(V'yCHQDlA K A l P ý PIATOK,
PREDPLATNE MAROKA KOR M A J I T E L I A VYDAVATEĽ: N A K L A D A T E L S K Ý * S P O L O K . " ČÍSLO TELEFOriU 1 I 3 1 Í 5
H 2
D0*CUDZ0ZEM5ttA y KOR, HLAVny JEPHATEĽ PRE AMERlKU:„BAnKoFEUROPE" nEW-yORííFlRSWE?^! ,ČÍSL0(lČŤ»VPOá.5P0RlT.^gl Ä ;g?tjj
liniiM
Číslo 27.
Výjav na úhorl/škom sneme.
Dňa 18. červena povedal F e r d i š J ur i g a, náš vyslanec obšírnejšiu reč o po­
trebách krajiny a ľudu. Pod touto rečou
dva veľmi zaujímavé a poučné výjavy sa
přihodily.
Podáme ich hodnoverne.
Prvývýjav.
J u r i g a : Nikdy som nenadnášal cit
môj národnostný nad záujmy štátnej je­
dnoty . . .
L e t a j : O jakom národnostnom cite
hovoríte?
J u r i g a : Vždy som podriadil"...
L e t aj : i O jakom národnostnom cite
hovoríte? Dúfam o maďarskom!
J u r i g a : Slovák som! (Krik, protire­
čenie, predseda cengá).
L e t a j : Vo vojne sa tak nemá hovoriť.
Za toto prosím volať ho k poriadku. (Sú­
hlas. Krik znova).
Predseda
(ustavične cengá): Pro­
sím ticho!
Gróf P o n g r á c : Jaký Slovák?! Jaká
je to národnosť?!
L e t a j : Neslýchaná vec! V štvrtom
roku vojny! Chabí sme, že to trpíme.
(Krik, predseda cengá).
J u r i g a : Nekričte. Nie sme vo škole.
Druhý výjav.
J u r i g a : Žiada prevedenie národnost­
ného zákona o práve materinskej reči a
aby sa založila stolica na prešporskej uni­
versitě cieľom vyučovania slovenskej reči.
„Pánovia, prosím Vás, rozvažte si váž­
ne, ale nie krikom, že čo to bude mať za
následky, jestli náš ľud nedostane právo a
vzdelanosť v svojej.materčine?!
Gróf P o n g r á c : Jakú vzdelanosť?
Slovenskú osvetu chcete uviesť?
J u r i g a : Tá je Už tu, skôr než ma­
ďarská. (Krik, protirečenie, huk a zuk).
P r e d s e d a (cengá ustavične): Pro­
sím ticho páni vyslanci (Znovu krik).
Gróf P o n g r á c : Hanbite sa za to, čo
tu potárate. (Zase krik).
J u r i g a : To je hľa prosím, naša od­
mena. (Krik s ľavá).
Gróf P o n g r á c : Za to môžete dostať
zaucho! (Veľký krik. Súhlas s mnohých
strán).
J u r i g a : Tu som! Radostne budem
odtiaľto odchádzať — jak apoštolovia —
V Prešporku, dňa 28. júna 1918.
jestli budem museť trpieť bárs aj zauchá
za práva našej materinskej reči.
Ustavičný krik. Posmešné výkriky: mu­
čeník! Vresk miešaný posmeškami neustá­
va. Predseda stále cengá.
P r e d s e d a : Prosím pokoj!! (cengá).
J u r i g a : Ináč ale viem dať aj ja za­
ucho, asnáď väčšie jako vy pane. Podívaj­
te sa, mám hodnú roľnícku dlaň. (Ustavič­
ný veľký krik: ,,jaké to slová" poznámky
a posměšky. Predseda cengá).
J u r i g a : A čo ste mi sľubovali za­
ucho? Vedzte, že ja nastrašiť sa Vám veru
nedám!
Mýlny pocit by zachvátil kohokoľvek,
kto by sa nahneval na nevedomosť pro­
tivníkov najmenšej iskry našeho povedo­
mia. Pravý pocit, ktorý má naše duše na­
plniť pri týchto výjavoch, je nesmierny
hol aad našou sdasiaou asahosíou.
O nevedomosti ich už hovoril Spasiteľ:
„Pane, odpusti im, jeho nevedia, čo činia."
Ale, že tak 'málo o nás nekto vie, že sa
pýta, „jaká je to národnosť tá slovenská",
alebo nevie, že slovenská osveta je tu a
bola tu*tak jako to Juriga riekol, skôr než
maďarská, tomu je na príčine, že sami má­
lo vediac o našej minulosti pravekej, ne­
dostatočne poúčame iných o sebe.
A zdá-li sa to tomu krivdou, vedz, že
len slabému je možná krivdiť, lebo silnému
sa krivdiť nikto neopováží.
Sila národa pochádza z vedomia jeho
minulosti z podania národného. Podanie
sa plodí znalosťou dejín. Dejiny poúčajú
národ o sebe a poúčajú národy o nás.
Naše korene hlboko do dávnej a slávnej
minulosti sahajú.
Tu je hľa význam diela sv. Cyrilla a do­
by jeho! Tu hľa význam Devína, Bratisla­
vy, kde sú národa nášho kolíska a rakev!
Tu je hľa význam 1050 ročného jubileumu
smrti sv Cyrilla r. 869, —1919.
V rakve Cyrilla naša sláva, naša česť!
Dňa 5. červenca je sviatok našich apoštoI lov sv. Cyrilla a Methoda. Ó Sestry, Braj tia, pod dojmom týchto riadkov, aspoň ich
j životopis si prečítajte v Nábožných výle! voch. Vedomie tých vecí dodá nám sily, že
i sa sklátit a nastrašiť nedáme.
:!';:;• Mini"!'
Ročník 9.
la príčinou, že sme Moritello a niektoré úse­
ky iných na pravom brehu ležiacich pozícií
vyprázdnili. Už pred 4 dňami rozkaz k tomu
daný bol napriek ťažkostiam so zmenou
brehu spojených, prevedený tak, že pohyb
zostal nepriateľovi úplne utajený. Niekoľko
čiar už vyprázdnených bolo včera cieľom
silnej talianskej dělostřelby, ktorá sa na nie­
koľko miestach stupňovala až na bubnovú
palbu. Aj nepriateľská pechota postupovala
proti zákopám, ktoré sme vyprázdnili. Bola
zahnaná našimi ďalekonosnými delami.
N
Náčelník generálne**) štábu.
Oradná zpráva so dňa 25. júna.
Medzi Asiagom a Piave na vrchovatejit
fronte boly znova tuhé boje. Nepriateľ učinil
všetko'možné, aby zpät zaujal 15. júna utra­
tené vrchnaté pozície. Na Monte di Val Bellan, Col del Rosson, Asolo, Soloro a Monte
Pertica cez celý deň boly urputné boje. Ta­
lianov sme všade odrazili, na viac miestach
protiútokom. V boji zúčastnené čaty, pecho­
ta a artileria preukázaly nad všetku po­
chvalu držanie skvelé a tu treba vyzdvihnúť
menovite 9. pluk (Halič), 53. pluk (horvatský), 114. pluk (horno- a dolnorakúsky), 120.
(slezský) a 4. bosno-hercegovinský pluk.
Na priestore Montella a odtiaľ na juh patro­
ly nepriateľa -obozretne napredujú. Na prie­
store San Dona naše čaty, ktoré priechod
našich divísií na zpiatočný breh dekovaly,
v posledných dňoch musely odbiť silné útoky.
Naše pohyby aj tu previedly sa dľa plánu
a bez ztráty vo válečnom materiáli.
Od 15. júna Taliani utratili viac než 50.000
zajatcov, medzi nimi 1100 dôstojníkov. Veš­
keré ztráty nepriateľove dľa najprísnejšieho
odhadu činia do 150.000 mužov.
Náčelník generálneho štábu.
Bojištenemecko-francúzske.
Svetová vojna,
Nemecká úradná zpráva so dňa 24. júna.
Položenie je nezmenené. Na Ancre a Avr
stupňovala sa za dňa bojovná činnosť.
Večer ožila i na iných úsekoch bojovne
fronty v noci čuiá výzvedná činnosť. Vý­
chodne od B a d o u vi 11 e r s a vnikly úto­
čiace vojská do americko-francúzskych zá­
kopov, spôsobilý nepriateľovi ťažké ztráty a
priviedly 40 zajatcov.
Poručík Udet dobyl 31..-* ?i2., nadporučík
Gôliring 20. a 21. víťazstvo vo vzduchu.
Ludendorff, prvý hlavný« kvartiermajster.
Úradiiá zpráva so dňa 24. júna.
Povodne a nepohoda posledných dňov bo-
Nemecká úradná zpráva so dna 2Ä júna.
Armády
dediča
bavorského
t r ó n u R u p p r e c h t a : Mierna dňová ka­
nonáda na večer na jednotlivých odsekoch
Talianske bojiště,
SLOVENSKÉ ĽUD«V£ NOVINX
bola živšia. Patrolová činnosť bola živá. Od me ku pokoju. Pri upisovaní tejto ôsmej pô- i
Scarpe na juh a na západnej strane Avre ; žičky bude niečo nového, čo dosiaľ nebývadostáli sa nám do rúk zajatci.
! lo. Poneváč sa v Anglicku dosiahlo veľkých
A r m á d y d e d i č a n e m e c k é h o t r ó ­ j úspechov pri upisovaní pôžičky takzvanými
nu : Po silne vyvinutej palbe nepriateľ s ', tankovými týždňami, usniesly sa obe naše
viac stotinami napádal na severnom brehu | finančné ministerstvá v dohode s hlavným
Aisne. Protiútokom sme ich odbili.
i vojenským veliteľstvom a ministerstvom
Armády
w ú r t t e m b e r g s k é h o vojny na podnet vojenského vdovského a
k 11 i e ž a f a A l b r e c h t a : Od Badonvil- sirotčího fondu použiť pri upisovaní ôsmej
lersu na východ skrze brandenburgské a | válečnej pôžičky 30 a pol centimetrových kathiiringské čaty privedený počet amerických ! nónov, ktoré vykonaly viac, než anglické
a francúzskych zajatcov zvýšil sa viac než tanky. Dva takéto kanóny budú prevážané
Generál Brusilov žobrákom. Ruské noviny
na 60.
mestami väčšími a budú slúžiť jako upisova- píšu, že generál Brusilov, ktorý bol po svo­
Dôstojník Billik dosiahnul 20-té svoje ví­ cie miesto. Kanóny tieto dovezú aj do Pre- jom zranení pri moskovskom povstaní ampu­
ťazstvo v povetrí.
