Komunitné centrum Spolu
Chminianske Jakubovany
VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2010
Chminianske Jakubovany, február 2011
1
OBSAH
1.
IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
3
2. HISTÓRIA KOMUNITNÉHO CENTRA
4
3. POSLANIE A CIELE ORGANIZÁCIE
4
4. MIESTO PÔSOBENIA
5
5. DONORI
5
6. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE V ROKU 2010
6
7. FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010
8
2
1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Komunitné centrum Spolu
Sídlo organizácie:
Chminianske Jakubovany 20
Zriaďovateľ:
Ministerstvo vnútra SR
Právna forma:
občianske združenie
Adresa:
Komunitné centrum Spolu
082 33 Chminianske Jakubovany 20
Kontakt:
č. t.: 0905 573 229, 0905 804 155
e-mail: [email protected]
www.kc-chj.szm.sk
Štruktúra:
Počet členov:
13
Výbor združenia:
Mgr. Pigulová Mária – predseda
Mgr. Priščáková Gabriela – podpredseda
Mgr. Ondovčíková Daša – členka výrobu
Jaslová Silvia – členka výboru
Horváthová Justína členka výrobu
Mgr. Imrich Juraj – kontrolór
Pigula Jaroslav
Mgr. Lažová Darina
Mgr. Šankweilerová Marta
Mgr. Rusiňák Ján
Mgr. Vašková Iveta
Mgr. Fečková Adriana
Mgr. Kačalová Veronika
Mirgová Mária
Ing. Uličný Pavol
Jaslo Milan
Horváthová Simona
a mnohí ďalší
Vedúci komunitného centra:
Dobrovoľníci:
3
2. HISTÓRIA KOMUNITNÉHO CENTRA
Komunitné centrum Spolu je občianske združenie, nezisková, mimovládna organizácia.
Je súčasťou siete Združenia Spolu Slovensko, ktorá má pôvod v projekte Spolu realizovaný od
roku 1993. Projekt sa najskôr realizoval v Kremnici a po roku 1996 sa začal rozširovať aj do iných
komunít Slovenska. Za podpory Združenia Spolu v Kremnici vznikla v Chminianskych Jakubovanoch
lokálna pracovná skupina – rómsko-nerómska. Po absolvovaní školení a metodickej prípravy
v rámci tréningového a poradenského centra v Kremnici vzniklo samostatné občianske združenie
v Chminianskych Jakubovanoch. V súčasnosti sa Združenie Spolu zaoberá podporou približne
viacerých rómskych komunít v rámci celého Slovenska, kde uplatňuje filozofiu „Posilnenia
rómskeho hlasu“.
Ako samostatné občianske združenie pracujeme od mája 2001. Zriaďovateľom je
Ministerstvo vnútra SR. Združenie pracuje vo vlastnom objekte. Majetok združenia pozostáva
z vlastnej budovy komunitného centra, pristavanej práčovne, včelnice, multifunkčného altánku
a rozsiahleho pozemku.
Je jedinou inštitúciou v obci, i v širšom okolí, ktoré sa systematicky, dlhodobo a pravidelne
venuje práci s Rómami. Poslaním organizácie je vytvárať podmienky pre zlepšenie spoločenského
a sociálno-ekonomického postavenia rómskeho etnika, rozšírenie jeho vzdelanostnej úrovne,
prezentácia rómskej kultúry v regióne a v konečnom dôsledku aj zlepšenie vzájomných vzťahov
medzi rómskym etnikom a majoritnou spoločnosťou. Venuje sa deťom a mládeži a v spolupráci
s miestnou základnou školou podporujeme voľnočasové aktivity, letné výchovno-rekreačné
prázdninové tábory a klubovú činnosť pre deti a dospelých. Synchronizáciou aktivít pre rodičov
a detí sa zároveň usiluje o zjednotenie výchovného vplyvu rodiny a školy.
V roku 2008 bola obec začlenená do programu poskytovania terénnej sociálnej prace
a zamestnala 4 terénne sociálne pracovníčky, ktorých práca doteraz v obci absentovala. Ich
zriaďovateľom je obec, a sídlo je v komunitnom centre.
3. POSLANIE A CIELE ORGANIZÁCIE
o
o
o
o
o
o
o
o
Vytvoriť podmienky pre zlepšenie spoločenského a sociálno-ekonomického postavenia
rómskeho etnika v lokalite, ako aj rozšírenie jeho vzdelanostnej úrovne.
Poskytovať sociálnu pomoc, sociálne poradenstvo – hľadanie problémov a spôsobov
riešenia so zameraním na sociálnu prevenciu.
Prezentovať rómsku kultúru v obci aj regióne s cieľom získať pozitívny postoj majoritnej
spoločnosti.
Zamestnávať ľudí na verejno-prospešné práce, absolventov škôl, a tým rozvoj služieb v
zmysle zákona o službách zamestnanosti.
