PRÍLOHA Č.6
ZOZNAM ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS)
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):
PODPOĽANIE
CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): 55
subjekty zastupujúce verejný sektor (v %): 36
subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %): 64
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Názov subjektu/
Meno, priezvisko a tituli
FO/POii
Sídlo/adresaiii
IČO/DÁTUM NARODENIAiv
Sektor
V/S/Ov
Zástupca subjektu pre verejnosúkromné partnerstvo (MAS)vi
mesto Detva
PO
Tajovského 7, Detva
00319805
V
Ing. Ján Šufliarský
mesto Hriňová
PO
Partizánska 1612, Hriňová
00319961
V
Mgr. Stanislav Horník
obec Zvolenská Slatina
PO
SNP 9, Zvolenská Slatina
00320447
V
Ing. Mária Klimentová
obec Stožok
PO
Stožok 47
00320293
V
Jana Klimová
obec Očová
PO
SNP 110, Očová
00320153
V
Ing. Jaroslav Dominik
obec Dúbravy
PO
Dúbravy 196
00319899
V
Ján Ľalík
obec Detvianska Huta
PO
Detvianska Huta 102
00319813
V
Jana Hrončeková
obec Horný Tisovník
PO
Horný Tisovník 77
00319953
V
Ján Kľuka
obec Klokoč
PO
Klokoč 1
00319996
V
Jozef Výbošťok
obec Korytárky
PO
Korytárky 215
17066905
V
Mgr. Ľubomír Straka
obec Látky
PO
Látky 36
00316148
V
Ľubomír Bahleda
obec Kriváň
PO
Kriváň 441
00320048
V
Imrich Palko
obec Podkriváň
PO
Podkriváň 87
00316318
V
Jozef Malatinec
obec Slatinské Lazy
PO
Slatinské Lazy 111
00320269
V
Ing. Darina Hroncová
obec Stará Huta
PO
Stará Huta 54
00320285
V
Jozef Hudec
obec Vígľaš
PO
Zvolenská 1 Vígľaš
00320382
V
Ing. Róbert Záchenský
17.
obec Vigľašská Huta
Kalinka
PO
Vigľašská Huta – Kalinka 73
03210391
V
Ing. Pavel Michalec
18.
Koordinačné združenie
mikroregiónu Podpoľanie
PO
Záhradná 11/13, Detva
35675926
V
Mgr. Ľubomír Straka
Cykloklub Poľana
PO
Nám.mieru 31, Detva
35986921
S
Ing. Ján Ľupták
Združenie rómskych
asistentov učiteľa
PO
Bernoláka 20, Detva
37951912
S
Milan Oláh
Roľnícke družstvo Látky
PO
Látky 130
00223263
S
Marek Pisár
Domov dôchodcov Detva
PO
Štúrova 33, Detva
37830571
V
Mgr. Štefan Kamenský
JUPITER – Asociácia slov.
národov
PO
Horský hotel Poľana, Hriňová
37952765
S
Ing. .Ján Fúz
e-Soft,s.r.o
PO
Záhradná 22,Detva
36051799
S
Ing.Roman Vrťo
Agrosev,s.r.o
PO
Bottova 1 , 962 12 Detva
36033499
S
Ján Klimo
SKI Centrum Košutka
PO
Slanec 847, Hriňová
36621081
S
Ján Cerovský
Juraj Bódi RNDr.
FO
Krpeľná, Detva
7.12.1954
O
RNDr.Juraj Bódi
Anna Sujová
FO
Slanec 847, Hriňová
25.5.1953
O
Anna Sujová
Eva Krnáčová Ing.
FO
Nová Ves 69, Detva
20.6.1962
O
Ing.Eva Krnáčová
13.
14.
15.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Elena Jankovičová Ing.
FO
Nám.mieru 31, Detva
7.9.1967
O
Ing.Elena Jankovičová
Irena Krokošová RNDr
FO
A. Hlinku 3,Detva
19.5.1959
O
RNDr.Irena Krokošová
Magdaléna Krnáčová Ing.