šporka. Samo sebou rozumie sa, že si ústav, tovaný', bol svojej vojenskej hodnosti pozbaLudeodortf, prvý hlavný kvartier-maister, ÍI ktorého bude chceť upísať, každý sám j vený a teraz polo blbý blúdi vraj jako žobrák
zvolí. My naším ľudom odporúčame za upi- ulicami petrohradskými.
sovacie miesta ústavy naše: Z á h o r s k ú
Prehliadky v domácnostiach. V Kostelci
R o ľ n í c k u B a n k u ú č. s p o l . v Z o h o r i na Morave konaly sa prehliadky v domác­
a v Š a š t í n e. S e r e ď s k ú
Ľ u d o v ú nostiach, pri nichž pátralo sa po potravinách.
Z Nového Mesta nad Váhom (st. nitrian- j B a n k u ú č. s p o l . v S e r e d i a v T r n a T Prehliadky dialy sa za asistencie žandárov
ská). Potešiteľné zjavy. V posledné časy ba­ i v e.
a vojakov a prevádzajú ich zástupcovia Vádať akýsi živší, uspokujujúcejší ruch povie­
Vestník duchovenský.
Dp. Š t e f a n | léčného obilného ústavu. Odobraly sa zásovať pô našských novinách. Bez rozdielu do­
nášajú pekné články o potrebných veciach M e d I e n dosavádny správca fary na Bre­, by i takým ľudom, ktorí sami dostávajú mú­
Slovákov sa týkajúcich, — no žiaľ Bohu, — zovej, stal sa tu farárom. Imrich Procháska ku na cedulky, i masť odobrali.
z nich uplatniť sa vie málo, ba takmer nič — holičský kaplán vymenovaný je za farára do
Chcú vyhnať biskupa Dúbravu. Králove­
z ľahostajnosti slovenskej, alebo obavou pred Naháčů. Do Holiča poslaný je za kaplána hradecký biskup dr. Jozef D ú b r a v a mešká
verejnosťou, nateraz tak bojovne naladenej Emil Funcik.
nateraz v Karlových Varoch, kde sa lieči.
proti všetkému, čo je slovenské.
V miestnom časopise vyšlo vyzvanie od čle­
Návrat
uprchlíkov
do
T3ukoviny.
Mini­
Odznely v posledných číslach pekné člán­
ky o podporovaní našskej spisby a predplá- sterstvo vnútra povolilo teraz všetkým upr­ na obecného zastupiteľstva, aby biskup Dú­
caní našských novín, o sbierke na pomník chlíkem z Bukoviny návrat do rodnej zeme. brava bol prinútený opustiť naskutku Karlo­
a sirotinec v Bratislave, o vstupovaní za • Srarf. Peštianski katolícki Slováci v máji vé Vary. To je už veľa, čo si Nemci dovolu­
členov do Museálnej slov. spoločnosti, Spol­
ku sv. Vojtecha atď., ale k uskutočneniu ne­ odprevadili do matky zeme Jozefa P é é š a ji! ešte aj proti hodnostárovi Cirkve; ktorý
dôjde alebo len z polovice. Zdá sa, že Slováci rodáka z Tekovskej, verného Slováka, hor- veru dom a trón panovnícky vždy podporo­
na svojské ciele obetovať nemajú smyslu, liteľa za pravdu, čitateľa a rozširovateľa val a podporuje.
ale keď príjde žid-agent s voľakou čačkou, „Slovenských Ľudových Novín." Nebohý
Boje Bolševikov s Čechoslovákmi. Z Mo­
nuž tu sú hotoví hneď: kúpia alebo vstúpia dožil 67 rokov a bol členom Budapeštianskvy
oznamujú: Položenie v Permse je váž­
do všeliakých nenášskych spolkov.
j
skeho
Katolíckeho
Dělnického
Kruhu.
Účinné.
Medzi
vojskom sovjetu a Čechoslovákmi
Odpomoc by tu mohla 'byť dosť ľahká,
j
koval
ako
spevár
cez
dlhé
roky
a
sprevádzal
rozvinul sa ťažký boj. So všech strán spielen chuti od popredných našincov. Ale u nás
sa miesto činu len píše, niekde schválne mie­ processie na milostné miesta. Na pohräbe zú­ chäjú posily do ohrožených mest. Čechoslosto osvety rozsieva tma a káže sa voda a častnil sa aj kruh so svojou kruhovou zá­ váci sú pánmi mest Miarského a Celjabinsku.
pije víno.
stavou. Prišli na pohrab aj mnohí iní Slováci „V o s s. Z t g." sdeľuje: Protirevolucionári a
„Svoj k svojmu" sa mnoho opakuje, ale v v Pešti meškajúca. Pohrabné obrady odbavil
Čechoslovátii v západnej feiberii sosadíli bolskutočnosti je to tiež len humbug. Tu sú na­
dp.
dr.
