Konferencia
Jednotný trh EÚ: spoločne k novému rastu?
22. októbra 2012
Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave
Conference
The EU Single Market: Together for New Growth?
October 22, 2012
Aula of the University of Economics in Bratislava
Konferenciu organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
The conference is organized by the Representation of the European Commission in Slovakia
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 1
10/16/12 4:25 PM
Jednotný európsky trh, ktorý v tomto roku slávi 20 rokov,
zmenil spôsob života, práce, cestovania, podnikania a štúdia Európanov.
Podnikom otvoril príležitosti pre expanziu a získanie poznatkov
ako dosiahnuť úspech na globálnom trhu.
Ako nedávno povedal predseda Barroso, väčšina z nás by v čase,
keď sme boli mladými mužmi a ženami, nemohla ani snívať o tom,
čo je v súčasnosti možné vďaka jednotnému trhu EÚ.
V čase osláv 20. výročia chceme zhodnotiť všetko, čo sme v uplynulých
20 rokoch dosiahli a zamyslieť sa nad tým, ako vnútorný trh zmenil
každodenný život 500 miliónov európskych občanov
a okolo 23 miliónov európskych podnikov.
Avšak nie je čas na prehnanú spokojnosť. Dvadsať rokov po roku 1992
európski občania a podniky stále trpia pre dôsledky bezprecedentnej
série kríz. Nezamestnanosť je vysoká, podniky čelia problémom
pri získavaní finančných zdrojov a populizmus v Európe je na vzostupe.
Hrozí, že vnútorný trh bude prvou obeťou tohto nepriaznivého vývoja,
hoci by sa mal práve naopak vnímať ako naša najväčšia výhoda
pri prekonávaní krízy.
Toto výročie by malo byť tiež príležitosťou na pohľad vpred
a zamyslenie sa nad tým, čo by mohli byť budúce úspechy
nášho jednotného trhu.
Obzvlášť by sme sa mali spoločne zamyslieť nad spôsobmi,
ako by mohol prispieť do európskej iniciatívy pre rast,
ktorú pripravujeme a ktorú musí sprevádzať
pokračujúca fiškálna konsolidácia.
Súčasné iniciatívy v rámci Aktu o jednotnom trhu pripravili pôdu
pre európske pasy pre fondy rizikového kapitálu a fondy investujúce
do sociálneho podnikania, lepšie uznávanie odborných kvalifikácií,
vytvorenie spoločného patentu EÚ a lepšie zapojenie malých
a stredných podnikov do verejného obstarávania.
Potrebujeme však ísť ešte ďalej, a preto sa spolieham
na Vašu účasť počas Týždňa jednotného trhu EÚ, aby sme spojili sily
a v roku 2012 otvorili novú kapitolu jednotného trhu.
Michel Barnier,
člen Európskej komisie zodpovedný za vnútorný trh a služby
2
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 2
10/16/12 4:25 PM
The European Single Market, which is about to turn 20,
has transformed the way Europeans live, work, travel, do business
and study. It has opened up opportunities for businesses to expand
and learn how to become successful globally.
As President Barroso put it in a recent speech, most of us as young men
and women could not have dreamt of what is now possible thanks to the
Single Market.
As we celebrate the 20th anniversary of the Single Market,
we aim to take stock of the main achievements of the past 20 years
and reflect on how the Single Market has changed the daily lives
of 500 million European citizens and around 23 million European businesses.
But this is no time for complacency. Twenty years after 1992,
European citizens and companies are still suffering the consequences
of an unprecedented series of crises. Unemployment is high,
businesses face difficulties accessing funding and populism
is on the rise across Europe.
There is a risk that the Single Market will be the first victim
of these sombre developments, whereas it should on the contrary
be regarded as our main asset to help get us out of the crisis.
This anniversary should also be an opportunity to look forward,
and reflect on what could be the future achievements of our Single Market.
In particular, how could the Single Market contribute to the European
growth initiative, which is in preparation, and which must accompany
the on-going fiscal consolidation?
Recent initiatives under the Single Market Act, such as European passports
for venture-capital funds and funds investing in social entrepreneurship,
a better recognition of professional qualifications,
the creation of an EU unitary patent and an easier access to public
procurement for SMEs have already paved the way.
But we need to go further, and I count on your participation during Single
Market Week, which will take place across Europe from 15 to 19 October 2012,
to join forces and open a new chapter for the Single Market in 2012.
Michel Barnier,
Member of the European Commission
in charge of Internal Market and Services
3
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 3
10/16/12 4:25 PM
Vážení účastníci konferencie,
vnútorný trh Európskej únie predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc.
Je tu zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb i kapitálu.
Obmedzenia v obchodovaní a voľnej hospodárskej súťaži medzi
členskými štátmi sa postupne eliminovali a výsledkom je zvýšenie
životnej úrovne. Aj na Slovensku. Telekomunikačné poplatky sa znížili
takmer o polovicu, letenky o 40 % a klesli aj ceny elektrickej energie
a plynu. Jednotné pravidlá umožnili vstup investorov na Slovensko.
Rovnako slovenským vývozcom pomohli naplno profitovať
z výhod vnútorného trhu EÚ. Práva občanov Slovenska sú chránené
rovnako ako práva občanov iných členských krajín únie.
Rovnako máte nárok na náhradu škody, nech ste kdekoľvek v únii,
či kupujete tovar v obchode, poštovou objednávkou, telefonicky
alebo cez internet. Budovanie jednotného európskeho trhu však
nie je krátkodobá úloha. Napriek značnému pokroku zďaleka
nie je dokončená. Slovensko sa aktívne podieľa na všetkých
činnostiach, ktoré prispievajú k jeho zjednodušeniu, transparentnosti
a bezproblémovému prístupu hlavne pre malé a stredné podniky.
Za dôležité považujem aj vzájomné otvorenie trhov EÚ a tretích krajín.
