ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BARDEJOV
ODDELENIE EKONOMIKY
Dlhý rad 17,08571 Bardejov
Adresát:
Číslo spisu
BJ/20 II / 19848
Vec:
Vybavuje/linka
Dudinský/0542440195
Bardejov
14.06.2011
Prieskum trhu na verejné obstaranie - upratovacie služby - výzva na predloženie
cenovej ponuky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávatel' v zmysle §6 ods. I
písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky
s nízkou hodnotou podľa § l 02 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
výzvu na predloženie cenovej ponuky
1.
Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Sídlo:
Dlhý rad 17,08571 Bardejov
IČO:
37937774
DiČ:
2021771708
Zastúpený:
Emília Puchalíková, ríaditel'ka úradu
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu :
7000128882/8180
2.
Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby s názvom:
Upratovacie služby
3.
Opis predmetu zákazky: - upratovanie priestorov ÚPSVaR Bardejov a detašovaných
pracovísk vo Svidníku a v Giraltovciach.
Rozsah a obsah predmetu plnenia:
a) denné upratovanie: - vysávanie kobercov, resp. umytie podlahovej PVC v
kanceláriách,
- utieranie prachu (nábytok, prac.stoly, poličky, zábradlia,
parapetné dosky),
- vynášanie smetí,
- čistenie a dezinfekcia sociálnych zariadení,
- umývanie chodieb a schodíšť
b)
mesačné
upratovanie: - konzervovanie a preleštenic nábytku,
- čistenie presklených častí nábytku, presklené dvere,
presklené výplne dverí,
- umývanie keramických obkladov v soc. zariadeniach,
- čistenie dverí.
ROZSAH SLUŽBY:
- Bardejov: 3 288,90 m2, z toho: - kancelárie: I 804,51 m2
- chodby, haly, schodišťa: I 249,19 m2
- sociálne zariadenia: 205,95 m2
- kuchynky : 29,25 m2
- DP Svidník: 926,34 m2, z toho: - kancelárie: 657,95 m2
- chodby, schodišťa: 216,73 m2
- sociálne zariadenia: 23,47 m2
- kuchynky, predsiene : 28,19 m2
- Giraltovce: 326,20 m2, z toho: - kancelárie : 219,05 m2
- chodby, schodište: 82, 15 m2
- sociálne zariadenie: 25,00 rn2
Plocha na upratovanie celkom: 4541,44 m2
4.
Lehota a miesto plnenia:
Lehota: od 01.07.2011 do 31.12.2011
Miesto plnenia: ÚPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, Bardejov
ÚPSVaR Bardejov, Centrálna 811/12 a Sov.Hrdinov 102, Svidník
ÚPSVaR Bardejov, Hviezdoslavova 3, Giraltovce
5.
Cena a spôsob určenia ceny:
Cena za celý predmet zákazky musí byt' stanovená v EURO podľa zákona č.1811996
Z.z. o cenách v platnom znení špecifikovaná ako maximálna a má zahŕňať všetky
náklady. Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo,
cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena celkom s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie spôsob navrhovanej ceny celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
6.
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- podrobný opis predmetu zákazky,
- originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať
v predmete zákazky, nie starší ako 3 mesiace,
- v cenovej ponuke uvedie cenu za 1 m2 upratovanej plochy mesačne a cenu
celkom za celý predmet zákazky,
- návrh Zmluvy o dielo na vykonávanie upratovacích služieb v priestoroch ÚPSVaR
Bardejov.
Obhliadka priestorov na základe telefonického dohovoru.
V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokladov cenová ponuka sa
nebude vyhodnocovať.
7.
Ponuku predložte v lehote do: 24.06.2011 do 12.00 hod.
Poštou na adresu:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Oddelenie ekonomiky
Štefan Dudinský
Dlhý rad 17
085 71 Bardejov
Označenie
8.
obálky:
heslo- "Cenová ponuka - Upratovacie služby - Neotváral'"
Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia
cena. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených
ponúk zadávanej zákazky.
Ing. Cecília Labancová
vedúceho org. útvaru zodpovedného
za vecnú stránku VO
Download

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY