196
IB2
1994
P. Andruška: Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme – recenzia.
6
C. Tlačené práce
197
IC
1961
A. Šimkovič – Št. Votrubová: Korešpondencia Františka Votrubu
(Bratislava, Vydavateľstvo SAV).
6
198
IC
1997
Osvaldova skupina. Kultúrne a spoločenské súvislosti (Kultúrne a
estetické iniciatívy Osvaldovej skupiny – zborník k 150. výročiu
narodenia F. R. Osvalda).
6
D. Vedecká dokumentácia
199
ID
prepisy korešpondencie a novinárskych článkov F. Votrubu 1903–
1953;
prepisy korešpondencie E. Maróthy-Šoltésovej 1872–1935;
prepisy korešpondencie Jána Čajaka s.d.;
excerpcia osobností spojených so slovenskou literatúrou s.d.;
novinové výstrižky o jazyku a literatúre; výstrižky z českej tlače;
články o vojvodinských Slovákoch s.d.;
súpis nárečových a starých názvov obcí na Slovensku; bibliografia
Literárnohistorického zborníka; xerokópia knihy J. Slávik: Moja pamäť
– živá kniha; plán Bratislavy z r. 1765 a 1820. s.d.;
vlastné poznámky, koncepty a výpisky s.d.;
excerpty o slovenských spisovateľoch a k teórii literatúry s.d.
- 14 -
7–49
časový rozsah
škatuľa
200
IE1
1967
Československo-sovietske sympózium „Národné zvláštnosti a
internacionálne prvky v súčasnom literárnom vývine“ v Bratislave
20.IV.–26.IV. – zápis z porady prípravného výboru.
50
201
IE1
1967
Seminár o výskume a ochrane literárnych pamiatok 11.V.–12.V.
v Martine – rezolúcia.
50
202
IE1
1967
Vedecký seminár „Martin a slovenská literatúra v rokoch 1848–1918“
26.VIII. v Martine – pozvánka a program.
50
203
IE1
1968
Vedecká konferencia „O živote a diele Jozefa Škultétyho“ 23.V.–24.V.
v Turčianskych Tepliciach – pozvánka a program.
50
204
IE1
1970
Vedecká konferencia „Účasť východného Slovenska v dejinách
slovenskej literatúry“ 28.IX.–30.IX. v Prešove – pozvánka a program.
50
205
IE1
1974
Medzinárodná konferencia „Základné problémy marxistickoleninskej
literárnej vedy“ 18.IX.–20.IX. v Smoleniciach – program a texty
referátov.
50
206
IE1
1987
Medzinárodné sympózium „Život a dielo Gustáva MaršallaPetrovského“ 23.X.–24.X. v Novom Sade, Báčskom Petrovci a
Hložanoch – pozvanie Spolku vojvodinských Slovákov a potvrdenie
účasti A. Šimkoviča i s témou referátu.
50
207
IE1
1988
Vedecká konferencia „Čajakovci v slovenskej literatúre“ 6.XII.–7.XII.
v Liptovskom Mikuláši – pozvanie Matice Slovenskej a pracovné
názvy referátov.
50
208
IE1
1991
Vedecká konferencia „Literárne listy 1891–1908“ 17.IV.–18.IV.
v Banskom Studenci – pozvánka s pracovnými názvami referátov.
50
209
IE1
1991
Vedecký seminár „Stav a perspektívy biografického a genealogického
výskumu na Slovensku“ 30.X.–31.X. v Bratislave – program.
50
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
E. Vedecké podujatia
1. Konferencie, sympóziá, semináre
- 15 -
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
210
IE1
1992
Vedecká konferencia „O živote a diele Ľudmily RiznerovejPodjavorinskej“ 27.IV.–28.IV. v Bzinciach pod Javorinou – pozvánka
s programom.
50
211
IE1
1995
Vedecký seminár „Kultúrne a estetické iniciatívy Osvaldovej skupiny“
22.XI. v Bratislave – pozvánka, program, texty referátov, materiály pre
zborník.
50
2. Správy zo služobných ciest
212
IE2
Správa o študijnej ceste do NDR 17.VI.–25.VI.
1970
51
213
IE2
Správa o študijnej ceste do Prešova 28.IX.–29.IX.
1970
51
214
IE2
Správa o služobnej ceste do Prahy 28.V.–29.V.
1974
51
215
IE2
1979
Správa o služobnej ceste do Matice slovenskej v Martine 9.VII.–
10.VII.
51
216
IE2
Správa zo služobnej cesty v ZSSR 20.V.–31.V.
1980
51
217
IE2
Správa o služobnej ceste do Bojníc 1.X.–3.X.
1980
51
IIA1
1969
Encyklopedický institut ČSAV – spolupráca na heslári slovenskej
literatúry pre Československú encyklopédiu.