To s určitosťou podporí ekonomický rast a zamestnanosť
na oboch stranách. Aj preto podporujem takéto platformy,
na ktorých je možné diskutovať o prípadných problémoch
a najmä hľadať námety na ich riešenie. Až na základe takýchto
podnetov môžeme efektívnejšie prijímať opatrenia,
ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju jednotného trhu EÚ.
Tomáš Malatinský,
minister hospodárstva Slovenskej republiky
4
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 4
10/16/12 4:25 PM
Dear conference participants,
the EU’s Internal Market represents an area without internal borders.
It provides free movement of goods, people, services and capital.
Trade and free competition barriers among the member states have
been gradually eliminated to raise the standard of living everywhere,
including in Slovakia. The roaming fees have been reduced by
almost one half, the prices of the air tickets by 40 % and the prices
of electricity and gas have dropped as well. Harmonized rules have
attracted foreign investors to invest in Slovakia. Equally, they have
helped Slovak exporters to enjoy the advantages of the EU’s Internal
Market. The rights of the Slovak citizens are protected in the same
manner as the rights of citizens from the other member states.
Right of reimbursement is valid anywhere in the European Union,
whether you purchase in a shop, by post, telephone or internet.
Building of the Single Market is not a short-term task.
In spite of a significant progress it is far from finished.
Slovakia engages actively in every activity that contributes
to the simplification, transparency and better access for the SMEs.
Especially important is the reciprocity in opening of the markets
of the EU to the third countries. That would surely enhance the
economic growth and employment on both sides.
That is why I welcome events like this that enable us to discuss
problems related to the Internal Market and elaborate on options
that might help to overcome them. Based on these impulses
we can adopt measures which contribute to the further development
of the Single Market more effectively.
Tomáš Malatinský,
Minister of Economy of the Slovak Republic
5
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 5
10/16/12 4:25 PM
Program
8:30
Príchod účastníkov
Registrácia
9:00
Otvorenie konferencie
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
9:15
Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR
Prínosy jednotného trhu pre európske ekonomiky, ako aj pre Slovensko ako malú,
otvorenú ekonomiku, úloha jednotného trhu pri prekonávaní následkov
hospodárskej krízy.
9:35
Panel 1 | Jednotný trh ako cesta z krízy
Róbert Auxt, zástupca SR v Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM)
a v pracovnej skupine Euroskupiny (EWG)
Ján Hudacký, predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
Iva Karpíšková, Európska komisia, DG MARKT
Komentáre:
Juraj Draxler, The Center for European Policy Studies
Moderátor:
Rick Zednik, EurActiv.com
Ďalší rozvoj jednotného trhu, prekonávanie prekážok voľného pohybu tovarov, služieb,
kapitálu a pracovnej sily ako cesta k naštartovaniu hospodárskeho rastu, vzťah medzi
jednotným trhom a súčasným vývojom v menovej únii, najnovšie iniciatívy Európskej
komisie.
11:00
Prestávka na kávu
11:10
Panel 2 | Jednotný trh – sociálny trh?
Ľuboš Blaha, predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
Miroslav Beblavý, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
European Trade Unions Institute
Komentár:
Anton Marcinčin, ekonóm a poradca Ministra financií
Slovenskej republiky
Patrik Zoltvány, Podnikateľská aliancia Slovenska
Moderátorka: Eva Mihočková, novinárka, Plus 7 dní
Vzťah medzi jednotným európskym trhom a sociálnymi systémami, legislatívne iniciatívy,
prehlbovanie jednotného trhu a modernizácia sociálnych systémov,
pozície a záujmy sociálnych partnerov – korporátna sféra a odbory.
6
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 6
10/16/12 4:25 PM
Programme
8:30
Arrival
and registration of participants
9:00
Opening and Welcome
Rudolf Sivák, Rector, University of Economics in Bratislava
Dušan Chrenek, Head of the Representation of the European Commission
in Slovakia
9:15
Tomáš Malatinský, Minister of Economy of the Slovak Republic
Importance of the Single Market in the European and national perspective.
Single Market as a solution to the economic crisis and a driver for growth.
9:35
Panel 1 | Single Market as a Solution to the Economic Crisis
Róbert Auxt, Ministry of Finance SR, representative of Slovakia in the European
Stability Mechanism and Euro Working Group
Ján Hudacký, Chairman, Economic Affairs Committee
of the Slovak National Council
Iva Karpíšková, European Commission, DG Internal Market and Services
Comments:
Juraj Draxler, The Center for European Policy Studies
Moderator:
Rick Zednik, EurActiv.com
Further deepening of the Single Market, current initiatives
of the European Commission and reactions from the national level
& business community, Single Market and the Monetary Union.
11:00
Coffee break
11:10
Panel 2 | Single Market – Social Market?
Ľuboš Blaha, Chairman, European Affairs Committee
of the Slovak National Council
Miroslav Beblavý, Member of the Slovak National Council
European Trade Unions Institute
Comments:
Anton Marcinčin, economist, advisor to the Minister of Finance SR
Patrik Zoltvány, Business Alliance of Slovakia
Moderator:
Eva Mihočková, journalist, Plus 7 dní
European Single Market and national social systems – synergies and contradictions,
legislative policy initiatives in the social policy area, modernization of social systems,
positions and roles of social partners in the deepening of common market.
7
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 7
10/16/12 4:25 PM
12:30
Obed
14:00
Michel Barnier, eurokomisár pre vnútorný trh a služby
Dôležitosť jednotného trhu v procese európskej integrácie, európske iniciatívy;
úloha jednotného trhu pri prekonávaní následkov hospodárskej krízy.
14:20
Panel 3 | Digitálny trh – nové horizonty?
Peter Pellegrini, štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky
Jörgen Gren, Európska komisia, DG CONNECT
Juraj Sabaka, prezident IT asociácie Slovenska
Komentátor: Milan Ištván, prezident o. z. Partnerstvá pre prosperitu
Moderátor:
Juraj Hrabko, Rozhlas a televízia Slovenska
Iniciatívy pre rozvoj digitálneho trhu, prekonávanie bariér pre vytvorenie jednotného
digitálneho trhu v EÚ, ochrana spotrebiteľov a ochrana súkromia,
úloha IKT v európskej ekonomike a pri prehlbovaní jednotného trhu.
