Ústredný archív Slovenskej akadémie vied
Ňuta Červeňanská – osobný fond
1918 – 2006
inventár
Lýdia Kamencová
2008
Názov fondu: Ňuta Červeňanská – osobný fond
Časový rozsah: 1918–2006
Pomôcka: inventár
Počet úložných jednotiek: 32 šk.
Počet inventárnych jednotiek: 364
Spracovateľ: Kamencová, Lýdia
Rok spracovania: 2008
I
Obsah
Obsah ......................................................................................................................................... II
Úvod ......................................................................................................................................... III
I. Materiály z vedeckej činnosti..................................................................................................1
A. Rukopisy nepublikované ...................................................................................................1
1. Štúdie a články ...............................................................................................................1
2. Posudky, recenzie, návrhy ..............................................................................................1
3. Prednášky, prejavy .........................................................................................................2
4. Vystúpenia v médiách ....................................................................................................2
B. Rukopisy publikované .......................................................................................................3
1. Štúdie, články .................................................................................................................3
2. Posudky, recenzie ...........................................................................................................5
C. Tlačené práce .....................................................................................................................5
D. Vedecká dokumentácia....................................................................................................14
E. Vedecké podujatia............................................................................................................14
1. Konferencie, kongresy, sympóziá ................................................................................14
2. Služobné cesty ..............................................................................................................18
II. Materiály z funkcií...............................................................................................................18
A. Vedecké funkcie ..............................................................................................................18
1. Rezortné organizácie ....................................................................................................18
2. Vedecké spoločnosti .....................................................................................................18
B. Pedagogické funkcie ........................................................................................................18
III. Biografické materiály .........................................................................................................19
A. Osobné doklady ...............................................................................................................19
B. Žiadosti a osvedčenia.......................................................................................................19
C. Životopisy ........................................................................................................................19
D. Pracovné zmluvy a dohody..............................................................................................19
E. Udelené vedecké hodnosti................................................................................................19
F. Zoznam publikovaných prác ............................................................................................19
G. Vyznamenania a ocenenia ...............................................................................................20
IV. Korešpondencia ..................................................................................................................21
V. Fotografie.............................................................................................................................25
VI. Materiály o pôvodcovi fondu .............................................................................................25
VII. Práce iných autorov...........................................................................................................27
VIII. Materiály rodiny ..............................................................................................................30
II
Úvod – PhDr. Ňuta Červeňanská, CSc. (1913–2006)
PhDr. Ňuta Červeňanská, CSc. sa narodila v rodine českého lekára J. Stuchlíka
v Mníchove. Gymnázium navštevovala v Košiciach, kde jej otec pôsobil ako primár
psychiatrickej kliniky. Vysokoškolské štúdiá začala síce na Lekárskej fakulte
Karlovej univerzity v Prahe, ale skoro prešla na Filozofickú fakultu, odbor história,
dejiny umenia a anglistika, ktorý absolvovala v r. 1935. Po obhájení doktorskej
dizertačnej práce „Intervencia Ruska v Rakúsko-uhorskej revolúcii“ v r. 1937
získala doktorát z filozofie. Od roku 1938 pracovala v Šafárikovej učenej
spoločnosti, počas vojny nebola zamestnaná. Od r. 1946 externe prednášala históriu
medicíny na Lekárskej fakulte v Bratislave ako aj v lekárskych spolkoch a
uverejňovala odborné články. V r. 1961 nastúpila do Ústavu zdravotnej výchovy
v Bratislave. Venovala sa dejinám medicíny a zdravotníctva, šesť rokov bola
vedúcou oddelenia výskumu. Okrem toho prednášala v kurzoch na Inštitúte pre
ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov a v rôznych sekciách spoločnosti
J. E. Purkyně. V r. 1969 obhájila kandidátsku prácu „Prvé obdobie vývoja
resustitácie“. V r. 1970 bola menovaná za predsedníčku Hlavnej odborovej komisie
pre výskum dejín medicíny a zdravotníctva. Ň. Červeňanská absolvovala množstvo
študijných ciest a pobytov v zahraničí. Zúčastňovala medzinárodných kongresov, na
ktorých aktívne vystupovala v štyroch svetových jazykoch. U nás bola
priekopníčkou v oblasti histórie medicíny. Hoci sa venovala i všeobecným dejinám
medicíny, osobitnú pozornosť zasluhujú najmä práce o vývine medicíny a
zdravotnej výchovy na Slovensku, resp. v Československu. Spomedzi množstva tém
treba spomenúť problematiku vzťahu medicíny a náboženstva, vývinu
spoločenského postavenia lekárov, žien v medicíne, vzniku a vývoja českých a
slovenských lekárskych spolkov, vzťahu Ch. Darwina k medicíne, históriu
Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Regimen Sanitatis Salernitatum v našich
zemiach. Najrozsiahlejšou prácou Ň. Červeňanskej je monografia o histórii
oživovania a prvej pomoci. Jej činnosť bola v r. 1976 ocenená rezortným
vyznamenaním pamätnou medailou J. B. Guotha a v r. 1978 štátnym vyznamenaním
Za vynikajúcu prácu, ako aj početnými ďalšími oceneniami.
Osobnú pozostalosť PhDr. Ňuty Červeňanskej získal Ústredný archív SAV zároveň
s pozostalosťou jej manžela prof. MUDr. Jána Červeňanského v r. 2007. Fond je
spracovaný formou inventára a skladá z ôsmich základných vecných skupín.
Prvá vecná skupina Materiály z vedeckej činnosti – I obsahuje tieto podskupiny: A
– rukopisy nepublikované a to Štúdie a články – IA1; Posudky, recenzie a
návrhy – IA2; Prednášky a prejavy – IA3 a Vystúpenia v médiách – IA4.
Podskupina B sú Rukopisy publikované: Štúdie a články – IB1 a Posudky a
recenzie – IB2. Inventárny záznam pri publikovaných rukopisoch obsahuje okrem
niekoľkých prípadov, ktoré sa nedali zistiť aj miesto publikovania. Podskupinu C
tvoria Tlačené práce, pri ktorých je tak isto uvedený bibliografický údaj. Na koniec
podskupiny sú zaradené aj zviazané štúdie, články a separáty, publikované do
r. 1973. Ďalšia podskupina Vedecká dokumentácia je označená ID. Obsahuje
novinové výstrižky, xerokópie a fotokópie odborných časopisov a stredovekých prác
so zdravotníckou tematikou, excerptá o Darwinovi, Chlumskom, Kostlivom,
Stodolovi, koncepty rukopisov o medicínskych múzeách a iné. Poslednou
podskupinou sú Vedecké podujatia – IE. Členia sa na IE1 – Konferencie,
III
kongresy, sympóziá, u ktorých inventárny záznam pozostáva z názvu, dátumu a
miesta podujatia a z vymenovania zachovaného materiálu, napr. pozvánka, program,
zoznam účastníkov, referát Ň. Červeňanskej, resp. ďalšie príspevky, zborník a pod.
IE2 označuje Správy zo služobných ciest, z ktorých sa však zachovala iba jedna.
Druhou vecnou skupinou sú Materiály z funkcií – II. Základné členenie je na
vedecké a pedagogické funkcie. Vedecké funkcie – IIA sa delia na funkcie
v rezortných organizáciách – IIA1 a to v Ústave zdravotnej výchovy v Bratislave a
v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov a na funkcie vo vedeckých
spoločnostiach, označené IIA2. Pedagogické funkcie – IIB informujú o pôsobení
na Lekárskej fakulte UK.
Biografické materiály – III tvoria tretiu vecnú skupinu. Sú rozdelené na Osobné
doklady – IIIA, napr. preukazy a vysvedčenia; Žiadosti a osvedčenia – IIIB, najmä
žiadosti o preradenia do vyšších kvalifikačných stupňov, o schválenie osobného
vdovského dôchodku; Životopisy – IIIC; Pracovné zmluvy a dohody – IIID;
Zoznam udelených vedeckých hodností – IIIE; Zoznam publikovaných prác –
IIIF a Vyznamenania a ocenenia – IIIG.
