Ročník XXIX.
Číslo za 2 haliere
V Budapešti, v nedeľu, 4. januára 1914.
Mimo dňa po n«d»lt m
sviatku vyoUodla bazdý den
Hlavný redaktor:
Dr ADOLF PECHÄNY
Xnsorty rátajú M dla Tavaoj
tarify a platia sa vopred
Číslo 3.
Číslo za 2 halier1®
ských volieb ale mohol presvedčiť ru­ uspokojiť každého priateľa pokoja a kaž­
ských panslávov, že všetky ich po­ dého priateľa Bulharska. Trónna reč prí­
Zpomedzi balkánskych
štátov v kusy ostaly marné. Strana ruských zvukuje potrebu pokojnej práce, aby Bulv
prvom rade na Bulharsko obrátená je panslávov mimo Daneva a n i ' jedno­ hari opäť zaujali miesto, ktoré im patriť
verejná mienka Európy. Čokoľvek sa tam ho svojho zbrojnoša nebola vstave vtisk­ rade napredujúcich národov. Možno veria
stane, telegrafické drôty roznášajú po nut do bulharského sobranja a kecl aj že si Bulharsko úprimne žiada pokoj o
svete a verejná mienka s pozornosťou vláda Radoslavova nedostala absolútnu nemyslí na vojnu pomsty, lebo ono'
sprevádza vyviň bulharských udalostí, lebo väčšinu, ruský vplyv v sobranjí mimo opravdu potrebuje pokoj a to omnohdla toho súdi, či a jako sa podarí bul­ Daneva zástupcu nemá. Preto dla svoj­ väčšmi, ako jeho bársktorý sused. Bul
harskému národu vyviaznuť z tej krísy, ho zvyku Danev so svojimi kompanmi hari aj dosial svojou kultúrou, otu
do ktorej ho vrhla zaslepenosť a Iahko- koná podkopnú prácu mimo zákonodar­ žilosťou,
zralosfou
a
pracovitosťou
vernosf jeho vodcov a štátnikov v tých stva a panslávi svojou intrigou stavajú prevyšovali všetky ostatné balkánske ná­
vážnych časoch.
ťažkosti vláde ku sostaveniu vládnej rody a tieto svoje vlastnosti tým vo väč­
šej miere musia stupňovať, aby sa ich
Po tom v historii národov sotva páru väčšiny.
majúcom páde, ktorý stihol bulharský
Za takýchto ťažkých okolností zahá­ hlboké rany zahojily. Bulhari musia mať
národ s výšky skvelých viťazství do pře­ jil bulharský král Ferdinand novozvolený vždy na mysli, že v ukrutnej vojne ztra­
pasu' najťažšieho pokorenia, národ bul­ zákonodarný sbor svojej vlasti. Nebolo tili asi polmilliarda a vyše šesfdesiattisíc
harský vystavený bol ;novým pokušeniam. parády, nehřmely delá, zvony nevyzvá- mladých životov. Takí politici, ako bol
Ako po víťazstvách pri Drinopoli ruskí ňaly, tak ako to bývalo posavad", ked Danev, - nesmú prísť k vodcovskej úlohe,
panslávi cestou svojho zaslepeného ná­ sa kráľ Ferdinand viezol do sobranja, lebo žiadne politické chytráctvo, žiadne
stroja Daneva vohnali Bulharov do dru­ aby ho zahájil trónnou rečou. Na celej fígle, žiadne pakty, žiadne ruské prúdy
hej vojny, ktorej výsledok bol pre Bul­ slávnosti zahájenia sobranja zračil sa nevytiahnu bulharský národ z jeho hlbo­
harov zrejme nebezpečnom, tak počas hlboký národný smútok. A írónna reč, kého pokorenia a pádu. Len pokojná, vy­
volieb do krajinského snemu, do s obran j a ktorou kráľ Ferdinand sobranje zahájil, trvalá, cieluvedomä práca, kultúrne a ho­
ruský panslavismus chcel dokonať to, znela tónom zodpovedajúcim tomuto zá­ spodárske napredovanie vstave je dopo­
čo sa mu počas druhej balkánskej vojny rmutku. Trónná reč neuznáva premoženie môcť bulharskému národu ku jeho
nepodarilo : zlomiť city samostatnosti bulharského národa, len pretrhnutie vojny, oprávnenej posicii na Balkáne.
a neodvislosti bulharského národa a pod­ za príčinu pádu u dáv nevěrnost a zradu
Z trónnej reči zrejme vysvitá, že
robiť ho ruskému prúdu. Počas korte-' svojich spojencov a mlčky spomína ruské kráľ Ferdinand a tí štátnici, ktorí stoja
Sačiek ruskí panslávi vyvinuli neslýchanú vábenie a to zaslepenie, ktoré vohnalo teraz pri vesle vlády nešťastnej krajiny,
akciu, ruble sa gúlaly a ich časopisy už Bulharov do druhej vojny a prinútilo ku sú aj presvedčení, že len cestou pokoj­
verejne písaly o tom, čo by radi dosia­ podpísaniu bukureštského pokoja.
nej práce môže prísť -bulharský národ k
hnuť : o odstránení kráľa Ferdinanda,
Toto všetko ale dnes už patrí histo­ svojmu preporodeniu. Zaiste aj krajné
ktorého sa sebavedomí Bulhari i proti rii. Svet bol zvedavý na to, jakú cestu živly, ktoré sa dostaly do sobranja ľah­
ruskej vôli opovážili nazvať cárom a ktorý označí írónna reč za vývodište z teraj­ kým hlásaním pomsty á rozčuľovaním
je mocným ochrancom svojho národa šieho neblahého položenia. A v tomto roztrpčených vrství ľudu, tiež prídu k
proti ruskému vplyvu. Výsledok bulhar­ ohľade trónna reč kráľa Ferdinanda môže tomu povedomiu, že nie revolúciami, nie
Osud Bulharska.
Bol som gfástnýj že by som bo) starú, 1 ral som si salón. Bol bohaté zariadený, ale
praclíky predávajúcu babu vybozkával. Na Šťa­ takmer každý kus náradia pripadal mi ako z
stie som si to rozmyslel a s radosťou po­ inej dediny.
Bratranci nebohého Paľuša.
— No, mnoho vkusu nemá, — riekol
skakujúc po cestičkách parku, hovoril som si :
(Humoreska.)
— Chlapce, Ly si vyhral terno ! Taká som si v duchu, — ale čo po tom, veď som
(D o k o n č e n i e.)