15:45
Prestávka na kávu
15:55
Panel 4 | Mobilita – bariéry, rezervy, dopady
Katarína Neveďalová, poslankyňa Európskeho parlamentu
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Kristin Schreiber, členka kabinetu eurokomisára
pre vnútorný trh a služby Michela Barniera
Martin Kahanec, Central European Labour Studies Institute
Komentár:
Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti
Moderátorka: Zuzana Gabrižová, EurActiv.sk
Voľný pohyb osôb a prehlbovanie jednotného trhu, mobilita a tvorba pracovných miest,
odstraňovanie fyzických i legislatívnych bariér mobility, mobilita mladých ľudí – študentov,
pracovníkov, európske iniciatívy, špecifiká z hľadiska Slovenska.
17:10
Záver konferencie
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
8
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 8
10/16/12 4:25 PM
12:30
Lunch
14:00
Michel Barnier, European Commissioner for Internal Market and Services
Role of the Single Market in the integration process – historical perspective
and current developments, European initiatives; deepening of the Single Market
as a tool to overcome the economic crisis.
14:20
Panel 3 | Digital Market – New Horizons?
Peter Pellegrini, State Secretary, Ministry of Finance SR
Jörgen Gren, European Commission, DG Communications Networks,
Content and Technology
Juraj Sabaka, president, Slovak IT Association
Comments:
Milan Ištván, president, Partnerships for Prosperity
Moderator:
Juraj Hrabko, journalist, RTVS – Radio and Television of Slovakia
Initiatives for future development of the digital market, overcoming existing barriers
to the single digital market, consumer protection and privacy rights, ICT in the European
economy.
15:45
Coffee break
15:55
Panel 4 | Mobility – Barriers, Opportunities, Effects
Katarína Neveďalová, Member of the European Parliament
Branislav Ondruš, State Secretary, Ministry of Labour, Social Affairs and Family SR
Kristin Schreiber, Member of Cabinet of Michel Barnier, European Commissioner
for Internal Market and Services
Martin Kahanec, Central European Labour Studies Institute
Comments:
Michal Páleník, Employment Institute
Moderator:
Zuzana Gabrižová, EurActiv.sk
Free movement of workers and a deepening of Single Market, removal of physical
and legislative barriers to mobility, youth mobility and unemployment,
European initiatives.
17:10
Closing statement
Dušan Chrenek, Head of Representation of the European Commission in Slovakia
9
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 9
10/16/12 4:25 PM
Workshopy
10:45 – 11:45
Internacionalizácia malých a stredných podnikov
Úvodné príspevky:
• Michaela Vavríková, Európska komisia, DG ENTR
• Peter Pacek, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
• Moderátorka: Zuzana Tučeková, EurActiv.sk
Miera internacionalizácie MSP na Slovensku, podporné nástroje a programy,
najčastejšie prekážky a ich prekonávanie.
15:00 – 16:00
Financovanie investičným a rizikovým kapitálom
Úvodné príspevky:
• Zdenka Vičarová, Country manager, Európska banka pre obnovu a rozvoj
• Mário Virčík, Ministerstvo financií SR
• Jaroslav Ľupták, Neulogy
• Moderátorka: Zuzana Tučeková, EurActiv.sk
Stav financovania podnikania investičným a rizikovým kapitálom na Slovensku,
porovnanie so susednými krajinami, špecifické bariéry a spôsoby ich prekonávania,
fungovanie investičného a rizikového kapitálu.
16:10 – 17:10
Ochrana duševného vlastníctva na jednotnom trhu
Úvodné príspevky:
• Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva SR
• Zuzana Adamová, Ústav práva duševného vlastníctva, Trnavská univerzita
• Moderátorka: Zuzana Tučeková, EurActiv.sk
Aktuálne legislatívne iniciatívy, ochrana duševného vlastníctva na jednotnom
európskom trhu, diskusia okolo európskeho patentu,
skúsenosti podnikateľov v tejto oblasti.
Tlačové aktivity
14:20 – 14:45
Tlačová konferencia eurokomisára pre vnútorný trh a služby
Michela Barniera a ministra hospodárstva Tomáša Malatinského
10
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 10
10/16/12 4:25 PM
Workshops
10:45 – 11:45
Internationalisation of SMEs
Opening presentations:
• Michaela Vavríková, European Commission, DG Enterprise and Industry
• Peter Pacek, National Agency for Development
of Small and Medium Enterprises
• Moderator: Zuzana Tučeková, EurActiv.sk
Internationalization of Slovak SMEs, support programs and instruments,
existing barriers
15:00 – 16:00
Investment and Venture Capital
Opening presentations:
• Zdenka Vičarová, Country manager, European Bank for Reconstruction
and Development
• Mário Virčík, Ministry of Finance SR
• Jaroslav Ľupták, Neulogy
• Moderator: Zuzana Tučeková, EurActiv.sk
SMEs and investment / venture capital in Slovakia and other European countries,
regulatory framework and support programs, instruments, specific barriers,
functioning of start-up / seed capital
16:10 – 17:10
Protection of Intellectual property rights on the Single Market
Opening presentations:
• Lucia Bocková, Industrial Property Office SR
• Zuzana Adamová, Intellectual Property Law Institute, Trnava University
• Moderator: Zuzana Tučeková, EurActiv.sk
Legislative initiatives in Europe, state of the IPR protection on the Single Market
and related issues, European Patent initiative.
Press activities
14:20 – 14:45
Press Conference by Michel Barnier, European Commissioner
for Internal Market and Services, and Tomáš Malatinský,
Minister of Economy of the Slovak Republic
11
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 11
10/16/12 4:25 PM
Druhý Akt o jednotnom trhu
Európska komisia pri príležitosti 20. výročia jednotného trhu EÚ
predložila druhý Akt o jednotnom trhu,
v ktorom navrhla 12 opatrení v rámci štyroch hlavných oblastí.
