KNIŽNICA ANTONA BERNOLÁKA V NOVÝCH ZÁMKOCH
PRESLÁVILI NÁS 2014
Osobnosti novozámockého regiónu
(kalendár výročí)
Úvodné slovo
Rok 2014 – ničím zvláštny a predsa výnimočný. Tak, ako po iné roky, aj v tomto si
pripomíname mnohé osobnosti regiónu Nové Zámky. Osobnosti, ktoré sa významnou mierou
zapísali do dejín nášho okolia. Kultúrne, vedecké, športové, spisovateľské či cirkevné aktivity
sa nemalou mierou zaslúžili o dnešnú podobu mesta.
S úctou a vďakou si pripomíname okrúhle jubileá mnohých, ktorí zanechali výrazné stopy
svojej práce a svojho ducha pre verejnosť tu, v regióne Nové Zámky.
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pripravila kalendár jubilujúcich osobností
s názvom Preslávili nás 2014. Kalendár bol spracovávaný priebežne, kde sú chronologicky
podľa mesiacov radené jubileá.
-Mgr. Lenka Otrubová-
2
Obsah
Úvodné slovo ......................................................................................................... 2
JANUÁR ............................................................................................................... 4
FEBRUÁR............................................................................................................. 9
MAREC ............................................................................................................... 12
APRÍL.................................................................................................................. 19
MÁJ ..................................................................................................................... 25
JÚN ...................................................................................................................... 30
JÚL ...................................................................................................................... 34
AUGUST ............................................................................................................. 38
SEPTEMBER ...................................................................................................... 43
OKTÓBER .......................................................................................................... 51
NOVEMBER....................................................................................................... 56
DECEMBER ....................................................................................................... 58
ZNÁMY IBA ROK NARODENIA ALEBO ÚMRTIA ..................................... 63
MENNÝ REGISTER: ......................................................................................... 79
PROFESNÝ REGISTER .................................................................................... 87
GEOGRAFICKÝ REGISTER ............................................................................ 95
FOTOGRAFIE NA TITULNEJ STRANE ......................................................... 97
Zdroj .................................................................................................................... 97
3
JANUÁR
KANÁSOVÁ, Alena /45. výročie narodenia/
*01.01.1969 Šurany
- spisovateľka
[1]
Diela: Nechcem (2005), Mimo diktát reality (2000), Pravda je dobrá, ale melóny sú sladké
(2002).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
Kde bolo... Knihovníctvo Panta Rhei... In: Knižná revue. 2006, 16 (3), s.2.
TUREKOVÁ, Verona /85. výročie narodenia/
*3.1.1929 Šurany
- bábkoherečka
[2]
Rodená Trančíková. Rodáčka zo Šurian.
In: Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2. zv. M-Ž. Bratislava: Veda, 1990, s. 498.
BÁTORI SCHULZ, Bódog /210. výročie narodenia/
*4.1. 1804 Kremnica
† 8.3. 1885 Kamenica nad Hronom
- spisovateľ, dôstojník, účastník revolučných bojov v rokoch 1848/1849
[3]
Najvýznamnejšie jeho diela boli pamäte z revolučných bojov 1848/1849. Pamätné spisy
(1870).
In: Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Bratislava: Madách, 1981, s.18.
ÁRENDÁŠ, Milan /55. výročie narodenia/
*5.1. 1959 Tvrdošovce
- ľudová umelecká tvorba – keramika, kachliar, výtvarník
[4]
Venuje sa predovšetkým džbánkarskej výrobe a kachliarstvu. Zručnosť nadobudol na školách
v Modre a v Bratislave. Získal III. miesto na súťaži ÚĽUV v roku 1983 a v roku 1985 získal
I. miesto. Jeho tvorba je zastúpená v zbierke Slovenskej národnej galérie. Pochádza
z Tvrdošoviec. Titul: Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví keramiky (1987) - výstavy:
Fajansa. Galéria Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave (31.1.-4.5.2013).
In: Hegyiová, O. Náš tvrdošovský keramikár. In: Tvrdošovský spravodaj – Tardoskeddi
Hírmondó. 2006, 9 (1), s. 8 a 9.
IKRÉNYI, Imrich, Ing. /105. výročie narodenia/
*5.1.1909 Lipová
†29.1.1962 Bratislava
- elektrotechnik
[5]
4
Pôsobil počas SNP v Slobodnom vysielači v Banskej Bystrici. V decembri 1944 zatknutý
a väznený v Mauthausene. Autor publikácií.
In: Encyklopédia Slovenska II. E-J. Bratislava: VEDA 1978, s. 432-483.
EŠEK, Róbert /25. výročie narodenia/
*06.01.1989
- športovec, futbalista, reprezentant SR
[6]
Amatérsky reprezentant SR; - hrá za Futbalový klub mesta Nové Zámky; - ocenenia: Úspešný
športovec mesta Nové Zámky za rok 2011
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
MATEJOV, Anton doc., Ing., CSc. /30. výročie úmrtia/
*16.8.1920 Skýcov /okr. Zlaté Moravce/
†6.1.1984 Nitra
- technik, poľnohospodársky inžinier
[7]
Od roku 1961 riaditeľ Veľkovýkrmní, Odborný podnik v Palárikove a od roku 1971
generálny riaditeľ. Autor vedeckých statí, odborných článkov, spoluautor publikácií.
In: Encyklopédia Slovenska III. K-M. Bratislava, VEDA, 1979, s. 514.
Slovenský biografický slovník IV. M-Q. Martin: Matica Slovenská, 1990, s.110.
HUSLICA, Štefan /40. výročie narodenia/
*7.1.1974 Dvory nad Žitavou
†17.12.2008 Dvory nad Žitavou
- autor sci-fi poviedok, člen sci-fi klubu v Nových Zámkoch.
[8]
Tiene na Múroch, Tri farby (Krutohlav 1997), Narodený v Československej
socialistickej, Odpočítavanie (Krutohlav 1998), XXL (Krutohlav 1999), Hudba, Jeden deň
Denisa Ivanoviča (Krutohlav 2000). Publikoval aj v časopise Fantázia: Prienik (Fantázia 5).
In: Slovenský syndikát autorov fantastiky má 100 rokov. In: Fantázia, 2000, 4 (16), s.34.
Výsledky súťaže o CENU GYSTÁVA REUSSA 2000.
BORNEMISZA, PAVOL /515. výročie narodenia a 435. výročie úmrtia/
*10.1. 1499 Pécs /Maďarsko/
†1579 ?
- cirkevný a krajinský hodnostár , kníhtlačiar, náboženský spisovateľ
[9]
Spolupracoval s tlačiarňou H. Husára v Košiciach a v Komjaticiach.
In: Biografický lexikón Slovenska I. A-B. Martin: SNK – NBÚ 2002.
5
KOPASZ, Elemír /25. výročie úmrtia/
*28.4.1910 Branč /okr. Nitra/
†11.1.1989 Nové Zámky
- dirigent
[10]
Učil na základnej škole vo Veľkom Kýre. Od roku 1940 učil v Nových Zámkoch a od roku
1941 bol kantorom v Tvrdošovciach. Dirigoval spevácke zbory Érsekújvári Iporosok Dalkara,
Érsekújvári Csemadok Vegyeskara a Detský spevácky zbor pri maďarskej základnej škole.
Pôsobil ako učiteľ hry na husliach na ĽŠU /Ľudovej škole umenia/ v Nových Zámkoch.
In: Kissová, M.- Zemková, A. Hudobníci okresu Nové Zámky. Nové Zámky, Okresná
knižnica, 1994, s. 16-17.
Strba, A. Pred pätnástimi rokmi zomrel pedagóg a vedúci zboru Elemír Kopasz. In: Castrum
Novum,2004, 1 (6) s. 11.
RICHTER,Anton /120. výročie narodenia/
*11.1.1894 Šurany
†19.8.1956 Budapešť /Maďarsko/
- inžinier, výskumník, hutný inžinier
[11]
Pôsobil na Budapeštianskej Technike. Zaoberal sa želez. konštrukciami. Bol vedúcim
Kabinetu: a szilárdsági kísérlet c. laboratóriumi gyakorlatok vezetöje.
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s. 520.
SZABÓ, Štefan /110. výročie narodenia/
*11.1.1904 Nové Zámky
†?
- kňaz
[12]
Správca fary v Kráľovej nad Váhom. Rodák z Nových Zámkov.
In: Schematizmus slovenskej katolíckej diecézy. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1971, s. 354.
ERDHARDT, Viktor /165. výročie narodenia/
*12.1.1849 Ružomberok
†19.2. 1932 Nové Zámky
- farár
[13]
Ordinovaný 19.7.1872. Do roku 1907 pôsobil ako farár v Nových Zámkoch. Od roku 1917
kanonik.
In: Schematizmus cleri administrationis apost. Tyrnaviensis, 1927, s. 214.
Strba, A. Moje mesto – Nové Zámky. II. 1842-1910. Kto je kto. s. 47.
ZMETÁK, Ernest /95. výročie narodenia a 10. výročie úmrtia/
*12.1.1919 Nové Zámky
†13.5.2004 Bratislava
[14]
6
- umelec, akad. maliar, grafik, osobnosť slovenského výtvarného umenia 20. stor.
Rodák z Nových Zámkov, absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení
v Budapešti. Žil a tvoril v Bratislave. Veľa cestoval, Taliansko sa stalo jeho celoživotnou
láskou. Krátko pôsobil ako asistent Ľudovíta Fullu na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave. Vystavoval, maľoval portréty, autoportréty, krajinu, zátišia, v grafike spracoval
ľudové balady a biblické motívy. Svoje dielo staval na tradícii európskej výtvarnej moderny a
kultúrneho dedičstva. Bol vášnivým zberateľom umenia, najmä starého európskeho umenia,
mal viac ako 2000 umeleckých diel, zbierku daroval Galérii umenia v Nových Zámkoch
(1979).
Diela: Nový prístav v Cefalů (1997); Autoportrét s papierovou čapicou (s čákovom) (1961)
Pamiatky: - In onore di Ernest Zmeták - pamätná tabuľa (1919-2004) - (Mesto Cefalú, máj
2005)(Na počesť ...).
In: Leikert, J. Osobnosti Slovenska II. diel. Bratislava: Príroda, 2010. s. 334-336.
Chrenková, E. Hľadanie a išpirácie. In: Castrum Novum. 2005, 15 (22), s. 10.
Klobučníková, M. Akad. maliar Ernest Zmeták (1919 -2004) – výber z tvorby. In: Castrum
Novum, 15 (5), 2005, s. 8, obr. 1.
Socialistická výstavba v tvorbe regionálnych umelcov. Nové Zámky. Galéria umenia, 1981, s.
12.
ČELEŠ, Martin /305. výročie úmrtia/
*28.10.1641 Ružindol /okr. Trnava/
† 14.1.1709 Sárospatak /Maďarsko/
- významný slovenský učenec
[15]
Univerzitný profesor, bádateľ a publicista. Za svoje presvedčenie bol väznený Rákocziho
povstalcami, okrem i. aj v Nových Zámkoch.
In: F.K. Martin Čeleš. Hlas ľudu.
Slovenský biografický slovník I. A-D. Martin: Matica Slovenská, 1986, s. 414.
HERZFELD, Mór /80. výročie narodenia/
*1875 Dyčka /okr. Nitra/
† 15.1.1934 Nové Zámky
- právnik
[16]
Pôsobil v Nových Zámkoch. Strednú školu a právo vyštudoval v Budapešti. Dôležitú úlohu
zohral v živote Židovskej náboženskej obce.
In: Strba, S. – Lang, T. Az érsekújvári zsidóság története. Bratislava: Kalligram, 2003, s. 56.
SZILI, Vincent /130. výročie narodenia/
*15.1.1884 Szila /Maďarsko/
†?
- kňaz
[17]
7
Za kňaza bol vysvätený 24.6.1904. Pôsobil ako kaplán v Kamenci pod Vtáčnikom, vo
Dvoroch nad Žitavou a v Palárikove v rokoch 1908-1909.
In: Szabó, I.: Farnosť Palárikovo. Nové Zámky: Crocus, 1997, s. 48.
ŠIMKO, Vojtech /255. výročie narodenia/
*15.1.1759 Žitavany /okr. Zlaté Moravce/
†2.9. 1827 Trnava
- spisovateľ, františkán
[18]
Po ukončení štúdií v roku 1788 pôsobil aj v Nových Zámkoch.
In: Encyklopédia slovenských spisovateľov II. P – Ž. Bratislava: Obzor, 1984, s. 143.
GALBAVÝ, Ján /130. výročie úmrtia/
*29.12.1800 Brodzany /okr. Partizánske/
†17.1. 1884 Jabloňové /okr. Bratislava/
- buditeľ slovenského ľudu, literárny a kultúrno-osvetový činiteľ.
[19]
Ako katolícky kňaz pôsobil istý čas v Trávnici. Patril k významným členom spolku Tatrín
a Matice Slovenskej.
In: Pyramída III. Apríl, 1974, č. 34, FU-GA. s. 1071.
SCHLEIGHER, Ladislav
*30.3.1908 Bratislava
†17.1.1999 Bratislava
- hudobník
/15. výročie úmrtia/
[20]
Pôsobil ako hudobný skladateľ, pedagóg a dirigent. V rokoch 1935-1938 bol profesorom na
Gymnáziu. Žije v Bratislave.
In: Kissová, M. - Zemková, A. Hudobníci okresu Nové Zámky. Nové Zámky, Okresná
knižnica, 1994, s. 24-25.
ČIČÁTKA, Otokar /100. výročie narodenia/
*20.1.1914 Nové Zámky
† 19.8.1993 Nové Zámky
- sochár
[21]
Autor monumentálno-dekoratívnych realizácií pre architektúru – preferuje reliéf z tepanej
medi. Autor viacerých pomníkov s tematikou SNP.
In: Encyklopédia Slovenska I. A-D. Bratislava: Veda, 1997,s. 470.
K jubileu akademického sochára O. Čičátku, Práca, 1984, 39 (17), s. 6.
Otokar Čičátka. Sochárska tvorba. Galéria umenia, Nové Zámky, 14.10. – 13.11. 1999, s. 4.
8
SOÓKY, Rózsa /55. výročie narodenia/
*24.1.1959 Nové Zámky
- učiteľka, recitátorka
[22]
V roku 1978 maturovala na gymnáziu v Nových Zámkoch. Pracovala v Csemadoku
a v Spolku československých amatérskych súborov ako recitátorka. Bola účastníčkou
viacerých súťaží. Získala mnoho ocenení.
In: Szöke, J. – Viczián,J. Ki kicsoda Kassától – Prágáig? Székszárd: Babits kiadó, 1993, s.
275.
GOGOLOVÁ, Jana /30. výročie narodenia/
* 27.01.1984 Nové Zámky
- športovkyňa, volejbalistka, reprezentantka
[23]
Rodáčka z Nových Zámkov. Slovenská volejbalová reprezentantka, hrala za Nové Zámky,
Prostějov (Čechy), Sláviu UK. Zahraničné kluby: Calais (Francúzsko), TSV Sonthofen
(Nemecko). Zúčastnila sa na majstrovstvách Európy 2x v národnom drese odohrala viac ako
70 zápasov.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
DÖME, Róbert /35. výročie narodenia/
* 29.01.1979 Nové Zámky
- športový funkcionár, hokejista, reprezentant
[24]
Rodák z Nových Zámkov. Hral hokej za Senicu, Skalicu, Trenčín. Pôsobil v zámorí (od 16 r.)
hral v IHL, NHL za Pittsburgh Penguins (Pensylvánia, USA), za Třinec, Kladno, v AHL, v
sezóne 2003/04 sa vrátil. Vo Švédsku hral za Södertälje, MoDo, v Nemecku za Norimberg, q
po návrate na Slovensko hral za Slovan (získal titul). V reprezentácii odohral 6 zápasov,
strelil 2 góly. S hraním hokeja skončil v sezóne 2008/09 krátko pôsobil aj ako tréner v Skalici,
pracuje ako hokejový agent pre Švédsko (od 2010).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
FEBRUÁR
GULYÁS, Györgyi /55. výročie narodenia/
*4.2.1959 Nové Zámky
- zborová speváčka
[25]
Základnú školu ukončila v Štúrove v roku 1974. Študovala spev na bratislavskom
konzervatóriu, a v Budapešti. V rokoch 1980- 1990 učila na ZUŠ v Štúrove.
In: Szöke, J.- Viczián, J. Ki kicsoda Kassától – Prágaig. Szekszárd: Babits kiadó, 1993, s.
121.
9
SZUČÁN, Josephus /140. výročie narodenia/
*4.2.1874 Nové Zámky
†?
- kňaz
[26]
Ordinovaný za kňaza 12.6.1897. Pôsobil v Trstíne, Bukovej a Bohdanovciach.
12.1. 1897 ordinovaný za kňaza. Rodák z Nových Zámkov.
In: Schematizmus cleri archidiocesis strigoniensis, 1916, s.383.
In: Schematismus cleri administrationis apost. Tyrnaviensis, 1927, s. 244.
SZLUHA, Ferenc /345. výročie narodenia a 285. výročie úmrtia/
*1669 Holíč /okr. Skalica/
†8.2.1729 Viedeň /Rakúsko/
- barón
[27]
Počas protihabsburgských povstaní prefekt Nových Zámkov. Neskôr vysoký štátny úradník.
In: Magyar életrajzi lexikon II. L – Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s. 790.
DRECHSLER, Pavel /120. výročie narodenia/
[28]
*9.2.1894 Nové Zámky
†?
- advokát
Práva študoval v Budapešti a v Bratislave. Člen židovskej školskej stolice. Zakladajúci
a správny člen židovského úverového družstva.
In: Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava: Academia, 1936,s. 65.
ČERVEŇ, Ján /95. výročie narodenia/
*12.2.1919 Abramová /okr. Turčianske Teplice/
† 31.7.1942 Bratislava
- spisovateľ
Prvých šesť tried gymnázia navštevoval v Nových Zámkoch.
Diela: Modrá katedrála (1942).
[29]
In: Encyklopédia slovenských spisovateľov. I. zväzok. Bratislava: Obzor, 1984, s.104.
KOLLONITS, Siegfried /500. výročie úmrtia/
*22.2.1572 Eisenstadt /Rakúsko/
†12.2.1664 Levice
- cisársky generál.
[30]
V roku 1604 sa stal generálom, kapitánom Nových Zámkov a hlavným kapitánom Dolného
Uhorska. Bojoval proti Bocskaymu.
In: Magyar életrajzi lexikon I. A-K. Budapešť: Akadémiai kiadó 1967, s. 953.
10
KOLLÁRIK, Štefan /10. výročie úmrtia/
*23.1.1932 Nové Zámky
†16.2.2004 Nové Zámky
- pedagóg, divadelník
[31]
Venoval sa práci s literárnymi súbormi. Založil Divadielko pod baštou. Je autorom
divadelných hier. Nacvičil 49 divadelných hier, muzikálov a programov.
Ocenenie: Cena mesta PRO URBE za rok 1998.
In: Ceny mesta PRO URBE za roku 1998. Castrum Novum, 1999, 9(17), s.2.obr. 1.
GERČI, Ján /105. výročie narodenia a 30. výročie úmrtia/
*17.2.1909 Békéscsaba /Maďarsko/
†20.10.1984 Nové Zámky
- básnik, dramatik
[32]
Auto viacerých básní a dramatických hier. Svojimi prácami prispieval do časopisu Slovenský
Juh. Zomrel v Nových Zámkoch.
Diela: Zornička (1939), Vyslúžená žena (1935).
In: Gerči, Ján ml. Celý jeho život bol hľadaním pravdy, lásky a krásy. Naše Novosti, 1999,
39(28), s. 1.
Slovenské popoludnie. Naše Novosti, 1999, 39(30),s.3.
Laurincová, E.: Spomienka na ľudového básnika Jána Gerčiho /1909-1984/. Naše Novosti,
1999, 39(30),s.9.
SALOMON, Ödön /150. výročie narodenia/
*17.2. 1864 Nové Zámky
†6.11.1903 Budapešť /Maďarsko/
- spisovateľ, novinár
[32 a]
Stredoškolské vzdelanie získal v Budapešti. V roku 1888 vycestoval do Paríža. Pôsobil ako
správca rôznych parížskych novín. Dva a pol roka pôsobil v Kráľovskej opere. Písal
poviedky, divadelné hry a monológy.
In: Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Bratislava: Madách. 1981, s. 112.
BENIAK, Valentín /120. výročie narodenia/
*19.2.1894 Chynorany /okr. Topoľčany/
† 6.11. 1973 Bratislava
- básnik, prekladateľ
[33]
Ľudovú školu vychodil v rodisku. Meštianku navštevoval v Topoľčanoch a gymnázium
v Nitre, kde maturoval v roku 1916. V rokoch 1917/1918 absolvoval notársky náukobeh
v Košiciach. Pôsobil ako podnotár v Bánove.
In: Slovenský biografický slovník. I. A-D. Martin: Matica Slovenská, 1986, s. 213.
11
MONTECUCCOLI, Raimondo /405. výročie narodenia/
*21.2.1609 Montecuccoli /Taliansko/
†16.10.1680 Linz /Rakúsko/
- gróf, od roku 1651 knieža
[34]
Cisársky generál, vojenský teoretik a spisovateľ. V 60-tych rokoch 17. storočia nechal padnúť
viacero pevností do rúk Turkov – o. i. aj Nové Zámky. Vo svojich pamätiach sa podrobne
zaoberá bojmi v Uhorsku.
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešt: Akadémiai kiadó, 1969, s. 239.
TURCHÁNYI, Imrich /125. výročie narodenia /
*22.2.1889 Nitrianske Rudno /okr. Prievidza/
†5.9.1955 Budapešť /Maďarsko/
- politik, advokát
[35]
Ľudovú školu navštevoval v Nitrianskom Rudne, 1898 – 1906 študoval na gymnáziu
v Nových Zámkoch. v rokoch 1913 - 1918 pôsobil ako advokát v Nových Zámkoch. Bol
popredným činiteľom maďarského politického života ako aj kultúrneho. Po viedenskej
arbitráži 1938 organizátor politickej integrácie južného Slovenska do maďarskej štátnej
administratívy. Propagátor veľko-uhorských ideí a maďarskej identity.
In: Slovenský biografický slovník VI. T-Ž. Martin: Matica Slovenská, 1994, s. 143.
DRAGÚŇ, Emil CSc, PhDr. Prof. /70. výročie narodenia/
*27.2.1944 Komjatice
† 25.7.2006 Komjatice
- filozof, fyzik, vedec, vysokoškolský pedagóg
[36]
In: Cifra,Š. - Vrabcová,V. Komjatice1256-2006 Vedecko-popularizačná monografia.
Komjatice - Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, 2008, s.792.
TÓTH, Károly /55. výročie narodenia/
*27.2.1959 Šaľa
- politik, publicista, redaktor
[37]
V rokoch 1983.1986 patril do literárnej skupiny Iródia. Pracoval v nej ako literárny kritik.
In: Szlovákiai Magyar ki Kicsoda, AB ART, 2001, s. 231 – 232.
MAREC
ÁKOS, Stégmár /40. výročie narodenia/
*1.3. 1974 Nové Zámky
- výtvarník
[38]
Absolvent umelecko-priemyslovej školy v Uhorskom Hradišti, kde študoval u Miroslava
Klímu. Neskôr študoval na Iparmüvészeti Föiskola v Budapešti.
12
In: Šimo - Svrčeková, M. Výstava mladých profesionálov In: Castrum Novum, 2004, 14
(41), s. 10.
KONDVICSKA, József /180. výročie narodenia/
*6.3.1834 Bánohida /Maďarsko/
†23.4.1881 ?
- kňaz
[39]
Teológiu študoval v Ostrihome v roku 1852. Za kňaza bol vysvätený 27.7.1856. Ako
pomocný kňaz pôsobil v Kameníne a vo Dvoroch nad Žitavou. Je autorom viacerých
náboženských prác.
In: Zellinger, A. Egyházi irók csarnoka. Nagyszombat. 1893, s. 258.
In: Encyklopédia Slovenska III. K-M. Bratislava: Veda, 1979, s. 347.
VIRÁGOVÁ BAJČANOVÁ, Silvia /55. výročie narodenia/
*7.3.1959 Nové Zámky
- soprán, mezzosoprán, operná speváčka
[40]
Študovala operný spev na bratislavskom Konzervatóriu. Žije v Bratislave.
In: Kissová, M. – Zemková, A.: Hudobníci okresu Nové Zámky, OK, 1994, s. 30-31.
LETTANG, Ján /110. výročie narodenia/
*8.3.1904 Ravni Topolovac /Srbsko/
†?
- mlynár
[41]
Po vyučení v roku 1927 vo Francúzsku sa stal mlynárom v Štúrove až do roku 1953. Bol
členom KSČ, od roku 1948 funkcionár okresných straníckych a spoločenských orgánov,
nositeľ vyznamenaní. Autor niekoľkých odborných prác.
In: Encyklopédia Slovenska III. K-M. Bratislava: Veda SAV, 1979, s. 347.
JELENČIČ, Jozef /250. výročie úmrtia/
*?
† 10. 3.1764 Šurany
- farár
[42]
Študoval v Széchenyiho seminári v Budíne. Od 30.4. 1740 pôsobil vo Veľkom Mederi. Od
5.2. 1751 bol farárom v Šuranoch, kde aj zomrel.
In: Szabó,I. Farnosť Palárikovo. Nové Zámky: Crocus, 1994, s. 44.
13
ROŠKOVSKÝ, Pantaleón /280. výročie narodenia a 225. výročie úmrtia/
*10.3.1734 Stará Ľubovňa
†27.3.1789 Budapešť /Maďarsko/
- hudobný skladateľ, pedagóg
[43]
V rokoch 1761-1765 pôsobil v Nových Zámkoch.
In: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. Bratislava, Veda, 1977, s. 334.
BECKER, János /165. výročie úmrtia/
*14.5.1781 Budapešť /Maďarsko/
† 11.3. 1849 Ostrihom /Maďarsko/
- kňaz, prekladateľ
[44]
Gymnaziálne štúdiá ukončil v Budapešti. V roku 1797 ukončili kňazské štúdium. V roku 1804
bol vysvätený ako kaplán v Budapešti, a v roku 1806 v Kameníne.
In: Zellinger, A. Egyházi írók csarnoka. Nagyszombat, 1893, s. 36.
SZÁRAZ, Denés /35. výročie narodenia/
*11.3.1979 Nové Zámky
- herec, umelec, divadelný herec, recitátor
[45]
Rodák z Nových Zámkov. Pôsobí ako divadelný herec v Maďarských divadlách
Vörösmartyho divadlo (Székesfehérvár, Maďarsko) a Új Színház (Nové divadlo, Budapešť,
Maďarsko). Získal ocenenia: - Év szinésze (Herec roka) (Story Ötcsillag Díjátadó Gála, 2012,
Maďarsko) Účastník festivalu Studio – RT Performance Budapešť Divadlo Thália- Budapešť.
In: Új Szó, 2007, 56(7),6, obr.1.
Szabó, L. Száraz Denés és a meghódított csúcsok. Vasárnap, 2006, 39(6), s. 15-17, obr. 3.
Szeretve nézni / Szabó G. László. In: Vasárnap. – 2011, 44(17), s. 18-20.
BOLAŇOSOVÁ, Katarína /Kondrótová/ /50. výročie narodenia/
*12.3. 1964 Nové Zámky
- poetka
[46]
Básne začala písať počas povinnej školskej dochádzky na základnej škole. Uverejňovala ich
v časopise kamarát. Zúčastnila sa literárnej súťaže Literárny Kežmarok. Svoje práce
publikovala v bulletinoch víťazných prác, v mesačníku Nová cesta, v publikácii vydanej
k Medzinárodnému roku dieťaťa Maľované básne. Svoje práce zverejňovala i v Literárnom
Týždenníku /50/97, v Slovenských Pohľadoch a v Dotykoch. V súčasnosti žije v Bratislave.
Diela: Ďaleko na Zemi (2000).
In: Bolaňosová, K. Ďaleko na Zemi. Senica: Arkus 2000, s. 57.
14
TVRDOŇ, Martin /100. výročie narodenia/
*12.3.1914 Šurany
†1.9.1996 Bratislava
- maliar
Žil v Bratislave, kde sa venoval plenérovej maľbe.
[47]
In: Socialistická výstavba v tvorbe regionálnych umelcov. Nové Zámky, Galéria umenia,
1981, s. 11
Šimo – Svrčeková, M.: Výtvarníci jubilujúcim Šuranom, 1988.
Šimo – Svrčeková, M.: Výstava Martina Tvrdoňa, Castrum Novum ,1994,4(11), s. 8, obr. 1.
CHOVANEC, Jozef /200. výročia narodenia/
*15.3.1814 Nové Zámky
†?