žena, krásna a čo je hlavné — vdova . ... . ja neprišiel sem k vôli náradiu !
Nevedel som m síce nijako rozpamätať, Nebude aspoň hneď každý myslet, že pomýšľaš
Ako som takto rozmýšľal, zavznel zvon'ček
ako sa to stalo, ale veď kolko. že je udalostí na ženenie, jako dosial, kedykoľvek si sa s ne­ v predsieni.
v ľudskom živote, na ktoré sa Človek tiež ne- jakou devou ukázal.
— Konečne už ide ľ — myslel som si a
:nÔže rozpamätať, ako sa staly a táto teraj­
Ach, aké to bolo dnes krásne popo­ vyskočil som s divána. Alo aké bolo moje pre­
šia udalosť bola veru rozhodne príjemná.
kvapenie, keď namiesto túžobne očakávanej
ludnie !
ženy
vstúpil do salónu vysoký, b ľad ý a ná­
Od
radosti
vypil
som
v
ten
večer
o
Styrj
Ked sme sa konečne pustili z objatia, —
padne
oblečený pán neurčitého peka;
poháre viac piva a šiel som trochu převáže­
ri
riekla
pani Paľuška :
—
Som Edvard Lipovský, bratranec pani
ný spaf.
— Ácb, vy zlý !
Druhého dňa o Íri Štvrte na tri obchádzal Paíušky, — riekol elegantný pán, obradne sa
Nebol som si síce povedomý ničoho zlé­
ho, nuž ale ved takto hovoria všetky ženské som okolo domu č. 4*5: , v Zelenej ulici. A pokloniae.
— A ja som Gustáv Trnka, bratranec
sotva odbily tri hodiny, vkĺzol som do domu a
pri podobnej príležitosti.
letel som na druhé poschodie a zacengal som pani Paľušky, — odpovedal som zdvorilé, pa­
Potom doložila :
— Ale teraz už musím isf. Čakám vás na dverách, na ktorých sa skvela návštevenka : mätajúc na príkaz neprítomnej paničky.
— Teší ma . . .
^Zuzana
Palmová."
zajtra o tretej hodine popoludní na svojom
— Teší m a . , ,
Pri.íla mi otvoriť slúžka,
byte v Zelenej ulici, číslo 45. II. poschodie v
Sadli sme si oproti sebe.
—
Milosfpanej
neni
doma,
—
oznamo­
lavo. Ale vás na volaco upozorním : slúžke i
Ze
či elegantnému pánovi toto sldenie
vala,
—
ale
za
pol
hodinky
môžte
počkať
v
každému, kto bude náhodou prítomný, predr
sa
bolo
vítaným,
či sa mu naozaj tešil, to
salóne.
Dotial
sa
pani
iste
vráti.
stavte sa ako bratranec môjho nebohého
veru
neviem
.
.
.
ale
čo sa mňa týka, ja po­
V\
hlad
na
čakanie
ma
trochu
rozladil.
muža. Viete '. . . je to k vôli mojej dobrej
sielal
som
ho
na
dno
toho najhorúcejšieho
Uvelebil
som
sa
na
diván
a
tešil
som
sa
povesti.
pekla.
Rozlúčili sme sa velmi vrelé a šli sme < nádejou, že moja odmena za neočakávané ča­
kanie bude tým sladšia. Od dlhej chvíle obze,každý po svojom.
— Protivní DríÍHWnJ i •-> myslel som si.
BESEDNICA.
i
MOVANT
\
povstaniami, nie štátnymi prevratmi do­
stane bulharský národ to, o čo bol pri­
pravený a od čoho bol odsotený.
A kecf city pokoja preniknú celý
bulharský národ, aj Európa bude môcť po­
kojne pracovať, lebo od náruživosti a
rozhoľcenosti bulharského národa vždy by
mohla vyfrknúť iskra nového krviprelieva­
nia na Balkáne.
„Rio de Janeiro*' skrze Turecko. Ministerský
predseda Venizelos chýry o kúpení lode po
tvrdil, prízvukoval ale, že G r é c k o j e od­
hodlané
u d r ž a ť s v o j u s a p r em a c i u na E g e j s k o m
m o r i . Ko­
nečne vyhlásil, že grécku flottu odkúpenie vá­
lečnej lode ani v najmenšej miere nerozčuľuje.
ZPRÁVY DOMÁCE.
„Slovenské Noviny".
loty) a vyhlásil pred nimi, že nové volby v te­
rajšom čase, vzhľadom na aktívnu vojenskú
slifcbu početných reservistov, ako i z taktických
príčin nebly by oportunné. Vodcovia strán sa
však pridŕžali svojho stanoviska, ktoré rozvinuli
počas svojej prvej porady s kráľom. V politic­
kých kruhoch domnievajú sa, /.e kráľ Pašiča
poverí utvorením starodikálneho kabinetu.
Aj
v Bulharsku
vypukla
v l á d n a k r í s a , čo ani nebudí prekvape­
nie. Ministerský predseda Radoslavov v piatok
na poludnie ustanovil sa na výsluchu u kráľa
Ferdinanda a síce — ako na príslušnom mieste
konštatujú — preto, aby ponúkol kráľovi svoju
Budaptiť, o. januára.
demissiu.
P o z d r a v e n i e g r ó f a K h u e nBulharská lelegrafičná agentúra ozna­
H é d e r v á r y h o . Správa národnej pracov­ muje : Po audiencii Radoslavova vláda uza­
nej sírany predsedu strany grófa Karola Khuen- vrela, že po zvolení predsedníctva a výborov
sobranja, to jest v sobotu p o d á s v o j u
Héderváryho, ktorý pri novoročných pozdravoch d e m i s s i u, aby za jedno objasnila polože­
pre svoju chorobu nemohol by? prítomný, po­ nie vlády oproti korune, za druhé oproti par­
zdravila vrelým telegrammom. Aj členovia vlády lamentu.