I. Dopravné a energetické siete
1. otvorenie poskytovania vnútroštátnych služieb osobnej železničnej dopravy v rámci EÚ
ďalšej hospodárskej súťaži;
2. zlepšenie jednotného trhu námornej dopravy;
3. rýchlejšie vytvorenie Jednotného európskeho neba;
4. zefektívnenie uplatňovania existujúcich právnych predpisov EÚ v oblasti energetiky.
II. Mobilita občanov a podnikov
5. pretvorenie portálu EURES na plnohodnotný nástroj na cezhraničné sprostredkovanie
pracovných príležitostí a nábor pracovníkov;
6. zavedenie ustanovenia na zmobilizovanie dlhodobých investičných fondov pre súkromné
spoločnosti a dlhodobé projekty;
7. modernizácia konkurzných konaní, druhá šanca pre neúspešných podnikateľov.
III. Digitálne hospodárstvo
8. uľahčenie elektronického obchodu v EÚ – jednoduchšie používanie a väčšia dôveryhodnosť
a konkurencieschopnosť platobných služieb;
9. riešenie príčiny nedostatočných investícií do vysokorýchlostného širokopásmového
pripojenia, t. j. na jeho stavebno-inžinierske náklady;
10. zaviesť elektronickú fakturáciu ako normu pri verejnom obstarávaní.
IV. Sociálne podnikanie, súdržnosť a dôvera spotrebiteľov
11. zlepšenie právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť výrobkov a ich skutočné
presadzovanie;
12. zaistenie širokého prístupu k bankovým účtom a ich jednoduchšia zmena,
transparentné a porovnateľné poplatky za ich vedenie.
Zdroj: Európska komisia, 3. októbra 2012
12
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 12
10/16/12 4:25 PM
Single Market Act II
European Commission unveiled Single Market Act II,
which marks the 20th anniversary of EU‘s Single market putting
forward 12 key actions concentrated in four main areas.
I. Transport and energy networks
1. opening the provision of domestic rail passenger services to further competition
2. the improvement of a single market for maritime transport
3. acceleration of the creation of Single European Sky
4. actions to improve effectiveness of application of existing EU energy laws
II. Citizen and business mobility
5. EURES portal to be developed into a fully-fledged cross-border job placement
and recruitment tool
6. mobilization of long-term investment funds for private companies and long-term projects
7. modernization of insolvency proceedings, the second chance to failing entrepreneurs
III. The digital economy
8. E-commerce facilitation by making payment services easier to use, more trustworthy
and competitive
9. solving a key cause of lack of investment in high speed broadband connection, i. e.
its civil engineering costs
10. electronic invoicing to become standard in public procurement procedures.
IV. Social entrepreneurship, cohesion and consumer confidence
11. improvement of product safety rules and their actual enforcement
12. ensuring widespread access to bank accounts, transparent and comparable account fees
and easier bank account switching.
Source: European Commission, October 3, 2012
13
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 13
10/16/12 4:25 PM
AFCOS (Sieť pre boj
proti podvodom)
AFCOS (Antifraud
coordination service)
Úrad vlády SR
The Government Office of SR
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava 1
Tel.: +421 2 57295562
e-mail: [email protected]
Sieť AFCOS tvoria kontaktné body
v štátnej správe a spolupracuje
s Európskym úradom boja proti
podvodom OLAF. Funkciu centrálneho
kontaktného útvaru AFCOS plní
na Slovensku Úrad vlády SR. Jednou
z významných úloh je monitorovať
všetky zistené a odhalené porušenia
pravidiel pri čerpaní finančných
prostriedkov z fondov EÚ.
AFCOS network is composed of contact
points at national authorities cooperating
with the European Anti-Fraud Office
OLAF. The Government Office of SR acts
as the central contact point of AFCOS in
Slovakia. One of the important roles is
to monitor all identified and discovered
infringements of rules in the drawing of
funds from the EU.
CARDO
Uršulínska 3
811 01 Bratislava
e-mail: [email protected]
CARDO je vysielajúca a hosťujúca
organizácia v programe Európska
dobrovoľnícka služba. Hlavným
poslaním tohto programu je poskytovať
alternatívne neformálne vzdelávanie
mladým ľuďom prostredníctvom pobytu
v zahraničí. Poskytuje servis a informácie
pre dobrovoľníkov a dobrovoľnícke
organizácie a propaguje dobrovoľníctvo
na verejnosti.
CARDO is a sending and hosting
organization within the European
Voluntary Service. The main mission of
this programme is to provide alternative
informal education to young people
by exchange stays abroad. It provides
service and information for volunteers
and volunteering organizations and
promotes voluntary work among public.
CKO (Centrálny koordinačný orgán)
CKO (Central coordination authority)
Sekcia koordinácie fondov EÚ
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Section for EU Funds coordination
Ministry of Transport, Construction
and Regional Development SR
Nám. 1. mája 14
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 59494604
e-mail: [email protected]
www.nsrr.sk/dokumenty/metodickepokyny-cko/
CKO je stanovený na národnej úrovni
s cieľom zabezpečiť koordináciu
programovania, implementácie,
monitorovania a hodnotenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu v rámci cieľa Konvergencia a cieľa
Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť. Informuje verejnosť
o možnostiach využitia týchto fondov.
CKO is established at national
level with the purpose of ensuring
coordination of programming,
implementation, monitoring and
assessment of Structural Funds and
Cohesion Fund in the framework of the
objectives Convergence and Regional
competitiveness and employment.
It informs the public about opportunities
of making use of these Funds.
EEN (Poradenská sieť pre
podnikateľov)
Enterprise Europe Network
BIC Bratislava
Zochova 5
811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 54417515
e-mail: [email protected]
www.bic.sk
EEN má na starosti podporu malých
a stredných podnikov, inovácií
a výskumu. Poskytuje poradenstvo
ohľadne jednotného európskeho trhu,
európskej legislatívy, programov EÚ
a podnikania v EÚ. Združuje vyše
500 organizácií.
The EEN is responsible for promoting
small and medium enterprises,
innovation and research. It provides
consulting on Internal European market,
European legislation, EU programmes
and doing business in the EU. It unites
more than 500 member organizations.
