OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ZVOLEN
ROZPIS
futbalových súťaží
2014/2015
Vydala ŠTK a KM ObFZ
Určené
Futbalovým klubom a TJ v oblasti Zvolen,
členom Výkonného výboru ObFZ, Rady Obfz,
rozhodcom a delegátom ObFZ
Zloženie orgánov Oblastného futbalového zväzu vo Zvolene
Výkonný výbor ObFZ
Predseda
Podpredseda Sekretár
Predseda ŠTK Predseda KM Predseda DK Predseda HK Predseda MaK Predseda TMK Predseda KR Predseda OK Ing.Juraj Pilát Ing. Ján Šulek
Hrdlička Jozef
Mgr. Marek Valentýni, Dipl.Z.T. Vojtech Šando
Mgr. Marek Zemiar
Ing. Ján Šulek
Mgr. Anton Národa ml.
Ernest Peterke
Ing.Miroslav Schneider Anton Národa st. Podbeľová č. 13
Družstevná 97/3
J. Bottu 451/16
Tŕnie 114
Školská č. 3
Nográdyho 9
Družstevná č. 97/3
Osloboditeľov 116
M. Nešpora č. 10
Bzovík 273
Osloboditeľov 116
Zvolen Zvol.Slatina
Zvolen
Tŕnie
Krupina
Zvolen
Zv. Slatina
Lieskovec
Zvolen
Bzovík
Lieskovec
960 01
962 02
960 01
962 34
963 01
960 01
962 01
962 31
960 01
962 41
962 21
Revízna komisia ObFZ:
Predsedkyňa:
Člen:
Člen:
Jana Klimová Lýdia Ľachká
Miroslav Matušov
Stožok č.181
Opatovská 174/38, č.500
Detva
Hont. Moravce
Hont. Nemce
962 12
962 71
962 65
Oddelenia telovýchovných lekárov
MUDr. Andrej Patka
MUDr. Miroslav Silvester
Centrum športovej medicíny s.r.o. Ambulancia telovýchovného lekárstva Cesta k nemocnici 974 01 Banská Bystrica, tel. č. 0908516605, zam. 048/4143047
Mládežnícka 12, 974 01 Banská Bystrica tel. č. 0907813139
1
Adresy vyšších futbalových orgánov
Stredoslovenský futbalový zväz
Partizánska cesta č. 93
Bankové spojenie SLSP a. s.
975 84 Banská Bystrica
číslo účtu 0050192944 / 0900
e – mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
web stránka: www.ssfz.sk
Sekretariát SsFZ
Vedúci sekretár
Sekretár
Registrácie
Reg. tréner
Mgr. Ladislav Matejka
Slavomír Baláž
Mária Jánošová
PaedDr Peter Štefaňák
tel. : 048 / 4148913
tel. : 048 / 4142254
tel. : 048 / 4148913
tel. : 048 / 4142263
Mob. 0915/827656
Mob. 0907/806995
Mob. 0905/484160
Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100/1 821 01 Bratislava
Bankové spojenie ČSOB
číslo účtu 2621273 / 7500
Číslo telefónu Ústredňa
02 / 48206000
ek. odd.
02/48206024 medzinár. odd.02/48206011
Gen. sekretár 02/48206002 faxy : 02/48206099
Šport. riaditeľ 02/48206017 Matrika
02/48206021 Úsek mládeže 02/48206009 Sekr. kom.R. 02/48206015 e – mail: [email protected], zvolené [email protected]
web stránka: www.futbalsfz.sk.
Oblastný futbalový zväz Zvolen
Študentská č. 12
960 01 Zvolen
e – mail: [email protected] web stránka: http://obfzzv.sk/
Bankové spojenie : ČSOB Zvolen
číslo účtu :4000844965 / 7500
IBAN: SK49 7500 0000 0040 0084 4965
IČO : 31915922
DIČ : 2021655812
Telefón : 045 / 532 61 13 aj Fax
Mob. sekretár : 0902923011, 0908 901 446
2
Všeobecné ustanovenia
I. Riadenie súťaží
Súťaž dospelých riadi športovo-technická komisia - ŠTK ObFZ - predseda Mgr. Marek Valentýni
ŠTK : I. trieda dospelí 14 účastníkov
II. trieda dospelí
14 účastníkov
III. trieda dospelí 7 účastníkov
Súťaže mládeže riadi komisia mládeže -KM ObFZ – predseda Dipl. Z. T. Vojtech Šando
KM : dorast MO U 19 - majstrovstvo oblasti dorastu 4 účastníci
žiaci MO U15 - majstrovstvo oblasti starších žiakov 9 účastníkov
žiaci MO U13 - majstrovstvo oblasti mladších žiakov11 účastníkov II. Termínová listina, hracie dni a hracie časy
1. Termínová listina
Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozpisu a termíny v nej uvedené sú záväzné pre
všetky FK v súťažiach, riadených ObFZ Zvolen.
2. Vyžrebovanie súťaží a začiatky MFS:
Vyžrebovanie súťaží je uvedené v prílohe RS.
Začiatky MFS: a. I. , II. a III . trieda dospelí UHČ podľa SP
b. dorast U19 UHČ 150 min pred začiatkom MFS dospelých
c. žiaci U15 o 12.00 hod
d. žiaci U13 o 10.00 hod
3. Hracie dni
Nedeľa – hrací deň dospelí a dorast U19
Sobota - hrací deň žiaci U 15 a U13
4. Hracie časy
dospelí
2 x 45 min
dorast U 19 2 x 45 min
žiaci U 15
2 x 35 min
žiaci U 13
2 x 30 min
Polčasová prestávka max.15 min., v kategóriách mládeže musí byť dodržaná .
5.
Schválené výnimky hracích dní a hracích časov, ktoré sú uvedené v tomto Rozpise platia pre celý súťažný
ročník, alebo až do odvolania. Zmeny môžu byť uskutočnené len na základe rozhodnutia ŠTK ObFZ,
u mládeže KM ObFZ.
6.
ŠTK a KM ObFZ si vyhradzujú právo určiť aj iné termíny ( hracie časy ) v záujme vyšších spoločenských,
športových, alebo náboženských záujmov, resp. nedať súhlas aj na včas podanú žiadosť o zmenu.
7.
Okrem verejných dopravných prostriedkov, železničnej a autobusovej dopravy, ktoré majú pravidelný
cestovný poriadok, sa uznáva ako dopravný prostriedok aj vlastný dopravný prostriedok FK, alebo
autobus objednaný u iného oprávneného prepravcu. Pri neskorom príchode, resp. nedostavení sa na
stretnutie pre poruchu dopravného prostriedku platí článok 69 SP.
8.
ŠTK a KM ObFZ si vyhradzuje právo, v záujme regulárnosti, zrušiť výnimky z hracích dní a hracích
časov v jednotlivých súťažiach na potrebný počet ( spravidla dvoch ) posledných kôl.
3
9.
Zásady pre zmenu termínov ( hodina, dátum a miesto konania stretnutia ).
Stretnutia sa zásadne predohrávajú.
a) Usporiadajúci FK oznámi súperovi a ŠTK ( KM ) ObFZ písomne požadovanú zmenu termínu
(hracieho času ) najneskôr 21 dní pred stretnutím. Deň odoslania a deň stretnutia sa do lehoty
počítajú. Zmena termínu takýmto spôsobom je možná len na dni pracovného pokoja a súper je
povinný zmenu automaticky akceptovať.
b) Ak nie je dodržaná lehota 21 dní, môže FK požiadať o zmenu termínu na základe písomnej
obojstrannej dohody a jej predložením riadiacemu orgánu ObFZ najneskôr 10 dní pred stretnutím.
Ak je dohoda doložená dokladom o zaplatení 10,00 € riadiaci orgán spravidla vydá súhlas na
zmenu.
c) Ak je písomná obojstranná dohoda predložená v termíne kratšom ako 10 dní pred stretnutím,
musí byť doložená dokladom o zaplatení 20,00 €. Dohodu musí schváliť v tomto prípade riadiaca
komisia a písomne o tom upovedomí zainteresované FK, rozhodcov a DZ. V opačnom prípade je
dohoda neplatná a stretnutie sa musí odohrať v pôvodnom termíne. Vzájomné dohody o zmene
termínov sa riadiacim orgánom predkladajú v jednom vyhotovení.
10. Riadiaci orgán si vyhradzuje právo v prípade uskutočnenia sa baráží v zmysle SP, určiť miesto a čas
konania takýchto stretnutí.
III. Miesto stretnutia
1.
Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste.
2.
FK, ktoré nemajú vlastné ihrisko, resp. družstvá, ktoré nehrajú svoje domáce stretnutia na ihrisku svojho
FK, sú povinné najneskôr do dňa konania Aktívu ObFZ písomne oznámiť ŠTK a KM ObFZ , na ktorom
ihrisku budú majstrovské stretnutia hrávať. V rozpise súťaží a ISSF bude ihrisko, na ktorom sa hrá MFS,
zaznamenané.
3.
Výnimky pre kategóriu dospelých schvaľuje ŠTK, pre kategóriu mládeže KM ObFZ, ktoré súťaže riadia.
KM ObFZ povoľuje odohrať súťaže dorastu a žiakov len na trávnatých futbalových ihriskách. KM zmenu
odohrať MFS na ihrisku s umelou trávou povolí len v prípadoch pretrvávajúceho zlého počasia. IV. Predpis
1.
Hrá sa podľa Pravidiel futbalu -PF, Súťažného poriadku- SP a tohto Rozpisu súťaží – RS, ktorého výklad
prináleží ŠTK a KM ObFZ.
2.
ObFZ zverejňuje svoje úradné správy, vrátane úradných správ jednotlivých odborných komisií vo forme
Spravodaja na internetovej stránke ObFZ www.obfzzv.sk a prostredníctvom ISSF, www.issf.futbalnet.
sk. Spravodaj ObFZ uverejnený v týždenníku Nový Vpred Žurnál „ MY“ má informatívny charakter
a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletný a pre všetky v Spravodaji uvedené osoby a subjekty
záväzný je Spravodaj zverejnený na stránke www.obfzzv.sk. Za deň zverejnenia Spravodaja a v ňom obsiahnutých úradných správ jednotlivých komisií sa považuje deň zverejnenia Spravodaja na stránke
ObFZ www.obfzzv.sk. Pokyny v Spravodaji a na www.obfzzv.sk sú pre FK a pre všetky dotknuté
subjekty záväzné.
3.
ObFZ bude výsledky a správy pravidelne zverejňovať v týždenníku Nový Vpred Žurnál „MY“ , na
internetovej stránke ObFZ www.obfzzv.sk a prostredníctvom informačného systému SFZ - ISSF www.futbalnet.sk .
4
V. Štart hráčov
1. V kategórii dospelých môžu štartovať hráči narodení 31.12.1995 /vrátane/ a po dovŕšení 18 roku veku
2. V kategórii dorastu U18 hráči narodení 01.01.1996 do 31.12.1999.
3. V kategórii žiakov hráči narodení 01.01.2000 do 31.12.2006 - v skupine U15 hráči narodení 01.01.2000 do 31.12.2001
- v skupine U 13 hráči narodení 01.01.2002 do 31.12.2006
Pre skupinu žiakov U13 musí žiak dovŕšiť vek 8 rokov.
4. Vekové kategórie a skupiny v súťažiach mládeže ObFZ Zvolen
a) kategória žiaci:
skupina žiaci U 13
8 – 12 rokov
skupina žiaci U 15
12 – 14 rokov
Za družstvo žiakov U15 môžu hrať aj mladší žiaci, ktorí sú na zozname žiakov U15 a splnia predpísané
podmienky podľa SP. V prípade, ak FK má len jedno družstvo žiakov, môžu štartovať žiaci od 8. roku
veku bez súhlasu rodičov a telovýchovného lekára.
b) kategória dorast:
skupina U 19 14 – 18 rokov
-- Keďže ObFZ neorganizuje súťaž mladšieho dorastu U 17, nemôžu štartovať žiaci za dorast
predčasne, len po dovŕšení 14 rokov .
-- Hráč z kategórie dorastu môže štartovať v kategórii dospelých po dovŕšení 16. roku veku (podľa
č. 113 SP ).
-- Hráč dorastu po dovŕšení 18. roku veku môže štartovať za dospelých aj za dorast, nesmie však
hrať dve súťažné stretnutia v jeden deň.
-- Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie FK, príslušný
tréner a vedúci mužstva.
c) Každý hráč, ktorý nastupuje na stretnutie za družstvo vyššej vekovej kategórie ako je jeho vlastná,
sa pred stretnutím, najneskôr v polčasovej prestávke ( stretnutie dospelých), preukáže na požiadanie
súperovi dokladom o povolení štartu vo vyššej vekovej kategórii. V prípade, že hráč uvedený doklad
nepredloží, rozhodca ho k stretnutiu , resp. do druhého polčasu nepripustí. V prípade, že hráč v priebehu
ročníka dovŕši vek príslušnej vyššej kategórie resp. skupiny , môže nastúpiť na MFS vyššej kategórie
bez potvrdenia podľa č. 113 SP. V prípade, že nebude námietka voči štartu hráča vo vyššej vekovej
kategórii vznesená najneskôr pri konfrontácii, bude takáto námietka považovaná za neopodstatnenú.
Samostatné ustanovenie
Súťaž žiakov U13 v súťažnom ročníku 2014/2015 sa hrá na skrátenom ihrisku.
Uvádzame niektoré technické usmernenia :
- hrá sa na skrátenom ihrisku, postranné čiary a čiary pokutového územia sa vyznačia kuželami;
- počet hráčov v hre je 9/1 brankár + 8 hráčov v poli /minimálny počet hráčov je 6/1 +5/
- striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom striedanie sa uskutočňuje
výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu;
-hrací čas je 2x30 min. minimálne s 15. min. prestávkou ;
-rozmer brán je 5 x 2 m, musia byť vybavené sieťami, zabezpečené proti prevráteniu (zapichovacie háčiky,
resp. plastové vrecia s pieskom);
- zápasy MŽ sa hrajú výlučne s loptami č. 4;
- značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary;
5
- rohový kop sa vykonáva z rohov skráteného ihriska;
- pravidlo o postavení mimo hry neplatí, všetky ostatné pravidlá futbalu (vhadzovanie, malá domov,
napomínanie, vylúčenie) platia;
- pri zahrávaní SŠ ( s výnimkou rohového kopu ) nemôže stáť hráč útočiaceho družstva v bránkovom oblúku pred súperovou bránkou,
- vzdialenosť pri zahrávaní ŠS je minimálne 5 m od lopty;
- hráči môžu odohrať zápas výlučne v kopačkách s lisovanou podrážkou;
Nákres ihriska pre súťaž žiakov U13 je zverejnený na internetovej stránke ObFZ.