Štvrtou vecnou skupinou je Korešpondencia – IV. Je usporiadaná abecedne podľa
odosielateľa, resp. adresáta a inventárny záznam obsahuje aj počet kusov a časový
rozsah korešpondencie. Zvlášť sú vyčlenené vianočné a novoročné blahoželania a
kondolencie pri úmrtí prof. J. Červeňanského.
Piata vecná skupina Fotografie – V obsahuje portréty a fotografie z pracovných a
rodinných stretnutí.
Šiestou skupinou sú Materiály o pôvodcovi fondu – VI. Sú to hlavne novinové
články o Ň. Červeňanskej, posudky a recenzie jej prác, príležitostné články k jej
jubileám.
Siedmu vecnú skupinu tvoria Práce iných autorov – VII väčšinou s príbuznou
tematikou venované autormi.
Fond uzatvárajú Materiály rodiny – VIII. Týkajú sa otca Ň. Červeňanskej, prof.
MUDr. Jaroslava Stuchlíka.
Osobný fond PhDr. Ňuty Červeňanskej, CSc., ktorej práce patria k základným
dielam v odbore, obsahuje 364 inventárnych jednotiek zachytávajúcich obdobie
rokov 1918–2006. Je uložený v 32 archívnych škatuliach.
IV
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
I. Materiály z vedeckej činnosti
A. Rukopisy nepublikované
1. Štúdie a články
1
IA1
10 roků od umření Amundsena.
1938
1
2
IA1
Značenije istoriji mediciny i zdravoochranenija.
1977
1
3
IA1
Československo-poľské styky v medicíne v minulosti.
1978
1
4
IA1
Tradičné žánre zdravotnej výchovy.
s.d.
1
5
IA1
Prevencia v geriatrii v histórii medicíny.
s.d.
1
6
IA1
Učebná osnova dejín medicíny.
s.d.
1
7
IA1
s.d.
Die Gesundheitserziehung der slovakischen Bevölkerung im erster
Hilfe im 18. und 19. Jahrhundert.
1
8
IA1
Hygienické výstavy a múzeá.
s.d.
1
9
IA1
Významné obdobie zdravotnej výchovy v boji proti alkoholizmu.
s.d.
1
2. Posudky, recenzie, návrhy
10
IA2
W. Quednau: R. Koch – posudok na 2. vydanie.
1961
1
11
IA2
1968
J. Thon: J. E. Purkyně: Opera Omnia XI. Básně a překlady – recenzia.
1
12
IA2
1969
V. Kruta: J. E. Purkyně, 1869–1969. Zborník k 100. výročiu smrti –
recenzia.
13
IA2
1970
Junas: Karol Otto Moller, tristo rokov od jeho narodenia – recenzia.
-1-
1
časový rozsah
škatuľa
IA2
K. Makovíni: Akí sú lekári – recenzia.
1971
1
15
IA2
Jonáš Bohumil Guoth – podklady k návrhu na medailu.
1974
1
16
IA2
1984
J. Junas: Spoločenská aktivita lekárov na Slovensku v 19. storočí –
oponentský posudok.
1
17
IA2
1985
Záverečná správa výskumnej úlohy Dedek, J. – Tichý, M. –
Kántorová, V.: Sociálno-politické podmienky ďalšej výstavby
Lekárskej fakulty UK v Bratislave v rokoch 1925–1939.
1
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
14
3. Prednášky, prejavy
18
IA3
1961
Otvárací prejav na pracovnej schôdzi slovenskej odbočky
Československej spoločnosti pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu
v Trenčianskych Tepliciach 20.VI.
1
19
IA3
1961
O vzťahu náboženstva a medicíny v minulosti a jeho škodlivé dôsledky
dodnes – prednáška pre Purkyňovu spoločnosť.
1
20
IA3
Dejiny reanimácie v 18. storočí – prednáška.
1968
1
21
IA3
Pôsobenie zdravotnej výchovy v minulosti – prednáška v Prahe.
1982
1
22
IA3
s.d.
Prehľad dejín zdravotnej výchovy a zdravotná výchova na Slovensku
v minulosti – prednáška.
1
4. Vystúpenia v médiách
23
IA4
1971
Vzťah spoločnosti k chorým v historickom vývoji – Československý
rozhlas.
1
24
IA4
Oči – Československá televízia.
1
1974
-2-
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
B. Rukopisy publikované
1. Štúdie, články
25
IB1
Výstava Ley Mrázovej v Bratislave (Živena, 29, č. 1).
1939
1
26
IB1
1941
Paracelsus. Prírodný filozof a veľký medicínsky reformátor (Slovenský
lekár, 3).
1
27
IB1
William Harvey a Václav Hollar (Lekársky obzor, VII, č. 8).
1958
1
28
IB1
1962
Pamiatke profesora Zdeňka Nejedlého (Bratislavské lekárske listy).
1
29
IB1
1962
K stému výročiu založenia Spolku českých lékařů a Časopisučeských
lékařů (Lekársky obzor).
1
30
IB1
Pamiatky dejín medicíny v Taliansku (Lekársky obzor).
1968
1
31
IB1
1968
Neuverejnené dejiny chirurgie V. Chlumského (Folia Facultatis
Medicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, VI).
2
32
IB1
1969
Ústavy a múzeá dejín medicíny v Taliansku (Bratislavské lekárske
listy, 51).
2
33
IB1
1970
Popularizačná činnosť profesorov Lekárskej fakulty v rámci extenzie
Univerzity Komenského (Bratislavské lekárske listy).
2
34
IB1
1970
Posmrtná spomienka na MUDr. A. Měsku, člena prvej redakcie nášho
časopisu (Bratislavské lekárske listy, 53).
2
35
IB1
Zdravotné snahy J. Amosa Komenského (časopis Zdravie).
1970
2
36
IB1
1970
50 rokov Lekárskej fakulty UK v Bratislave (Acta chirurgiae,
orthopaedcae et traumatologiae Čechoslovaca 37, č. 3).
2
37
IB1
Príspevok o lekárovi a riaditeľovi
J. Ambrovi (encyklopédia Pyramída).
2
-3-
babskej
1971
školy v Bratislave
časový rozsah
škatuľa
1971
výstave
2
39
IB1
1971
MUDr. Dúbravke Bakošovej k význačnému životnému jubileu
(Bratislavské lekárske listy).
2
40
IB1
Stredoveké rady o výžive a zdraví (časopis Výživa a zdravie).
1971
2
41
IB1
1972
Oživovanie a prvá pomoc v slovenskej zdravotnej výchove 18. a
19. storočia (Z dejín vied a techniky na Slovensku, VI).
2
42
IB1
1972
Contacts between Czechoslovak and Yugoslav Orthopaedists during
the initial development of Orthopaedics in these countries (Acta
orthopedica Jugoslavica, 31, č. 3).
2
43
IB1
1972
Zdravotná výchova k prvej pomoci na Slovensku v 18. a 19. stor.
(Zborník pre dejiny vied a techniky SAV, 6).
2
44
IB1
1973
Význam zdravotnej výchovy v propagácii očkovania v minulosti
(Zborník 2. Reimannových dní v Prešove).
2
45
IB1
1973
Starostlivosť o mladú generáciu v histórii zdravotnej výchovy (Soins
consacrés á la jeune génération dans l´historique de l´éducation
sanitaire) (Recueil de l´éducation sanitaire, Bucurest).
2
46
IB1
Prvé obdobie vývoja resustitácie a reanimácie (Bratislava).
1973
2
47
IB1
1971–1973
Heslá: Dérer, L., Filatov, V. P., Fischer, E. H., Haldane, J. S.,
Harvey, W., Henner, K., Hess, W. R., Hippokrates, Hovorka, J.,
Huxley, A. F., Netoušek, M. (encyklopédia Pyramída).