Pavel
Ž
i
š
k
a.
Mali
sme
radosť
veľ­
ševickú vládu. Omsk je v rukách Čechoslopríklad nášski kupci, tých obchádzajú a
kú,
keď
sme
počuli
modlitbu
v
našej
sladkej
zvlášť kníhkupcov na istých krajoch len pre
vákov. V Tomsku a Jekaterinenburgu sú
to, že radšej podporia žida-kupca, ako evan­ slovenskej reči. Nebohý zanechal zarmútenú ražké boje.
jelici katolíka alebo katolík evanjelika.
manželku aj troch synov. Z nich sú dvaja
Hrobári okrádali mrtvých. V Těšíne udal
Toto je fakt! Abych slúžil i príkladom, spo­ na bojišti. Bože. poteš zarmútenú manželku
sa hrozný prípad. Hrobári tamojší kradli
meniem cirkevný dom v Novom Meste. n. V.
V tomto dome, ktorý je na výhodnom mieste, a pozostalé dietky, a nebohému daj večné mrtvým šaty i rakve a predávali ich. Vy­
býva už roky žid-kupec, ktorý má i svoj odpočinutie! — J. K r a j c i .
šetrovanie je zavedené. Viac hrobov otvorili.
dom a Je i hodne „operený", ale kresťanskí
Vdova, ktorá má 23 detí. V Schlesswigu v
Jako rastly milliony. „R e i c h s p o s t" pí­
malokupci musia sa stískať po uličkách a vy­
biede
veľkej žije jedna vdova, ktorá má 23
stavení byť na milosť a nemilosť svojho ma- še: V jednej viedenskej štvrti mal istý žid
jiteľa-židä len preto, že niet v cirkevníkov malú kaviarňu, ktorú r. 1915 predal za 10.000 detí. Táto veľká rodina prinútená je utiahnuť
dosť ráznosti vystúpiť i proti boháčovi a dať korún. 4000 korún bol dlžen, zostalo mu teda sa len v úzkom byte tak, že 10 detí leží na
miesta v dome 2—3 malým ľuďom, nech si 6000 korún. S týmito 6000 korunami vstúpil jednej posteli. Pre rodinu zaviedli sbierku,
pomôžu a spokojne nech bývajú tiež roky a
do spoločnosti pre zpeňaženie dobytka jako aby mohla vyžiť.
roky na ulici živej, obchodnej.
Pozvanie. Lakšárskonovovesská mládež
Hořejším príkladom chcel som len illustro- nakupovač. Kupoval a predával a pri tom
sa
mu
viedlo
tak
dobre,
že
za
tri
roky
mohol
vať niečo na dokázanie, že ako sa uplatňuje
usporiada dňa 29. a 30. júna divadelné pred­
heslo: „Svoj k svojmu", a prial bych si, aby priznať 7,000.000 (sedem millionov) korún ja­ stavenie spojené s tanečnou zábavou v ho­
sa po našských novinách rozsieval bez ko obnos povinný k dani z príjmov. — Tri stinci u pána Františka Ž á k a . Hrať sa bude:
rozdielu duch snášanlivosti, spolupatrič­ mesiace pred válkou bol jakýsi Hafner v Zá­
„ S i r o t a" od Mariny Olgy Ho r v a t o v e j .
nosti miesto nenávisti
konfejssionálnej
hrebe
majiteľom
malého
hotelu
na'jposlednejOsoby: Lipovský statár A. Jurdák, Javor
zvlášť, keď máme dokázať,, že sme
svoji v reči, zvykoch, žití i bytí a keď je šieho rádu, ktorý bol nad to ešte silne zadĺ­ horár ***, Betk a jeho žena M. Jablonická,
medzi nami väčší nepriateľ, než rozdieľ v žený. Tu prišla válka a Hafner začal obcho­ Marienka ich chovanica B. Žáková, Sokol bo­
náboženstve. — Riečanský.
dovať s dobytkom. Dnes má tento Hafner hatý sedliak O. Cigánek, Katka jeho žena Jveľký hrebčinec v Kerstinci, je majiteľom Pikálková, Janko ich syn V. Žiška, Anička
veľkej stáje so závodnými koňmi a jeho bar­ ich dcéra H. Vallová, Štefan jej oddanec J.
vy pri dostihoch je videť na každých koň­ Hozel, Vozárová pomätená žena T. Klempoských dostihoch. V tohoročnom priznaní k vá. Družbovia, družice, svadobníci. Dej na
dani udal majetok — 34,000.000 korún.
