Odovzdávací a preberací protokol
v zmysle zmluvy / objednávky č.
Poskytovateľ:
HMnet s.r.o.
Keltska 68
Číslo účtu: 2624852585/1100, Tatra Banka a.s.
V zastúpení: Milos Hudoba, 0905 270 869
851 10 Bratislava
IČO: 44 065 761
IČ DPH: SK2022568064
zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č.51329/B
Sprostredkovateľ:
Užívateľ:
Obchodné meno (názov alebo priezvisko, meno, titul):
IČO:
Ulica a orient. číslo:
IČ DPH:
Číslo OP:
Obec:
PSČ:
Obchodný register:
Por.
č.
Názov služby / tovaru
(u tovaru výr. číslo)
Záručná
Množstvo
doba
(ks/m/hod.)
v mesiacoch
Jednotková
cena (Sk)
Cena spolu
(Sk)
Poznámka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Spolu
(bez 19% DPH)
Užívateľ týmto potvrdzuje prevzatie služieb v zmysle zmluvy do riadnej prevádzky v plnom rozsahu dňom podpisu tohto
preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami.
Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti HMnet s.r.o., Keltska 68, 851 10 Bratislava
Pri reklamácii predložte všetky vydané dokumenty (preberací protokol, dodací list, faktúra) a tovar v pôvodnom obale.
V opačnom prípade bude reklamácia považovaná za mimozáručnú.
Za poskytovateľa:
Za užívateľa:
Odovzdal (čitateľne):
Prevzal (čitateľne):
Dňa:
Dňa:
Podpis:
Podpis:
HMnet s.r.o.
Keltska 68, 851 10 Bratislava
tel.: +421 905 270 869
e-mail: [email protected], www.hmnet.sk
IČO: 44 065 761,
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 51329/B
Download

Odovzdávací a preberací protokol