2
48
IB1
1976
Starostlivosť o ženu a dieťa v minulosti (Zdravie ženy a dieťaťa,
Osveta).
2
49
IB1
1976
Ň. Červeňanská – J. Červeňanský: Význam chirurga Kostlivého pri
založení prvej ortopedickej kliniky v Československu (Abstracta
19. československého chirurgického kongresu v Prahe).
2
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
38
IB1
K šesťdesiatemu výročiu
v Drážďanoch (?).
Medzinárodnej
-4-
hygienickej
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
50
IB1
1981
Stravovanie na Slovensku v minulosti (Čítanie o správnej výžive).
2
51
IB1
1981
Heslo: Ústav zdravotnej výchovy (Encyklopédia Slovensko, SAV).
3
52
IB1
Zdravotnovýchovné pôsobenie doc. dr. Ivana Stodolu (?).
1987
3
53
IB1
1991
Kalendáre – prameň zdravotného poučenia (časopis Výživa a zdravie).
3
54
IB1
Tradičné metódy a formy zdravotnej výchovy (?).
s.d.
3
55
IB2
1970
Recenzia monografie M. Michler: Die alexandrinischen Chirurgen Eine
Sammlung und Auswertung ihrer Fragmente (Bratislavské lekárske
listy).
3
56
IB2
Recenzia
prekladu
R. Fundárka
knihy
Československojuhoslovanské
medicínske
styky
(Bratislavské lekárske listy).
1970
L. Glesinger:
v minulosti
3
57
IB2
1970
Recenzia zborníka prednášok 3. konferencie sekcie histórie medicíny In
memoriam Hermann Boerhaave 1668–1738 (Bratislavské lekárske
listy).
3
58
IB2
1970
Recenzia knihy J. Obermajer: Jan Evangelista Purkyně v reliefní
plastice (Bratislavské lekárske listy).
3
59
IB2
1974
Recenzia práce V. Kruta: Ján Evangelista Purkyně, Sebrané spisy,
sv. XII (Bratislavské lekárske listy).
3
60
IB2
Leonardo da Vinci, opomíjený anatom (Praktický lékař, č. 12).
1938
3
1938
3
2. Posudky, recenzie
C. Tlačené práce
61
IC
Mikuláš Galanda (Elán, VIII, č. 8).
-5-
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
62
IC
1938
J. Galsworthy: Salta pro nobis! – preklad Ň. Červeňanskej (Slovenský
hlas, 29.VI.).
3
63
IC
1938
J. Galsworthy: Prvé rendezvous – preklad Ň. Červeňanskej (Slovenský
hlas, 24.VII.).
3
64
IC
Výstavka Ley Mrázovej v Bratislave (Živena, 29, č. 1).
1938
3
65
IC
1941
F. T. B. Paracelsus, prírodný filozof a veľký medicínsky reformátor
(Slovenský lekár, 3, č. 6).
3
66
IC
1943
Andreae Vesalii: De Humani corporis fabrica. 1543 (Slovenský lekár,
V, č. 18).
3
67
IC
1947
Historická pripomienka k stému výročiu prvej éterovej narkózy
(Slovenský lekár, č. 6/7).
3
68
IC
Leonardo da Vinci, zabudnutý anatom (Lekársky obzor, č. 12).
1952
3
69
IC
po 1956
Historický prehľad o úlohách psychológie v lekárstve (Psychológia
v zdravotníctve).
3
70
IC
1958
Historický pohľad na hodnosti a tituly lekárov (Lekársky obzor, VII,
č. 6).
3
71
IC
Wiliam Harvey a Václav Hollar (Lekársky obzor, VII, č. 8).
1958
4
72
IC
1959
Charles Darwin a jeho vzťahy k medicíne (Bratislavské lekárske listy,
XXXIX, č. 12).
4
73
IC
1960
Príspevok k histórii vzájomných vzťahov Čechov a Slovákov na poli
medicíny (Lekársky obzor, IX, č. 3).
4
74
IC
1960
Náboženstvo a medicína (časopis Príroda a spoločnosť, IX, č. 20).
4
-6-
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
75
IC
1960
Prof. MUDr. et Dr.h.c. Kristián Hynek – najvýznamnejší tvorca a
budovateľ Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (Bratislavské
lekárske listy, XL, č. 7).
4
76
IC
Prof. MUDr. Jozef Skotnický päťdesiatročný (?).
1960
4
77
IC
MUDr. Adolf Měska sedemdesiatročný (?).
1961
4
78
IC
1961
Ň. Červeňanská – J. Červeňanský: Význam N. I. Pirogova pre
ortopedickú chirurgiu a traumatológiu (Lekársky obzor, 10).
4
79
IC
1962
K stému výročiu založenia Spolku českých lékařů a Časopisu lékařů
českých (Lekársky obzor, 11, č. 12).
4
80
IC
1962
Pamiatke profesora Zdenka Nejedlého (Bratislavské lekárske listy).
4
81
IC
1962
Ň. Červeňanská – J. Červeňanský: Ortopedická tematika v Časopise
lékařů českých v prvom období jestvovania (Acta chirurgiae,
orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, XXIX, č. 4).
4
82
IC
1962
Recenzia knižky M. Matoušek: Razvitie i sovremennoje sostojanie
istorii mediciny v Čechoslovakii (Lekársky obzor, XI, č. 1).
4
83
IC
1962
Recenzia knihy M. Matoušek: Medicína a náboženství (Lekársky
obzor, XI, č. 2).
4
84
IC
1963
Zdravotnícka osveta na 8. Medzinárodnom onkologickom kongrese
v Moskve (Československé zdravotnictví, XI, č. 1).
4
85
IC
Čím nás udivuje novodobá medicína (Knižnica dorastu, zv. 5).
1963
4
86
IC
1963
Zur Geschichte des slowakischen medizinischen Hochschulwesens
(Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin Luther Universität XII, 5/6).
4
87
IC
1965
Historický prehľad zdravotníckej osvety na Slovensku (Pomôcka
prednášateľovi, zv. 86).
4
-7-
časový rozsah
škatuľa
1965
lekára
4
89
IC
1966
Návšteva Ústavu histórie medicíny lekárskej fakulty vo Viedni
(Bratislavské lekárske listy, 46, I).
4
90
IC
Náčrt historického vývinu
prednášateľovi, zv. 97).
1966
(Pomôcka
4
91
IC
1966
Ohlas účasti J. E. Purkyně na zjazde uhorských lekárov a
prírodovedcov v Prešpurku r. 1865 (Bratislavské lekárske listy, XLVI,
č. 8).
4
92
IC
Dejiny medicíny v Poľsku (Lekársky obzor, XV, č. 12).
1966
4
93
IC
1967
Počiatky poskytovania prvej pomoci (Pomôcka prednášateľovi,
zv. 102).
4
94
IC
1968
Neuverejnené dějiny chirurgie V. Chlumského (Folia Fac. Med. Univ.
Comenianae Bratisl. VI.).
4
95
IC
1968
Histoire de la réanimation au XVIII siécle (Comunicazione presentata
al XXI. Congresso Internazionale di Storia della Medicina Siena,
22.IX.–28.IX.).
4
96
IC
1968
Česká ortopédia v posledných desaťročiach 19. storočia (Folia Fac.
Med. Univ. Comenianae Bratisl. VI.).
5
97
IC
1968
Ústavy a múzeá dejín medicíny v Taliansku (Bratislavské lekárske
listy, 51).
5
98
IC
1968
Význam tlače v dejinách zdravotnej výchovy (Zdravotná výchova).
5
99
IC
1969
Spoločenské postavenie lekárov v minulosti (Spoločenské postavenie
medicíny v socialistickej spoločnosti).