dedine. Čistý výnos obetuje sa na dobročin­
Osma válečná pôžička. Naši nepriatelia oo
Svätá omša za mier. Svätý Otec Benedik ný cieľ.
počiatku vojny rátajú na naše hospodárske XV-tý nariadil, aby všetci biskupi, farári i
Nariadenie o batožine. Ministerstvo obchuvysilenie. Prinesie-li upisovanie ôsmej vá- ostatní kňazi celého sveta v deň sv. Petra a do od 1. júla pozmenilo železničné dopravné
lečnej pôžičky výsledok ešte skvělejší, než Pavla, t. j . 29. júna obetovali omšu svätú za poriadky v tom smysle, že kusy batožiny
bol výsledok pôžičky siedmej, to vtedy naši vyprosenie mieru. Odo všech katolíckych nesmia byf ťažšie od 50 kg. ä musí na kaž­
nepriatelia ztratia veškeru nádej v naše ho­ oltárov sveta ponesie sa jedon hlas: Bože, dom z nich pevne byf pripravená adressa a
spodárske vysilenie a tak tým ľahšie príde­ údel nám pokoja!!
miesto určenia.
Dopisy,
Chýry.
Číslo 27.
Nedostatok zápaliek je so dňa na deň ci­
telnějším a my nevieme, čo sa so zápalkami
deje. Buďto sa s nimi prevádza pokútny
predaj alebo niečo iného. Obecenstvo je nú­
tené kupovať zápalky od lichvárov reťazo­
vého obchodu po 20 halieroch za jednu ška­
tuľku.
Aprílové počasie nám nastalo. Hneď svieti
slnko, hneď prší, za chvíľu je búrka a hneď
je po nej. Pri tom počasie je veľmi chladné.
Žatva tak sa zdá, príde len pozdejšie apotrváli daždivé počasie dlho, budú mať dažde za
následok, že pomrzlé, podoschlé a povalené
obilie začne hniť.
Hroziaci nedostatok kňazov vo Francúz­
sku. Dľa najnovšej štatistiky padlo na fran­
cúzskych bojištiach vyše 2500 kňazov, ktorí
slúžia so zbraňou. Celý rad biskupství zostal
bez kňazského dorostu; najviac ak má nie­
koľko nemocných alebo invalidných boho­
slovcov vrátivších sa z fronty. Farári, ktorí
zostali, sú už starší a nestačia obstarávať
niekoľko farností. Náboženská bieda je teda
vždy cítelnejšia.
Dve matky. V Insbrucku v kostole sv. Já­
na bolo nájdeno odložené nemluvňa. Neľud­
ská matka ho tam odložila. Nebožiatka ujala
sa istá vdova, ktorá má šest detí.
Vďačná roľnícka a lakomý roľník. Bohatý
roľník Z. mal ruského zajatca. Ten mu tak
dobre hospodáril, že po jeho odchode zmizli
mu 3 mechy múky, slanina atď. A roľnícka,
vďačná rnu, napiekla mu ešte na cestu 6 pecnov chleba.' Stalo sa roľníkovi, ktorý nijako
nevyniká štedrosťou.
Rakúsko zrieka sa vajec z Ukrajiny. Vo
zprávě viedenského magistrátu o zásobova­
ní Viedne sdeľuje sa ešte, že Rakúsko zrie­
ka sa vajec z Ukrajiny v prospech Nemecka
jako náhrady za obilie.
Poľskí zajatci (pôjdu domov .í Poľskí zajatci
dľa najnovšieho ustanovenia budú prepustení
zo zajatia domov. Dôstojníci môžu hneď od­
ísť domov.
Konec války tohoto roku? Vo francúz­
skom parlamentnom výbore minister financií
opakoval, že vláda za všech okolností vyna­
snaží sa privodiť rozhodnutie svetovej války
tohoto roku.
Rakúska vláda zaďakovala. Ministerský
predseda Seidler podal demissiu svojej vláďy. Kráľ si podržal rozhodnutie. V politických
kruhoch tvrdí sa, že Seidler je ďalej ne­
možný a že utvorenie prechodného kabinetu
prevezme barón B a n h a n s. Dokiaľ Poliaci
nezmenia svoje usnesenie proti Seidlerovi
alebo Nemci pre Seidlera, do tých čias par­
lament svolať nemožno. Koruna chce, než
rozpustí parlament, učiniť najprv pokusy o
vládnutie s parlamentom. Za terajšieho polo­
ženia v parlamente bude však ťažko hľadať
pevnú, vlády schopnú väčšinu.