pozdravili z príležitosti Nového roku predsedu
V Sofii sú všeobecne presvedčení, že zanárodnej pracovnej sírany, ktorý síce leží, ale dakovanie sa Radoslavovo je l e n f o r m á l ­
ne
a že poverenie ku sostaveniu novej vlády
jeho nemoc je iba ľahšia,
Radoslavov dostane, lebo jeho strana je naj­
silnejšou skupinou sobranja. Toto formálne zaZ horvatského
s n e m u . Hor- dakovanie, o ktorom sa vláda dohodla s agrár­
vatský snem na svojom piatkovom zasadnutí nou (sedliackou) stranou, položenie vlády velmi
upevní. Vláda, v mnohých otázkach podporo­
pokračoval v pojednávaní návrhu o predĺžení vaná agrármi, bude môcť vyvinut osožnú čin­
finančného vyrovnania s Uhorskom. Počas de- nost, čo v stredu bolo ešte veľmi neisté, lebo
batty prehovoril aj b-ďn Skerleez a odpoveda­ vláda nevedela, či sa agrári nepripoja ku opjúc na poznámky v debatte sa zúčastnivších posičnému blokku. Vo štvrtok socialisti a radi­
káli urobili ešte jedon posledný pokus, aby
vyslancov zastával návrh, ktorý z ústavného agrárov primalí ku zvoleniu opposičného pred­
ohľadu bol potrebný a ktorého neodhlasovanie sedníctva, čo ale agrári definitívne odmietli.
by ale aj tak neznamenalo finančnú neodvislosť
V záležitosti
ostrovov
v
Horvatska, Debalta sa ani v piatok neskon­ E g e j s k o m
m o r i — ako Reuterova
čila, úfajú ale, že v sobotu horvatský snem ná­ agentúra oznamuje — v trojspolku stojace veľ­
moci vo štvrtok odovzdaly odpovecľ na známu
vrh vybav/.
notu anglického zahraničného ministra Greya.
Trojspolok p r i s t á v a n a t o , aby ter­
Z Cisl&jtánie.
mín,
ktorý veľmoci určily na vypratanie sa
N á s l e d n í k D l u g o s a . Jeho veli­ gréckych čiat z Albánska, bol predĺžený, jestli
čenstvo následkom zadakovania sa poľského Grécko poskytne garanciu, že svojim zaviazaministra Dlugosa vybavovaním záležitostí poľ­ nosfam zadosfučiní. Ohfadom ostrovov veľ­
mocí trojspolku vyhlasujú, že v tejto otázke
ského ministerstva poveril ministerského radcu definitivně rozhodnutie stane sa pozdejšie.
dra Dzierzykraja-Moravského a súčasne udelil
Celá t u r e c k á t l a č prízvukuje veľkú
mu titul triedneho šéfa.
významnost odkúpenia brazílskej válečnej lode
„Rio de Janeiro" typu Dreadnought. Kúpenie lode
spôsobuje veľkú radost a táto napomáha sbierUdalosti na Balkáne,
ku, ktorú zaviedli na zakúpenie lode. Tretina
V l á d n a k r í s a v S r b s k u ešte kúpnej ceny totižto ešte neni vyplatená.
Na piatkovom zasadnutí gréckej vyslaneevždy trvá. Kráľ Peter — ako z Belehradu
oznamujú — vodcov srbských opposičných strán kej komory viac vyslancov interpellovalo vládu
opäí pozval k sebe do kráľovského koňaku (pa­ v záležitosti odkúpenia brazílskej válečnej lode
V terajších, ťažkých časoch záujmom
každého je dôkladne a nestranne orientovať sa
o všetkých vážnych udalosfach. „SlovenskéNo­
viny'-, vychádzajúce denne v srdci krajiny, majú
spôsob a príležitosť, aby svojich čitateľov
rýchle a nepredpojate orientovaly o všetkom,
čo ich zaujíma. Pri tom prinášať budeme zábavno-poučné čítanie v besedniciach a v dopi­
soch poskytneme príležitosť, aby sa vidiecke
Chytajúc si brucho od smiechu rieknem:
—• Práve v najnepríležiíejší čas príde na ná­
— Ale ved by sme sa my teda vlastne
vštevu !
Elegantný pán chcel práve akousi banál­ mali poznať. . . Sme totiž tiež bratranci . . .
nou frásou započať rozhovor, ked sa zvonček — doložil som obrátiac sa k novému prícbodziemu.
v predsieni znova ozval.
Len teraz oba pochopili.
— Teraz už iste ide ! — pomyslel som si.
—
To je znamenité ! — volal síce ešte
Ale veru n i e ! S chodby bolo počuť
trochu
kyslé,
ale už so smiechom elegantný
slúžkín hlas :
pán.
Lôn
študent
bol namrzený. Bolo to iste
— L«n ráčíe dalej, už sú tam dvaja
jeho
prvé
vážné
ľúbostné
dobrodružstvo.
páni i
V tom sa vonku znova ozval zvonček a
A so škodoradostnou tvárou vstrčila príchodzieho, mladého holobrádka, iste študenta, o chvíľu počuli sme nový mužský hlas dopytovať sa po domovej panej. Slúžke sa toho už
do salónu.
— Michal Janeš, bratranec pani Paľušky, akiste zdalo byť priveľa, lebo sa zdráhala pána
pustiť dnu. Ale on ju odstrčil a vnišiel do sa­
— predstavoval sa príchodzí.
— Čože ? — skríkol elegantný pán a lónu. Bol to hranatý, silne zarastený štyri­
dsiatnik s fisiognomiou vidieckeho intelligenta.
skočil ku študentovi.
Ked sme ho videli, vypukli sme v nový
Ja klesol som bez vlády na diván. Chy­
smiech.
Teraz sa už smial i študent, lebo ko­
bovalo mi svetlo.
nečne
pochopil,
že sa tu už nedá nič iného
My všetcia tu shromážděni boli sme
robiť.
.bratranci* pani Paľušky! Už či nešťastnou
— Akiste zase bratranec 1 — zvolal ele­
náhodou a či z roztržitosti a ľahkomyseľnosti
gantný
pán, smejúc sa a udierajúc si kolená
pozvala nás veselá panička všetkých na tú istú
päsťami.
— Bratranec ! Bratranec !
hodinu.
— Neviem si predstaviť, čo znamená
Moje sny sa hned rozptýlily, ale komic­
kosť okamženia bola silnejšia než moje skla­ táto celá komédia a odkiaľ ma poznáte. . .
i Som skutočne bratrancom nebohého Kajetána ,
manie.
Paluša, Jozef Paluš, fabrikant z Veľkého Poľa,
— riekol príchodzí vážne a dôstojne.
— Ach, to je dobré, to je dobré, — kri­
čal študent.
My dvaja sme sa už ani smiať nemohli.
— Nepretvarujte sa, pane, — rieknem po
chvíli ja. — Ste práve tak schodili, ako my.