5.Striedanie hráčov
- kategória dospelí
traja hráči
- kategória dorast U19 štyria hráči
- kategória žiaci U15 šiesti hráči
- kategória žiaci U13 neobmedzene
6.
Striedanie hráčov v MFS musí byť zabezpečené a vykonané pomocou dobre viditeľných číselných tabúľ
o rozmeroch min. 30 X 20 cm ( obojstranné ) , ktoré zabezpečí domáci – usporiadateľský FK. Záväzne
platí pre I., II. a III. triedu dospelí, dorast MO U 18 a žiaci MO U15.
7. Družstvo môže striedať len tých hráčov, ktorí boli v Zápise o stretnutí ( v počte max. 7 hráčov ) už pred
stretnutím uvedení ako náhradníci. Ich RP musia byť predložené rozhodcovi stretnutia spolu so Zápisom
o stretnutí.
8. Hráči družstiev dospelých a dorastu sú povinní mať pri sebe na MFS platný občiansky preukaz, alebo
hodnoverný doklad, potvrdzujúce ich totožnosť ( s fotografiou ). Hráči všetkých vekových kategórií sú
povinný nosiť so sebou na MFS preukaz poistenca.
9. Na MFS musia hráči nastupovať v dresoch s dobre viditeľnými číslami. V Zápise o stretnutí sa základná
zostava zapisuje nad čiarou č.1 - 11, náhradníci pod
čiarou.
10. Kapitáni družstiev musia byť označení kapitánskou páskou, výrazne farebne odlíšenou od farby dresu
s minimálnou šírkou 5 cm.
11. Automatická účasť zainteresovaných na šetrení námietky voči štartu hráča uvedenej v Zápise na ŠTK, resp.
KM ObFZ podľa čl. 66 SP nie je potrebná. ŠTK, resp. KM ObFZ na šetrenie predvoláva zainteresovaných
cestou Spravodaja ObFZ.
VI. Podmienky pre štart hráčov v súťažiach ObFZ
1. Hráči všetkých družstiev sa musia pred každým stretnutím preukázať rozhodcovi platným novým
registračným preukazom SFZ v zmysle SP. Registračný preukaz je platný, ak obsahuje náležitosti
uvedené v SP SFZ.
2. Hráči všetkých družstiev a vekových kategórií musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke , nie staršie
ako jeden rok. Do tejto doby sa započítava aj deň, ktorý sa zhoduje s dátumom poslednej lekárskej
prehliadky.
3. Pre žiakov vydáva potvrdenie o lekárskej prehliadke pediater, alebo dorastový lekár, resp. obvodný lekár pre kategóriu dospelých. Potvrdenie o lekárskej prehliadke musí byť na zozname hráčov vo všetkých
vekových kategóriách. Potvrdenie striedavého štartu, resp. povolenie štartu vo vyššej vekovej kategórii
vydáva len telovýchovný lekár, uvedený v Rozpise súťaží ObFZ.
4. V čase pracovnej neschopnosti je hráč povinný predložiť FK doklad o PN a počas jej trvania má hráč
pozastavenú činnosť. Za porušenie tohto ustanovenia sa trestá hráč v zmysle platného DP.
5. Na MFS vo všetkých vekových kategóriách musí byť prítomná zdravotná služba ( lekár – zdravotník
s platným ZP ).
6
VII. Súpisky – zoznamy
1. Družstvá dospelých, dorastu a žiakov, ktoré majú viac ako jedno družstvo, predložia riadiacemu orgánu
súpisku prvého mužstva“A“ a zoznam ostatných hráčov. Na súpiske „A“ družstva dospelých i mládeže
bude uvedených 13 hráčov ( čl. 37 SP ).
2. Súpisky , zoznamy aj potvrdenie o lekárskej prehliadke sa nepredkladajú na ObFZ .
FK majú zodpovednosť ich uchovávať. Klubový ISSF manažér nahrá sezónnu súpisku do systému ISSF do stanoveného termínu: dospelí
27.7.2014, dorast 18.8.2014, žiaci 25.8.2014. Tento úkon ja podmienkou k zaradeniu FK do súťaže .
ŠTK uzavrie sezónne súpisky dospelí 31.7.2014 a KM dorast 20.8.2014, žiaci 27.8.2014
Lekárom potvrdený zoznam hráčov predložia FK na prvých MFS, Tieto skontrolujú DZ a R na prvom
MFS a zistenia uvedú v správe DS resp. v Zápise o stretnutí
Hráč s povoleným štartom vo vyššej vekovej kategórii musí byť uvedený na súpiske
(zozname) hráčov svojej vekovej kategórie.
1. Hráči, ktorí sú uvedení na súpiske, môžu hrať v MFS za to družstvo, na ktorého súpiske sú
uvedení. Za „B“ družstvo môžu štartovať v MFS maximálne traja hráči uvedení na súpiske „A“
mužstva pod poradovými číslami 1 – 13, ktorí v príslušnej časti súťažného ročníka ( jeseň alebo
jar ) neštartovali vo viac ako v 10 MFS. Za štart v MFS sa považuje akýkoľvek jeho časový
úsek. Porušenie tohto ustanovenia bude považované za neoprávnený štart a postihnuté hracími
a disciplinárnymi dôsledkami. Hráči uvedení na súpiske „A“ družstva pod poradovými číslami 14
a vyššie môžu za „B“ družstvo štartovať bez obmedzenia.
2. Všetky „B“ a „C“ družstvá musia povinne nosiť na MFS súpisky A a B mužstiev. Na MFS
družstva žiakov U13 nastúpia hráči, ktorí sú uvedení na zozname. V prípade, ak nie sú uvedení
na zozname hráčov a nastúpia na MFS bude družstvo postihnuté disciplinárnymi dôsledkami. Ak
nastúpi na MFS hráč, ktorý nie je uvedený na zozname hráčov, musí byť na zoznam doplnený
najneskôr do siedmych dní.
3. Sezónne súpisky, treba nahrať do ISSF podľa pokynu bodu 2 pred začiatkom súťažného ročníka.
Súpisky sa vyhotovujú zvlášť pre jesennú aj jarnú časť súťaže. Na súpiske A družstva pre jarnú
časť súťažného ročníka musia byť uvedení všetci hráči, ktorí v jesennej časti súťažného ročníka odohrali 10 a viac stretnutí za A- družstvo, pokiaľ neprestúpili do iného klubu.
Súpisky a zoznamy predkladajú FK ktoré majú A, B družstvá hrajúce v súťažiach ObFZ.
Pri doplnení hráča v priebehu súťaže do súpisky alebo zoznamu, FK označí v Zápise o stretnutí
zakrúžkovaním číslo hráča a komisia ŠTK a KM skontroluje hráča v sezónnej súpiske. Klubový
ISSF manažér urobí zápis do sezónnej súpisky.
Nepredloženie súpisiek a zoznamov a nenahranie sezónnych súpisiek do systému ISSF
v stanovenom termíne bude postihované disciplinárnymi dôsledkami.
VIII. Postup a zostup
1. Víťaz I. triedy dospelých postupuje priamo do V. ligy „C“ po splnení podmienok zverejnených v Rozpise
súťaží SsFZ.
2. Víťaz II. triedy dospelých postupuje priamo do I. triedy dospelých. V prípade že z V. ligy „C“ nezostúpi
žiadne družstvo do oblasti Zvolen, do I. triedy dospelých sa zaradí aj družstvo umiestnené na 2. mieste
po splnení podmienok v zmysle Rozpisu súťaží ObFZ.
3. Víťaz III. triedy dospelých postupuje priamo do II. triedy dospelých po splnení podmienok v zmysle
Rozpisu súťaží ObFZ.
4. Družstvo ktoré sa umiestni v konečnej tabuľke I. triedy po skončení súťažného ročníka na poslednom
mieste zostupuje do II. triedy dospelých. Z I. triedy dospelých zostupuje toľko družstiev, aby
v súťažnom ročníku 2014/2015 boli uvoľnené miesta pre zostupujúce družstvá z V. Ligy „C“
a postupujúce družstvo z II. triedy.
5. Družstvo , ktoré sa umiestni v konečnej tabuľke II. triedy dospelých po skončení súťažného ročníka
na poslednom mieste zostupuje do III. triedy dospelých. Z II. triedy dospelých zostupuje toľko
družstiev, aby v súťažnom ročníku 2014/2015 boli uvoľnené miesta pre zostupujúce družstvá z I. triedy
a postupujúce družstvá z III. triedy .
7
6. Majstrom oblasti v kategórii dorast U19 sa stáva družstvo, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste v MO ObFZ
a postupuje do V. ligy „C“ dorast po splnení podmienok účasti podľa Rozpisu súťaží SsFZ.
7. Majstrom oblasti v kategórii žiaci U15 sa stáva družstvo, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste v MO ObFZ
a postupuje do III. ligy žiakov skupiny „C“ po splnení podmienok účasti podľa Rozpisu súťaží SsFZ.
8. Družstvo, ktoré bude vylúčené zo súťaže, alebo pred jej začiatkom svoju účasť odvolá v jej priebehu
z nej vystúpi, alebo sa dopustí závažného disciplinárneho previnenia, bude zaradené do súťaže podľa
článku 108 bod č. 3, alebo článku 109 SP.
9. V prípade rovnakého počtu bodov o postupujúcom, resp. o zostupujúcom v zmysle ustanovení SP
rozhoduje :
-vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí
-gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí
-vyšší počet gólov vstrelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach.
Ak sú aj tieto kritériá rovnaké, zohrajú družstvá kvalifikáciu.
Kvalifikačné stretnutie sa odohrá na neutrálnom ihrisku, ktoré určí ŠTK ObFZ.
- V prípade, že je výsledok takéhoto stretnutia nerozhodný, predlžuje sa o 2 x 15 minút.
- Ak je výsledok stretnutia nerozhodný aj po predĺžení, víťaz sa určí po kopoch .
- Pre realizáciu kopu zo značky pokutového kopu sú stanovené smernice, zverejnené v Pravidlách
futbalu „ Ďalšie pokyny ohľadne pravidiel hry“ v časti „Kopy“ str. 184, 185.
10. Víťazi jednotlivých tried dospelých, MO dorastu a a žiakov obdržia poháre ObFZ, druhí a tretí
diplomy. ObFZ vyhodnotí aj najlepších strelcov a jedenástku roka.
IX. Systém súťaží
1. Súťaže dospelí hrajú systémom každý s každým
I., II. trieda 1-krát D-V, jeseň – jar a III. trieda dvojkolovo D-V, jeseň – jar 2. Súťaže mládeže sa hrajú systémom každý s každým, jeseň- jar
dorast U19 trojkolovo (D –V- D ) , jeseň- jar
žiaci U15 dvojkolovo (D - V) , jeseň- jar
žiaci U13 dvojkolovo. (D - V), jeseň- jar
Súťaže sa hrajú podľa vyžrebovania, ktoré je súčasťou tohto Rozpisu. Usporiadateľom je vždy družstvo
uvedené na prvom mieste vo vyžrebovaní (domáci FK.)
X. Hodnotenie výsledkov
1. 2 .
3.
4.
Základom pre hodnotenie výsledkov je Zápis o stretnutí rozhodcu a správa DZ.
V prípade, že sa na stretnutie rozhodca nedostaví, je usporiadateľský FK povinný zaslať
v papierovej forme na riadiaci orgán Zápis o stretnutí do 48 hodín, na ktorom budú uvedené
minimálne zúčastnené FK, zoznam hráčov, meno a priezvisko náhradného resp. laického
rozhodcu, výsledok stretnutia, príp. ŽK a ČK. Zápis obsahuje podpisy rozhodcu, oboch
kapitánov ,VD u mládeže.
Za víťazstvo sa udeľujú 3 body, za remízu 1 bod vo všetkých vekových kategóriách.
Tri kontumačné výsledky za nedostavenie na stretnutie v priebehu jedného súťažného ročníka majú za
následok vylúčenie družstva zo súťaže bez ohľadu na počet získaných bodov sa všetky jeho výsledky v
tabuľke anulujú.
Päť kontumačných výsledkov za nedohratie stretnutia v priebehu súťažného ročníka, keď klesne počet
hráčov pod 7 majú za následok vylúčenie družstva zo súťaže bez ohľadu na počet získaných bodov sa
všetky jeho výsledky v tabuľke anulujú.
8
XI. Rozhodcovia a delegáti ObFZ
1.
2.
3.
4.
Rozhodcov a DZ deleguje Komisia rozhodcov ObFZ a Komisia DZ ObFZ, prostredníctvom Delegačného
listu, zverejňovaného v Spravodaji ObFZ. Vo výnimočných prípadoch prostredníctvom priamej delegácie.
Rozhodcovia a DZ sú povinní sa dostaviť na MFS 60 minút pred jeho začiatkom. V prípade, že v uvedenom
čase nebudú prítomní usporiadatelia MFS „ domáci“, je rozhodca povinný uvedenú skutočnosť uviesť
do Zápisu o stretnutí.
V prípade, že rozhodca bude nastavovať hrací čas prvého, alebo druhého polčasu, oboznámi o tom hlavného
usporiadateľa MFS, resp. povereného člena usporiadateľskej služby priamo, alebo prostredníctvom AR
1, ktorý túto skutočnosť oznámi všetkým účastníkom MFS pomocou tabúľ na striedanie.
Riešenie žiadostí usporiadateľského FK o odloženie MFS v prípade nepriaznivého počasia, riešia príslušné
ustanovenia SP. Riešenie žiadostí usporiadateľského FK o odloženie MFS v prípade nepriaznivého počasia v miestnosti rozhodcov pred MFS, s konečnou platnosťou o odohraní, resp. neodohratí MFS
rozhodne rozhodca pričom pri svojom konečnom rozhodnutí o spôsobilosti, resp. nespôsobilosti hracej
ploche musí prihliadať na to,aby nepoškodil šport, resp. hodnoty, ktoré by mohli byť zničené odohratím
MFS. Proces komunikácie medzi FK a ŠTK,resp KM a FK navzájom je cez ISSF ako podanie na
komisiu.
XII. Tréneri
1.
2.
3.
Na súpisku a zoznam uvedie FK meno, priezvisko a platnú licenciu trénera s ktorým bola uzatvorená
platná zmluva.
Na základe pozvania, resp. Spravodaja ObFZ sú FK povinné zabezpečiť účasť trénerov na podujatiach,
organizovaných ObFZ.
Všetky priestupky FK a trénerov v oblasti trénerskej činnosti podliehajú disciplinárnemu riešeniu
XIII. Športovo technické zásady pre účinkovanie FK v súťažiach riadených ObFZ
Súhrn všetkých športovo technických predpisov a smerníc pre vyžrebovanie a riadenie vo futbale je uvedený
vo Futbalových normách, Pravidlách futbalu a doplnkoch, vydávaných SFZ, ktoré pre súťaže riadené ObFZ
sú záväzné a spresňované.
a) Predpísaný počet usporiadateľov
I. trieda dospelých 6 usporiadateľov
II. trieda dospelých 5 usporiadateľov
III. trieda dospelých 4 usporiadatelia
mládež 2 usporiadatelia
Usporiadatelia musia byť označení viditeľne reflexnými vestami (hlavný usporiadateľ musí mať označenie
na veste HU), ostatní len usporiadateľ pre príslušnú triedu resp. vekovú kategóriu. Menný zoznam týchto
usporiadateľov je povinný usporiadajúci FK predložiť pred MFS rozhodcovi, alebo DZ na predpísanom
tlačive.
Podmienky zaradenia do súťaže
I. trieda dospelí:
- súvisle ohradená hracia plocha zo všetkých štyroch strán
- samostatná miestnosť pre rozhodcov a DZ s minimálnym vybavením (stôl, 4 stoličky,
možnosť umytia, osvetlenie miestnosti )
- šatňa pre hostí, umyváreň s teplou vodou min. pre 15 hráčov
- kryté lavičky pre náhradníkov (min. pre 8 osôb)
- WC pre verejnosť
- občerstvenie pre družstvo súpera, R a DZ ( v oficiálne uzatvorených fľašiach – min. 1l na
osobu )
9
- minimálne jedno mládežnícke družstvo ( žiaci, dorast – bez možnosti výnimky)
- minimálne troch rozhodcov (zmluvne viazaných ku klubu) z toho min. dvoch aktívne
pôsobiacich v oblastných súťažiach
- prístup na internet a príslušná technika ( počítač, tlačiareň)
II. trieda dospelí:
- súvisle ohradená hracia plocha zo všetkých štyroch strán
- samostatná miestnosť pre R a DZ s minimálnym vybavením ( stôl, 4 stoličky, možnosť
umytia, osvetlenie miestnosti)
- šatňa pre hostí, možnosť umytia min pre 15 hráčov
- kryté lavičky pre náhradníkov
- občerstvenie pre družstvo súpera ,R a DZ (v oficiálne uzatvorených fľašiach – min. 1l na
osobu )
- WC pre verejnosť
- minimálne jedno mládežnícke družstvo (možnosť výnimky – pod finančným postihom)
- minimálne dvoch rozhodcov (zmluvne viazaných ku klubu) z toho min. jedného aktívne
pôsobiaceho v oblastných súťažiach
- prístup na internet a príslušná technika ( počítač, tlačiareň)
III. trieda dospelí:
- súvisle ohradená hracia plocha zo všetkých štyroch strán
- samostatná miestnosť pre R a DZ s minimálnym vybavením ( stôl, 4 stoličky, možnosť
umytia)
- šatňa pre hostí, možnosť umytia min pre 15 hráčov
- kryté lavičky pre náhradníkov
- občerstvenie pre družstvo súpera ,R a DZ (v oficiálne uzatvorených fľašiach – min. 1l na
osobu )
- WC pre verejnosť
- minimálne dvoch rozhodcov (zmluvne viazaných ku klubu) z toho min. jedného aktívne
pôsobiaceho v oblastných súťažiach
- prístup na internet a príslušná technika ( počítač, tlačiareň)
MO dorast a žiaci :
- súvisle ohradená hracia plocha zo všetkých štyroch strán
- samostatná miestnosť pre R a DZ s minimálnym vybavením ( stôl, 4 stoličky, možnosť
umytia)
- šatňa pre hostí, možnosť umytia min pre 15 hráčov
- kryté lavičky pre náhradníkov
- občerstvenie pre družstvo súpera ,R a DZ (v oficiálne uzatvorených fľašiach – min. 1l na
osobu )
- WC pre verejnosť
- prístup na internet a príslušná technika ( počítač, tlačiareň)
b) Družstvo, ktoré v priebehu súťažného ročníka nenastúpi 3 krát na MFS, bude v zmysle SP zo súťaže
vylúčené a zostupuje. Táto zásada platí pre všetky triedy a vekové kategórie.
c) V prípade, že sa v priebehu súťažného ročníka resp. po vylosovaní súťažného ročníka odhlási zo súťaží
družstvo dospelých, bude postihnuté pokutou 500,- €. Za vylosovanie sa považuje termín aktívu ŠTK, na
ktorom sa uskutočňuje vylosovanie súťaží ObFZ na príslušný súťažný ročník, resp. 3 pracovné dni po
aktíve ŠTK. Termín aktívu ObFZ sa zverejňuje prostredníctvom Spravodaja ObFZ Zvolen.
d) Ak sa zo súťaže po vylosovaní súťažného ročníka resp. v jej priebehu odhlási, družstvo dorastu, resp.
žiakov, pričom toto družstvo nemalo vplyv na plnenie podmienok zaradenia do súťaže , bude mu uložená
pokuta vo výške 166,- €. Ak odhlásenie alebo vylúčenie takéhoto družstva spôsobí neplnenie podmienok
zaradenia do súťaže podľa kapitoly XIII. písm. c) bude mu uložená pokuta 166,- € a na takýto FK sa
bude vzťahovať ustanovenie kapitoly XV. Hospodárske náležitosti bod 4) Finančný postih za neplnenie
podmienok mládežníckeho družstva. Družstvo dospelých štartujúce v I. triede, ktoré z takéhoto dôvodu
prestane plniť podmienky zaradenia do súťaže, bude zo súťaže vylúčené s príslušnou pokutou 166,- €.
10
XIV. Všeobecné povinnosti
1.
FK zaradené do súťaže sú povinné :
a. Mať všetkých hráčov, štartujúcich v súťažiach ObFZ, registrovaných podľa registračného poriadku.
Pre súťažnú sezónu 2014/2015 platia len nové registračné preukazy SFZ.
b. Podať do termínu stanoveného ObFZ prihlášku do súťaže, k prihláške priložiť doklad o zaplatení
štartovného podľa časti XIII bod a) tohto Rozpisu a vložiť klubovým ISSF manažérom prihlásené
mužstvá a ich sezónne súpisky do ISSF.
c. Riadiť sa všetkými ustanoveniami doteraz uvedených zásad SP, Rozpisom súťaže, ako aj ostatnými
smernicami, pokynmi ObFZ a SFZ..
d. FK je povinný zabezpečiť na Aktív ObFZ účasť štatutárneho zástupcu FK pod disciplinárnymi
dôsledkami.
e. 3 hracie lopty, prekontrolované rozhodcom stretnutia.
f. Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť označenie usporiadateľov reflexnými vestami.
g. Usporiadajúci FK I., II a III. trieda dospelí a MO dorast U19 a žiaci U15. U13 je povinný mať
k dispozícii počas prítomnosti R na MFS prístup na internet a techniku potrebnú k práci v ISSF (
počítač, tlačiareň).
h. Usporiadajúci FK je povinný vyhotoviť pred MFS Zápis o stretnutí v troch vyhotoveniach. V I.,II
a III. triede dospelých a MO dorastu U19 a žiakov U15, U13 sa vyhotoví zápis v elektronickej
forme ISSF. Len v prípade poruchy ISSF sa vyhotoví Zápis v papierovej forme . R tento postup
zapíše aj s odôvodnením do Zápisu aj v ISSF.
i. Vo všetkých súťažiach ObFZ je usporiadajúci FK povinný umožniť zadarmo vstup do areálu štadióna
23 člennej výprave hosťujúceho FK. V prípade, že hlavnému stretnutiu predchádza predzápas, je
usporiadajúci FK povinný vpustiť zadarmo aj výpravu mládežníckeho družstva hostí v počte 23
osôb.
j. Usporiadajúci FK je povinný vymedziť ( označiť ) miesta v areály štadióna na zaparkovanie
motorových vozidiel delegovaných R, AR, a DZ, resp. funkcionárov ObFZ a zabezpečiť ich
ochranu. Za prípadné poškodenie týchto motorových vozidiel zodpovedá usporiadajúci FK
v zmysle čl. 44 bod 1 písm. 1 SP.
k. Družstvá sú povinné 20 minút pred stretnutím predložiť rozhodcom vyplnený Zápis o stretnutí,
vrátane RP. V čase 10 minút pred stretnutím sa dostavia kapitáni oboch družstiev do kabíny
rozhodcov na podpis Zápisu o stretnutí. Neopodstatnené porušenie tohto bodu bude mať za
následok disciplinárny postih.
2.
Predkladanie Zápisov kapitánom družstiev po stretnutí
a. po podpísaní Zápisu o stretnutí kapitánmi obidvoch družstiev po stretnutí, rozhodca odovzdá
kapitánom oboch družstiev po jednej kópii Zápisu vytlačenú s ISSF (v papierovej forme ) ,
b. Rozhodcovia Zápisy na zadnej strane pred odovzdaním kapitánom podpíše. Rozhodca si ponechá
iba originál Zápisu, vyplnený podľa platných pokynov a tento archivuje po dobu 90 dní.V prípade,
že sa počas MFS vyskytli náležitosti, ktoré R eviduje v zápise (ČK, námietky, úraz ) zasiela
podpísaný originál na príslušnú komisiu ObFZ .
c. Prípady nedovoleného dopisovania, resp. prepisovania originálu údajov na prednej resp. zadnej
strane Zápisu rozhodcami, ktoré mali byť uvedené v Zápise, po odovzdaní kópií Zápisov
kapitánom družstiev, budú riešené podľa DP.
11
XV. HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI
1. Každý FK štartuje v majstrovskej súťaži na vlastné náklady
2. Nedostavenie sa FK na MFS
Pri nenastúpení / nedostavení sa / družstva na MFS má FK , ktorého družstvo sa na MFS dostavilo, nárok na
úhradu vzniknutých nákladov aj v prípade, že je domácim – usporiadateľským družstvom
Účtuje :
-- v kategórii dospelých cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 11 hráčov základnej zostavy +
3 náhradníkov, vedúci družstva, trénera, asistent trénera, lekára , maséra .
-- v kategórii dorastu cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 11 hráčov základnej zostavy +
4 náhradníkov, vedúci družstva, trénera, asistent trénera, lekára .
-- v kategórii žiakov cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 11 hráčov základnej zostavy + 6
náhradníkov, vedúci družstva, trénera, lekára .
-- paušálne náležitosti a cestovné náhrady rozhodcom a delegátom zväzu podľa hospodárskych
smerníc. Platí pre delegovaných rozhodcov a delegátov zväzu .
-- príprava hracej plochy 10,00.-€
-- plagátovanie vo výške 10,00.-€ , pri mládeži 5,00.-€ /doložený plagát /
Postup pri uplatňovaní náhrad:
a. FK , ktorý si uplatňuje náhradu nákladov podľa bodu 2, vystaví faktúru FK, ktorého družstvo sa
na MFS nedostavilo. Kópiu faktúry spolu s podacím lístkom o podaní faktúry odošle, alebo doručí
uplatňujúci FK na HK ObFZ.
b. FK ktorému bola faktúra doručená je do 15 dní odo dňa doručenia povinný faktúru uhradiť, ak uzná
správnosť fakturovanej čiastky, alebo rozporovať, ak zistí nezrovnalosti. V prípade rozporovania
fakturovanej čiastky rozhodne HK ObFZ a svoje rozhodnutie zverejní prostredníctvom spravodaja .
c. Ak FK nedodrží postup uvedený v bode b, uplatní hospodárska komisia ObFZ možnosť
disciplinárneho konania podľa prílohy 2 bod 64 DP.
d. Ak komisia, ktorá súťaž riadi / ŠTK , KM / zistí nezodpovedný prístup FK, ktorým bolo spôsobené
nenastúpenie na MFS, je oprávnená odstúpiť prípad DK s návrhom na finančný postih podľa prílohy
2 bod 64 DP .
3. Neodohrané stretnutia
Pri neodohraní MFS z vyššej moci a pri jeho opakovaní sa obidve zúčastnené družstvá budú podieľať
50 %-ným podielom na vzniknutých nákladoch. Výpočet nákladov spracuje usporiadajúci FK a zašle do
15 dní na HK ObFZ a súperovi.
- cestovné, príprava ihriska, plagátovanie – podľa bodu 2
- paušálne náležitosti a cestovné náhrady rozhodcom a delegátom zväzu –podľa bodu2
4. Poplatky
a) registrácia hráča
b) žiadosť o prestup /hosťovanie/ dospelí
c) žiadosť o prestup /hosťovanie/ dorast
d) žiadosť o prestup /hosťovanie/ žiaci
e) prerokovanie disciplinárneho priestupku dospelí f) prerokovanie disciplinárneho priestupku dorast
g) prerokovanie disciplinárneho priestupku žiaci5
h) námietka v kategórii dospelí , dorast /viď čl 123 SP/
i) námietka v kategórii žiaci
j) odvolanie /viď čl 123 SP/
k) poplatok za zmenu termínu MFS /bod II.č. 8b rozpisu/
l) poplatok za zmenu termínu MFS /bod II.č. 8c rozpisu/
12
5,00.-€
10,00.-€
7,00.-€
5,00.-€
10,00.-€
7,00.-€
5,00.-€
10,00.-€
5,00.-€
33,00.-€
10,00.-€
20,00.-€
5. Pokuty
Pokuta za nenastúpenie družstva v MFS
I. trieda dospelých 33,00.-€
II. trieda dospelých 27,00.-€
III. trieda dospelých 27,00.-€
Dorast
17,00.-€
Žiaci 17,00.-€
Pokuty za disciplinárne previnenia jednotlivcov a kolektívov
- menšie previnenia dospelí , dorast , žiaci
7,00.-€
- pri inzultácii
od 33,00.-€
- za nešportové správanie divákov
od 33,00.-€
- za nedostatočnú činnosť usporiadateľskej služby
od 33,00.-€
Tresty za napomínanie sa stanovujú nasledovne
a) po piatom napomenutí ŽK na 1 najbližšie MFS nepodmienečne
b) po deviatom napomenutí ŽK na 1 najbližšie MFS nepodmienečne
c) po trinástom napomenutí ŽK na 1 najbližšie MFS nepodmienečne
d) ostatné disciplinárne previnenia v zmysle DP
Všetky poplatky v zmysle bodu 4 a pokuty v zmysle bodu 5 sú FK povinné uhradiť na základe zbernej
faktúry cez ISSF systém v lehote splatnosti. V prípade neuhradenia zbernej faktúry v lehote splatnosti sa
pokuta/poplatok/ môže navýšiť do 100% a na návrh HK môže DK zastaviť činnosť a to až do dňa preukázania
úhrady.