ESC (Sieť európskych spotrebiteľských
centier)
ESC (The network of European
consumer centres)
Misterstvo hospodárstva SR
Európske spotrebiteľské centrum v SR
Ministry of Economy SR
European Consumer Centre Slovakia
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel.: +421 2 48542019
e-mail: [email protected]
www.esc-sr.sk
Európske spotrebiteľské centrum
v SR bezplatne poskytuje informácie
o právach spotrebiteľov na spoločnom
trhu a pomáha spotrebiteľom s riešením
ich cezhraničných sťažností. Okrem toho
predkladá Európskej komisii návrhy
na zlepšenie legislatívy v oblasti ochrany
spotrebiteľa.
The European Consumer Centre Slovakia
provides information on consumer rights
at the common market free of charge
and also helps consumers to solve their
cross-border disputes. Apart from that it
also submits proposals to the European
Commission on improving legislation in
the area of consumer protection.
Erasmus Student Network Slovakia (ESN
Slovakia)
http://www.esn.sk/
Erasmus Student Network Slovakia
je nezisková študentská organizácia.
Cieľom jej činnosti je pomáhať
študentom, ktorí vykonávajú celé svoje
štúdium alebo jeho časť na inštitúcii
vyššieho vzdelávania na Slovensku.
Snahou ESN je vytvoriť podmienky
pre lepšie kultúrne pochopenie medzi
študentmi rôzneho pôvodu.
Erasmus Student Network Slovakia
is a non-profit student organisation.
It aims at working in the interest
of students who are spending parts
of or their entire formal education
at a higher education institution
14
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 14
10/16/12 4:25 PM
in Slovakia. ESN aims at creating
conditions for the better understanding
of each other’s cultures between
students of different origins.
eTwinning (Partnerstvá
európskych škôl)
e-Twinning (European network
of school partnerships)
Žilinská univerzita v Žiline
NSS - Národná služba pre elektronickú
spoluprácu škôl
University of Žilina
NSS – National support service
for electronic cooperation among schools
Univerzitná 8215 / 1
010 26 Žilina
Tel.: +421 41 5135070
Mob.: +421 904211930
e-mail: [email protected]
www.etwinning.sk
eTwinning je súčasťou programu
Európskej komisie Comenius. Ide
o projekt, ktorý umožňuje spoluprácu
partnerských škôl z rôznych krajín
EÚ pomocou informačných a
komunikačných technológii. Študenti
a učitelia si môžu prostredníctvom neho
vymieňať informácie a učebné materiály,
čím sa výrazne rozširujú možnosti
vo vzdelávacom procese.
eTwinning is a part of Comenius
programme of the European
Commission. The project enables
cooperation of partner schools from
different European countries using
information and communication
technologies. Students and teachers can
thus exchange information and teaching
material which considerably expands
possibilities in the education process.
EU-OSHA (Európska agentúra
pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci)
EU-OSHA (European agency
for safety and health at work)
Národný inšpektorát práce
National Labour Inspectorate
Masarykova 10
040 01 Kosice
Tel: +421 55 7979927
e-mail: [email protected]
www.nip.sk
e-mail: [email protected]
www.osha.europa.eu
EU-OSHA sa zaviazala k tomu, aby sa
z Európy stalo bezpečnejšie, zdravšie
a produktívnejšie pracovisko. Propaguje
kultúru prevencie rizika na zlepšenie
pracovných podmienok v Európe.
EU-OSHA is committed to making Europe
a safer, healthier and more productive
place to work. It promotes a culture
of risk prevention to improve working
conditions in Europe.
EURAXESS (Centrá pre poradenstvo
a pomoc zahraničným výskumníkom)
EURAXESS (Centres for consulting
and assistance to foreign researchers)
Servisné centrum
EURAXESS pri SAIA, n. o.
Service centre EURAXESS at SAIA
Nám. slobody 23
812 20 Bratislava 1
Tel.: +421 2 54411426
e-mail: [email protected]
www.euraxess.sk
EURAXESS je sieť informačných centier
pre mobilitu vedecko-výskumných
pracovníkov. Cieľom iniciatívy je
čo najviac zjednodušiť mobilitu
výskumníkov a procesy s tým súvisiace.
Zhromažďuje relevantné informácie
týkajúce sa konkrétnych situácií,
s ktorými sa mobilný výskumník stretáva
v bežnom živote - napr. ide o otázky
zdanenia, či sociálneho zabezpečenia.
Informácie sú prehľadne usporiadané
do tematických oblastí a obsahujú aj
kontakty na príslušné inštitúcie, ktoré sú
za danú oblasť zodpovedné.
EURAXESS is a network of information
centres for mobility of researchers.
The aim of the initiative is to facilitate
their mobility and related processes.
It gathers relevant information on
particular situations that might be
experienced by a researcher in everyday
life while abroad, e.g. taxation or social
security issues. The information is
clearly arranged into topical areas and
includes contacts at relevant institutions
responsible for the respective area.
EURES (Poradenská sieť pre pracovné
uplatnenie)
EURES (Consulting network for job
recruitment)
ÚPSVR – Ústredie práce sociálnych
vecí a rodiny
ÚPSVR – Central Office of Labour,
Social Affairs and Family
Špitálska ulica 8
812 67, Bratislava
e-mail: [email protected]
www.eures.sk
Cieľom EURES je uľahčiť voľný
pohyb pracovných síl v rámci Európskeho
hospodárskeho priestoru (krajiny
EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko)
a Švajčiarska. Je to hlavný ekonomický
nástroj EÚ na správne fungovanie trhov
práce. EURES tvoria Európskou
komisiou vyškolení poradcovia,
ktorí poskytujú informačné,
poradenské a sprostredkovateľské
služby klientom po celej Európe.
The purpose of EURES is to facilitate
free movement of workers in the
European Economic Area (EU countries,
Norway, Iceland, Lichtenstein) and
Switzerland. It is the main economic
tool of the EU for the correct functioning
of labour markets. EURES is composed
of counsellors trained by the European
Commission who provide information,
consulting and facilitating services to
clients all over Europe.