Sám čert je bratrancom pani Paľušovej a jej
muža.
Potom som rozpovedal všetko, čó pred­
chádzalo príchod nového „bratranca."
Pri mojom vyprávaní mračilo sa celo fa­
brikantovo čím diaľ tým väčšmi.
— Ďakujem vám, páni, že ste mi otvo­
rili oči. Som skutočne bratrancom nebohého
Kajetána Paluša a prišiel som do Pešti neoča­
kávane, aby som nabídnul svoju ruku vdove
po svojom bratrancovi, s ktorou myšlienkou som
sa už od pohrabu nebohého Kajetána zaobe­
ral. Som vám nesmierne povďačný, že ste ma
ochránili pred nebezpečenstvom, ktoré ma v
ľahkomyseľnej žene čakalo.
Nato sa uklonil a odišiel.
Ešte sme sa smiali a hádali, či fcnto po­
sledný bratranec bol opravdovým j^íbuzným a
či len väčším lbárom, než my, keď sa paniPa
luska vrátila*
na
Vyzvanie k predplateniu
jediný slovenský politický denník
Ročník XXIX.
Novým rokom „ S l o v e n s k é N o v i n y *
vstúpily dôXXIX. ročníka. Behom minulých osemadvadsaf rokov mnoho všeličoho udalo sa aj na
poli slovenskej žurnalistiky; povstaly nové, ale
aj zanikly slovenské časopisy. . S l o v e n s k é
N o v i n y ' dôvera slovenského obecenstva,
jeho mravná a hmotná podpora nielen udržala,
lež dopomohla nášmu časopisu ku vzrastu.
Niet osady na Slovákmi obývanom kraji, kde
by náš časopis nepoznali a stály vzrast našich
predplatiteľov svedčí o tom, že si slovenské
obecenstvo náš časopis obľúbilo. Toto nás po­
silňuje v dalšej práci za mravné a hmotné po­
zdvihnutie slovenského ľudu. Za dôveru nám
preukázanú odmeníme sa úprimným priateľ­
stvom, za hmotnú a mravnú podporu odmeníme
sa vytrvalou prácou. Jako doteraz, usilovať sa
budeme aj nabudúce, aby sme duševným po­
trebám našich et. čitateľov v plnej miere vy­
hoveli. Náš programm zostane nezmenený:
verné city uhorského vlastenectva, oduševnenie
za hmotné a mravné záujmy vlasti uhorskej a
jej občianstva, bude aj nadalej nBšim heslom.
Pritom zvláštnu pozornosť budeme venovať ži­
votným pomerom a záujmom nášho sloven­
ského ľudu, aby sme prispeli ku jeho mrav­
nému a hmotného pozdvihnutiu.
lanuara
tin
S L O V Hul fcs&.£. .WW w i á í "2
obecenstvo o miestnych otázkach a o vidie- j vo svete ? Chýrnik. Pieseň vlastenca. Podáva
Zo špehúňstva obvinený taliansky
Hermina Polinaj. Novoročná vec jedného ne- gróf. Taliansky časopis • „Corriere delia Sera''
ckych záujmoch verejne porozprávalo.
Z príležitosti nového roku jak nových štastníka (Rozprávka). Drobnosti. Domáce rady. oznamuje z Ravenny, že tam z. vyšetrovacieho
tak i doterajších ct. pánov predplatiteľov, Rozmary a Žarty. Listáreň. Trhové ceny v Bu­ väzenia pustili na slobodu grófa Morozzu delia
Rocca. Grófa zatkli na základe dvojitej ob­
ktorí majú v úmysle předplatit si náš dapešti. Oznamy.
Obrázky: Šťastlivý nový rok! Podobizna viny : najprv čo špehúôa, ktorý v záujme Račasopis, úctivé prosíme, aby to učinili 6im
skôr, aby v doposielaní časopisu nenastaly zosnulého kardinála Mariana Rampollu, Mini­ kúsko-Uhorska špehúnil a potom preto, lebo
eumilé zmätky, časopis zasielame len tomu, ster orby barón Imrich Ghillány so štátnym ukradol dôležité listiny. Po viacmesačnom
kto sa vopred předplatí, lebo pri vydáva­ sekretárom barónom Jozefom Kazyrm na kra­ vyšetrovaní súd grófa zpod obvinenia z krádeže
ní denníka udržovanie v evidencii dlžníkov jinskej výstave hydiny v Budapešti. Sesf obráz­ oslobodil a vyhlásil, že nenašiel dost základu
je nám nemožné. Aby sme však predplácanie kov.z tejto výstavy: Pekingské kačky, Belgický na to, abv grófa obvinil zo špehúňstva. Preto
učinili lahším, prijímame predplatok i na dva obrovský zajac, Fajta Hungaria, Krpatý bantám grófa po 5mesačnom vyšetrovacom väzení pu­
kohút, Fajta bielych orpjngtoniek, Dedinské stili na síobodu. Pustenie na slobodu, grófa
pripadne i na jedou mesiac.
dievča s bronzovou morkou. A konečne obrá­ Morozzu -v Taliansku vyvolalo velkú sensáciu, lebo vysvitlo, že talianska polícia a sprá­
Predpláca sa:
zok : Zajímavé čítanie.
Tento poučný, zábavný a obrázkami bo­ va talianskej armády ľahkomyseľne obvinily
na jedon mesiac 1 kornua
haté ozdobovaný časopis nemal by chybovat v zo špehúňstva grófa, ktorý bol predtým tried­
na štvrť roka
B koruny
nym Šéfom rímskeho zahraničného úradu.
žiadnej slovenskej rodine. ,
na pol roka
(i korún
Cena jedného čísla B halierov. Predplatná cena
na celý rok
12 korón.
Sňahové fujavice n a všetky strany.
pre tých, ktorí sú nepi členami „Ub. kraj. vzdelávacieho Z R í m a oznamujú, že v Neapoli a ha okolí
D o A m e r i k y : Na Stvrl roka 6 korún, na po- Slovenského suolku" na celý rok tri koruny,
od štvrtku zúri obrovská sňahová fujavica. Na
roka 12 korún.
. V l a s t a S v e t " dostane každý člen Slov.