.SLOVENSKÉ LUDOVÉ NOVINY;
Strnu &
žiyila a blažila, opúšťa ma s vami.. !!
pravý opak a tvrdia, že ich ztráty sú ne- j vždy živila
Poďme
do kostola, poďme do kostola!" Ja
patrné.
som v prvom okamihu nevedel, čo sa s ním
„Nechže trvá válka ešte mesiac, alebo rck,
stalo; tento výjav ma priamo omráčil. Ale
alebo 10 rokov, musíme vyčkať." „R e, u t e r"
vidiac, že chce vyskočiť na zákop, uchopil
oznamuje z Londýna: Predseda ministerstva
som ho pevne za plecia a ťahal ho zpiatky,
Austrálie, H u g h e s , pravil v reči v Londý­
ale on sa mi len silou-mocou chcel vytrhnúť z
ne: Nechže trvá válka ešte mesiac, alebo
ruky. Márne som ho prosil pre Boha, aby
rok, alebo 10 rokov, musíme vyčkať. Celá
nešiel na zákopy, lebo to bude jeho istou
ríša je rozhodnutá pevnejšie než kedy indy
smrťou; on sa len hádzal a kričal jako poviesť válku až do konca. Ponorková válka
sadlý a peny mu tiekli z úst: „Komunistický
ztráca svoj význam. Triumfujeme na mori.
raju — slobodná láska — jaké je to krásné,
Jako ríša sme za jedno a cez more prichá­
hafiaha" a dal sa do hrozitánského smiechu,
dzajú stále početnejšie trupy Amerikánčaaž vysilený klesnul na zem.
nov.
Teraz som už vedel, čo sa mu tak nahlo
Pravá masť za nepravé peniaze. V nie­ stalo, — zbláznel. Hneď boli privolaní zdra­
koľko obciach bolo napáleno mnoho žien, votnícki vojinovia, aby ho odniesli zo zákop
ktoré chcejúc využitkovať terajšiu núdzu o k lekárskej pomoci.
masť, požadovaly za masť tak veľké ceny,
Bol som dojatý touto strašnou udalosťou
že to budilo úžas. Do istých obcí prišiel po
tak,
že som ani nepočul, keď utíchla kano­
tieto dni elegantne oblečený poľský žid a
náda
a mi vyliezli zo zákop a hnali sa úto­
vydávajúc sa za lagerita tukovej ústredne,
nabídal za kilo sádla 100—150 korún. Rozu­ kom na ruské zákopy, ktoré sme za malých
mie sa samo sebou, že našiel niekoľko ochot­ obetí zaujali. Rusi pŕchli r~v z nich, než by
ných gazdín, ktoré z pažravosti za peniazmi, sme sa boli k ním priblížili. V nasledujúcich
sádlo odpredaly. Niektoré ženy předaly kaž­ dňoch postúpili sme 15 km. do předu a fron­
dá 10 kg. sádla za 1000 korún. V banke, kam ta bola vyrovnaná.
peniaze priniesly, sa dokázalo, že Í000 koru­
Mnoho našich kamarátov padlo a s níma
nové bankovky sú falošné. Ženy teraz trhajú aj mnoho dragónerov, ktorí sa tiež chrabré
si od jedu vlasy.
zachovali.
200 kozí zničeno. Teraz v mesiaci júni bo­
lo vlakom dopravováno 12 vagónov koz zo
Srbska do Goricka pre uprchlíkov, ktorí sa
ta práve vracajú. Z týchto 600 užitočných a
nesmierne potrebných zvierat málo ktoré
dojde asi na miesto určené, lebo na ceste zo
Štýrského Hradcu do Spitaelu na rieke Dra­
vé uhynulo ich 200 následkom špatného
opatrenia vodou. Ostatné kozy sotva stály
na nohách. Na všech väčších staniciach bola
spusta mrtvých koz povyhadzovaná z va­
gónov.
Prebudený.
K... cký sa od tých čias, jak sme odišli s
Prešporka, veľmi sa zmenil. Už sa viac neod­
volával na *voje socialistické zásady a ná­
zory. Býva: vždy zamlklý a plachý. Viac
neprednášal mi svoje veľké plány budúcno­
sti. A jak keby sa bol za to styděl, nikdy ne­
spomínal naš spoločný pobyt v Prešporku.
Ja som dobre vedel, čo sa s ním deje, —
vedel som, že bojuje duševný boj. A preto
niekoľko ráz som sa pred ním zmienil o tom
dni, keď som ho bol zyal do kostola. On pri
tom zvesil hlavu a mlčal, vyhýbajúc ďalšej
takejto rozmluvě, ktorá jak sa mi zdálo, —
bodala ho do duše a do srdca.