- novinár
[48]
Od roku 1936 novinár a publicista vo Viedni, v Budapešti Lipsku, Mainzi, Wierbadene
a iných mestách.
In: Slovenský biografický slovník, II. E-J. Martin: Matica Slovenská 1987, s. 473.
Kadlečíková, M. Významné osobnosti mesta Nové Zámky. Slovenské národné noviny, 1993,
s. 9.
BARCSEK, Alexander /85. výročie narodenia/
*16.3. 1929 Bruty
- kňaz
[49]
V rokoch 1948 – 1950 ukončil v Ostrihome vysokú školu teológie. Získal akademické
vysvedčenie. Za kňaza bol ordinovaný 3.8.1952. Pôsobil v Bratislave, Leviciach,
Sládkovičove, Pribete, Šamoríne a Dunajskej Strede. Svoje články uverejňoval v katolíckom
časopise Remény. Jeho kázne odzneli aj v rádiu.
In: Szöke, J. – Viczián, J. Ki kicsoda Kassátol Prágáig. Szekszárd: Babits Kiadó, 1993, s. 42.
Schematizmus Trnavskej arcidiecézy. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1993, s. 212.
GYURCSÓ, István /30. výročie úmrtia/
*27.1.1915 Kamenica nad Hronom
†16.3.1984 Dunajská Streda
- maďarský básnik žijúci v ČSSR
[50]
Autor básnických zbierok ovplyvnených ľudovou poéziou a Petöfiho lyrikou, v ktorej stvárnil
život Maďarov na Slovensku.
In: Rákos,P. Slovník spisovatelů – Maďarsko. Praha: Odeon, 1971, s.132.
HARNA, Peter /35. výročie narodenia a 5. výročie úmrtia/
*18.3.1979 Nové Zámky
†24.12.2009 Nové Zámky
- amatérsky fotograf
[51]
15
Pôsobil v Hexagone, a v združení SATU. V roku 2001 mal autorské výstavy v Nových
Zámkoch. A v rokoch 1998-1999, 2000, 2001 bola jeho tvorba prezentovaná verejnosti
v rámci kolektívnych výstav.
In: 9.10.2006 – 29.10.2006 – Výstava fotografií Peter Harna – Výber z tvorby. Peter´s cafe na
Korze, M.R. Štefánika 9,Nové Zámky.
KUBIŠ, Stanislav /80. výročie narodenia/
*20.3.1934 Hurbanovo /okr. Komárno/
†12.1.1980 Prešov
- herec
[52]
V divadle Jonáša Záborského v Prešove, pôsobil ako člen činohry od roku 1960.
In: Slovenský biografický slovník III. K-L. Martin: Matica Slovenská, 1989, s. 293.
MELICHER, Jozef /85. výročie narodenia/
[53]
*20.3.1929 Hronské Kľačany /okr. Levice/
- vysokoškolský pedagóg, literárny kritik, historik, folklorista, spisovateľ, bádateľ
tekovského regiónu.
Žije v Nitre. Od roku 1948 – 1949 pôsobil na ZŠ v Dolnom Ohaji, pôsobil v Spolku
slovenských spisovateľov. Autor publikácie: Požitavské povesti.
In: Melicher, J. - Trubíni, J. Požitavské povesti. Martin: Matica Slovenská, 1998, 156 s.
RUŽIČKA, Jozef prof. PhDr., DrSc. /25. výročie úmrtia/
*12.1.1916 Nové Zámky
†20.3.1989 Bratislava
- jazykovedec, publicista
[54]
Pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra v Bratislave. Autor mnohých prác z oblasti
všeobecnej jazykovedy, slavistiky a slovakistiky. Publikoval v rôznych domácich
a zahraničných časopisoch.
In: Nové Zámky a jazyková kultúra. Jozef Ružička. In: Castrum Novum 1997, 7( 45), s.10,
obr. 1.
Reprezentačný biografický lexikón Slovenska. Martin: Matica Slovenská, 1999, s.288- 289.
BEL, Matej /330. výročie narodenia a 265. výročie úmrtia/
*22.3. 1684 Očová /okr. Zvolen/
†29.8. 1749 Bratislava
- polyhistor, vlastivedný pracovník
[55]
Priekopník slovenského osvietenstva, jeden z najvýznamnejších európskych vedcov 18.
storočia, zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku. Písal aj vedecké knihy a práce aj o obci
Dvory nad Žitavou.
In: Dvorské noviny – Udvardi ujság 7, január, 2001, č. 1, s. 3.
16
Biografický lexikón Slovenska I. A-D. Martin: SNK – NBÚ, 2002, s. 302 – 305.
BARTUSZOVÁ, Júlia /110. výročie narodenia/
* 23.03.1904 Okoč
†28.05.1990 Štúrovo
- umelkyňa, maliarka
[56]
Insitná maliarka, absolventka Strednej dievčenskej školy v Bratislave (1914-18) a
Dievčenskej školy v Roudan (Rakúsko, 1922-26). Prvý obraz vznikol v roku 1974, jej diela sú
verným odrazom skutočnosti, ktorá má charakter svojskej "absolútnosti", používa olejové
farby čistých tónov. V jej tvorbe dominovala téma rodnej obce Okoč, okolia Kamenína a
Južného Slovenska. Obrazy si zakúpila aj Slovenská národná galéria. Slovenská televízia
nakrútila portrétový film o jej tvorbe (1983), ktorý neskôr získal na súťaži v španielsku
hlavnú cenu. Namaľovala viac ako 400 obrazov, vystavovala doma a v Česku.
In: Kamoncza, M. Bartusz Júlia képeit bemutták a párkanyi Városi Galériában. Új Szó, 1998,
51(76), s. 9.
SZALAI, Daniel /50. výročie narodenia/
*24.3.1964 Imeľ /okr. Komárno/
- maliar, grafik, textilný výtvarník
[57]
Študoval propagačnú grafiku v Bratislave a ateliér textilného výtvarníctva v Prahe. Žije
a tvorí v Nových Zámkoch. Je odborným asistentom Katedry výtvarnej výchovy Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre. Zúčastnil sa na troch skupinových výstavách v Prahe, Budapešti
a v Nitre. Individuálne sa predstavil v Štúrove, Šahách, Chotíne, Komárne a v Nových
Zámkoch.
In: Sme – lab. Znak ako posolstvo na výstave Dana Szalaiho v Nových Zámkoch.
BLAŠKOVIČOVÁ, Natália /50. výročie narodenia/
* 27.03.1964 Nové Zámky
- výtvarná umelkyňa
[58]
Rodáčka z Nových Zámkov, venuje sa výtvarnej tvorbe od r. 1998 - maľba na hodváb, sklo,
gravírovanie zlata, striebra a iných kovov, vedie kurzy maľovania.- Členstvo: Združenie
výtvarných umelcov Západného Slovenska. Výstavy: Inter Silkpainting (Moskva). depozity súkromné zbierky: Slovensko, Austrália, Anglicko, Taliansko.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
GAJDOŠ, Pavel Ing. /100. výročie narodenia a 20. výročia úmrtia/
*28.3.1914 Veľká Maňa
† 24.10.1994 Bratislava
- učiteľ, plukovník, účastník protifašistického odboja.
[59]
17
Pedagogickú akadémiu absolvoval v Bratislave v roku 1935, v roku 1939-1952 navštevoval
viaceré vojenské školy. Zastával v Československej ľudovej armáde viaceré funkcie a bol
nositeľom viacerých vyznamenaní.
In: Pedagogická encyklopédia Slovenska I. A-O. Bratislava: Veda SAV, 1984, s. 265.
Dolnoohajská beseda o Požitavských povestiach s doc. PhDr. J. Melicherom, PaedDr. J.
Trubínim a S. Demom. Naše Novosti, 2000, 40 (14), s.4.
MUDROCH, Ján /105. výročie narodenia/
*28.3.1909 Sotiná pri Senci /okr. Senec/
†4.2.1968 Bratislava
- maliar, národný umelec
[60]
Študoval na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe. Do roku 1938 žil v Šuranoch - Novom
Meste. Začínal štúdiom kubizmu, silne sa orientoval na postimpresionistickú francúzsku
maľbu.
In: Šimo - Svrčeková, M. Ján Mudroch. Naše Novosti, 1990, 30 (24), s.3.
Slovenský biografický slovník IV. M-Q. Martin: Matica Slovenská, 1990, s. 236.
TENCER, Izidor /135. výročie narodenia/
*29.3.1879 ?
†?
- advokát, redaktor
[61]
Univerzitu študoval v Budapešti. Redaktor a majiteľ Újvári Ujságu. Krajinský podpredseda
sionistickej organizácie Mizrachi, zakladateľ a podpredseda židovského úverového ústavu,
člen dozorného povereníctva novozámockej sporiteľne, právny zástupca novozámockého
športového klubu.
In: Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava: Academia,1936, s.
331.
MAGYAR, Imrich /30. výročie narodenia/
*31.03.1984 Bešeňov
- športovec, atlét, bežec, pretekár
[62]
Rodák z Bešeňova, športovec, atlét, bežec, pretekár za AC Nové Zámky, slovenský
reprezentant v behoch na dlhé vzdialenosti. Športové úspechy: 1. m. - (Bánov: beh
oslobodenia Bánova, 2011); Majster Slovenska v polmaratóne (Slovensko, 2011); Majster
Slovenska v polmaratóne, behu na 10 000 m, cestnom behu na 10 km (Slovensko, 2011);
Majster Slovenska v maratóne (Slovensko, 2011); Majster Slovenska v behu do vrchu
(Slovensko, 2013); ocenenia: Atlét polstoročia - za získané medaile, slovenské a klubové
rekordy (Nové Zámky, 2007 - 50. rokov organizovanej atletiky v NZ); medaily: 55 (od r.
1999) z toho 26 titulov Majster Slovenska; 2 v maratóne a polmaratóne; - 17 strieborných; 10 bronzových;
18
In: 1. miesto (39. ročník Kľačianskej desiatky, Kľačany (Slovensko), 2010
Nitrianske Noviny. 2010, 50/19 (40). s. 8.
Imrich Magyar bol prvý v Bojničkách / [autor] (SITA). In: Nitrianske Noviny. 2011, 51/20
(15) s. 24.
Polmaratón pre Magyara. In: Nitrianske Noviny. 2011, 51/20 (20), s. 24.
ORDÓDY, Teodor /150. výročie úmrtia/
*14.09.1801 Bohatá (Slovensko)
†31.03.1864 Ostrihom (Maďarsko)
- cirkevný činiteľ, kňaz
[63]
Pochádza z Bohatej, absolvoval Seminár sv. Štefana v Trnave, kde nadobudol filozofické
a teologické vzdelanie. Pôsobil ako kaplán vo Veľkom Kýre (1825-27), v Tvrdošovciach
(1828-31), krátko v Bajóte (MR) (1832), ako farár v Bajtave (1832-1836), v Hronskej
Kamenici (od r. 1928 Kamenica nad Hronom) (1837-1849) a od r. (1848) tamtiež ako
poddekan. V Drégelypalánku (MR) (1850-1854) ako kanonik a dekan v ostrihomskej kapitule
(1854-1858) ako opát v Koprivnici (Chorvátsko) (1859-1862), venoval sa písaniu poézie,
ktorá bola publikovaná v časopise Uránia (1829-32) v Maďarskom národnom múzeu je v
rukopise archivovaná: Óda ő emin. Rudnay Sándor hercegprímás tiszteletére (Óda na počesť
jeho emin. uhorského primasa Alexandra Rudnaya).
In: Významné osobnosti mesta. Hurbanovo historický vývoj, stavebné a umelecké pamiatky,
významné osobnosti. - 2. vyd. Hurbanovo: Artcentrum, 2011. 190 s.
UNGÁR, František /110. výročie narodenia/
*31.3.1904 Chrastince /okr. Veľký Krtíš/
†?
- kaviarnik, športový organizátor
[64]
Výborový člen Novozámockého športového spolku ÉSE, predseda tenisového odboru, vedúca
osobnosť športového života.
In: Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava, Academia, 1936, s.
342.
APRÍL
VÖRÖS, Péter /10. výročie úmrtia/
*24.6.1947 Marcelová /okr. Komárno/
†3.4.2004 Nové Zámky
- básnik, literárny kritik
[65]
Maturoval na gymnáziu v Nových Zámkoch v roku 1965. Člen literárneho zoskupenia
IRÓDIA. Publikoval v Új Szó, Vasárnap, Hét, Nö, Nap, Castrum Novum, Bécsi Napló,
Irodalmi szemle. Žil a pôsobil v Nových Zámkoch. Vydal diela: Szamovár és mentööv
/1997/a Shakespeare és a vadkan /2000/.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky.
19
ZEMANÍK, Alojz /110. výročie narodenia/
*3.4.1904 Raková /okr. Čadca/
†?
- kaplán
[66]
Za Slovenského štátu bol farárom v Zohore. Po roku 1948 sa dostal do väzenia. V roku 1954
sa stal správcom fary v Topoľčiankach. V Palárikove pôsobil v roku 1932. V roku 1962 bol
preložený do Veľkého Zálužia, kde pôsobil do 22.6.1968.
In: Szabó, I.: Farnosť Palárikovo, Nové Zámky: Crocus, 1997, s. 49.
PLICHTA, Tibor /65. výročie narodenia/
4.4.1949 Nové Zámky
- ľudový tanečník, choreograf
[67]
Člen Csemadoku od roku 1963. Podpredseda Mládežníckeho klubu Klik Lajosa Kassáka.
Pôsobí pri divadelnom súbore Csemadoku, vedúci tanečnej ľudovej skupiny.
In: Szlovákiai Magyar Ki kicsoda. AB Art, 2001, s. 187.
SZLÁVIK, Július /140. výročie narodenia/
*6.4.1874 Vesprém /Maďarsko/
†?
- obuvník, verejný činiteľ
[68]
Pôsobil ako obuvník v Nových Zámkoch. člen mestskej daňovej komisie, výborový
a zakladajúci člen živnostenského spoločenstva. Predseda Remeselníckeho spolku obuvníkov
a čižmárov.
In: Kolektív Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava: Academia,
1936, s. 315.
YBL, Miklós /200. výročie narodenia/
*6.4.1814 Székesfehérvár /Maďarsko/
†22.1.1891 Budapešť /Maďarsko/
- staviteľ
[69]
Postavil celý rad významných budov, kostolov a kaštieľov, o.i. aj v Šuranoch.
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s. 1057.
BALOGH, Ľudovít /125. výročie narodenia/
*7.4.1889 Pribeta
†?
- obchodník s koňmi
[70]
20
Od prevratu dodával kone pre československú armádu. Člen obchodného grémia v Bratislave
a výberový člen Živnostenského spoločenstva. Podporoval každé sociálne hnutie.
In: Kolektív: Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava: Academia,
1936, s. 17.
FUČÍKOVÁ, Helena /70. výročie narodenia/
*7.4.1944 Nové Zámky
- amatérska výtvarníčka
[71]
Žije a tvorí v Nových Zámkoch. Výtvarníctvu sa učila pod vedením p. Juraja Balogha
v Csemadoku. Samostatné výstavy mala v Štúrove, Komárne, Nových Zámkoch a v Znojme.
In. Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
BANKÁZY, Karol /75. výročie narodenia/
*9.4.1939 Kamenín
- pedagóg
[72]
Základnú školu navštevoval v rokoch 1945 – 1953 v Kameníne. V roku 1956 maturoval
v Štúrove a v rokoch 1956 – 1959 študoval v Bratislave na Pedagogickej vysokej škole
v odbore matematika – fyzika. Pôsobil ako učiteľ v Kolárove a Kameníne. Bol členom
Csemadoku. Iniciátor a organizátor kultúrnych podujatí. Autor učebníc matematiky a fyziky.
Prispieval odbornými článkami do časopisov Hét, Új Ifjuság a Népmüvelés.
In: Szöke, József – Viczián, János: Ki kicsoda Kassátol Prágáig. Szekszárd: Babits Kiadó,
1993, s. 41.
HOLEC, Vladimír MUDr., DrSc. /90. výročie narodenia/
*10.4.1924 Svodín
- lekár
[73]
Od roku 1962 pracovník Ústavu experimentálnej chirurgie SAV. Od roku 1970 zástupca
riaditeľa Ústavu. Vedúci odd. umelého odberu krvi. Písal vedecké práce zamerané na
všeobecnú chirurgiu, výskum ochorení venózneho systému. Venoval sa otázkam
transplantácie srdca a pankreasu.
In: Encyklopédia Slovenska II. E-J. Bratislava: VEDA, 1978, s. 282.
SIDÓ, Zoltán /75. výročie narodenia/
*11.4.1939 Komárno
†2.7.2013 Nové Zámky
- učiteľ, kultúrno-politický pracovník
[74]
Absolvoval Pedagogický inštitút v Nitre, učiteľstvo. V rokoch 1963-1968 učiteľ na ZDŠ vo
Dvoroch nad Žitavou, 1969 -1981 bol stredoškolským profesorom na SEŠ v Nových
Zámkoch. Zaslúžil sa o rozvoj výchovy k československému vlastenectvu medzi pracujúcimi
21
maďarskej národnosti na Slovensku. Predseda a tajomník ZO Csemadok Nové Zámky.
Publikoval a prednášal. Bola mu udelená cena PRO URBE za rok 1998.
In: Pedagogická encyklopédia Slovenska II. P-Ž.Bratislava, Veda SAV, 1985, s 224.
Castrum Novum. -Évf. XX, sz. 9 (2010), o. 4
GODIN, Imrich /35. výročie úmrtia/
*17.7.1907 Vráble /okr. Nitra/
†13.4.1979 Bratislava
- operný spevák, hudobný pedagóg, tenor
[75]
Do roku 1924 študoval na gymnáziu v Nových Zámkoch.
In: Slovenský biografický slovník II. E-J. Martin: Matica Slovenská, 1987, s. 196.
Pedagogická encyklopédia Slovenska I. Bratislava: VEDA SAV, 1984, s. 278.
Kissová, M.-Zemková, A.: Hudobníci okresu Nové Zámky. Nové Zámky, OK, 1994, s. 11-12.
ELEK, Pavol /100. výročie úmrtia/
*12.9.1856 Ondrochov
†15.4.1914 Baden /Rakúsko/
- národohospodár, podnikateľ
[76]
Riaditeľ PZO „Dreyfus“ v Londýne a Paríži, neskôr Maďarskej obchodnej účastinárskej
spoločnosti. Zaslúžil sa o pozdvihnutie maďarského zahraničného obchodu.
In: Magyar életrajzi lexikon. I. A-K. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1967, s. 418.
Révai nagy lexikona, zv. 6. Budapešť: RTIIR, 1911-35, s. 293.
Slovenský biografický slovník, II. E-J. Martin: Matica Slovenská, 1986, s.13.
GREGERSEN, Guilbrand /190. výročie narodenia/
*17.4.1824 Strand /Nórsko/
† 24.12.1910 Budapešť /Maďarsko/
- stavebný podnikateľ
[77]
Budoval mosty nad Váhom, neskôr riadil stavbu železničnej trate Nové Zámky – Ostrihom.
In: Magyar életrajzi lexikon I. A-K. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1967, s. 619.
BARNÁŠ, Štefan /50. výročie úmrtia/
* 19. 1 1900 Slovenská Ves /okr. Kežmarok/
† 19. 4 1964 Pezinok
- slovenský rímskokatolícky biskup, novotomistický filozof, publicista,
profesor teológie a filozofie, pomocný spišský biskup
[78]
Študoval na gymnáziách v Podolínci, Rožňave a zmaturoval v Košiciach roku 1919. Teológiu
začal študovať v roku 1920 v bohoslovnom seminári v Spišskej Kapitule a v rokoch 1921 –
1925 na teologickej fakulte v Prahe. V októbri 1949 Barnáš prevzal na internunciatúre v
Prahe dekrét pápeža Pia XII. z 25. októbra 1949, ktorým bol vymenovaný za pomocného
biskupa v Spišskej diecéze. Počas svojho života prispieval filozofickými, teologickými a
22
náboženskými článkami a štúdiami, niekedy aj pod pseudonymom Dr. Spišský, do týchto
časopisov: Duchovný pastier, Filozofický zborník, Katolícke noviny, Kráľovná Mája,
Kultúra, Nová práca, Obroda, Slovák, Slovenské pohľady, Smer, Svätá rodina (redaktor),
Svetlo, Svoradov, Verbum.
In: Farský spravodajca, 2004, 6 (10), s. 5.
Verný v živote i v smrti In: Farský spravodajca, 2004, 6 (9), s. 2-3.
WINTER, Alexander /185. výročie narodenia a 105. výročie úmrtia/
*1829 Tvrdošovce
†19.4.1909 Piešťany
- podnikateľ v kúpeľníctve
[79]
Navštevoval židovskú školu v Nových Zámkoch. Pôsobil ako obchodník s textilom v Šahách,
bol majiteľom tehelne, vápenky, parnej píly a firmy na stavbu ciest, od roku 1889 podnikal
v Piešťanoch. Budovateľ kúpeľov v Piešťanoch.
In: Slovenský biografický slovník, VI, Martin: Matica Slovenská, 1994, s. 373.
LAZÍK, Ambróz, ThDr. /45. výročie úmrtia/
*7.12.1897 Trstín /okr. Trnava/
†20.4.1969 Trnava
- kňaz, biskupský archivár, generálny vikár, biskup apijský
[80]
Po maturite v malom seminári v Trnave nastúpil na ZVS v roku 1917. Od roku 1919
pokračoval v bohosloveckých štúdiách v Nitre. Ordinovaný bol 29.6.1922 v Nitre. Pôsobil
ako kaplán v Nových Zámkoch a Dvoroch nad Žitavou. V roku 1925 sa stal biskupským
archivárom - tajomníkom, neskôr kancelárom. V rokoch 1938-1939 bol generálnym vikárom
Trnavskej apoštolskej administratúry. V roku 1938 apoštolský protonotár, kanonik
v Bratislave. V roku 1945 generálny vikár. 14.8.1949 v Trnave konsekrovaný za biskupa ako
titulárny biskup apijský. Zomrel 20.4.1969 v Trnave. Pochovali ho v rodisku.
In: Schematizmus Trnavskej arcidiecézy. Trnavy: Spolok sv. Vojtecha. 1993, s.11.
ÚJVÁRI, Péter /145. výročie narodenia/
*24.4.1869 Tolcsva /Maďarsko/
†16.1.1931 Budapešť /Maďarsko/
- spisovateľ, novinár
[81]
Od roku 1923 redigoval novozámocký časopis „Szombat“.
In: Magyar irodalmi lexikon III. S-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1965, s. 444.
ZOLTVÁNY, Irén /155. výročie narodenia/
*24.4.1859 Nové Zámky
†12.2.1938 Balatonfüred /Maďarsko/
- literárny historik
[82]
23
Od roku 1875 bol členom benediktínskeho rádu, profesor na Panonhalmskej opátskej škole.
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s. 1084.
Magyar irodalmi lexikon III. S-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1965, s. 595.
RAJNOHA, Štefan, Ing.CSc. /90. výročie narodenia a 10. výročie úmrtia/
[83]
*25.4. 1924 Malá Lehota /okr. Žarnovica/
†1.10.2004 Komjatice
- vedecko-technický pracovník, partizán, účastník národno-oslobodzovacieho boja.
In: Cifra, Š.-Vrabcová, V.: Komjatice 1256-2006: vedecko-popularizačná monografia,
Komjatice - Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, 2008, s.759.
FRANCE, Karol, Doc. Ing., CSc. /85. výročie narodenia/
*27.4.1929 Bánov
† 19.1.1995 Bratislava
- ekonóm, pedagóg.
[84]
Od roku 1960 pôsobil na VŠE v Bratislave. Od roku 1970 vedúci Katedry plánovania
národného hospodárstva a cien. V rokoch 1970 – 73 prorektor VŠE.
In: Encyklopédia Slovenska II. E-J. Bratislava: VEDA 1978, s.111-112.
BOSNIAKOVÁ, Žofia /405. výročie narodenia a 370. výročie úmrtia/
*2.6.1609 Šurany
† 28.4.1644 Strečno /okr. Žilina/
- šľachtičná, uhorská svätica
[85]
Po smrti prvého manžela, s ktorým žila na hrade Svetlov na Morave sa vrátila do Šurian, kde
viedla otcovu domácnosť a vychovávala mladších súrodencov. Pamiatky: - Podobizeň v
krypte hradnej kaplnky na Strečne (2012, autor ak. maliar Stano Lajda); Socha na námestí
pred cirkevnou základnou školou v Šuranoch (2012, autor ak. sochár Jaroslav Gubric).
In: Slovesný biografický slovník I. A-D. Martin: Matica slovenská 1986, s. 305.
Škarpichová, A. Žofiin sen. Práca, 1990, 45(166, s. 3.
Zrubec, L. Šurany, Bosniaková, Žofia , s. 47, 52.
Apfel, V. Sen o láske a šťastí. Nevšedné príbehy. Národná obroda, 1991, 2(153), s.9, obr.4.
JANOTKOVÁ, Andrea /35. výročie narodenia/
*29.4.1979 Šurany
- poetka
[86]
Žije v Nových Zámkoch. Študovala na strednom odbornom učilišti v Nových Zámkoch.
Pôsobila v školskom časopise Tvorba. Navštevovala Literárny klub pri Požitavskej knižnici,
kde sa predstavila so svojou tvorbou í.1. 1996 v autorskom večere. Iniciátorka pri zakladaní
školského časopisu Medúza. Publikuje v regionálnych časopisoch ako Naše Novosti, Dievča,
My 1996, Študentské noviny, Medúza a pod.
24
Diela: Bariéra (1997)
In: Naše Novosti, 1995, 35 (16), s. 7.
KLÖKNER, JURAJ /250. výročie narodenia a 170. výročie úmrtia/
*1764 Niederwerth /Nemecko/
†29.4.1844 Bratislava
- organár, výrobca klávesových nástrojov, stolár
[87]
Od roku 1952 je v evanjelickom kostole umiestnený jeho organ.
In: Slovenský biografický slovník III. K-L. Martin: Matica Slovenská, 1989, s. 110.
VARGA, Erzsébet /15. výročie úmrtia/
*12.1.1951 Nová Vieska
†apríl 1999 ?
- poetka, literárna kritička
[88]
Študovala na gymnáziu v Štúrove. Neskôr právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Je
autorkou troch básnických zbierok známa aj ako prekladateľka.
In: Ozsvald, Á. Búcsú Varga Erzsébettöl. Szabad Újság, 1999, 7 (15),s. 8, obr. 1.
MÁJ
MENNYEI, József /125. výročie úmrtia/
*9.2.1823 Malé Dvorany /okr. Topoľčany/
† 1.5.1889 Szombathely /Maďarsko/
- pedagóg
[89]
V roku 1848 vystúpil z rádu a stal sa profesorom na Novozámockom Učiteľskom ústave. Tu
založil zvláštnu školu pre školopovinné rómske deti.
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s.190.
Pénzes, I. Pred 175 rokmi sa narodil zakladateľ prvej cigánskej školy. Castrum Novum, 1998,
8 (8),s. 5, obr.1.
DUBAY, Gejza /125. výročie narodenia/
*2.5.1889 Nitra
†?
- správca, učiteľ
[90]
Pôsobil ako správca a učiteľ v Nových Zámkoch. Študoval v Nitre a v Leviciach. Člen
školskej stolice a iných kultúrnych a sociálnych spolkov. Od roku 1919 riaditeľ rímskokatolíckej ľudovej školy a slovenských i maďarských učňovských škôl.
In: Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava: Academia, 1936, s.
67.
25
KOVÁCS, Ladislav /5. výročie úmrtia/
*2.7.1952 Strekov
†3.5.2009 Svodín
- cirkevný činiteľ, kňaz, dekan
[91]
Rodák zo Strekova, absolvoval Gymnázium v Nových Zámkoch. Ordinovaný v roku 1975,
pôsobil ako kaplán v Štúrove, kňaz vo Veľkom Mederi (25 rokov), školský dekan dekanátu v
Dunajskej Strede, neskôr dekan, farár vo Svodíne (2001-2009).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
MÓZSI, Ferenc /90. výročie narodenia/
*3.5.1924 Bratislava
- publicista, pedagóg
[92]
Maturoval v Nových Zámkoch v roku 1944. Neskôr pokračoval na Pedagogickom inštitúte
diaľkovo. Študijný odbor – maďarčina a dejiny ako aj výtvarné umenie a hudbu. V roku 1986
získal kandidatúru. Vydal viacero odborných publikácií.
In: A Cseh magyar irodalmi lexikon 1918-1995, Madách Possonium. 1997, s. 223.