Zvláštne výhody dávame tým, ktorí náš ča­ vzdelávacieho spolku čo členovskú náležitosť,, ked za­ ostrove Korzika už od dvoch dní pustoší sňaplatí rožite 2 koruny. Okrem časopisu Vlasf a Svet hoyá metelica, pre ktorú os\rov je odťatý od
sopis rozširujú: Kto soberie a razom pošle dostane
každý 2. koruny doposlavši. člen aj kalendár
kontinentu. — Z B e r l í n a sdelujú,. že dľa
predplatok za piatich předplatí telo v, tomu na tú a opisy, ktorý medzi časom vydá.
dobu zdarma budeme posielat „Slovenské No­
Příhlasy bhladôm vstúpenia do spolku jako i vše­ meteorologických zápisok tam už od sto rokov
viny,* alebo kto razom předplatí na 6 exemplá­ tky dopisy, taktiež i peňažité zásielky nech sa a^dressujú nenapadlo toľko snahu, ako v posledné dva
. , . .
dni. V jednotlivých uliciach je aj na.dva mrrov, ktoré však môžu chodiť rovno na dotyčných takto:
K e d a k c i a časopisu „Vlast a S v e t " Budapest, I. tre síiahu. Sňah odpratáva 10.000 robotníkov,
šiestich predplatiteľov, ten za šiesty exemplár
Keíenuegyi-ťtt 28.
ale takrečeno bez výsledku. — V U h o r s k u
nepotrebuje poslat predplatok.
na okolí Debrecína, Nagybecskereku a na Prí­
Pánov predplatiteľov prosíme, aby svoje
morí napadlo veľa snahu.
ľí€.
adressy písali zreteľným písmom.
Železničné katastrofy. Z B u k u r cBudapeM, 3. januära.
Vydavateľstvo „Slovenský cli Novín"
§ t i oznamujú: Na železničnej čiare • Buku^
P
o
č
a
s
i
e
mama
v
-Budapešti
zimné
a
Vetristé,
Budapest,'VI., 0-«ka 12.
rešt—Konstanca na stanici Celosti udalo sa
Včera večer bol lu víchor, v noci" potení hol tuhý
osudné železničné nešťastie. Jeden petrolejom
mráz. Dnes vo včasných predpoludňajších hodinách za­
a benzínom naložený vlak srazil sa s jedným
čal padaf biíah. — Po krajine panovalo premenlivé
šibujúcim rušnom a následkom srážky dva vagŠ prvým číslom tohto roku poučno-zá- a velmi studené počasie. Na mnohých miestach — góny benzína vybúšily. Traja železničiari prišli
bavný a hospodársky časopis „Vlasť a Sveť' zvlášle na Dolniakoch — eSa vždy padal sňah. — o život a dvaja boli smrteľne ranení. Železnič­
vstúpil do deväfadvhdsiatebo ročníka. S lýrňto Krajinský meteorologický ústav predpovedá premen­ ný úradník, pre neopatrnost ktorého sa nešfalivé a vo dne lavnejšie počasie, miestami sňah.
číslom započatý ročník vstupuje do radu dosa
štástié stalo, v básni pred trestom zošalel. Ná
Pusteme na vodu válesňejj loäé. Z sledkorn výbuchu viac petrolejom naložených
vadných ročníkov jak čo sa týče poučných a
zábavných článkov, tak aj pekne prevedených Fiume oznamujú, 28 v celom meste sa už usi­ vo?íiov ša chytilo a oheň presiahol na sklady,
lovne chystajú na slávnosť pusteniä na vodu v ktorých narobil veľa škody. — Z P 1 z ň a
obrázkov.
Obsah : Pri oLrate roka. Kynožme v zime novej válečnej lode „Szent István". Na sláv­ sdelujú : Na tunajšej stanici jeden nákladný vlak
škodlivé húsenice. Pestovanie lucerny. Dopisy : nosti pntomaó budú aj arcikňažny Maria Te­ srazil sa s jedným osobným vlakom. Štyria cesto­
Etrefalva(Novohiadská), Sziankován (Liptovská), rézia a Annundala a na slávnosti pravdepo­ vatelia boli povážlivé, deväfadvadsiati ale ľahšie
Alsópalojta (Novohradská). Čo nového doma a dobne zúčabtní sa aj ministerský predseda ranení. Rušňovodič a jeden kurič tiež boli ľah­
gróf Tisza.
šie ranení.
fc—»«••—•
i , . . ^ ^ - . n i . T i linu iin niimiij—Minija
Taliansky zahraničný minister vo
Vidiac nás spolu, zľakla sa a prosila za
Z vlasti defraudácii. V kláštore pauViedni. Z Ríma oznamujú, že zahraničný mi­ línov v Čenstoehove •—
' - ako z Petiohradu
prepáčenie, že bola takou zábudlivou.
nister
marky
z
San
Giuliano
koncom
januára
vo
oznamujú
—
odhalili
novšiu
defraudáciu. Zi­
— Stáva sa mi dost často, — riekla, —
Viedni navštívi rakúsko-uhorského zahraničného stili totiž, že z milodarov, ktoré poslali klášto­
že pozvem hosťov na určitú hodinu a zabud­ ministra grófa Berchtoldä.
ru, veľmi mnoho ukradli. Defraudovaný obnos
nem L& to. Odpustite, páai.
Smrť. Nadžupan stolice šarišskej Balta­ činí asi jedeir million rubľov. Hlavným vinní­
Ale keď sme jej všetko rozpovedali a zár S e m s e y — ako z Prešova, télegrafujú kom bol bývalý prior kláštora pater Reimann,
prišli sme na pána Jozefa Paľuša, fabrikanta — v piatok ráno po krátkej chorobe na zapá­ ktorý ušiel do cudzozemská. Pre novšiu de­
fraudáciu je kompromittované asi dvesto re­
z Veľkého Poľa, tleskla rukami a skríkla zde lenie plúc v 66. roku veku svojho zomrel. Ód
hoľníkov.
•; "•"••.
umretím
Semseyho
odobral
sa
--z
radu
2iľ;ých
sená:
vynikajúci politik. Semsey bol zpočiatku prí­
Dávajme si pozor ha zdravie, febo je
— Pre živého Boha! Čo ste to vykonali 1 vržencom národnej strany grófa Alberta Appo- to náš najdrahší poklad. Mnohým ťažkým chorobflm
Pokazili ste mi výtečnú partiu!
nyiho, ked ale národná strana vstúpila do libe­ môžeme vyhnúť, ked sa začneme hned íiečit. Kto trpí
na žalúdkové bolasti a kŕče alebo nemá dobrého apperálnej
strany, aj Semsey stal sa členom libe­ títu,
. Potom odišla do vedľajšej izby a nechala
nech hned užíva „Kalvárske aromatické: -kvapky'.
rálnej strany. Ked ale Apponyi znova vystúpil 20 kvapák dostačí, aby přestaly hned všetky boíasti
nás samých.
z liberálnej strany, Semsey jeho príklad nena­
napravily žalúdok. Cena flašky 50 hal.' Poštou za­
Pochopili smej že môžeme isf. Na ulici sledoval. Koaličná vláda Semseyho, ktorý sa asielajú
sa najmenej 4 flašky za vopred poslaný obnos
stiskli sme si ruky a rozišli sme sa na všetky pripojil ku ústavnej strane, vymenovala za K 2'3U franko alebo na dobierfcu. Ku každei zá­
je priložený návod o upotrebení. Dostať u Dr
strany...
nádžunana stolice šarišskej a z dôvery pra­ sielke
Eugena fciittnera v Banskej Bystrici (Beszterczebänya).
covnej
strany
v
tomto
postavení
zostal
i
po
Vezmite teda dopisnicu a píšte na túto adressu ešte dnes.
Je pochopitelné, že som pani Paľušku
P r e biedu. Z Prahy oznamujú: Fran
viac uz nenavštívil. Vídavam ju tu i tu na pro­ páde koaličnej vlády. Zosnulý patril medzi tých
mužov, ktorí sa tešia všeobecnej úcte. Jeho
menáde a keď sa jej pozdravím, kývne hlavou smrt budí preto úprimnú sústrast nielen v sto­ ciska Rebova, vdova po robotníkovi, už od
týždňov bola bez zárobku a riévedtela pre svoje
a odvráti sa. Akiste mi ešte nemôže toho fabri­ lici šarišskej, ktorej bol rodákom, lež i v poli­ dietky chleba zaopatriť. Aj v Sylvestrový ve­
tických kruhoch. Jeho smrt krom jeho vdovy čer márne sa pokúsila prácu dostať, nedostala
kanta odpustit.
Apropos — chodí vraj k nej nový bratra­ oplakávajú dve dcéry a zaťovia Ernest Gôrgey ju nikde. V rozhorôenosti prerezala hrdlo svoj­
a kraj. vyslanec Július Bujanovicb. Na pohrabe,
nec — nie síce výtečná partia, ale je pánom ktorý bude v nedeľu zo stoličného domu st. ša­ mu sedemročnému a osemročnému synkovi a
potomka obesila.
poručíkom pri delostrelcoch.
rišskej, bude prítomný aj minister orby barón
Osýpky. Z Banskej Štiavnice píšu, že
My civili sa tomuto sokovi pravda nemôž­ Ghillány. Mŕtvolu Semseyho potom prevezú do vrchnosť vzhľadom na šírenie sa osýpok ele­
obce Deméte, kde ju v rodinnej krypta uložia mentárne školy a gymnasia do prostriedka ja­
me vyrovnat
na večný odpočinok.
nuára zavrela.
CHÝRNI
r
LITERATURA.
vec
íe udí&í ti 2dravie, Slovek môža roky svojho života
vesele a v zdraví přežít a sviežim zostať až do vyso­
kého veku, ked nastávajúce bolesti a neduhy, ktoré
pochádzajú z prievanu, prechladnutia alebo vlhkosti ako
sú ku pr. lámka, hostec, neuralgia, bolenie hlavy, zubov
a uži, hučanie v ušiach, slabosť zraku, trasem e v tele,
prešioutia, bolenie chrbta, pichanie v bokoch, trhania v
úďocb» jpcbaňi* T fileeiach. atd. »» odstránia EeUe»vv,m
holasti utišujúcim „Elsafluidom". Tento zotavuje, osvie­
žuje, pomocou jeho predísť môžeme kašlu, nátche, za­
chrípnutiu, boleniu hrdla, obtížnosťam pri prežieraní,
boleniu pŕs a iným lôznym nemeciam. Mnohí lekári od­
porúčajú a chvália „EIsalluid" v početných uznania
plných dopisoch. My sami užívame Fellprov „Elsafiuid",
aby sme mohli dosiahnuť zdravý spánok, silné nervy,
pevné svaly a zdravý obeh krvi a môžeme ho čo najvrelejšie odporúčať. Má sa objednať u lekárnika E. V.
Fellera, Štubica, Centrála č. 21. (záhrebská stolica). 12
malých
alebo 6 dvojilých alebo 2 špeciálne sklenice za
K 5 - — Iranko, 24 malých alebo 12 dvojilých alebo 4
špeciálne sklenice za S 8'CQ iranko, 60 malých alebo
30 dvojitých alebo 10 špeciálnych Bklenlc ti K. 20*—
Iranko.
Proti boleniu žalúdka, neriadom v trávení, zmen­
šenej činnosti čriev a zapečeniu účinkujú rýchle a iste
Fellerove"prečisťujúco „Eisapdulky", povzbudzujú chuť
k jedlu, utišujú kŕče, riadia stolicu, zlepšujú k'iV a ne­
majú okrem toho žiaden nepríjemný účinok. 6 škatuliek
zasiela za K 4'— iranko lekárnik E. V. Feller, Štubica
Centrále č. 21. (záhrebská stolica), Poneváč sú mnohé
bezcenné napodobeniny, musíme dobrý pozor:'dať, aby
adressa bola vždy správna. Len pravá E/sa-výrobky
boly vysokými vyznačeniami v celom svete poctené.
Lietací stroj n a d J e r u z a l é m e m .
francúzsky vetroplavee Bonnier na Nový rok
popoludní s jedným cestovateľom slietol v Je­
ruzaleme. Bonnier je prvý vetroplavee, ktorý
preletel ponad Svätú zem. Shŕknutó obyva­
telstvo velmi obdivovalo lietadlo a jeho :eostovatelov.
U t o p i l i s a . Z Košíc píšu: Gazda Ján
Klema v obci Garadna svoju dcéru a tejto ne­
mluvňa, ktorá bola uňho cez sviatky na ná­
všteve, na koči viezol domov do Goneruszky.
Pri jednom brode rieky Hernád koč sa prevrhol, mladá matka i s dieťaťom padla do
vody a utopila sa. Starý Klema sa zachránil,
ale následkom prechladnutia povážlivé ochorel.