FO
Piešť II 129, Detva
12.2.1979
O
Ing.Magdaléna Krnáčová
Jana Juráková Ing.
FO
Nám.mieru 27, Detva
27.8.1962
O
Ing.Janka Juráková
Jarmila Chovancová Mgr
FO
Novosady , Detva
28.9.1977
O
Mgr.Jarmila Chovancová
Anna Pivolusková
FO
Mieru 513/20, Očová
22.2.1953
O
Anna Pivolusková
Anna Vreštiaková Ing.
FO
Kpt. Nálepku 1617, Hriňová
26.3.1953
O
Ing.Anna Vreštiaková
Jozef Krnáč Ing., PhD.
FO
Nová Ves 69, Detva
15.11.1956
O
Ing. Jozef Krnáč
Jozef Zvara
PO
Dúbravy 366
17997259
S
Jozef Zvara
Janka Luptáková Ing.arch.
FO
Dolinky 1336/6, Detva
7.5.1958
O
Ing.arch.Janka Luptáková
Bohuslav Ilavský Mgr.
FO
Námestie mieru 4, Detva
13.5.1963
O
Mgr. Bohuslav Ilavský
Milan Vágner Ing.
FO
Skliarovo 97, Detva
27.4.1976
O
Ing. Milan Vágner
Jana Boráková
FO
Sládkovičova 53, Detva
36875104
S
Jana Boráková
Veronika Renčková
FO
Lúčna 1694/66, Hriňová
20.3.1981
O
Veronika Renčková
Jozef Panica
FO
Vrchárska 1684/24, Hriňová
19.1.1972
S
Jozef Panica
Domov seniorov Dolinka
PO
ČSA 67/57, Očová
45021813
V
Mgr. Miroslav Feješ
Krnáč Ján
FO
Pstruša 435, Vígľaš
14203243
S
Ján Krnáč
OBZOR
PO
1. mája 21, Očová
42187583
S
Anton Šípoš
Lucia Vágnerová Ing.
FO
Skliarovo 97, Detva
13.12.1977
O
Lucia Vágnerová Ing
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Mária Michnová Ing.
FO
Boroviny 687, Zvolenská Slatina
21.6.1973
O
Mária Michnová Ing
Súkromné CVČ
PO
A. Bernoláka, 20.Detva
42190606
S
Mária Lešáneková Ing.
SPORTPOLANA
PO
Vrchárska 1684/24. Hriňová
42188661
S
Jozef Panica
Jednota dôchodcov na
Slovensku Základná
organizácia Detva
PO
Krpeľná 1029/19, Detva
00897019
S
Soňa Strelcová
53.
Spolok Detvan
PO
Lúčna štvrť 1618/62, Detva
42195560
S
Mgr. Oľga Feješová
54.
Ing. Juraj Bažík
PO
Š. Pilárika 989/4
Očová
37058100
S
Ing. Juraj Bažík
55.
ASTA spol s.r.o.
PO
Zvolenská, 603/90A, Vígľaš
31585795
S
Ing. Matúš Strelec
XX
iNázov
subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra
a/alebo Registra pozemkových spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.) u obcí
sa uvádza názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie priezvisko, meno a titul.
iiFO – fyzická osoba, PO – právnická osoba.
iiiVyplňte údaj deklarujúci pôsobenie v území verejno-súkromného partnerstva (sídlo v prípade právnickej osoby, miesto podnikania v prípade
fyzickej osoby, prevádzku podniku, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby).
ivU právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo a u fyzických osôb sa uvádza dátum narodenia.
vUveďte, ktorý sektor subjekt zastupuje - V - verejný sektor, S – súkromnýsektor, O – občiansky sektor, (mimovládny sektor, občania).
viV prípade právnickej osoby je potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu.
Download

Zoznam_clenov