DRASKOVICH, Juraj /415. výročie narodenia/
*4.5. 1599 Nové Zámky
† 26.11.1650 Viedeň /Rakúsko/
- barón, kanonik, biskup
[93]
Od mladých liet bol obľúbencom a chránencom Petra Pázmánya, ktorý ho po ukončení
filozofických štúdií v Gratzi poslal v roku 1618 do Ríma. Od 30.11.1622 sa stal
ostrihomským kanonikom. 18.7.1628 bol menovaný biskupom. Vynikajúci prekladateľ
a kazateľ.
In: Biografický lexikón Slovenska II. C-F. s. 320.
Zellinger, A. Egyházi írók csarnoka. Nagyszombat 1893, s. 97.
HOLČEK, Juraj /145. výročie úmrtia/
*5.4.1811 Budmerice /okr. Pezinok/
† 4.5.1869 Jasová
- literát, publicista, národný buditeľ, ľudový lekár, katolícky kňaz
[94]
V rokoch 1848-1865 pôsobil v Dolnom Ohaji, od roku 1865 v Jasovej. Vo svojich dielach
prešiel od 1846 od bernolákovčiny k štúrovskej slovenčine.
In: Encyklopédia Slovenska II. E-J. Bratislava: Veda, 1978, s. 282.
ECHTNEROVÁ PELIKÁNOVÁ, Viera /80. výročie narodenia/
*5.5.1934 Sliač /okr. Zvolen/
†27.1.2001 Nové Zámky
[95]
26
- dramaturgička, režisérka a pedagogička
Viedla McKP v Nových Zámkoch, súbor AMOS 1. Ocenená zlatou medailou Daniela
Gabriela Richarda. Zameriavala sa na rozvoj mladých umeleckých súborov ZUČ. Ukončila
štátne konzervatórium v Bratislave, Krajské divadlo v Nitre. Od roku 1966 pôsobila v Nových
Zámkoch v Dome odborov. Neskôr v obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku.
In: Ballová, M. Pri príležitosti narodenín. Teraz alebo teraz. Vierka Echtnerová –
Pelikánová... In: Naše Novosti, 1999, 39 (13),s. 1,2, obr. 2 rozhovor.
Strba, A. Viera Echtnerová – Pelikánová. In: Castrum Novum, 2004, 14(22), s. 11.
STARZYK, Martin /40. výročie narodenia/
*10.05.1974 Nové Zámky
- lekár, verejný činiteľ
[96]
Rodák z Nových Zámkov. Študoval na Univerzite Karlovej (Praha, Česko) na Lekárske
fakulte - všeobecnú medicínu (1992-1998). Neskôr na Fakulte zdravotníckych a
špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave - špecializácia v
lekárskom odbore - všeobecná chirurgia (1998-2004) a International Business School (Brno)
(2008-2010). V súčasnosti pôsobí ako lekár, podnikateľ, manažér, verejný činiteľ. Pôsobiská:
Chirurgia (ambulancia, NZ, ); PolyStar (poskytovanie zdravotníckych služieb,
zneškodňovanie bio... odpadu, od 27.4.2006); Starong (prevádzkovanie siete neštátnych
zdravotníckych zariadení v odbore stomatológia, od 5.1.2009). Verejné funkcie: poslanec
MsZ v NZ (2010-2014); predseda komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
Ocenenia: Začínajúci podnikateľ roka 2007 (Ernst & Young, americká spoločnosť). Autorská
činnosť: Vybrané kapitoly Verejného zdravotníctva (spoluautor).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
ZBIŠKO, Jozef Karol /240. výročie úmrtia/
*15.11.1711 Pukanec /okr. Levice/
†10.5.1774 Spišské Podhradie /okr. Levoča/
- cirkevný hodnostár
[97]
V roku 1738 pôsobil vo Dvoroch nad Žitavou, o rok neskôr v roku 1739 ako farár v Nových
Zámkoch, neskôr ako vicearchidiakon v Nových Zámkoch.
In: Slovenský biografický slovník VI. T-Ž. Martin: Matica Slovenská, 1994, s. 422.
SOJKA, Leonard /55. výročie úmrtia/
*26.11.1907 Veľká Maňa
†12.5.1959 Kmeťovo
- učiteľ, pedagogický a osvetový pracovník
[98]
Pôsobil ako učiteľ v Šuranoch v roku 1935 sa presťahoval do Kmeťova. Tu pôsobil ako učiteľ
a riaditeľ školy. Každoročne nacvičoval a režíroval divadelné hry s miestnym ochotníckym
súborom. Bol organizátorom miestnych slávností, osláv a kultúrnych podujatí.
27
In: Horníková, Ľ. – Horník, P.: Prví veľkomáňanskí vzdelanci. Maňa: Matica Slovenská
Miestny Odbor, 1998, s.13.
ZUPKO, Štefan /80. výročie narodenia/
*17.5.1934 Fiľakovo /okr. Lučenec/
- letec, veliteľ letky, pilot, letecký bojovník
[99]
Ako bojovník – pilot pôsobil v rokoch 1953 - 1959. V období 1959 – 1966 učiteľ lietania
v Prešove. V období 1960-1987 bol veliteľ zahraničných poslucháčov /letky/. Pôsobil vo
Zvolene, Piešťanoch, v zahraničí v Sýrii 2 roky. V Afganistane, Lýbii v rokoch 1978-1981.
V roku 1987 ukončil lietanie, v roku 1989 stály riadiaci lietania. Je autorom autobiografickej
publikácie: Pilot číslo 749.
In: Zupko, Š. – Zupko, J. Obrnená technika 1944-2001 v SR, Magnet Press, Slovakia.
MaRa: Na besede so Štefanom Zupkom, In: Castrum Novum, 2004, 14 (13), s. 4, obr. 1.
SOLNÍK, Milan /70. výročie narodenia/
*19.5.1944 Žilina
- básnik
[100]
Žije v Nových Zámkoch a striedavo i v Bánove (od 1982), venuje sa písaniu básní, píše
o ľudských hodnotách, je dlhoročným členom Literárneho klubu GENERÁCIE pri Knižnici
A. Bernoláka v Nových Zámkoch;
Diela: Dotýkaj sa ma láska (1998); Skôr ako zabudnem (2004); Krehká pamäť (2007);
Oneskorené vyznania (2010)
Uverejňovať začal v Mladej Tvorbe, neskôr v literárnych periodikách. Venuje sa aktívne
umeleckému prednesu poézie. V Roku 1998 mu vyšla zbierka poézie Dotýkaj sa ma láska.
In: Tvár/e/ - Zborník Literárneho klubu pri PK v Nových Zámkoch. s. 5-7, obr. 1.
Fitušová, A. Jubilant vydal druhú zbierku básní. In: Naše Novosti, 44 (13), s. 5, obr. 1.
FEICHTINGER, János /125. výročie úmrtia/
*1811 Svodín
†20.5. 1889 Ostrihom /Maďarsko/
- kanonik, knihovník
[101]
Pôsobil ako kaplán v Nových Zámkoch, Ostrihome. V roku 1874 ho vymenovali za
knihovníka hlavnej cirkevnej župy a v roku 1881 za kanonika. Zomrel v Ostrihome.
V rukopise sa zachovali jeho obsiahle diela.
In: Vércse, M. Naši spisovatelia a básnici... Štúrovo a okolie – Párkány és vidéke, 1996, 6 (78), s. 17.
MACH, Vladimír /60. výročie narodenia/
*20.5.1954 Nové Zámky
- karikaturista, básnik, prozaik, humorista
[102]
28
Rodák z Nových Zámkoch. Žije a tvorí v Palárikove. V súčasnosti pracuje v Elitexe Šurany
na odbore marketingu. Jeho tvorba – karikatúry sú známe i v zahraničí. Autor epigramov,
humoresiek, aforizmov, poviedok, satirických poviedok a fejtónov. Píše i básne. Spolupracuje
s rozhlasom – zábavnými redakciami, ale práce zverejňuje v rôznych denníkoch, zábavných
a humoristických časopisoch.
In: Spomienka na K. Strmeňa. Literárny klub v aktivite. Novozámocký hlásnik. 1997, 2 (16),
s.7.
Autorský večer V. Macha. Hlas ľudu, 1997, 43(94),s.8.
SZÁRAZ, Pál /60. výročie narodenia/
*22.5.1954 Šurany
- spisovateľ, publicista
[103]
In: Szlovákiai Magyar Ki Kicsoda. AB ART, 2001, s. 213.
GROSCH, István /75. výročie narodenia/
*25.5.1939 Mužla
-učiteľ
[104]
Od roku 1960 učiteľ v Bešeňove. Od r. 1978/91 tajomníkom ZO Csemadoku v Bešeňove.
Založil a viedol divadelný súbor v Bešeňove.
In: Szöke, J.-Viczián,J. Ki kicsoda Kassától – Prágaig. Szekszárd: Babits kiadó, 1993, s. 120.
PELIKÁN, Ferdinand /200. výročie narodenia/
*25.5.1814 Skalica
†29.5.1864 Kamenica nad Hronom
- cirkevný hodnostár, redaktor
[105]
In: Encyklopédia Slovenska IV. N-Q. Bratislava: Veda, 1980, s.303.
KLČO, Ján /120. výročie narodenia a 55. výročie úmrtia/
*27.5.1894 Krakovany /okr. Piešťany/
†7.9.1959 Závodie /okr. Žilina/
- kaplán
[106]
Gymnaziálne štúdiá ukončil v Nitre. Bohoslovecké štúdiá začal v Ostrihome, skončil však
v Olomouci. Vysvätený bol v Nitre 29.6.1929. Pastorálnu činnosť mal v Radošovciach,
Slovenskom Mederi /Palárikove/ v rokoch 1926-1929. Pôsobil i v Nových Sadoch,
Lukáčovciach, Číčove, Moste na Ostrove a v Závodí.
In: Szabó, I. Farnosť Palárikovo. Nové Zámky: Crocus, 1997, s. 49.
29
JÚN
HORTAI, Eva /60. výročie narodenia /
*1.6.1954 Gbelce
- právnička
[107]
V rodisku ukončila ZŠ. V rokoch 1969-1973 na gymnáziu s vyučovacím jazykom
maďarským ukončila s maturitou. V období rokov 1973-1978 študovala na UK v Bratislave
právo. Od roku 1983 je členkou Csemadoku. Činná vo funkciách verejnej správy. Žije
v Komárne.
In: Szöke, J.-Viczián,J. Ki kicsoda Kassától – Prágaig. Szekszárd: Babits kiadó, 1993, s. 136.
BORBÉLY, Peter /75. výročie narodenia/
*4.6.1939 Tvrdošovce
- kňaz
[108]
V roku 1956 maturoval na novozámockom gymnáziu. Za kňaza bol ordinovaný v roku 1963.
Do roku 1972 pôsobil v Dubníku. V rokoch 1952 – 1975 pôsobil ako kňaz v Brutoch.
V Bešeňove pôsobil od roku 1983 ako kňaz.
In: Schematizmus Trnavskej arcidiecézy. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 199š, s. 217.
KOPASZ – KIEDROWSKA, Csilla /5. výročie úmrtia/
*3.4.1941 Nové Zámky
†4.6.2009 Nové Zámky
- prekladateľka, novinárka
[109]
Pôsobila v Madách kiadó, Új Szó, Vasárnapi Új Szó, Hét. Prekladateľka z jazyka českého,
poľského a slovenského.
In: Szöke, J. - Viczián, J. Ki kicsoda Kassától – Prágaig? Szekszárd: Babits kiadó, 1993, s.
170-171.
BAY, György /165. výročie úmrtia/
*19.3.1792 Šurany
† 5.6. 1849 Budapešť /Maďarsko/
- básnik, politik, krajinský úradník, hlavný slúžny Beregskej župy.
[110]
In: Magyar életrajzi lexikón I. A-K. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1967, s. 151.
BACSÁK, Viktor /125. výročie narodenia/
*7.6.1889 Selice
†?
- notársky tajomník, vedúci notár
[111]
Študoval v Nových Zámkoch. Bol členom kultúrnych spolkov.
30
In: Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi, Bratislava: Academia, 1936, s.
14.
BERTÓK, Imrich PhDr., CSc. /20. výročie úmrtia/
*30.8. 1922 Kamenín
†7.6. 1994 Bratislava
- učiteľ, redaktor
[112]
V rokoch 1951 – 1972 pôsobil ako učiteľ na strednej škole s vyučovacím jazykom
maďarským v Kameníne. Je spoluatorom viacerých učebníc. Publikoval v časopisoch
Irodalmi Szemle, Hét, Új Szó. Je autorom mnohých metodických a pedagogických materiálov
a príručiek.
In: Szöke, J.-Viczián, J. Ki kicsoda Kassátol Prágáig. Szekszárd: Babits Kiadó, 1993, s. 52.
Pedagogická encyklopédia Slovenska I. A-O. Bratislava: Veda SAV, 1984, s. 73.
ŽILINEK, Anton /90. výročie narodenia/
*8.6.1924 Marianka /okr. Malacky/
- kňaz
[113]
Správca fary v Komjaticiach.
In: Schematizmus slovenská katolíckej diecézy. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1971, s. 359.
FITZEK, Jozef /135. výročie narodenia/
*10.6.1879 Veľké Uherce /okr. Partizánske/
†?
- veterinárny poradca
[114]
Pôsobil v Štúrove. Študoval v Kremnici a na veterinárnej vysokej škole v Budapešti.
In: Kolektív: Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava: Academia,
1936, s. 83.
MAJTHÉNYI, Adolf /200. výročie narodenia/
Kesseleőkeői (rodné meno)
*10.6.1814 Nováky /okr. Trenčín/
†14.5. 1871 Ostrihom /Maďarsko/
- kanonik
[115]
V Budapešti študoval kanonické právo, kde získal doktorát.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
SZEREDY, SZTREDOVÁ, Krisztina /35. výročie narodenia/
*10.6.1979 Nové Zámky
- operná speváčka, soprán
[116]
31
V rokoch 1985 až 1993 študovala hru na klavír na hudobnej škole v Nových Zámkoch.
Medzi rokmi 2000 a 2005 v Budapešti na Akadémii múzických umení Ferenca Liszta
študovala umenie, ktorú absolvovala v roku 2005. Od roku 1998 do roku 2000 bola členom
divadla operety v Budapešti, v rokoch 2001 a 2003, pôsobila v divadle v Debrecíne. Dva po
sebe idúce roky hosťovala v londýnskej Covent Garden škole. Po týchto dvoch rokoch
koncertovala v USA a Kanade. V súčasnej dobe, koncertuje v
Rakúsku , Nemecku , Belgicku , Kanade a Amerike. A stále je členom
Debrecínskeho Csokonai divadla a v Budapešti Ida Turay divadla a divadla Thalia
v Košiciach.
In: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeredy_Krisztina
Castrum Novum. 2010, 63(4), s. 4-5.
BERÉNY, Eugen /150. výročie narodenia/
*15.6. 1864 Nové Zámky
†?
- kňaz
[117]
Za kňaza bol vysvätený 31. 12. 1886. Ako kňaz pôsobil v Budapešti, a od roku 1902 bol
administrátorom v Šoprone.
In: Schematizmus cleri archidiocesis strigoniensis, 1916, s. 291.
BIRČÁK, Ján /50. výročie narodenia/
*16.6. 1964 Opava /Česká republika/
- prozaik, úradník
[118]
Má ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou. Bakalársky diplom – diaľkové štúdium
na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Publikuje poviedky a v Dotykoch má uverejnenú
jednu báseň. V súčasnosti žije v Nových Zámkoch.
In: Birčák, J. Voda. Celú noc pršalo. Najťažšie je. V pomykove. Niekedy sa naozaj zdá.
Romboid, 2001, 36 (1), s. 26-28.
FÁBRY, Viliam, PhDr. /85. výročie narodenia/
*16.6.1929 Kamenec pod Vtáčnikom /okr. Prievidza/
- učiteľ, kultúrno-osvetový pracovník
[119]
Pôsobil ako inšpektor ONV v Štúrove. Zaoberal sa rozpracúvaním otázok mimoškolskej
výchovy a vzdelávania dospelých. Je autorom viacerých prác.
Vyznamenanie: „Zaslúžilý pracovník kultúry 1971“.
In: Pedagogická encyklopédia Slovenska I. Bratislava: VEDA SAV, 1984, s. 232-233.
ĎURIŠ – FRNDÁK, Ján /50. výročie úmrtia/
*12.5.1897 Krajné /okr. Myjava/
†20.6.1964 Nové Zámky
[120]
32
- kultúrno-osvetový pracovník, úradník
Používal pseudonym: Janko Kopaničiar. Organizátor ochotníckeho divadla a ľudovýchovy.
In: Slovenský biografický slovník. I. A-D. Martin: Matica Slovenská, 1986, s. 529.
GAZDÍK, František /130. výročie narodenia a 55. výročie úmrtia/
*21.6.1884 Korytná /okr. Uherské Hradište/
†15.9.1959 Bratislava
- vodohospodár
[121]
Od roku 1949 bol riaditeľom Vodného družstva v Nových Zámkoch.
In: Slovenský biografický slovník II. E-J. Martin: Matica Slovenská, 1987, s. 172.
VINCENT, Jaross /155. výročie úmrtia/
*22.1.1795 Kolta
†22.6.1859 Ostrihom /Maďarsko/
- cirkevný hodnostár
[122]
Po absolvovaní štúdia filozofie a teológie na seminári sv. Štefana bol 12.8.1818 vysvätený za
kňaza. Potom slúžil ako vychovávateľ. Roku 1820 sa stal kaplánom v Trnave, v októbri 1829
bol menovaný za kňaza v obci Čaka. Ale slúžil aj na farnosti Vráble, kam nakoniec aj prešiel
a tu slúžil do roku 1841, keď sa stal ostrihomským kanonikom. Roku 1848 bol menovaný
arcibiskupským protonotárom. Roku 1850 sa stal komárňanským arcidekanom a roku 1853
šomoďským opátom sv. Egídia. V obci Čechy a Kolta vlastnil majetkové diely, kde bol
podporovateľom kultúry a náboženského života.
In: Reško, A.: Čechy: 590 rokov prvej písomnej zmienky 1419 – 2009, Komárno:
Vydavateľstvo KT, 2009, s. 130.
MARCIŇOVÁ - HETMINSKÁ, Zuzana /70. výročie narodenia/
* 23.06.1944 Nové Zámky
†04.07.2002 Nitra
- umelkyňa, sochárka
[123]
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
SZEDER, Fabián János /230. výročie narodenia a 155. výročie úmrtia/
[124]
*24.6.1784 Čalovec /okr. Komárno/
†13.12.1859 Trávnik /okr. Komárno/
- maďarský náboženský spisovateľ, zberateľ, prírodovedec, dramatik, stredoškolský
profesor, kňaz
Študoval v Nových Zámkoch.
In: Katolícke noviny. 23.6.1974. Bratislava.
33
VADKERTI, Andrea /40. výročie narodenia/
*26.6.1974 Nové Zámky
- moderátorka
[125]
Vyštudovala európske medzinárodné právo a finančný manažment na Univerzite
Komenského v Bratislave. Absolvovala pracovné stáže vo Veľkej Británii, New
Yorku, USA. Je zakladateľkou československého fondu na podporu žien, ktoré chcú žiť svoj
sen - Live your dream fund. Od roku 2002 je aj predsedníčkou dozornej rady Slovensko –
českého ženského fondu a aktívnou podporovateľkou projektov osobného rozvoja žien a
matiek.
In: http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrea_Vadkerti.
VLOSSÁK, Péter /120. výročie narodenia/
*29.6.1894 Bobrov na Orave /okr. Námestovo/
†15.10. 1977 Nové Zámky
- učiteľ gymnázia
[126]
Ako vojak sa zúčastnil 1. sv. vojny, padol do zajatia, kde prežil 5 rokov. Domov sa vrátil
v roku 1921. Vyštudoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej
v Prahe. Ako profesor na gymnáziu pôsobil po celom Slovensku. V 30-tych rokoch pôsobil
v Šuranoch. Riaditeľom dievčenského učiteľského ústavu v Nových Zámkoch. V r. 1969 bol
vyznamenaný - za záslužnú celoživotnú pedagogickú prácu.
In: Strba, S. Výročia významných osobností, Castrum Novum, 1994, 26(2), s. 8.
JÚL
KOMJÁTI – WANYERKA, Július (Gyula) /120. výročie narodenia/
*2.7.1894 Komjatice
†3.11.1958 Budapešť
- maliar, grafik
[127]
Študoval na VŠVU v Budapešti do roku 1915 a po roku 1918 u profesora V. Olgyaiho na
Royal College of Art. Bol členom spolku maďarských medirytcov. Pod vplyvom
Rembrandtových diel sa od roku 1920 zaoberal medirytectvom, najmä suchou ihlou. Získal
cenu Endre Ernesta za grafiku. Je zastúpený v zbierkach Britského múzea a vo Victorian and
Albert museum v Londýne.
In: Maďarská grafika 1. polovice 20. storočia. Z daru Ernesta Zmetáka a D. Zmetákovej.
Nové Zámky, Požitavská galéria 1999, s.21-22.
Slovenský biografický slovník III. K-L. Martin: Matica Slovenská, 1989, s. 154.
ABA, Samuel /970. výročie úmrtia/
*okolo r. 990 ?
†5.7. 1044 ?
- uhorský kráľ
[128]
34
Príslušník šľachtického rodu Abovcov. Člen jedného z najstarších šľachtických uhorských
rodov. V 11. Storočí mu patrili rozsiahle majetky na východe Uhorska. Zakladateľ Nového
Hradu /Novum Castrum, Újvár/, ktorý sa stal administratívnym centrom Újvárskej župy.
In: Biografický lexikón Slovenska I. A-B. Martin – SNK NBÚ, 2002, s.15.
KRŠÁK, ANTON /245. výročie narodenia/
*5.7.1769 Námestovo
†14.12.1828 Semerovo
- kňaz
Bernolákovec člen Slovenského učeného tovarišstva. Od roku 1815 pôsobil ako farár
v Semerove.
[129]
In: Novozámocký hlásnik, 1997, 2(24), s.2, obr.1.
HUBIK, István /20. výročie úmrtia/
*9.11.1916 Kamenica nad Hronom
†7.7.1994 Bratislava
- prekladateľ, redaktor
[130]
Doktorát získal v Pécsi na Právnickej fakulte Pracoval ako redaktor vo vydavateľstve
Madách.
In: Cseh-szlovákiai magyar irodalmi lexikon. 1918-1995. Madách Possonium, s. 127-128.
TAKÁCS, József /85. výročie narodenia/
*07.7.1929 Vlčany
- novinár, redaktor
[131]
Rodák z Vlčian, bol študentom Gymnázia Petra Pázmánya v Nových Zámkoch. Bol známym
novinárom, žijúcim v Amerike.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
SARLÓS, Jozef /105. výročie narodenia/
*8.7.1909 Štúrovo
†19.7.1996 Moldava nad Bodvou
- športovec, gymnasta
[132]
Športovú kariéru začal v Benediktínskom gymnáziu v Ostrihome, ako plavec. Od roku 1929
študoval na Vysokej škole telesnej výchovy v Budapešti. V 30-tych rokoch bol členom
maďarskej gymnastickej reprezentácie. Bol trojnásobným majstrom Maďarska a majstrom
sveta. Na berlínskej olympiáde v roku 1936 získal 6. miesto. Na medzinárodných a domácich
súťažiach získal vyše 70 medailí. V roku 1956 položil základy gymnastiky v Štúrove. Od 60tych rokov pôsobil v Moldave nad Bodvou na gymnáziu.
In: Štúrovo a okolie – Párkány és vidéke, 7(10), obr. 1 Cena PRO UBRE Józsefovi Sarólsovi.
35
CSANDA, Alexander PhDr., DrSc. /25. výročie úmrtia/
*3.8.1927 Nová Vieska
†10.7. 1989 Bratislava
- literárny historik maďarskej národnosti, univerzitný profesor
[133]
Od roku 1968 pôsobil na UK v Bratislave. Prevádzal výskumy v oblasti maďarskej literatúry
v ČSSR, staršej maďarskej literatúry po osvietenstvo a najmä maďarsko – slovenské literárne
vzťahy. Auto viacerých prác a učebníc.
In: Encyklopédia Slovenska I. A-D. Bratislava: Veda, 1977, s. 334.
Csanda, S. Elsö nemzedék. Bratislava: Madách, 1982, vnútorná strana obalu – životopisné
údaje.
ÚJVÁRIOVÁ, Alžbeta /Erzsébet/ /115. výročie narodenia/
*14.7.1899 Nové Zámky
†11.8.1940 Moskva /Rusko/
- poetka, novinárka, sestra L. Kassáka.
[134]
Spolupracovala s časopismi Tett, Ma, Akasztott ember. Po smrti jej vyšla jediná básnická
zbierka vo vydavateľstve krásne literatúry pod názvom „Škrípajúce kamene“ v roku 1986.
Písala i prozaické básne, dve divadelné scény, dve bábkové hry a dva prozaické živé obrazy.
In: Strba, A. Novozámocké portréty. Zabudnutá poetka. Spomíname na Alžbetu Újváriovú.
Castrum Novum, 1996, 6(20), s. 12.
Vörös, P.: Újvári, Erzsi /1899-1940/. Castrum Novum 1999, 9(49),s.4.
MUŠKA, Štefan František /90. výročie narodenia/
*18.07.1924 Nižná Šebastová
†13.04.2011 Nové Zámky
- kňaz, františkán, umelec, spisovateľ
[135]
Štúdiá: Osemročné gymnázium v Prešove; Františkánske gymnázium v Malackách; Vysoká
škola teologická v Žiline; Stredná výtvarná škola Bratislava. Večerná škola - odbor sochárstvo
– maliarstvo. Za kňaza ordinovaný 1948 a vysvätený v roku 1949. Od 1939 člen rehole
Františkánov. Pôsobiská: Malacky (1950-196); Šurany (1962-72); Dolný Ohaj (1972-2002);
na odpočinku (od 2002). Publikoval v Katolíckych novinách, redigoval katolícky časopis
Františkánsky obzor. Autorom divadelných hier: - Sv. František a malomocný; Za svetlom.
Umelecká tvorba: Socha sv. Anny; prvý pohyblivý betlehem na Slovensku; Socha kľačiaceho
Pána Ježiša (Kalvária, Dolný Ohaj); Socha sv. Jána Nepomuckého; a symboly štyroch
evanjelistov (klenba svätyne kostola); Sochy sv. Cyrila a Metoda Hul); Hlavný oltár (Kostol
Svätej rodiny, Dolný Ohaj); Súsošie sv. Anny s Pannou Máriou (Park pri kostole, Malacky).
Zaslúžil sa o postavenie Kalvárie v Dolnom Ohaji; zabezpečil Krížovú cestu (Kostol Svätej
rodiny, cintorín, Dolný Ohaj); Betlehem (Malacky);. Prispel na rekonštrukciu luteránskej
kaplnky a kalvárie vo františkánskom kostole v Malackách.
Diela: Nebo na dlani života (mariánska kniha, 1999); - Brieždenie nad chatrčami (2006).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
36
SZEKERES, Juraj /100. výročie narodenia/
*18.7.1914 Rúbaň
†25.6.1973 Budapešť /Maďarsko/
- novinár, prekladateľ, diplomat, protifašistický bojovník
[136]
In: Vadász, F. Legenda nélkül. Budapešť: Móra Könyvkiadó, 1975, s. 160-161, obr. 1.
BEDNÁR, Marián /75. výročie narodenia/
*20.7.1939 Maňa
- básnik, publicista, rozhlasový redaktor
[137]
In: Bednár, M. Personálna bibliografia. Košice: Krajská knižnica, 1981, s. 1-53.
ÖLVEDI, János /100. výročie narodenia/
*20.7.1914 Nové Zámky
†20.4.1983 Mníchov
- historik
[138]
Študoval v Trnave a v Székesfehérváre. Bol riaditeľom Peňažného ústavu v Nových Zámkoch
do roku 1931.
In: Thury, K. - György Dr. A felvidék városai. Sorozat 1. Érsekúvár. A felvidék útmutató
gyüjteménye.
A Cseh – szlovákiai magyar irodalmi lexikon 1918-1995. Madách - Possonium,1997, s. 246247.
SZABÓ, Imre /85. výročie úmrtia/
*1883 Nové Zámky
†21.7.1929 Székesfehérvár /Maďarsko/
- spisovateľ, básnik, novinár
[139]
Svoju kariéru začal ako nemecky píšuci novinár v Budapešti v Neues Politisches Volksblatt.
Je autorom noviel, historických románov. Venoval sa prekladateľstvu.
In: Strba,S. – Lang, T.: Az érsekújvári zsidóság története. Bratislava, Kalligram, 2003, s. 55.
DRAGÚŇ, Marián /50. výročie narodenia/
*23.7.1964 Nové Zámky
-kňaz
[140]
Ordinovaný 19.6. 1988. Od roku 1989 pôsobí ako kaplán v Šuranoch.