T i s í c i c h v á l i a všeobecne známy a/eblubený
„Juno krém" mas£ na tvár, lebo kto ju upotrebuje,
istotne opeknie. Pehy, pupence a iné tvár špatiaca, ííaky
za krátky čas skapú a patričný dostane hladkúýý^'sviežu
tvár. Téglik „Juno krému" stojí K 1*20 a k .tomu pa­
triace mydio "
nať tak,
stanete
upotrebení bez všetkých iných poštových výdajov.
Kto ale nechce zaslat peniaze vopred, tomu Aria do­
bierku zasielame. Dostať u Dra Eugena Fjttfáera' v
Banskej Bystrici (Beszterczebánya). Píšte teda ešíe dnes
ha túto adressu.
Zafeil m a t k u . v Z Rožňavy píšu, že v
obci Berzéte mladík Stefan Lassan sekerou za­
bil svoju matku, s ktorou sa už od dlhšieho
času pravotil. Vrah potům na prostriedku izby
vystrel svoju matku, sekeru oprel ku jej hlave
a ušiel. Žandarmeria vraha stopuje.
NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO.
Zrušili
volbu
Krajinskej
pokladnice pre podporovanie
chorých robotníkov
a p r e po­
isťovanie
p r o t i n e h o d á m . Kra­
jinská pokladnica pre podporovanie chorých ro­
botníkov a pre poisEovanie robotníkov proti ne­
hodám 'dňa 19. a 20. decemera roku 1913. vy­
držiavala svoje výročité riadne valné shromáž­
děme, na ktorom sa previedla volba novej
správy pokladnice. Vo vol be mnohí priemyselníci
sa nezúčastnili a v menšine ostavšia skupina
oznámila petíciu proti volbe u Štátneho robotní­
kov poisťujúceho úradu, ktorý v o l b u
zru­
š i l a súčasne v smysle zákona sám prevzal do­
časné spravovanie pokladnice. Zárovéň.Štátny ro­
botníkov poisťujúci úrad postaral sa, aby cie­
ľom zákonitého prevedenia volby behian naj­
kratšieho času na 1. februára roku 1914. bolo
svolané nové valné shromaždenie.
TELEGRAMMY.
a
P e t r o h r a d , 3. januára. ,Rječ
píše:
Rusko ja najmenej bezprostredne zainteressované v udalosíach súvisiacich s otázkou ostro­
vov v Egejskom mori a s albánskou otázkou,
ale v plnej miere je solidárne so svojím spo­
jencom Francúzskom a s priateľským Anglic­
kom. R u s k o
podporuje
návrh
zahraničného
m i n i s t r a G r e y a,
ale na p o r o b e n i e
prvých
kro­
kov
sa n e p o d u j m e .
Dľa časopisu
zdržanlivé chovanie sa Ruska je revanžom
za sebadržanie sa Anglicka a Francúzska, ktoré
preukázaiy v záležitosti carihradskej nemeckej
vojenskej kommissie.
A t h é n y , 3. januára. Cestu ministerského
predsedu Venizelosa tak ustáliii, že najprv
pojde do Ríma, kde sa bude radiť so smero­
dajnými štátnikmi pre Epyrus a ustanoví sa na
výsluchu u kráľa. Potom odcestuje do Paríža
a odtiaľ do Londýna, Berlína, Petrohradu a
Viedne. Celá cesta potrvá asi za poldruha
mesiaca a za tento čas grécky parlament ne­
bude vydržiavať porady.
C a r i h r a d , 3. januára. Poloúradná tlač
celkom rozhodne vyhlasuje, že ten spôsob rie­
šenia záležitosti ostrovov v Egejskom mori,
ktorý odporúča Anglicko, neprijmú. „Tanin"
&BT Za. o b s a h
L á oné, d 0¾«• € posteľné peŕiišq
rozvinuje, že Grécko môže vedef, že tureckogrécky pomer dotiaľ nebude normálny, kým v
otázke ostrovov neprijmú stanovisko Turecka.
Len od Grécka závisí, aby sa pomer nezhoršil.
B e l e h r a d , 3. januára. Úradný časopis
prináša úkaz, dľa ktorého bývalý hlavný konsul v Kaire Antič Colak vymenovaný je za
srbského vyslanca sofijského.
Budapeštianska obilná bursa dňa
. . 77—79 22-15
. . 76—80 21-85
. . 76—SO 21-95
76—79 21-95
1665
. .
—
. .
10-55
—
13-85
—
druhotriedny ,
13-40
—
14-50
—
15-30
—
14-60
—
12>60
—
Pšenica tisská . . . . .
. ,
stolnobelebradská.
„
peštianska . . .
,
banátska
Raž (žito), prvotriedna . .
.
„ druhotriedna .
Lucerna, uhorská
Ďatelinové semä, vclkozrné . .
^
velmi jemný a lacnejší než hoekde
inde v čarokrásnych balíkoch po G, 10,
20, 40 halierov s 5C percentovou sle­
vou, franko na dobierku dodáva:
B. S A P E R . vývozný
dom čaju, Tíszabogdány 103,
22-80
22-80
£2-90
22-70
16-75
16-65
14-40
13-75
15-50
16 20
15-20
12-80
I —
8
Vrrýxnl odmenami vysaaoená —•
SÁLLAILÄIOSmoforgyára
\ BUDAPEST, VI,, Gyár-ntozs 28. saám.
Gazdovskámn obecenstvu najlepšie odporúSajů
••ULAJ0ŠA KÁLLAI-ho; 1 .^"
— 120-— 170 —
— ' ISO — 180-—
Zodpovedný redaktor : Karol
í
SÄCHSEL iZiOQR, .Badafiist. V!ľ, Doytfia
2. januára.
Jakost za 100 klgr.
dla
hekt.
do
od
O b i l i e
»
Proso
Husacie perie tea i r á p a n i u biele 1 Ki
20 hal., lepšie 2 K, drobné 3 K za kilo.
Pokné biele driapané husacie perla
kilo 4, 5 K, jemné paperistó K €., naj~ jemnejšie K 7, najlepšej sorty K 8.20.
» w'iperie hnedé K U, biele K 12, najjeianeiži
pfiper zpod pŕs K 14. Pri objäiia&vlss počnúc od:
1
** *
5 kg. franko.
Zámena dovolena. Za nezodpovedné pociaxe zpftt
• i
U*cim i
komobllová m l a ť s o t o g a r o i t ů r y
clľÄjäuÚplnázárnkaza výtetoůmlaftn!
Jedine
jestvu­
júca
novote I
Csecsotlta.
