Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva BACHUREŇ
na roky 2007 – 2013
PRÍLOHA Č.6
ZOZNAM ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA PARTNERSTVO BACHUREŇ
PARTNERSTVO BACHUREŇ
CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):
subjekty zastupujúce verejný sektor (v %):
subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %):
P. č.
Názov subjektu/
Meno, priezvisko a titul
FO/PO
1.
Obec Renčišov
PO
2.
Obec Štefanovce
PO
3.
Obec Lažany
PO
4.
EKOPRODUKT, k.s.
PO
5.
Ladislav Novotný
FO
6.
Ladislav Bilý
FO
7.
Božena Cervová
FO
8.
PO
9.
Obec Uzovské Pekľany
MAGMA Interiér Plus,
s.r.o.
10.
Obec Bertotovce
PO
11.
Obec Fričovce
PO
PO
Sídlo/adresa
OcÚ Renčišov 11, 082 63
Jarovnice
OcÚ Štefanovce 14, 082 35
Hendrichovce
OcÚ Lažany 31, 082 32
Svinia
Bertotovce 155, 082 35
Hendrichovce
Hermanovce 174, 082 35
Hendrichovce
Jarovnice 479, 082 63
Jarovnice
Renčišov 27, 082 63
Jarovnice
OcÚ Uzovské Pekľany 139
Jarovnice
Uzovský Šalgov 162, 082 61
Ražňany
OcÚ Bertotovce 142, 082 35
Hendrichovce
OcÚ Fričovce 34, 082 37
Široké
IČO/DÁTUM NARODENIA
Sektor
V/S
Zástupca subjektu pre verejnosúkromné partnerstvo (MAS)
00327697
V
Miroslav Paločko
00327841
V
Ing. František Kolarčík
00690481
V
Emília Miškufová
31694110
S
doc. Ing. Martin Lorko CSc.
37715585
S
Ladislav Novotný
25.03.1959
S
Ladislav Bilý
16.05.1965
S
Božena Cervová
00327948
V
Peter Hrubý
30608775
S
Marek Štofaník
00326828
V
Ing. František Marinica
00327026
V
Mgr. Ján Mikula
Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva BACHUREŇ
na roky 2007 – 2013
PARTNERSTVO BACHUREŇ:
CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):
subjekty zastupujúce verejný sektor (v %):
subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %):
P. č.
Názov subjektu/
Meno, priezvisko a titul
FO/PO
Sídlo/adresa
12.
Obec Hendrichovce
PO
13.
Obec Hermanovce
PO
14.
Obec Jarovnice
PO
15.
Obec Lipovce
PO
16.
Obec Šindliar
PO
17.
Obec Uzovský Šalgov
Pozemkové
spoločenstvo Urbár –
Renčišov
PO
OcÚ Hendrichovce 72, 082 35
Hendrichovce
OcÚ Hermanovce 57, 082 35
Hendrichovce
OcÚ Jarovnice 223, 082 63
Jarovnice
OcÚ Lipovce 92, 082 36
Lipovce
OcÚ Šindliar 144, 082 36
Lipovce
OcÚ Uzovský Šalgov 139,
082 61 Ražňany
PO
Renčišov 11, 082 63 Jarovnice
19.
Stanislav Jačišin
FO
20.
Jozef Kravec
FO
21.
František Uličný
FO
18.
Štefanovce 28, 082 35
Hendrichovce
Štefanovce 73, 082 35
Hendrichovce
Hendrichovce 61, 082 35
Hendrichovce
Zástupca subjektu pre verejnosúkromné partnerstvo (MAS)
IČO/DÁTUM NARODENIA
Sektor
V/S
00327077
V
Ján Centko
00327085
V
Rudolf Šeliga – zástupca starostu
00327212
V
Florián Giňa
00327387
V
Peter Miženko
00327824
V
Ing. František Sedlák
00327948
V
František Lešo
31972322
S
František Ondrej
28.08.1964
S
Stanislav Jačišin
03.03.1965
S
Jozef Kravec
34 605 673
S
František Uličný
Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva BACHUREŇ
na roky 2007 – 2013
PARTNERSTVO BACHUREŇ:
CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):
subjekty zastupujúce verejný sektor (v %):
subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %):
P. č.
22.