In: Schematizmus Trnavskej arcidiecézy. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1993, s. 227-228.
DRAHOS, Joannes /Ján/ /130. výročie narodenia/
*23.7.1884 Brezová pod Bradlom /okr. Myjava/
† 15.6.1950 Budapešť /Maďarsko/
[141]
37
- kňaz
Za kňaza ordinovaný 27.6.1909. Pôsobil ako kaplán v Komjaticiach.
In: Schematizmus cleri archidioecensisi strigoniensis 1932, s. 145.
KETTNER, Emanuel doc. PhDr. /115. výročie narodenia/
*25.7.1899 Obořiště /Česká republika/
†24.7.1967 Bratislava
-učiteľ, školský pracovník
[142]
Od roku 1923 profesorom gymnázia v Prahe, Příbrame, Nových Zámkoch a Bratislave. Autor
gramatiky latinského jazyka pre gymnáziá. Nositeľom vyznamenaní – Vzorný učiteľ /1955/,
Zaslúžilý učiteľ /1964/.
In: Pedagogická encyklopédia Slovenska I. A-O. Bratislava: SAV Veda, 1984, s. 399 - 400.
MIHÁL, Ján PhDr. /45. výročie úmrtia/
*18.2.1891 Moštenica /okr. Banská Bystrica/
†28.7.1969 Budapešť /Maďarsko/
- jazykovedec, prekladateľ sovietskej a českej detskej literatúry, pedagóg.
[143]
V rokoch 1944-1051 pôsobil ako učiteľ v Nových Zámkoch. Venoval sa pádosloviu, skladbe,
lexikológii a frazeológii.
In: Sliacky, O. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: Mladé letá,
1979, s. 182-183.
AUGUST
VÁRADY, Antal /195. výročie narodenia/
*2.8.1819 Paszab /Maďarsko/
†15.11.1885 Kolta
- publicista, právnik, statkár, advokát
[144]
Publikoval v rôznych časopisoch. Predovšetkým publikoval spomienky na svojho priateľa
Sándora Petöfiho. Aj jeho životopis.
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s.954.
DRUGOVÁ - POKORNÁ, Katarína /70. výročie narodenia/
*3.8.1944 Bratislava
- učiteľka, speváčka
[145]
V Nových Zámkoch žije od roku 1946. ZŠ strednú školu absolvovala v Nových Zámkoch.
Pedagogickú fakultu ukončila v Nitre. Po ukončení štúdií učila na ZŠ Andovská v Nových
Zámkoch. V Csemadoku sa zúčastňovala na talentových súťažiach pod názvom „Kto čo vie“
to boli spevácke začiatky. Na vysokej škole sa zúčastnila všetkých súťaží tvorivosti mládeže38
operetných i tanečných piesní. Spolupracovala s československým rozhlasom, ktorý keď
vypísal súťaž pre spevákov a speváčky tanečných piesní 24.1.1965 – na ktorej sa stala
víťazkou s piesňou Jasmíny /Šiváček - Droppa/. Spolupracovala s československým
rozhlasom s redakciou Kultúrnych aktualít a zaujímavostí v programe „Vyberte si pesničku“.
Účastníčka súťaží v Pardubiciach i v Olomouci.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
ROSIVAL, Štefan /170. výročie narodenia/
*4.8. 1844 Nitriansky Hrádok
†1.9.1916 Nitriansky Hrádok
- ostrihomský kanonik, titulárny opát, básnik a spisovateľ
[146]
Pôsobil ako farár v Pribete a Tvrdošovciach, bol riaditeľom ostrihomského seminára a znalec
cirkevného práva.
In: Kalendár nám pripomína. Katolícke noviny 1994, 109(31),s. 10.
BLAZSOVSZKY, Karol /155. výročie narodenia/
*6.8. 1859 Veľká Maňa
†?
- verejný činiteľ, správca družstva
[147]
Pôsobil ako správca družstva vo Dvoroch nad Žitavou. Od. roku 1922 bol správcom
miestneho družstva, za túto dobu založil ešte dve filiálky.
In: Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava: Academia, 1936, s.
34.
LIPOVNICZKY, István /200. výročie narodenia/
*15.8. 1814 Zlaté Moravce
†12.8.1885 Nagyvárad /Rumunsko/
- biskup
[148]
V roku 1860 získal novozámockú faru, v roku 1868 sa stal varadínskym biskupom.
In: Magyar életrajzi lexikon II. LZ. Budapešť: Akadémiai kiadó. 1969, s. 76.
NEMEC, Alojz /90. výročie narodenia/
*15.8.1924 Nové Zámky
- huslista
[149]
Základy hry na husliach získal v 8.rokoch pod vedením V. Placeka v Nových Zámkoch.
Pôsobil v Slovenskom kvartete, ktoré sa utvorilo v roku 1957 pod menom Bratislavské
kvarteto.
In: Čížik, V. Slovenskí koncertní umelci. Bratislava: SHF, 1976, s. 169 – 170.
39
STREJČEK, Václav /60. výročie narodenia/
*16.8.1954 Kladno /Česká republika/
- básnik, autor divadelných hier, kalič ocele
[150]
Žije a pôsobí v Nových Zámkoch.
In: Ballová, M. Láska po vrásky. Keď je horúčkou slovo. Naše Novosti, 1994, 34 (38), s. 4.
SOBIESKI, Ján /385. výročie narodenia/
*17.08.1629 Olesko (Poľsko)
†17.06.1696 Wilanów (Poľsko)
- poľský kráľ
[151]
Pomohol zvíťaziť nad Turkami v bitke pri Parkane (Štúrovo) r. 1683. Má sochu v Štúrove
(2008), ktorá je zároveň i pomníkom Parkanskej bitky.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
NAGY, Attila /55. výročie narodenia/
*21.08.1959 Bratislava
- umelec, medirytec
[152]
Žil 16 rokov v Nových Zámkoch, v súčasnosti býva v Andovciach, pochádza z rodiny ak.
sochára Jánosa Nagya. Umením sa zaoberá od svojich 14 rokov, najviac ho priťahovala práca
s medeným plechom, do ktorého tepal rôzne motívy. Intenzívne sa samostatnej umeleckej
tvorbe a ručnému tepaniu do plechu venuje od roku 1985. Je autorom diel siahajúcich do
rozmanitých námetov: znamenia horoskopu, mytologické variácie, portréty, rodinné erby,
erby inštitúcií, obcí.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
HAULIK, Ľudovít /130. výročie narodenia/
*23.8. 1884 ?
†?
- bankár, podnikateľ
[153]
Študoval v Ostrihome. Bol majiteľom bankového závodu v Nových Zámkoch. Hlavný
zástupca poisťovne Dunaj. Člen školskej rady a funkcionár viacerých kultúrnych
a hospodárskych inštitúcií.
In: Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava: Academia, 1936, s.
111.
GERGEĽOVÁ, Viera /10. výročie úmrtia/
*3.11.1930 Nové Zámky
† 24.8.2004 Bratislava
- maliarka, grafička a ilustrátorka
[154]
40
In: Encyklopédia Slovenska II. E-J. Bratislava, VEDA SAV, 1978, s.162.
Socialistická výstavba v tvorbe regionálnych umelcov. Nové Zámky: Galéria umenia,
1981,s.7.
Sternová, M. Návrat domov. Castrum Novum 2005, 15 (20), s. 10.
HORUSITZKY, Henrich /70. výročie úmrtia/
*3.8.1870 Velký Újezd /okr. Olomouc/
†25.8.1944 Budapešť /Maďarsko/
- geológ
[155]
Zaoberal sa archeologickým mapovaním, hydrológiou, balneológiou a jaskyniarstvom.
Vyhotovil archeologickú mapu Podunajskej nížiny v mierke 1:75 000, v ktorej sú zahrnuté
o.i. aj Šurany a Štúrovo.
In: Henrich Horusitzky. Novozámocké portréty. Castrum Novum,1995, 5 (14-15), s. 8.
Encyklopédia Slovenska II. E-J. Bratislava, VEDA , 1978, s. 302.
CHOVANCOVÁ, Mária /5. výročie úmrtia/
*13.12.1938 Palárikovo
†26.8.2009 Palárikovo
- detská spisovateľka, poetka
[156]
Rodáčka z Palárikova, absolvovala Pedagogickú školu v Zlatých Moravciach, Vysokú
pedagogickú školu v Trnave - slovenský jazyk - ruský jazyk. Pôsobila ako pedagogička na ZŠ
v Semerove, Tvrdošovciach, Nových Zámkoch, Palárikove. Venovala sa výchove a
vyučovaniu detí a mládeže, náboženskej výchove, dobrovoľníctvu, organizovaniu literárnych
súťaží, bola známa ako pobožná žena, šíriteľka a učiteľka Božieho slova, bola literárne činná,
publikovala diela /básne s náboženskou tematikou/: Svetielko (2000); Kde slniečko spáva
(1997); Vezmi ma za rúčky (1997); Abecedou k Bohu (1997); Nebeský dar (1998); Môj anjel
strážny (2003);Môj priateľ Ježiš (2005). Bibliografie: Karol Strmeň, životopis rodáka (1998).
Prózy: Sýkorienka (2008). Ocenenia: Štátne vyznamenanie MŠ SR; Diplom - za mimoškolskú
činnosť (bolo ich viacero). Bibliografia o autorke: Mária Chovancová 1938-2009 : personálna
bibliografia k Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku (NZ : KAB v NZ, 2010).
In: Chovancová, M. Nebeský dar, Bratislava: Lúč, 1998.
Chovancová, M. Vezmi ma za rúčky, Bratislava: Lúč, 1997.
Chovancová, M. Karol Strmeň. Životopis.., nové Zámky, AZ Print 1998, 55 s.
Deň pre Máriu Chovancovú / PaedDr. Adela Melišeková Dojčanová koordinátorka RV pre I.
st. In: Naše novosti. 2011, 13(2), s. 11.
BARMOŠ, Jozef /60. výročie narodenia/
* 28.08.1954 Šurany
- športovec, reprezentant, futbalista, tréner
[157]
Rodák zo Šurian, absolvent právnickej fakulty; tituly: JUDr. Pôsobil ako futbalový
reprezentant, tréner. Hráčske kluby: Dukla Praha (vojenčina), Inter Bratislava (15 rokov),
Racing Jet Brusel Belgicko (4 roky), hrajúci tréner SV Sieghartskirchen Rakúsko (2 roky),
41
tréner Žiliny, asistent trénera Slovenska (1995-98), tréner reprezentantov do 20 a 21 rokov; úspechy: účastník ME 1980 (bronz), MS 1982.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona v Nových Zámkoch.
GELLE, Peter /30. výročie narodenia/
* 29.08.1984 Nové Zámky
- športovec, kajakár, reprezentant
[158]
Pochádza zo Štúrova, venuje sa kajakárstvu, preteká za Duklu Trenčín. Disciplíny: - K2 1000
m a K4 1000 m. Ocenenia: Rýchlostný kanoista roka 2010 (SR), Rýchlostný kanoista roka
2012(SR). Športové úspechy: - 1. miesto - zlatá medaila a 2. miesto - strieborná medaila na
Akademických majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike na K1 500 m a K1 1000 m
(Poznaň,2010); 2. miesto - strieborná medaila na Majstrovstvách sveta v rýchlostnej
kanoistike na K1500 m (Poznaň,2010); 22x majster Slovenska (2011); - 2. m. - A-finále K1
muži (Poľsko : Svetový pohár, 2011); 2. m. - 500 m dvojkajak (ME, Belehrad, Srbsko);
Majster sveta K2 muži 1000 m. spolu s Erikom Vlčekom, 39. MS, Szeged (MR), 2011; - 3.
miesto v K2 na 1000 m. (spolu s E. Vlčekom) (Záhreb : ME, 2012); - účastník olympiády v
Londýne (Anglicko, 2012) - umiestnenia: - K2 8. miesto; - K4 6. Miesto.
In: Päť titulov P. Gelleho. In: Nitrianske noviny. 2010, 50/19 (32), s.12.
Majster Slovenska v rýchlostnej kanoistike na 200, 500, 1000 m, K2 500, 1000 m, na 200 m
bronz (2010) In: Štúrovo a okolie. –2010, 21 (9), s. 18
Majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike 6.-8. augusta Gelle senzačne. In: Nitrianske
noviny.2010 50/19 (33), s. 1.
Zlatý hetrik Gelleho In: Štúrovo a okolie. – 2010, 21(10) s. 14.
Gelle bude bojovať o medailu. In: Sme.2013, 21(201), s. 19.
GERIČ, Alexander /70. výročie úmrtia/
*30.1.1920 Palárikovo
†29.8.1944 Ladce /okr. Ilava/
- pilot, letec, čatník
[159]
Rodák zo Slovenského Medera, frontový stíhač, elitný letec Slovenskej armády počas 2. sv.
vojny, spravodajský dôstojník, antifašistický bojovník. Biografia: Vojenské osobnosti
československého odboja 1939-1945. Česko : Avis, 2005. Ocenenia: - Eisernkreuz. 2. Kl.
(1943); Eisernkreuz 1. Kl. (1943); Za hrdinstvo 3. stupňa (1943).
Získal vyznamenanie Železného kríža 2. a 1. stupňa a medailu Za hrdinstvo 3.stupňa.
In: Vojenské osobnosti československého odboja (1939-1945) In: Naše Noviny, 2006, 8(4),
s. 7
Frontový stíhač zo Slovenského Medera In: Naše Noviny 2011, 13(4), s. 1-2.
DOBAI, Tibor /35. výročie narodenia/
* 30.8.1979 Komárno
- ekonóm
[160]
42
Žije v Komoči (Slovensko), povolanie - ekonóm (VŠE - Obchodná fakulta), verejný činiteľ,
politik – poslanec.
In: Zvesti (Hírvívő) spravodaj SMK (MKP közlönye). 2009. s. 6.
HALADA, Ľubomír Ing. /60. výročie narodenia/
*30.8. 1954 Nové Zámky
- prezident Slovenskej volejbalovej federácie od r. 2005.
[161]
In: Šport. 2006, 60 (206), s. 29.
HORVÁTH, Juraj /70. výročie narodenia/
* ??.8.1944
†??.9.2013 Nové Zámky
- umelec, fotograf - dokumentarista
[162]
Pôsobil ako mediálny fotograf, dlhoročný spolupracovník regionálneho týždenníka MY Naše
novosti, obrazový "kronikár" mesta Nové Zámky, fotograf všetkých významných udalostí,
podujatí, osobností v regióne Nové Zámky, prispieval do ústrednej tlače a spolupracoval aj so
Slovenským rozhlasom.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
SZENCI MOLNÁR, Albert /440. výročie narodenia a 380. výročie úmrtia/
*30.8.1574 Senec
†január 1634 Kluž /Rumunsko/
- filológ, cirkevný spisovateľ, prekladateľ
[163]
Zúčastnil sa na synodách maďarských protestantov, o.i. aj v Komjaticiach, kde sa rozhodlo
aby nastúpil ako kazateľ do Komárna.
In: Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Bratislava: Madách, 1981, s. 120-121.
SEPTEMBER
BORSÁNYI, László /45. výročie narodenia/
*1.9. 1969 Nové Zámky
- herec
[164]
Stvárnil mnohé postavy v Jókaiho divadle v Komárne. V súčasnosti žije v Komárne.
In: Szöke, J.- Viczián, J. Ki kicsoda Kassátol Prágáig. Szekszárd: Babits Kiadó, 1993, s. 60.
TÓTH, Eugen /170. výročie narodenia/
*2.9. 1844 Šurany
†?
- kňaz, profesor
[165]
43
Za kňaza vysvätený 12.8. 1869. Pôsobil v Koložvári ako profesor prírodopisu, fyziky
a zemepisu.
In: Magyarországi kegyes-tanítórend névtára az 1889- 1890 - diki tanévre. Budapešť.
ÜRGE, Josephus /125. výročie narodenia/
*5.9.1889 Vráble /okr. Nitra/
†?
- kňaz
[166]
Ordinovaný 16.5.1915. V roku 1921 pôsobil v Nových Zámkoch.
In: Schematizmus cleri administrationis apost. Tyrnaviensis. 1927, s. 249.
RÉVÉSZ, Ferenc /20. výročie narodenia/
*06.9.1994?
- športovec, atlét, viacbojár
[167]
Pretekár za AC Nové Zámky – osembojár. Tituly: Majster Slovenska v osemboji (NZ : M-SR
vo viacboji, 2011).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
POHANKA, Vojtech /65. výročie narodenia/
*8.9.1949 Dvory nad Žitavou
† 3.1. 2010 Bratislava
- akademický sochár
[168]
V rokoch 1865-1969 študoval na SŠUP v Bratislave kameno - sochárstvo. V rokoch 19691975 odbor reliéfneho sochárstva na VŠVU. Je autorom monumentálnych realizácií
v Dubníku, Hlohovci, Trenčíne, Novej Vieske, Nových Zámkoch. Svoju tvorbu konfrontuje
na výstavách.
Socha piešťanských parkov v roku 1984 získala III. miesto na celoslovenských prehliadkach
plastiky, maľby, účasťou na sochárskych a medailérskych sympóziách. Vystavoval
v Portugalsku, Maďarsku, Českej republike. V roku 1989 vystavoval v Galérii umenia a je
zastúpený v jej zbierkovom fonde. Žije v Bratislave.
In: Galéria umenia. Castrum Novum, 1995, 5(19), s. 7.
ALFONZA, Márie /200. výročie narodenia/
*09.09.1814 Niederbronne (Francúzsko)
†31.07.1867 Niederbronne
- šľachtičná, mníška
[169]
Vlastným menov Alžbeta Eppingerová, založila Kongregáciu Sestier Božského Vykupiteľa
(1849, Niederbronn (Alsasko, Francúzsko) kongregácia mala svoju provinciu - sídlo v
44
Nových Zámkoch (1924-1938). Pamiatky: Busta Matky Alfonzy Márie (2009, SOŠZ, Nové
Zámky).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
PLATZNER, Tibor /75. výročie narodenia/
*9.9.1939 Svodín
- scénograf, kostýmový výtvarník, maliar
[170]
Spolupracuje s divadlom v Nitre, Košiciach, Prešove. Venuje sa olejomaľbe, knižnej
ilustrácii, plagátovej tvorbe, satirickej kresbe.
In: Encyklopédia dramatických umení. II. zv. M-Ž. Bratislava, Veda, 1990,s. 131.
KAFFKA, Ladislav /80. výročie narodenia/
*10.9. 1934 Nové Zámky
- architekt
[171]
V Nových Zámkoch absolvoval ZŠ. V roku 1953 ukončil Štátne gymnázium v Nových
Zámkoch. V roku 1953 začal študovať na SVŠT v Bratislave – Fakulta architektúry na
katedre architektonickej tvorby, posledné 2 roky na katedre tvorby krajiny. Je autorom
viacerých vysokoškolských skrípt, publikuje odborné články v odborných časopisoch ako
Československý architekt a časopise Projekt. Pre Nové Zámky vypracoval projekty pre 2
galérie, pre múzeum, Františkánsky kláštor, sobášnu sieň a ďalšie. Je autorom projektov aj
v okrese Nové Zámky. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.
In: Informácie získané na základe telefonického pohovoru s Ing. Kaffkom, Ladislavom. /arch.
Doc. na Stavebnej fakulte STU./ 17.10.1991.
HIMMLER, Juraj /György/ /60. výročie narodenia/
*12.9.1954 Šahy /okr. Levice/
- gymnaziálny profesor
[172]
Od roku 1981 profesor na gymnáziu v Štúrove. Zaoberal sa regionálnymi dejinami. Články
zverejňoval v časopisoch Hét, Honismeret. Viedol klub v Štúrove Ballasi Bálinta. V rokoch
1988-1989 bol predsedom Csemadoku a od roku 1990 zakladateľom Nezávislého klubu
v Štúrove.
In: Szöke, J.-Viczián,J.: Ki kicsoda Kassától – Prágaig. Szekszárd: Babits kiadó, 1993, s. 131
A Cseh-szlovákiai magyar irodalmi lexikon. 1918-1995, Bratislava: Madách, s.122.
CHREN, Slavomír /65. výročie narodenia/
12.9.1949 Hošťovce /okr. Nitra/
-atlantológ
[173]
Od roku 1977 občan Nových Zámkov. Ukončil SVŠ. Zaoberá sa históriou starovekých
civilizácií, Grécka, Egypta a Mezopotámie. Je autorom publikácie: Ostrov Atlantis dýcha.
45
In: Tamajková J.: Tajomstvo prvej olympiády. Haló, 2000, č. 29,s.38-39.
Antoni, M.: Novozámocký atlantológ sa hlási k unikátnemu svetovému objavu. Naše Novosti,
2002, 42 (48), s.1-2.
KOBOLKA, František /95. výročie narodenia/
*12.9.1919 Nové Zámky
- lekár
[175]
V rodnom meste vychodil ZŠ a tu aj zmaturoval. Promoval v roku 1943 na Lekárskej fakulte
v Pécsi. Do roku 1952 pracoval v novozámockej nemocnici ako sekundárny lekár. Do funkcie
riaditeľa bol menovaný 1.1. 1952 a vykonával ju do 1.7.1960. zároveň bol aj prvým
riaditeľom Okresného ústavu národného zdravia v Nových Zámkoch.
In: Kadlečíková, M.: 100 rokov nemocnice 1896-1996. s. 83.
GHOTH, Milan, Doc.Ing.CSc. /75. výročie narodenia/
*13.9.1939 Nitra
- pedagóg
[176]
V roku 1961-64 pôsobil ako učiteľ Strednej poľnohospodársko-technickej škole v Šuranoch.
Autor viacerých štúdií a učebných textov. V rokoch 1964-1967 reprezentant ČSSR v ľahkej
atletike.
In: Pedagogická encyklopédia Slovenska I. A-O. Bratislava: VEDA SAV, 1984, s.278.
PÁSZTÓOVÁ, Katarína /60. výročie narodenia/
*13.9.1954 Bešeňov
- učiteľka, spisovateľka
[177]
In : Zöld erdöben jártam, Dunajská Streda, Lilium Aurum, 2000; Angyal szál az égböl.
A Karácsony ünnepkör népköltészete. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2000.
KAPRINAI, István /300. výročie narodenia/
*14.9.1714 Nové Zámky
†26.12.1785 Trnava
- kazateľ a historik
[178]
Profesor na jezuitských školách v Košiciach a v Kluži. Venoval sa aj výchove Rómov. Vydal
zbierku elégií.
In: Magyar irodalmi lexikon I. A-K. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1963, s.580-581.
Biografický lexikón Slovenska IV. CH-Ki Martin: SNK, 2010, s.406.
46
KÁROLY, ĽUDOVÍT /215. výročie narodenia/
*15.9.1799 Palárikovo
†28.8.1835 Palárikovo
-nitriansky a abovský župan, statkár
[179]
Žil a zomrel v Palárikove.
In. Révai lexikona. XI. Budapešť: Révai kiadó 1911-1935.s.291.
JAHNÁTEK, Ľubomír Prof., Ing. PhD. /60. výročie narodenia/
*16.9.1954 Nitra
- verejný činiteľ
[180]
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR od roku 2012.
Rodák z Komjatíc, žije v Nitrianskych Hrnčiarovciach, absolvoval Strednú
všeobecnovzdelávaciu školu v Nitre (1970-1973) a Slovenskú vysokú školu technickú v
Bratislave, Chemicko-technologickú fakultu - zameranie spracovanie plastu a kaučuku (19731978). Pracoviská: Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok v Nitre ako
výskumný pracovník, riaditeľ divízie (1978-1992), Plastika Nitra (1992-2001) ako generálny
riaditeľ (1992-1996, 2003-2005) a výrobno-technický námestník, predseda predstavenstva
(2004-2005), Duslo Šaľa, riaditeľ pre stratégiu spoločnosti (2001-2003), Materiálovotechnická fakulta STU v Trnave, detašované pracovisko v Nitre ako vedúci pracoviska,
vysokoškolský pedagóg (2005-2006). Tituly: CSc. - kandidát vied v oblasti
makromolekulárnej chémie (1991), hosťujúci docent na CHtF STU BA – odbor technológia
makromolekulárnych látok (2000), docent v odbore materiálové inžinierstvo (STU BA – MTF
Trnava, 2004), Hon.D - Honorary Doctor (2008), - vysokoškolský profesor v odbore
elektroenergetiky (od 2010). Pôsobiská: - Dozorná rada Nováckych chemických závodov
(1994-1995), - Kontrolný orgán firmy Chémia Bratislava (1994-1999), - Slovenská technická
univerzita v Trnave, detašované pracovisko Nitra, - štátne funkcie, politická kariéra: - člen
vlády, poverený riadením MH SR - minister hospodárstva (2006-2010, Smer-SD), - poslanec
NR SR, podpredseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu (2010-2012), člen
vlády SR poverený riadením MPRV SR - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (od
2012 Smer-SD), členstvo v medzinárodných organizáciách: Medzinárodná organizácia práce
pri OSN v Ženeve - zástupca AZZZ SR (1993-2003), Medzinárodná organizácia
zamestnávateľov pri OSN v Ženeve – člen výkonného výboru (1994-2003), členstvo vo
vedeckých radách: - Vedecká rada STU v Bratislave, Vedecká rada Fakulty elektrotechniky a
informatiky TU Košice, Vedecká rada Technickej fakulty SPU Nitra, Vedecká rada Fakulty
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Púchove, odborná autorská
činnosť: /skriptá - autorstvo, spoluautorstvo/ Teória a technológia spracovania polymérov
(Trnava : MtF STU, 2005), Nekonvenčné metódy spracovania plastov, Strategický
manažment v praxi manažéra (Trnava, Tripsoft, 2007), teória a technológia spracovania
plastov (ED), Metrológia a skúšanie plastov. Publikačná činnosť: v domácich a odborných
zahraničných časopisoch (sp. 12 pôvodných vedeckých prác), príspevky do recenzovaných
zborníkov vedeckých prác doma i v zahraničí, inžinierske projekty (34 riešení do 2012).
In. Cifra,Š - Vrabcová, V. Komjatice 1256-2006: vedecko-popularizačná monografia:
Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice 2000, S.750.
47
PAVLOVIČOVÁ, Alexandra /30. výročie narodenia/
*18.09.1984?
- športovkyňa, atlétka, bežkyňa, skokanka,
[181]
Pôsobí ako atlétka, beh na 800 a 1500 m, 400 m prek., trojskok; - skok do diaľky, štafetové
behy, reprezentovala AC NZ (do r. 2004) - medaily: 37 z toho 7 titulov, 14 strieborných, 16
bronzových.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
TORDON, Ákos /90. výročie narodenia/
*19.9.1924 Nové Zámky
†12.7. 2012 Budapešť /Maďarsko/
- spisovateľ, básnik, externý pracovník rozhlasu.
[182]
In: Magyar irodalmi lexikon III. S - Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1965, s. 384.
TÓTH, Alexander /15. výročie úmrtia/
*30.3.1943 Palárikovo
† 19.9. 1999 Palárikovo
- kňaz, dekan
[183]
Za kňaza ordinovaný 12.6.1977. Pôsobil v Lučenci, Brezničke a v Podkriváni pri Zvolene.
In: Čiž, M. Rozlúčka s našim rodákom. Naše noviny, 1, 20.10. 1999, č. 4, s. 13.
SPIŠÁK, Marek /30. výročie narodenia/
*20.9.1984 ?
- športovec - karate
[184]
V súčasnosti pôsobí v Karate klub Šurany pod vedením trénera Ing. Baďuru.
In: Šuriansky spravodajca, 2004, 9(4), s. 9.
KLEIN, Otokár /40. výročie narodenia/
*23.9.1974 Bratislava
- operný spevák – tenor
[185]
Žiakom Márie Hallovej v rokoch 1980-1988. V roku 1995 absolvoval Bratislavské
Konzervatórium.
In: Kiss, M.- Zemkó, Á. Az érsekújvári járás zenei személyiségei. Személyi bibliográfiai
szótár 1995-2000.
48
BÁNYÁSZ, Andreas /175. výročie narodenia/
*24.9.1879 Želiezovce /okr. Levice/
†?
- kňaz
[186]
Za kňaza bol vysvätený 22.7.1902. V roku 1902 pôsobil v Tvrdošovciach, a od roku 1907
ako kňaz v Dunakiliti. V Hokovciach pôsobil v roku 1911.
In: Schematizmus cleri administrationis apost. Tyrnaviensis, 1927, s.- 207.
BARTALOS, Lajos Engelbert /110. výročie narodenia a 35. výročie úmrtia /
24.9. 1904 Jelka/okr. Galanta/
† 24.7.1979 Pannonhalma /Maďarsko/
- františkán, kňaz a katechét
[187]
Do Nových Zámkov sa dostal roku 1929 a pôsobil tu do roku 1933.
