DETSKÝ DOMOV REMETSKÉ HÁMRE, Remetské Hámre 31,07241
V Remetských
Vybavuje:
Číslo spisu:
332/2012
Vec: Prieskum
trhu na verejné
obstaranie
výzva na predloženie
Detský
verejnorn
rámci
domov
prieskumu
verejnom
Rernetské
obstarávaní
Hámre
zadávanej
cenovej
zákazky
lán Gelatič
zákazky
obstarávatel'
a o zmene a doplnení niektorých
trhu na zadanie
20.04.2012
ponuky
ako verejný
v zmysle
zákona
zákonov v znení neskorších
s nízkou
hodnotou
podl'a
Č. 25/2006
predpisov
§ 102 zákona
Identifikácia
verejného
cenovej
ponuky
obstarávatel'a:
Názov: Detský domov
Sídlo: Remetské
rco
Hámre 31, 072 41
17071054
DTČ: 20209563
Zastúpený:
88
Mgr. Tatiana Svatí ková, riaditel'ka
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
DeD
Bratislava
Číslo účtu:
2.
Predmet
zákazka na nákup tovaru
zákazky:
"Záhradný
Opis predmetu
Prís Iušenstvo:
zákazky:
traktor
"- kosačka:
"Záhradný
traktor" - kosačka s výkonem
so zberným košem min. 300 i
20 a viac HP,
prí vesný vozík
snehová radlica s príslušenstvom
snehové reťaze na kolesá
nájazdová
3.
Lehota
a miesto plnenia:
rampa na nakladanie
30.6.2012
Remetské
kosačky
Hamre
na prívesný
vozík
2 m
Z.Z. o
zverejňuje
Č. 25/2006
obstarávaní
výzvu na predloženie
1.
Hámroch,
v
Z.Z. o
----------------------------
4.
Predpokladaná
hodnoty zákazky (bez DPH):
5.
Cena a spósob určenia ceny:
5.000,- €
cena za predmet zákazky musí zahřňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
cenu žiadane staniviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo,
jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH.
6.
Uchádzač
v rámci svojej ponuky predloží:
podrobný opis predmetu zákazky
7.
Ponuku predložte v lehote do: 4.5.2012
Poštou na adresu: Remetské Hámre 31,072 41 alebo osob ne
Označenie obálky: Heslo: "Traktor"
8. Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie
predmetu zákazky je naJI1lZS1acena.
Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej
zákazky,
V Remetských Hámroch, dňa 20.04.2012
Mgr. Tatiana Svatíková
riaditel'ka Detského domova
Remetské Hámre
Download

Stiahnúť - dedhamre.sk