EURODESK
(Európska informačná sieť)
EURODESK
(European information network
for youth and youth workers)
Iuventa-Eurodesk
Búdková 2
811 04 Bratislava 1
e-mail: [email protected]
www.iuventa.sk
EURODESK je európska informačná
sieť pre mladých ľudí, ktorá odpovedá
na otázky z oblasti práce, štúdia, stáží,
dobrovoľníctva a cestovania v Európe.
V rámci SR funguje od roku 2000
a má 7 pobočiek. Je financovaný
z grantového programu EÚ Mládež
v akcii.
Eurodesk is the main provider
of information on European policies
and opportunities for young people and
those who work with them. It answers
questions related to area of work, study,
trainings, volunteering and travelling in
Europe. It has been operating in Slovakia
since 2000 and has 7 branches. It is
funded from the EU grant programme
Youth in Action.
15
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 15
10/16/12 4:25 PM
EUROGUIDANCE (Sieť pre podporu
poradenstva a mobility)
EUROGUIDANCE (Network for
counselling and mobility support)
Euroguidance centrum Slovenskej
republiky
Slovenská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu
Euroguidance Centre Slovakia
Slovak Academic Association for
International Cooperation (SAAIC)
Svoradova 1
811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 20922283
e-mail: [email protected]
www.euroguidance.net, www.saaic.
sk/nrcg
Centrum existuje ako súčasť európskej
siete Euroguidance zriadenej Európskou
komisiou. Jej úlohou je poskytovať
kariérne poradenstvo. Aktívne podporuje
mobilitu v EÚ a celoživotné vzdelávanie.
The centre is a part of the European
network Euroguidance established by
the European Commission. Its role is to
provide career counselling. It actively
promotes mobility in the EU and lifelong
learning.
EUROPASS (Poradenské a koordinačné
centrá pre transparentnosť
kvalifikácii)
EUROPASS (Support centres for
transparency of qualification)
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov
o vzdelaní
Ministry of Education, Science,
Research and Sport SR
Centre for Recognition of Diplomas
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel. +421 2 59374111
e-mail: [email protected]
europass.cedefop.europa.eu/sk/home
EUROPASS slúži na zdokumentovanie
schopností a skúseností získaných
v inom štáte.
Uľahčuje a pomáha v praxi pri hľadaní
práce a pri uchádzaní sa o rôzne
vzdelávacie programy. Zamestnávateľovi
pomáha posúdiť kvalifikácie uchádzača
o zamestnanie.
Má jednotnú štruktúru, čím sa stáva
zrozumiteľným aj v iných štátoch.
Ide o prehľadný súhrn informácii,
ktorý zefektívňuje profesijnú a študijnú
mobilitu občanov v rámci EÚ.
EUROPASS encompasses five documents
to make citizen’s skills and qualifications
clearly and easily understood in Europe.
It helps citizens communicate their skills
and qualifications effectively when
looking for a job or training, assists
employers understand the skills and
qualifications of the workforce and
helps education and training authorities
define and communicate the content of
curricula.
Európsky kontaktný bod Slovensko
European Contact Point Slovakia
Divadelný ústav Bratislava
Theatre Institute Bratislava
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava
Tel.: +421 2 20487900
Mob.: +421 915891342
e-mail: mirka.lachka@
europapreobcanov.sk
www.europapreobcanov.sk
Európsky kontaktný bod Slovensko
je súčasťou medzinárodnej siete
podobných kancelárií, ktoré sú zriadené
v štátoch zúčastňujúcich sa na programe
Európa pre občanov. Úlohou kontaktného
bodu je propagovanie programu Európa
pre občanov na Slovensku, konzultácie
so slovenskými žiadateľmi pri príprave
projektov a pomoc pri príprave žiadostí
o grantovú podporu z programu Európa
pre občanov.
European contact point Slovakia is an
implementation body of the Europe
for Citizens programme in Slovakia. Its
aim is to guide and help applicants for
European funding for citizen’s initiatives
on local and international levels. ECP
helps to develop the projects, prepare
your funding application and build
international partnerships.
EURYDICE (Informačná sieť
o vzdelávaní v Európe)
EURYDICE (Information network
on education in Europe)
Slovenská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu
Slovak Academic Association
for International Cooperation
Svoradova 1
811 03 Bratislava
Tel: +421 2 20922201
e-mail: [email protected]
www.saaic.sk
eacea.ec.europa.eu/education/
eurydice/eurybase_en.php
EURYDICE je informačnou sieťou EÚ
o vzdelávacích systémoch. Prispieva
k zintenzívneniu a zlepšovaniu
spolupráce členských krajín
vo vzdelávaco-politickej oblasti. Okrem
toho má uľahčiť prípravu pre vzdelávacopolitické iniciatívy na úrovni EÚ
alebo na národnej úrovni.
Realizuje sa národnými úradmi
a celoeurópskym úradom v Bruseli.
Národné úrady zásobujú úrad v Bruseli
informáciami, ktoré sú tam následne
spracované. V Bruseli sa nachádza aj
databáza EURYBASE, v ktorej sú všetky
informácie uložené.
The Eurydice Network provides
information on and analyses of
European education systems and
policies. The mission of the Eurydice
Network is to provide those responsible
for education systems and policies in
Europe with European-level analyses
and information which will assist them
in their decision making.
Green Spider Network
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministry of Environment SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Tel.: +421 2 59562222
e-mail: [email protected]
www.enviro.gov.sk
ec.europa.eu/environment/networks/
greenspider/
Green Spider Network je sieť
na výmenu informácii týkajúcich sa
životného prostredia, ktorú tvoria
pracovníci z odboru životného prostredia
krajín EÚ (aj kandidátskych krajín)
a pracovníci Európskej komisie.
Členovia siete si navzájom vymieňajú
skúsenosti, osvedčené postupy
a databázy (napr. databáza
tzv. zelených novinárov Európy).