51
II. Materiály z funkcií
A. Vedecké funkcie
1. Funkcie v ČSAV
218
2. Funkcie v SAV
219
IIA2
1968–1990
Ústav slovenskej literatúry SAV – materiál z pôsobenia člena
Vedeckej rady, člena Kolégia riaditeľa, vedúceho Oddelenia dejín
slovenskej literatúry, vedúceho Oddelenia bibliografie a dokumentácie,
- 16 -
51–52
IČ
časový rozsah
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
vedúceho
Základného
informačného
strediska,
lexikografickej skupiny pre Slovník slovenskej literatúry.
220
škatuľa
vedúceho
IIA2
1994
Encyklopedický ústav SAV – spolupráca na heslári 12-zväzkovej
Slovenskej encyklopédie.
53
3. Funkcie v rezortoch
221
IIA3
1969–1995
Bibliografický ústav Matice slovenskej – činnosť člena Vedeckej rady;
spolupracovník na Slovenskom biografickom slovníku.
53
222
IIA3
1996–1998
Národná banka Slovenska – materiál o pôsobení člena Komisie pre
posudzovanie návrhov slovenských mincí.
53
4. Funkcie vo vedeckých spoločnostiach
223
IIA4
Slovenská literárnovedná spoločnosť pri SAV – člen.
1970
53
IIB
1968
Člen prípravného výboru pre oslavy 100-ročnice Štefana Moyzesa pri
ONV v Žiari nad Hronom.
53
B. Celospoločenské funkcie
224
C. Redaktorské funkcie
225
IIC
1968–1990
Člen redakčnej rady časopisu Slovenská literatúra; spolupracovník
redakcie Kultúrnopolitického kalendára.
53
226
IIC
1991–1996
Člen redakčnej rady pre vydanie publikácie „Dejiny mesta Sereď“.
53
III. Biografické materiály
A. Osobné doklady
227
IIIA
1940–1983
Rodný list; sobášny list; preukaz ČSM; preukaz o oslobodení od
vojenskej povinnosti; služobný preukaz SAV; preukaz SČSP; ROH;
maturitné vysvedčenie; vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške na
Slovenskej univerzite v Bratislave; diplom promovaného filológa;
preukaz poslucháča straníckeho vzdelávania.
- 17 -
53
IČ
časový rozsah
škatuľa
IIIB
1962–1967
Protokoly z kandidátskych skúšok; oznámenie Vedeckej komisie pre
vedy o umení o udelení vedeckej hodnosti kandidáta filologických vied
a diplom; diplom PhDr. filozofie.
53
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
B. Udelenie vedeckých hodností
228
C. Pracovné zmluvy
229
IIIC
1955–1997
Pracovné zmluvy s Ústavom slovenskej literatúry SAV, resp.
s Literárnovedným ústavom SAV a s Encyklopedickým ústavom SAV.
54
230
IIIC
1968–1994
Pracovné zmluvy s Maticou slovenskou (s Pamätníkom slovenskej
literatúry, Biografickým ústavom a Archívom literatúry a umenia).
54
231
IIIC
1968–1998
Pracovné
zmluvy
s nakladateľstvami
a
vydavateľstvami:
Nakladateľstvo Libri; Malá encyklopédia mládežníckeho a detského
hnutia na Slovensku; Odborová pedagogická encyklopédia Slovenska;
Salvo film, s.r.o.; Slovenská literárnovedná spoločnosť pri SAV;
Slovenský spisovateľ; Spolok sv. Vojtecha; Univerzitná knižnica
v Bratislave;
vydavateľstvo
Obzor;
Novinársko-vydavateľská
organizácia Obzor v Novom Sade; hudobné vydavateľstvo Opus;
vydavateľstvo Osveta; vydavateľstvo SAV; vydavateľstvo Tatran.
54
D. Osvedčenia
232
IIID
1948–1996
Osvedčenie o československom štátnom občianstve; lustračné
osvedčenie; notárske potvrdenie o dedičstve; zmluva o vlastníctve
bytu.
54
E. Životopisy
233
IIIE
Vlastné životopisy; dotazník Matice slovenskej.
1974–1984
54
1961–1994
54
F. Súpis publikovaných prác
234
IIIF
Zoznam publikovaných prác.
- 18 -
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
G. Vyznamenania a ocenenia
235
IIIG
Diplom „Zaslúžilý pracovník SAV“.
1979
54
236
IIIG
1989
Strieborná čestná plaketa Ľ. Štúra Za zásluhy v spoločenských vedách
[ZM 268].
54
237
IIIG
1994
Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra Za zásluhy v spoločenských vedách
[ZM 269].
54
238
IIIG
s.d.
Čestné uznanie Predsedníctva SAV a OZ pracovníkov školstva a vedy
Za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rozvoji pracovnej iniciatívy.