Realizovať projekty zamerané na voľnočasové aktivity pre detí, mládež i dospelých a na
ich ďalšie vzdelávanie.
Upevniť sebadôveru Rómov, umožniť im iniciatívne sa podieľať na riešení vlastných
problémov a záujmov v lokalite.
Spolupracovať so štátnymi a neštátnymi inštitúciami.
Zlepšiť vzájomné vzťahy medzi rómskym etnikom a majoritnou spoločnosťou.
4
4. MIESTO PÔSOBENIA
Lokalita Chminianske Jakubovany sa nachádza 22 km od krajského mesta Prešov. K 31. 12.
2009 žilo v obci
2055 obyvateľov, z toho oficiálne 1599 Rómov. V obci je 17,71 %
nezamestnanosť. Vylúčenie z trhu práce je pre obyvateľov rómskej osady takmer stopercentné.
Väčšina z nich má iba základné vzdelanie, mnohým chýbajú pracovné návyky a takmer všetkým
absentujú sociálne kompetencie, ako schopnosť nájsť si prácu, resp. vycestovať za prácou a udržať
si ju.
Rómska osada leží v extravilánu obce na území troch katastrov – obce Chmiňany,
Chminianske Jakubovany a Križovany. V praxi to znamená, že všetky domy sú postavené na čierno,
na nevysporiadaných pozemkoch, a nemôžu byť skolaudované. Podľa údajov obecného úradu je
iba 5 domov postavených na vlastných súkromných pozemkoch. V rómskej osade prevláda
výstavba jednoizbových obytných objektov, nazývaných „chyža“, prevažne z dreva a hliny. Iba
niekoľko domov je murovaných, a tie bývajú aj viacizbové. Rómsku osadu tvorí niekoľko
priestorovo oddelených území, ktoré majú aj samostatné označenie. Na začiatku príjazdovej
cesty do obce je hlavná časť osady. Niekoľko metrov ďalej sa vpravo nachádza ďalšia časť osady,
tzv. “bytovka“, v ľavo „jarok“. Poslednú časť osady tvorí dom „ U Skalických“, ktorý sa nachádza
vľavo od príjazdovej cesty.
V osade nie je zavedený plyn, vodovod ani kanalizácia. Domy sú vytápané výhradne
drevom. Zdrojom vody je niekoľko vykopaných studní a neďaleký potok. Elektrický prúd je
zavedený do osady, ale mnoho domov je napojených „načierno“, a to z toho dôvodu, že oficiálne
na zavedenie elektrickej energie je požadované stavebné povolenie, ktoré v osade nikto nemá.
Vybavenosť domov sa líši podľa sociálneho, resp. ekonomického statusu danej rodiny. Niektoré
domy sú vybavené chladničkou a rôznymi elektrickými spotrebičmi, iné majú iba posteľ a stôl,
v niekoľkých prípadoch ani to. Televízor, a často aj satelit, majú skoro všetky domácnosti.
Fenomén, ktorý v posledných rokoch zachvátil celú osadu, je fetovanie omamných látok.
5. DONORI A PARTNERI V ROKU 2010
Diözese Caritas, Welthaus Graz
Nadácia pre deti Slovenska, Hodina deťom
Obecný úrad Chminianske Jakubovany
Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Centrum pre filantropiu, o.z. - Nadácia Orange
Špeciálna základná škola Chminianske Jakubovany
Zlatá studňa Široké
Všetkým srdečne ďakujeme.
5
6. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE V ROKU 2009
1. Projekt: Podpora výchovno-vzdelávacích aktivít školy
Donor: Diözese Caritas Welthaus, Graz
Čas trvania: január – december 2010
Cieľ: Komunitné centrum úzko spolupracuje so školou a tak poskytnuté finančné prostriedky boli
použité k zlepšovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu pre detí, ktoré navštevujú školu
a pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Aktivity: 1. Letný prázdninový tábor sa uskutočnil v prekrásnom horskom prostredí Kopytovskej
doliny od 5. 7.-10.7.2010, kde 45 deti a 5 táborových vedúcich efektívne využilo voľný čas
v príjemnej a tvorivej atmosfére. V duchu westernového mestečka boli aktivity, hry a tréningy
zamerané na formovanie charakteru, disciplíny, poriadku, slušného správania, na podnecovanie
dobra, vzájomnú pomoc a spoluprácu. Päť táborových družstiev pod vedením svojich šerifov malo
každý deň pripravený pestrý, zaujímavý a poučný program. Tradičné súťaže o NAJ speváka –
tanečníka, karneval, či zdravotné okienko, boli doplnené voľbou westernového páru, country šou
v klobúkoch, či netradičným zápolením družstiev - táborovou olympiádou. Tá sa niesla v duchu
indiánskych tradícii: ryžovanie zlata v potoku, lov bizóna čiže streľba zo vzduchovky, hod
tomahavkom, útek pred indiánmi na lyžiach či choduliach, chytanie rýb. Tvorivosť podnietili rôzne
pracovné dielne, kde sme spracovali nazberané prírodniny, a príprava karnevalových masiek.
