Hlavný organizátor:
Spoluorganizátori:
Regionálna komora sestier
a pôrodných asistentiek so sídlom
v Komárne
Územná sekcia zdravotníckych
pracovníkov nelekárskych odborov
SSSaPA a SSLaZZ o.z. SLK v Komárne
MARTEK MEDICAL
Regionálna komora
medicínsko- technických
pracovníkov v Komárne
Organizačné pokyny
Téma konferencie:
Všeobecné informácie:
Termín konania:
15.10.2013
Miesto konania:
V Dome Matice slovenskej, v divadelnej sále Komárno
Konferenčný poplatok:
Poplatok člena komory, ktorý sa preukáže potvrdením o zaplatení členského
poplatku do príslušnej komory je 5 EUR.
Poplatok pre neplatičov, registrované sestry, PA a laborantov je 10 EUR.
Aktívny účastníci konferenčný poplatok neplatia.
Sestry a pôrodné asistentky – nutné prihlásiť sa cez portal.sksapa.sk.
Poplatok sa platí pri registrácii.
Konferenčný poplatok zahŕňa poplatky za prenájom, propagačný
a informačný materiál, technickú podporu konferencie, občerstvenie,
potvrdenia o účasti.
Program:
08:00 hod. – 09:00 hod.
09:00 hod. – 09:10 hod.
09:10 hod. – 17:30 hod.
Registrácia
Slávnostné zahájenie
Odborný program
Odborný program
I. blok prednášok - 09:10 hod.- 10:30 hod.
Téma: Manažment kvality v ošetrovateľskej starostlivosti
Koordinátori: Mgr. Alena Cérovská, MPH, PhDr. Beáta Ružbacká, PhDr.
Zlatica Halmová, MPH
1.Využitie informačných technológií pri sledovaní indikátorov kvality
ošetrovateľskej starostlivosti
PhDr. Beáta Ružbacká, Alena Jacková, (Levoča)
2.Zdravotno-sociálna starostlivosť v Rakúsku z pohľadu slovenskej sestry
(Gesundheits und Sozialfürsorge in Österreich aus Sicht einer slowakische
DGKS)
PhDr. Michaila Gogolová, (Wien - Rakúsko)
3.Hodnotenie sústavného vzdelávania a práca s portálom
Mgr. Miroslava Trpišová, PhD., (Nitra )
4.Informovanosť pacientov s Crohnovou chorobou ( Crohn betegek
tájékozottsága betegségükről)
Mgr. Edita Markosová, (Komárom- Szőny, Maďarsko )
Prestávka: 10:30 hod.- 10:45 hod.
II. blok prednášok - 10:45 hod. - 12:30 hod.
Téma: Nežiaduce udalosti v zdravotníckom zariadení
Koordinátori: Mgr. Miroslava Trpišová, PhDr. Yveta Béressová, PhDr. Katarína
Gogolová
1.Manažment rizík v chirurgickom ošetrovateľstve
Mgr. Erika Kajtár, ( Komárno)
2.Príprava zdravotníckej pomôcky v ZZ ako priorita bezpečnosti pacienta
PhDr. Yveta Béressová, Lucia Ščerbová, (Bratislava)
3.Zdravotník a jeho postoj k chorému ( iatrogénia a sororigénia)
PhDr. Eleonóra Mészáros, (Komárno)
4.Kvalitná zdravotná starostlivosť vedie k zvýšeniu bezpečnosti pacienta
PhDr. Adriana Villárová, (Nové Zámky )
5.Je hliník vo vakcínach škodlivý?
MUDr. Jarmila Pertinačová, ( Bratislava )
6.Identifikácia pacienta
Martin Kurka, Peter Reindl (Praha, Česko)
7.Bezpečnosť zdravotníka – bezpečnosť pacienta
Pavel Moučka, (Prostějov, Česko)
Prestávka - občerstvenie: 12:30 hod.- 13:15 hod.
IIII. blok prednášok - 13:15 hod. - 17:30 hod.
Téma: Nozokomiálne nákazy
Koordinátori: RNDr. Eva Šťastná, ,RNDr. Jana Boledovičová, MUDr. Andrea
Kološová
1.Prevence a kontrola infekcí spojených se zdravotní péčí
- nemocnice AGEL a.s.
RNDr. Eva Šťastná, (Přerov, Česko)
2.Bodové prevalenčné sledovanie nozokomiálnych nákaz v SR
doc. MUDr. Mária Štefkovičová PhD., MPH, (Trenčín )
3.Riziká nedodržania správnej ošetrovateľskej starostlivosti u infekčného
pacienta
Lenka Korecová, Zlatica Gálová, Mgr. Alžbeta Polčíková, (Nitra )
4.Manažment prevencie ventilátorovej pneumónie
Mgr. Jana Kubačková, Mgr. Miriam Hoppanová, (Nitra )
Prestávka - občerstvenie: 14:15 hod.- 14:30 hod..
5.Hygiena rúk – kľúčový pilier prevencie NN – výzva WHO
Kamila Čerešňáková, PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. ( Trenčín)
6.Infekcie v mieste operačnej rany
Miroslava Repaská, Bc. Renáta Kopkášová, (Levoča )
7.Prevencia nozokomiálnych nákaz - dezinfekcia
RNDr. Jana Boledovičová, PhD., (Bratislava)
8.Monitoring nemocničného prostredia v nemocnici FORLIFE n.o.
PhDr. Zlatica Halmová, MPH (Komárno)
9.Prevencia šírenia polyrezistentných kmeňov. Režimové opatrenia
v nemocnici FORLIFE n.o.
Ing. Jana Krokošová, (Zvolen)
10.ŠZD - výsledky kontrol za okres Komárno
MUDr. Andrea Kološová, Mgr. Rozália Tóthová, (Komárno )
11.Podnety na nedodržiavanie zásad hygienicko-epidemiologického režimu
MUDr. Erika Böhmová, (Bratislava )
12.Prevencia nozokomiálnych infekcií – koncept Getinge Zero
Ing. Roman Bartoš (Bratislava)
Ukončenie odbornej konferencie
Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite sa bude odovzdávať po skončení
odbornej konferencie.
Pracovný a organizačný výbor:
PhDr. Zlatica Halmová, MPH, odborný garant, námestníčka pre OŠE, FORLIFE n.o.,
Všeobecná nemocnica, Mederčská 39, 945 75 Komárno, tel. kontakt: 035/7909 688 pracovňa, 0918 633 684 – služ. mobil, e- mail: [email protected]
Alžbeta Szabóová, prezidentka RK SK SaPA so sídlom v Komárne, tel. kontakt 035/7909 680pracovňa, e-mail: [email protected]
Kredity: V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia
sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
aktívna účasť: 10 kreditov,
spoluúčasť: 5 kreditov
pasívna účasť: 7 kreditov
Návratky zaslať na adresu: [email protected]
Ďalšie informácie:
Stravovanie: občerstvenie má každý účastník konferencie zabezpečené(bageta, káva,
minerálka). Obed individuálne( zabezpečí si účastník).
Doprava: zo železničnej aj autobusovej stanice Komárno cca 10 min. chôdze.
Ubytovanie: účastník si zabezpečuje a hradí individuálne.
Možnosti ubytovania:
Kontakt: Penzion Penita mobil: 0905 311 714, E-mail: [email protected]
Hotel Panorama: 035 77 13 113, E-mail: [email protected]
Penzion Litovel: 0903 443 885, E-mail: [email protected]
Download

Bezpečnosť pacienta - Všeobecná nemocnica Komárno