5
100
IC
1970
Recenzia monografie M. Michler: Das Spezialisierungsproblem und
5
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
88
IC
Neznáme ortopedicko-traumatologické dielo
(Bratislavské lekárske listy, 45, I).
zdravotnej
-8-
slovenského
výchovy
IČ
časový rozsah
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
škatuľa
die antike chirurgie; recenzia monografie M. Michler: Die
alexandrischen Chirurgen. Eine Sammlung und Auswertung ihrer
Fragmente (Bratislavské lekárske listy).
101
IC
1970
Posmrtná spomienka na MUDr. A. Měsku, člena prvej redakcie nášho
časopisu (Bratislavské lekárske listy, 53).
5
102
IC
1970
Spolok slovenských lekárov a Bratislavské lekárske listy (Päťdesiat
rokov Univerzity Komenského).
5
103
IC
1970
50 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Acta
chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca 37, 3).
5
104
IC
Medicínske múzeá (Československé zdravotnictví, 18, 8–9).
1970
5
105
IC
1970
Popularizačná činnosť profesorov lekárskej fakulty v rámci extenzie
Univerzity Komenského (Bratislavské lekárske listy, 54, č. 1).
5
106
IC
1970
Slováci a Slovensko v Časopise lékařů českých do roku 1918 (Časopis
lékařů českých, 109).
5
107
IC
K histórii reumatológie (Bratislavské lekárske listy, 55, č. 5).
1971
5
108
IC
1971
K päťdesiatročnici Bratislavských lekárskych listov (Bratislavské
lekárske listy, 55, č. 1).
5
109
IC
1971
Recenzia prekladu R. Fundárka práce L. Glesinger: Československojuhoslovanské styky v minulosti (Bratislavské lekárske listy, 55, č. 2).
5
110
IC
1971
MUDr. Dúbravka Bakošová 60-ročná (Bratislavské lekárske listy).
5
111
IC
1972
Das Regimen sanitatis Salernitanum im Gebiet der heutigen
Tschechoslowakei (Sonderdruck aus Veröffentlichungen der
Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e. V.).
5
112
IC
1972
Kontakti izmedu čehoslovačkih i jugoslovenskih ortopeda u doba
početka razvoja ortopedije u ovim zemljama (Acta orthopaedica
Iugoslavica, III, č. 3).
5
-9-
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
113
IC
1972
Oživovanie a prvá pomoc v slovenskej zdravotnej výchove 18. a
19. storočia (Z dejín vied a techniky na Slovensku, VI).
5
114
IC
1972
Vedomosti a záujem vysokoškolákov o históriu medicíny a
zdravotníctva (Zborník z 1. Reimannových dní v Prešove).
5
115
IC
1972
Regimen sanitatis salernitanum v našich zemiach (Československá
farmacie, XXI, č. 5).
5
116
IC
O zdravotní výchově historicky (Věda a život, 10).
1972
5
117
IC
K šesťdesiatinám MUDr. B. K. Rippu (Zdravotná výchova, 1).
1972
6
118
IC
1972
Jedinečné centrum zdravotnej výchovy v Drážďanoch (Zdravotná
výchova, 5).
6
119
IC
1973
Tradícia československo-francúzskych stykov v ortopédii (Acta
chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 40, č. 1).
6
120
IC
1972–1973
Coins consacrés á la jeune génération dans l´histoire de éducation
sanitaire (Recueil de travaux de recherche et méthodologiques sur
l´éducation sanitaire des écoliers et des jeunes).
6
121
IC
Komenský stále aktuálny (Magazín zdravia).
1973
6
122
IC
1973
Styky československých a juhoslovanských ortopédov v počiatkoch
vývoja ortopédie v týchto zemiach (Acta chirurgiae, orthopaedicae et
traumatologiae Čechoslovaca, 40, č. 2).
6
123
IC
1973
Význam zdravotnej výchovy v propagácii očkovania v minulosti
(Zborník 2. Reimanových dní v Prešove, 27.IX.–28.IX.).
6
124
IC
1973
Ako sa vyvíjala zdravotná výchova v minulosti? (Zdravotná výchova,
IX, č. 9–10).
6
125
IC
Výročie narodenia Jána Janského (Zdravie, č. 4).
6
- 10 -
1973
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
126
IC
1974
Význam A. N. Semaška pre zdravotnú výchovu (Zdravotná výchova,
X, č. 5).
6
127
IC
1974
Ideové a politické aspekty zdravotnej výchovy v minulosti (Metodické
príručky, zv. 39).
6
128
IC
Prvé obdobie vývoja resistutácie (Zdravie, č. 5).
1974
6
129
IC
1975
Ň. Červeňanská – J. Červeňanský: Päťdesiat rokov Československej
ortopedickej spoločnosti a vývoja ortopedie v Československu
(Bratislava).
6
130
IC
1975
Prof. MUDr. Miloslav Matoušek, DrSc., 75-ročný (Bratislavské
lekárske listy).
6
131
IC
1975
24. medzinárodný kongres histórie medicíny v Budapešti 25.VIII.–
31.VIII.1974 (Bratislavské lekárske listy (?)).
7
132
IC
1976
Päťdesiat rokov Československej ortopedickej spoločnosti (Acta
chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 43, č. 1).
7
133
IC
1976
Účasť ortopédie pri založení a počiatkoch Československej ligy proti
reumatizmu (Acta chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae
Čechoslovaca, 43, č. 6).
7
134
IC
1976
K 50. výročiu založenia Československej ligy proti reumatizmu
(Fysiatrický věstník, 54, č. 4).
7
135
IC
1976
Význam histórie medicíny a zdravotníctva (Zdravotná výchova, XII,
č. 3).
7
136
IC
Vodiči o prvej pomoci (Zdravotnické noviny, 5.II.).
1976
7
137
IC
1976
Výskum dejín lekárstva a farmácie (Zdravotnické noviny, 9. 12.).
7
138
IC
1976 (?)
Organizačné a metodologické problémy. Vedomosti a záujem
7
- 11 -
časový rozsah
škatuľa
139
IC
1977
Výskum dejín medicíny a zdravotníctva (Bratislavské lekárske listy,
68, č. 5).
7
140
IC
1977
Vedomosti vodičov motorových vozidiel o poskytovaní prvej pomoci
(Československé zdravotnictví, 25, č. 4).
7
141
IC
1977
Význam chirurga Kostlivého pri založení prvej ortopedickej kliniky
v Československu (Acta chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae
Čechoslovaca, 44, č. 4).
7
142
IC
Prehľad dejín zdravotnej
prednášateľovi, zv. 166).
1977
(Pomôcka
7
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
o históriu medicíny a zdravotníctva (?).
výchovy
na
Slovensku
143
IC
Vodiči a prvá pomoc (Zdravotná výchova, XIII, č. 2).
1977
7
144
IC
1980
Stravovanie na Slovensku v minulosti (Zdravotná výchova, XVI, č. 3).
7
145
IC
1981
Pohľad do histórie starostlivosti o invalidov (Zdravotná výchova, XVII,
č. 3).
7
146
IC
Príspevok k histórii slovensko-sovietskych
(Bratislavské lekárske listy, 77, č. 1).
1982
v medicíne
7
147
IC
1982
Heslá: Paré, A., Pasteur, L., Pavlov, I. P. (encyklopédia Pyramída).
7
148
IC
1983
Jan Červeňjanskij – osnovopolžnik čechoslovacko-sovetskich svjazej
v ortopediji (Ortopedija travmatologija a protezirovanije, č. 4).
7
149
IC
1983
Pôsobenie zdravotnej výchovy v minulosti (Zdravotní výchova, 60–
61).
7
150
IC
1983
60 rokov Ortopedickej kliniky Univerzity Komenského (Acta
chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 50, č. 6).
7
151
IC
Regimen scholae
múzeum).
8
salernitanae
v edícii
- 12 -
stykov
M. Bela
1983
(Balneologické
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
152
IC
1983
Zdravotnícka osveta na Slovensku v minulosti (Osvetová práca, č. 26).