Nezabudnuteľným pre všetky deti bol určite nočný pochod šerifa Kida za tajomstvami noci.
2. Tútoring absolventov základnej školy, študentov odborného učilišťa v Prešove, a to vo
forme preplácania cestovného. V školskom roku 2010/11 študuje na odbornom učilišti 25
študentov.
Školský rok 2009/2010 úspešne ukončili a učňovský list dosiahli traja naši študenti. Ide o týchto
študentov: Zuzana Žigová staršia, Zuzana Žigová mladšia a Roman Horváth.
3. Podpora činnosti a prevádzky komunitného centra.
2. Projekt: Podaj ruku
Donor: Nadácia pre deti Slovenska - Bratislava
Čas trvania: jún 2009 – máj2010
Cieľ: : Hlavným vytýčeným cieľom bolo zmysluplné využívanie voľného času deťmi a mladými.
Rôznymi metódami práce zapojiť cieľové skupiny do vzdelávacích aktivít, ktoré zvyšujú ich kvalitu
života, vytiahnuť ich zo stereotypov rómskej osady a tým aj eliminovať príčiny vzniku sociálno –
patologických javov.
Aktivity: Prázdninový tábor bez nudy sa uskutočnil prvý júlový týždeň 2009. Deti strávili krásny
týždeň, plný hier, tvorivosti, súťaží a výletov v prekrásnom prostredí pod Spišským hradom v obci
Bijacovce. Tvorivé dielne mali za cieľ rozvoj manuálnych zručností a zhotovenie výrobkov
z prírodných či iných materiálov. Na doteraz získané vedomosti, ich precvičenie a získanie nových
poznatkov sa zameral počítačový kurz. Projekt pokračuje aj v roku 2010, kedy je nosnou aktivitou
predškolská príprava detí, ktoré nenavštevujú materskú školu v obci.
6
3. Projekt: VLAK – Všetci Lepšie A Kamarátsky
Donor: Nadácia pre deti Slovenska - Bratislava
Čas trvania: júl 2010 – jún 2011
Cieľ: Naučiť rómske deti a mládež aktívne a zmysluplne využívať voľný čas. Objavovať nové
a zážitky spracovávať do vlastného časopisu. Voľnočasovými aktivitami a ich medializáciou búrať
bariéry inakosti v obci i v regióne. Ďalším vzdelávaním pedagógov kreatívnejšie a lepšie
vychovávať a vzdelávať deti so špecifickými potrebami.
Aktivity: 1. aktivita: Letný prázdninový tábor za spolupodpory Caritas Graz Rakúsko – Kopytovská
dolina – viď hore. 2. aktivita: Rob niečo tvorivé a daj o tom vedieť. Vytvorením krúžkov: počítače a
grafika, výtvarníci, fotografovanie a literárno-dramatického deti zachytávajú dianie v škole,
v komunite i v obci a spoločne vytvárajú časopis Jakubko. 3. aktivita: Uč sa novým veciam.
Zaškolením pedagógov v programe Zoner Photo Profesional skvalitniť vydávanie školského
časopisu Jakubko.
4. Projekt: MAT /Mladý Akčný Tím/ v rozprávke
Donor: Nadácia Orange, Bratislava
Čas trvania: júl 2010 – september 2010
Cieľ: Prekračovať bariéru pomocou už zaškoleného tímu, ktorý začal svoju činnosť už v roku
2009. Organizovanie voľného času detí a eliminácia negatívneho vplyvu rómskej osady pomocou
rozprávok.
Aktivity: Starostlivosť o moje „múdre telo“ – so zameraním na zdravie, hygienu a cvičenie;
Žiť v čistom a zdravom prostredí – úprava okolia školy a komunitného centra, beseda o včelách,
vytvorenie vlastného kútika živej prírody.
Prázdninové aktivity: letný prázdninový tábor s dennou dochádzkou, na motívy rozprávky
„Včielka Maja“ a „Neporiadny les“.
5. Projekt: Rómovia z Chminianskych Jakubovian pomáhajú pri renovácií, aby sa mali kde
schádzať a tvoriť
Donor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Čas trvania: december 2009 – marec 2010
Cieľ: Cieľom celého projektu, okrem samotnej rekonštrukcie komunitného centra, bolo aktívne
zapojenie Rómov do aktivít, plánovania i samotných prác. Pomocnými stavebnými prácami
formovať pracovné zručnosti, návyky, osobnosť a hrdosť na to, že to dokážu urobiť sami.