16
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 16
10/16/12 4:25 PM
The Green Spider Network (GSN)
is a network of communication
and information officers from
environment ministries and national
environmental agencies in Europe. The
network aims to promote relations
between the EU administration and
national institutions and to provide
a platform for the exchange of
information and experience in the field
of environmental communication.
Informačná kancelária Európskeho
parlamentu na Slovensku
European Parliament Information
Office in Slovakia
Palisády 29
811 06 Bratislava
Tel.: + 421 2 59429697
e-mail: [email protected]
www.europskyparlament.sk/view/sk/
Informacna_kancelaria_EP_v_SR.html
Úlohou Informačnej kancelárie
Európskeho parlamentu na Slovensku
je priblížiť slovenským občanom
históriu, štruktúru, činnosť a fungovanie
Európskeho parlamentu. K jej
hlavným aktivitám patrí organizovanie
rôznorodých podujatí, udržiavanie
kontaktov s odbornou verejnosťou,
novinármi a médiami, predstaviteľmi
politického i spoločenského života
na Slovensku.
The main task of European parliament
Information Office in Slovakia is to raise
awareness of history, structure, activities
and functioning of EP. It provides citizens
with information and materials and
organise presentations and debates
on European topics, keeps the media
informed of news from the EP, develops
links with representatives of political
and social life in Slovakia.
e-mail: [email protected]
www.minv.sk/?jednotne-kontaktnemiesta-jkm-v-sr
audiovisual sector by facilitating access
to financing and promoting use of digital
technologies.
Jednotné kontaktné miesta (JKM)
v SR slúžia slovenským a zahraničným
podnikateľom, ktorí chcú poskytovať
služby na slovenskom trhu. Umožňujú
na jednom mieste administratívne
úkony súvisiace s podnikaním, pričom
úradné formality je možné vybaviť
online predložením požadovaných
dokumentov a formulárov. Úlohy JKM
plnia všetky obvodné úrady, odbory
živnostenského podnikania.
NARIC (Sieť národných informačných
centier pre uznávanie dokladov
o vzdelávaní)
NARIC (National academic recognition
information centres)
Points of single contact (PSCs) serve
to Slovak and foreign entrepreneurs
willing to provide services on the Slovak
market. The administrative procedure
linked to the running a business can be
dealt with online through one single
access point by submitting all necessary
forms and documents. PSCs can be
found at all District Offices, Departments
of Entrepreneurship.
MEDIA (Centrá pre podporu
audiovizuálneho priemyslu)
MEDIA (Centres for audiovisual
industry support)
Grösslingova 45
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 52636935
e-mail: [email protected]
www.mediadeskslovakia.eu
www.mediadesk.sk
Jednotné kontaktné miesta
Ministerstvo vnútra SR
Points of Single Contact Ministry of
Interior SR
Ide o program EÚ na podporu
audiovizuálneho priemyslu, ktorého
hlavnými cieľmi sú uchovávať
a rozširovať európsku kultúrnu
rozmanitosť, ako aj audiovizuálne
dedičstvo (a tiež umožniť čo najväčší
prístup k nemu) a propagovať
medzikultúrny dialóg. Podieľa sa
na zvyšovaní konkurencieschopnosti
európskeho audiovizuálneho sektora
v rámci otvoreného trhu.
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
odbor živnostenského podnikania
Ministry of Interior SR
Division of Public Administration
Department of Entrepreneurship
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29
Tel.: +421 2 48592401
MEDIA is the EU support programme
for the European audiovisual industry.
It aims to strive for a stronger European
audiovisual sector, reflecting and
respecting Europe’s cultural identity
and heritage, increase the circulation
of European audiovisual works inside
and outside the EU, and strengthen
the competitiveness of the European
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov
o vzdelaní
Ministry of Education, Science,
Research and Sport SR
Centre for Recognition of Diplomas
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel.: +421 2 59374311
e-mail: [email protected], naric@
minedu.sk
www.minedu.sk
NARIC je sieť národných informačných
centier pre uznávanie dokladov
o vzdelaní z krajín celého sveta.
Na Slovensku je jej činnosťou poverené
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Jednou z jeho hlavných
úloh v tejto oblasti je organizovanie
seminárov pre orgány poverené
uznávaním kvalifikácií a spolupráca
s centrami v ostatných krajinách.
The NARIC network provides information
concerning the recognition of diplomas
and periods of study undertaken in other
European countries as well as advice
on foreign academic diplomas in the
country where the NARIC is established.
Národná agentúra Mládež v akcii
National Agency Youth in Action
Iuventa – NA Mládež v akcii
Iuventa – NA Youth in Action
Búdková 2
811 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
www.iuventa.sk
Zabezpečuje administráciu
komunitárneho grantového programu
EÚ Mládež v akcii v rokoch 2007 – 2013.
Úlohou agentúry je podpora aktívneho
občianstva mladých ľudí, solidarity
a tolerancie medzi mladými ľuďmi.
17
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 17
10/16/12 4:25 PM
National Agency Youth in Action
is responsible for administration of
EU grant programme Youth in Action
(2007 – 2013). It aims to support young
people‘s active citizenship, solidarity
and tolerance among young people.
Program Kultúra (Kultúrny
kontaktný bod pre Slovensko)
Culture Programme (Cultural
contact point Slovakia)
Divadelný ústav
Theatre Institute Bratislava
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava 1
Tel: +421 2 52632871
e-mail: [email protected]
www.ccp.sk
Program Kultúra sa zameriava na
podporu medzinárodných kultúrnych
projektov. Všeobecným cieľom
programu je zlepšiť spoločný európsky
kultúrny priestor, ktorý sa zakladá
na spoločnom kultúrnom dedičstve,
pomocou rozvoja kultúrnej spolupráce
medzi tvorcami, kultúrnymi aktérmi
a kultúrnymi inštitúciami rôznych krajín.
Svojou činnosťou program prispieva k
posilňovaniu európskeho občianstva.
The Culture Programme has been
established to enhance the cultural area
shared by Europeans, which is based on
a common cultural heritage, through the
development of cooperation activities
among cultural operators from eligible
countries, with a view to encouraging
the emergence of European citizenship.