8
153
IC
1985
20 rokov Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV
v slovenskej vede a kultúre (Veda a technika v dejinách Slovenska 2).
8
154
IC
1985
Začiatky a rozvoj československo-sovietskych stykov v medicíne
(Pomôcka prednášateľovi. zv. 193).
8
155
IC
1985
Šarlatánski liečitelia a liečebná poverčivosť (Roľnícke noviny, 15.III.).
8
156
IC
Regimen sanitatis scholae salernitanae
(Bratislavské lekárske listy, 85, č. 5).
1986
Mateja Bela
8
157
IC
1986
Zdravotná výchova mládeže v minulosti (Metodické príručky, zv. 62).
8
157
IC
1986
Pamiatke profesora Zdenka Nejedlého (Bratislavské lekárske listy (?)).
8
158
IC
1987
Vedecká činnosť lekárskej sekcie (Veda a technika v dejinách
Slovenska 3).
8
159
IC
1988
Ivan Stodola – jeho význam pre zdravotnú výchovu (Pomôcky
prednášateľovi, zv. 208).
8
160
IC
1988
Počiatky slovenskej zdravotnej výchovy (Zdravotná výchova, 24, č. 2).
8
161
IC
1991
Ivan Stodola – priekopník zdravotnej výchovy na Slovensku
(Metodické príručky, zv. 73).
8
162
IC
1991
Významné obdobie zdravotnej výchovy v boji proti alkoholizmu
(Metodické príručky, zv. 74).
9
163
IC
s.d.
Vývoj niektorých foriem a žánrov slovenskej zdravotnej výchovy
(Veda a technika v dejinách Slovenska 2).
9
164
IC
Zviazané štúdie, články, separáty publikované do 6.II.1973.
9
- 13 -
v edícii
1973
IČ
časový rozsah
škatuľa
ID
s.d.
Novinové výstrižky (Věstník Hygiena, Časopis lékařů českých ai.);
výstrižky z dejín osvety a zdravotnej výchovy; xerokópie z Lekárskeho
obzoru a Zdravotníckej čítanky; fotokópie antických a stredovekých
prác so zdravotníckou tematikou; excerptá o Darwinovi, Chlumskom,
Kostlivom, Leonardovi da Vinci, Pirogovovi, Stodolovi;
o starostlivosti
o telesne
postihnutých;
koncepty
rukopisov
o medicínskych múzeách ai.
10–19
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
D. Vedecká dokumentácia
165
E. Vedecké podujatia
1. Konferencie, kongresy, sympóziá
166
IE1
1946
Medzinárodná lekárska konferencia Britskej lekárskej spoločnosti
v Londýne 26.IX.–27.IX. – preukaz delegáta.
20
167
IE1
1960
Pracovná schôdza Slovenskej odbočky Československej spoločnosti
pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu a Slovenskej odbočky
Československej spoločnosti telovýchovného lekárstva sekcie
Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně v Bratislave 5.III.
– pozvánka a program.
20
168
IE1
1960
Vedecké pracovné dni Slovenskej odbočky fyziatrickej sekcie
Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně 10.VI.–11.VI.
v Rajeckých Tepliciach – program.
20
169
IE1
1960
Vedecká pracovná konferencia Československej spoločnosti pre
ortopedickú chirurgiu a traumatológiu, sekcie lekárskej spoločnosti
J. E. Purkyně a Slovenskej odbočky Československej spoločnosti pre
ortopedickú chirurgiu a traumatológiu 2.XII.–3.XII. v Bratislave –
program, referát Ň. Červeňanskej a J. Červeňanského.
20
170
IE1
1961
Schôdza Spolku slovenských lekárov v Bratislave pre stredných
zdravotníckych pracovníkov 19.I. v Bratislave – pozvánka, program.
20
171
IE1
1961
Pracovná schôdza Slovenskej odbočky Československej spoločnosti
pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu 2.VI.–3.VI. v Trenčianskych
Tepliciach – pozvánka, program, referát.
20
172
IE1
Pracovná
20
schôdza
Slovenskej
odbočky
- 14 -
neurologickej
1961
sekcie
IČ
časový rozsah
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
Československej lekárskej spoločnosti
v Bratislave – pozvánka a program.
J. E. Purkyně
škatuľa
22.IX.
173
IE1
1962
Pracovná schôdza Slovenskej odbočky ortopedickej sekcie
Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně 26.X.–27.X.
v Košiciach – program a referát.
20
174
IE1
1962
Pracovná schôdza Slovenskej odbočky Československej lekárskej
spoločnosti J. E. Purkyně, sekcie organizácie zdravotníctva 7.XII.
v Bratislave – pozvánka s programom.
20
175
IE1
1965
Celoštátna
pracovná
konferencia
anesteziologickej
sekcie
Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně 16.IV. v Prahe –
program, referát.
20
176
IE1
1965
Medzinárodné anesteziologické sympózium 17.VIII.–20.VIII. v Prahe
– program, zoznam aktívnych účastníkov.
20
177
IE1
1968
3. celoštátna konferencia k 15. výročiu ústavov zdravotnej výchovy
v Prahe a Bratislave 22.IV.–23.IV. v Prahe – program, referát.
20
178
IE1
1968
2. vedecká schôdza Lekárskeho spolku v Greifswalde 22.V. – program.
20
179
IE1
1968
11. medzinárodný kongres histórie medicíny v Siene 22.IX.–28.IX. –
program, žiadosť o pridelenie dolárov na úhradu kongresového
poplatku, doklad z banky o úhrade.
20
180
IE1
1969
Celoslovenský seminár Socialistickej akadémie na tému: Spoločenské
postavenie medicíny v socialistickej spoločnosti 19.III.–21.III. na
Táloch – program, závery, referát.
20
181
IE1
1969
Slávnostná schôdza k 50. výročiu založenia Univerzity Komenského
v Bratislave 10.IX.–12.IX. – program, referát.
20
182
IE1
1969
Vedecká konferencia Historického ústavu SAV a Slovenskej
spoločnosti pre dejiny vied a techniky 9.X.–10.X. v Smoleniciach –
program, referát.
20
183
IE1
1970
Vedecko-pracovná schôdzka Slovenskej lekárskej spoločnosti,
Spoločnosti sociálneho lekárstva v Bratislave a Komisie histórie
20
- 15 -
IČ
časový rozsah
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
škatuľa
medicíny a zdravotníctva 5.II. v Bratislave – pozvánka a program.
184
IE1
1970
Kongres Českej lekárskej spoločnosti a Spoločnosti sociálneho
lekárstva o funkcii, postavení a výchove lekára prvého kontaktu
s medzinárodnou účasťou v Prahe 12.X.–15.10 – prvá informácia a
poďakovanie organizátorov za prisľúbenú účasť.
20
185
IE1
1971
Medzinárodný kongres o dejinách farmácie v Prahe 20.IX.–25.IX. –
program, referát, separát zo zborníka.
20
186
IE1
1971
Výročné zhromaždenie Nemeckej akadémie Leopoldina 14.X.–17.X.
v Halle – program a pozvánka na koncert.
20
187
IE1
1971
3. dni zdravotnej výchovy s medzinárodnou účasťou 19.X.–21.X. vo
Vysokých Tatrách – program, tézy referátov, referát Ň. Červeňanskej.
20
188
IE1
1972
1. Reimanove dni, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
k 250. výročiu prvej variolizácie v kontinentálnej Európe 5.X.–7.X.
v Prešove – pozvánka, program, výťahy z prednášok, zborník.
20
189
IE1
1973
2. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou v Prešove 27.IX.–28.IX. –
program, výťahy z prednášok.
21
190
IE1
1973
4. dni zdravotnej výchovy Slovenskej lekárskej spoločnosti vo Vrátnej
doline 24.X.–26.X. – pozvánka s programom, tézy referátov a referát
Ň. Červeňanskej.