6. Finančné náležitosti pre zaradenie do súťaže /resp. odhlásenie zo súťaže/
a. Štartovné
I. trieda dospelých
II. trieda dospelých
III. trieda dospelých
V kategórii mládeže sa štartovné neplatí
100,00.-€
83,00.-€
67,00.-€
b. Finančný postih za neplnenie si počtu rozhodcov
I. , II. , III. trieda dospelých suma za jedného rozhodcu
50,00.-€
V prípade prihlásenia „B“ mužstva do súťaže riadenej ObFZ sa poplatok za rozhodcov pri „B“ mužstve neplatí.
c. Finančný postih za neplnenie si mládežníckeho družstva
I. trieda dospelých - musí mať mládežnícke družstvo
II. trieda dospelých
500,00.-€
III. trieda dospelých - nemusí mať mládežnícke družstvo
d. Finančný postih za odhlásenie družstva v priebehu súťažného ročníka
Družstvo dospelých
500,00.-€
Družstvo dorastu , žiakov
170,00.-€
Finančné náležitosti pre zaradenie do súťaže v zmysle bodu a, b, c sú FK povinné uhradiť najneskôr
v termíne podávania prihlášok do súťažného ročníka. V prípade neuhradenia FK nebudú zaradené do
rozlosovania.
Finančné náležitosti pre odhlásenie zo súťaže v zmysle bodu d sú FK povinné uhradiť do 15 dní po
zverejnení v oficiálnom Spravodají ObFZ. V prípade neuhradenia sú futbalové kluby v zastavenej
činnosti a to až do dňa preukázania úhrady .
7. Hospodárske smernice pre vyplácanie paušálnych náležitostí rozhodcom a delegátom v rámci ObFZ
a. V súťažiach riadených ObFZ hradí náklady na rozhodcov , asistentov rozhodcov a delegátov stretnutia
domáci futbalový klub.
b. b. Celková cena práce ako aj ostatné náhrady rozhodcov , asistentov rozhodcov a delegátov stretnutia
sú uvedená v nasledujúcej tabuľke . K odmene rozhodcu a delegáta prináleží cestovné , stravné , úhrada
13
poštovného 1. triedou a poplatok za zaslanie SMS o zápase. Cestovné sa uhrádza paušálne na základe
výpočtu v zmysle usmernenia SsFz . Stravné sa vypláca na základe opatrenie 248/2012 z 20. augusta
2012 o sumách stravného z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Poštovné je stanovené
jednotne pre všetkých rozhodcov a delegátov vo výške 1,10.-€. Poplatok za zaslanie SMS o zápase sa
stanovuje na 0,20.- €.
Kategória Súťaž
Dospelý
Dorast
Žiaci
Cestovné
Poštovné +
SMS
Stravné
I.trieda
HR
15,04 €
4,00 €
1,30 €
AR
15,04 €
4,00 € DR
15,04 €
4,00 €
II.trieda
HR
15,04 €
4,00 €
AR
15,04 €
4,00 € DR
15,04 €
4,00 €
III.trieda
HR
15,04 €
4,00 €
AR
15,04 €
4,00 € Predzápas
HR AR Sólo zápas
HR
9,32 €
4,00 €
AR
9,32 €
4,00 € Predzápas
HR AR Sólo zápas
HR
7,70 €
4,00 €
AR
7,70 €
4,00 € Ostatné
náhrady
spolu
Odmena
Celková Spolu
cena
náklad na
práce
FK
20,34 €
5,00 €
6,76 €
27,10 €
19,04 €
3,00 €
4,06 €
23,10 €
1,30 €
20,34 €
3,00 €
4,06 €
24,40 €
1,30 €
20,34 €
5,00 €
6,76 €
27,10 €
19,04 €
3,00 €
4,06 €
23,10 €
1,30 €
20,34 €
3,00 €
4,06 €
24,40 €
1,30 €
20,34 €
3,00 €
4,06 €
24,40 €
19,04 €
3,00 €
4,06 €
23,10 €
1,30 €
5,00 €
6,76 €
8,06 €
0,00 €
5,00 €
6,76 €
6,76 €
14,62 €
3,00 €
4,06 €
18,68 €
13,32 €
3,00 €
4,06 €
17,38 €
1,30 €
5,00 €
6,76 €
8,06 €
0,00 €
5,00 €
6,76 €
6,76 €
13,00 €
3,00 €
4,06 €
17,06 €
11,70 €
3,00 €
4,06 €
15,76 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €
c. Finančné náležitosti rozhodcov , asistentov rozhodcov a delegátov stretnutia vyplácané v zmysle
bodu b sú uhrádzané centrálne cez ObFZ. V tejto súvislosti sú kluby povinné uhradiť preddavkové
platby na účet ObFZ nasledovne.
Súťaž
I. trieda dospelých
II. trieda dospelých
III. trieda dospelých
Dorast
Starší žiaci
Mladší žiaci
Do 31.07.2014
700,00 €
500,00 €
360,00 €
200,00 €
110,00 €
110,00 €
Do 15.03.2015
700,00 €
500,00 €
360,00 €
200,00 €
110,00 €
110,00 €
Po ukončení jesennej a jarnej časti súťažného ročníka ObFZ vykoná vyúčtovanie preddavkových platieb a zúčtovaných platieb za jednotlivé stretnutia spolu s poplatkom za spracovanie a vystaví faktúry na jednotlivé
futbalové kluby. Nedoplatky resp. preplatky sú splatné do 14 dní. V prípade sporného vyúčtovania MFS sú
povinné futbalové kluby uvedenú faktúru rozporovať do 14 dní.
V prípade neuhradenia preddavkových platieb , alebo nedoplatkov z vyúčtovacej faktúry v hore
uvedených termínoch sú futbalové kluby v zastavenej činnosti a to až do dňa preukázania úhrady .
V prípade , ak futbalový klub nevykoná úhradu ani po troch súťažných kolách bude futbalový klub
vyradený zo súťaže.
14
XVI. Záväzné pokyny pre rozhodcov, delegátov zväzu a členov FK v rámci ObFZ
Zvolen
1.
Hrubé, nešportové správanie sa a iné závažné priestupky členov družstva ( podľa bodu a,e, )
a hráčov ( podľa bodu b,c, d,), za ktoré rozhodca hráča vylučuje v zmysle pravidla XII Pravidiel
futbalu.
a. v čase po príchode rozhodcu do areálu štadióna, do okamihu, kedy pred stretnutím kapitán družstva
podpíše Zápis o stretnutí ( ďalej len Zápis );
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane Zápisu ( identifikáciu člena družstva, popis priestupku)
a o priestupku pred stretnutím informuje kapitán príslušného družstva ( u mládeže aj vedúceho
družstva )
b. od okamihu, kedy pred stretnutím kapitán družstva podpíše Zápis, do začiatku hry:
- rozhodca hráča, ktorý sa previnil nepripustí ku hre, za tohto hráča môže nastúpiť iný hráč
z náhradníkov, vedených v Zápise.
Rozhodca hráča, ktorý sa previnil ako náhradník nepripustí ku hre
Rozhodca popíše priestupok na zadnej strane Zápisu ( identifikácia hráča, popis priestupku ) a nechá
tento záznam podpísať kapitánovi príslušného družstva ( u mládeže aj vedúcemu družstva ).
c. od začiatku hry, do okamihu ukončenia :
rozhodca postupuje v súlade s právomocami, ktoré má dané Pravidlami futbalu, v prípade, ak sa hráč
po udelení ČK správa nešportovo, resp. hrubo nešportovo, rozhodca popíše priestupok po udelení
ČK na zadnej strane Zápisu ( identifikácia hráča, popis priestupku ) a nechá tento záznam podpísať
kapitánovi príslušného družstva ( u mládeže aj vedúcim družstva ).
d. od okamihu ukončenia hry, do podpísania Zápisu kapitánom družstva:
rozhodca popíše priestupok na zadnej strane Zápisu ( identifikácia hráča , popis priestupku ) a nechá
tento záznam podpísať kapitánovi príslušného družstva ( u mládeže aj vedúcemu družstva ).
e. v čase podpísania Zápisu kapitánom družstva, do okamihu opustenia areálu štadióna rozhodcami
prípadne i mimo areálu štadiónu, v priamej súvislosti so stretnutím:
rozhodca popíše priestupok na zadnej strane Zápisu ( identifikácia člena družstva, popis priestupku ).
2.
Hrubé nešportové správanie sa a iné závažné priestupky funkcionárov, usporiadateľov a členov
realizačného tímu :
a. v čase podľa 1a:
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane Zápisu ( identifikácia a funkcia previnilca, popis
priestupku ) a o priestupku pred stretnutím informuje kapitána príslušného družstva ( u mládeže aj
vedúceho družstva )
b. v čase podľa 1b , 1c ( len u funkcionárov a usporiadateľov ), 1d :
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane Zápisu o stretnutí ( identifikácia a funkcia previnilca,
popis priestupku ) a nechá tento záznam podpísať kapitánovi príslušného družstva ( u mládeže aj
vedúcemu družstva )
c. v čase podľa 1e:
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane Zápisu o stretnutí ( identifikácia a funkcia previnilca,
popis priestupku ).
d. v čase podľa 1c u členov realizačného tímu družstva – tréner, asistent trénera, vedúci družstva,
lekár, masér:
-- rozhodca vykáže člena, ktorý sa previnil z realizačného tímu z hráčskej lavičky (bez použitia ČK )
a to prostredníctvom kapitána príslušného družstva ( tomu oznámi hrubé nešportové správanie sa
a iný závažný priestupok ) a hlavného usporiadateľa.
-- vykázaný člen realizačného tímu musí ihneď opustiť hráčsku lavičku a odísť do hľadiska.
-- Keď sa vykázaný člen realizačného tímu zdráha opustiť hráčsku lavičku ihneď, rozhodca stanoví
krátky čas ( 1 – 2 min.) na to, aby ju opustil. Ak sa tak nestane, rozhodca upozorní kapitána príslušného
družstva, že má právo predčasne ukončiť stretnutie. Musí však vyčerpať všetky možnosti, aby sa
v stretnutí pokračovalo.
3.
Závažné priestupky hráčov a v stretnutí, za chrbtom rozhodcu :
ak zistí DZ, že hráč za chrbtom rozhodcu porušil pravidlo tak, že mal byť vylúčený a rozhodca tak
neurobil, DZ oznámi túto skutočnosť rozhodcovi, aby zaznamenal priestupok hráča do Zápisu. Toto
musí oznámiť rozhodcovi ihneď po stretnutí, skôr, než rozhodca vydá RP kapitánom družstiev. Dôvod,
pre ktorý bol urobený tento záznam o priestupku hráča oznámi DZ kapitánovi príslušného družstva
v prítomnosti rozhodcu pri preberaní RP po stretnutí.
Rozhodca popíše priestupok na prednej strane Zápisu v rubrike „ napomínaní a vylúčení hráči
„ nasledovne :hráč č. meno a priezvisko číslo RP – priestupok na vylúčenie na pokyn DZ – popis
15
priestupku
- tento záznam podpíše kapitán príslušného družstva
- rozhodca na zadnej strane Zápisu o stretnutí uvedie doslovné znenie popisu priestupku, ktoré DZ
oznámil kapitánovi príslušného družstva
4.
Nešportové a hrubé nešportové správanie sa divákov:
dôvod zníženia hodnotenia správania sa divákov uvedie rozhodca na zadnej strane Zápisu, DZ v správe
DZ o priebehu stretnutia ( ďalej len správa). DZ, ak nie je prítomný, tak rozhodca, správanie sa divákov
prerokuje s HU. Vykonanie prerokovania resp. dôvod nevykonania uvedú v Zápise na zadnej strane resp.
v správe. Záznam o prerokovaní podpíše HU, pričom v zázname musí byť uvedené, diváci ktorého FK
sa dopustili nešportového resp. hrubého nešportového správania sa.
5.
Inzultácia resp. pokus o inzultáciu .
V prípade inzultácie resp. pokusu o inzultáciu rozhodcu, AR, DZ sú okrem rozhodcu
( v Zápise ) a DZ ( v správe ) povinní podrobne sa písomne vyjadriť aj asistenti rozhodcu na najbližšie
zasadnutie DK.
6.
Odmietnutie podpísania Zápisu na prednej strane kapitánom družstva .
Rozhodca nepovolí prevziať RP kapitánom príslušného družstva, udalosť podrobne popíše na zadnej
strane Zápisu s dôvodom odmietnutia podpísania Zápisu, RP hráčov spolu so Zápisom zašle riadiacemu
zväzu.
7.
Kapitán príslušného družstva
Podľa SP ( u mládeže aj vedúci družstva ) je povinný v určených prípadoch na zadnej strane Zápisu
podpísať záznam uvedený podľa bodov 1 – 3 týchto pokynov. V prípade nesúhlasu so znením záznamu
môže kapitán vzniesť námietky podľa pravidla V Pravidiel futbalu a rozhodca je povinný námietky uviesť
do Zápisu a dať ich podpísať kapitánovi. Na zadnej strane Zápisu rozhodca uvedie svoje stanovisko
k námietkam kapitána.
8.
Odmietnutie podpísania záznamu na zadnej strane Zápisu kapitánom príslušného družstva
( u mládeže aj vedúcim družstva ).
rozhodca udalosť podrobne popíše na zadnej strane Zápisu s dôvodom odmietnutia podpísania záznamu
kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúcim družstva)
9.
Ak bol člen družstva, hráč, usporiadateľ, člen realizačného tímu za hrubé nešportové správanie
sa a iné závažné priestupky uvedený podľa bodov 1a – d, 2a – d, 3 rozhodcom v Zápise a kapitán
príslušného družstva ( u mládeže aj vedúci družstva ) bol o tom informovaný, má previnilec
okamžite po stretnutí zastavenú činnosť.