Nastal večer; — hrôzy přibývalo. — Ka­
nonáda trvala v nezmenenej prudkosti a vy­
žiadala si v obeť mnoho ľudských životov. A
Dohodové zprávy o bojoch u Reims,u. Čo čo bude teprv potom nasledovať, keď uti­
do rozsahu — píšu časopisy Štvordohody — chnu naše delá a zavznie povel, ten desný
bola 7 dňová bitka medzi Laonem a Reim- povel: „napred!" Keď v horečnom chvate a
som ďaleko hroznejšia a väčšia než prvá na v zúfalom behu budeme sa museť hnať proti
Márne. Ztráty nemecké činily vraj — jak prívalu guliek ruskej pechoty, — proti ohni­
píše „J. D. Deb." — 600.000 až 700.000 mu­ vým kosám ruských strojových pušiek, kto­
žov, z toho vraj asi 300.000 mrtvých. Naj­ ré budú všetko kosiť radom, čo im přijde do
väčšie ztráty vraj utrpeli Nemci pred Reim- cesty. V duchu som bol už medzi ruskýma
som, kde nemecké vojsko v šírke asi 15 km. drótenýma prekážkami, kliesniac si cestu
bolo s celým komplexom vyhodené do po­ medzi drôtmi pažbou svojej pušky, keď tu
vetria. Veľká časť koristi, ktorú Nemci na zrazu K . . . cký skočí na rovné nohy s děs­
Spojencoch získali, vrátila sa pôvodným ma­ nýma výkrikmi: „Marxu, Beble oklamali ste
jiteľom. Proti tejto zprávě Nemci dokazujú ma; — oklamali ste ma!ľ — Veda, ktorá ma
Za dVa týždne, keď sme boli daní do zá­
lohy, náš pluk bol už veľmi preriedený, ale
hlásal zároveň — a aj tá verejná pochvala,
ktorú sme od veliteľa divísie dostali, — o
hrdinskosti a chrabrosti slovenských juná­
kov.
M.
Od tých čias, jak K . . . cký zošalel, minuly
dva roky. A jak keby bol do vody padnul,
nepočul som za tie dva roky žiadneho chýru
o ňom. Nemohol som sa dozvedeť, kde sa
podel, čo sa s ním poviedlo. Jestli ho vylie­
čili z tej choroby alebo snáď dávno spočíva
už v hrobe.
Až ráz, jak obyčajno, vstúpil som večer
do kostola kapucínov, kde sa odbavovali slo­
venské litánie. Sadnul som si hneď do zad­
ných lavíc. Na pravom boku, pred oltárom,
na ktorom visí umučený Kristus na kríži s
boľastným výrazom na tvári, do ktorej tvári
som sa tak často zadíval, keď ma sem hnaly
útrapy denných bojov, klačal mladý muž v
občianskom odeve a zbožne sa modlil. Keď
zakončil modlitbu, pokřižoval sa a vstal, —
popošiel k svätenici, namočil do svätenej vo­
dy dva prsty, uklaknúl sa proti hlavnému
oltáru — pokrižujúc sa vyšiel von. V ten čas
ale vschopil som sa aj ja z lavice, a chvátal
som za mužom, ktorý sa mi bol zdál veľmi
známym. Pred kostolom som ho dostihnul.
Bol to môj niekdajší kollega K . . . cký. Po<znal ma aj on hneď na prvý pohľad. — Chví­
ľu sme si hľadeli vzájomne do tvári jedon
druhému nemo bez slova, jako keby sme
boli na niečo v duchu spomínali, čo už dávno
zašlo. To bolo len malú chvíľu, a potom vr­
hnul sa mi do náručia a šoptal: „Blúdil som
bratříčku, blúdil, ale už som našiel pravú ce­
stu, po ktorej kráčať budem až do smrti. —
Hrôza pred smrťou ma prebudila a vyliečila,
— však vieš tam za Šunkovom
" Prúd
horkých slzí vyhrknul mu z očú pri týchto
slovách, jako dážď užitočný na jeho kajúcne
srdce. „Poď", riekol som mu po chvíli, „bu­
deš mi rozprávať, kaďe ťa osud vodil a čo si
Číslo 27.
SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ NOVINY
Sírana 4.
>etko zakusil od tých čias, jak sme sa pos­
ledný ráz videli."
A on mi rozprával. Dozvedel som sa všet­
ko, aj to, že je prepustený čo invalid od vojanskej služby preto, že ešte časom napadne
ho oná nemoc, ale už veľmi slabo a zriedka.
A dúfa, že časom prejde aj to a bude zdravý
duševne aj telesne.
a
Výkaz.
Aby stála „Bratovsláva y Bratislave" po­
pri hrobe starel slávy, pri divnom Devine v
kúte dumného Dunaja s mútnou od slz Mo­
ravou na ceste stredom sveta, k tomu cieíu
novšie venovali:
kor. 10.—
N. N.
„
9 Qeorg Chrast, Geneva
„ 3.Anton Ondrejkovič, Feldpost 361
„ 2.Pavel Mikula, Véska
„ 4.Matúš Ferech, Feldpost
„ 3,
Ondrej Hill, Feldpost
„ 12—
Lenhard Demovič, Casta
Sbierka Andreja Waclio, IR. 71, Reg.-Stab „ 2 4 1 . Spolu kor. 284,—
Záhorská roľnícka banka úe. spol.
Prosíme o dalšie príspevky!
Účasíaníkom Cyrillometo
dejskej púti dňa 5. júía na
posvátnem Velehrade.
Srdečne doporučujeme vzácne a poučné tie­
to knihy:
Vzpomienky na CyrillometodejsJký rok 1863.
Cena 4 kor., s poštou 5 kor.
Popis velehradských pamätnosti. — Cena
2 kor., s poštou 2 kor. 80 hal.
Zo zlatých dob Moravy. — Cena 5 kor., s
poštou 6 kor.