21
191
IE1
1973
Pracovné schôdze Spolku slovenských lekárov v Bratislave – pozvánka
a témy na mesiac december 1973.
21
192
IE1
1974
24. medzinárodný kongres histórie medicíny v Budapešti 25.VIII.–
31.VIII. – program, referát, správa o priebehu.
21
193
IE1
1975
Pracovné schôdze Spolku slovenských lekárov v Bratislave – pozvánka
a témy na mesiac január 1975.
21
194
IE1
1975
4. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou 25.IX.–27.IX. v Prešove –
program, referát, zborník.
21
- 16 -
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
195
IE1
1973 (!)
Ortopedické sympózium podunajských štátov v septembri 1975
v Bratislave – príprava, korešpondencia, podkladový materiál.
21
196
IE1
1978
26. medzinárodný kongres histórie medicíny v Plovdive 20.VIII.–
25.VIII. – informačný bulletin, referát.
21
197
IE1
1979
Sympózium Slovenskej lekárskej spoločnosti o rehabilitácii detí
v Bratislave 6.XI. – program slávnostného otvorenia, príhovor
Ň. Červeňanskej o historických miestach Bratislavy.
21
198
IE1
1979
33. chirurgický deň Kostlivého k 60. výročiu založenia I. chirurgickej
kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave – pozvánka s programom,
referát.
21
199
IE1
1981
3. Červeňanského deň k medzinárodnému roku invalidov 30.I.
v Bratislave – pozvánka s programom, referát.
21
200
IE1
1981
20. jubilejné východoslovenské lekárske dni 14.V.–15.V. v Košiciach
– program, prihláška prednášky.
21
201
IE1
Konferencia Pokroky v preventívnej
v Bratislave – program, abstraktá, referát.
1981
20.VII.–22.VII.
21
geriatrii
202
IE1
2. balneohistorická konferencia 15.XI.–16.XI.
informatívny program, separát príspevku.
1983
v Piešťanoch –
22
203
IE1
1984
7. sympózium ústavov zdravotnej výchovy európskych socialistických
krajín na tému „Výživou k zdraviu“ v Bratislave 19.VI.–21.VI. –
pozvánka s programom, referát.
22
204
IE1
1984
13. dni zdravotnej výchovy na tému „Zdravotná výchova mládeže“
v Blahovej 23.X.–25.X. – program, referát.
22
205
IE1
1986
Seminár „Výživa a zdravie“ 9.X. vo Zvolene – program, referát.
22
206
IE1
1987
19. Drimlove dni zdravotnej výchovy v Hradci Králové 10.III. –
program, referát.
22
- 17 -
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
207
IE1
1988
16. dni zdravotnej výchovy Ivana Stodolu 18.V.–20.V. v Piešťanoch –
program, referát.
22
208
IE1
1989
17. dni zdravotnej výchovy Ivana Stodolu 24.IV.–26.IV. v Piešťanoch
– program, referát.
22
209
IE1
2002
22. Červeňanského dni 24.I.–25.I. – certifikát Slovenskej ortopedickej
a traumatologickej spoločnosti o absolvovaní.
22
2. Služobné cesty
210
IE2
Správa zo služobnej cesty do Prahy 21.IV.–24.IV.1968.
1968
22
211
IIA1
1969–1984
Ústav zdravotnej výchovy v Bratislave: členka Oponentnej rady ÚZV;
členka Atestačnej komisie ÚZV; predsedníčka Hlavnej problémovej
komisie pre dejiny medicíny a farmácie; zodpovedná riešiteľka
výskumných úloh ŠPZV, napr. Zdravotná výchova v zachovaní
fyzickej a duševnej aktivity pri predlžovaní priemernej dĺžky života,
Koncepcia historickej časti stálej zdravotnej expozície, Vedomosti a
záujem o históriu medicíny a zdravotníctva a iné.
22–26
212
IIA1
1970–1971
Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave –
členka výskumného tímu pre históriu a organizáciu zdravotníctva.
26
II. Materiály z funkcií
A. Vedecké funkcie
1. Rezortné organizácie
2. Vedecké spoločnosti
213
IIA2
Československá lekárska spoločnosť J. E. Purkyně – členka.
1960
26
IIB
1955
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – prednášky
z histórie medicíny, anatómie a fyziológie.
26
B. Pedagogické funkcie
214
- 18 -
časový rozsah
škatuľa
215
IIIA
1943–1985
Preukazy: Československý zväz žien,; Spoločnosť pre kultúrne a
hospodárske styky so ZSSR; ROH; Mestská jednota československých
hasičov; Slovenská lekárskaspoločnosť; Československá spoločnosť
pre dejiny vied a techniky pri ČSAV; Československá lekárska
spoločnosť J. E. Purkyně; vodičský preukaz; medzinárodný očkovací
preukaz.
27
216
IIIA
1918–1937
Vysvedčenia: Vysvedčenie z obecnej školy; gymnázia; kolokvijné;
seminárne; o štátnych a rigoróznych skúškach na Karlovej univerzite;
vysvedčenie o absolvovaní samaritánskeho kurzu na chirurgickej
klinike prof. Kostlivého; vysvedčenia z hudobnej školy.
27
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
III. Biografické materiály
A. Osobné doklady
B. Žiadosti a osvedčenia
217
IIIB
1938–1977
Žiadosti o preradenie do vyššieho kvalifikačného stupňa; žiadosť
o schválenie osobného vdovského dôchodku; výpis z registra trestov.
27
C. Životopisy
218
IIIC
Vlastné životopisy.
1975–1981
27
IIID
1938–1987
Súhlas Spoločnosti slovenského vlastivedného múzea v Bratislave na
vykonávanie vedeckej práce v odbore historickej archeológie ako
bezplatná volontérka; pracovné zmluvy s Ústavom zdravotnej výchovy
v Bratislave; dohody o vykonaní práce s Československou televíziou.
27
D. Pracovné zmluvy a dohody
219
E. Udelené vedecké hodnosti
220
IIIE
Podklady k obhajobe kandidátskej dizertačnej práce.
1969
27
IIIF
1938–1976
Zoznam monografií; odborných a populárnych prác; článkov; správ
27
F. Zoznam publikovaných prác
221
- 19 -
IČ
časový rozsah
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
škatuľa
o kongresoch; obhájených výskumných úloh; prednášok, recenzií.
G. Vyznamenania a ocenenia
222
IIIG
1968
Diplom Ústavu zdravotnej výchovy v Bratislave za úspešnú spoluprácu
v zdravotnej výchove obyvateľstva.
27
223
IIIG
1972
Diplom a pamätná medaila ONV v Prešove k 250. výročiu prvej
variolizácie v kontinentálnej Európe [ZM 318].
27
224
IIIG
1972
Uznanie Ministerstva zdravotníctva SSR za aktívnu pomoc a
spoluprácu pri zdravotnej výchove obyvateľstva.
27
225
IIIG
1975
Diplom a pamätná medaila J. B. Guota udelená Ministerstvom
zdravotníctva SSR k 30. výročiu oslobodenia Československa
[ZM 319].
27
226
IIIG
1977
Diplom Ústavu zdravotnej výchovy v Bratislave pri 25. výročí jeho
založenia za úspešnú spoluprácu na úseku zdravotnej výchovy
obyvateľstva.
28
227
IIIG
1979
Diplom a medaila prezidenta republiky Za vynikajúcu prácu [ZM 320].
28
228
IIIG
1982
Diplom Ústavu zdravotnej výchovy v Bratislave pri 30. výročí jeho
založenia za úspešnú spoluprácu na úseku zdravotnej výchovy
obyvateľstva.
28
229
IIIG
1988
Diplom a pamätná medaila I. Stodolu „Za zásluhy o zdravotnú
výchovu“ udelená Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí SSR
[ZM 321].