In: Štrba, Alexander: Františkán P. Engelbert Bartalos. Castrum Novum, 2000, 10 (9), s. 10.
NAGY, Etel /75. výročie úmrtia/
*21.6.1907 Budapešť /Maďarsko/
†24.9.1939 Budapešť /Maďarsko/
- baletná umelkyňa
Jedna z priekopníčok moderného baletu.
In: Magyar lexikon II. L-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s. 265.
[188]
CIBULA, Vojtech /100. výročie narodenia/
*25.9.1914 Pukanec /okr. Levice/
† 23.8. 1983 Nové Zámky
-huslista
[189]
V rokoch 1954 - 1981 pôsobil na Hudobnej škole v Nových Zámkoch. Vychoval rad
významných husľových umelcov.
In: Kissová, M. - Zemková, A.: Hudobníci okresu Nové Zámky. Nové Zámky OK, 1994,
s. 3-4.
HALER, Gabriel /400. výročie narodenia/
*26.9.1614 ?
†10.11.1663 Budapešť /Maďarsko/
- sedmohradský šľachtic, politik, vojak
[190]
V roku 1663 vyslanec Sedmohradska u temešvárskeho pašu, ktorý ho vzal so sebou
k obliehaniu Nových Zámkov, po skončení, ktorého ho dal popraviť.
In: : Magyar életrajzi lexikon I. A-K. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1967, s. 664.
49
BOTTYÁN, János /305. výročie úmrtia/
*1643 ?
† 27.9.1709 Szentlőrinckáta /Maďarsko/
- kurucký generál
[191]
Účastník Rákocziho ťažení. Nové Zámky obsadil 16.11. 1704.
In: Magyar életrajzi lexikonI. A-K. Budapešť, Akedémiai kiadó, 1967, s. 255.
Strba, S. János Bottyán. Dejiny Nových Zámkov. Rákocziho boj o slobodu In: Castrum
Novum, 1993, 3 (13), s. 10.
SIPOS, Leo Dr. /130. výročie narodenia/
[192]
*27.9. 1884 Štúrovo
†?
- verejný notár
Stredné školy študoval v Bratislave. Právo v Bratislave, Budapešti a vo Viedni. Organizátor
Sionskej židovskej strany.
In: Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava, Academia, 1936, s.
293
DÖMÖTOROVÁ, Terézia /110. výročie narodenia a 35. výročie úmrtia/
*28.9.1904 Šamorín /okr. Dunajská Streda/
†1979 Budapešť /Maďarsko/
- spisovateľka maďarskej národnosti na Slovensku, robotníčka
[193]
Účastníčka politických akcií a štrajkov, od roku 1938 sa skrývala v Nových Zámkoch.
In: Slovenský biografický slovník I. A-D. Martin: Matica Slovenská, 1986, s. 492.
MURÁNSKY, Július /95. výročie narodenia/
*28.9.1919 Lučatín /okr. Banská Bystrica/
†9.2.1987 Nové Zámky
- endokrinológ
[194]
Základnú školu absolvoval v rodnej obci a maturitu na gymnáziu v Banskej Bystrici.
Promoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po promócii nastúpil ako sekundárny lekár
do nemocnice v Nových Zámkoch. 1.7.1960 bol menovaný do funkcie riaditeľa Okresného
ústavu národného zdravia, ktorú vykonával do 1.4.1981. Mal zásluhu na rozvoji
zdravotníctva v okrese Nové Zámky a najväčšiu zásluhu na výstavbe nemocnice v Nových
Zámkoch. Lekársku prax vykonával ako endokrinológ.
Vyznamenania: Cenu PRO URBE za mimoriadne zásluhy na rozvoji zdravotníctva mesta
Nové Zámky. Za zásluhy na výstavbu dominanty mesta 13. poschodovej nemocnice. Cenu
získal in memoriam.
In: Kadlečíková, M.100 rokov nemocnice 1896-1996 v Nových Zámkoch, s. 83.
MB: Štrnásť ocenených osobností Nových Zámkov. Naše novosti, 1997, 37(3), s. 1, obr.2.
50
KOSZTOLÁNYI, Jozef /10. výročie úmrtia/
* 27.09.1932 Nové Zámky
†29.09.2004 Nové Zámky
- športový funkcionár, tréner, pretekár, bežec
[195]
Zakladateľ organizovanej atletiky v Nových Zámkoch. Športový funkcionár činný (19652004) predseda atletického oddielu (1977-82), hospodár, tréner, člen najvyšších atletických
orgánov, neúnavný organizátor podujatí a kontaktov so zahraničnými partnermi. Pretekár,
bežec na dlhé a stredné (1952-65) pretekal v oddieloch: ÚDA Praha, Sokol Vyškov, Slávia
VŠP Nitra, TJ ES Nové Zámky.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
CSIZMAZIA, József /90. výročie narodenia/
*30.9.1924 Nové Zámky
- pedagóg
[196]
V roku 1943 maturoval na novozámockom gymnáziu. Po ukončení štúdií vyučoval na
Elektrotechnickej strednej škole v Nových Zámkoch.
In: In: Szöke, J. - Viczián, J. Ki kicsoda Kassátol Prágáig. Szekszárd: Babits Kiadó, 1993, s.
74.
ČÁRSKY, Ľudovít /85. výročie narodenia/
*30.9.1929 Malacky
- kňaz
[197]
Ordinovaný 26.6.1952. Od roku 1959 pôsobil ako kaplán v Šuranoch a od roku 1963 farár
v Michale nad Žitavou.
In: Schematizmus Trnavskej arcidiecézy. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1993, s .222.
OKTÓBER
DOBROVODSKÝ, Jozef JUDr. /110. výročie narodenia a 35. výročie úmrtia/
*29.10.1904 Komjatice
† 1.10. 1979 Komjatice
- právnik, politik, divadelný ochotník
[198]
In: Cifra,Š.- Vrabcová,V. Komjatice1256-2006: Vedecko-popularizačná monografia.
Komjatice - Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, 2008, s.792.
ESTERHÁZY, Daniel /300. výročie úmrtia/
*okolo r. 1665
† 1.10.1714 Nagycenk /Maďarsko/
- gróf, kurucký veliteľ
[199]
51
Účastník tureckých vojen v roku 1704 po boku Rákocziho. V roku 1705 bol istý čas veliteľom
Nových Zámkov.
In: Magyar életrajzi lexikon I. A-K. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1967, s. 448.
Slovenský biografický slovník II. E-J. Martin: Matica Slovenská, 19886, s.27.
WOLFF, Károly /140. výročie narodenia/
*1.10.1874 Nové Zámky
†22.7.1936 Budapešť /Maďarsko/
- politik
[200]
Pracovitý politik kresťanskej strany, zastával rôzne vysoké funkcie.
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s. 105.
MÜHLBECK, Károly /145. výročie narodenia/
*2.10.1869 Šurany
†1.3.1943 Sashalom /Maďarsko/
- maliar, grafik
[201]
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť, Akadémiai kiadó, 1969, s. 255.
Šimo-Svrčeková, M.: Výtvarníci jubilujúcim Šuranom.
KLISKÝ, Jozef /50. výročie narodenia/
*5.10.1964 Šurany
- sochár
[202]
V rokoch 1980-1983 študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave odbor
drevorezbárstvo. V rokoch 1984-1990 na Vysokej škole výtvarného umenia – odbor
sochárstvo v ateliéry Juraja Meliša. Zaoberá sa aj plastikou, kresbou a maliarstvom.
In. Müvészeti Galéria. Castrum Novum, 1995, 5(21), s. 4.
TORMA, František /115. výročie narodenia/
*5.10.1899 Svodín
†?
- kňaz
[203]
Bol dekanom a farárom v obci Bušince.
In: Schematizmus slovenskej katolíckej diecézy. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1971, s. 356.
MANDÚCH, Marián /60. výročie narodenia/
*8.10.1954 Nitra
- výtvarný fotograf
[204]
52
Rodák z Nitry žil v Malých Ripňanoch (do 1984)- žije a pracuje v Mojzesove, absolvoval
Slovenskú vysokú školu technickú v Ba - Elektrotechnickú fakultu, Inštitút výtvarnej
fotografie v Prahe, fotografickej tvorbe sa venuje od 1970, prevláda krajinárska fotografia
a portréty, vystavuje doma i v zahraničí, vydal vl. fotografické publikácie: Budú tam chýbať,
Vraciam sa ako kňaz, jeho dokumentárne fotografie sa nachádzajú v publikáciách: Radava,
Mojzesovo, Čakajovce, Čermany, Malé Ripňany, Almanach Nitra; - je členom: Zväzu
slovenských fotografov, Fotoklubu Hexagon v Nových Zámkoch, Klubu priateľov fotografie
v Šuranoch, pôsobil vo fotokluboch v Bratislave a v Piešťanoch - ocenenia: 1. m. (Petzvalov
malý okruh, 2003) a iné, jeho fotografie sú v súkromných zbierkach v Nemecku, Poľsku,
Čechách, Japonsku, Kanade, Juhoafrickej republike, Slovensku, Galérii umenia v Nových
Zámkoch
Samostatné výstavy: Piešťany 1982, 1983, Nové Zámky 1986, Šurany 1987, 1992,1996,
Úľany nad Žitavou 1988, Mojzesovo 1990.
In: V jeho tvorbe prevláda krajinárska fotografia a portrét: Známy náš fotograf vystavuje v
šurianskej Synagóge In: Chýrnik. 2011, 8 (2), s. 2.
Ölvecká, A. Marián Mandúch sa predstavil po desiaty raz. Černík poskytol priestory na
jubilejnú výstavu neprofesionálneho fotografa. Hlas ľudu,1998, 2 (17), s.4.
VANEK, Emericus /115. výročie narodenia/
*8.10.1899 Nový Svet /okr. Senec/
†?
- kňaz
[205]
Ordinovaný 9.7.1922. do roku 1925 pôsobil ako profesor náboženstva v Nových Zámkoch.
In: Schematizmus cleri administrationis apost. Tyrnaviensis, 1927, s. 249.
MAJZON, Ján /165. výročie narodenia/
*9.10.1849 Nové Zámky
†16.2.1921 Nové Zámky
- roľník
[206]
Od roku 1886 viedol v Nových Zámkoch boj proti cirkevnej vrchnosti na ochranu jazykových
práv Slovákov a za používanie slovenčiny organizoval Slovákov do slovenského krúžku.
In. Encyklopédia Slovenska III. K-M. Bratislava: Veda, 1979, s. 461.
PATHÓ, Karol /95. výročie narodenia/
*9.10.1919 Mužla
- novinár
[207]
Od roku 1961 vedúci týždenníka „Szabad Földmüves“. Pôsobil v Csemadoku a bol členom
československej novinárskej spoločnosti. .
In: Szöke, J. – Viczián,J. Ki kicsida Kassátol – Prágáig? Székszárd: Babits Kiadó, 1993, s.
239.
53
GAŠPARÍK, Ignác /40. výročie úmrtia/
*17.5.1887 Sučany /okr. Martin/
† 10.10.1974 Bratislava
- učiteľ, školský inšpektor
[208]
Pôsobil ako učiteľ v Šuranoch. Po roku 1918 sa zaslúžil o organizovanie školstva slov. na
južnom pohraničí. Bol autorom viacerých diel.
In: Pedagogická encyklopédia Slovenska I. Bratislava: VEDA SAV, 1984, s. 271.
SÖTÉR, Kálmán /180. výročie narodenia/
*11.10.1834 Dubník
†15.9.1915 Krušovce /okr. Topoľčany/
- včelár
[209]
Autor odborných prác z oblasti včelárstva.
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť, Akadémiai kiadó, 1969, s. 64.
JURIGA, Ferdinand /140. výročie narodenia/
*12.10.1874 Gbely /okr. Senica/
†23.11. 1950 Bratislava
- klerikálny politik, publicista
[210]
Pôsobil ako kaplán v Palárikove.
In: Slovenský biografický slovník II. E-J. Martin: Matica Slovenská, 1987,s. 578.
VÁRDAI, Pavol /465. výročie úmrtia/
*1483 Kisvárda /Maďarsko/
†12.10.1549 Bratislava
- cirkevný a svetský hodnostár, šľachtic
[211]
Po roku 1543 začal so svojich prostriedkov budovať pevnosť v Nových Zámkoch, ktorá
zohrala významnú úlohu v protiosmanských obranných bojoch.
In: Biografický slovník Slovenska VI. Martin: Matica Slovenská, 1994, s. 233.
KARDOS, Ferenc /105. výročie narodenia a 60. výročie úmrtia/
*14.10.1909 Nové Zámky
†26.5.1954 Budapešť
- verejný činiteľ, publicista, učiteľ a redaktor
[212]
Maturoval v Nových Zámkoch. Bol členom hnutia Sarló. V roku 1934 učil v Galante. Od
roku 1946 pôsobil v Budapešti pôsobil v Budapešti.
54
In: A Cseh Szlovákiai magyar irodalmi lexikon 1918-1995. Madách – Possonium, 1997, s.
150.
BAJCÁR, Karol /90. výročie narodenia/
*15.10.1924 Nové Zámky
- kňaz
[213]
Vysvätený za kňaza 22.6. 1948. Bol správcom fary v Dlhej. Od roku 1959 pôsobil ako kaplán
v Šuranoch.
In: Schematizmus slovenskej katolíckej diecézy, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1971, s. 330.
Schematizmus slovenskej katolíckej diecézy, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1978, 102.
Schematizmus slovenskej katolíckej diecézy, Trnava: Spolok sv. Vojtecha,1903, s. 211.
BERTÓTY, Štefan /305. výročie úmrtia/
*?
† 15.10. 1709 Nové Zámky
- kurucký veliteľ
[214]
V 80- tych rokoch 17. storočia bol účastníkom protitureckých bojov. Od roku 1707 až do
svojej smrti bol veliteľom v Nových Zámkoch.
In: Biografický lexikón Slovenska I. A-B. Martin: SNK – NBÚ. 2002, s. 391.
STRMEŇ, Karol /20. výročie narodenia/
*9.4.1921 Palárikovo
†15.10.1994 Cleveland /USA/
- básnik, prekladateľ
[215]
Študoval na gymnáziu v Nových Zámkoch a v Šuranoch, od roku 1940 teológiu v Ostrihome.
V roku 1943 založil časopis Obroda.
In: Literárny týždenník, 1990, 3, (32), s. 1-11, obr. 1.
BALASSI, Bálint /460. výročie narodenia a 420. výročie úmrtia/
*20.10.1554 Zvolen
† 30.5. 1594 Ostrihom / Maďarsko/
- renesančný básnik
[216]
Zakladateľ maďarskej svetskej lyriky, jeho diela sa viažu na mesto Nové Zámky. V roku 1588
slúžil u hlavného kapitána v Nových Zámkoch. Určitú dobu bol žiakom Petra Bornemisszu.
In: Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Bratislava: Madách, 1981, s. 13-16.
Rezník Jaroslav. Po literárnych stopách na Slovensku. Bratislava: Madách, 1982, s. 195.
Biografický lexikón Slovenska I. A-B. SNK –NBÚ, 2002, s. 180.
55
VÁRADI, László /75. výročie narodenia/
*21.10.1939 Nové Zámky
- korepetítor
[217]
Od roku 1956 bol korepetítor hudby pri miestnom odbore Csemadok.
In: Szlovákiai Magyar ki Kicsoda. Bratislava: AB ART, 2001, s. 242.
VIRŠÍK, Imrich /160. výročie narodenia/
*21.10.1854 Veľká Maňa
†31.5.1903 Veľká Maňa
- učiteľ
[218]
Učiteľský ústav vyštudoval v Leviciach v roku 1876. Pôsobil ako učiteľ vo Veľkej Mani až
do smrti.
In: Horníková, Ľ. – Horník, P.: Prví veľkomoravskí vzdelanci. Maňa: MS MO, 1998, s. 13.
ÁGÓCS, Gergely /45. výročie narodenia/
[219]
*27.10. 1969 Nové Zámky
- etnograf, výskumný pracovník, výskum ľudovej hudby, zberateľ ľudových tradícií,
novinár
Študoval v Budapešti na Univerzite E. Lóranda. Pôsobil ako reportér v denníku Nap, tiež
pôsobil viacerých spolkoch ako ľudový zberateľ. Za svoju záslužnú činnosť získal členstvo vo
viacerých spolkoch a nadáciách. V roku 1991 sa stal členom Slovensko-maďarského
folklórneho spolku.
In: Szlovákiai Magyar Ki kicsoda. Bratislava: AB ART, 2001, s. 14-15.
Szöke, J.– Viczián, J. Ki kicsoda Kassától – Prágáig? Szekszárd: Babits Kiadó, 1993, s. 30.
NOVEMBER
CZEH, János /160. výročie úmrtia/
*20.6.1798 Györ /Maďarsko/
† 1.11.1854 Kalifornia /USA/
- historik a riadny člen Maďarskej akadémie vied
[220]
Hlavný mestský sudca. Objavil tzv. Novozámocký kódex. /Érsekúvjári kódex/.
In: Magyar életrajzi lexikon I. A-K. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1967, s. 329.
DÉNES, Imre /70. výročie narodenia/
*1.11. 1944 Gbelce
- jazykovedec, vysokoškolský adjunkt
[221]
56
V roku 1963 maturoval v Nových Zámkoch, na UK v Bratislave kombináciu angličtina španielčina /1968/. Učil na strednej škole v Bratislave ako profesor. Od roku 1970 adjunkt na
Vysokej škole pedagogickej v Nitre, kde vyučoval angličtinu. Od r. 1976 výskumník
Literárneho kabinetu, od r. 1981 na Katedre slovenského jazyka a literatúry.
In: A Cseh Szlovákiai Magyar irodalmi lexikon 1918-1995. s. 64.
CZUCZOR, Jozef /65. výročie narodenia/
*5.11. 1949 Nové Zámky
- kňaz
[222]
In: Schematizmus Trnavskej arcidiecézy. Trnava, Spolok sv. Vojtecha, 1993.s. 221.
HARMOS, Karol /pôvodne Handwerk/ /135. výročie narodenia/
*8.11.1879 Somogy /Maďarsko/
†24.1.1956 Komárno
- maliar, ilustrátor, pedagóg
[223]
Po roku 1945 pôsobil aj ako kostolný maliar /Nové Zámky, Andovce, Dubník/.
In: Encyklopédia Slovenska II. E-J. Bratislava: Veda, 1978,s. 232.
QUITT, Alfred /120. výročie narodenia/
*10.11.1894 Nitra
-lekár
[224]
Pôsobil ako lekár v Nových Zámkoch. Študoval v Bratislave. Bol členom výboru ÉSE.
Lekárom penzijného ústavu.
In: Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava: Academia, 1936, s.
263.
KRČMÁR, Ctibor /90. výročie narodenia a 20. výročie úmrtia/
*11.11.1924 Semerovo
†25.7.1994 Piešťany
- akademický maliar, grafik
[225]
Výtvarné vzdelanie získal v súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave. Po druhej
svetovej vojne študoval na Štátnej grafickej škole u profesora Petra Dilingera a Karola
Müllera. Žil a tvoril v Piešťanoch.
In: Klobučníková, M. Spomienka na umelca. Castrum Novum 1994, 4(25-26), s. 7, obr. 1.
Kadlečíková, M. Semerovo. 1210-2000. Semerovo: OÚ, 2001, s. 68.
57
ŠUPALA, Fraňo /175. výročie narodenia/
*18.11.1839 Nové Zámky
†26.3.1875 Livorno /Taliansko/
- slovenský historik, paleograf a knihovník
[226]
In: Veteromontanus. Fraňo Šupala – historik – paleograf a knihovník. Katolícke noviny,1974,
Bratislava.
BOROSAY, Dávid Lajos /160. výročie narodenia a 85. výročie úmrtia/
*21.11.1854 Veľký Kýr
† 6.1. 1929 Tihany /Maďarsko/
- benediktín, profesor, autor učebníc
[227]
In: Magyar életrajzi lexikon. I. A-K. Budapešť: Akadémiai kiadó. 1967, s. 249.
RYŠAVÝ, Jozef /80. výročie narodenia/
*26.11.1934 Nové Zámky
- športovec, boxer, tréner
[228]
Reprezentant na Majstrovstvách v ČSSR. Získal titul Majstra ČSSR. Ocenený titulom
zaslúžilý tréner. Nositeľ ceny mesta PRO URBE za rok 1998.
In: Ceny mesta PRI URBE za rok 1998. Castrum Novum 1999, 9 (17), s.2.
DECEMBER
ALÁR, Štefan /40. výročie úmrtie/
*12.1. 1911 Lučenec
†3.12. 1974 ?
- kňaz
[229]
Vysvätený 24.6.1934. v roku 1940 pôsobil v administratíve v Kamenných Kosihách.
V období 1941 – 1971 pôsobil ako miestny farár.
In: Schematizmus slovenskej katolíckej diecézy. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1971, s. 330.
OTTAVA, Ignác /100. výročie narodenia/
*27.7.1852 Nové Zámky
†4.12.1914 Budapešť /Maďarsko/
- očný lekár
[230]
Vynašiel 2 prístroje na liečenie očí a medzi prvými objavil podstatu endemického trachómu.
Autor viacerých prác z problematiky očného lekárstva. Pôsobil ako profesor na
Budapeštianskej univerzite. Rodák z Nových Zámkov, pôsobil ako významný očný lekár,
pedagóg. Vynašiel dva lekárske očné prístroje: -spatulu (špatulu) na liečenie trachómy (očnej
blany) a sondu na vedenie slzy a masáž. Diela: A szem fénytörései és alkalmazkodási
rendellenességei (Bp., 1884), Szemészeti műtéttan (Bp., 1886), Tanulmány a
58
szemkötőhártya (Bp., 1893), A szembetegségek balncotherapeutikus kezelése (Bp., 1896),
Čestný občan mesta Nové Zámky (2005).
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s. 329.
KADLEČÍKOVÁ, Melánia /70. výročie narodenia/
*6.12.1944 Dobrá Voda /okr. Trnava/
- regionálna historička, archivárka
[231]
Žije a pôsobí v Nových Zámkoch.
In: Muž, ktorý rozdával lásku. Život a dielo Imricha Prochádzku. Nové Zámky: Matica
Slovenská Miestny odbor, 2003, s.17.
SZOLNOKIOVÁ, Julianna /5. výročie úmrtia/
*23.2.1946 Nové Zámky
†6.12.2009 Nové Zámky
- redaktorka a prekladateľka ruskej a maďarskej literatúry
[232]
Rodáčka z Nových Zámkov.
In: Chrenková, E. Nové Zámky a jazyková kultúra. Julianna Szolnokiová redaktorka
a prekladateľka.
URBAN, Ondrej /90. výročie narodenia a 15. výročie úmrtia/
*6.12.1924 Čechynce /okr. Nitra/
†31.5.1999 Ladce /okr. Ilava/
- kňaz
[233]
Pôsobil ako kaplán vo Vrábľoch, štyri roky v Šali, päť rokov v N. Zámkoch v období 19551960. A dva roky v Štúrove. V roku 1962 sa dostal do Ladiec a tu pôsobil 37 rokov.
In: Ondrej Urban. Castrum Novum, 1999, 9(49), s. 12.
STAMPAY, János /150. výročie narodenia/
*7.12.1864 Levice
†27.1.1960 Gbelce
- učiteľ, náboženský spisovateľ
[234]
Žil a pôsobil v Gbelciach ako učiteľ. Je autorom viacerých pedagogických prác a autorom
náboženských modlitieb.
In: Štúrovo a okolie – Párkány és vidéke, 1993, 3(5), s. 4, obr. 2.
TARCSAI, Vilmos /70. výročie úmrtia/
*22.7.1901 Nové Zámky
†8.12. 1944 Budapešť /Maďarsko/
[235]
59
- štábny kapitán
V roku 1944 sa zapojil do Maďarského povstania za národné oslobodenie. Dňa 22.11. 1944
ho zaistili a odsúdili na smrť.
In: Magyar életrajzi lexikon II. L - Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s. 822.
VANEK, József /125. výročie úmrtia/
*30.7.1818 Turnau /Rakúsko/
†11.12.1889 Budapešť /Maďarsko/
- kúzelník,
[236]
1. maďarský artista, ktorý pôsobil v rôznych krajinách sveta. Bol žiakom Štefana Aniána
Jedlíka.
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s. 952.
DOBROVODSKÝ, Jaroslav /30. výročie narodenia/
*13.12.1984 Nové Zámky
- športovec, atlét,
[237]
Reprezentant AC Nové Zámky AO Slávia UK Bratislava. Ocenenia: Cena mesta pre
športovcov 2002, 2003.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky.
Jaroslav Dobrovodský 799 cm, lenže s vetrom In: Nitrianske noviny. 2011, 51/20 (29), s. 23.
V Ljubljane dve prvenstvá pre Fugliovú a Dobrovodského In: Nitrianske noviny. 2011,
51/20(32), s. 13.
XANTUS, János /30. výročie úmrtia/
*5.10.1825 Csokonya /Maďarsko/
†13.12.1984 Budapešť /Maďarsko/
- etnograf, člen Maďarskej akadémie vied
[238]
V revolučných rokoch 1848 – 1849 bol účastníkom bojov, vo februári 1849 zlapaný pri
Nových Zámkoch. Po vyslobodení z väzenia žil v zahraničí, v roku 1864 sa opäť vrátil do
Maďarska.
In: Magyar eletrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s. 1056.
RUFFY,Pál /160. výročie narodenia a 80. výročie úmrtia/
*15.12.1854 Čechy
†25.8.1934 Budapešť /Maďarsko/
- advokát, venoval sa ochrane detí štátom
[239]
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969, s. 553.
60
SZÖRÉNY, István Schmidt /210. výročie narodenia/
*15.12.1804 Nové Zámky
†1.9.1865 Budapešť /Maďarsko/
- benediktínsky mních, kráľovský poradca
[240]
In: Strba, S. Výročia významných osobností. Castrum Novum, 1994, 4 (2), s.8.
VENGER, Ján /100. výročie narodenia/
*16.12.1914 Černík
†?
- kňaz
[241]
Pôsobil v Zelenči.
In: Schematizmus slovenskej katolíckej diecézy, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1971, s. 358.
BOSNIAK, Tomáš /380. výročie úmrtia/
*1572 Veľký Biel
†19.12. 1634 Šurany
- účastník bojov proti Turkom
[242]
Na konci 90-tych rokov 16. storočia od Turkov vydobyl Šurany a stal sa hradným kapitánom
Šurian. Encyklopédia uvádza rok 1606 a rokoch 1607 – 29 bol hradným kapitánom vo
Fiľakove. Majiteľ panstiev v Šuranoch a vo Fiľakove.
In: Magyar életrajzi lexikon. I. A-K. Budapešť: Akadémiai kiadó. 1967, s. 253.
Encyklopédia Slovenska I. A-K. Bratislava: Veda, 1997, s. 228.
Zrubec, L. Postrach Turkov /Dokument z trezoru./ Život, 1983, 33 (52), obr. 4.
Zrubec, L. Tomáš Bosniak, Sloboda, 1989, 44 (46), s. 5.
Kupecký M. V meste sa „narodil“, mestu patrí. Hlas ľudu, 1991, 37(108), s. 1.
Slovenský biografický slovník I. A-D. Martin: Matica slovenská, 1986, s. 305.
POKORNÝ, Martin /40. výročie narodenia/
*19.12.1974 Nitra
- výtvarník , kameňosochár
[243]
Po ukončení ZŠ v Nových Zámkoch študoval odbor kameňosochárstvo na škole úžitkového
umenia - výtvarníctva v Bratislave u profesora Jozefa Hobora a Viliama Lovišku. V roku
1993 prijatý na katedru sochárstva VŠVU v Bratislave. Po absolvovaní mimokatedrových
kurzov pokračoval v štúdiu u profesora J. Meliša.
In: Produkty. Pokorný Martin. POS, Nové Zámky, 1998, Br. č.283.
Ria: Talentovaný Novozámčan Martin Pokorný. Castrum novum, 1998, 8,(40), s. 5, obr. 1.
SIMONYI, Lajos /110. výročie narodenia/
*19.12.1904 Tupá /okr. Levice/
†3.4.1998 Štúrovo
[244]
61
- pedagóg, umelec
Žil a pôsobil v Ľudovej umeleckej škole v Štúrove. Túto viedol 10 rokov v období 1966 –
1976. Pôsobil ako pedagóg, výtvarný umelec na viacerých miestach v rámci novozámockého
regiónu: Dvory n./Žitavou, Strekov, Tvrdošovce, Štúrovo. Je Čestným občanom Dvorov nad
Žitavou (1966), a Tvrdošoviec.
Turczi: Simonyi Lajos jubileumi tarlata. In: Új Szó, 1995, 48(5), s. 6.
SUBÁNÉ, Morvay, Anna /70. výročie narodenia/
*25.12.1944 Obid
- riaditeľka ZŠ
[245]
Pôsobí v Csemadoku v Slovensko-maďarskej pedagogickej spoločnosti. Vyštudovala na
Pedagogickej fakulte v Nitre – odbor maďarčina - ruština.
In: Szöke, J. – Viczián,J. Ki kicsoda Kassától – Prágáig? Székszárd: Babits kiadó, 1993, s.
279.
KUKAN, Eduard /75. výročie narodenia/
*26.12.1939 Jatov
- politik, veľvyslanec, diplomat
[246]
V Šali zmaturoval, v štúdiu pokračoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Absolvoval
Moskovský inštitút medzinárodných vzťahov. Na diplomatickú dráhu sa vydal v roku
1964. Pôsobil v Zambii, USA a v Etiópii. Predtým ako sa v roku 1994 stal ministrom
zahraničných vecí vo vláde Jozefa Moravčíka bol veľvyslancom SR pri OSN v New Yorku.
Hovorí šiestimi jazyky, najexotickejší je svahilčina. V nej ovláda aj zanzibarský dialekt. Do
funkcie predsedu DÚ ho zvolili 22.3.1997. Je ženatý má 2 deti, žije v Bratislave. Hoci väčšinu
času trávi v parlamente, venuje sa športu - tenisu.
Benický, R. Kukan Eduard. In: Pravda,1998, 8(65), s.9, obr. 1.
CSORBA, Géza /40. výročie úmrtia/
*1892 Liptovský Hrádok /okr. Liprotvský Mikuláš/
† 28.12.1974 Budapešť /Maďarsko/
- sochár, básnik
[247]
Sochár, laureát Kossuthovej ceny, zaslúžilý umelec. Jeho hlavným dielom je náhrobný
pomník básnika Ady Endreho. Napísal básnickú kroniku o hrdinských ženách Parkáňu, ktoré
nedovolili nemeckým vojakom evakuáciu civilného obyvateľstva.
In: Vércse, M.: Naši spisovatelia a básnici. Štúrovo a okolie – Párkány és vidéke,1999, 9(2),
s.9.
62
ZNÁMY IBA ROK NARODENIA ALEBO ÚMRTIA
ALBERT, Štefan /65. výročie narodenia/
*1949 Salka
- regionálny amatérsky výtvarník
[248]
Rodák zo Salky, okr. Nové Zámky. Umeleckú tvorbu zameral na krajinkárstvo.
In: Naše Novosti, 1997, 30(30), s.3, obr.1.
Klub výtvarníkov, Štúrovo 1981 – 2003. Katalóg.
Záhoráková, M. Z listov. Naše Novosti 1991, 31 (20), s.2.
Hlas ľudu, 1990, 36 (170), s.2.
AMBRUSOVÁ, Michaela /30. výročie narodenia/
*1984 – Nové Zámky
- atlétka, športovkyňa, inštruktorka pilates-u
[249]
Atletický club, I. miesto na M – SR v behu na 50m hala, I. miesto na M-SR v behu na 300m
hala, I. miesto na M – SR v behu na 300m dráha, II. Miesto M – SR v behu na 4x300m
v kategórii staršie žiačky.
In: Sternová, M. Slávnostné ocenenie úspešných športovcov za rok 1999. In: Castrum
Novum 2000, 10 (13), s. 3, obr. 3.
ANTONI, Samuel /345. výročie narodenia/
*1669 Bátovce /okr. Levice/
†18.8. 1738 Štítnik /okr. Rožňava/
- náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár
[250]
Ako študenta ho pri Nových Zámkoch chytili Turci a určitý čas strávil v ich zajatí. Autor
filozofickej a medicínskej dizertácie, jeho práca o náboženskej výchove detí zostala
v rukopise.
In: Slovenský biografický slovník I. A-D. Matica slovenská Martin, 1986, s. 71.
ÁROCHOVÁ, Oľga, PhDr., CsC. /85. výročie narodenia/
*1929 Palárikovo
- externá vedecká pracovníčka
[251]
In: Who is who v Slovenskej republike, s. 37.
AZELT, Johann /360. výročie narodenia/
*1654 Norimberg /Nemecko/
†?
- medirytec, portrétista a ilustrátor
[252]
63
Umelec činný v rokoch 1672 – 1692 ako portrétista a ilustrátor. Autor vedút a scén v Nových
Zámkoch.
In: Závadová, K. Verný obraz slovenských miest a hradov, ako ich znázornili rytci
a ilustrátori v XVI, XVII. a XVIII. storočí., Bratislava: Tatran, 1974, s. 88
BARUSOVÁ, Alexandra /30. výročie narodenia/
*1984Nové Zámky
- športovkyňa, atlétka
[253]
Atletický klub – I. miesto na M –SR v skoku do diaľky hala, I. miesto v skoku do diaľky
dráha, I. miesto v medzinárodnom stretnutí Čechy – Morava – Slovensko v kategórii staršie
žiačky.
In: Sternová, M. Slávnostné ocenenia úspešných športovcov mesta za rok 1999. Castrum
Novum, 2000, 10 (3), obr. 3.
BERNÁTH, František /55. výročie narodenia/
*1959 ?
- športovec, športový funkcionár, pretekár, veterán
[254]
Žije vo Dvoroch nad Žitavou, prezident Slovenskej triatlonovej únie (2010), športovec,
pretekár, veterán. Prezident Slovenskej triatlonovej únie (od 2010)
In: Nitrianske noviny. 2010, 50/19(46), s. 6.
Egy családban a hobbiversenyzőkkel / J. Mészáros Károly. In: Új szó. 2010, 63(277), s. 19.
BINÉTH, Gáspár /145. výročie narodenia/
*1869 ?
† február 1935 Nové Zámky
- obchodník, podnikateľ, verejný činiteľ
[256]
Zohral dôležitú úlohu v živote ortodoxného spoločenstva. Venoval sa charitatívnym
a kultúrnym záležitostiam.
In: Strba, S.– Lang, T. Az érsekújvari zsidógság története. Bratislava: Kaligram, 2003, s. 113.
BIRÓCZI, Peter /35. výročie narodenia/
*1979 ?
- verejný činiteľ, poľnohospodár
[255]
Rodák z Tvrdošoviec. Absolvoval ZŠ v Tvrdošovciach, Strednú poľnohospodársku školu
v Šuranoch a Poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Pôsobil ako ovocinár v
Poľnohospodárskom družstve v Tvrdošovciach. Verejný činiteľ od 2010, zástupca starostu
obce Tvrdošovce. Člen strany MOST-HÍD MO Tvrdošovce (2010).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
64
BOGYA, Géza /110. výročie narodenia/
*1904 ?
† 1987 ?
- cirkevný činiteľ
[257]
V decembri 1938 bol za administrátora novozámockého zboru menovaný Géza Bogya.
V Nových Zámkoch pôsobil do júla 1939.
In: Laurincová, E. V premenách času. 1895 – 1947- 1947 - 1997. Nové Zámky, Evajnelický
a cirkevný zbor v Nových Zámkoch.
BÖHM, Emanuel Teodor /105. výročie narodenia/
*1909 Vrútky /okr. Martin/
†24.12.1990 New York /USA/
- politik
[258]
V rokoch 1940 – 1942 pôsobil ako redaktor Slovenskej jednoty v Nových Zámkoch.
In: Reprezentačný biografický lexikón Slovenska. Martin: Matica slovenská, 1999, s. 40
BORNEMIZSA, Péter /430. výročie úmrtia/
*22.2. 1535 Budapešť /Maďarsko/
† jar 1584 Rohožník /okr. Malacky
- spisovateľ, básnik
[259]
V roku 1574 ho vymenovali za kazateľa do Šintavy, kde založil tlačiareň, pre ktorú odkúpil
časť komjatickej tlačiarne Huszára Gála.
In: Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Bratislava: Madách, 1981, s. 25 – 27.
Biografický lexikón Slovenska I. A-B. Martin: SNK – NBÚ 2002, s. 509.
Biografický lexikón Slovenska I. A-D. Martin: Matica Slovenská, 1986, s. 296.
BOSNIAK, Štefan /370. výročie úmrtia/
*1607 Fiľakovo /okr. Lučenec/
† 1644 Trnava
- barón
[260]
Narodil sa vo Fiľakove. Vychovávaný bol v Šuranoch, kde pôsobil jeho otec Tomáš Bosniak.
Štúdiá absolvoval v Trnave, Viedni a v Ríme. Postaral sa o postavenie šurianskeho kostola
s dvoma vežami. Pôsobil ako ostrihomský kanonik, péčsky biskup a od roku 1641 ako
zástupca uhorského kancelára a vesprémsky biskup. Hospodáril na majetku svojho otca
v Šuranoch a od roku 1644 bol nitrianskym županom. V roku 1644 v Trnave zomrel.
In: Dobrota, A. 1138 – 1988. Šurany. MsNV: Šurany Naši významní, 1988, s. 68.
Biografický lexikón Slovenska I. A-B. Martin: SNK- NBÚ, 2002, s. 572.
65
CSANDOVÁ, Nikoleta /20. výročie narodenia/
*1994 ?
- umelkyňa, tanečníčka
[261]
Pochádza z Tvrdošoviec, základné vzdelanie získala v Tvrdošovciach a gymnázium ukončila
v Bratislave. tancuje spoločenské párové tance, reprezentuje Fortúnu Poprad. Ocenenia:
Majsterka Slovenska v 10-tich tancoch (2013)
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
CSÉFALVAI, József /70. výročie úmrtia/
*1913 ?
†1944 Kamenín
- kňaz, dekan
[262]
V Kameníne pôsobil 55 rokov. Tu je aj pochovaný.
In: Kamenín, Pozoruhodnosti. Komárno: Komárňanské tlačiarne, 1997, s. 12.
CSONGRÁDY, Lajos /95. výročie úmrtia/
*1843 Bajtava
†1919 Svodín
- pedagóg - kantor
[263]
Rodák z Bajtavy, vychovávaný vo Svodíne. Absolvoval štúdium pedagogiky v Ostrihome.
Pôsobil ako pomocný učiteľ v základnej škole vo Svodíne od (1861-1866), ako učiteľ, kantor
v Bajtave (1866-1873), riaditeľ základnej školy vo Svodíne (1873-1911) a kantor v
Rímskokatolíckom kostole Panny Márie.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
DEME, Daniel /40. výročie narodenia/
* 1974, Nové Zámky
- náboženský spisovateľ, umelec - profesionálny fotograf
[264]
Rodák z Nových Zámkov, pôsobí ako profesionálny mediálny fotograf, žije v Londýne.
Študoval na maďarskom gymnáziu v Bratislave a na Fakulte teológie na Karlovej Univerzite
v Prahe. Od roku 1999 má titul PhD. Teológiu prednášal v Londýne. Vydal dve teologické
knihy: - The Christology of Anselm of Canterbury (Kristológia Anselma z Canterbury
(biografia), 2004) a The Selected Works of Isaac of Stella (Vybrané práce Izáka Stella : hlas
cisterciánsky z dvanásteho storočia (výber kázní a teologických traktátov I. Stella 12. stor.),
2007).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
66
DETRE, Ladislav /140. výročie narodenia a 75. výročie úmrtia/
*1874 Šurany
† 1939 New York /USA/
- bakteriológ, lekár
[265]
Študoval v Budapešti, vo Viedni, na Pasteurovom ústave v Paríži. Od roku 1901 sa sral
prednostom Vakcinologického a sérologického ústavu v Budapešti. Objavil sérum proti
slezinnej sneti. Napísal veľký počet štúdií a monografií z oblasti bakteriológie, parazitológie
a imunológie.
In: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Bratislava: Veda 1978, s. 145.
Encyklopédia Slovenska I. A-D. Bratislava: Veda, 1977, s. 503 – 504.
Magyar életrajzi lexikon I. A-K. Budapešť: Akadémiai kiadó.1967, s. 373.
DUBROVAY, Ján /90. výročie úmrtia/
*?
† 1924 ?
- dirigent
[266]
Organizoval chrámové koncerty, hral na organe, sprevádzal sólové a zborové vystúpenia.
Vydal zbierku modlitieb a piesní.
In: Kissová, M. – Zemková, A. Hudobníci okresu Nové Zámky. Nové Zámky: OK, 1994, s.8.
DUDÁŠ, Štefan /60. výročie narodenia/
*1954 Nové Zámky
† 19.08.2013 Nové Zámky
- športoví funkcionári, hádzaná
[267]
Dlhoročný športový funkcionár, manažér HC Štart Nové Zámky.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
FORRÓ, Koloman /50. výročie narodenia/
* 1964 ?
- podnikateľ, poslanec
[268]
Žije v Nových Zámkoch, podniká v oblasti obchodu, manažmentu a poradenstva (od 1995),
pôsobí ako poslanec MsZ od r. 2010, je predsedom komisie podnikateľskej činnosti a politiky
zamestnanosti. Je prezidentom mestského futsalového klubu. Pôsobí ako podpredseda OZ "Za
troma mostmi." - prispel finančnými darmi pre chorých a telesne postihnutých.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
FÜREDI, Hugo /70. výročie úmrtia/
*27.5.1901 Prešov
†1944 Osvienčim /Poľsko/
[269]
67
- stredoškolský učiteľ
Pôsobil na gymnáziu v Nových Zámkoch. Nacisti ho pre pokrokové zmýšľanie deportovali do
koncentračného tábora v Poľsku, kde zahynul.
In: Pedagogická encyklopédia Slovenska I. Bratislava: VEDA SAV, 1984, s. 262.
FUTALA, Tibor /85. výročie narodenia a 10. výročie úmrtia/
*1929 ?
†2004 ?
- prekladateľ, slavista, knihovník
[270]
Rodák z okolia Nových Zámkov. Študoval v Nových Zámkoch, Budapešti
a v Székesfehérváre.
In: Fogarassy, M. Futala Tibor (1929-2004). Könyvtári Levelezö/Lap, 2004, 16(6), s.15.
GRÜNWALD, Juda /165. výročie narodenia/
*1849 Brezová pod Bradlom /okr. Myjava/
†1920 Szatmár /Rumunsko/
- hlavný rabín
Pôsobil v Šuranoch.
[271]
In: Újváry, P. Zsidó lexikon. Budapešť, 1929, s. 326.
HAKKE, Aurel /20. výročie narodenia/
*1994- ?
- športovec, atlét, bežec, reprezentant
[272]
Rodák z Palárikova. bol žiakom ZŠ K. Strmeňa v Palárikove, absolvent Gymnázia v Nových
Zámkoch. Venuje sa športu, atletike - behu v rámci bežeckej skupiny Ľudovíta Rusnáka z
Atletického klubu v Nových Zámkoch, behá stredné trate, reprezentuje klub na súťažiach.
Umiestnenia: - 2. miesto v behu na 800 m (Frýdek Místek (ČR), 2010) - 3. miesto v behu na
1500 m (MSR v atletike, 2011).
In: Naše noviny. 2011, 13(1), s. 13.
HANDL, Vojtech /95. výročie narodenia/
* 1919 ?
- protifašistický bojovník, partizán
[273]
Rodák z Nových Zámkov, priamy účastník SNP, bojoval v okolí Martina, Vrútok,
Turčianskych Teplíc, člen Zväzu protifašistických bojovníkov. Získal vyznamenania: Partizánska hviezda a Rad SNP.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
68
HATALČÍK, Peter /60. výročie narodenia/
* 1954 ?
- športovec, tréner
[274]
Pôsobí ako tréner hádzanárskeho mužstva HC Štart (Nové Zámky, Slovensko) (od 2010).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
HATINOVÁ, Lenka /25. výročie narodenia/
*1989 ?
- športovkyňa, strelkyňa, reprezentantka
[275]
Pochádza zo Šurian, študuje na UKF v Nitre učiteľský odbor angličtina – psychológia.
Športovkyňa, strelkyňa, reprezentantka, je absolútnou majsterkou Slovenska v streľbe z
malorážky (2010, Majstrovstvá Slovenska, Domaniža pri Považskej Bystrici), štartuje za
Duklu Banská Bystrica.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
HAZAY, Ernö /195. výročia narodenia a 125. výročie úmrtia /
*1819 Temesvár /Rumunsko/
† 1889 Bátorove Kosihy
- publicista
[276]
Počas troch rokov mal poslanecký mandát ako zástupca v parlamente pre gbelský obvod.
In: Újvári, P. Zsidó lexikon. Budapešť, 1929,s. 350-351.
IVAN, Marek /20. výročie narodenia/
*1994 ?
- športovec, hokejbalista, reprezentant SR
[277]
Hokejbalista, reprezentant a člen Novozámockej hokejbalovej únie. Umiestnenia: 2. miesto na
Majstrovstvách sveta v Osle v kategórii U-16 (2010), ocenenia: Úspešný športovec mesta
Nové Zámky za rok 2010.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
IVANOV, Alexander /30. výročie narodenia/
*1984 ?
- športovec, hádzanár
[278]
Dlhoročný športovec, hádzanár, hráč HC Štart Nové Zámky, reprezentant, hral v ČR, kde bol
majstrom ČR, v Maďarsku. Ocenenia: Najlepší športovec mesta Nové Zámky za rok 2012 úspešný háč extraligy a Najlepší športovec NSK za rok 2012.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
69
KASZALA, Károly /120. výročie narodenia/
*1894 Nitra
†4.9.1932 Budapešť /Maďarsko/
- športový letec, hrdina I. svetovej vojny
[279]
Žil dlhé roky v Nových Zámkoch.
In: Strba, S. Výročia významných osobností. Castrum Novum,1994, 4 (2), s.8.
KELLER, Georg /380. výročie úmrtia/
*1568 Frankfurt /Nemecko/
†1634 Frankfurt /Nemecko/
- maliar, rytec, ilustrátor
[280]
Spolupracovník topografických vydavateľov de Bryovcov a M. Meriana. Autor pevnostných
a mestských vedút podľa predlôh Ph. Uffenbacha. /N. Zámky/.
In: Závadová, K. Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci
a ilustrátori v 16., 17. a 18. storočí. Bratislava: Tatran, 1974, s. 91.
KORPOVÁ, Dominika /15. výročie narodenia/
*1999 ?
- športovkyňa, gymnastka, reprezentantka
[281]
Pochádza z Levíc, žije v Nových Zámkoch (2007), venuje sa športovej gymnastike, trénuje ju
mama Adriana Korpová, trénerka a reprezentantka SR (2011) umiestnenia:
-1. miesto v kategórii 11-12 ročných (Ba : SP, 2010) -1. miesto -8boj (Detva: MS, 2010) - 1.
miesto na MSR v športovej gymnastike v kategórii žiačky (2010); - ocenenia: - 2. Najlepšia
športovkyňa SGF v športovom aerobiku za rok 2010 - Úspešná športovkyňa mesta Nové
Zámky za rok 2010, 2011, 2012.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
KUCSERA, Mikuláš /45. výročie narodenia/
*1969 ?
- športový funkcionár, tréner hádzanej
[282]
Pôsobí ako dlhoročný tréner v hádzanej, najprv trénoval mládež v Nových Zámkoch a od
extraligovej sezóny 2012/13 viedol hádzanárov HC Štart Nové Zámky.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
LEDENTU, Johann /360. výročie úmrtia/
*1602 Viedeň /Rakúsko/
†1654 Viedeň /Rakúsko/
- rakúsky maliar, kresliar, architekt
[283]
70
V rokoch 1641-1642 a 1644-1648 nakreslil 2 série uhorských, rakúskych a sedmohradských
pevností pre A. Battyániho a grófa Forgácha. Lavírované kresby o.i. aj pevnosti Nové Zámky.
In: Encyklopédia Slovenska III. K-M. Bratislava: VEDA, 1979, s. 322.
Závadová, K. Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci
a ilustrátori v 16., 17. a 18. storočí. Bratislava: Tatran, 1974, s.92.
MÉSZÁROSOVÁ, Lenka /15. výročie narodenia/
*1999 ?
- športovkyňa, stolná tenistka, reprezentantka
[284]
Členka stolnotenisového klub v Nových Zámkoch, účastníčka MSR stolného tenisu v
kategórii mladších žiakov. Umiestnenia: 1. miesto - dvojhra i štvorhra (MSR, 2010).
Ocenenia: Úspešná športovkyňa mesta Nové Zámky za rok 2010.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
NESSENTHALER, Elias /350. výročie narodenia a 300. výročie narodenia/
*1664 ?
†1714 Augsburg /Rakúsko/
- činný ako medirytec v Uhorsku
[285]
V roku 1688 a 1702 v Trnave. Autor niektorých titulárnych listov pre trnavský kalendár
/Nové Zámky, Štúrovo/.
In: Závadová, K. Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci
a ilustrátori v 16., 17. a 18. storočí. Bratislava: Tatran, 1974, s.93.
OHRÁDKA, Adrián /40. výročie narodenia/
*1974?
- umelec, komik, klaun, divadelník
[286]
Pochádza z Bánova, vyučil sa za mechanika elektronických častí hnacích vozidiel, vlastní
divadlo Teáter komika, kde sa venuje klaunovstvu, pantomíme, animácii. Založil tiež a
manažuje Srandovnú Bánovskú Zostavu, na divadelnej scéne pôsobí už takmer 15 rokov
(1998?) ako scenárista, herec, komik, moderátor, klaun, maskér, rekvizitár, roztlieskavač,
mím, humorista v jednej osobe. - členstvo: Dr. Klaun - reprezentuje Slovensko - vystúpenia:
Detský festival Európskej únie (Kennedyho centrum Washington, 2011) - ocenenia: Zlatý
gunár - za pantomímu a pohybové divadlo (2005, Kremnické gagy).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
PALACKA, Jozef /60. výročie narodenia/
*1954 ?
- režisér
[287]
Pracuje v Divadle Mladých. Naštudoval veľké množstvo divadelných hier.
71
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
PEČEVI, Ibrahim /440. výročie narodenia a 365. výročie úmrtia/
*1574 Pécs /Maďarsko/
† 1649 Pécs /Maďarsko/
- osmanský historik
[288]
Autor dejín osmanskej ríše 1520-1639/40. Používal k nim uhorské pramene. Je v nich
zmienka aj o okupácii Južného Slovenska.
In: Encyklopédia Slovenska IV. N-Q. Bratislava: Veda, 1980, s. 298.
PETRECH, Miroslav /70. výročie narodenia/
*1944 ?
- podnikateľ, poľnohospodár, vinohradník, vinár
[289]
Pochádza z Bošáce, študoval vinohradníctvo v Modre a v Ledniciach na Morave. Býva
v Belej, pracoval ako agronóm v družstve Belá, v súčasnosti podniká v oblasti
vinohradníctva, prenajíma vinohrady, vyrába víno.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
POLÁK, Miroslav /60. výročie narodenia/
*1954 Vlkas
- výtvarník, sochár
[290]
Rodák z obce Vlkas. Školské roky prežil vo Vlkase, Mani a zmaturoval v Šuranoch. V roku
1977 ukončil vysokoškolské štúdium na PF v Nitre, kde vyštudoval výtvarný odbor. Žije
a pracuje ako výtvarný pedagóg v Nitre. Venuje sa sochárstvu a maľbe.
Výstavy: Samostatné 4 /Nitra, Bratislava, Trenč. Teplice, Maňa/, Kolektívne 15, Zahraničné
4 /Nemecko, Poľsko, česká republika, Maďarsko/.
In: Žitavská dolina vo výtvarných prácach PaedDr. Miroslava Poláka /pozvánka/.
Antoni M. V Krškanoch budú mať drevené slnko. Nitrianske Noviny,2000, 45(30),s.4.
POVINSKÁ, Zuzana /15. výročie narodenia/
*1999 ?
- umeľkyňa, tanečníčka - párové tance
[291]
Súťažne sa venuje párovému tancu od 14.03.2009-10.09.2010 tancovala s Danielom Tóthom
za TŠC TŠ Keller Nové Zámky a od 11.09.2010 tancujú za TK UNI-DANCE Bratislava.
Úpechy: finalistka Majstrovstiev SR v kombinácii 10 tancov, latinsko-amerických,
štandardných. Medaily: Zlatá medaila (Košice, M SR v kombinácii 10 tancov, 2012).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
72
PRODÁN, Juraj /15. výročie narodenia/
*1999 ?
- športovec, plavec
[292]
Handcapovaný športovec, plavec Plavecký klub Nové Zámky. Ocenenia: Úspešný športovec
mesta Nové Zámky za rok 2010 (1. a 2. miesto na MSR telesne postihnutých športovcov
"Slovakia CUP" v kategórii žiakov).
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
RABÁR, Endre /150. výročie narodenia/
*1864 ?
†13.10.1917 ?
- poslanec parlamentu, verejný notár, organizátor
[293]
Verejný činiteľ v Nových Zámkoch. Jeho zásluhou bolo zabezpečené obyvateľstvo pitnou
vodou z artézskej studne pri Sokolovni v roku 1911. Titul „Čestný občan Mesta“ dostal
v roku 1913. Zomrel ako 53 ročný v roku 1917.
In: Hofer, L. Dr. Endre Rabár. Osobnosti regiónu. /1864-1917/. Naše Novosti, 1992, 32(33),
s. 1.
ROSINA, Patrik /15. výročie narodenia/
*1999
- športovec, plavec
[294]
Juniorský plavec, reprezentant NZ za Plavecký klub NZ.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
SELLYEI, Jozef Miskovics /105. výročie narodenia /
*1.1.1909 Šaľa
†6.3.1941 ?
- spisovateľ píšuci po maďarsky
[295]
Navštevoval gymnázium v Nových Zámkoch. Písal básne, poviedky, novely v maďarčine.
Známy je jeho román z roku 1935 Elfodyott a föld alola. Písal i kritiky.
In: Strba, A. Novozámocké portréty Jozef Sellyei. Castrum Novum 1999, 9(15), s.12.
STAND - MEGYERI, Karol /215. výročie narodenia/
*1799 Čiky – Palárikovo
†1842 ?
- herec
[296]
Bol židovského pôvodu. Svoju dráhu začínal ako hospodársky pisár. Neskôr prešiel
k potulnému divadlu v Budapešti. Nazývali ho „maďarský Garrick“. Vynikal hlavne
73
v komických a tragických úlohách. Slávne Petöfiho verše A Tintásüveg, v preklade
„Atramentová fľaša“ hovoria o ňom.
In: Szabó, I. Farnosť Palárikovo. Nové Zámky: Crocus, 1997, s. 66.
Kolečáni, K. Palárikovo 1948-1998. Palárikovo: OÚ. 1998, s. 105.
SZABÓOVÁ, Niki /25. výročie narodenia/
*1989 ?
- športovkyňa - gymnastka, reprezentantka - športový aerobik
[297]
Preteká za Gymnastický klub Nové Zámky, reprezentantka SR v športovom aerobiku, 1. a 3.
miesto na Majstrovstvách SR (ženy), 19. miesto na Svetovom pohári v Rumunsku. Bola
účastníčkou MS v športovom aerobiku. Ocenenia: Úspešná športovkyňa mesta Nové Zámky
za rok 2009, 2010, 2011, 2012 -2. Najlepšia športovkyňa Slovenskej gymnastickej federácie v
športovom aerobiku za rok 2010 - 3. m. (MS, seniorky, 2012) - Najlepší športovec NSK za
rok 2009.
In. Nitrianske noviny. MY.2009, 49/17(16), s. 9.
In: Castrum Novum. 2010, 20 (14), s. 3.
In: Nitrianske noviny. 2010, 50/19 (15), s. 10.
SZANTÓ, Ladislav /120. výročie narodenia a 40. výročie úmrtia/
*1894 Uhrovec /okr. Topoľčany/
†1974 Bratislava
- vysokoškolský profesor, člen SAV,
[298]
Určitý čas pôsobil ako učiteľ v Šuranoch.
In: Malá encyklopédia priezvisk. Sloboda, 1982, 8 (8), s. 5.
SZÉKHÁZI, Tibor /120. výročie narodenia/
*1894 Záhreb /Chorvátsko/
†13.1.1975 Nové Zámky
- maliar
[299]
In: Strba, S. Moje mesto – Nové Zámky II. 1842-1910, Kto je kto. s. 48.
ŠALGÓ, Marek /20. výročie narodenia/
*1994 ?
- športovec, hokejbalista, reprezentant SR
[300]
Hokejbalista, reprezentant a člen Novozámockej hokejbalovej únie. Umiestnenia: 2. miesto na
Majstrovstvách sveta v Osle v kategórii U-16 (2010). Ocenenia: Úspešný športovec mesta
Nové Zámky za rok 2010.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
74
ŠČEVLÍKOVÁ, Ema /20. výročie narodenia/
*1994 ?
- športovkyňa, plavkyňa - reprezentantka
[301]
Plavecký klub Nové Zámky.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
ŠUCHA, Michal /100. výročie narodenia/
*1914 ?
