Obec Šenkvice
v'
Nám. G. Kolinoviča 51 Senkvice
V Šenkviciach, dňa 01.10.2013
Vec:
Prieskum
trhu
na verejné
obstarávanie
zadávanej
zákazky
"Zabezpečenie
kamerového
systému na objekty Obecný úrad a dolný cintorín".
Obec Šenkvice ako verejný obstarávateľ
o verejnom
obstarávaní
a o zmene
predkladá podľa § 9 ods. 9 citovaného
výzvu na predloženie
1.
Identifikácia
v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z.
a doplnení
niektorých
zákonov
v znení neskorších
zákona
cenovej ponuky
verejného
obstarávateľa:
Názov:
Obec Šenkvice
Sídlo:
Nám. G. Kolinoviča č. S, 900 81 Šenkvice
IČO:
00305103
DIČ:
2020662259
Zastúpený:
Mgr. Peter Fitz - starosta
Bankové spojenie:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
2427112/0200
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Fitz
VUB a.s.
[email protected]
predpisov
2.
Typ zmluvy:
Zákazka na dodanie tovarov a služieb
3.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazkyje zabezpečenie kamerového systému pre objekty Obecný úrad a dolný
cintorín.
4.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8.500,00 €
5.
Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
5.1
Ponuku predkladajte mailom: [email protected], [email protected]
Ako predmet správy treba uviesť "Kamerový systém
6.
II
5.2
Lehota na predloženie ponuky: 07.10.2013 do 12:00 hod.
5.3
Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2013
Obchodné podmienky:
V zmysle § 340b ods. 1 zákona Č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva
(dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo
poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa
poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.
7.
Miesto a lehota plnenia:
Miesto plnenia zákazky: Obec Šenkvice
Termín odovzdania: do 30 dní od doručenia objednávky
8.
Cena a spôsob určenia ceny:
cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky
ako celku a zajednotlivé položky
cenu žiadame stanoviť v štruktúre:
celková cena bez DPH
sadzba a výška DPH
celková cena s
DPH
9.
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
opis predmetu
fotokópiu
10.
zákazky
aktuálneho
dokladu o oprávnení podnikať v predmete
Hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom
na posúdenie predmetu
zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane
uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených
11.
zákazky
Verejný
ponúk zadáva nej zákazky.
obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na
dodanie tovaru, resp. poskytnutie
okolnosti,
služby alebo zhotovenie
ktoré v čase uverejnenia
~
výzvy nemohol predpokladať.
!)
~
;
<;
diela v prípade, ak nastanú
••
OeEC SENKVICE
Nám G. Kolinoviča 5
90081 ŠENKVICE
01 -
I
Mgr. Peter Fitz
starosta Obce Šenkvice
Download

Prieskum kamerovy system.pdf