10. Nevyžadovanie si podpisu kapitána príslušného družstva ( u mládeže aj vedúceho družstva )
resp. neoboznámenie s priestupkami, uvedenými na zadnej strane Zápisu, ktoré budú riešené DK :
len vo výnimočných prípadoch, keď je ohrozená bezpečnosť rozhodcov a DZ ( uvedenú skutočnosť je
však bezpodmienečne nutné uviesť pri zázname priestupku na zadnej strane Zápisu resp. v správe DZ ).
11. Ak je Zápis a správa DZ podkladom pre disciplinárne konanie, rozhodca a DZ sú povinní podľa
čl. 76 a 84 SP ich odoslať do 24 hodín po stretnutí riadiacemu zväzu listom I. triedy doporučene.
12. V prípadoch udelenia ČK hráčovi resp. pri ďalších previneniach v turnajových stretnutiach,
rozhodca zašle vyplnený Zápis v jednom výtlačku na ObFZ v lehote ako v bode č.11.
13. Týmito pokynmi nie sú ovplyvnené ďalšie práva a povinnosti rozhodcov, DZ,členov FK, dané SP
a Pravidlami futbalu.
14. R je povinný do 30 min po skončení MFS oznámiť SMS správcovi súťaži Vladimírovi Remeselníkovi
na č.t . 0907227834 výsledok MFS v tvare – domáci – hostia konečný výsledok MFS , polčas MFS.
R je povinný nahrať zápis do ISSF súťažiach I.,II. a III. triedy dospelí, MO dorast a žiaci U15
a U13 ihneď po MFS, len v prípade zlyhania techniky to R urobí dodatočne, o čom urobí záznam
v poznámke Zápisu o stretnutí v ISSF.
15. Porušovanie týchto pokynov rozhodcami, DZ a členmi FK bude považované podľa Disciplinárneho
poriadku za disciplinárne previnenie.
16
Nominačná listina Rozhodcov ObFZ Zvolen 2014/2015
1. Al Ramadan Basel 2. Bachroň Pavol
3. Barla Maroš
4. Bolf Tomáš
5. Dado Róbert
6. Demeter Marek
7. Dodok Roland
8. Domby Lukáš
9. Doval Oliver
10. Matej Fašang
11. Fábry Michal Ing
12. Galád Roman Ing.
13. Gergeľ Lukáš
14. Gonda Rastislav Ing.
15. Grenčík Ján
16. Guži Jozef st.
17. Hajdúch Matej
18. Hanesová Zuzana Bc.
19. Hanuska Ján
20. Hrdlička Branislav
21. Hromádka Michal
22. Hojsza Marek
23. Hucák Jozef 24. Ivanič Miroslav
25. Jelok Roman
26. Konček Vladimír
27. Kredatus Ivan
28. Kredatus Jaroslav Ing.
29. Kučera Stanislav
30. Martin Kuzma
31. Libiak Maroš Bc.
32. Ľupták Vladimír
33. Melich Miroslav
34. Mojžita Vladimír
35. Moravčík Dominik
36. Nohavička Ján
37. Oružinský Peter
38. Ozan Marián st.
39. Ozan Marián ml.
40. Paučo Jozef Bc.
41. Poliak Tomáš
V.P. Tótha 6 Zvolen Hontianske Tesáre 36
A.Hlinku 52, Zvolen
A.Hlinku 6, Zvolen
Majerský rad 51, Krupina
J. Ponicana 69, Zvolen
Sebechleby
Dačov Lom
Rybárska 44 Sliač
Uhliarska 4, Budča
Okružná 113, Zvolen
Pod holým brehom 4 Zvolen
Víglaš
Cintorínska 40 Detva
Ľ.Štúra 60, Zvolen
A.Nográdyho 19, Zvolen
K. Šmidkeho 10 Zvolen
Hriňová
Detva
A.Hlinku Zvolen
Zvolen
Jarmočná 33, Hriňová
Litava
Detva
Dudince
Gen. Asmolova 38 Zvolen
Obr. mieru 2 Pliešovce
Obr. mieru 2 Pliešovce
M. R. Štefánika 14 Zvolen
Zvolen
Voljanského 10 Zvolen
Kriváň
Detva
Kováčova
Krupinská cesta 15, Zvolen
Pliešovce
Krupina
A. Hlinku 55 Zvolen
A. Hlinku 55 Zvolen
D.Ertla 8 Zvolen
Športová 36, Zvolenská Slatina
17
0911 935 566
0902 603 986, 0915 615 872
0910 593 173
0918 203 048
0902 328 773
0944 320 252
0905 712 381, 045 5591 905
0911 422 662
0903 634 256
0904 361 428
0918 623 491
0903 247 345
0948 057 260
0908 289 270
0917 631 491
0915 950 280
0949 859 589
0907 502 198
0907 379 165
0948 511 565
0911 376 664
0917 159 490
0948 521 548
0903 897 016
0905 540 594
0903 108 111
0904 582 693
0903 562 693
0907 568 924
0917 078 946
0918 439 255
0908 546 381
0904 440 447
0904 136 780
0944 220 253
0904 302 574
0903 583 592
0905 412 109
0908 183 066
0915 465 651
0908 450 778
42. Ratkovský Marián
43. Sádovský Ivan
44. Sivák Marián
45. Slančík Richard
46. Srholec Miroslav
47. Szabó Jozef
48. Škurla Marcel Ing.
49. Šuba Filip
50. Urda Ján
51. Valentýni Marek
52. Vlačuha Igor
53. Zemko Peter
54. Želiezka Vladimír
55. Žiak Miroslav
Zvolen
Šmidkeho 11 Zvolen
Zolná
Pod holým brehom 4 Zvolen
Detva
Krupina
Mojmírova 10 Zvolen
G. Svobodu 50 Zvolen
J. Bánika 9 Zvolen
Tŕnie
Okružná 13 Zvolen
Študentská 18 Zvolen
Jedľová 9 Zvolen
Pliešovce
0918504205
0903 573 610
0915 823 979
0903 403 118
0903 929 819
0908 866 843, 045 5511 807
0907 757 455, 045 5330 459
0904 008 824
0948 459 989
0904 516 337
0907 409 198
0907 424 484
0905 581 192
0911 898 989
Nominačná listina Delegátov ObFZ Zvolen 2014/2015
1. Alakša Ján, Mgr.
2. Alakša Štefan
3. Bulla Ľubomír
4. Fazekaš František
5. Jodas Peter Mgr.
6. Kučera Tibor
7. Libiak Jozef
8. Ligač Peter
9. Milka Ján
10. Pšenica Slavomír
11. Schneider Miroslav, Ing.
12. Zelník Rudolf, Ing.
Školská 4, 963 01 Krupina
0918 517 499
Stožok 361/12, 962 12 Detva
0905 755 968
Podzámčok
0903 540 230
Jána Poničana 2407/53, Zvolen
0908 968 401
Tulská 10 Zvolen
0905 825 758
Šoltésovej 2125/6, 960 01 Zvolen
0911 527 663
Valjanského č. 1368/10, 960 01 Zvolen
0905 803 513
A. Hlinku 47, 960 01 Zvolen
0908 218 061
SNP 23, 962 31 Sliač
0902 592205, 045 5442259
Novozámocká č. 57, 960 01 Zvolen
0905 487 969
Bzovík 273, 962 41 Bzovík
0905 344 444
M. Rázusa 50, 960 01 Zvolen
0903 653 894
18
A D R E S Á R F U T B A L O V Ý C H K L U B O V V R I A D E N Í O b F Z
Z V O L E N
OŠK BABINÁ
Prezident FK :Peter Suchánek
Tel./email:0905332349, [email protected]
Adresa : Dolná č. 106 /19 ,962 64 Babiná
Manažér :
Tel./email: Adresa :
TJ Družstevník Čabraď DOLNÝ BADÍN
Prezident FK : Miroslav Sýkora
Tel/email: 0911217019; [email protected]
Adresa : Čabradský Vrbovok 107, 96251
Manažér FK : Juraj Medera
Tel/email: 0908148907
Adresa: Drieňovo 45, 962 51
TJ Slovan Agrokomplex BUDČA
Prezident FK : Martin Karaffa
Tel/email: 0903520988
Adresa : Obecný úrad Budča, Lhenická 33,962 33 Budča
Manažér FK : Július Kohút
Tel/email: 0907625664, [email protected]
TJ Družstevník BZOVÍK
Prezident FK : Ing. Ján Očenáš
Tel./email: 0917808329
Adresa Manažér : Pavel Dendiš
Tel./email: 0911248379
Adresa :
TJ Družstevník CEROVO
Prezident : Peter Bella
Tel/email:0905578209
Adresa : Manažér : Ján Bartko
Tel/email: 0948013879
Adresa : Cerovo 37, 962 52
MFK DETVA
Prezident FK : Mgr. Miloš Bambura
Tel/email:: 0915 / 859417
Adresa : Bernolákova č. 9 962 12 Detva
Manažér: Imrich Hanes
Tel/email: 0904 / 480805
Adresa : M.R. Štefánika č. 53 Detva
ŠKP DETVA
Prezident FK : Mgr.Dušan Sliacky
Tel/email: 0907852311
Adresa : Klokoč č. 93 962 25 Slatinské Lazy
Adresa klubu: Záhradná 8, 962 12 Detva
Manažér : Martin Krnáč
Tel/email: 09057890513
Adresa : Detva- Skliarovo 380,
TJ FO DETVIANSKA HUTA
Prezident FK : Ján Hronček
Tel./email :0908/917407; [email protected]
Adresa : 962 06 D. Huta č. 374
Manažér : Ing. Jaroslav Merčiak
Tel/email: 0918628102; [email protected]
Adresa : D. Huta 293
19
OŠK DOBRÁ NIVA
Prezident FK :Ján Slosiarik
Tel/email: 0908938436,[email protected]
Adresa : OŠK Dobrá Niva , ul. Slobody č. 549
962 61 Dobrá Niva
Manažér : Jaroslav Števák
Tel/email:0908 222335
TJ Slovan DUDINCE
Prezident FK : Slavomír Uday
Tel/email:0917120234 Adresa : Okružná 112, Dudince
Manažér: Bryndzová Milada
Tel/email: 00903023447
TJ Družstevník HONTIANSKE MORAVCE
Prezident FK : Ing. Rudolf Gabryš
Tel./email : 0904956224
Adresa : Hont.Moravce 151
Manažér : Lýdia Ľachká
Tel./email: 0910 963947,[email protected]
Adresa : Opatovská č. 174 / 38
962 71 H. Moravce
OTJ - HONTIANSKE NEMCE
Prezident FK : Miroslav Matušov
Tel./email:: 0905261655 , [email protected]
Adresa : OTJ Hont. Nemce č.167, 962 65
Manažér : Hudec Marian
Tel./email: 0903537848
Adresa: Sebechleby 327, 962 66
TJ Družstevník HONTIANSKE TESÁRE
Prezident FK : Pavel Valocka
Tel/email:0948070338: 0910280000
Adresa: Sever Jozef , H. Tesáre , 962 68
Manažér : Peter Krošlák
Tel/email: 0911198457,
[email protected] MFK SPARTAK HRIŇOVÁ
Prezident FK : Ján Paučo
Manažér : Miroslav Hanes
Tel/email: 0905142133
Tel/email: 0903 539148
Adresa : MFK SPARTAK Hriňová ,Slanecká cesta č. 1631
962 05 Hriňová
TJ Prameň KOVÁČOVÁ
Prezident FK : Ing. Ján Páleník
Tel/email: 0903 / 516971
Adresa : J. G. Tajovského č. 359/24962 37 Kováčová
Manažér : Juraj Homola
Tel/email:0902 / 141851
Adresa : J. G. Tajovského 307 / 7
962 37 Kováčová
TJ KRIVÁŇ
Prezident FK : Jozef Ďurica
Tel/email: 0915385314
Adresa poštová: TJ Kriváň 233, 962 04 Kriváň
Manažér : Ing. Ivan Konôpka
Tel./email:0905229074; [email protected]
20
MFK Strojár KRUPINA
Prezident FK : Ing. Albert Macko
Tel./email:0918335773; Adresa: Nad Kotlom 43, Krupina 963 01
Adresa klubu : MFK Strojár Krupina ,Plavárenská 17
963 01 Krupina Manažér : Mgr .Martin Selecký
Tel./email:0904516407; [email protected]
Adresa: Malinovského 10, Krupina ŠKP KRUPINA
Prezident FK : Mgr. Ján Búry
Tel/email: 0905 / 501652
Adresa : Pribinova č. 34 963 01 Krupina
Manažér : Mgr. Ján Bartík
Tel/email:0905 / 981646
Adresa :
TJ Družstevník LÁTKY
Manager FK : Ján Segeč
Tel/email:0905398558
Adresa :
Prezident : Mgr. Marek Pisár
Tel/email:0908273342, [email protected] Adresa : Látky č. 143, 985 45 ŠK LITAVA
Prezident : Ján Šinčok Tel/email:0904439922; [email protected]
Adresa : Litava 138, 962 44 Litava
Manažér : Pavol Parobok
Tel/email:0904478563
Adresa : Litava 113, 962 44
OŠK LIESKOVEC
Prezident : Miroslav Machay
Tel/email : 0903500162; [email protected]
Adresa : Stredisková 13, Lieskovec 96221
Adresa klubu: Hájik 374, 962 21 Lieskovec pošta na adresu p. Mažgúta
Manažér : Milan Mažgút
Tel/email. :0907726471,
[email protected]
Adresa: Medzi hrušky 2944/53, 96221 Lieskovec
TJ Družstevník OČOVÁ
Prezident FK : Ján Šimkovič
Tel./email: 0917778641;[email protected]
Adresa : Jána Ťavodu 591/22, 962 23 Očová
Manažér : Lukáš Grega
Tel./email:0908174520; [email protected]
Adresa: M.Bazovského 17, Zvolen
TJ AGRO OSTRÁ LÚKA
Prezident FK : Jaroslav Ďurčík
Tel./email: 0910156812
Adresa : Ostrá Lúka 137, 962 61 Manažér : Mgr. Juraj Jelok
Tel/email : 0911539112; [email protected]
TJ Tatran VLM PLIEŠOVCE“B“
Prezident FK : Miroslav Palovič
Tel/email:0905243463
Adresa : Zvolenská cesta 52, 962 63 Pliešovce
Manažér : Peter Sýkora Tel/email: 0902325627; [email protected]
Adresa:
21
TJ Družstevník PODZÁMČOK
Prezident FK : Martin Babiak
Tel/email: 0908289117
Adresa :TJ Družstevník Podzámčok, Obecný úrad 23
962 61 Podzámčok
Manažér : Korčok Peter
Tel/email: 098455555
TJ Družstevník RYKYNČICE
Prezident FK : Michal Chlpáň
Tel/email:0910218816
Adresa: Obecný úrad, Rykynčice 60, 962 55
Manažér : Eva Nemčovská
Tel/email: 0910218826
Adresa:
OŠK SÁSA
Prezident FK : Peter Veľký
Tel/email: : 0905800333; [email protected]
Adresa :Obec Sása, Nám.SNP 329/1 ,962 62 Sása
OZ OFK
Manažér : Tomáš Franka
Tel/email:0907824163; [email protected]
SEBECHLEBY
Prezident FK : Martin Schvarc
Tel/email. : 0903418966 / [email protected]
Adresa: klubu Sebechleby 1, 96266
Manažér : Ľubomír Ďatko
Tel/email: 0903354673
[email protected]
Adresa :Sebechleby č.366 962 66
TJ Družstevník SENOHRAD
Prezident FK : Jozef Dolinský
Tel./email : 0902428975; [email protected]
Adresa : č. 168, 962 43 Senohrad
Manažér: Pavel Pechovský
Tel/email:0903543650; [email protected]
Adresa :
TJ Sokol FO SIELNICA
Prezident FK : Radoslav Biba
Tel./email: 0907807046; [email protected]
Adresa : č. 172 Sielnica, 962 31
Adresa klubu: Sielnica č.25, 962 31 Sliač
Manažér : Peter Ryboš
Tel./email:0907750270, [email protected]
Adresa : Sielnica 422, 96231
FK Slovan Kúpele SLIAČ
Prezident FK : Ján Kíšik
Tel/email:0905614924; [email protected]
Adresa : TJ SLOVAN KUPELE Sliač, Rybárska 99
962 31 Sliač
Manažér: Slávko Ryba
Tel/email:0908200916
OFK VEĽKÁ LÚKA
Prezident FK : Jaroslav Zelina
Tel/email.: 0915825195; [email protected]
Adresa: 19.marca 6, 962 31 Veľká Lúka
Adresa :OFK Veľká Lúka , Ivan Bobor, MDD10
Veľká Lúka, 962 31 Sliač
Manažér : Peter Zelina
Tel./email : 0905888583
Adresa: 19.marca 1416 1A, V.lúka
22
PODJAVORIE SLATINSKÉ LAZY
Prezident FK : Ing.Darina Hroncová
Tel./email : 0907814524;[email protected]
Adresa: Slatinské Lazy 111, 962 25
Manažér : Ing. Juraj Dorot
Tel/email: 908997793; [email protected],com
Adresa : Slatinské Lazy 295, 962 25
OŠK STOŽOK
Prezident FK : Ján Klimo
Tel./email :0907864 427; [email protected]
Adresa : č. 251 962 12 Stožok
Manažér : Ľubomír Výbošťok
Tel./email : 0907199296;
Adresa: Stožok 240, 96212,Detva
TJ Družstevník TERANY
Prezident FK : Pavel Tereň
Tel/email:0907843303
Adresa :
Manažér: Slavoj Medveď Tel/email:0911206497
Adresa : č. 160, 962 68 Terany
Požiarnik UŇATÍN
Prezident FK : Ján Očovský
Tel. : 0915062354
Adresa :
Manažér : Vladimír Mikula
Tel/email: 0903 / 743559
Adresa : Malinovského č. 20, 963 01 Krupina
MFK VÍGĽAŠ – PSTRUŠA
Prezident FK : Ing. Robert Záchenský
Tel./email : 0905647501; [email protected]
Adresa klubu: Zvolenská cesta , Vígľaš, 962 02
Manažér: Marian Jakuba
Tel/email. : 0903532980 ;[email protected]
TJ ELÁN ZVOLEN
Prezident FK : Ing. Vladimír Bella
Tel/email. : 0918733731
Adresa : Tulská č. 3 960 01 Zvolen
Manažér : Ing. Milan Zárecký
Tel. : 0903504553 MFK Lokomotíva ZVOLEN
Prezident FK : Ing. Peter Lihan
Tel/email: 0905541135
Adresa : Neresnická č.13 ,960 01 960 01 Zvolen
Manažér : Ladislav Bielik ml.
Tel/email: 0902898632
FK ZVOLENSKÁ SLATINA
Prezident FK : Miroslav Ľupták
Manažér : Ing. Róbert Rajčok
Tel./email:0915181547 , [email protected]
Tel./email : 0904560416
Adresa : Budovateľská 5, 962 34 Zvolenská Slatina
[email protected]
TJ FC ŽELEZNÁ BREZNICA
Prezident FK : Ing. Miroslav Dávid
Tel./email : 0903639231; [email protected]
Adresa :TJ Železná Breznica č.101, 962 34
23
Manažér :
Tel./email :
Adresa:
Vyžrebovanie súťaží ObFZ Zvolen súťažný ročník 2014/2015
Oblastný futbalový zväz Zvolen
Termínovej listiny 2014/2015
Jesenná časť 2014
Dátum
Deň
2.-3.8.
9.-10.8
16.-17.8.
23.-24.8.
29.8.
30.-31.8.
6.-7.9
13.-14.9
10-Sep
20.-21.9.
24-Sep
27.-28.9.
4.-5.10
11.-12.10.
18.-19.10.
25.-26.10.
SO/NE
SO/NE
SO/NE
SO/NE
PIA
SO/NE
SO/NE
SO/NE
STR
SO/NE
STR
SO/NE
SO/NE
SO/NE
SO/NE
SO/NE
I.trieda
dospelí
1
2
3
4
X
5
6
7
X
8
X
9
10
11
12
13
II.trieda
dospelí
1
2
3
4
X
5
6
7
X
8
X
9
10
11
12
13
III.trieda
dospelí
1
2
3
4
14
5
6
7
X
8
X
9
10
11
12
13
MO U19
dorast
X
X
X
1
X
2
3
4
X
5
X
6
7
8
9
X
MO U15
žiaci
X
X
X
X
X
1
2
3
X
4
X
5
6
7
8
9
MO U 13
žiaci
X
X
X
X
X
1
2
3
10
4
11
5
6
7
8
9
MO U19
dorast
X
X
X
10
11
12
X
13
X
14
15
16
X
17
18
X
MO U15
žiaci
X
X
X
X
10
11
X
12
X
13
14
15
X
16
17
18
MO U 13
žiaci
X
X
X
X
12
13
21
14
21
15
16
17
22
18
19
20
Jarná časť 2015
Dátum
Deň
21.-22.3.
28.-29.3.
4.-5.4.
11.-12.4.
18.-19.4.
25.-26.4.
1.5.
2.-3.5.
8.5.
9.-10.5.
16.-17.5.
23.-24.5.
27.5.
30.-31.5.
6.-7.6.
13.-14.6.
SO/NE
SO/NE
SO/NE
SO/NE
SO/NE
SO/NE
PIA
SO/NE
PIA
SO/NE
SO/NE
SO/NE
STR
SO/NE
SO/NE
SO/NE
I.trieda
dospelí
14
15
16
17
18
19
X
20
X
21
22
23
X
24
25
26
II.trieda
dospelí
14
15
16
17
18
19
X
20
X
21
22
23
X
24
25
26
24
III.trieda
dospelí
15
16
17
18
19
20
28
21
X
22
23
24
X
25
26
27
I. trieda Dospelí
1. OŠK Babiná
8.
TJ Družstevník Očová
2. ŠKP Detva
9.
TJ Kriváň
3. FK Slovan Kúpele Sliač
10.
TJ Družstevník Látky
4. MFK Strojár Krupina
11.
Slovan Dudince
5. Zvolenská Slatina
12.
TJ Sokol FO Sielnica
6. OŠK Dobrá Niva
13.
TJ Družstevník Podzámčok
7. OTJ Hontianske Nemce
14.
TJ Družstevník Bzovík
Schválené výnimky hracích dní a časov: ŠKP Detva SO UHČ
I. kolo 03. 08. 2014 16:30
Babiná
ŠKP Detva Sliač Krupina Zv. Slatina D. Niva H. Nemce Bzovík
Podzámčok
Sielnica Dudince Látky Kriváň Očová V. kolo 31. 08. 2014 16:00
Sliač Krupina Zv. Slatina D. Niva H. Nemce Očová Kriváň
SO UHČ
-
II. kolo 10. 08. 2014 16:30
Bzovík Kriváň Látky Dudince Sielnica Podzámčok Babiná Očová H. Nemce D. Niva
Zv. Slatina Krupina Sliač ŠKP Detva ŠKP Detva Sliač Krupina Zv. Slatina D. Niva H. Nemce Očová Bzovík Babiná Podzámčok Sielnica Dudince Látky Kriváň -
Dudince Sielnica Podzámčok
Bzovík Babiná ŠKP Detva Sliač
Látky Dudince Sielnica Podzámčok Bzovík Babiná ŠKP Detva Očová H. Nemce D. Niva Zv. Slatina Kriváň
Krupina Sliač Kriváň Očová
H. Nemce
Látky D. Niva
Zv. Slatina
Krupina SO UHČ
-
VII. kolo 14. 09. 2014 15:30
SO UHČ
-
Krupina Zv. Slatina D. Niva H. Nemce
Očová
Kriváň Látky
IV. kolo 24. 08. 2014 16:00
-
VI. kolo 07. 09. 2014 15:30
III. kolo 17. 08. 2014 16:00
Bzovík ŠKP Detva Babiná Podzámčok
Sielnica Dudince
Látky
Bzovík Sliač ŠKP Detva
Babiná Podzámčok
Sielnica Dudince
-
VIII. kolo 21. 09. 2014 15:00
SO UHČ
Sielnica Podzámčok
Bzovík
Babiná ŠKP Detva Sliač Krupina
25
Látky Kriváň
Dudince
Očová H. Nemce
D. Niva
Zv. Slatina
SO UHČ
-
IX. kolo 28. 09. 2014 15:00
Zv. Slatina D. Niva H. Nemce
Očová Kriváň
Látky
Dudince
Bzovík Krupina
Sliač ŠKP Detva Babiná Podzámčok
Sielnica Podzámčok
Sielnica
Dudince
Látky
Kriváň
Očová -
Podzámčok Bzovík Babiná ŠKP Detva
Sliač
Krupina
Zv. Slatina
Dudince Sielnica
Látky
Kriváň
Očová
H. Nemce
D. Niva
XI. kolo 12. 10. 2014 14:30
D. Niva
Bzovík
H. Nemce
Zv. Slatina
Očová
Krupina
Kriváň
Sliač
Látky
ŠKP Detva
Dudince
Babiná
Sielnica
Podzámčok
Očová H. Nemce
D. Niva
Zv. Slatina Krupina
Sliač ŠKP Detva SO UHČ
-
-
Bzovík
Babiná ŠKP Detva
Sliač
Krupina
Zv. Slatina
D. Niva
Podzámčok
Sielnica
Dudince
Látky
Kriváň
Očová
H. Nemce
Bzovík Babiná Podzámčok Sielnica
Dudince
Látky Kriváň H. Nemce
Očová Kriváň
Látky
Dudince
Sielnica
Podzámčok
Bzovík
D. Niva
Zv. Slatina
Krupina
Sliač
ŠKP Detva
Babiná
Očová H. Nemce D. Niva Zv. Slatina Kriváň Krupina Sliač SO UHČ
-
Bzovík
Babiná ŠKP Detva
Sliač Krupina
Zv. Slatina
D. Niva
H. Nemce Očová
-
Látky
Dudince
Sielnica
Podzámčok
Bzovík
Babiná ŠKP Detva
-
XVIII. kolo 19. 04. 2015 16:00
Bzovík
ŠKP Detva Babiná Podzámčok Sielnica Dudince Látky -
Sliač
Krupina Zv. Slatina
D. Niva
H. Nemce
Očová Kriváň
SO UHČ
-
XIX. kolo 26. 04. 2015 16:00
Kriváň
Očová H. Nemce Látky XIV. kolo 22. 03. 2015 15:00
SO UHČ
XVII. kolo 12. 04. 2015 15:30
XIII. kolo 26. 10. 2014 14:00
Bzovík Kriváň
Látky
Dudince
Sielnica
Podzámčok
Babiná
XVI. kolo 05. 04. 2015 15:30
XII. kolo 19. 10. 2014 14:00
-
XV. kolo 29. 03. 2015 15:00
X. kolo 05. 10. 2014 14:30
ŠKP Detva
Sliač
Krupina
Zv. Slatina
D. Niva
H. Nemce
26
Dudince
Sielnica
Podzámčok
Bzovík
-
D. Niva
Zv. Slatina Krupina Babiná ŠKP Detva
Sliač
-
Sielnica
Látky
Kriváň
Očová
H. Nemce
D. Niva
XX. kolo 03. 05. 2015 16:30
Bzovík
Sliač ŠKP Detva
Babiná Podzámčok Sielnica Dudince Krupina
Zv. Slatina
D. Niva H. Nemce
Očová
Kriváň
Látky
SO UHČ
-
Látky Kriváň
Dudince
Očová H. Nemce
D. Niva
Zv. Slatina
Sielnica Podzámčok
Bzovík
Babiná ŠKP Detva Sliač Krupina
Bzovík
Zv. Slatina
Krupina
Sliač
ŠKP Detva
Babiná
Podzámčok
-
Bzovík Krupina
Sliač ŠKP Detva Babiná Podzámčok
Sielnica Zv. Slatina D. Niva H. Nemce
Očová Kriváň
Látky
Dudince
Podzámčok
Sielnica
Dudince
Látky
Kriváň
Očová
H. Nemce
SO UHČ
-
Dudince Podzámčok SO UHČ
-
Bzovík
Babiná ŠKP Detva
Sliač
Krupina
Zv. Slatina
D. Niva
-
XXVI. kolo 14. 06. 2015 17:00
Bzovík
D. Niva
Zv. Slatina
Krupina
Sliač
ŠKP Detva
Babiná
XXIII. kolo 24. 05. 2015 17:00
D. Niva
H. Nemce
Očová
Kriváň
Látky
Dudince
Sielnica
XXV. kolo 07. 06. 2015 17:00
XXII. kolo 17. 05. 2015 17:00
-
XXIV. kolo 31. 05. 2015 17:00
XXI. kolo 10. 05. 2015 16:30
Bzovík Babiná ŠKP Detva
Sliač
Krupina
Zv. Slatina
-
27
H. Nemce
Očová Kriváň
Látky
Dudince
Sielnica
Podzámčok
SO UHČ
-
II. trieda Dospelí
1. TJ Detvianska Huta
8.