54
IV. Korešpondencia
239
IV
Bagin, A. – Košice [2 ks].
1976
54
240
IV
Bohuš – Praha [1 ks].
1966
54
241
IV
Čepan, O. – Samarkand [1 ks].
1987
54
242
IV
Eliáš, M. – Martin [2 ks].
1977–1989
54
243
IV
Encyklopedický ústav SAV – Bratislava [1 ks].
1979
54
244
IV
Fačkovec – Sereď [1 ks].
1992
54
245
IV
Firt, V. – Praha [1 ks].
1975
54
246
IV
Fordinálová, Eva – (?) [1 ks].
s.d.
54
247
IV
Gabrišová, D. – Slovenský raj, Orava [2 ks].
s.d.
54
248
IV
Gajdoš, V. J. – Veľká Máňa [2 ks + pr.].
1978
54
- 19 -
časový rozsah
škatuľa
1966–1978
54
1989
54
1967–1971
54
IV
Jana - Praha [1 ks]
1978
54
253
IV
Kasáč, Z. – Banská Bystrica [2 ks].
1976
54
254
IV
1979–1992
Katarína – Balaton, Berlín, Budapešť, Bulharsko, Františkove Lázne
[8 ks].
54
255
IV
Kocák, M. – Martin [3 ks].
1980–1997
54
256
IV
Kopal, A. – Bratislava [1 ks].
1960
54
257
IV
Kornel – (?) [1 ks].
1973
54
258
IV
Kovačka, M. – Martin [3 ks].
1978–1979
54
259
IV
Liba, P. – Martin [5 ks].
1969–1979
54
260
IV
Literárnovedný ústav SAV – Bratislava [4 ks].
1979–1989
55
261
IV
Mama – Luhačovice [2 ks].
1960
55
262
IV
Matica slovenská – Martin [20 ks].
1967–1997
55
263
IV
Maťovčík, G. – Martin [2 ks].
1979–1989
55
264
IV
Marián – Rím [1 ks].
1966
55
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
249
IV
Hleba, E. – Prešov [3 ks].
250
IV
Chmel, R. – Bratislava [1 ks].
251
IV
Ilka, babka – Karlove Vary, Nimnica [7 ks].
252
- 20 -
časový rozsah
škatuľa
1976
55
1993–1995
55
IV
Okresný súd – Bratislava [1 ks + pr.].
1997
55
268
IV
Orlovský Dezider – Bratislava [1 ks].
1971
55
269
IV
Památník národního písemníctví – Praha [1 ks].
1980
55
270
IV
Pedagogická fakulta – Nitra [1 ks].
1979
55
271
IV
Pogrebennik, F. P. – Kyjev [3 ks].
1973
55
272
IV
Palo – (?) [1 ks].
1997
55
273
IV
Primátor mesta Sereď – Sereď [1 ks].
s.d.
55
274
IV
Pyramída (encyklopédia) – Bratislava [22 ks].
1973–1985
55
275
IV
1957–1974
Rosenbaum, K. – Bratislava, Horný Smokovec, Smrdáky, Tatry [7 ks].
55
275
IV
Rosická, A. – (?) [1 ks].
1965
55
277
IV
1979
Slovenská literárnovedná spoločnosť pri SAV – Bratislava [1 ks].
55
278
IV
Slovenské pohľady (mesačník) – Bratislava [1 ks].
1989
55
279
IV
Sedlák, I. – Prešov [1 ks].
1972
55
280
IV
Sedlák, J. – Bratislava [1 ks].
1995
55
281
IV
Spišková, E. – Leningrad [2 ks].
1983–1989
55
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
265
IV
Múzeum P. O. Hviezdoslava – Dolný Kubín [1 ks].
266
IV
Navrátil, J. – Sereď [3 ks].
267
- 21 -
časový rozsah
škatuľa
1994
55
1970–1997
55
s.d.
55
285
IV
1972
Šimkovič, M., Šimkovičová, Z. (deti) – Bratislava, Mlynky [3 ks].
55
286
IV
Štefan, Š. – Sereď [3 ks].
1991
55
287
IV
Šuglanovová, L. – Moskva [3 ks].
1971–1974
55
288
IV
Tavaly, B. – Bratislava, Martin [5 ks].
1992–1995
55
289
IV
Tomašovič, P. D. – Hlohovec [1 ks].
1998
55
290
IV
Turčány, V. – Florencia [1 ks].
1972
55
291
IV
1995
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta – Bratislava [1 ks].
56
292
IV
Ústredná knižnica SAV – Bratislava [1 ks].
1978
56
293
IV
Viera – Samarkand [1 ks].
1972
56
294
IV
Votrubová, Š. – Bratislava [2 ks].