Ltámka, r h e u m a ,
trhanie v údoch, bolenie v chrbte,
Ireá aj zastranó a tvrdošijné,
proti ktorému už mnoho liekov
upotrebovali, hned bude vyliečené, jestli bolavý ůd natřeme
Koltánovon masťou
Najjedncduehejäh a najdokonalejšia motorovú
mlátacia garnitúra tejto doby.
Ľahko sa dá s nimi zachodit 1 bez strojníka,
aj medzi slamou krytými domami.
Obrázkový strvostnf cenník na požiadania rdarma a frtnto..
• M E O B B u—mrg.-stuv
\ Zoltánova apatieka, Biidapeslť
BEabadság 1 t é r 47.
WkšWL
Elektrické vreckové a ručné lampáše
a elektxcké články každého druhu v najlepšom převe­
deni dostat v závode :
o 5@ n e r c e n t o v lacnejSia l
Gartner Agoston
Amerikánska Úsromä káva, vrtmi voňavá, výdatná a úsporná
ôkgrové vrece na próbu K 10.— franko n a dobierku.
A t l r e s s a . A. S a p e r, vývoz kávy, Tinzab o o ä a n y č. 2 2 6 .
B u d a p e s t , V., W u r m - u t c a 3 .
tlďMMlWhtfa^^d^'t^UlirWMW
K*Jlopä prameň í Úpy t
Lacné
posteľné perie!
Šijacie stroje..
• kilo hnedého, dobré­
ho, d r í a p a n é h o p e r i a
1! K., lcpíicho 2.40 K., p r í ­
m a p o l o b l e l e h o 2.80 K.,
b i e l e h o 4 !£., b i e l e h o
p á p e r i s t ó h o 5.10 K.., X
kilo v e ľ m i j e m n é h o , e n ah o b i e l e h o , d r í a D a n hb o «.40 K., 8 K., 1 kilo p á p cr l » , hnodóho 8 K., T K., bieleho, jemného 10 K., nanajvýš
jemného p á p e r i a i p o d p ŕ s 12 11. P i l o b j e d n a n í
o d 5 k g. f r a n k o .
Hotové periny.
Z haslo tkaného íerveného, modrého, bieleho eJebo fltého nmikingu, 1 d u c h n a, 180 c:n. dlhá, osí 120 cm. široká, s p o l u
a '2 p o d u š k a m i , každá 80 cm. dlhá, asi 60 cm. Široká na­
plnené novým hnedým, volmi trvácím pdperislým p o s t o in ý m D e r i m 16 K., p o 1 o p & p e r 1 m 20 U., p á p e r í m
24 K., j e d n o t l i v á d u c h n a 10 K., 12 K., 14 11., 10 K.,
j o d n a p ô d u 8 k a 8 K., 8.60 K., 4 K., D u c h n y 200 cm.
dlhé. 140 cm. Široké, 18 K., 14.70 K., 17.80 K., 21. K., p od u i k y 90 cm, dlhé, 70 cm. Široké, 4.50 K.. 6.20 K., 6.70 K.,
s p o d n é d u c h n y zo pilného, stráfovanóho grádlu 180 cm.
dlhé, 118 cm. Široké 12.BO X., 14.80 K. Rozposielanie na dobierku
po&rac od 12 korún franko, zámona dovolená, sa nezodpovedné
-sa peniaze vrátia.
|
|
\
j
. 3 E N I S 0 E v ® e 3 c k e n i t 2 s i , e. 898. Ci
..echy.
Bohato (Ilustrovaný cennilc zdarma a franko.
I
O
A L O J Z HABÁN,
tvrdá koža, bradovice na ruká-ii a
mechanik
e B u d a p e š t i , VII., Ezabella-tér 3.
psa M i l
na tvári za jeden
daň zmiznú po už.gM BJE H H
vaní ,,Cannakin' ! -a. Sklenica 1 konina.
y E?fô Ba
s počtovým Doplatkom 1 koruna 40 na$H&£$a f$f A Jíeiov, a sklenice fianUo í)" koruny.
taS a Dosial všade alebo oojedna; možno u
doiábdtela: L r . I L E S C H E., lekáreň G-yor, Ä5.
Hlavný sklad pro B u d aJL'resporský
p e s t u lekárni J . Torôfca,
Seehofer-ov
Király-u. 12.
insepto?
1
b y l i n n ý b a l s a m . . ..
Nepočetné poďakovacie listy svedčia,
že najdokonalejšie, k a ž d é m u
cieľu
zodpovedajúce š i j a c i e s t r o j e naj­
lacnejšie možno dostať len u m ň a asíce:
Singerka malá s nízkym ramenom za . 24
K
Tá istá lepšia . . . "
26
',
Tá islá, jalio nová
32—3C „
Singerka s vysokým ramenom . . . . 32—34 ,
Tá istá ako nová'
36—40 „
Celkom nová fajnová
60
,
Singerka silnejšia
30
"
Ringschiéf, malý
ô2—5G ;
Ringschiéf, malý, jako nový . . . . . . 80
.
Ringschie/, malý, celkom nový . . . . 92
„
Ringschiéf, velký
f>0—G0 ,
Howe pre šustra
24—30 «,
Cylinder
50-T-60 .
Obrázkový cenník na žiadosť zdarma pošlem.
Zss«ane a
Síieyfcfie
~
proti EapeConiu, z l é m a t r á v e n i u , počeäovym neduhom, l e n i v o s t i driev, Eolike. Elatej žilo attf., je pravý lea s
ochrannou známkou raka.
VYDAVATEĽSTVO
Dostat u dorábatela
LADISLAVA
na splátky. Suciaslky čo najlac­
nejšie. Obrázkový cenník zdarma.
F0LDES
pedakeia
Xtaáené n a fotaěooa stroji kamtiačiacae účastinárskei spoloíaosli
u
dielňa r.a zbrane, bicykla a
iijacie slroje, O p o í n o , pri štát­
nej dráho. Čiälo t069. Česko.
neni
Europa
c t
„Slovensbýcl!
F. Dušek
i e k á r e ň k Carvcnemi: rakovi
Prcšporok, Pozeony, ô. 1.
9 slrieriío n a d o b i e r k a i'ranlxo K 4.CO.
02 N A l t
ÍB-wm. d za •
VI.
O-nictr,
zodpovedná.
v Budapešti, VI, okrTú-utcza l^ r
Download

Slovenské noviny 04.01.1914