Život *a utrpenie Pána Ježiša Krista, ozdo­
bený obrázkami. — Cena 14 kor., s po­
štou 16 kor.
Nebeská brána — modlitebná kniha, v nejž
sú obsažené evanjelia a epištoly na všet­
ky nedele a sviatky cirkevného roku. —
Lena 10 kor., s poštou 12 kor.
Kri&tus a Panna (modlitebná kniha). — Cena
10 kor., s poštou 11 kor.
K Božskému Srdcu P. Ježiša a P. Marie
(modlitebná kniha). — Cena 10 kor., s
poštou 11 kor.
SSÍEHU®® H®®®® H H ® a Ě : l • ä]®HBl£]EBHH B BS®
MALÝ OZNAMOVATEĽ
Hľadám mlyn
Hľadám mlyn
tlo árendy alebo na výmer na Hornom vidieku: Gu­
stáv Holubek, mlynár, Firisfalu, p. Nagybicscse, Trenesénmevye _ ^ _ _ _ _
na stálej vode, so zachovanýma strojární, do árendy
alebo z mierky. Ctené nabídky s udaním podmienok
na redakciu „Slov. Ľudových Novín", Pozsony, Pre­
šporok, Magas-ut 3. sz.
Hľadá miesto šlcsiarský mašinista
ku mlatbám. Plat dľa dohovoru. Dopisy treba zasiut
do administrácie „Slov. Ľudových Novín, Pozsony,
Prešporok, Magas-ut 3. sz..
Kto nemôžeš na posvätný Velehrad prist, ob­
jednaj si poštovou dobierkou alebo za vopred
zaslaný obnos. Knihy má na sklade:
Metód Melíchárek na
Velehrade
Hľadám
Hľadám vodný mlyn
miesto pre môjho 14 ročného syna na zámoč::
meke
remeslo na Slovensku, kde sa aj maďarsky hovorí.
veľký do árendy a menší kúpim. Predavač alebo
Dopisy treba zaslat na adressu: Jozef Polakovič,
majiteľ nech sa hlási písomne v redakcii „Slov. Ľu­
dových Novín" Prešporok, Pozsony, Magas-ut 3. sz. Wien, XVII. Bez., Wattgasse 94/2.
Žiadajte 8 lístkom v ad­
ministrácii
v PRAHE III., Mostecká 7
levné - populárni - veselé
Mm. iľetia leteli &
MALÉ BUMOir
H
ff?fffff
4{e'--í->^^^?%
S? S§» <SW» '$? «.$? «$? # *$>
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfr^A
létané käskové
usne
••••••
•
•
• ••••
•
••••••
•
•
•••• •
•
•
•
umelý hnojový gyps (prach)
J
a škrydlu po vagéne šikuje
}
21
^entiifvÉpiíii „niUIJP
FoopsztÉi és ÉPtéhesitQ
i szoyeítat =
—
•
•
I
•
•
•
Szentistvánpataki J
u. p. Zsolna (Trencsén m.)
Ŕ\ 4¾ tffe efe *&> < # *fc # < # <& «•#•>
iiiiiÉlili'i
•
Sereďská Ľudová banka úč, sp.
vSeredS a Jej filiálka v Trnave
na Dofnej hrubej ul. t. 35. ktoré
banky sú najistejšie pre vklade
tefov preto, lebo sú založené ne
širokých vrstvách nášho rolnic­
kého ľudu. Tieto banky prevád­
zajú všetky, možné obchody, za­
mieňajú cudzie peniaze, majú to
varové oddelenie všetkých hospo­
dárskych strojom lacno a vý­
hodne poskytujú pôžičky, úveraschopným občanom.
Kto potrebuje na kúpu, na
stavbu atď. pôžičku, alebo
kto má usporené groše, nech
•**äu4'.Ozjr
jtoJick$u~sÍs*
venský peňažný ústav a neefe
vyhĺaáá
Sereďskú fsidovú banku í
ůč„ spoí. v Seredl
a Jej filiálku v Trnave Dolné, hrubá
ÍÍHCS číslo 35
nor? baiíky Vás ochotne obsjati*.
•
feŕiScSfea.
1«
slfešfe
f a » ,':•(•
m proti škole
S veľkou tlačou sú na sklade *modlitebné
knihy:
Útecha pre stárež a duše v očistci. — Cena
N kor., s poštou 9 kor.
Útecha v modlitbe. — Cena 8 kor., s poštou
9 kor.
Filiálka v Šaštine čísle 27 pri mýte
• Expozitúry v Prešporku, Vysoká H. 3 a v Prešporsfce) Bystrici přijímají K
vďačne opatrujú úspory (vklady) našich roľníkov a remeselníkov.
•
Zaoberajú sa so všetkými bankovými obchodmi. Solídne a slušne obslúži*;
vždy a v každom prípade.
Bratia, sestry, Slováci, podporujte svojské banky na Záhorí!
(Morava).
mufBtj HaJbd
m
•
k**~« „ « • * » , ŕ . r k . a t t a i g h . >#»•!» f t , aarti
Download

Výjav na úhor- l/škom sneme. Svetová vojna,