†07.11.1977 Nové Zámky
- politici, stranícki funkcionári
[302]
Politik - vedúci tajomník OV KSS (17 rokov) - mal veľké zásluhy na rozvoji okresu od 60tych rokov.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
ŠVAJDA, Marek /40. výročie narodenia/
*1974 ?
- športovec, reprezentant, bedmintonista, funkcionár
[303]
Pôsobí ako štatutárny zástupca a hráč bedmintonového športového klubu Čerti v Nových
Zámkoch.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
THEOLOTT, Johann Andreas /280. výročie úmrtia/
*1655 ?
†1734 Augsburg /Rakúsko/
- zlatotepec, kresliar a medirytec
[304]
Predlohy k ilustráciám historických emblematických diel z oblasti Štúrova.
In: Závadová, K. Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci
a ilustrátori v 16., 17. a 18. storočí. Bratislava: Tatran, 1974, s. 95.
TIGERMANN, Jozef /70. výročie úmrtia/
*1851 ?
†1944 Osvienčim /Poľsko/
[305]
Od r. 1881 pôsobil 63 rokov v Nových Zámkoch ako rabín.
In: Strba, A. Spojitosti novozámockého židovstva. Usídlenie židov v našom meste. Jozef
Tigermann. Castrum Novum, 2000, 10 (46), s. 10.
75
UNGÁR, Béla /115. výročie narodenia/
*1899 Nagytétény /Maďarsko/
†?
- právnik, zakladateľ sionistických novín
[306]
In: Újvári, P. Zsidó lexikon. Budapešť. 1929, s. 925.
UNGER, Antal /70. výročie narodenia/
*1944 Dvory nad Žitavou
- spisovateľ, humanista
[307]
Ako prvý napísal o svojom rodisku.
In: Szöke, J. Nagykér monográfia. Dunajská Streda, 1993, s. 141.
VALOVIČOVÁ, Miroslava /30. výročie narodenia/
*1984 Štúrovo
- dirigentka
[308]
Je dirigentkou vokálneho zboru Enthea, pôsobiacom pri MsKs v Nových Zámkoch.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
VARGA, Jozef /35. výročie narodenia/
*1979 Tvrdošovce
- umelec, baletný umelec
[309]
Rodák z Tvrdošoviec, slovenský baletný umelec, vedúci sólista Het Nationale Ballet v
Amsterdame (od 2007). Absolvent Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave (19891997), Akadémie klasického tanca v Monte Carle (1997-1999). Pôsobiská: Balet Praha; Balet
Zürich. Ocenenia: Bronzová medaila (Viedeň: Medzinárodná súťaž, 1997), Strieborná
medaila (Győr: Medzinárodná súťaž, 1997), Strieborná medaila (Taliansko: Tanečná súťaž
Eurocity, 1998), Cena pre najlepšieho tanečníka z radov holandského Národného baletu
(2010), Cena Alexandry Radiusovej (Amsterdam, 2010), Cena obce Tvrdošovce (2010) za
šírenie dobrého mena našej obce v oblasti baletného umenia v mnohých krajinách sveta.
Pôsobil v Monaku, Švajčiarsku, Holandsku, Čechách.
In: Databáza osobností okresu Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
VARJÚ, Ľudovít /100. výročie narodenia/
*1914 ?
†?
- futbalista, kňaz
V mužstve hral v rokoch 1941-1945. Žil v Palárikove.
[310]
In: Vitek, Š. Dr. Varjú oslávil 90 rokov, Naše Noviny ,2004, 6(4), s.14, obr. 1.
76
VERANCSICS, Antal /510. výročie narodenia/
*1504 ?
†1573 ?
- ostrihomský arcibiskup
[311]
Arcibiskupom od 27.10. 1569. Rozvíjal hrad po obsadení arcibiskupského kresla. Plánoval
vybudovať nový pevnejší hrad. Vybudovanie nového hradu zahájili na jar 1573. Nový hrad
bol dostavaný 2.10.1580.
In: Eliáš, M. Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov, 2013, s. 41- 42.
WERTNER, Móric /165. výročie narodenia/
*1849 Špačince /okr. Trnava/
†8.6.1921 Štúrovo
- lekár, historik
[312]
Pôsobil v Mužli a v Štúrove. Historik, zaoberal sa genealógiou a heraldikou. Publikoval
v odborných časopisoch. Dielo Rodové dejiny Arpádovcov vyšli v roku 1892. Venoval sa aj
dejinám Bélu IV, ktoré zverejnil v roku 1893. Spoluzakladateľ modernej uhorskej
a maďarskej heraldiky a genealógie, v ktorej sa zaoberal aj južno-slovenskými
a juhoslovanskými rodmi. Autorom viacerých genealogických a historických štúdií,
monografií. Člen Maďarskej genealogickej a heraldickej spoločnosti v Budapešti a viacerých
zahraničných genealogických a heraldických spoločností.
In: Magyar életrajzi lexikon II. L-Z. Budapešť: Akadémiai kiadó, 1969 , s. 1041-1042.
Slovenský biografický slovník VI. T-Ž. Martin: Matica Slovenská, 1994, s. 362 – 363.
WETZLER, Vladimír /70. výročie úmrtia /
*16.8.1906 Trnava
†1944 - 1945 koncentračný tábor v Nemecku
- učiteľ, protifašistický bojovník
[313]
V rokoch 1934-1938 pôsobil ako učiteľ v Nových Zámkoch.
In: Pedagogická encyklopédia Slovenska II. P- Ž. Bratislava: Veda SAV, 1985, s. 603.
ZIMMERMANN, Wilhelm Peter /425. výročie narodenia/
*1589 ?
†1630 Augsburg /Rakúsko/
- rytec, vydavateľ, kresliar
[314]
Venoval sa leptom s výjavmi tureckých vojen, ktoré vyšli v roku 1607 v Dilbaumovej
Eikonografii. /Nové Zámky a Štúrovo/.
In: Závadová, K. Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci
a ilustrátori v 16., 17. a 18. storočí. Bratislava: Tatran, 1974, s. 96.
77
ZOVÁNYI, Michal Jánoska /175. výročie narodenia/
*1839 Ostrihom /Maďarsko/
†?
- kňaz, redaktor
[315]
Filozofiu vyštudoval v Trnave, teológiu v Ostrihome. V roku 1861 bol vysvätený za kňaza.
Bol redaktorom novín Pesti Hírnok, v Bude v časopisoch Független lapok, Autonomia
a v Szabad Egyház. Vroku 1873 pracoval v budapeštianskej knižnici, roku 1874 bol
inštalovaný ako kňaz v Dubníku do roku 1876 odtiaľto odišiel a vzdal sa aj kňazského
povolania. 16.9.1891 sa stal opäť kňazom a pracoval ako správca cirkvi v Budapešti, od roku
1893 bol kňazom v Imeli.
In: Dubník. Pozoruhodnosti. Komárno: Komárňanské tlačiarne, s.r.o.1996, s. 16.
ZRUBEC, Pavol /65. výročie úmrtia/
*1872 Trávnica
†1949 ?
- vinohradník
[316]
Rodák z Trávnice. Do Radavy prišiel koncom minulého storočia. Pestoval moderné ušľachtilé
odrody hrozna.
In: Radava mala aj svojho senátora. Naše Novosti 2005, 45/14 (32), s. 12.
78
MENNÝ REGISTER:
A
ABA, Samuel (okolo r. 990 -1044)
ÁGÓCS, Gergely (1969 -)
ÁKOS, Stégmár (1974 )
ALÁR, Štefan (1911-1974)
ALBERT, Štefan (1949 -)
ALFONZA, Marie (1814-1867)
AMBRUSOVÁ, Michaela (1984 -)
ANTONI, Samuel (1669-1738)
ÁRENDÁŠ, Milan (5.1. 1959 )
ÁROCHOVÁ, Oľga, PhDr., CsC. (1929 -)
AZELT, Johann (1654 - ?)
[128], s. 34
[219], s. 56
[38], s. 12
[229],s 58
[248], s. 63
[169], s. 44
[249],s 63
[250], s. 63
[4], s. 4
[251],s. 63
[252], s. 63
B
BACSÁK, Viktor (1889- ?)
BAJCÁR, Karol (1924-)
BALASSI, Bálint (1554-1594)
BALOGH, Ľudovít (1889 - ?)
BANKÁZY, Karol (1939)
BÁNYÁSZ, Andreas (1879- ?)
BARCSEK, Alexander (1929)
BARMOŠ, Jozef (1954- )
BARNÁŠ, Štefan (1900 -1964)
BARTALOS, Lajos Engelbert (1904-1979)
BARTUSZOVÁ, Júlia (1904-1990)
BARUSOVÁ, Alexandra (1984-)
BÁTORI SCHULZ, Bódog (1804 - 1885)
BAY, György (1792- 1849)
BECKER, János (1781 -1849)
BEDNÁR, Marián (1939 -)
BEL, Matej (1684 -1749)
BENIAK, Valentín (1894 – 1973)
BERÉNY, Eugen (1864 - ?)
BERNÁTH, František (1959-)
BERTÓK, Imrich PhDr., CSc. (1922-1994)
BERTÓTY, Štefan (? – 1709)
BINÉTH, Gáspár (1869-1935)
BIRČÁK, Ján (1964- )
BIRÓCZI, Peter (1979-)
BLAŠKOVIČOVÁ, Natália (1964 -)
BLAZSOVSZKY, Karol (1859 - ?)
BOGYA, Géza (1904-1987)
BÖHM, Emanuel Teodor (1909-1990)
BOLAŇOSOVÁ, Katarína /Kondrótová/ (1964)
BORBÉLY, Peter (1939 -)
BORNEMISZA, Pavol. (1499 -1579)
BORNEMIZSA, Péter (1535 -1584)
BOROSAY, Dávid , Lajos (1854-1929)
BORSÁNYI, László (1969)
BOSNIAK, Štefan (1607 – 1644)
[111], s. 30
[213], s. 55
[216], s. 55
[70], s. 20
[72], s. 21
[186], s. 49
[49], s. 15
[157], s. 41
[78], s. 22
[187], s. 49
[56], s. 17
[253], s. 64
[3], s. 4
[110], s. 30
[44], s. 14
[137], s. 37
[55], s. 16
[33], s. 11
[117], s. 32
[254], s. 64
[112], s. 31
[214], s. 55
[256], s. 64
[118], s. 32
[255], s. 64
[58], s. 17
[147], s. 39
[257], s. 65
[260], s. 65
[46], s. 14
[108], s. 30
[9], s. 5
[258], s. 65
[227], s. 58
[164], s. 43
[259], s. 65
79
BOSNIAK, Tomáš (1572-1634)
BOSNIAKOVÁ, Žofia (1609- 1644)
BOTTYÁN, János (1643-1709)
[242], s. 61
[85], s. 24
[191], s. 50
C
CIBULA, Vojtech (1914-)
CSANDA, Alexander PhDr., DrSc. (1927-1989)
CSANDOVÁ, Nikoleta (1994-)
CSÉFALVAI, József (1913- 1944
CSIZMAZIA, József (1983 -1924)
CSONGRÁDY, Lajos (1843-1919)
CSORBA, Géza (1892-1974)
CZECH, János (1795-1854)
CZUCZOR, Jozef (1949 -)
[189], s. 49
[133], s. 36
[261], s. 66
[262], s. 66
[196], s. 51
[263], s. 66
[247], s. 62
[220], s. 56
[222], s. 57
Č
ČÁRSKY, Ľudovít (1929 -)
ČELEŠ, Martin (1641 - 1709)
ČERVEŇ, Jáni (1919 -1942)
ČIČÁTKA, Otokar (1914 - 1993)
[197], s. 51
[15], s. 7
[29], s. 10
[21], 8
D
DEME, Daniel (1974 -)
DÉNES, Imre (1944 -)
DETRE, Ladislav (1874 - 1939 )
DOBAI, Tibor (1979 -)
DOBROVODSKÝ, Jaroslav (1984 -)
DOBROVODSKÝ, Jozef JUDr. (1904-1979)
DÖME, Róbert (1979 -)
DÖMÖTOROVÁ, Terézia (1904-1979)
DRAGÚŇ, Emil CSc, PhDr. Prof. (1944 – 2006)
DRAGÚŇ, Marián (1964 - )
DRAHOS, Joannes /Ján/ (1884-1950)
DRASKOVICH, Juraj (1599 -1650)
DRECHSLER, Pavel (1894 - ?)
DRUGOVÁ- POKORNÁ, Katarína (1944 -)
DUBAY, Gejza (1889 - ?)
DUBROVAY, Ján (? -1924)
DUDÁŠ, Štefan (1954-2013)
[264], s. 66
[221], s. 56
[265], s. 67
[160], s. 42
[237], s. 60
[198], s. 51
[24], s. 9
[193], s. 50
[36], s. 12
[140], s. 37
[141], s. 37
[93], s. 26
[28], s. 10
[145], s. 38
[90], s. 25
[266], s. 67
[267], s. 67
Ď
ĎURIŠ – FRNDÁK, Ján (1897-1964)
[120], s. 32
E
ECHTNEROVÁ PELIKÁNOVÁ, Viera (1934 – 2001)
ELEK, Pavol (1856 -1914)
ERDHARDT, Viktor (1849 - 1932)
ESTERHÁZY, Daniel (okolo r. 1665-1714)
EŠEK, Róbert (1989-)
[95], s. 26
[76], s. 22
[13], s. 6
[199], s. 53
[7], s. 5
80
F
FÁBRY, Viliam, PhDr. (1929- )
FEICHTINGER, János (1811 -1889 )
FITZEK, Jozef (1879 - ?)
FORRÓ, Koloman (1964-)
FRANCE, Karol, Doc. Ing., CSc. (1929 -1995)
FUČÍKOVÁ, Helena (1944 -)
FÜREDI, Hugo (1901-1944
FUTALA, Tibor (1929-2004)
[119], s. 32
[101], s. 28
[114], s. 31
[268], 67
[84], s. 24
[71], s. 21
[269], s. 67
[270], s. 68
G
GAJDOŠ, Pavel Ing. (1914-1994)
GALBAVÝ, Ján (1800 - 1884)
GAŠPARÍK, Ignác (1887-1974)
GAZDÍK, František (1884-1959)
GELLE, Peter (1984-)
GERČI, Ján (1909 -1984)
GERGEĽOVÁ, Viera (1930- 2004)
GERIČ, Alexander (1920-1944)
GHOTH, Milan, Doc.Ing.CSc. (1939-)
GODIN, Imrich (1907 -1979)
GOGOLOVÁ, Jana (1984-)
GREGERSEN,Guilbrand (1824 -1910)
GROSCH, István (1939 - )
GRÜNWALD, Juda (1849-1920)
GULYÁS, Györgyi (1959)
GYURCSÓ, István (1915 -1984)
[59], s. 17
[19], s. 8
[208], s. 54
[121], s. 33
[158], s.42
[32], s. 11
[154], s. 40
[159], s. 42
[176], s. 46
[75], s. 22
[23], s. 9
[77], s. 22
[104], s. 29
[271], s. 68
[25], s. 9
[50], s. 15
H
HAKKE, Aurel (1994-)
HALADA, Ľubomír Ing. (1954-)
HALER, Gabriel (1614-1663)
HANDL, Vojtech (1919-)
HARMOS, Karol /pôvodne Handwerk/ (1879 -.1956)
HARNA, Peter (1979-2009)
HATALČÍK, Peter (1954-)
HATINOVÁ, Lenka (1989-)
HAULIK, Ľudovít (1884 -?)
HAZAY, Ernö (1819 -1889 )
HERZFELD, Mór (1875 1934)
HIMMLER, Juraj /György/ (1954 - )
HOLČEK, Juraj (1811- 1869)
HOLEC, Vladimír, MUDr., DrSc (1924 -)
HORUSITZKY, Henrich (1870-1944)
HORVÁTH, Juraj (1944-2013)
HORTAI, Eva (1954-)
HUBIK, István (1916-1994)
HUSLICA, Štefan (1974 – 2008)
[274], s. 68
[161], s. 43
[190], s. 49
[273], s. 68
[223], s. 57
[51], s. 15
[274], s. 69
[275], s. 69
[153], s. 40
[276], s. 69
[16], s. 7
[172], s. 45
[94], s. 26
[73], s. 21
[155], s. 41
[163], s. 43
[107], s. 30
[130], s. 35
[8], s. 5
81
CH
CHOVANCOVÁ, Mária (1938 – 2009)
CHOVANEC, Jozef (1814 - ?)
CHREN, Slavomír (1949- )
[156], s. 41
[48], s. 15
[173], s. 45
I
IKRÉNYI, Imrich, Ing. (1909 – 1962)
IVAN, Marek (1994-)
IVANOV, Alexander (1984-)
[5], s. 4
[277], s. 69
[278], s. 69
J
JAHNÁTEK, Ľubomír Prof., Ing. PhD. (1954)
JANOTKOVÁ, Andrea (1979 - )
JELENČIČ, Jozef (? – 1764)
JURIGA, Ferdinand (1874-1950)
[180], s. 47
[86], s. 24
[42], s. 13
[210], s. 54
K
KADLEČÍKOVÁ, Melánia (1944-)
KAFFKA, Ladislav (1934 -)
KANÁSOVÁ, Alena (1969-)
KAPRINAI, István (1714- 1785)
KARDOS, Ferenc (1909-1954)
KÁROLY, Ľudovít (1799 -1835)
KASZALA, Károly (1894- 1932)
KELLER, Georg (1568-1634)
KETTNER, Emanuel doc. PhDr. (1899-1967)
KLČO, Ján (1894-1959)
KLEIN, Otokár (1974-)
KLISKÝ, Jozef (1964-)
KLÖKNER, JURAJ (1764 -1844)
KOBOLKA, František (1919 -)
KOLLÁRIK, Štefan (1932 -2004)
KOLLONITS, Siegfried (1572 -1964)
KOMJÁTI – WANYERKA, Július (Gyula) (1894-1958)
KONDVICSKA, József (1834 -1881)
KOPASZ – KIEDROWSKA, Csilla (1941-2009
KOPASZ, Elemír (1910 - 1989)
KORPOVÁ, Dominika (1999-)
KOSZTOLÁNYI, Jozef (1932-2004)
KOVÁCS, Ladislav (1952-2009)
KRČMÁR, Ctibor (1924-1994)
KRŠÁK, Anton (1769-1828)
KUBIŠ, Stanislav (1934 -1980)
KUCSERA, Mikuláš (1969-)
KUKAN, Eduard (1939-)
[231], s. 59
[171], s. 45
[1], s. 4
[178], s. 46
[212], s. 54
[179], s. 47
[279], s. 70
[280], s. 70
[142], s. 38
[106], s. 29
[185], s. 48
[202], s. 52
[87], s. 25
[175], s. 46
[31], s. 11
[30], s. 10
[127], s. 34
[39], s. 13
[109], s. 30
[10], s.6
[281], s. 70
[195], s. 51
[91], s. 26
[225], s. 57
[129], s. 34
[52], s. 16
[282], s. 70
[246], s. 62
L
LAZÍK, Ambróz, ThDr. (1897-1969)
LEDENTU, Johann (1602- 1654 )
LETTANG, Ján (1904 -?)
LIPOVNICZKY, István (1814 -1885)
[80], s. 23
[283], s. 70
[41], 13
[148], s. 39
82
M
MAGYAR, Imrich (1984-)
MACH, Vladimír (1954-)
MAJTHÉNYI, Adolf (1814-?)
MAJZON, Ján (1849-1921)
MANDÚCH, Marián (1954)
MARCIŇOVÁ – HETMINSKÁ, Zuzana (1944- 2002)
MATEJOV, Anton doc., Ing., CSc. (1920 – 1984)
MELICHER, Jozef (1929)
MENNYEI, József (1823 -1889)
MÉSZÁROSOVÁ, Lenka (1999-)
MIHÁL, Ján PhDr. (1891-1969)
MONTECUCCOLI, Raimondo (1609 -1680)
MÓZSI, Ferenc (1924 - )
MUDROCH, Ján (1909-1968)
MÜHLBECK, Károly (1869-1943)
MURÁNSKY, Július (1919 -1987 )
MUŠKA, Štefan František (1924-2011)
[62], s. 18
[102], s. 28
[115], s. 31
[206], s. 53
[204], s. 52
[123], s. 33
[6], s. 5
[53], s. 16
[89], s. 25
[284], s. 71
[143], s. 38
[34], 12
[92], s. 26
[60], s. 18
[201], s. 52
[194], s. 50
[135], s. 36
N
NAGY, Attila (1959-)
NAGY, Etel (1907-1939)
NEMEC, Alojz (1924 -)
NESSENTHALER, Elias (1664-1714)
[152], s. 40
[188], s. 49
[149], s. 39
[285], s. 71
O
OHRÁDKA, Adrián (1974-)
ORDÓDY, Teodor (1801-1864)
OTTAVA, Ignác (1852-1914)
ÖLVEDI, János (1914-1983)
[286], s. 71
[63], s. 19
[230], s 58
[138], s. 37
P
PALACKA, Jozef (1954-)
PÁSZTÓOVÁ, Katarína (1954-)
PATHÓ, Karol (1919-)
PAVLOVIČOVÁ, Alexandra (1984-)
PEČEVI, Ibrahim (1574-1649)
PELIKÁN, Ferdinand (1814-1864)
PETRECH, Miroslav (1944-)
PLATZNER, Tibor (1939-)
PLICHTA, Tibor (1949 -)
POHANKA, Vojtech (1949-2010)
POKORNÝ, Martin (1974 -)
POLÁK, Miroslav (1954 -)
POVINKSKÁ, Zuzana (1999-)
PRODÁN, Juraj (1999-)
[287], s. 71
[177], s. 46
[207], s. 53
[181], s. 47
[288], s. 72
[105], s. 29
[289], s. 72
[170], s. 45
[67], s. 20
[168], 44
[243], s. 61
[290], s. 72
[291], s. 72
[292], s. 73
Q
QUITT, Alfred (1894 -?)
[224], s. 57
83
R
RABÁR, Endre (1864-1917)
RAJNOHA, Štefan, Ing., CSc. (1924 -2004)
RÉVÉSZ, Ferenc (1994-)
RICHTER, Anton ( 1894 – 1956)
ROSINA, Patrik (1999-)
ROSIVAL, Štefan (1844-1916)
ROŠKOVSKÝ, Pantaleón (1734-1789)
RUFFY, Pál (1854-1934)
RUŽIČKA, Jozef prof. PhDr., DrSc. (1916 1989)
RYŠAVÝ, Jozef (1934 -)
[293], s. 73
[83], s. 24
[167], s. 44
[11], s. 6
[294], s. 74
[146], s. 39
[43], s. 14
[239], s. 60
[54], s. 16
[228], s. 58
S
SALOMON, Ödön (1864 -1903)
SARLÓS, Jozef (1909-1996)
SELLYEI, Jozef Miskovics (1909-1941)
SCHLEIGHER, Ladislav (1908 -1999)
SIDÓ, Zoltán (1939 -2013)
SIMONYI, Lajos (1904-1998)
SIPOS, Leo Dr. (1884- ?)
SOBIESKY, Ján (1629-1696)
SOJKA, Leonard (1907-1959)
SOLNÍK, Milan (1944- )
SOÓKY, Rózsa (1959-)
SÖTÉR, Kálmán (1834-1915)
SPIŠÁK, Marek (20.9.1984 -)
STAMPAY, János (1864-1960)
STAND - MEGYERI, Karol (1799 -1842)
STARZYK, Martin (1974-)
STREJČEK, Václav (1954 -)
STRMEŇ, Karol (1921-1994)
SUBÁNÉ, Morvay, Anna (1944 -)
SZABÓ, Imre (1883-1929)
SZABÓ, Štefan (1904 - ?)
SZABÓOVÁ, Niki (1989-)
SZALAI, Daniel (1964 - )
SZANTÓ, Ladislav (1894-1974)
SZÁRAZ, Denés (1979 - )
SZÁRAZ, Pál (1954 - )
SZEDER, Fabián János (1784-1859)
SZEKERES, Juraj (1914-1973)
SZÉKHÁZI, Tibor (1894-1975)
SZENCI MOLNÁR,Albert (1574 -1634)
SZEREDY, SZTREDOVÁ, Krisztina (1979 - )
SZILI, Vincent (1884 - ?)
SZLÁVIK, Július (1874 - ?)
SZLUHA, Ferenc (1669 -1729)
SZOLNOKIOVÁ, Julianna (1946-2009)
SZÖRÉNY, István Schmidt (1804-1865)
SZUCSÁN, Josephus (1874 - ?)
[32 a], s. 11
[132], s. 35
[295], s. 73
[20], s. 8
[74], s. 21
[244], s. 61
[192], s. 50
[151], s. 40
[98], s. 27
[100], s. 28
[22], s. 9
[209], s. 54
[184], s. 48
[234], s. 59
[296], s. 73
[96], s. 27
[150], s. 40
[215], s. 55
[245], s. 62
[139], s. 37
[12], s. 6
[297], s. 74
[57], s. 17
[298], s. 74
[45], s. 14
[103], s. 29
[124], s. 33
[136], s. 37
[299], s. 74
[163], s. 43
[116], s. 31
[17], s. 7
[68], s. 20
[27], s. 10
[232], s. 59
[240], s. 61
[26], s. 10
84
Š
ŠALGÓ, Marek (1999-)
ŠČEVLÍKOVÁ, Ema (1994-)
ŠIMKO, Vojtech (1759 – 1927)
ŠUCHA, Michal (1914-1977)
ŠUPALA, Fraňo (1839-1875)
ŠVAJDA, Marek (1974-)
[300], s. 74
[301], s. 75
[18], s. 8
[302], s. 75
[226], s. 58
[303], s. 75
T
TAKÁCS, József (1929-)
TARCSAI, Vilmos (1901-1944)
TENCER, Izidor (1879-?)
THEOLOTT, Johann Andreas (1655-1734)
TIGERMANN, Jozef (1851-1944)
TORDON, Ákos (1924-2012)
TORMA, František (1899- ?)
TÓTH, Alexander (1943-1999)
TÓTH, Eugen (1844- ?)
TÓTH, Károly (1959 )
TUREKOVÁ, Verona (1929 )
TURCHÁNYI, Imrich (1899-1955)
TVRDOŇ, Martin (1914 – 1996)
[131], s. 35
[235], s. 59
[61], s. 18
[304], s. 75
[305], s. 75
[182], s. 48
[203], s. 52
[183], s. 48
[165], s. 43
[37], s. 12
[2], s. 4
[35], s. 12
[47], s. 15
U
UNGÁR, Béla (1899-?)
UNGÁR, František (1904-?)
UNGER, Antal (1944 -)
URBAN, Ondrej (1924-1999 )
ÚJVÁRI, Péter (1869 -1931)
ÚJVÁRIOVÁ, Alžbeta (1899-1940)
ÜRGE, Josephus (1889 -?)
[306], s. 76
[64], s. 19
[307], s. 76
[233], s. 59
[81], s. 23
[134], s. 36
[166], s. 44
V
VADKERTI, Andrea (1974-)
VALOVIČOVÁ, Miroslava (1984 -)
VANEK, Emericus (1899-?)
VANEK, József (1818-1889)
VÁRADI, László (1939-)
VÁRADY, Antal (1819-1885)
VÁRDAI, Pavol (1483-1549)
VARGA, Erzsébet (1951 - 1999)
VARGA, Jozef (1979-)
VARJÚ, Ľudovít 1914-?)
VENGER, Ján (1914-)
VERANCSICS, Antal (1504-1573)
VINCENT, Jaross (1795-1859)
VIRÁGOVÁ BAJČANOVÁ, Silvia (1959 )
VIRŠÍK, Imrich (1854-1903)
VLOSSÁK, Péter (1894 – 1977)
VÖRÖS, Péter (1947 – 2004)
[125], s. 34
[308], s. 76
[205], s. 53
[236], s. 60
[217], s. 56
[144], s. 38
[211], s.54
[88], s. 25
[309], s. 76
[310], s. 76
[241], s. 61
[311], s. 77
[122], s. 343
[40], s. 13
[218], s. 56
[126], s. 34
[65], s. 19
85
W
WERTNER, Móric (1849-1921)
WETZLER, Vladimír (1906-1944)
WINTER, Alexander (1829 -1909)
WOLFF, Károly (1874-1936)
[312], s. 77
[313], s. 77
[79], s. 23
[200], s. 52
X
XANTUS, János (1825-1984)
[238], s. 60
Y
YBL, Miklós (1814 – 1891)
[69], s. 20
Z
ZBIŠKO, Jozef Karol (1711 -1774)
ZEMANÍK, Alojz (1904 - ?)