Motiváciou bola aj vopred vyhlásená súťaž o NAJmajstra. Titul NAJmajster získal Pavol Kaleja
a slávnostne bol ocenený na Dni Rómov v apríli 2010. Odmenou boli nové pracovné nohavice,
rifle, rukavice a uterák z rúk štatutára združenia Mgr. Márii Pigulovej.
Aktivity: Aj keď finančné prostriedky nedovolili zrealizovať celkovú plánovanú rekonštrukciu,
predsa sa nám podarilo zrekonštruovať celý interiér komunitného centra. Aktívnym prístupom
mnohých Rómov, najmä v rámci aktivačných prác a drobných obecných služieb sme previedli
zateplenie stropu. Odstránili sme staré a zatuchnuté drevené podlahy, previedli sme dôkladnú
izoláciu, následne betónovanie a položenie keramickej podlahy v celom interiéry. Na kamenné
múry sa naniesla sanačná omietka. Obkopovými prácami okolo budovy a položením drenážnych
rúr sme odstránili vlhkosť.
7
6. Projekt: IV. ročník: Deň Rómov
Donor: Obecný úrad – Chminianske Jakubovany
Čas trvania: 8. apríl 2010
Cieľ: Cieľom projektu je otváranie sŕdc, zbližovanie kultúr – rómskej a nerómskej, majoritnej.
Vzájomné poznávanie histórie, kultúry, tradícií a hodnôt Rómov a Nerómov. Prebudenie
emancipačného procesu rómskej identity a etnicity, založenej na „romipen“ – pravom rómstve, v
tradičnej kultúre, v hudbe, rozprávkach, speve, tanci, ale aj v jazyku a v tradíciách. Priblížiť
Nerómom inšpirujúce hodnoty, ako je tradičná rómska veľkorodina, vzájomná súdržnosť, pomoc
a spolupráca, úcta k starším, láska k deťom, pohostinnosť, veselosť a bezprostrednosť. Vzájomné
poznávanie životných filozofii.
Aktivity: Spoločensko – kultúrno – vzdelávacie podujatie zamerané na Rómov i Nerómov, na
búranie bariér medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou menšinou v obci, vytváranie priestoru
pre komunikáciu a budovanie priaznivého multikultúrneho prostredia.
Ďalšie aktivity komunitného centra:
V marci 2010 sa zástupcovia komunitného centra a pedagógovia školy zúčastnili
odovzdávania cien GYPSY SPIRIT 2010 v Bratislave. Miestna základná škola bola nominovaná na
ocenenie GYPSY SPIRIT 2010 už po druhý krát. V užšom semifinále sa umiestnila medzi troma
najúspešnejšími organizáciami. Ocenenie bolo odovzdávané za dlhoročnú úspešnú prácu a
mimoškolské vzdelávacie aktivity zamerané na rómske deti a mládež. Určitou kvapkou k tomu
prispela aj veľmi úzka spolupráca pri organizovaní voľnočasových aktivít s naším združením.
Ako každoročne aj tohto roku sa komunitné centrum spolupodieľalo pri organizovaní 12.
Ročníka Jakubovianského slávika, prehliadky spevácky talentov žiakov špeciálnych škôl
a špecializovaných tried prešovského kraja.
Obecný úrad v spolupráci s miestnou školou a komunitným centrum pripravili v októbri pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším kultúrny program. Spolu s chutným pohostením a príjemnou
atmosférou si tak spomenuli na starkých z osady. Dali tak najavo úctu i radosť z toho, že sú medzi
nami a môžu nám odovzdávať svoje rady i vzácne skúsenosti.
8
7. FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010
Ročná účtovná závierka
Podľa základnej právnej normy zákona č. 431/2002 Zb. Z. O účtovníctve opatrenia MF SR č. 22
502/2002-92 zo dňa 10. decembra 2002.
Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia 2010 zásoby, pohľadávky, záväzky a
úvery.
Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na
bankových účtoch, vedených vo Všeobecnej úverovej banke - Prešov.
Počiatočný stav k 1.1.2010 na bežnom účte
Počiatočný stav v pokladni
23 263,95 €
32,80 €
Celkové príjmy združenia za rok 2010
Dotácie, granty
Úroky
Iné /preplatky za elektrinu/
Spolu príjmy:
13 622,72 €
8,22 €
2 217,85 €
2 226,07 €
Celkové výdavky združenia za rok 2010
Prevádzkové náklady
Dane,poplatky,poistky
Vedenie účtov
Aktivity projektov
Spolu výdaje:
2 562,72 €
240,55 €
248,62 €
21 193,24 €
24 245,13 €
Zostatok k 31.12.2009 na bežnom účte
Zostatok v pokladni k účtu
14 169,38 €
731,03 €
9
Download

Komunitné centrum Spolu Chminianske Jakubovany VÝROČNÁ