28
230
IIIG
1993
Udelenie čestného členstva v Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a
techniky pri SAV.
28
231
IIIG
Udelenie
čestného
členstva
traumatologickej spoločnosti.
28
v Slovenskej
- 20 -
2000
ortopedickej
a
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
časový rozsah
škatuľa
IV. Korešpondencia
232
IV
Allemand, H. – Giessen [1 ks].
1973
28
233
IV
Bachoffner, P. – Strasbourg [1 ks].
1971
28
234
IV
Bella, A. – Bratislava [1 ks].
1995
28
235
IV
Biroš, S. – Bytča (?) [1 ks].
1983
28
236
IV
Blochin, V. N. – Moskva [1 ks].
1960
28
237
IV
Buess, H. – Basel [1 ks + pr.].
1969
28
238
IV
Čársky, K. – Bratislava [1 ks].
1975
28
239
IV
Červeňanský, P. – Gargenville (Francúzsko) [2 ks + pr.].
2000
28
240
IV
1972
Československá spoločnosť pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu
– Praha [1 ks].
28
241
IV
Démant, F. – Košice [1 ks].
1982
29
242
IV
Drasnarová, N. – Praha [2 ks].
1993
29
243
IV
Geryk, J. – Martin [1 ks].
1970
29
244
IV
Graham, H. – Forton Lodge [1 ks].
1967
29
245
IV
Gojova-Kuchtová, O. – (?) [2 ks + pr.].
1999–2002
29
246
IV
Gressner, J. a Z. – Dortmund [5 ks].
1976–2005
29
247
IV
Hein, W. – Frankfurt [1 ks].
1973
29
- 21 -
časový rozsah
škatuľa
1973
29
s.d.
29
IV
Chapchal, G. – Luzern [1 ks].
1977
29
251
IV
Iva – Marseille [1 ks].
1988
29
252
IV
Ivana – Istanbul, Monastir [2 ks].
1999
29
253
IV
Johan – (?) [1 ks].
1992
29
254
IV
Juraj – Martin [2 ks].
1982
29
255
IV
Jurkovič, I. – Košice [1 ks].
1997
29
256
IV
Korž, A. A. – Charkov [2 ks].
1982
29
257
IV
Kozáček, I. – Bratislava [5 ks].
1974
29
258
IV
Kraus, K. + L. – Čelákovice [6 ks].
1975–1988
29
259
IV
Kriglerova, H. – Bratislava [1 ks].
s.d.
29
260
IV
Kruta, V. – Brno [7 ks + 2 pr.].
1966–1973
29
261
IV
Kutlík, I. – Modra [1 ks].
1980
29
262
IV
Matiašovičová, Z. – Bytča [1 ks].
1984
29
263
IV
Matúš – Atlanta, Houston, Los Angeles, Milano [4 ks].
1997–1999
29
264
IV
Matoušek, M. – Olomouc [2 ks].
1956–1966
29
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
248
IV
Hořejší, M. – Praha [1 ks].
249
IV
Horskí, manželia – Bratislava [1 ks].
250
- 22 -
časový rozsah
škatuľa
IV
Medvecká – Trenčín [2 ks].
1971–1973
29
266
IV
Měska, A. – Praha [3 ks].
1967–1969
29
267
IV
Miestny úrad – Bratislava [3 ks].
2003–2006
29
268
IV
Michaličková, J. – Bratislava [1 ks].
1975
29
269
IV
1988
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí SSR – Bratislava [1 ks].
29
270
IV
Nyitrai, A. – Budapešť [1 ks].
1977
29
271
IV
Petr, Veronka – (?) [1 ks].
s.d.
29
272
IV
Pospišil, R. – Košice [3 ks].
1988–1990
29
273
IV
Príroda a spoločnosť (časopis) – Bratislava [1 ks].
1960
29
274
IV
Pyramída (časopis) – Bratislava [1 ks + 4 pr.].
1972
29
275
IV
Rapant, V. – Olomouc [1 ks].
1973
29
276
IV
Rettig, H. – Giessen [1 ks].
1978
29
277
IV
Rippa, B. K. – Bratislava [1 ks].
s.d.
29
278
IV
Rozsívalová, E. – (?) [1 ks].
1973
29
279
IV
Sajner, J. – Brno [1 ks].
1960
29
280
IV
Sinayová, E. – Bratislava [1 ks].
1995
29
281
IV
Sinkulová, L. – Praha [1 ks].
1968
29
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
265
- 23 -
časový rozsah
škatuľa
IV
Sissous, P. – Chislehurst (Anglicko) [1 ks].
s.d.
29
283
IV
Sitaj – Bratislava [1 ks].
s.d.
29
284
IV
Skotnický, L. – Bytča [1 ks].
s.d.
29
285
IV
1960
Slovenská odbočka neurologickej spoločnosti – Bratislava [1 ks].
29
286
IV
1994–1999
Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť – Bratislava
[3 ks].
29
287
IV
Soňa – Anglicko, Grécko [2 ks].
s.d.
29
288
IV
Spolok slovenských lekárov v Bratislave [2 ks].
1969–1970
29
289
IV
1997–2004
Studená, D. – Egypt, Francúzsko, Grécko, Revúca, Rím, Stockoholm,
Štúrovo, Tunis [8 ks].
30
290
IV
Stuchlík, J.– Košice [4 ks].
1937–1939
30
291
IV
Univerzita Palackého – Olomouc [2 ks].
1968–1975
30
292
IV
Univerzita Semmelweis – Budapešť [1 ks].
1988
30
293
IV
Urbánek, I. – Bratislava [1 ks].
1973
30
294
IV
Ústav pro dějiny lékařství – Praha [1 ks].
1969
30
295
IV
Ústav zdravotnej výchovy – Bratislava [1 ks].
1989
30
296
IV
Vaara, R. – Kuopio (Fínsko) [1 ks].
s.d.
30
297
IV
Valentin, B. – Hannover [1 ks].
1969
30
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
282
- 24 -
časový rozsah
škatuľa
IV
Veronka (vnučka (?)) – Bulharsko, Kanada, USA [5 ks].
1998
30
299
IV
Vydavateľstvo Obzor – Bratislava [1 ks].
1969
30
300
IV
Vydavateľstvo Osveta – Martin [1 ks].
1971
30
301
IV
Vianočné a novoročné blahoželania [19 ks].
1960–2005
30
302
IV
Kondolencie pri úmrtí manžela J. Červeňanského [192 ks].
1977
30
303
IV
Neurčená korešpondencia [5 ks].
1955–2005
30
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
298
V. Fotografie
304
V
Portréty [8 ks].
s.d.
30
305
V
1968–1999
Fotografie
z pracovných
stretnutí
(Dunajské
sympózium,
Červeňanského dni, odovzdávanie medaily I. Stodolu) [11 ks].
30
306
V
Fotografie z rodinných stretnutí [2 ks].
2002
30
307
V
Fotografie rodného domu a pomníka J. Červeňanského [2 ks].
1985
30
308
V
Bližšie neurčené fotografie [10 ks].
s.d.
30
309
VI
1937
Oznámenie v novinách o promócii Ň. Stuchlíkovej-Červeňanskej
19.VI. na Karlovej univerzite v Prahe na doktora filozofie.
31
310
VI
1938
Novinový výstrižok o členskej schôdzi Spolku českých a slovenských
lekárov v Bratislave s prednáškou Ň. Červeňanská: Leonardo da Vinci
ako anatom.
31
VI. Materiály o pôvodcovi fondu
- 25 -
časový rozsah
škatuľa
1938
Ň. Červeňanskej za
31
312
VI
1965
Novinová správa o celoštátnej konferencii anesteziológov v Prahe a
o prednáške Ň. Červeňanskej o resustitácii.
31
313
VI
1969
Collection of abstracts – 50 anniversary of the Comenius university
Bratislava.
31
314
VI
1970 (?)