REFERNET (Európska sieť referenčných
a odborných informácii)
REFERNET (European network
of reference and expertise)
Štátny inštitút odborného vzdelávania/
Slovenské národné observatórium
odborného vzdelávania a prípravy
State Institute of Vocational Education/
Slovak National Observatory of
Vocational Education and Training
Bellova 54/a, 831 01 Bratislava
Tel./fax: +421 2 54776774 (klapka 27)
e-mail: [email protected], www.refernet.sk
ReferNet je informačná sieť, ktorej
úlohou je zbierať, spracovávať
a rozširovať informácie o vývoji v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy
z každej členskej krajiny EÚ, Nórska
a Islandu. ReferNet podporuje výmenu
informácií a vytváranie partnerstiev
medzi organizáciami a expertmi
so záujmom o rozvoj odborného
vzdelávania a prípravy. Na Slovensku
je národným koordinátorom činnosti
siete Slovenské národné observatórium
odborného vzdelávania a prípravy
(SNO). Je súčasťou Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania (ŠIOV).
ReferNet is an information network
focused on collecting, reporting
and disseminating information on the
developments in vocational education
and training in each EU country, Norway
and Iceland. ReferNet encourages
exchanges of information and creation
of partnerships among organisations
with common interests in developing
vocational education and training.
The national coordinator of ReferNet
activities in Slovakia is the Slovak
National Observatory of Vocational
Education and Training (SNO), which
is part of the State Institute of Vocational
Education.
SOLVIT centrum Slovensko
SOLVIT Centre Slovakia
Odbor aproximácie práva
Sekcia vládnej legislatívy
Úrad vlády SR
Department of Legislation
Approximation
Legislation division
Government office
Nám. slobody 1/29
813 70 Bratislava
e-mail: [email protected]
ec.europa.eu/solvit/site/index_sk.htm
SOLVIT je online sieť, pomocou
ktorej členské štáty spoločne pracujú
na riešení praktických problémov
vznikajúcich pri nesprávnom uplatňovaní
pravidiel vnútorného trhu orgánmi
verejnej správy. SOLVIT je v podstate
alternatívnym mechanizmom riešenia
sporov. Pracuje oveľa rýchlejšie ako
v prípade podania formálnej sťažnosti.
SOLVIT is an on-line problem solving
network in which EU Member States
work together to solve problems caused
by the misapplication of Internal Market
law by public authorities without legal
proceedings. SOLVIT is an alternative
dispute resolution mechanism. It works
much more quickly than when filling
a formal complaint.
Spoločné výskumné centrum
Joint Research Centre
Kontaktný bod Slovensko
Contact point Slovakia
Pavlína Emrichová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR
Odbor medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce
Sekcia vedy a techniky
Ministry of Education, Science, Research
and Sport SR
Science and Technology Division
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel.: +421 2 69202237
e-mail: [email protected]
www.minedu.sk
Poslaním Spoločného výskumného
centra je poskytovanie zákaznícky
orientovanej vedeckej a technickej
podpory pri koncipovaní, vývoji,
implementácii a monitorovaní politík
EÚ. Ide o útvar Európskej komisie, ktorý
slúži ako referenčné centrum pre vedu
a technológie EÚ.
The Joint Research Centre is the scientific
and technical arm of the European
Commission. It is providing the scientific
advice and technical know-how
to support a wide range of EU policies.
It has status as a Commission service.
TTNET (Partnerská sieť pre
vzdelávanie učiteľov)
TTNET (Training of trainers network)
Štátny inštitút odborného vzdelávania/
Slovenské národné observatórium
odborného vzdelávania
State Institute of Vocational Education/
Slovak National Observatory of
Vocational Education and Training
Bellova 54/a, 831 01 Bratislava
Tel./fax: +421 2 54776774 (kl. 27)
e-mail: [email protected], www.siov.sk
TTnet je sieť školiteľov, ktorí vzdelávajú
učiteľov, inštruktorov a lektorov,
čím podporuje rozvoj profesionality
vo vzdelávaní. TTnet Slovakia je súčasťou
18
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 18
10/16/12 4:25 PM
európskej siete TTnet- Training
of Trainers Network. Národným
koordinátorom slovenskej siete je Štátny
inštitút odborného vzdelávania –
Slovenské národné observatórium
odborného vzdelávania.
The TTnet network aims to foster
cooperation between key national
actors; produce recommendations,
guidance and tools for practitioners
and decision-makers, and support the
implementation of EU priorities for
VET teachers and trainers. The national
coordinator of ReferNet activities
in Slovakia is the Slovak National
Observatory of Vocational Education and
Training (SNO), which is part of the State
Institute of Vocational Education.
Zastúpenie Európskej komisie
na Slovensku
Representation of European
Commission in Slovakia
Palisády 29
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 54431718
e-mail: [email protected]
ec.europa.eu/slovensko/index_sk.htm
Zastúpenie Európskej komisie
na Slovensku plní tri hlavné úlohy –
spolupracuje s médiami na národnej
úrovni a poskytuje informácie o činnosti
EK, politikách a udalostiach v EÚ, sleduje
politický, hospodársky a sociálny vývoj
v SR a informuje Európsku komisiu
o dianí na Slovensku a zároveň sa stará
o informovanie verejnosti.
Key tasks of the Representation
of European Commission in Slovakia
are to – cooperate with media on the
national level, inform about EC’s
activities, EU policies and EU affairs;
monitor political, economic and social
development in the Slovak republic
and then inform EC; provide general
citizen information.
19
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 19
10/16/12 4:25 PM
ZASTÚPENIE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SLOVENSKU
Palisády 29, 811 06 Bratislava
web:
twitter:
facebook:
www.europa.sk
@EU_Teraz
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Bratislava, 2012
Pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
realizoval EurActiv.sk
ZEK_JednotnyTrh20_Brochure16_03.indd 20
10/16/12 4:25 PM
Download

stiahnuť tu - Euractiv.sk