1954, 1961
56
295
IV
Vydavateľstvo Kultúra – Nový Sad [3 ks].
1997–1998
56
296
IV
Vydavateľstvo Obzor – Bratislava [4 ks].
1980–1989
56
297
IV
Vydavateľstvo Osveta – Martin [1 ks].
1973
56
298
IV
Vydavateľstvo Pravda – Bratislava [1 ks].
1967
56
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
282
IV
Svobodová, J. – Praha [1 ks].
283
IV
Szamák, M. – Bratislava [2 ks].
284
IV
Šeptunov – Moskva [1 ks].
- 22 -
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
299
IV
Vydavateľstvo Tatran [1 ks].
300
IV
Neurčená korešpondencia [12 ks].
časový rozsah
škatuľa
1968
56
1965–1998
56
s.d.
56
V. Fotografie
301
V
Portréty [9 ks].
302
V
Fotografie z maturitného stretnutia [2 ks].
1988
56
303
V
Fotografie z pracovných stretnutí [11 ks].
s.d.
56
304
V
Rodinné a príležitostné stretnutia [7 ks].
s.d.
56
305
V
Fotografie manželky A. Šimkovičovej-Ottingerovej [3 ks].
s.d.
56
306
V
Fotografie svokry Ottingerovej [7 ks].
1967
56
VI. Práce iných autorov
307
VI
O. Čepan: Przyczynek do typologii szkól literackich (separát).
s.d.
56
308
VI
s.d.
V. Hronec: Bio – bibliografický súpis slovenských spisovateľov
z Juhoslávie.
56
309
VI
s.d.
M. Kováč: Informácia o koncepcii pamätníka slovenskej literatúry.
56
310
VI
Kwartalnik historiczny (Varšava, LXIII. nr. 4–5).
1956
56
311
VI
1956
„Čo vatru nietili“ – publikácia k zakončeniu štúrovského roku
(Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry).
56
312
VI
J. Mišianik: Dva slovenské slovníčky
(Jazykovedný časopis, IX, č. 1–2).
57
- 23 -
zo
17. a
1958
18. storočia
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
313
VI
1949
Z. Nejedlý: Československo-polské přátelství (VAR, roč. II., č. 6–7).
57
314
VI
1956–1957
P. Nowotny: Ľudovít Štúr pola Lužiskich Serbov (Budyšin, Lětopis
Instituta za serbski ludospyt, A, č. 4).
57
315
VI
1978
M. Palušová – M. Hlavatá: Pseudonym v záhlaví katalogizačného
záznamu (Univerzitná knižnica, ústavná výskumná úloha).
57
316
VI
1970
J. Potúček: Slovenské hudobniny z 1. tretiny 19. storočia (Bratislava,
Musicologica slovaca, roč. II,).
57
317
VI
1948
D. Rapant: Slovenské povstanie roku 1848–49, diel druhý (Martin).
57
318
VI
Rok 1985. Revue soudobé kultury (Brno).
1985
57
319
VI
1990
J. M. Rydlo: Bibliografia knižných prác Rudolfa Dilonga.
K päťdesiatinám básnickej zbierky „Budúci ľudia“ – rukopis.
58
320
VI
s.d.
Slovník české literatury. Autoři, literární časopisy, sborníky a instituce.
Heslář A–G.
58
321
VI
1911
J. Škultéty: Slovenské memorandum roku 1861 (Martin, Pospolité
čítanie, sošit 1.)
58
321
VI
V. Turčány: Učitelia Slovanov (Matica Slovenská).
1990
58
323
VI
1979
E. Viskupová: Výberová bibliografia slovenskej semiotiky – rukopis.
58
324
VI
Z trezorov Matice slovenskej (Martin).
1983
58
325
VI
1974
M. Žitný: Bibliografia k dejinám literárnych vzťahov Slovenska a
NDR za roky 1949–1973 (Literárnovedný ústav SAV).
58
- 24 -
časový rozsah
škatuľa
326
VII
1936–1992
Adrienna Šimkovičová-Ottingerová – manželka: rodný list;
vysvedčenia; osvedčenia o štátnej spoľahlivosti a o štátnom
občianstve; diplom PhMr.; pracovné preradenia [16 ks].
58
327
VII
1963–1989
Martin Šimkovič – syn: rodný list; vysvedčenia; úrazové poistenie
mládeže; zápisnica VB o vyskočení z okna; úmrtný list [19 ks].
58
328
VII
1956–1987
Zuzana Šimkovičová – dcéra: výpis z knihy narodení; úrazové
poistenie mládeže; závet V. Pučekovej-Šimkovičovej v prospech
M. Šimkoviča a Z. Šimkovičovej [6 ks].
58
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
VII. Materiály rodiny
- 25 -
Download

PDF súbor - Ústredný archív SAV