TJ Slovan Agrokomplex Budča
2. TJ Agro Ostrá Lúka
9.
TJ Družstevník H. Moravce
3. MFK Vígľaš - Pstruša
10.
TJ Čabraď Dolný Badín
4. FK Slovan Kúpele Sliač „B“
11.
OŠK Stožok
5. OŠK Sása
12.
TJ Tatran VLM Pliešovce „B“
6. TJ Družstevník Terany
13.
TJ FC Železná Breznica
7. TJ Družstevník Rykynčice
14.
TJ Družstevník Bzovík „B“
Schválené výnimky hracích dní a časov: MFK Vígľaš - Pstruša SO UHČ; FK Slovan Kúpele Sliač „B“ SO UHČ;
TJ Tatran VLM Pliešovce „B“ SO UHČ; TJ Družstevník Bzovík „B“ SO UHČ
I. kolo 03. 08. 2014 16:30
D. Huta
Bzovík „B“
O. Lúka
Ž. Breznica
Vígľaš - Pstruša
Pliešovce „B“
Sliač „B“
Stožok
Sása
Č. D. Badín
Terany
H. Moravce
RykynčiceBudča
V. kolo 31. 08. 2014 16:00
SO UHČ
SO UHČ
-
Vígľaš - Pstruša
Bzovík „B“
Sliač „B“
O. Lúka
Sása
D. Huta
Terany
Ž. Breznica
Rykynčice
Pliešovce „B“
BudčaStožok
H. Moravce
Č. D. Badín
SO UHČ
SO UHČ
-
Stožok
Pliešovce „B“
Ž. Breznica
Bzovík „B“
D. Huta
O. Lúka
Vígľaš - Pstruša
II. kolo 10. 08. 2014 16:30
H. Moravce
Rykynčice
Č. D. Badín
Terany
StožokSása
Pliešovce „B“
Sliač „B“
Ž. Breznica
Vígľaš - Pstruša
Bzovík „B“
Budča
D. Huta
O. Lúka
VI. kolo 07. 09. 2014 15:30
III. kolo 17. 08. 2014 16:00
O. Lúka
Bzovík „B“
Vígľaš - Pstruša
D. Huta
Sliač „B“
Ž. Breznica
Sása
Pliešovce „B“
TeranyStožok
Rykynčice
Č. D. Badín
Budča
H. Moravce
SO UHČ
SO UHČ
-
H. Moravce
Budča
Rykynčice
Č. D. Badín
Terany
Sása
Sliač „B“
SO UHČ
SO UHČ
SO UHČ
VII. kolo 14. 09. 2014 15:30
Sliač „B“
Sása
Terany
Rykynčice
Budča
H. Moravce
Č. D. Badín
SO UHČ
SO UHČ
-
IV. kolo 24. 08. 2014 16:00
Bzovík „B“
Vígľaš - Pstruša
O. Lúka
D. Huta
Ž. Breznica
Pliešovce „B“
Stožok
SO UHČ
-
VIII. kolo 21. 09. 2014 15:00
Č. D. Badín
Budča
StožokRykynčice
Pliešovce „B“
Terany
SO UHČ
Ž. Breznica
Sása
Bzovík „B“
H. Moravce
SO UHČ
D. Huta
Sliač „B“
O. Lúka
Vígľaš - Pstruša
-
Pliešovce „B“
Ž. Breznica
Bzovík „B“
D. Huta
O. Lúka
Vígľaš - Pstruša
Sliač „B“
28
Č. D. Badín
H. Moravce
Stožok
Budča
Rykynčice
Terany
Sása
SO UHČ
SO UHČ
SO UHČ
SO UHČ
IX. kolo 28. 09. 2014 15:00
Sása
Terany
Rykynčice
Budča
H. Moravce
Č. D. Badín
Stožok
Bzovík „B“
Sliač „B“
Vígľaš - Pstruša
O. Lúka
D. Huta
Ž. Breznica
Pliešovce „B“
Ž. Breznica
O. Lúka
Pliešovce „B“
Vígľaš - Pstruša
SO UHČ
Stožok
Sliač „B“
Č. D. Badín
Sása
H. Moravce
Terany
BudčaRykynčice
-
-
XV. kolo 29. 03. 2015 15:00
Rykynčice
H. Moravce
Terany
Č. D. Badín
SásaStožok
Sliač „B“
Pliešovce „B“
SO UHČ
Vígľaš - Pstruša
Ž. Breznica
SO UHČ
Budča
Bzovík „B“
O. Lúka
D. Huta
-
X. kolo 05. 10. 2014 14:30
Ž. Breznica
Stožok
Bzovík „B“
Pliešovce „B“
SO UHČ
D. Huta
Č. D. Badín
O. Lúka
H. Moravce
Vígľaš - Pstruša
Budča
SO UHČ
Sliač „B“
Rykynčice
SO UHČ
SásaTerany
-
XVI. kolo 05. 04. 2015 15:30
XI. kolo 12. 10. 2014 14:30
Terany
Bzovík „B“
RykynčiceSása
Budča
Sliač „B“
H. Moravce
Vígľaš - Pstruša
Č. D. Badín
O. Lúka
Stožok
D. Huta
Pliešovce „B“
Ž. Breznica
SO UHČ
XII. kolo 19. 10. 2014 14:00
Bzovík „B“
Ž. Breznica
SO UHČ
D. Huta
Pliešovce „B“
O. Lúka
Stožok
Vígľaš - Pstruša
Č. D. Badín
SO UHČ
Sliač „B“
H. Moravce
SO UHČ
SásaBudča
TeranyRykynčice
-
D. Huta
XVII. kolo 12. 04. 2015 15:30
Budča
Č. D. Badín
RykynčiceStožok
Terany
Pliešovce „B“
Sása
Ž. Breznica
H. Moravce
Bzovík „B“
Sliač „B“
D. Huta
Vígľaš - Pstruša
O. Lúka
SO UHČ
SO UHČ
Bzovík „B“
Vígľaš - Pstruša
O. Lúka
Sliač „B“
D. Huta
Sása
Ž. Breznica
Terany
Pliešovce „B“
Rykynčice
StožokBudča
Č. D. Badín
H. Moravce
SO UHČ
-
SO UHČ
SO UHČ
-
XIX. kolo 26. 04. 2015 16:00
H. Moravce
Budča
Rykynčice
Č. D. Badín
XIV. kolo 22. 03. 2015 15:00
Bzovík „B“
SO UHČ
SO UHČ
-
XVIII. kolo 19. 04. 2015 16:00
XIII. kolo 26. 10. 2014 14:00
Rykynčice
Bzovík „B“
BudčaTerany
H. Moravce
Sása
Č. D. Badín
Sliač „B“
Stožok
Vígľaš - Pstruša
Pliešovce „B“
O. Lúka
Ž. Breznica
D. Huta
Bzovík „B“
O. Lúka
D. Huta
Vígľaš - Pstruša
Ž. Breznica
Sliač „B“
Pliešovce „B“
Sása
StožokTerany
Č. D. Badín
Rykynčice
H. Moravce
Budča
SO UHČ
29
Stožok
Pliešovce „B“
Ž. Breznica
Bzovík „B“
-
Terany
Sása
Sliač „B“
D. Huta
O. Lúka
Vígľaš - Pstruša
SO UHČ
Pliešovce „B“
Bzovík „B“
Č. D. Badín
D. Huta
H. Moravce
O. Lúka
Budča
Vígľaš - Pstruša
Rykynčice
Sliač „B“
TeranySása
XX. kolo 03. 05. 2015 16:30
Bzovík „B“
Vígľaš - Pstruša
O. Lúka
D. Huta
Ž. Breznica
Pliešovce „B“
Stožok
Sliač „B“
Sása
Terany
Rykynčice
Budča
H. Moravce
Č. D. Badín
SO UHČ
SO UHČ
SO UHČ
-
XXIV. kolo 31. 05. 2015 17:00
Bzovík „B“
Terany
SO UHČ
SásaRykynčice
Sliač „B“
Budča
SO UHČ
Vígľaš - Pstruša
H. Moravce
SO UHČ
O. Lúka
Č. D. Badín
D. Huta
Stožok
Ž. Breznica
Pliešovce „B“
XXV. kolo 07. 06. 2015 17:00
Ž. Breznica
Bzovík „B“
Pliešovce „B“
D. Huta
SO UHČ
Stožok
O. Lúka
Č. D. Badín
Vígľaš - Pstruša
H. Moravce
Sliač „B“
BudčaSása
RykynčiceTerany
-
XXI. kolo 10. 05. 2015 16:30
Č. D. Badín
H. Moravce
Stožok
Budča
Rykynčice
Terany
Sása
Pliešovce „B“
Ž. Breznica
Bzovík „B“
D. Huta
O. Lúka
Vígľaš - Pstruša
Sliač „B“
-
XXII. kolo 17. 05. 2015 17:00
Bzovík „B“
Sliač „B“
Vígľaš - Pstruša
O. Lúka
D. Huta
Ž. Breznica
Pliešovce „B“
Sása
Terany
Rykynčice
Budča
H. Moravce
Č. D. Badín
Stožok
XXVI. kolo 14. 06. 2015 17:00
SO UHČ
SO UHČ
SO UHČ
SO UHČ
Bzovík „B“
Rykynčice
TeranyBudča
Sása
H. Moravce
Sliač „B“
Č. D. Badín
Vígľaš - Pstruša
Stožok
O. Lúka
Pliešovce „B“
D. Huta
Ž. Breznica
XXIII. kolo 24. 05. 2015 17:00
Stožok
Ž. Breznica
SO UHČ
-
-
30
SO UHČ
SO UHČ
SO UHČ
-
II. trieda Dospelí
1. TJ Družstevník Cerovo
5.
ŠK Litava
2. TJ Elán Zvolen
6.
TJ Družstevník Senohrad
3. TJ Družstevník H. Tesáre
7.
OZ OFK Sebechleby
4. OFK Veľká Lúka
8.
voľný žreb
Schválené výnimky hracích dní a časov: TJ Družstevník Hontianske Tesáre NE 14:00 I. kolo 03. 08. 2014 16:30