ZIMMERMANN, Wilhelm Peter (1589-1630)
ZMETÁK, Ernest (1919 – 2004)
ZOLTVÁNY, Irén (1859 -1938)
ZOVÁNYI, Michal Jánoska (1839 - ? )
ZRUBEC, Pavol (1872 -1949)
ZUPKO, Štefan (1934 -)
[97], s. 27
[66], s. 20
[314], s. 77
[14], s. 6
[82], s. 23
[315], s. 78
[316], s. 78
[99], s. 28
Ž
ŽILINEK, Anton (1924 - )
[113], s. 31
86
PROFESNÝ REGISTER
CIRKEVNÍ ČINITELIA
ALÁR, Štefan (1911-1974)
ANTONI, Samuel (1669-1738)
BAJCÁR, Karol (1924-)
BANKÁZY, Karol (1939-)
BÁNYÁSZ, Andreas (1879-?)
BARCSEK, Alexander (1929-)
BARNÁŠ, Štefan (1900-1964)
BARTALOS, Lajos Engelbert (1904-1979)
BECKER, János (1781-1849)
BERÉNY, Eugen (1864-?)
BOGYA, Géza (1904-1987)
BORBÉLY, Peter (1939-)
BORNEMISZA, Pavol (1499-1579)
CSÉFALVAI, József (1913-1944)
CZUCZOR, Jozef (1949-)
ČÁRSKY, Ľudovít (1929-)
DRAGÚŇ, Marián (1964-)
DRAHOS, Joannes (1884-1950)
DRASKOVICH, Juraj (1599-1650)
ERDHARDT, Viktor (1849-1932)
FEICHTINGER, János (1811-1889)
GRÜNWALD, Juda (1849-1920)
HOLČEK, Juraj (1811-1869)
JELENČIČ, Jozef
KAPRINAI, István (1714-1785)
KLČO, Ján (1894-1959)
KONDVICSKA, József (1834-1881)
KOVÁCS, Ladislav (1952-2009)
KRŠÁK, Anton (1769-1828)
LAZÍK, Ambróz, ThDr. (1897-1969)
LIPOVNICZKY, István (1814-1885)
MUŠKA, Štefan František (1924-2011)
ORDÓDY, Teodor (1801-1864)
PELIKÁN, Ferdinand (1814-1864)
ROSIVAL, Štefan (1844-1916)
SZABÓ, Štefan (1904-?)
SZENCI MOLNÁR, Albert (1574-1634)
SZEDER, Fabián János (1784-1859)
SZILI, Vincent (1884-?)
SZÖRÉNY, István Schmidt (1804-1865)
SZUČÁN, Josephus (1874-?)
ŠIMKO, Vojtech (1759-1927)
TIGERMANN, Jozef (1851-1944)
TORMA, František (1899-?)
TÓTH, Alexander (1934-1999)
TÓTH, Eugen (1844-?)
URBAN, Ondrej (1924-1999)
[229], s. 58
[250], s. 63
[213], s. 55
[72], s. 21
[186], s. 49
[49], s. 15
[78], s. 22
[187], s. 49
[44], s. 14
[117], s. 32
[257], s. 65
[108], s. 30
[9], s. 5
[262], s. 66
[222], s. 57
[197], s. 51
[140], s. 37
[141], s. 37
[93], s. 26
[13], s. 6
[101], s. 28
[271], s. 68
[94], s. 26
[42], s. 13
[178], s. 46
[106], s. 29
[39], s.13
[91], s. 26
[129], s. 34
[80], s. 23
[148], s. 39
[135], s. 36
[63], s. 19
[105], s. 29
[146], s. 39
[12], s.6
[163], s. 43
[124], s. 33
[17], s. 7
[240], s. 61
[26], s. 10
[18], s. 8
[305], 75
[203], s. 52
[183], s. 48
[165], s. 43
[233], s. 59
87
ÜRGE, Josephus (1889-?)
VANEK, Emercius (1899-?)
VÁRDAI, Pavol (1483-1549)
VENGER, Ján (1914-)
VINCENT, Jaross (1795-1859)
ZBIŠKO, Jozef Karol (1711-1774)
ZEMANÍK, Alojz (1904-?)
ZOVÁNYI, Michal Jánoska (1839-?)
ŽILINEK, Anton (1924-)
[166], s. 44
[205], s. 53
[211], s. 54
[241], s. 61
[122], s. 33
[97], s. 27
[66], s. 20
[315], s. 78
[113], s. 31
EKONÓMOVIA
DOBAI, Tibor (1979-)
FRANCE, Karol Doc. Ing., CSc. (1929-1995)
[160], s. 42
[84], s. 24
ETNOGRAFI, NÁRODOPISTCI
ÁGÓCS, Gergely (1969-)
XANTUS, János (1825-1984)
[219], s. 56
[238], s. 60
HISTORICI – ARCHEOLÓGOVIA, KRONIKÁRI
BEL, Matej (1684-1749)
CZEH, János (1798-1854)
KADLEČÍKOVÁ, Melánia (1944-)
ÖLVEDI, János (1914-1983)
PEČEVI, Jozef (1574-1649)
ŠUPALA, Fraňo (1839-1875)
ZOLTVÁNY, Irén (1859-1938)
[55], s. 16
[220], s. 56
[231], s. 59
[138], s. 37
[288], s. 72
[226], s. 58
[82], s. 23
KULTÚRNO-VÝCHOVNÍ ČINITELIA – ARCHIVÁRI, KNIHOVNÍCI,
CSANDA, Alexander, PhDr. DrSc. (1927-1989)
ĎURIŠ – FRNDÁK, Ján (1897-1964)
FÁBRY, Viliam PhDr. (1929-)
GALBAVÝ, Ján (1800-1884)
[133], s. 36
[120], s. 32
[119], s. 32
[19],s. 8
LEKÁRI, LEKÁRNÍCI
DETRE, Ladislav (1874-1939)
FITZEK, Jozef (1879-?)
HOLEC, Vladimír DrSc. MUDr. (1924-)
KOBOLKA, František (1919-)
MURÁNSKY, Július (1919-1987)
OTTAVA, Ignác (1852-1914)
QUITT, Alfred (1894-?)
STARZYK, Martin (1974-)
WERTNER, Móric (1849-1921)
[265], s. 66
[114], s. 31
[73], s. 21
[175], s. 46
[194], s. 50
[230], s. 58
[224], s. 57
[96], s. 27
[312], s. 77
88
LETCI
GERIČ, Alexander (1920-1944)
ZUPKO, Štefan (1934-)
[159], s. 42
[99], s. 28
NOVINÁRI
BERTÓK, Imrich PhDr. CSc. (1922-1994)
HAZAY, Ernö (1819-1889)
CHOVANEC, Jozef (1814-?)
KOPASZ-KIEDROWSKA, Csilla (1941-2009)
PATHÓ, Karol (1919-)
SZEKERES, Juraj (1914-1973)
TAKÁCS, József (1929-)
ÚJVÁRI, Péter (1869-1931)
VADKERTI, Andrea (19974-)
[111], s. 31
[276], s. 69
[48], s. 15
[109], s. 30
[207], s. 53
[136], s. 37
[131], s. 35
[81], s. 23
[125], s. 34
OBETE VOJENSKÝCH UDALOSTÍ , HRDINOVIA, PADLÍ...
GAJDOŠ, Pavel Ing.(1914-1994)
HANDL, Vojtech (1919-?)
KASZALA, Károly (1894-1932)
KOLLONITS, Siegfried (1572-1664)
RAJNOHA, Štefan CSc. Ing. (1924-2004)
[59], s. 17
[273], s. 68
[279], s. 70
[30], s. 10
[83], s. 24
PEDAGÓGOVIA
BANKÁZY, Karol (1939-)
CSIZMAZIA, József (1924-)
CSONGRÁDY, Lajos (1843-1919)
DRAGÚŇ, Emil CSc., PhDr. Prof. (1944-2006)
DRUGOVÁ - POKORNÁ Katarína (1944-)
DUBAY, Gejza (1889-?)
ECHTNEROVÁ PELIKÁNOVÁ Viera (1934-2001)
FÜREDI, Hugo (1901-1944)
GAŠPARÍK, Ignác (1887-1974)
GHOTH, Milan ,Doc., Ing. Csc. (1939-)
GROSCH, István (1939-)
HIMMLER, Juraj (1954-)
KETTNER, Emanuel doc. PhDr.(1899-1967)
KOLLÁRIK, Štefan (1932-2004)
MENNYEI, József (1823-1889)
PÁSZTÓOVÁ, Katarína (1954-)
ROŠKOVSKÝ, Pantaleón (1734-1789)
SIDÓ, Zoltán (1939-2013)
SOJKA, Leonard (1907-1959)
SOÓKY, Rózsa (1959-)
SUBÁNÉ MORVAY, Anna (1944-)
SZANTÓ, ladislav (1894-1974)
VIRŠÍK, Imrich (1854-1903)
VLOSSÁK, Péter (1894-1977)
[72], s. 21
[196], s. 51
[263], s. 66
[36], s. 12
[145], s. 38
[90], s. 25
[95], s. 26
[269], s. 67
[208], s. 54
[176], s. 46
[104], s. 29
[172], s. 45
[142], s. 38
[31], s. 11
[89], s. 25
[177], s. 46
[43], s. 14
[74], s. 21
[98], s. 27
[22],s. 9
[245], s. 62
[298], s. 74
[218], s. 56
[126], s. 34
89
WETZLER, Vladimír (1906-1945)
[313], s. 77
PODNIKATELIA, OBCHODNÍCI
BALOGH, Ľudovít (1889-?)
ELEK, Pavol (1856-1914)
GREGERSEN, Guilbrand (1824-1910)
HAULIK, Ľudovít (1884-?)
MÓZSI, Ferenc (1924-)
WINTER, Alexander (1829-1909)
[70], s. 20
[76], s. 22
[77], s. 22
[153], s. 40
[92], s. 26
[79], s. 23
PRÁVNICI
BACSÁK, Viktor (1889-?)
DOBROVODSKÝ, Jozef, JUDr. (1904-1979)
DRECHSLER, Pavel (1894-?)
HERZFELD, Mór (1875-1934)
HORTAI, Eva (1954-)
RUFFY, Pál (1854-1934)
SIPOS, Leo, Dr. (1884-?)
TENCER, Izidor (1879-?)
UNGÁR, Béla (1899-?)
VÁRADY, Antal (1819-1885)
[111], s. 30
[198], s. 51
[28], s. 10
[16], s.7
[107], s. 30
[240], s. 60
[192], s. 50
[61], s. 18
[306], s. 76
[144], s. 38
PRÍRODOVEDCI – VEDCI, BÁDATELIA, VYNÁLEZCI
ÁROCHOVÁ, Oľga, PhDr., CSc. (1929-)
ČELEŠ, Martin (1641-1709)
HORUSITZKY, Henrich (1870-1944)
CHREN, Slavomír (1949-)
[251], s. 63
[15], s. 7
[155], s. 41
[173], s. 45
ROBOTNÍCI – REMESELNÍCI
KLÖKNER, Juraj (1764-1844)
YBL, Miklós (1814-1891)
[87], s. 25
[69], 20
SPISOVATELIA – LITERÁTI, PUBLICISTI, JAZYKOVEDCI, PREKLADATELIA,
BALASSI, Bálint (1554-1594)
BAY, György (192-1849)
BEDNÁR, Milan (1939-)
BENIAK, Valentín (1894-1973)
BIRČÁK, Ján (1964-)
BORNEMISZA, Péter (1535-1584)
ČERVEŇ, Ján (1919-1942)
DÉNES, Imre (1944-)
DÖMÖTOROVÁ, Terézia (1904-1979)
DUBROVAY, Ján (?-1924)
FUTALA, Tibor (1929-2004)
GERČI, Ján (1909-1984)
GYURCSÓ, István (1915-1984)
[216], s. 55
[110], s. 30
[137], s. 37
[33], s. 11
[118], s. 32
[259], s. 65
[29], s. 10
[221], s. 56
[193], s. 50
[266], s. 67
[270], s. 68
[32], s. 11
[50], s. 15
90
HUBIK, István (1916-1994)
CHOVANCOVÁ, Mária (1938-2009)
JANOTKOVÁ, Andrea (1979-)
MACH, Vladimír (1954-)
MIHÁL, Ján PhDr. (1891-1969)
RUŽIČKA, Jozef DrSc. Prof. (1916-1989)
SALOMON, Ödon (1864-1903)
SELLYEI, Jozef Miskovics (1909-1941)
SOLNÍK, Milan (1944-)
STAMPAY, János (1864-1960)
STREJČEK, Václav (1954-)
STRMEŇ, Karol (1921-1994)
SZABÓ, Imre (1883-1929)
SZÁRAZ, Pál (1954-)
SZOLNOKIOVÁ, Julianna (1946-2009)
ŠIMKO, Vojtech (1759-1827)
TORDON, Ákos (1924-2012)
ÚJVÁRIOVÁ, Alžbeta (1899-1940)
UNGER, Antal (1944-)
VARGA, Erzsébet (1951-1999)
VÖRÖS, Péter (1947-2004)
[130], s. 35
[156], s. 41
[86], s. 24
[102], s. 28
[143], s. 38
[54], s. 16
[32a], s. 11
[295], s. 73
[100], s. 28
[234], s. 59
[150], s. 40
[215], s. 55
[139], s. 37
[103], s. 29
[232], s. 59
[18],s. 8
[182], s. 48
[134], s. 36
[307], s. 76
[88], s. 25
[65], s. 19
KRITICI, ODBORNÍ SPISOVATELIA
BÁTORY SCHULZ, Bódog (1804-1885)
HUSLICA, Štefan (1974-2008)
KANÁSOVÁ, Alena (1959-)
MELICHER, Jozef (1929-)
[3], s. 4
[8], s. 5
[1], s. 4
[53], s. 16
ŠPORTOVCI – FUNKCIONÁRI
AMBRUSOVÁ, Michaela (1984-)
BARMOŠ, Jozef (1954-)
BARUSOVÁ, Alexandra (1984-)
BERNÁTH, František (1959-)
DOBROVODSKÝ, Jaroslav (1984-)
DÖME, Róbert (1979-)
DUDÁŠ, Štefan (1954-2013)
EŠEK, Róbert (1989-)
GELLE, Peter (1984-)
GOGOLOVÁ, Jana (1984-)
HAKKE, Aurel (1994-)
HALADA, Ľubomír Ing. (1954-)
HATALČÍK, Peter (1954-)
HATINOVÁ, Lenka (1989-)
IVAN, Marek (1994-)
IVANOV, Alexander (1984-)
KORPOVÁ, Dominika (1999-)
KOSZTOLÁNYI, Jozef (1932-2004)
KUCSERA, Mikuláš (1969-)
LEDENTU, Johann (1602-1654)
[249], s. 63
[157], s. 41
[253], s. 64
[254], s. 65
[237], s. 60
[24], s. 9
[267], s. 67
[7], s. 5
[158], s. 42
[23], s. 9
[272], s. 68
[161], s. 43
[274], s. 69
[275], s. 69
[277], s. 69
[278], s. 69
[281], s. 70
[195], s. 51
[282], s. 70
[283], s. 70
91
MAGYAR, Imrich (1984-)
MÉSZÁROSOVÁ, Lenka (1999-)
PAVLOVIČOVÁ, Alexandra (1984-)
PRODÁN, Juraj (1999-)
RÉVÉSZ, Ferenc (1994-)
ROSINA, Patrik (1999-)
RYŠAVÝ, Jozef (1934-)
SARLÓS, Jozef (1909-1996)
SPIŠÁK, Marek (1984-)
SZABÓOVÁ, Niki (1989-)
ŠALGÓ, Marek (1994-)
ŠČEVLÍKOVÁ, Ema (1994-)
ŠVAJDA, Marek (1974-)
UNGÁR, František (1904-?)
VARJÚ, Ľudovít (1914-?)
[62], s. 18
[284], s. 71
[181], s. 47
[292], s. 73
[167], s. 44
[294], s. 74
[228], s. 58
[132], s. 35
[184], s. 48
[297], s. 74
[300], s. 74
[301], s. 75
[303], s. 75
[64], s. 19
[310], s. 76
TECHNICI – STROJÁRI
IKRÉNYI, Imrich , Ing.(1909-1962)
MATEJOV, Anton doc. Ing. CSc. (1920-1984)
RICHTER, Anton (1894-1956)
[5], s. 4
[6], s. 5
[11], s. 6
UMELCI, HERCI, SPEVÁCI, HUDOBNÍCI, FOTOGRAFI
ÁKOS, Stégmár (1974-)
ALBERT, Štefan (1949-)
ÁRENDÁŠ, Milan (1959-)
AZELT, Johann (1654-?)
BARTUSZOVÁ, Júlia (1904-1990)
BLAŠKOVIČOVÁ, Natália (1964-)
BOLAŇOSOVÁ KONDRÓTOVÁ, Katarína (1964-)
BORSÁNYI, László (1969-)
CIBULA, Vojtech (1914-1983)
CSANDOVÁ, Nikoleta (1994-)
CSORBA, Géza (1892-1974)
ČIČÁTKA, Otokar (1914-1993)
DEME, Daniel (1974-)
FUČÍKOVÁ, Helena (1944-)
GERGEĽOVÁ, Viera (1930-2004)
GODIN, Imrich (1907-1979)
GYLYÁS, Györgyi (1959-)
HARMOS, Karol (1879-1956)
HARNA, Peter (1979-2009)
HORVÁTH, Juraj (1944-2013)
KAFFKA, Ladislav (1934-)
KELLER, Georg (1568-1634)
KLEIN, Otokár (1974-)
KLISKÝ, Jozef (1964-)
KOMJÁTI - WANYERKA, JÚLIUS (Gyula) (1894-1958)
KOPASZ, Elemír (1910-1989)
KRČMÁR, Ctibor (1924-1994)
[38], s. 12
[248], s. 63
[4], s. 4
[252], s. 63
[56], s. 17
[58], s. 14
[46], s. 15
[164], s. 44
[189], s. 49
[261], s. 66
[247], s. 62
[21], s. 8
[264], s. 66
[71], s. 21
[154], s. 40
[75], s. 22
[25], s. 9
[223], s. 57
[51], s. 15
[162], s. 43
[171], s. 45
[280], s. 70
[185], s. 48
[202], s. 52
[127], s. 34
[10], s. 6
[225], s. 57
92
KUBIŠ, Stanislav (1934-1980)
MANDÚCH, Marián (1954-)
MARCIŇOVÁ- HETMINSKÁ, Zuzana (1944-2002)
MUDROCH, Ján (1909-1968)
MÜHLBECK, Károly (1869-1943)
NAGY, Attila (1959-)
NAGY, Etel (1907-1939)
NEMEC, Alojz (1924-)
NESSENTHALER, Elias (1664-1714)
OHRÁDKA, Adrián (1974-)
PALACKA, Jozef (1954-)
PLATZNER, Tibor (1939-)
PLICHTA, Tibor (1949-)
POHANKA, Vojtech (1949-2010)
POKORNÝ, Martin (1974-)
POLÁK, Miroslav (1954-)
POVINSKÁ, Zuzana (1999-)
SCHLEIGHER, Ladislav (1908-1999)
SIMONYI, Lajos (1904-1998)
STAND – MEGYERI, Karol (1799-1842)
SZALAI, Daniel (1964-)
SZÁRAZ, Denés (1979-)
SZÉKHÁZI, Tibor (1894-1975)
SZEREDY-SZTREDOVÁ, Krizstina (1979-)
THEOLOTT, Johann Andreas (1655-1734)
TUREKOVÁ, Verona (1929-)
TVRDOŇ, Martin (1914-1996)
VALOVIČOVÁ, Miroslava (1984-)
VANEK, József (1818-1889)
VÁRADI, László (1939-)
VARGA, Jozef (1979-)
VIRÁGOVÁ, BAJČANOVÁ, Silvia (1959-)
ZIMMERMANN, Wilhelm Peter (1589-1630)
ZMETÁK, Ernest (1910-2004)
[52], s. 16
[204], s. 52
[123], s. 33
[60], s. 18
[201], s. 52
[152], s. 40
[188], s. 49
[149], s. 39
[285], s. 71
[286], s. 71
[287], s. 71
[170], s. 45
[67], s. 20
[168], s. 44
[243], s. 61
[290], s. 72
[291], s. 72
[20], s. 8
[244], s. 61
[296], s. 73
[57], s. 17
[45], s. 14
[299], s. 74
[116], s. 31
[304], s. 75
[2], s. 4
[47], s. 15
[308], s. 76
[236], s. 60
[217], s. 56
[309], s. 76
[40], s. 13
[314], s. 77
[14],s. 6
VEREJNÍ ČINITELIA – FUNKCIONÁRI, POLITICI, ODBOJÁRI, ODBORÁRI
/ŠĽACHTA/
ABA, Samuel (okolo 990-1044)
ALFONZA, Marie (1814-1867)
BERTÓTY, Štefan (?-1709)
BINÉTH, Gáspár (1869-1935)
BLAZSOVSKY, Karol (1859-?)
BÖHM, Emanuel Teodor (1909-1990)
BOSNIAK, Štefan (1607-1644)
BOSNIAK, Tomáš (1572-1634)
BOSNIAKOVÁ, Žofia (1609-1644)
BOTTYÁN, János (1643-1709)
ESTERHÁZY, Daniel (1665-1714)
FORRÓ, Koloman (1964-)
GAZDÍK, František (1884-1959)
[128], s. 34
[169], s. 44
[214], s. 55
[256], s. 64
[147], s. 39
[258], s. 65
[260], s. 65
[242], s. 61
[85], s. 24
[191], s. 50
[199], s. 51
[268], s. 67
[121], s. 33
93
HALER, Gabriel (1614-1663)
JAHNÁTEK, Ľubomír Prof., Ing., PhD. (1954-)
JURIGA, Ferdinand (1874-1950)
KARDOS, Ferenc (1909-1954)
KÁROLY, Ľudovít (1799-1835)
KUKAN, Eduard (1939-)
LETTANG, Ján (1904-)
MONTECUCCOLI, Raimondo (1609-1680)
RABÁR, Endre (1864-1917)
SOBIESKY, Ján (1629-1696)
SZLÁVIK, Július (1874-?)
ŠUCHA, Michal (1914-1977)
TARCSAI, Vilmos (1901-1944)
TÓTH, Károly (1959-)
TURCHÁNYI, Imrich (1889-1955)
WOLFF, Károly (1874-1943)
[190], s. 49
[180], s. 47
[210], s. 54
[212], s. 54
[179], s. 47
[246], s. 62
[41], s. 13
[34], s. 12
[293], s. 73
[151], s. 40
[68], s. 21
[302], s. 75
[235], s. 59
[37], s. 12
[35], s. 12
[200], s. 52
ZÁHRADNÍCI, POĽNOHOSPODÁRI
BIRÓCZI, Peter (1979-)
MAJZON, Ján (1849-1921)
PETRECH, Miroslav (1944-)
SÖTÉR, Kálmán (1834-1915)
ZRUBEC, Pavol (1872-1949)
[255], s. 64
[206], s. 53
[289], s. 72
[209], s. 54
[316], s. 78
94
GEOGRAFICKÝ REGISTER: miestne názvy – Nové Zámky (Slovensko: okres)
Bajtava
[263], s. 66
Bánov
[84] s. 24
Bešeňov
[62] s. 18, [177], s. 46
Bruty
[49] s. 15
Čechy
[239], s. 60
Černík
[241], s. 61
Dubník
[209], s. 54
Dvory nad Žitavou
[8] s. 5, [168], s. 44, [307], s. 76
Gbelce
[107], s. 30, [221], s. 56, [234], s. 59
Jasová
[94], s. 26,
Jatov
[246], s. 62
Kamenica nad Hronom
[3] s. 4, [50] s. 15, [105], s. 29, [130], s. 35
Kamenín
[72] s. 21, [112], s. 31, [262], s. 66
Kmeťovo
[98], s. 27
Kolta
[122], s. 33, [144], s. 38
Komjatice
[36] s. 12, [83] s. 24, [127], s. 34, [198], s. 51
Lipová
[5] s. 4
Maňa
[59] s. 17, [98], s. 27, [137], s. 37, [147], s. 39, [218], s. 56
Mužla
[104], s. 29, [207], s. 53
Nitriansky Hrádok
[146], s. 39
Nová Vieska
[88], s. 25, [133], s. 36
Nové Zámky
[10] s. 6, [12] s. 6, [13], s. 6, [14] s .6, [16] s. 7, [21] s. 8, [22]
s. 9, [23] s. 9, [24] s. 9, [25] s. 9, [26] s. 10, [28] s. 10, [31] s. 11,
[32] s. 11, [32a] s. 11, [38] s. 12, [40] s. 13, [45] s. 14, [46] s.
14, [48] s. 15, [51] s. 15, [54] s. 16, [58] s. 17, [65] s. 19, [67] s.
20, [71] s. 21, [82] s. 23, [93], s. 26, [95], s. 26, [96], s. 27,
[102], s. 28, [109], s. 30, [116], s. 31, [117], s. 32, [120], s. 32,
[123], s. 33, [125], s. 34, [126], s. 34, [134], s. 36, [135], s. 36,
[138], s. 37, [139], s. 37, [140], s. 37, [149], s. 39, [154], s. 40,
[158], s. 42, [161], s. 43, [162], s. 43, [164], s. 43, [171], s. 45,
[175], s. 46, [178], s. 46, [182], s. 48, [189], s. 49, [194], s. 50,
[195], s. 51, [196], s. 51, [200], s. 52, [206], s. 53, [212], s. 54,
95
[213], s. 55, [214], s. 55, [217], s. 56, [219], s. 56, [222], s. 57,
[226], s. 58, [228], s. 58, [230], s. 58, [232], s. 59, [235], s. 59,
[237], s. 60, [240], s. 61, [249], s. 63, [253], s. 64, [256], s. 64,
[264], s. 66, [267], s. 67, [299], s. 74, [302], s. 75
Obid
[245], s. 62
Ondrochov
[76] s. 22
Palárikovo
[156], s. 41, [159], s. 42, [179], s. 46, [183], s. 46, [215], s. 55,
[251], s. 63
Rúbaň
[136], s. 37
Salka
[248], s. 63
Semerovo
[129], s. 35, [225], s. 57
Strekov
[91], s. 26
Štúrovo
[56] s. 17, [132], s. 35, [192], s. 50, [244], s. 61, [308], s. 76,
[312], s. 77
Šurany
[1] s. 4, [2] s. 4, [11] s . 6, [42] s. 13, [47] s. 15, [85] s. 24, [86]
s. 24, [103], s. 29, [110], s. 30, [157], s. 41, [165], s. 43, [201], s.
52, [202], s. 52, [242], s. 61, [265], s. 66
Svodín
[91], s. 26, [101], s. 28, [170], s. 45, [203], s. 52, [263], s. 66
Trávnica
[316], s. 78
Tvrdošovce
[4] s. 4, [79] s. 23, [108], s. 30, [309], s. 76
Veľký Kýr
[227], s. 58
Vlkas
[290], s. 72
96
FOTOGRAFIE NA TITULNEJ STRANE
BEL Matej (1684 - 1749) 1/
BOSNIAKOVÁ Žofia (1609 - 1644) 2/
VADKERTI Andrea (1974 - ) 3/
SAMUEL Aba (okolo 990 - 1044) 4/
KLEIN Otakar (1974 - ) 5/
STRMEŇ Karol (1921 - 1994) 6/
VERANCSICS Antal (1504 - 1573) 7/
KUKAN Eduard (1939 - ) 8/
BALASSI Bálint (1554 - 1594) 9/
CHOVANCOVÁ Mária (1938 - 2009) 10/
HORUSITZKY Henrich (1870 - 1944) 11/
MAGYAR Imrich (1984 - ) 12/
Zdroj
Kartotéka osobnosti novozámockého regiónu/ zostavená z uvedených zdrojov popisu – viď
jednotlivé osobnosti.
97
Názov: PRESLÁVILI NÁS 2014
Podnázov: Osobnosti novozámockého regiónu /kalendár výročí/
Zostavovateľ: Mgr. Lenka Otrubová
Zodpovedný redaktor: Mgr. Ľubica Červená
Jazyk vydania: slovenský
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Nové Zámky
Vydavateľ: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Rok vydania: 2014 /spracovaný priebežne/
Náklad: 1 ks
Počet strán: 99
Počet záznamov: 316 , Fotogr.
Používateľské určenie: pre širokú verejnosť
MDT: 015 (437.614) (092) (059) (082.2) „388“ 2014
Forma dokumentu: Miestne a regionálne bibliografie. Kalendáre. Jubilejné publikácie
Predmet: - osobnosti - rodáci - životopisy - osobné výročia - Nové Zámky
(Slovensko: Okres) - r. 2014
Poznámky:
1/ Kde [číslo v hranatej zátvorke] znamená číslo záznamu v kalendári
2/ kde s. znamená strana
98
Download

PRESLÁVILI NÁS 2014 - Knižnica Antona Bernoláka