Názov subjektu/
Meno, priezvisko a titul
FO/PO
FO
23.
Martin Šechný
FEROSTOL – František
Ondrej
24.
Jozef Paločko
FO
25.
Ján Tupta
FO
26.
Miroslav Jurčišin
FO
27.
František Centko - ALFEC
Lukáš Mišenko- PNEUOPRAV
FO
28.
FO
FO
Sídlo/adresa
Hendrichovce 61, 082 35
Hendrichovce
Renčišov 79, 082 63
Jarovnice
Renčišov 16, 082 63
Jarovnice
Jarovnice 129, 082 63
Jarovnice
Hermanovce 288, 082 35
Hendrichovce
Hendrichovce 37, 082 35
Hendrichovce
29.
Anton Cerva
FO
30.
Ing. František Tomko
FO
31.
Alena Paločková
FO
32.
OZ Kopytovská
FO
Lažany 47, 082 32 Svinia
Renčišov 27, 082 63,
Jarovnice
Kaštieľ – Fričovce 082 37,
Široké
Renčišov 77, 082 63
Jarovnice
Lipovce – Lačnov 188, 082
36 Lipovce
33.
JUDr. Eva Petránová
FO
Lipovce 56 082 36, Lipovce
Zástupca subjektu pre verejnosúkromné partnerstvo (MAS)
IČO/DÁTUM NARODENIA
Sektor
V/S
40148165
S
Martin Šechný
37468995
S
František Ondrej
18.3.1972
S
Jozef Paločko
30608775
S
Ján Tupta
22.07.1970
S
Miroslav Jurčišin
37534416
S
František Centko
43557686
S
Lukáš Mišenko
03.06.1952
S
Anton Cerva
36451142
S
Ing. František Tomko
13.08.1971
S
Alena Paločková
17148421
S
MVDr. Oto Kandráč
29.3. 1959
S
JUDr. Eva Petránová
Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva BACHUREŇ
na roky 2007 – 2013
PARTNERSTVO BACHUREŇ:
CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):
subjekty zastupujúce verejný sektor (v %):
subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %):
P. č.
Názov subjektu/
Meno, priezvisko a titul
FO/PO
Sídlo/adresa
IČO/DÁTUM NARODENIA
Sektor
V/S
Zástupca
subjektu
pre
súkromné partnerstvo (MAS)
34.
Klára Wettsteinová
FO
Hermanovce 296, 082 35
Hendrichovce
15.09.1957
S
Klára Wettsteinová
35.
Ing. Jozef Jajčišin
FO
Lipovce 256, 082 36 Lipovce
31.05.1961
S
Ing. Jozef Jajčišin
36.
Jana Andrašová
FO
Renčišov 55, 082 63 Jarovnice
19.04.1974
S
Jana Andrašová
37.
František Andraš
FO
Renčišov 55, 082 63 Jarovnice
07.12.1970
S
František Andraš
38.
Martina Andrašová
FO
Renčišov 30, 082 63 Jarovnice
07.03.1974
S
Martina Andrašová
39.
Pavol Andraš
FO
Renčišov 30, 082 63 Jarovnice
16.09.1966
S
Pavol Andraš
verejno-
Vysvetlivky
_______________
1 Názov subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra pozemkových
spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.) u obcí sa uvádza názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie priezvisko,
meno a titul.
2 FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba.
3Vyplňte údaj deklarujúci pôsobenie v území verejno-súkromného partnerstva (sídlo v prípade právnickej osoby, miesto podnikania v prípade fyzickej osoby, prevádzku
podniku, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby).
4U právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo a u fyzických osôb sa uvádza dátum narodenia.
5 Uveďte, ktorý sektor subjekt zastupuje - V - verejný sektor, S – súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (mimovládny sektor, občania).
6 V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu.
Download

Zoznam členov Partnerstva Bachureň