Cerovo
Elán Zvolen
H. Tesáre
Veľká Lúka
voľný žreb
Sebechleby
Senohrad
Litava
VII. kolo 07. 09. 2014 15:30
voľný žreb
Sebechleby
CerovoSenohrad
Elán Zvolen
Litava
H. Tesáre
Veľká Lúka
NE 14:00
NE 14:00
-
II. kolo 10. 08. 2014 16:30
voľný žreb
Senohrad
Sebechleby
Cerovo
Litava
Veľká Lúka
H. Tesáre
Elán Zvolen
VIII. kolo 14. 09. 2014 15:30
Veľká Lúka
voľný žreb
Litava
H. Tesáre
Senohrad
Elán Zvolen
SebechlebyCerovo
-
III. kolo 17. 08. 2014 16:00
IX. kolo 21. 09. 2014 15:00
Elán Zvolen
voľný žreb
H. Tesáre
Cerovo
NE 14:00
Veľká Lúka
Sebechleby
LitavaSenohrad
-
voľný žreb
Sebechleby
Senohrad
Litava
IV. kolo 24. 08. 2014 16:00
X. kolo 28. 09. 2014 15:00
voľný žreb
Senohrad
SebechlebyLitava
Cerovo
Veľká Lúka
Elán Zvolen
H. Tesáre
-
Litava
Veľká Lúka
H. Tesáre
Elán Zvolen
-
Cerovo
Elán Zvolen
H. Tesáre
Veľká Lúka
voľný žreb
Senohrad
Sebechleby
Cerovo
XII. kolo 05. 10. 2014 14:30
voľný žreb
Elán Zvolen
Cerovo
H. Tesáre
Sebechleby
Veľká Lúka
SenohradLitava
V. kolo 29. 08. 2014 16:00
voľný žreb
Veľká Lúka
H. Tesáre
Litava
NE 14:00
Elán Zvolen
Senohrad
CerovoSebechleby
-
-
NE 14:00
-
-
XIII. kolo 12. 10. 2014 14:30
Senohrad
voľný žreb
LitavaSebechleby
Veľká Lúka
Cerovo
H. Tesáre
Elán Zvolen
NE 14:00
VI. kolo 31. 08. 2014 16:00
H. Tesáre
voľný žreb
NE 14:00
Veľká Lúka
Elán Zvolen
LitavaCerovo
SenohradSebechleby
31
XIV. kolo 19. 10. 2014 14:00
voľný žreb
H. Tesáre
Elán Zvolen
Veľká Lúka
CerovoLitava
SebechlebySenohrad
XXII. kolo 01. 05. 2015 16:30
-
voľný žreb
Veľká Lúka
H. Tesáre
Litava
NE 14:00
Elán Zvolen
Senohrad
CerovoSebechleby
-
-
Veľká Lúka
voľný žreb
Litava
H. Tesáre
Senohrad
Elán Zvolen
SebechlebyCerovo
XV. kolo 26. 10. 2014 14:00
Sebechleby
voľný žreb
SenohradCerovo
Litava
Elán Zvolen
Veľká Lúka
H. Tesáre
XXIII. kolo 03. 05. 2015 16:30
XVI. kolo 22. 03. 2015 15:00
Cerovo
Elán Zvolen
H. Tesáre
Veľká Lúka
voľný žreb
Sebechleby
Senohrad
Litava
XXIV. kolo 10. 05. 2015 16:30
voľný žreb
Sebechleby
Senohrad
Litava
NE 14:00
-
XVII. kolo 29. 03. 2015 15:00
voľný žreb
Senohrad
Sebechleby
Cerovo
Litava
Veľká Lúka
H. Tesáre
Elán Zvolen
-
Cerovo
Elán Zvolen
H. Tesáre
Veľká Lúka
-
XXV. kolo 17. 05. 2015 17:00
Litava
Veľká Lúka
H. Tesáre
Elán Zvolen
-
XVIII. kolo 05. 04. 2015 15:30
voľný žreb
Senohrad
Sebechleby
Cerovo
NE 14:00
-
XXVI. kolo 24. 05. 2015 17:00
Elán Zvolen
voľný žreb
H. Tesáre
Cerovo
NE 14:00
Veľká Lúka
Sebechleby
LitavaSenohrad
-
voľný žreb
Elán Zvolen
Cerovo
H. Tesáre
Sebechleby
Veľká Lúka
SenohradLitava
XIX. kolo 12. 04. 2015 15:30
XXVII. kolo 31. 05. 2015 17:00
Senohrad
voľný žreb
LitavaSebechleby
Veľká Lúka
Cerovo
H. Tesáre
Elán Zvolen
NE 14:00
voľný žreb
Senohrad
SebechlebyLitava
Cerovo
Veľká Lúka
Elán Zvolen
H. Tesáre
-
XX. kolo 19. 04. 2015 16:00
-
XXVII. kolo 07. 06. 2015 17:00
H. Tesáre
voľný žreb
NE 14:00
Veľká Lúka
Elán Zvolen
LitavaCerovo
SenohradSebechleby
-
voľný žreb
H. Tesáre
Elán Zvolen
Veľká Lúka
CerovoLitava
SebechlebySenohrad
XXI. kolo 26. 04. 2015 16:00
voľný žreb
Sebechleby
CerovoSenohrad
Elán Zvolen
Litava
H. Tesáre
Veľká Lúka
NE 14:00
Sebechleby
voľný žreb
SenohradCerovo
Litava
Elán Zvolen
Veľká Lúka
H. Tesáre
-
XXVIII. kolo 14. 06. 2015 17:00
32
-
Dorast MO U19 1.Budča
2.Detv.Huta
3.Sielnica
4.Lieskovec
I. kolo 24.8.2014 o 13.30
Budča
Lieskovec
Detv.HutaSielnica
XI. kolo 19.4.2015 o 13.30
SO 13.30
-
SielnicaLieskovec
Detv.HutaBudča
II. kolo 31.8.2014 o 13.30
LieskovecSielnica
Budča
Detv.Huta
XII. kolo 26.4.2015 o 13.30
SO 13.30
LieskovecDetv.Huta
Budča
Sielnica
iii. kolo 7.9.2014 o 13.30
Detv.HutaLieskovec
SielnicaBudča
-
Budča
Lieskovec
Detv.HutaSielnica
-
LieskovecSielnica
Budča
Detv.Huta
SO 12.30
Detv.HutaLieskovec
SielnicaBudča
SO 12.00
-
LieskovecBudča
SielnisaDetv.Huta
SO 12.00
SielnicaLieskovec
Detv.HutaBudča
-
XVIII. kolo 7.6.2015 o 14.30
-
Budča
Sielnica
LieskovecDetv.Huta
X. kolo 12.4.2015 o 13.00
LieskovecBudča
SielnicaDetv.Huta
-
XVII. kolo 31.5.2015 o 14.30
IX. kolo 19.10.2014 o 11.30
SielnicaBudča
Detv.HutaLieskovec
-
XVI. kolo 24.5.2015 o 14.30
VIII. kolo 12.10.214 o 12.00
LieskovecSielnica
Budča
Detv.Huta
SO 14.00
XV. kolo 17.5.2015 o 14.30
VII. kolo 5.10.2014 o 12.00
Budča
Lieskovec
Detv.HutaSielnica
SO 13.30
-
XIV. kolo 10.5.2015 o 14.00
VI. kolo 28.9.2014 o 12.30
LieskovecDetv.Huta
Budča
Sielnica
SO 13.30
XIII. kolo 3.5.2015 o 14.00
IV. kolo 14.9.2014 o 13.00
LiskovecBudča
SielnicaDetv.Huta
-
33
SO 14.30
-
Starší žiaci MO U15 1.Podzámčok
2. Senohrad
NE predz .dosp
3. voľný žreb
4. Hont.Moravce NE predz.dosp.
5.Lieskovec
6. Stožok
NE predz.dosp.
7. ŠKP Detva
8. Dudince
Ne predz.dosp
9. Bzovík
SO pred dosp.“ B“
10.Terany
I. kolo 30.87.2014 o 12.00
Podzámčok
Terany
Senohrad
Bzovík
Dudince
voľný žreb
H.Moravce
ŠKP Detva
LieskovecStožok
VII. kolo 4.10.2014 o 12.00
NE 14.00
NE 14.00
13.00
Bzovík
Podzámčok
Senohrad
H.Moravce
Terany
II. kolo 6.9.2014 o 12.00
TeranyStožok
ŠKP Detva
Lieskovec
Dudince
H.Moravce
Bzovík
voľný žreb
PodzámčokSenohrad
Terany
voľný žreb
Bzovík
ŠKP Detva
Stožok
H.Moravce
Lieskovec Stožok
ŠKP Detva
Dudince
NE 13.30
-
Terany
Bzovík Senohrad
ŠKP Detva
Stožok
voľný žreb
H.Moravce
Lieskovec PodzámčokDudince
NE 13.30
NE 13.30
NE 13.30
-
voľný žreb
Senohrad
Podzámčok
Bzovík
voľný žreb
NE 12.30
12.30
NE 12.30
-
IX. kolo 25.10.2014 o 12.00
13.00
-
Lieskovec
Stožok
ŠKP Detva
Bzovík
Dudince
V. kolo27.9.2014 o 12.00
Terany
H.Moravce Lieskovec
Stožok
ŠKP Detva Terany
voľný žreb
Senohrad NE
Podzámčok
Bzovík
VIII. kolo 18.10.2014 o 12.00
IV. kolo 20.9.2014 o 12.00
Terany
ŠKP Detva
Bzovík
Lieskovec
PodzámčokH.Moravce
Senohrad
voľný žreb
DudinceStožok
12.30
NE 12.30
-
VII. kolo 11.10.214 o 12.00
III. kolo 13.9.2014 o 12.00
Senohrad
Podzámčok
H.Moravce
Stožok
ŠKP Detva
ŠKP Detva Stožok
Lieskovec
voľný žreb
Dudince Terany``
H.Moravce
voľný žreb
Podzámčok
Senohrad
13.00
NE 12.00
12.00
NE 12.00
X. kolo18.4.2015 o 12.00
NE 13.00
13.00
NE 13.00
-
TeranyPodzámčok
BzovíkSenohrad
14.00
Dudince
voľny žreb
ŠKP Detva
H.Moravce
Stožok
Lieskovec
NE 14.00
34
XI. kolo 25.4.2015 o 12.00
Stožok
Lieskovec
H.Moravce
Bzovík
Senohrad
Terany
ŠKP Detva
Dudince
voľný žreb
Podzámčok
XV. kolo 23.5.2015 o 12.00
NE 14.00
13.00
NE 14.00
NE 14.00
ŠKP Detva
Bzovík
Stožok
Podzámčok
LieskovecSenohrad
H.Moravce
voľný žreb
Dudince
Terany
NE 15.00
13.00
NE 15.00
XII. kolo 2.5.2015 o 12.00
XVI. kolo 30.5.2015 o 12.00
TeranySenohrad
Podzámčok
voľný žreb
Bzovík
H.Moravce
14.30
ŠKP Detva
Stožok
Dudince
Lieskovec
NE 14.30
Terany
H.Moravce
Lieskovec
voľný žreb
Senohrad
Stožok
NE 15.00
Podzámčok
ŠKP Detva BzovíkDudince
15.00
XIII. kolo 9.5.2015 o 12.00
XVII. kolo 6.6.015 o 12.00
ŠKP Detva
Terany
LieskovecBzovík
H.Moravce
Podzámčok
Senohrad
voľný žreb
Stožok
Dudince
BzovíkTerany
15.00
ŠKP Detva
Senohrad
Stožok
voľný žreb
LieskovecH.Moravce
13.00
Dudince
Podzámčok
NE 15.00
13.00
NE 14.30
NE 14.30
XVIII. kolo 13.6.2015 o 12.00
XIV. kolo 16.5.2015 o 12.00
TeranyLieskovec
H.Moravce
Stožok
NE 15.00
ŠKP Detva
voľný žreb PodzámčokBzovík
Senohrad
Dudince
-
Terany
voľný žreb
Senohrad
H.Moravce
NE 15.00
Podzámčok
Lieskovec
BzovíkStožok
15.00
ŠKP Detva
voľný žreb
-
35
Mladší žiaci MO U13
1. Pliešovce B
2. Krupina B
3. Zv.Slatina
4.Babiná
5.Senohrad
6. Očová
7. Sása
8.Sl.Lazy
9.Kriváň
10. V.Pstruša
11. voľný žreb
12. Sebechleby NE 10.00
NE 10.00
NE predz.dosp.
NE predz.dosp.
NE 10.00
NE 10.00
NE predz.dosp.
I. kolo 30.8.2014 10.00
Pliešovce B Krupina B Zv.Slatina Babiná Sl.Lazy Očová Sebechleby voľný žreb V.Pstruša Kriváň Senohrad Sása V. kolo 27.9.2014 10.00
Zv.Slatina Babiná Senohrad Očová Sása Sl.Lazy NE 10.00
NE 14.00
NE 14.00
II. kolo 6.9.2014 10.00
Sebechleby Sl.Lazy Kriváň V.Pstruša voľný žreb Pliešovce B Sása Očová Senohrad Babiná Zv.Slatina Krupina B Sebechleby Pliešovce B voľný žreb V.Pstruša Kriváň Sl.Lazy Sebechleby V.Pstruša voľný žreb Pliešovce B Krupina B Zv.Slatina NE 10.00
NE 10.00
Sl.Lazy Sása Očová Senohrad Babiná Zv.Slatina Kriváň Sl.Lazy Sása Očová Senohrad Babiná NE 12.30
NE 10.00
NE 10.00
NE 10.00
NE 12.30
VII. kolo 11.10.2014 10.00
Babiná Senohrad Očová Sása Sl.Lazy Kriváň NE 10.00
NE 13.30
NE 13.30
NE 10.00
Sebechleby Zv.Slatina Krupina B Pliešovce B voľný žreb V.Pstruša NE 10.00
NE 10.00
-
VIII. kolo 18.10.2014 10.00
IV. kolo 20.9.2014 10.00
Sebechleby Kriváň V.Pstruša voľný žreb Pliešovce B Krupina B NE 13.00
NE 10.00
-
VI. kolo 5.10.2014
III. kolo 13.9.2014 10.00
Krupina B Zv.Slatina Babiná Senohrad Očová Sása Sebechleby Krupina B Pliešovce B voľný žreb V.Pstruša Kriváň Sebechleby voľný žreb Pliešovce B Krupina B Zv.Slatina Babiná NE 13.00
NE 10.00
NE 10.00
NE 10.00
36
V.Pstruša Kriváň Sl.Lazy Sása Očová Senohrad NE 12.00
NE 10.00
NE 10.00
NE 12.00
-
IX. kolo 25.10.2014 10.00
Senohrad Očová Sása Sl.Lazy Kriváň V.Pstruša Sebechleby Babiná Zv.Slatina Krupina B Pliešovce B voľný žreb XV. kolo 9.5.2015 10.00
Sl.Lazy Sása Očová Senohrad Babiná Zv.Slatina NE 12.00
NE 10.00
-
X. kolo 17.9.2014 16.00
Sebechleby Pliešovce B Krupina B Zv.Slatina Babiná Senohrad voľný žreb V.Pstruša Kriváň Sl.Lazy Sása Očová Očová Senohrad Babiná Zv.Slatina Krupina B Pliešovce B Sebechleby Krupina B Pliešovce B voľný žreb V.Pstruša Kriváň -
Pliešovce B Krupina B Zv.Slatina Babiná Sl.Lazy Očová Kriváň Sl.Lazy Sása Očová Senohrad Babiná -
Sebechleby Sl.Lazy Kriváň V.Pstruša voľný žreb Pliešovce B Sebechleby Zv.Slatina Krupina B Pliešovce B voľný žreb V.Pstruša NE 13.30
NE 10.00
NE 10.00
Krupina B Zv.Slatina Babiná Senohrad Očová Sása Sebechleby V.Pstruša voľný žreb Pliešovce B Krupina B Zv.Slatina NE 14.30
-
Babiná Senohrad Očová Sása Sl.Lazy Kriváň NE 15.00
NE 15.00
NE 10.00
NE 10.00
NE 10.00
XIX. kolo 6.6.2015 10.00
V.Pstruša Kriváň Sl.Lazy Sása Očová Senohrad NE 10.00
NE 13.30
NE 10.00
XIV. kolo 2.5.2015 10.00
Sebechleby Pliešovce B voľný žreb V.Pstruša Kriváň Sl.Lazy NE 14.30
NE 10.00
NE 10.00
NE 10.00
-
XVIII. kolo 30.5.2015 10.00
XIII. kolo 25.4.2015 10.00
Sása Očová Senohrad Babiná Zv.Slatina Krupina B Zv.Slatina Babiná Senohrad Očová Sása Sl.Lazy XVII. kolo 23.5.2015 10.00
XII. kolo 18.4.2015 10.00
Sebechleby voľný žreb V.Pstruša Kriváň Senohrad Sása NE 10.00
NE14.00
NE 10.00
XVI. kolo 16.5.2015 10.00
XI. kolo 24.9.2014 15.30
Sebechleby Sása Sl.Lazy Kriváň V.Pstruša voľný žreb Sebechleby Kriváň V.Pstruša voľný žreb Pliešovce B Krupina B Sebechleby voľný žreb Pliešovce B Krupina B Zv.Slatina Babiná NE 10.00
NE 10.00
NE 15.00
-
XX. kolo 13.6.2015 10.00
Sebechleby Babiná Zv.Slatina Krupina B Pliešovce B voľný žreb 10.00
NE 10.00
NE 10.00
37
Senohrad Očová Sása Sl.Lazy Kriváň V.Pstruša NE 15.00
NE 15.00
NE 10.00
NE 10.00
-
XXI. kolo 4.4.2015 10.00
voľný žreb V.Pstruša Kriváň Sl.Lazy Sása Očová Sebechleby Pliešovce B Krupina B Zv.Slatina Babiná Senohrad XXII. kolo 11.4.2015 10.00
Očová Senohrad Babiná Zv.Slatina Krupina B Pliešovce B NE 10.00
NE 10.00
NE 15.00
Vydal:
ObFZ Zvolen
38
Sebechleby Sása Sl.Lazy Kriváň V.Pstruša voľný žreb NE 15.00
NE 15.00
NE 10.00
-
Poznámky:
Poznámky:
Download

uplne znenie rozpisu