Recenzia R. Pavlanského na prácu: Ň. Červeňanská – J. Červeňanský:
Päťdesiat rokov Československej ortopedickej spoločnosti a vývoja
ortopédie v Československu.
31
315
VI
1972
J. K. Kollár: O knižnici a exlibris riaditeľa Trnavskej lekárskej fakulty
Jána Gilga z Gilgenburgu, M. D., pôsobiaceho v rokoch 1770–1777.
31
316
VI
M. Ondrejička: Životné jubileum dr. Ňuty Červeňanskej.
1973
31
317
VI
1973
Recenzia B. K. Rippu na prácu Ň. Červeňanská: Prvé obdobie vývoja
resustitácie.
31
318
VI
1973
Recenzie O. Hněvkovského, Kuchtovej, Makovického, K. Otiepkovej,
C. a R. F. na prácu Ň. Červeňanskej: Prvé obdobie vývoja resustitácie.
31
319
VI
1973
Výťah z prednášky Ň. Červeňanská: Význam zdravotnej výchovy
v propagácii očkovania prednesenej na 2. Reimanových dňoch.
31
320
VI
B. K. Rippa: Blahoželáme (k životnému jubileu).
1973
31
321
VI
R.: K jubileu dr. Ňuty Červeňanskej.
1973
31
322
VI
1975
Posudok M. Ondrejičku o vedeckej činnosti PhDr. Ň. Červeňanskej,
CSc.
31
323
VI
1976
Vyznamenania najlepším – správa v Zdravotnických novinách
o udelení vyznamenaní pracovníkom zdravotníctva SSR (pamätná
31
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
311
VI
Správa v Ľudových novinách o nekrológu
M. Galandom, uverejnenom v mesačníku Elán.
- 26 -
časový rozsah
škatuľa
324
VI
1984
Edičné materiály Ústavu zdravotnej výchovy – Ň. Červeňanská:
Začiatky a rozvoj československo-sovietskych stykov.
31
325
VI
M. Hegyiová: Dni zdravotnej výchovy I. Stodolu.
1988
31
326
VI
1989
Posudok J. Kopsa na text Ň. Červeňanská: Tradičné žánre zdravotnej
výchovy.
31
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
medaila J. B. Guota Ň. Červeňanskej).
VII. Práce iných autorov
327
VII
Aumann, F.:
Zur
geschichtlichen
Wasserrettungsdienstes in Deutschland.
Entwicklung
1966
des
31
328
VII
Bidlas, M.: List z památníku Jana Kollára.
1965
31
329
VII
1965
Duka, N.: Arztliche Beziehungen zwischen der Schweiz und der
Slowakei vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
31
330
VII
1966
Duka, N.: Verejné zdravotníctvo v Bratislave v dobe osvietenskej.
31
331
VII
1966
Duka, N.: Prvý pokus o založenie lekárskeho spolku v Bratislave.
31
332
VII
Duka, N.: Rôzne funkcie talianskych
v stredoveku z medicínskeho hľadiska.
1970
Slovensku
31
333
VII
1974
Duka, N.: Der Weg Johann Jakob Fukers, Arztes der Aufklärungszeit
vom medizinischen Glauben zum medizinischen Nihilizmus.
31
334
VII
Duka, N.: Herman Boerhaave
medizinwissenschaft in Ungarn.
1979
entwicklung der
31
335
VII
1969
Fundárek, R.: Das 200. Jubiläeumdes Pharmaziestudiums in der
Slowakei.
31
336
VII
1970
Fundárek, R.: Príspevok lekárov k rozvoju flogistónovej chémie na
31
und
- 27 -
lekárov
die
na
časový rozsah
škatuľa
1971
liekopisu na
31
338
VII
1982
Fundárek, R.: Zu den anfaengen der Entwicklung des Arzneibuches in
der Slowakei.
31
339
VII
1971
Hein, W. H.: Einige Bemerkungen zu den frühen Apothekerstatuten im
Königreich Sizilien und im Arelat.
31
340
VII
Kruta, V.: Wiliam Harvey (1578–1657).
1957
31
341
VII
1969
Kruta, V.: K stému výročí úmrtí J. E. Purkyně. Purkaňova správa
o vzniku a začátcích fysiologického ústavu ve Vratislavi z r. 1841.
32
342
VII
1970
Kruta, V.: Purkyňovy subjektivní výzkumy zraku a jeho objektivní
metody vyšetřování oka.
32
343
VII
1971
Kruta, V.: Johannes Müller a vratislavská disertace J. E. Purkyně
o fasilogickém vyšetřování orgánu zraku a soustavy kožní.
32
344
VII
Kruta, V.: K počátkům očkování proti neštovicím na Moravě.
1971
32
345
VII
Kruta, V.: K. E. von Baer and J. E. Purkyně.
1972
32
346
VII
Kruta, V.: Fysiologický ústav J. N. Czermaka v Praze.
1973
32
347
VII
1973
Kruta, V.: C. E. von Baer a J. E. Purkyně II. Obnovené styky v letech
1844–1865.
32
348
VII
Kruta, V.:
Styky
J. E. Purkyně
A. F. Middendorf a I. N. Kozlov.
1973
přírodovědci
32
VII
1975
Kruta, V.: Události z 15. března 1848 v Praze v dopise studenta jeho
učiteli.
32
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
Slovensku.
337
349
VII
Fundárek, R.:
Slovensku.
K počiatkom
historického
- 28 -
vývoja
s ruskými
časový rozsah
škatuľa
VII
Kruta, V.: Fysiologie v Praze před rokem 1750.
1975
32
351
VII
Kutlík, I.: História vývoja patologickej anatómie na Slovensku.
1961
32
352
VII
Matoušek, M.: Nejstarší vědecké lékařské společnosti.
1962
32
353
VII
Matoušek, M.: Carlos J. Finlay.
1965
32
354
VII
Matoušek, M.: O vědeckém lékařském spolku v Olomouci.
1967
32
355
VII
Matoušek, M.:
Československo-sovětské
v padesátiletí 1917–1967.
1967
lékaři
32
IČ
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
350
styky
mezi
356
VII
Matoušek, M.: 70 let MUDr. Vladimíra Zapletala.
1970
32
357
VII
po 1960
Matoušek, V.: Zur Frage des Verhältnisses des Urchristentums zur
Medizin.
32
358
VII
Mitrovič, B.: Bibliografija radova iz ortopedske
traumatologije i graničnih oblasti 1872–1972.
1980
hirurgije,
32
359
VII
1974
Rippa, B. K. – Kaiser, W.: Der Beitrag der Academia Istropolitana und
der Universität Halle-Wittenberg im Ringen um die Anerkennung des
Kopernikanischen Weltsystems.
32
360
VII
1979
Slavětínský, M.: Historie československo-sovětských lékařských styků
– minulosti i přítomnosti – v Olomouci a okolí.
32
361
VII
Srnka: Orthopädie.
1980
32
362
VII
Vernár, H.: Historické poznámky k röntgenológii na Slovensku.
1958
32
363
VII
1944
Welch, W. H.: The interdependence of medicine (od H. Graham).
32
- 29 -
IČ
časový rozsah
škatuľa
VIII
1937–1968
Prof. MUDr. Jaroslav Stuchlík, otec Ň. Stuchlíkovej-Červeňanskej:
Štúdie J. Stuchlíka „Lékař a společnost“ a „Z historie počátků košické
psychiatrie“; rozlúčka prof. V. Vondráčka s J. Stuchlíkom v krematóriu
14.XII.1967 a jeho článok „Osobnost a osudy prof. dr. Jaroslava
Stuchlíka“; poďakovanie J. Stuchlíka priateľom za kondolencie pri
úmrtí manželky; zoznam publikovaných prác, prednášok, recenzií
J. Stuchlíka.
32
signatúra
názov a popis inventárnej jednotky
VIII. Materiály rodiny
364
- 30 -
Download

PDF súbor - Ústredný archív SAV